Vous êtes sur la page 1sur 1

TRAMUSSOS D'ÀFRICA

¬ ## 2 f‰ . «« «« œ
K
» œ
J
» œ
K
» œ
J
»

« « « « «
« «
« « « « « «
«ˆ Jœ»»» l »» »» »» »» Jœ»»» l j.ˆ« «k ˆ« «k
Popular valenciana
S & 4 ˆ« j
k
“l================================ ˆ« «j ˆ« l k
ˆ« «j ˆ« j ˆ« «j ˆ« l ««˙«
ˆ« «j l «˙« l «˙« =l
“l f La« la la l la la la la la pl la la la la l la la la la la l la l la l la l
# 2
“l # 4 ‰ . k «
«ˆ« «j « « « « « «
ˆ« j «ˆ« l ««k
================================
& ˆ
«
«j
ˆ« ««k
ˆ
« j ˆ« l j.«ˆ« «k
«ˆ« «j «ˆ« _««j «« l ««k
ˆ
j
« ˆ
« «ˆ« ««k
j ˆ
«
«« « l ««
ˆ
j
« « ˙
«
l «
«
l ««
˙
« =
l
C
“l l l ˆ
« l _ˆ
j
« l l _ ˙
« l l
f
“l ## 2 ‰ . «« «« «« l «« «« «« «« «« pl Jœ» . Kœ» Jœ»» Jœ» l Kœ» Jœ» «« «« « l «
La la la la la la la la la la la la la la la la la la
l «
la
l ««
la
l
4 ˆ
k
« j
ˆ
« ˆ
j
«
“l================================
& l ˆ
k
« ˆ
j
« ˆ
k
« ˆ
j
« ˆ
j
« l »
» »
» » »
» l » »» » ˆ
k
« ˆ
j
« «
ˆ
j
« l ˙«« l «
˙
« l ˙
« =l
“l •
T
l l l
f La la la« la la la« la la pla la laJœ» la laKœ» laJœ» la laJœ» la la l l l l
“l ## 24 ‰ . «« Jœ»» «j l « ˆ« Jœ»» «« l Jœ»» . Kœ»»» »» Jœ»»» l »» »» Kœ»» »» «« l Jœ»» . «« ««j « l Jœ»» . «« ««j « l Jœ»» . «« ««j «« l
la la
B ˆ« » ˆ« l «j.ˆ« «k
k
L“l================================
? » j ˆ« l » l » ˆ« l » k
j ˆ« ˆ« «j
ˆ« l » k ˆ« ˆ« «j
ˆ« l » k ˆ« ˆ« =ˆ« l
j

¬ ## U
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
««j «« «« «« «« « « « « « «« ««˙« « «ˆ« ˆ««j
ˆ
« . ˆ
k
« ˆ
j
« ˆ
j
« “ { j.ˆ« «k
“l=================================
& ˆ« «ˆ« l «j.ˆ« «k ˆ« «j ˆ« j ˆ« l l «j.ˆ« «k « ««j ˆ« l ««j ˆ« . ««k
ˆ« ««ˆ« =l
“l la. Tra -mus -sos “ d´À - fri - ca l que són fres -l quets, l que els ven Ju - l a - no l
# U
“l # « «« «« «« “ «« « « l « « «« l ««˙ l « « « « l « « l
bu - rra nú - me - ro ú, s´em - bo - rra - txe

“l «
« . ˆ
k
« ˆ
j
« ˆ
j
«
=================================
& ˆ
j “ { ˆ
j.
« «
ˆ
k
« «
ˆ« «
l j.ˆ« k «
ˆ« _j «
«
«ˆ j ˆ« l « l «
ˆ
j
« . «
ˆ
k
« «
ˆ
j
« «
ˆ
j
« l «
ˆ
j
« . «
ˆ« _«ˆ
k «
« = l
“l U
la. Tra -mus- sos “ bu - rra l
d´À - fri - ca
nú - me - ro l ú,
que són fres - quets, l que s´em - bo - l rra - txe
els ven Ju - a - no l
“l ## J»»œ . ≈ Œ “ ‰ . ««k ˆ« Jœ»»» Jœ»»» l Jœ»»» . ««k ˆ« ««ˆ« l ««j.ˆ« ««k
ˆ« ««j
ˆ« Jœ»»» l ˙»»» l Jœ»» . ««k ˆ« ˆ««j
« ««j
ˆ«=l
&
“l • »
=================================
“ { l l l l » l
“l la. “ Tra - mus - sos l d´À - fri - ca l que són fres - l quets, l els ven Ju - l
U
“l # Jœ»» . “ . Kœ» Jœ» « l .
‰ «j Jœ»» l Jœ»» . Kœ» «« Jœ» l « «« l Jœ»» . Kœ»»» Jœ»»» Jœ»» l
Xi - met de bu - rra nú - me - ro ú, que s´em -bo -
# » ≈ «
ˆ
« “{ » » œ
J
»
» » »
» «
ˆ
j
« l » œ
»
» » » ˆ
j
« » «
ˆ . ˆ« l »
j
L“l=================================
? l» » » l « »=l
la. Tra - mus - sos d´À - fri - ca que són fres - quets, fres - quets, els ven Ju - a -
¬ ## «« ««j ««
Xi - met de bu - rra
«« «« «« «« «« « « es el nú - me - ro
«« «« «« ««k
ú,
«« ˙
que s´em -bo - rra -

& «
«
j.ˆ« k «
«
ˆ« j ˆ« ˆ
«
“l=================================l ˙
« l ˆ
j.
« ˆ
k
« ˆ
j
« ˆ
j
« l ˆ
j.
« «
ˆ
k
« «
ˆ« l j.ˆ« k ˆ« j ˆ« ˆ
« ˆ« l »»»
k =l
“l el tra - mus - l ser. l Xi -met de l bu - rra l
Bai - xeu don - ce - lles sen - yo -res tam - l bé, l
#
“l # « « « «« l ««
més que nin - gú.
l «« «« «« «« l «« «« « l « « « «« «« l ««˙«
el nú - me - ro dos ,
l
“l «
_«j .
ˆ _«k «
ˆ « «
=================================
& ˆ
j ˆ
j
« l ˙
« l ˆ
j.
« ˆ
k
« ˆ
j
« ˆ
j
« l ˆ
j.
« ˆ
k
« «
ˆ
« «
ˆ
j.
l « « « «
ˆ
k «
ˆ
j ˆ
k
« ˆ
k
« l = l
“l el tra - mus - l ser. l Xi -met de l bu - rra l
Bai - xeu don - ce - lles sen - yo -res tam - l bé, l
# « « « « « « « « « œ
J
»
“l # J»»œ . Kœ»» «ˆ« l «j.ˆ« «k
ˆ« Jœ»»» Jœ»»» l «˙« l «j.ˆ« «k ˆ« Jœ»»» Jœ»»» l Jœ»»» . «kˆ« «ˆ« l «j.ˆ« Kœ»» »» Kœ»» Kœ»» l
més que nin - gú. el nú- me - ro dos,

“l • »
=================================
& » l l l l l » » = » l
“l a - no
l més que nin - l gú.
el tra - mus- ser.
l Bai Xi - met de l bu n-_
- xeu don - ce - lles
œK»» _J»œ» Kœ»» Kœ» l el nú - me - ro l
sen - yo - res tam
«
“l ## ««ˆ . « œ
K
» œ
J
» « « Jœ» «
l «ˆ« . » » » »» l »» ˙
»
ˆ« ll ««j.ˆ« »» »» «j ˆ« ll «ˆ« . l
ˆ« l Jœ»»» . Kœ»»» »» ««j
««j l
rra - txe rra

? «j
L“l================================= ˆ« l j l =l
no Ju - a - no el tra - mus - ser. Bai- xeu don - ce - lles, sen -yo -res tam - bé,
txe, Xi - met, mésque nin - gú. Xi - met de bu - rra el nú- me - ro dos,
¬ ## . ««j ««k ««j ««k œ
K
» œ
J
» œ
K
» œ
J
» œ
K
» ˙»» Jœ»» . ««k ««j ««j ˙» Jœ» . Œ
œ
J
» œ
K
» œ
J
»
»» »» »» »» »» l »»œ
K
» œ
K
» œ
K
» ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
« œ
K
» » » » »
»» l » » » » »» » l » œ
K
» » l» ˆ
« ˆ
« ˆ
« {” »» l »» ≈=
1. 2.
l&
“================================= ”
“l bai -xeu es -par -l den - yes, sa - ba - tes i l bo- tes i ba - ra - ta - l rem l Xi -met de” l ”
“l ## « « « « « l « « « « « « l «« « « «« « « l « l« « « « ” « l « ”
« « « « « « « « « « « Œ
que s´em - bo - rra - txe, que s´em - bo - rra - txe per -què és molt gos.
l& ˆ
j . ˆ
k ˆ
j
« « « « « l « j ˆ
k
“================================= ˆ
k ˆ
k «
ˆ« k «
ˆ« «j
ˆ« k «
ˆ« « lˆ
k ˆ
k
« ˆ
j
« « ˆ
k ˆ
j
« ˆ
k ˆ
k
« « l ˙« « l «j.ˆ« «k ˆ« «j ˆ« «j ˆ« {” «˙« l «j.ˆ« ≈=”
“l bai - xeu es - par -l den - yes, sa- ba -tes i l bo - tes i ba - ra - ta - l rem l Xi -met de” gos. l ”
“l ## Jœ»» . Kœ»» Jœ»» Kœ»» œK»» l Kœ»» Jœ»» Kœ» Jœ» Kœ» Kœ» l ««k ««j ««k ««j ««k ««k l ««j.ˆ ≈ ««k ««j «« l « ≈ Œ ” ««˙ l ««j.ˆ ≈ Œ”
que s´em - bo - rra - txe, que s´em - bo - rra - txe per -què és molt
» » » »
“=================================
l& » l » » »
» »
» » »
» » l ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
« l « ˆ
« ˆ
« ˆ« l «j.ˆ«
j ”{ « l « =”
“l • dos,que
bé, bai - xeu es -par - l den - yes, sa - ba- tes i l bo - tes i ba - ra - ta - l rem, ba-ra -ta -l rem. ” gos. l ”
“l # Jœ»» . Kœ»» Jœ»» Kœ»» Kœ»» l Kœ» Jœ» Kœ» Jœ» Kœ» Kœ» l Kœ» Jœ» « « « « l Jœ» . Kœ»» Jœ» « l Jœ» . ‰ « ” ˙» l Jœ» . Œ”
s´em - bo - rra - txe, que s´em - bo - rra - txe per -què és molt
# » » » »
L“l=================================
? » » » »
l » » » » » » l » » » »
» »
» «
ˆ
k
« «
ˆ
j
« «
ˆ
k
« «
ˆ
k
« l » » ≈ » »
» «
ˆ
j
« l » » ≈ «
ˆ
j
« {” »» l »» ≈=”
bé, bai - xeu es -par - den - yes, sa - ba- tes i bo - tes i ba- ra - ta - rem, ba-ra -ta - rem. Xi -
que s´em - bo - rra - txe, que s´em - bo - rra - txe per - què és molt gos.