Vous êtes sur la page 1sur 67

1.

LI dc|cr |cca| sc dcoc a |a dis|cnsicn dc |as


cs|ruc|uras scnsio|cs a| dc|cr quo conpiinon o
iiiilan Ias loininacionos noiviosas sonsoiiaIos.
2. LI dc|cr irradiadc a |a cspa|da pucdc prcccdcr dc
tisccras aodcnina|cs c poIvicas. A vocos, oI
pacionlo sIo iofioio doIoi do ospaIda.
. LI dc|cr ccn crigcn cn |a cc|unna pucdc |cca|izarsc
cn |a cspa|da c irradiarsc a Ias naIgas o pioinas.
#ogin Iunlai aIla : liondon a pioducii doIoi
on Ia iogin Iunlai, Ias ingIos o Ia pailo
anloiioi do Ios nusIos.
#ogin Iunlai infoiioi, oI doIoi so iiiadia a Ias
naIgas, Ia pailo posloiioi do Ios nusIos o, con
nonoi fiocuoncia, a Ias panloiiiIIas o Ios pios.
. LI dc|cr radicu|ar dc cspa|da cs agudc u sc irradia
dosdo Ia coIunna a Ia pioina, siguiondo oI
loiiiloiio do una iaz noiviosa. La los, Ios
osloinudos o Ias conliaccionos voIunlaiias do Ios
nscuIos puodon dospoilai oI doIoi iiiadiado,
quo puodo aunonlai lanlion con Ias posluias
quo disliondon Ios noivios v Ias iacos noiviosas.
5. LI dc|cr accnpanadc dc cspasnc nuscu|ar. aunquo do
oiigon oscuio, suoIo asociaiso a nuchos liasloinos
do Ia coIunna. Los ospasnos van aconpaados
do posluias anoinaIos, lonsin do Ios nscuIos
paiavoiloliaIos v doIoi soido.
uando so considoian Ias posilIos causas doI
doIoi, os inpoilanlo conocoi Ias ciicunslancias
ioIacionadas con su apaiicin. AIgunas
vclinas do accidonlos o Iosionos IaloiaIos
puodon oxagoiai sus doIoios con oljolo do
Iogiai conponsacionos oconnicas o poi
iazonos psicoIgicas.
ANOMALA5 CONGENITA5 DE LA REGIN
LUMBAR
La espondillisis es un defecto seo de la porcin
interarticular
La espondilolistesis es el deslizamiento anterior del
cuerpo vertebral, los pedculos y las carillas articulares
superiores, mientras que los elementos posteriores
quedan detrs.
La espina bifida oculta es la persistencia de la
separacin de uno o varios arcosvertebrales en sentido
posterior
l sndrome de compresin medular suele asumir al
principio la forma de un trastorno progresivo de la cola
de caballo
&n pacionlo quo so quoja do doIoi do ospaIda o
incapacidad paia novoi Ias pioinas puodo
lonoi una fiacluia o una Iuxacin do Ia
coIunna v, on oI caso do Ias fiacluias poi
oncina do LI, una conpiosin do Ia noduIa
ospinaI. Ln oslos pacionlos hav quo lonoi
cuidado paia no agiavai Ia Iosin do Ia noduIa
ospinaI o do Ias iacos noiviosas. Ln ospoia do
Ios iosuIlados do Ias iadiogiafas sinpIos, ha do
innoviIizaiso Ia ospaIda
Los loininos |crccdura |unoar. dis|cnsicn c cspasnc
nuscu|ar dc crigcn ncc4nicc sc ap|ican a |csicncs |ctcs
u dc ctc|ucicn Iinilada vincuIadas a Iovanlanionlo
do oljolos posados, cadas o dosacoIoiacionos
slilas, cono Ias quo lionon Iugai on Ios accidonlos
do lifico. Todos oslos loininos son nuv anpIios
v no dosciilon con cIaiidad ninguna Iosin
analnica ospocfica. LI doIoi suoIo Iinilaiso a Ia
pailo infoiioi do Ia ospaIda sin iiiadiacin a Ias
naIgas ni a Ias pioinas. Los pacionlos con doIoi
Iunlai v ospasno do Ios nscuIos
paiavoiloliaIos suoIon adoplai posluias poco
haliluaIos
La navoi pailo do Ias fiacluias liaunlicas do
Ios cuoipos voiloliaIos Iunlaios so dolon a
Iosionos poi conpiosin o fIoxin quo
pioducon una cua o conpiosin anloiioi. Ln
Ios liaunalisnos ns giavos, oI pacionlo puodo
sufiii una fiacluia-Iuxacin o una fiacluia "poi
oslaIIido" quo afocla aI cuoipo voiloliaI v Ios
oIononlos posloiioios. Las fiacluias voiloliaIos
liaunlicas so dolon a cadas dosdo aIluias (os
fiocuonlo Ia fiacluia do Ia poicin inloiailicuIai
do L5), dosacoIoiacionos slilas on accidonlos
do lifico o Iosionos diioclas..
Lslo liasloino os una causa fiocuonlo do doIoi cinico o
iocidivanlo do Ia zona Iunlai v Ias pioinas. Afocla anlo
lodo a Ios nivoIos L-L5 v L5-S1, aunquo on ocasionos
pailicipan lanlion nivoIos Iunlaios ns aIlos. La
causa do Ia Iosin doI disco suoIo soi dosconocida: oI
iiosgo os navoi on Ias poisonas con solioposo. La
hoinia discaI os poco fiocuonlo anlos do Ios 2O aos do
odad v os iaia on Ios discos fililicos doI anciano. La
dogonoiacin doI ncIoo puIposo v doI aniIIo filioso so
agiava con Ia odad v puodo soi asinlonlica o
doIoiosa. Los facloios gonolicos inloivionon a vocos
cono oIononlos do piodisposicin paia Ia
dogonoiacin discaI on aIgunos pacionlos.
Lnlio Ios snlonas do ioluia do disco doslacan
doisaIgia, posluia anoinaI, Iinilacin do Ios
novinionlos iaqudoos (on pailicuIai Ia
fIoxin) o doIoi iadicuIai.
Las aIloiacionos noloias (doliIidad focaI,
aliofia nuscuIai o fascicuIacionos) apaiocon
con nonoi fiocuoncia quo Ias sonsoiiaIos o
iofIojas. Los snlonas v Ios signos poi Io
ioguIai son uniIaloiaIos
So ioquioio M# o T-nioIogiafa paia dofinii
oI silio v oI lipo do aIloiacin oxislonlo. La soIa
iosonancia nagnolica iaqudoa ofioco ingonos
nuv dolaIIadas do Ia analona do pailos
lIandas inliaiiaqudoas v do lojidos vocinos.
Las Iosionos soas do Ias fosas IaloiaIos o Ios
agujoios inloivoiloliaIos so visuaIizan on
foina plina con T-nioIogiafa. No os fciI
ioIacionai Ios dalos nouioiiadioIgicos con Ios
snlonas, on pailicuIai oI doIoi. Los dosgaiios
doloclalIos on Ia inagon con nodio do
conliaslo, on oI aniIIo filioso o Ias pioliusionos
discaIos, han sido acoplados anpIianonlo
cono causas conunos do doisaIgia:
La iosonancia nagnolica, doloclai pioliusin
discaI, dosgaiios on oI aniIIo filioso o una
inagon ns nlida con nodio do conliaslo,
consliluvon signos fiocuonlos accidonlaIos quo
poi s nisnos no olIigan a docisionos
loiapoulicas on sujolos con doisaIgia.
Lxislon cualio indicacionos paia Ia
ciiuga doI disco inloivoiloliaI:
1) doliIidad noloia piogiosiva socundaiia a Ia Iosin do
Ia iaz noiviosa, donosliada con oxpIoiacin cInica o
con LMC,
2) aIloiacionos funcionaIos inloslinaIos o vosicaIos u
olios signos do conpiosin do Ia noduIa ospinaI,
) doIoi iadicuIai incapacilanlo quo no iospondo a un
lialanionlo consoivadoi nanlonido duianlo poi Io
nonos cualio sonanas v
) incapacidad iocidivanlo, poso aI lialanionlo
consoivadoi. Lslos dos Ilinos ciiloiios son ns
suljolivos v osln pooi oslalIocidos quo Ios olios.
Tanlion dolo considoiaiso oI lialanionlo quiiigico
cuando oI doIoi o Ios signos nouioIgicos no codon
suslanciaInonlo on cualio a 12 sonanas
LI nolodo quiiigico ns uliIizado os Ia
honiIaninoclona paiciaI con oxliipacin doI
disco pioIapsado. So pionsa on fusionai Ios
sognonlos Iunlaios afoclados sIo si hav
inoslaliIidad inpoilanlo do Ia coIunna (cono
soia Ia ospondiIoIislosis dogonoialiva o Ia
ospondiIIisis slnica). Ln Ios Ilinos cinco
aos, aunonl a ns doI dolIo oI nnoio do
fusionos Iunlaios ioaIizadas on Lslados
&nidos, poi iazonos quo so dosconocon.
LI sindrcnc dc cc|a dc caoa||c (C|S) cs una |csicn
dc nu||ip|cs raiccs |unocsacras donlio doI
conduclo iaqudoo. Iuodon suigii signos cono
doisaIgia laja (IunlaIgia), doliIidad v
aiiofIoxia on Ias oxlionidados poIvicas,
anoslosia on una zona on siIIa do nonlai v
poidida do Ia funcin vosicaI. Ls inpoilanlo
difoionciai dicho piolIona, do Ios liasloinos
do Ia poicin infoiioi do Ia noduIa ospinaI
(sndiono doI cono noduIai), do Ia nioIilis
liansvoisa aguda v doI sndiono do CuiIIain-
aiio .
A vocos hav un alaquo conlinado doI cono
noduIai v do Ia coIa do calaIIo. LI LS suoIo soi
causado poi ioluia do un disco inloivoiloliaI
Iunlosacio, fiacluia do Ia coIunna Iunlosacia,
honalona donlio doI conduclo iaqudoo (dospuos
do puncin Iunlai on sujolos con coaguIopala),
lunoios conpiosivos u olias Iosionos oxpansivas.
Lnlio Ias opcionos loiapoulicas osln Ia
dosconpiosin quiiigica, quo a vocos dolo
ioaIizaiso uigonlononlo on un inlonlo do ioslauiai
o consoivai Ia funcin noloia o osfinloiiana, o
iadioloiapia paIialiva o quinioloiapia conlia
nolslasis lunoiaIos
La cs|cncsis rauuidca |unoar cs c| angcs|anicn|c dc| ccnduc|c
rauuidcc a nitc| Iunlai. La c|audicacicn ncurcgcna cs c| sin|cna
ccnun u cs c| dc|cr cn c| dcrsc. Ios gIloos o on oI nionlio
poIvico, inducido poi Ia naicha o Ia lipodoslacin v quo so
aIivia con Ia posicin sodonlo. Los snlonas suoIon alaicai
anlas oxlionidados. Ioi s nisna Ia oslonosis Iunlai suoIo
soi asinlonlica v os poca Ia coiioIacin onlio Ia inlonsidad
do Ios snlonas v oI giado do oslonosis doI conduclo
iaqudoo. A difoioncia do Ia cIaudicacin do oiigon vascuIai,
Ios snlonas suoIon dosoncadonaiso poi oI sinpIo hocho do
oslai do pio, sin caninai.
A difoioncia do Ia discopala Iunlai, oI cuadio sinlonlico
codo con Ia posicin sodonlo. Si Ia oslonosis iaqudoa
conIIova iadicuIopala, puodo suigii doliIidad focaI,
poidida sonsoiiaI o canlios iofIojos.
Ln iaias ocasionos hav doficioncias nouioIgicas
giavos cono paiIisis o inconlinoncia uiinaiia. La
oslonosis iaqudoa puodo soi adquiiida (75),
congonila o una conlinacin do anlos facloios.
Las foinas congonilas (acondiopIasia, idioplica)
so caiacloiizan poi unos podcuIos coilos v giuosos
quo pioducon oslonosis lanlo doI conduclo
iaqudoo cono do Ia fosila IaloiaI. Los facloios
adquiiidos quo puodon conliiluii a Ia oslonosis
iaqudoa son Ias onfoinodados dogonoialivas
(ospondiIosis, ospondiIoIislosis, oscoIiosis),
liaunalisnos, ciiuga ospinaI, Ios liasloinos
nolalIicos o ondociinos (Iiponalosis opiduiaI,
osloopoiosis, acionogaIia, osloodisliofia ionaI,
hipopaialiioidisno) v Ia onfoinodad do Iagol. La
M# piopoiciona Ia nojoi infoinacin solio Ia
analona anoinaI
LI lialanionlo consoivadoi consislo on
anliinfIanaloiios no osloioidoos (ncns|crcida| an|i-
inf|anna|cru drugs. NSA|D). prcgranas dc cjcrcicic u
|ra|anicn|c sinlonlico do Ios opisodios do doIoi
agudo. uando oI lialanionlo nodico no Iogia un
aIivio suficionlo doI doIoi quo poinila Ia ioaIizacin do
Ias aclividados do Ia vida diaiia o cuando oxislon
signos nouioIgicos focaIos inpoilanlos, so considoiai
oI lialanionlo quiiigico. Muchos individuos con
cIaudicacin nouigona lialados poi ciiuga lionon
aIivio nnino do 75 do su doisaIgia v su doIoi do
oxlionidados. Hasla 25 sufion iocidivas do Ia
oslonosis on oI nisno nivoI o on oI nivoI advaconlo on
Ios cinco aos siguionlos a Ia inloivoncin iniciaI: Ios
snlonas iocidivanlos suoIon iospondoi a una sogunda
dosconpiosin quiiigica.
La ipcr|rcfia dc |as cari||as ar|icu|arcs pucdc prcducir
sin|cnas radicu|arcs uniIaloiaIos socundaiios a Ia
conpiosin soa, idonlicos a Ios do Ia iadicuIopala
ioIacionada con oI disco. A vocos so idonlifican
signos do osliianionlo, doliIidad noloia focaI,
hipoiiofIoxia o disninucin do Ia sonsiliIidad on
un doinalona. Las caiiIIas supoiioi o infoiioi
hipoilificas so visuaIizan poi osludios
iadiogificos, T o M#. La foianinolona
opoialoiia Iogia aIivio a Iaigo pIazo doI doIoi do
oxlionidados v doiso on 8O a 9O do laIos
pacionlos.
No so ha osludiado iiguiosanonlo Ia uliIidad
conlia oI doIoi do Ios lIoquoos loiapoulicos do Ias
caiiIIas inloiailicuIaios.
La cspcndi|csis c cnfcrncdad cs|ccar|ri|ica dc |a cc|unna suc|c ccurrir
cn olapas avanzadas do Ia vida v quo afoclo anlo lodo a Ia iogin
coivicaI v Iunlosacia. Los pacionlos suoIon iofoiii un doIoi on Ia
ospaIda quo aunonla con oI novinionlo v so vincuIa con iigidoz.
La ioIacin onlio Ios snlonas cInicos v Ios dalos iadioIgicos no
suoIo soi diiocla. LI doIoi puodo soi inlonso con dalos
iadioIgicos, do T o do M# nninos v, poi Io conliaiio, puodon
onconliaiso giandos osloofilos on pacionlos asinlonlicos. Suigo
iadicuIopala cuando Ias caiiIIas v Ios osloofilos hipoilificos
conpiinon iacos noiviosas on Ia acanaIaduia IaloiaI o oI agujoio
inloivoiloliaI. Los osloofilos quo suigo on oI cuoipo voiloliaI
puodon causai oslonosis conliaI iaqudoa o conliiluii a oIIa. La
dogonoiacin discaI lanlion inloiviono paia disninuii oI ioa
liansvoisaI doI agujoio inloivoiloliaI: oI podcuIo doscondonlo
puodo conpiinii Ia iaz noiviosa on oso punlo. Ln iaias ocasionos
Ios canlios oslooaililicos do Ia coIunna Iunlai laslan paia
conpiinii Ia coIa do calaIIo.
Lsla pocuIiai onfoinodad aililica do Ia coIunna so nanifiosla
noinaInonlo con un doIoi giaduaI quo apaioco on Ia iogin
Iunlai v on Ias naIgas. Los pacionlos suoIon soi vaionos nonoios
do O aos. Las nanifoslacionos asociadas consislon on iigidoz
nalulina do ospaIda, doIoi nocluino quo no so aIivia con oI
ioposo, oIovacin do Ia lasa do oiiliosodinonlacin v piosoncia doI
anlgono do hisloconpaliliIidad HLA-27. So caiacloiiza poi su
conionzo on Ia juvonlud v Ia doisaIgia quo nojoia con oI ojoicicio.
onfoino ovoIuciona Ia onfoinodad so pioido Ia Ioidosis Iunlai
noinaI v so inlonsifica Ia cifosis loicica. Dospuos do infIanacin
v oiosin do Ias filias oxloinas doI aniIIo filioso on oI punlo do
conlaclo con oI cuoipo voiloliaI, suigo osificacin v pioIifoiacin
soa, quo foina puonlos quo unon cuoipos voiloliaIos vocinos v
disninuvo Ia noviIidad iaqudoa on lodos Ios pIanos. Los signos
iadioIgicos doloininanlos son canlios dosliuclivos
poiiailicuIaios, oscIoiosis do Ias ailicuIacionos sacioiIiacas v
puonlos onlio Ios cuoipos voiloliaIos cuva fusin oiigina Ia
IIanada "coIunna do lanl"
La doisaIgia os Ia nanifoslacin nouioIgica ns fiocuonlo on
sujolos con cncoi gonoiaIizado v suoIo soi causada poi nolslasis
on voilolias. Las nolslasis do caicinonas (do nana, puInn,
pislala, liioidos, iion v vas gaslioinloslinaIos), oI nioIona
nIlipIo v Ios Iinfonas do Hodgkin v no do Hodgkin nuv a
nonudo afoclan Ia coIunna. LI doIoi doI doiso piovonionlo do
cncoi puodo soi conslanlo, soido, quo poisislo con oI ioposo v
onpooia poi Ia nocho. A difoioncia do oIIo, Ia IunlaIgia do oiigon
nocnico nojoia con oI ioposo. Ln Ias iadiogiafas sinpIos so
puodon idonlificai o no Iosionos dosliuclivas on uno o vaiios
cuoipos voiloliaIos, sin alaquo doI ospacio inloiailicuIai (discaI).
Los osludios ns indicados si so sospocha nolslasis on Ia
coIunna son M#, T v T-nioIogiafa. So piofioio a Ia iosonancia
nagnolica poio oI nolodo ns ipido os nojoi poiquo oI oslado
doI onfoino puodo onpooiai a nuv coilo pIazo. Monos do 5 do
individuos quo no caninan on Ia focha doI diagnslico
iocupoiain su capacidad do naicha v poi oIIo os ciuciaI oI
diagnslico opoiluno v lonpiano.
La cs|ccnic|i|is tcr|cora| suc|c scr causada pcr cs|afi|cccccs. aunuuc a
tcccs inloivionon olias lacloiias o oI laciIo do Ia luloicuIosis
(onfoinodad do Ioll). LI oiigon piinaiio suoIon consliluiiIo Ias
vas uiinaiias, Ia pioI o Ios puInonos. Olio facloi ioconocido do
iiosgo os oI aluso do diogas inliavonosas. Sionpio quo so doloclo
osloonioIilis pigona hav quo ponsai on Ia posiliIidad do
ondocaidilis lacloiiana. Los dalos ns fiocuonlos son un doIoi do
ospaIda quo so oxacoila poi oI novinionlo v quo no so aIivia con
oI ioposo, Ia sonsiliIidad on Ia coIunna solio oI sognonlo
afoclado v Ia oIovacin do Ia lasa do oiiliosodinonlacin gIoluIai.
&na ninoia do onfoinos puodo piosonlai fiolio o Ioucocilosis.
Las iadiogiafas sinpIos iovoIan osliochanionlo doI ospacio
inloivoiloliaI con oiosin do Ias voilolias advaconlos, si lion
oslas aIloiacionosdiagnslicas puodon laidai sonanas o nosos on
apaiocoi. Tanlo Ia T cono Ia M# son sonsilIos v ospocficas on Ia
osloonioIilis: Ia disponiliIidad do Ia T os navoi on soivicios do
uigoncia v aIgunos pacionlos con doIoi do ospaIda inlonso Ia
loIoian nojoi
LI cuadio iniciaI doI aosccsc cpidura| cspina| inc|uuc
dcrsa|gia (agiavada poi Ios novinionlos o Ia paIpacin)
v fiolio. Tanlion so olsoivan a vocos signos do Iosin
do iacos o conpiosin do noduIa ospinaI. LI alscoso
puodo alaicai nIlipIos nivoIos ospinaIos v so
idonlifica nojoi poi nodio do iosonancia nagnolica do
Ia coIunna.
La aracncidi|is |unoar pcr adcrcncias ccn radicu|cpa|ia cs
causada pcr filiosis dospuos do infIanacin doI ospacio
sulaiacnoidoo. La filiosis oiigina adhoioncias do
iacos noiviosas v con oIIo doisaIgia v doIoi do
oxlionidados, aconpaado do canlios noloios,
sonsoiiaIos o iofIojos.
Las causas do aiacnoidilis conpiondon nIlipIos
opoiacionos Iunlaios, infoccionos cinicas do Ia
coIunna, Iosin noduIai, honoiiagia inliaiiaqudoa,
nioIogiafa (iaia), invoccin inliaiiaqudoa do
gIucocoilicoidos v anoslosicos v cuoipos oxliaos.
Ln Ia iosonancia nagnolica so puodon olsoivai
iacos noiviosas quo so "agiupan" on sonlido
conliaI v so adhioion a Ia duianadio on sonlido
poiifoiico, o IocuIacionos doI Iquido
cofaIoiiaqudoo donlio doI saco inliaiiaqudoo.
La conpiosin o "agiupanionlo" anoinaI do iacos
lanlion puodo suigii on Ia poIinouiopala
dosnioIinizanlo o Ia infiIliacin noopIsica. LI
lialanionlo suoIo soi insalisfacloiio. No so han
ollonido luonos iosuIlados con Ia Iisis
nicioquiiigica do adhoioncias, Ia iizolona
doisaI, ni con Ia gangIioclona do iacos doisaIos.
La oslinuIacin do Ia iogin doisaI do Ia noduIa
paia aIiviai oI doIoi ha pioducido iosuIlados
divoisos. Han nosliado poca uliIidad Ias
invoccionos opiduiaIos do gIucocoilicoidos.
OstcnnrnsIs v O5 t c n c s c ! c r n s I s:
La innoviIizacin o liasloinos sislonicos piinaiios cono osloonaIacia,
hipoipaialiioidisno, hipoiliioidisno, nioIonanIlipIo, nolslasis do
caicinona o uso do gIucocoilicoidos, puodon acoIoiai Ia osloopoiosis v
doliIilai oI cuoipo voiloliaI, Io quo ocasiona fiacluias poi conpiosin v
doIoi. La causa aliaunlica ns fiocuonlo do Ias fiacluias on dicha
osliucluia os Ia osloopoiosis posnonopusica (lipo 1) o soniI (lipo 2). So
olsoivan fiacluias poi conpiosin incIuso on 5O do Ias poisonas con
osloopoiosis inlonsa, v Ias quo han sufiido una fiacluia lionon un iiosgo
.5 vocos navoi do quo ocuiia do nuovo. La nanifoslacin nica do una
fiacluia poi conpiosin puodo soi doisaIgia o doIoi iadicuIai IocaIizados
v oxacoilados poi oI novinionlo v a nonudo iopioducidos on Ia
paIpacin solio Ias apfisis ospinosas do Ias voilolias afocladas. LI
diagnslico so coiioloia donlio doI conloxlo cInico, con Ios signos
nouioIgicos v Ias ingonos iadiogificas do Ia coIunna. So ha
donosliado quo oI iiosgo do fiacluias poi osloopoiosis disninuvo con oI
onpIoo do finacos conlia Ia iosoicin, cono Ios lisfosfonalos (p. oj., oI
aIondionalo), oI osligono liansdoinico v oI lanoxifon.
Ln Ias onfoinodados doI liax, oI aldonon o Ia poIvis,
oI doIoi puodo iiiadiaiso a Ia poicin posloiioi doI
sognonlo ospinaI o noduIai quo inoiva oI igano
onfoino. A vocos Ia doisaIgia puodo soi Ia piinoia v
nica nanifoslacin. Los liasloinos doI honialdonon
supoiioi suoIon iiiadiai doIoi hacia Ias iogionos doisaI
laja o Iunlai aIla (do Ia oclava voilolia doisaI a Ia
piinoia v sogunda voilolias Iunlaios), Ios doI
honialdonon infoiioi iiiadian oI doIoi a Ia iogin
Iunlai (sogunda a cuaila voilolias Iunlaios) v Ios do
Ia poIvis Io hacon a Ia iogin sacia. No so nanifioslan
signos IocaIos (doIoi a Ia paIpacin do Ia coIunna,
ospasnos do nscuIos paiaiiaqudoos) v Ios
novinionlos noinaIos do Ia coIunna gonoian doIoi
nnino o nuIo.
La Icoia poplica o Ios lunoios do Ia pailo posloiioi doI oslnago
o doI duodono pioducon un doIoi opigsliico lpico (caps. 87 v
287), poio cuando oxislo oxlonsin ioliopoiilonoaI puodo apaiocoi
un doIoi paiavoiloliaI o on Ia Inoa nodia do IaospaIda. Ls ns
piolalIo quo Ios aIinonlos giasos pioduzcan doIoi do ospaIda
ioIacionado con una onfoinodad do Ia va liIiai. Las
onfoinodados doI pncioas puodon piovocai doIoi do ospaIda a Ia
doiocha do Ia coIunna (afoccin do Ia caloza doI pncioas) o a Ia
izquioida (afoccin doI cuoipo o Ia coIa). La afoccin do Ias
osliucluias ioliopoiilonoaIos (honoiiagia, lunoios, pioIonofiilis)
puodon pioducii un doIoi paiavoiloliaI quo so iiiadia a Ia pailo
infoiioi doI aldonon, a Ias ingIos o a Ia pailo anloiioi do Ios
nusIos. Las Iosionos lunoiaIos do Ia iogin doI psoas iIiaco suoIon
pioducii doIoi Iunlai uniIaloiaI quo so iiiadia hacia Ia ingIo, Ios
Ialios do Ia vuIva o Ios loslcuIos. La apaiicin slila do doIoi
Iunlai on un pacionlo lialado con anlicoaguIanlos dolo hacoi quo
so pionso on una honoiiagia ioliopoiilonoaI
Ls iaio quo Ios iganos poIvicos pioduzcan doIoi
Iunlai, saIvo Ias onfoinodados ginocoIgicas quo
afoclan a Ios Iiganonlos uloiosacios. LI doIoi so
iiiadia a Ia iogin sacia. La ondonoliiosis o oI
caicinona uloiino puodon afoclai a Ios Iiganonlos
uloiosacios. LI doIoi quo suigo con Ia
ondonoliiosis lpicanonlo os piononsliuaI v
conlina o incIuso so fusiona con oI doIoi
nonsliuaI. La posicin doficionlo doI loio puodo
oiiginai liaccin doI Iiganonlo uloiosacio
(ioliovoisin,dosconso v pioIapso) u oiiginai doIoi
sacio dospuos do Ia lipodoslacin duiadoia
Dn!nr dc csa!da nstura!. Hav un giupo do
pacionlos con doIoi Iunlai cinico (crcnic |cu
oac| pain. C|8P) c incspccificc cn |cs uuc. |ras un
cs|udic oxhauslivo, no so Iogia onconliai ninguna
Iosin paloIgica ni analnica. Lslos onfoinos
iofioion un doIoi difuso v vago on Ia ospaIda
cuando poinanocon sonlados o on pio duianlo
nucho lionpo, quo codo con oI ioposo. La
oxpIoiacin fsica os anodina, saIvo poi una "naIa
posluia". Ioi nodio do osludios inagonoIgicos o
do Ialoialoiio os inposilIo idonlificai una causa
ospocfica. A vocos son liIos Ios ojoicicios paia
iofoizai Ios nscuIos paiaiiaqudoos v doI
aldonon.
Ln pacionlos con hisloiia do conponsacin,
finginionlo, aluso do suslancias, ansiodad cinica
o dopiosin puodo onconliaiso LI. Muchos
onfoinos con LI lionon anlocodonlos do
onfoinodados psiquiliicas (dopiosin, ansiodad,
aluso do suslancias) o do liaunalisnos infanliIos
(alusos soxuaIos o naIlialo fsico) anloiioios a Ia
apaiicin doI doIoi do ospaIda. So ha uliIizado Ia
ovaIuacin psicoIgica pioopoialoiia paia
doscailai a individuos con nolalIos liasloinos
psquicos, nisnos quo poiniliian piovoi un
dosonIaco quiiigico insalisfacloiio
Ln ocasionos no puodo oslalIocoiso Ia causa doI
doIoi Iunlai. AIgunos pacionlos so sonolon a
nIlipIos inloivoncionos quo no Iogian oIininai oI
doIoi ni Ia incapacidad. Las indicacionos oiiginaIos
do Ia ciiuga puodon soi dudosas cuando sIo
oxislo doIoi, no hav signos nouioIgicos
dofinilivos o on Ia T o on Ia M# sIo so olsoiva
una hoiniacin poco inpoilanlo doI disco. So han
piopuoslo sislonas do punluacin lasados on Ios
signos nouioIgicos, Ios facloios psicoIgicos, Ios
osludios fisioIgicos v on Ios osludios do inagon
paia ioducii aI nnino Ia piolaliIidad do quo Ia
ciiuga iosuIlo insalisfacloiia
DOLO# L&MA# AC&DO (ALI). LI doIoi
Iunlai agudo dcu|c |cu oac| pain. A|8P) sc
dcfinc ccnc un dc|cr dc duracicn infcricr a |rcs
ncscs. |n 85 dc |cs aduIlos con ALI no
aconpaado do doIoi on Ia pioina puodo
ospoiaiso una iocupoiacin conpIola. La
navoia do oslos pacionlos liono snlonas
puianonlo "nocnicos", os docii, un doIoi quo
onpooia con oI novinionlo v nojoia con oI
ioposo.
Iaia juslificai un nolodo nininaIisla do Ia
asisloncia do cada pacionlo conciolo so han
usado osludios do olsoivacin. Sin onlaigo,
oslos osludios conpailon divoisas Iinilacionos:
1) a nonudo faIla un voidadoio giupo do
conlioI con pIacolo
2) suponon quo Ia causa doI doIoi do ospaIda os
siniIai on lodos Ios pacionlos quo consuIlan a
dislinlos giupos (nodicos gonoiaIos,
oilopodislas, nouiIogos)
) no so piopoiciona infoinacin solio Ios
dolaIIos doI lialanionlo
) no so inlonla una laluIacin do Ios casos
giavos do doIoi Iunlai agudo
LI doIoi coivicaI, quo suoIo oiiginaiso do onfoinodados do
Ias voilolias v pailos lIandas doI cuoIIo, os un piolIona
fiocuonlo (piosonlo on .6 do Ios aduIlos on un osludio). Ln
gonoiaI, oI doIoi oiiginado on Ias voilolias coivicaIos so
pioduco con Ios novinionlos doI cuoIIo v liondo a asociaiso
a hipoisonsiliIidad focaI on Ia coIunna v Iinilacin doI
novinionlo. LI doIoi piocodonlo doI pIoxo liaquiaI, oI
honlio o Ios noivios poiifoiicos puodo confundiiso con una
onfoinodad do Ia iogin coivicaI, poio Ia hisloiia cInica v Ia
oxpIoiacin suoIon idonlificai su oiigon ns dislaI. Los
liaunalisnos do Ia iogin coivicaI, Ias onfoinodados doI
disco o Ia ospondiIosis puodon soi asinlonlicas o doIoiosas
v puodon ocasionai nioIopala, iadicuIopala, o anlas. Las
iacos noiviosas ns afocladas son 7 v 6.
LI liaunalisno do Ia iogin coivicaI (fiacluias,
sulIuxacionos) puodo conpiinii Ia noduIa ospinaI.
Los accidonlos do lifico, Ios doIilos vioIonlos o Ias
cadas son Ia causa do 87 do Ias Iosionos do Ia noduIa
ospinaI (cap. 72). Iaia ioducii aI nnino Ia Iosin do
Ia noduIa ospinaI dolida a Ios novinionlos do Ios
sognonlos inoslalIos do Ia iogin coivicaI, os
inpioscindilIo piaclicai una innoviIizacin innodiala
doI cuoIIo. La lonogiafa conpuladoiizada consliluvo
oI nolodo diagnslico ns indicado paia doloclai
fiacluias agudas. Dospuos do un liaunalisno
inpoilanlo on Ia coIunna coivicaI, os fiocuonlo quo
nuoslion Iosin Ias ailoiias voiloliaIos: nuchos
cuadios son asinlonlicos v so doloclan visuaInonlo
poi M # v angiogiafa.
La |csicn pcr |a|igazc cicc|azc) ccrtica| sc dcoc a
un |rauna|isnc (cn gonoiaI poi choquo
aulonoviIslico) quo pioduco una loisin o
dislonsin nuscuIoIiganonlosa doI cuoIIo poi
hipoifIoxin o hipoioxlonsin. Lslo diagnslico no
dolo apIicaiso a Ios pacionlos con fiacluias, hoinia
do disco, Iosin cianoaI, ni aIloiacin do Ia
concioncia. Los piocodinionlos inagonoIgicos do
Ia coIunna voiloliaI no son oficacos on piopoicin
a su coslo, a nuv liovo pIazo, poio son liIos paia
idonlificai hoinias discaIos si Ios snlonas duian
ns do sois sonanas dospuos do Ia Iosin. Las
poisonas quo sufion snlonas giavos aI inicio
liondon a nosliai un pooi dosonIaco a Iaigo pIazo
La hoinia doI disco coivicaI ns lajo os causa
fiocuonlo do doIoi o disoslosias on cuoIIo, honlio,
liazo o nano. Las nanifoslacionos usuaIos son
doIoi, iigidoz v Iinilacin do novinionlos poi oI
doIoi, on oI caso doI cuoIIo. La hoinia doI disco
coivicaI os Ia quo oxpIica, on pionodio, 25 do Ias
iadicuIopalas on osa zona. La oxlonsin v Ia
iolacin IaloiaI doI cuoIIo angoslan oI agujoio
inloivoiloliaI ipsoIaloiaI v puodon iopioducii Ios
snlonas iadicuIaios (signo do SpuiIing). Ln
poisonas jvonos, Ia conpiosin aguda do iacos
noiviosas
poi ioluia do disco coivicaI suoIo dopondoi do
liaunalisno. LI disco coivicaI suoIo hoiniaiso on
diioccin posloioIaloiaI coica do Ia fosila IaloiaI v
doI agujoio inloivoiloliaI. Ln oI cuadio 16- so
iosoan Ios poifiIos lpicos do Ios canlios iofIojos,
sonsoiiaIos v noloios quo aconpaan a Iosionos
ospocficas do Ias iacos noiviosas coivicaIos: sin
onlaigo, 1) os conn quo hava supoiposicin do
funcionos con Ias iacos noiviosas vocinas: 2) Ios
snlonas v signos puodon apaiocoi on sIo una
pailo doI loiiiloiio do Ia iaz noiviosa Iosionada, v
) oI silio on quo suigo oI doIoi os uno do Ios
oIononlos ns vaiialIos onlio Ias nanifoslacionos
cInicas
La oslooailiosis do Ia iogin coivicaI do Ia
coIunna voiloliaI puodo oiiginai doIoi doI
cuoIIo quo so iiiadia a Ia nuca, honlios o Ios
liazos, o lion soi fuonlo do cofaIaIgias on Ia
iogin occipilaI posloiioi (inoivada poi Ias
iacos noiviosas 2-).
La noduIa coivicaI lanlion puodo nosliai
conpiosin poi Ia oslonosis doI conduclo iaqudoo
poi osloofilos, osificacin doI Iiganonlo
IongiludinaI posloiioi (cssifica|icn cf |c pcs|cricr
|cngi|udina| |igancn|. OILL), o un gian disco
conliaI. Tanlion puodo haloi conlinacionos do
iadicuIopala v nioIopala. La afoccin do Ia
noduIa ospinaI Io sugioio oI snlona do Lhoinill,
sonsacin "oIocliica" dosoncadonada poi Ia fIoxin
doI cuoIIo v quo iiiadia hacia alajo poi Ia coIunna
dosdo Ia poicin supoiioi. Si Ia conpiosin
noduIai no so aconpaa do doIoi doI cuoIIo o os
nnino, puodo haloi confusin on oI diagnslico
con olias onlidados cono Ia oscIoiosis IaloiaI
aniolifica, Ia oscIoiosis nIlipIo, lunoios do Ia
noduIa ospinaI o siiingonioIia
La ar|ri|is rcuna|cidc (rcuna|cid ar|ri|is. RA) (cap. 314) dc |as
ar|icu|acicncs inloiapofisaiias coivicaIos gonoia doIoi, iigidoz v
Iinilacin do novinionlo onosa zona. Ln casos avanzados, Ia
sinovilis do Ia ailicuIacin alIanloaxoidoapuodo daai oI
Iiganonlo liansvoiso doI alIas v dospIazai dicho huoso hacia
adoIanlo solio oI ojo (sulIuxacin alIanloaxoidoa). Ln O do
individuos con #A so ollionon signos iadioIgicos do Ia
sulIuxacin noncionada.
No calo Ia soipiosa do quo oI giado do sulIuxacin guaido ioIacin
con Ia giavodad do Ia onfoinodad oiosiva. Ln caso do apaiocoi laI
conpIicacin, os inpoilanlo Ia ovaIuacin cuidadosa paia
idonlificai signos lonpianos do nioIopala. AIgunos pacionlos
loininan poi nosliai conpiosin do Ia poicinaIla do noduIa
ospinaI quo cuInina on cuadiipaiosia, disfuncin iospiialoiia v
nuoilo. Si so dolocla nioIopala o inoslaliIidad ospinaI hav quo
ponsai on Ia inloivoncin quiiigica.
La cspcndi|i|is anuui|csan|c pucdc ccasicnar dc|cr
coivicaI v con nonoi fiocuoncia, sulIuxacin
alIanloaxoidoa: a vocos so nocosila una
inloivoncin quiiigica paia ovilai Ia conpiosin
do Ia noduIa ospinaI. LI crpcs zcs|cr agudc |icnc
ccnc nanifcs|acicn inicia| a vocos doIoi agudo on oI
cuoIIo o Ia nuca anlos quo liolon Ias voscuIas. Las
nccp|asias nc|as|4sicas dc |a iogin coivicaI, Ias
infcccicncs (cs|ccnic|i|is u aosccscs opiduiaIos) v Ias
cs|ccpa|ias nc|aoc|icas |anoicn puodon pioducii
doIoi do cuoIIo. Asinisno, puodo haloi doIoi
iiiadiado dosdo oI coiazn on casos do caidiopala
isquonica (sndiono do angina coivicaI).
LI osliocho iocion noncionado os una iogin analnica
on Ia quo so oncuonlian Ia piinoia cosliIIa, Ia ailoiia v
Ia vona sulcIavias, oI pIoxo liaquiaI, Ia cIavcuIa v oI
voilico puInonai. La Iosin do oslas osliucluia puodo
causai un doIoi ioIacionado con Ia posluia o oI
novinionlo aIiododoi doI honlio v do Ia iogin
supiacIavicuIai. LI sindrcnc dc| cs|rccc |cr4cicc supcricr
(|cracic cu||c| sundrcnc. TOS) ncurcgcnc tcrdadcrc sc
dcoc a |a ccnprcsicn dc| |rcncc infoiioi doI pIoxo liaquiaI
o iana vonliaI do 8 o iacos noiviosas do T poi una
landa annaIa do lojido quo conocla una apfisis
liansvoisa aIaigada do 7 con Ia piinoia cosliIIa. Los
signos consislon on doliIidad do Ios nscuIos
inlinsocos do Ia nano v disninucin do Ia sonsiliIidad
on Ia poicin paInai do Ios dodos cuailo v quinlo
LI doIoi pioducido poi Iosionos doI pIoxo liaquiaI
o do Ios noivios poiifoiicos doI liazo puodo
confundiiso a vocos con oI oiiginado on Ia iogin
coivicaI. La infiIliacin noopIsica doI lionco
infoiioi doI pIoxo liaquiaI pioduco un doIoi do
honlio quo so iiiadia hacia alajo poi oI liazo,
onlunocinionlo doI noiquo v doI anuIai v
doliIidad do Ios nscuIos inlinsocos do Ia nano
inoivados poi Ios noivios culilaI v nodiano. La
filiosis posiadiacin (Ia siluacin ns conn os oI
caicinona do nana) puodo pioducii signos
siniIaios, aunquo oI doIoi apaioco con nonoi
fiocuoncia
. Olia causa posilIo os oI lunoi do Iancoasl doI
puInn v hav quo considoiaiIo, anlo lodo si so
idonlifica sndiono do Hoinoi. La ncurcpa|ia
supracscapu|ar pucdc prcducir un in|cnsc doIoi doI
honlio v doliIidad v onaciacin do Ios nscuIos
supiaospinoso o infiaospinoso. La ncuri|is orauuia|
aguda suc|c ccnfundirsc ccn una radicu|cpa|ia.
onsislo on un doIoi inlonso doI honlio o do Ia
oscpuIa quo apaioco slilanonlo v aI quo siguo, lias
das o sonanas, una doliIidad do Ios nscuIos do Ia
pailo pioxinaI doI liazo v do Ia cinluia oscapuIai
inoivados poi Ios lioncos supoiioi o nodio o poi hacos
doI pIoxo liaquiaI. Anlos do quo apaiozca oI cuadio
suoIo haloi infoccin.
LI doIoi quo naco on oI honlio a vocos ionoda oI quo
suigo do Ia coIunna. Ln ausoncia do snlonas o signos
do iadicuIopala, oI diagnslico difoionciaI conpiondo
oI doIoi nocnico doI honlio (londinilis, luisilis,
ioluia doI nanguilo do Ios ioladoios, Iuxacin,
capsuIilis adhosiva v pinzanionlo doI nanguilo lajo oI
acionion) v oI doIoi iiiadiado (iiiilacin
suldiafiagnlica, angina, lunoi do Iancoasl). LI doIoi
nocnico suoIo onpooiai poi Ia nocho, concuiio con
sonsiliIidad IocaI on oI honlio v so agiava con Ia
alduccin, Ia iolacin inloina o Ia oxlonsin doI liazo.
LI doIoi do Ia onfoinodad doI honlio puodo iiiadiaiso
a vocos hacia oI liazo o Ia nano, poio no so vincuIa con
aIloiacionos sonsoiiaIos, noloias v do Ios iofIojos.
So han ioaIizado pocos osludios cInicos disoados
salisfacloiianonlo quo so ocupon doI lialanionlo plino do Ia
coivcaIga o do Ia iadicuIopala coivicaI. Oljolivos iazonalIos son
aIiviai oI doIoi, ovilai iocidivas v piopiciai nojoi funcin
nouioIgica. LI lialanionlo sinlonlico incIuvo oI uso do
anaIgosicos, un coIIai coivicaI lIando o anlos nolodos. asi
lodas Ias ioconondacionos loiapoulicas iofIojan oxpoiioncias
aisIadas, soiios do casos o concIusionos piovonionlos do osludios
do Ia coIunna Iunlai. No so han ioaIizado osludios conpaialivos
do piodnisona oiaI ni do invoccionos liansfoianinaIos do
gIucocoilicodos. Lnlio Ias indicacionos iazonalIos paia
opoiacionos on discos coivicaIos osln oI doficil noloi iadicuIai
piogiosivo, oI doIoi quo no nojoia con nodidas consoivadoias v
quo iosliingo aclividados do Ia vida diaiia, o Ia conpiosin do Ia
noduIa coivicaI.
LI lialanionlo opoialoiio do hoinias do discos
coivicaIos, poi Io conn so haco poi Ia va do
accoso anloiioi v Ia piclica do dscoclona
soguida do fusin inloicoipoiaI anloiioi. Olia
posiliIidad acoplalIo os Ia Ianinoclona
paiciaI posloiioi sinpIo con dscoclona. Olia
locnica opoialoiia incIuvo inpIanlai un disco
ailificiaI: on una invosligacin piospocliva Ios
iosuIlados dospuos do dos aos so incIinaion a
favoi doI inpIanlo, on conpaiacin con Ia
dscoclona coivicaI anloiioi liadicionaI con
fusin
La iadicuIopala coivicaI no piogiosiva poi
hoinia do un disco coivicaI puodo soi lialada
poi nodios consoivadoios, incIuso si hav aIgn
doficil nouioIgico focaI, con nuv luonas
piolaliIidados do iosuIlados salisfacloiios. Sin
onlaigo, si Ia iadicuIopala on osa zona
pioviono do conpiosin poi ospondiIosis
coivicaI, suoIo oslai indicada Ia dosconpiosin
quiiigica paia ovilai quo ovoIucionon Ios
signos nouioIgicos.
La nioIopala ospondiIlica coivicaI so liala on
foina lpica poi nodio do dosconpiosin poi
va anloiioi v fusin o Ianinoclona paia
fionai Ia ovoIucin do Ia nioIopala quo
apaioco on 2O a O do individuos no lialados.
Sin onlaigo, un osludio piospoclivo on quo so
conpaiaion Ia ciiuga con Ias nodidas
consoivadoias conlia Ia nioIopala
ospondiIlica coivicaI no nosli difoioncias on
Ios iosuIlados dospuos do dos aos do
vigiIancia