Vous êtes sur la page 1sur 1

Sax Baritono

White Christmas

F% G‹/F F E7 F G‹7/F B7/F C7/F C¨9(#11)


#4°
& 4 ¢ ™™ w bœ œ #œ œ bw nœ ˙™
I'm dream - ing of a white Chirst - mas,

5 B¨Œ„Š13 G‹7 C7(#5) F13 F B¨/C B¨º/C


# Œ œ œ nœ œ nœ œ œ w œ
& Œ nœ œ
just like the ones I used to know. Where the

9 F F C‹11 F7 B¨ B¨‹% E¨9


# ˙ œ ˙ bœ
& ˙ ˙ œ n˙ ˙ nœ
tree - tops gli - sten, and chil - dren list - en to

13 F D‹7 G‹ G7 G‹7 C7
# bœ Œ
& w œ œ nœ w ˙™
hear sleigh - bells snow.

17 F6 D(b9) G‹7 C7
# bœ bw nœ ˙™
& w œ #œ œ
I'm dream - ing of a white Christ - mas,

21 G‹7 B¨ C7 G‹ F13 F B¨/C B¨º/C


# œ œ nœ œ nœ œ œ w œ
& Œ Œ nœ œ
with e - v'ry Christ - mas card I write. May your

25 F F F9 C‹7 B¨Œ„Š9 B¨‹(Œ„Š7) E¨9


# ˙ œ nw œ Œ
& ˙ ˙ œ nœ œ
days be mer - ry and bright, and may

29 1. F F A‹ G‹7 C7(b9) F6 G‹7 C7(#5)


#
& ˙ ˙ œ™ j j Œ ™™ ü
œ œ™ œ nw ˙™ †
all your Chirst - mas - es be white.

33 2. F F A‹ G‹7 C7(b9) F6 G‹7 C7(#5)


# Ϫ j j
& ˙ ˙ œ œ™ œ nw ˙ nœ œ
all your Chirst - mas - es be white. and may

37 F F A‹ G‹7 C7(b9) F6 C7(#5) Rall!!!


# Ϫ U
& ˙ ˙ j j œ
œ œ™ œ nw ˙ nœ
all your Chirst - mas - es be white. and may

41 F F A‹ G‹7 C7(b9) F6
# Ϫ j j U
& ˙ ˙ œ œ™ œ nw
all your Chirst - mas - es be white.