Vous êtes sur la page 1sur 36

!

"#$"%&'(
!

!"#$"%&'(
U 15 sati na prostoru crkve na otvorenom bl. Alojzija Stepinca
!"#$%&'% !()*+$!,-.*$!,&/%0&1+$!2)3-1&4*$!5-6&%#)!+0&.4-7!3 %)8!
9)25&'6*)* :&! !5-6&%#&!-!3-/6*$;4*&5!%0$4 %<&5)!=/ /-#)!.&#-%)>!
/#)+)!,-7 !3-/#$:$4)!-/-?)!<03&!/4)7 !2)!.&#6*$4*$!+0&.)! !/#-*-*!
/#)+-;4$#&<&8!@$/%-!/$! !3-#&*$/%&!A0+#$!3-/#$:$4&!.&#-%!4)2&#)-!
&! .&#-%-5! 3-+-0$>! /%-7)! 4)/! 30)#-! -#)! 3-?-.4-/%! #-;&! ! /# !
;0)5 !3-+-04&1+-7!.&#-%)>!+-*&!/#-*!/5&/)-!30-4)6)2&! !B0&/%-#-*!
5 <&>!/50%&!&! /+0/4 : 8!=2!B0&/%-#)!/3)/$4*/+-7!30$;)4*)!&2#&0$!
.&#-%!,-7 !3-/#$:$4&C!-/-?)>!%$!4)3)*)* :&!/$!4)!/3-5$4&5)!%&C!
;-7)D)*)! /3)/$4*)! 3-/%)*$5-! ;&-4&<&! ,-.*$7! .&#-%)! &! 0)/%$5-! !
5$D /-?4-5!2)*$;4&'%# 8

"

E-/%)*$! +0&.4-7! 3 %)! 4&/ ! +6)/&14$>! 4$7-! 30)%$! 4-#-2)#*$%4$!


2)3&/$!-!B0&/%-#-*!5 <&8!F)+#)!-;0$D$4-/%!30-7-#)0)!&!-!; ?&4&!
.&#6*$4*)! 3-/#$:$4&C! -/-?)>! +-*&5)! *$! $#)4D$6*$! /%&6! .&#-%)! !
/#*$;-1$4* ! #6)/%&%$! +)0&25$8! G*$;4-! %)+#)! /%0 +% 0)! 3-/%)*)>!
+-*)!&26)2&!&2!-+#&0)! /%)6*$4-7!-?6&+)!-#$!5-6&%#$4$!3-?-.4-/%&>!
/#*$;-1&! &! -! 4)0)#&! 3-/#$:$4-7! .&#-%)>! +-*&! &26)2&! &2! -+#&0)!
-?&1)*$4-7)! %$! /#-*&5! .&#6*$4*$5! &! ;*$6-#)4*$5! /#*$;-1&! -4-7)!
+-*&!/$!-?*)#&-!&2#)4!-1$+&#)4&C!-+#&0)!?-7-?-*)24)!=20)$6)>!&2#)4!
H0)5)>!3)!1)+!&!&2#)4!70);/+&C!2&;&4)8!I$0!&2#)4!*$!&!,$%6$C$5!&!
J-67-%)8!G!%&5!/$!4)24)+)5)!4)2&0$!&!6*$3-%)!,-7 !3-/#$:$4-7!
.&#-%)>! +-*)! .&#6*$4*$5! /#-*$! +)0&25$! 3-! 2)#*$%&5)! 3-/6 '4-/%&>!
1&/%-:$!&!/&0-5)'%#)! 4-/&!4-#$!#)6-#$!K C)! !.&#-%!A0+#$8
(-6&%# ! +0&.4-7)! 3 %)! 30$;#-;&! L0)! =#&<)! E$%)4*)+>! MN(!
A)38>! 4-#-&5$4-#)4&! ?&/+ 3! +01+&8! O %-0! 0)25&'6*)4*)! -!
3-/%)*)5)!+0&.4-7)!3 %)!*$!L0)!O4%$!P 1+-#&:>!MN(>!)!1&%)1&!/ !
/8!O6?&4)!Q$<>!(NM!&!L0)!I$0+-!B-6-#0)%>!MN(8!B0&.!:$!2)!#0&*$5$!
5-6&%#$!4-/&%&!3-76)#)0&!5 '+&C!0$;-#4&1+&C!2)*$;4&<)>!)!/#&*$:$!
3-76)#)0&<$! .$4/+&C! 0$;-#4&1+&C! 2)*$;4&<)>! -4&5! 0$;-5! +)+-! *$!
#$:!4)24)1$4-!+-;!/#)+$!3-/%)*$8!R$+)!4)5!-#)!5-6&%#)!-5-7 :&!
6)2)+! ! 1)/! B0&/%-#$! 5 +$>! /50%&! &! /+0/4 :)! %$! -;! 4)/! 1&4&!
svjedoke njegove ljubavi u naim zajednicama.
E0&*$!3-1$%+)!5-6&%#$!3*$#)!/$!3*$/5)!

!"#$#%!&'(!&'!)(%*'+.

&)%*+,-./012%34/56/%7-+%",89+%&/0+:4+1%*+3);8:4/%6)<80,2%-84/;86+=

'%)*+%,-.%)%/)0.%)%123.%/4+567.8
$+-)>%)>?),)-8=

Amen.

$*

&,'!+ -".*'

@-+%",89+%8*?),+-+%2,)>:2%6)<80,2=

96:;6<)0+%":2:+=%;6>4.6%:)%0.:%<.%)<+*6%>.%(6?6*@%
&6>4.6%:)%:4.A67.%;6:+?06=%0.%4BC6%B.>C)D)5+%0.D)0+@%
"%*)%:*6%:+%6<.>4.C)@%"%56%E6F%24)E+A%D)0)*6@%&6>)4.F%
0.:%<.%:C2F.*6%(46E+%B)E+D)=%6:C2FA2E+*6%(46E%7C.:@%
G64+F% 0.:% <.% 7C+<.*6% A.A6% ()% 4)<)F@% 'D)F% 0.:% <.%
CE2<+%6A6%:+?+%)%:+?+%:.*+%7C+<.*6%(46E)*%6D)*.@%
&6>)4.F% 0.:% <.% :46E% H)465% )% :46E+% :;6:6?06:5)%
;B+546B)*6%2%(46E2%;B):2506:5%2%:4)E+52@
16C.>)*6% ()% ?C)>2% )% H+C)*6% (+% ;B.5)5)% 2% 0.E5+H)*%
Tvojim trenutcima.
#+C)*6% 6<% (+?+% 2D)5)% A.A6% 6?C)A64.5)% :46E% H)465@%
#+C)*6% <.% ()% 2I+F% 2% 0.F% ;6:4+J+0)% H)465% )% 2% 0.F+%
6<06:+@% 1.E% 0.*% :.?B.0)% <23=% 6546B+06% :B-+% )%
:;B+*02% 46CE2% <.% 2% 646*+% 4B+*+02% *6C)54+%
;6:5.0+*6%F56%:C)D0)E)%(+?)@% 6E)%H)4)F%)%AB.CE2E+F%2%
4)E+A+%4E+A64.@
$+-)>%)>?),)-8=

Amen.
A,8%*+4/>:)%34/,+42=
"%)6)!36)1 :!% .4)!()%&>
gledala je kako pati
"&4!*-*!4)!+0&.! 2;&74 %8

PRVA POSTAJA
":2:%0.%K.:C)0:A6E%76B)
-8B%:)58%7-+%C2-/%D+-;/,8EF%+%5,84/E/%:)5/%5G%H8-)5<+,+%I-+>,89+%
8%5G%!2B89+%I+-8EG

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
Iz S#)4D$6*)!3-!T +&%JT+!KKF%LMNOPQ
F);)!&2&D$!%$!/$!3-!-?&1)* !2)3 %&!4)!()/6&4/+ !7-0 8!Q)!4*&5!
3-D-'$!&!4*$7-#&! 1$4&<&8!B);)!;-D$!-4)5->!0$1$!&5U!V(-6&%$!;)!
4$!3);4$%$! !4)3)/%WX
=!-%074 !/$!-;!4*&C!+-6&+-!?&!/$!+)5$4-5!;-?)<&6->!3);$!4)!+-6*$4)!
3)!/$!5-6&-U!VM1$W!O+-!C-:$'>!-%+6-4&!-# !1)' !-;!5$4$8!O6&!4$!
5-*)!#-6*)>!4$7-!%#-*)!4$+)!? ;$WX
O! +)2)! 5 ! /$! )4D$-! /! 4$?)>! +-*&! 7)! -C0)?0&8! O! +);! *$! ?&-! !
/50%4-*!5 <&>! /0;4&*$!/$!5-6&-8!=!?&*)'$!24-*!4*$7-#!+)-!+)36*$!
krvi koje su padale na zemlju.
G/%)!-;!5-6&%#$>!;-D$! 1$4&<&5)!&!4)D$!&C!/4$4$!-;!.)6-/%&!3)!&5!
0$1$U!VY%-!/3)#)%$Z!G/%)4&%$W!(-6&%$!;)!4$!3);4$%$! !4)3)/%WX
$)E%4/G%'%R<8*8:8%C/-2*+</6+F%:+%H+5<8:51)4%?)-8F%"525%4/%5+%
5,)486+G%H)<8%8S%>+%6)</G%H)<8%8S%>+%5/%6)<80,)6%*+.080/%
)>%:+3+508G%"%):%6)<8G%$+%1):92%5,)?+%4+,:)?%>4/<),+:4+F%
:/3)5-/>:)% 3-84/% 2S8E/:4+% 8% )52>/F% 2% 6)<80,8% 3-)<+*8%
:+4>2R<42%>-+62%5,)?%B8,)0+%:+%*/6<48G%T:+%5/%*?25:2<+%2%
-84/;8=%UT0;/V%W1)%S)E/.F%)01<):8%),2%;+.2%)>%6/:/G%W<8%:/%
6)4+%,)<4+F%:/?)%0,)4+%:/1+%R2>/VX%T0;/,+%4/%,)<4+%)50+<+%
850+G%$+,84/50808%<42>86+%R<8*8:2%I)B4/?%1-+<4/,50,+%8%)0,)-808%
86%26%8%5-9/%*+%T0;/,2%<42R+,G%"525%4/%0)%;8:8)%)>%3);/01+G%
"%6:)?8%52%R8<8%)>2./,<4/:8G%&)0)6%4/%3)-+50+)%)03)-G%"%:+%
%

1-+42%5/%:+>%:486%:+>,8<+%,/<81+%,)<4+%>+%?+%5/%21<):8G%D0)%
2;8:808Y% T52>808% ):/% 1)48% ?+% )52Z242Y% &-/50+08% :+,84/.0+08%
T0;/,2%<42R+,%0+6)%?>4/%52%4)4%*+0,)-/:+%5-9+Y%'%6)<80,8%:+%
H+5<8:51)4%?)-8%"525%>):)58%)><212=%)50+08%,4/-+:%5,)4/62%
3)5<+:42%8%T0;/,)4%,)<48%2:+0);%)>R+98,+:42F%:+58<42%8%56-08G%
T><212%:84/%R8<)%<+1)%>):84/08G%I)-8)%5/%>)%1-,8G% +>%42%4/%
>):8)F%2.+)%4/%2%68-G%$4/?),8%52%*+%0)%,-84/6/%3)*+53+<8G
!"!#$"!%&'(%96:;6<)0+%":2:+=%)>%?C)>)0+%6;.H.*6%A.A6%
E.:06J2% 6% 0.E<2?CE)*% ;)5.0E)*.% :467% ;6:C.0E.% 0.C.>)F%
2% *6C)54)@% '4+<)% 0.:% 2% :46E2% *6C)542=% <.% :+% :.% :46E)*%
0.;.:5)*.% :2:B+J+*6% 6:C.0E.E2J)% :+% 0.% (46E2% 4E+B06:5%
,5-2% )% :46*2% ;6:C.0E2@% 6E)% H)4)F% )% AB.CE2E+F% 2% 4)E+A+%
4E+A64.@%M*+0@
R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
K '-5!4*$4-5!0)2?-6*$4-5>
0)/% .$4-5>!0).)6*$4-5>
30-6)2&-!5)1!*$!6* %8

&

DRUGA POSTAJA
L2<.%)><.E+%":2:.%)%":2:%234.J+0
-8B%:)58%7-G%W:0)%[+,-8EF%+%5,84/E/%:)5/%5G% +0+-8:+%H+?<89+%
8%5G%HG%!+>)5<+,+%!+>/1G

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
Iz S#)4D$6*)!3-!T +&%JT+!KKF%O\NO]Q
K-+! *$! -4! *-'! 7-#-0&->! $%-! /#*$%&4$>! )! 30$;! 4*-5! *$;)4! -;!
;#)4)$/%-0&<$>! 2#)4&! I ;)8! M4! /$! 30&?6&.&! =/ / ! ;)! 7)! 3-6* ?&8!
=/ /!5 !0$1$U!VI ;)>!3-6* 3<$5!"&4)!@-#*$1*$7)!30$;)*$'ZX
$)E% 4/% :+% H+5<8:51)4% ?)-8G% "525),8% 2;/:898% :/% *:+42% .0)%
5/% >)?+Z+G% T,<+>+)% 8S% 4/% 5+:G% C/>8:8% C2>+% :/% 53+,+G% "% ):%
4/% :4/?),% 2;/:81F% +<8% ):% ,8./% :84/% 5% :486+G% A0+)% 4/% :+% ;/<)%
5,4/08:/%1)4+%5/%>8?<+%3-)08,%';80/<4+G%C2>+%4/%*:+)%?>4/%E/%
:+E8%';80/<4+G%^2?)%4/%R8)%2%:4/?),)4%R<8*8:8G%&)*:+,+)%4/%
12>+%5/%1-/E/G%C2>+%E/%5,/%0)%.0)%*:+%)%';80/<42%3-/)1-/:208%
3-)08,% :4/?+G% "*>+4+% 2,84/1% >)<+*8% 8*% R<8*8:/G% $/% 3-/*+%
posegnuti za najintimnijim dijelom odnosa i iskoristiti
?+G% C2>+% E/% ?+% 8% 2:),;808G% $/>,)4R/:)% 4/% >+% C2>+% 86+%
5,)4/%-+*<)?/%8%)3-+,>+:4+G%_+>:48%320%>)<+*8%3)5,/%R<8*2%
';80/<42F% 3-/0,+-+% 3)<42R+9% 2% 8*>+42% 8% 3)0)6% :/50+4/% 2%
6-+12G%'R-*)%E/%5/%3)1+4+08G%`-+080%E/%5-/R-:4+1/%8%-/E8%>+%
4/%3)?-84/.8)G%"3+1F%*+,-.80%E/%2%6-+12%5+6))52>/G%$+1):%
8*>+4/%)50+4/%5+6G%A+6)E+%:+1):%8*>+4/%4/%:/3)>:).<48,+G
!"!#$"!%&'(%96:;6<)0+%":2:+=%5)%;6>0.E+F%:B-+%A6E+%5)%E+%
;B6:56B06%?C)>2=%.%2<.CE+06%6<%(+?+@%()%6;.H.F%?C)>)02%
A6E.% :AB)4.% )><.E2@% &B)42-)% 0.:% A% :+?)=% 2% ?C)>)02% :467%
'

:B-.=%<.%0.:%0.F+%)><.E+%0+%6<4+<2%2%:.*6J2%)%*B.A@% 6E)%
H)4)F%)%AB.CE2E+F%2%4)E+A+%4E+A64.@%M*+0@
R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
O koliko ucviljena
bjee ona uzviena,
()*+)!"&4)!*$;&4-7W

(!NOM%&,/(MLM
#)<64:A6%4)E+J+%6:2I2E+%":2:.
-8B%:)58%>):%&/4)%T-18EF%+%5,84/E/%:)5/%5G% -8508:+%&8.1),8E
8%5G%a/):1+%I).:4+1bc),)G

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
Iz S#)4D$6*)!3-!T +&%JT+%KKF%PPN\dQ
A kad se razdanilo, sabra se starjeinstvo narodno, glavari
/#$:$4&1+&! &! 3&/5-24)4<&! %$! 7)! ;-#$;-'$! 30$;! P&*$:$! &! 0$+-'$U!
VO+-!/&!%&!B0&/%>!0$<&!4)5WX!O!-4!:$!&5U!VO+-!#)5!0$+4$5>!4$!
:$%$!#*$0-#)%&[!)+-!#)/!2)3&%)5>!4$!:$%$!-;7-#-0&%&8!R-!-;/);!:$!
"&4!@-#*$1*&!/*$;&%&!2;$/4)!"&6$!,-.*$8X!R)%-!/#&!0$+-'$U!VF&!/&>!
;)+6$>!"&4!,-.*&WX!M4!&5!0$1$U!VP&!#$6&%$W!I)!*$/)5WX!R)%-!:$!-4&U!
VY%-!4)5!*-'!/#*$;-1)4/%#-!%0$?)Z!F)!/)5&!/5-!1 6&!&2!4*$7-#&C!
/%)WX
^);86% 4/% "525% 2S,+E/:F% 5+50+<)% 5/% ,84/E/% :+42?</>:848S% 8*%
"525),+%:+-)>+G%"525%4/%2S,+E/:F%*+,/*+:%8%>),/>/:%3-/>%
`84/E/G% "*<)B/:% 4/% 380+:486+G% T>?),+-+% 4+5:)G% H/Z2086F%
5,/%E/%R808%851-8,<4/:)G%A,/%.0)%1+B/F%)1-/E/%5/%3-)08,%:4/?+G%
c+1%E/%62%8%)52>2%2*86+08%8*%:4/?),8S%250+G%$)%2%:4/?),2%
50+,2% 8% :4/?),86% -84/;86+% )3+B+6)% 4+5:)E2% 8% ,4/-:)50%
)>:)52% 5% T09/6G% T:% :84/% ):)% .0)% )% :4/62% ?<+,+-8% 685</G%
T:%:84/%):)%.0)%)%:4/62%*+1<42;24/%,84/E/G%T:%4/%):)%.0)%4/%
8*%)>:)5+%5%T09/6G
!"!#$"!%&'(%96:;6<)0+%":2:+=%E.:06J.%6<06:.%:%,5-+*%
2D)0)C.% E+% <.% :)% ;B+<% :4)*% CE2<)*.% *67.6% :5.E.5)% ?+>%
:5B.3.@%L.:06J.%;6:C.0E.%0)E+%;.C.%2%:E+02%;B+<%:2*0E.*.=%
#)

6;52H?.*.% )% 0+B.>2*)E+4.0E)*.% 0.E27C+<0)E)3@% '4+<)%


0.:%2%:46E2%E.:06J2=%<.%?):*6%:46E%;6>)4%)%:46E+%;6:C.0E+%
7B.<)C)% 0.% 6<06:2% :% ,5-+*% $+?+:A)*@% 6E)% H)4)F% )%
AB.CE2E+F%2%4)E+A+%4E+A64.@%M*+0@
R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
,-6!?-6-#)!/#$!%-!6* :&
?6)7)!()%&!76$;)* :&
muke slavnog Sina svog.

#!

PN(Q!(M%&,/(MLM
Petar izdaje Isusa
-8B%:)58%)G%C/-):86%W>+6%H+-8:F%+%5,84/E/%:)5/%5G%HG%e<,8-+%(+>8E%
8%5G%HG%$/<84+%&+,<),8EG

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
Iz!S#)4D$6*)!3-!T +&!JT+%KKF%fORNPKQ
E$%)0!*$!&')-!2)!4*&5!&2;)6$+)8!O!3-/0$;!;#-0&'%)!4)6-.&'$!#)%0 !&!
3-/*$;)'$! -+-6-8!($D !4*&C!/*$;4$!E$%)08
Ugleda ga neka slukinja gdje sjedi kraj vatre, otro ga pogleda i
0$1$U!V=!-#)*!?&*)'$!/!4*&5WX!O!-4!2)4&*$+)U!VR$!24)5!7)>!.$4-WX!
()6-!2)%&5!-3)2&!7)!4$%+-!;0 7&!&!0$1$U!V=!%&!/&!-;!4*&CWX!O!E$%)0!
0$1$U!V@-#*$1$>!4&/)5WX!=!4)+-4!-%30&6&+$!*$;4$! 0$!;0 7&!4$+&!
4)#)6*&#)'$U! VK-&/%)>! &! -#)*! ?&*)'$! /! 4*&5W! F)! J)6&6$*)<! *$WX! O!
E$%)0!:$U!V@-#*$1$>!4$!24)5!'%-!7-#-0&'WX
=! 5)C>!;-+!*$!-4!*-'!7-#-0&->!-76)/&!/$!3&*$%)-8!J-/3-;&4!/$!-?)20$!
&! 30$!3-76$;! !E$%0)>!)!E$%)0!/$!/3-5$4 !0&*$1&!J-/3-;&4-#$>!
+)+-!5 !-4-!0$1$U!VE0&*$!4$7-!/$!;)4)/!3&*$%)-!-76)/&>!2)%)*&%!:$'!
5$!%0&!3 %)8X!=!&2&D$!%$!7-0+-!2)36)+)8
^)1% 4/% "525% 3-/>% ,84/E/6F% &/0+-% ?+% 3-+08% 8*>+</1+G% '%
>,)-8.02% 4/% *+4/>:)% 5% >-2?86+G% [-84/% 5/% :+% ,+0-8G% '%
3)<26-+12%4/%8*<)B/:%3)?</>86+%:/3)*:+08S%<42>8F%1)48%?+%
3)*:+42%5+6)%3),-.:)G%$48S),8%52%3)?</>8%).0-8%8%:48S),/%
-84/;8% 32:/% 526:48% 8% )302BR/G% &/0+-% 5/% R-+:8G% T302B/:% 4/%
*R)?%):)?+%.0)%4/50F%4/-%4/%R<8*2%';80/<42G%&/0-2%4/%3-,8%320%
)01+1)%4/%5%';80/<4/6%:/<+?)>:)%*R)?%0)?+%.0)%4/%:4/?),G%
D0808%5/%:84/1+:4/6%3-83+>:)508%';80/<42G%'%3)<26-+12%?+%
:/3)*:+08% <42>8% 3-/3)*:+42% 1+)% "525),+F% +% ):% 0)% :84/;/G%

#"

$84/;/%):)%.0)%4/%5,86+%,8><48,)=%>+%4/%"525),G
'420-)F% 1+>% ';80/<4+% R2>2% 8*,)>8<8F% ):% E/% ?+% 0-+B808%
3)?</>)6G%"%:+E8%E/%?+G%I/*%84/>:/%-84/;8%:48S%E/%5/%>,)489+%
-+*264/08G%&/0+-%2%';80/<4/,86%);86+%:/%E/%,8>4/08%:8%)52>2F%
:8%3-84/*8-G%`8>4/0%E/%):)%.0)%4/%2,84/1%,8>8)=%<42R+,%1)4+%?+%
3)*:+4/F% -+*2684/% 8% :/% )>250+4/% )>% :4/?+G% &/0+-% E/% 86+08%
5-/E2G% $+1):% 8*>+4/% :/% E/% )50+08% 2% 5+6)E8% 8% 6-+12G% T>%
5+6))52>/%E/%?+%53+5808%';80/<4/,%3)?</>%32:%<42R+,8G
!"!#$"!%&'(%96:;6<)0+%":2:+=%6<06:%:%(6?6*%6:5.4CE.%
4)<CE)4% 5B.7% 0.% 0.*.@% K6C)*6% 5+% <.% :46E2% ;B);.<06:5%
(+?)=%2%4B+*+0)*.%A.<.%0.*%E+%6<2>+5.%?C)>)0.%:%(6?6*=%
06:)*6%?+>%:5B.3.@%1.E%0.*%*)C6:5%<.%:+%*6H+*6%4)<E+5)%
2%(46*%;67C+<2=%0.<.:4+%.A6%0.*%:+%<676<)%<.%2%*B.A2%
)C)%56;C)0)%:4)E+5.%>.0)E+D+*6%;B);.<06:5%(+?)@% 6E)%H)4)F%
)%AB.CE2E+%2%4)E+A+%4E+A64.@%M*+0@
R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
B-*&!1-#*$+!4$!?&!36)+()*+ !,-.* !#&;$:!%)+!%*$/+-?&!%-6&+-*Z

PETA POSTAJA
&)C.5%6:2I2E+%":2:.
-8B%:)58%7-+%C).1)% )>B)6+:F%+%5,84/E/%:)5/%5G%HG%W6+<84+% 23;/-8E%
8%5G%_>-+,1+%[,/-8EG

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
=2!e,+:Z/<4+%3)%a218 JT+!KLF%dLNKfQ
O!E&6)%!;);$!/)2#)%&!76)#)0$!/#$:$4&1+$>!#&*$:4&+$!&!4)0-;!%$!&5!
0$1$U!VK-#$6&!/%$!5&!-#-7!1-#*$+)!+)-!;)!? 4&!4)0-;8!I)!7)!$#-!
&/3&%)C!30$;!#)5)!3)!4$!4)D-C!4)!4*$5 !4&!*$;4$!+0&#&<$!2)!+-* !
7)!-3% . *$%$8!O!4&!H$0-;!*$0!7)!3-/6)!4)%0)7!4)5)8!S#->!-4!4&*$!
3-1&4&-!4&'%)!1&5$!?&!2)/6 .&-!/50%8!B)24&%!: !7)!;)+6$!&!3 /%&%&8X
=!3-#&+)'$!/#&! 76)/U!V"5)+4&!-#-7)>!)!3 /%&!4)5!,)0)? WX!O!
%)*!?&*)'$!?)1$4! !%)54&< !2?-7!4$+$!3-? 4$! !70); !&! ?-*/%#)8!
E&6)%!&5!/%-7)!3-4-#4-!30-7-#-0&!C-%$:&!-/6-?-;&%&!=/ /)8!O6&!-4&!
#&+)C U!V9)/34&>!0)/34&!7)WX!M4!&5!%0$:&!3 %!0$1$U!VF)!'%-!*$!
-4! 26)! 1&4&-Z! R$! 4)D-C! 4)! 4*$5 ! /50%4$! +0&#&<$8! B)24&%! : !
7)! ;)+6$! &! 3 /%&%&8X! O6&! -4&! 4)#)6*&#)C ! &2)! 76)/)>! &'% :&! ;)! /$!
0)2)34$8!=!#&+)!&5!?&#)6)!/#$!*)1)8
Pilat presudi da im bude to itu. Pusti onoga koji zbog pobune
&! ?-*/%#)!?&*)'$!?)1$4! !%)54&< >!+-*$7!/ !&/+)6&>!)!=/ /)!30$;)!
njima na volju.
&8<+0%4/%).0-)26+:G%&)*:+4/%*+1):%8%86+%>)R-)%)1)%1)486%
-+*<8124/%3-+,/>:/%8%:/3-+,/>:/G%I-*)%)3+B+%>+%"525%:84/%
1-8,G%A+5,86%62%4/%4+5:)%>+%4/%*+S04/,%*+%:4/?),)6%56-E2%
:/)3-+,>+:G% &8<+0% 5/% 0-2>8% )5<)R)>808% "525+G% _:+% >+% :84/%
1-8,% 8% 86+% 6)E% )5<)R)>808% ?+G% A,/4/>:)F% 0)% :/% E/% 2;8:808G%
)-+1%3)%1)-+1%23+>+0%E/%2%6-/B2%294/:+%8%3-8085+1+%8%:+%
##

1):92%E/%3250808%>+%62%4+-)50%6+5/%3-/)06/%52>G%T52>80%E/%
"525+%3-)08,%5,)?%2,4/-/:4+G%$+%5<)R)>2%E/%3250808%2R)4892%
I+-+R2F%+%:/,8:)?+%E/%3)5<+08%:+%1-8BG%A,/%4/%8*)1-/:20)%8%
5,8%86+42%>)R-/%-+*<)?/%*+%5,)4/%3)50231/G%'%8*)1-/:202%
5,84/02%:+4?)-/%3-)<+*/%:+4R)<48%8%:+4:/,8:848G
!"!#$"!% &'(% 96:;6<)0+% ":2:+=% )% 0.*.% :+% <676<)% <.%
2;.<0+*6%2%A6C+A5)40+%6:2<+%)%;B)5):A+%2%A6E)*.%:2<)*6%
;B65)4% :467% 24E+B+0E.@% 1676<)% 0.*% :+% )% 56% <.% ?2<+*6%
)>C6H+0)% 0+;B.4<.*.% )% 6:2<.*.% <B27)3@% $.E?6C0)E.% :2%
):A2:54.%0+;B.4<+%;B+5B;CE+0+%6<%;67C.4.B.@%K6C)*6%5+%
>.%*)B%<2F+%.A6%)A.<%?2<+*6%;B+<.0)%0.%46CE2%CE2<)*.%
A6E)% 0.:% 6:2I2E2% ?+>% B.>C67.@% 6E)% H)4)F% )% AB.CE2E+F% 2%
4)E+A+%4E+A64.@%M*+0@
R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
F+-!30-% .&%!4$!:$!/!1&/%-5>
kada vidi gdje za Kristom
0)2;&0$!/$!/0<$!4*-*Z

#$

ESTA POSTAJA
":2:%)>?)D+4.0%)%6AB20E+0%5B0646*%AB206*
-8B%:)58%)G%W:0/%(250):48EF%+%5,84/E/%:)5/%5G%HG%H+-08:+% )3-8,:4+1%
8%5G%(/-/*84+%D+-;/,8EG

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
=2!e,+:Z/<4+%3)%a218!&!3-!=#)4 !JT+%KKF%PLNPfg%=#%dMF%KNLQ
O!6* ;&!+-*&!/ !=/ /)!1 #)6&>! ;)0)* :&!7)>!3-&70)#)6&!/$!4*&5$>!
&! 2)/%&0 :&! 5 ! 6&<$>! 2)3&%+&#)6&! 7)U! VE0-0$<&! %+-! %$! ;)0&-WX! =!
mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj.
O!#-*4&<&!/36$%-'$!#&*$4)<!-;!%04*)!&!/%)#&'$!5 !7)!4)!76)# [!&!
2)-704 '$! 7)! 70&5&24&5! 36)'%$58! =! 30&6)2&6&! / ! 5 ! &! 7-#-0&6&U!
VQ;0)#-!+0)6* !.&;-#/+&WX!=!36* /+)6&!/ !7)8
$+1):% )52>/% "525% 4/% 8*<)B/:% 3)-2?+6+% 8% 85684+,+:42G%
$/3)*:+08% <42>8F% R/*% )>:)5+% 5% )52Z/:86F% 2% 3)032:2%
:/*:+:42% 01)% 86% 4/% 3),4/-/:% :+% ;2,+:4/% 3)8?-+,+42% 5/%
5% )52Z/:86G% "525% 4/% >),/>/:% 2% )>:)5/% 5% <42>86+% 1)486+%
:8.0+% :/% *:+;8% 8% 1)48% :+% :4/62% :/% ,8>/% :8.0+% .0)% R8% 86% 5/%
;8:8<)%,-84/>:)%>)50)4+:50,+%8%3).0),+:4+G%&-/0,)-8<8%52%?+%
2%5,)42%8?-+;12G%_+R+,<4+42%5/%:4/?),)6%)52>)6G%$4/?),+%
R)<%:486+%4/%-+*<)?%*+%8?-2%8%5684/SG%(/B+%)>%04/</5:/%R)<8%4/%
8*<)B/:)50%3):8B/:42F%3)>564/586+%8%3)-2?+6+G
!"!#$"!% &'(% 96:;6<)0+% ":2:+=% *)% 6C.A6% E+<0)% <B27+%
;B+546B)*6% 2% :46E+% )7B.DA+% )% C.A6% :AC)>0+*6% 2% ;6B27+%
)% ;6<:*E+3+@% K6C)*6% 5+% <.% 2% (46E6E% ?C)>)0)% 0.2D)*6%
6;.H.5)%CE2<:A6%<6:56E.0:546%)%B.0E)46:5%)%%<.%0.:%%>.F5)5)F%

#%

6<% 0.702J.% A% ;6B27.*.% )% ;6<:*E+:)*.@%


AB.CE2E+F%2%4)E+A+%4E+A64.@%M*+0@

6E)% H)4)F% )%

R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
Q)0);!70&*$C)!/#-7)!3 +)
gleda njega usred muka
&!7;*$!?&1$5!?&*$4!?&8

#&

SEDMA POSTAJA
":2:%2>)*.%0.%:+%:46E%AB)H
-8B%:)58%7-G%A-/E1)%!86+9F%+%5,84/E/%:)5/%5G%$8,/5%A02R8;+-%
8%5G%H+-8+:?/<+%[+<8EG

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
Iz S#)4D$6*)!3-!()0+ !JMk%dfF%KhQ
A poto ga izrugae, svukoe mu grimiz i obukoe mu njegove
C)6*&4$8!=!&2#$; !7)!;)!7)!0)2)34 8
"*>+)% ?+% 4/% 2;/:81G% 'S,+E/:% 4/% 1+)% -+*R)4:81G% T52Z/:% 4/%
R/*%1-8,:4/G%"*-2?+:%4/%*R)?%5,)?+%3)5<+:4+G%"53-/R84+:%4/%
R/*% 68<)5-Z+G% &)0)6% 4/% 8*,/>/:% :+% [)<?)02F% ?>4/% E/% R808%
-+*+3/0G%"%3-/6>+%5/%8*,+:+%;8:8%1+1)%4/%>).+)%;+5%2%1)4/6%
):%,8./%:8.0+%:/%6)B/%:808%8.0+%)><2;24/F%83+1%8*:20-+%4/%5,/%
>-21;84/G%'%:+58<42%1)4/%3)>:)58%):%3-/3)*:+4/%5,)4%1-8BG%"%
2*/0%E/%?+%:+%5/R/G%$)580%E/%1-8B%:/%*+0)%.0)%<42R8%:+58<4/%8%
:/3-+,>2G%$)580%E/%?+%4/-%)50+4/%,4/-+:%5,)4/62%3)5<+:42G%
$801)%:/%,8>8%.0)%?+%3)1-/E/F%+<8%:+58<4/%1)486%4/%3)?)Z/:%
:/%)R<8124/%:8%:4/?),)%5-9/F%:8%:4/?),/%)>:)5/G%TR<8124/%8S%
)>:)5%5%T09/6%8%,4/-:)50%3)5<+:42G
!"!#$"!% &'(% 96:;6<)0+% ":2:+=% )>% 4E+B06:5)% :46*2%
;6:C.0E2% 2% :4.A6*% :)% 5B+025A2% ;B+;6>0.4.6% :46E% AB)H@%
$):)% *2% )>*.A026@% $):)% 7.% ?BA.6% :% 52I)*% )% 0):)% 7.%
)>?E+7.4.6@%K6C)*%5+%>.%E.:06J2%0.F+7%AB)H.%)%>.%:0.72%<.=%
2>)*.E2J)%7.%0.%:+?+=%6:5.0+*6%4E+B0)%:46*2%;6:C.0E2@%
6E)%H)4)F%)%AB.CE2E+F%2%4)E+A+%4E+A64.@%M*+0@

#'

R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
Gleda svoga milog Sina,
-/%)#6*$4)!/0$;!7-01&4)>
gdje se s duom podijeli.

#(

OSMA POSTAJA
R)*20%S)B+0.-%;6*.H+%":2:2%06:)5)%AB)H
-8B%:)58%)G%H+-1)% )-:/<84/%[<)?),8EF%+%5,84/E/%:)5/%5G%C+5:+%a2;8E%
8%5G%a42R89+%C)*8EG

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
=2!e,+:Z/<4+%3)%a218 JT+%KLF%KPQ
B);!7)!-;#$;-'$>! C#)%&'$!4$+-7!Y&5 4)!A&0$4<)>!+-*&!*$!;-6)2&-!
/!3-6*)>!&!/%)#$!4)!4*!+0&.!;)!7)!4-/&!2)!=/ /-58
`)4:898%1)48%52%?+%,)>8<8%:+%[)<?)02%)3+B+42%0/B8:2%1-8B+G%
&-858</%D862:+%i8-/:9+%>+%62%:)58%1-8BG%$/%;8:/%0)%8*%52E208G%
(+1)% 3)1+*242% 5,)42% 6)E% :+>% )1238-+:86% "*-+/<986+G% "%
)3/0F%8*,+:+%:8.0+%:84/%850)%1+)%8*:20-+G%"*:20-+%"525%>)32.0+%
>+% 62% 5/% 3)6)?:/G% $/3)*:+08% D862:% 62% 3)6+B/% 8% R/*%
:/1/%:+1+:/%>+%0)%2;8:8G%W<8%,/<8;8:+%:84/%5+6)%2%>+,+:42G%
T:%1)48%4/%>+,+)F%3)6+?+)F%)*>-+,<4+)%8%04/.8)%>)32.0+%>+%
62%>-2?8%3)6)?:2G%H)B/%>+,+08%8%6)B/%3-86+08G
!"!#$"!% &'(% 96:;6<)0+% ":2:+=% 0.% :46*+% >.<0E+*%
;252%E+B2>.C+*:A)*%2C)-.*.%<6;2F5.F%<.%5)%R)*20%06:)%
AB)H@% G.34.CE2E+*6% 2% 646*% 5B+025A2% :4)*% 0+;6>0.5)*%
CE2<)*.%A6E)%:2%0.*%;6*67C)@%G.34.CE2E+*6%)%>.%:4.A2%
;B)76<2%A.<%:*6%:.*)%:*E+C)%A6*2%;6*6J)@%K6C)*6%5+%
>.% *)C6:5% 6546B+0.% :B-.=% A6E+% J+% >0.5)% <.4.5)% )% ;B)*.5)=%
;6*.7.5)% )% <6;2F5.5)% ;6*6J@% 6E)% H)4)F% )% AB.CE2E+F% 2%
4)E+A+%4E+A64.@%M*+0@

$)

R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
P0$6-!5&6*)>!/6)%+)!()%&>
?-6!5&!7-0+ !-/*$:)%&
daj da s tobom procvilim.

$!

DEVETA POSTAJA
":2:%:2:B+J+%E+B2>.C+*:A+%H+0+
-8B%:)58%7-+%C)583%I<+B/,8EF%+%5,84/E/%:)5/%5G%W:89+%C2-/0+%
8%5G% +4+%a42R+5G

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
Iz S#)4D$6*)!3-!T +&%JT+!KLF%K\NLdQ
Q)!4*&5!*$!&'6-!/&64-!54-'%#-!/#&*$%)>!4)3-/$!.$4)>!+-*$!/ !36)+)6$!
&!4)0&<)6$!2)!4*&58!=/ /!/$!-+0$4 !30$5)!4*&5)!3)!&5!0$1$U!VB:$0&!
I$0 2)6$5/+$>!4$!36)1&%$!4);)!54-5>!4$7-!36)1&%$!4);!/-?-5!&!
4);!;*$<-5!/#-*-58!I$0!$#-!&; !;)4&!+);!:$!/$!7-#-0&%&U!\,6)7-!
nerotkinjama, utrobama koje ne rodie i sisama koje ne dojie.
F);!:$!3-1$%&!7-#-0&%&!7-0)5)U!\E);4&%$!4)!4)/W]!&!?0*$7-#&5)U!
\E-+0&*%$!4)/W]!I$0!)+-!/$!%)+-!3-/% 3)!/)!2$6$4&5!/%)?6-5>!'%-!6&!
:$!?&%&!/)!/ C&5ZX
'%5,)486%:+40/B86%B8,)0:86%0-/:20986+%"525%:84/%*+0,)-/:%
2% 5,)42% R)<% 8% 5,)42% 3+0:42G% &+0:4+% :+5% *+0,+-+% 8% R)<% :+6%
)>2*86+%-84/;G%T:%6/Z2086%86+%);8%*+%02Z2%3+0:42%8%86+%
-84/;8%*+%02Z2%02?2G%T:%04/.8%):/%1)48%02?242%*+%:486G%T:%1)48%
4/%5j6%2%5-92%02?/%,/E%,8>8%3+0:42%1)4+%E/%0/1%>)E8%8%3)?)>808%
C/-2*+</6%8%:4/?),/%50+:),:81/G%"%2:+3-84/>%8S%04/.8G%"*%5-9+%
:4/?),/%3+0:4/%8*<+*8%5,4/0<)%:4/?),/%204/S/G%T:)%E/%084/1)6%
50)<4/E+%>)38-+08%>)%<42>8%8*<)B/:8S%:/3-+,>+6+F%:+58<42%8%
02*8G
!"!#$"!%&'(%96:;6<)0+%":2:+=%()%:)%0.%:46*+%AB)H06*%
;252%:546B)6%*E+:56%25E+3+@%T4.C.%5)%F56%:*)E+*6%24)E+A%
)>064.%<6J)%0.%56%*E+:56=%2%(46E2%?C)>)02=%)%):A2:)5)%<.%
$"

2%:46E)*%;.50E.*.%0):*6%:.*)@% 6E)%H)4)F%)%AB.CE2E+F%2%
4)E+A+%4E+A64.@%M*+0@
R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
R$+)!6* ?)#!/0<)!5-7)
7-0&!/#$D!2)!B0&/%)!,-7)>
da mu u svem omilim.

DESETA POSTAJA
":2:%B.>.;+5
-8B%:)58%7-+%$81)<+%I+-2:F%+%5,84/E/%:)5/%5G%W:+%H+-84+%W:0)<),8E%
8%5G%@/,-):84+%!+3<4/:),8EG

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
Iz!S#)4D$6*)!3-!T +&!JT+!KLF%LLQ
=!+);!;-D-'$!4)!5*$/%-!2#)4-!T ?)4*)>!-4;*$!0)2)3$'$!4*$7)!&!%$!
26-1&4<$>!*$;4-7)!2;$/4)>!;0 7-7)!/6&*$#)8
"525%4/%-+*+3/0%8*6/Z2%>,)489/%*<);8:+9+G%'R-)4/:%4/%6/Z2%
*<);8:9/G% A64/.0/:% 4/% 2% >-2.0,)% )>R+;/:8SF% )52Z/:8S% 8%
)>-/Z/:8S% *+% 56-0G% &-).+)% 4/% */6<4)6% ;8:/E8% >)R-)F% +%
*+,-.8)%4/%5%):86+%1)48%52%;8:8<8%*<)G% +>%R856)%02%>,)4892%
*+684/:8<8% R8<)% 1)4)6% >-2?)6% >,)489)6% <42>8F% a21+% R8%
5,/4/>:)% 86+)% 3-+,)% :+385+08% >+% 4/% R8)% -+*+3/0% 8*6/Z2%
*<);8:+9+G%A,+01)%)>%:+5%4/%2%5,84/0%2:8)%:/1)%*<)G%T:%?+%:84/%
:81+>+%2;8:8)G%'%1-+01)%4/%,-84/6/%3-).+)%984/<2%>-2.0,/:2%
38-+68>2G% T>% :+4R<8B8S% 2;/:81+% 4/% )>,/>/:% ?<+,+-86+F%
+% 3)0)6% 4/% 1-)*% 4/-2*+</651/% 50+:),:81/% >)538)% 6/Z2%
)52Z/:/% *<);8:9/G% "*,/>/:% 8*,+:% ?-+>+F% )R4/./:% 8*6/Z2%
:/R+% 8% */6<4/% 8% 564/.0/:% 8*6/Z2% *<);8:+9+% 1+)% >+% ,8./%
:/6+%64/50+%2%5,84/02G%$+%1-+42%4/%5+5,86%,8><48,)%.0)%",+:%
38./%:+%3);/012%5,)?%/,+:Z/<4+=%U %5,)486+%>)Z/%8%:4/?),8%
?+%:/%3-868./GX%J=#!dF%ddQ
!"!#$"!%&'(%96:;6<)0+%":2:+=%<6F.6%:)%<.%?)%0.*%?)6%
F56% E+% *672J+% ?C)H+=% .% )>?.D+0% :)% )>% :467% :4)E+5.% A.6%
>.<0E)% >C6546B@% ";.A=% *)% H+C)*6% :46E% H)465% ;B+546B)5)% 2%
$#

(46E2%;B):2506:5%2%:4)E+52@%K6C)*6%5+%>.%*)C6:5%<.%0.F+%
:B-+=% 0.F.% <E+C.% )% 0.F% H)465% ?2<2% *E+:5.% 0.% A6E)*.% J+F%
()%?6B.4)5)%2%:4)E+52%)%24)E+A%?)5)%0.%:46*+@% 6E)%H)4)F%)%
AB.CE2E+F%2%4)E+A+%4E+A64.@%M*+0@
R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
R$+)!;-D !&!4)!5$4$
patnje za me podnesene
Sina tvoga ranjenog.

$$

JEDANAESTA POSTAJA
":2:%6?+J.4.%B.E%;6A.E.06*2%B.>?6E0)A2
-8B%:)58%7-+%"<84+%[-?8EF%+%5,84/E/%:)5/%5G%C/</:+% )<+-%
8%5G% +-)<8:+%[-2R89SG

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
Iz!S#)4D$6*)!3-!T +&!JT+%KLF%LMNOLQ
I$;)4!7)!*$!-;!-?*$'$4&C!26-1&4)<)!3-70D&#)-U!VR&/&!6&!%&!B0&/%Z!
"3)/&!/$?$!&!4)/WX!O!;0 7&!-#-7)!30$+-0)#)'$U!VQ)0!/$!4$!?-*&'!
,-7)! 4&! %&>! +-*&! /&! 3-;! &/%-5! -/ ;-5Z! O6&! 5&! 3-! 30)#;&! *$0!
30&5)5-! '%-! /5-! ;*$6&5)! 2)/6 .&6&>! )! -4! ^! -4! 4&'%)! -3)+-! 4$!
1&4&8X! M4;)! 0$1$U! V=/ /$>! /*$%&! 5$! /$! +);! ;-D$'! ! +0)6*$#/%#-!
/#-*$8X!O!-4!:$!5 U!VQ)&/%)!%&!+).$5U!;)4)/!:$'!?&%&!/)!54-5! !
0)* WX
$+% [)<?)08% 52% 0-8% 1-8B+G% (4/</5:+% 4/% R)<% -+53/08S% 850+G%
$20+-:4+% 5/% 3+0:4+% -+53/08S% 6/Z2086% 2,/<81/% -+*<8124/G%
"% -+*<81242% 5/% -/+1984/% )52Z/:8SG% C/>+:% )R4/./:8% 3):+,<4+%
3)-2?/% ?<+,+-+% 8% ,)4:81+G% $/% ,8>8% 5/R/F% 3+% :/% ,8>8% :8% 2*%
1)?+% 4/% -+*+3/0G% "525% 62% :8.0+% :/% )>?),+-+G% +)% .0)% :/%
)>?),+-+%:8%?<+,+-86+%:8%,)4:8986+G%$)%"525%E/%)>?),)-808%
>-2?)62% )R4/./:)6/G% T:)62% 1)48% 4/% ,8>8)% 5,)4/% *<)G% "%
3-8*:+)% ?+G% "% 1)48% :/% 0-+B8% >+% R2>/% )5<)R)Z/:% 1-8B+G% T:%
,/E%86+%);8%,4/-/G%&-/3)*:+4/%01)%4/%2%:4/?),)4%R<8*8:8G%H)<8%
"525+%>+%?+%5/%54/08%1+>%>)Z/%2%5,)4/%1-+<4/,50,)G%"%"525%62%
0)%)R/E+4/G%^)1%?</>+6)%:+%0-8%1-8B+%:+%[)<?)08F%)3+B+6)%
1+1)%:/%53+.+,+%1-8BG% -8B%2R84+G%A3+.+,+%I)?G%$/%53+.+,+%
04/</5:+% R<8*8:+% !+53/0)62G% A3+.+,+% -+51+4+:)% 8% 851-/:)%
5-9/G
$%

!"!#$"!%&'(%96:;6<)0+%":2:+=%*6C)*6%5+%>.%*)C6:5%<.%
2D)*6%6<%B.:A.E.067%>C6D)0-.@%1.E%0.*%:4)E+:5%6%4C.:5)56E%
2*B+H+06:5)% 2% CE2<:A.% >C.% )% 0.*% 0.<.:4+% <.E% 4E+B2% 2%
546E+% AB.CE+4:546% A.A42% E+% )*.6% B.:A.E.0)% B.>?6E0)A@%
6E)%H)4)F%)%AB.CE2E+F%2%4)E+A+%4E+A64.@%M*+0@
R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
K)*!5&!/!%-?-5!/ 2$!6&#)%>
Raspetoga oplakivat,
dok na svijetu budem ja.

$&

DVANAESTA POSTAJA
":2:%:%AB)H.%*.E-)%;64E+B.4.%2D+0)A.%)%2D+0)A2%*.EA2
-8B%:)58%)G%_>-+,1)%I+-8EF%+%5,84/E/%:)5/%5G%^/:85/%)>%"525+%
8%5G%W?:/5%D868EG

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
Iz!S#)4D$6*)!3-!=#)4 !J=#%dMF%KfNK\Q
G2! +0&.! / ! =/ /-#! /%)*)6$! 5)*+)! 4*$7-#)>! 2)%&5! /$/%0)! 4*$7-#$!
5)*+$! ()0&*)! B6$-_4)! &! ()0&*)! ()7;)6$4)8! B);! =/ /! #&;*$!
5)*+ !&!+0)*!4*$! 1$4&+)!+-*$7)!*$!6* ?&->!0$1$!5)*<&U!V`$4-W!S#-!
%&!/&4)WX!Q)%&5!0$1$! 1$4&+ U!VS#-!%&!5)*+$WX!=!-;!%-7)!1)/)! 2$!
*$! 1$4&+!+!/$?&8
'*%1-8B%"525),%50)48%:4/?),+%6+41+F%4).%>,84/%H+-84/%8%2;/:81%
1)4/?%4/%"525%<42R8)G%AS-,+:8%02?)6%:/%,8>/%4/>:)%>-2?)G%
"525% 5% 1-8B+% ,8>8% >+% 52% 04/</5:)% R<8*2F% +<8% :/3),/*+:8G%
T0,+-+% 86% );8% 4/>:)% *+% >-2?)G% $+43-84/% 6+498G% +)% >+%
1+B/=%U&)?</>+4F%0)%4/%0,)4%58:VX%&)0)6%2;/:812=%U&)?</>+4F%
0)% 4/% 0,)4+% 6+41+VX% c8:8% .0)% 4/% :/3-/50+:)% ;8:8)G% T0,+-+%
);8%:+4R<8B86+%>+%4/>:8%>-2?/%,8>/%:4/?),86%);86+G%I)<%8%
02?+%:+6%*+0,)-/%);8%*+%<42>/%2%R<8*8:8G%!+53/08%8S%)0,+-+G%
$+% [)<?)08F% 853)>% 1-8B+F% 2;86)% 1+1)% 5/% R<8*8:+% 5% "525)6%
)>6+S%3-/0,+-+%2%)0,)-/:/%);8%8%)0,)-/:)%5-9/%*+%<42>/%2%
:+.)4%R<8*8:8G
!"!#$"!% &'(% 96:;6<)0+% ":2:+=% ()% :% AB)H.% 4)<)F% ?6CE+% )%
<B2AD)E+%0.F+%*+I2CE2<:A+%6<06:+@%K6C)*6%(+%>.%*)C6:5%
<.%:4+%CE2<+=%A.A6%60+%2%0.F6E%>.E+<0)-)=%5.A6%)%60+%)>4.0%
0E+=%4)<)*6%(46E)*%6D)*.%)%2%0E)*.%;B+;6>0.*6%*.EA2%)%
$'

:)0.=%?B.5.%)%:+:5B2@% 6E)%H)4)F%)%AB.CE2E+F%2%4)E+A+%4E+A64.@%
Amen.
R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
G!%#-5!;0 '%# ! 2!+0&.!/%)%&>
s tobom jade jadovati
.$6*)!5&!*$!*$;&4)8

$(

TRINAESTA POSTAJA
":2:%2*)B+%0.%AB)H2
-8B%:)58%)G%@8<83%`898EF%+%5,84/E/%:)5/%5G%",+:1+%H8S+<4/,8E%
8%5G%W::/6+-8/%I)?>+:),8EG

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
Iz S#)4D$6*)!3-!T +&%JT+%KLF%OONOMQ
,&*)'$!#$:!-+-!'$/%$! 0$!+);!4)/%);$!%)5)!3-!/#-*!2$56*&!^!/#$!;-!
0$!;$#$%$>!*$0!/ 4<$!3-501)>!)!C0)5/+)!/$!2)#*$/)!0)2;0&*$!3-!
sredini.
=!3-#&+)!=/ /!&2)!76)/)U!VM%1$>! !0 +$!%#-*$!30$;)*$5!; C!/#-*WX!
F-!0$+)#'&>!&2;)C4 8
B);!/)%4&+!#&;*$!'%-!/$!2?&#)>!/%)4$!/6)#&%&!,-7)U!VQ?&6*)>!1-#*$+!
-#)*!?&*)'$!30)#$;4&+WX!=!+);!*$!/)#!/#&*$%!+-*&!/$!2704 -!4)!%)*!
30&2-0!#&;&-!'%-!/$!2?&#)>!#0):)-!/$!?&* :&!/$! !30/)8
"%)*)C !3-;)6*$!&!76$;)C !%-!/#&!24)4<&!4*$7-#&!&!.$4$!+-*$!/ !2)!
njim ile iz Galileje.
'% *+>:4/6% ;+52F% 2% 0-/:2012% 3-/>+4/% >2S+% T092F% 853)>%
1-8B+% 50)48% -86518% 5+0:81% 8% ?</>+G% "525% :84/% 3-,8% 1)48% 4/%
26-)% 2% 621+6+% :+% 1-8B2% 3-/>% :4/?),86% );86+G% `8>8)%
4/% 6:)?/G% "% ;2)% 4/% 5,+.0+G% "% 35),1/F% 8% 1</0,/F% 8% 3-84/0:4/F% 8%
4+21/G%H/Z2086F%4).%:84/%,8>8)%>+%801)%268-/%):+1)%1+1)%4/%
26-)%"525G%$84/%?+%:81+>%;2)%1+1)%?),)-8F%:808%?+%4/%81+>%
,8>8)%1+1)%)*>-+,<4+G%`8>8)%4/%5+6)%1+1)%268-/G%"%0)%62%
4/%R8<)%>),)<4:)G%_:+)%4/%>+%:84/%1+)%>-2?8G%_:+)%4/%>+%4/%
R8)%3-+,/>+:G%()%.0)%6:)?8%8*%:4/?),+%:+-)>+%:852%,8>4/<8F%
,8>8)% 4/% 3)?+:518% 5+0:81G% "% ):% 4/% 2% 1-+4:42% )>R+;/:)50% :+%
[)<?)08%2:8)%5,4/0<)%8508:/G
%)

A6-0% 4/% )0,)-8<+% );8% 8% 6:)?86+% 1)48% 52% 5+6)% 3-)6+0-+<8%


268-+:4/%8%56-0%)52Z/:8SG%`-+E+<8%52%5/%12E8%R842E8%5/%2%3-5+G%
$852%5+68%:8.0+%2;8:8<8F%+<8%52%)54/E+<8%1-8,:42G%[)<?)02%4/%
3-/1-8)%6-+1%<42>51/%1-8,:4/G%"%5,84/0%4/%;8:8)%4/>8:)%.0)%86%
4/%4).%R8<)%6)?2E/=%1+4+<8%52%5/G
!"!#$"!%&'(%96:;6<)0+%":2:+=%;67.0:A)%E+%:.50)A%)*.6%
;6>6B0)E+% )% 6546B+0)E+% 6D)% 6<% (46E)3% :20.B6<0E.A.@%
G.546B+06% :B-+% >.546B)% )% 6D)@% K6C)*6% (+% >.% *)C6:5%
6546B+0)3%6D)E2=%<.%*6H+*6%:4.A6%>C6%6A6%0.:%)%2%0.*.%
;B6*.5B.5)%2%:4E+5C2%(46E+%:*B5)%0.%AB)H2@%"%*6C)*6%(+%
>.% *)C6:5% A.E.0E.% >.% :4.A6% 0.F+% :2<E+C64.0E+% 2% *B+H)%
CE2<:A)3%>.C.@% 6E)%H)4)F%)%AB.CE2E+F%2%4)E+A+%4E+A64.@
R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
B);)!;-D !/50%4&!1)/&>
B0&/%$!,-.$>!4$+]!5$!/3)/&
Majke tvoje zagovor.

%!

PN(!$MN/(M%&,/(MLM
":2:%;6C6H+0%2%7B6?
-8B%:)58%)G%W:>-*/4%k)l1)F%+%5,84/E/%:)5/%5G%@-+:1+%I+?+-8E%
8%5G%HG%`<+50+%(1+</9G

R. C.0E.*6%5)%:+=% B):5+=%)%?C.76:C)4CE.*6%5+8
. L+B%:)%:46E)*%:4+5)*%AB)H+*%:4)E+5%65A2;)68
Iz S#)4D$6*)!3-!T +&!JT+!KLF%fhNfOQ
=!;-D$!1-#*$+!&5$4-5!I-/&3>!#&*$:4&+>!1-#*$+!1$/%&%!&!30)#$;)4[!-4!
4$!30&#-6&!4*&C-#-*!-;6 <&!&!3-/% 3+ 8!,&*)'$!&2!O0&5)%$*$>!70);)!
* ;$*/+-7)! &! &'1$+&#)'$! +0)6*$#/%#-! ,-.*$8! F)*! ;)+6$! 30&/% 3&!
E&6)% !&!2)&/+)!%&*$6-!=/ /-#-8
Q)%&5!7)!/+&4 >!3-#&! !36)%4-!&!3-6-.&! !70-?!&/+6$/)4! !+-*&!*-'!
4$!?&*)'$!4&%+-!3-6-.$48
,&*)'$!;)4!30&30)#$[!/ ?-%)!*$!/#&%)6)8!O!30)%&6$!%-!.$4$!+-*$!/ !
/!=/ /-5!;-'6$!&2!J)6&6$*$U!5-%0&6$!70-?!&!+)+-!*$!3-6-.$4-!%&*$6-!
njegovo. Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti.
G!/ ?-% !5&0-#)C >!3-!30-3&/ 8
C)583%8*%W-86+0/4/%3-/2*86+%R-8?2%*+%"525),)%6-0,)%084/<)G%
I8)% 4/% ,84/E:81F% +<8% :84/% 3-850+)% :+% )52>2% "525),2G% T:+1)%
1+1)%5/%6/Z2%"525),86%2;/:8986+%:+.+)%4/>+:%1)48%?+%4/%
8*>+)F%0+1)%5/F%5+5,86%523-)0:)F%2%`84/E2%:+.+)%4/>+:%1)48%
:84/% 3-850+)% :+% )52>2G% +)% >+% :81+>% :8% 4/>:+% ?-23+% :84/%
5+5,86% 4/>:)?<+5:+G% $808% 5/% 2% :+4R<8B/% 6)B/6)% 3)032:)%
3)2*>+08F% :808% :+6% )>% 3-)08,:81+% 2,84/1% >)<+*8% 5+6)%
:/3-84+0/<450,)G%"*>+4+%>)<+*8%8*%R<8*8:/F%+<8%8%51-R%8*%:+4,/E/%
>+<48:/G%C)583%E/%518:208%084/<)F%3),808%?+%2%3<+0:)%8%3)<)B808%2%
:),)851</5+:%?-)RG%`8./%)>%0)?+%<42>8%:/%6)?2G%$+%3-+?2%
?-)R+%3-/50+4/%5,+%:+.+%6)EG%$8%&8<+0%:8%?<+,+-8F%:8%2;/:898F%
%"

:8%-)>R8:+%,8./%:/%6)?2%:8.0+G%$801)%,8./%:/%6)B/%:8.0+G%
[-)R%4/%*+>:4+%?-+:89+%<42>51/%6)E8G
"3+1F% :+% 0)4% 5/% ?-+:898% ,/E% 5<208% >-2?+% 6)EG% H)E% T:)?+%
1)4/62% 4/% 3)5,/E/:+% 52R)0+G% T:% 1)48% 4/% >).+)% 8532:808%
Zakon%8%3-)-)1/%)50+0%E/%2%?-)R2%5,/%>)1%:/%3-)Z/%52R)0+G
!"!#$"!% &'(% 96:;6<)0+% ":2:+=% 5)% :)% 2F.6% 2% 7B6?% A.6% )%
:4.5A6%5A6%E+<06*%<6I+%0.%:4)E+5@%'%56*%:)%0.*%;6:4+%
:C)D.0@% ()% J+F% *+I25)*% E+<)0)% ;B6?)5)% 4C.:5% :*B5)% )% 5.A6%
0.*%6546B)5)%;25%A%,5-2@%K6C)*6%5+%<.%)*.*6%?2<06%:B-+%
>.%<6?B6%A6E+%D)0+%0.F)%;B65)40)-)%)%*6C)*6%5+%>.%4E+B2%2%
H)465%;B+A6%7B.0)-.%7B6?.@% 6E)%H)4)F%)%AB.CE2E+F%2%4)E+A%
4E+A64.@%M*+0@
R. /*)C2E%0.*%:+=%96:;6<)0+8
. /*)C2E%0.*%:+8
Kad mi zemlja tijelo primi,
duu onda uzmi ti mi
!4$?$/+&!?6).$4!;#-08

/'*01,'!+

-".*'

96:;6<)0+%":2:+=%0.%A60-2%AB)H067%;25.%;B+<%0.*.%
:+%654.B.%0.:5.4.A%0.F+7.%H)465067%;25.@%#+C)*6%7.%
<64BF)5)%:%(6?6*%)%2%(46E+*%:4E+5C2@%$.F%E+%;25%)J)%
za Tobom. Jo jednom se odazivamo svim srcem.
':+C)% :+% 2% 0.F+% H)465+% )% 0.F+% 6<06:+% )% 2D)0)% <.%
;6:42<.%)%24)E+A%?2<+*6%(46E.%;B):2506:58%&64+<)%
0.:% 2% :46E+% AB.CE+4:546=% :46*2% )% 0.F+*2% ,5-2=% :%
A6E)*% ()=% 2% >.E+<0)F542% :% 1236*% /4+5)*=% H)4)F% )%
AB.CE2E+F%2%4)E+A+%4E+A64.@%M*+0@
T>6+S%:+1):%*+,-.:/%6)<80,/%)123<4/:86+%E/%5/%)R-+0808%6):5G%H+0/%
'*8:8EF%3-/>54/>:81%`84/E+%mI b+%*+%250+:),/%3)5,/E/:)?%B8,)0+F%0/%
3)0)6%2>84/<808%R<+?)5<),G
H):5G%H+0/%'*8:8E=

U2<)%)*+%96:;6<0E+%?C.76:C64CE+068
$+-)>=

,<:.<.%)%<64)E+A.8
H):5G%H+0/%'*8:8E=

&6*6J%E+%0.F.%2%)*+02%96:;6<0E+*8
$+-)>=

6E)%E+%:546B)6%0+?6%)%>+*CE28
H):5G%H+0/%'*8:8E=

UC.76:C64)6%4.:%:4+*672J)%U67V%
,5.-%)%/)0%)%123%/4+5)8
$+-)>=

Amen.
n+1):=

"<)5+%2%*)B28
$+-)>=

U672%34.C.8
%#

!"#$%&'!()*+*$!,&-#)!.%
ORGANIZ
ZATOR
R:
!"#$%&#'()%&*+%&#'&,-./!/-0)1#'
)' !"#$%&#'&,-./!/-0)1#'")2)3'!/4,"-)5&)3'+,67#"#!#')'+,67#"#!)0#

Centres d'intérêt liés