La ville lumière

Paris, un lieu magique empli de romantisme…
Oc cc çcoI ços ¡oicc oc Iooc uc icoccc socs s´occõIcc o |ocis.
C´csI |´occ ucs ç|os bc||cs .i||cs uo cocuc, Iccs cococIiqoc. |c ¡oiI, bcoocooç uc cooç|cs .icccccI cc|cbccc |coc cociogc o |ocis. 
Soc  « |c  çocI  ucs  ocIs »,  |cs  ocoocco×  occcoc|ccI  oc  couccos  u´ocooc  soo.ccI  gco.c  uc  |cocs  iciIio|cs,  u´occ  uoIc  oo  u´oc 
ccssogc.

|o cc|cbcissicc «Tooc Li¡¡c|» csI |ooIc uc 37¤ ccIccs. CocsIcoiIc çoc GosIo.c Li¡¡c| cc l88~ çooc |´L×çosiIioc oci.ccsc||c, 
c||c  uc.oiI  õIcc  uccocIcc.  |coccosccccI  çooc  coos,  |o  uocc  uc  ¡cc  csI  Ioojoocs  soc  scs  qooIcc  çicus  cI  oIIicc  ç|os  uc 
'OOOOOO uc .isiIcocs c|oqoc occcc
Si |c coscc uo |oo.cc csI cocco uo cocuc ccIicc, |c coscc 
u´Ocso, csI cgo|ccccI Iccs çoço|oicc.
|ois  so.icz-.oos  qo´ooIcc  scs  cocbccoscs  çcicIoccs  cI 
sco|çIoccs,  i|  obciIc  oc  oouiIocioc  cI  occoci||c  ucs 
coci¡csIoIiocs  Ic| | cs  qoc  coccccIs,  I|cõIcc 
u´ocbccs,  ciccco,  co||oqocs,  sçccIoc|cs 
ucsIiccs oo× jcoccs ?

|ooc |o çcIiIc |isIoicc

|oIcIio |ocisiococ csI |c coc soos |cqoc| oc 
ucsigcoiI |o .i||c (goo|oisc, o |´cçoqoc) josqo´cc 
3lO.
N
a
d
.
©

R
ê
v
e
s

d
e

F
r
a
n
c
e

h
t
t
p
:
/
/
r
e
v
e
s
2
f
r
a
n
c
e
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
© Rêves de France : http://reves2france.blogspot.com
Rêves de France
Publications
Directrice & éditrice : Nadine Salgarolo
28 square Mousseron
59 163 Condé sur l’Escaut
France
Rédacteur en chef : Rudy Salgarolo
Traduction : Tomoko et Hiroto Kan!
Sylvie Mercier, Rudy Salgarolo
Design : Rudy Salgarolo
©