Vous êtes sur la page 1sur 13

Tema con Variaciones

Para Oboe, fagot y Piano Luis Alberto Gómez

Tema: Andante tranquilo (q=60) œ


r œ
Oboe & 44 ∑ 43 ∑ 44 ∑ 43 ∑ ∑ 44 ∑ 43 Œ Œ 44
π
?4 ∑ 3 ∑ 4 ∑ 3 ∑ ∑ 4 ∑ 3 ∑ 4
Fagot 4 4 4 4 4 4 4

√ .
œ. ‰ œ. œr œ. œr œ œ. ‰ œ. œr œ. œr œ. . . ‰ œ. œr
œ . œr œ.
œ
& 44 ‰ œ. ‰ Œ 43 J ‰ J ‰ Œ 44 ‰ œ. ‰ Œ 43 J ‰ J ‰ Œ Œ # Jœ ‰ Œ 44 ‰ œ. ‰ Œ 43 J ‰ J ‰ Œ 44
π J J J
F π
Piano
?4 ∑ 3 ∑ 4 ∑ 3 4 3 4
4 4 4 4 ΠΠ4 4 4
° œ ˙. w ˙.

Ÿ̇ }œ r ◊
w œ̆
8
4 3 ≈ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ
œ 4
Var. 1: Con tristeza (q=60)
3 j 4 3
&4 4 4 Œ ˙ 4 œ ‰ œr Œ 4 œ
œ- r
œ- œr ˙ 4
f Pœ -
Ob.
œ
f p P ß
œ œ r œ
r
œ ˙
4 Jœ ‰ œ
œ j
?4 3 4 œ ? œ. 3
Fgt. 4 ∑ 4 ∑ 4 Œ Œ B œ. 43 rœ ‰
œ J 4 Œ 4
œ P f P
F
(√) > √ .
œ. ‰ œ. œ Ÿ̇}œ # œ œ œœ ≈ # œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ r œ œ. œr œ
r
œ. ‰ œ. œ. ‰ œ.
rK r r
œ œ
œ œ Œœ ‰ œ. ‰ Œ 43 ‰ œ. ‰ Œ 43
& 44 43 44 J ‰ J‰Œ 44
8


P J J
∏ ƒ p F F P
˙˙
œ 3 ˙˙ ... œœ
Pno.
?4 Π4 3 4 3
4 œœ 4 ˙ œ 4 4 4 4
˙ p œ w
P ƒ *° πw ˙ p

( ) * ° * ° *° * °
2012 - 2013
Tema con variaciones
2

˙#œ r-
bœ œ n œ- r
#œ - - r˙
4 œ œ bœ
œ
3 j 4 3 œ ‰ # œj œ 3
14

&4 œ
œ- # œ- ‰ #œ œ œ œ 4 4 4 4
.
Ob.

f r P f P f
r œ. rœ - œ #œ N˙ #œ
?3 œ œ- r 4 œ 3 #œ 4 ‰ œ #œ nœ 3
œ- Œ Œ 4 ‰ #œ Œ Œ
œ B
Fgt. 4 œ
4 4 #œ 4
f P f f P f
(√) √ . r Ÿ
œ. œr œ. œ. ‰ œ. œr œ. œr œ œ. ‰ œ. œ ˙ }œ # œ œ
3 J ‰ J ‰ Œ 4 ‰ œ. 3 J ‰ J ‰ Œ 4 3
14

&4 ∑ 4 ‰ Œ 4 4 ‰ 4
J
f P F F
# œ.
Pno.
? 43 44 Π& . . .
œ 3 # œœ ?
4 44 Œ œœ 43
˙. # œ. # œ œ œ œ
∏ ˙. œ # œ. œ. . f ˙ ˙ F
*° P p *° ◊
◊ *° *°

œ
r
œ̆ œ
r
œ. œ
r œ. œ
r
œ
Var. 2: Con perplejidad (q=60)

& 43 œ. 42 Œ œ. œ œ œ. œ. œ. # œ. 43
19

Œ ∑
œ.
p P..
Ob.

# ˘œ r œ. .
œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ # œ. .
dim.
r
B3 œ
Œ
œ
Œ 2 ∑ ? œŒ 3
4 4 4
p
Fgt.

F
(√) >
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. . œ. œ. œ. . U œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. .
3 œ œ. œ. œ # œ. .
r
2 œŒ 3
19

&4 œ œœ Œ œœ
œ
4 ∑ 4
ßP p π p
œœ
? 43 ˙˙˙ ... œ œ. œ œ
Pno.

œœ 42 ∑ Œ . . œ. œ œ. # œ 43
. . œ.
ƒ œ F

(◊)
Tema con variaciones

œ œ
3
˙. œ œ œ œœ œ œ
3 2 3 œ. # œ. œ. œ. ‰ œ≈ œ ‰ 42 ‰ œ ≈ œ‰ 3
23

&4 4 œ ®≈ ‰ 4 ‰ 4
Ob.

Í f P f
œ œ œœ . . œ. . œ œ œ œ
? 43 # ˘œ n ˘œ # ˘œ 24 N ˘œ ‰ B œœœœ ? 34 œ œ œ œ # œ œ B œ ‰ œ ‰ . 42
œ ‰ œ≈ ‰ ?
43
Fgt. J #œ
F f f
√œ p P œ œ
œ œ œ ®≈ Œ œ œ
œ œœ œ‰
& 43 42 ® 43 Œ œ œ œ œ ‰ 42 œ 43
23

∑ œ
œ œ
f
œœ. F f œœ œ. œ.
Pno.

? 43 2 j ‰ ‰ 43 ‰ œ. œ. œ. œ. j ‰ j ‰ 42 œ œ œ œ œ œ ‰ œ. œ. 43
# œœ n œœ # œœ 4 N œœ œ
J œœ œœ
Í œ œ œ f flœ p P F

˙. œ œ œ œœ #œ œ #œ œ
& 43 42 43 ‰ œ. # œ. œ. œ. œ ‰ 42 ‰ 43
27

œ ®≈ ‰ ‰ œ≈ œ ≈ œ‰
Ob.

Í f P ƒ
œ œ œœ œ. # œ. œ. œ. B # œ œ œ
? 3 # ˘œ n ˘œ # ˘œ 2 N ˘œ ‰ B œœœœ ? 3 ‰ œ ≈ ‰ 42

œ ‰
œ
œ≈ ‰ ? 3
Fgt. 4 4 J 4 œ #œ œ œ 4
Í f p P ƒ
˘œ ˘œ ˘œ √œ
27
3 2 œ œ œ ®≈ Œ 3 Œ #œ œ 2 #œ œ œ. œ. œ. œ. 3
4 ® œ œ œ ‰
r r r
&4 œ œ œ œ œ œ 4 #œ œ 4 #œ œ œœ œ 4
œ œ
Í f F ƒ
œœ.
Pno.

?3 2 j ‰ ‰ 3 ‰ œ. œ. œ. œ. j ‰ j ‰ 2 œ #œ œ œ ‰ œ. œ. œ. œ. 3
4 # œœ n œœ # œœ 4 N œœ œ 4 # œœ œœ 4 œ œœ 4
œ œ œ œ J œ
fl p P F
Tema con variaciones
.
œ œ # œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ̆ .œ # œ. œ œ. œ. œ. œ. œ.
4
3 2 J œ œ
31

Ob. &4 4 ‰ Œ œ. # œ. . œ. . œ. œ. œ.
Í f ƒ F f
. . . . œ.
œ .
. œ œ. œ. œ . œ. œ. . œ. .
r r r
. œ . œ . . œ œ.
# ˘œ n ˘œ # ˘œ 24 œ. # œ œ œ. œ. œ B œ .
œ œ œ
? 43 ? Œ œ # œ œ œ
Fgt.

Í cresc. Í cresc. F f
√ œ. . .
œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ . # œ. œ œ œ. œ. œ.
3 2 œ̆J œ
31

&4 œ Œ 4 ‰ Œ Œ
Í f ƒ f
. . œ. œ. œ. . .
œ . . .
œ. œ. œ œ. # œ. œ œ œ. œ. œ # œ œ œ œ
Pno.
? 43 # œ
# œœ œ n œœ # œœ 42 œ # œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ &œ . . . . œ œ
. . .
œ. ?
œ œ . . . f
Í Í cresc. F
Var. 3: Con ansiedad (q=60)
œ̆
& J ‰Œ 38 42 38 42 38 42
34

Ob. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙ œ œ. œ. œ. . ˙ œ œ. œ. œ. . ˙ œ œ. œ. œ. .
? 38 œ ≈ œœ
bœ 2 38 œ ≈ œœ
bœ 2 38 œ ≈ #œœ œ 2
Fgt. œ 4 œ 4 œ 4
Í
f 3
Í f 3 Í f 3

(√) √. . . ˘ √. . . ˘œ
œ b œœ. œ. b œœ. ˘
b œœ b œœ # œœœ œœœ b œœ œœ œœ œœœ œ
J ‰≈ œ œœ œ 3 œ ? ®œ œ. œ. 2 œ œ œ 3 œ ? ®œ œ. œ. 2 Œ ≈ œ # œœ œ 3 œ ? ®œ. œ. œ. 2
34

& 8 œ bœ & 4 Œ ≈ 8 œ bœ & 4 8 œ œ & 4


. . .
œ
Pno.

?‰ 3 2 œbœ 3 œœ ‰ ® 2 ˙ 3 œœ .. .
8 ‰ ® 4 8 4 ˙˙œ 8 œ ‰ ® œ 42
œ. œ œ. # œ. œ. œ œ #œ œ J œ.
œœ
◊p J œ. œ œ P
P f J P f J
Tema con variaciones
5
2 3 2 3 2 3
40

Ob. &4 ∑ 8 ∑ 4 ∑ 8 ∑ 4 ∑ 8
˙ œ œ. œ. œ. bœ. œ œ. œ. œ. bœ. œ œ. œ. œ.
?2 3 œ. ≈ # œ œ œ B 2 3 œ ‰ 2 3
Fgt. 4 8 œ 4 8 4 8
Í Í f Í f
f 3

√. . . ˘œ √ √
œ œœ œœœ
œ œœ b œœ. œœ. œœ. œœ̆ b œœ. œœ. œœ. œœ̆
2 Œ ≈ œ # œœ œ 3 ? ® œ. œ. œ. 2 3 ® 2 3
40

&4 8 œ œ & 4 Œ ® ≈ 8 œœœ ‰ 4 Œ ® ≈ 8


. . . b œ.
.. . ...
œ
Pno. 3

3 œœ 2 b ˙˙˙ 3 œœœ ®
?2
4 ˙˙˙ 8 ‰ ® 4 œ 8 œ œ œ b œ œ œ 42 b ˙˙˙ 3
8
œ œœ œ œ œ
J œ. œ J œ. œ J œ.
P J
f J
Var. 4: Melancólico, con mucha libertad (q=90)
U̇.
3 2 ˙ 4 U #˙. œ #˙ ˙
45 rit.

Ob. &8 ∑ 4 ∑ 4 w Œ
bœ bœ œ œ œ œœœ b œ. b œ. œ. œ. p cresc. F
B 38 #œ œ œœ
42 ? bœ
bœ œ œ 44 ∑ ∑ ∑ ∑
˙
Fgt.
fl fl fl fl >
cresc.
f Ó.
rit. bœ œ bœ œ œ œ œ œ # œœœ Œ Œ # ˙˙ .. œ www
& 38 b œ b œ œ œ 42 b œ œ b œ œ œ œ œ œ œ. 44 w
45

® ∑ ∑
œ. œ. œ. b œ b œ . ‰ œ. w
Pno. ... cresc. ƒ
œœœ ® bœ bœ œœ œ œ œ # ˙˙ w ww
?3
8 œ œ œ b œ œ œ 42 b œœ bb œœœ œœ œœœ œ œœ œœ œœ ˙ 4 ww
4 w ∑ ∑
œ Ó ˙ w
œ ƒ ˙ w
J cresc.
°
Tema con variaciones
6
U̇. ,
˙ ˙ U , œ ˙ œ #U˙ . œ ˙. œ.
#˙ #˙ #˙. #œ 3 #œ œ œ
52

& Π4 J
Ob.
˙. œ ˙ b˙ w
f P p F f Í ƒ
Fgt.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ ∑

3
52

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑
Pno.

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ ∑
4
*

œ- # ˙ œ œ ,
U #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #U˙ .
rit. a tempo
- -
rit.

44 # ˙ . Œ 43 # œ œ 45 44 œ b˙
œ 45 ˙ œ 44
63

& #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ˙ ˙. b˙
Ob.
subito pp f ƒ p P F
? ∑ ∑ 4 ∑ 3 5 4 ∑ 45 4
Fgt. 4 4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 4

44 43 45 44 45 44
63

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Pno.
? ∑ ∑ 4 ∑ 3 ∑ ∑ 5 ∑ 4 ∑ ∑ ∑ 5 ∑ 4
4 4 4 4 4 4
Tema con variaciones
7

34 ˙ }
Var. 5: Con relativa calma (q=90)
Ÿœ œœœ
& 44 w 43 œ 44 43 ˙ œ œ œ 44 # ˙ œ œ 44
73

Ob. Ó ∑
p p 3 P F 3

?4 ∑ 3 ∑ 4 ∑ 3 ∑ 4 ∑ 3 ∑ 4
Fgt. 4 4 4 4 4 4 4

& 44 43 ‰˙ . œj ˙ 44 ‰ j 43 ‰˙ . œj ˙ 44 ‰ j 3 ‰ j 44
73

∑ 4
w œ ˙. #w œ ˙ . ˙. œ ˙
F p
3 Œ 4 Œ œ œr œ œ 3 œ œ œ
Pno.
?4 Ó gg ˙˙ 3 œ œ r
4 Œ œ r
˙ r
4
g 4 œ œ
œ œ œ œ
4 œ 4 œ œ 4 R
œ 4 ˙ 4 œ 4
Ó
° *° * °

Ÿ
˙ . }œ
œ œ œ 3 ˙Ÿ } b˙. N˙. # œ œ- 3
r
4 ˙.
79
œ œœœ 4 œ̄ œ̄ œ̄ 3 œ
4 J 4
Ob. &4 4 4 4 4
Í 3
P 3
F 3
f 3

?4 ∑ 3 ∑ 4 ∑ 3 ∑ 4 ∑ 3
Fgt. 4 4 4 4 4 4
œœœ œœœ œœœ ˙˙ œ œœ œ œ
‰ ˙ # œœœ œœ œœœ œ œ œœ œœœ œœœœ œœœœ œœœœ ....
& 44 w‰ œj ˙ . 34 j 44 œ œ 34 44 43
79

˙. œ ˙ #œ œ œ œ J
p 3 3
P
3 Œ 4 œ b˙. 3 œ˙ n˙ 4 œ ˙.
Pno.
?4 Œ œ r
˙ œR bœ œ
3
œ œœ ˙
œ
4 4 œ 4 ˙ R
4 R
œ 4 # œ ˙ 4
Ó F Œ ‰ J
F p *° *°
cresc.
*° *
Tema con variaciones

œ-
8
#œ œ #œ œ ˙ r
œ bœ bœ
r œ
˙ œ œœ
3 #œ œ #œ œ 4 3 4 ˙. Œ 43 2
84

&4 4 Œ 4 4 ∑ 4
Ob.
#œ œ 3
p
p f
Fgt.
? 43 ∑ 44 ∑ 43 ∑ 44 ∑ 43 ∑ 42
œ
‰ j # œœ œœ œœ # œ bœ nœ #œ œ
3 44 œœ œ 43 44 œ Jœ œ œJ 34 œ œJ # œ œ # œ œ 2
84

& 4 ˙. œ ˙
# ∑
#œ œ 4
F f P 3
F p3 3 3

Pno.
#œ r
Œ #œ
r
#˙ Œ
3 Œ #œ œ #œ œ
œ œ
?3 œ œ 4 ˙ 3 4 Ó 2
4 ˙ 4 & #œ œ #œ œ 4
. ˙. œ 4 ˙. 4 ˙ 4
f p
° *° *° *

Var. 6: Un tanto inquietante (q=90)


& 42
89

Ob. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?2 ∑ Œ ‰.
œ. bœ
b œ œ b œ B œ b œ œ b œ œ . œ b œ b œ œ ? b œ . œ œ œ œ œ b œ. œ. # œ. ‰ #œ. œ œ œ œ œ. bœ B
Fgt. 4 J #œ œ
œ. œ. F Í flfl p
P
3 3

>˙ f
3 3

ƒ
2 ˙
#
89

&4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ
Pno.

2 œ ? œ œ. ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&4 # ˙˙
> œ. >
ƒ
° *
Tema con variaciones
9

44 42 38
98 rit.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
a tempo accel.
Ob. &
, œ
b œ œ b œ bU˙ . bœ bœ œ œ
B bœ œ # œ œ œ 4 2 J œ . ? b œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ . œ. # œ. œ. . œ. # œ. ? b œ. œ. # œ. 3
4 ≈ 4 b œ ‰ ‰ ≈ ≈ b œ B
8
b œ. œ.
Fgt.

f P œœ
flfl P Í
3 3

ƒ f
4 2 3
98 rit.
∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
a tempo
& 4 8
Pno.
? ∑ 44 ∑ 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 38

Var. 7: Allegro, muy rítmico (q=110)

3 2 3 2 3 2 3 œ. 2 3 2
4 ‰ œ. 8 # œ œ ≈ . œKr œ œ
106

Ob. &8 ∑ 4 ∑ 8 ∑ 4 ∑ 8 ∑ 8 4 œ œ ≈ œ bœ œ ≈ œ 4
p . . . . .
˘œ. f
œ. . œ. œ. . œ. . œ. . œ. œ. . œ. . œ. . œ. œ.
? 38 b œ 42 !J ‰ Œ 38 ∑ 42 ! b!œ ! #!œ 38 ! b!œ ! 42 ! b!œ ! #!œ 38 b œ 42 ≈ œ. œ. ≈ œ b œ œ 38 ≈ œr # œ œ n œ. 42
Fgt.
! !! ! !! . . J
ƒ p cresc. f

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
106

&8 ∑ 4 ∑ 8 ∑ 4 ∑ 8 ∑ 4 ∑ 8 ∑ 4 ∑ 8 ∑ 4
Pno.
? 38 ∑ 42 ∑ 38 ∑ 42 ∑ 38 ∑ 42 ∑ 38 ∑ 42 ∑ 38 ∑ 42
Tema con variaciones
10

& 42 b œ 38 ≈ . Kr œ 42 b œ œ œ b œ œ. œ. b œ. œ. ≈ œ. œ œ ≈ œ. 38 œ b œ ≈ œ. œ 42
115

‰ # œ #œ
œ œ. b œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. b œ œ ≈ œ. œ œ. œ œ
Ob.

P cresc. f P f
. . . œ. œ. œ. œ. # œ. œ b œ œ. œ.
? 2 œ œ. b œ # œ. œ. œ œ. œ. 3
≈ œ. œ. ≈ œ. b œ œ 8 ≈ œ.
r # œ n
œ J 4
.
œ 2 N œ. ≈ œ b œ ≈ œ. b œ œ 3 ≈ b œ. œ # œ œ. 2
Fgt. 4 8 4
P cresc. f P f
2 3 2 3 2
115

&4 ∑ ∑ 8 ∑ 4 ∑ ∑ 8 ∑ 4
Pno.
? 42 ∑ ∑ 38 ∑ 42 ∑ ∑ 38 ∑ 42

.
œ œ. œ œ b œ œ œ. œ b œ œ. b œ œ̆ ˘œ œ. œ. # œ.
2 b œ b œ. œ b œ # œ. b œ. œ. œ. ≈ œ. b œ .
≈ œ 38 # œ œ ≈
#
J ‰ ‰ ≈ R 38 œ̆ ‰ ≈ œ̆ 42 J ‰. ! !
42
121

Ob. & 4 Nœ
ƒ f
. œ
œ. b œ. . œ b œ œ. b œ œ. œ. . œ. . œ b œ . œ. œ. . œ. . œ. œ.
?2 œ B ≈ œ. b œ 3 ≈ œ. # œ œ . 2 bœ #œ œ bœ #œ 3 b œ. œ. 2 b œ. œ. # œ.
œ. ≈ ?
Fgt. 4 8 Nœ 4 ! !! ! 8 ! ! ! 4 ! !! !
ƒ œ. œ. Í cresc.
2 3 2 3 2 œ #œ
121

&4 ∑ ∑ 8 ∑ 4 ∑ ∑ 8 ∑ ?
4 Œ œ #œ
flfl
Pno.
?2 ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑
4 8 4 8 4
Tema con variaciones
Var 8: Agitado y sorpresivo (q=110) 11
N ˘œ
41 ∑ 38 41 ∑ 38 41 ∑ 38 41 ∑ 42
128

Ob. & J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ

? N œ. œ. œ. œ. œ̆ ‰ ‰ ‰ 41 ∑ 38 ∑ 41 ∑ 38 ∑ 41 ∑ 38 ∑ ∑ 41 ∑ 42
Fgt.
N œ. œ. œ. œ. π J
ƒ
bœ bœ œ. œ.
? ˙˙ 41 œ̆ œ̆ 38 œ b œ œ œ 41 œ. œ. 38 41
>œ >œ 3 œ b œ œ œ 14 œ œ 42
128

b˙ & œ bœ bœ œ œ bœ œ œ ∑ 8 bœ œ ∑
> > > sub p f p
f ƒ P sub p
. . b ˘œœ ˘œœ 3 œ bœ œ bœ œ œ . .
1 b œœ œœ 3 b œ b œ b œ œ œ œ 1 1 œœœ œœœ
Pno.
? ˙ ˙ 1 œœ 3 ∑ ∑ 2
b ˙˙ ˙˙ 4 b œœ œœ 8 4 bœ œ 8 4 bœ œ 8 4 4
ƒ flfl
° *

2 1 2 1 3 2
138

Ob. &4 ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ 4 ∑ 8 ∑ ∑ ∑ ∑ 4

?2 ∑ ∑ 1 2 1 3 2
Fgt. 4 4 ∑ 4 ∑ 4 ∑ 8 ∑ ∑ ∑ ∑ 4

bœ œ ˘
œœ # # œœ œœ̆ > œ b œ b >œ œ œ b >œ œ œ b>œ b œ N œ >œ œ œ b>œ b œ N œ >œ œ œ b>œ b œ n œ >œ œ œ b >œ b œ œ >œ œ œ 2
& 42 Œ œœ bœœ 41 42 41 œ̆ œ̆ 38
138

Π4
f p bœ f ƒ π cresc.
? 2 œœ œ œŒ œ # ˘œœ ˘œœ 3 œ . œ. . œ. . œ. . œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ ? 2
Pno.
œb œ Œ 1 2 ˙ 1 œœ
4 4 œœ 4 b ˙˙˙ 4 b œœ œœ & 8 œ œ 4
° *° * ° * flfl ° * °
Tema con variaciones


12 Var. 9: Con creciente desesperanza (q=110)
b >œ b bœ œ
2 œ b œ œ œ œ bœ 1 2 bœ >
b œ b œ b œ œ 41
bœ bœ 2 bœ œ bœ œ
bœ Nœ œ œ ≈ Œ
4 ‰.
147

Ob. &4 4 4 R
ƒ p P
> > bœ œ >œ b œ œ
? 2 œ bœ bœ œ œ bœ œ œ 1 2 bœ bœ œ œ. œ 1 bœ bœ B 2 œ œ # œ œR ≈ ‰ ? œ œ ≈ ‰ ≈ ≈
Fgt. 4 4 4 4 4
ƒ Í P
œœ > >
b œ b œ œ œ b œ œ œ
bœ œ
r b œ> bœ bœ r N œ. b œ. œ. b œ. n œ.
2 1 2 ‰. 1 2 R
4 ‰. ‰.
147

&4 4 4 bœ b œ œ
œ 4 bœ œ bœ œ
p bœ
ƒ p
Pno.
j j b œ >œ œ œ . œ ˘œ N œ. b œ. œ. b œ. n œ.
?2 œ ‰ Œ 1 b œ 2 b œ 1 2 œ bœ œ ‰.
4 œœ 4 b œœ ‰ 4 4 b œJ ‰ 4 œ #œ R ≈ ‰ R
* fl fl
Í

. œ bœ bœ œ œ > œ >œ
bœ bœ œ Nœ
œ. N œ œ b œ. œ b œ œ œ b œ b œ b œ œ bœ œ bœ œ
œ. b œ. œ b œ. œ. 38 ‰ 2 1 42
153

& ‰ 4 4 ∑
Ob.
.
F f .
.œ b œ. . b œ. b œ b œ œ . N œ N œ œ . œ b œ œ œ b œ b œ œ ƒ b œ> b >œ bœ œ #œ
? œ . 3 œ b œ œ b œ 2 œ b œ œ œ œ œ 1 2
8 ‰ ‰ 4 Œ œ bœ œ
B
Fgt. œ 4 4
F f ƒ
. b œ œ > œ b œ> œ œ b œ œ
.
bœ œ œ œ œ œ bœ bœ 2 bœ bœ œ
b œ
3 1 2
153

& J ‰ 8 œ bœ œ ‰ œ bœ œ ‰ ‰ b œ b œ 4 4 4 ∑
œ
F f ƒ #œ
Pno.
. . b œ ˘ j #œ bœ œ
? bœ œ œ œ œ œ 3 œ bœ œ œ b œ œ œœ 2 1 b œ
bœ 8 N œœ b œ b b œœœ .... 4 ˙˙˙ 4 b œœ ‰ 42 œ b œ œ œ
œ. œ fl
fl >
°
Tema con variaciones

œ œ #œ œ bœ œ œ w U w 13
4 Œ œ. œ. # œ. œ Ó
160

& bœ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
.
Ob.
ƒ π p
B œ b œ¯ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄
44
#w U w œ. œ. # œ. œ.
Fgt. ∑ ? Œ Ó ∑ ∑ ∑
ƒ π p
#œ >w U . . . œ. œ. œ.
#œ œ bœ œ w œ # œ œ œ œ
œ 4 bw œ bœ œœ œœ
160

& bœ œ 4 ‰Œ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ œ. œ. # œ. œ
p .
44 ww> U π w
Pno.
?ΠU
& œ bœ
? ∑ ∑ w
œ #œ w b ˙˙˙ p w w
ƒ b ˙˙ *
>

Coda: Sereno (q=60) j ˙ œ- U̇.


3 4 3 4 Π3
168
œ
Ob. & ∑ 4 ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 4
p

? 3 4 3 4 Ó j œ œ- U̇
3 .
Fgt. ∑ 4 ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ 4 œ
4
p
.
œ. ‰ œ. œ
r
œ. œr œ œ. ‰ œ. œ
r
œ. œr œ. # œ. - U̇
‰ œJ. ‰ Œ 43 J ‰ J ‰ Œ 44 ‰ œJ. ‰ Œ 43 J ‰ J ‰ Œ 44 Ó Œ œ 34 .
168

& Œ J‰Œ
π F p
Pno.
? 3 4 3 4 3 U
w 4 ˙ œ 4 w 4 ˙ 4 4
π œ ˙. w ˙.
° *° ∏ *