Vous êtes sur la page 1sur 21

LLena't

SCORE
Veu

&

Flauta

&

Obo

Clarinet B b

Soprano Sax.

Alto Sax.

Tenor Sax.

Fagot

Trompa en F

Trompeta B b 1

Trompeta B b 2,3

Tromb 1

Tromb 2,3

Tuba (C)

Timpani

&
&
&

&

?#
?#
?#
?#

&

Bateria

###

##
& #

Viol II

Baix Elctric

###

##
& #

&

Teclat

###

#
& #

Viol 1

Contrabaix

?#

&

Cello

# ##
& #

Guitarra

Viola

#
#
#

B#
?#
?#
&

?#

4
4

..

4
4

..

4
4

..

..

..

..

..

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

..

..

J
j

Lax'n'Busto
Arr: Jordi Badia

.
.
.

.
J

.
J

j
.
.
J

.
J

.
J

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
>Arco
..

F Arco
..

FArco
..
F
Arco
..
FArco
..
F
..

>
.. >
HH

.. x

>

>
>
x

>

>

>
>

>
>

X x

D sus

>

x
2

>

>

>

E-

.
.

..

D sus

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>

>

>

E-

SIMILE

x
3

..

..
>
>
>
>
..


>
>
>


>

>

>

>

>

..
..

..

..

2
&

Vox.

LLena't

SCORE
5

Caus a ter

Tuba

Timp.

nes

que tor - nes

?#

#
& #

?#

?#

?#

?#

#
#
#

B#
?#
?#
&

?#

&

Bateria

te n'a - d

Vl. II

B. E.

sos

&

Teclat.

Vl. 1

Cb.

me

&

Vc.

Gtr.

Vla.

peramb els

##
& #

Tb. 2,3

##
& #

Tb 1.

sor - ti - rs

##
& #

B b Tpt. 2,3

##
& ##

B b Tpt. 1

##
& #

Trompa.

creus que no te'n

##
& #

Fg.

&

T. Sx.

Ob.

A. Sx.

molt a - vall

&

S. Sx.

ra

Fl.

B b Cl.

Em

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
G

>

>

x x x


x X

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

x x x

X x x

Em

>

co- men - ar

&

Vox.

LLena't

SCORE

ia for - a

Tuba

Timp.

?#

#
& #

?#

?#

?#

?#

Vl. II

&

#
#
#

B#
?#

&

?#

Bateria
9

Em

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

10

>

>

>

>

Em

11

quie - res a - bans.

>

?#

B. E.

no ets

&

Teclat.

per ja

Vl. 1

Cb.

vien

&

Vc.

Gtr.

Vla.

no can

##
& #

Tb. 2,3

co - ses

##
& #

Tb 1.

##
& #

B b Tpt. 2,3

veus que les

##
& ##

B b Tpt. 1

##
& #

Trompa.

- nar - teaai-xe - car

##
& #

Fg.

i de tor

&

T. Sx.

re

Ob.

A. Sx.

&

S. Sx.

Fl.

B b Cl.

de molt de cau

>

12

4
Vox.

Fl.

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

Tuba

Timp.

&
&
&

&

ja

cinc o

sis

cresc.

F
### w

##

sc

el

que

a - ra

tinc,

no

vull

>

>

>

>


>

>

>

>

pen - sar en

el

que ar - ri - ba - r

de - m.


>

>

>

>

?#

?#

?#

##
& #
##
& #

?#

&

Bateria

Doncs he es - tat

Vl. II

B. E.

&

&

Teclat.

?#

Vl. 1

Cb.

##
& # w
F
#### w
&

&

Vc.

##
& #

Gtr.

Vla.

LLena't

SCORE

#
#
#

B#

F
D

?#

?#

?#

&

13

Em

Em

14

15

D sus

D sus


|@

16

17
Vox.

Fl.

Ob.

&
&
&

Llen

S. Sx.

A. Sx.

&

f
# # # #

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

Tuba

Timp.

?#
?#
?#
&

Vl. 1

&

Vl. II

&

Vc.

Cb.

Teclat.

B. E.

f
>

###

?#

Gtr.

Vla.

f
>

f
>

f >

f>

>

>
>


x x x x x x

x x

x x x x

19

18

Em

f
f
f
f
f

>

>

>
>

>
>

>

>

f
/

D sus

.
D

>

>

>

?#

>

.
>

Em

f

J

que em

i diu

17

de ba - te - gar

ja no pa - ra

?#

3
Sen - to
que el cor

nic, no es re - pe - ti - r.

?#

&

Ride
Bateria

>

>
>

B#

>

>f
>

###

###

#
& #

&

ca-dains-tant

?#

&

##
& #

&

a't,

&

T. Sx.

###

B b Cl.

LLena't

SCORE

D sus

20

6
Vox.

Fl.

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

Tuba

Timp.

Gtr.

Vl. 1

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

Teclat.

B. E.

Bateria

&
&
&

llen

>

##
& #

&

>

>

###

>
>

>
##
& #
>
##
& #
>

?#
?#
?#
?#

&

>

>

>
>

?#

que no pen - si en tot

el

que vin - dr,

queun

lla - pis

mai no

di - bui

Em

Em

22

23

>

f>
>

>
>

>
>
>

>

>

>

>

>
>
>
>

>

>

>

C/E D/F

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>

>

>
>

>

>

>

>

>

f>

Martellato

f >

Martellato

>

Martellato

>

Martellato

>

Martellato

>
>

>
f

>>

>

f
>

sen - se u - na m.

xa

21

>

>
>

?#

>
>

>

?#

>

>

B#

&

>

>
# # # #

#
& #

&

ci,

>

?#

&

>

##
& #
&

LLena't

SCORE

>

>

>

>

>

>

D/F
>C/E
>

> >

> >

x x x x

24
> > > >

Vox.

&

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

Tuba

Timp.

Gtr.

Vl. 1

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

Teclat.

B. E.

Bateria

&
&
&

LLena't

SCORE

>

###
###
####

>

#
& #

>

>

>

>
##
& #
>
##
& #
?#
?#
?#

>

>

>

>

>

>
>

>>

>

>

>

>

>

>

C/E

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>

>

?#
?#
#

?#

>

>

>

>

>D/F

>

>

>

>

.
.

.
.

j

.
.
J

D sus

Em

Arco

Arco

Arco

Arco

>

>

>

Arco

>

>
>C/E

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>E-/G

>

>

>

D/F

>

E -/G

>
>

>

>

B#

25

>

>

?#

>

&

?#

&

>
>

&

>

&

>
# # #

&

26

>

>

HH

>

26

>

>

27

D sus

>

>

>

>

>

>

>

>

Em

28

8
Vox.

&

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

Tuba

Timp.

que sem

pre vi - uen

en

pre - sent

no con - ju

guen

?#

#
& #

&

##
& #
##
& #

##
& ##
##
& #

###

##
& #
?#
?#
?#
?#

&

Bateria

Vl. II

B. E.

pen - sa - ments

&

Teclat.

meus

Vl. 1

Cb.

&

Vc.

I per - qu els

Gtr.

Vla.

&

T. Sx.

Ob.

A. Sx.

&

S. Sx.

30

Fl.

B b Cl.

LLena't

SCORE

#
#
#

B#
?#
?#
&

?#

29

+ cellos

w
F

ww
w

>

>

>

>

x x x

HH

30

Em

cantabile


x x

Em

x x

x x

X x

31

al - tres temps

32

Vox.

&

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

Tuba

Timp.

no

vaig fer,

doncs a - vui o

pot - ser de - m

se - ra-qu o se - r

per a - ll

se-r un tros

de

#
& #

##
& #

##
& #

?#

?#

?#

?#

&

Bateria

que

?#

Vl. II

B. E.

ja fa - r el

##
& #

&

Teclat.

queel

##
& ##

Vl. 1

Cb.

##
& #

&

Vc.

##
& #

Gtr.

Vla.

LLena't

SCORE

Em

B#

?#

?#
C

?#

33

&

34

35

l'u - ni - vers

Em

36

LLena't

10 SCORE
Vox.

Fl.

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

Tuba

Timp.

&
&
&
&

&
&

&

###

temps.

El

que faig

ca-da ins - tant

cresc.

la for

a que em fa gran

no

w
f
w

f

f

?#

?#

?#

?#

B#

?#

?#
&

?#

37

w
ww

Em

F
D

38

Pizz.

f
w

vull pen -sar en el que ar -

F
w

F
w

###

####

##

tael pas del

##
& #

&

Bateria

Vl. II

B. E.

no

&

Teclat.

que no

##
& #

Vl. 1

Cb.

?#

&

Vc.

##
& #

Gtr.

Vla.

Em

39

40

Vox.

Fl.

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

Tuba

Timp.

Gtr.

>

>

>

>

##

& #
>

>

# # >
& ##

>

&
&
&

# # >
& #

#
& #

##
& #
##
& #
?#

?#

?#
&

&

Teclat.

B. E.

#
#
#

B#

?#

Vl. II

Cb.

F
w
@
F

D sus

f
f

>

>

f
>
>

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

f>
>

>
>

>

>

D7

>

>

>

>

>

11

Em


x x x x x x

Em

x x

x x x x

44

43

D sus

42

41

?#

?#

de ba - te - gar

&

ja no pa - ra

D7

?#

3
Sen - to
que el cor

nic, no es re - pe - ti - r.

>

>

ca-da ins-tant

>

>

Ride
Bateria

Llen - a't,

>

42

>

?#

&

Vc.

ri - ba - r de - m.

##
& #
>

Vl. 1

Vla.

LLena't

SCORE

LLena't

12 SCORE
Vox.

Fl.

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

Tuba

Timp.

&
&
&
&

#
& #
&

?#

?#

?#

f
f

>

>

>

>

>

>

>
>

>

>
>

>

>
>

>
>

>

>
>

>

>
>
>

>

>

>

>

>
>

>
>

>

>

>

>

que no pen - si en tot

el

?#

46

Em

Em

47

48

sen - seu - na m.

xa

?#

di - bui

mai no

lla - pis

queun

que vin - dr,

45

>

?#

>

ci,

>

B#

&

llen

>

?#

&

Bateria

###

>

f
j

.
>

que em

##
& #

Vl. II

B. E.

?#

&

Teclat.

##
& #

Vl. 1

Cb.

i diu

##
& ##

&

Vc.

###

##
& #

Gtr.

Vla.

##
& #

Vox.

&

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

Tuba

Timp.

Gtr.

B. E.

Bateria

J
F

###

####

J
F

####

###

####

####

?#

###

?#

###

?#

###

?#

###

&

..

B#
?#
?#
&

?#

49

..
..
..
C

###

###

###

###
?

>f

>f
>


>


>
>

f
.

>

>

>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

distor.

###

..

(2,3)

###

####

##
& #

####

##
& #

##
& #

#
& #

#### #
#

?#

13

###

&

Teclat.

###

50

Vl. II

Cb.

# #
& ##

&

Vc.

##
& #

Vl. 1

Vla.

LLena't

SCORE

a
>
f

>

>

>

>

>

>

>

>
f
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>f

###
###
HH

50

>

>f
;


>

>


>

>
x

.
x

>


>
x
x

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
x

>
x

.
x

>
x

>
x

x
51

LLena't

14 SCORE
Vox.

##
& #

Fl.

##
& #

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

##
& #
&

####

&

# ##
& # #

Tuba

? ###

Timp.

? ###

Vla.

##
& #
##
& #
##
& #
B ###

Vc.

? ###

Cb.

? ###

Teclat.

? ###

B. E.

? ###

Bateria

##
& # ##

? ###

52

>
>


>
>

>

>

>

>

>

>

>

J
f

J
f

>w

f
f

>f
>
w
f

..


>

>

>

>


>

>
>

>
>

>
>

>
>

>cresc.
>


>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>


>

>


>

>


>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

a
>

>

>

>

>

>


>

>

>

>

>

>


>

>

>

>

>

>


>

54

>
>

>

53

>

>

>

>

cresc.

cresc.

>

>

>

J
f

w
>
f


>

>

>

# ##
& #

Tb. 2,3

Vl. II

? ###

Tb 1.

Vl. 1

## #
& # ##
####

##
& # ##

? ###

Gtr.

>

>

>

>

LLena't

SCORE

Vox.

##
& #

Fl.

##
& #

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

# ## .
& # #

##
& #

# # .
& # ##

? ###

# ##
& #

Tuba

? ###

Timp.

? ###
##
& #
##
& #
##
& #
B ###

Vc.

? ###

Cb.

? ###

Teclat.

? ###

B. E.

? ###

Bateria

>
>w

# ## .
& # # .

? ###

Vla.

55

>

>

>

>

>
>

>
>

>

>

>

>

>
>

>
>

>
>

>

>

>

>

>w

J
f
j

>
>w

..


>

>

>


>

>
>

>
>


>
>

>

>

>

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>


>

>

>

>


>

>

>

>


>

>

>

>

>

56

.
.

>w

>

>w

>w

##
& # ##

Tb. 2,3

Vl. II

##
& # ## w
>

Tb 1.

Vl. 1

# # # >w
& # ##

? ###

Gtr.

15

..

..

>

w
>

>
>

w
>
>w
@

>

w
>
>w

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

w
>

>

w
>

>

57

|@

>

>

>

&

LLena't

16 SCORE
##
& #

..

##
& #

..

58

Vox.

Fl.

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

##
& #
&

####

? ###

# ##
& #
&
&

####
####

Tb. 2,3

? ###

Tuba

? ###

Timp.

? ###

Vl. II

Vla.

&
&

###
###

##
& #
B ###

# ..

>

>

>.

#m

.. x x x x x x

x x

x x x x

60

>

>
>

f
f
f

>

>
>
>

>
>

59

&

..

..

>

#m

Ride

..

queem

f
j

>
>

..

..

>
f
>
..

..

>

>

>

..

f
A
..
>
..

I diu

>

..

de ba - te - gar.

>

# ..
>

>

58

..

ja no pa - ra

? ###

? ###

que el cor

###

>

sen - to

>

nic noes re - pe - ti - r

f
..
f
.. >

Cb.

Bateria

..

# ..

? ###

B. E.

ca-da ins-tant

Vc.

Teclat.

f
# # # # # .
#
.
&
f
# # # # .
& # .

Tb 1.

Vl. 1

Llen - a't,

##
& # # # ..

? ###

Gtr.

61

LLena't

SCORE

Vox.

Fl.

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

##
& #

>

>

>

>

# # # >
& # #
>
##
& # ##

>

&

###

>
# # # # #
& #
&

####

? ###

# ##
& #

Timp.

? ###

Vl. II

Vla.

&

###

##
& #
&

###

B ###

Vc.

? ###

Cb.

? ###

Teclat.

B. E.

Bateria

>

>
>

>
##
& # ##
>
# # #
& # #
>
#
? ##
>

? ###
? ###

Vl. 1

llen - ci,

##
& #

Tuba

Gtr.

&

###

? ###

62

>
>

>

>
>
>
>

>
>

. .

. .

que no pen - si en tot

. .

1.

1.

lla - pis mai no

di - bui - xa

sen-se u - na m.

1.

1.

..

..

2.

..

2.

..

..

2.

2.

1.

..

2.
..

..

.
.

..

..

2.

1.

..

2.

..

2.

..

2.

..

2.

..

2.

1.

..

2.

#m

#m

63

1.

1.

1.

1.

1.

..
J
2. .

..

1.

1.

2.

1.

2.

1.

64

2.

1.

2.

2.

1.

>
>

queun

2.

>
f
>

que vin - dr,

el

17
1.

1.

1.

1.

..
5

..

2.
..

.. w

..

2.

2.


1.

..

|@

1.

.. |
@

65

2.

2.

66

18 SCOREVeus soles (+bateria)


##
& #

67

Vox.

Fl.

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

&
&

###
####

>

>
>

# ##
& #
&
&

####
####

Timp.

? ###
&
&
&

###
###
###

B ###

Vc.

? ###

Cb.

? ###

Bateria

>

>

>

? ###

B. E.

>

>
#
>

? ###

Tuba

Teclat.

>

>

Tb. 2,3

Vla.

>

>
# # # # #
& #
>
# # # #
& #

? ###

Vl. II

>

##
& # ##

Tb 1.

Vl. 1

Llen - a't,

##
& #

? ###

Gtr.

&

###

? ###

67

>

>

>

>

>
>

>

picant de mans

ca- da ins-tant

LLena't

nic noes re - pe - ti - r


sen - to

que el cor

ja

no

pa - ra

>

>

>

>non div.

>

non div.

>

>

>

>

>

>
>

>
>

HH

>

>

queem

non div.

>
>

>


JI diu

>
>

>

ba - te - gar.

>

>non div.

de

>

#m

>

f
f

>
>

f
f
f

>

#m

x
68

x
69

>

x
70

>

>

>

>

>

SCORE

Vox.

##
& #

Fl.

##
& #

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

>
>

>
>

>
>

? ###

# ##
& #

>
##
& # ##
>
# # #
& # #
>
#
? ##
>

? ###

&
&
&

###
###
###

B ###

Vc.

? ###

Cb.

? ###

Teclat.

B. E.

Bateria

>

>
# # # # #
& #
>
# # # #
& #

? ###

Vla.

>

ci,

# # # >
& # #
>
##
& # ##

&

Timp.

Vl. II

>

? ###

Vl. 1

>

llen

>

###

Tuba

Gtr.

&

###

? ###

71

>

>
>

>
>

que no pen - si en tot

el

LLena't

que vin - dr,

queun

lla - pis

mai no


di - bui

xa

sen - se u - na m.

>
f
>

>
>

>non div.

>

non div.

>non div.

>

non div.

>

>

>

>

>

>

>
>

>
>

>

>

#m

#m

x
72

x
73

74

19

LLena't

20 SCORE
##
& #

..

##
& #

..

75

Vox.

Fl.

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

##
& #
&

####

? ###

# ##
& #
&
&

####
####

Tb. 2,3

? ###

Tuba

? ###

Timp.

? ###

Vl. II

Vla.

&
&

###
###

##
& #
B ###

f
.
# .

# ..

>

>

>.

>
>

>

>

#m

..
.. x x x x x x

x x

x x x x

77

>

>
>

f
f
f

>

>
>
>

>
>

76

&

>

..

#m

queem

75

I diu

Ride

de ba - te - gar.

..

? ###

? ###
###

..

>

..
..

ja no pa - ra

>

que el cor

>

..

..
>
..

>

..

>
f
>
..
f

sen - to

>

# ..
>
..

nic noes re - pe - ti - r

>

Cb.

Bateria

? ###

B. E.

f
..
f
.. >

ca-da ins-tant

Vc.

Teclat.

..

f
# # # # # .
#
.
&
f
# # # # .
& # .

Tb 1.

Vl. 1

Llen - ca't,

##
& # # # ..

? ###

Gtr.

78

LLena't

SCORE

Vox.

Fl.

Ob.

B b Cl.

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

Fg.

Trompa.

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2,3

Tb 1.

Tb. 2,3

##
& #

&
&

? ###

# ##
& #

&
&
&

###
###
###

B ###

Vc.

? ###

Cb.

? ###

Teclat.

B. E.

Bateria

>

>
#
>

>

>
>

>
##
& # ##
>
# # #
& # #
>
#
? ##
>

? ###

? ###

Vla.

>

>

que no pen-si en tot

&

###

? ###

79

>
>
>
>

>
>

. .
el que vin-dr,

. .

. .

queun

1. .

1. .

lla-pis mai no di-bui - xa sen-se u - na m.

1. .
.

.
.

.. ..

.. .

1.

1.

1.

1.

1.

#m

80

1.
1.

1.

1.

1.


> >

> >

> >

> >

..

2.

..

2.

..

2.

..

2.

..

2.

..

2.

.. w@
f2.
..

2. .
.

.
5

..
5

> >

>
>

>

>

2.

1.

1.

81

1.

#m

..
5

..

2. .
2. .
2. .

.. w

..

2.

2.


1.

..

|@

1.

.. |
@

non div.
> >> >
A

> >

2.

2.

83


>
>

>non div.>


non div.
> >

non div.
> >

82

2.

1.

> >

2.

1.

>
>

2.
.. ..

1.

..

> >

2. .

> >

2.

> >

2. .

> >

.. .

1. .

Llen-a't!

2. .

..

1.

>
>

..

>
f
>
f

..

84

2.

> > # # # # #
& #
> > # # # #
& #

Timp.

Vl. II

>

##
& # ##

Tuba

Vl. 1

>

###
####

llen - ci,

##
& #

? ###

Gtr.

1.

84

> >

21