Vous êtes sur la page 1sur 18

JUDICI UNIVERSAL

Obra per a quintet de metalls de J. C. Sempere Bomboí


Basada en el quadre de J. Segrelles Albert

En l’any del 125 Aniversari del naixement del pintor


J. Segrelles Albert, Albaida 1885-1969
Partitura Judici Universal
Obra basada en el quadre "Juicio Universal" de J. Segrelles Albert

J. C. Sempere Bomboí

œ- œ- b œ- œ- œ- U œ- œ- b œ- œ- œ- œ- b œ- œ-
Andante q = 60

Trompeta B b 1 & 44 ∑ ∑ ∑ ∑ œ- œ
- œ-
P F
U
Trompeta B b 2
4
&4 ∑ ∑ ∑ ∑ b œ- œ œ- œ œ b œ b œ- œ œ- œ b œ- œ- œ- œ
- - - œ- - œ- - - -
P F
Trompa F & 44 Ó ˙ ˙ Ó Ó ˙ ˙ Ó ∑ ∑ Œ b œ- œ- œ- -
Œ b œ- œ- œ
p F
œ- b œ- b œ- œ- œ- b œ- b œ- œ-
? 4 œ b˙. ˙
Ó nœ b˙. ˙
Ó ∑ ∑
Trombó 4
p F
? 44 œ Ó œ b˙. Ó ∑ ∑
Tuba
b˙. ˙ ˙ œ- b œ- b œ- œ- œ- b œ- b œ- œ-
p F
œ- œ- b œ- œ- - - œ U
˙. œ bœ w œ- œ- œ œ œ œ b œJ œ œ œ œ œ b œ œ >œ œ œ ˙ b œ b >˙ 22
9

Tpt. 1 & J ˙
U
œ- œ j ˙ ˙ ˙ 2
& - œ- œ- ˙ œ. œ w ˙ ˙ ˙ #˙ w ˙ 2
>
Tpt. 2

U
- œ- b œ- œ- 22
& bœ b˙ œ . œJ b w b˙ ˙ b˙ ˙ w w ˙ ˙
>
Tpa.

- - -
Tbó.
? b œ b œ- b œ œ b w w b˙ b˙ b˙ b˙ b˙ b˙ w
>˙ U̇ 22

? U 22
b œ- b œ b œ- œ- ˙ b˙ bw b˙ b˙ b˙ b˙ b˙ b˙ b˙
Tuba
- w > ˙
Pomposo h=76
>˙ >˙ >œ >˙ >œ 3 >œ >œ >œ >œ 2 >œ >œ >œ >œ >œ w> ˙. œ
& 22 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ -̇
17

4 J J 2 J J J ‰ œ-
Tpt. 1
. .
f ƒ
> >˙ # >œ >˙ >œ 3 # >œ >œ >œ >œ 2 # >œ >œ >œ >œ >œ # w>
Tpt. 2 & 22 # ˙ 4 J J 2 J J
˙. œ
J ‰ œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. -̇
f ƒ
& 22 # ˙
3 j j 2 j j j
Tpa.
> ˙ œ ˙ œ 4 œœ œœ 2 œœ œ œ œ w ˙. œ‰ ∑ Ó Œ
œ
f > > > > >> >> >> > > > > ƒ
? 22 ˙ > >˙ >œ >˙ >œ 3 >œ >œ >œ >œ 2 >œ >œ >œ >œ >œ w> ˙. œ
Tbó. 4 J J 2 J J J‰ ∑ Ó Œ œ
f ƒ
? 22 3 j j 2 j j j‰ ∑ Ó Œ
Tuba
˙ ˙ œ ˙ œ 4 œœ œœ 2 œœ œ œ œ
>f > > > > >> >> > > > > > bw ˙. œ bœ
> ƒ
© JCSB. Albaida, Octubre 2010
b >˙
Judici Universal
. œ. . . œ. . œ. œ. œ. b œ. b œ. œ. b œ. n ˙-
2
25
. .
œ œ œ œ. œ œ œ- b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ- œ
Tpt. 1 & œ- œ. œ. œ b œ. . ˙ Ó

>˙ - . œ.
œ . b œ. b œ. n ˙- bœ œ bœ œ œ œ
Tpt. 2 & œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . b œ b œ. . . . . b œ- œ. œ. ˙ Ó

Tpa. & b˙ ˙ œ. œ Œ ˙ ˙ #˙ n˙ b˙
> b˙ ˙ œ- œ œ. œ œ. œ œ.
. . . .
? ˙ ˙ œ. œ. Œ ˙ bœ bœ n˙ >˙ b ˙ w nw
Tbó.

? Œ
Tuba
˙ ˙ bœ œ n˙ b˙ b˙
b˙ n œ. b œ. b˙ n˙ w
>

œ œ œ œ œ œ œ œ >œ ‰ Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ >œ ‰ >œ ‰ 3 œ # œ œ œ œ œ >œJ ‰


31

Tpt. 1 & ∑ ∑ Ó J J J 4
3 3

> œ œ œ œ œ œ œ œ >œ > >


& ∑ ∑ Ó œœœœœœœœ œ ‰ Œ Ó ‰ Jœ ‰ 43 œ œ œ œ œ œ œJ ‰
Tpt. 2
J J
3 3

j j
& œ œ œ œ. œ ˙ ˙ ˙ w œ ‰Œ Ó ˙ œ ‰ œj ‰ 3
4 b˙ j
œ‰
> > > >
Tpa.
... .
. >œ > >œ ˙ >œ
?Ó œ- œ. œ. œ. œ œ. œ. ˙ w
J ‰Œ Ó ˙ œ‰J‰ 43 J‰
Tbó.
J

? ∑ ∑ j‰ Œ Ó j ‰ j ‰ 43 b ˙
j
˙ œ œ‰
>
Tuba
bœ œ > b˙ œ œ
> >

b œ œ n œ b œ œ œ n >œ >œ >œ >˙ >œ


J ‰ Œ J ‰ J ‰ 22 Œ # ˙ . n >œ œ ˙ # >œ ˙ ˙. w
37

& ˙.
> >
Tpt. 1

P
3 3

b œ n >œ >œ >œ 2 >œ w œ


& œ b œ bœ Jœ œ ‰ Œ J‰J‰ 2 Ó ˙ ˙ ˙.
œ >˙ . ˙ > #˙.
>
Tpt. 2
3 3 P >
j j 2 >
w ˙ > # >œ ˙ . >
& b˙ ‰ Œ j ‰ ‰ ˙ ˙. œ w w

> œ #œ 2
> >
Tpa.

# >œ P
b˙ >œ >œ >œ w> ˙ >˙ w ˙ >˙ w
Tbó.
? J ‰ Œ J ‰ J ‰ 22 Ó .
P
? j‰ ∑ 22 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó. œ-
b˙ œ>
Tuba

f
Judici Universal 3
>˙ .
45
# w> >œ w ˙ >˙ œ- -̇ œ- 3 œ- œ- œ- œ- 2 œ- œ- œ- œ- œ-
Tpt. 1 & 4 J J 2 J J
>
& œ # >˙ . œ #˙. # w> ˙ # >˙ # œ- -̇ œ- 43 # œ- œ- œ- œ- 22 # œ- œ- œ- œ- œ-
Tpt. 2
J J J J

j j 22 # œj œ j
& w w #w ˙ #˙ # œ- -̇ œ- 43 # œ- œ- œ- œ- - - œ- œ- œ-
> >
Tpa.

# w> w ˙ # >˙ ˙ # >˙ # œ- -̇ œ- # œ- œ- œ- œ- # œ- œ- œ- œ- œ-


? 3 J J 2 J J
Tbó. 4 2

? #œ œ œ œ œ #œ ˙. -̇
. œ. . . . œ. œ. . . œ. œ. œ. # ˙ œ. œ. 43 j j 2 j
2 j
œ- -̇ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
Tuba

bw ˙. Ó. #œ
52

Tpt. 1 & Œ ∑ # œ- # œ. # œ. . œ. ˙ ˙ Ó ∑
p
& bw ˙. Œ Ó. œ œ bœ #˙ œ œ œ ˙ œ œ ˙
˙.
Tpt. 2

P
Œ ∑ ∑ ∑ n˙ ˙ # œ. œ. œ. œ.
Tpa. & nw ˙. b œ. œ. œ. œ.
P
nw ˙. œ œ n˙ œ œ #˙
Tbó.
? Œ Ó. bœ œ œ ˙ ˙. œ
P
? Œ ∑ ∑ ∑ ∑
Tuba
œ- œ. œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. ˙ b˙.

- . . . n œ. . . . . . # œ- œ- . .
# œ- # œ. œ. œ. œ œ. œ. # œ. œ œ. # œ. # œ œ n >œ ‰ Œ Ó # >œ ‰ Œ Ó
& # œ # œ œ œ œ œ œ. œ # œ # œ
59

Tpt. 1 J J
P
& œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. -̇ ˙ œ œ œ. # œ. œ. œ. œ œ n >œ ‰ Œ Ó j
#œ ‰ Œ Ó
Tpt. 2
J >
P
Tpa. & #˙ œ œ œ œ ˙ #w ˙ ˙ œ
j‰ Œ Ó j
œ‰Œ Ó
> >
? w ˙
˙ #w ˙ ˙ b >œ ‰ Œ Ó # >œ ‰ Œ Ó
Tbó.
J J

Tuba
? ∑ Ó j‰ Œ Ó j‰ Œ Ó
˙ #w ˙ ˙ bœ nœ
P > >
4 Judici Universal
>œ >œ # >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
# >œ Œ ‰J
65

Tpt. 1 & J ‰ Œ Œ ‰ J Œ Ó Œ J‰Ó

> > > # >œ >


Œ Jœ ‰ Ó # >œ >œ >œ Œ ‰ >œ >œ >œ >œ # >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
Tpt. 2 & Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœ œ Œ Ó J

& œj ‰ Œ Œ ‰ œj œ # œ Œ Ó Œ œj ‰ Ó j
#œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ #œ œœœ œ œœœœœœœœ
> > > > >>> > > >> > >>> > >>>>>>>>
Tpa.
>
? # >œ ‰ Œ Œ ‰ # >Jœ # >œ # >œ Œ Ó >
Œ Jœ ‰ Ó # >œ >œ >œ Œ ‰ >œ >œ >œ >œ # >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
Tbó. J J

? j‰ Œ Œ ‰ j Œ Ó Œ j
j‰ Ó œœœŒ ‰ œ œ œœ œ œœœ œ œœœœœœœœ
>>> > > >> > >>> > >>>>>>>>
Tuba
œ œ œ #œ bœ
> > > > >

#˙. œ j 3 œ 2
J‰ 4 Œ œ bœ bœ œ œ 2
70 3

∑ bœ œ œ œ œ nœ ‰ Œ Œ œ œ œ #œ œ œ œ ‰ ∑
3 3 3

Tpt. 1 & œ J
f 3 3

#˙. œ‰ j j
43 Œ b œ b œ œ œ œ œ 22
3

∑ œ bœ bœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ #œ
œ œœœœ ‰

3

J
3 3 3 3

Tpt. 2 &
f
j‰Œ 3 >œ 2
Tpa. & ˙. œ‰
J
∑ Œ # œ œ. b œ. œ. œ
- . œ.
Ó ∑ 4 Ó 2
. f
# œ- # œ. n œ œ. œ. œ. n >œ 3 ˙ .
? #˙. œ‰
J Œ J ‰ Œ Ó œ. # œ. œ. n œ. œ. ‰ Œ Œ Ó 4 22
Tbó.
J
f
? ˙. j
œ‰ ∑ ∑ Ó 43 ˙ . 22
œ. œ. œ. b œ. # w>
Tuba

>œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ w> >œ
& 22 J ‰ J ‰
76

Tpt. 1 ‰ J J J‰ Œ Ó œ- œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. -̇
ß f
> > >>> >> > > > > > > >œ
Tpt. 2 & 22 b œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ ‰ œ œ b Jœ œ œ œ Jœ b w J‰ Œ Ó b œ- œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ. b œ. b œ œ -̇
ß f . . .
2 œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ w> >œ
&2 J J ‰
‰ ‰ J J J‰ Œ Ó ∑ Ó Œ
b œ >œ
Tpa.

ß >f
> >>> >> > > > > >
? 22 œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ ‰ œ œ Jœ œ œ œ Jœ w> >œ >
J ‰bœ œ œ
w œ
˙.
> > >
Tbó.

ß f
? 22 j‰ j‰ ‰ j j
Tuba
œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #w nw ˙
> >>> >> > > > > > > >f b˙ w
>
Judici Universal 5
œ. œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. b œ. œ. œ. ˙ . . .
. . . . -
œ. œ. œ b œ b œ- œ. œ. œ. b œ b œ œ
& œ- œ. œ. œ. b œ œ œ œ. œ. œ. b œ. œ.
82

Tpt. 1

f
.
& b œ œ œ œ œ œ. œ. œ. b œ œ. œ. œ. œ- # œ. œ. œ. œ. œ. # œ œ. œ. # œ # œ ˙ œ- # œ. œ. œ. œ. # œ. # œ
Tpt. 2
- . . . . . œ. œ. œ. . . .
f
& w œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. -̇ œ- œ. œ. b œ. œ. œ. œ.
˙ b œ b >œ œ
Tpa.

> ƒ
bœ b˙ ˙
Tbó.
? ˙. b >œ w ˙. >œ ˙.
ƒ
?
Tuba
bw ˙. bœ b˙ b˙
bw w ƒ
>

. - b >˙
87
œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. b œ b œ. b œ. œ. b œ. n ˙ œ- b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. .
Tpt. 1 & œ b œ. œ. ˙ Ó ∑

. . . . . . . . . . b œ. n ˙- >˙ b œ- œ. œ.
Tpt. 2 & # œ œ œ œ œ œ # œ œ b œ b œ. b œ œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. ˙ Ó ∑

. . . .
& b œ. œ. œ. œ. b œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. # ˙ n ˙ b œ œ œ b œ œ œ œ œ- œ œ œ- œ œ. œ œ. œ œ. ˙ Ó
> - . . . . . .
Tpa.
. . .
>˙ b ˙ w # œ-
œ. b œ. b˙ bœ bœ n˙ w
Tbó.
? Œ Ó Œ
F
? Œ b˙ Ó Œ œ
Tuba
œ. b œ. bœ œ n˙ b˙ n˙ b˙ b˙
w -
> F

>
.
Œ # œ. œ. # œ. # œ œ. œ. -̇ # >œ # >œ n ˙ .
93

& ∑ œ. œ œ. œ. œ. œ œ Ó ∑
Tpt. 1
. .-
F
>
& ∑ œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ Ó Œ œ. œ. œ. œ. œ œ ∑ œ œ ˙.
Tpt. 2
- . . -̇ >>
F
>
& ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ ˙.
œ> >œ > >
Tpa.

œ. # œ. œ. # œ. œ. œ. # œ- . . . . F
? œ. # œ. # œ n œ œ # œ. -̇ œ. œ. # œ. # œ œ. œ. w ˙ ˙
Tbó. Ó Œ Œ

? Ó Œ œ œ œ œœ œ Œ
Tuba œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ . . . . . . -̇ œ. œ. œ. œ. œ. œ. w ˙
- œ
> >œ
b >˙ . b >œ >˙ >œ b >œ >œ >œ >œ
6 Judici Universal
œ Œ Ó . n œ.
œ. œ œ. œ œ. œ. # œ. # œ Ó 43
J J 22
99

& œ- ∑ Œ
Tpt. 1
. .
f f
> >˙ >˙ >œ >˙ >œ >> >>
3 Jœ œ œJ œ 2
& œ Œ Ó bœ Ó Ó Œ bœ
Tpt. 2
b œ- b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. . 4 2
f f
> > > > > 3 >> >> 2
Tpa. & œ Œ Ó ∑ Ó Œ b
bœ > œ n˙ ˙ ˙ œ ˙ œ 4 œ œ œ œ 2
J J
bœ >
>f
œ
? Œ Ó ∑ b œ b >˙ w ˙ b >˙ b >œ >˙ >œ 3 b >œ >œ >œ >œ 2
4 J J 2
œ
>f >
Tbó.

? ∑ ∑ ∑ Ó 43 2
Tuba j j 2
bw ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ
> >f > > > >> >>

b >œ >œ >œ >œ >œ b w> ˙. œ . b˙ b˙


2 J J J‰ œ- b œ. œ. œ. b œ œ. œ. ˙ b˙ 3
106

Tpt. 1 &2 ∑ 4
ß
>œ >œ >œ >œ >œ w> ˙. œ b˙
Tpt. 2 & 22 J J J‰ ∑ b œ- b œ œ. œ œ œ œ. ˙
. . ..
b˙ b˙ 43
ß
> > > >
2 œ œ œ œ œ b w>>
˙. œ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ 3
Tpa. &2 J J J 4
ß
. . . .
? 22 b >œ >œ >œ >œ >œ w> ˙. œ ‰ Œ b >œ >œ ˙ b˙ œ- b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ b œ b œ b œ. œ. b œ. œ. œ. œ 43
J J J bœ
>
Tbó.

ß
? 22 j j j‰ 43
Tuba
œ œ œ œ œ b w> ˙. œ bw ˙ ˙ w ˙ b˙
>> > > > ß >

>
b >œ 34 œ œ œ œ œ œ œ œ >œJ ‰ 22 œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ
& 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 22 J ‰ Œ
113

Tpt. 1 Ó

> > >


Tpt. 2 & 43 b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 22 b œJ ‰ Œ Ó 43 b œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ 22 œ b œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ

Tpa. & 43 ∑ 22 œ b œ œ
œ. . . . œ. b œ. œ. 43 ∑ 22 Ó œ
# œ # flœ flœ fl

. œ̆
? 43 b œJ ‰ Œ 22 œ. œ. 22 œ. # ˘œ œ̆ œ̆
Tbó. Œ ∑ 43 Ó Œ

? 43 j ‰ Œ Œ 22 ∑ 43 ∑ 22 Ó
œ
œ flœ flœ fl
Tuba
œ.

˘œ œ̆ b >œ b >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ bU
w>
Judici Universal 7
b œ œ œ œ œ œ >œ b ˘
œ b
J ‰ Œ 43 22 œ̆ ‰J ‰J ‰J ‰J
117

Tpt. 1 & ∑ Œ
ß
3 3

œ b œ b œ n œ œ œ >œ ‰ Œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ U
w>
J 3 ∑ 2 b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ Œ b >œ ‰J ‰J ‰J ‰J
Tpt. 2 & 4 2
ß
3
3

˘ œ Œ b >œ >>> > > >>> >>> > > > > > U>
& b˙ œ œ b œJ ‰ 43 ∑ 22 œ
#œ >
œ bœ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ bœ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ bw
Tpa.
flfl > > > J J J J
˘ >œ >œ ß >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ U
œ̆ n ˘œ b œJ > w>
? b˙ ‰ 3 ∑ 2 b >œ œ Œ ‰J ‰J ‰J ‰J
Tbó. 4 2
ß
U
? b˙ œ b œ n œj ‰ 43 b ˙ . 22
b œ Œ b œ b œ œ œ ‰ œj ‰ œj œ œ œ b œ œ œ ‰ œj ‰ œj œ œ œ b w
Tuba
flflfl > œ œ
œ > > > >>> > > >>> >>> > > >>> >
>> ß
Trompeta Bb 1 Judici Universal
Obra basada en el quadre "Juicio Universal" de J. Segrelles Albert

J. C. Sempere Bomboí
4
Andante q = 60
œ- œ- b œ- œ- œ- œ œ
U œ- - b œ- - œ- œ- b œ- œ- œ- œ- b œ- -
& 44 - - œ-
œ œ œ
P F
- U
. -œ œ- œ- œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ b œ œ >œ œ œ ˙ b œ b >˙ ˙
&˙ œ bœ w 22
10

J J

Pomposo h=76
>˙ >˙ >œ >˙ >œ 3 >œ >œ >œ >œ 2 >œ >œ >œ >œ >œ w> ˙. œ‰
2 J œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ.
17

&2 4 J J 2 J J
f ƒ
. . .
œ . b .
œ . b œ. n ˙-
œ b >˙ œ- b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ- œ
. . . . . . . .
œ- œ. œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ b œ
24

& œ. œ. œ. œ. -̇ b œ. .

2 œ œ œ œ œ œ œ œ >œ ‰ >œJ ‰ 3
œ œ œ œ œ œ œ œ >œ ‰ Œ Ó
30

&˙ Ó Ó J J 4

œ >œ b œ œ n œ b œ œ œ n >œ >œ >œ


& 43
# œ œ œ œ
œ J‰ J ‰ Œ J ‰ J ‰ 22 Œ # ˙ n >œ œ ˙ # >œ
36

˙.
>. >
P
3 3 3 3

>˙ # w> >˙ .˙. >œ w >œ w ˙ >˙ œ- -̇ œ- 43
42

3 - œ- œ- œ- 2 œ- œ- œ- œ- œ- b w
œ ˙. Ó. # œ- # œ. # œ. # œ. œ. ˙
50

&4 J J 2 J J Œ ∑
p
. -
# œ- # œ. œ. œ. n œ œ. œ. œ. œ. # œ. # œ. # œ œ- # œ- # œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. # œ. # œ œ
57

&˙ Ó ∑
P
© JCSB. Albaida, Octubre 2010
2 Judici Universal

n >œ ‰ Œ Ó >œ >œ >œ # >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
# >œ ‰ Œ Ó # Œ ‰J
63

& J J J‰Œ Œ ‰ J Œ Ó Œ J‰Ó

>œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ # ˙ . œ j
J‰
69 3

∑ bœ œ œ œ œ œ nœ ‰ Œ Œ œ œ œ #œ œ œ œ ‰
3 3 3

& J
f
74
3 Œ œ œ b œ b œ œ œ 2 >œ ‰ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ w> >œ
& ∑ 4 2 J J‰ ‰ J J J‰Œ Ó
3 3 ß
80

. . œ. œ. œ œ b œ œ. œ. œ. œ. b œ- œ. œ. œ. b œ. œ. œ.
& œ- œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ
œ. . œ. -̇ œ
œ- . œ. œ b œ . œ. . .
f f
. . . - b >˙
85
b œ. b œ. œ. œ. ˙ b œ- œ. œ. œ. b œ. b œ œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ b œ b œ. b œ. œ. b œ. n ˙ œ- b œ. œ.
&

2 .
. .... Œ # œ. œ. # œ. # œ œ. œ. -̇
& œ b œ œ œ œ b œ. œ. ˙
90

Ó œ. œ œ. œ. œ. œ œ Ó ∑
. .-
F
>œ # >œ n >˙ . œ Œ Ó . n œ. b >˙ . b >œ >˙ >œ
. # œ
# # œ 43
98

& œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó ∑ Œ
f f
b >œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ >œ >œ b w> ˙. œ
3 J J 2 J J J‰ œ- b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. ˙ b ˙
105

&4 2 ∑
ß
b˙ b˙ >
3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 b >œ ‰ Œ Ó 3 œ œ œ œ œ œ œ œ >œJ ‰ 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ
112

& 4 2 J 4 2

b œ œ œ œ œ œ >œ 3 ˘ b ˘œ œ̆ b >œ b >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ bU
>
w
J ‰Œ 4 22 œ̆ b œ Œ ‰J‰J ‰J‰J
117

& ∑
ß
3 3
Trompeta Bb 2 Judici Universal
Obra basada en el quadre "Juicio Universal" de J. Segrelles Albert

J. C. Sempere Bomboí
4
Andante q = 60
U - -
& 44 b œ- œ œ- œ œ b œ œ œ- œ b œ- œ œ- œ œ œ- œ œ
- - - œ- b œ- œ- - - - - - -
P F
Pomposo h=76
U
j w 22 # >˙ >˙
10

& ˙ œ . œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ #˙ w ˙ ˙
>
f
18
# >œ >˙ >œ 3 # >œ >œ >œ >œ 2 # >œ >œ >œ >œ >œ # w> ˙. œ‰
& 4 J J 2 J J J œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ.
ƒ
24
œ . b œ. b œ. b œ. n ˙- >˙ b œ- œ. œ.
& œ. œ. œ. œ. -̇ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ. œ. œ. œ. . . . œ. . . . œ. . . b œ b œ. œ. œ. œ. b œ- œ œ
..

2 > œ œ œ œ œ œ œ œ >œ ‰ >œ ‰ 43 œ œ œ œ œ œ >œJ ‰


30

&˙ Ó Ó œœœœœœœœ œ ‰ Œ Ó J J
J 3 3

b œ n >œ >œ >œ 2 >œ w


œ œ
37

& b œ œ
bœ J ‰ Œ J‰J‰ 2 Ó ˙ ˙.
˙ œ >˙ . ˙ >
3 3 >
P
>
& œ #˙. # >˙ . œ #˙. # w> ˙ # >˙ # œ- -̇ œ- 43 # œ- œ- œ- œ- 22
44

œ J J
>

-- - - -
& 22 # œJ œ œ œ œJ b w ˙. Ó.
51

Œ œ œ bœ #˙ œ œ œ ˙
˙.
P

œ. # œ. œ. œ. œ œ n >œ ‰ Œ Ó
58

&œ œ ˙ œ- œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. -̇
. . .
˙ œ œ J
P
© JCSB. Albaida, Octubre 2010
2 Judici Universal

64
j‰ Œ Ó > > >>
œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ #œ Œ Ó
>
Œ Jœ ‰ Ó # >œ >œ >œ Œ ‰ >œ >œ >œ >œ
& # œ J
> J J

# >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ # ˙ . œ j ‰ Œ Œ œ 3 3 œj ‰ 43
69

& J‰ ∑ ∑
3 3

œ bœ bœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
f

3 Œ b œ b œ œ œ 2 b >œ ‰ >œ ‰ >œ >œ >œ ‰ >œ >œ b >œ >œ >œ >œ >œ b w> >œ
75 3

‰Œ Ó
3

&4 œ œ 2 J J J J J
ß

- #œ œ œ œ œ
80

& bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œ- œ. œ. œ. œ. . . . b œ. . . . œ. . . œ . . . . . # œ.
- . . . . . b œ. . . b œ. . -̇
f f
. . . . . - >˙ b œ- œ. œ.
œ- # œ. œ. œ. œ. # œ. # œ # œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ œ b œ. b œ. b œ b œ n ˙
85

& œ. œ. # œ. # œ. ˙

90 2
& œ. b œ. œ. œ. b œ œ. œ ˙ Ó œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ Ó Œ œ. œ. œ. œ. œ œ ∑
. . - . . -̇
F
>. b >œ >˙ >˙ >œ >˙ >œ
43
98

& ˙
œ œ œ Œ Ó b œ- b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. b œ. Ó Ó Œ
>>
f f
>œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ w> ˙. œ b˙ b˙
3 2 b œ- b œ œ. œ œ œ œ. ˙ b ˙ 43
105

&4 J J 2 J J J‰ ∑
. ...
ß

3 b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 b >œ ‰ Œ Ó 3 b œ œ œ œ œ œ œ œ >œ ‰ 2 œ b œ œ œ œ œ œ œ >œ ‰ Œ


113

&4 2 J 4 J 2 J

œ b œ b œ n œ œ œ >œ ‰ Œ 3 >>> > > >>> >>> > > >>> U >
22 b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ Œ b >œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ w
117

& J 4 ∑
ß
3
3
Trompa F Judici Universal
Obra basada en el quadre "Juicio Universal" de J. Segrelles Albert

J. C. Sempere Bomboí
Andante q = 60 2 - -
& 44 Ó ˙ ˙ Ó Ó ˙ ˙ Ó Œ b œ- œ- œ Œ b œ- œ- œ
p F
U
- œ- b œ- œ- b ˙ 22
9

& b œ œ . œJ b w b˙ ˙ b˙ ˙ w w ˙ ˙
>
Pomposo h=76

& 22 # ˙ 3 j j 2 j j j‰
17


> ˙ œ ˙ œ 4 œœ œœ 2 œœ œ œ œ w ˙. œ
f > > > > >> >> >> > > > >

24

&Ó Œ
œ b˙ ˙ œ. œ Œ ˙ ˙ #˙ n˙ b˙ b˙ ˙ œ- œ œ. œ œ. œ œ.
. > . . .
ƒ

j j
œ ‰ œj ‰ 43 b ˙ j j
31

& œ œ œ œ. œ ˙ ˙ ˙ w œ‰Œ Ó ˙ œ ‰ b˙ #œ ‰
... . > > > > >

j 2 >
w ˙ > # >œ ˙. >
˙.
38

Œ j ‰
& œ #œ 2 ‰ ˙ œ w w w
> > P

j j j j
œ- 43 # œ- œ- œ- œ- 22 # œ- œ- œ- œ- œ- n w
46

&w #w ˙ #˙ # œ- -̇
> >

3
˙ # œ. œ. œ. œ. # ˙
53

& ˙. Œ b œ. œ. œ. œ. n ˙ œ œ œ œ ˙ #w
P

j j j Œ œj ‰ Ó
62

&˙ ˙ j‰ Œ Ó œ‰Œ Ó œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ # >œ Œ Ó


œ > > > > >
>

© JCSB. Albaida, Octubre 2010


2 Judici Universal

& # œ œ œ Œ ‰ œj œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ . Œ # œ œ. b œ. œ. œ œj ‰ Œ Ó
68

œ‰ ∑
>>> > > >> > >>> > >>>>>>>> J - . .
f
>œ 2 œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ w> >œ
43 Ó
74

& ∑ 2 J‰J‰ ‰ J J J‰Œ Ó ∑


ß
81

&Ó Œ œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. -̇ œ- œ. œ. b œ. œ. œ. œ.
b œ >œ w ˙ b œ b >œ œ
>f > ƒ

. . . .
87

& b œ. œ. œ. œ. b œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. # ˙ n ˙ b œ œ œ b œ œ œ œ œ- œ œ œ- œ œ. œ œ. œ œ. ˙ Ó
> - . . . . . . . . .

93 4 > >
& œ œ œ œ ˙. œ Œ Ó ∑ Ó Œ b œ n˙
œ > > > bœ bœ >
>
F >f >

> > > > 3 >> >> 2 >> > > > > 4
˙. 43
103

&˙ ˙ œ ˙ œ 4 œ œ œ œ 2 œ œ œ œ œ bw
J J J J
œ‰
J
ß
˘
& 43 22 œ b œ œ 3 22 Ó œ œ b œJ ‰ 43 22
113

∑ ∑ œ ∑
œ. . . . œ. b œ. œ. 4 # œ # flœ flœ fl b ˙ flfl

2
119
œ œ > >>> > > >>> >>> > > >>> U >
& 2 #œ œ Œ b œ bœ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ bœ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ bw
> > > > J J J J
ß
Trombó Judici Universal
Obra basada en el quadre "Juicio Universal" de J. Segrelles Albert

J. C. Sempere Bomboí
Andante q = 60 2 œ- b œ- b œ- œ- œ- b œ- b œ- œ-
? 44 œ b ˙ . ˙
Ó nœ b˙. ˙
Ó
p F
9 - - œ- b w >˙ U̇
? b œ b œ- b œ w b˙ b˙ b˙ b˙ b˙ b˙
w 22

Pomposo h=76
17
? 22 >˙ >˙ >œ >˙ >œ 3 >œ >œ >œ >œ 2 >œ >œ >œ >œ >œ w> ˙. œ‰
4 J J 2 J J J ∑
f
24
?Ó œ. œ. Œ ˙ >˙ b ˙ œ- œ. œ.
Œ œ ˙ ˙ bœ bœ n˙ w nw Ó
ƒ
32
> >œ 3 ˙ >œ b ˙ # >œ >œ >œ
? œ. œ. œ. œ. ˙ w >œ
J‰Œ Ó ˙ œ‰ ‰ J‰ J ‰ Œ J ‰ J ‰ 22
J J 4

39
>œ w> ˙ >˙ w ˙ >˙ w # w> w
? 22 Ó .
P
>
? ˙ #˙
47 ˙ # >˙ # œ- -̇ œ- 3 # œ- œ- œ- œ- 2 # œ- œ- œ- œ- œ- n w ˙.
4 J J 2 J J Œ

54
? Ó. bœ œ œ ˙ ˙. œ œ œ n˙ œ œ #˙ w ˙
˙ #w
P

# >œ ‰ Œ Œ ‰ # >œJ # >œ # >œ Œ Ó


62
?˙ ˙ b >œ ‰ Œ Ó # >œ ‰ Œ Ó >
Œ œJ ‰ Ó
J J J

© JCSB. Albaida, Octubre 2010


2 Judici Universal
.
68 # œ- # œ. n œ œ. œ. œ.
? # >œ >œ >œ Œ ‰ >Jœ >œ >œ >œ # >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ # ˙ . œ‰ Œ J‰Œ Ó
J
f
73
? œ. # œ. œ. n œ. œ. ‰ Œ n >œ 3 ˙ . > >>> >> > > > > > >
22 œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œJ œ œ œ œJ w
J Œ Ó 4

79
>œ >œ w bœ b˙ ˙
? ‰
J bœ œ
œ
˙. ˙. b >œ w ˙. >œ ˙ .
> > >
ß f ƒ
87. b œ. b ˙
œ bœ bœ n˙ >˙ b ˙ w w # œ- œ. # œ. œ. # œ. œ. œ. # œ-
? Œ Ó Œ
F
.
94
?Ó œ. # œ. # œ. n œ œ. # œ. -̇ . œ. # œ. # œ. œ. œ. w
œ ˙ ˙ œ
Œ Œ Œ Ó ∑

101
? b œ b >˙ w ˙ b >˙ b >œ >˙ >œ 3 b >œ >œ >œ >œ 2 b >œ >œ >œ >œ >œ w>
œ 4 J J 2 J J
>f > ß
108 . . . . .
? ˙. œ ‰ Œ b >œ >œ ˙ b ˙
J œ- b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ b œ b œ b œ. œ. b œ. œ. œ. œ 43 b œJ ‰ Œ Œ 22

>

114 œ̆ œ̆ b ˙ ˘
œ̆ n ˘œ b œJ > > >œ >œ >œ
? 22 ∑ 43 Ó œ. œ. 22 œ. Œ # ˘œ œ̆ ‰ 43 ∑ 22 b œ œ
Œ
ß
120 >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ U
w>
? ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
Tuba Judici Universal
Obra basada en el quadre "Juicio Universal" de J. Segrelles Albert

J. C. Sempere Bomboí
Andante q = 60 2
? 44 œ Ó œ b˙. Ó
b˙. ˙ ˙ œ- b œ- b œ- œ- œ- b œ- b œ- œ-
p F
9
? U 22
b œ- b œ b œ- œ- ˙ bw b˙ b˙ b˙ b˙ b˙ b˙ b˙
- b˙ w > ˙
Pomposo h=76
17
? 22 3 j j 2 j j j‰ ∑
˙ ˙ œ ˙ œ 4 œœ œœ 2 œœ œ œ œ
>f > > > > >> >> > > > > > bw ˙. œ
>
24
?Ó Œ Œ
˙ ˙ bœ œ b˙ b˙ w
bœ b˙ n œ. b œ. n˙ b˙ n˙
ƒ >
31 2
? j‰ Œ Ó j ‰ j ‰ 43 b ˙ j 22
œ ‰ b˙ j‰ ∑
bœ œ ˙ œ
> b˙ œ œ > œ
>
> >
39 5 -̇
? 22 Ó. # œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ # œ. œ ˙ .
œ- . . . . . œ. œ. # ˙ œ. œ.
f -̇
49
? 43 j j 22 j j Œ
œ- -̇ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ. œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. ˙ b˙.

55 5
? Ó j‰ Œ Ó j‰ Œ Ó j‰ Œ Œ ‰ j
˙ #w ˙ ˙ bœ nœ œ œ
P > > > >
66
j 2
? Œ Ó Œ j‰ Ó j
œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ‰
œ #œ bœ >>> > > >> > >>> > >>>>>>>>
> > >
© JCSB. Albaida, Octubre 2010
2 Judici Universal

73
?Ó 3
4 ˙.
2 j‰ j‰
2 œ # œ œ œ œ ‰ œ œ # œj œ œ œ œj # w
œ. œ. œ. b œ. # w> > >>> >> > > > > > >
f
79
?
nw ˙ bw ˙. bœ b˙ b˙
>f b˙ w bw w
> > ƒ
87
? Œ Ó Œ œ œ œ œ œ œ #œ
œ. b œ. b ˙ bœ œ
b˙ n˙ b˙ b˙ w - . . . . . . œ-
n˙ > F
94 3
?Ó Œ œœ œœœœ Œ
. . . . . . -̇ œ. œ. œ. œ. œ. œ. w ˙ œ
> >œ b w>
103
?Ó 43 j j 22 j j j‰
˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b w> ˙. œ bw
>f > > > >> >> >> > > > ß >
110
? 43 j ‰ Œ Œ 22 ∑ 43 ∑ 22 Ó
w ˙ b˙ œ
˙ ˙ œ. œ flœ flœ fl

117
? b ˙ œ n œj ‰ 43 22 U
bœ b˙. b œ Œ ‰ j‰ j ‰ j‰ j
flflfl > œ
œ >œ > > > > > > > > > > > > > > >œ >œ >œ >œ >œ b w>
b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ
> ß

Vous aimerez peut-être aussi