Vous êtes sur la page 1sur 11

Prohodul Domnului

Starea I
1
U j
3
& b 8 ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œJ nœœ œœ œœ œœ œœ œœnœ
‰ J
1.În mor- mâ-nt vi- a - ță Pus ai fo- st Hris- toa- se și s-au spăi- mân- tat o- ști-

U‰
2

& b œœnœœ œœ œ bœœ œ œ ‰ 8 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ™™ ‰ 8 ‰ œœ œœ


œ 4 3
‰ ‰
ri- le în- ge- re- ști Ple- că- ciu- nea Ta cea mul- tă prea- slă - vim 2.Dar cum

j U j
& b œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ nœœ œœ œœ œœ œœ œœnœ œ nœœ œœ
J J J
mori,Vi- a - ță, și cum șe- zi în mor-mânt? Și îm- pă- ră- ți- a mor - ții Tu


3

j
& b œœ bœœ œ œ œœnœœ œ œœ ™ œœbœœ œ œœ œ œœ œœnœ œœ œœ œœ œœ ‰‰ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ
‰ J J
o zdro- be- ști Și pe mor- ții cei din iad Îi în- vi- ezi 3.Te mă- rim pe Ti- ne

U j
& b œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ nœœ œœ œœ œœ œœ œœ nœ œ nœœ œ œœ
J
I- i- su- se Doam- ne Și-n - gro- pa - rea îți cin - stim - și pa-

& b œœ bœœ œ œ œœ nœœ œ œœ ™™ œœbœœ œ œœ œ œœ œœ nœ œœ œœ œœ œœ ‰ bti-mi-le Că din stri- că- ciu- ne Tu ne - ai iz - bă- vit
2

‰ j
b œ œ œ œ œ œ œ
& œœ œ œ œ œœ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœœ œœ œ œ nœœ œœ œœ œœ œœ œœnœ œnœœ œœ
‰ J
4.Cel ce-ai pus pă - mân - tul Cu mă - suri Hris - stoa - se As - tăzi șezi în mic mor - mânt Zi - di

4 3 j
& b œœbœœ œ 8 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ 8 ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ
‰ J J
to - ru - le Și din gropi pe cei ce-au mu - rit în - vi - ezi 7.În mor mânt vi - a - ță Pus ai fost
U j ™
& b œ œœ œœ œœ œJ nœœ œœ œœ œœ œœ œœnœ œ nœœ œœ œœ bœœ œ œ œœnœœ œ œœ ™ œœbœœ œ
Hris - toa - se Și cu moar - tea ta pe moar te o ai pier - dut Și vi - a - ță lu -

& b œœ œ œœ œœnœ œœ œœ œœ œœ ‰‰
‰ œ œœ œœ œœj œœ œœ œœ œœ œœj œœ œœ œœ
‰ œ J J
- mi tu ai iz - vo - rât 10.Ia - dul cum va răb - da In - tra - rea Ta Doam

U j U ‰
œ œ œ œ œ œ 4
& b œ œJ nœœ œ œ œ œ œ nœ œœnœœ œœ œ bœœ œ œ ‰ 8 œœ œœ œœ œœ
ne Și cum nu se va zdro - bi 'ntu - ne - cân - du - se De-a lu - mi - nii

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ™™ ‰ 8 ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œJ


3 j
‰ ‰
Ta - le ful - ge re - or bind 13.O mi nuni stră - ine O ce lu - cruri no - uă Cel

4 3
& b nœœ œœ œœ œœ œœ œœnœ œnœœ œœ œœ bœœ œ 8 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ 8 ‰œœ œœ

ce-mi dă su - fla - re mi - e se poar -tă mort În - gro - pat de mâi-ni - le lui I - o - sif 16.Tu-n mor

j
& b œœ œœ œœ œœ œ œœ ‰ œ
œœ œœ œœ œ œœ œœ œ œ nœœ œœ œœ œœ œœ œœ nœ
J
mânt fi - ind pus Zi - di - tor Hris toa - se Te - me - li - a ia - du - lu -

& b œ nœœ œœ œœ bœœ œ 48 œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ #œœ œœ


3
8
œ œ œ œ œ œ
-i s-a cu - tre - mu - rat Și - ale mor - ți - lo mor - min - te s-au des - chis
3

j
La
3
& b 8 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œnœ œnœ œ
Re Sol

19.Ca lu - mi - na-n sfeș - nic Se as - cu - nde a - cum Sub pă - mânt, ca sub o - broc Tru - pul
La Sol
4 3
Re Re

& b œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ 8 ‰ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ


Dom - nu - lui Și din iad go - neș - te în - tu - ne - ri - cul 22.S-a schim - bat făp - tu - ra Prin a Ta

j
La La Sol
œ œ 4
Re Sol

& b œ œ œ œ œ nœ œ œ œnœ œ nœ œ œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ
le pa - timi Căci cu Ti - ne-au pă - ti - mit toa-te câ - te sunt Ți - i - tor a toa-te cu - nos

j nœ œ œ œ œ œnœ
La
3 j œœ œ
Re
b ‰
& œ #œ œ 8 œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
cân - du - te 25.Pe pă - mânt ai ve - nit Pe A - dam să-l mân - tu - iești Și pe-a - ces - ta ne - gă - sind
La Sol
4 3 œ œ œj œ œ œ
Sol Re Re

& b œnœ œ œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ 8 ‰œ
jos Te-ai po -go - rât Pân la iad l-ai că - u - tat Stă - pâ - ne-al meu 28.Văr - sând râu de la - crimi

j
La La Sol
œ œ 4
Sol Re

& b œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œnœ œnœ œ œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ


Pes - te Ti - ne Doam - ne Cea Cu - ra - tă ca o mai - că a glă - su - it Cum te voi în - gro - pa

j nœ œ œ œ œ œnœ
La
3
Re
b ‰
& œ#œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œœ œ œ
Fi - ul meu? 31.Cum as - cun - de lu - na Fa - ța sa de soa - re A - șa groa - pa Te-a as - cu -
La Sol
4 3 j
Sol Re Re

& b œ nœ œ œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ 8‰ œ œ œ œ
- ns și pe Ti - ne-a - cum Cel ce prin tru - peas - că moar - te ai a - pus 34.Ce - reș - ti - le
ULa j La Sol

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œnœ œnœ œ œ bœ œ œ œnœ œ


Sol

ce - te Mort în - tins pen - tru noi Te-au vă - zut Stă - pâ - nul meu și s-au spăi - mân - tat Și cu

œ ™ œbœ œ ‰ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Re Re

& b œ#œ œ œnœ œ œ œ œ ‰ œ


a - ri - pi - le s-au a - co - pe - rit 37.Su - ind Tu pe Cru - ce Îm - pre - u - nă ai su
4


ULa j La Sol

& b œ œ nœ œ œ œ œ œnœ œ nœ œ œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ#œ œ œnœ


Sol Re

it Și pe mu-ri - to - rii vii iar stând sub pă - mânt Ai scu - lat de-a - co - lo - pe cei
1

j
La
3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ
Re

&b œ œ œ œ ‰ 8 ‰ œ
a - dor - miți 40.Se-n - jun - ghi - a-n tai - nă Mai na-in - te mie - lul Iar a - cum Tu,

& b œ œ œnœ œ nœ œ œ bœ œ œ ‰ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ‰ 8
La
4 3
Sol Re

pă - ti - mid fă -ră să câr - tești Ești fă-țiș în - jun - ghi - at și fi - rea cu - ră - țești
1

j
La
3
& b 8 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œnœ œ nœ œ
Re Sol

43.Din coa - sta Ta Doam - ne Cea în - su - li - ța - tă Iz - vo - răști mi - e vi - a - ță prin vi


1


La
4 3 j œœœ
Re Re

& b œb œ œ œ ‰ 8œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ ‰ ‰
8 œ œ œ œ
a - ța Ta Și mă în - no - iești și mă vi - ezi cu ea 46.Cel cu chip cu - vi - os

j
La La
œ œ œnœ œ nœ œ œ bœ œ œ ‰ 48
Sol

& b œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ
Te gă - teș - te-n - gro - zi - tor Și Te-n - groa - pă ca pe-un mort cu sme - re - ni - e

&b 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ ‰ 8 ‰ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
4 3
Re Re

De-n - gro - pa - rea Ta în - fri - co - șân - du - se 49.O ce bu cu - rie Ce dul - cea

j
La La Sol
4
& b œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œnœ œ nœ œ œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ
Sol Re

ță mul - tă A fost ce-ea ce-a um-plu pe toți cei din iad Stră - lu - cind lu - mi na Ta-n a-

j
La
3 œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œnœ
Re

& b œ #œ œ 8 ‰ œ
dân - cuș lui 52.Vă - zând mie - lu - șea - ua Pe-al său miel în - jun - ghi - at Do - bo - râ - tă de du - re -
La Sol
4 3
Sol Re Re

& b œ nœ œ œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ 8 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
- ri stri - ga și-n - dem - na Ca și tur - ma să se tân - gu - ie cu ea 55.U - nul din Tre - i - me
5

j
La La Sol
j œ œ 4
Sol Re

& b œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œnœ œnœ œ œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ


Cu tru - pul pen-tru noi De - făi-ma-tă moar -te rab - dă bi - ne-vo- ind Se cu-tre-mu - ră și soa-re

j nœ œ œ œ œ œnœ
La
3
Re
b ‰
& œ#œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ
și pă - mânt 58.As - cul - tân Cu - vin - te De al Tău Pă - rin - te Pân la ia - du-n - gro - zi - tot

La Sol
4 3 j
Sol Re Re

& b œ nœ œ œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ 8 ‰ œ œ œ œ œ œ œ
Tu te-ai po - go - rât În - vi - ind tot nea - mul mu-ri - to - ri-lor 61.Iu - bi - tor de oa meni

j
La La Sol
œ œ œ œnœ œ nœ œ œ bœ œ 48 œ œ œ œ
œ
Sol

& b œ œ œ œ œ œ œ œ nœ
Te pre - faci ne - bu - ne Orb, ne - mer - nic, ne-m - pă - cat, vân - ză - to - ru - le Tu ce mi- rul

j nœ œ œ
La
3
Re Re

& b œ œ œ œ ‰
œ #œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ
ai vo - it să-Lvinzi pe bani 64.O,Cu - vin - teDoam ne A mea bu - cu ri- e În - gro - pa - rea-Ți

La Sol
4 3
& b œ œ œnœ œnœ œ œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ 8 ‰ œ œ œ œj
Sol Re Re

de trei zi - le cum voi răb - da Mi se ru - pe i - ni - ma ca un - nei maici 67.Când am să

j
La La Sol
4
& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œnœ œnœ œ œbœ œ 8 œ œ œ œ
Sol

Te mai văd Veș - ni - ca Lu - mi - nă Bu - cu - ri - a și dul - cea - ța su - fle - tu - lui? A stri - gat Fe

j
La
3 j
Re Re

& b œ œ œ œ œ #œ œ 8 ‰ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ
cioa - ra, tân - gu - in - du - se 70.Vo - ind Tu, Cu - vin - te În mor - mânt Te-ai vă - zut Dar

La Sol
4
& b nœ œ œ œ œ œnœ œ nœ œ œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
Sol Re

ești viu și te ri - dici din morți,cum ai spus Cu-n - vi - e - rea Ta, Mân - tu - i - to - ru - le
6 Starea a II-a
Uj j
Larg, așezat

b œ 3
& b œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ ‰ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œ œJ œJ 8 nœœ œœ œœ œœ œœ œœnœ
1.Cu - vi - ne - se, dar, Să că- dem la Ti- ne Zi- di- to - rul Ce- la ce pe Cru- ce mâi
U j bœ
b nœ œ œ b œ 4
& œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ ‰ 8 œœ œœ œ œœ œ œœ œ
J
- ni- le Ți-ai în- tins Și-ai zdro- bit de tot pu- te- rea ce- lui rău 4.Somn î - vi - e -
U
3
& b œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œ œ 8 nœœ œœ œœ œœ œœ œœnœ œœnœœ œœ


tor În mor - mânt dor mind Hris - toa se Doam - ne Din cel greu somn al pă - ca - tu - lui
U j bœœ œ œ œ œ œ œ ‰
b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ 4 œ
œ œ
œ
& œœ œJ œ œ œ œ œ œ œ œœ #œœ œœ 8 œ œ œ œ
‰‰
ai scu - lat În - treg - nea - mul o - me - nesc cel - pă - că - tos 7.Răs - tig - nin - du - Te
U Uj
3 œ œ œ œ œ œ
& b #œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ œœ œœ œ œ 8 nœœ œ œ œ œ œnœ œœnœœ œœ œ bœœ œ œœ
œœ
J
S-a rupt tâm - pla temp - lu - lui prin mij - loc Și și-as - cund lu - mi- nă - to - rii lu - mi- na lor Sub

4 bœ
& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ ‰ 8 œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ ‰ #œœ œœ œœ œœ
‰ ‰‰
pă - mânt Tu, Soa - re, as - cun - zân - du - Te 10.Ve - niți să cân - tăm Lui Hris - tos cel
U U j
3 œ œ œ œ
& b œœ œœ #œœ œœ œœ œ œ œ 8 nœœ œ œ œ œ œnœ œœnœœ œœ œbœœ œ œ œœ œœ œœ œœ
œ œ
J
mort, Ce-i plâns cu ja - le Ca fe - me - i - le, ce mir au a - dus a - tunci S-a - u - zim cu

4
& b œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ ‰ 8 œœ œœbœ œœ œ œœ œ œœ œ œ ‰ #œ œ œ œ œ œ#œ œ
‰ ‰‰ œ œ œ œ œ œœœ
U
e - le „Bu - cu - ra - ți - vă” 13.Râu de-vi - a - ță ești Ce din Ta - tăl curgi, În - țe - lep
Uj
b œ 3 nœ œ œ œ œ
& œœ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ
œ nœ n œ œ œ b œ
J
U
ciu - ne Iar din groa - pă a - pu - nând via - ță dă - ru - iești, Ce - lor din a - dân - cu - ri - le ia - du

4 b œ 3
& b œœ 8 œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ œœ œ œ œ 8 nœœ œœ œœ
‰ œ œ ‰
‰ ‰‰
lui 16.Bob cu do - uă firi: Dă - tă - to - rul de vi - a - ță a - stăzi În a - dânc pă
7
U j bœ
œ œ œ 4
& b œ œ œnœ œœnœœ œœ œ bœœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ ‰ 8 œœ œœ
œ
J ‰
mânt, cu la - crimi se sea - mă - nă Ră - să - rind - El iar, lu - mea va bu - cu - ra 19.I - o-sif
U
œ œ ‰ 3 œ œ
& b œ œœ œ œœ œ œ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œ œ œ 8 nœœ œ œœ œœ œ œœnœ
‰ ‰
Te-a as - cuns Cu e - vla-vi - e în groa - pă no - uă Și cân - tări dum - ne - ze - iești
U j
4
& b œœnœœ œœ œ bœœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ ‰ 8 œœ
œ œœ bœ
J ‰
de-n gro - pa rea - Ta Ți-a cân - tat, cu la - crimi îm - ple tin - du - le 22.Rău m-am
U
œ ‰ 3
& b œ œ œœ œ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œ œ œ 8 nœœ œœ œœ œœ œœ œœnœ œœnœœ œœ
Œ
în - tris - tat Și ră - run - chii mi se rup, Cu - vin - te, Jun - ghi - e - rea Ta ne - drea - tă vă
U j bœ
4
& b œbœœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ ‰ 8 œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ ‰
œ
J ‰ Œ
zân - d-o Zis - a Prea - cu - ra - ta tân - gu - in - du - se 25.Sub pă - mânt a - pui
U Uj
3 œ œ
& b #œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ œœ œœ œ 8 nœœ œ œœ œœ œ œœnœ œœnœœ œœ œœ bœœ œ œœ
œœ
J
Tu, Hris-toa - se, Soa -re al drep - tă - ții Deci și bu - na, Mai-ca Ta ca -re te-a năs -cut, De

4 bœ
& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ ‰ 8 œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ ‰ #œœ œœ œœ œœ
‰ Œ
du - reri se stin - ge, ne - vă - zân - du - Te 28.Zi - di - to - ru - le Pri - min - du
U U j
3 œ œ
& b œœ œœ #œœ œœ œœ œ œ œ 8 nœœ œ œœ œœ œ œœnœ œœnœœ œœ œœbœœ œ œ œœ œœ œœ œœ
J
te în sân pă - mân - tul S-a clă - tit de fri-ca Ta Prea - pu - ter-ni - ce Și pe morți cu-

4 bœ
& b œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ ‰ 8 œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ ‰ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ
‰ Œ
tre - mu - rul i-a aș - tep - tat 31.Pia - tra cea din unghi O a - co - pe - ră pia - tra tă-
U U j
b œ 3 nœ œ œ œ œ
& œœ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ nœ nœ œ œ b œ
J
ia - tă Și pe Dom - nu-L pu - ne-n groa - pă un mu-ri - tor În - fi - oa-ră - te, de-a - cum,
8

b œ U
‰ 4 œ œ ‰ 3
& b œœ œœ #œœ œœ 8 œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ œœ œ œ œ 8
‰ Œ
pă - mân - tu - le 34.Ai a - pus în trup Sub pă - mânt, nes - tin - su - le Lu - cea - făr Și
U j
3 œ œ œ œ œ 4
& b 8 nœœ œ œ œ œ œnœ œœnœœ œœ œ bœœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ ‰ 8
œ
J ‰
U
a - ces - ta ne - pu - tând ve - dea soa - re - le În a - mia - ză zi el s-a în - tu-ne - cat

4 b œ 3
& b 8 œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œ œ œ 8 nœœ œœ œœ
œ œ ‰
Œ
37.A dor - mit A - dam Și din coas - ta lui își scoa - se moar-te Tu dor - mind a-
Uj bœ
4
& b œœ œ œœnœ œœnœœ œœ œœ bœœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ ‰ 8 œœ œœ
œ
J ‰
cum, Cu - vin - te-al lui Dum - ne - zeu Lu - mii via - ță iz - vo - răști din coas - ta Ta 40.Cum au
U
œ ‰ 3
& b œ œ œœ œ œœ œ œ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ œœ œ œ œ 8 nœœ œœ œœ œœ œœ œœnœ
Œ
su - fe - rit Ce - reș - ti - le ce - te în - drăz - nea - la Ce - lor ce Te-au răs - tig - nit
U j bœ
4
& b œœnœœ œœ œœbœœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ ‰ 8 œœ œœ œœ œ œœ œ
J ‰
Dum - ne - ze - u - le Când te văd gol sân - ge - rat și o - sân - dit 43.Oa - re - când
U
3
& b œœ œ œ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œ œ œ 8 nœœ œœ œœ œœ œœ œœnœ œœnœœ œœ

Œ
Na - vi O-pri soa - re - le, zdro - bind suș - ma - nii Iar Tu, Soa - re, as - cun zân - du-Ți lu-
U j bœ
4
& b œœ bœœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ ‰ 8 œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ ‰
J ‰ Œ
mi- na Ta Ai zdro - bit pe-al ia - du - lui stă - pâ - ni - tor 46.„Vai o Fi - ul meu”
U U j
3 œ œ œ œ œ œ
& b #œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ œœ œ œ œ 8 nœœ œ œ œ œ œnœ œœnœœ œœ œ bœœ œ œ œœ
J
Prea - cu - ra - ta-L je - leș - te și zi - ce Că „pe ca - re-L aș - tep - tam ca pe-un îm - pă - rat” O-

b œ œ œ œ ‰ 4 œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œœ#œœ œœ 8 œ œ œ œ œ œ #œœ œœ œœ œœ
‰ Œ
sân - dit a - cum pe cru - ce îl pri vesc!” 49.Voi fa - ri - se - i - lor Ru - și - na - ți -
9
U Uj
3 œ œ œ œ œ
& b œœ œœ #œœ œœ œœ œ œ œ 8 nœœ œ œ œ œ œnœ œœnœœ œœ œbœœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
J
U
vă mă-car de mor -ții În - vi - ați de Dă -tă - to - rul vi - e - ții lor Cel pe Ca- re, plini de piz

‰ 4 œ œb œ œ œ ‰ 3
& b œœ œœ #œœ œœ 8 œ œ œ œœ œ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œ 8
‰ Œ
U j
mă, L-ați u - cis 52.Mai - ca Prea - cin - sti - tă O - mo - râ - rea Ta vă - zând, Hris - toa - se Cu

b 3
& 8 œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ ‰
nœ œ œ œ œ œ nœ nœ œ œ b œ 4
8
J ‰
U
a - dânc - a - mă - ră -ciu - ne, Ți - e-ți gră - ia Să nu ză - bo vești, Vi - a - ță, în - tre morți

4 b œ 3
& b 8 œ œ œ œœ œ œœ œ œ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ œœ œ œ œ 8 nœœ œœ
œ œ œ œ ‰ œœ
Œ
U j
55.Coas - ta Ți-au îm - puns Mâi - ni - le Ți-ai pi - ro-nit Stă - pâ - ne Și cu ra -na

œ ‰ 4 œœ œœbœ
& œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ
b œ œ nœ nœ œ œ b œ 8
J ‰
U
Ta din coas - tă ai vin - de - cat Ne-n - frâ - na - rea mâi- ni - lor stră - mo - și - lor 58.Toți cei

& b œœ œ œœ œ œœ œ œ ‰ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œ œ œ


3
8 nœœ œœ œœ
Œ
U j
cre - din - cioși Cu-n - gro - pa - rea Ta scă - pați de moar - te, Îți cin - stim, Hris

œ 4
& b œœ œ œœnœ œœnœœ œœ œœ bœœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ ‰ 8
J
toa - se-al no - stru, cu la - u - de, Răs - tig - ni - rea și-n gro - pa - rea Ta a - cum
10 Starea a III-a
j j œ œ
4 Ϫ
& b 8 ˙ œ œ̇ œ œ̇ œ œ#œ œ ™ ‰ œ̇
œ̇™ œ œ#œ œ̇ œ nœ œ œ œ™ œ
œ™ bœJ ˙
˙
1.Nea- mu- ri- le toa - te La - dă-n - gro- pă - rii Ți-a- duc Hris-

œ̇ ™ œ œ œ ˙˙
j
& b œ̇ œ œ œ ˙˙ œ™
˙ œ œ̇ œ œ̇ œ œ#œ œ ™ ‰ œ̇™ œ œ#œ œ̇ œ
˙
toa - se al - meu 4.Vi - no-n - trea - ga fi - re Psal - mi de în - gro-

œ̇ œ œ̇ œ œ œ œ̇ œ œ̇ ™ œ œ œ ˙ j œ
& b œ̇ nœ œ œ ˙˙ ˙
Ϫ
˙ œ œ̇ œ̇ œ œ#œ
pa - re Lui Hris - tos să-I a - du - cem 7.Cei hră - niți cu ma -

œ̇ ™ œ œ œ ˙˙
j œ œ œ
& b œ˙ ™ œ̇™ œ œ#œ œ̇ œ œ̇ nœ œ œ™
‰ œ œ œ̇ œ œ ˙˙
œ™ bœJ ˙
- nă O - țet și cu fie - re Ți-a - duc Hris - toa - se al meu
j œ
b
& ˙œ™ œ œ̇ œ̇ œ œ#œ œ ™ ‰ œ̇™ œ œ#œ œ̇ œ œ̇ nœ œ œ ˙˙ œ̇ œ œ̇ œ œ œ
˙
10.Io - sif și Ni - co - dim Pe Dom - nul în - groa - pă Cu toa - tă

& b œ̇ œ œ̇ ™ œ œ œ ˙˙
j
Ϫ
˙ œ œ̇ œ œ̇ œ œ#œ œ ™ ‰ œ̇™ œ œ#œ œ̇ œ
˙
cu - vi - ința 13.Pri - mă - va - ră dul - ce Fi - ul meu prea-

œ̇ ™ œ œ œ ˙˙
j œ œ j
œ̇ œ œ œ™ œ œ̇ œœœ ˙ œ™ œ̇ œ
& b nœ b
œ™ J œ ˙ ˙ ˙ œ
dul - ce Frum - se - țea un - de Ți-a - pus 16.Cu moar - tea pe

j œ œ
& b œ̇ œ œ#œ œ ™ ‰ œ
œ̇™ œ#œ œ̇ œ œ̇ nœ œ œ œ™
œ™ b œ
œ ˙ œ̇ œ œ œ œ̇ œ
˙ J
moar - te O o - mori Tu Doam - ne Cu sfân - ta Ta pu -

& b œ̇ ™ œ œ œ ˙˙
j œ
Ϫ
˙ œ œ̇ œ̇ œ œ#œ œ ™ ‰ œ̇™ œ œ#œ œ̇ œ œ̇ nœ œ œ ˙˙
˙
te - re 19.Cur - se de ciu - lini - sunt Că - i - le lui Iu - da

œ̇ ™ œ œ œ ˙˙
j œ
& b œ̇ œ œ̇ œ œ œ ˙˙ œ™
˙ œ œ̇ œ̇ œ œ#œ œ ™ ‰ œ̇™ œ œ#œ
˙
Ce - lui ne - bun și vi - clean 22.Tru - pul ce dă via - ță Io - sif
11

œ̇ œ œ œ̇ œ œ̇ ™ œ œ œ ˙˙
j œ œ œ j
œ̇ œ œ œ™ œ œ™
& b œ̇ œ nœ œ™ bœJ ˙ ˙ œ œ̇ œ
îm - pre - u - nă Cu Ni - co dim în - groa - pă 25.„Nu mai plân - ge

j œ œ
& b œ̇ œ œ#œ œ ™ ‰ œ
œ̇™ œ#œ œ̇ œ œ̇ nœ œ œ œ™
œ™ b œ
œ ˙ œ̇ œ œ œ œ̇ œ
˙ J
Ma - că Pe - A - dam și E - va Ca să-i slo - bod, Eu

& b œ̇ ™ œ œ œ ˙˙
j œ
Ϫ
˙ œ œ̇ œ̇ œ œ#œ œ ™ ‰ œ̇™ œ œ#œ œ̇ œ œ̇ nœ œ œ ˙˙
˙
su - făr” 28.Te-ai su - it pe cru - ce Cel ce al - tă - da - tă

& b œ̇ œ œ̇ œ œ œ œ̇ œ œ̇ ™ œ œ œ ˙˙
j
Ϫ
˙ œ œ̇ œ œ̇ œ œ#œ œ ™ ‰
˙
Ai um - brit po - po - rul sub nor 31.Doam - bne în - vi - a - ză

œ̇ œ œ̇ œ œ œ œ̇ œ œ̇ ™ œ œ œ ˙ j
& b œ̇™ œ œ #œ œ̇ œ œ̇ nœ œ œ ˙˙ ˙
Ϫ
˙ œ
Zi - cea văr - sând la - crimi Mai - ca Ta ce Te-a năs - cut 34.Iar - tă

j ˙
& b œ̇ œ œ̇ œ œ#œ œ˙ ™ œ̇™ œ œ#œ œ̇ œ œ̇ nœ œ œ™
‰ œ œ œ̇ œ œ œ œ̇ œ
œ™ bœJ ˙
de gre - șa - le Pe cei ce cu fri - că Cin-stesc pa - ti - mi - le

& b œ̇ ™ œ œ œ ˙˙
j
Ϫ
˙ œ œ̇ œ œ̇ œ œ#œ œ ™ ‰ œ̇™ œ œ#œ œ̇ œ œ̇ nœ œ œ
˙
Ta - le 37.Plan - ge te je - leș - te Prea - cu - ra - ta-Ți Mai -

œ̇ œ œ œ̇ œ œ̇ ™ œ œ œ ˙˙
j œ œ œ j œ
œ™ œ
& b œ™ bœJ ˙ œ™
˙ œ œ̇ œ̇ œ œ#œ œ ™ ‰
˙
- că Fi - ind Tu mort Cu - vin - te 40.Pa - ce în Bi - se - rici

œ̇ ™ œ œ œ ˙˙
j œ œ
b œ œ œ̇ nœ œ œ œ™ œ œ̇ œ œ œ ˙˙
& œ̇™ œ#œ œ̇ œ™ J ˙
b œ
Lu - mii mân - tu - i - re Prin în - vi - e - rea-Ți dă - ne!

Vous aimerez peut-être aussi