Vous êtes sur la page 1sur 1

Voøng Hoa Daâng Meï

Phanxicoâ
C G

 
      
     

1. Moät voøng hoa quyù daâng Meï moät voøng hoa töôi, daâng
2. Moät trôøi sao saùng muoân truøng bieån roäng soâng xa, sao
3. Ngoït ngaøo nhö suoái eâm ñeàm dòu nheï nhö söông, muoân
4. Mieät maøi naêm thaùng daâng Meï cuoäc ñôøi hoâm nay, daâng


     
Am C G C

        
Meï traøng haït Maân Coâi, daâng leân Meï traøng haït Maân Coâi.
baèng tình Meï bao la, sao cho baèng tình Meï bao la.
ñôøi loøng Meï yeâu thöông, oâi muoân ñôøi loøng Meï yeâu thöông.
Meï cuoäc ñôøi hoâm mai, daâng leân Meï cuoäc ñôøi töông lai.
C7 F Dm G C

      
            
Tieán daâng leân Meï lôøi haùt lôøi ngoït ngaøo, tình meán tình daït
Bieát trong tim Meï ngôøi saùng nghìn maët trôøi, söôûi aám töøng phaän
Kính daâng leân Meï hoàn xaùc nhieàu toäi tình, loøng meán hoaøi baïc
Caát trong tay Meï ngaøy thaùng nhieàu muoän phieàn, ñöôïc soáng gaàn Meï

      
F G C E7 Am

     
   
daøo, thaønh kính tieán daâng Meï yeâu.
ngöôøi, ñoåi môùi bieát bao nieàm vui. Ñk: Daâng hoa daâng hoa, naêm
tình, Meï thaép saùng nhö bình minh.
hieàn, laø coù söôùng vui trieàn mieân.

 
        
Dm C Dm G
   

saéc hoa töôi trìu meán. Daâng heát bao nhieâu maøu hoa, so

         
C D7 G E7 Am Dm

  
    

 
vaãn thua xa Danh Meï. OÂi Ma - ri - a! OÂi Ñoùa Hoa Thieâng trìu


     
E F G C F G7 C

     

 
  
 

meán, xin haõy thôm höông loøng con, cho bieát noi göông Meï luoân.