Vous êtes sur la page 1sur 17

POLSKA LUDOWA –

NIEPODLEGŁA CZY
ZALEŻNA?
Polscy politycy na emigracji nie stanowili
jednolitego obozu.

Początkowo przewagę zyskali przeciwnicy


sanacji z premierem gen. Władysławem
Sikorskim na czele.

WIZJE
POWOJENNE Politycy związani z obozem sanacyjnym
krytykowali Sikorskiego za niewystarczająco

J POLSKI stanowczą postawę wobec ZSRR.

Po tragicznej śmierci Sikorskiego premierem


został polityk PSL Stanisław Mikołajczyk,
który w 1944r. złożył dymisję, gdy stało się
dla niego jasne, że Wielka Brytania i USA
podejmują decyzje w sprawie polskiej bez
wiedzy rządu polskiego.
Komuniści skupieni w Polskiej Partii
Robotniczej (PPR) i Związku
Patriotów Polskich dążyli do
wprowadzenia ustroju
wzorowanego na systemie
obowiązującym w ZSRR.

Wśród ich propozycji były m.in.


reforma rolna, znacjonalizowanie
przemysłu oraz postulaty socjalne.
Po przekroczeniu przedwojennej granicy polski przez Armię Czerwoną w
styczniu 1944r. rząd emigracyjny wydał oświadczenie, w którym powitał
wojska sowieckie na ziemiach polskich.

ZSRR odmówił jednak Polakom prawo do tych terenów.

Po przekroczeniu linii Curzona Stalin powołał w lipcu 1944r. Polski Komitet


Wyzwolenia Narodowego (PKWN), który miał reprezentować interesy
polskie.

PKWN ogłosił się jedynym organem polskiej władzy wykonawczej i odmówił


jednocześnie legalności rządowi na emigracji.

31 grudnia 1944r. Został przekształcony w Rząd Tymczasowy


Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast w wyniku negocjacji w czerwcu 1945r.
powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

Funkcję wicepremiera w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej objął


Stanisław Mikołajczyk
MANIFEST
Ogłosozny 22 lipca 1944r., na PKWN
antenie komunistycznego Radia
Moskwa. Zapowiedziano w nim
przeprowadzenie reformy rolnej
bez odszkodowania dla
poprzednich właścicieli
parcelowanych majątków.
WIELKIE PRZESIEDLENIA
W wyniku ustaleń Wielkiej Trójki oraz zmian granic
na ziemiach polskich doszło do olbrzymich migracji
ludności. Zgodnie z decyzją aliantów z
terenów Śląska, Pomorza oraz Warmii i
Mazur wysiedlono ponad 3mln Niemców. W ich
miejsce na tzw. Ziemie Odzyskane trafili Polacy
zamieszkujący przed wojną tereny Kresów
Wschodnich i centralną Polskę.
Z Polski
wyjeżdżali ocalali z Holokaustu Żydzi, natomiast do
kraju powracali Polacy znajdujący się na zachodzie
Europy. W
wyniku tych przesiedleń Polska jest teraz jednym
z najbardziej jednorodnych etnicznie
krajów Europy.
PRZEJĘCIE WŁADZY PRZEZ
KOMUNISTÓW

Obsadzenie administracji
państwowej zwolennikami idei
komunistycznej
1948 - utworzenie Polskiej
Zjednoczonej Partii
Robotniczej
1947-sfałszowane wybory do
parlamentu
TRZY RAZY „TAK”

1.Likwidacja senatu
2.Nacjonalizacja
i
przeprowadzenie
reformy rolnej
3.Ustanowienie
zachodniej granicy
kraju na linii Odry
i Nysy
BOLESŁAW BIERUT JÓZEF CYRANKIEWICZ
PREZYDENT PREMIER
LIKWIDACJA OPOZYCJI

Proces
szesnastu

Żołnierze
wyklęci
W 1952r. przyjęto konstytucję sankcjonującą
nowy ustrój w kraju.

POD
Zmieniono nazwę państwa na Polskę
RZĄDAMI Rzeczpospolitą Ludową (PRL)
PZPR
Obowiązywała całkowita cenzura polityczna,
Polacy nie mogli wyrażać krytycznej opinii
publicznie, nie mieli dostępu do rzetelnych źródeł
informacji.
Socrealizm miał za Rozwinął się także
Do propagowania
idei
zadanie wychwalać kult jednostki, POD
władze państwowe otoczono nim
komunistycznych
i trafiać do Bolesława RZĄDAMI
wykorzystywano
sztukę i kulturę.
szerokiego kręgu Bieruta – I PZPR
odbiorców sekretarza PZPR
WALKA O PRAWA I WOLNOŚĆ

• Trudna sytuacja gospodarcza


• Niski standard życia
• Brak suwerenności kraju
• Ograniczenie swobód obywatelskich

• 28-30.06. 1956 r. – Protesty w Poznaniu


• Podwyżka płac
• Zniesienie wysokich norm produkcyjnych

• Stopniowe odchodzenie od porządków stalinowskich


• I sekretarz – Władysław Gomułka
„MAŁA STABILIZACJA”

1. Uniezależnienie się od dotychczasowej pełnej


kontroli ZSRR
2. Zaostrzenie konfliktu z Kościołem, szczególnie
widoczne w 1966r. Kiedy Kościół Katolicki
chciał świętować Milenium Chrztu Polski, a
władza zorganizowała obchody Tysiąclecia
Państwa Polskiego
3. Kształtowanie się opozycji mającej oparcie w
Kościele Katolickim
PROTESTY STUDENCKIE

Gdy w 1968r. w Teatrze Narodowym zakazano grać


spektakl „Dziady”, wybuchły protesty studenckie. Z
Uniwersytetu Warszawskiego usunięto Adama
Michnika i Henryka Szlajfera. Studenci zorganizowali
przeciwko tej decyzji wiec, który został rozbity przez
władze. Wkrótce rozpoczęły się protesty na innych
uczelniach, ale wszystkie zostały stłumione.
Rozwinięto też kampanię antysemicką przez co wiele
osób pochodzenia żydowskiego musiało opuścić kraj.
KOLEJNE PROTESTY

Grudzień 1970 r. – protestowano przeciwko podwyżkom. Władze


ponownie stłumiły strajk, a w starciach zginęło 45 osób. Wskutek
tego stanowisko I sekretarza zajął Edward Gierek.
W czasie jego rządów Polakom znacznie łatwiej było wyjechać za
granicę, ale nie przeprowadzono reformy systemu. Mimo
kredytów i inwestycji w kraju brakowało najważniejszych
towarów, a poziom życia był znacznie niższy niż w
krajach Europy Zachodniej
Polsce znowu groziło załamanie, a gdy w 1976 r. ogłoszono
kolejną podwyżkę cen , doszło do fali strajków m. in w Radomiu,
Ursusie i Płocku. Również tym razem władze krwawo je stłumiły
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Alicja Fryc
Izabela Skóra