Vous êtes sur la page 1sur 36

Tango

for String Quartet


(String Quartet #7)

Allegro pesante e ritmico

by Jeffrey Harrington

molto legato e sostenuto

q=110
bb

Violin I &

b
&b

Violin II

B bb

Viola

p
Violoncello

? bb

pizz.

bb
&

j
-

b
& b
B bb

? bb

7
bb
&

poco a poco crec.

b
& b
poco a poco crec.
B bb
poco a poco crec.

? bb

2011 Jeffrey Harrington, All Rights Reserved

- -

poco a poco crec.

bb
&

10

b
& b
B bb

? bb

j -

bb
&

13

- j

j
-
-

B bb

B bb b b
3

? bb - b

b
3

- - - - - - - -
-

ff

b
& b
- - --

- -

- - - - - - - -

ff
3
molto furioso
arco

ff
molto furioso

17
bb
&

ff

b
& b

? bb - j -

bb
-

-
3

19

bb
&

b
& b
- - -- - - 3
5

B bb b b

? bb b

- - - - -

-
3

21
bb
&

b
& b
- - - -- - - 3
5

B bb b b

-.
3

? bb b

b
3

bb
&

j
b

molto furioso

ff

- - - - - - - - - - - - - - - -

24

. -

- .
-.

>
>
5

molto furioso

b
&b

-- - - - - p
--

B bb

? bb

. b
-

ff
molto furioso

-
>

>- b >-
>- b


ff
molto furioso
arco

>
ff

j >

>

29

bb
&
b
&b
B bb

? bb

- . . - -. . - -.
>
>
>

b
&b
b
&b

? bb

>- . .

- . . >

>- .

bb
&
b
&b

? bb

n- . . - -
>
>
5
5
>- b >-

-
>-
j
b

>>-

33

B bb

.
-
-.

>
>- .

- n . . -
. b
- >>>5
5
>- b >- b >-
>- b

>
-
j
> - >-
>

>>

31

B bb

- . .
- - . . - -.
>
>
>

n- . .
>
5
5

>
-

> >
-

-
>
>- b

>

-.
.

>
>
5

. b
- >>>- b

j
>
5

> b-

.
-
-.

>
>- .

. b
- >>- b >-
>- b


>
-
>-
-
-
J

35

bb
&
b
&b

- . . - -
>
>
- n .
>5
5

B bb

-
>

?b

b
J

. . - .
>-
> b >- b

>
-

>-

37

b>-

>
-
J

b>-

5
>

5
>-

>-

? bb b>-

b >

>- b

>- >-

>- >
5
5
>- >>
>
>

>

bb b bb
#

&
J

sfz sfz
sfz sfz
3
3
5
5

>
j

>-
>

- #
n - #
& b b - -
> > 3
> >
>
3
sfz sfz
sfz sfz
>
#

>
>
>- >-
>
>- >-

b
#

B bb J
#
#
3

? bb j

>- > >- >- 3


3

sfz

sfz

# #
# >- >-

sfz

sfz

>-

>-

>-
- b
>
>-
>-

40

>

j
>

>-
bb b>

&
b b

>
5

b
- n . -

&b
>> >
>-
>- b >-
>- bB bb

. b
- >>- b >-
>- b

>

sfz

sfz

>- >-
#>- > >-

>-

sfz sfz sfz

sfz

n
- > - >
> >
sfz sfz sfz sfz
>- > n>- #>-
#
n
sfz sfz sfz

sfz

#
#
#

# n >- >- n>- >n >>5
sfz sfz
sfz sfz sfz sfz

44
>
>
bb #>- > - #>- > - >- # b>-
& J J

sfz

sfz

sfz

b n j j
b
&
- >
>
>
sfz sfz
sfz
>
- > n>-
#
b
Bb n
J J
sfz

sfz

n
>
f
>-
#
n

sfz

- b-

#

n#ww
> >- >>
sfz
>
>
>>n- #- # w

w

- -
- . - > .

>- . -
.

sfz

48

mf

b-

>

? # . -

mf

>

51

# -

b -

&
f
# -
&

>
>

.-

- b-
-
nn

- . - >- . - >-
-

- . -

.
.

. -

#
& n#ww
mf
>#
w
B w
mf

>
>

. -
-

b
J
J
-

>
>

. -
-
b -

#
B -
>

>
? # . -
-

. -

>

>
-

. -

f
pizz.

f
pizz.

n>n

sfz

>
>

j
j

? bb n n #
.- J

-> >
- > > - >
> f >
sfz sfz
sfz
sfz
# -
&

>-


>

>
-

54

# b-
&

>

B#
>
>
>

? # . -
.

&

57
# >-
&

> -

&

r
J>
>

>
. -

>

~~~~~~

~~~~~~

piu f

piu f


J
j

arco
#
B
piu f
>
>
>
> >
>
> >

? #
. -
.-
. -
. - -
-

piu f

#
&

- ~~~~~~
J

b b

#
&

j - ~~~~~~

b b

61

B # - - #
>
>
>
> >

? #


. -
. - J -

. - J - >

#
>
>

. - J -

65

#
&

molto pesante

>-

>
-
J

>

>- b>-
J

>

>-

>-

#->
>
>-

ff
molto pesante


&

#
>
>
>
ff

>-

>-

molto pesante

>B #

>-
>-
j

->

ff
molto pesante
arco

?#

>ff

j

>-

68

# b >-
&


>

~~~~~~~~ >-

# >
& <#>-

->
>>>
j b - b
B #

->
? # b >-

B#

?#

~~~~~~~~~

#>
>
>>-
j >-

->
~~~~~~~

-
>

>-
j


>>- b>-

J
b
J

>

>-

>
>
>-
>- b
j


>>-
b
J

>-
-

> >


>
>

-
-

#
#
->
->
->
->
>>
>
>-
>-
>-
>- b >-
>-
j
j
j

>>
>
~~~~~~~

J
-
J
>
>>

71
#
&

&

>- b >-
j>-

74

# b> b
& > b
> b- > >
>
>


# >

>-

& <#>-

#
->
->
>
>
>>>>j
j
B #
b b
b b
>>-
? # b
> b
> b

> b - > >


>
>
-

b-
-
-

sfz sfz

sfz

n b-
- sfz sfz sfz
-
- -
5 sfz sfz sfz

- 5

sfz sfz

sfz

poco
rit.-
- - -
- U

b- b- -

#
b

b
b


&
- - n
J
77

sfz sfz

sfz

sfz sfz

sfz sfz sfz

sfz sfz sfz

sfz

sfz sfz sfz

sfz

#
jU&

- b- b-
- - - - - 3
sfz sfz
sfz
sfz sfz
sfz sfz sfz
sfz
sfz sfz sfz
sfz
sfz sfz sfz

- b
- b
- U

- - J

3
sfz sfz
sfz
sfz sfz
5
sfz sfz sfz sfz sfz sfz sfz sfz sfz sfz sfz

U
?#

- - - -


3
5
sfz sfz

sfz

sfz sfz

sfz sfz sfz

sfz sfz sfz

sfz

sfz sfz sfz

sfz

81 a tempo (q=110)

# misterioso j
&
b
-p
#

&

j
b

j
b

misterioso

j
- - b b b
misterioso
p
ponticello
sul


#
B

? # misterioso
w
p

10
84

#
&
#

j
b

j
b

#
B

&

?#

j
b

-
w
w


j

>-

>-

87

#
&
-

#-

n
J

#-

n
J


>

poco a poco cresc.

& w
w
poco a poco cresc.

B#

w
w

poco a poco cresc.

? # b

poco a poco cresc.

90

# -
&

#
& w
w
#
B

? #

- b>- >
J

-
>

-
w
w

w
w

>-

b-
J

- #

w
w-

93

# -
&

-
-

- #

#-

& w
w
w
w
#
B

?#

. -

>
#

96

poco a poco cresc.

& w
wpoco a poco cresc.

#
B

#-

# . -

poco a poco cresc.

98

# # -
&

#
. - > #

- >

w
w

mf
pizz.

-
#-
- #

mf
pizz.

mf

& w
w

?#

- >

>
#

B#

poco a poco cresc.

>
n

11

w
w
a poco
poco
pesante

>
>

#
n
#
#
# - > # . n - > # . -

# # n-
&

? # #

#-
mf

12
100

# #-
&

n-
J

& w
w
B#

?#

102

###
&

- ###
###

w
w-
#-
- #

#- -

# n# -

#-

###


#
-

###

# n # n#

### #arco

n
# n #
&

## n
# n
# f
- -
B ###
-
-

- -
? ###

104

### n-
&

# n# -

#-

# n # n#

### ## n #

&
## n # n n #
pizz.
#
#
- -
B #
-
-

-
- ? ### - -

13

106

### n # n # n# #-
&
###
&

arco

#-

B ###

? ### -

pizz.

# n
# n n #n # ## n - arco

-
- - -

- -

108

### &

pizz.

n -

? ### -

##

### n #n #n#
&

B ###

#n #n#

#n #n#

pizz.

- - -

arco

n- -

# - -

pizz.
- -

j
-

con espressione

-
- -

111

### -
&
### &

# n # n# n #-

-
#
#
B #

? ###

- -

n # n # n

-
-

- -

14
113

### # -
&
### &

n # n # n

-
#
#
B #
? ###

- -

# n # n#


- -

115

### -
&
### &

# n # n# . #-

-
#
#
B #

? ###

- -

n # n # n

- -

117

### # - n #n # n

&
# n # n # n # n
### &

-
#
#
B #

? ###

- -
-

15

119

###
&
# n # n # n # n
###
&

arco

# n n # n

B ###

? ###

# n # n #

120

###
#n#n# n# n

&

# n # n #
n #
n
###
#n n#n #n #n #
&
# n n # n # n # n #
B ###

? ###

122
###
&

### ##
&

# n

- - -

B ### -

-
-

? ###

--- - --

- -
-

- -
-

16
125
###
&

### #
&

piu f

piu f
arco

- #
B ## - -

j
- -

# j

j
- -

# j

piu f
arco


? ###

- - -

piu f

128

###
&

w
mf

###
&

B ###

? ### #

un poco pesante

131

# j
-

mf

### # j

&
B ###

### w
&

mf

un poco pesante

-.
mf

j - -

j
j


un poco pesante

# n

mf

un poco pesante

? ###

mf

17

135

###
& - n#
###
&

B ### #
? ###

- n# - n# nw
p
.
.
.
n b n b.
J
J
p

139

###
& <n>w

bbbbb w

semplice
. . . .
.
.
### n b. b. bb b


bb
&
semplice
.
.
.
.
.
.
#
#
B # bbbbb

? ###

pizz.

bbbbb

-

-
J

143

bb b
& bb w

. .
.
.
.

.
.
.
.

b
b

b
& b
. .
. .
.
.
.
.

Bb b b

-
? bb b

b
J

-

18
147

bb b
& bb w

.
.
.

.
.

.
.


bbb

& b
. .
.

.
.

.
.
.

B bbbbb

? bb

j
b
b

151

bb b
& bb w


w

mf
-

.
.

- -

.
.
bbb
b

& b

.
.
.
.
.
B bbbbb

n b

? bb b

n
b
bb
J
155

bb b
& bb

-
-
-
-
-
b
b

&b b b
B bbbbb

j -

? bb b

b

b
-

n
-

j b-
b

nn

b
b

mf

mf

mf


-
- -

j n
n

-
-

- - -

bb b n
& bb
n

19

159

b
& b bbb
B bbbbb

- -

j b
b

- -

j n
n

- -

3
- - - - - - - - - arco
n

? bb b

b-

bb

bb b b -
& b b n

n -

163

b
& b bbb

B bbbbb

? bb b -
bb

n -
n-

3

bb b b -
& b b n-
-

- n-
b

b -

J n


-
3

n b-

bbb
b
& b
B bbbbb

3
n


b -

n -
n
J

166

3
3
-
3

? bb b n b n- -
-

bb

20

bb b n -
& b b n

bbb
b
& b

B bbbbb

b
n

169

n
n

3
3
3
-. -
-. -

-.
n bn b

? bb b n b

bb

n
n
n
3

bb b b -
& b b n

172

b
& b bbb

bb b n -
& b b nJ
b
& b bbb

n b
-

n -

n-

b
B b bbb

? bb b n-
bb

n -
n

174

5
-
-

-
B bbbbb
5

? bb b -
bb

-.

n b
-

3
-. -
b - - n -
- b

J J b

J
J
3
3
3
3
3
-. -

b -

> b

b n b

> n> .
n
> >.
>
3
3
3
3
>
>
-. -
.
.

>
>
>
>
b -

n
3

3 -. -
b- - n-
- b

J b
n

21
177

bb b
& bb

-
n -
b


J
n

n -
b -
n b n -
b -
b -

J
n
J
n

-
n 3 b

& b bbb

3
-
n- 3 b

B bbbbb
n

n -
b

b n

> > >.


3
> > >. n-
b

>
b n b n
> > >.
> >.
>> >.
> > >.

b -

n
b-

3
3
3

? bb b

bb

n
n
n
3

180

molto furioso

bb b

& b b nn

ff
molto furioso

>
bbb b n
b
b
n
& b > > .
> >.
>
ff
> >.
5
> > >.


B bbbbb


ff
molto furioso

?b
b bbb
182

ff

>
b n b n b n
> > >. > > >.
>
>
> > >.
5
5

n b

b n
> > >.
>.
5
>.

bb b

& b b n

b
& b bbb b>
>
B bbbbb

>
n b n
> >.
>
>
5
>
> .

? bb b
-

b n
> > >.
>.
5
>.

b
>
>

>
n b n
> >.
>
>
5
>
> .

b n
> > >.
>.
5
>.

molt

22
184

bb b
n bb
b
n

& b

>
b
b n b n b
& b bbb b> n> .
> >.
> > >. >
>
>
> >.
> > >.
5
5
B bbbbb

n b

? bb b

b
5

186

bb
&

>
n b n b n
> >.
> >.
> > >.
> >.
5
5
>.
>

bb
bb
bb

# n

>
>
nb
b n b n b n b b n b n
> >.
> >.
> > >. >
> >.
> >.
> > >.
> >.
>
> >.
5
5
5
>.
>.
5
>
>


b
n b
b

? bb

b
& b b>
>
b

B bb

188

bb
&
b
& b
>>b
B bb

>
b > .

? bb

>-

# n

>>5

>.

>-

>>5
b

b >

>.

>-

>>5

>.

>

190

bb nb b
&

23

# n

nJ #

meno f

& b
>
>
>
meno f
>
> >.
5
>.
>
b


B bb b

>-

? bb

meno f
pizz.

meno f

192
bb n# n# n #
J J
&

b
b
&
>B bb

? bb

>molto pesante
>- >- >- >- >-

>
bb -
&
194

#>-

>>- >-

>- >-

b
& b # n
>
> >- > > >- >- > >
B bb - -- - --
arco

>>
5
b

>b >

>

#>-

>>>- >-
> > > - -

>-

>-

>-

#-

n# n# J n-

>> > > - -

>-

>-

>.

>> >.
5

>>- >- >-

>-

>- >-


# n # n#n# n #
>
>
> >
>>
- >- - >->-- >- ->- >- >->->- >- -- >->-

? bb # n # n # n#n# n #

24

>-
bb
&

>-

197

>-

>-

molto furioso e pesante

>- >- >-


>- >>- >- >-


>- >-

>- >

fff
molto furioso e pesante

b
& b n#n# n # -
-> >- ->->- >- - >- >
- >->- >- >- >-->- >- >-
>
>
>
fff

>B bb

furioso e pesante
>- >- >- >- molto
>
>>
> >
> >
>
>
- -->- >- -- >->- - >-- >->-- >- ->-

> >- > >


- --

fff
molto furioso e pesante
pizz.

? bb n#n# n # - >-

fff
200

bb

&

>-

>-

>- >>- >-


>-
>-

>-

-
> >
>- >

-> >piu f

>-

j >-

-- > >>

-
>

>-

- -
> >>

b
- & b -
> > > > >>

- - - - - - - -
- -
> > > > > > > > >- > > > >- >- >- >- >- >- >- >- >piu f
3 >
3
3
-
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
b

-
B b -

? bb >-

203

bb
& >
b
& b
>B bb ? bb

>-

>

>

>-

-
>

- - > >- > >

piu f
arco 3

>-
3
3
>-

-
-

5
piu f

-> >- - >- >- >- -


>
>
3
3

j >-

-
>- >>>- >- >- >>- >-
3
3
> > > > > > >- >-

-- - - -

5
3
>- 5
>-
>
3
3
3
3
3

-

>-

25
205
bb
&

b
& b -
>

B bb
3

? bb

- - - - > >
> > >- >
>- >-
>- >- >- >-

- -
> >
>- >

-> >- - >- >>


>> > > >
-- - - -

>
>-
3
3
-

b
& b -
>

B bb
3

- - - - > >
> > >- >
>- >-
>- >- >- >-

- -
> >
>- >

>-

5

b
& b -
>

B bb
3

? bb

- - - - -
>- >> > >- > > >
>- >-
> > >- > >- >
- - - -
>-
>-
3
3


5
5

>
>-

-
>
3
3
>- >-


3
3

- - >> >- > >


>>
> > >
-- - - -
3

-> >- - >- >>


>> > > >
-- - - -

>
>-
3
-

209

bb
&

?b
b -

-
>
3
3
>- >-

>
>-

>-
3
3

207
bb
&

>-

5

>>-

-
> 3
3
>
- >- >-
3

26

211
bb
&

b
& b -
>
>-
b

Bb

- - - - - - -
> >
> > >- > > >
>- >-
>- >- >- >- >- >-

>-
>-
3
3

? bb -

-> >- - >->- >>


>->- >- >- >- >-

b
& b - - - - - -- - -
> > > > > > >> >
>- >- >- >- >- >- >- >- >b

B b
?b
b
-

217

bb
&
b
&b

-> >- ->->- >>


>->- >- >- >- >-

- - - - - - - -
-
> 3 3 > > > > > >- > > >
>
>
>
> >
- >- >- - >-- >->- - >- - >-

- . -

grazioso

b

J

-
> 3
3
>- >- >

piu f

furioso

214
bb
&

- . -

grazioso

b
- . b
- .

n n

B bb

grazioso
arco

? bb

grazioso
pizz.

-
-

-
-

221
bb -
&

-.

-.

27

- . b
b - . b n
b

&

B bb

? bb

-
b

223

bb
&

-
J

b-

B bb

? bb

b
&b

225

bb
&
-- - -
-
b

&b

- - - - - - mp
-
- - -
-

mp

B bb

? bb

- -

- -

pizz.

- -

- - - mp
b -

b
mp

28

228

bb


&
- - - p
-
- -
-
- -
b


&b
B bb

.
- p

- - ? bb

- -

- -.

arco

bb
&
-
-
b
&b
234

b-

-
-

- -

-. - -

-
f

? bb

- B bb

- - -
-
- f- -
b


& b

231

- -.

- - -
-
-

bb
&

B bb

- -

- -

b-

? bb

b-

236

bb
&

-
- - -
-
b

& b

-
-
-

- B bb
3
-
3
-

b-
? bb

239

bb
&


- -
meno f
pizz.
- b - b - -
-
b


& b b
B bb

meno f

- 3
3
b- -

- - -

-
- -
- b - b - -
-
b

molto furioso

bb
&
-

-
- b - -
b
b b

&b
b

B bb

242

? bb

-
- -

- - b - b - -
-
b


- b
-
b

meno f

? bb

meno f
pizz.

29

bb b b b b b

f
molto furioso
pizz.

f
molto furioso

f
molto furioso
arco

30244

bb bb -
&
b
& b bb
B bb

? bb

- -

246
bb b b b
&

- -

?b
b
-

248

bb
&

? bb

- -

- -

- -

- -

bb

- -

b bb b b

- -

b
& b bb
B bb

b
& b bb b bb b b bb
B bb

b b b b b b b b b b b b

b bb

pizz.

. . -
. .

- .
.
.

- -

- -

b- nb. . . b- n-

pizz.

250

bb
&
b
&b

- .

. . -

. . -

. - .

b- nb. . . b- n-
? bb

bb
&

. . -

. . -

257

? bb


p
arco

-
B bb b

n
-

b

J

b-


. - > . -

p
-


- > . -

b-
J

-
J


. - > . - >

p
arco

b-

arco

b
&b


- .
arco
b-
-
J

bb
&

b-

. - .

. . -

& b

.
. - . .
- .
B bb b nnb . . b n

.
-

. . -

b- . b. b. - - b- . b. b. - -

b
b b
j
j

b
b-
b
b

. . -

? bb

. . -

31

B bb

253

b-- > . -

-
J

j
-
-


- >

32

n -
b
b

261

bb
&

b
&b

-
B bb b

? bb

.-

j
-


- > . -

265
bb n n -
&

b

&b
J -

n
b
Bb

? bb


- >

-
n
B bb

? bb

. -

-
J

n -

>
arco
b

b-

b
b

b
b
J

b-

b-

b-

>
b

b
-

n -

-
J


- >

- n

-
J
3

>
b

b
. -


. - >

.-

b
b -
b
J

bb n n - n n
&
b
&b

268

>
b

. -

. -

b-

n
3

271

furioso 5

33

bb
. .


-
&

. .

ff

. . . - . . . - .

furioso


b
. . b
&b
ff
furioso

n . . . -

5
5
>- b >-
>
>- b

B bb


ff
furioso
>
arco
-
? bb

j
>

>

->
>
>
>
ff

273

bb
.


-
&

.
. . .

- n . .
& b . b- -
5
5
>- b >-
>

B bb b b


-
j
? bb
j -

->
>>>
275

-
b >- b

bb
.


&

.
.

b
& b . b- -
>- b >-
>- b


B bb
? bb b>-

. . - .

j
>

> b-

. .
- .
- .

n . .
5
5

>
-

> >
-

-
>
- b

>

34

277

bb
.


-
&

-
.
. . .

- n . .
& b . b- -
5
5
>- b >-
>

B bb b b

>
-
-
>
>

-
-
-
? b -

J
J
279
>
bb -
&

>

>
-
J

b> b

>-

>-

>-

. . - .
-
b >- b

>
-
J

>

>

fff


b
& b
. b-


>

- n

-
#
. - -
>>fff
>
>- b >-
>
>
>
>-
- b - b -
- b >-
jB bb
>
fff
arco
>
>
j
b? bb b-

j
> b
> b

>
->
>>
>
fff
282

bb b
&
b
b
& <#>

>>-
j
b

B b
>? bb

>-

>- b>-
J

>

#>
>
>>- b >-
>-
j>

>-

j
- b>-
>

>

>-

>-

->
>>-
>- b
j


> b >

>

35
285

bb
&

>-
J

~~~~~~~ >-

& b
#
>>
>-
>-
j

b

B b
>~~~~~~~
j
? bb

>
-

>

b
J

>

>

>
>
>-
>- b
j


>j

b >
>

~~~~~~~

#
>>
>-
>-
j


>>~~~~~~~
j

>-

>-
>-
-
>- -
b
> b
b
>


>
>
b


-
-

& b <#>
#
>
>
>
>
>-
>- >- >-
>- b >- b
j b >- b >-
b

B b

J
J
>-
>-
-
j
b? bb
>
>

b b
->
>
>>
288

bb
&

5
>-

-
> b
b

-
& > b

>
5

>
b
-


& b

- >

>-
>
-
>-
b b

Bb

J
-
5

? bb -

>
- >
>
>
5

291

b-

-

b

-


-
5

-
b-
-
- b
-
-

-
-

36

294

bb b- -

-
&
3

b - -
b
& b
3

- -
b
b
-
Bb
3

? bb
-
3

>-
- - -
-
- - -
-
-
- b-
b b
b

- - - - b- -

j
j
j

- -
>- b- - -
- b- >-
-
J

- - - - - - - - - -
> J

Vous aimerez peut-être aussi