Vous êtes sur la page 1sur 10

Encàrrec de l´Ajuntament de Castelló per a l´Escola Canta 2020

Clarinet Baix
EL COR DE LA TERRA Música: Pablo Anglés
Cantata per a cor infantil i banda
Bass Clarinet Text: Ximo Montañés
1. “Salveu el Món”
Vals

∀ 3
Adagio - q = 55
1
% ∀ 3
ϖ ϖ ϖ ϖ ϖ ϖ ϖ ϖ ϖ 10-11

ο
Tempo de Vals - Ó. = 56
∀∀ ∀ 2 0 œ− œ− œ− œ− 0 œ− œ− œ− œ− 0 œ− œ− œ− œ−
% œ œ œ œœ µ 3 œ− œ− œ− œ− œ− œ−
12 accel poco. . . . . . .

,,
œ œ œ
Ο
13-13 15-15 17-17

Ο
∀ 0 œ− œ− µα 1
œ − œ − œ œ− ‰ œ− α αœ ‰ Œ ˙−
% Ι Ι ι‰ Œ ι‰ Œ œ ι‰ Œ œ ι‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
Ε
19-19 22-23

∀ 0 œ− œ− œ− œ− 0 œ− œ−
a tempo
αα µ −
œ œ − œ œ− ‰ œ−
rit. . . . . . . .

ι‰ Œ ι‰ Œ Œ œ Œ µ − œ−
30

% œ œ œ Ι
œ œ œ œ œ
Ο
34-34 36-36

∀ 1 µα
˙−
rit. . . . . . . .

% α αœ ‰ Œ ι‰ Œ ι‰ Œ œ ι‰ Œ œ ι‰ Œ ι‰ Œ ι‰ Œ Œ œ
Ι
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Ε
39-40

α µµ∀∀
a tempo

%α Œ Œ œœ ‰Œ Œ
50

œœ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ ιœ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œι ˙ œ ˙ œ
œ −œ œ
ε

∀∀ 0
Œ Œ
61

% ιœ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ ιœ ˙ œ ˙
œ
˙ œ œ− œ œ ˙ œ −œ
65-65
˙−

∀∀ 0
ι‰ Œ Œ ˙ Œ Œ µ∀
73

% œœœœ ˙ ιœ ˙ œµœ œ œ
œœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ− œ œ ˙ 81-81

∀ œ− œ− œ− œ− 0 œ− œ− 1 µαα α œ ‰ Œ

œ œ − œ œ− ‰ œ− ˙−
% ι ‰ Œ Œ œ− œ− ι‰ Œ
83

Ι Ι œ œ
œ œ
Ο Ε
85-85 88-89

0
µµ∀
a tempo
α
rit. . . . . . . .

% α ι‰ Œ œ ι‰ Œ œ ι‰ Œ ι‰ Œ ι‰ Œ Œ œ Œ
93

œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ 100-100
2 EL COR DE LA TERRA Clarinet Baix

œ− œ−
Bass Clarinet

∀ œ− − œ− œ− − œ− 0
œ− œ−
1 µα
œ œ ‰ œ−
− ˙− α αœ ‰ Œ ι‰ Œ
101

% œ œ Ι Ι
œ œ œ
Ο Ε
102-102 105-106

αα µµ∀∀
rit. . . . . . . . a tempo

ι‰ Œ ι‰ Œ ι‰ Œ ι‰ Œ ι‰ Œ Œ Œ
110

% œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ε

∀∀
Œ ι‰ Œ Œ
118

% ι œœœœ
˙
œœ ˙ œ œ œ− œ œ ˙ œ ˙ œœ œ ˙ œ ˙ œœ

∀∀ 0
Œ
127

% ιœ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ ιœ ˙ œ
˙ œ œ œ− œ œ ˙ œ − œ
131-131
˙−

∀∀ 0
Œ œœœ ‰Œ Œ Œ
138

% œ œ œ œι ˙ ιœ ˙
˙ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ− œ œ ˙ 147-147

∀ œ− œ− œ− œ− 0 œ− œ− 1
% ∀ Œ µ∀ ι‰ Œ Œ œ− œ−

œ œ − œ œ− ‰ œ− ˙− µαα
148

œµœ œ œ Ι
œ 151-151 154-155

Ο
α
rit. . . . . . . .

% α α œΙ ‰ Œ ι‰ Œ ι‰ Œ œ ι‰ Œ œ ι‰ Œ ι‰ Œ ι‰ Œ Œ œ
157

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ε œ

α ∀
µµ ∀
a tempo

%α Œ Œ œœœ ‰Œ Œ
165

ι œ œ œ œι
œ œ ˙ œ ˙ œœ ˙ œ œ œ− œ œ ˙ œ ˙
ε


% ∀ ˙
174

˙ ιœ ˙
œ œ œ œ− œ œ
œ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙ ˙
Ο cresc.


% ∀ Œ Œ Œ
182

œ œ œ œ œ
˙ ˙ œœ œ œœœœ ˙ ˙ ˙ ˙ œ
œ
= œ
ƒ =
Clarinet Baix EL COR DE LA TERRA 3
Bass Clarinet

2. “Mars de plàstic”
Reggae-callypso

Relaxed Reggae beat - q = 76


0
% 33 ‰− θ œ− œ ≈ œ ‰− θ
œ, œ− œ œ, œ− ‰ œ œ œ = œ œ œ = œ œ œ œ œ =œ œ œ = =œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
==
Ε
1-1

œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ − θ œ œ ‰ œ œ œ =œ − œ œ =œ
7

% œ œ œ− œ œ œ
œ œ = œ , − œ , − œ

ι‰
% œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œι ‰ ‰ ι œι ι ι œι œι œ œι œ − ι
12

≈ œœ œ œ œ œ‰‰
œ = = = = œ œ
œ œ œ = œ œ œ œ œ = = = œ
ε = =
Ε
ι‰
ι ι œι œι œ œι œ − ‰− θ
18

% œι ι ≈ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰
œ œ œ œ = œ œ œ œ œœ = = =œ œ œ œ œ œ œ œ
= = ε Ε

œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ − θ œ œ ‰ œ œ œ =œ − œ œ =œ
23

% œ œ œ− œ œ œ
œ œ = œ , − œ , − œ

05
% œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œι ‰ Œ ι œι œ œι œ −
28

ι ι ι ι
œ = = = = œ œ œ œ œ œ = œ
ε Ε = =
30-45

ι‰ ι‰
ι œι œ œι œ −
48

% ≈ œ œ œ ‰ ‰ ι ι ι ι ≈ œ œ
œ
œ œ œ œœ = = =œ œ œ œ œ œ œ œ
= =
= œ œ œ œ œœ

‰− θ
53

%œ œ œ‰‰
= = = œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ ≈œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ = œ
ε Ε
Τ
Œ ‰ œι œ
rit. . . . . . . .

‰− θ ‰
a tempo

≈œ œ œ Ó ι‰ Œ Ó
58

% œ œ œ− œ œ œ œ œ œ ‰ ‰
œ, œ− œ œ, œ− œ = œ = œœœ = = = = =œ œ =œ
ε =
4 EL COR DE LA TERRA Clarinet Baix
Bass Clarinet

3. “Planta un arbre”
Pop - rock

Pop - rock - q = 102


0
% 33 ‰ ι ‰ ι ‰ ι

‰ ι≈ θ ‰
œ
ϖ ˙− œ ϖ= ˙− œ ϖ= ˙− œ œ œ− œ œ− œ =
= = = = ϖ = = =
=
8-8

≈ ‰ ι ≈ θ‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙
10

%
œ œ œ œ œ = = œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
= − = − = = = = = =

Œ
15

% œ œ œ œ œ œ ˙
œ œœ ˙ œ œ =œ œ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ
= = = ϖ= = == = =

‰ ι≈ θ‰ œ œ œ œ
21

% œ œœœ œœ œ œ œ œœ œ œœœ œ ≈ œ
œ œ œ œ œ œ= œ ∀œ œ œ œ œ œ œ
= − = −
Ε ε

‰ ι≈ θ ‰ ‰ ι≈ θ ‰
27

% œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ− œ œ− œ =œ
œ œ œ œ œ œ= œ = =
= − = − = Ε

œ œ œ œ ‰ ‰
33

%œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œι œι


œ œœœ
= = =
Ο cresc.
‰ ι ι‰ ‰ ι ι‰
38

% ≈ œ œ œ œ
α œ œ œ œ œ œ œ = α œ =œ œ œ œ œ œ = œ = =œ =œ œ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ
≈ œ α œ
= = = = =
= ε

ι‰ Œ
43

% œ œœ œœœ
œ œ œœ œœœœ œ œœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ =œ =œ =œ =œ
= = =
= =
49

% œ œ
œ= − =œ − œ œ =œ =œ =œ =œ =œ =œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ œ
=

‰ ι Œ Ó Œ œœ‰
55

%œ œœ œœ
= œ œ =œ ˙ œ œ œ
=− =− =
œ œ œœœœ œ œ œœœœ
= = ==== = = ==== =
Clarinet Baix EL COR DE LA TERRA 5
Bass Clarinet

0
% ‰Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙− œ œ œ œ œ œι
œ œœ œ œœ = ===== œ − œ − œ œ =œ =œ =œ =œ =œ =œ
= = =
61-61

0 0
%Ó Œ œœ‰ ι‰ Œ
68


= œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œœœœœ
=====
=
69-69 72-72

74

% œ
œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œœœœ œ œœœ œœ œ œœœ œ œ œœœ œ
=− =− = = = ==== = = ====
ο

% ≈ ‰ ι≈ θ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ι≈ θ ‰
80


œ œ− œ œ− œ =
= = œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ =œ οœ œ œ œ œ
= = =
Ε

‰ ι≈ θ‰ œ œ œœœ œœ
86

%œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ ≈ œ− œ œ− œ = œ œ œ œ œ œ œœœ œ
= =

% œ œœœ œ ‰ ι ι‰ ‰ ι ι‰ ‰ œι œι ‰ œ œ œ œ œ œ
92

≈ ≈ œ α œ ≈
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ œ œ œ = αœ = œ œ = œ = =œ
= = = = = = = ε
Ο cresc.
97

% œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ
= œ œ = œ œ = œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ
= = = =

ι‰ Œ
103

% œ
œ œ œ œ œ œ œ =œ =œ =œ =œ =œ
= œ − œ − œ œ =œ =œ =œ =œ =œ =œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
= = =

‰ ι Œ
109

% œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œœœœ
œ œœ œœœœ = œ = œœ = œ œ œ
=− =− = = = ====
=

‰ ι≈ θ‰
115

% œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœ œ œ ≈ œ− œ œ− œ =œ œ œ œ œ œ


= = ==== ο œ = =

121

% œ œœœ œœ
œ œœœ œ œ œ œ œœ œ œœœ œœ œ œœ œœœœ œœœ
= œ = = = = œ œ œ œ
ε =
6 EL COR DE LA TERRA Clarinet Baix
Bass Clarinet

ι‰ Œ
127

% œ œ œ œ œ
œ œœ œœœ œ = œ
œ œ œ œ œ œ œ œ =œ =œ =œ =œ =œ œ − œ − œ œ =œ =œ =œ =œ =œ =œ
= = = =

‰ ι Œ
133

%
œ œœ œœœœ
= œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ ˙
=
œ œœ œ œ =
=

‰ ι
139

%
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ
=− =− = = = ==== = = ==== œ œ ˙−
= =− =− =
Adagio - q = 60
Τ
‰ ι Œ
145 rit. . . . . . . .

%
œ œ œœœœ œ œ œœœœ œ œœ œœœ œ œ ˙ ˙ ˙ ϖ
= = ==== = = ====
Ο
4. “Planeta Bicicleta”
Ska

Presto - q = 150

∀ 0
% 33
˙− œ œ œ œ ˙ ˙ œœœœ
˙ œ œ =œ − =œ − œ− œ
=− =
1-1

ε

7

% ˙ œ ι ι ι ι
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
= = = = = =
=
Ε

Œ
12

% œ œ œ œ œ œ œ ˙− œœ ˙ œœœœ ˙
˙− œ
œ
=
= = œ
= = =œ =œ =œ
ε

18

% ˙− œ œ ˙ œœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ œ
= = = =œ œ œ ˙ − œ
=
Ε

Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ
24

%
˙ œ œ œ œ
=œ = =œ =œ =œ œ œ
ε
∀ Ó Œ Ó Œ Œ ‰ ι Œ
31

% œ
œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ
= = œ œœ
===
Clarinet Baix EL COR DE LA TERRA 7
Bass Clarinet


Œ Œ ‰ ι Œ
37

% œ
œ œ œœœœ
œ œ œ œ œ = œ œ œ œ œ ∀œ ∀œ œ œœ ˙ œœ
= = === =−

43

% ˙ œ ι ι
œ œ œ ˙− œœ œ œ ˙ œ ˙ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ
=− =− − = = = =


49

% ι ι œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ = = œ œ œ ˙− œœ
= = = œ œœ œœœœ œœ œœ œ − =
=
Ε

Œ
55

% ˙ œœœœ ˙ ˙−
œ œ œ
œ
= = =œ =œ =œ œ œ œ œ œ
=
œ œ œ œ œ œ œ œ
=
ε
Ε

Œ Ó Œ Ó Œ
61

% œ œ ˙ œœœœ ˙
= = =œ œ œ ˙ − œ œ œ
= =œ =œ =œ
œ œ
=
ε
∀ Ó
Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Œ ‰ ι Œ
68

%
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
œ = = œ œœ
= ==
∀ Œ
76

% œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ ∀œ
œ œ œ œ œ = œ
= = œ


Œ ‰ ι Œ
81

%
œ œœ
œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ
œ
œœœ
œ œ œ œ œ
===

Œ Œ ‰ ι Œ Œ ‰ ι Œ
87

%
œ =œ œ œ œ œ œ ∀œ ∀œ œ œœ œ œ œ œ ∀ œ ∀ œ =˙ ˙ œ œœ
= = =
= == = ==

5. “Això es pot canviar”


Soul

0
Soul Ballad - q = 95 (ŒÂ = Œ lj)
Τ
% 32 ι
œ ˙ œ
3

œ œ œ œ− œ œ
˙ œ œ œ ˙− ˙ œ
ε ο
1-1
8 EL COR DE LA TERRA Clarinet Baix
Bass Clarinet

Œ
8

% œ œ œ œ œ œ ι ι
œ œ œ œ ˙ αœ œ œ œ =œ α œ ˙ œ œ− αœ−
= =
ε
ced. . . . . a tempo
Œ
15

%œ ι ι
3

œ µœ œ αœ œ ˙ œ œ ˙ œœ œ œ œ œ αœ œ œ
œ œ œ = œ =œ α œ
ο =
ε
Τ
a tempo
22 rit. . . .

%
3

œ− αœ− œ œ αœ œ αœ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ =
ο =
ced. . . a tempo

Œ
29

% ι ι
3

œ− αœ− œ œ µœ œ αœ œ ˙ œ
αœ œ œ œ =œ α œ ˙ œ œ œ œ œ
ε ο =
Τ
rit. . . .

Œ
36

% ι ι
3

˙ œœ œ œ œ œ αœ œ œ œ− αœ− œ œ αœ œ αœ œ
= œ =œ α œ ˙ œ
ε
43 a tempo rit. . . . . . . . a tempo

% ˙ œ œ
˙− ˙− œ ˙−
˙ œ œ ˙ œ œ = = œ œ =
ο cresc. Í ε
50

% œ œ ˙ œ
œ œ œ ˙− −̇ −
œ œ œ œ ˙− ˙
=− = œ œ œ
Í ε
∀∀
59

%
3

œ œ ˙
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ ˙− ∀˙−
= œ œ œ
Í ε

% ∀ ˙−
66

œ œ œ œ œ ˙ œ ˙
= œ œ œ œ ˙− ˙−
= =−
Í ε
∀∀ Τ µµ
rit. . . . . . . . a tempo
74

%
3

˙ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ =− œ œ œ œ œ œ œ ˙− ˙ œ
ο

Œ
82

% œ œ œ œ œ œ ι ι
œ œ œ ˙ αœ œ œ œ =œ α œ ˙ œ œ− αœ−
œ =
= ε
Clarinet Baix EL COR DE LA TERRA 9
Bass Clarinet

ced. . . . . a tempo
Œ ι ι
89

% œœ
3

µœ œ αœ œ ˙ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ αœ œ œ
= œ =œ α œ ˙ œ œ− αœ−
ο =
ε
Τ
rit. . . . a tempo

Œ ι ι
98

%
3

œ œ αœ œ αœ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ αœ œ œ
œ œ œ = œ =œ α œ ˙ œ œ− αœ−
ο = ε
ced. . .
a tempo
Œ ι ι
107


3

œ µœ œ αœ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ αœ œ œ
œ œ œ = = œ =œ α œ ˙ œ œ− αœ−
ο = ε
Τ
116 rit. . . . a tempo rit. . . . a tempo

%
3

œ œ αœ œ αœ œ ˙ œœ ˙ ˙− ˙−
˙ œœ ˙ œœ =− = œ œ œ = œ œ œ
ο cresc. Í ε
125

% œ œ ˙ œ
œ œ œ ˙− ˙− ˙− œ œ œ −̇ − œ œ œ œ œ œ
œ = =
Í ε
∀∀
135

%
3

œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ
œ œ œ œ ˙− ∀˙−
= œ œ œ =− œ œ œ œ
Í ε
145
∀∀
rit. . . .
Τ
%
3

˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙
˙− ˙− =− œ œ œ =− œ œ œ œ œœœ ˙ œ
= ε
Í
6. “El Cor de la Terra”
Himne

2
q = 70 Espressivo - q. = 60
α 3 Τ 01
ced. . . . .

%α 3 7 Œ− œœ
Œ−
œœ
Œ−
œœ
Œ−
œœ
Œ−
αœαœ
Œ−
œœ
Œ−
αœαœ
Œ−
œœ
˙− œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ο
1-3

α
% α Œ− œ Œ− œ Œ− Œ− Œ− œ Œ− œ ‰
9

œ ∀œ œ œ œ œ
œ αœ œœ œœœ α œ αœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ
==
cresc. ε
αα 2 0 Solemne - q = 72
µµ ∀ 3 2
% 3 3 Œ ‰ ι Œ ‰ ι
œ œ œœœœ œœœ
˙ = ˙ = œ œ œ œ
ε = = = = =
13-13 18-20
10 EL COR DE LA TERRA Clarinet Baix
Bass Clarinet

2 0 ∀∀∀
∀ ˙− 2 ΤÓ
ced. . . a tempo

Œ 1 3 Œ ‰ ι Œ ‰ ι
21

% 3 3 3
œ αœ œ µœ œ ˙ œ =˙ œ
ο
22-24 25-25
= = =
ο ε
∀∀∀ 2 ˙− 2 0
Π1
30

% œ œœœ œ œœœ 3
œ
= =œ =œ 32-34 ο 36-38 39-39

∀∀∀ 3 Τ µ µ µ α 01 −
// Espressivo - q. = 60
Ó α 7 Œ Œ− Œ− Œ− Œ− Œ− Œ− Œ−
40

% 3 œœ œœ œœ œœ αœαœ œœ αœαœ œ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ
ο ο

α
% α Œ− œ Œ− œ Œ− Œ− Œ− Œ− ‰
45

œ œ œ ∀œ œ œ œ œ
œ αœ œœ œœœ α œ αœ œ œœ œ œ œ œ œ œ
œ ==
cresc. ε
α 0 ∀
Solemne - q = 72

% α 32 µ µ 33 Œ ‰ ι Œ ‰ ι
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ = ˙ = =œ œ œ œ
= = = =
49-49

ε
2 2 0 ∀∀∀
∀ 2 ΤÓ
ced. . . . . a tempo

% ˙− Œ 31 3 33 Œ ‰ ι
œ αœ œ µœ œ ˙ œ
ο
ο ε
54-56 58-60 61-61

∀∀∀ 2 ˙− 2 ced. . . . .
0
Œ ‰ ι Œ 31
65

% œ œœœœ œœœ
˙ œ œ œ œ 68-70
ο 72-74 75-75

1
Allegro con Spirito - q = 105
∀∀∀ 3 Τ
Ó ι‰ ι‰ ι‰ ι‰ ‰ ‰ ι‰ ι‰ ι‰ ι‰ ι‰ ι‰ ι‰ ι‰ ι‰ ι‰
76

% 3
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ο ε
77-78

∀∀∀ ι
ι‰ ‰ ‰ ‰ Œ ι‰ ‰ œ œ ι‰ ι‰ ι‰ ι ι‰ ι‰ ι‰ ι‰
83

% œ œι ι œι œ − ι œ − œ œι œ œ œ œι ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

∀∀
% ∀ œι ‰ ι ‰ ι ‰ ι ‰ ι ι ι Œ ι‰ Œ ι‰ ι
89

ι œ ι
œ œ œ œ− œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ϖ

∀∀∀ ]
‰ Œ ι‰
95

% œαœµœµœ œ
ϖ ϖ ϖ ϖ œœœœœœœ œ∀œ œ œ
ϖ Ε ο ƒ

Vous aimerez peut-être aussi