Vous êtes sur la page 1sur 1

                

                   



  

 
 

 

Chuùa laø (laø) ñöôøng, Meï daãn con ñi. Chuùa laø chaân
Chuùa laø maët trôøi, Meï aùnh traêng soi. Chuùa laø tình
laø nguoàn  coäi
       
Chuùa
        Meï saùng tinh khoâi. Chuùa

laø maïch

    
    
          
lyù, Meï daét con theo. Qua ñeøo qua nuùi, qua
thöông, Meï ngaùt muoân höông. OÂi Meï aân phuùc, OÂi
           
       
soáng, Meï maùng thoâng ôn. Ôn laønh hoàn xaùc, phoù

    
      
 

 
             
   

 
suoái qua soâng, qua ngaøn truøng soùng con böôùc an loøng. Meï
Ñöùc Nöõ Vöông, ñöa ñöôøng daãn loái con tôùi Thieân Ñaøng.

               


thaùc tín trung, chaäp chuøng doâng gioù con coù lo gì.
                

 
   
  

 
  
     
 

 
 

  ôi! Xin       
daïy con neân ngöôøi coâng chính, bieát soáng ñöùc tin.
  
   
 
 


 

   
                  

       
       


 

 

     


 

 
 

  
  
 

      
   
 Meï ôi! Xin daïy con nhìn leân göông thaùnh, bieát soáng ngay laønh.

           
     

 


   

      