Vous êtes sur la page 1sur 4

1.

Artai c :
a)

1
1
1

k k 1 k k 1

b)

1
1 1
1

k k 2 2 k k 2

c)

1
1 1
1

k k 3 3 k k 3

2. Artai c :
a)
b)
c)

AN

FORMULE

1 1 1
1
1

...
1
2 6 12 20
110
1 1
1
1
1 1
...

3 15 35 63
143 2
1 1
1
1
1
1

...

4 28 70 130
1054 3

3. Artai c :
a)

i. a b a 2 2ab b 2

b)

i. a b a 3 b3 3ab a b

c)

i. a b a 4 4a 3b 6a 2b 2 4ab3 b 4

b)
c)

i. a 2 b 2 a b a b

c)

ii. a 4 4a 3b 6a 2b 2 4ab3 b 4

ii. a 3 b3 a b a 2 ab b 2

i. a 4 b 4 a b a 3 a 2b ab 2 b3 ii. a 5 b5 a b a 4 a 3b a 2b 2 ab3 b 4
a n b n a b a n1 a n2b a n3b 2 ... a 2b n3 ab n2 b n1

a 3 b3 a b a 2 ab b 2

a 5 b5 a b a 4 a 3b a 2b 2 ab3 b 4

a n b n a b a n1 a n2b a n3b 2 ... a 2b n3 ab n2 b n1 , n impar

TR

b)

ii. a b a 3 b3 3ab a b

5. Artai c :
a)

4. Artai c :
a)

ii. a b a 2 2ab b 2

AI

6. Artai c :
a)

b)
c)

a b c a 2 b2 c 2 2ab 2ac 2bc


3
a b c a3 b3 c3 3 a b a c b c
3
a b c a3 b3 c3 3 a b c ab ac bc 3abc
2

7. Artai c :
a)

b)

a b c

a 2 b 2 c 2 2ab 2ac 2bc

a 3 b3 c 3 3abc a b c a 2 b 2 c 2 ab ac bc
1

a 3 b3 c 3 3abc

8. Artai c :
a)
b)
c)

1
2
2
a b c a b a c b c 2
2

n n 1
2
2 4 ... 2n n n 1

1 2 3 ... n

1 3 5 ... 2n 1 n 2

9. Artai c :
2
n
n1
a) 1 2 2 ... 2 2 1
b)
c)

3n1 1
2
n 1
4 1
1 4 42 ... 4n
3
1 3 32 ... 3n

AN

c)

10. Artai c expresiile se pot scrie ca diferen de cuburi unde n :


a)
b)

E 3n 2 3n 1
E 2 3n 2 6n 4

c) E 108n 18n 1
11. Artai c expresiile nu sunt cuburi perfecte unde n * :
3
2
a) E n 3n 1
3
2
b) E n 6n 12n 7
3
2
c) E n 9n 27 n 26
12. Artai c expresiile sunt ptrate perfecte unde n :
a)
b)
c)

AI

E 2n1 31 2 22 ... 2n 4

E 5n1 111 5 52 ... 5n 9

E 10n1 5 1 10 102 ... 10n 1

13. Artai c, n * :
a)

E n2 n 1

b)

E n 2 3n 2

c) E n 5n 7
14. Artai c, n :

TR

a)

E n 4 3n 2 2 \

b)

E n 4 2 n 3 5n 2 4 n 2 \

c) E n 2n 7 n 6n 8 \
15. Calculai expresiile :
3
3
3
a) E x y z 3 xyz dac x y z
4

b)

c)

E x3 y 3 z 3 3 xyz dac x y z 6 i xy xz yz 11
E x y x z y z dac x y z 9 i x3 y 3 z 3 99
2

16. Dac a b c a 3 b3 c3 atunci :


3

b)
c)
17. Dac
a)
b)
c)

a b c a 5 b5 c 5
7
a b c a7 b7 c7
2011
a b c a 2011 b2011 c 2011
5

1 1 1
1
atunci:

a b c abc

1 1 1
1

a 3 b3 c 3 a 3 b3 c 3
1 1 1
1

a 5 b5 c 5 a 5 b5 c 5
1
1
1
1

a 2011 b 2011 c 2011 a 2011 b 2011 c 2011

18. Artai c, n * :

b)
c)

1 2 1
1
1
a
a
a

a3
a 2
a
a
1
1
1
1
a 5 5 a 2 2 a 3 3 a
a
a
a
a
1
1
1
1

a m n m n a m m a n n a mn mn , m, n , m n
a
a
a
a

a3

AI

a)

AN

a)

19. Artai c unde n :


a)

2 7 n 4 13n 6

b)

9 5n 5 9 n 4

c) 11 6 6 11 5
20. Artai c unde n , n impar :
n

a)

1n 2n 3n 4n 5

b)

3n 5n 7 n 9n 12

c) 1 5 9 13 14
21. Artai c unde n :
n
n
n
n
a) 9 7 5 3 4
n

TR

b)

11n 8n 5n 2n 6

c) 13 9 7 3 6
22. Artai c unde n :
n

a)

20n 8n 5n 2n 9

b)

42n 2n 12n 7 n 25

c) 35 3 15 7 16
23. Artai c :
17
19
a) 19 17 3
n

b)

1919 6969 4

367

c) 369
24. Artai c :

b)
c)

1 2 2 ... 2 1 2 1 2 ... 2
1 a a ... a 1 a 1 a ... a
1 a 1 a 1 a ... 1 a 1 a a
2

n 1

n 1

2 n 1

AN

a)

367369 23

2 n 1

2n

... a 2

n 1

, a 1

25. Artai c :
3
3
3
a) a b c 3abc a b c 0 unde a b c

2abc a b c 2
a b c 0 unde a 3 b3 c3 0
3
3
3
a b c
3

c)

a 3 b3 c3 abc unde a,b,c , a b c , a 2 b 2 c 2

TR

AI

b)