Vous êtes sur la page 1sur 13

Lect no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PLC workshop 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Date 15.6.20 16.6.20 18.6.20 22.6.20 23.6.20 25.6.20 29.6.20 30.6.20 2.7.20 6.7.20 7.7.20 13 14 16.7.20 20.7.20 21.7.20 23.7.20 27.7.20 28.7.20 30.7.20 11.8.20 13.8.20 17.8.20 18.8.20 20.8.20 24.8.20 25.8.20 27.8.20 31.8.20 1.9.20 2.9.20 8.9.20 9.9.20 15.9.20 16.9.20 17.9.20 29.9.20 1.10.20 6.10.20 7.10.20 8.10.20 9.10.20 21.10.20 22.10.20 23.10.20 27.10.20 28.10.20 3.11.20 4.11.20 6.11.20 10.11.20 11.11.20 13.11.20 19.11.20 23.11.20
PQ Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Mon Tues Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs
44015 AKSHAY ATUL DESHMUKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3:3 34 35 36 37
44018 Pooja Raju Disale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
44024 AAKASH DATTATRAYA GOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
44030 Shubham Revan kale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
44053 PRADNYA ANIL PAWAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44068 Sanghmitra A. Waghmare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
44075 Umakant Sanjay Panure

PES'S MODERN COLLEGE OF ENGINEERING, PUNE-05


DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
RES ATTENDANCE AY:2020-21

UNIT TEST 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PLC workshop 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 marks out of 15
15.6.20 16.6.20 18.6.20 22.6.20 23.6.20 25.6.20 29.6.20 30.6.20 2.7.20 6.7.20 7.7.20 13 14 16.7.20 20.7.20 21.7.20 23.7.20 27.7.20 28.7.20 30.7.20 11.8.20 13.8.20 17.8.20 18.8.20 20.8.20 24.8.20 25.8.20 31.8.20 1.9.20 2.9.20 8.9.20 9.9.20 15.9.20 16.9.20 17.9.20 29.9.2020 1.10.20 6.10.20 7.10.20 8.10.20 9.10.20 21.10.20 22.10.20 23.10.20 27.10.20 28.10.20 3.11.20 4.11.20 6.11.20 10.11.20 11.11.20 13.11.20 19.11.20 23.11.20
Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Mon Tues Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Tues
RES
44001 Rajnandini Aghav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 10
44002 Rushikesh Nivrutti Andure 1 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 8
44003 Rushikesh Narsing Annelwar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
44004 Shrikant Vyankat Apte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 13
44005 Punam Ramesh Aswar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 12
44006 Shubham Jitendra bandal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 12
44007 DIPALI SHIVAJI BHARGADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 13
44008 Nikhil Milind Bhintade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 12
44009 Ashish Atmaram Bhosale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
44010 Ashish Balaji Bhoyate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 13
44011 Kinjal Ramdas Bopte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 13
44012 Prajwal Prakash Chavare
44013 Aachal Kundan Chavhan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
44014 Vidya Dattatray Choudhary 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 14

44016 Rushikesh Sunil Deshpande 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 12


44017 Aman Kundan Dhote 13

44019 Shraddhesh Suresh Diwanji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


44020 Samarth Dadasaheb Gangarde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 12
44021 Rohit G. Gangurde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 13
44022 Krishna Bhagwan Garud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
44023 Manish Rajendra Gawali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 13

44025 Sanjivani Prakash Gulve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 13


44026 Madhura Mahadev Itke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
44027 Ayush Jadhav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 35 36 37
44028 Jaison Jose Charuvil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 13
44029 Ninad Shashank Joshi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

44031 Aniket Shaliram Kaloge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 13


44032 Kanhekar kalpak subodh 1 3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 14
44033 Apurva prakash karandikar

44034 Mahadev Chhatragun Kekan 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 20


44034 Mahadev Chhatragun Kekan
44035 Mrunal Arun Kesarkar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
44036 Sukhada Vishnu khade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
44037 Rishikesh Sanjay Khadkikar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 13
44038 Prasad Kiran Khairnar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 14
44039 Vaishali dhondiba kolekar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 14
44040 Tanmayee Anant Kulkarni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 14
44041 Sanika Santosh Kumbhar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 13
44042 Akanksha balasaheb Ladgaonkar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 13
44043 Ashruba Prakash Lokhande 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 12

44045 Radhika Deelip Mandlik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 14


44046 Siddhant Sunil Metkar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 14
44047 Nikhil Nandkumar Mistry
44048 Yogita Shidling Mudgade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 13
44049 Aniket Ramchnadra Munde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 13
44050 YASH ARUN PARMAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 14
44051 Pratik Rajendra Patil 2 3 4 7 8 10 11 12 15 17 18 22 23 25 26 29 35 38 40 44 47 13
44052 Sukhada Sushrut Patil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 41 42 43 44 45 46 47 50 52 14

44054 Sameer Murlidhar Phatak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 13


44055 Rajashri Uttam Puri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 14
44056 Rohanjeet Das 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28 31 39 47 48 49 50 51 14
44057 Shivraj Sagar Salvi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 10
44058 Tanmay Rajendra Shimpi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 13
44059 Mahesh Dattatray Shinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 13
44060 Shubham shinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 13
44061 Pawan Satish Shingare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
44062 sanjay sukhdeo shirsath 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 13
44063 Sunny Ravishankar Shukla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
44064 Kuldip Dhirendra Singh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 14
44065 Gulzar Hamid Tamboli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 14
44066 Komal Ishwar Trimbake 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 14
44067 Akanksha Goraksh Urmude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 14

44069 Nilesh Kashinath Wani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


44070 Sayali Suhas yelpale 1 2 4 5 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 37 12

44072 Milind Arun Lele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 12


44073 Mahesh popat kaldhone 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18
44074 Priyanka Prabhakar Malegaonkar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44078 Mukesh kashinath rathod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51


Practical no 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Date and Day 10.8.2020 17.8.2020
Effect of Sun
intensity and
temperature on Series &
I-V I-V parallel Effect of Weather Pitch angle To plot the Industrial Visit
characteristics charachteristics combination of Shading and Tilt Dual axis efficiency of monitoring control of Wind Efficiency of charachteristics to Solar power
Title of Pract Introduction of solar cell of Solar cell Solar cell angle tracking Solar cell system turbine Wind turbine of Ni-Cd battery Plant

44001 Rajnandini Aghav 1 2 3 4 5 6 7 8 9

44002 Rushikesh Nivrutti Andure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

44003 ANNELWAR RUSHIKESH NARSING


44004 APTE SHRIKANT VYANKAT
44005 Punam Ramesh Aswar
44006 Shubham Jitendra bandal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

44007 DIPALI SHIVAJI BHARGADE 1 2 3 4 5 6 7

44008 Nikhil Milind Bhintade


44009 BHOSALE ASHISH ATMARAM
44010 Ashish Balaji Bhoyate 1 2 3 4

44011 BOPTE KINJAL RAMDAS


44012 Prajwal Prakash Chavare
44013 Aachal Kundan Chavhan
44014 Vidya Dattatray Choudhary
44016 Rushikesh Sunil Deshpande
44017 Aman Kundan Dhote
44019 Shraddhesh Suresh Diwanji 1 2 3 4 5 6 7 8 9

44020 Samarth Dadasaheb Gangarde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10

44021 Rohit G. Gangurde


44022 Krishna Bhagwan Garud
44023 Manish Rajendra Gawali
44025 Sanjivani Prakash Gulve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

44026 Madhura Mahadev Itke


44027 Ayush Jadhav
PES'S MODERN COLLEGE OF ENGINEERING, PUNE-05
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
Power Quality ATTENDANCE AY:2020-21
Lect no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PLC workshop 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Date 15.6.20 16.6.20 18.6.20 22.6.20 23.6.20 25.6.20 29.6.20 30.6.20 2.7.20 6.7.20 7.7.20 13 14 16.7.20 20.7.20 21.7.20 23.7.20 27.7.20 28.7.20 30.7.20 11.8.2020 13.8.2020 17.8.20 18.8.20 20.8.20 24.08.20 25.08.20 27.08.20 31.08.20 01.09.20 03.09.20 8.9.20 9.9.20 15.9.20 16.9.20 17.9.20 29.9.2020 1.10.20 6.10.20 7.10.20 8.10.20 9.10.20 20.10.20 21.10.20 22.10.20 23.10.20 27.10.20 28.10.20 3.11.20 4.11.20 6.11.20 10.11.20 11.11.20 13.11.20 19.11.20
Day Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Mon Tues Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs
Roll no Name of Student
46001 Harshad Ramdas Bangar
46009 Jyotsna Anant Gaonkar
46014 Kaushik Kiran Ghume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
46017 Vishal Jawadwar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
46018 Varad Sanjay Jeurkar 1 [2] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 13
46035 PRASHANT VILASRAO LANKE
46053 Survase Amol Baburao
46060 Mayuri bharambe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
46061 Pankaj Bhagawan Gaikwad 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 9 13 17 12
46066 Arati datta rathod
46068 Mukul Deelip Naikwade
46069 Manila Prakash Salunke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46034 Dadasaheb bhagchand landge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
46012 Rushikesh Kailas Gawali 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15

PES'S MODERN COLLEGE OF ENGINEERING, PUNE-05

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING


Renewable Energy Systems
UNIT TEST 1
Lect no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PLC workshop 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 marks out of 15
m Date 15.6.20 16.6.20 18.6.20 22.6.20 23.6.20 25.6.20 29.6.20 30.6.20 2.7.20 6.7.20 7.7.20 13 14 16.7.20 20.7.20 21.7.20 23.7.20 27.7.20 28.7.20 30.7.20 11.8.20 13.8.20 17.8.20 18.8.20 20.8.20 24.08.20 25.08.20 27.08.20 31.08.20 01.09.20 03.09.20 8.9.20 9.9.20 15.9.20 16.9.20 17.9.20 29.9.2020 1.10.20 6.10.20 7.10.20 8.10.20 9.10.20 20.10.20 21.10.20 22.10.20 23.10.20 27.10.20 28.10.20 3.11.20 4.11.20 6.11.20 10.11.20 11.11.20 13.11.20 19.11.20 23.11.20
Renewable Energy Systems Day Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Mon Tues Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs Mon Tues Thurs
Roll no Name of Student

46002 Aniket Giridhar Bhurse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


46003 Vivek Ravindra Chaudhari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 14
46004 Sushant Ravindra Chavan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
46005 Das Akash Samir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 14

46006 Gaurav Anil Deore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

46008 Dhavale Venkatesh Namdev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 13 14 15 16

46010 Subodh Prakash Gathade


46011 Lagmesh Gavali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

46013 Abhishek Sunil Ghorpade -

46016 shubham jadhav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 13

46019 Rashmi Ganesh Joshi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 14 15 16 17 18 19 20 21 12

46021 SAI BAPURAO KAGNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 12


46022 Prasad Ramesh Kale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 12
46023 Kajal Kandhare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 13
46024 RHUSHIKESH MAHADEV KARAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46025 Shrijay G Kedare - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
46026 Akash Maganrao Khandare -
46027 Ashwini Vijay Khandekar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 14
46028 Niranjan Vivekanand Koshti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 14
46029 Kiran Arun Kshirsagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
46030 Anand dilip kulkarni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 9
46031 Rutvik Sandip Kulkarni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
46032 Shripad Balkrishna Kulkarni 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
46033 Amit Abhay Kuwar -

46035 -
46036 Mansi Harishchandra More 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
46037 Maitreyee Vaibhav Mulay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 14
46038 VIKAS BHARAT MULAY -
46039 Sanket Balasaheb Narawade -
46040 Ojasweeta Sanjay Nimbhore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
46041 Snehal Raju Padole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 14
46042 Nishant Dilip Patil -
46043 Pratik Shashikant Patil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 32 33 34 35 36 37 38 44 45 48 49 50 51 52 53 14
46044 Pritam Waman Patil -
46045 Indira Mansing Patole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 31 32 34 36 14
46046 Prajakta Prakash Jinturkar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 13
46047 sandesh Jitendra Raskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
46048 Atharva Sathaye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 13
46049 Yatish Pramod Savdekar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 28
46050 Omkar Sanjay Sawant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 14
46051 Alfiya Rajjak Sayyad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
46052 Vaishnavi Arvind Sonawane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 14

46054 Nakul Rajendra Thakare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 34


46055 Prasanna Siddhaprasad Udata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 13
46056 Gaurav Kamlakar Wadile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 14
46057 Kajal dhondiba waghmode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 8

46058 Prasad Rohidas Wani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


46059 Gunjan Chandrakant Yeolekar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 14

46063 Aditya Nilesh Joshi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 14


46064 ABHIJEET SUNILRAO KADAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 52

oo9o0

o9lø

öo

⁹9oo

lo

ooo

older ,

oo0oo9,

o
Practical no 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Date and Day 10.8.2020 17.8.2020
Effect of Sun
intensity and
temperature on Series &
I-V I-V parallel Effect of Weather Pitch angle To plot the Industrial Visit
characteristics charachteristics combination of Shading and Tilt Dual axis efficiency of monitoring control of Wind Efficiency of charachteristics to Solar power
Title of Pract Introduction of solar cell of Solar cell Solar cell angle tracking Solar cell system turbine Wind turbine of Ni-Cd battery Plant
44028 Jaison Jose Charuvil 1 2 3 5
44029 Ninad Shashank Joshi

44031 Aniket Shaliram Kaloge 1 2 3 4 5


44032 Kanhekar kalpak subodh 1 2 4
44033 Apurva prakash karandikar
44034 Mahadev Chhatragun Kekan
44034 Mahadev Chhatragun Kekan
44035 Mrunal Arun Kesarkar
44036 Sukhada Vishnu khade
44037 Rishikesh Sanjay Khadkikar
44038 Prasad Kiran Khairnar
44039 Vaishali dhondiba kolekar 1 2 3 4 5
44040 Tanmayee Anant Kulkarni 1 2 3 4
44041 Sanika Santosh Kumbhar 1 2 3
44042 Akanksha balasaheb Ladgaonkar
44043 Ashruba Prakash Lokhande 1 2 3 4 5

44045 Radhika Deelip Mandlik 1 2 3


44046 Siddhant Sunil Metkar
44047 Nikhil Nandkumar Mistry
44048 Yogita Shidling Mudgade 1 2 3 4 5
44049 Aniket Munde 1 2 3 4
44050 YASH ARUN PARMAR 1 2 3 4
44051 Pratik Rajendra Patil 2 3 4 5
44052 Sukhada Sushrut Patil
Practical no 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Date and Day 10.8.2020 17.8.2020 8/9/2020 15/9/2020 29/9/2020 6/10/2020 20/10/20 27/10/2020 3/11/2020
Effect of Sun
intensity and
temperature on Series &
I-V I-V parallel Effect of Weather Pitch angle To plot the Industrial Visit
characteristics charachteristics combination of Shading and Tilt Dual axis efficiency of monitoring control of Wind Efficiency of charachteristics to Solar power
Title of Pract Introduction of solar cell of Solar cell Solar cell angle tracking Solar cell system turbine Wind turbine of Ni-Cd battery Plant
44054 Sameer Murlidhar Phatak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44055 Rajashri Uttam Puri
44056 Rohanjeet Das 1 2 3 4 7 9
44057 Shivraj Sagar Salvi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
44058 Tanmay Rajendra Shimpi 1 2 3 4 5 6 7 8
44059 Mahesh Dattatray Shinde 1 2 3 4 5 6 7 8
44060 Shubham shinde 1 2 3 4 5 6
44061 Pawan Satish Shingare
44062 ASANJAY SUKHDEO SHIRSATH 1 2 3 4 5 6 7 8 9
44063 Sunny Ravishankar Shukla
44064 Kuldip Dhirendra Singh
44065 Gulzar Hamid Tamboli
44066 Komal Ishwar Trimbake 1 2 3 4 5 6 7
44067 Akanksha Goraksh Urmude 1 3 4 5 6 7
44069 Nilesh Kashinath Wani
44070 Sayali Suhas yelpale 1 2 4 5 7
44073 Milind Arun Lele 1 2 3 4 5 6 7
44072 Mahesh popat kaldhone
44074 Priyanka Prabhakar Malegaonkar
44071 BABAR NIKHIL SHASHIKANT
44076 RAINA SUVEER PAVAN
44078 RATHOD MUKESH KASHINATH
44079 SOMVANSHI SAURABH GOVIND
44080 WAIKAR NIRANJAN NARENDRA
Practical no 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Date and Day 10.8.2020 17.8.2020
Effect of Sun
intensity and
temperature on Series &
I-V I-V parallel Effect of Weather Pitch angle To plot the Industrial Visit
characteristics charachteristics combination of Shading and Tilt Dual axis efficiency of monitoring control of Wind Efficiency of charachteristics to Solar power
Title of Pract Introduction of solar cell of Solar cell Solar cell angle tracking Solar cell system turbine Wind turbine of Ni-Cd battery Plant
44077 Vishal Rajput
44015 AKSHAY ATUL DESHMUKH
44018 Pooja Raju Disale
44024 AAKASH DATTATRAYA GOLE
44030 Shubham Revan kale
44053 PRADNYA ANIL PAWAR
44068 Sanghmitra Amardeep Waghmare
44075 Umakant Panure
PES'S MODERN COLLEGE OF ENGINEERING, PUNE-05
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
RES PRACTICAL ATTENDANCE AY:2020-21

I-V
characteristics
Title Introduction of solar cell
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10.8.2020 17.8.2020 24.8.2020 31.8.2020 8.9.2020 15.9.20
Mon
RES
44001 Rajnandini Aghav 1 2 3 4 5 6
44002 Rushikesh Nivrutti Andure 1 [3] 2 3 4 5 6

44004 Shrikant Vyankat Apte 1


44005 Punam Ramesh Aswar 1
44006 Shubham Jitendra bandal 1 2 3 4 5 6
44007 DIPALI SHIVAJI BHARGADE 1 2 3 4 5 6
44008 Nikhil Milind Bhintade 1 2
44009 Ashish Atmaram Bhosale 1
44010 Ashish Balaji Bhoyate 1 2 3 4 5
44011 Kinjal Ramdas Bopte 1
44012 Prajwal Prakash Chavare
44013 Aachal Kundan Chavhan 1 2 3 4
44014 Vidya Dattatray Choudhary 1

44016 Rushikesh Sunil Deshpande 1


44017 Aman Kundan Dhote 2

44019 Shraddhesh Suresh Diwanji 1 2


44020 Samarth Dadasaheb Gangarde 1 2 3 4 5 6
44021 Rohit G. Gangurde 1 2 3 4 5
44022 Krishna Bhagwan Garud 1
44023 Manish Rajendra Gawali 1

44025 Sanjivani Prakash Gulve 1 2 3 4 5


44026 Madhura Mahadev Itke
44027 Ayush Jadhav 1
PES'S MODERN COLLEGE OF ENGINEERING, PUNE-05
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
PQ PRACTICAL ATTENDANCE AY:2020-21
Title Introduction
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10.8.2020 17.8.2020 24.8.2020
Mon Mon
PQ
44015 AKSHAY ATUL DESHMUKH
44018 Pooja Raju Disale 1
44024 AAKASH DATTATRAYA GOLE
44030 Shubham Revan kale
44053 PRADNYA ANIL PAWAR 1 2
44068 Sanghmitra waghmare
44075 Umakant Sanjay Panure

46001 Harshad Ramdas Bangar


46009 Jyotsna Anant Gaonkar 1 2
46014 Kaushik Kiran Ghume 1 2
46017 Vishal Jawadwar
46018 Varad Sanjay Jeurkar [4]
46035 PRASHANT VILASRAO LANKE
46053 Survase Amol Baburao
46060 Mayuri bharambe
46061 Pankaj Bhagawan Gaikwad
46066 Arati datta rathod
46068 Mukul Deelip Naikwade 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
46069 Manila Prakash Salunke 1
46034 Dadasaheb bhagchand landge 1
46012 Rushikesh Gawali
Sr. No. Roll Number Student Name
1 46002 BHURSE ANIKET GIRIDHAR
2 46003 CHAUDHARI VIVEK RAVINDRA
3 46004 CHAVAN SUSHANT RAVINDRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 46005 DAS AKASH SAMIR
5 46006 DEORE GAURAV ANIL
6 46007 DEVKAR VAIBHAV RAJABHAU
7 46008 DHAVALE VENKATESH NAMDEV
8 46010 GATHADE SUBODH PRAKASH
9 46011 GAVALI LAGMESH PRABHULING
10
11 46013 GHORPADE ABHISHEK SUNIL
12 46015 INGALE BALRAM RAJU
13 46016 JADHAV SHUBHAM AMRUTA
14 46019 JOSHI RASHMI GANESH
15 46020 KADAM SANKET MARUTI
16 46021 KAGNE SAI BAPURAO
17 46022 KALE PRASAD RAMESH
18 46023 KANDHARE KAJAL RAMDAS
19 46024 KARAD RHUSHIKESH MAHADEV
20 46025 KEDARE SHRIJAY GOVINDRAO
02/09/2020 09/09/2020 16/09/2020 30/09/2020 7/10/2020 21/10/20 28/10/20 04/11/20 11/11/20

21 46026 KHANDARE AKASH MAGAN


22 46027 KHANDEKAR ASHWINI VIJAY 1 2 3 4 5 6 7 8
23 46028 KOSHTI NIRANJAN VIVEKANAND 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 46029 KSHIRSAGAR KIRAN ARUN
25 46030 KULKARNI ANAND DILIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 46031 KULKARNI RUTVIK SANDIP
27 46032 KULKARNI SHRIPAD BALKRISHNA 1 2 3 4
28 46033 KUWAR AMIT ABHAY
29 46034 LANDGE DADASAHEB BHAGCHAND
30 46036 MORE MANSI HARISHCHANDRA 1 2 3 4 5 6 7 8
31 46037 MULAY MAITREYEE VAIBHAV 1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 46038 MULAY VIKAS BHARAT
33 46039 NARAWADE SANKET BALASAHEB
34 46040 NIMBHORE OJASWEETA SANJAY
35 46041 PADOLE SNEHAL RAJU 1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 46042 PATIL NISHANT DILIP
37 46043 PATIL PRATIK SHASHIKANT 1 2 3 4 5 7 8 9
38 46044 PATIL PRITAM WAMAN 1 2 3 4 5
39 46045 PATOLE INDIRA MANSING
40 46046 PRAJAKTA PRAKASH JINTURKAR 1 2 3 4 5 6 7
41 46047 RASKAR SANDESH JITENDRA
42 46048 SATHAYE ATHARVA ANIL
43 46049 SAVDEKAR YATISH PRAMOD
44 46050 SAWANT OMKAR SANJAY
45 46051 SAYYAD ALFIYA RAJJAK
46 46052 SONAWANE VAISHNAVI ARVIND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
47 46054 THAKARE NAKUL RAJENDRA
48 46055 UDATA PRASANNA SIDDHAPRASAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
49 46056 WADILE GAURAV KAMLAKAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
50 46057 WAGHMODE KAJAL DHONDIBA 1 2 3 4
51 46058 WANI PRASAD ROHIDAS
52 46059 YEOLEKAR GUNJAN CHANDRAKANT
53 46062 GODE GANESH MADHU
54 46063 JOSHI ADITYA NILESH
55 46064 KADAM ABHIJEET SUNILRAO
56 46065 PAWARA RAKESH KHUMAN
57 46067 UPADHYE RAGHVENDRA ASHWINIKUMAR
58 46069 SALUNKE MANILA PRAKASH
P.E.Society's,
Modern College of Engineering
Department of Electrical Engineering

59 46017 JAWADWAR VISHAL VASANTRAO


60 46014 GHUME KAUSHIK KIRAN
61 46066 RATHOD ARATI DATTA
62 46035 LANKE PRASHANT VILASRAO
63 46001 BANGAR HARSHAD RAMDAS
64 46053 SURVASE AMOL BABURAO
65 46009 GAONKAR JYOTSNA ANANT
66 46068 NAIKWADE MUKUL DILIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
67 46061 GAIKWAD PANKAJ BHAGAWAN
68 46060 BHARAMBE MAYURI DINKAR
69 46018 JEURKAR VARAD SANJAY
70 46012 GAWALI RUSHIKESH KAILAS
71 46069 SALUNKE MANILA PRAKASH
[1] 1

[2] 1

[3] 1

[4] 1