Vous êtes sur la page 1sur 3

Löu Danh Thieân Thu

KIM LONG

% ««« ««« «« « « «
#2 Œ Œ «
« ˆ ˆ.
l& 4
======================= “ Ó l Œ _«««ˆ«ˆ «««ˆ l ˆ««« . ˆˆ««« ««ˆˆ« ˆˆ««« l «ˆ«œ»» .. = «Jœ»«»j
ˆ«» l
l “ l Doøng maùu lthaém toâ ñeïp cuoäc l ñôøi » coøn l
l # 2 Œ œ» »»»œ “ œ.»»» œ»» œ» »œ l ˙» l œ» l _ œ
»
»» _»»»œ l
Œ ‰ Jœ
l? 4 »» »» “
======================= » »» »» l »» l »» l »»» =l
«
# «j « «
« « >»»œœ »»œœ »»œœ œ» »œ «ˆ« ««ˆ «
« «
«ˆ«ˆ« «ˆ««ˆ« «j ˆ«« «˙«œ .
Nhaï c chieá n thaé ng vang daäy reàn trôøi Doøng maùu löu

J
œ
» » œ
» « ««« ˆ«««
l&
======================= ˆ« l »»» »» »
l » » » »» »» l ˆ« » œ
» «
ˆ ˆ««ˆ = ˆ« l
l löu danh thieânl thu l Ñaây nhöõng anh huøng Vieät lnam trung thaønh theo l
œ
» . J
œ »
œ. œ
»
l # »» »
»» l »» »» œ»»» »»»œ l œ»»» . Jœ»» l >œ»» »»»œ »»œ ««ˆ« ˆ««« l
l?
======================= l l » l » » » =l
# ««ˆ
danh
«
ngaøn thu löu danh ngaøn thu
« « «
«j « Ñaây nhöõng anh huøng Vieät
«««
«
ˆ
«
«ˆ«ˆ« ˆ«« ««ˆ.
«
ˆ « «j
ˆ
«
« «ˆ«« ««ˆˆ« œ»»Jœ» #œœ»»» .. nˆ «ˆ l
j
l&
======================= l ˆ« . nˆ« l ˆ« »» l »» =
l Chuùa Gieâ - l su, Göôm l ñao theâm duõng l chí > > nhuïc l
_
œ
» .
_»» _»»»œ œ»» »œ l Jœ» _œ»»»» _
_œ»»» _»»»œ l
böôùc
l # œ»» »œ
»» »
œ
»» »
œ
»» l » » »» »»» » nœ J
œ
»»» œ.»» »»l
l? »
======================= l l l » =l
nam trung thaønh theo Chuùa Gieâ - su göôm > >
# «« «
«ˆ«« ««« «
ñao theâ
«
« ««« «
m kieân trì duõng chí töû
«««
« ‰ « «
ˆ ˆ
« ‰ ĵ
« « ĵ
l & ĵ «ˆ«
======================= «ˆ« ĵ
«ˆ« l ««ˆˆ« ˆ« l ««ˆ« ˆ«
«j «ˆ« l ˆ.«ˆ« . = «ˆ« l
l J»œ» can l cöôøng, töøng l lôùp lôùp tieán l leân
œ
» phaùp l
_ Jœ»» l œ»»» > l »œ > > _
» _
œ
»»» _»»»œ l
hình theâm
l # » œ»» œ »
»»œ œ»»» »» l »» »»»œ » » l ‰ Jœ»»» œ»»» »»»œ l œ
»
» œ »
» l »
l?
======================= » » l » =
# ««
sinh nguyeän can cöôøng töøng lôùp lôùp, töøng lôùp lôùp tieán leân phaùp

« «
«
« Œ «««ˆ . «««ˆ ««ˆ« «««ˆ « « Jœ»» œ»» Jœ»»
˙ ˆ « «
Fine
«
=======================
l & ˙« l ˆ« « ” l ˆ« . ˆ«j l » » = » l
l tröôøng. l ” Haân hoan khi lao l tuø, möøng l rôõ luùc göôm l
l # ˙»»˙» l œ»»œ» Œ ” Ó _œ
»
l »» . »
»» »» _»»»œ l œ»» .
_
œ _œ
»
» » » »Jœ»» l
l ? »˙»» l »œ»»
======================= ” l l =l
tröôøng. Haân hoan khi lao tuø, nhìn
# «« ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« ««« « «« «« ˙»
l& ˙
«
======================= l «ˆ l «ˆ« «
« «
«
ˆ
« l ˆ
« . #ˆj
« l »» =l
#_ˆ«
l vung l l
Nguyeän theo Chuùa ñeán cuøng duø thòt l tan xöông l naùt. l
l _J»œ» _»œ» #_J»œ» l _»˙»» l »
œ l l l
ll ? # » » » ll »
œ œ
» »
œ
ll œ»»» »» »» »» ll œ»»» »» œ»»» œ»»» ll #˙»»»=ll
=======================
««« ˆ««« >«« «
göôm vung möøng rôõ, nguyeântheo Chuùa ñeán cuøng daãu tan xöông thòt.
# ««ˆ.« ˆ««« ««ˆ« ˆ««« >œ» œ
»
œ «
« «
« ˆ « «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ«
l& «
ˆ. ˆ « «
ˆ
======================= ˆ
« l »»»
œ
» »
»
» l «
ˆ.
«
ˆ. ˆ
«
ˆ
« ˆ « ˆ
« l =l
l Bao nhieâu gian nan l khoán khoù l Deät thaønh chieán thaéng l quang vinh, l
l l > l l l
ll ? # Ó œ
»
ll »» œ
»
»» l Ó >
ll #œ»»» œ»»»
======================= l =ll
««ˆ« ˆ«««
khoán khoù quang vinh
# « « «« « « «««ˆ. ««j ««˙«
l& «
«
ˆ «
ˆ
«
=======================«
ˆ
« «
« «
« «
ˆ «
ˆ ˆ
« . ˆ
«
ˆ
«
ˆ« ˆ« #_ˆ«« _««ˆˆ l ˆ« l l =l l
l Trieàu thieân thaùnh Töû l Ñaïo laáp laùnh l soi thieân l ñình. ll
l l »
œ œ
» l _»œ» l ll
ll ? # Ó »
œ »
œ
ll »» »» » » ll » » » »œ»» ˙
»
ll »» =ll ll
=======================
«« «« «« ««
trieàu thieân laáp laùnh choùi hieån vinh.
bb Ó Ó ˆ.«œ» ˆ« ˆ«œ»» œ̂«» «««ˆ. ««Jœ»ˆ«
& œ
»
» . »
œ
» œ
»
»
l=======================»
œ
» l œ»»» œ
»
»» l »» » l #ˆ « . j
»» =l
» » » »
l l l Ñi gieo trong caâu l leä veà l
l Ñi gieo trong chaâu l leä,
œ.»»» œ»»» »»»œgieo »»»œ l œ»» . trong chaâ J
œ
»
u l leä
_»œ»» _œ»»» œ»» l
b Ó
l=======================
b l l » »» l » l
l? l l l =l

bb ««j ««ˆ« «« «« « «««


Ñi gieo trong chaâu leä thaûm theâ trôû
«ˆ«« « ˆ
j
« «
n˙ Ó Œ «
« «
« « «
««ˆ« ˙««
««ˆˆ« .. ĵ
l& #ˆ« ˆ
«
======================= « «
ˆ« l «˙« l l «
ˆ
#ˆ« ˆ« lˆ
« l #˙« =l l
l chieán thaéng reo l vui, l l raày troå l sinh hoa l traùi.. l l
l J
œ
» œ
» _J»œ»» l ˙» l œ » l l l ll
ll ? b b »» »
» ll »» > > »
œ œ»
ll #œ»»» »»»œ »» »»» »» ll »œ»» œ»»» œ»»» ll »» œ
» . Jœ»» l »˙ l l
======================= » l »» =l l
veà bao söôùng vui. Töøng haït gioáng choân vuøi raày troå sinh hoa traùi.
# ««ˆ« . «««ˆ ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« «« «« ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ « «« ««ˆ« ««
l& . «
ˆ« «ˆ ˆ« nˆ« l «ˆ« «ˆ« l ˆ.« «ˆ
======================= « « «
ˆ. ˆ
« «
ˆ ˆ
« «
l ˆ« ˆ« l ˆ«ˆ« ˆˆ«« #_««ˆ« _ˆ«««=l
l Bao con daân nay l bieát Chuùa l nhôø doøng maùu raéc l gieo xöa l Vaø ca khuùc khaûi l
l l œ» œ» l _œ»» . _»»œ l l l
# œ.
» »
œ
ll ? »» »» »» »» ll »» »» ll»
œ #œ » » » »
œ»»» œ»» l »» »» l œ
» œ
» ∑
======================= l l =ll
«««ˆ «««ˆ %
Bao con daân nay bieát Chuùa Bôûi maùu ñaøo ñaõ gieo xöa
# «
« «
«ĵ «
« «
«
l& «««ˆ
======================= ˆ« «ˆ« l ˆ.«ˆ« . «ˆ« l ««˙«˙ l «ˆ««ˆ
Œ
=”
l hoaøn seõ tieáp l lieân vang l hoaø. l ”
l œ
» »
œ l _œ»» _œ»» _»œ» l ˙» l œ» œ
» ”
ll ? # »
œ
»» »œ
»» » » »
» ll » » »
œ»»» ll »» ˙
» ll »» œ
» »
œ»»» »»» ””
======================= =
Khaûi hoaøn ca seõ
> > >
tieáp noái vang
«« «« «« > >
««« ««« «« œ»
xa.
> Nhaïc chieán
# Ó ‰ «««ĵ «
ˆ ˆ « Œ ‰ ĵ ˆ #ˆ« Œ
l&
======================= l ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ«ˆ« « l ««ˆ« ««ˆ« ˆ« l »œ»»» =l
l l Cha oâng kieâu l huøng l moät loøng kieân l trung l
l l l _Jœ»» _œ»» Jœ» l ˙» l »
œ l
# œ.
» œ
»
ll ? »» »» »» »» ll œ»»» . œ
» œ
» J
œ»»» l » » »
» l » » »
œ »
œ
ll »» »» »» = » œ»»» l
======================= l l l
«« «« «« «« «« ««
2_OÂi cha oâng kieâu huøng duø cheát vaãn kieân trung, Raày treân choán cöûu
# Ó ‰ ˆ«j ˆ ˆ «
˙«« l Ó « «
Ó l ˆ.«ˆ.« ««ˆˆ ˆ«ˆ« ««ˆˆ l
« «
l=======================
& l «
« «
« «
« l
ˆ« ˆ« «ˆ #˙« l =
l l kieáp soáng khoå l ñau l l lNhìn thaäp giaù quyeát l
l « l œ» . J

» l ˙» l _»œ» . _»»œ _»œ» _»»œ l _>»œ» _»œ»> l _»œ» l
«
# œ» #ˆ«« ˆ«« l »»
l======================= »
»» l » l » » » » l » » l » ‰ Jœ»» l
l? »
» l l l l l =» l
««« ««« « %
truøng phuø trôï cho con chaùu theo göông xöa luoân tieán böôùc, nguyeän
# ««ˆ ««ˆ , « «« «« « ˆ ˆ « «
«ĵ « «
l & «ˆ« «ˆ« l «ˆ« ˆ« ˆ« ˆ««« l ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« l «ˆ.ˆ«.
======================= «ˆ« l ««˙«˙« l ««ˆ«ˆ« Œ =”
l hy sinh l Ñeå toâng gioáng anh l huøng thaép saùng l höông l mình. l ”
««ˆ« _ˆ«« l ˙» l œ»
queâ
l l »
œ l l œ
» ”
œ
» œ
» , »
œ
ll ? # »» »» ll œ»»» »» »»» œ»»» ll œ»»» ««ˆ« ««ˆ« ll œ»»» œ»»» » » »
»»» ”
ll »»˙» ll »»»œ œ»»» =
======================= »» »» ”
hy sinh Ñeå toâng gioáng anh huøng laøm raïng queâ höông mình. Nhaïc chieán