Vous êtes sur la page 1sur 5

Ph˝a Sau Một C“ GŸi

Chocolate Musical

. _œ» J » Sheet piano by cô giáo Sín :x Composer: Tiên Cookie œ»
.
_œ» J »
Sheet piano by cô giáo Sín :x
Composer: Tiên Cookie
œ» .
b
b2
œ » » » »
œ»
»
J œ»
b
œ » »
» »
b
Œ
.
» » »
» »
4
» »
»
ß
Í
=====================& l
» »
l
l
= l
l
l
l
˙»
˙» ˙
l
b
2
b
Ó
l
»
˙ » ˙
l
l
˙ » »
l
b
4
»
=====================? l
b
l
» » »
l
» »
= l
b
b
«« «
«« «
«
««
b
œ» .
«« «
b
ˆ« « ««
ˆ «
ˆ«
.
« «
ˆ « «
ß
Í
======================& l
» » »
l
l
« ˆ « ««
l
ˆ« .
= l
_ˆ« « ««
_ˆ« «
l
l
l
_˙» »
˙»
˙ »
˙»
l
b
˙ » ˙
b
»
l
˙ »
l
»
˙ » ˙
l
b
======================? l
b
» »
l
» »
»
l
» »
»
= l
b
b
««
««
««
b
«
b
«
«« «
ˆ«
.
««
«
«
˙«
nˆ. « ˆ«
ß
Í
======================& l
j ˆ«
l
l
.
« ˆ = l
_ˆ« « ««
l
l
l
l
˙»
˙» ˙
n˙ _˙» »
l
»
˙
b
b
˙
»
l
»
˙
»
l
» ˙
»
»
»
l
b
»
======================? l
b
»
»
l
»
»
l
»
= l

ß
Í

ß
Í

======================& l

l
l

======================? l » »

««

======================& l

l
l

======================? l

b

b b b

ˆ « «« « « ˆ « « «

œ»

» » »

«

«

«

« ˆ

««

«

ˆ«

“ “ {

ˆ« « «« ˆˆˆ « «« « « «« « « «« «

l
l

l l

« ««

« ˆ « « ˆ «

«

ˆ « « «« ˆ « « « «

œ»

» » »

{

««

_ˆ « « «

l
l

l l

= l

l
l

= l

_˙« « ««

» { «« _ˆ « « « l l l l = l l l =

««

«

ˆ

«

l

l

l

l

««

«

ˆ«

œ»

»

» »

œ»

»

» »

«

«

ˆ « «

« « «« ˆ

œ»

» » »

ˆ « « «« ˆ « « ««

œ»

»

» »

l

l
l

=

ˆ « «

= l

b

b

b

b

b

b b b

œ» »

»

œ»

» »

ˆ« « «« ˆ « « «« « «« ˆ « «« ˆ« « « «

«

«

œ»

» » »

œ»

»

» »

«« «

«

ˆ ˆ

« ˆ « ««

l

l

l

l

_ˆ« « ««

.

_ˆ« « ««

ˆ « ˆ « «« l l l l _ˆ« « «« . _ˆ« « ««

œ» »

» »

b

b

b

b

œ»

»

» »

https://www.facebook.com/chocolatemusicalinstruments/ Liên hệ với page để được tư vấn về các khóa học đệm Piano nhé :x chocolatemusical.edu@gmail.com

ß
Í

ß
Í

ß
Í

ß
Í

ß
Í

=====================& l

l

l

=====================? l

b

b

b

b

««

«

˙«

««

«

l
l

l

l

l

l

l l

= » l

l

l

= l

ˆ« .

K œ»

» » »

» œœœœ » »

» » »

»

» » »

»

œ

» » »

_ » œ

»

» »

» » »» œ

» œ

»

» »

»

» »

»

»

b

b

b

b

œ»

» »

»

œ »

» »

œ» »

» »

œ»

» » »

œ»

» » »

œ» » »

» » »
»
»
»

======================& l

l

l

======================? l

b

b

b

b

««

» œ » œ » œ« ˆ « «

«

««

««

«

««

«

œ » » » » »

l

l

l

l

l

l

l

l

««

k ˆ«

«

= l

l

l

= l

»

»

»

»

œ

.

» œ

» œ œ »

»

»

»

œ »

»

»

»

» œ » » »

œ »

»

»

»

ˆ «

ˆ

«

ˆ« .

»

»

»

»» »

»» »

œ »

» »

» »

»

» œ

_

œ »

_

_œ » _

œ »

» »

_œ» »

» »

»

»

»

b

b

b

b

» »

» œ

» »

» œ

» » » » »
»
»
»
»
»

œ» »

» » » » » » » » »» » » »
»
»
» »
» »
» »
»»
» » »
» » » »
»
»
»
»

« «

«

======================& l ˆ « «ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « «ˆ « _ˆ « « ˆ ˆ«

l
l

======================? l

b

b

b b

ˆ« « ««

««

«

ˆ «

««

«

«« «

_ œ »

» »

» »

«« «

«« «

l
l

l l

««

«

ˆ «

«

«

«

ˆ «

«« «

««

l

l l l

««

«

««

«

=

l

l

= l l

«

«

«

«« « «« «
««
«
«« «

« « «

« «

ˆ «

« «

«

ˆ «

« « «

ˆ «

ˆ «

b

b

œ »

» » »

œ »

»

»

œ » »

» » »

b

b

œ » »

»» »

œ » » » »

œ »

œ »

» »

» »» »» » » » »
»
»»
»»
» »
» »
»
»
. œ » _œ » b «« » œ » . œ b œ »
.
œ
»
_œ »
b
««
»
œ
»
.
œ
b
œ »
»
»
b
««
«
««
»
»
»
» » œ
» œ
»
b
«
« ˆ
«
»
»
»
»
» œ
» œ
»
œ
» œœ
»
»
»
»
ˆ. «
ˆ« « ««
ˆ «
»
======================& l
l
»
»
»
»
»
l
»
»
»
»»
»
»
»»
»
»
»
»
» » »
»» » »
= » l
l
l
œ »
l
l
_ œ »
«
œ»
œ »
»
œ »
«
«
«
«
««
«
l
b
œ»
l
»
»
»
»
«
«
«
œ » »
»
»
l
« « ˆ ˆ
b
œ
«
« ˆ
« ˆ
b
»
»
b
»
»
»
»
»
«
======================? l
»
l
»» » »
»
»
»
»»
l
= l l
_ˆ« «

======================& l

l
l

======================? l

b

b

b

b

œ

»

»

» »

»

««

«

ˆ«

«« «

«ˆ « ˆ

«« «

» œ œ »

» »

»

» œ » »

»»

œ». » »

»

l
l

l

l

l

l

l l

»œ

» »

»

œ

»

»» »

œ » » »

» »

= l

l
l

= l

» œ » » »

œ »

» » »

J œ»

» » »

»

»

» »

œ » » »
»

œ »

»

» »

« «« « «
«
««
« «

«

« « «

ˆ« «

« « «

ˆ «

ˆ «

«

« «

ˆ «

_ _ »

œ »

œ

_ œ

» »

»

»

» »

b

b

b

b

œ »

» » »

» »

» »

œ »

»

» » »

œ »

» » »

»œ

œ »

» » »» » »»
» »
»»
»
»»
»» »» » » » »
»»
»»
»
» » »

2

ß
Í

ß
Í

ß
Í

ß
Í

ß
Í

=====================& l

l
l

=====================? l ˆ « » »

b

b b b

««

«

«

« « «

« ˆ« « «

««

««

« ˆˆ ˆ ˆ

«

«

««

« «

«

«

l

l l l

l
l

l l

ˆ« « ««

««

«

ˆ «

l

=

l

= l l

ˆ .

˙»

» »

»

œ». »

» »

œ »

» » »

« ««
«
««

« «

« «

«

_ˆ« «

« «

«

« ˆ

« ˆ

« ˆ

« «

ˆ

«

« «« «« « « « « « « « ˆ «
«
««
«« «
«
« «
« «
«
ˆ «

« « «

«

«

ˆ «

ˆ «

_œ »

» » »

b

b

b

b

» » » œ

» œ

» œ

» » »» » » »
»
»
»»
»
» »
» œ» » b œ » . _œ » œ . œ » » 1.
»
œ» »
b
œ »
.
_œ »
œ
.
œ »
»
1.
»
œ
»
œ
b
»
»
»
œ
œ»
»
»
»
» œ » »
œ. » » »
»
b
b
»
»
»
»
»
» œ
» œ
»
» œ » »
»
»
»
»
»
»
»
» »
»
»
»
»
»
»
======================& l l
»
»
»»
»
»
l
»»
»
= l
l
_
œ
»
l
l
l
œ
»
«
«
««
_
»
»
_œ » œ
«
«
_
œ »
l
»
»
œ »
«
«
« « «« ˆ ˆ
«
œ
»
»
œ
»
b
b
œ» » »
»
»
»
»
l
«
«
« ˆ
« ˆ
l
»
»
»
»œ
»
»
»
l
b
»
======================? l »
b
»
»
»
«
»
»
»»
»»
l
«
l
»
»
»
»»
»»
»
= l
_ˆ «
»
œ». » _œ » _œ» » b » œ » » œ œ » œ
œ». »
_œ » _œ» »
b
»
œ »
» œ
œ » œ »
œ»
b
»
»
»
»
»
»
œ » » » »
» œ » »
»œ
»
b
»
»
»
»
»
»»
»
»
»
»
»
b
»
» œœ » »
»
»
»
»
»
======================& l
»
»
»
»
l
œ » » »»
»»
» »
l
= l
»
l
«
l
œ »
l
l
«
«
_ œ »
«
« «
_ˆ « « «« ˆ
«
»
«
«
«
««
«
«
«
œ »
»
» œ
«
«
«
l
b
«
« ˆ
« ˆ
»
»
»
«
«
ˆ ˆ « «
«
b
«
»œ
»
»
l
«
ˆ «
ˆ «
b
b
»
»
»
«
»»
»
»
«
======================? l
ˆ
«
l l
»
»
»»
l
= l l
_ˆ « «

2.

{ ”

{ ”

»

» œ

»

»

»

»

œ » » œ » » œ. » » »

»»

»

»

»

_ _ »

_œ » œ

œ

»

»

»

»

»

»

»

»

œ

»

»

»

»

»œ

» »» » » »»
»
»»
» »
»»

= l

l
l

= l

»

»

»

œ »

======================& l

l
l

======================? l »

b

b

b

b

˙»

»

»

»

l
l

l

l

œ»

»

»

»

.

_˙» » ˙ » ˙

»

»

»

«« «

ˆ

«

_«ˆ « ««

« «« «« « « «
«
««
««
« «
«

«

«

«

«

«

ˆ «

«

«

«

ˆ

«

« ˆ

«

ˆ

«

b

b

b b

» »

« « « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « b

œ » » »

» »»

» œ » »

» » œ

l
l

l

l

.

_œ» »

» »

œ »

======================& l

l
l

======================? l

b

b

b

b

œ». »

» »

_œ » _œ» »

» » »

« «« ˆ « _œ » »

»

» »

«« «

ˆ« « ˆ

«« «

» œ œ »

» »

»

l
l

l l

» œ

» »

»

œ »

»

»»

»

» » »

» œ » »

»

= » » » » l

l

l

= l

œ » » »»

œ »

»

» »

«
«

« «

« «

« «

ˆ

«

« ««

« « « ˆ

« «

ˆ «

«
«

« «

« «

« «

«ˆ

« ««

ˆ « « «

« «

« ˆ

« «« ˆ « _œ » »

»

œ »

_ œ »

b

b

b

b

» œ

»

» »

» »

» »

» œ

» » » » »
»
»
»
»
»

œ» » » »

» » » » »
»
» »
»
»
»» »» »
»»
»»
»

3

ß

Í

ß

Í

ß

Í

ß

Í

œ» b b œ» » ˙» ˙» » » b » » b » »
œ»
b
b
œ»
»
˙»
˙»
»
»
b
»
»
b
»
»
»
»
»
»
»
ß
Í
=====================& l
l
l
= l
l
l
l
l
«
«
«
««
«
« ««
«
«
«« « «
««
«
«
«
«
«
« ˆ « «« _œ» »
«
« ˆ « «« #_œ» »
«
ˆ ˆ « «
«
«
«
œ » » »
«
«
«
œ » » »
l
b
«
ˆ «
ˆ «
l
«
ˆ
«
»
» » » œ
l
«
«
#ˆ «
»
» œ » »
b
«
l
b
«
«
ˆ « « «
»
»
œ »
« #ˆ «
»
»
œ »
=====================? l
b
«
l
«
«
ˆ «
»
» »»
»
»
_ˆ «
» »
»
l
»
» »»
= l
»
#ˆ «
» »
»
»
«
_ » œ .
_ » œ
»
_ » œ .
«
_ »
_œ» »
_
»
_
_
» »
_œ »
b
˙»
#
#
« ˆ « «
ˆ « «
» œ
.
_ _ .
b
»
«
»
» »
» œ
œ » »
b
#
‰.
» »
b
» »
» »
« «
« «
» »
»
» »
»
œ
»
ˆ «
======================& l
l
l
»
ˆ «
l
» » »
»
= l
»
»
l
#˙ _ »
l
l
l
l
#_˙ #˙ _ ˙
_ œ
»
» »
l
»
l
#
» œ
» »
» œ
b
»
b
»
Œ
œ»
l
»
» » » » œ
l
b
#
» »
» »
======================? l l
b
» »
l
l l #
» » »
»» » »
»»
»
= l

======================& l

l

l

======================? l

#

#

»

»

»

» œ œ œ» » œœ » » »

»

»

œ » _œ

»

»

»

»»

»œ

»

»

»

»

««

«

« ˆ ˆ«

««

«

ˆ « ˆ «

«« «

#

#

#

#

l

l

l

l

œ » » » œ » » œ». » » »

»»

»

»

» œ

»

» »

_œ »

»

»

» »

l

l

l

l

=

l

l

l

= l

œ» »

»

»

»

»

»

»

œ

»

»

»

»

J œ»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»»

»

»

_ » œ

_ »

» œ

» œ

_œ » »

» »

» » » » » œ » » » » » »» » » »»
»
»
»
»
» œ
»
»
» »
»
»»
» »
»»
» »

» œ

»

» »

œ » »

œ »

œ »

» œ

» » » » » » » » » » »
»
» »
»
»
» »
» »
» »
» » » » »» »»
» »
»
»
»»
»»

======================& l

l

l

======================? l

#

#

# #

#

#

« « «

«

««

«

œ » œ »

»

»

»

««

«

ˆ «

«« «

ˆ «

« ˆ « ««

_ » œ

_

» »

« «

«

ˆ « ˆ

œ» »

œ»

»

»

»

»

»

œ œ

»

»

»

l

l

l

l

l

=

l

l

= l

»

» »»

»

ˆ

«

l

l

l

l

»

»

»

»

.

˙»

»

»

»

œ »

» »

» »

_

œ »

» » »

» œ

» œ

_œ » »

» » »

œ »

»

»

» » œ

»» »

» œ

»

» »

» » » » œ » » » »» » » » »» » »
»
»
»
» œ
»
»
»
»»
»
» »
»» » »
»

» œ

»

œ »

» »» » » »» » »
»
»»
» »
»»
»
»
» »
» »
« « « « « « ˆ « « « « « «
«
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
«
«

ˆ

ˆ «

ˆ «

_œ »

»

»

» œ

_ » œ .

_ »

»

»

»

» » œ

»

»

_ œ

_

_ » œ .

_ »

»

œ » »

» »

» » » » œ » » _ œ _ _ » œ . _ »

_ _ » » œ

» » » » œ

»

l

l

l

l

_» _ » œ

œ » » »

»

»

======================& l

l

l

======================? l

#

#

#

#

#

#

_œ »

» » œ

_

.

»

œ »

» »

»

_

_ .

œ »

»

» »

_œ »

» »

»

l

l

l

l

l

=

l

l

= l

œ. »

» »

»

»

» »

» œ » »

» » » œ

œ

»

»

»

»

»

» » œ

_

_

_

»

» œ

»

œ

»

»

»

»

œ

»

»

»

»

œ

»

œ

»

œ» »

» » œ » » » » » » » » » » »» »»
»
» œ
» »
»
»
» » »
» » »
»»
»»
» »
» » » » » » » » » »
»
» »
»
»
» »
» » »

» œ

» » » » »» »»
»
» » »
»»
»»

4

ß
Í

ß
Í

ß
Í

ß

Í

œ» » _˙» » # # » œ œ. » _œ » œ » »
œ» »
_˙» »
#
#
» œ
œ. »
_œ »
œ » » »
œ. » » »
»
»
»
#
»
» œ » »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
======================& l
»»
»
»
l
l
= l
l
l
_
»
«
« ««
« « ««
_ » œ
» œ
_ _ œ » » »
l
l
_œ »
«
_»œ » »
_
»
_
«
_œ »
»
«
« ˆ
»
»
œ » » »
l
#
#
»
œ
»
»
œ
«
« ˆ
»
»
_ »» » »
»
»
»
#
» œ
»
»
»
l
«
»
l
l
»
»
«
« « « ˆ
»
œ » » » »
»
»
»»
»
»
======================? l » » «
l
«
l
» »»
= l
»
»
»»
«ˆ
œ » » »
» »
ˆ« ««
#
_œ» »
.
#
œ»
» œ œ »
œ»
»
»
œ » » » »
» » » œ
»œ
»
#
» »
«« « ˆ«
ˆ « « ««
» »
œ » » »»
»
» »
» œ
» » »
» » »
»
======================& l
l
œ » » »»
» »
l
»
»
= l
_» _ _ » œ »
l
l
_ » » » œ
_ » œ
l
_ _ _ » » » œ
l
œ »
_ »
_ » œ
_ »
»
_ »
_ »
# #
œ»
» »
»
» »
» »
l
œ»
» »
» »
l
#
======================? l
»
» »
» » »
l l
l l
= l

#

#

l » » » » » » l l l l = l # # _˙»

_˙» »

»

˙

» » »

_œ» »

œ »

»

» »

l
l

l

l

# _˙» » » ˙ » » » _œ» » œ » » » » l

_ » ˙

_˙ ˙

_

» » » _œ» » œ » » » » l l l l _ »

»

»

»

»

»

_

_ » ˙

»

˙

»

» » »

» œ

======================& l

l

l

======================? l

«« «

k ˆ«

» œ œ»

»

» »

#

#

#

#

l

l

l l

œ »

»

» »

œ » » »»

»

» »

»

» œ » » »

= » » » » l

l
l

= l

œ » » »»

_ » ˙ » ˙

»

˙

» » »

˙

_ »

#

#

#

#

#

#

»

»

»

˙

»

»

»

======================& l

l

l

======================? l

_

_

œ»

»

»

»

»

»

œ»

»

»

»

l

l

l l

˙»

»

»

»

»

l

l

l l

˙»

»

˙

»

»

»

l

l

l l

= ”

= ”

œ

˙

» ˙

»

˙

»

» »

l l l = ” ” ” = ” œ ˙ _» » ˙ » ˙
l l l = ” ” ” = ” œ ˙ _» » ˙ » ˙

_˙» »

˙ » ˙

» »

»

_˙» »

˙ » ˙

» »

»

_

˙

«« «

˙«

5

Centres d'intérêt liés