Vous êtes sur la page 1sur 6

1

NIỆM KHÚC CUỐI


Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Soạn cho piano solo: Linh Nhi

## 3 « ««« . »
œ «« ««« . _œ»»
Ó «ˆ« gg ««ˆ.ˆ« . ˆ œ
J
» » »
œ
»» » »» gg ««ˆ.ˆ« . ˆ.
« œ
J »
œ
»» »» œ»» g «« ˆ œ
J
» »
œ
» »»
4
ß ======================
l& lg l gg » » l gg ˆ.«ˆ« . »
» =l »
l l l l l
Íl # 3 l œ» __œ»»» __»»»œ __»œ»» l œ» _œ»» __»»»œ __œ»»» l « «« œ» _œ»» __œ»»» _»»œ l
l====================== l »
œ »» » » l »» » » l «« ˆ« »» »» » » l
l? 4 # l »» » l »» »» »
œ l ˆ« =l
## _»˙»»˙ ‰ ««j . J
œ
» »
œ ««« ««j ««« «« «« « « « « «
»
˙ ˆ
« œ
» » » »
œ ˆ. ˆ
«
l ggg& »»»
ß ======================= l »» » » »» l _«ˆ.«« . g
g
«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l ««ˆˆ «ˆ« «ˆ« _««ˆ« _«ˆ« = «ˆ« l
l l l« _ ˆ l l
Í l # « «« œ» œ»» _œ»»» œ»» l œ»» œ»»» _œ»»»» œ»»» œ»» œ»» œ»»» œ»» l «««« «««« «««ˆ« ««ˆ« _œ»»»» œ»» œ» œ» . l « «« «« œ» «« « l
ll ? # «« ˆ« »» »» » ll »œ œ»»» »» »» » » » » » ll «« ˆ« » »» »» »» œ»»» ll ««« ««ˆ ˆ« œ»»» »» œ»»» ˆ« «ˆ«=
======================= . ll
ˆ« »» »» »» »» ˆ« _«ˆ »
## _»œ»œ
ggg . œ
J
» »
œ »
œ œ
» . Jœ»» œ»»» œ»»
« « bœ »
» Œ »»»œ »» l » »
œ
» œ
»
» » »
» » » l »œ.»» » » »
lß & b_ˆ«ˆ«« _««˙«˙
======================= l »» » =l
l l l l l
Í l # ««ˆ«« ˙»» l œ»
»»» Œ Œ
l «
«˙«
l «
«˙«
l
l=======================
l? # «
«
ˆ« »»» »
»
˙ l
l »»» œ l
l ˆ«
&
«
« l
l _««ˆ « = ? ll

## «««ˆ« . « _
»
œ
» _
˙
»
» _
»
œ
» .. _œ»» _»œ» _»œ» #œ_»œ» _œ»œ.»» .. _»»œ
« «
« «
«
ˆ «
« œ»»» »» »˙»˙ g œ»»œ.» œœ»»» »œ»Jœ »œœ»» »J»œ»œ œ»œ» . »»
l& gg
ß ======================= ˆ.«ˆ« . «« ˆ«« l _«˙«˙

j ˙ l »»»
gg » » l »»» »» »
» » =» l
g « «
l l l l l
Í l # «« ««ˆ« ˙»» l « «« œ» œ» œ» l « œ» _œ»» __œ»» l « «« «« l
l======================= « » l ««ˆ« ˆ« »» »» »» l «« «ˆ« œ»» »»» » » l ««« «ˆ« ˆ« ««« œ»» #œ»»» l
l? # «
ˆ l l «ˆ« » l ˆ« #ˆ« » =l
Fb://lopnhacsacmau - ĐT: 0985375351 - 01649707606
Dạy piano cổ điển, nhạc nhẹ (solo, đệm hát)
Viết sheet nhạc theo yêu cầu
2

√ _»
## _»˙»˙» « « «
« «
« « «
« «
« «
«
« «
« «
«
« . _»œœ.» . _J»œ»» _œ»»» œ»
»
˙
»
g ‰ ®«« ««« «« ««« ««« «ˆ« ˆ« ««« ««ˆ «ˆ ˆ«« «ˆ« ˆ«ˆ.« Jœ»» »»»œ »œ g »œ.»
» » » »»
l & »» gg
ß ======================= ««ˆ «ˆ ««ˆ l _«ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« l «ˆ« . » »» l gg »» =l
l _»
œ l « _
»
œ l »
œ
_ ___»»»œ _œ» ___œ»»» _œ» l l
«
Í l # «« «ˆ« »»œ œ»»» »» œ»»» «« «ˆ« œ»»» »» œ»»» œ» l »œ »»œ »»»œ »» » »» » »»» »»»œ »»œ »œ l « «« œ» œ»»» »»»œ l
l
l ? # ««ˆ »
======================= l ««ˆ » »» l »œ »» »»» »»»
»» »» » »
»» »» »» »» l ««ˆ« ˆ« »» » =l

## œ»œ» .. _Jœ»» _»»œ ««


»
œ. »
» » »» ««˙ »
œ ˙ ‰ œ
J
» œ»» . «« »œ œ»» bœœ»»» ... Jœ»» œ»»» œ»»
»»»
ß =======================
l& l « »» l » ˆ
j
« » » » œ
l »»» » = » l
l « _»
œ œ
»
_
»
_ l _»
œ l _ ˙
» l « « « «« _œ» ___»»»œ l
«
Í l # «« «ˆ« œ»»» »» » » » l « «
« »
œ »
œ»»» »» » »» l »œ »» » »
œ »
œ » l « bœ
» »
««« «««ˆ «ˆ «ˆ »» »» »» »œ »»»œ l
« «
ˆ
l ? # «ˆ
======================= l ««ˆ l »» » l ˆ«« »»»œ »»»» = »»» l

## «««ˆ« . Jœ»» œ»»» œ»» b˙˙»» ‰ »


œ »
œ
» œ
» . œ
J
»
» »
œ
» »
œ g _»˙»˙
»˙»» œ»»»
g «
ˆ.«ˆ« . » » » »
» » »
œ.
» » » »
» gg œ
»
»» » =l
l gg&
ß ======================= l »» l »» l »»
lg _
»
œ
_
» »
œ
_ l l _

œ
» _ œ
» l l
Í l # œ» œ»»» » »» œ»»» œ» l «« ««ˆ« bœ»»» »
œ œ»»» l »œ œ»»» » »» œ»»» œ» l ˙»»
» Œ l
l? » # »
======================= » » » «
» l «ˆ »» œ»»» » » » » l » » » » »
» l ˙»»» » =l
___œ»»» __œ»» _œ»
## ««ˆ«« . J»»œ œ»»» œ»»» œ»»œ.. Jœ»» œ»»» œ»» ˙«««« « _»» _»»» _»»» _œ»»» œ»» œ»» œ» « «
ggg «
ˆ. » » » » « ««« «ˆ« »»» »» »» œ»» «ˆ« «ˆ« ««« ««
«
ß =======================
l& ˆ« . l» » l ˙
« ˆ« l » » » ˆ«= __««ˆ« l
l _
_ »
œ
» _
_ œ»» __»œ» l _ »
œ _
»
_
» œ _
_ œ
»
» l « l « l
Í l # œ» œ»»» » » » » » l œ»» »» » »» l «
« »
œ œ
»
«ˆ« œ»» »» »» l « «ˆ« œ»» œ» œ»» œ» l «
l ? # »» »
======================= l œ»»» »» » l ˆ« »
« l «ˆ« » »» » »»=l

## «« « « « «
« «
« « « « « «
« «
« « «
« «
« ««« ««
«
ˆ.
« «
ˆ
j
« «
«
ˆ «
«
ˆ «
ˆ
« . œ
J
»
» #ˆ«
ˆ
« .
. «
«
ˆ «««˙ ‰ ® «« ««« «« ««« ««« «ˆ« ˆ« ««« «ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ«
l & __ˆ««ˆ ..
ß ======================= l gg_ˆ.ˆ««« . » _««ˆ«ˆ.. l gg__«˙«˙ «ˆ« ˆ« «ˆ« l _«ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« =l
l « l l g« l « _œ» l
Í l # « «« œ» œ»»» »» _
œ
» « « «
««« ˆ«« ««« œ» #œ»» l «« ««ˆ œ»» œ»»» »» »»»œ l «« «ˆ« œ»»» »» œ»»» »œ l _»
œ
l «
« ˆ
l ? # ««ˆ« ˆ« »» »
======================= l «ˆ« #ˆ«« »» » l «ˆ« » l «ˆ« » = »» l
3


## «««ˆ« . _»œ»œ.. _œJ»»» _œ»»» œ» œ
» .
. _J»œ» _œ»»
ˆ.
« œ
J
»
» »
œ
»
» »
œ »
»
œ. » » » œ
»
œ
» . » »» œ»»»
l& «ˆ« .
ß ======================= » » »» l »» » l » » =l
l _ »
œ ___»»»œ _œ» ___œ»»» _œ» l « « « «« _»œ __»»œ _»œ __»»œ _œ» l »
œ
_ l
Íl # »
œ œ»» »» » »» » »» œ»» œ» l «« «« «« ˆ« »» »» » » »» œ»» l »
œ »
œ
» œ»» »»» œ»» œ»» œ»» œ» l
# »
œ»» »» »» » »
» »
»
» » » » l «ˆ« »
» »
œ
» «
« «
«
ˆ «
ˆ »
» »
» »
œ
» »
œ œ
» »
» »
» »
» » » »
» »
» »
œ
»
=======================
l? »»œ »» »» »» » » »» »» l »» »» » »» » = » l
» »
## ««˙« ‰ œ
J œ»» . «« »œ œ»» bœœ»»» ... Jœ»» œ»»» œ»»
«
˙
«
ß =======================
l& »
»» l » ˆ
j
« » » » l »»» œ » » =l
l »
œ ___œ»»» _œ» ___œ»»» _»œ l ˙
» l « « « «« _œ» ___œ»»» l
Íl # »
œ _
»
»»»œ »»» » » » » »»» »»» »»»œ »œ l »»œ »» » » » »
œ »
œ _
» «
««« ˆ««« ˆ« ˆ« »» »» »» bœ » » œ»»» l
»
œ l »
œ
l ? # »»»œ »»»» »»» »»»
======================= » » » »» l » » l ˆ«« œ»»» »»»» »»»=l

## «««ˆ« . J»»œ œ»»» œ»» b˙˙»» ‰ »


œ œ»» œ»» . œJ»» œ»»» œ»»
ß ======================= «
ˆ.«ˆ« . » » l »» » »
» l »»»» œ. » »=l
l&
l _
œ
» _ œ
» _
_œ»»» __œ»»» __»œ» l _
»
œ
_
» _
»
œ l _ œ
» »
œ
_ œ»»» _œ»» _œ»» __»»»œ _»»œ l
_
_
Í l # »œ œ»»» _»»» _»»»» _»» _»» _»» _»» »
œ » » bœ
» »
œ
_»» _»»» »
œ _œ»»» _»»» »
œ »
œ »
_»» _»»» _»» _»» _»» _»» _»» _»»
l »
œ »
œ
» »
» » » œ
» »
» » l »
œ »
» » » l
l? # »
» » »
======================= » » » » » »
l »»»œ »»» »»» »»» »» »» œ»»» »»» » » » »
l » » » » » » =l
_ œ
» œ
»
_ _
»
œ
_
»
œ . __œ»»» __œ»œ»œ...
. œ»J» __œ»»» __»»»œ _œ»» __»»»œ __»œ» .
_
_ _
_ »J»»œ
## »œ» »
»
œ »»œ.» »» »œ» . » »
» » » » » » » »
»
œ
»»» »
œ
» » » »
ß =======================
l& »» “{ » l =l
l “ œ
»
_ ___œ»»» _»œ ___»»»œ _œ» l _ »
œ ___»»»œ _œ» ___»»»œ _œ» l
Í l # «« «« «ˆ. «
« «
«ˆ« œ»œ.» »»œœ “ . »
œ »
œ
» » » » »
œ
» » » » »» »» »»œ »œ l œ» œ»» »» » » » » »» »» »»œ »œ l »
œ » » » »
œ
« « » » »
œ » »
l ? # __««««ˆ.ˆ . __««««ˆˆ _ˆ.««ˆ« . _ˆ««ˆ« œ.»»» »»»œ “ { œ»»» »»»» »»»» »»»»
======================= »» »» »» »» l œ» »» »»» »»»
» » » »
»» »» »»= »» l
_ˆ« . _«ˆ » »
»œ »»œ »»œ _»»»»œ __»»»»»œ __œ»»»» _»»»œ _œ»»» .
## b__œ»»œ»œ» bœ
» »
_J»œ» _»»œ œ»
» » »
» œ»»œœ ... Jœ»» œ»» œ»»
» » »
»»
ß =======================
l& »» »» »» »» »» l l »»» =l
l _ »
œ l l l
_ »
Íl # »œ» » bœ»»» _œ»»»» _»»»»
œ l «« «« œ» œ»» _»œ»»
«
ˆ » »
l «« ««ˆ« œ»» »»»œ »»»œ
« »
l
l ? # œ»» »»» »»»» »»»» »»»» »»»
======================= l ««ˆ« » l ˆ« =l
» »
§
4

## œ»» _œ»» _œ»» « « «


« «
« «
« «« «« ««« »œ »œ_»»œ œ» _œ»» __œ»»» œ» _œ»» __œ»»»
œ
» œ»»» »»»œ œ»»» »» » ««« ««« «« « ««« ««« «« ««ˆ ««« «« ««ˆ «ˆ »œ »»œ »»» »œ »»œ »»» »»» œ»» »»» »»» »»» œ»» »»» »»» »»»
ˆ ˆ « «ˆ «ˆ »œ » » » » » »
»»
ß =======================
l& l _««ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ« _««ˆ« __ˆ««« l _ˆ««« ««ˆ ««ˆ »»» »»» »» »»» »» »» »» »» » » » » =l
l « _»
œ «
« l « l« « « « « « l
Í l # ««« ««« «ˆ« œ»» œ»»» »»» #ˆ««ˆ« l «
« «
«
ˆ »
œ
» »
œ »
œ
» »
œ l ««« «ˆ« ««« «ˆ« ««« «ˆ« l
l ? # _««ˆ« ˆ« » » #ˆ««
======================= l ˆ«« » »» » »» l «ˆ« «ˆ« «ˆ« =l
__»œ»» . __»J»»œ __œ»»» ___œ»»» _œ»» __œ»»» __»œ»» . __œ»J»» __œ»»» œ
» b _œ
»
» œ
» œ
»
_
» __»œ»»
## » » » » » » » » »»» bœ» œ» œ» œ» œ»» »»» »»» œ»» »»» »»» »
ß =======================
l& l l »»» œ»» œ»»»» »»»» œ»» œ»»»» »»»» œ»» œ»»»» »»»» œ»» œ»»»» »»»» »»»» »»» »»» »»»» »»» »»» =l
l _
»
œ _
»
œ l _
»
œ _ »
œ l » » » » » » » »» » » » » » » » » » » l
_
» _
» _
» _ »
Íl # »œ» »» œ»»»» _œ»»» _»» _œ»»» _»» _œ»»»»» œ»»»» œ»»» œ» l œ» œ»»» œ»»»» _œ»»» _»» _»»»œ _»» _œ»»»»» œ»»»» œ»»» œ» l b˙»»» .. §
œ § §
l
#
l ? œ»»» »»» »» »» »
======================= » » » » » »
» l œ»»» »»» »» »» » » » » » » »
» l »» »

» =l
_
_ »œ»» »œJ»» __»»»œ _œ» _œ» .
_
_ _J»œ» _»»»œ œ»» »œ . J»»œ »»»œ œ»» œ»
## » ‰ » » »» »» » » » »» bœ»œ» »»»»œ »»»œ œ»»»
ß ======================= » » »
l& l l l »» » =l
l l _
œ
»
_
» l « l « l
Íl # l œ»»» »» «
« l ««« «ˆ« ˙»» l « «« «ˆ« l
l? # ∑ l »» » »
œ ˆ« l «ˆ » l _ˆ««« ˆ« ˆ««ˆ« «ˆ« =l
« «
=======================
## œ» . œ»»» œ»»»» œ»»» œ»» «« «« «« « ««« . œ
J
» »
œ »
œ œ
» . Jœ»» œ»»» œ»»
» » ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ««« l _«« œ»» »» l «ˆ.«ˆ . »
œ
» ˆ
« » »
» » » l œ.»» » » » » l
»
ß =======================
l& »
» »
««˙ » « » =
l l _ l l l
«
« «« __»œœ»» _
_ »
œ
» œ»» __»œ»
_
_ » » _ »
œ _

»
» _
_œ »
»
Í l # «« ˆ« » Œ l «
« Œ l »
œ
œ»» » » »
» l œ»» »» » »»
» l
# «
«
=======================
l ? _««ˆ l __«« «
˙ l» » » l » » »
œ
» » =l
___œ»»» __œ»» _œ» _«˙ «
## «««˙« « _»» _»»» _»»» _»»œ œ»» œ» « « ««« « « « ««« . ««« . ««
«
««ˆ« ˆ« l « » » »
» »
œ
» «
»» »» »» œ»»» ˆ« «ˆ« ««ˆ« «« l ˆ.«ˆ« . « « « « «
ˆ« «ˆ ˆ« l ««ˆ.
j ˆ œ
J
»»» #ˆ««ˆ . =«ˆ l
l & «˙«
ß ======================= __«ˆ« __ˆ«« . _««ˆ . _«ˆ«ˆ..
l « l « l _œ
» l « « l
Í l # ««« ««ˆ »»»œ œ»»» œ»»» l ««« ˆ«« œ»»» »»œ œ»»» »»œ l « «« œ» »»»œ »» l «
« ««ˆ« ˆ«« ««« œ» #œ»» l
l ? # ˆ«
======================= l ˆ« » » l ««ˆ« ˆ« »» » l «ˆ« #ˆ«« »» »=l
5

## «« « « «
« «
« « «
« «
« ««« «« ««« .
«
˙
« ‰ ® «« ««« «« ««« ««« «ˆ« ˆ« ««« «ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« ˆ.ˆ«« Jœ»» œ»»» œ»
» » »» =l
ß =======================
l & _«˙« ««ˆ «ˆ ««ˆ l _««ˆ ˆ« «ˆ «ˆ« l «ˆ« .
l _˙« l l ___»»»œ _œ» ___»»»œ _œ» l
«
Í l # «« «ˆ« œ»» œ»»» »» »»»œ _ »
œ « _
»
œ
«« «ˆ« œ»»» »» œ»»» œ» l »œ »»œ »»»œ »» » »» » »»» »»»œ »»œ »œ l »
œ
_
l
l ? # ««ˆ »
======================= l «ˆ« » »» l »œ »» »»» »»»
»» »» » »
»» »» »» = »» l

## _œ»»œ.» . _J»œ»» _œ»»» œ» »œ ..


» » »»œ» . » œ _Jœ»» _œ»»» œ» ««˙
» » »» ««˙« ‰ »Jœ»
»
œ.
»
ß =======================
l& l » l
»» » =l
l « « « « _
»
œ _
œ
» l »
œ l »
œ ___»»»œ _œ» ___»»»œ _œ» l
« « « « _
»
œ _
» _œ
» _
» _»œ »
œ
Í l # «« «« ««ˆ «ˆ »» »» »» » »»» »»»œ »œ l œ»» œ»»» »» »» »» œ»»» œ»»» œ»» œ» l œ» œ»» »» » » » » »» »» œ»» œ» l _
» »
œ »
œ _
» » » œ »
l ? # «««ˆ «ˆ
======================= »» »» »»» »»»œ l »»»œ »»» »»» »»» » »» »» l œ»» »»» »»» »»» »» »» »» = »» l
» » » »
## œ» . « »œ œ»» bœœ»» .. »
œ . J
œ »
œ ««ˆ.« œ»» œ»
» « . œ
J
»
» »
» »
œ
» œ
»
» »
» »
» »
œ
» «
ˆ. œ
J
»
»
» » « » » = »» l
1.
»
ß =======================
l& ˆ« »» » l œ»»
j » » l » » l ˆ« .
»
l ˙
» l « « « « »
œ ___»»»œ l _
»
œ »
œ
_
» _ œ
»
» l _œ
» _ œ
» l
Í l # »œ œ»»» »» _ « « _
««« ˆ««« ˆ«« ˆ« bœ»»» »»» »» œ» œ»»» l œ» œ»»» » »» »» _
» _ _ œ»»» »» » »» _
»
œ _» _ »
# » » l « » » » » l »
œ » l
l? »
======================= l «ˆ œ»»» »»» »» l » l »» » =l
## «««ˆ« . œ
J
» »
œ
_œ»»» _˙»»
»
˙ ‰ «« œ» . œ
J
» »
œ ««« «« «« «
««ˆ.ˆ .
ß ======================= »
»» » l ˙»» » » ˆ« l »»
j »
»» » »» l ˆ.««ˆ. »
œ «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« =
j «ˆ«ˆ« l
l& « » __««ˆ .
l « _ »
œ œ»» _œ» l
_
_ _ »
œ l »
œ
_ l « « «« «« _œ» l
« » » »
Í l # «« «ˆ« œ»»» »» » » l « «« œ» œ»»» »» œ»»» l »œ »»œ »» »» »» »»œ œ»» »» œ»» l «« «««ˆ ««ˆ «ˆ »» œ»»» œ»» œ»» œ» . l »
œ » »
œ »
œ « »
l ? # «ˆ
======================= l ˆ««« ˆ« »» » l œ»»» »»» »»»» »»»» » » » » » l «««ˆ » » » » »» =l
»
## « « « «
« ««« « «« œ»
« « «
« «
« nˆ ˆ «« «ˆ« œ»œ»» œ»œ»»
«
«
«
ß =======================
l& « « «
««ˆˆ «ˆ« «ˆ« _««ˆ« _«ˆ« «ˆ« l b_ˆˆ«« _«ˆ««ˆ .. « «
«
ˆ
j l «
«
ˆ . «
ˆˆ« ĵ
« .
«ˆ« l ˆ«ˆ« . «ˆ n_ˆ«ˆ««ˆ ˆ«ˆ« œ»» » ={”
« « «
l l l l n_»œ _œ» _œ» _œ» _œ» _œ» ”
Í l # «« ««« ˆ««« œ» »œ »œ «««ˆ «« l «« ««ˆ« »»œ œ» œ»»» l »œ œ»» »»»œ œ»» »»»œ œ»» l »œ»» œ»»» »œ»» œ»»» »œ»» »œ»» ”
l ? # _««ˆ« ˆ« »» »»» »» ˆ« . l «ˆ« »»» œ»»» »» » l »» » » » l nœ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» ={”
=======================
6

## 2.«««ˆ« . « «« ««ˆ« nœ» . œ


J
» »
œ »
œ . «« «« «
lß & ˆ.««ˆ .
======================= «
ˆ
j
« ˆ« l »
» »
» œ
»» »» l »»» œ
J œ » »
œ
»» »» »» l ««ˆ j bˆ ˆ
« «ˆ« nœ= J»» l
« » « »
l l l l l
Íl # »
œ _»˙»» l œ» n_»»œ »œ l œ»» _»»»œ __œ»»» _œ»»» »»œ l « «« œ» œ» _œ»»» œ» l
# œ»» »»»
l======================= l bœ»» œ»»» »» » »» œ»»» l œ»» »» » l «« ˆ« »» »» » »» l
l? » l» l» l «ˆ =l

« « « « »
œ b »
œ
_
» »»»œ _»˙ .
_
_
## «ˆ« . « »
œ œ
» «
«
« « «
« «
«
ˆ »
» »
» » »» ««« . Jœ»» œ»»» œ»»
«
ˆ
« . «
ˆ
j
« » l »» »
œ
» »
» bœ »
»
œ «
« «
«
ˆ «
ˆ ˆ«ˆ.« » » l
ß =======================
l& » «
ˆ l l _ «ˆ . =
l l l l l
Í l # œ» œ»»» _œ»»» __œ»»» _œ»»» œ»»» l œ»» œ»»» l l ««˙« l
ll ? # »» »
======================= ll œ» œ»»» »»» »»» Ó ll ∑ ll ˙««˙« =ll
»» »» » »

## œ» . J
»œ œ
» ˙
» »
œ . J
» œ œ
» _»»»œœ »»œ »»œ »œ_œ»»» œ»» œ»» œ» « « «∞ «
» » »
œ
»» » »» b˙»»» »
œ
‰ »» »» »» œ
» » »
œ
»» » »» bœ»» »»» »» »» » »» »» »» ««ˆ ««ˆ «««ˆ «« «««
l& »
ß ======================= l» l l» =«ˆ__«««ˆ l
l l l œ
» l l
lÍ _
»
œ »
œ l l œ
» _ _
œ»»» __»» l l
»
œ _
»
» _»
» »
œ « bœ
»
» »
œ »
œ _
»
» _ » »
»
# # œ
» »
»
l======================= »
» »
œ l «
« «
«
ˆ »
»»» œ» œ»»» »» l »»œ »» » l «« ««ˆ«
l? » » » » » «
» l «ˆ » »» l» l ˙« =ll
»
œ # _
_ »
˙
»˙ ..
## « œ
» #œ» _
œ
»
»
œ »
œ
_
»
œ __œœ»»» __œ»» __»»
««« «
« «
« œ
»
» »
œ
» »
» »
» » » »»
«˙.«˙« .
ß =======================
l& l ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« _ˆ««ˆ l » » l =”
_ ««ˆ
l l l l ”
Í l # ««« . l n_»»œ bœ»»
» »»» «
« l l ”
ll ? # ˙«««
======================= ll nœ»»» bœ ˆ««« l
l ∑ l
l ∑ =””
_«˙ . » »» _««ˆ

Vous aimerez peut-être aussi