Vous êtes sur la page 1sur 3

Transcribed by

www.pierrejaquinot.com.au
These Foolish Things YouTube -
Peter Bernstein Route 7 Music Guitar Clinic
Jazz Legends, Segment 2

B¨7 E¨ A¨7 D¨

° bb 4 Œ nb œœœ nb ˙˙
˙˙ nbnœœœ bb˙˙˙
bœœ Œ
& b4 n˙ bn œœ b ˙˙

13 10 11 8
4Π12 11 10 9
4 11 10 Π9 8
11 10 9 8
¢⁄ 11 10 9 8

G¨7 B E¨7 A¨ E¨7 A¨


3 ˙ bœ
° bb œœœ œ n˙˙ bœœ œœ
& b nœ bbbœœœ n˙ œ nœœœ bœ Œ
œ bœ œ
8 6 4
9 6 5 4 4 4
7 6 6 Œ 3 4 3 Œ
8 6 5 3 5
¢⁄ 7 6
4
4 3

F7 B¨7 G‹7 G¨7


5 nœ nœ œ b œœ n œ b œ œ œ nœ ™
° bb nœ œ œ œ œ œ nœ œ nœ
œ œ
& b nœ nœ œ bœ œ bœ nb œœ ™™
œ nœ 3

10 7

3 8 8 5 6 8 9 10 11 11 11
2 8 7 7 8 9 10 10 9
9 10 6 8 9
¢⁄ 1
2
6
10 9

B6 B6 B% B¨11 B¨13(b9)
7
° bb bœ bœ bœ œœ œœœ nb˙n˙˙˙ ™™™™
& b bœ bbœœ
nœ bœ ˙™

3

7 9 9 4 3
8 8 6 5 4
6 6 6
¢⁄ 9
7 6 6
2 A
9 E¨ C‹7 B9 B¨7(b9)
° bb ‰
œ œ œ œ nœœ œœ œ œœ œ bœœ
J nœ
œ
J
œ œ nœ
& b J

3 nœ nœ bœ
3
j j j
6 8 6 4 1 4 8 8 8 8 6
‰ 8 5 5 3 6 4
8 7 6
¢⁄ 3
7 6

E¨Œ„Š9 C‹7 F9 B‹7 E7


11 nœ nœ bœ 3
œœ
° bb nœœ j
bœ
œ œ œ nœœ œœ œ bœœ œœ œœ bœ œœ nœœ bœœ nn œœ bbœœ nbnœœœ
& bœ œ œ nœ n œ œ
œ 3
5 nœ
3 5 3

6 j 6 8 6 4 1 4
8
8
10
12
9
7
7 8 4 5 3 8 8 8 8 8 7 6 7
8 10 12 11 10 9 8 7 6 7
¢⁄ 6
6
3 8 7 5
0
7

B¨‹11 A9 A¨ A¨% D¨7(b5) C7(#5)


13 bœ œ œ b œ œ œ
° bb bœœ j œ œ œœ b œ nœœ b œ
& b bbœœ ‰ J œ
nœ œ œ ‰
nœ b œ bœœ nœ bnœœ
bœ nœ bœ bœ

j j
6 8 6 11 11 11
6 8 8 9 9 11
6 ‰ 4 3 ‰ 10 10 9
6 11 5 3 10 9 8
¢⁄ 6
6
10
5 4
11
9
7

15
F7
œ nœ œœ
B7(b5) # œ # œ B¨7 # œ n œ B7n œ b œB¨7 n œ
° bb nbœœ œ nœœ bœœ nœœ œ œœ œ b œœ n œ n œ #œ ‰
b œœ nnnœœœ
& b nœ bœ
œ nœ
3

8 10 8 16 14 15 14 13
6 8 4 6 6 12 14 13 12
8 7 8 8 5 6 14 13 ‰ 13 12
9 10 9 8 7 7 13 12
¢⁄ 8 7
11
B 3
E¨69
E69
17
E¨ C‹7 B9(b5) B¨9
b œœ b œ
G7¨5
n œ D¨7¨5 G7#9
œ E7¨5 œœ b œ E7(#9)
° bb bnnœœœ ‰ œ œ œ nœ œ œ œ œ ‰ œ j nœ œ nœœ nœœœ bbbœœœ nœœœ
& b nœ nbœœ bœœ ‰ bœn œ
nœ bœ

j
15 12 9
11 8 8 6 14 11 8 11 8 7 6
10 ‰ 8 10 8 8 ‰ 6 5 ‰ 12 9 6 10 7 6 5
10 9 10 7 6 9 6 6 5
¢⁄ 10
7 6
5

19 E¨
° bb ≈ bœ bœ nœ œ Cm7
œ œ œœ œ œ œœ
F7œ
n œœ bn œœ n œE11
bœœ bœ
nœ bœ œœ nnœœ b œœ nœœœ
& b œ œ nnœœ

3 6 3 10 7
4 6 4 1 4 8 8 17 7 7
≈ 3 4 5 3 8 7 16 7 7 7
8 7 16 7 8 7
¢⁄ 3 8 6 7
0
7

E¨11 Bm9 D¨9¨5


B¨m11 B¨m9 A¨69
21
bb œœ b œ œ b œ liss.E¨7 A69 bœ C7#5#9
bbœœ bœ nœ œ
° bb bœœ ‰ œœ b nœœ bœœ nbœœ nœ bbœœ n nœœ
g œ nnœœœ
& b bbœœ n œ b œ nœ nœ bbœœ bbœœœ bnœœ
J œ bœJ 3
3
j j
11 9 8 6 gliss. 11 6 7 8
6 9 7 6 7 8 7 5 4 8 9
6 ‰ 10 7 6 7 6 4 3 10 8 8
6 8 7 6 5 5 4 3 9 8
¢⁄ 6 4 3
9
7

F9 B¨11 B¨m11 Am7¨5 A¨7¨5


° b œœ
23
œ
& b b nœ
œ
bœœ œ nœ œ œ bœ œ bœœœ œœ
œ bnœœœ
bœ œ nœ bœ

8 3
4 3 4 6 4 4 4 3
8 5 5 3 6 5 5
7 6 6 5 4
¢⁄ 6 6 5 4

Vous aimerez peut-être aussi