Vous êtes sur la page 1sur 2

Kieáp Naøy Kieáp Sau Singer

Key
Style Tempo

‰̇ b
Fœ œ nœ œ œœ n œœ
tranh
b 2 j œ œ œ œ
C B
violin or string
œ œ
&b 4 ‰ œ œ
Intro

‰ Jœ
b E b D m G m> > > >œj
bG F D G nœ œ
B
œ 1 2
& b œ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙‰ œ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ œœ
m m m
œ 4œœ 4
J œ Œ.
Bb Bb
3
tranh

bb 2 C‰ œ œ œ Œ ‰ œœœ œ
C C C Ctacet
& 4 œ ‰ œ œ œœ
œ œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ œ œn œ œ J
J JJJ J JJJ J JJ
B b tacet œ œ œ
ñaây ñaâu ñaây khoâng thöông Kieáp sau coù

bb F Dm F
œ œ ‰ J
& œ œ œ œ œ
coøn laïi nhau giôø hay sao Hay nhö theá

F G m 3 C> Dm Gm Gm
b œ> . > >
˙‰ n œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ
> >
b
& œ œ œ œ œ ˙ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
naøo côù sao ai coøn cöù heïn chôø nhau J J
V Gm C Bb Gm F Dm F Bb
b
&b Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó
œ. nœ œ œ œ
Bb
Tình thöông vöông hoø thöong ñoø doøng troâng

bb GÓm C
Ó Ó
C
Ó
F
Ó
F> > D>m Gm
‰ œ œ œ
& œ . œ . œj Ó
J J œ œœ œ ˙ Kieáp naøy laø
Tình thöông vöông nhau thöông maøu ñaàu
J JJ sau
J
Bb C F Bb F D m
bb C F Œ
F Dm
j
G> m > > >
& j j œ œœœ
œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ
œ.
œ ˙
ñaây ñaâu naøy ñaây troøn sau

luanvu.com yyyymmdd:hhmm 1
Kieáp Naøy Kieáp Sau
Intro
bb ‰ j œ œ Fœ œ nœ B‰̇ b
œœ œ œœ n œœ œ˙
Cœ Gm
& œ œ œ œ œ œ œ
J ‰ J œ

bb F Dm G m n œ Bb Eb D m G m > > > > j


& œ œ œ œ œ œ œ ˙‰ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
J œ œ Œ.
3

Bb Bb
bb Ó
V1 Gm C Gm F Dm F
& Ó Ó Ó Ó Ó Ó
œ. nœ œ œ œ
Tình thöông vöông hoø thöong ñoø doøng troâng

bb GÓ C Bb C F F> > D>m Gm


‰ œ œ œ
m
& Ó Ó Ó Ó œ . œ . œj Ó
J J œ œ Jœ œ ˙ Kieáp naøy laø
Tình thöông vöông nhau thöông maøu ñaàu J J J
sau

b C F Bb F D m
bb C F B FD m G>m > > >
C

& œ. j j Œ j œ œ œ œ ‰œ œ œ
œ. œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. ˙
ñaây ñaâu naøy ñaây troøn sau Kieáp naøy laø

bb C‰ œ C Cœ C Bb C Bb
œ œ Œ ‰ œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ
& œ œ œœ n œ
œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ ‰Œ œ œ œ œœ œ
Jy J J
ñaâ J Ju J J J
ñaâ ñaây khoâng thöông
J JJ Kieáp sau coù

bb F D
m F B b œ œ œ F> > > > > Gm
& œ œ œ œ œ œ œ ‰ J œœ . œ œ œ œ œ ∑
œ œ
coøn laïi nhau giôø hay sao Hay nhö theá naøo côù sao ai coøn cöù heïn chôø

Gm F DU> m > Gm Bb Eb D mG m
b ‰ œ œ œ > > > > > > jœ nœ œ œ œ œ j‰ Œ
& b J œ . œ œ œ
œ œ œ œ œ̇ œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ
Hay nhö theá naøo côù sao ai coøn cöù heïn chôø sau
luanvu.com yyyymmdd:hhmm 2