Vous êtes sur la page 1sur 30

Hc vin qun y

B mn St rt - K sinh trng v Cn trngBi 8
Trng roi tha
Trng roi m o
TS Nguyn Ngc San

Mc tiu bi ging
1. Nm c c im sinh hc,
vai tr y hc ca trng roi tha v
trng roi m o.
2. Nm c nguyn tc iu tr v
phng chng trng roi tha v
trng roi m o.

Lp trng roi
Nhng trng roi k sinh c vai tr
y hc ngi:

Trichomonas vaginalis (trng roi


m o).

Giardia intestinalis (trng roi


tha).

Trypanosoma (trng roi bnh


ng).

Leishmania (l dng trng).Hnh dng mt s dng trng roi
Trichomonas vaginalis

Trng roi tha
Giardia intestinalis
Lamblia giardia
Lamblia intestinalis
Giardia duodenalis

c im hnh
th
C 2 dng
-
Th hot
ng.
-
Th kn.

1. c im sinh hc

Trng roi thia sng k sinh trn b


mt nim mc rut non, t trng,
i khi thy ng dn mt, trong
ti mt.

Hot ng rt nhanh nh c 4 i
roi, lun thay i v tr, lc bm
vo nim mc rut, lc chuyn
ng.

Ly cht dinh dng rut (dng


chp) bng hinh thc thm thu qua
mng thn.


1. c im sinh hc

Sinh san bng cch phn i theo


chiu dc: nhn phn chia trc, ri
a bm, th gc, th cnh gc,
trc sng v roi tip tc phn chia.

Khi th hot ng xung cui rut


non v ti i trng, ti y phn
dn dn tr nn rn, s bin thnh
th kn ri ra ngoi canh.

Kn xm nhp vo c th qua
ng tiu ho, n t trng xut kn
tr thnh th hot ng, tip tc
vng i k sinh.

2. Vai tr y hc

Trng roi thia bm cht vo nim


mc rut, lun hot ng, thay i
v tr nn thng xuyn kch thch
cc u mt thn kinh rut. Dn
n ri lon tit dch, ri lon nhu
ng rut v dn n vim rut.

Biu hin triu chng lm sng


ca bnh thng thy au bng, i
lng, i khi xen k to bn. Trng
hp nng phn c nhy mu.

Lamblia intestinalis k
sinh rut.

2. Vai tr y hc

Vim rut + s lng trng roi thia


rt ln (hng triu con trn 1 cm
2
nn
ph kn nim mc rut) ngan can s
hp thu cc cht (nht l m, cc
vitamin A,D,E,K ).

Nu tr em dn ti SDD, ci cc,
gy st cn, au bng, i lng c
chu ki, phn c m.

Cc san phm chuyn ho c vi


thn kinh gy nn mt ng, bing an
tr em.

C th gy vim ng dn mt
v ti mt.

3. Nguyn tc iu tr
+
Thuc c hiu:

Quinacrin: dng trong 5 ngy.


Quinacrin c c tnh cao v
gy vng da.

Metronidazol (flagyl): c tc
dng tt, t c.
+
iu tr ton din: b xung
vitamin A, D, E, K.

4. Phng chng

Pht hin ngi b nhim trng roi


thia iu tr.

V sinh an ung: khng rui,


nhng, gin v cc loi cn trng khc
lm nhim thc an.

Giu chi v bn tay ca tr em


sch s. Ra tay trc khi an v sau khi
i v sinh.

Quan l ngun phn ngi ng


nguyn tc v sinh.
Trng roi m o
Trichomonas vaginalis
c im hnh
th
Ch thy th hot
ng khng thy
th kn.

Trichomonas vaginalis
1. c im sinh hc

T.vaginalis ch c mt vt ch l
ngi.

V tr k sinh ch yu m o,
trong dch tit m o, cc np
nhn da, nim mc b phn sinh dc,
tin lit tuyn, niu o.

T.vaginalis a pH hi toan (6 - 6,5).


Khi k sinh m o, T.vaginalis
chuyn pH mi trng m o t toan
sang kim. Bnh thng mi trng
m o ph n kho mnh pH: 3,8 -
4,4.

pH mi trng m o thay i
nn to iu kin cho vi khun trong
m o sinh sn v pht trin.
1. c im sinh hc

T.vaginalis chuyn vt ch th
hot ng.

Gp nhiu ph n la tui sinh


, him gp tr cha dy th, t
gp hn ph n mn kinh. Nam gii
cng mc T.vaginalis .

C th nui cy T.vaginalis trong


mt lot mi trng t bo c hoc
lng. Trong nui cy thy T.vaginalis
n vi khun.

C th tn ti mi trng ngoi gii


mt vi gi.

Sinh sn v gii bng cch phn i


theo chiu dc.
1. c im sinh hc

Ngoi v tr k sinh m o
ra T.vaginalis cn k sinh nhiu
ni khc trong c th nh bung
trng, vi trng, t cung n gii
v tuyn tin lit nam gii.

C trng hp thy T.vaginal k


sinh ng tit niu nam v n
nh niu o, niu qun, bng
quang, b thn.
2. Vai tr y hc

T.vaginalis c i sng k sinh, do


vy tu theo v tr k sinh s gy
bnh cc mc nng nh v xut
hin cc triu chng khc nhau.

T.vaginalis gy vim c quan sinh


dc - tit niu. Gy bnh c nam
ln n, nhng triu chng biu hin
r ph n. Nam gii triu chng th
ng kn o.
Vai tr y hc n gii
Khi trng roi k sinh m o: vi
khun pht trin v gy tn thng
nim mc, vim m o, vi biu hin
lm sng:

Bnh cp tnh: BN ra kh h rt nhiu


c m vng hoc xanh, rt nng mi,
nga m o km theo au n nh kim
chm, m o ty, c nhiu ni b
lot.

Bnh mn tnh: khng c vim ty, tr


ng din ko di. BN c cm gic nng,
rt, nga rt kh chu, nht l khi c
kinh. Kh h ra nhiu, mu trng c,
c khi mu vng hoc xanh v c nhiu
bt.
Vai tr y hc n gii
Din bin vim nhim m o
lu ngy gy ra:

Vim phn ph: bung trng, vi


trng vim.

Vim lot c t cung.

V sinh: l do T.vaginalis tit cht


nhy to thnh nt bao bc v phong
to c t cung.

Vim nhim ng tit niu: i


tiu tin ra m, i but v c th
tm thy k sinh trng trong nc
tiu.
Vai tr y hc nam gii
Nam gii b nhim T.vaginalis l do
quan h tnh dc vi ph n c mm
bnh m o. Biu hin bnh:

Vim niu o: cp tnh vi triu


chng rt nng n, tit dch kh nhiu
nh nhim vi khun lu. Bn cp c cc
triu chng nh nga u dng vt, c
mt vi si m trong nc tiu. Thi k
tim tng vi nhng biu hin i
but, i rt.

Vim bng quang: i tiu ra m v


cm gic bun tiu.

Vim tuyn tin lit, vim ti tinh,


vim ng mo tinh.
3. Nguyn tc iu tr
O
Pht hin sm.
O
iu tr sm.
O
Thuc c hiu:
metronidazole, tinidazole,
secnidazole, ornidazole
O
Kt hp thuc khng sinh,
khng nm.
O
iu tr cho c bn tnh.
4. Nguyn tc phng chng
Phng chng Trichomonas
vaginalis ging nh vi mt bnh
ly truyn qua ng tnh dc
(STDs: Sexually Transmitted
Diseases).
Hai mc tiu c bn ca chin l
c phng chng cc bnh ly
truyn qua ng tnh dc:

Ct t ng ly truyn
(bin php i vi ngun truyn
nhim).

iu tr tt phng cc
bin chng v nhng tin trin
xu.
3. Nguyn tc phng chng
thc hin 2 mc tiu c bn
trn, cn tp trung vo cc ni dung:
+
Pht hin sm.
+
Qun l cc ca bnh.
+
Gio dc sc kho.
+
Cng tc gio dc cng ng
thay i hnh vi.
+
Cng tc t vn.
Xin cm n cc bn !