Vous êtes sur la page 1sur 14

Poupurri tradicional nº1

per a 2 Dolçaines 1 Tarota Canço dels borratxos


Canço dels Borratxos. ( Tradicional )
La murga del treballador. Arranj, i Harmonització.

∀∀ 1 θ
Ramonet Guillermo Camarelles Diana

œ≈œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tpo. de Pacarrer
Dolçaina 1 % 3 ∑ ‰ − œ œœ −− œ − œ œ œ ≈œ œ œ œ − œ œ
∀ ε
Dolçaina 2 % ∀ 13 ∑ ∑ −− œ − œ
œ œ
Œ œ− œ œ
œ Œ œœœœœ œœœœœ
∀∀∀ 1 ∑ ε
Tarota en Do
% 3 ∑ −− ˙ ˙ œ− œ œœ ˙ ˙ œœœœœ
ε
Oboe barroc

1 œ œœ œ œœœ œ −− œœ œ œœœ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ
Caixa-Tabal ã 3 æ æ æ æ
Bombo
ε ß Ε
∀∀
≈ −− Œ ∃−− œ œ œ − œ œœœœ œ
1. 2.

œ− œ œ œ œ œ œ œœ
9

% œ œ œ Ι œ
Ε
∀ −− Œ −− ι ι
% ∀ œ− œ œ ι‰
9

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œœ
Ε œ œ
∀∀∀ œ ‰ Œ −− œ Œ −− œθ œ
% œ− œ œ œ ˙ œ œ
9
θ θ
Ι œ œœœœ œ œ œ
Ε
−− œ œ œ −− œ œ œæ œœ œ œ œ œ œœ œ œœæ œœ œ œæ
9

ã œœ œ œ œ œ
æ
œ
æ œ Œ Œ
œœ œ œ œ œ
Œ Œ
Ε
∀∀ ι − œ œ œ œ œ−
œ œœœœ œ Œ −− ‰ œ œœœœ œ
1. 2.

œ− œ œœ
17

% Ι œ − Ι
∀ −−
% ∀ œœœœœ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ ‰ −− ι
17

œ œ ∀œ œ− œ œ œœ œ œ
∀∀∀
˙ œ œ œ œ œ Œ −− œ ‰ ‰ −− œ œ œ œ œ − ι œ
17
θ
% œ
œ œœœœ œ
œœ œ œœæ ˙œæ −− ˙œæ −− œœ œ œæ œœ œ œ œ œ œœ œ œœæ
17

ã œœ œ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ
œœ œ œ œ œ
Œ

∀ ι
Fine

% ∀ œ œ œœ œ œ œ ‰ œ −− œ œ œœ œ Œ œ œœ
1. 2.

œ œ œ œ− œ
25

Ι œ œ
∀∀ ε
œ œ− œ œ− œ œ Œ −− œ − œ œ Œ ˙ ˙
25

% œ œ œ Ι Ι Ι
ε
∀∀∀ −− œ − ι
% œ œ œ œ œ− ι œœœœ œ Œ œ œ Œ ∑ œ œ
25

œ ε
‰ ι‰ ι ‰
œœ œ œæ œœ œ œœæ ˙œæ −− œœ œ œœæ ˙œæ
25

㠌
œœ œ œ œ œ
Œ Œ Œ
œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ
Ι
ε
1
Canço dels borratxos-2-
∀∀ œ œœ œœ ˙
œ œ œ
33

% œ œ ˙ œœ œ œ œœ œœ
∀∀ œ θ
˙ œ ˙
θ
œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
33
œ
% œœ œ œ œ œ œ œ
∀∀∀
œ œœ œ œ œ œ ˙ ˙
33

% œ œ œ œ œ œ œ
33
‰ ‰ ι‰ ι ‰ ‰ ι‰ ι ‰ ‰ ι‰ ι ‰ ‰ ι‰ ι
ã œ œœ œ œ‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Ι Ι Ι Ι

∀∀ ι
% œ œ œ œ œ− œ œœ œœ œ œœ œ œ −− œ œ œ œ œ œ œ
41

Ι œ− œ
∀ ˙ ˙ œ œ ˙ œœ œœ ˙ −− œ œ œœ
% ∀ œ
41

œ
∀∀∀
œ œ œ œ œ− ι œ œ œ œ œ œ−
‰ −− Œ œ Œ œ
41
θ θ
% œ œœ œœ œ
œ œ

‰ ‰ ι‰ ι ‰ ‰ ι‰ ι ‰ ιæ
− −− œι œæ œι œ œ œ œ œ œ
41

ã œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
Ι Ι Ι Ι
œ Œ

∀∀ œ œ œ œ ι ‰ 32
œ −− œ
1. 2.

œ œ œ œ œ œ œ œ−
49

% œ œ œ œ œ œ œ −
∀∀ ι œ œ
œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ− ‰ −− œ − ‰ 32
49

% œ œ œ œœ
∀∀∀ ‰ −− œ − ‰ 32
œ œ œ œ œ Œ œ Œ œ œ œ œ œ œ−
49
θ θ
% œ
œ œ

ι ι ι ι ι ι 23
œœ œæ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œæ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œæ œ œ ˙œæ −− ˙æ
49

ã
Œ Œ œ

∀ ι
% ∀ 32 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙− œ œ œ
56

œ œ œ
∀∀ 2 Ο ∑
∑ ι œ œ Œ Œ
56

% 3 ˙− œ œ− œ ˙ œ œ œ
∀∀∀ 2 Ο
∑ ∑ ˙− œ œ− œ œθ œ œ œ ˙ − œ œ œ
56
θ
% 3 Ι
œ

2 ι ι ι
Οι
˙œæ œœ œι œ œ œœæ
56
ι
ã 3 œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œœ œι œ œ œœ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ

ε Ο
2
Canço dels borratxos-3-
∀ ι œ œ œ œ œ œ œ œ− ι
% ∀ œ œ− œ ˙− œ ˙ œ œ œ− œ
63

Ι
∀∀ ι œ œ œ ι ι
œ œ œ œ œ œ− œ œ−
63

% œ œ− œ ˙ œ ˙ œ œ
∀∀∀ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
ι ι
˙− œ ˙− ˙− ˙−
63
œ θ
% œ

œœ œι œ œ œœæ œœ œœ œ
63
ι
ã œœ œœ œ œ œ œœ œι œ œ œœ ι
œœ œœ œ œ œ œœ œι œ œ œœ ι
œœ œœ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ

∀ ι ι
% ∀ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œœœœœ
70

˙ œ ˙−
∀∀ ι œ Œ Œ ι ι
œ œ œ œ
70

% ˙ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ− œ œ− œœ
∀ ∀ ∀ œι œ œ œ
œ œ − œΙ œ œ œ œ œ ˙ − Œ œ œ
œ œ œ ˙−
70

%
œœ œι œ œ œœ œι œœ œœ œ œ œ œœ œι œ œ œœæ œœ œœ œ œœ œι œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œι œ œ œœæ
70
ι
ã Œ Œ Œ Œ Œ
œ
Œ Œ
∀ ι œ œœœœ œ œ œ œ œ−
% ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙− œ
77

Ι
∀ ι
% ∀ œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ − œι œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ−
77

œœ ˙ œ
∀∀∀ Œ Œ Œ − œιœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
% œ œ œ œ œ œ
77

œ
œœ œœ œ œ œ œœ œι œ œ œœæ
77

ã œœ œœ œ œœ œι œ œ œœ ι
œœ œœ œ œœ œι œ œ œœ ι
œœ œœ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ

∀∀ ι ι 13 Œ
œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ− ∑
84 D.S. al Fine
% œ ˙− œ

% ∀ œ œ œ œ œ œ œ − œι œ œ œ œ œ œ œ − œι ˙ −
13 Œ ∑
84

œ
∀∀∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− 13 œ Œ ∑
% ˙ œ
84

Œ
æ 1 ∑
84
ι ι ι ι ι
ã œœ œ œ œœ
Œ
œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ
Œ Œ
œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ 3 œœ
Œ Œ
œ
Œ

3
Poupurri Tadicional nº1
per a 2 Dolçaines 1 Tarota
La murga del treballador
Canço dels Borratxos. (Tradicional)
La murga del treballador.
Arranj. i Harmonització:

Ramonet
∀ 1
Tpo. de Passacarrer Guillermo Camarelles Diana

% ∀ 3 œ œ œ œ œ
= = = œ−œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ
Dolçaina 1

∀ 1 ε
œ œ œœ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œœ
% ∀ 3 œ œ œ Œ
= = =
Dolçaina 2

∀∀∀ 1 ε
% 3 œ œ œ Œ ˙ œœ œœ œ œ œ Œ œ œ− œ
= = =
Tarota 1/

ε
Oboe barroc

ã 13 œœœ œ œœœœ œœœ œ œ œ œ œæ œœœ œæ œ œ œ œæ œ œœœœœ œœœ œæ œ œ œ œæ œ œ œ œ œ œ œœœ œæ œ œ œ œæ


Caixa - Tabal œ œ œ Œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
Bombo


% ∀ œ ∀œ
8

œ− œ œ œ œ œ œ œ œ− œ
˙ œ œ
∀ œ œ− œ œ œ œ− ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ
% ∀ œ œœ œ œ
8

œ œ œ
∀∀
% ∀ œ
8

œœ Œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ œ œ− œ
8

ã œœ œ œ œœ œ œ œœœ œæœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œæœ œ œ œ œæœ œœœ œæœ œ œ œ œæœ œ˙ œ œ œ œ œ œœœ œæœ œ œ œ œæœ
Œ

15

% ∀ œ ∀œ œ µœ ˙ œ œ− œ œ œ
œ œ œ œ

% ∀ œ œ− œ œ œ ˙ œ œ− œ ˙ œ œ œ œ œ œ
15

œ
∀∀
% ∀ œ œ œ œ œ− œ œ
15

œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
œ
15

ã œ˙ œ œ œ œ œ œœœ œæœ œœœ œæœ œœ œ œ œœ œ œ œœœ œæœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ


Œ
œœœ œæœ œœœ œæœ œ˙ œ œ œ œ œ

∀ œ œ
% ∀ œ œ œ− œ œ œ
22

œ œ− ∀œ œ œ ˙ œ
∀ œ
% ∀ ι
22

œ− ∀œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ
œ
∀∀∀ ι œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ
22

% œ œ− œ œ− œ ˙ œ œ
22

ã œœœ œæœ œ œ œ œæœ œ˙ œ œ œ œ œ œœœ œæœ œ œ œ œæœ œœ œ œ œœ œ œ œœœ œæœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ


Œ
œœœ œæœ œ œ œ œæœ

4
La murga del treballador-2-
∀∀ µ∀
29 Salta a 2on Solo 34

% œ œ œ œ
œ− œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
∀ œ− œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ µ∀
% ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ µœ
29 34

∀∀∀ µ∀
29

‰ ∀
34

% œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ ˙ œ−
29

ã œ˙ œ œ œ œ œ œœœ œæœ œœœ œæœ œœ œ œ œœ œ œ œœœ œæœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ


Œ
œœœ œæœ œœœ œæœ


1er- Solo

% −− œ
35

œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœ œœ
∀ − œ
35

− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
%

35

% ∀ −− ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙

−− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
35

ã œ− œ œ œ œ− œ œ œ œ− œ œ− œ
Ι Ι Ι Ι

41

% ˙ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ
Ι Ι
∀ œ ι œ œ œ œ− œ œ œ œ
41

% œ œ œ œ œ œ− œ œ Ι
œ

% ∀ ˙
41

œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
41

ã œ œœœœœœ œ œœœœœœ œ œœœ œœ œ œœœœœœ œ œœœœœœ œ œœœœœœ


œ œ œ− œ œ œ œ− œ œ− œ œ œ
Ι Ι Ι
∀ ι
47

œ œ œ œ œ œ −− œ ‰ œ − ∑
1. 2.
D.S. al Fine
% œ œ ˙ œ
∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ −− œ ‰ Œ
47


1. 2.

% œ
Ι
∀∀ −− œι ‰ Œ
47


1. 2.

% ˙ ˙ ˙ ˙
47

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ −− œ œ œ œ œ œ ∑
1. 2.

ã œ− œ œ œ œ− œ œ œ œ œ
Ι Ι

5
Poupurri Tradicional nº 1
per a 2 Dolçaines 1 Tarota
Ramonet
Canço dels Borratxos. ( Tradicional ) Arranj, i Harmonització:
La murga del treballador. Guillermo Camarelles Diana
∀ 1
Ramonet
œ œœœ œ œ ˙ œ œœœ œ œ ˙
Crida
œ œœœ œ œ ˙
3 3

% 3
3

ε
Dolçaina 1
∀ 1
% 3 œ œœœ œ œ ˙ œ œœœ œ œ ˙ œ œœœ œ œ ˙
3 3 3

ε
Dolçaina 2


% ∀ 31 ˙ œœœœ œ œœœ œ œ ˙ œ œ œœœœ
3 3 3

œ
ε
Tarota en Do/
Oboe barroc

1
3 3 3 3 3 3 3 3 3

Caixa - Tabal ã 3 œœ œœœ œœœ œœœœœœ œ


Œ œ Œ œ
œœœ œœœ œœœœœœ œ
œ œ Œ œ
œœœ œœœ œœœœœœ
Œ œ Œ
Bombo ε
∀ ∃ Tpo de Passacarrer
œœœœœœ −− œ − œ− œ œ− œ ˙
œ −˙
7

% ˙
3 1 2

œ−
∀ −− œ −− Œ œ œ− œ
œœœœœœ Œ œ−
33

% œ œ œ œ− œ ˙
7
3

∀∀
œœœœœ œ œ −− œ −− ˙
3

% œ− œ− œ œ− œ ˙
7 3

œ œ œ
œœ œ œ œ œ œ −− œœ œ œ œ −− œœ
7 3 3 3 3 3 3

ã
θ
œœ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ
Œ Œ ‰ Ι
œœœ œ œœœ œœœ œœœ

∀ œ− œ œ œ œ œ− ι
13

% œ œ œ œ œ− œ ˙
∀ ˙
13

œ ˙
œ ‰ œ− œ œ œ Œ
θ
% œ œ œ
Ι œ œ
∀∀ œ ι Œ Œ
13

% œ œ− œ œ œ œ œ− œ œ œ− œ

œœ œ? œ œœ? œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ? œ œœ?
13 3 3 3

ã œœ œœ œ œ
‰ Ι ‰ Ι ‰ Ι
œœœ

∀ œ
% œ− œ œ− œ ˙ œ œ− œ œ œ œ ˙
19

∀ ˙ œ œ œ œ œ −
œ− œ œ œ
θ θ
19

% œ− œ œ œ œ
œ œ
œ

% ∀ ˙
19

œ− œ œ− œ œ œ− œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ

œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ? œ œœ?
19 3 3 3

ã œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ
‰ Ι ‰ Ι ‰ Ι
œœœ œœœ

6
Ramonet-2-
expresiu 1er- Solo
∀ −− œ œ− œ −− œ− œ
25

% œ œ œ œ ˙
1 2
Fine
œ− œ œ−
Ε
∀ Œ −− œ Œ −−
˙ œ œ ˙
% œ œ−
25

∀ Ε
% ∀ œ Œ −− −
œ − œ− ι œ− ι œ ∀œ œ œ
25

œ− œ œ
œ Ε
œ œ œ œ œ œ −− œ œ œ œ œ œ −− œ œ œ œ
25 3

ã œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ

∀ Œ
30

% œ œ− œ œ œ œ œ ˙ œ
∀ œ œ− œ
œ ˙ œ œ œ− œ
30

% œ− œ œ œ

% ∀ œ œ œ œ œ−
30

œ− œ œ œ œ− œ œ œ œ
30 3 3 3

ã œœœ œœ œœœ œ œ œ œœ
Œ
œœœ œœ œœœ œœ œœœ œœ œ œ œœ œœœ œœ œœœ œœ œœœ œ œ œ
Œ
∀ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
35

% œ œ
∀ œ− œ œ œ œ œ−
% œ− œ œ− œ œ œ œ œ œ− œ œ
35

∀ ι œ œ
% ∀ œ− œ αœ
35

œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ
35 3 3

ã œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ
Œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ


D.S. Varies vegades i Fine
œ œ− œ −− ∑
40

% œ ˙ œ œ
1 2

œ− œ
∀ œ œ− œ Œ −− Œ ∑
œ− œ œ− œ œ−
40

% œ œ
∀ œ
% ∀ œ −− Œ ∑
40

œ œ œ− œ œ− œ œ− œ
œ œ œ −−
40 3 3 3

ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑
œ œ œ œ œ Œ œ Œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

7
Poupurri tradicional nº1
para Trío de Dulzainas Canço dels borratxos
Canço dels Borratxos. ( Tradicional )
La murga del treballador. Arranj, i Harmonització.
Ramonet
α ‰ − œθ œ œ
Guillermo Camarelles Diana

% α 13 ∑
Tpo. de Pacarrer
−− ≈ ≈ œ
Dulzaina 1 œ− œ œ œ œœœ œ− œ œ œ œ œœ œ œœœ œœ œ œ œ
ε
α
% α 13 ∑ ∑ −−
œ− œ œ
Œ
œ− œ œ
Œ œœœœ œœ œ
œ œœ
œ œ
Dulzaina 2

ε
α1 −− ˙ œ− œ œ œ ˙ ˙ œœ œ œ œ
%α 3 ∑ ∑ ˙
ε
Dulzaina 3

ã 13 œ œ œ œ œ œ œ œ −− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
æ æ æ æ
Caja-Tabal

ε ß Ε
Bombo

∃−
αα − Œ ι
1. 2.

− − œ œ
9

% œ− œ œ œ ≈œ œ œ œ œ− œ œœœœ œ œ œœ
Ε œ œ
α −− Œ −− ι
% α œ− ι‰ ι
9

œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ
Ε
α œ œ ‰ Œ −− œ Œ −− œθ œ
% α œ− œ ˙ œ œ
θ θ
œœœœ œ
9

Ι œ œ
œ œ
Ε
−− œ œ œ −− œœ œ œæ œœ œ œ œ œ œœ œ œœæ œœ œ œæ
9

ã œœ œ œ œ œ
æ
œ
æ
œœ œ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ
Ε

αα ι − ι− ι
œ œ œ œ œ Œ − œ ‰ œ − œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œœ
17 1. 2.

% œ− œ
α Œ −− ‰ ‰ −−

17

œ
œ œœœ œ ι
œœœœ œ œ œ µœ œ− œ œ œœ œ œ
α œ œ œ œ œ Œ −− œ ‰ ‰ −− œ œ œ œ œ − ι
%α œ ˙ œ
θ
17

œ œœœœ œ
œœ œ œœæ ˙œæ −− ˙œæ −− œœ œ œæ œœ œ œ œ œ œœ œ œœæ
17

ã œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ

α ι
Fine

% α œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ ‰ œι −− œ œ œ œ œ Œ
25 1. 2.

œ œ œœ
œε œ
α ι œ Œ − ι œ Œ ˙
%α œ− œ œ− œ − œ œ ˙
25

œ œ Ι −
œ œ ε
α ι œ œ œ œ œ Œ −− œ − œ œ Œι
% α œ œ œ œ œ− ∑ œ œ
25

œ

ε

ι‰ ι
œœ œ œæ œœ œ œœæ ˙œæ −− œœ œ œœæ ˙œæ
25

ã œœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ
ε Ι
1
Canço dels borratxos-2-
α œ œœ œœ ˙
%α œ
33

œ ˙ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ
α
%α œ ˙ œ ˙ œ ˙
θ θ
œ œ
33

œ
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
α
%α œ œ œœ œ œ œ ˙ ˙
33

œ œ œ œ œ œ œ
33
‰ ‰ ι‰ ι ‰ ‰ ι‰ ι ‰ ‰ ι‰ ι ‰ ‰ ι‰ ι
ã œ œœ œ œ‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Ι Ι Ι Ι

α ι ι−
% α œ œ œ œ œ− œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ −œœœœ œ œœ
41

œ−
α œ œ ˙ −−
%α ˙ ˙ œœ œœ ˙ œ œ œœ
41

œ œ
α œ œ−
%α œ œ œ ι
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− ‰ −− Œ œ Œ œ
θ θ
41

œ œ

‰ ‰ ι‰ ι ‰ ‰ ι‰ ι ‰ ιæ −− œι œæ œι œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œœ − œ ‰
41

ã œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Ι Ι Ι Ι

αα œ œ œ œ ι− ‰ 32
1. 2.

œ − œ
49

% œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ−
œ œ œ œ œ −
α Œ ‰ œι œ œ œ œ œ œ œ ‰ −− ‰ 32
% α œ œ œ œœœœœ
49

œ− œ−
α œ œ œ œ œ ‰ 32
α Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ− ‰ −− œ −
θ θ
49

% œ
ι ι ι ι ι ι 23
œœ œæ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œæ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œæ œ œ ˙œæ −− ˙æ
49

ã Œ Œ œ

α
% α 32 œ œ œ œ
ι
56

œ œ œ œ œ œ− œ ˙− œ œ œ œ œ œ
œ
α Ο ∑
% α 32 ∑ ι œ œ Œ Œ
56

˙− œ œ− œ ˙ œ œ œ
Ο
αα 2 ∑ ∑ ˙− œ œ− œ œθ œ œ œ ˙ − œ œ
θ œ œ
56

% 3 Ι
2 ι ι ι Οι
˙œæ œœ œι œ œ œœæ
56
ι
ã 3 œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œœ œι œ œ œœ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ

ε Ο
2
Canço dels borratxos-3-
α ι œ œ œ ι ι
% α œ œ− œ ˙− œ œ œ œ œ− œ œ−
63

œ ˙ œ œ
α ι
% α œ œ− ι œ œ œ ι
63

œ ˙ œ œ œ œ œ œ− œ ˙ œ œ œ− œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ι
α œ ˙−
ι
œ
% α ˙− ˙− œ ˙−
θ
63
œ

œœ œι œ œ œœæ œœ œœ œ
63
ι
ã œœ œœ œ œ œ œœ œι œ œ œœ ι
œœ œœ œ œ œ œœ œι œ œ œœ ι
œœ œœ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ

α ι ι œ

70

˙ œ œ œ− œ ˙− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œœœ
α
%α ι œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ − œι œ − œιœ
70

˙ œ œ œ− œ œ œ œ
α œ œ œ
ι
œ œ œ œ œ œ ˙− œ
œ
α œ œ− Œ œ œ œ œ ˙−
70

% Ι
œœ œœ œ œ œ œœ œι œ œ œœæ œœ œœ œ œ œ œœ œι œ œ œœæ
70

ã œœ œι œ œ œœ ι
œœ œœ œ œœ œι œ œ œœ ι
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ

α ι ˙− ι
%α œ œ œœœœ œ œ œ œ œ−
77

œ œ œ œ œ œ œ − œ œ
œ œ
α Œ Œ ι
%α ι
77

œ œœœœ
œ − ˙ œ œ œ−
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ
α œ œœœœ œ œ œ œ œ œ
% α œ Œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ − œΙ œ œ
77

œœ œœ œ œœ œι œ œ œœ œι œœ œœ œ œ œ œœ œι œ œ œœæ
77

ã œœ œœ œ œœ œι œ œ œœ ι
œœ œœ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ

αα ι ι 13 Œ ∑
D.S. al Fine
œ œ œ œ œ œ œ−
84

% œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙− œ
α 13 Œ
% α œ œ œ œ œ œ œ − œι œ œ œ œ œ œ œ − œι ∑
84

˙− œ
α œ œ œ œ œ ˙−
%α ˙ œ œ œ œ œ œ œ 31 œ Œ ∑
84

1 Œ
æ ∑
84
ι ι ι ι ι
ã œœ œ œ œœ
Œ
œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ
Œ Œ
œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ 3 œœ
Œ Œ
œ
Œ

3
Poupurri Tadicional nº1
Trío de Dulzainas
La murga del treballador
Canço dels Borratxos. (Tradicional)
La murga del treballador.
Arranj. i Harmonització:

Ramonet
Tpo. de Passacarrer
α 1
Guillermo Camarelles Diana

%α 3 œ œ œ œ œ œ œ
= = = œ− œ œ œ œ œ œ œ− œ
Dulzaina 1

ε
α 1 œ œ œœ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œœ
Dulzaina 2 %α 3 œ œ œ
Œ
=ε = =
α 1 = = = œœ œœ
Dulzaina 3 %α 3 œ œ œ Œ ˙ œ œ œ Œ œ œ− œ
ε
ã 13 œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
œœœ œœœ œæ œæœ
œœœ œœœ œæœ œ˙ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œæœ œæœ œ˙ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œæœ œæœ
Caja - Tabal
Bombo
œ œ Œ
α
8

%α œ− œ œ œ œ œ œ œ œ− œ
œ µœ ˙ œ œ
α
%α œ œ œ œ œ− œ œ œ œ− µœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ
8

œ œ œ
α
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
8

%α œ œ œ ˙ œ Œ œ œ œ− œ
8

ã œœ œ œ œœ œ œ œœœ œæœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œæœ œ œ œ œæœ œœœ œæœ œ œ œ œæœ œ˙ œ œ œ œ œ œœœ œæœ œ œ œ œæœ
Œ
α
15

%α œ œ αœ ˙ œ œ− œ œ œ œ œ œ
µœ œ
α œ− œ ˙
15

%α œ œ œ− œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

α œ− œ œ
%α œ œ œ œ œ
15

œ ˙ œ œ œ œ œ œ
œ
15

ã œ˙ œ œ œ œ œ œœœ œæœ œœœ œæœ œœ œ œ œœ œ œ œœœ œæœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œæœ œœœ œæœ œ˙ œ œ œ œ œ
Œ
α
22

%α œ œ− ∀œ œ œ œ œ ˙ œ œ− œ œ œ œ œ
α
22

%α œ œ− µœ œ− ι œ œ œ œ œœ œœ œ œ− œ œ œ œ œ
œ
α ι
%α œ œ− œ œ− œ œ ˙ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ
22

œ œ œ
22

ã œœœ œæ
œ
œœœ œæ
œ
œ œœœ œœ
˙
œœœ œæ œ œ œ œæ
œ œ
œ œœœ œœ
œ œ
œœœ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ
œœœ œæ œ œ œ œæ
œ œ

4
La murga del treballador-2-

αα µ∀
Salta a 2on Solo
µ
29

% œ œ œ
œ œ œ− œ œ œ œ ˙ œ œ œ
α ∀
%α œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ œ œ œ µµ
29

œ œ
α µµ∀
29

%α œ œ œ œ œ− œ œ ˙ œ− ‰
34

œ œ œ
29

ã œ˙ œ œ œ œ œ œœœ œæœ œœœ œæœ œœ œ œ œœ œ œ œœœ œæœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ


Œ
œœœ œæœ œœœ œæœ


1er- Solo

% −− œ
35

œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœ œœ
∀ œ
35

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
% −−
∀ −
35

% − ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙

−− œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ
35

ã − − − −
Ι Ι Ι Ι

41

% ˙ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ
Ι Ι
∀ œ œ ι œ œ œ œ− œ œ œ œ
41

% œ œ œ œ œ− œ œ Ι
œ
∀ œ ˙ ˙ ˙ ˙
41

% ˙ œ
41

ã œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œ
− − −
Ι Ι Ι
∀ ι
47

œ œ œ œ œ œ −− œ ‰ œ − ∑
1. 2.
D.S. al Fine
% œ œ ˙ œ
∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ −− œ ‰ Œ
47

% œ ∑
Ι
∀ −− œ ‰ Œ
47

% ˙ ˙ ˙ ˙ ∑
Ι
47

ã œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ −− œœ œ œ œœ œ œ ∑
− −
Ι Ι

5
Poupurri Tradicional nº 1
para Trío de Dulzainas
Ramonet
Canço dels Borratxos. ( Tradicional ) Arranj, i Harmonització:
La murga del treballador. Guillermo Camarelles Diana

αα 1 œCrida œ œœœ œ œ ˙ œ œœœ œ œ ˙


Ramonet
˙
% 3 œœœ œ œ
3

ε
Dolçaina 1

αα 1 œ œ œ œ œ œ ˙ œ œœœ œ œ ˙ œ œœœ œ œ ˙
3 3

% 3
3 3

ε
Dolçaina 2

αα 1
% 3˙
3

œœœœ œ œœœ œ œ ˙ œ œ œœœœ


3 3 3

œ
ε
1
3 3 3 3 3 3 3 3 3

ã 3 œœ œœœ œœœœœœ œ œœœ œœœœœœ œ œœœ œœœœœœ


Œ œ Œ œ œ œ Œ œ Œ œ Œ
œœœ œœœ œœœ
Caixa - Tabal
Bombo ε
α œ ∃ Tpo de Passacarrer
%α œ œ œ œ œ ˙ −− œ −
œ −˙ œ− œ œ− œ ˙
7 1 2

œ−
αα œ œ œ œ 3 3 −− œ −− Œ œ œ− œ
œ œ œ Œ œ ˙ œ−
3

%
7

œœ œ−

αα −− œ −− ˙
3

% œœœœœ œ œ
7 3

œ− œ− œ œ− œ ˙
3

œ œ œ
œ œ œ œ œ œ −− œ œ œ œ −− œ
7 3 3 3 3 3 3

ã
θ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ
œ œ œ Œ œ Œ œ œ œ ‰ œΙ œ œ
œœœ œ œœœ œœœ œœœ

αα œ œ− œ œ œ œ œ œ− œ œ œ− œ ˙
13

% Ι
œ ˙
α
13

%α ˙ œ ‰ œ− œ œ œ
θ
œ œ œ
Ι œ œ Œ

α ι
%α œ Œ Œ
13

œ− œ œ œ œ œ œ− œ œ œ− œ

œ œ? œ œ? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ? œ œ?
13 3 3 3

ã œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ ‰ œΙ œ œ œ ‰ œ œ œ
œœœ

Ι Ι
α œ− œ œ− œ ˙ œ− œ œ œ œ œ
%α œ ˙
19

αα œ ˙
θ θ
œ œ œ œ œ œ− œ
œ− œ œ œ œ œ− œ
19
œ
% œ
α
19

%α ˙ œ− œ œ− œ œ œ− œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ? œ œ?
19 3 3 3

ã œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ
œ ‰ œΙ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œΙ œ œ
œœœ œœœ

Ι
6
Ramonet-2-
expresiu 1er- Solo
α − Fine œ − œ −− œ− œ
%α œ − œ œ œ œ− œ ˙
25 1 2

œ− œ
Ε
α −− œ −− ˙ œ œ− œ ˙
%α œ Œ Œ
25

Ε
αα Œ −− œ − œ −− ι ι œ ∀œ œ œ
25

% œ− œ œ− œ
œ œ Ε
œœ œ œ œ œ œ −− œœ œ œ œ œ œ −− œ œ œ œœ
25 3

ã œœ œœ œœ œ œ œœ œœ
Œ Œ
œœœ œœœ œœœ œœœ

α
%α œ œ œ Œ
30

œ− œ œ œ ˙ œ
α œ œ− œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ œ

30

œ œ
α
%α œ œ
30

œ œ− œ œ œ œ− œ œ− œ œ œ œ
30 3 3 3

ã œœœ œœ œœœ œ œ œ œœ
Œ
œœœ œœ œœœ œœ œœœ œœ œ œ œœ œœœ œœ œœœ œœ œœœ œ œ œ
Œ
α œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
%α œ œ
35

α œ− œ œ œ œ œ−
% α œ− œ œ− œ œ œ œ œ œ− œ œ
35

α ι
% α œ− œ œ
35

œ œ œ œ œ œ− œ œ αœ
œ− œ
35 3 3

ã œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ
Œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

αα œ−
D.S. Varies vegades i Fine
œ œ ˙ œ œ −− œ ∑
40

%
1 2

œ− œ

α œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ Œ −− œ Œ ∑
40

α −
%α œ Œ ∑
40

œ œ œ− œ œ− œ œ− œ− œ
œ œ œ −−
40 3 3 3

ã œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ∑
Œ Œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

Vous aimerez peut-être aussi