Vous êtes sur la page 1sur 32

to Naomi Feigal

CONCERTO
for Piccolo & Orchestra
JEFF MANOOKIAN
I.
Agitato assai (h»ª™)
Flutes 1 & 2 & 22 ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Oboes 1 & 2 & 22 ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bb Clarinets 1 & 2 & 22 ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?2 ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bassoons 1 & 2 2 2 2

1
2
& 22 ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F Horns

3
4
& 22 ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

1
2
& 22 ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bb Trumpets

2 ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 &2 2 2

?2 ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
1
2
2 2 2
Trombones

3 ? 22 ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tuba

? 22 b œ Œ 32 b œ b œ ‰ œ œ œ œ œ 22 bœ bœ bœ œ bœ œ
œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œœ œ œœ‰ J œ œ œ Œ
wood sticks

Timpani œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ
F

÷ 22 ∑ ∑
3
2 ∑
2
2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Percussion ÷ 22 ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(3 players)

÷ 22 ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

2 ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&2 2 2
Harp

?2 ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2 2 2

?2 . 3 . . . 2 . . b œ. œ. b œ. œ.
2 œ. œ. œ. œ œ. b œ œ. b œ. Œ 2 b œ b œ ‰ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ 2 œ. œ. œ ‰ b Jœ œ œ. œ. œ. b œ œ œ. œ Œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. . . . . . . .
Piano F
? 22 Œ 32 22 ‰ j Œ
œ. œ. œ. œ œ. b œ. œ. b œ. b œ. b œ. ‰ œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ. œ b œ. œ œ. œ. œ. b œ. œ œ. œ b œ. œ. b œ. œ.
. . . . œ. . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.
.œ n ˘œ
.
. . . . . . . . . . . œ. b œ .
b œ. œ. œ. œ. . œ. # œ. œ . . # œ. œ̆ 3 # œ œ œ # œ n œ # œ Œ
Solo Piccolo & 22 ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ .œ œ œ b œ # œ œ œ œ œ œ. œ. œ b œ # œ œ #œ œ œ #œ nœ
f 6

Agitato assai (h»ª™)


1 & 22 ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Violins

2 ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2 &2 2 2

. . . . . b œ. œ. b œ. œ.
B 22 œ œ œ œ œ b œ. œ. b œ Œ 32 b œ. b œ ‰ œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ 22 œ œ œ ‰ b Jœ œ œ œ œ. b œ œ œ. œ Œ œ
col legno

Violas
.F . . . . . .. . . . . . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.

?2 . 3 . . . 2 . . b œ. œ. b œ. œ.
2 œ. œ. œ. œ œ. b œ œ. b œ. Œ 2 b œ b œ ‰ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ 2 œ. œ. œ ‰ b Jœ œ œ. œ. œ. b œ œ œ. œ Œ œ
col legno

. . . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.
F
Cellos

t2 . 3 . . . 2 . . b œ. œ. b œ. œ.
2 œ. œ. œ. œ œ. b œ œ. b œ. Œ 2 b œ b œ ‰ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ 2 œ. œ. œ ‰ b Jœ œ œ. œ. œ. b œ œ œ. œ Œ œ
col legno
Basses
. . . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.
F
Copyright © 2002 by Windsor Editions
all rights reserved
2.

A . . # œ. œ. # œ. œ. .
œ œ # œ. œ œ ‰ # œ n œ.
Œ œ #œ œ # œ
10

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
a2

&
ƒ
Fl. 1 & 2

F
# œ. œ. # œ. ‰ œ. # œ.
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ # œ œ œ # œ œ # œ. œ. œ. n œ.
a2
Ob. 1 & 2
F ƒ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ #œ œ #œ œ œ ‰
œ. œ. # œ. n œ. # œ. œ. # œ. œ
a2
Cl. 1 & 2 & œ.
F .
ƒ
? œ bœ œ bœ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ Ó ∑
a2

F b b œœ
Bn. 1 & 2

ƒ>
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œœ œœ # # œœ Œ Ó ∑

1
2
F
Hrn. ƒ
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ bœ nœ bœ Œ Ó ∑
3
œb œ œ
F fl
4

. ƒ
. œ œ. # œ. œ. # œ. . œ. œ. # œ. œ Œ # œ œ. œ.
solo

& Ó œ. # œ. œ # œ œ. # œ. œ. . ∑ ∑ ∑ ∑
con sord
1
œ. œ. œ. œ
F
2

Tpt.

3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? b ˘œœ
1 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Ó ∑
2
ƒ
Tbn.

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Ó ∑
b b œœ
3


Tba.

ƒ
? bœ œ œ bœ bœ œ bœ j bœ œ bœ Œ bœ Œ Ó
œ bœ œ œ Œ œ œ œ ‰œ œ Œ œ Œ ∑ ∑
ord.

œ œ œ
ƒ> > >
Timp.

÷ œ̆ Œ Ó
Crash Cymbals

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ secco
÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ˙ .
Snare Drum
>
œ Œ Ó ∑
æ ƒ
Perc.

F .œ # œ. .
. . # œ. ‰ œ # œ.
& # œ. œ œ
Xylophone
÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ.
ƒ
œ œ œ #œ
œ
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ #œ Œ Ó ∑
Hp.
F ƒ

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & Œ #œ œ œ œ œ Œ Ó ∑
œ
√. . # œ. .œ # œ. . .
? b œ. œ. >œœ b >œœ # œ. œ œ # œ œ # œ ‰ œœ # œ n œ.
œ. b œ. .
œ. b œ œ œ. Œ b œ. œ. b œ. j
œ. œ œ ‰ œ. œ b œ. œ b œ. Œ #
Œ Œ ∑ & #œ œ œ #œ nœ
. . . . œ. .
ƒ
# œ. œ œ # œ. œ. # œ. œ. # œ
Pno.

? Œ ‰ j Œ Œ œ Œ œ ∑ œ #œ ‰ œ nœ
b œ. œ. œ. b œ. b œ. œ. b œ. œ b œ. œ b œ. n œ n >œ #œ & œ œ #œ # œ. n œ
œ. b œ. œ œ. . œ. œ. œ. œ. œ. . > . . .
.
# ˘œ ˘ i i
Ÿ~~~~~ œ
. ˘
. .
. œ. œ. b œ n œ œ œ. œ. b œ. . . . œ œ nœ bœ œ. œ. Ÿ~~~~
œ. œ #œ bœ œ bœ œ œ b œ b œ n ˘œ ˙
& œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ nœ œ Œ ‰ bœ œ bœ œ œ œ Œ Œ Ó ∑ ∑
6

fl ß
Solo
3
3 3

>œ b >œ A
Œ #œ Œ œ Œ œ #œ œ #œ œ œ # >œ Œ Ó
10

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ ƒ
1

F
>œ >œ
œ # >œ Œ Ó
Vln.

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ Œ bœ Œ œ #œ œ œ #œ ∑
ƒ F ƒ
2

. . >
>œ b œ œ #œ œ # œ >œ
B bœ œ œ. b œ. . b œ. œ. b œ. j b œ. œ. b œ. Œ Œ #œ Œ œ Œ œ #œ
arco

œ. b œ œ œ. Œ œ. œ œ ‰ œ. œ œ. Œ Ó ∑
. . . . F ƒ
Vla.

ƒ
? b œ. œ. œ. b œ. . b œ. œ. b œ. œ bœ œ >œ
œ. b œ œ œ. Œ
j
œ. œ œ ‰ œ. œ b œ. œ b œ. Œ Œ œ Œ œ Ó #œ Œ Ó ∑
arco

Vc.
. . . . œ. . n œ >œ
> F ƒ
ƒ
t b œ. œ. œ. b œ. . b œ. œ. b œ. j b œ. œ b œ. Œ bœ Œ Ó
œ. b œ œ œ. Œ œ. œ œ ‰ œ. œ Œ Œ ∑ ∑
arco

Cb.
. . . . œ. . n œ >œ bœ
> >
ƒ
3.

32 22 43
19

Fl. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. 1 & 2 & ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43

Cl. 1 & 2 & ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43


˘ b ˘œ b ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘ ˘œ ˘ ˘œ ˘
˘ ˘ ˘ ˘ b ˘œ ˘ b œ
? œ œ œ œ œ b œ œ b œ Œ 3 b œ b œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ˘œ 2 œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ 3
Bn. 1 & 2 œ œ œ œ œ œ 2 œ œ œœ 2 œ 4
ƒ fl fl
3 22 43
œ b œ œ b œ Œ 2 b flœ b flœ ‰ flœ flœ flœ œ flœ œ flœ œ œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
a2
&œ œ œ
fl fl fl flœ fl fl fl fl nœ
1
2
fl fl flfl fl
Hrn.
ƒ
3 22 43
&œ œ œ œ b flœ œ b flœ Œ 2 b flœ b flœ ‰ flœ flœ flœ œ flœ œ flœ œ œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
a2

œ nœ
3

ƒfl fl fl fl fl fl fl fl flfl fl
4

∑ ∑ ∑
b ˘œ œ̆ œ̆ 3 b ˘œ œ̆ ‰ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ 22 ˘

# œ. œ. b œ. œ. œ œ # œ b œ. # ˘œ .
œ bœ œ. ‰ # œJ. œ. b œ. n œ. œ 43
II. con sord

& œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ 2 œ̆ Ó J
solo
1
Œ #œ Œ Ó . . . # œ. n œ. # œ. b œ. œ. œ. . n œ. .
2
ƒ (senza sord.) f
b ˘œ œ̆ œ̆ Œ 3 b ˘œ œ̆ ‰ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆
Tpt.

2 3
& œ̆ œ̆ œ̆ œ œ̆ 2 œ̆ 2 #œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ 4
fl fl
3

ƒ
? ˘ 3 ˘ ˘ 2 3
œ œ œ œ œ b œ œ b œ Œ 2 b œ b œ ‰ œ̆ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
a2

2 œ 4
fl fl fl fl fl fl fl flflflflflflflfl
1


2
ƒ
Œ Ó
22 ˘
Tbn.

? 3 43
œ œ œ œ œ b œ œ bb œœ Œ 2 b œ bb œœ ‰ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
∑ ∑ ∑ ∑
b œ bœ œ œ œ œ
3

ƒ flœ flœ flœ œ flœ fl flœ fl fl fl fl fl fl flœ fl flœ fl flœ œ
Tba.

fl fl fl
? ˘ b œ 3 ˘ b ˘œ œ 22
œ œ œ œ b œ œ Œ 2 b œ ‰ œ̆ œ œ
œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43
fl fl fl flœ fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl flœ
Timp.

ƒ
÷ 3 2 3
∑ ∑ 2 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4

Perc. ÷ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43

& ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43

& ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43
Hp.

∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3
& 2 2 4
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑ ∑ 3 ∑ ? 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3
& 2 2 &œ 4
œ.
Pno. f
& ∑ ∑ 32 ∑ ? 22 43
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ. # œ.
. .
œ n œ œ
. . œ. # œ. œ.
œ. bœ nœ nœ bœ œ b œ. œ. œ. . . œ. 3
∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ œ. œ œ œ. œ. œ. œ. b œ. œ. # œ. J nœ œ. n œ. œœ 4
Solo &
ƒ

32 22 43
19

∑ ∑ ∑
divisi a col legno / pizzicato

1 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vln.
f
∑ ∑ 3 ∑ 2 3
divisi a col legno / pizzicato

2 & 2 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4
f
B ∑ ∑ 32 ∑ 22 43
divisi a col legno / pizzicato

Vla.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
? ∑ ∑ 3 ∑ 2 3
divisi a col legno / pizzicato

Vc. 2 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4
f
t ∑ ∑ 3 ∑ 2 3
divisi a col legno / pizzicato

Cb. 2 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4
f
4.

. œ. . . . . ˘
. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. # œ. # # œœ œ. œ. œ. œ . b œœ œœ̆
& 43 22 œœ # # œœ œœ œœ n œœ œ #œ œ œ nœ œ œ . # œ
œ œ ‰ œ. Œ # # œœ œ 4 5 22
27

∑ Ó œ œ ‰œœb œ œ œ œ nœ Ó Œ
. œ. .
F
Fl. 1 & 2

ƒ
. œ. . . . .
Œ # œ œ 22 b œ n œ b œ n œ œ # œ œ œ œœ
. œœ. œœ. # œœ. œœ. œœ. # œ. # # œœ œ #œ ‰ œ œ nœ #œ œ œ œ ˘
& 43 Œ # œ œ œ n œ # œ. œ. œ. œ # œ œœ ‰ # # œœ. Œ # # œœ # # œœ. 45 b n œœ Ó Œ œœ̆ 22
a2

F . # œ. . .
Ob. 1 & 2

ƒ
˘
b œœ. # n œœ ‰ n # œœ œœ̆
& 43 Œ Œ 2 œ # œ œ b n œœ n # œœ # œœ
# # œœ # œœ 2 b œœ n # œœ œ # œ n œ
œ
# œœ. œœ. œœ. # œ. # œœ. œœ. # # œœ. . b œœ œœ œœ œœ # # œœ œœ œœ n œ ‰ #œ Œ 5
n b œœ 4 Ó Œ 22
. .. . . . . œ. # # œœ. # œœ. # œ. n b œœ. .
Cl. 1 & 2

F ƒ
?3 ∑ 2 œ œ œ œbœ œ bœ œ . b œ œ . b œ. . œ . b œ. b œ. 5 Œ # œ 22
œ. œ. œ. œ œ. b œ œ. . ‰ . b œ ‰ œ . œ. œ. œ. œ œ œ. b œ œ. œ œ. œ. 4 œ Ó
a2

4 2 #œ
F . . . . œ
Bn. 1 & 2

ƒ fl fl
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. # œ # # œœ
. œœ. . .
& 43 ∑ 22 Ó Œ œ œœ
œ # œ.
#œ œ œ nœ
# œ ‰ œ œ. n œ. œœ œœ œœ œ # œ œ ‰ œœ Œ # œ # # œœ 45 # œœ Ó Œ n œœ 22
. . . n œ. œ. œ. . # œ. . fl
1
2
F ƒ fl
.
Hrn.


& 43 ∑ 22 Ó Œ #œ
# œœ # # œœ œœ. œœ. œœ. # œ. œœ œœ # œ # œœ œ. # œ ‰ œ œ n œ # œ œ œ œ ‰ Œ 5 Ó Œ b n œœ 22
. . # œ. # œ. œ. œ. n œ. # œ. œ. œ. œ # œ # œœ # # œœ. b n œœ # # œœ. 4 # n œœ
# œ
3
4
ƒ ƒ . . . . fl fl
œ̆ # œ n œ. ˘
œœ œ n œ Œ Ó œ
& 43 # œ œ 22 b œ n œ œ # œ œœ # # œœ 45 b œ Ó Œ œœ̆ 22
con sord senza sord.

Œ ∑ ∑ ∑ ∑
# œ œ b œ n œ œ# œ
1

F ƒ
2

.
5 ˘
Tpt.

#œ #œ #œ Œ Ó
senza sord.

3 2 Œ œ̆ 22
&4 Œ Œ œ #œ œ #œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 #œ Ó
con sord
3 œ #œ 2
F ƒ
. b œ. œ. . b œ. . œ. . . . b œ. b œ. b œ. . ˘
?3 2 œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ. ‰ b œ ‰ œ œ œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ. œ 5 œœ Ó ˘
Œ # œœ 22
a2

1 4 ∑ 2 ∑ 4
2
ƒ
Tbn.

? 43 22 5 Œ # œ 22
∑ ∑ œ œ œ œ œ b œ œ bb œœ ‰ œœ b œ ‰ bb œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ bœ
bœ bœ bœ
b œ. b œ. œœœ œ 4 œ Ó #œ
œ. b œ. œ. . . b œ. . œ. . œ. œ œ. œ œ
3

ƒ œ. œ. œ. œ . œ. œ. œ. . œ. œ œ. . fl fl
Tba.

. .
? 43 ∑ 22 ∑ bœ œ bœ œ bœ bœ 5 22
Timp. œ œ œ œ œ bœ œ ‰ bœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
bœ œœœ œ 4 ∑
ƒ
÷ 43 ∑
2
2 ∑ œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
5
4 œÓ Œ œ 22
Tambourine

ƒ
÷ 43 Œ Œ œ 22 w œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ 45 œ Ó Œ œ 22
Snare Drum Bass Drum
Perc.
Fæ æ ƒ
& 43 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22

#œ œ œ œ œ œ œ œ
#œ œ 2 #œ
& 43 Œ Œ 2 Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22
F ƒ
œ
Hp.

3
&4 Œ Œ 2 #œ œ œ œ 5 2
#œ œ 2 #œ œ œ œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 2

œ. ˘
3 b œ b œ ‰ œ. 2 . . .. b œ. b œ. b œ. 5 n œœ Ó ˘
Œ # œœ 22
Œ Ó œ. b œ œ. b œ. ‰ œ. b œ ‰ b œ œ œ. œ. œ. œ. œ
?
&4 œ b œ. b œ. œJ 2 œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ œ. . 4
œ. . .
ƒ
j œ.
Pno.

? 43 bœ bœ ‰ œ 22 Œ Ó 45 œ Ó Œ # œ 22
œ b œ. b œ. œ. œ ‰ ‰ #œ
œ. œ. œ. œ. œ œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ
œ. œ. œ. .
b œ. b œ. œ. œ œ. œ. œ
fl fl
. .
œ̆ œ̆
œ bœ bœ œ nœ œ
j

b œ # ˘œ Œ 2

& 43 22 Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 45 Œ œ œ # œ œ œ 2
3
Solo
6
3

. œ. . . . . ˘œ
‰ j
unis. arco

œ Œ . . . œ. œ. œ. # œ. # œ œœ̆
b œ b œ œJ 22 œ #œ œ œ œ œ œ #œ ‰ œ œ nœ œ. œ. œ. œ. .œ œ. ‰ œ. Œ # œ. # œ. 5 b œ Ó
& 43 œ 22
27

4 Œ
‰ Œ ƒ
1

j . œ. . . . . œ
unis. arco

b œ b œ ‰ œJ 2 œ Œ . . . # œ. œ. œ. b œ. # œ # œ. 5 œ̆ Ó œœ̆ 2
Vln.

3
&4 œ œ #œ œ #œ œ œ œ #œ ‰ œ œ nœ # œ. œ. œ. œ # œ. œ. ‰ # œ. Œ # œ. Œ
‰ 2 Œ . 4 2
2

ƒ
œ. œ. œ. œ.
.
œ. œ. œ. # œ œ. . . . . .
‰ j œ Œ œ #œ œ œ œ ‰ œ œ bœ œ. œ. œ. œ. .
œ. œ. ‰ œ Œ # œ. œ 45
œ̆ œ̆
B 43 œ b œ b œ œJ 22 22
unis. arco

Ó Œ
‰ Œ ƒ
Vla.

Œ œ œ œ œbœ œ . . ..
?3 2 b œ. b œ. b œ. 5 2
unis. arco

4 œ bœ bœ 2 œ b œ œ. œ. œ. œ. b œ œ. b œ. ‰ œ. b œ ‰ b œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. 4 œ Ó Œ #œ 2
Vc.
Œ œ. œ. œ. œ. . œ #œ
ƒ fl fl
‰ œj 2 œ Œ Ó . . .. ˘
t3 bœ bœ œ. b œ œ. b œ. ‰ œ. b œ ‰ b œ œ œ. œ. œ. œ. b œ. b œ. b œ. 5
œ. œ œ. œ. 4 œ Ó Œ #œ 2
unis. arco

4 œ ‰ J 2 Œ Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 2
. fl
Cb.

ƒ
5.

œ̆ # ˘œ
b ˘œ # # ˘œœ B b œ. œ. œ. . . # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. b œ. # œ.
2 nœ Œ bœ nœ
‰. ‰. 43 22 43 22
35

Fl. 1 & 2 &2 Ó ∑ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑

bœ #œ . . œ. . # œ. b ˘œ ˘
& 22 œ # œ Œ Ó ‰. b œ. œ. œ b œ n œ # œ œ ‰. œ œ œ. œ. b œ ∑ 43 b œ Œ Œ 22 ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22
Ob. 1 & 2
. . . ..
b ˘œœ œœ̆ b œ. œ. œ. œ. # œ. # œ. œ. . . œ. . . # œ. # ˘œ ˘
Cl. 1 & 2
2
&2 Œ Ó ‰. ‰. # œ œ œ # œ. n œ ∑ 43 #œ Œ Œ 22 ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22

. .
?2
2 nœ œ Œ Ó ‰. b œ œ œ ‰. œ. œ. œ œ. œ. b œ. # œ ∑ 3
4 ∑ 2
2 ∑ ∑ ∑ 3
4 ∑ 2
2
Bn. 1 & 2
b œ flœ . . . b œ. n œ. # œ. œ.
fl ˘ ˘
2 ˘ ˘œ œœ̆ Œ Ó 34 œ # œ Œ Œ 22
& 2 b œœ b œ Œ
b Ó b œœ Œ Ó Œ Ó ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22
# # œœ #œ Œ Œ
1
fl fl fl fl
2

˘ ˘
# ˘œœ Œ Ó 34 œ # œ Œ Œ
Hrn.

& 22 œ # œœ Œ Ó œœ Œ Ó œœ Œ Ó bœ Œ
22 ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22
œ Œ
fl fl
3

fl fl fl fl
4

œ #œ ˘ œœ̆
& 22 œ # œ Œ Ó b œœ Œ Ó #œ
#œ Œ Ó Œ Ó œ
43 # œ ## œœ Œ Œ 22 ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22
fl fl fl
1
2

# ˘œ 3 ˘ # ˘œ
Tpt.

2 œ 2 3 2
& 2 bœ Œ Ó œ̆ Œ Ó #œ Œ Ó Œ Ó 4 #œ Œ Œ 2 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 2

3

? 2 b n ˘œœ ˘œ Œ Ó œ Œ Ó œœ̆ Œ Ó 3 2 3 2
2 œ œ œ Œ Ó 4 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 2
œ
1


2

Tbn. fl
? 22 Œ Ó œ Œ Ó 43 22 43 22
nœ œ Œ Ó œœ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
b œ œœ œ
3
Tba.
fl œ fl
fl fl fl
Timp.
? 22 ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22

÷ 22 œ œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó 3
4 œ œŒ Œ
2
2 ∑ ∑ ∑
3
4 ∑
2
2

Perc. ÷ 22 œ œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó 43 œ œ Œ Œ 22 ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22

nœ #œ œ
& 22 ∑ ‰ bœ œ œ bœ nœ #œ œ ‰ œ œ œ œ bœ Œ Ó 43 œ # œ Œ Œ 22 ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22
Xylophone

& 22 ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22

Hp.

2 ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 2
&2 4 2 4 2

˘ ˘ b œ˘œœœ
? 2 b n ˘œœ ˘œ Œ # œœœœ # œœœœ œ 3 2 3 2
2 Ó Œ Ó Œ Ó ?
œ & œ. œ. b œ 4 œ b œ œ b œ. 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ. œ. œ. œ.
4 bœ œ œ
. . .
2
. . . . . . . . . . . . . .
Pno.
P
? 22 Œ Ó œœ Œ Ó œœ 3 22 43 22
nœ œœ œœ Œ Ó
œ œ. œ. b œ 4
b œ œœ œœ fl . œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ.
fl fl fl fl ◊
˘
œ #œ œ nœ ˙.
& 22 Œ œ œ #œ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22 Ó #œ 43 Œ ˙ 22
lirico

w
3

˙
F
Solo
3

b ˘œ # # ˘œœ B bpizz.
œ œ œ bœ nœ #œ œ œ œ nœ œ œ bœ #œ œ #œ
nœ Œ
& 22 43 22 Ó 43 ˙ . 22
35

Ó ‰ ‰ ∑ Œ Œ Œ œ ˙
arco

#˙ b˙ ˙
P
1

˘ b ˘œœ œ #œ
2 b b œœ Œ nœ #œ
Vln.

‰ œ œ œ œ bœ 3 2 Ó 3 2
pizz.

&2 Ó ‰ bœ œ œ bœ nœ #œ œ ∑ 4 Œ Œ 2 Œ bœ ˙ 4 2
arco
2
˙ ˙ b˙ ˙.
P
b ˘œ # ˘œ œ #œ
B 22 Œ Ó ‰ bœ œ œ ‰ œ œ nœ œ œ bœ #œ ∑ 43 Œ Œ 22 Ó Œ œ ˙ ˙ ˙ 43 ˙ . 22
pizz. arco

bœ nœ #œ œ ˙
P
Vla.

? 2 bœ Œ Ó ‰ bœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ bœ #œ Œ 3 2 3 2
pizz.

2nœ œ bœ nœ #œ œ nœ œ bœ 4 œ bœ œ bœ 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ 4 bœ œ œ 2
fl flœ
Vc.

P
t2 ‰ œ œ œ œ œ bœ #œ 3 2 3 bœ œ œ 2
pizz.

2 bœ œ Œ Ó ‰ bœ œ bœ Œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cb.
fl fl œ bœ nœ #œ œ œ œ bœ 4 œ bœ œ bœ 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ 4 bœ œ œ 2
P
6.

U C
& 22 32 Ó 22
44

Fl. 1 & 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Ó ∑ ∑ ∑ ∑

U
Ob. 1 & 2 & 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 Ó Ó Ó 22 ∑ ∑ ∑ ∑

U
Cl. 1 & 2 & 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 Ó Ó Ó 22 ∑ ∑ ∑ ∑

?2 3 Ó U 2
Bn. 1 & 2 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 2 Ó Ó 2 ∑ ∑ ∑ ∑

U
1 & 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 Ó Ó Ó 22 ∑ ∑ ∑ ∑
2

U
Hrn.

3 & 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 Ó Ó Ó 22 ∑ ∑ ∑ ∑
4

U
1 & 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 Ó Ó Ó 22 ∑ ∑ ∑ ∑
2

U
Tpt.

2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 Ó Ó Ó 2 ∑ ∑ ∑ ∑
3 &2 2 2

?2 3 Ó U 2
1 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 2 Ó Ó 2 ∑ ∑ ∑ ∑
2

U
Tbn.

3
? 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 Ó Ó Ó 22 ∑ ∑ ∑ ∑
Tba.

? 22 32 Ó U 22
Timp. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Ó ∑ ∑ ∑ ∑

÷ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 Ó
2 Ó UÓ 2
2 ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ÷ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 Ó Ó UÓ 22 ∑ ∑ ∑ ∑
U
& 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 Ó Ó Ó 22 ∑ ∑ ∑ ∑

U ?œœœŒ
& 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 Ó Ó Ó 22 www www www Ó
meno

gg w w w &
ggg
ggg P
gg
3

U 2 gggg www
Hp.

2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 Ó Ó Ó ? www www Œ œ3 œ Œ œœ
œ
&2 2 2
œ 3

?2 . . 3 U 2
2 bœ œ œ. n œ b œ b œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. b œ 2 b œ œ œ. Œ Ó 2 ∑ ∑ ∑ ∑
œ. b œ. # œ. œ. . . . œ. œ. œ. b œ
. œ. œ. œ. . œ. . .

U
Pno.

? 22 . b œ. 3 22

œ. b œ. # œ. œ. . œ. œ. n œ b œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ œŒ Ó
œ. œ. œ. b œ. 2 œ. b œ. œ. .
∑ ∑ ∑ ∑
. .
(◊)
i
Ÿ~~~~~~~ # ˘œ
œ̆
˙. #œ œ. b œ. œ. b œ. œ. . . # œ. œ. œ. œ. b œ. œ œ # œ œ̆ œ. œ. . n œ b œ œ >˙ . U
Solo & 22 œœ Œ œŒ 32 Œ Ó Ó 22 Ómeno
œ œ
˙. #œ w ˙ Ó
3 3
P

U C meno
& 22 32 22
44

˙. w w ˙. Œ Ó
1
b˙ ˙ w œ w w w w
π
U
Vln.

2 3 Œ Ó 2
&2 2 ˙. 2
meno

˙. bw nw
˙ ˙ w œ w w w w
2

π
U
B 22 ˙ #˙
b˙. w nw 32 ˙ . Œ Ó 22 meno
w w w w
Vla.
bw œ π

?2 3 U 2
Vc. 2 bœ
œ bœ #œ œ œ œ nœ bœ bœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ 2 œ bœ œ
œŒ Ó 2 ∑ ∑ ∑ ∑

t 2 œ bœ 3 U 2
2 bœ #œ œ bœ œ œ nœ bœ bœ ‰ œ œ œ œ œ bœ
œ œ œ bœ œ œ œ bœ 2 œ bœ œ
œŒ Ó 2 ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Cb.
7.

. . œ. # œ. œ. œ. b œ. . . .
b œ. œ. œ. œ. b œ. œ # œ n œ œ b œ # œ.
a2

32 22 45 22
54

Fl. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑


ƒ
.. # œ. œ. œ. b œ.
& ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 a2b œ b .
œ œ. # œ œ n œ. œ. b œ. # œ
. œ œ œ. .
ƒ..
Ob. 1 & 2

. œ. # œ. œ. œ. œ.
∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 œ. œ b œ. œ. # œ n œ. œ. œ. # œ
a2

Cl. 1 & 2 & # œ. œ. . .


ƒ
? ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 2 . # œ. œ. # œ. œ. œ. b œ.
2 b œ. œ œ œ b œ. œ
a2

2 2 4 n œ. œ. b œ. # œ
ƒ ... .
Bn. 1 & 2

1 & ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑
2

Hrn.

3 & ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑
4

1 & ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑
2

Tpt.

∑ ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 2 ∑ ∑
3 & 2 2 4 2

? ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 2 ∑ ∑
1 2 2 4 2
2

Tbn.

3
? ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑
Tba.

Timp.
? ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑

÷ 3 2 5 2
∑ ∑ ∑ 2 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 2 ∑ ∑

Perc. ÷ ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑
32 22 45 22 b œ œ#œ œ #œ œ œbœ nœ œbœ
Xylophone

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œb œ #œ
ƒ

& ggggg wwww www www 32 ∑ 22 ∑ ∑ ? Œ œ ˙ w w


45 ∑ 22 ∑ ∑
w w
Hp.

? ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ 5 ∑ 2 ∑ ∑
2 2 4 2
bw w w √ . # œ. œ. .
# œ œ. œ. b œ. . . .
b œ. œ. œ. œ. b œ. œ n œ œ b œ # œ.
? ∑ ∑ ∑ 3 Œ Ó 2 Œ Ó ∑ Œ Ó 5 ∑ 2
2 2 4 & 2
œ. œ. œ. œ. bw ˙. b œ. b œ. ƒ . œ. # œ. œ. œ. b œ. . . .
π b œ. . . œ. b œ. œ. # œ n œ œ b œ # œ.
Pno.

? ∑ ∑ ∑ 32 Œ Ó 22 Œ Ó ∑ Œ Ó 45 ∑ &
22 œ œ
œ. œ. œ. œ. bw ˙. b œ. b œ.

.
œ. . . . œ. œ
tempo primo

&Ó œ ˙ #œ œ ˙. 32 w Ó 22 ∑ w ˙ œ œ w ˙ Ó 45 œ œ œ Ó 22 ∑ ∑
Solo
œ œ
F

. . œ. # œ. œ. œ. b œ. . . .
b œ. œ. œ. œ. b œ. œ # œ n œ œ b œ # œ.
32 22 45 Π22
54
tempo primo

&w w w w. w w w w w w
1

ƒ
. # œ. œ. # œ. œ. œ. b œ.
Vln.

3 2 5 tempo primo Œ 22 b œ. œ œ œ b œ. œ n œ. œ. b œ. # œ
& 2 2 4
w w w w. w w w w w w ƒ ... .
2

. œ. # œ. œ. œ. b œ.
Bw 32 22 45 w Œ 22 b œ. œ b œ. œ. # œ n œ. œ. b œ. # œ
tempo primo
Vla. w w w. w w w w w œ. œ. . .
ƒ
? ∑ ∑ ∑ 3 Œ Ó 2 Œ Ó ∑ 5 2 . # œ. œ. # œ. œ. œ. b œ.
bœ Œ Ó Ó Œ bœ Œ bœ Ó ∑ 2 b œ. œ œ œ b œ. œ
arco

2 2 4 n œ. œ. b œ. # œ
œ œ œ œ ƒ ... .
Vc.

π
t ∑ ∑ ∑ 3 œ œ œ Œ Ó 2 œ Œ Ó ∑ 5 2 arco . œ. # œ. œ. # œ. œ. œ. b œ.
2 2 bœ Œ Ó Ó Œ bœ Œ bœ Ó 4 ∑ 2 b œ. œ œ œ b œ n œ. œ. b œ. # œ
œ œ œ œ ƒ ... .
Cb.

π
8.

.
n œ. œ. œ. b œ œ. œ. œ. b œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ ˘
bœ Œ
66

Fl. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& n œ œ œ. b œ. œ. œ œ b œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ̆ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . . fl fl fl b flœ
Ob. 1 & 2

˘ ˘
& # œ. œ. œ. b œ. œ. œ œ n œ. # œ œ̆ œ̆ œ # œ œ œ # œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . fl fl fl fl
Cl. 1 & 2

?
n œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. flœ flœ flœ flœ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
fl flœ fl b œ
Bn. 1 & 2


& ∑ #œ œ œ œ #œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
a2

fl fl fl fl fl fl fl #œ
1
2

Hrn. ƒ fl
& ∑ #œ œ œ œ #œ œ œ Œ
a2
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
fl fl fl fl fl fl fl #œ
3
4

ƒ fl
a2 ˘
& ∑ # œ œ̆ œ̆ œ # ˘œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
fl fl fl # flœ
1

ƒ
2

˘ ˘
Tpt.

& ∑ # œ œ̆ œ̆ œ # œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
fl fl fl # flœ
3
ƒ
?
a2

∑ œ œ œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
fl fl fl flœ fl flœ fl # œ
1

ƒ fl
2

Tbn.

? ∑ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
a2

œ œ œ
flƒ fl fl flœ fl flœ fl # œ
3


Tba.

? > > > bœ > b >œ œ> b >œ > >> >
streptoso

∑ ∑ ∑ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ Œ
œ b œ Œ œ b œ œ > œ Œ b œ Œ œ > œ œ œ œ ‰ œj œ œ b œ ‰ œ >œ œ
> >œ > > > > > > > > > > >œ > > > > >œ > >œ >> > >
Timp.

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& nœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ Œ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hp.

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(√)
.
n œ. œ. œ. b œ œ. œ. œ. b œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ ˘
bœ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&

.. œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ ˘
n œ. œ. œ. b œ œ œ. œ. b œ.
Pno.

& bœ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ- n œ. b œ. . œ̆
-œ œ. œ. œ- œ. œ. œ. œ.
strepitoso
œ b œ. œ. . œ. # œ. n œ. œ. œ. # œ. œ- œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ b ˘œ
Solo & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ .
bœ œ ‰
ƒ

.
n œ. œ. œ. b œ œ. œ. œ. b œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ ˘
bœ Œ
66

1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vln.

& n œ œ œ. b œ. œ. œ œ b œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ̆ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . . fl fl fl b flœ
2

B œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vla.
n œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. flœ flœ flœ flœ fl flœ fl b flœ

?
n œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. flœ flœ flœ flœ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
fl flœ fl b œ
Vc.


t
n œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. flœ flœ flœ flœ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
fl flœ fl b œ
Cb.


9.

˘ œœ̆
D # œœ
45 22
76

& ∑ Ó Ó Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ
Fl. 1 & 2

# ˘œ ˘
Ob. 1 & 2 & ∑ 45 # œ Ó Ó 22 # œœ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ
# ˘œ ˘
22 # œœ Œ Ó
Cl. 1 & 2 & ∑ 45 # œ Ó Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ
? ∑ 5 2
4 œ Ó Ó 2 #œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ
Bn. 1 & 2

ƒfl fl
˘ 22 # ˘œœ Œ Ó >œ >œ >œ # œ >œ # œ >œ # >œ >œ >œ # >œ n >œ
& ∑ 45 # # œœ Ó Ó Ó Œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œŒ œ œ œŒ œ ∑ ∑
> > >
1

ƒ
2

œ œ >œ >œ Œ œœ œœ œ Œ œ
Hrn.

& ∑ 54 œœ Ó Ó 22 œ Œ Ó Ó Œ b œœ œ œ œ œ ∑ ∑
#œ œ œ œ œ œ #œ > > #œ nœ
ƒfl fl > > > > >œ > >œ > >
3
4

# ˘œœ œ
& ∑ 45 Ó Ó 22 œ̆ Œ Ó Ó Œ œ >œ >œ >œ
œ œ œ œœ œœ œ œœ # œœ Œ œœ œœ # œ Œ œ ∑ ∑
œ œ #œ œ
> >
1
2
ƒ
˘ ˘
Tpt.

5 #œ Ó 2 #œ Œ Ó > > >


& ∑ 4 Ó 2 Ó Œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ Œ œ œ #œ Œ #œ ∑ ∑
> >
3
ƒ
>
5 œ
˘
2 # œœ Œ Ó >œ b œ œ œ > > > >œ >œ b b œœ
? ∑ 4 œ̆ Œ Œ Ó 2 Ó Œ œ b œ œ œ œœ b b œœ œœ œœ # # œœ Œ œœ œ œ Œ ∑ ∑
ƒ > > > > > >
1
2

Tbn.

? ∑ 45 Ó 22
Ó Œ Ó Ó Œ Œ Œ bœ ∑ ∑
œœ #œ œ #œ œœ œœ œœ b >œ
œ b œ b b œœ œœ œœ œœ b b œœ œœ œœ œ >
3

ƒfl > > > > > > > > > >>
Tba.

? b >œ >œ >œ >œ b >œ 45 Œ 2 Œ b >œ b >œ Œ bœ bœ œ œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ >œ 2 œ
> > > > >
> > >
Timp.

÷ 5 Tambourine 2 œ Œ Ó
∑ 4ƒ œ Ó Ó 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
÷ ∑ 45 œ Ó Ó 22 œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bass Drum

ƒ
Perc.

∑ 54 ∑ 22 ∑ Ó Œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œŒ œ œ œŒ œ ∑ ∑
Glockenspiel
&
ƒ
œ œ œ œ
? œ œ œ œ
∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &

Hp.
p legato

? ∑ 5 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œœœ œœœœ
4 2 & œ
√˘ √ ˘ ˘œ
√˘ b ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘ ˘œ ˘ ˘œ # œœœ b œœœ ˘œœœ # n ˘œœœ n ˘œœ ¤
∑ 5 # # œœœ Ó Ó 2 # œœœœ Œ Ó Ó Œ b b œœœ
œœ
œ
œœ
œ
œœ # œœœ
œ œ
œœ # œœœ n œœ
œ œ œ œŒ œ œ Œ n œœ ∑
œ œ œœœ
œ œ œ
& 4 #œ 2
ƒ p legato
˘œ ˘œ œœ œœ œœ # ˘œ œœ # ˘œ n ˘œœ # ˘œœ b ˘œœœ œœ # ˘œ ˘ œ œ œ
22 # œ˘œœ Œ Ó
Pno.

& ∑ 45 # # œœ Ó Ó Œ Ó b b œœ œ̆ œ̆ œ̆ œœ œ̆ œœ œ œŒ œ̆ œœ Œ n œœœ ∑ œ œ œœ œ

˘ >œ >œ >œ >œ >œ > >


œ̆ œ̆ # ˘œ n œ œ # œ b >œ >œ >œ >œ >œ œ œ >œ . . . . . . . . œ. b ˙
& ‰J Œ 45 ∑ 22 Ó Œ œ bœ #œ œ bœ #œ œ Œ Œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ b œ œ œ
delicato

Solo
œ bœ #œ œ
ß P

D # ˘œ ˘œ b ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘ ˘œ ˘ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘
œ œ
45 # œ Ó 22 œ Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œœ
76

& ∑ Ó Ó Œ bœ ∑ ∑
ƒ
1

˘œ ˘œ ˘œ ˘ ˘œ ˘ ˘œ # ˘œ ˘œ ˘
˘œ ˘ ˘
#œ #œ œ œœ # œ Œ n œ
Vln.

∑ 5 œ Ó Ó 2 œ Œ Ó Ó Œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ Œ ∑ ∑
2 & 4 œ 2 œ #œ nœ
ƒ fl fl
b ˘œ ˘œ ˘œ ˘
b ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘ ˘œ ˘ ˘œ ˘œ
# ˘œ # ˘œ œ œ bœ œ œ œ
B ∑ 54 # œ Ó Ó 22 # œ Œ Ó Ó Œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œŒ Œ œ ∑ ∑
Vla.

ƒ
˘ b ˘œ
? ∑ 5
4 œ Ó
œ Ó 2 #œ Œ Ó
2#œ Ó Œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ # œ Œ œœ œœ œœ̆ Œ b œ ∑ ∑
œ bœ œ œ b œ œ# œ
ƒfl fl fl fl fl flœ fl flœ fl fl fl
Vc.


˘
t ∑ 5 œ Ó Ó 2 œ̆ b œ
4 2 œ Œ Ó Ó Œ bœ bœ œ œ
œ b œ œ œ n œ Œ œ œ̆ Œ ∑ ∑
ƒ flœ fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl
Cb.
10.

85
E
Fl. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cl. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bn. 1 & 2
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j œ œ ˙ w w
∑ ∑ ∑ œ˙ ∑ ∑
solo
1 & œ.
p
2

Hrn.

3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4

1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Tpt.

3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

1
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Tbn.

3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tba.

Timp.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ œœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
Hp.

œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
(¤)
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
Pno.

œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ. œ. œ. œ. . ˙. œœ ˙ œ œœœ œ
œ˙ bœ ˙ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ #œ ˙. n˙
bœ œ œ nœ Ó b˙
6

& J . œ b œ. . œ
.
Solo

œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ bœ œ œ
85
E 6
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ b œ
6

& œ
6

1
œ œ œbœœ œœ œ
Vln.
p 6

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó œ bœ
œ œbœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œbœ œ œ
6
6

p œ
6
2

B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ œ ˙.
w ˙
Vla.

p
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó w ˙ œœ
b˙ w ˙ b˙ œ b b ˙˙
pb ˙ ˙ œ
Vc.

t ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó ˙ œ b˙ œ
b˙ bw ˙
p
Cb.
11.

nœ œ œ œ
#œ œ #œ œ n œ œ œ œ n œJ ‰ Œ
94

∑ ∑ ∑ ∑ Ó
6

&
a2
Fl. 1 & 2

P poco
6
a poco cresc.

Ob. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑


a2

nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
6

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ #œ œ
P
Cl. 1 & 2

poco a poco cresc.


6

Bn. 1 & 2
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Hrn.

3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4

1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Tpt.

3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

1
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Tbn.

3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tba.

Timp.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

w
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hp.
w
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

(¤)
w
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

w
Pno.

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

w
Solo & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#œ #œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ nœ bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ
œ b œ œ œ œ œ b œ œ6 # œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ
poco a poco cresc.

# œ
94

& b œ œ œ œ # œ œ n œ # œ# œ
6

# œ
1
6
6 6 6 6
6 6 6 6 6
Vln.

& œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
poco a poco cresc. 6

œ
6

œ # œ
6 6

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
6
2
6 6 6 6
6

B w œ
poco a poco cresc.
Vla.
#˙ #œ œ #w ˙. œ nœ ˙. bœ nœ ˙

? poco a poco cresc.

b b ww #w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ..
˙ b b œœ ˙ ..
˙
œœ
Vc.

t bw ˙. bœ ˙. œ
poco a poco cresc.

w ˙ ˙ ˙ ˙ bœ
bw ˙. ˙. œ
Cb.
12.

œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ
œœœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ ‰ Œ
œ œœœœ œ 32
100

b œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Ó
6

Fl. 1 & 2 & J 6


6 6 6
6
6 6
6

œ œ œ œ œ # œ œ œ œ n œ œ b œj ‰ Œ œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ 32
6

&Ó œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ
6

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
a2 6

#œ œ nœ œ
6 6
Ob. 1 & 2

P poco a poco cresc. 6 6

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6

œ
6

j‰ Œ bœ œ œ bœ 32
&J ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ
Ó
œ œœ œœ œ n œ œ œ
6 6 6

œ
Cl. 1 & 2
6 6 6
6
6

? ∑ ∑ ∑ ˙ 3
2
a2

w ˙ b˙
w w ˙
Bn. 1 & 2

P cresc.

#˙ # w˙ . œ œ ˙ bœ œ b˙ 32
&Ó Œ b˙
a2

1 œœ ˙w œ bœ œ
2
P poco a poco cresc.
Hrn.

œ ˙ bœ œ b˙ 32
&Ó Œ œ w w bœ b˙
a2
œ œ
œ œ ˙. w
3

P poco a poco cresc.


4

& ∑ ∑ ∑ ww œ œ ˙ #œ ww 32
1 œ œ ˙ #œ
P
2
cresc.
Tpt.

∑ ∑ ∑ #w 3
3 & #w œ œ b˙ œ 2
P cresc.

w ˙ œ œ
? ∑ ∑ ∑ ∑ w ˙ œ œ 3
2
P
1
2 cresc.
Tbn.

? ∑ ∑ ∑ ∑ 32
3
ww ˙˙ b˙

P cresc.
Tba.

? Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3
∑ ∑ ∑ ∑ w w 2
P cresc.
Timp.

÷ 3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 2

Perc. ÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32

Hp.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3
& 2

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3
& 2
Pno.

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32

Solo & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32

œœœ
œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ
œ œ œ bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ nœ œ bœ bœ
œœœœœœœ œ 32
100 6

1 & 6
œ 6 6 6
6 6 6 6
6

bœ nœ œ œ œ
6

œ œ œ œ œ # œ œ œ œ n œ œ b œ b œ œ b œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 32
6

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vln.

& œ
6

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
6 6

#œ œ nœ œ
6
2
6 6 6
6 6
6 6
6

Bœ b œ œ œ b œ œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ 32
6 6 6

bœ œ œ
6 6 6

œ ˙ œ ˙. w œ œ bœ nœ œ
Vla.

? b œ œ œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 32
œ nœ œ nœ œ œ bœ bœ œ bœ
6

˙˙
6
Vc.
˙ w w 6 6
6
6

t˙ w ˙ 3
b˙ w w w b˙ 2
˙ w ˙
Cb.
13.

bœ bœ œ nœ nœ œ œ œ nœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ
3 œ bœ bœ œ J ‰ Œ 22 J ‰Œ Ó 32
106

&2 ∑
ƒ
Fl. 1 & 2 6 6 6 6
6
6

œ œœœœœ 2 # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # >œ
& 32 œJ ‰ Œ Ó 2 J ‰Œ Ó ∑ 32
ƒ 6
Ob. 1 & 2
6 6 6 6

œ œœœ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ
œ bœ œ œ œ œ nœ #œ
Cl. 1 & 2 & 32 J ‰ Œ 22 J ‰Œ Ó ∑ 32
ƒ
6 6 6 6
6 6

?3 ˙ 2 j‰ Œ Ó ∑ 3
2 ˙ w 2 w ww 2
w bw b œœ
Bn. 1 & 2

ƒ >
#w j
& 32 œ œ 22 # ww ww # œœ ‰ Œ Ó ∑ 32
>
1

ƒ
2

j
Hrn.

#w
& 32 œ œ 22 b w
bw ww b b œœ ‰ Œ Ó ∑ 32
>
3

ƒ
4

# # œœ 22 # ww w # >œ
& 32 œœ œœ ww w œ ‰Œ Ó
J
∑ 32
ƒ
1
2


Tpt.

3 œ 2 w w 3
3 & 2 œ #œ w 2 J ‰Œ Ó ∑ 2
ƒ
˙ w w >œ
? 3 ww ˙ 2 w w œ ‰Œ Ó ∑ 3
2 2 J 2
ƒ
1
2

Tbn.

? 32 22 j‰ Œ Ó ∑ 32
˙ w
w w w œ
bw w bœ
3
Tba.
˙ >
ƒ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >
? 32 w . 22 bœ ‰ Œ Ó Ó Œ b œ b œ œ 32
3

Timp.
w w J > > >
ƒ
÷ 32 ∑
2
2 ∑ ∑ >œ ‰ Œ Ó ∑
3
2
Crash Cymbals

ƒ J secco
÷ 32 ∑ 22 Snare w w >œ ‰ Œ Ó ∑ 32
Drum
Perc.
ƒæ æ J
>
& 32 ∑ ÷ 2 2 w w œ ‰Œ Ó ∑ 32
Triangle

ƒæ æ J
√œ
~~ ~
& 32 ∑ ~
~~ 2
~ 2 Œ Ó ∑ ∑ ∑ 32
~ ~ ~~ ~
~
ƒ ~~ ~ ß
Hp.
~ ~ ~~ ~
~
3
&2 Ó
? ~~ ~ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ 3
œ œ œ œœ œ ~ 2 2
œ √b œ
œ bœ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ
3 ∑ 2 #œ œ #œ œ J ‰Œ Ó ∑ 3
&2 2 2
ƒ
b œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ
6 6 6 6

Pno. bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
#œ œ #œ œ
& 32 ∑ 22 J ‰Œ Ó ∑ 32

i
6 6 6 6

Ÿ~~~~~~~~
˙ œ #œ œ nœ nœ #œ #œ
œ #œ bœ œ œ œ #œ œ #œ #œ œ
Solo & 32 ∑ 22 ∑ ∑ 32
ƒ

bœ bœ œ nœ nœ œ œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœ œ œ œ œœœœœœœœœ >œ


3 œ bœ bœ œ 2 J ‰Œ Ó 32
106

1 &2 2 ∑
ƒ
6 6 6 6 6 6
6

œ œ œ œ œœœœœœœœœ œ œ œ œœœœœœœœœ >œ


3 bœ bœ œ bœ œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2
Vln.

J ‰Œ Ó ∑ 3
&2 2 2
ƒ 6
2 6 6 6
6
6
6

œ œ œ œ >œ
B 32 œ b œ b œ œ b œ b œ œ n œ n œ œ œ œ n œ n œ œ œ œ œ 22 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 32
6

J ‰Œ Ó ∑
6

Vla.
ƒ 6 6 6 6

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ >œ
6

? 3 bœ bœ œ œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 J ‰Œ Ó ∑ 3
6

2 bœ 2 2
ƒ 6
Vc.
6 6 6
6
6

2 b wæ j
t3
2 ˙ w 2 b wæ bœ ‰ Œ Ó ∑ 3
2
w bw bw bœ
Cb.

ƒ >
14.

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ F
& 32 22 J ‰ Œ Ó 32 22 45
111

∑ ∑ ∑ ∑
ƒ
Fl. 1 & 2 6 6 6

# œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 # >œ
Ob. 1 & 2 & 32 2 J ‰Œ Ó 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ 45
ƒ 6 6 6

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ
Cl. 1 & 2
3
&2 2 J ‰Œ Ó
2 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ 45
ƒ
6 6 6

?3 2 j‰ Œ Ó 3 ∑ ∑ 2 ∑ ∑ 5
2 w. 2 œ 2 2 4
bw. bœ
Bn. 1 & 2

ƒ >
3 # w
& 2 w .. 22 # œœj ‰ Œ Ó 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ 45
>
1

ƒ
2

22 b œj ‰ Œ Ó
Hrn.

& 32 b b ww .. bœ
32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ 45
>
3
4

ƒ
#w. >
3
& 2 w. 22 # œœ ‰ Œ Ó 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ 45
1
2 ƒ J

2 >œ ‰ Œ Ó
Tpt.

3 w. 3 ∑ ∑ 2 ∑ ∑ 5
&2 2 J 2 2 4
ƒ
3

w. >œ
? 3 w. 2 œ ‰Œ Ó 3 ∑ ∑ 2 ∑ ∑ 5
2 2 J 2 2 4
ƒ
1
2

Tbn.

? 32 22 j ‰ Œ Ó 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ 45
w œ
b w .. bœ
3

>
Tba.

ƒ
? 32 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22 b >œ ‰ Œ Ó 32 ∑ ∑ 22 ∑ bœ œ œ œ 45
wood sticks

Timp.
w. J
ƒ p
÷ 32 ∑
2 >œ ‰ Œ Ó
2 J
3
2 ∑ ∑
2
2 ∑ ∑
5
4

÷ 32 w . 22 >œ ‰ Œ Ó 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ 45
Perc.
æ J
>
÷ 32 w . 22 œ ‰ Œ Ó 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ 45
J
æ

& 32 ∑ 22 ∑ 32 ∑ Ó Œ # b œœ ˙˙ 22 ∑ ∑ 45
Hp. P
?3
2 ∑ 2
2 ∑ 3
2 ∑ Œ œ ww 2
2 ∑ ∑ 5
4
√ œ
bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ
3 #œ œ œ 2 J ‰Œ Ó 3 ∑ ∑ 2 ∑ ? b œ. œ. œ. œ. 5
&2 2 2 2 4
ƒ
b >œ p
6 6 6

Pno. bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 #œ œ œ 22 J ‰Œ Ó 32 22
&2 ∑ ∑ ∑ ?
45
b œ. œ. œ. œ.
i
6 6 6

œ̆ Ÿ~~~~~~~~
˙ œ #œ œ
œ 3 # œ b œ œ. . œ œœœ œœœœ
& 32 Œ Ó Ó 22 2 œ. œ. œ œ œ œ œ #œ Œ Ó Ó 22 ∑ ∑ 45

Solo

œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœ >œ
F
& 32 22 J ‰ Œ Ó 32 Œ # œ œ œ. œ. 22 # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 45
111

∑ Ó
ƒ
1

P p
6 6 6

Vln.
œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœ >œ
3 2 J ‰Œ Ó 3 ∑ Ó Œ # œ œ œ œ 22 # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ 45
&2 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ƒ
2

P p
6 6 6

œ œœœœœœœœœœœœœœœ 22 >œ ‰ Œ Ó
B 32 œ œ J
32 ∑ Ó w
22
ww
b œ. œ. œ. œ. 45
ƒ 6 P woo
Vla.
6 6
p
œ œ œœœœœœœœœœœœœœœ >
?3 œ 2 œJ ‰ Œ Ó 3 ∑ Œ œ w 2 b œ. œ. œ. œ. 5
2 2 2 2 w 4
ƒ P œoo w w
Vc.

p
6 6 6

t 3 b wæ . 2 b œj ‰ Œ Ó 3 ∑ ∑ 2 ∑ b œ. œ. œ. œ. 5
2 2 2 2 4
bw. bœ
Cb.

ƒ > p
15.

& 45 22 45 32 22
117

Fl. 1 & 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. 1 & 2 & 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 32 ∑ 22

Cl. 1 & 2 & 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 32 ∑ 22

n œ.
# œ. œ.
?5 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 3 œ. 2
solo

4 2 4 2 bœ œ. 2
P.
Bn. 1 & 2

1 & 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 32 ∑ 22
2

Hrn.

3 & 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 32 ∑ 22
4

1 & 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 32 ∑ 22
2

Tpt.

5 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 3 ∑ 2
3 &4 2 4 2 2

?5 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 3 ∑ 2
1 4 2 4 2 2
2

Tbn.

3
? 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 32 ∑ 22
Tba.

? 45 b œ b œ ‰ œ Œ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 32 ∑ 22
Timp.
J œ œ

÷ 45 ∑
2
2 ∑ ∑ ∑
5
4 ∑
3
2 ∑
2
2

Perc. ÷ 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 32 ∑ 22

÷ 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 32 ∑ 22

& 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 32 ∑ 22

Hp.

?5 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 3 ∑ 2
4 2 4 2 2

? 5 b œ. b œ. ‰ œ. Œ 2 ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 3 ∑ 2
4 J œ. œ. 2 4 2 2
Pno.

? 45 ‰ j Œ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 32 ∑ 22
b œ. b œ. œ. œ
œ
. .

22 # œ # œ œ œ # œ œ œ # œ # œ # œ œ œ œ œ # œ œ œ œ ˙ #œ œ œ 3 #œ œ œ œ œ œ #œ bœ œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ 2
Solo & 45 ∑ #œ œ œ 45 œ œ # œ œ œ œ n œ # œ 2 bœ œ œ œ œ #œ œ 2
P

. ... ...... . . . . # œ. . . . . . . . . . . . .
œ. # œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. 45 # œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. 3 œ. œ. œ. b œ. œ. œ. n œ. œ. # œ. œ. n œ. œ.
& 45 # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 22 # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ 22
117

1 2
Vln.

5 2 5 .. .. 3 . . . 2
& 4 # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 2 # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ # œ. œ. œ. # œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. 4 # œ. œ. n œ. œ. œ. œ. b œ œ n œ œ 2 œ œ œ b œ. œ. œ. b œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. 2
. . . .
2

. nœ
B 45 b œ. b œ ‰ Jœ. œ œ Œ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 32 Ó œ 22
pizz.

Vla.
. . œ #œ
P
? 5 b œ. b œ. ‰ œ. Œ 2 ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 3
pizz.
œ #œ Ó 2
Vc. 4 J œ. œ. 2 4 2 bœ œ 2
P
t 5 b œ. b œ. ‰ œ. Œ 2 ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 3 ∑ 2
Cb. 4 J œ. œ. 2 4 2 2
16.

# ˘œ œ œ œ œœ̆ b b ˘œœ œ n ˘œ b ˘œ
œ œ̆ œ̆ œ̆ ‰ œ̆ œ # œ G
& 22 45 22 45 22
123

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ
Fl. 1 & 2

22 # ˘œœ œœ̆ œœ̆ # ˘œœ b n ˘œœ œ̆œ


& 22 ∑ ∑ 45 ∑ œœ ‰ œœ # # œœ ∑ 45 ∑ 22 ∑
fl fl fl
Ob. 1 & 2

ƒ˘ ˘ ˘
œ œ œ ˘œ # ˘œ n ˘œ # ˘œ # ˘œ n ˘œ
œb œ‰ œ œb œ
2 ∑ ∑ 5 ∑ 2 #œ œ œ œ
∑ 5 ∑ 2 ∑
Cl. 1 & 2 &2 4 2 4 2
ƒ
œ.
? 22 Œ Ó ∑ 45 ∑ 22 œ œ œ b œ b œ b œ ‰ œ n œ ∑ 45 ∑ 22 ∑
œ œ œ b œ b œ œ nœ n œ nœ
ƒ fl fl fl fl fl fl fl fl n flœ
Bn. 1 & 2

& 22 ∑ ∑ 45 ˙˙ # ˙˙ 22 # œ œ œ œ œœ̆ b b ˘œœ ‰ œœ̆ n œ # œ ∑ 45 ∑ 22 ∑


b œœ #œ œ œ œ œ# œ
fl fl fl fl
1

fl fl
2

Hrn. F ƒ
& 22 ∑ ∑ 45 ˙ # ˙˙ n œœ
22 b œ œ œ #œ nœ ‰ œ
œ œ œ # œœ n flœ # œ n œ # œœ # œœ
∑ 45 ∑ 22 ∑
˙
3
4
F fl fl fl fl fl fl fl fl
ƒ
1 & 22 ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑
2

Tpt.

2 ∑ ∑ 5 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 2 ∑
3 &2 4 2 4 2

?2 ∑ ∑ 5 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 2 ∑
1 2 4 2 4 2
2

Tbn.

3
? 22 ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑
Tba.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? 22 bœ bœ ‰ œ 45 ˙ ˙. 22 Œ Ó ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑
ord.
Timp.
œ œ œ œ œ œ œ
F f
÷ 22 ∑ ∑
5
4 ∑
2
2 ∑ ∑ ∑
5
4 ∑
2
2 ∑

Perc. ÷ 22 ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑

÷ 22 ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑

2 ∑ ∑ 5 ∑ 2 ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 2 ∑
&2 4 2 4 2
Hp.

? 22 ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 ∑
. . . . . . . . . . . . .
?2 . 5 2 b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ 5 b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ 2 b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
2 œ œ œ œ. b œ. b œ. ‰ œ œ. œ 4 2 ∑ ∑ & œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ 2 œ œ œ œ
. . . . ˙ ˙. P
Pno. F f
? 22 45 22 ∑ ∑ œ œ œ œ 45 œ œ œ œ œ 22 œ œ œ œ
bœ bœ ‰ œ. œ. ˙ ˙. n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ. œ. œ. œ. . . œ. ◊ ◊. . . . . . . . . . . . .
n ˘œ
Solo &2 2 Œ Ó ∑ 45 ∑ 22 ∑ ∑ ∑ 45 ∑ 22 œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
.
. . . . . . . . œ. œ. # œ. œ
G pizz.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. # œ. œ. œ. # œ. œ. œ œ 5 œ œ œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œœ œœ œœ œœ 5 # œœ œœ œœ œœ œœ 2 # œœ œœ œœ œœ
2 22 œ. ‰ Œ
123

&2 4 J Ó 4 2
F f ƒ P
1

œ.
. œ. 5 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 22 # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œj ‰ Œ œœpizz.œœ œœ œœ 5 œœ œœ œœ œœ œœ 2 œœ œœ œœ œœ
Vln.

2 b œ # œ. œ. œ Ó
& 2 œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ œ. # œ. œ. . 4 . 4 2
..
2
F f ƒ P
œ œ œ œ œ
pizz.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B 22 Œ Ó ∑ 45 22 ∑ 45 22
arco

˙ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F fl fl fl fl
Vla.

f ƒ P
? 22 bœ bœ ‰ œ 45 22 œœ œ bœ bœ bœ ‰
pizz.
45 2
œ œ œ œ œ 2 œ
arco

œ œ œ œ œ œ ˙. fl fl fl b flœ b œ œœ #œ n œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
f˙ ƒfl œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vc.

F fl fl fl fl P
t2 5 ˘
2 œ̆ œ̆ œ̆ b œ 5
2 œ œ œ œ bœ bœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ 22 œ
arco pizz.

4 ˙ ˙. nœ œ œ œ œ 4 œ œ œ
pizz.

2 bœ #œ ‰ nœ œœ
f˙ ˙. fl fl fl œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cb.

F fl fl P
17.

131

Fl. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cl. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bn. 1 & 2
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Hrn.

3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4

solo

∑ ∑ ∑ ‰ ‰ œœœ œ Œ œ œ #œ
œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ #œ
con sord
1 & œ
f marcato
2

Tpt.

3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

1
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Tbn.

3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tba.

Timp.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hp.

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.

? œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. . . .
(◊)
b ˘œ . . ˘ . . . œ. œ. . .
b œ œ b œ. b œ. œ. œ. œ. œ n œ n œ œ œ œ œ # œ œ̆ # œ. # œ. œ. œ. b œ œ. œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. b œ # œ œ. œ. # œ. # œ. . œ. b œ # œ n œ. œ. œ. # ˘œ œ # œ n œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Solo & Œ n˙ œ Œ œ

# œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ
131

1 &

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Vln.

2 &

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vla.

?
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vc.

t œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cb.
18.

43 32
139

Fl. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 3
Ob. 1 & 2 & 4 2

Cl. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 32

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 3
Bn. 1 & 2 4 2

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 3
1 & 4 2
2

Hrn.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 3
3 & 4 2
4

& œ œ #œ œ #œ nœ œ 3 j ‰ Œ Œ 32
1
2 œ œ œ œ nœ œ œ œ œ #œ œ ˙ #œ #œ
n˙ #œ œ #œ œ œ
œ œ nœ œ #œ 4 #œ
Tpt.

3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 32

1
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 32
2

Tbn.

3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 32
Tba.

Timp.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 32

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 32

Perc. ÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 32

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 3
4 2

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 32

Hp.

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 3
4 & 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . œœ. œœ. œœ.
b œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ b œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ b œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ b œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ b œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ b œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ 34 b œœœ œœœ œœœ 32
&
Pno.

? œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 43 œœ œœ œœ 32
œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
(◊)
# ˘œ n œ. # œ. œ. . n œ œ n œ œ̆ Ÿ~~~~~~~~~~~~
Œ nœ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. b œ b œ œ b œ œ œ œ n œ # œ. n œ. œ. n œ œ #œ œ œ . 3 # ˘œ ‰ Œ Œ 3
Solo & œ. # œ. œ # w> #œœ 4 J 2

# œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ
43 32
139

1 &

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 3 œœ œœ œœ 3
Vln.

2 & 4 2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B 3 3
Vla.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ 2

? 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ 2
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vc.

t œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ 32
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cb.
19.

> # n >œœ n b >œœ >œœ >œœ


H
œ œ #œ œ # œ œ # œ
& 32 Œ œ # œ œ # œ 22 ‰J 43 22 32
146

∑ ∑ ∑ ∑
ƒ
Fl. 1 & 2

p
> # >œ b n >œœ ‰ >œœ
& 32 Œ œ # œ œ # œ œ # œ œ œ # œ œ 22 # œ n œ J œœ ∑ 43 ∑ 22 ∑ ∑ 32
>
Ob. 1 & 2

p ƒ
> >
œ œ # œ œ # œ # >œ œœ b b œœ >œœ >œ
œ
Cl. 1 & 2 & 32 Œ œ œ # œ œ # œ 22 # œ ‰J ∑ 43 ∑ 22 ∑ ∑ 32
p
?3 Ó œ bœ œ bœ œ #œ nœ œ 2 j 3
2 2 b b œœ b b œœ b b œœ ‰ œœ n n œœ Œ œ œ œ 4 Œ œ œ 22 œ œ œ œ œ œ œ œ 3
2
> > > > œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Bn. 1 & 2
p
ƒ> p subito
# >œ
1 & 32 Ó Ó Œ b b œœ n n œœ 22 # œ Œ Ó ∑ 43 ∑ 22 ∑ ∑ 32
F ƒ
2

>
Hrn.

& 32 Ó Ó Œ œ # œ 22 b n œœ Œ Ó ∑ 43 ∑ 22 ∑ ∑ 32
3 œ# œ
4
F ƒ
œ # œ œ # œ œ b œ n œ n n >œœ
œ b œn œ 2
& 32 Œ œœ # # œœ œ b œ n œ œ # œ n œ 43 22 32
con sord

2 Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
p
1
2
ƒ
>
œ bœ nœ œ #œ œ #œ 2 #œ Œ
Tpt.

3 3 2 3
& 2 Œ œ #œ #œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
con sord

3 2 4 2 2
p ƒ
>
?3 ∑ 2 œœ Œ Ó ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ 3
1 2 2 4 2 2
ƒ
2

Tbn.

? 32 ∑ 22 b œ Œ Ó ∑ 43 ∑ 22 ∑ ∑ 32

3
Tba.
>
ƒ
? 32 ∑ 22 b œ Œ Ó ∑ 43 œ Œ Œ 22 ∑ ∑ 32
f >œ
Timp.

ƒ
÷ 32 ∑
2 Tambourine
2 œ Œ Ó ∑ 4
3

2
2 ∑ ∑
3
2
ƒ
÷ 32 Œ œ w 22 œ Œ Ó 43 22 32
Snare Drum

p æ ∑ ∑ ∑ ∑
æ ƒ Xylophone
Perc.

œ bœ œ
÷ 32 ∑ 2
& 2 Œ ‰J œ ∑ 43 ∑ 22 ∑ ∑ 32
ƒ
#œ œ #œ œ #œ
# œ œ œ
&2 3 Œ œ # œ œ 2
2 Œ Ó ? Œ nœ œ œ 3
4 Œ œ œ 22 œ œ œ œ œ œ œ œ 32
p ƒ p
#œ œ #œ œ 2 #œ
Hp.

3 Œ œ Œ Ó Œ 3 2 3
4 Œ
?
&2 # œ œ #œ œ 2 2 2
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ. # >œœœ b n b >œœœ >œœœ n >œ
b œ œ b œ œ œ
œ
3 œ 2 Œ ‰J œ 3 Œ 22 3
&2 œ Œ Ó Ó 2 ∑ 4 # # ## œœœœ Œ ∑ ∑ 2
ƒ ç
# >œœ b n >œœ >œœ
Pno.

? 32 œ Œ Ó Ó 2 3 œ Œ 22 32
& 2 Œ œ b œ ‰ œ œœ ∑ 4 n n œœ Œ ∑ ∑
?
œœ J œ
. >
(◊)

Solo & 32 ∑ 22 ∑ ∑ 43 ∑ 22 b œ œ œ b œ œ œ œ n œ # œ # œ œ # œ œ œ œ œ n œ œ œ n œ œ œ œ n œ # œ # œ œ œ # œ œ œ # œ 32
f

H # œœ # œ œ # œ œ 2 # >œ
arco

& 32 43 # # œœ Œ Œ 22 32
146

Œ Ó 2 Œ Ó ∑ ∑ ∑
F
1
ƒ ç
3 œœ Œ # œ œ œ # œ 2 # >œ
Vln. arco

Ó Œ Ó ∑ 3 2 3
2 &2 2 4 # # œœ Œ Œ 2 ∑ ∑ 2
F ƒ ç
œ œ
arco
œ # œ œ # >œ
B 32 Œ Ó 22 ‰ j ∑ 43 œœ Œ Œ 2
2 ∑ ∑ 32
œ F b œ b œ >œ n œ
> > >
Vla.
ƒ ç
œ bœ œ #œ nœ œ bœ
arco

?3 œ 22 b œ ‰ j 3 œ Œ Œ 22 3
2 œ Œ ∑ 4 ∑ ∑ 2
œ bœ œ b œ œœ n >œ œ
Vc.
p ƒ> > > > ç
t3 œ Œ Ó Ó 2 b >œ ‰ j ∑ 3 Œ Œ 22 ∑ ∑ 3
arco

2 2 bœ b >œ œ n œœ 4 œ 2
œ ƒ > > >
Cb.

ç
20.

& 32 22 32 43 22
152

Fl. 1 & 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. 1 & 2 & 32 ∑ 22 ∑ ∑ 32 ∑ 43 ∑ 22

Cl. 1 & 2 & 32 ∑ 22 ∑ ∑ 32 ∑ 43 ∑ 22

?3 œ œ œ œ œ œ 2 œ Œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ 3 Œ œ 22
2 2 2 4 œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Bn. 1 & 2

1 & 32 ∑ 22 ∑ ∑ 32 ∑ 43 ∑ 22
2

Hrn.

3 & 32 ∑ 22 ∑ ∑ 32 ∑ 43 ∑ 22
4

. . .
& 32 22 32 ‰ # œ. œ ‰ ‰ # œ. œ œ œ. œ. 43 # œ. Œ # œ 22
solo

∑ ∑
con sord

œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ .
.
1

F
2

Tpt.

3 ∑ 2 ∑ ∑ 3 ∑ 3 ∑ 2
3 &2 2 2 4 2

?3 ∑ 2 ∑ ∑ 3 ∑ 3 ∑ 2
1 2 2 2 4 2
2

Tbn.

3
? 32 ∑ 22 ∑ ∑ 32 ∑ 43 ∑ 22
Tba.

? 32 ∑ 22 Œ œœ Ó ∑ 32 ∑ 43 Œ œœ Œ 22
> >
Timp.

÷ 32 ∑
2
2 ∑ ∑
3
2 ∑
3
4 ∑
2
2

Perc. ÷ 32 ∑ 22 ∑ ∑ 32 ∑ 43 ∑ 22

& 32 ∑ 22 ∑ ∑ 32 ∑ 43 ∑ 22

? 32 œ œ œ œ œ œ 22 œ Œ œ œ œ œ œ œ 32 œ œ œ œ œ œ 43 œ Œ œ 22
Hp.

?3 2 Π3 3 Π2
2 2 2 4 2
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 2 Œ # # œœ Ó 3 3 2
&2 ∑ 2 # # œœ ∑ 2 ∑ 4 Œ # # ## œœœœ Œ 2
Pno. ç ç
? 32 ∑ 22 Œ n œœ Ó ∑ 32 ∑ 34 Œ n œœ Œ 22
nœ nœ
˘
bœ œ̆ bœ œ œ #œ
bœ nœ bœœnœ œ 2 œ œ œ œ œ œœœœœœœ œœœ 3 nœ n œ n œ œ œœœ œ œ œ
Solo & 32 n œ n œ œ b œ b œ n œ b œ n œ # œ # œ n œ n œ # œ # œ b œ n œ n œ 2 Œ Œ œ œœœ œ 2 œ œ #œ#œ #œ œ œ œ œ œ œ 43 Œ Œ 22

& 32 22 Œ # œ Ó 32 43 Œ # # œœ Œ 22
152

1 ∑ #œ ∑ ∑
ç ç
Vln.

3 ∑ 2 Œ #œ Ó ∑ 3 ∑ 3 2
2 &2 2 #œ 2 4 Œ # # œœ Œ 2
ç ç
B 32 ∑ 22 Œ
œœ Ó ∑ 32 ∑ 43 Œ œ Œ 22
œ
Vla.

ç ç
?3 ∑ 2 Œ œ Ó ∑ 3 ∑ 3 2
Vc. 2 2 œ 2 4 Œ œœ Œ 2
ç ç
t3 ∑ 2 Œ Ó ∑ 3 ∑ 3 Œ 22
Cb. 2 2 œ 2 4 Œ œ
ç ç
21.

& 22 43 22
157

Fl. 1 & 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. 1 & 2 & 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22

Cl. 1 & 2 & 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22

?2 œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ Œ 43 œ Œ Œ 2
2 2
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Bn. 1 & 2

1 & 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22
2

Hrn.

3 & 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22
4

j
& 22 n œ. # œ ‰ œ # œ. ‰ Œ Œ # œ. # œ # œ œ ‰ œ. ‰ #œ ‰ œ ‰ œ ‰ #œ ‰ œ. n œ œ. j
# œ. ‰ Œ Ó 43 ∑ 22
. . . . . œ. œ. . œ. . . # œ. . .
1
2

Tpt.

2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 2
3 &2 4 2

?2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 2
1 2 4 2
2

Tbn.

3
? 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22
Tba.

? 22 Ó Œ œœ ∑ ∑ ∑ Œ œœ Œ œœ 43 Œ œœ œœ 22
> > > >
Timp.

÷ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
4 ∑
2
2

Perc. ÷ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22

& 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 22

? 22 œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ Œ 43 œ Œ Œ &
22

Hp.

?2 ΠΠΠ43 ΠΠ2
2 2
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
2 Œ # # # œœœ Œ # # # œœœ Œ œœœ 3 2
&2 Ó #œ
∑ ∑ ∑
#œ œ 4 Œ # # ## œœœœ œœœœ 2
Pno. ç ç ç çç
? 22 Ó Œ n œœ ∑ ∑ ∑ Œ n œœ Œ œœ 34 Œ n œœ œœ 22
nœ nœ œ nœ œ

œ b ˘œ
˘ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ #œ #œ
#œ œ #œ œ œ b œ œ œ œ nœ #œ
Solo & 22 œ # œ œ œ œ œ Œ œ n œ bœ œ œ œ bœ œ œ Œ Ó 43 ∑ 22

& 22 Ó Œ # # œœ Œ # # œœ Œ œœ 43 Œ # # œœ œœ 22
157

1 ∑ ∑ ∑
ç ç ç çç
Vln.

2 Œ # œ Œ œ 43 Œ # œ œ 2
2 &2 Ó Œ #œ

∑ ∑ ∑
#œ œ #œ œ 2
ç ç ç çç
B 22 Ó Œ œœ ∑ ∑ ∑ Œ œ Œ œ 43 Œ œ œ 22
œ œ œ œ
Vla.

ç ç ç çç
?2 Ó Œ œ ∑ ∑ ∑ Œ œ Œ œ 43 Œ œ œ 2
Vc. 2 œ œ œ œ œ 2
ç ç ç çç
t2 Ó Œ ∑ ∑ ∑ Œ Œ 3 Œ 2
Cb. 2 œ œ œ 4 œ œ 2
ç ç ç çç
22.

œ bœ nœ bœ n˙ ˙.
I
œ ˙
2 œ # œ œ bœ 3 nœ œ #œ œ bœ nœ bœ nœ 2
bœ bœ bœ bœ
163 a2

&2 b œ n œ b œ n œ 2 2
p
Fl. 1 & 2
ƒ
bœ nœ œ #œ œ bœ 2 n˙
& 22 b œ n œ b œ n œ œ # œ œ b œ 32 n œ b œ n œ œ b œ n œ bœ bœ ˙ j
œ œ œ bœ nœ œ #œ ‰ Œ Ó
a2
2
6

ƒ
Ob. 1 & 2

p
œ #œ œ # ˙
2 b œ n œ œ # œ œ 3 bœ nœ œ #œ œ #œ œ bœ nœ 2 j
& 2 œ #œ œ œ #œ ‰ Œ Ó j ‰ Œ
a2

2 2 œ nœ œ #œ œ #œ #œ œ œ œ
6 6

p ƒ #œ nœ
Cl. 1 & 2

œ œ œ
? 2 œ œ œ œ bœ œ bœ œ 3 2 # œ œ œ œ œ œ b œJ ‰ Œ #œ #œ œ œ #œ J ‰ Œ nœ nœ bœ bœ œ
a2

2 2 œ bœ œ bœ œ #œ nœ œ bœ 2 Ó
p œ œ bœ
Bn. 1 & 2

ƒ 6 6 6

& 22 ∑ 32 Ó Ó Œ œ b b œœ 22 n n ww #w ˙ œ
a2

1
œ œ
F
2

Hrn. ƒ
& 22 ∑ 32 Ó Ó Œ # œ œ 2 # ww
2 # wa2 ˙ œ œ
F œ œ
3
4

ƒ
œ # œ n œœ b b œœ n n œœ b œœ 22 # ww
con sord

& 22 ∑ 32 œ # œ œ b œ n œ
#œ œ # œ œ b œ n œ nœ # œ ∑ ∑

1

ƒ
2

Tpt.

2 3 œ 2 #w
∑ 2 #œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ #œ ∑ ∑
con sord

&2 2
ƒ
3

p
bw ˙ ˙
?2 ∑ 3 ∑ 2 # ww #w ˙ #˙
1 2 2 2
2
ƒ
Tbn.

? 22 ∑ 32 ∑ 22
w bw ˙ ˙˙
3

ƒ w bw ˙
Tba.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? 22 ∑ 32 ∑ 22 bw ˙ Ó
w
ƒ
Timp.

÷ 22 ∑
3
2 ∑
2 Crash
2 wƒ ∑ ∑
Cymbals

÷ 22 w 32 w . 22 œ Œ Ó
Snare Drum

∑ ∑
æ p æ ƒ
Perc.

bœ bœ ˙
& 22 ∑ 32 ∑ 22 Glockenspiel b œ bœ ˙. œ
œ œ

œ œ #œ œ œ
& 22 # œ œ œ œ œ # œ œ 32 # œ œ # œ œ œ œ œ 22 Œ Ó ∑ ∑
p ƒ
œ
? 2 #œ œ œ œ œ #œ
Hp.

3 œ 2 œ
2 & 2 #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ 2 Œ Ó ∑ ∑
ƒ ˙. √
bœ bœ œ bœ bœ ˙
2 ∑ 3 ∑ 2 œ œ
&2 2 2
ƒ ˙
bœ bœ
Pno.

? 22 ∑ 32 ∑ 22 bœ bœ ˙. œ
&
œ œ

Solo & 22 ∑ 32 ∑ 22 ∑ ∑ ∑


I bœ bœ ˙. œ bœ bœ ˙
œ
& 22 32 22 œ
163

1 ∑ ∑
ƒ
Vln.
bœ bœ ˙
2 ∑ 3 2 ∑ ˙. œ
2 &2 2 2 œ œ bœ bœ
ƒ
œ
B 22 œ œ œ 3 2 nœ œ œ œ #œ #œ œ œ #œ
œ nœ œ œ œ œ œ #œ œ œ nœ bœ bœ
nœ œ œ œ œ
œ
œ bœ œ bœ œ 2 œ bœ œ bœ œ #œ nœ œ bœ œ bœ œ 2 #œ nœ nœ œ œ nœ bœ
6 6
6
Vla.

p ƒ
6 6 6

? 2 œ œ œ œ bœ œ 3 2 #w #w ˙ #˙
2 œ bœ 2 œ bœ œ #œ nœ œ bœ 2 w
œ b œ œ œ œ #w ˙ n˙
Vc.

p ƒ
t2 ∑ 3 ∑ 2
Cb. 2 2 2 w bw ˙ ˙
ƒ
23.

œ ˙ œ ˙
w œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ bœ bœ n˙
œ œ
32 b œ 22
168

Fl. 1 & 2 &

& Ó œ b œ b œ œ œ œ b œj ‰ Œ Ó 3 j 22
œ b œ œ œ œ œ œj ‰ Œ ∑ Ó ‰ Œ #œ #œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
6

œ b œ œ œ œ œ 2 œj
6
6 6
Ob. 1 & 2

j j‰ Œ Ó j‰Œ 32 j ‰ Œ œ # œ œ œ 22
& œœœœœœœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ#œ œ
Ó
#œ œ œ #œ œ #œ #œ
6

œ œ b œ œ œ b œ œ œ b œ œ œb œn œ œœ
6 6
6 6 6
Cl. 1 & 2

bœ œ œ b œb œ
? J‰Œ Ó œ œ œ b œ œ œ œJ ‰ Œ Ó œ b œ œ b œ œ b œ b œ b œ œJ ‰ Œ ∑ 3 ∑ 2
Bn. 1 & 2 2 2
6 6 6

bœ b˙ 32 w .
1 & bœ œ œ ˙ œ bœ w œ œ bœ œ b˙ 22
2

Hrn.

bœ b˙ 32 w .
3 & bœ œ œ ˙ œ bœ w œ œ bœ œ b˙ 22
4

1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22
2

Tpt.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 2
3 & 2 2

˙. bw ˙. .
? œœ ˙ . w ˙. b œœ b ww bw
bw 3 # # ww . 2
1 2 2
2

Tbn.

? œ 32 n ˙ 22
#œ n˙.
œ b ˙. b b ww b b ˙˙ .. œ bw
bw #˙
n˙ b˙ n˙ w
w
3
Tba.

Timp.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22

÷ 3 2
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 2

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 Bass
w.
Drum
22

Perc.

w
∑ ∑ ∑ ∑ 32 bœ n˙ 22
& bœ œ œ bœ œ

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22
~~~
~~~
ƒ
~~~~~
~~
Hp.

3 Ó 2
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ # œ ~~
?
& 2 2
œ œ #œ œ œ
(√) œ œ œ √
w œ ˙ œ œ ˙. œ œ ˙ œ bœ œ bœ n˙
œ 3 bœ œ 2
& 2 2
œ œ
Pno.
w ˙ œ œ œ œ ˙
œ ˙. œ œ 32 œ bœ bœ n˙ 22
& bœ œ œ

Solo & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22

(√) œ œ œ √
w œ ˙ œ œ ˙. œ œ ˙ œ œ bœ œ bœ n˙
œ 32 b œ 22
168

1 &

w œ œ ˙
˙ œ œ œ œ
Vln.

œ ˙. œ œ 3 œ bœ bœ n˙ 2
2 & 2 bœ œ œ 2

œb œb œ œ œ œ b œ
B bœœœœœœ œ œ
œ b œ œ œ œ œ œ œ œ n œ b œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ b œ œ b œ œ b œ b œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ b œ b œ œ œ b œ n œ b œ œ œ œ 32 n œ n œ œ # œ # œ n œ
#w 22
6 6 6 6 6 6

œ
6

Vla.
6
6 6 6

? œ n˙. w ˙. bœ bw 3 #˙ w 2
bw œ b˙
bœ ˙. b˙. bw b˙ b b ˙˙ 2n˙ w 2
Vc.

t bw b˙. œ bw 3 ˙ w 2
œ b˙. n˙ b˙ 2 ˙ 2
w
Cb.
24.

œ. #œ ˙ œ #˙. œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
œ œ œ
& 22 J œ œ œ # œ œ 32 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 22 œ ‰ Œ
174

Fl. 1 & 2 J ‰ Œ J
Ó
6 6 6 6 6
F
œ œ œ œœœœ ‰ Œ
& 22 ∑ ∑ Ó 32 ∑ 22 œ œ œ œ
# œ œ œj ‰ Œ
6

œ œ #œ œ J
6

œœ
Ob. 1 & 2

6 F

& 22 # œ n œ œ # œ œ œ œj ‰ Œ j‰ Œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ 32 j ‰ Œ Ó Ó 22
œœœ
6

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ# œ œ œ œ #
6

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6 6 6

œ
Cl. 1 & 2

F
œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ
?2 Ó œ œ œ #œ œ œ œ
J ‰ Œ Ó ∑ ∑ 3 œœœ 2 J ‰ Œ œœ œ œœœ
Bn. 1 & 2 2 2 2
6
6 6 6
F 6

1 & 22 n ˙ . bœ nw ˙ Ó ∑ 32 ∑ 22 ∑
2

Hrn.

3 & 22 n ˙ . bœ nw ˙ Ó ∑ 32 ∑ 22 ∑
4

& 22 # # ˙˙ œœ œ # # ˙˙ 32 # w . 22
senza sord.

1 ∑ ∑ Ó #œ œœ w. ∑
2
ƒ
Tpt.

2 3 2
senza sord.

&2 ∑ ∑ Ó ˙ œ œ ˙ #œ 2 #w. 2 ∑
ƒ
3

w w ˙
?2 w w ˙ Ó ∑ 3 ∑ 2 ∑
1 2 2 2
2

Tbn.

? 22 Ó ∑ 32 ∑ 22 ∑
3
Tba.
ww ww ˙˙
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Timp.
? 22 w w w w 32 w . 22 w
ƒ F
÷ 22 w ∑ ∑ ∑
3
2 ∑
2
2 ∑
Crash Cymbals

ƒ
2
÷ 2 œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑
ƒ
Perc.

& 22 ∑ ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑
√œ
& 22 Œ Ó ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑
~~
~~~

Hp.

?2 ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑
2 2 2

œ. #˙. w
2 #œ ˙ œ
∑ 3 ∑ 2 ∑
&2 J 2 2
Pno.
#œ ˙ œ #˙. w
œ.
& 22 J ∑ 32 ∑ 22 ∑

Solo & 22 ∑ ∑ ∑ ∑ 32 ∑ 22 ∑

œ. √
#œ ˙ œ #˙. w
& 22 32 22
174

1 J ∑ ∑ ∑
Vln.
#œ ˙ œ #˙. w
2 œ. J ∑ 3 ∑ 2 ∑
2 &2 2 2

B 22 32 22
Vla.
˙. bœ n n ww ww ww ww .. ww
F
?2 3 2
2 w w w w 2 w. 2 w
w w w w w. w
Vc.

F
t2 w w w w 3 w. 2 w
2 2 2
w w w w w. w
Cb.

F
25.

œœœœ œ œ œ
œ #œ œ #œ œ œ œ œ j ‰ Œ œ œ œ #œ œ
J
œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ œœœ œ
180

∑ ∑ Ó œ
6

&
P
Fl. 1 & 2
6
6 6
6

j œ œ œ # œ b œ n œj ‰ Œ
j‰ Œ ‰ Œ Ó œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Ó
6 6

& œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ
6 6 6
6

œ œ œ
Ob. 1 & 2

P
& œj ‰ Œ j‰ Œ Ó j‰ Œ œ j ‰ Œ œ
# œ # œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ
6 6

# œ œ # œ œ œ œ œ œ
6 6 6

œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
6
6
Cl. 1 & 2

P œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
Bn. 1 & 2
? œ œ # œ œ œ œ œJ ‰ Œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Ó J ‰ Œ Ó J ‰ Œ
P 6
6 6
6
6 6

˙˙
1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ b b œœ
P
2

Hrn.

3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ b œœ b b ˙˙
P
4

1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Tpt.

3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

1
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Tbn.

3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tba.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
?w Ó bœ œ œ œ œ œ
w ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ
wood sticks

œ
P
Timp.

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hp.

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Pno.

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ÿ~~~~~~~~~ >œ
œ œ #˙ i
Ÿ~~~~~~~ b >œ
. # œ. œ ˙
œœ
. . œ œ #œ œ J ‰ Œ œœ # œ œ œ # œ œ #œ œ œ œ œ
J ‰ Œ bœ nœ œ bœ
∑ œ. œ. œ. œ œ œ œ Œ Œ
# œ
Solo & .
F 6

180
J
1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vln.

2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

. . . . . . .
B Ó œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ. b œ b œ œ œ œ œ œ œ.
col legno

ww ww ˙˙ . . . . .
Vla.

P P
? . . . .
Ó œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ. b œ b œ œ œ œ. œ. œ. œ.
col legno

w w ˙ . . . . .
w w ˙
Vc.

P P
tw . . . .
w ˙ Ó œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ. b œ b œ œ œ œ. œ. œ. œ.
col legno

w w ˙ . . . . .
Cb.

P
P
26.

œ œ
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ
œ# œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
œœ ‰ Œ bœ nœ œ œ bœ œ œ J‰Œ
186

Fl. 1 & 2 & 6


J ‰ Œ Ó
J 6 6
Ó
6 6
6 6

œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ b œJ ‰ Œ Œ ‰ b œœj # œœ œœ Œ
& Ó J ‰ Œ Ó Ó ∑
. ..
Ob. 1 & 2
6 6 6

j
& œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ j‰ Œ Ó j‰ Œ j‰ Œ œ œ œ œJ ‰ ‰ # œœ œœ œœ Œ
6 6

œ
6

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ
œ œ œ œ œ œ . ..
6 6 6
Cl. 1 & 2

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œnœ bœ œ œ œ
Bn. 1 & 2 ∑ J ‰ Œ J ‰ Œ J ‰ Œ Ó ∑
6
6 6 6

˙.
& b˙.
b œœ b b ww ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙ b ˙˙ .. b œœ # œœ. œœ. Œ .
Œ ‰ n œœ
1
2
˙ J

œœ. œœ. Œ j
Hrn.

3 & ww b ˙˙ b ˙˙ ˙˙ b ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ .. œœ Œ ‰ # œœ
.
4

1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Tpt.

3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

1
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Tbn.

3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tba.

? bœ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ bœ
Timp. œ œ œ œ œ œ bœ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
÷ œœ‰ œ œœ‰ œ
Snare Drum

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
wire brushes
Perc.
P
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ w
Triangle

& ÷
P

& ∑ ∑ ∑ ?
bw ˙ ˙ w
Hp. P
? ∑ ∑ ∑
bw ˙ ˙ w
.
∑ ∑ ∑ œ. b œ
?
& bw ˙ ˙ œ. œ.
Pno. P
& ∑ ∑ ∑ ?
bw ˙ ˙
bw ˙ ˙ œ. œ. œ. b œ.

bœ œ œ œ œ œœ b œ b œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ œ œ œ. œ. œ. b œ b ˘œ œ. œ. . #˙. œ œ. œ. œ. b œ. # œ. œ. œ. œ.
& bœ œ œ œ œ bœ œ bœ Œ œ œ. nœ bœ bœ
Solo œ
3

186

1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vln.

2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b œ. œ œ œ. œ œ œ b œ. b œ. œ . œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. œ .
œ. b œ
Vla.
. . . . . œ. . œ. œ œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

? bœ bœ
. œ. œ. œ. œ œ œ. . b œ. œ œ b œ œ b œ. œ. b œ. œ. œ .
œ. b œ
Vc.
. . œ. . œ. œ. . . . œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

t bœ bœ
. œ. œ. œ. œ œ œ. . b œ. œ œ b œ œ b œ. œ. b œ. œ. œ .
œ. b œ
Cb.
. . œ. . œ. œ. . . . œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
27.

192

Fl. 1 & 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j j j j
& Œ ‰ b œœ # œœ. œœ. Œ Œ ‰ b œœj # œœ œœ Œ Œ ‰ # œœ # œœ œœ Œ Œ ‰ # œœ # œœ œœ Œ Œ ‰ b b œœ b œœ. œœ. Œ Œ ‰ b œœj # œœ œœ Œ Œ ‰ œj # œ œ Œ
. . . . . . . . . . . . . . œ. # œ. œ.
Ob. 1 & 2

j
j
& Œ ‰ # œœ œœ œœ Œ Œ ‰ # œj œ œ Œ Œ ‰ # œj # œœ œœ Œ Œ ‰ # œj # œœ œœ Œ Œ ‰ œœ œœ œœ Œ Œ ‰ # œj œ œ Œ Œ ‰ # œj œ œ Œ
Cl. 1 & 2
. . . œ. œ. œ. œ. . . œ. . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ.

Bn. 1 & 2
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ. œ. . . . œ. # œ. œ. . # œ. œ. œ. œ. œ. n œ. . . . j
& #œ œ Œ Œ ‰ œœ # œœ œœ Œ Œ ‰ b Jœ # œ œ Œ Œ ‰ # Jœœ # œ œ Œ Œ ‰ œJ œ œ Œ Œ ‰ # œJ # œœ œœ Œ Œ ‰ # œœ # # œœ. œœ. Œ Œ ‰ œœ
1
2 J J .

. . j . . . . . . œœ. œœ. Œ . œ. œ. . . . j
Hrn.

j
& œœ œœ Œ Œ ‰ # œœ œœ œœ Œ Œ ‰ b œœ n œœ œœ Œ Œ ‰ # œœ Œ ‰ œœ œ œ Œ Œ ‰ b œœ œœ œœ Œ Œ ‰ # œœ # œœ œœ Œ Œ ‰ # œœ
3
4 . J J J J . . . .

1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Tpt.

3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

1
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Tbn.

? ∑ ∑ ∑ ∑ Ó
Tuba solo

œ œ. # œ. œ. œ œ œ. # œ œ. œ.
P œ. . . œ.
3
Tba.

? Œ bœ œ bœ œ bœ œ œ bœ bœ œ
Timp.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ
œŒ bœ œ

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ÷ œœ‰ œ œ œ‰ œ œ œ‰ œ œœ‰ œ œ œ‰ œ œœ‰ œ œ œ ‰ œ œœ‰œ œœ‰ œ œœ‰ œ œ œ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ‰ œ

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hp.

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? Œ b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. .
œ. b œ œŒ b œ. œ. b œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.
œ. œ. œ. œ
. œ. . œ.
Pno.

? Œ Œ
b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. œ b œ. œ. b œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.
œ. œ. œ. œ
. œ. . œ.
˘
nœ # ˘œ b ˘œ
.
. b œ. # œ. œ. b œ œ. . . . œ. . . b œ. n œ. œ. œ. . . n ˘œ
. b œ œ œ. œ. œ. œ. # œ œ #œ nœ #œ œ. œ œ œ b œ b œ. œ. œ. b œ œ œ œ n œ œœœ
& œ œ. œ. œ # œ. œ. # œ. œ̆ œ # œ n œ # œ œ Œ Œ
6

œ
3
Solo
3
6

192

1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vln.

2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B œ œ œ Œ b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. .
œ. b œ œ b œ. œ. b œ.
Vla.
. . . œ. œ. œ. œ. œ
.
œ. œ. œ. œ
. œ. . Œ œ.

? Œ b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. .
œ. b œ œŒ b œ. œ. b œ.
Vc.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.
œ. œ. œ. œ
. œ. . œ.

t Œ b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. .
œ. b œ œŒ b œ. œ. b œ.
Cb.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.
œ. œ. œ. œ
. œ. . œ.
28.

# ˘œ œ̆ # ˘œ œ̆ œ̆ œ̆
K
Œ œ #œ œ #œ œ œ 32
199

∑ ∑ ∑ Œ Ó ∑ Œ ‰ ‰ ∑ ∑
a2

&
ƒ
Fl. 1 & 2

& Œ ‰ œj # œ œ Œ Œ j‰ Œ ∑ Œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ Œ Ó ∑ Œ #œ œ ‰ œ œ ‰ ∑ ∑ 32
# # œœ. œœ. œœ.
a2

œ. # œ. œ. flfl flfl flfl
Ob. 1 & 2
F ƒ

& Œ ‰ j #œ œ Œ Œ j‰ Œ ∑ Œ œ #œ œ #œ œ #œ
a2
Œ Ó ∑ Œ ‰ ‰ ∑ ∑ 32
# œœ # œ œ
. . . # # œœ. œœ. œœ. œœ œœ œœ
Cl. 1 & 2

F flfl flfl flfl
ƒ
? œ bœ œ bœ 3
∑ ∑ ∑ Ó Œ Ó ∑ Œ bœ œ ‰ œ œ ‰ ∑ ∑
a2

F b b œœ œœ b œœ œœ 2
Bn. 1 & 2

flfl flfl flfl
ƒ
. . j
& # # œœ œœ Œ Œ ‰ œœ # # œœ. œœ. Œ Ó ∑ Ó Œ œœ œœ # # œœ œœ Œ Ó ∑ Œ # # œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ ∑ ∑ 32
1
. flfl flfl flfl
2
F ƒ
Hrn.

j 32
& # œœ. œœ. Œ Œ ‰ # œœ # œœ œœ Œ
. .
Ó ∑ Ó Œ bœ nœ
œb œ
bœ œ Œ Ó ∑ Œ bœ œ ‰ œ œ ‰ ∑ ∑
. œœ œœ œœ
3

F flfl flfl flfl
4

ƒ
& ∑ ∑ ∑ ∑ œœŒ Ó ∑ Œ œœ‰œœ‰ ∑ ∑ 32
œœ œœ œœ
ƒ>
> >> >>
1
2

Tpt.

∑ ∑ ∑ ∑ 3
& #œ œ Œ Ó ∑ Œ #œ œ ‰ œ œ ‰ ∑ ∑ 2
>> >> >>
3

ƒ
? b ˘œœ œœ̆ b ˘œ œ œ œ
1 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Ó ∑ Œ œ œ̆ ‰ œ̆ œ̆ ‰ ∑ ∑ 3
2
2
ƒ
Tbn.

? œ. Œ œ. ∑ ∑ Œ Ó ∑ Œ bœ œ ‰ œ œ ‰ ∑ ∑ 32
3
œ. b œ. œ. # œ. œ
b œ. b œ. œ. n œ. . b b œœ œœ b œœ œœ
flfl flfl flfl
Tba.

ƒ
? ‰ œj bœ bœ Œ Œ œ Œ ∑ bœ œ Œ Ó ∑ Œ bœ œ ‰ œ œ ‰ ∑ ∑ 32
ord.

œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ
ƒ> > >> >> >>
Timp.

÷ >œ >œ Ó Œ Œ >œ >œ ‰ >œ >œ ‰ 3


Crash Cymbals

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 2
ƒ secco

÷ œ œ‰ œ œœ ‰ œ œ œ œ œœ ‰ Œ ∑ Œ ˙ . ord.
Snare Drum
>œ >œ Ó Œ ∑ Œ >œ >œ ‰ >œ >œ ‰ ∑ ∑ 32
J ƒ

Perc.

# # œœ œœ # # œœ œœ œœ œœ 32
Xylophone

÷ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Ó ∑ Œ ‰ ‰ ∑ ∑
ƒ
œ œ #œ
œ œ ˙˙ ggg b www www
? ∑ ∑ ∑ Œ œ #œ Œ Ó Ó gggg n ˙ ∑ 32
& ggg ggg
F ƒ ggg ç ggg ç
ggg ggg
g ggg w
Hp.

œ œ œ #œ
? ∑ ∑ ∑ Œ Œ Ó Ó gggg ˙˙˙ ∑ gg b b ww www 3
&
œ #œ œ g ˙ 2

> b >œ >> # >œ >œ >œ >œ


? ‰ œj b œ. Œ # œœ Œ œ # # # œœœœ œœœœ Œ Ó Œ # # œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ 3
œ. œ. . œ. œ. œ. b œ. Œ ∑ & ∑ ∑ ∑ 2
Pno.
ƒ
? ‰ j Œ Œ œ Œ œ ∑ b n œœ œœ Œ Ó ∑ Œ b n œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ ∑ ∑ 32
œ. œ œ. b œ. œ. b œ. n œ n >œ bœ œ bœ œ œ œ
œ.œ. > >> >> >>
.
i i
Ÿ~~~~~ œ
Ÿ~~~~~
.œ œ. œ . œ #œ bœ œ b œ b œ n ˘œ ˙
‰ œ bœ bœ œ bœ œ œ œ œ Œ Œ Ó Ó . Ó bœ œ bœ b˙ œ 32
&
fl bœ œ b˙ œ w
ß
Solo
3
3

>œ b >œ K
Œ #œ Œ œ Œ œ #œ œ #œ œ œ # >œ >œ Ó >> >>
Œ #œ œ ‰ œ œ ‰ 32
199

& ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑
ƒ ƒ
1

F
>œ >œ
# >œ >œ Œ Ó >> >>
Vln.

& ∑ ∑ Œ œ Œ bœ Œ œ #œ œ œ #œ œ ∑ Œ #œ œ ‰ œ œ ‰ ∑ ∑ 3
2
ƒ F ƒ
2

. >
>œ b œ œ #œ œ #œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
‰ œj œ b œ. œ. b œ Œ Œ #œ Œ œ Œ œ #œ 32
arco

B œ œ. œ. Ó Œ ∑ Œ ‰ ‰ ∑ ∑
Vla.
. . . F ƒ
ƒ
œ bœ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
? ‰ œj b œ. œ. b œ. Œ Œ œ Œ œ Ó #œ Œ Ó ∑ Œ ‰ ‰ ∑ ∑ 3
arco

Vc.
œ. œ. . œ. œ. n œ >œ 2
> F ƒ
ƒ
t ‰ œj b œ. œ. b œ. Œ Œ Œ ∑ bœ œ Œ Ó ∑ Œ bœ œ ‰ œ œ ‰ ∑ ∑ 3
arco

Cb.
œ. œ. . œ. œ. n œ >œ bœ œ bœ œ œ œ 2
> >> >> >>
ƒ
29.

L
& 32 22
208

Fl. 1 & 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. 1 & 2 & 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cl. 1 & 2 & 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?3 ∑ ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bn. 1 & 2 2 2

1 & 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Hrn.

3 & 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4

1 & 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

Tpt.

3 ∑ ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 &2 2

?3 ∑ ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
1 2 2
2

Tbn.

3
? 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tba.

Timp.
? 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

÷ 32 ∑ ∑
2
2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ÷ 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

÷ 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

g n ˙˙ www ...
& 32 Ó Ó gggg ˙ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ggg
gg ç
ggg
gg
Hp.

3 Ó gggg n ˙˙˙ ww .. 2
&2 Ó g ˙ ww .. 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 ∑ ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ? b˙ ˙
&2 2
Pno. π
? 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ b˙ ˙
b˙ ˙

w œ bœ œ. œ. n œ œ b œ n œ n œ b œ œ nœ ˙
Solo & 32 ˙ w 22 b œ . j
œ œ #œ œ #œ
˙ #œ J œ nœ œ bœ œ #œ bœ

L sul tasto6
& 32 22 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
208

∑ ∑
6 6 6

π
1

6 6 6 6 6 6
Vln.

3 ∑ Ó Ó Œ œ œ3 22
sul tasto

&2 œ œœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœ


6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2
π

Vla. B 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?3 ∑ ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑
2 2 b˙ ˙
Vc.

π
t3 ∑ ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ b˙ ˙
2 2 b˙ ˙
Cb.

π
30.

32 Ó bœ nœ œ #œ œ bœ nw. w.
215

Fl. 1 & 2 & ∑ Œ


π

∑ 32 Ó Œ
Ob. 1 & 2 & bœ nœ œ #œ œ bœ nw. w.
π

& ∑ 32 Ó Œ #œ œ bœ nœ œ #œ w. w.
π
Cl. 1 & 2

œ bœ œ œ bœ œ
? ∑ 3 Ó Œ #w. w.
2
π
Bn. 1 & 2

1 & ∑ 32 ∑ ∑ ∑
2

Hrn.

3 & ∑ 32 ∑ ∑ ∑
4

1 & ∑ 32 ∑ ∑ ∑
2

Tpt.

∑ 3 ∑ ∑ ∑
3 & 2

? ∑ 3 ∑ ∑ ∑
1 2
2

Tbn.

3
? ∑ 32 ∑ ∑ ∑
Tba.

Timp.
? ∑ 32 ∑ ∑ ∑

÷ 3
∑ 2 ∑ ∑ ∑

Perc. ÷ ∑ 32 ∑ ∑ ∑

÷ ∑ 32 ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ
∑ 32 Ó Œ #œ œ Œ Ó Ó ∑
&
Hp.
π
∑ 3 Ó Œ œ œ œ œ Œ Ó Ó ∑ ?
& 2 #œ œ

?œ 3 ∑ ∑
b˙. 2 w.
Pno.

?œ b˙. 32 ∑ ∑
w.
œ b˙. w.
(◊)

&˙ œ 32 œ œ # w Œ Ó Ó ˙ ˙. b˙.
Solo #œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 32 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ
215

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Vln.

3
&œœœœœœœœœœœœ 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœ
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2

B ∑ 32 Ó Œ œ œ bœ œ bœ œ #w. w.
π
Vla.

? 3 ∑ ∑
b˙. 2 w.
œ
Vc.

tœ 3 ∑ ∑
b˙. 2 w.
œ
Cb.
31.

219

1 & b ww .. # n ww .. ∑
π
2

Hrn.

3 & b ww .. n ww .. ∑
π
4

& ∑ ∑ ∑
π
bœ œ œ nœ w œ
Hp.

? œ nœ nœ œ Œ
bœ œ œ

j ˙ œ œ ˙ w.
Solo & œ. œ ˙ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
& œ œ œ œ œ œ œ œ
219

1 œ Œ
6 6 6 6 6 6 6
Vln.

& Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
6 6 6 6 6 6 6

œ
2

B ∑ ∑ œ Œ Ó Ó
pizz.
Vla.

bœ œ nœ œ œ nœ w œ
? œ œ nœ Œ
Vc.
bœ bœ œ

œ. œ.
22
222

Solo & Œ Ó
cadenza

2 œ. œ œ œ œ. 3 2
232

&2 ˙ œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
6

Solo
œ #œ #œ œ 2 2

M
U
32 w ˙ w w
241

∑ ∑ ∑ ∑ Ó ˙ ˙ Ó
j #œ
& œ œ

P
Solo