Vous êtes sur la page 1sur 2

"Euntes Ergo Docete Omnes Gentes"

(Mt 28,19)
ANH EM HAÕY RA ÑI...
[Möøng Kyû Nieäm 75 Naêm Chuûng Vieän Thöøa Sai Kontum;
Taï ôn ngaøy truyeàn chöùc Linh muïc 3.12.2010]
q = 100 Minh Sôn
% Am «
Tin töôûng, phoù thaùc CVK_con
24 ««j «
«« « «
«
ˆ.«œ. «œ̂ « «
«ˆ«.. «j ««« «««ˆ ««ˆ.« «««
« «œ̂ l ˆ«.. ˆ œ . =
C

====================
& œ̂ “ { œ̂ l œ œ̂ l _ˆ
"Anh em haõy ra ñi giaûng daïy cho muoân
«« , «« «« C œ.»»œ. »œ
»»œ »
œ
»»œ œ
»
»
» œ»»œ œ»»»œ »»»œœ
« « « » œ
»
Am G

====================
& œ̂ œ̂ œ̂ l l =l
daân"! Leänh truyeàn Chuùa khaån thieát gôûi trao, quaûng ñaïi

œ»»»œ .. »»»œœ »»»œœ œ»»»œ Am««« #œ̂««« ««« E œ» . œ


J
» «« ««ˆ« Jœ»» l
» » #ˆj
«
Em7 7

====================
& l œ̂ œ̂ l » œ . » œ l œ œ = »œ
bao cha anh ñaùp lôøi, ñeå Nieàm Tin ñeán mieàn Taây Nguyeân

«« «« ‰ «« «« « «
««« «ˆ.«œ. «« «« «« ««
«
Am A7 Dm Am

====================
& _˙«˙ l _j «
ˆ«ˆ __ˆ«œ __«ˆœ l ˆ«__œ œ̂ œ̂ l _ˆ«œ _ˆ«œ _«ˆœ=l
naøy. Lôøi Ngaøi caøng thoâi thuùc hoâm nay, goïi môøi

««« ««« œ.»»œ. œ»» œ , «


« «
«
«
ˆ «
«
«
ˆ «
«
ˆ
« »
œ »
œ
» œ
»
» . ««« «««
& _ˆ«œ œ̂ » œ» l »»œ» _ˆ«ˆ ˆ l ˆ œ »»œ » l »
7
œ.
E Am
œ
==================== œ̂ =
œ̂ l

««ˆ« «« Am «
ngöôøi tieáp böôùc haêng say, trôû neân thöøa sai cuûa Chuùa treân caùnh

«« «« « «˙« «
«ˆ« Œ «« . ««
l l ˆ« ˆ« j ˆ«=l
E7 Fine C
«
====================
& ˆ«_œ _«ˆœ œ œ̂ l _˙ l _ˆ «j̄

ñoàng truyeàn giaùo meânh moâng! 1.Xin caûm


2.Xin baùi
3.Xin caûm
«« « « « «« ««
«« . «« «
« «ˆ« ˆ« «j
ˆ
« «˙« «j
ˆ
« ‰ «ˆ« «ˆ
ˆ
j
«
Am GF
«j̄
====================
& «ˆ ˆ« l
j l l =l
taï tình thöông Chuùa bao la. Baûy möôi
taï cuøng daâng neùn taâm höông, thaønh taâm

««« ««ˆ« C««ˆ« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ «««


taï hoàng aân thaùng naêm qua. Ngaøn muoân

»œ» œ»» œ»» »»œ œ»» G «« ˆ« l


& » » » »» » l ˆ« ˆ«
Dm 7

==================== l =
laêm naêm bao thaêng traàm, "Vöôøn Öôm" Cha luoân thöông giöõ
tri aân bao lôùp ngöôøi tieàn nhaân hy sinh khoâng quaûn

« ««
ôn thieâng döôùi maùi tröôøng, tình anh em thaém thieát aám

« ‰ « « « «« «
« « « « «
‰ «ˆ« ˆ«
« ˆ
« . « «
Am C C G7A 7

«j
====================
& «ˆ ˆ« l _«j
«ˆ _««ˆ j
ˆ« l «j
ˆ« l ˙« l j
ˆ« =l
gìn, ban thôï gaët trung tín nhieät taâm. Tình yeâu
ngaïi, gieo maàm ñeå hoa traùi troå sinh. Traûi qua

««
noàng, sôùm chieàu ngôïi khen Chuùa chaúng ngôi! Duø anh

œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» « «


« «
« «
« «
«
«ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«=l
l œ»»»
Dm G Em 7

====================
&
thöông vaãn noái tieáp hoaøi, buoàn vui luoân trong thaùnh yù
muoân gian lao khoù nhoïc, ngöôøi ra ñi gieo trong maét
em muoân phöông caùch rôøi, tình yeâu
% thöông ñem trao giöõa
«« ‰ «« C« « «« EmJœ» œ
» ««j «
«˙« «
«ˆ« ‰
ˆ
« ˆ
j
« « « ˆ
j
« » » ˆ
«
F Am

====================
& l j
ˆ« ˆ« l » » l l =”{
Ngaøi. Trong tình Ngaøi tieán böôùc chôù ngaïi chi!
leä, khi ngaøy veà oâm boù luùa hoø reo.
ñôøi, nay hoäi veà hoøa khuùc ca taï ôn.