Vous êtes sur la page 1sur 29

m mmmmm m mmmmm m
m mm
 m m m

÷ 


 
m m mmmm
m m
m mm

m  

 
 
  
 

m


  
!


 
 

"
 !


#
  !

m m mmmm
m m
m mm
 


m
m$$
%
&

 

 


 
  
  


 

 

m
m$$
%
&


 

 


$
 '
 
m m mmmm
m m
m mm
 


m
m$$
%
&

 

 


 
  
  


 

 

m
m$$
%
&


 

 


$
 '
 
m m mmmm
m m
m mm
#
() 
"

#
%(

*
 


 
 
 (+ 
$


#
#

m m mmmm
m m
m mm

&,!+ &,!+-mm.
+


/ 


$


# 
 0 
 #

 

 

 m

+1* 

 

#

 #
 
m m mmmm
m m
m mm
m m mmmm
m m
m mm

i2m" 0-0''m.(-mm.'3-,!m"


 


 4


 #

"

 (

 
 
 
(


 
 
#
 


4

 
m m mmmm
m m
m mm

("m!m22m.
5 


 !
6m789
5 m

 

 

m
6m -
)

 :79
m m mmmm
m m
m mm

("m!m22m.+1*
5 +
 #


 


/
 
 
 


 

 


/
 ;6m m 
<=9
m m mmmm
m m
m mm

+'m"m**,"m!'m
-mm.
 


m

  

 


"

+


>

 %
m m mmmm
m m
m mm

("m!m22m.+1*
5 ?m
*
 


 
 


m 

#
 "
  
 ;6m
-
)

 9
m m mmmm
m m
m mm

+m-m"m+02m22m.+m1
?m

-
 
 
 ;
?.@
m m mmmm
m m
m mm

+m-m"m+02m22m.+m1
?m

?!
 
;
m m mmmm
m m
m mm

+,0mmm2-,"!2m-mm.
mim-2m,,!0.7+'m"m*
!
 
 

 i


 


 

 *

4 i

 

 
 

 


 
 m22m.

 m m mmmm
m m
m mm

+,0mmm2-,"!2m-mm.mim
-2m,,!0.7+'m"m*
8 !
#
.

  

m22m.

 
 !
!
 


 

 
%
# 

m22m. -


 #
 

 

m22m.A

 $ 


   

 7 *
  


 


m m mmmm
m m
m mm

/,+i02m!
+ 
> 


 


$
#
$ 

 
 +

 

 

 
 


 /


 
%


 


  
 


 m


%
#
 > 


 !

*0&0m!-mm.
   
SHALAT

‡ Pengertian shalat :
‡ Shalat menurut bahasa (lughat) berasal dari
kata shala, yashilu, shalatan, yang mempuyai
arti do·a.Sedangkan menurut istilah shalat
berarti suatu ibadah yang mengandung ucapan
dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul
ihram dan di akhiri dengan salam, dengan
syarat-syarat tertentu.
im mm mm


 !" " # $%
&
 ! '#
(
 !$%) $%!!%
*
+',$"' # ,' %-# #$
.
+-#,#!',!$ $/
0
#
1
 % ! -$ $/2
%'!!',
3
 %-! '!#2!% - %
4
m! -% %#2!% #$%!"'"%$
PUASA
Pengertian Puasa adalah :
menahan diri dari rasa lapar dan dahaga,
serta menahan diri dari hawa nafsu.
im im mm
 mm

V 
 

 


 


V 


 
 

 
 

 
 
V 
    
V  

 

VAKAT
V V   
 
  
m  

 

 
 

 
 

m


( 

„ 
 !


! 
 
"
 
  „ # 
 
!  

 !
$ ! 


„  

  ! 
    
 !  
 
  
 
 
%
„ &  
 # 
 
 
 ! 


%
à 
i  

  j 
 

  

  

  
 

.#
= 
 !


 
' 
( 

 !

%
)  #
*  
+  
! 

! %
&
,

 
 

%