Vous êtes sur la page 1sur 2
CN Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng 1 Thaùnh Vònh 103 1ac - 24ac, 29bc -
CN
Chuùa Thaùnh Thaàn
Hieän Xuoáng
1
Thaùnh Vònh 103
1ac - 24ac, 29bc - 30, 31 - 34
Nguyeãn Paul
b
2
«
b
«
«
«
Œ
«
«
«
«
«
«
«
«
4
«
«
«
«
«
«
« ˆ
======================&
«
ˆ« .
«
_
«
«
ll
ll
»
œ
=
ll
_ˆ «
ˆ «
«
_ˆ «
«
«
ˆ «
_ « ˆ
_
_
ˆ «
»
»
»
»» œ
ÑC :
Laïy
Chuùa
xin
göûi
Thaàn
Khí
«
«
b
«
«
«
« «
« «
« «
« «
b
« «
« « «
« « «
« «
ˆ « «
ˆ«
ˆ «
ˆ «
˙«
ˆ«
=======================&
j ˆ«
ˆ«
« ˆ
ˆ « « «
œ»
ll
ll
œ»
ll
=
llll
J œ»
œ»
œ » »»
»» » œ
»
œ » »»
˙»
» »
»
»
»
» »
œ » »»
» »
» »
»
» »
tôùi,
vaø
Ngaøi
seõ
ñoåi
môùi
maët
ñaát
naøy.
b
«
« «
b
«
« «
« « «
« « «
«
œ»
.
« «
J œ»
=======================&
«
« «
« «
« «
«
« «
˙«
ˆ« j
ˆ «
ˆ
«
»
»
ˆ« j
_
«
« ˆ
ll
« «
«
ll
ll
ll
_ˆ «
» »
» »
=
ll
ˆ «
_ˆ« «
_ ˆ «
1 -
Chuùc
tuïng
Chuùa
ñi
hoàn
toâi
hôõi.
Laïy
Chuùa
laø
b « œ» « « b J œ» » œ » « « J œ»
b
«
œ»
«
«
b
J œ»
»
œ »
«
«
J œ»
«
«
«
«
«
«
«
»
»
»
»
œ
»
«
»
j ˆ«
«
«
«
« «
«
=======================&
»
»
»
»
»
ll
ˆ«
»
»
j ˆ«
« «
«
»
»
ll
ˆ« .
ll
˙«
ll
ˆ« j
ˆ « « «
«
=
«
«
ll
_ˆ « _ « ˆ
Thieân
Chuùa
con
thôø
Chuùa
muoân
truøng
cao
caû.
Coâng
trình
«
b
« «
«
« «
« «
«
« «
b
«
« «
« ˆ
ˆ «
« «
«
« «
«
«
˙«
ˆ «
ˆ «
« ˆ
« « «
=======================&
ll
ll
ll
˙«
«
« «
=
ll
_ « ˆ
_
ˆ «
_ˆ « « «
Ngaøi
laïy
Chuùa,
quaû
thieân
hình
vaïn
traïng.
b
«
«
«
« «
« «
«
«
b
« « «
« «
«
« «
ˆ «
«
« « «
« «
« « «
˙»
« ˆ
«
« ˆ
« «
« «
j ˆ«
« «
ˆ «
« ˆ
=======================&
«
« ˆ
ll
ˆ« .
ll
ˆ«
ll
=
_ˆ «
» » »
llll
_ˆ « «
Nhöõng
loaøi
Chuùa
döïng
neân
lan
traøn
maët
ñaát.
b
««
« «
« «
« «
« «
b
ˆ «
« «
« « ˆ
« «
« « «
« «
«
« «
«
« ˆ
« ˆ
« « «
˙«
ˆ «
«
ˆ
«
«
ˆ «
« « «
« « «
« « «
ˆ«
« «
« «
« «
«
=======================&
ll
ll
« «
« ˆ «
ll
ll
« « «
« « ˆ
ll
« =
« « ll
_ˆ « .
_ˆ «
_ˆ« j« « _ˆ « _ˆ« «
ˆ «
ˆ « «
_ « ˙
2 -
Ngaøi
laáy
sinh
khí
laïi,
laø chuùng
taét
thôû
ngay,
maø
trôû
veà
caùt
buïi.
b
« «
««
b
œ »
«
«
« «
J œ»
œ »
«« «
« «
« « «
˙»
»
« «
« « «
«
.
« ˆ
«
« «
« ˆ
˙«
ˆ «
ˆ
«
ˆ «
»
=======================&
»
» »
» »
ˆ«
« « «
«
ˆ « « « «
» » »
ll
ˆ «
ˆ «
ll
ll
ll
» »
=
ll
Sinh
khí
cuûa
Ngaøi,
Ngaøi
göûi
tôùi,
laø
chuùng
ñöôïc
döïng
neân.
b
œ» » » »
.
b
œ» J
« «
« «
» œ
œ »
œ »
œ »
»
« « «
«
J œ»
œ »
œ »
˙»
ˆ«
j
ˆ
« «
« ˆ
« « « « ˆ
=======================&
» »
ll
» » »
» » »
» » »
ll
» » »
» » »
» » »
» » »
ll
»
» »
=
llll
Vaø
Ngaøi
ñoåi
môùi,
ñoåi
môùi
maët
ñaát
naøy.

2

b «« « « » œ ˙» b Œ » œ » œ œ »
b
««
« «
» œ
˙»
b
Œ » œ
» œ
œ »
.
» œ
œ »
»
» »
»
»
»
œ »
œ »
« « «
« « «
« « «
ˆ « «
j ˆ«
ˆ « « «
=======================&
» »
» »
»
ll
»
ll
ˆ «
» »
» »
» »
»» »
ll
˙«
ll
=
ll
» »
3 -
Vinh
hieån
Chuùa
nguyeän muoân
naêm
toàn
taïi.
Coâng
trình
Chuùa
b
«
«
b
« «
« «
« «
« « «
« «
« « «
«
J œ»
»
« «
=======================&
« « «
ll
« « «
ˆ«
ll
˙«
ll
ˆ «
ˆ «
j ˆ«
=
ll
_ˆ« «
.
ˆ «
_ˆ « «
« « «
_ ˆ «
_ˆ «
» »
laøm
Chuùa
ñöôïc
haân
hoan.
Nguyeän
tieáng
loøng
b
«
«
« «
« «
b
« « «
« «
œ »
» œ
ˆ«
« « «
« «
J œ»
«
«
« «
»
=======================&
j ˆ«
j ˆ«
ˆ«
»
j ˆ«
ll
» »
ll
«
˙«
j ˆ«
ll
» » »
»
»
=
ll
toâi,
laøm
cho
Ngöôøi
vui
thoûa,
ñoái
vôùi
b
«
«
«
n
b
œ» .
« «
« «
« «
J œ»
˙»
n
»
=======================&
j ˆ«
j ˆ«
ll
ˆ«
ll
» »
llll =
» » »
» »
»
toâi
nieàm
vui
laø
chính
Chuùa.
Caâu Tung Hoâ All
«
«
«
«
«
«
« «
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
œ« » « ˆ
œˆ » «
ˆœ « « « » » »
»
«
«
«
«
«
«
ˆœ « »
«
«
«
«
«
«
«
»
»
»
ˆ« œ»
«
«
œ» ˆ«
ˆ « » œ
« ˆ œ
«
«
ˆ«
Jˆ« œ» j
»
»
ˆ » œ«
»
ll
»
»
»
»
»
»
œ»
=======================&
»
ll
»
»
»
ˆœ « »
»
ll
»
»
»
»
»
« ˆ » œ »
»
ll
ˆ « œ »
»
»
=
ll
»
»
»
»
Laïy
Chuùa
Thaùnh
Thaàn
xin
ngöï
ñeán
cho
taâm
hoàn
tín
höõu
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« «
« «
«
« «
«
«
«
« «
« «
«
ˆ «
« «
.
ˆ «
«
« « «
«
«
« ˆ
« «
ˆ «
« « «
ˆ « «
ˆ«
ˆ «
˙«
œ « ˆ
«
» œ ˆ
œ »
« ˆ
« « «
« « «
œ » »
ˆ« j
œ»
œ»
.
œ »
=======================&
» »
» »
» »
ll
œ» ˆ«
J œ»
ll
ˆ « œ»
ll
» »
ll
˙»
= llll
»
» » »
» »
» »
»
œ » » »
» »
» »
»
»
» »
»
ñöôïc
nhuaàn
thaém
muoân
ôn,
vaø
chaùy
löûa
yeâu
meán
Ngaøi.