Vous êtes sur la page 1sur 4

Chuùa ñaõ soáng laïi

Nhaïc & lôøi: Mai Phaïm


¬ # 2 Moderato ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hoøa aâm: Hoà Ñaêng Tín

l& 4
“=============================
l l l l l l l
“l q = 100 l l l l l l l
“l # l l l l l l l
2 ∑
“=============================
l& 4 l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l
“l l l l l l l l
“l l l l l l l l
“l # 42 ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l
L“=============================
l ? l l l l l l l
l
l # 2 ««ˆ« . ««ˆ« œ»»œ œ» «« œ»œ»» œ»»œ œ»œ» œ»»œ» «« « « ««« «« « «««ˆ «« ««
ˆ
« «
« « «
« ˆ « « « «
l & 4 ˆ« . ˆ« »» œ»»» l _ˆ«««ˆ«ˆ œ»»»»
ß ============================= l œ»»» œ»»» œ»» l ˆ« «ˆ«ˆ« l _«ˆ.«ˆ«ˆ .. ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ ˆ««ˆ« l ˆ«ˆ««ˆ «ˆˆ« l ˆ«ˆ«ˆ« _«ˆ«««ˆˆ l
» ˆ
« « ˆ « ˆ
l l l l l l l l
Íl # 2 l œ» œ»»» l œ»
» œ
l œ» l « l l « « « « l
ll ? 4 ∑ ll »
=============================
» ll » »
»
» ll »» «
« «
ˆ« ll «˙ ll »» ˙
» ll «ˆ« «««« «««« «««ˆ« ll
_ˆ« _«ˆ

¬ # œ»»» . »»»œ œ»»» œ»»» «« «« «« ««ˆ« ˙» ««ˆ.« ««ˆ« œ»» œ»


G Em7 A7 D7 G D7
∑ « » »» l
l& “{
“============================= l ˆ« ˆ« l «ˆ« ˆ« l »» l
“l “Chuùa ñaõ soáng laïi l roài sao l baïn coøn nguû l meâ l a ñaõ soáng laïi l
“l # “ l l l « « « « l l
Chuù

l& ∑ “ { «ˆ«
“============================= « « « «
«ˆ« ˆ«« l «ˆ« #_«««ˆ l «ˆ«« « « « « «
«ˆ« ««ˆ l ««ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« « « « «
«ˆ« «ˆ« l
“l “ Chuùa soáng laïi l roài sao l baïn coøn nguû l meâ a - leâ - lu- l ia soáng laïi l
“l “ l l l l l
»
œ. »
œ »
œ
» »
œ ˙
» . »
œ »
œ »
œ
“l # ∑ “ »» »» » »» l œ»»» œ»»
»
l œ»»» œ»» »»œ »»»œ l »»
» » » »
l œ»»» »» »» »» l
L“=============================
l ? “ { l l » l l l
l Chuùa ñaõ soáng laïi roài sao baïn coøn nguû meâ Chuùa ñaõ soáng laïi

l # «« Œ «
« «
« «
« ««« «««ˆ ««ˆ«« ««« ««« «« «
l & _˙««˙««˙
ß =============================
“{ _««ˆ«ˆ
«ˆ l _ˆ««ˆ««ˆ #_ˆ««««ˆ_ˆ l _««ˆ«ˆ _ˆ«ˆ«ˆ« _««ˆ«ˆ l _«ˆ««ˆ _ˆ«ˆ«ˆ« #_««ˆ«ˆ _««ˆˆ« l _«ˆ« _œ» _«««ˆ«ˆ _««ˆ«ˆ« l
«
l “ l l _«ˆ l _ˆ« _ˆ« l _»œ»» »
» l
Íl # “ ˙»
»
l
˙
»
l « « « « l
« « « « œ»» l
»
œ œ»»» œ»»» œ»» l
«
ll ? «ˆ« «« ““ { » ll »» «
ˆ «
ll ««« «« ««ˆ« ll «ˆ« « » »
ll » » » » ll
=============================
_
«_««ˆ
_ _ˆ« _«ˆ

2007 - Phammusic@gmail.com
2

¬ # «« « «
« « «
« . »œ »
œ « « « «
«
G D 7 G Em A 7 D 7 7 G A 7

l & ˆ« «ˆ« l ««ˆ« ˆ« «ˆ« l ˙«


“============================= l œ»»» »» »» œ»»» l «ˆ« «ˆ« l ««ˆ« «ˆ« ˆ« l »˙»» l
“l l i khoùc laøml chi l a ñaõ soáng laïi l roài thaéng ltraän töø coõi l cheát l
“l # l l l l l l l
roài sao ngöôø Chuù

l & ««ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« l ««˙«


“============================= l ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« «« l ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« ˆ«« «ˆ« ˆ««« l « « «
« «
“l l l l l #_«ˆ l l l
“l l
roài sao ngöôøi khoùc laøm chi
l l
Chuùa
l l
soáng laïi roài thaéng traän töø coõi cheát a - leâ- lu-
l l
“l # œ
»» « »
œ »
œ »
œ »
œ. »
œ
» œ
»
» œ
» »
œ »
œ ˙
»
» œ»»» ll «ˆ« »» œ»»» ll »»» œ»»» »»»œ »»» ll »» » » »» ll œ»»» œ»»» ll »»» »»»œ œ»»» »»» ll »»
L“=============================
?
l
l
l » »
l roài sao ngöôøi khoùc laøm chi a-leâ- lu- ia Chuùa soáng laïi roài thaéng traän töø coõi cheát
l # «« « « ««« «« ««« ««ˆ« ««« ««« « ««« ««« ««« « ««« ««ˆ« ««««ˆ ««« ««« ««
«
ˆ « «
« ˆ
« « œ̂
» « «
»
œ «
« «
l & _«««ˆˆ _ˆ«««ˆˆ l _«ˆ«ˆ«ˆ «ˆˆ« ˆ«ˆ« l »œ»» œœ̂»»»» »œ̂»» l _ˆ«ˆ««ˆ
ß ============================= _«ˆˆ««ˆ l _ˆ«««ˆˆ #_«««ˆˆ_ˆ l _«ˆ««ˆˆ _ˆ«ˆ«ˆ« _««ˆ«ˆ l _«ˆ««ˆ _ˆ«ˆ«ˆ« #__ˆ«««ˆ«ˆ __«ˆ«ˆ«ˆ« l
l l l » » l l l l l
Í l # œ» l »
œ
» »
œ
l
»
œ »
œ »
œ
l ˙»
»
l
»
˙
l « « « « l
« « « « « œ
»
»
l
ll ? »» œ»»» ll œ»» œ»»» »» »» ll »»» œ»»» »» »»» ll »
============================= ll »» ll ˆ« ««« ««« «««ˆ ll «ˆ« » ll
» » » » » _«ˆ _«ˆ

¬ # D«« «« œ» « « «
«ˆ. ˆ« »» œ»»» l «ˆ« «ˆ« l «« « «« l «˙« ‰ ˙» ‰
7 G C D 7

l&
“============================= ˆ« _«ˆ« ˆ« l l ««j ˆ« «««ˆ ««ˆ« l »» l ««j « «
ˆ« «ˆ« «ˆ« l
“l Ñem aùnh saùng thöôngl yeâu xoa l dòu ngöôøi khoål ñau. l l Taàng trôøi môûl ra l Nhaïc keøn hoaø l
“l # l l l llTình ngöôø i môû l ra l Moät loøng vì l
l & ««ˆ« .
“============================= «« l «« «« l « « «« l «
ˆ« ˆ« ˆ« _
j «_««ˆ __«« __«ˆ« _««˙ l l ‰ ««jˆ« ««ˆ« ««ˆ« l »»
˙» l ‰ ««j « «
ˆ« ««ˆ «ˆ« l
“l l l «ˆ l ll l l l
“l ia
l l
thöông yeâu xoa dòu ngöôøi khoå ñau.
l lTình
l ngöôøi môûl ra
Taàng trôøi môû ra
l _Moä
»œ»» t loønœ»»g œ»» vì l
Nhaïc keøn hoaø

“l # œ
» . »
œ »
œ
» »
œ œ
» »
œ œ
» ˙
»
»» »» » »» ll »» œ»»» ll »» œ»» œ»»» »» ll »»
L“=============================
?
ll
l l
l ‰ Jœ»» œ»» œ»» l
l » » » l
» » l
l
l
l Ñem aùnh saùngthöôngyeâu dòu xoa ngöôøi khoå ñau. Taàng trôøi môû ra môû
l # «
« « « «««
Tình ngöôøi môû ra môû
« ‰ « « « ˙ ‰
l & __««ˆ«»œ _œ» _«««ˆ«ˆ _««ˆ«ˆ« l _ˆ««««ˆˆ _«ˆ«««ˆˆ l __«««ˆ«ˆˆ __««ˆ« __««ˆ««ˆ« l _««˙«˙«˙
ß ============================= l l _««j ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ« _«ˆ«ˆ« l _««˙««˙ l ««j ˆ
« «««ˆ ««ˆ« l
l »» »» l l « ˆ« l ll l l l
Í l # œ» œ»» œ»» œ»» l œ» œ»» l œ» œ» œ» l œ»» « l l l
‰ J
»
œ »
œ »
œ
l _»œ»
» œ»»» œ»» l
ll ? »» »» »»
============================= » ll »» » ll »»» œ»»» »»» »»» ll » «ˆ« ll ll ∑ ll »» »» »» ll » ll
3

¬ # G ‰ « »
œ »
œ b
«« «« l «˙« »» œ»»» œ»»» l ˙»»»
C Am D 7 G Gm
˙»»»
“=============================
l& l _««j l »» l l b ∑ l
«ˆ _«ˆ _ˆ«
“l taáu l Loaøi ngöôøi nhaänl bieát aùnl h saùng ôn cöùu l ñoä. ll l
“l # l l « l « l ll b l
« «
Chuù a Chæ moä t nieà m tin Chuù a ñeá n cöù u con ngöôø i .
l& ˙»»
“============================= ‰
l «« «« «« l ˙« « l «ˆ« «
«ˆ« ˆ« l «« ll b ∑ l
» _ ˆ
j
« _ «
ˆ _ˆ
« ˙«
“l l l l l ll l
“l taáu
l Chæ moät nieàm l tin
Loaøi ngöôøinhaän bieát
l a cöùu con l ngöôøi. l l
bieát ôn cöùu ñoä.
l
“l # »
œ
»»» œ»» œ»» »»œ l » œ
»
» »
œ
» œ
» »
œ œ
»
» »
œ »
œ ˙
»
» »» l »»» œ»» œ»» »»œ l » »» » l »» l l bb ∑ ll
Chuùa Chuù

l » » »
L“=============================
? l l » » » l » l l l
l ra nhaïc keøn hoaø taáu thieân nhaïc Loaøi ngöôøi nhaän bieát ôn cöùu ñoä.

l # «««˙ «« «« ««ˆ« ««
ra moät loøng vì Chuùa Chuùa ôi Chæ moät nieàm Chuùa cöùu con ngöôøi.

«
˙
«
‰ « « « «
˙
«
˙
«
«
«
ˆ ˆ
« « «
˙
« b b ‰ « « ««
ß =============================
l& ˙« l _«j «ˆ _««ˆ _«ˆ« l _««˙ l _««ˆˆ _««ˆˆ _«ˆ«ˆ l _˙««˙ ll ««ˆ _«ˆ ˆ« l
__«j«
l l l l l ll l
Í l # œ»» l œ»» œ»» œ»» l œ» l œ»
» »
œ l œ» ll « « « « l
ll ? »» œ»»» »»»œ »»»œ ll
=============================
» » » ll »»» œ»»» »»»œ »»»œ ll » » »» ll »»» œ»»» œ»» œ»»» ll ll b b ««ˆ« «««ˆ« ˆ««« «ˆ« ll
» »
œ »
» » »

b
¬ b «« «« «« « Cm « « «« «« «« «
Solo
«ˆ« . »Jœ»» »»»œ »»œ œ»» œ»»» œ»»» ‰ «j
6 B D 7 Gm

l& b «
ˆ «
ˆ «
ˆ
“============================= «
«
ˆ l l » »» » » l ˆ
« l ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ« l
“l Boùng toái ñaõ môø l xa Tieáng khoù l c khoâng coøn nöõa l Chuùa l ñeán cöùu con ngöôøi l
“l b l l l a l ñeán cöùu con ngöôøi l
« « « «
Coõ i cheá t ñaõ taø n phai AÙ n h saù n g hy voï n g môù i Chuù
l& b ∑
“============================= l ««ˆ« «« «« l ««
«
ˆ ˆ
« #ˆ «« l «ˆ« «ˆ« #ˆ«« l ««ˆ« . ««j l
“l P l Hm _«
ˆ l l l _ ˆ
« l
“l l _»œ l _»œ»» l _»œ . _E l œ»» . l
“l b b P l »
» »
œ
» »
œ
»
» » l » œ
»
» l »
» l » œ
J
» l
∑ »»
L“=============================
l ? l l l l l
l Hm

l b b «« «« «« «« ‰ ««« «« ««« ««
«
ˆ « «
« « « #ˆ « «
ˆ #ˆ j #ˆ ˆ
«
_«ˆ«ˆ «
ß =============================
l& _«ˆ«ˆ l _«ˆ«ˆ ˆ« _«ˆ« l _ˆ««ˆ « __««ˆ«ˆ l __««ˆˆ
«
«
__«ˆ««ˆ l _ˆ««ˆ _«ˆ«ˆ« _««ˆ«ˆ l
l l l l l l
Í l b ˙»» l « «
« « « «
l « l «
« «
«
l «
«
l
ll ? b »
============================= ll ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ«« ll «ˆ« œ»»» ll «« ˆ« ˆ« ll «ˆ« . ˆ« ll
«j
_«ˆ
4

G > >
Tutti
¬ b « « « ‰ # «> «« «« ‰ > > >œ» ‰ ‰ ««ˆ« ««
D7 G
b « « «
ˆ« l l f ˆ« « ˆ
« «
ˆ l »» »»»
œ »
œ »
» »
œ
J
»» ˆ« l
l& _«««ˆ «ˆ«
“============================= l
“l l l khoûi söï cheát! l khoûi söï cheát! l l
“l b ll # > > > l > > > l l
khoûi söï cheát! cho ai tin

‰ ‰ « « ‰ ‰ «
« «
l & b «« ««« ««ˆ«
“============================= ll ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« l ««ˆ« «««ˆ «ˆ« l Jœ»» ˆ« ˆ«« l
»
“l _
_ˆ« « _ «
ˆ ll f l l l
“l ll khoûi söï cheát!
>œ» l khoûi söï cheát!
>»œ >œ»» l cho ai tin
l
“l b b »» œ
» E ll # > »»» ‰ l » »» >
»
œ œ
J
»
» »
œ
» œ »
‰ >œ»» œ»»» » » ‰ l ‰ » » »» l
L“=============================
l ? l l f » » » l l l
l khoûi söï cheát!
>
khoûi söï cheát! cho ai tin

l b b « « «« ‰ # ««> ««> ««« ‰ > > >»œ


œ ‰ ‰
««ĵ
«ˆ«ˆ« »œ»œ»œ œ»œ»
ß =============================
l& ««« ««ˆ« «ˆ«ˆ« l l ˆ
ˆ ««« ˆˆˆ««« «ˆˆ«ˆ« l œ»»œ» »»»œœœ »»»œ l »» œ»»» l
__«ˆ«ˆ _ˆ« »» »» »
l ll l l l
Íl b « «« ‰ l l # > >œ» >œ»»» ‰ l >œ»» >œ»»» >œ»» l œ»œ»» œ»»»œ œ»» l
ll ? b «ˆ« ˆ«
j ll ll œ»»» »»» »œ»» ll »œ» »œ» »œ»» »»»œ l œ»»» »»»œ œ»»» œ»»» ll
============================= _ _œ » » »
»» »» _ »œ l »
_
œ » » »
_œ»» »»» »» » » »» » » »
»
CODA fi Allarg. C
¬ # D «« «« Gsus UG U̇
« « « ˙» ˙»
7 4 Cm G

l& «« ˆ« ˆ« l «ˆ«
“============================= «ˆ« {” Œ «ˆ« l »» l »» l »»» ”
ˆ«
“l Ngaøi seõ soáng l ñôøi ñôøi. ” A - l leâ - l lu - l ia! ”
“l # l ” «« l l l U ”
« « « U Œ « « «
l& «ˆ« _«««ˆ _««ˆ« l _«««ˆ _««ˆ ”{
“============================= ˆ« l «˙« l b˙«« l «˙« ”
“l l « ” l leâ l lu l ia! ”
“l l ” l l l U̇ ”
Ngaøi seõ soáng ñôøi ñôøi. A - - -

“l # œ
» U œ
» œ
» « « »
œ»»» œ»»» œ»»» ll »»
L“=============================
?
»» ” Œ

{
»» l «˙«
l
l «˙«
l
l »»
l


l
l Ngaøi seõ soáng ñôøi ñôøi. A - leâ - lu -
U
ia!

l # «« « « U« « «««
« « « «
« Œ «
« »
œ »
œ »
œ »
œ
» »
œ
» »
œ
» »
œ
» »
œ
» »
œ
» »
œ
» »
œ
» »
œ
œ»œ» œ»œ» œ»œ» œœ»» œ»œ» »œ»œ l bœ»œ» œ»œ» œ»œ» œ»œ» œ»œ» œ»œ» l ˙«˙«˙«
» » » »
_ˆ«ˆ««ˆ __«ˆ««ˆ«ˆˆ
ß =============================
l& l __ˆ««ˆ«ˆˆ _
« _
ˆ««ˆ {”
ˆ
«
ˆ
«
«ˆˆ« l » » » » » » » » » » » » ”
l l ” l l l ”
l U U «
Í l # ««« ««« «« ” «
«
l «
«
l «
«
l «˙«
«

ll ? «ˆ «ˆ ll ˙««˙« ”{” Œ «ˆ ll ˙««« ll ˙««« ll ««˙« ””
_«««ˆ _«««ˆ
============================= __««««ˆ __««˙ __«˙«