Vous êtes sur la page 1sur 20

Rzdowe programy wspierania rozwoju Narowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej energetyki odnawialnej wdraane przez NFOiGW

Dariusz Szymczak

Gwny Specjalista Departament Ochrony Klimatu

rda pochodzenia rodkw w portfelu NFOiGW

rodki statutowe NFOiGW opaty za gospodarcze korzystanie ze


rodowiska i kary za naruszanie prawa ekologicznego

rodki pochodzce z opat zastpczych i kar naliczanych przez Urzd


Regulacji Energetyki w ramach zobowiza wieloletnich

rodki ze sprzeday uprawnie do emisji CO2 nadwyki wynikajce z


Protokou z Kioto z dnia 9 listopada 1997 roku w ramach Rachunku klimatycznego

rodki unijne z POIi w ramach dziaa, dla ktrych NFOiGW jest


Instytucj Wdraajc

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Programy zwizane z OZE wdraane przez NFOiGW

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Jaki projekt moe otrzyma dofinansowanie?


Generalne zasady oceny

o najwyszej efektywnoci ekologicznej o najniszym wskaniku DGC


wyraonym w z/MgCO2 lub z/MWh w danej grupie ocenianych projektw (wiatr, biomasa, biogaz, woda, geotermia, wysokosprawna kogeneracja)

posiadajcy wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne o zbilansowanych rdach finansowania gwarantujcy osignicie zaoonych efektw ekologicznych

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Program dla przedsiwzi w zakresie OZE i obiektw wysokosprawnej kogeneracji


Program dla przedsiwzi w zakresie odnawialnych rde energii i obiektw wysokosprawnej kogeneracji - cz 1) Realizowany przez NFOiGW Program dla przedsiwzi w zakresie odnawialnych rde energii i obiektw wysokosprawnej kogeneracji - cz 2) Realizowany we wsppracy z WFOiGW

1.

1.

1.

Program dla przedsiwzi w zakresie odnawialnych rde energii i obiektw wysokosprawnej kogeneracji - cz 3) Realizowany we wsppracy z bankami
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

D. Szymczak, 18.X.2011

Program dla przedsiwzi w zakresie OZE i obiektw wysokosprawnej kogeneracji cz 1)


1. 2.

Budet programu na lata 2009-2015: 1,5 mld z Rodzaje projektw:


ciepownie na biomas (rda rozproszone do 20 MWt) elektrociepownie przy uyciu biomasy (rda rozproszone do 3 MWe) wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepa z wykorzystaniem biogazu budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego elektrownie wiatrowe do 10 MWe, energetyka geotermalna, elektrownie wodne do 5 MWe, wysokosprawna kogeneracja bez uycia biomasy

3. 4.

Minimalny koszt cakowity: 10 mln z Dofinansowanie w formie poyczki do 75% k. kwalifikowanych

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Program dla przedsiwzi w zakresie OZE i obiektw wysokosprawnej kogeneracji cz 1)

Konkurs I 2009 r. Alokacja Liczba zgoszonych wnioskw Ilo podpisanych umw Warto podpisanych umw 750 mln z 61 4 60,8 mln z

Konkurs II 2010 r. 500 mln z 87 10


(plan)

Konkurs III 2011 r. 1 260 mln z 151 65


(plan)

177 mln z
(plan)

1 260 mln z
(plan)

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Program dla przedsiwzi w zakresie OZE i obiektw wysokosprawnej kogeneracji cz 2)


1. 2.

Budet programu na lata 2009- 2014: 322 mln z Rodzaje przedsiwzi rozszerzona o:
. . .

wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepa wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych

3. 4.

Koszt cakowity: 0,5-10 mln z Oferta 35 mln z dla kadego z WFOiGW

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Program dla przedsiwzi w zakresie OZE i obiektw wysokosprawnej kogeneracji cz 2)

Ilo dotychczas podpisanych umw z WFOiGW: 4 (Toru, Olsztyn, Biaystok, Wrocaw) Warto podpisanych umw: 21,98 mln z Ilo wystawionych promes (czynnych): 5 Warto wystawionych promes (czynnych): 137 mln z

Konkursy na wasnych kryteriach WFOiGW, na podstawie Programu NFOiGW

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Program dla przedsiwzi w zakresie OZE i obiektw wysokosprawnej kogeneracji cz 3)


1. 2.

Budet programu na lata 2010-2014: 300 mln z Rodzaje projektw: zakup i monta instalacji kolektorw sonecznych dla osb fizycznych i wsplnot mieszkaniowych Dofinansowanie: dopaty do kredytu w wysokoci do 45% kapitau kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztw kwalifikowanych przedsiwzicia (max. poziom kosztw kwalifikowanych to 2 500 z/m2) Wyczeni odbiorcy ciepa sieciowego dla potrzeb cwu

3.

4.

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Efektywne wykorzystanie energii


Cz.1 Dofinansowanie audytw energetycznych i elektroenergetycznych dotacja Alokacja 2011-2014 dotacja Alokacja 2011-2015 poyczka Poziom dofinansowania k.k. Kwota dofinansowania Minimalny koszt kwalifikowany Wielko wnioskodawcy roczne zuycie energii Minimalna oszczdno energii Cz.2 Dofinansowanie zada inwestycyjnych poyczka

40 mln PLN 70% 50 000 MWh/rok -

780 mln PLN 70% 3,5 42 mln PLN 5 mln PLN 50 000 MWh/rok 7%

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

System zielonych inwestycji GIS

1.

Zarzdzanie energi w budynkach uytecznoci publicznej Biogazownie rolnicze Elektrociepownie i ciepownie na biomas Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umoliwienia przyczenia rde wytwrczych energetyki wiatrowej (OZE) Zarzdzanie energi w wybranych budynkach podmiotw sektora finansw publicznych (PAN/PIK)

2.

3.

4.

5.

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

GIS Zarzdzanie energi w budynkach uytecznoci publicznej


1.

1.

3. 4. 5.

Budet (alokacja 2010 2013; wydatkowanie do XII.2014): dotacje: 555 mln z poyczki inwestycyjne: 1 010 mln z Rodzaje projektw: . kompleksowa termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej Dotacja: do 30% k.k. Poyczka: do 45% k.k. Minimalny koszt cakowity: 2 mln z Minimalny poziom oszczdnoci energii: 30%

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

GIS Zarzdzanie energi w budynkach uytecznoci publicznej


I Konkurs

27 umw dotacyjnych na czn kwot 105,3 mln z 17 umw poyczkowych na kwot 185,9 mln z Trwa realizacja projektw oraz podpisywanie umw

II Konkurs

Lista rankingowa - 21 projektw na kwot 78 mln z Trwaj negocjacje warunkw umowy

III Konkurs

wpyny wnioski o dofinansowanie dla 233 przedsiwzi na kwot: dotacji - 333 mln z poyczki - 385 mln z Trwa ocena wnioskw

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

GIS Biogazownie rolnicze


1.

Budet (alokacja 2010 2012; wydatkowanie do XII.2013): dotacje: 200 mln z poyczki inwestycyjne: 300 mln z

1.

Rodzaje projektw:
.

obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepa z wykorzystaniem biogazu rolniczego lub celem wprowadzenia biogazu do sieci gazowej Poyczka: do 45% k.k.

3. 4. 5.

Dotacja: do 30% k.k. I Konkurs: wpyny 62 wnioski: dotacja: 371,67 mln z poyczka: 572,88 mln z

Minimalny koszt cakowity: 10 mln z na licie rankingowej 11 wnioskw: dotacja: 49,3 mln z poyczka: 63,5 mln z

Obecnie trwaj negocjacje warunkw umowy


D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

GIS elektrociepownie i ciepownie na biomas


1.

Budet (alokacja 2010 2012; wydatkowanie do XII.2013): Dotacje: 50 mln z Poyczki inwestycyjne: 75 mln z

1.

Rodzaje projektw: budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektw wytwarzania energii elektrycznej lub ciepa z zastosowaniem wycznie biomasy (rda rozproszone do 20 MWt)

3. 4. 3.

Dotacja: do 30% k.k. I Konkurs: wpyno 11 wnioskw:


. .

Poyczka: do 45% k.k.

Minimalny koszt cakowity: 2 mln z na licie rankingowej 3 wnioski: dotacja: 17,5 mln z poyczka: 29,6 mln z

dotacja: 59,18 mln z Poyczka: 75,88 mln z

Obecnie zakoczono ocen wnioskw.

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

GIS - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umoliwienia przyczenia rde wytwrczych energetyki wiatrowej

1.

1.

3.

4.

Budet (alokacja 2010 2013; wydatkowanie do VI.2014): Dotacja: 400 mln z Rodzaje projektw: przedsiwzicia umoliwiajce przyczenie do KSE rde wytwrczych wytwarzajcych energi elektryczn z energetyki wiatrowej Dotacja: 200 z za kady kW przyczonej mocy elektrycznej ze rde wytwrczych energetyki wiatrowej (OZE), lecz nie wicej ni 40% k.k. Minimalny koszt cakowity: 8 mln z
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

GIS Zarzdzanie energi w budynkach wybranych podmiotw sektora finansw publicznych (PAN/PIK)

1.

1.

Budet (alokacja 2010 2014; wydatkowanie do XII.2015): dotacje: 500 mln z Rodzaje projektw:
.

kompleksowa termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej

3. 4. 5.

Dotacja: do 100% k.k. Minimalny koszt cakowity: 2 mln z I Konkurs . 25 wnioskw na czn kwot dotacji 111,22 mln z Trwa ocena wnioskw

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane nabory w zakresie OZE

Biogazownie rolnicze Ciepownie i elektrociepownie na biomas Przyczenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej Termomodernizacja dla wybranych podmiotw sektora finansw publicznych

D. Szymczak, 18.X.2011

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl