Vous êtes sur la page 1sur 39

m m

m


  m 

›   
INSPECTIA

m m PALPAREA
m

 

m 
 PERCUTIA

AUSCULTATIA
m m m
  m 
REPERE ANATOMICE
MEDIOSTERNALA

m
m 
mm LATEROSTERNALA

PARASTERNALA
 m  


m ANTERIOARA

m m MEDIE

POSTERIOARA

m
 
 
 
m  m
m
  MARGINE MEDIANA
VARF
APOFIZA SPINOASA
m m m
  m 

PROIECTII ANATOMICE
M 

M  

M 

M 
 m
 
 m

M 


M  
m m m
  m 

ETAPE TIMPI

INSPECTIE i STATICA
i DINAMICA

PALPARE i STATICA
i DINAMICA

PERCUTIE i DIRECTA
i INDIRECTA (MEDIATA)

AUSCULTATIE i DIRECTA
i INDIRECTA
 m


STATICA: A CONTINATORULUI
M
mm
m

M m m

M
 m

 m 
 

GENERALIZATE
LOCALIZATE
 
SIMETRICE
ASIMETRICE
 m
 m
M 
M m 
M 
m

M mm

M 
M m
 m
M
 m 

M
 m 
m
M
 m m 

M
 m 
  
 
M
 m 


 m
  M V V V

 m m 
m
 m m
 m 
m
M V V 
 m


 
 m

STATICA
(MORFOLOGICA, A CONTINATORULUI) 

mm
mm
 mm m

 m
i FORMA
i DIAMETRE
i ASIMETRII
i MOBILITATE PASIVA
 m

DINAMICA
 A VIBRATIILOR VOCALE m

m

 A AMPLEXATIILOR
i 

i m
 m 
FREAMATUL PECTORAL
 NORMAL
 ACCENTUAT
 DIMINUAT
 ABOLIT
 V
M In SD. DE CONDENSARE CU BRONSIE LIBERA
 !"# $%$# &%$$ '%
M In SD. CAVITARE
 m 
 m
DIMINUATE (ABOLIT)
M In SD. DE CONDENSARE CU
BRONSIE NEPERMEABILA
M In SD. de DISTENSIE ALVEOLARA

M EDEMUL PULMONAR

M CAUZE PLEURALE
i V
i ›V›
i V
M AFECTARI LARINGIENE
 m m 


M pVVV
M 
V

 SE COMBINA CU MODIFICARILE OBSERVATE

LA INSPECTIE SI PALPARE STATICA


m 


M ›V A CLAVICULEI


M ›V MEDIATA
i 
m

i 
m

i 
m

i m (

m 
  
 V V
i ) m 
mm m
i ) 

i m

 
i ) m
i m
 
  
i 

 m m *!) + ,!
*!) + ,!
 m 
m 
  
  
i
m m

m m ^d. de CONDENSARE
i
m mm
M Sd. LICHIDIENE PLEURALE
PITRES
V ǻ GARLAND
ǻ GROCCO-RAUCHFUSS
' m m
 › -
$ %
m 

M PAHIPLEURITE
 M ›V 
M ›
 

 m

AUSCULTATIA VOCII
M V 
i *) * mm m mm
i *) 
m m mm
i *) m
m  m
*) m
m ^^ 

M 
i *) * mm
i *) (mm 


m mm

M Vp
i m

 

 m

AUSCULTATIA VOCII
M p V
i m

i mm 

M Vp 
Vp 
i *) (mm mm m mm
i *) * mm mm

m 
m mm
i m 
 

 m


M VV V
VV V V
M VVp
V
 V› VVp
V
M
 V› 

M
V 

V V 
 
  i
 
  i m 
 PRELUNGIT
 Sd. OBSTRUCTIVE
M mm
M
(mm
M 

m PRELUNGIT
 Sd. de DISTENSIE ALVEOLARA
 SPASMUL BRONSIC
 EDEM PULMONAR
 BRONHOPNEUMONII
 m 

EXAGERAT

INASPRIT

DIMINUAT

ABOLIT
 m 
M V u   ^  
 V
i *) (mm
i 
mm

i m 

 m 

m

M V
i m m m 
i mm m  
i m 
m m mm
m
 m 
M › 
i 
mm mm
i 
mm m
i 
m  m
 m
m# mm
i *) * mm
i *) * 
mm m mm

i *) (mm 


m .mm
m (
 m 
M  m m 
 m m 
i *) (mm mm m
i m

i *) * mm m
i  
 
 
 
mm m m 

M V
i

i mm


i 

i m

M V V 
m
 TUBAR
M 
 › V 
 V 
V V 

 PLEURETIC
M Tran^ erea zgo o LARINGO-
LARINGO-TRAHEAL
prnr
prnr--o CONDENSARE PULMONARA a^ocaa
n Sd. LICHIDIAN PLEURAL c
CANTITATE MEDIE
M
 DULCE
M m 
 m EXPIR
M m 
m

m SLABA
m
 AMFORIC
i 

 / m m 
mm
 m
m
i m 
 m INSPIR
m 
 m INSPIR

 CAVERNOS
i m


m JOASA
m


m JOASA
i
 GAUNOS

 GAUNOS
i mm DIAM.
DIAM. > 6c /$ $ !
PROFUND
i INSPIR + EXPIR
m 
 


M n ZONE c MURMUR VEZICULAR NORMAL,


MICI ZONE de CONDENSARE

M


m INALTA

M INSPIR + EXPIR

mm 
m

M m
 V V
i 

M m
 V

i m 
 m
m
 USCATE
i RONFLANTE
i SIBILANTE

 UMEDE

i SUBCREPITANTE
i CREPITANTE
i CAVERNOASE
m 
m 
m

m RONFLANTE
m RONFLANTE

M


m JOASA

M
 ASPRU,

 ASPRU, ³V
³V‰‰

M INSPIR + EXPIR

M SE MODIFICA CU TUSEA
 m#
 / 
m

m
M m
 m BRONSIILOR MARI
m 
m 
m

m SIBILANTE
m SIBILANTE

M


m INALTA

M
 MUZICAL,

 MUZICAL, ³
³ V
V‰‰

M INSPIR + EXPIR

M SE MODIFICA CU TUSEA
 m#
 / 
m

m
M m
 % BRONSIILOR MIJLOCII ^ MICI
m mm 
m
m SUBCREPITANTE
m SUBCREPITANTE
M INEGALE
M


m INALTA
M
 ³³ 
  ‰

 ‰
M MICI (
( ,, MIJLOCII, MARI ( V
( V 
M INSPIR + pr a pare a EXPIRULUI
M SE MODIFICA CU TUSEA
 m#
 / 
m

m
M m
 m BRONSIILOR de ordn IV,
BRONSIOLE
m mm 
m
m CREPITANTE
m CREPITANTE

M 

 
 
 ›

M


m INALTA

M
 0 

 0 

 
 


M In a IIa JUMATATE a INSPIRULUI

M VIN ³IN PLOAIE‰ DUPA TUSE

M
* m
 ALVEOLARE

* m
 ALVEOLARE
m mm 
m
M
m mmm V V
i mm
i mm
i m
i  

 
i "$ "& *  m 

mm
i  mm ii & * m
m
 mm

M
m mmm › V
i  m m
 

i  * $1 m 


  m
m mm 
m
m CAVERNOASE
m CAVERNOASE

M   V  V

M MARI

M INEGALE

M PUTIN NUMEROASE
m 
 m

M SUPERFICIALA ©^ 
 ^ u 
M
 USCAT
M INSPIR + EXPIR
M NU m  
m  TUSEA
TUSEA
M Se acceneaza %
% APASAREA
APASAREA STETOSCOPULUI
M Uneor "$ 1
"$ 1 ECHIVALENT
ECHIVALENT PALPATOR
M AFECTARI
 AFECTARI INFLAMATORII PLEURALE

 22
(m

 

M  INSPIRATORII


M  EXPIRATORII