Vous êtes sur la page 1sur 22

Програма за развитие на селските райони

.
– Европа инвестира в селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Представяне на добри практики на МИГ Троян
и Априлци в полза на туризма и валоризирането
на местните продукти

23 ноември 2015г. Гр.София
Веселин Стойков
Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци, гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” №55, ПК 5 600, e-mail: migta@abv.bg

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа инвестира в селските райони

Територия на МИГ Троян и Априлци
Карта на България
Област Ловеч

Територия: 1 127 кв. километра

Население: 34 х. жители
Климат: умерено-континентален, 4 сезона
Хидрографска мрежа: Язовир Сопот, реките Бели Осъм,
Черни Осъм, Видима, Острешка, Зла река, Топля, Ostreshka.

Наличие на топли минерални извори
Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци, гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” №55, ПК 5 600, e-mail: migta@abv.bg

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа инвестира в селските райони

Статут на МИГ

Сдружението е създадено в съответствие с
българското законодателство

МИГ Троян и Априлци е сдружение с нестопанска
цел, регистрирано през м. декември 2009г. в Ловешки
окръжен съд (решение No 98).
Управление и представителство:

Общо събрание– 46 члена

Управителен съвет – 9 члена

Контролен съвет – 3 члена

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци, гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” №55, ПК 5 600, e-mail: migta@abv.bg

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа инвестира в селските райони

Кратко описание на територията на МИГ
Икономически дейности:
Процъфтяващ занаятчийски
център с развити:
- керамика
- тъкачество
- дърворезба
- сарачество
- пирография

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци, гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” №55, ПК 5 600, e-mail: migta@abv.bg

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа инвестира в селските райони

Кратко описание на територията на МИГ
Икономически дейности:
Развити са някои браншове на
леката промишленост

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци, гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” №55, ПК 5 600, e-mail: migta@abv.bg

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа инвестира в селските райони

Кратко описание на територията на МИГ
Икономически дейности:
Земеделието допълва
икономическата характеристика
на двете общини:
броя функциониращи
стопанства
3400

 8600

ха обработваеми площи

регистрирани производители на
биологична продукция
7

Институт за планинско
животновъдство и земеделие - Троян

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци, гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” №55, ПК 5 600, e-mail: migta@abv.bg

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа инвестира в селските райони

Кратко описание на територията на МИГ
Икономически дейности :
Висок потенциал за развитие на
туристически дейности: eко-, конен, културен-, ловен- и ски-туризъм

Места за настаняване 5,000 легла

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци, гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” №55, ПК 5 600, e-mail: migta@abv.bg

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа инвестира в селските райони

Кратка характеристика на района
Забележителности и природни дадености
На територията на двете общини се намира част
от Национален парк “Централен Балкан” с найвисокия старопланински връх “Ботев”, както и
част от намиращите се в парка резервати –
“Стенето”, “Джендема”, “Козя стена”, “Северен
Джендем”.
От 2003 г. “Централен Балкан” е сертифициран
член на
Европейската мрежа от защитени
територии PAN Parks, като еталон за качествена
дива природа и добро управление, а през 2006 г.
е приет във федерация EUROPARC.

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци, гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” №55, ПК 5 600, e-mail: migta@abv.bg

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа инвестира в селските райони

Стратегия за местно развитие
Визия: Привлекателен район от Централна стара планина със съхранена
природа, съчетал историческата памет, духа и традициите на
балканджиите с модерна икономика и европейско качество на живот,
развиващ екологосъобразно планинско животновъдство, земеделие и
атрактивен туризъм

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци, гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” №55, ПК 5 600, e-mail: migta@abv.bg

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа инвестира в селските райони

Стратегия за местно
развитие
Основни цели:
Да се насърчават инициативите в
развитието на конкурентноспособно
и устойчиво селско и горско
стопанство
Да се подпомага разкриването и
модернизирането на микро-, малки и
средни предприятия, преработващи
селскостопанска и горска продукция
Да се стимулира развитието на
разнообразен и конкурентноспособен
туристически продукт, основан на
традиции и занаяти, модерна
инфраструктура и качествено
обслужване
Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци, гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” №55, ПК 5 600, e-mail: migta@abv.bg

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа инвестира в селските райони

Стратегия за местно развитие
Основни цели:
Да се разнообрази обществения и културен
живот на базата на съхранена самобитност и
подкрепа за инициативите на общността
Да се подобри облика на населените места и да
се разшири достъпа до публични и битови услуги
Да се повиши общностният капацитет и
информираността и да се насърчават местни,
регионални и международни партньорства като
инструмент за обмяна на опит, знания и
иновации

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци, гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” №55, ПК 5 600, e-mail: migta@abv.bg

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа инвестира в селските райони

Стратегия за местно развитие
Основни цели:

Разширяване възможностите за обмяна на
опит и добри практики чрез развитие на
междутериториалното
и
транс-гранично
сътрудничество

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци, гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” №55, ПК 5 600, e-mail: migta@abv.bg

Проекти, одобрени по СМР
Троян-Априлци
В периода 2012-30.09.2015 г. в МИГ Троян-Априлци са подадени 62 заявления за
подпомагане от тях:

8 заявления са оттеглени от Бенефициентите,

2 заявления са отхвърлени от МИГ;

2 заявления са отхвърлени от ДФЗ;

2 бенефициента имаха одобрение за договори, но се отказаха от договори;

6 бенефициента се отказаха да изпълняват договори.

Към 30.09.2015г. има:

подписани 42 договора за финансиране

Към момента от сключените 42 договори по проекта, 41 проекта са
изпълнени и са подали заявка за плащане, от тях 7 чакат финални плащания
по тях.

МИГ успя да постигне относителен баланс между публични и частни
проекти: 39% към 61% от общия публичен принос по Стратегията

Неправителственият сектор е представил 7 проекта, от които 3 са
финансирани, 3 са оттеглени от бенефициентите и един е отхвърлен от ДФЗ.

Усвояване на средствата по
мерки към 23.10.2015 г.

Представяне на добри практики в
полза на туризма и валоризирането на
местните продукти
Проект „Закупуване на оборудване за нуждите на месопреработвателно
предприятие, част от мащабен проект за създаване на
месопреработвателно предприятие "РОДОПА ТРОЯН“
Бенефициент: „Родопа Троян“ ООД
Мярка -123 – 2 броя
Подпомагане от СМР: 186 252.00 лв. – 2 проекта

Представяне на добри практики в
полза на туризма и валоризирането на
местните продукти
Проект „Закупуване на съоражения за оборудване на подвижна
платформа за производство на директни плодови сокове “
Бенефициент: „Арония Алайф Агрикалчър“ ЕООД
Мярка -123
Подпомагане от СМР: 45 770.00 лв.

Представяне на добри практики в
полза на туризма и валоризирането на
местните продукти
Проект „Създаване на предприятие за производство на кисело и
прясно мляко “
Бенефициент: „Еко Рима“ ЕООД
Мярка -123
Подпомагане от СМР: 109 017.00 лв.

Представяне на добри практики в
полза на туризма и валоризирането на
местните продукти
Проект „Къща за традиционни занаяти и атракции към вила
"Божана“
Бенефициент: ЕТ „Мери – Мария Миховска“
Мярка - 312
Подпомагане от СМР: 48 994.00 лв.

Представяне на добри практики в
полза на туризма и валоризирането на
местните продукти
Проект „КЪЩИ ЗА ГОСТИ “
Бенефициент: ЕТ „Марин Коев “
Мярка - 312
Подпомагане от СМР: 48 994.00 лв.

Представяне на добри практики в
полза на туризма и валоризирането на
местните продукти
Проект „ Закупуване на автоматичен хидравличен струг за
дървообработка за оптимизиране на производството на сувенири“
Бенефициент: ЕТ „ТИПО – Ташко Тасев“
Мярка - 312
Подпомагане от СМР: 83 894.00 лв.

Изводи:

На всички реализирани проекти, предприятията са действащи и проектите
оказват съществен принос като добавят стойност към територията на МИГ

Реализираните мерки за подобряване на условията, услугите и качеството
на живот, заедно с изпълнените мерки за опазване на околната среда
оказват съществен принос към развитие на територията на МИГ,
подпомагат развитието на други сектори, включително малкия бизнес и са
показателен пример за обвързаност на дейности, което е в основата на
прилагането на Подхода ЛИДЕР

Прилагане на мерки, насочени към възстановяване и развитие на
културно-историческото наследство и производството и рекламата на
традиционни местни храни, тъй като територията на МИГ разполага с
потенциал за развитие на тези две направления;

По-активно привличане в процеса на представители на младежите,
малцинствата, както и представители от уязвимите групи от населението
от територията на МИГ

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони– Европа инвестира в селските райони

Благодаря за вниманието!
Г-н Веселин

Стойков

Телефон:+359 670/5 38 38