Vous êtes sur la page 1sur 8

Anthropology

b6

b
&b c

F m7

C m7

b7
b
b

&

b
&b
B

13

b6

F7

[Chorus 1]

b
&b

Bud Powell, Copenhagen, 1962

b6

b7

A7 Cm7

D m7

b6

C m7Gm triad F 7 Almost CMAR B

b7

b7

b7

C m7

F7

b
n

n 3 b b
b b

5-3 chrom.

G m7

G7

C m7

F7

G m7

C m7

F7

b b
b6

F alt. dom.

3
j
b

b
J

F m7

Baker Bb dom. lick

Eb triad

b
& b #
D 7A half dim. sub

17

b
b
&

C7

21

b6

F7

j n n

G7

Dm9

Melody reference

A half dim.

b6

b n b n

C m7

Nice Bb major lick

F7

G m7

j b

C m7

b7
b
b
b
E 7
A 7
C m7
F7
B 6
b
& b b b b b n b n

29
.
25

F m7

Gm7

b
n b

b n
n
Sus via Bb

b
& b .
B

C m7

Transcription by John Groves - Music.JohnGroves.net

F7

b6
m7
7
C
F
B
G m7 b .

b
&b
J

[Chorus 2]

b6

Bud Powell, Anthropology, 1962

F7b9 Full dim.

3-1 chrom.

Cm7

Bert!

b7
b
b
E 7
A 7
D m7
G7
b n 3 b b b b 3 b
b
&

33

F m7 Chrom. root-root B

37

b6

b
&b
B

G half dim.

C m7

b n

C m7

F7

C m7

F7

b6
C m7
F7
b b G m7
n b b .

Cm7

F7

b7
b
b
b
E 7
A 7
C m7
F7
B 6
b
j
& b b b # n

45
41

F m7

n
n

& b # # b

n n #

49
D7

G7

3
b
b b n
b
&

n b b n b
n b

53
b
b6 G m7
m7
7
B 6
C
F
B
C m7
F7
3

b n
b

& b b n b n
#
b

C7

F7

D half dim.

F alt. dom.

b7
b
b
A 7
C m7
F7
B 6
b
& b b b j n j b

57

F m7

61

b7

G7b9 dim

b
[Chorus 3]
B 6
b
b
&

b
B 6

C m7

b C bF

G m7

b7
b
A 7 b Dm7
G7

n
b b
b
&

65

F m7

69

&b

B6

b7

Bud Powell, Anthropology, 1962

m7

C m7

F7

b6
G m7
C m7
F7
b
b

3
3


b b n b b
b n b b
C m7

F7

b7
b
b
b
E 7
A 7
C m7
F7
B 6
b b b n
b
&
J

73

F m7

77

b
&b

D7

81

#
# n j n

#
#
n # #
G7

b n b
b
&
n
b n b
J

b n
b n
85
b
b G m7
B 6
C m7 b F 7
B 6
C m7
F7

b
b b b
b

& b b n

J
C7

F7

F alt. dom.

b
b
E 7
A 7
Cm7
F7

b j J
b
&

89

F m7

93

b7

b6

4
[Chorus 4]

&b

97

b
bB 6

Bud Powell, Anthropology, 1962

b7

m7
b
C b F7
B 6

J
J

b7

b7

j b
#

G m7

b Cm7 F7 b b

b b
b
b n
&
b b b


101
b
b
B 6
C m7
F7
B 6
G m7
Cm7
F7
b

&

F m7

D m7

G7

C m7

b7
b
b
E 7
A 7
C m7
F7
b


b
b
&b

105

F m7

F7

b6

109

j
n

n b n
&b
#
D7

G7

113

b
b
&
C7

117

&b

B6

3
n

b F7

b6

Gm7 b

Cm7b b F 7
b

b7
b
b
E 7
A7b n Cm7n b F7

b b n
b
&

121

F m7

125

F7

C m7

b6

Bud Powell, Anthropology, 1962

b
[Chorus 5]
B6 b 3
C m7
F7

b
n b b
&b J

b7

G m7 G7b9 dim C m7

F7

b b n

b7
D m7
G7
C m7
F7

b
b

J
&
b n

129

F m7GREAT ii-V lick!!!B

133

b6

b7

b
B 6

b n b n
b
&
B

C m7

F7

b6

F7
b Cm7
b
b b b

b7
b7
b7
E
A
n b b
b

&b

137

F m7

5-4 chrom.

4-b3 chrom.

G m7

Cm7

b6

141

F7

b
# n #
& b b

# n
145
D7

b
&b

C7

G7

D triad

3
b
j b J n

F7

b6
b
C m7
F7
B 6
Gm7
C m7 F 7 b

b b n
b

b n
&

149

b7
b
b
E 7
A 7
3
b b n

b
&

153

F m7

157

hard to hear

j F7

jC
#

m7

b6

[Chorus 6]

&b

Snag this for sure:

161

Bud Powell, Anthropology, 1962

B 6 C harm.
minor

b b

b6
G m7
C m7
F7
n b b b b

b n b b b
C m7

F harm. minor

b7

F7

b7

b7

b
b

&
b

F m7

D m7

G7

C m7

F7

b6
G m7
C m7
F7

b
b J
b
b

&

b n

165

b6

C m7

169

b7

b7

F7

b7

b6

3
b b
b

&
b n b b n b

173

F m7

C m7

F7

b G7
b b 3 n b b
b


&b
b n
n

177
D7

j n

b
C m7
F7
B6
G m7
C m7
F7

b b 3

J
b
b
b
b
B 7 3 b E 7
A 7
C m7
F7
B 6

b

b n n b
J

b
&b
C7

181

b6

b
&b
B

185

b
&b

189

F m7

j
#

F7

b6
b
b
m7 B 7b 7
C m7
F7
B 6
G m7 Cb m7. n F 7
F


& b J
Bud Powell, Anthropology, 1962

[Chorus 7]

193

&b

198

b
b
&

201

&b

206

b7
D m7
G7
C m7
F7
b

b
n

reference
E 7 b Melody
A

b6 G m7
b
C m7
F7
F m7
B 7
b
J b
b n
b
b
b6
7
E 7
A 7
C m7
F
B


b n

b6

b
&b

D7

209

C m7

F7

3 3 3 3 G 7
b
b
# n # n
#

n
n
D+ (W.T.)

G WT (w/passing chrom.)

G+

b n b b

&

n b


213
b
b6
7
B 6
Cb m7
F
B
G m7
C m7 b F 7

&
7
CCool
Gm7-C7 run

217

b
&b

F m7

221

B 7 b

F A7 half dim. sub

b7
b
A 7
C m7
F7
b

b b b n

Cool Cm7-F7 lick

b6
j
#

B

b
b
&

225

&b

231

&b

237

&b

243

&b

249

&b

255

b6

D m7

G7

F m7

G7

C m7

b6

b6

Bud Powell, Anthropology, 1962

b7

C m7

F7

C m7

F7

b7

b7

G m7

b6

C m7

F7

C m7

F7

F m7

C m7

F7

b6

F7

F7

b6

b7

G m7

b7

C m7

b7

F7

D7

C7

C m7

b6

F7

G m7

C m7

b6

F7

F m7

b7

b7

b7