Vous êtes sur la page 1sur 402

DANH SCH SINH VIN KHNG IU KIN LM KHA LUN TT NGHIP V HC B

MSSV
S tn ch tch
im
lyTB Ho
Tn
2003100041
122
2.39 Mai Th Anh
2003100041
0
0
2003100041
0
0
2003100041
0
0
2003100041
0
0
2003100041
0
0
2003100041
0
0
2003100003
47
1.53 ng Hoi n
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0
2003100003
0
0

Lp
01DHCK

01DHCK

2003100003
2003100040
2003100040
2003100040
2003100040
2003100040
2003100040
2003100040
2003100040
2003100040
2003100040
2003100009
2003100009
2003100009
2003100009
2003100009
2003100009
2003100009
2003100009
2003100009
2003100009
2003100010
2003100010
2003100010
2003100010
2003100010
2003100010
2003100010
2003100010
2003100010
2003100011
2003100011
2003100011
2003100011
2003100011
2003100011
2003100011
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100001
2003100069

0
114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
0
0
0
0
0
0
0
0
124
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56

0
2.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
0
0
0
0
0
0
2.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6

Nguyn VnCng

01DHCK

Trnh Quc Hng

01DHCK

Vn

Huy

01DHCK

Phm Quang
Huy

01DHCK

Trng Vnh
Lc

01DHCK

Phan Tin Mnh

01DHCK

2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100069
2003100056
2003100056
2003100056
2003100056
2003100056
2003100056
2003100056
2003100056
2003100056
2003100056
2003100056
2003100002
2003100002

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46 Hong Hunh
Nhn
Hoi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24 Dng Ngc
Qu
0

01DHCK

01DHCK

2003100002
2003100002
2003100002
2003100002
2003100002
2003100002
2003100002
2003100002
2003100044
2003100044
2003100044
2003100044
2003100044
2003100044
2003100044
2003100044
2003100027
2003100027
2003100027
2003100027
2003100027
2003100027
2003100027
2003100027
2003100027
2003100027
2003100027
2003100007
2003100007
2003100007
2003100007
2003100007
2003100007
2003100007
2003100007
2003100007
2003100007
2003100007
2003100007
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047

0
0
0
0
0
0
0
0
118
0
0
0
0
0
0
0
119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
0
0
0
0
0
0
0
2.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Phan ThanhSn

01DHCK

V Minh

01DHCK

Tm

Nguyn Trung
Vit

01DHCK

Nguyn VnAnh

01DHQT1

2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100047
2013100161
2013100161
2013100161
2013100161
2013100161
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2013100147
2008100016
2008100016
2008100016
2008100016
2008100016
2008100016
2008100016
2013100171
2013100171
2013100171
2013100171
2013100171
2013100175

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
0
0
0
0
0
0
121
0
0
0
0
111

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
0
0
0
0
1.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
0
0
0
0
0
0
1.9
0
0
0
0
1.82

Trn Quc Bo

01DHQT1

Trn Trng C

01DHQT1

on Nguyn
Cng
Mnh

01DHQT1

01DHQT1

Nguyn Danh
c

01DHQT1

2013100175
2013100175
2013100175
2013100175
2013100175
2013100175
2013100175
2013100175
2013100175
2013100175
2013100175
2013100210
2013100210
2013100210
2013100210
2013100210
2013100210
2013100210
2013100210
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100211
2013100377

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
0
0
0
0
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51 Nguyn Qunh
Khanh
0
0
0
0
0
0
0
2.19 Nng Bo Khnh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25 Trn Vn Khnh

01DHQT1

01DHQT1

01DHQT1

2013100377
2013100377
2013100377
2013100377
2013100377
2013100377
2013100377
2013100031
2013100031
2013100031
2013100031
2013100031
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100215
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233

0
0
0
0
0
0
0
121
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2.07 Trn HunhKhng
0
0
0
0
1.89 Nguyn Ngc
Lam
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62 Hong Th Ngc
Mai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01DHQT1

01DHQT1

01DHQT1

2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100233
2013100253
2013100253
2013100253
2013100253
2013100253
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100261
2013100134
2013100134
2013100134
2013100134
2013100134
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060

0
0
0
0
0
0
127
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2.48
0
0
0
0
1.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
0
0
0
0
2.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thi Th Hng
Nhung

01DHQT1

Mai Th Hong
Oanh

01DHQT1

Nguyn ThPhc
Ngc

01DHQT1

Hng

01DHQT1

Thi

2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100060
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100025
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96 Nguyn Thanh
Thun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.21 Nguyn V Trm
H
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01DHQT1

01DHQT1

2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100307
2013100437
2013100437
2013100437
2013100437
2013100437
2013100437
2013100437
2013100437
2013100401
2013100401
2013100401
2013100401
2013100401
2013100401
2013100401
2013100401
2013100401
2013100401
2013100401
2013100341
2013100341
2013100341
2013100341
2013100341
2013100341
2013100341
2013100341
2013100396
2013100396
2013100396
2013100396
2013100396
2013100396
2013100396
2013100396
2013100166
2013100166
2013100166
2013100166
2013100166
2013100166
2013100166
2013100166
2013100166
2013100166
2013100186
2013100186
2013100186

0
0
0
0
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
0
0
0
0
111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2.15
0
0
0
0
0
0
0
2.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
0
0
0
0
0
0
0
1.77
0
0
0
0
0
0
0
2.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
0
0

Hunh TrnV
Anh

01DHQT1

Phm Nguyn
Vy Tng 01DHQT1

Nguyn ThYn
Hong

01DHQT1

o Duy

01DHQT2

V Th Kim Chu

01DHQT2

Nguyn VitHi

01DHQT2

2013100186
2013100186
2013100186
2013100186
2013100186
2013100186
2013100186
2013100198
2013100198
2013100198
2013100198
2013100198
2013100198
2013100198
2013100198
2013100099
2013100099
2013100099
2013100099
2013100099
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100138
2013100204
2013100204
2013100204
2013100204
2013100204
2013100370
2013100370
2013100370
2013100370
2013100370
2013100081
2013100081

0
0
0
0
0
0
0
113
0
0
0
0
0
0
0
121
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
0
0
0
0
124
0
0
0
0
121
0

0
0
0
0
0
0
0
2.59
0
0
0
0
0
0
0
2.45
0
0
0
0
2.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
0
0
0
0
2.09
0
0
0
0
1.93
0

Trn ThanhHa

01DHQT2

Nguyn Minh
Hong

01DHQT2

Nguyn Trng
Hong

01DHQT2

Nguyn KimHng

01DHQT2

Phm Vn Khng

01DHQT2

Phm Vn Kit

01DHQT2

2013100081
2013100081
2013100081
2013100102
2013100102
2013100102
2013100102
2013100102
2013100102
2013100228
2013100228
2013100228
2013100228
2013100228
2013100228
2013100228
2013100228
2013100234
2013100234
2013100234
2013100234
2013100234
2013100234
2013100234
2013100234
2013100234
2013100234
2013100030
2013100030
2013100030
2013100030
2013100030
2013100030
2013100030
2013100030
2013100030
2013100030
2013100030
2013100283
2013100283
2013100283
2013100283
2013100283
2013100283
2013100283
2013100283
2013100283
2013100283
2013100283
2013100022
2013100022
2013100022
2013100022
2013100022
2013100022

0
0
0
120
0
0
0
0
0
124
0
0
0
0
0
0
0
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
0
0
0
0
0

0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
2.09
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
0
0
0
0
0

Phm B K

01DHQT2

L Thnh Lun

01DHQT2

Tng Gia Minh

01DHQT2

Mai Quc
Nghi

01DHQT2

Trng Quang
Tn

01DHQT2

Nguyn on
V Tun

01DHQT2

2013100022
2013100022
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100534
2013100532
2013100532
2013100532
2013100532
2013100532
2013100532
2013100532
2013100532
2013100470
2013100470
2013100470
2013100470
2013100470
2013100470
2013100470
2013100258
2013100258
2013100258
2013100258
2013100258
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446

0
0
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
0
0
0
0
0
0
0
118
0
0
0
0
0
0
121
0
0
0
0
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0
0
0
0
0
0
0
2.85
0
0
0
0
0
0
2.58
0
0
0
0
2.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Trn Bch Lc

01DHQT3

Hunh Th Tuyt
Mai

01DHQT3

Nguyn Cng
Minh

01DHQT3

Phm QucNht

01DHQT3

L Duy

01DHQT3

Tn

2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100446
2013100694
2013100694
2013100694
2013100694
2013100694
2013100694
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100674
2013100540
2013100540
2013100540
2013100540
2013100540
2013100540
2013100540
2013100504
2013100504
2013100504

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119
0
0
0
0
0
101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
0
0
0
0
0
0
87
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
0
0
0
0
0
1.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
0
0
0
0
0
0
2.18
0
0

Trng MDung

01DHQT4

Dng TnL

01DHQT4

V Th HngSng

01DHQT4

Trn Th Hng
Thm

01DHQT4

2013100504
2013100504
2013100504
2013100504
2013100504
2013100504
2013100504
2013100504
2013100504
2013100504
2013100504
2013100504
2013100504
2013100504
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100319
2013100006
2013100006
2013100006
2013100006
2013100006
2013100006
2013100006
2013100006
2013100006
2013100006
2013100006
2013100006
2013100672
2013100672
2013100672
2013100672
2008100001
2008100001
2008100001

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
0
0
0
97
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0
0
0
1.82
0
0

L Minh

Trung

01DHQT4

Tuyn

01DHQT4

Trn Th Kim
Vn

01DHQT4

Nguyn PhCng

01DHSH1

2008100001
2008100001
2008100001
2008100001
2008100001
2008100001
2008100001
2008100001
2008100001
2008100001
2008100001
2008100001
2008100001
2008100301
2008100301
2008100301
2008100301
2008100301
2008100301
2008100301
2008100301
2008100301
2008100301
2008100301
2008100003
2008100003
2008100003
2008100003
2008100003
2008100003
2008100003
2008100003
2008100003
2008100003
2008100003
2008100003
2008100003
2008100274
2008100274
2008100274
2008100274
2008100274
2008100274
2008100274
2008100121
2008100121
2008100121
2008100121
2008100121
2008100121
2008100121
2008100137
2008100137
2008100137
2008100137

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
0
0
0
0
0
0
128
0
0
0
0
0
0
125
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1.9
0
0
0

Trnh Phi

Hn

01DHSH1

Nguyn Quc
Hiu

01DHSH1

Nguyn TnHong

01DHSH1

Nguyn Vng
KhoaAnh

01DHSH1

Phm Thnh
Pht

01DHSH1

2008100137
2008100137
2008100137
2008100137
2008100137
2008100165
2008100165
2008100165
2008100165
2008100165
2008100165
2008100165
2008100165
2008100165
2008100102
2008100102
2008100102
2008100102
2008100102
2008100102
2008100102
2008100102
2008100308
2008100308
2008100308
2008100308
2008100308
2008100308
2008100308
2008100071
2008100071
2008100071
2008100071
2008100071
2008100071
2008100071
2008100071
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331

0
0
0
0
0
121
0
0
0
0
0
0
0
0
122
0
0
0
0
0
0
0
125
0
0
0
0
0
0
127
0
0
0
0
0
0
0
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1.93
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2.21
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Phm Vn Tuyn

L Xun

Diu

01DHSH1

01DHSH2

Dng nhHai

01DHSH2

Nguyn Quang
Ha

01DHSH2

Nguyn VnNam

01DHSH2

2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100331
2008100140
2008100140
2008100140
2008100140
2008100140
2008100140
2008100140
2008100146
2008100146
2008100146
2008100146
2008100146
2008100146
2008100146
2008100146
2005100199
2005100199
2005100199
2005100199
2005100046
2005100046
2005100046
2005100046
2005100046
2005100046
2005100205
2005100205
2005100205
2005100205
2005100205
2005100205
2005100205
2005100205
2005100205
2005100205
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129

0
0
0
0
0
124
0
0
0
0
0
0
119
0
0
0
0
0
0
0
132
0
0
0
121
0
0
0
0
0
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2.5
0
0
0
0
0
0
1.82
0
0
0
0
0
0
0
2.73
0
0
0
2.02
0
0
0
0
0
2.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn An Phc

01DHSH2

Nguyn ThThn

01DHSH2

Trn Mng A

01DHTP1

Nguyn Ngc
Anh

01DHTP1

Nguyn GiaBo

01DHTP1

on MnhCng

01DHTP1

2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100129
2005100208
2005100208
2005100208
2005100208
2005100208
2005100208
2005100208
2005100208
2005100208
2005100208
2005100220
2005100220
2005100220
2005100220
2005100174
2005100174
2005100174
2005100174
2005100174
2005100174
2005100174
2005100174
2005100174
2005100174
2005100174
2005100174
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490
2005100490

0
0
0
0
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
0
0
0
116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
0
0
0
1.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Trn Huy Cng

01DHTP1

V Th Trng
Duyn

01DHTP1

L Thin

01DHTP1

Hong Thanh
Hi

01DHTP1

2005100484
2005100484
2005100484
2005100484
2005100381
2005100381
2005100381
2005100381
2005100226
2005100226
2005100226
2005100226
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100232
2005100446
2005100446
2005100446
2005100446
2005100153
2005100153
2005100153
2005100153
2005100153
2005100153
2005100153
2005100153

130
0
0
0
130
0
0
0
131
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
0
0
0
114
0
0
0
0
0
0
0

2.3
0
0
0
2.73
0
0
0
2.41
0
0
0
2.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
0
0
0
2.01
0
0
0
0
0
0
0

Trn Th Thu
Hng

01DHTP1

Trng ThHng
Thy

01DHTP1

Nguyn ThHn

01DHTP1

Nguyn Minh
Hiu

01DHTP1

V Th Phng
Loan

01DHTP1

Nguyn AnhMinh

01DHTP1

2005100153
2005100153
2005100153
2005100458
2005100458
2005100458
2005100458
2005100464
2005100464
2005100464
2005100464
2005100464
2005100464
2005100464
2005100464
2005100464
2005100464
2005100464
2005100464
2005100390
2005100390
2005100390
2005100390
2005100410
2005100410
2005100410
2005100410
2005100286
2005100286
2005100286
2005100286
2005100286
2005100428
2005100428
2005100428
2005100428
2005100428
2005100428
2005100428
2005100428
2005100393
2005100393
2005100393
2005100393
2005100523
2005100523
2005100523
2005100523
2005100523
2005100523
2005100523
2005100523
2005100523
2005100523
2005100523

0
0
0
177
0
0
0
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
0
0
0
128
0
0
0
127
0
0
0
0
126
0
0
0
0
0
0
0
128
0
0
0
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2.37
0
0
0
2.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
0
0
0
2.23
0
0
0
2.44
0
0
0
0
1.81
0
0
0
0
0
0
0
2.39
0
0
0
2.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn ThOanh

01DHTP1

Ng Vn

Sao

01DHTP1

Trn Th Nh
Tm

01DHTP1

Nguyn Ngc
Th

01DHTP1

Phan HngThnh

01DHTP1

Trn Vn Ton

01DHTP1

Nguyn V Trang
Khnh

01DHTP1

Cao Th Qunh
Trm

01DHTP1

2005100523
2005100523
2005100523
2005100069
2005100069
2005100069
2005100069
2005100019
2005100019
2005100019
2005100019
2005100313
2005100313
2005100313
2005100313
2005100313
2005100313
2005100313
2005100313
2005100313
2005100224
2005100224
2005100224
2005100224
2005100224
2005100224
2005100227
2005100227
2005100227
2005100227
2005100227
2005100227
2005100239
2005100239
2005100239
2005100239
2005100239
2005100426
2005100426
2005100426
2005100426
2005100426
2005100426
2005100426
2005100008
2005100008
2005100008
2005100008
2005100008
2005100008
2005100008
2005100008
2005100008
2005100008
2005100008

0
0
0
129
0
0
0
130
0
0
0
121
0
0
0
0
0
0
0
0
130
0
0
0
0
0
139
0
0
0
0
0
141
0
0
0
0
125
0
0
0
0
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2.51
0
0
0
3.01
0
0
0
2.15
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
0
0
0
2.14
0
0
0
0
0
2.38
0
0
0
0
2.53
0
0
0
0
0
0
2.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Phm Th Lun
Trit

01DHTP1

Trnh nh Trung
Trc

01DHTP1

L Hong V

01DHTP1

Trang Hong
Giang

01DHTP2

Nguyn ThHng
Thanh

01DHTP2

Nguyn Cnh
Hng

01DHTP2

Nguyn Quc
Khnh

01DHTP2

Phm Th Dim
My

01DHTP2

2005100008
2005100008
2005100008
2005100266
2005100266
2005100266
2005100266
2005100266
2005100266
2005100266
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100124
2005100482
2005100482
2005100482
2005100482
2005100488
2005100488
2005100488
2005100488
2005100488
2005100358
2005100358
2005100358

0
0
0
121
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
0
0
0
128
0
0
0
0
111
0
0

0
0
0
2.6
0
0
0
0
0
0
2.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
0
0
0
2.35
0
0
0
0
2.2
0
0

Trn HongPhc

01DHTP2

V Th HngPhng

01DHTP2

V Phm Thu
Thy

01DHTP2

Nguyn VnTin

01DHTP2

Trn Hu Tn

01DHTP2

2005100358
2005100358
2005100358
2005100358
2005100358
2005100358
2005100358
2005100358
2005100358
2005100358
2005100358
2005100358
2005100358
2005100358
2005100204
2005100204
2005100204
2005100204
2005100204
2005100204
2005100204
2005100204
2005100204
2005100359
2005100359
2005100359
2005100359
2005100359
2005100359
2005100359
2005100359
2005100359
2005100359
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100329
2005100234
2005100234
2005100234

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
0
0
0
0
0
0
0
0
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0
0

Hunh Th Ngc
Anh

01DHTP3

Bi Hong n

01DHTP3

Nguyn Hong
Bo Thin 01DHTP3

Trng Minh
Ha

01DHTP3

2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100234
2005100243
2005100243
2005100243
2005100243
2005100252
2005100252
2005100252
2005100252
2005100252
2005100252
2005100252
2005100252
2005100252
2005100380
2005100380
2005100380
2005100380
2005100380
2005100273
2005100273
2005100273
2005100273
2005100273
2005100368
2005100368
2005100368
2005100368
2005100368
2005100368
2005100092
2005100092
2005100092
2005100092
2005100092
2005100092
2005100092
2005100092
2005100104
2005100104

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
0
0
0
116
0
0
0
0
0
0
0
0
132
0
0
0
0
134
0
0
0
0
125
0
0
0
0
0
119
0
0
0
0
0
0
0
126
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
0
0
0
3.05
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
0
0
0
0
2.22
0
0
0
0
1.94
0
0
0
0
0
2.17
0
0
0
0
0
0
0
2.11
0

Bi Quc Khnh

01DHTP3

V Ngc

01DHTP3

Mai

Nguyn ThNgn
Kim

01DHTP3

Nguyn Minh
Quang

01DHTP3

Nguyn Phng
Quang

01DHTP3

Nguyn Lng
Thoi
Anh

01DHTP3

Trn Ngc Anh


Th

01DHTP3

2005100104
2005100104
2005100104
2005100104
2005100113
2005100113
2005100113
2005100113
2005100294
2005100294
2005100294
2005100294
2005100315
2005100315
2005100315
2005100315
2005100315
2005100315
2005100315
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090338
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961

0
0
0
0
129
0
0
0
129
0
0
0
116
0
0
0
0
0
0
153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2.39
0
0
0
2.19
0
0
0
2.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Phng cTin

01DHTP3

Trn Th

01DHTP3

Ton

Phm Vn Vit

01DHTP3

L Th M Huyn

02CDNKT3

Nguyn ThTuyn

02CDNKT3

3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3313090961
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307097931
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3307093009
3313091069
3313091069
3313091069

0
0
0
0
0
0
0
0
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0 Trn Nguyn
Huy
Hong
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Quch T Linh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 L Nguyn Hi
Yn
0
0

02CDNKT4

02CDNKT4

02CDNKT4

3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
3313091069
2207110004
2207110004
2207110004
2207110004
2207110002
2207110002
2207110002
2207110002
2207110002
2207110002
2207110002
2207110023
2207110023
2207110023
2207110023
2207110023
2207110023
2207110023
2207110023
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110052
2207110053

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
0
0
0
2.39
0
0
0
0
0
0
2.28
0
0
0
0
0
0
0
2.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87

Bi Th

Bu

02DHLKT3

Nguyn Thim

02DHLKT3

Ng Th T Hng

02DHLKT3

inh Th

02DHLKT3

Trn Th

Li

02DHLKT3

2207110053
2207110053
2207110053
2207110053
2207110053
2207110053
2207110053
2207110053
2207110053
2207110053
2207110053
2207110053
2207110053
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110142
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110144
2207110132
2207110132
2207110132
2207110132
2207110132
2207110132
2207118066
2207118066
2207118066
2207118066

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
30
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0
0
0
0
0
2.68
0
0
0

Nguyn ThChu
M

02DHLKT4

Dng Th Thy
L

02DHLKT4

C Th Hng
Xun

02DHLKT4

H Vn

02DHLVKT

nh

2207118066
2207118066
2207118066
2207118090
2207118090
2207118090
2207118090
2207118090
2207118090
2207118090
2207118068
2207118068
2207118068
2207118068
2207118068
2207118068
2207118068
2207118012
2207118012
2207118012
2207118012
2207118012
2207118012
2207118012
2207118091
2207118091
2207118091
2207118091
2207118091
2207118091
2207118091
2207118067
2207118067
2207118067
2207118067
2207118067
2207118067
2207118067
2207118020
2207118020
2207118020
2207118020
2207118020
2207118020
2207118020
2207118010
2207118010
2207118010
2207118010
2207118010
2207118010
2207118010
2207118008
2207118008
2207118008

0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0

0
0
0
2.67
0
0
0
0
0
0
2.72
0
0
0
0
0
0
3.02
0
0
0
0
0
0
2.98
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
0
2.57
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
0
0
0
0
2.65
0
0

Nguyn ThChi
Kim

02DHLVKT

on Vn Chn

02DHLVKT

on Th

Chnh

02DHLVKT

Phm Th Dung

02DHLVKT

Phm Th Thy
Dung

02DHLVKT

ng HngDng

02DHLVKT

Ng Cng Dng

02DHLVKT

Nguyn Ngc
Duyn
Thanh

02DHLVKT

2207118008
2207118008
2207118008
2207118008
2207118009
2207118009
2207118009
2207118009
2207118009
2207118009
2207118009
2207118082
2207118082
2207118082
2207118082
2207118082
2207118082
2207118082
2207118072
2207118072
2207118072
2207118072
2207118072
2207118072
2207118072
2207118011
2207118011
2207118011
2207118011
2207118011
2207118011
2207118011
2207118092
2207118092
2207118092
2207118092
2207118092
2207118092
2207118092
2207118007
2207118007
2207118007
2207118007
2207118007
2207118007
2207118007
2207118015
2207118015
2207118015
2207118015
2207118015
2207118015
2207118015
2207118076
2207118076

0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0

0
0
0
0
2.58
0
0
0
0
0
0
3.08
0
0
0
0
0
0
2.9
0
0
0
0
0
0
2.95
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3.03
0
0
0
0
0
0
2.8
0
0
0
0
0
0
2.78
0

Phan Th M
Duyn

02DHLVKT

H Th

02DHLVKT

ip

Nguyn Tn

02DHLVKT

Phm Th Phng
ng

02DHLVKT

Hunh Th H

02DHLVKT

Hong Th Minh
Hi

02DHLVKT

Phan Th Minh
Hi

02DHLVKT

Ng Th Hng
Hnh

02DHLVKT

2207118076
2207118076
2207118076
2207118076
2207118076
2207118003
2207118003
2207118003
2207118003
2207118003
2207118003
2207118003
2207118005
2207118005
2207118005
2207118005
2207118005
2207118005
2207118005
2207118004
2207118004
2207118004
2207118004
2207118004
2207118004
2207118004
2207118002
2207118002
2207118002
2207118002
2207118002
2207118002
2207118002
2207118001
2207118001
2207118001
2207118001
2207118001
2207118001
2207118001
2207118071
2207118071
2207118071
2207118071
2207118071
2207118071
2207118071
2207118016
2207118016
2207118016
2207118016
2207118016
2207118016
2207118016
2207118017

0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30

0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
0
2.65
0
0
0
0
0
0
2.7
0
0
0
0
0
0
2.7
0
0
0
0
0
0
2.6
0
0
0
0
0
0
2.55
0
0
0
0
0
0
2.77
0
0
0
0
0
0
2.93

Nguyn ThHo

02DHLVKT

on Th Ngc
Hng

02DHLVKT

Nguyn ThHng
Bch

02DHLVKT

ng Th

Hu

02DHLVKT

T Th

Hin

02DHLVKT

Trnh Vn Hiu

02DHLVKT

Nguyn ThHoa

02DHLVKT

Nguyn ThHoa
Thu

02DHLVKT

2207118017
2207118017
2207118017
2207118017
2207118017
2207118017
2207118018
2207118018
2207118018
2207118018
2207118018
2207118018
2207118018
2207118021
2207118021
2207118021
2207118021
2207118021
2207118021
2207118021
2207118014
2207118014
2207118014
2207118014
2207118014
2207118014
2207118014
2207118022
2207118022
2207118022
2207118022
2207118022
2207118022
2207118022
2207118075
2207118075
2207118075
2207118075
2207118075
2207118075
2207118075
2207118069
2207118069
2207118069
2207118069
2207118069
2207118069
2207118069
2207118083
2207118083
2207118083
2207118083
2207118083
2207118083
2207118083

0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2.7
0
0
0
0
0
0
2.75
0
0
0
0
0
0
2.6
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
0
3.13
0
0
0
0
0
0
2.9
0
0
0
0
0
0
2.77
0
0
0
0
0
0

Phm Th Thu
Hoi

02DHLVKT

on Th Ngc
Hng

02DHLVKT

Nguyn ThHun

02DHLVKT

L Mnh

02DHLVKT

Hng

Nguyn ThHuyn

02DHLVKT

Hong Mnh
Hng

02DHLVKT

Nguyn on
Hng
Phng 02DHLVKT

2207118023
2207118023
2207118023
2207118023
2207118023
2207118023
2207118023
2207118024
2207118024
2207118024
2207118024
2207118024
2207118024
2207118024
2207118025
2207118025
2207118025
2207118025
2207118025
2207118025
2207118025
2207118026
2207118026
2207118026
2207118026
2207118026
2207118026
2207118026
2207118084
2207118084
2207118084
2207118084
2207118084
2207118084
2207118084
2207118085
2207118085
2207118085
2207118085
2207118085
2207118085
2207118085
2207118027
2207118027
2207118027
2207118027
2207118027
2207118027
2207118027
2207118070
2207118070
2207118070
2207118070
2207118070
2207118070

30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0

2.95
0
0
0
0
0
0
2.83
0
0
0
0
0
0
2.87
0
0
0
0
0
0
2.62
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2.8
0
0
0
0
0
0
2.98
0
0
0
0
0
0
3.05
0
0
0
0
0

Trn Th

Hng

02DHLVKT

Hong Th Hng

02DHLVKT

on Minh Hu

02DHLVKT

V Th MinhKha

02DHLVKT

Nguyn ThKhnh
Hng

02DHLVKT

Phm Th Thu
Lan

02DHLVKT

Nguyn ThLin

02DHLVKT

L Th

02DHLVKT

Liu

2207118070
2207118028
2207118028
2207118028
2207118028
2207118028
2207118028
2207118028
2207118065
2207118065
2207118065
2207118065
2207118065
2207118065
2207118065
2207118065
2207118057
2207118057
2207118057
2207118057
2207118057
2207118057
2207118057
2207118061
2207118061
2207118061
2207118061
2207118061
2207118061
2207118061
2207118058
2207118058
2207118058
2207118058
2207118058
2207118058
2207118058
2207118029
2207118029
2207118029
2207118029
2207118029
2207118029
2207118029
2207118089
2207118089
2207118089
2207118089
2207118089
2207118089
2207118089
2207118077
2207118077
2207118077
2207118077

0
30
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0

0
2.72
0
0
0
0
0
0
2.86
0
0
0
0
0
0
0
2.83
0
0
0
0
0
0
2.83
0
0
0
0
0
0
2.77
0
0
0
0
0
0
2.63
0
0
0
0
0
0
2.73
0
0
0
0
0
0
2.83
0
0
0

Ng Th Thy
Linh

02DHLVKT

V Th ThyLinh

02DHLVKT

Nguyn Vnh
Li

02DHLVKT

Trn Th

02DHLVKT

Li

Nguyn ThLng
Thu

02DHLVKT

Trng ThLng

02DHLVKT

Nguyn ThMinh
Nguyt

02DHLVKT

Phm Th Bch
M

02DHLVKT

2207118077
2207118077
2207118077
2207118094
2207118094
2207118094
2207118094
2207118094
2207118094
2207118094
2207118030
2207118030
2207118030
2207118030
2207118030
2207118030
2207118030
2207118081
2207118081
2207118081
2207118081
2207118081
2207118081
2207118081
2207118031
2207118031
2207118031
2207118031
2207118031
2207118031
2207118031
2207118032
2207118032
2207118032
2207118032
2207118032
2207118032
2207118032
2207118086
2207118086
2207118086
2207118086
2207118086
2207118086
2207118086
2207118033
2207118033
2207118033
2207118033
2207118033
2207118033
2207118033
2207118093
2207118093
2207118093

0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0

0
0
0
2.83
0
0
0
0
0
0
3.15
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
0
0
0
0
2.35
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
0
0
0
0
2.62
0
0
0
0
0
0
2.93
0
0
0
0
0
0
2.97
0
0

Hunh NgcNam

02DHLVKT

V Vn

Nam

02DHLVKT

Nguyn ThNgc
Bch

02DHLVKT

V B

02DHLVKT

Nguyn

L H Lan Nhi

02DHLVKT

Trn Th

Nhung

02DHLVKT

V Th M Nhung

02DHLVKT

Trn Th MN

02DHLVKT

2207118093
2207118093
2207118093
2207118093
2207118034
2207118034
2207118034
2207118034
2207118034
2207118034
2207118034
2207118034
2207118035
2207118035
2207118035
2207118035
2207118035
2207118035
2207118035
2207118080
2207118080
2207118080
2207118080
2207118080
2207118080
2207118080
2207118060
2207118060
2207118060
2207118060
2207118060
2207118060
2207118060
2207118036
2207118036
2207118036
2207118036
2207118036
2207118036
2207118036
2207118038
2207118038
2207118038
2207118038
2207118038
2207118038
2207118038
2207118042
2207118042
2207118042
2207118042
2207118042
2207118042
2207118042
2207118043

0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30

0
0
0
0
2.79
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
0
0
0
0
2.75
0
0
0
0
0
0
2.83
0
0
0
0
0
0
2.92
0
0
0
0
0
0
2.63
0
0
0
0
0
0
2.83
0
0
0
0
0
0
2.93

V i

Phong

02DHLVKT

Phm Th Hon
Quyn

02DHLVKT

Trn Th Thu
Sang

02DHLVKT

Nguyn Cnh
To

02DHLVKT

V nh

Tm

02DHLVKT

Ng Hu

Thanh

02DHLVKT

ng Th Thanh
Tho

02DHLVKT

H Th Phng
Tho

02DHLVKT

2207118043
2207118043
2207118043
2207118043
2207118043
2207118043
2207118041
2207118041
2207118041
2207118041
2207118041
2207118041
2207118041
2207118040
2207118040
2207118040
2207118040
2207118040
2207118040
2207118040
2207118039
2207118039
2207118039
2207118039
2207118039
2207118039
2207118039
2207118037
2207118037
2207118037
2207118037
2207118037
2207118037
2207118037
2207118047
2207118047
2207118047
2207118047
2207118047
2207118047
2207118047
2207118062
2207118062
2207118062
2207118062
2207118062
2207118062
2207118062
2207118048
2207118048
2207118048
2207118048
2207118048
2207118048
2207118048

0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2.78
0
0
0
0
0
0
2.7
0
0
0
0
0
0
2.72
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2.92
0
0
0
0
0
0
3.22
0
0
0
0
0
0
2.8
0
0
0
0
0
0

Nguyn ThTho
Thanh

02DHLVKT

Phm Thu Tho

02DHLVKT

Trn Th

02DHLVKT

Tho

Nguyn ThThng

02DHLVKT

L Th XunThy

02DHLVKT

Nguyn ThThy

02DHLVKT

Nguyn ThThy
Ngc

02DHLVKT

2207118079
2207118079
2207118079
2207118079
2207118079
2207118079
2207118079
2207118087
2207118087
2207118087
2207118087
2207118087
2207118087
2207118087
2207118045
2207118045
2207118045
2207118045
2207118045
2207118045
2207118045
2207118078
2207118078
2207118078
2207118078
2207118078
2207118078
2207118078
2207118049
2207118049
2207118049
2207118049
2207118049
2207118049
2207118049
2207118059
2207118059
2207118059
2207118059
2207118059
2207118059
2207118059
2207118059
2207118088
2207118088
2207118088
2207118088
2207118088
2207118088
2207118088
2207118088
2207118050
2207118050
2207118050
2207118050

30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0

3.02
0
0
0
0
0
0
2.83
0
0
0
0
0
0
2.78
0
0
0
0
0
0
2.9
0
0
0
0
0
0
2.83
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
0
0
0
0
0
2.68
0
0
0
0
0
0
0
2.92
0
0
0

Phm Th Thy

02DHLVKT

Phm Th Thu
Thy

02DHLVKT

Nguyn ThThng

02DHLVKT

Trnh Th Thu
Tr

02DHLVKT

Nguyn ThTrm
Kiu

02DHLVKT

Lng Th Thy
Trinh

02DHLVKT

Hunh cTrung

02DHLVKT

Lu Vn

02DHLVKT

Tun

2207118050
2207118050
2207118050
2207118051
2207118051
2207118051
2207118051
2207118051
2207118051
2207118051
2207118054
2207118054
2207118054
2207118054
2207118054
2207118054
2207118054
2207118063
2207118063
2207118063
2207118063
2207118063
2207118063
2207118063
2207118006
2207118006
2207118006
2207118006
2207118006
2207118006
2207118006
2207118055
2207118055
2207118055
2207118055
2207118055
2207118055
2207118055
2207118056
2207118056
2207118056
2207118056
2207118056
2207118056
2207118056
2207118064
2207118064
2207118064
2207118064
2207118064
2207118064
2207118064
3207113008
3207113008
3207113008

0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
41
0
0

0
0
0
2.73
0
0
0
0
0
0
3.08
0
0
0
0
0
0
3.12
0
0
0
0
0
0
2.63
0
0
0
0
0
0
2.92
0
0
0
0
0
0
2.83
0
0
0
0
0
0
3.07
0
0
0
0
0
0
2.41
0
0

Phm MinhTun

02DHLVKT

Bi Th

02DHLVKT

Xun

Nguyn ThXuyn

02DHLVKT

Phm Th Xuyn

02DHLVKT

Nguyn ThYn
Hi

02DHLVKT

Nguyn ThYn
Hi

02DHLVKT

Phm Th Hi
Yn

02DHLVKT

L Th L Hng

08CDLKT3

3207113008
3207113012
3207113012
3207113012
3207113012
3207113012
3207113023
3207113023
3207113023
3207113028
3207113028
3207113037
3207113037
3207113037
3207113037
3207113037
3207113037
3207113037
3207113064
3207113064
3207113064
3207113064
3207113047
3207113047
3207113050
3207113050
3207113056
3207113056
3207113058
3207113058
3207113062
3207113062
3207113062
3207113062
3207113062
3207113062
3207113062
3207113062
3207113062
3207113062
3207113062
3207113062
3207113062
3003090018
3003090018
3003090018
3003090018
3003090018
3003090018
3003090018
3003090018
3003090018
3003090076
3003090076
3003090076

0
39
0
0
0
0
42
0
0
47
0
33
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
46
0
46
0
46
0
44
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0

0
2.35
0
0
0
0
1.69
0
0
2.52
0
2.21
0
0
0
0
0
0
1.85
0
0
0
2.45
0
2.45
0
2.17
0
2.28
0
1.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
0
0

V Mnh

Hng

08CDLKT3

Dng Th Luyn

08CDLKT3

L Hong Thi
Ngc

08CDLKT3

Nguyn Hnh
Phc

08CDLKT3

Bi Th

08CDLKT3

Sim

Lm Th Thanh
Thng

08CDLKT3

Vn Th Minh
Thin

08CDLKT3

Nguyn ThTruyn
Thanh

08CDLKT3

L Kim

Tun

08CDLKT3

Nguyn ThV
Nguyn

08CDLKT3

Nguyn VnCng

09CDCK1

Nguyn HuyHong

09CDCK1

3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090076
3003090086
3003090086
3003090086
3003090086
3003090086
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090082
3003090158
3003090158
3003090158
3003090158
3003090158
3003090158
3003090158
3003090158

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76 Nguyn TiHuy
0
0
0
0
1.76 Nguyn Thanh
Huy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 Hunh Nhi Nht
0
0
0
0
0
0
0

09CDCK1

09CDCK1

09CDCK1

3003090158
3003090158
3003090158
3003090158
3003090158
3003090158
3003090158
3003090214
3003090214
3003090214
3003090214
3003090214
3003090214
3003090214
3003090202
3003090202
3003090202
3003090202
3003090202
3003090202
3003090202
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090236
3003090280
3003090280
3003090280
3003090280
3003090280
3003090282
3003090282
3003090282
3003090282
3003090282
3003090282
3003090282
3003090282
3003090282
3003090282

0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1.75
0
0
0
0
0
0
1.79
0
0
0
0
0
0
1.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
0
0
0
0
1.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L Cng

Thin

09CDCK1

Bi Vn

Thng

09CDCK1

Ng Quc Ton

09CDCK1

Nguyn Hong
Vit Anh

09CDCK1

L Tin

09CDCK1

3003090282
3003090282
3003090282
3003090009
3003090009
3003090009
3003090009
3003090009
3003090009
3003090009
3003090009
3003090009
3003090043
3003090043
3003090043
3003090043
3003090043
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090053
3003090077
3003090077
3003090077
3003090077
3003090077
3003090077
3003090077
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135

0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1.86
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
0
0
0
0
2.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0
1.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ng Vn c

09CDCK2

L Trng Giang

09CDCK2

Phm TunHi

09CDCK2

Nguyn TnHong

09CDCK2

Trn c Minh

09CDCK2

3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090135
3003090144
3003090144
3003090144
3003090144
3003090144
3003090157
3003090157
3003090157
3003090157
3003090157
3003090157
3003090157
3003090157
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090171
3003090177
3003090177
3003090177
3003090177
3003090179
3003090179
3003090179
3003090179
3003090179
3003090179
3003090179
3003090179

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
0
0
0
0
1.88
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
0
0
0
2.02
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn Cng
Nguyn

09CDCK2

Nguyn VnNht

09CDCK2

Quch ThiPhong

09CDCK2

V B

Quyn

09CDCK2

Nguyn Ngc
Quyt

09CDCK2

3003090179
3003090179
3003090179
3003090179
3003090179
3003090179
3003090179
3003090179
3003090179
3003090179
3003090215
3003090215
3003090215
3003090215
3003090215
3003090215
3003090215
3003090215
3003090275
3003090275
3003090275
3003090275
3003090285
3003090285
3003090285
3003090285
3003090285
3003090285
3003090285
3003090285
3012090074
3012090074
3012090074
3012090074
3010090046
3010090046
3010090046
3010090052
3010090052
3010090052
3010090052
3010090052
3010090052
3002090019
3002090019
3002090019
3002090019
3002090019
3002090019
3002090019
3002090019
3002090077
3002090077
3002090077
3002090077

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
0
91
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
89
0
0
82
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
1.91
0
0
0
0
0
0
0
2.29
0
0
0
2.11
0
0
1.87
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
0
1.73
0
0
0

Mai Tr

Thin

09CDCK2

L Quang Vinh

09CDCK2

M Sinh

09CDCK2

Xun

T Th MinhHng

09CDCM

Nguyn KimNgn

09CDCM

Phan Th Thanh
Nha

09CDCM

Bi nh

nh

09CDDC

Lng ThiHc

09CDDC

3002090077
3002090077
3002090077
3002090193
3002090193
3002090193
3002090193
3002090193
3002090193
3002090193
3002090254
3002090254
3002090254
3002090254
3002090254
3002090254
3002090254
3002090254
3002090254
3002090254
3002090254
3002090254
3002090254
3002090254
3002090256
3002090256
3002090256
3002090278
3002090278
3002090278
3002090278
3002090305
3002090305
3002090305
3002090305
3002090305
3002090305
3002090279
3002090279
3002090279
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283

0
0
0
86
0
0
0
0
0
0
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
87
0
0
0
81
0
0
0
0
0
97
0
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1.74
0
0
0
0
0
0
1.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
1.74
0
0
0
1.94
0
0
0
0
0
1.85
0
0
2.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn VnPhc

09CDDC

Li Vn

09CDDC

Thanh

Phm Vn Thao

09CDDC

Chu HngTiu

09CDDC

Cao Vn

09CDDC

Tn

Lng B Ton

09CDDC

ng TrungTrng

09CDDC

3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090283
3002090335
3002090335
3002090335
3002090335
3002090335
3002090335
3002090335
3002090335
3002090335
3002090335
3002090335
3002090335
3002090335
3002090335
3002090335
3002090123
3002090123
3002090203
3002090203
3002090203
3002090203
3002090203
3002090226
3002090226
3002090226
3002090244
3002090244
3002090244
3002090244
3002090244
3002090244
3002090244
3002090244
3002090311
3002090311
3002090311
3002090307
3002090307
3002090307
3002090307
3002090307
3002090307
3002090307
3002090327
3002090327
3002090327
3002090327
3002090327
3002090327
3002090327

0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
0
90
0
0
0
0
99
0
0
93
0
0
0
0
0
0
0
97
0
0
88
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
0
2.06
0
0
0
0
1.92
0
0
1.84
0
0
0
0
0
0
0
2.09
0
0
1.88
0
0
0
0
0
0
2.2
0
0
0
0
0
0

L Anh

Xun

09CDDC

Nguyn Hong
Kha

09CDDT

Trn HongPhong

09CDDT

Dng Thanh
Tm

09CDDT

Nguyn Tin
Thnh

09CDDT

Nguyn Khc
Tnh

09CDDT

T Vng Minh
Tnh

09CDDT

Trn ThanhV

09CDDT

3012090126
3012090126
3012090126
3012090126
3012090126
3012090126
3012090126
3012090126
3012090126
3012090126
3012090126
3012090126
3012090126
3014090052
3014090052
3014090052
3014090052
3014090069
3014090069
3014090069
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3014090153
3004090001
3004090001
3004090001
3004090001
3004090001
3004090093
3004090093
3004090093
3004090093
3004090093
3004090093
3004090093
3004090093
3004090097
3004090097
3004090097
3004090097

64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
87
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0

1.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0
0
0
2.16
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
0
0

Nguyn ThMi
Ha

09CDGD

L Th

09CDHD

Nguyn ThHng
Thu

09CDHD

Trn Th Thanh
Phng

09CDHD

Nguyn Chu

09CDHH

Phng Th Hin

09CDHH

Hunh Vn Hiu

09CDHH

3004090097
3004090097
3004090097
3004090097
3004090097
3004090126
3004090126
3004090126
3004090126
3004090126
3004090126
3004090126
3004090136
3004090136
3004090136
3004090136
3004090136
3004090136
3004090145
3004090145
3004090145
3004090145
3004090145
3004090145
3004090145
3004090145
3004090145
3004090145
3004090163
3004090163
3004090163
3004090163
3004090163
3004090158
3004090158
3004090158
3004090158
3004090158
3004090158
3004090158
3004090158
3004090158
3004090158
3004090168
3004090168
3004090168
3004090172
3004090172
3004090172
3004090172
3004090172
3004090172
3004090172
3004090183
3004090183

0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
75
0
0
0
0
0
0
82
0

0
0
0
0
0
1.99
0
0
0
0
0
0
1.81
0
0
0
0
0
1.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
0
0
0
0
1.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
0
2.08
0
0
0
0
0
0
1.84
0

Nguyn TnKhnh

09CDHH

Trn ng Khoa

09CDHH

Nguyn Phm
LmTrng 09CDHH

L Hoi

Linh

09CDHH

Phm Hunh
Linh
Khnh

09CDHH

Nguyn ThLong

09CDHH

Phm Hu Lc

09CDHH

Trn Vn Minh

09CDHH

3004090183
3004090183
3004090183
3004090183
3004090202
3004090202
3004090202
3004090202
3004090202
3004090202
3004090202
3004090202
3004090202
3004090202
3004090202
3004090202
3004090202
3004090202
3004090202
3004090398
3004090398
3004090243
3004090243
3004090243
3004090243
3004090226
3004090226
3004090226
3004090226
3004090272
3004090272
3004090272
3004090272
3004090275
3004090275
3004090275
3004090275
3004090275
3004090275
3004090275
3004090275
3004090275
3004090328
3004090328
3004090328
3004090328
3004090328
3004090328
3004090328
3004090367
3004090367
3004090384
3004090384
3004090384
3004090384

0
0
0
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
0
87
0
0
0
84
0
0
0
92
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
89
0
91
0
0
0

0
0
0
0
1.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
0
1.66
0
0
0
1.8
0
0
0
1.66
0
0
0
1.63
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
0
0
0
0
0
0
1.83
0
1.85
0
0
0

Mai Thi

Ngc

09CDHH

L Vnh

Ph

09CDHH

Hunh HuPhc

09CDHH

Nguyn anPhng

09CDHH

Nguyn VnTnh

09CDHH

Nguyn VnTy

09CDHH

ng Vn Tin

09CDHH

on ThanhTng

09CDHH

Thi Vn Vnh

09CDHH

3004090385
3004090385
3004090385
3004090385
3004090385
3004090385
3004090385
3004090385
3004090385
3004090385
3016090069
3016090069
3016090069
3016090069
3016090069
3016090078
3016090078
3016090078
3016090110
3016090110
3016090110
3016090133
3016090133
3016090133
3016090133
3016090133
3016090133
3016090133
3016090143
3016090143
3016090143
3016090143
3016090143
3016090143
3016090143
3016090143
3016090143
3016090143
3016090143
3016090143
3016090143
3016090143
3016090143
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030

75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
91
0
0
89
0
0
78
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
0
0
0
0
1.89
0
0
1.74
0
0
1.83
0
0
0
0
0
0
1.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Trn Vn Xy

09CDHH

Nguyn Hu
Hin

09CDHN

L B

Hng

09CDHN

Nguyn

Lu

09CDHN

Hunh SanhNhn

09CDHN

Hunh NgcPhng
Khnh

09CDHN

Thi Vn Minh
Chu

09CDHP

3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090030
3004090036
3004090036
3004090036
3004090036
3004090036
3004090036
3004090036
3004090102
3004090102
3004090102
3004090177
3004090177
3004090177
3004090177
3004090177
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090278
3004090320
3004090320
3004090320

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
90
0
0
87
0
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
0
0
0
0
0
1.86
0
0
2.05
0
0
0
0
1.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
0
0

Phm MinhChung

09CDHP

L Thanh Ha

09CDHP

Nguyn ThMnh

09CDHP

Nguyn Minh
Ti

09CDHP

Hunh Th Thanh
Thy

09CDHP

3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3004090320
3007090045
3007090045
3007090045
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090269
3007090421
3007090421
3007090299
3007090299
3007090299
3007090299
3007090299
3007090299
3007090299
3007090299
3007090299
3007090299
3007090455
3007090455
3007090455
3007090455
3007090455

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0
0
1.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
2.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
0
0
0
0

Trng ThChi
Trc

09CDKT1

Nguyn ThNghim
Hnh

09CDKT1

Nguyn ThThy

09CDKT1

on Th Kiu
Oanh

09CDKT3

Nguyn ThTrang
Hoi

09CDKT3

3007090455
3007090455
3007090455
3007090392
3007090392
3007090392
3007090392
3007090392
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3007090557
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090016
3009090096
3009090096
3009090205
3009090205
3009090205
3009090216
3009090216
3009090216
3009090216
3009090216

0
0
0
82
0
0
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
0
91
0
0
95
0
0
0
0

0
0
0
1.79
0
0
0
0
1.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
0
1.73
0
0
2
0
0
0
0

V Hoi

Thu

09CDKT4

Nguyn Dng
V Tng09CDKT4

Lm Tun Anh

09CDMT1

Nguyn ThKhanh
Lan

09CDMT1

T Cng

09CDMT1

Qu

Phan Th Thu
Sng

09CDMT1

3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090228
3009090287
3009090287
3009090287
3009090287
3009090322
3009090322
3009090322
3009090340
3009090340
3009090340
3009090340
3009090340
3009090340
3009090340
3009090340
3009090340
3009090340
3009090097
3009090097
3009090097
3009090097
3009090105
3009090105
3009090105
3009090105
3009090105
3009090105
3009090105
3009090105
3009090105
3009090105

38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
0
0
0
93
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
0
0
0
1.81
0
0
1.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
0
0
0
1.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dng Minh
Ti

09CDMT1

Trnh Th Bo
Trm

09CDMT1

Bi Trn Sn
Tng

09CDMT1

Nguyn Thnh
t

09CDMT2

Nguyn Thy
Khanh

09CDMT2

Hunh Vn Ln

09CDMT2

3009090105
3009090105
3009090125
3009090125
3009090125
3009090125
3009090125
3009090125
3009090125
3009090125
3009090125
3009090125
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090136
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090214
3009090224
3009090224

0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0

0
0
1.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
0

Dng TinLc

09CDMT2

L S

09CDMT2

Mnh

Trn Vn Sn

09CDMT2

Phan Duy Tn

09CDMT2

3009090224
3009090224
3009090224
3009090224
3009090281
3009090281
3009090281
3009090281
3009090283
3009090283
3009090283
3009090283
3009090283
3009090283
3009090283
3009090283
3009090283
3009090283
3009090283
3009090283
3009090283
3009090283
3009090283
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3009090288
3015090034
3015090034
3015090034
3015090034
3015090034
3015090034
3015090034
3015090033

0
0
0
0
86
0
0
0
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
84

0
0
0
0
1.97
0
0
0
1.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
0
0
0
0
0
0
1.82

Dng

Thnh

09CDMT2

ng QucTin

09CDMT2

Ng Huy Bo
Trn

09CDMT2

V Th

09CDNL

Chu

on Minh Cng

09CDNL

3015090033
3015090033
3015090033
3015090033
3015090033
3015090050
3015090050
3015090050
3015090050
3015090050
3015090050
3015090003
3015090003
3015090003
3015090003
3015090003
3015090003
3015090003
3015090003
3015090003
3015090003
3015090003
3015090006
3015090006
3015090006
3015090006
3015090006
3015090006
3015090006
3015090006
3015090006
3015090006
3015090271
3015090271
3015090271
3015090271
3015090271
3015090271
3015090059
3015090059
3015090059
3015090059
3015090059
3015090059
3015090059
3015090059
3015090066
3015090066
3015090066
3015090066
3015090066
3015090066
3015090066
3015090058
3015090058

0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
71
0

0
0
0
0
0
1.88
0
0
0
0
0
1.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
0
1.85
0
0
0
0
0
0
0
1.87
0
0
0
0
0
0
2.04
0

Nguyn Thanh
Duy

09CDNL

V Phngi

09CDNL

Trn Quc t

09CDNL

Nguyn Hu
Hi

09CDNL

Nguyn Tun
Hi

09CDNL

L Vn

09CDNL

Hc

L ng Trc
Hng

09CDNL

3015090058
3015090058
3015090058
3015090058
3015090058
3015090058
3015090058
3015090058
3015090058
3015090135
3015090135
3015090135
3015090135
3015090135
3015090135
3015090135
3015090135
3015090135
3015090135
3015090135
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090277
3015090148
3015090148
3015090148
3015090148
3015090148
3015090148
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158

0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
0
0
0
0
0
2.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Phm Phc
Minh

09CDNL

Nguyn Khi
Nguyn

09CDNL

Trn ThanhNht
Minh

09CDNL

L Hong Phc

09CDNL

3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090158
3015090165
3015090165
3015090165
3015090165
3015090165
3015090165
3015090152
3015090152
3015090152
3015090168
3015090168
3015090168
3015090168
3015090168
3015090168
3015090168
3015090168
3015090168
3015090166
3015090166
3015090166
3015090166
3015090166
3015090166
3015090166
3015090166
3015090172
3015090172
3015090172
3015090172
3015090172
3015090172
3015090172
3015090172
3015090172
3015090172
3015090172
3015090182
3015090182
3015090182
3015090182
3015090182
3015090182
3015090182
3015090182
3015090182
3015090182

0
0
0
0
0
0
0
0
95
0
0
0
0
0
93
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0
0
0
0
0
1.84
0
0
1.82
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
0
1.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Phan nh Phng

09CDNL

V Nguyn Phng
V

09CDNL

V Thanh Quang

09CDNL

Bi Vn

Qun

09CDNL

Nguyn nh
Quyt

09CDNL

Trng VitTy

09CDNL

3015090182
3015090182
3015090182
3015090182
3015090182
3015090182
3015090182
3015090182
3015090189
3015090189
3015090189
3015090189
3015090189
3015090189
3015090189
3015090189
3015090189
3015090189
3015090189
3015090189
3015090220
3015090220
3015090220
3015090220
3015090223
3015090223
3015090223
3015090223
3015090223
3015090223
3015090223
3015090223
3015090223
3015090223
3015090223
3015090223
3015090238
3015090238
3015090238
3015090238
3015090238
3015090238
3015090238
3015090235
3015090235
3015090235
3015090235
3015090235
3015090235
3015090235
3015090235
3015090235
3015090235
3015090235
3015090235

0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
0
0
0
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
0
0
1.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0
0
0
0
0
0
1.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn VnTh

09CDNL

Nguyn Phan
Ton
Ch

09CDNL

Phm Th Ton

09CDNL

Trn Vn Tr

09CDNL

Phm MinhTrng

09CDNL

3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090224
3015090249
3015090249
3015090249
3015090249
3015090249
3015090249
3015090249
3015090249
3015090249
3015090249
3015090249
3015090270
3015090270
3015090270
3015090270
3013090172
3013090172
3013090172
3013090172
3013090172
3013090172
3013090172
3013090172
3013090172
3013090172
3013090247
3013090247
3013090247
3013090247
3013090247
3013090265
3013090265
3013090265
3013090262

48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
91
0
0
86

1.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
0
0
0
2.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
0
0
0
1.76
0
0
2.09

Hunh NgcT
Anh

09CDNL

Trn c Vn

09CDNL

Nguyn Hu

09CDNL

Nguyn ThMai
Trc

09CDQT1

Phm Bch Quy

09CDQT1

Nguyn Hong
Tu B

09CDQT1

Hunh HuTn

09CDQT1

3013090262
3013090262
3013090005
3013090005
3013090005
3013090005
3013090005
3013090005
3013090107
3013090107
3013090107
3013090107
3013090107
3013090107
3013090107
3013090107
3013090107
3013090107
3013090107
3013090107
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040
3016090040

0
0
83
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.58 Nguyn Quc
t
0
0
0
0
0
1.46 H Thanh Hu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56 L Hong Duy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

09CDQT2

09CDQT2

09CDSH

3008090086
3008090086
3008090086
3008090086
3008090086
3008090086
3008090191
3008090191
3008090191
3008090191
3008090191
3001090018
3001090018
3001090018
3001090018
3001090018
3001090018
3001090018
3001090018
3001090018
3001090018
3001090015
3001090015
3001090015
3001090015
3001090015
3001090015
3001090015
3001090015
3001090015
3001090015
3001090015
3001090015
3001090015
3001090338
3001090338
3001090338
3001090338
3001090338
3001090377
3001090377
3001090377
3001090377
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065

80
0
0
0
0
0
95
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
99
0
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.94
0
0
0
0
0
1.81
0
0
0
0
1.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0
0
0
0
1.57
0
0
0
1.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn Thanh
Huy

09CDSH

Dng Minh
t

09CDSH

Trn Hoi Bo

09CDTH1

Bi Tun

Bnh

09CDTH1

V Thnh in

09CDTH1

Phan L Hng
nh

09CDTH1

L Quang Hip

09CDTH1

3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090065
3001090058
3001090058
3001090058
3001090058
3001090058
3001090058
3001090058
3001090058
3001090058
3001090058
3001090084
3001090084
3001090084
3001090084
3001090084
3001090084
3001090084
3001090084
3001090084
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090378
3001090094
3001090094
3001090094
3001090090
3001090090
3001090090
3001090090
3001090090
3001090090

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
0
0
74
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
1.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
0
0
1.64
0
0
0
0
0

Phm MinhHiu

09CDTH1

L Trn

Hng

09CDTH1

Trn Ngc Hng

09CDTH1

Nguyn ng
Khoa

09CDTH1

V Hng

09CDTH1

Khoa

3001090090
3001090090
3001090090
3001090090
3001090090
3001090090
3001090090
3001090090
3001090090
3001090090
3001090097
3001090097
3001090097
3001090097
3001090097
3001090105
3001090105
3001090105
3001090105
3001090105
3001090105
3001090105
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090358
3001090134
3001090134
3001090134
3001090134
3001090134
3001090134
3001090134
3001090360
3001090360
3001090360
3001090360
3001090360
3001090360
3001090360

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0
1.43
0
0
0
0
0
0
1.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
0
0
0
0
0
0
1.67
0
0
0
0
0
0

Nguyn VnLm

09CDTH1

Trn Th

09CDTH1

Lin

Nguyn nh
Phong

09CDTH1

Nguyn Ngc
Phc

09CDTH1

Nguyn Thanh
Sang

09CDTH1

3001090148
3001090148
3001090148
3001090148
3001090147
3001090147
3001090147
3001090156
3001090156
3001090156
3001090156
3001090156
3001090156
3001090169
3001090169
3001090169
3001090169
3001090169
3001090180
3001090180
3001090180
3001090180
3001090185
3001090185
3001090185
3001090185
3001090183
3001090183
3001090183
3001090183
3001090183
3001090207
3001090207
3001090207
3001090207
3001090207
3001090371
3001090371
3001090371
3001090371
3001090371
3001090371
3001090371
3001090344
3001090344
3001090344
3001090344
3001090344
3001090344
3001090344
3001090344
3001090344
3001090344
3001090002
3001090002

95
0
0
0
86
0
0
86
0
0
0
0
0
97
0
0
0
0
100
0
0
0
99
0
0
0
95
0
0
0
0
94
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
0

1.65
0
0
0
1.64
0
0
1.87
0
0
0
0
0
1.93
0
0
0
0
2.05
0
0
0
1.82
0
0
0
2.45
0
0
0
0
1.61
0
0
0
0
1.53
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
0

Phm Nguyn
SnHong 09CDTH1

Trn Quc Sn

09CDTH1

Ng Thnh Thi

09CDTH1

Trn Ngc Thanh

09CDTH1

Hunh Ch Thun

09CDTH1

inh ThanhTin

09CDTH1

Tin

09CDTH1

La Minh

Nguyn AnhTun

09CDTH1

Nguyn L Quang
Tuyn

09CDTH1

Trn Th

09CDTH2

Chu

Nguyn Thnh
t

09CDTH2

3001090002
3001090002
3001090002
3001090002
3001090002
3001090073
3001090073
3001090073
3001090073
3001090073
3001090073
3001090073
3001090073
3001090073
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090091
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090092
3001090101
3001090101
3001090101
3001090182
3001090182

0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
99
0

0
0
0
0
0
1.84
0
0
0
0
0
0
0
0
1.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
0
0
2.16
0

Nguyn Thanh
Hong

09CDTH2

L V Anh Khoa

09CDTH2

Nguyn ng
Khoa

09CDTH2

o Hng L

09CDTH2

Phan Vn Tin

09CDTH2

3001090182
3001090182
3001090182
3001090182
3001090182
3001090182
3001090182
3005090202
3005090202
3005090202
3005090202
3005090523
3005090523
3005090523
3005090523
3005090523
3005090523
3005090523
3005090523
3005090364
3005090364
3005090364
3005090364
3005090364
3006090058
3006090058
3006090058
3006090058
3006090058
3006090058
3006090058
3006090058
3006090113
3006090113
3006090113
3006090113
3006090113
3006090113
3006090113
3006090113
3006090205
3006090205
3006090205
3006090205
3006090211
3006090211
3006090211
3006090211
3006090211
3006090211
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007

0
0
0
0
0
0
0
94
0
0
0
86
0
0
0
0
0
0
0
96
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
87
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2.04
0
0
0
2.31
0
0
0
0
0
0
0
2.41
0
0
0
0
2.07
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
0
0
1.97
0
0
0
0
0
1.49
0
0
0
0

Trn QuangHuy

09CDTP2

L Hng

Tho

09CDTP3

Thi Trn Hng


Ngc

09CDTP4

Phan Th M
Hng

09CDTS1

Lm ThnhKit

09CDTS2

Nguyn ThPha
Chu

09CDTS2

H Thanh Phong

09CDTS2

V Duy

10CDCK1

Bnh

3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100007
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100009
3003100027
3003100027
3003100027
3003100027
3003100027
3003100033
3003100033

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
0
0
0
0
88
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76 Ninh Vn Chin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91 Chng Dnh
Hin
0
0
0
0
1.94 Bi Vn
Hng
0

10CDCK1

10CDCK1

10CDCK1

3003100033
3003100033
3003100033
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100041
3003100045
3003100045
3003100045
3003100045
3003100045
3003100045
3003100045
3003100045
3003100045
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049

0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1.56 L Ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91 Ng Vn
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43 V K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hng

10CDCK1

Khoa

10CDCK1

Lm

10CDCK1

3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100049
3003100215
3003100215
3003100215
3003100215
3003100215
3003100215
3003100215
3003100215
3003100215
3003100214
3003100214
3003100214
3003100214
3003100214
3003100214
3003100214
3003100214
3003100083
3003100083
3003100083
3003100083
3003100083
3003100083
3003100083
3003100083
3003100083
3003100083
3003100083
3003100083
3003100083
3003100083
3003100203
3003100203
3003100203
3003100203
3003100203
3003100203
3003100203
3003100203
3003100203
3003100203
3003100203
3003100203
3003100203
3003100097
3003100097

0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
0
0
0
0
0
0
1.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
0

Phm Hong
Lm

10CDCK1

Trng Hong
Qun

10CDCK1

Mai Minh

Tm

10CDCK1

Nguyn c
Thi

10CDCK1

Thi Nht Tin

10CDCK1

3003100097
3003100097
3003100097
3003100097
3003100099
3003100099
3003100099
3003100099
3003100099
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100119
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111

0
0
0
0
91
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0

0
0
0
0
2 Nguyn VnTin
0
0
0
0
2.18 H Th
V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6 L Tn
V
0
0
0
0

10CDCK1

10CDCK1

10CDCK1

3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100111
3003100004
3003100004
3003100004
3003100004
3003100004
3003100004
3003100004
3003100004
3003100004
3003100004
3003100004
3003100004
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008
3003100008

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89 L Vn
Ba
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85 Phm NgcChu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10CDCK2

10CDCK2

3003100008
3003100008
3003100026
3003100026
3003100026
3003100026
3003100042
3003100042
3003100042
3003100040
3003100040
3003100040
3003100040
3003100040
3003100040
3003100040
3003100040
3003100040
3003100040
3003100040
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100070
3003100196
3003100196
3003100196
3003100196
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078

0
0
92
0
0
0
93
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.85
0
0
0
2.11
0
0
1.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
0
0
0
2.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn VnHin

10CDCK2

L Vn

10CDCK2

Huynh

Cao Minh Hng

10CDCK2

Nguyn Ngc
Phc

10CDCK2

V Vn

Qun

10CDCK2

Trn Vn Quc

10CDCK2

3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100078
3003100080
3003100080
3003100080
3003100080
3003100080
3003100080
3003100080
3003100080
3003100080
3003100080
3003100080
3003100080
3003100090
3003100090
3003100090
3003100090
3003100090
3003100090
3003100090
3003100090
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67 Nguyn Thnh
Sn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9 Phm MinhTho
0
0
0
0
0
0
0
2.11 Nguyn DuyThc
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10CDCK2

10CDCK2

10CDCK2

3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100094
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100198
3003100102
3003100102
3003100102
3003100102
3003100102
3003100102
3003100102
3003100102
3003100102
3003100102
3003100102
3003100102
3003100106
3003100106
3003100106
3003100106
3003100106
3003100106
3003100106
3010100018
3010100018
3010100018
3010100018
3010100018

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
95
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
0
0
0
0
0
0
2.29
0
0
0
0

V Thin

Tch

10CDCK2

Nguyn Thnh
Trung

10CDCK2

V Trung V

10CDCK2

Trn Th

10CDCM

Dim

3010100300
3010100300
3010100300
3010100300
3010100300
3010100291
3010100291
3010100291
3010100291
3010100291
3010100291
3010100291
3010100291
3010100291
3010100291
3010100291
3010100271
3010100271
3010100271
3010100188
3010100188
3010100188
3010100188
3010100188
3010100188
3010100188
3002100006
3002100006
3002100006
3002100006
3002100019
3002100019
3002100019
3002100019
3002100019
3002100019
3002100019
3002100019
3002100019
3002100019
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034

85
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
85
0
0
0
0
0
0
91
0
0
0
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.14
0
0
0
0
1.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
0
2.09
0
0
0
0
0
0
1.84
0
0
0
1.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mai Th ThuHin

10CDCM

Nguyn Ngc
Ly Mai

10CDCM

Hunh Th Thanh
Nh

10CDCM

Phan Hu Thch

10CDCM

Trn Tun Anh

10CDDC

L Thanh Bnh

10CDDC

Nguyn Vni

10CDDC

3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100034
3002100082
3002100082
3002100082
3002100082
3002100121
3002100121
3002100121
3002100121
3002100116
3002100116
3002100116
3002100116
3002100116
3002100116
3002100116
3002100116
3002100116
3002100116
3002100116
3002100128
3002100128
3002100128
3002100123
3002100123
3002100123
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100139
3002100155
3002100155
3002100155
3002100155
3002100155
3002100155

0
0
0
0
0
0
0
93
0
0
0
88
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
94
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2.06
0
0
0
2.05
0
0
0
1.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0
0
1.99
0
0
1.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0

Trn Minh Hong

10CDDC

Nguyn Danh
Linh

10CDDC

Nguyn Hong
Linh

10CDDC

Trnh Quc Long

10CDDC

H c

10CDDC

Lc

Nguyn Hng
Minh

10CDDC

Nguyn Thnh
Nhn

10CDDC

3002100155
3002100155
3002100162
3002100162
3002100162
3002100162
3002100162
3002100162
3002100162
3002100303
3002100303
3002100303
3002100303
3002100182
3002100182
3002100182
3002100182
3002100313
3002100313
3002100313
3002100313
3002100313
3002100313
3002100222
3002100222
3002100222
3002100222
3002100222
3002100222
3002100222
3002100222
3002100222
3002100222
3002100226
3002100226
3002100226
3002100226
3002100226
3002100301
3002100301
3002100301
3002100301
3002100301
3002100301
3002100301
3002100301
3002100301
3002100243
3002100243
3002100260
3002100260
3002100260
3002100260
3002100280
3002100280

0
0
86
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
91
0
0
0
93
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
88
0
0
0
88
0

0
0
2
0
0
0
0
0
0
1.99
0
0
0
1.91
0
0
0
2.27
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0
0
0
0
1.97
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1.97
0
0
0
1.91
0

Dip Linh Phong

10CDDC

Nguyn Ngc
Phc

10CDDC

Nguyn Hu
Quc

10CDDC

L Phm Thi
Sn

10CDDC

Phm Vn Thng

10CDDC

Phm Tn Thun

10CDDC

V Ti

Tin

10CDDC

Hunh Vn Tr

10CDDC

Nguyn Thanh
T

10CDDC

Nguyn VnVng

10CDDC

3002100280
3002100280
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100016
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100305
3002100292
3002100292
3002100292
3002100292
3002100292
3002100292
3002100292
3002100292

0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.45 Nguyn Hu
Bnh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75 Nguyn Cng
Dng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99 Nguyn Quc
i
0
0
0
0
0
0
0

10CDDT

10CDDT

10CDDT

3002100058
3002100058
3002100058
3002100068
3002100068
3002100068
3002100068
3002100068
3002100068
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100086
3002100281
3002100281
3002100281
3002100281
3002100281
3002100281
3002100281
3002100293
3002100293
3002100293
3002100293
3002100293
3002100293
3002100293
3002100136
3002100136
3002100136
3002100136

96
0
0
89
0
0
0
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0

1.95
0
0
1.92
0
0
0
0
0
1.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0
0
0
0
0
0
2.01
0
0
0
0
0
0
2.02
0
0
0

Nguyn VnHi

10CDDT

inh Minh Ha
Hip

10CDDT

Trn Vn Hong

10CDDT

T V

10CDDT

Hng

Nguyn Hu
Li

10CDDT

Hunh Vn Minh

10CDDT

3002100136
3002100136
3002100149
3002100149
3002100149
3002100185
3002100185
3002100185
3002100185
3002100190
3002100190
3002100190
3002100190
3002100190
3002100192
3002100192
3002100192
3002100192
3002100192
3002100192
3002100192
3002100192
3002100192
3002100198
3002100198
3002100198
3002100203
3002100203
3002100203
3002100203
3002100203
3002100203
3002100203
3002100203
3002100203
3002100212
3002100212
3002100212
3002100212
3002100212
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306

0
0
97
0
0
99
0
0
0
94
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
94
0
0
88
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2.1
0
0
1.98
0
0
0
1.98
0
0
0
0
1.9
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
0
0
1.98
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
0
0
0
0
1.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Phm Thi Nguyn

10CDDT

H Trng Quyn

10CDDT

Phm Duy Sn

10CDDT

Trn Ngc Sn

10CDDT

Hunh Vn Ti

10CDDT

Dng TinThch

10CDDT

Phm NgcThnh

10CDDT

V Nguyn Thng
Vin

10CDDT

3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100306
3002100250
3002100250
3002100250
3002100250
3002100250
3002100250
3012100078
3012100078
3012100078
3012100038
3012100038
3012100038
3012100038
3012100038
3012100038
3012100038
3012100038
3012100038
3012100038
3012100053
3012100053
3012100053
3012100053
3012100053
3012100053
3012100053
3012100053
3012100053
3014100183
3014100183
3014100183
3014100183
3014100040
3014100040
3014100040
3014100040
3014100040
3014100059
3014100059
3014100059
3014100063
3014100063
3014100063
3014100063
3014100063
3014100063

0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
0
0
0
0
0
89
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
81
0
0
0
0
90
0
0
87
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0
0
0
0
0
2.08
0
0
2.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
0
0
0
2.07
0
0
0
0
2.08
0
0
2.29
0
0
0
0
0

Nguyn Minh
Trng

10CDDT

Nguyn ThBc

10CDGD

Hong HuyTho

10CDGD

L Th MinhTrm

10CDGD

V Th Hngo

10CDHD

Hunh Th Khnh
Ha

10CDHD

Trn Th Trc
Linh

10CDHD

Nguyn ThLoan
Thanh

10CDHD

3014100063
3014100063
3014100121
3014100121
3014100121
3014100121
3014100121
3014100181
3014100181
3014100181
3014100181
3014100181
3014100181
3014100181
3014100181
3014100181
3014100181
3004100009
3004100009
3004100009
3004100009
3004100009
3004100059
3004100059
3004100059
3004100099
3004100099
3004100117
3004100117
3004100117
3004100201
3004100201
3004100201
3004100201
3004100201
3004100201
3004100201
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100208
3004100267
3004100267

0
0
91
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
99
0
0
92
0
93
0
0
75
0
0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
0

0
0
1.98
0
0
0
0
2.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
0
0
0
0
1.82
0
0
2.4
0
1.99
0
0
2.1
0
0
0
0
0
0
1.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
0

Nguyn ThSng

10CDHD

Vn

10CDHD

Tuyn

m Vit Anh

10CDHH

Trn KhnhDuy

10CDHH

Trng nh
Hong

10CDHH

Trn c Huy

10CDHH

Nguyn Khi
Nguyn

10CDHH

Hunh

10CDHH

Nha

Nguyn Hu
Thnh

10CDHH

3004100267
3004100267
3004100267
3004100267
3004100267
3004100267
3004100267
3004100267
3004100384
3004100384
3004100384
3004100345
3004100345
3004100357
3004100357
3004100357
3004100357
3004100357
3004100365
3004100365
3004100365
3004100365
3004100365
3004100365
3004100365
3004100358
3004100358
3004100358
3004100358
3004100358
3004100358
3004100358
3004100358
3004100358
3004100358
3004100358
3004100358
3004100358
3004100358
3016100062
3016100062
3016100062
3016100062
3016100062
3016100054
3016100054
3016100054
3016100054
3016100054
3016100054
3016100016
3016100016
3016100016
3016100016
3016100016

0
0
0
0
0
0
0
0
92
0
0
99
0
84
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
0
0
1.92
0
1.95
0
0
0
0
1.89
0
0
0
0
0
0
2.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
0
0
0
0
2.13
0
0
0
0
0
1.87
0
0
0
0

Mai Th Phng
Tho

10CDHH

Nguyn Thanh
Tng

10CDHH

ng ThanhVnh

10CDHH

Phng TunV

10CDHH

Hunh QucV

10CDHH

Trn Tn Bo

10CDHN

Nguyn AnhD

10CDHN

Dng NhtHuy

10CDHN

3016100016
3016100016
3016100016
3016100016
3016100018
3016100018
3016100018
3016100018
3016100018
3016100018
3016100018
3016100018
3016100018
3016100018
3016100018
3016100018
3016100024
3016100024
3016100024
3016100024
3016101213
3016101213
3016101213
3016101213
3016100029
3016100029
3016100029
3016100029
3016100033
3016100033
3016100033
3016100033
3016100033
3016100097
3016100097
3016100097
3016100069
3016100069
3016100069
3016100048
3016100048
3016100048
3016100048
3016100048
3016100048
3016100053
3016100053
3016100053
3016100053
3016100053
3016100053
3004100015
3004100015
3004100015
3004100015

0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
0
0
0
94
0
0
0
89
0
0
0
92
0
0
0
0
93
0
0
94
0
0
84
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
84
0
0
0

0
0
0
0
2.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
0
0
0
1.85
0
0
0
1.99
0
0
0
1.92
0
0
0
0
1.97
0
0
1.69
0
0
1.88
0
0
0
0
0
1.78
0
0
0
0
0
1.96
0
0
0

Phan Th

Huyn

10CDHN

ng Long Lun

10CDHN

Phm NgcMinh

10CDHN

Mang Vn Nhim

10CDHN

Nguyn Tun
Sang

10CDHN

Hunh Th nh
Tuyt

10CDHN

Bi Th Tng
Vi

10CDHN

Trn nh Vinh

10CDHN

on Th Thanh
Vy

10CDHN

Dng Th u
Kim

10CDHP

3004100015
3004100015
3004100015
3004100015
3004100015
3004100015
3004100015
3004100015
3004100015
3004100015
3004100015
3004100015
3004100063
3004100063
3004100063
3004100063
3004100063
3004100063
3004100104
3004100104
3004100104
3004100127
3004100127
3004100127
3004100127
3004100127
3004100127
3004100127
3004100401
3004100401
3004100401
3004100380
3004100380
3004100380
3004100380
3004100380
3004100380
3004100380
3004100380
3004100380
3004100380
3004100380
3004100380
3004100380
3004100380
3004100380
3004100252
3004100252
3004100252
3004100252
3004100252
3004100252
3004100252
3004100252
3004100252

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
0
0
92
0
0
85
0
0
0
0
0
0
97
0
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
0
0
0
0
0
1.99
0
0
2.01
0
0
0
0
0
0
2.26
0
0
1.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn Khnh
Duy

10CDHP

Th Kim Hu

10CDHP

Nguyn Hong
KhoaAnh

10CDHP

Bi Vn Minh
Nht

10CDHP

Nguyn V Nh
An

10CDHP

Nguyn TnTi

10CDHP

3004100252
3004100270
3004100270
3004100270
3004100305
3004100305
3004100305
3004100305
3007100325
3007100325
3007100169
3007100169
3007100169
3007100326
3007100326
3007100090
3007100090
3007100090
3007100228
3007100228
3007100228
3009100029
3009100029
3009100029
3009100263
3009100263
3009100263
3009100263
3009100263
3009100079
3009100079
3009100079
3009100079
3009100079
3009100079
3009100079
3009100079
3009100165
3009100165
3009100177
3009100177
3009100177
3009100177
3009100177
3009100177
3009100251
3009100251
3009100251
3009100247
3009100247
3009100247
3009100247
3009100247
3009100247
3009100247

0
92
0
0
91
0
0
0
93
0
90
0
0
100
0
95
0
0
86
0
0
88
0
0
84
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
93
0
82
0
0
0
0
0
108
0
0
67
0
0
0
0
0
0

0
2.14
0
0
2.02
0
0
0
1.94
0
2.07
0
0
2.21
0
1.98
0
0
1.88
0
0
2.61
0
0
1.84
0
0
0
0
1.72
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
2.05
0
0
0
0
0
1.93
0
0
2.51
0
0
0
0
0
0

Phan Hu Thnh

10CDHP

Nguyn Ngc
Thyn

10CDHP

Phm Duy Bo

10CDKT1

L Khc

Nhn

10CDKT1

Trn Th

Hoa

10CDKT2

Hong Th Lan
Hng

10CDKT2

inh Th Phng
Tho

10CDKT2

L Th NgcDiu

10CDMT1

Nguyn Trng
nh

10CDMT1

H Vn

10CDMT1

Khang

Nguyn VnSn

10CDMT1

Nguyn c
Tm

10CDMT1

Vng VnThun

10CDMT1

V Th Kim Xun

10CDMT1

3009100247
3009100247
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100068
3009100831
3009100831
3009100831
3009100831
3009100831
3009100831
3009100132
3009100132
3009100132
3009100132
3009100132
3009100132
3009100132
3009100132
3009100166
3009100166
3009100166
3009100166
3009100166
3009100166
3009100166
3009100166
3009100166
3009100166
3009100166
3009100166
3009100166
3009100224
3009100224
3009100224
3009100224
3009100224
3009100224
3009100224
3009100224
3009100224
3009100224

0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
0
0
0
0
0
1.79
0
0
0
0
0
0
0
1.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bi Xun

Hun

10CDMT2

V Thnh Lun

10CDMT2

Phan Th

10CDMT2

Nhm

L Hong Sn

10CDMT2

Nguyn Cng
Tun

10CDMT2

3009100224
3009100224
3009100224
3009100224
3009100224
3009100224
3009100224
3009100228
3009100228
3015100006
3015100006
3015100006
3015100006
3015100006
3015100006
3015100006
3015100008
3015100008
3015100008
3015100008
3015100008
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100016
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100023

0
0
0
0
0
0
0
96
0
82
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
2.05
0
0
0
0
0
0
2.08
0
0
0
0
1.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn Ngc
Tun

10CDMT2

L Vn

Cng

10CDNL

10CDNL

H Ngc

Hi

10CDNL

Nguyn Tun
Kit

10CDNL

3015100023
3015100023
3015100023
3015100023
3015100027
3015100027
3015100027
3015100027
3015100027
3015100027
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100088
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100034
3015100049
3015100049
3015100049
3013100181
3013100181
3013100181
3013100181

0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
84
0
0
0

0
0
0
0
1.99
0
0
0
0
0
1.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
0
0
1.99
0
0
0

Trn Hu Li

10CDNL

Phan HngPhong

10CDNL

Trn Minh Sang

10CDNL

Nguyn B Trim

10CDNL

V Th Thanh
Nguyn

10CDQT1

3013100358
3013100358
3013100358
3013100358
3013100358
3013100358
3013100358
3013100283
3013100283
3013100283
3013100323
3013100323
3013100323
3013100323
3013100323
3013100323
3013100323
3013100323
3013100323
3013100343
3013100343
3013100343
3013100363
3013100363
3013100363
3013100363
3013100363
3008100013
3008100013
3008100013
3008100013
3008100013
3008100013
3008100013
3008100013
3008100013
3008100013
3008100013
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433
3008100433

79
0
0
0
0
0
0
90
0
0
71
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
90
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.78
0
0
0
0
0
0
1.94
0
0
2.07
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
0
0
1.72
0
0
0
0
1.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Phan Th

Quyn

10CDQT1

Phan Minh Tin

10CDQT1

Trn nh

10CDQT1

Tuyt

Phm Trng
Vng

10CDQT1

L Th ThoNh

10CDQT2

Nguyn Hu
Anh

10CDSH1

Hong NgcBch

10CDSH1

3008100433
3008100433
3008100433
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100075
3008100421
3008100421
3008100421
3008100421
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100111
3008100213
3008100213
3008100213
3008100213
3008100213

0
0
0
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0

0
0
0
2.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
0
0
1.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
0
0
0
0

Phan H

Gio

10CDSH1

Nguyn Trng
Hiu

10CDSH1

L Quang Hng

10CDSH1

Phm Yn Nhi

10CDSH1

3008100213
3008100213
3008100213
3008100213
3008100213
3008100303
3008100303
3008100303
3008100303
3008100303
3008100303
3008100353
3008100353
3008100353
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100371
3008100417
3008100417
3008100417
3008100417
3008100417
3008100417
3008100417
3008100417
3008100417
3008100417
3008100417
3008100417
3008100417
3008100417
3008100417

0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
89
0
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1.98
0
0
0
0
0
2.12
0
0
1.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Trn L

Thng

10CDSH1

Nguyn Qunh
Trang

10CDSH1

Nguyn Phng
Trung

10CDSH1

Kim Thanh Hng

10CDSH2

3008100124
3008100124
3008100124
3008100124
3008100124
3008100124
3008100124
3008100124
3008100124
3008100124
3008100124
3008100430
3008100430
3008100430
3001100013
3001100013
3001100013
3001100013
3001100263
3001100263
3001100263
3001100263
3001100263
3001100263
3001100263
3001100263
3001100263
3001100263
3001100263
3001100263
3001100033
3001100033
3001100038
3001100038
3001100038
3001100038
3001100239
3001100239
3001100239
3001100131
3001100131
3001100131
3001100131
3001100131
3001100144
3001100144
3001100144
3001100144
3001100144
3001100144
3001100144
3001100144
3001100144
3001100144
3001100144

77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
0
0
101
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
0
101
0
0
0
96
0
0
90
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
0
1.86
0
0
0
1.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0
1.95
0
0
0
2.37
0
0
1.83
0
0
0
0
1.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H Khc

Huy

10CDSH2

Trnh Th Thy
Linh

10CDSH2

T Bo

10CDTH2

Cng

Chu Anh Duy

10CDTH2

V Minh

Duy

10CDTH2

V Th

10CDTH2

L Quang Mnh

10CDTH2

V Hng

10CDTH2

Phi

Nguyn Hng
Qung

10CDTH2

3001100144
3001100144
3001100144
3001100147
3001100147
3001100147
3001100147
3001100147
3001100154
3001100154
3001100154
3001100154
3001100157
3001100157
3001100157
3001100157
3001100157
3001100226
3001100226
3001100226
3001100226
3001100172
3001100172
3001100172
3001100172
3001100172
3001100172
3001100172
3001100172
3001100172
3001100172
3001100172
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174

0
0
0
94
0
0
0
0
81
0
0
0
107
0
0
0
0
101
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1.82
0
0
0
0
1.83
0
0
0
1.93
0
0
0
0
1.98
0
0
0
1.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn Minh
Quyt

10CDTH2

Nguyn Hong
Sn

10CDTH2

Trn Ngc Sn

10CDTH2

Trn Vn Thanh

10CDTH2

Nguyn ThThi

10CDTH2

Ng Ngc Thnh

10CDTH2

3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100174
3001100254
3001100254
3001100254
3001100254
3001100254
3001100189
3001100189
3001100189
3001100189
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100197
3001100249
3001100249
3001100249
3001100249
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246

0
0
0
0
0
93
0
0
0
0
96
0
0
0
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1.88
0
0
0
0
1.67
0
0
0
1.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
0
0
0
1.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Trng ThThun

10CDTH2

L Xun

Tr

10CDTH2

Kiu Ngc T

10CDTH2

Lu Thanh Tng

10CDTH2

Nguyn Thanh
Tng

10CDTH2

3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100246
3001100206
3001100206
3001100206
3001100206
3001100206
3001100206
3001100206
3001100206
3001100206
3001100206
3001100206
3001100206
3001100206
3001100206
3001100242
3001100242
3001100242
3001100242
3001100242
3001100242
3001100242
3001100242
3001100242
3001100242
3001100242
3001100008
3001100008
3001100008
3001100020
3001100020
3001100020
3001100020
3001100020
3001100020
3001100020
3001100020
3001100020
3001100020
3001100020
3001100020
3001100048
3001100048
3001100048
3001100072
3001100072
3001100072
3001100072
3001100072
3001100072
3001100072

0
0
0
0
0
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
0
0
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
0
0
72
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
0
1.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
0
0
1.81
0
0
0
0
0
0

Nguyn PhiVn
Long

10CDTH2

Nguyn Thanh
Vng

10CDTH2

Nguyn nh
Cnh

10CDTH1

Nguyn Duyoan

10CDTH1

Nguyn Trng
Hu

10CDTH1

Ng c

10CDTH1

Huy

3001100072
3001100072
3001100072
3001100084
3001100084
3001100084
3001100084
3001100084
3001100084
3001100084
3001100084
3001100084
3001100084
3001100084
3001100084
3001100096
3001100096
3001100096
3001100096
3001100096
3001100096
3001100096
3001100096
3001100096
3001100100
3001100100
3001100102
3001100102
3001100102
3001100102
3001100102
3001100102
3001100102
3001100102
3001100102
3001100102
3001100102
3001100222
3001100222
3001100222
3001100222
3001100222
3001100222
3001100222
3001100222
3001100222
3001100222
3001100109
3001100109
3001100109
3001100109
3001100109
3001100109
3001100109
3001100109

0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
0
0
0
94
0
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
0
1.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
0
0
0
0
0
0
0

L Khng Kin
Bo Trung 10CDTH1

Nguyn Thnh
Long

10CDTH1

Nguyn Quan
Mn

10CDTH1

Trn Vn Minh

10CDTH1

Nguyn L Nht
Nam

10CDTH1

Nguyn Ngc
Ngn

10CDTH1

3001100109
3001100122
3001100122
3001100122
3001100122
3001100122
3001100257
3001100257
3001100257
3001100133
3001100133
3001100133
3001100133
3001100133
3001100133
3001100133
3001100133
3001100219
3001100219
3001100219
3001100219
3001100219
3001100219
3001100219
3001100219
3001100219
3001100219
3001100145
3001100145
3001100145
3001100145
3001100145
3001100145
3001100145
3001100145
3001100145
3001100145
3001100145
3001100150
3001100150
3001100150
3001100150
3001100150
3001100150
3001100150
3001100175
3001100175
3001100175
3001100175
3001100175
3001100194
3001100194
3001100194
3001100194
3001100198

0
97
0
0
0
0
98
0
0
86
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
95
0
0
0
97

0
2.25
0
0
0
0
1.92
0
0
1.81
0
0
0
0
0
0
0
1.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
0
0
0
0
0
0
1.86
0
0
0
0
1.89
0
0
0
2.41

Ng Minh Nhn

10CDTH1

Trn V Hng
Phi

10CDTH1

Nguyn Hoi
Phong

10CDTH1

Nguyn Hng
Qun

10CDTH1

Trn CngQuc

10CDTH1

Trn ThanhSang

10CDTH1

Nguyn VnThnh

10CDTH1

Hong MinhTrung

10CDTH1

Phm QucTun

10CDTH1

3001100198
3001100198
3001100211
3001100211
3001100211
3005100178
3005100178
3005100178
3005100178
3005100178
3005100182
3005100182
3005100182
3005100182
3005100182
3005100182
3005100182
3005100182
3005100182
3005100182
3005100182
3005100182
3005100182
3005100182
3005100542
3005100542
3005100542
3005100542
3005100542
3005100542
3005100135
3005100135
3005100135
3005100135
3005100135
3005100135
3005100135
3005100364
3005100364
3005100364
3005100364
3005100364
3006100114
3006100114
3006100114
3006100114
3006100114
3003110057
3003110057
3003110057
3003110057
3003110057
3003110057
3003110057
3003110057

0
0
98
0
0
91
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
89
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
0
97
0
0
0
0
92
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.79
0
0
2.14
0
0
0
0
1.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
0
0
0
0
0
1.94
0
0
0
0
0
0
2.34
0
0
0
0
2.54
0
0
0
0
2.29
0
0
0
0
0
0
0

L Cng

Vin

10CDTH1

L Bo

10CDTP2

Trn Minh Hn

10CDTP2

Nguyn Hong
Nht

10CDTP2

Phan HongDng

10CDTP3

Trng ThLinh
Kim

10CDTP4

Bi Th

Ngh

10CDTS1

L Trn

An

11CDCK1

3003110057
3003110057
3003110057
3003110057
3003110057
3003110097
3003110097
3003110097
3003110097
3003110097
3003110097
3003110097
3003110097
3003110097
3003110097
3003110097
3003110097
3003110097
3003110097
3003110097
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110083
3003110085
3003110085
3003110085
3003110085
3003110085
3003110085
3003110085
3003110085
3003110085
3003110085
3003110085
3003110085
3003110085
3003110085
3003110085

0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1.94 L Quang Duy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55 H Mn
t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07 H Trng Hiu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDCK1

11CDCK1

11CDCK1

3003110014
3003110014
3003110014
3003110014
3003110014
3003110014
3003110014
3003110014
3003110014
3003110015
3003110015
3003110015
3003110015
3003110015
3003110015
3003110015
3003110015
3003110015
3003110015
3003110015
3003110015
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110016
3003110053
3003110053
3003110053
3003110053
3003110053
3003110053
3003110053
3003110053
3003110053

81
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0

2.01
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
0
0
0
0
0
0
0
0

Trn Xun Hiu

11CDCK1

Nguyn PhHa

11CDCK1

Trng Quang
Hong

11CDCK1

Nguyn Thanh
Lm

11CDCK1

3003110020
3003110020
3003110020
3003110020
3003110020
3003110020
3003110020
3003110020
3003110020
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110117
3003110077
3003110077
3003110077
3003110077
3003110077
3003110077
3003110077
3003110077
3003110077
3003110077
3003110077
3003110077
3003110077
3003110077
3003110027
3003110027
3003110027
3003110027
3003110027
3003110027
3003110027
3003110027
3003110027
3003110027
3003110027
3003110027
3003110027
3003110025
3003110025
3003110025

82
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
0
0

1.82
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
0
0

L Hong Linh

11CDCK1

inh Vn Nhn

11CDCK1

Phan V Vit
Nhn

11CDCK1

Trn Cng Phong

11CDCK1

Nguyn Thin
Phn

11CDCK1

3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110025
3003110030
3003110030
3003110030
3003110030
3003110030
3003110030
3003110030
3003110030
3003110030
3003110030
3003110030
3003110030
3003110030
3003110030
3003110111
3003110111
3003110111
3003110111
3003110111
3003110111
3003110111
3003110111
3003110111
3003110111
3003110111
3003110111
3003110065
3003110065
3003110065
3003110065
3003110065
3003110065
3003110065
3003110065
3003110065
3003110065
3003110065
3003110065
3003110065

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41 Hunh LinhTm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08 Trn Cng Thnh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06 Trn Ngc Tha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDCK1

11CDCK1

11CDCK1

3003110071
3003110071
3003110071
3003110071
3003110071
3003110071
3003110071
3003110071
3003110071
3003110071
3003110071
3003110071
3003110071
3003110071
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110051
3003110039
3003110039
3003110039
3003110039
3003110039
3003110039
3003110039
3003110039
3003110039
3003110039
3003110039
3003110039
3003110039
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040

92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0

2.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
0
0
0
0
0
0
0
0

Trn HongThy

11CDCK1

Ng Cng Tnh

11CDCK1

Nguyn VnTon

11CDCK1

Phan Vn Ton

11CDCK1

3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110040
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110081
3003110044
3003110044
3003110044
3003110044
3003110044
3003110044
3003110044
3003110044
3003110044
3003110044
3003110044
3003110044
3003110044
3003110055
3003110055
3003110055
3003110055
3003110055
3003110055
3003110055
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
0
0
0
0
0
0
2.2
0
0
0
0
0

Nguyn Tun
T

11CDCK1

Hunh Mnh
Tun

11CDCK1

L Dng Tng

11CDCK1

Ha Gia

11CDCK1

3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110109
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110063
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91 V Vn
Xanh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85 Hunh Nguyn
AnhPhan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDCK1

11CDCK2

3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110104
3003110072
3003110072
3003110072
3003110072
3003110072
3003110072
3003110054
3003110054
3003110054
3003110054
3003110054
3003110054
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058
3003110058

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35 Phan Vn Danh
0
0
0
0
0
2.15 T Vn

0
0
0
0
0
1.61 Trng Hoi
Hn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDCK2

11CDCK2

11CDCK2

3003110058
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110120
3003110074
3003110074
3003110074
3003110074
3003110074
3003110074
3003110074
3003110074
3003110074
3003110074
3003110074
3003110074
3003110074
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114

0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1.83 Nguyn Phong
Kim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49 Nguyn nh
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41 Hunh HuLc
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDCK2

11CDCK2

11CDCK2

3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110114
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110087
3003110050
3003110050
3003110050
3003110050
3003110050
3003110050
3003110050
3003110050
3003110050
3003110050
3003110050

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96 Nguyn TnTi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29 L Anh
Thi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDCK2

11CDCK2

3003110050
3003110050
3003110050
3003110050
3003110050
3003110050
3003110050
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110108
3003110086
3003110086
3003110086
3003110086
3003110086
3003110086
3003110086
3003110086
3003110086
3003110086
3003110086
3003110080
3003110080
3003110080
3003110080
3003110080
3003110080
3003110080
3003110080
3003110080
3003110080
3003110080
3003110080
3003110080
3003110080
3003110080

0
0
0
0
0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1.77 ng QucThng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75 L c
Ton
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1 Trn ThanhTng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDCK2

11CDCK2

11CDCK2

3003110080
3003110080
3003110080
3010110168
3010110168
3010110168
3010110168
3010110168
3010110168
3010110168
3010110168
3010110168
3010110168
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110022
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110131
3010110074
3010110074
3010110074
3010110074

0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0

0
0
0
2.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
0
0
0

Th Ngcnh

11CDCM

Nguyn ThHng

11CDCM

Phm Th Mng
Nghi

11CDCM

Nguyn ThPhng
Mai

11CDCM

3010110074
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3010110182
3002110091
3002110091
3002110091
3002110091
3002110091
3002110091
3002110091
3002110091
3002110091
3002110091
3002110091
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095

0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0

0
1.84 ng Th Thm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68 ng Ngcn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.33 Hunh Vn in
0
0
0
0
0
0

11CDCM

11CDDC

11CDDC

3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110095
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38 on Th Giang
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDDC

3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110045
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110099
3002110075
3002110075
3002110075
3002110075
3002110075
3002110075
3002110075
3002110075
3002110075
3002110075
3002110117
3002110117
3002110117
3002110117
3002110117
3002110117
3002110117
3002110117
3002110117
3002110117
3002110117
3002110087
3002110087
3002110087
3002110087
3002110087
3002110087
3002110087
3002110087
3002110087
3002110087
3002110145
3002110145
3002110145

0
0
0
0
0
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0

0
0
0
0
0
1.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
0
0

Phm Trng
Giang

11CDDC

L Phc Ho

11CDDC

Nguyn VnHin

11CDDC

Trn Vn Ha

11CDDC

L nh

11CDDC

Hng

3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110145
3002110105
3002110105
3002110105
3002110105
3002110105
3002110105
3002110105
3002110105
3002110123
3002110123
3002110123
3002110123
3002110123
3002110123
3002110123
3002110123
3002110123
3002110123
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01 H Hi Hong
Huy
0
0
0
0
0
0
0
2.38 Nguyn PhKhnh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51 Nguyn Thnh
Lc
0
0
0
0

11CDDC

11CDDC

11CDDC

3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110139
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110059
3002110127
3002110127
3002110127
3002110127
3002110127

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.17 L Khc Nguyn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68 Trn Duy Quang
0
0
0
0

11CDDC

11CDDC

3002110127
3002110127
3002110127
3002110127
3002110127
3002110127
3002110127
3002110093
3002110093
3002110093
3002110093
3002110093
3002110093
3002110093
3002110093
3002110093
3002110093
3002110093
3002110093
3002110093
3002110093
3002110093
3002110135
3002110135
3002110135
3002110135
3002110135
3002110135
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129

0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1.75 Phm NhtSinh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99 Nguyn Ngc
Thnh
0
0
0
0
0
2.57 Nguyn Minh
Thin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDDC

11CDDC

11CDDC

3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110129
3002110055
3002110055
3002110055
3002110055
3002110055
3002110055
3002110055
3002110055
3002110055
3002110149
3002110149
3002110149
3002110149
3002110149
3002110149
3002110149
3002110149
3002110149
3002110149
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110066
3002110118
3002110118
3002110118

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0
0

Nguyn Ngc
Tun

11CDDC

H Thanh Vn

11CDDC

Trn Nht Dng

11CDDT

Hunh Quci

11CDDT

3002110118
3002110118
3002110118
3002110118
3002110118
3002110118
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110054
3002110110
3002110110
3002110110
3002110110
3002110110
3002110110
3002110110
3002110110
3002110112
3002110112
3002110112
3002110112
3002110112
3002110112
3002110112
3002110112
3002110112
3002110148
3002110148
3002110148
3002110148
3002110148
3002110148
3002110148
3002110148
3002110148
3002110052
3002110052
3002110052
3002110052
3002110052

0
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
0
0
0
0

L Vn

11CDDT

Nguyn V c
Minh

11CDDT

H Trung Hu

11CDDT

Hiu

11CDDT

L Minh

Nguyn Tin
Hng

11CDDT

3002110052
3002110052
3002110052
3002110052
3002110052
3002110042
3002110042
3002110042
3002110042
3002110042
3002110042
3002110042
3002110042
3002110042
3002110042
3002110042
3002110042
3002110042
3002110042
3002110042
3002110070
3002110070
3002110070
3002110070
3002110070
3002110070
3002110070
3002110070
3002110070
3002110070
3002110070
3002110070
3002110070
3002110151
3002110151
3002110151
3002110151
3002110151
3002110151
3002110151
3002110151
3002110151
3002110082
3002110082
3002110082
3002110082
3002110082
3002110082
3002110082
3002110082
3002110082
3002110082
3002110013
3002110013
3002110013

0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0

0
0
0
0
0
1.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
0
0

Trng Quang
Lm

11CDDT

on V

Linh

11CDDT

Phm QucLinh

11CDDT

ng Trn Long

11CDDT

Trn Trung Lc

11CDDT

3002110013
3002110013
3002110013
3002110013
3002110013
3002110013
3002110108
3002110108
3002110108
3002110108
3002110108
3002110108
3002110108
3002110108
3002110108
3002110056
3002110056
3002110056
3002110056
3002110056
3002110056
3002110056
3002110056
3002110056
3002110106
3002110106
3002110106
3002110106
3002110106
3002110106
3002110106
3002110106
3002110106
3002110106
3002110074
3002110074
3002110074
3002110074
3002110074
3002110074
3002110074
3002110074
3002110074
3002110134
3002110134
3002110134
3002110134
3002110134
3002110134
3002110134
3002110134
3002110134
3002110124
3002110124
3002110124

0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
94
0
0

0
0
0
0
0
0
2.06
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
0
0

L Quc

Nam

11CDDT

Nguyn CaoNam

11CDDT

L Ti

11CDDT

Pht

Nguyn Mnh
Phin

11CDDT

L Thanh Phong

11CDDT

Trn Vn Quang

11CDDT

3002110124
3002110124
3002110124
3002110124
3002110124
3002110130
3002110130
3002110130
3002110130
3002110130
3002110130
3002110130
3002110130
3002110130
3002110018
3002110018
3002110018
3002110018
3002110018
3002110018
3002110018
3002110064
3002110064
3002110064
3002110064
3002110064
3002110064
3002110064
3002110064
3002110064
3002110064
3002110092
3002110092
3002110092
3002110092
3002110092
3002110092
3002110092
3002110092
3002110048
3002110048
3002110048
3002110048
3002110048
3002110048
3002110048
3002110048
3002110048
3002110025
3002110025
3002110025
3002110025
3002110025
3002110025
3002110025

0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
92
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
92
0
0
0
0
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2.36
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0
1.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
0
0
0
0
0
0

Trn Th Quyn

11CDDT

V nh

11CDDT

Quyt

Trng Ngc
Sng

11CDDT

Bi Vn

11CDDT

Thng

Nguyn Quang
Th

11CDDT

Nguyn AnhTin

11CDDT

3002110025
3002110025
3002110138
3002110138
3002110138
3002110138
3002110138
3002110138
3002110138
3002110138
3002110138
3002110100
3002110100
3002110100
3002110100
3002110100
3002110100
3002110100
3002110100
3002110100
3002110100
3002110100
3002110100
3002110100
3002110032
3002110032
3002110032
3002110032
3002110032
3002110032
3002110032
3002110032
3002110032
3002110032
3002110032
3002119999
3002119999
3002119999
3002119999
3002119999
3002119999
3002119999
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078

0
0
88
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2.3
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
0
0
0
0
0
0
1.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L Thin

Tn

11CDDT

Nguyn Quc
Ton

11CDDT

Nguyn VnTrung

11CDDT

Hunh cTun

11CDDT

Vn Quc Vng

11CDDT

3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3002110078
3012110004
3012110004
3012110004
3012110004
3012110004
3012110004
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110018
3012110054
3012110054

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29 Trn Thanhn
0
0
0
0
0
1.79 V Ch
Cng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24 ng Th Kim
Hin
0

11CDGD

11CDGD

11CDGD

3012110054
3012110054
3012110054
3012110054
3012110054
3012110054
3012110054
3012110054
3012110054
3012110117
3012110117
3012110117
3012110117
3012110117
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110241
3012110149
3012110149
3012110149
3012110149
3012110149
3012110274
3012110274
3012110274
3012110274
3012110274
3012110274
3012110183
3012110183
3012110183
3012110183
3012110183

0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
0
0
0
0
1.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
0
0
0
0
3.08
0
0
0
0
0
1.98
0
0
0
0

Trn Th Trm
Nguyn

11CDGD

Nguyn ThNhung
Kim

11CDGD

V Minh

11CDGD

Qun

Trng Hong
Thng

11CDGD

Hong VnTin

11CDGD

3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3012110240
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110126
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081

53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.91 Hong Th Thy


Trm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98 H Bo
An
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91 Bi Th ang
Duyn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDGD

11CDHD

11CDHD

3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110081
3014110109
3014110109
3014110109
3014110109
3014110109
3014110109
3014110109
3014110127
3014110127
3014110127
3014110127
3014110127
3014110127
3014110127
3014110089
3014110089
3014110089
3014110089
3014110089
3014110100
3014110100
3014110100
3014110100
3014110100
3014110100
3014110100
3014110100
3014110100
3014110136
3014110136
3014110136
3014110136
3014110136
3014110136
3014110136
3014110136
3014110136
3014110136
3014110136
3014110136
3014110136
3014110136
3014110136

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
0
0
0
0
0
0
1.72
0
0
0
0
0
0
1.9
0
0
0
0
1.99
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Trng Trng
i

11CDHD

Trng ThGiang
Cm

11CDHD

V Th BchHn

11CDHD

Hong Th Ngc
Huyn

11CDHD

Lu Th Thanh
Huyn

11CDHD

3014110136
3014110136
3014110136
3014110167
3014110167
3014110167
3014110167
3014110167
3014110167
3014110138
3014110138
3014110138
3014110138
3014110138
3014110138
3014110138
3014110033
3014110033
3014110033
3014110033
3014110033
3014110157
3014110157
3014110157
3014110157
3014110157
3014110157
3014110037
3014110037
3014110037
3014110037
3014110037
3014110037
3014110169
3014110169
3014110169
3014110169
3014110169
3014110169
3014110043
3014110043
3014110043
3014110043
3014110043
3014110043
3014110043
3014110043
3014110043
3014110043
3014110043
3014110043
3014110118
3014110118
3014110118
3014110118

0
0
0
81
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0

0
0
0
2.47
0
0
0
0
0
2.09
0
0
0
0
0
0
2.26
0
0
0
0
1.85
0
0
0
0
0
2.01
0
0
0
0
0
2.02
0
0
0
0
0
1.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
0
0
0

Nguyn ThLinh
Kiu

11CDHD

L Ngc

11CDHD

Ng

Lng Th Thy
Ngn

11CDHD

Nguyn V Ngn
Tuyt

11CDHD

Nguyn ThNh
T

11CDHD

Cao Th Thy
Oanh

11CDHD

Nguyn ThPhng
Tho

11CDHD

L V Hong
Qun

11CDHD

3014110118
3014110099
3014110099
3014110099
3014110099
3014110099
3014110175
3014110175
3014110175
3014110175
3014110175
3014110175
3014110175
3014110175
3014110175
3014110175
3014110175
3014110175
3014110103
3014110103
3014110103
3014110103
3014110103
3014110103
3014110050
3014110050
3014110050
3014110050
3014110050
3014110050
3014110111
3014110111
3014110111
3014110111
3014110111
3014110080
3014110080
3014110080
3014110080
3014110080
3014110080
3014110166
3014110166
3014110166
3014110166
3014110166
3004110024
3004110024
3004110024
3004110024
3004110024
3004110027
3004110027
3004110027
3004110027

0
82
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
84
0
0
0
0
44
0
0
0

0
2.31
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
0
0
0
0
0
2.37
0
0
0
0
0
2.16
0
0
0
0
2.4
0
0
0
0
0
2.27
0
0
0
0
1.88
0
0
0
0
1.68
0
0
0

Trng Cng
Thi

11CDHD

L PhngThy

11CDHD

Trn Minh Quc


Thy

11CDHD

Phm Anh Th

11CDHD

Nguyn Ngc
Tin
Thy

11CDHD

Trn Th Thy
Tin

11CDHD

Trn Th Thy
Triu

11CDHD

Nguyn ThAnh
Kim

11CDHH1

Trn c Anh

11CDHH1

3004110027
3004110027
3004110027
3004110027
3004110027
3004110027
3004110027
3004110027
3004110027
3004110027
3004110027
3004110027
3004110035
3004110035
3004110035
3004110035
3004110035
3004110035
3004110035
3004110035
3004110035
3004110035
3004110035
3004110035
3004110035
3004110035
3004110046
3004110046
3004110046
3004110046
3004110046
3004110046
3004110046
3004110046
3004110011
3004110011
3004110011
3004110011
3004110011
3004110011
3004110102
3004110102
3004110102
3004110102
3004110102
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
0
0
0
0
0
0
0
1.79
0
0
0
0
0
2.08
0
0
0
0
1.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Trn Thi Bo

11CDHH1

Phm V Cng

11CDHH1

L Quang i

11CDHH1

Nguyn VnHi

11CDHH1

Trn Hu Hnh

11CDHH1

3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110105
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110115
3004110106
3004110106
3004110106
3004110106
3004110106
3004110136
3004110136
3004110136
3004110136
3004110136
3004110136
3004110145
3004110145
3004110145
3004110145
3004110145
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
0
0
0
2.15
0
0
0
0
0
2.22
0
0
0
0
1.36
0
0
0
0
0
0

Hong Th Hin

11CDHH1

Ng Vn

Ha

11CDHH1

Nng Khc Huy

11CDHH1

L Th M Kiu

11CDHH1

Nguyn Thnh
Lun

11CDHH1

3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110176
3004110175
3004110175
3004110175
3004110175
3004110175
3004110175
3004110180
3004110180
3004110180
3004110180
3004110180
3004110180
3004110180
3004110194
3004110194
3004110194
3004110194
3004110194
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
74
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
2.13
0
0
0
0
1.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn Ngc
Lu

11CDHH1

Nguyn VnMnh

11CDHH1

Phm Vn Nam

11CDHH1

V Thanh Nam

11CDHH1

3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110196
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110205
3004110207
3004110207
3004110207
3004110207
3004110207
3004110207
3004110207
3004110207
3004110207
3004110213
3004110213
3004110213
3004110213
3004110213
3004110213
3004110213
3004110214
3004110214
3004110214
3004110214
3004110214
3004110231
3004110231
3004110231
3004110231
3004110231
3004110251
3004110251

0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
84
0
0
0
0
57
0

0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
2.04
0
0
0
0
1.89
0

Mai Vn

Ngc

11CDHH1

Nguyn ThNgc
Minh

11CDHH1

L Th BchNguyn

11CDHH1

L Trn Khc
Nguyn

11CDHH1

Phm Th Hng
Nhung

11CDHH1

Trn ThanhPhong

11CDHH1

3004110251
3004110251
3004110251
3004110251
3004110251
3004110251
3004110251
3004110251
3004110251
3004110251
3004110251
3004110251
3004110251
3004110251
3004110251
3004110250
3004110250
3004110250
3004110250
3004110250
3004110250
3004110250
3004110250
3004110250
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110253
3004110262

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67 Nguyn Minh
Phc
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87 Phm HngQun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86 Nguyn
Quyt

11CDHH1

11CDHH1

11CDHH1

3004110262
3004110262
3004110262
3004110262
3004110262
3004110282
3004110282
3004110282
3004110282
3004110282
3004110282
3004110282
3004110282
3004110282
3004110282
3004110282
3004110282
3004110282
3004110322
3004110322
3004110322
3004110322
3004110322
3004110294
3004110294
3004110294
3004110294
3004110294
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110319
3004110311
3004110311
3004110311
3004110311
3004110311
3004110311

0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
85
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
0
0
0
0
2.31
0
0
0
0
1.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0
0
0
0
0

Nguyn

Tn

11CDHH1

Nguyn VnThanh

11CDHH1

Nguyn VitThnh

11CDHH1

Nguyn VnThnh

11CDHH1

ng Th Xun
Thm

11CDHH1

3004110312
3004110312
3004110312
3004110312
3004110312
3004110327
3004110327
3004110327
3004110327
3004110327
3004110327
3004110332
3004110332
3004110332
3004110332
3004110332
3004110333
3004110333
3004110333
3004110333
3004110333
3004110333
3004110333
3004110333
3004110333
3004110333
3004110347
3004110347
3004110347
3004110347
3004110347
3004110355
3004110355
3004110355
3004110355
3004110355
3004110355
3004110355
3004110355
3004110355
3004110355
3004110355
3004110365
3004110365
3004110365
3004110365
3004110365
3004110386
3004110386
3004110386
3004110386
3004110386
3004110360
3004110360
3004110360

86
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
78
0
0
0
0
74
0
0

1.99
0
0
0
0
1.91
0
0
0
0
0
1.82
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
0
0
0
0
1.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
0
0
0
1.71
0
0
0
0
1.75
0
0

Nguyn ThThm

11CDHH1

Trn Duy Minh


Thiu

11CDHH1

Th Thu Thy

11CDHH1

Trng Ngc
Thy
Bch

11CDHH1

Cao Th

Thy

11CDHH1

Bi Cng Tin

11CDHH1

Phm Hunh
Trm
Ngc

11CDHH1

Nguyn Ngc
Trinh
Bng

11CDHH1

L Th Thanh
T

11CDHH1

3004110360
3004110360
3004110360
3004110360
3004110403
3004110403
3004110403
3004110403
3004110403
3004110403
3004110403
3004110403
3004110403
3004110403
3004110403
3004110403
3004110403
3004110406
3004110406
3004110406
3004110406
3004110406
3004110406
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110409
3004110268
3004110268
3004110268
3004110268
3004110268
3004110268
3004110268
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433

0
0
0
0
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
0
0
0
0
0
1.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
0
0
0
0
0
0
1.75
0
0
0
0
0

Nguyn Trng
Tun

11CDHH1

Trng Quc
Tun

11CDHH1

Vn Cng Tun

11CDHH1

Nguyn VnT

11CDHH1

Nguyn Quc
Vit

11CDHH1

3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110433
3004110427
3004110427
3004110427
3004110427
3004110427
3004110427
3004110427
3004110427
3004110427
3004110437
3004110437
3004110437
3004110437
3004110437
3004110437
3004110437
3004110445
3004110445
3004110445
3004110445
3004110445
3004110445
3004110445
3004110445
3004110445
3004110445
3004110449
3004110449

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
0

Ng Kim

Vinh

11CDHH1

Phm Anh V

11CDHH1

Trng Thanh
Xun

11CDHH1

Nguyn Hong
Yn

11CDHH1

3004110449
3004110449
3004110449
3004110096
3004110096
3004110096
3004110096
3004110096
3004110096
3004110096
3004110096
3004110096
3004110096
3004110096
3004110550
3004110550
3004110550
3004110550
3004110550
3004110550
3004110550
3004110550
3004110550
3004110550
3004110550
3004110550
3004110550
3004110531
3004110531
3004110531
3004110531
3004110531
3004110531
3004110531
3004110464
3004110464
3004110464
3004110464
3004110464
3004110464
3004110464
3004110464
3004110464
3004110464
3004110464
3004110567
3004110567
3004110567
3004110567
3004110567
3004110567
3004110567
3004110523
3004110523
3004110523

0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
50
0
0

0
0
0
1.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
0
0
0
0
0
0
1.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
1.73
0
0

Nguyn ThH
Thu

11CDHH2

Phm NhtMinh

11CDHH2

H Minh

Nht

11CDHH2

H Thin

Thnh

11CDHH2

Anh Phm L
Thng

11CDHH2

Phm NgcTrung

11CDHH2

3004110523
3004110523
3004110523
3004110523
3004110523
3004110523
3004110523
3004110523
3004110523
3004110523
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110008
3007110017
3007110017
3007110017
3007110017
3007110017
3007110017
3007110017
3007110017
3007110017
3007110025
3007110025
3007110025
3007110025
3007110025
3007110025
3007110025
3007110025
3007110025
3007110025
3007110025
3007110025

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54 Ngc Kim
Anh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93 V Th Kim Cc
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42 Nguyn ThDung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDKT1

11CDKT1

11CDKT1

3007110004
3007110004
3007110004
3007110004
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110058
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110063
3007110064
3007110064
3007110064
3007110064
3007110064
3007110043

86
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
86

2.3
0
0
0
1.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
0
0
0
0
1.66

Trn Th

11CDKT1

Hunh HuHin

11CDKT1

Nguyn c
Hong

11CDKT1

Trn Th Anh
Hong

11CDKT1

V Th

11CDKT1

Hng

3007110043
3007110043
3007110043
3007110043
3007110070
3007110070
3007110070
3007110070
3007110070
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110079
3007110082
3007110082
3007110082
3007110082
3007110082
3007110090
3007110090
3007110090
3007110090
3007110104
3007110104
3007110104
3007110104

0
0
0
0
84
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
86
0
0
0
85
0
0
0

0
0
0
0
2.16
0
0
0
0
1.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
0
0
2.19
0
0
0
2.01
0
0
0

Nguyn ThL
Phng

11CDKT1

Trnh Th Hng
Linh

11CDKT1

Phm Th Kim
Loan

11CDKT1

Phm Th Xun
Mai

11CDKT1

on Th Thu
Nhi

11CDKT1

3007110104
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110108
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110112
3007110134
3007110134
3007110134
3007110134
3007110134
3007110134
3007110138
3007110138
3007110138
3007110138
3007110138
3007110158
3007110158
3007110158
3007110158

0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
77
0
0
0

0
1.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
1.87
0
0
0
0
1.71
0
0
0

Th

Nhung

11CDKT1

Nguyn ThNi

11CDKT1

Dng Th Tho
Xun

11CDKT1

L Th BchTho

11CDKT1

Phm Th Cm
Tin

11CDKT1

3007110158
3007110158
3007110158
3007110158
3007110168
3007110168
3007110168
3007110168
3007110173
3007110173
3007110173
3007110173
3007110173
3007110173
3007110173
3007110173
3007110173
3007110173
3007110173
3007110173
3007110173
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110237
3007110335
3007110335
3007110335
3007110335
3007110335
3007110335
3007110335
3007110335
3007110335
3007110335
3007110335
3007110358
3007110358
3007110358
3007110358
3007110358

0
0
0
0
93
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0

0
0
0
0
1.93
0
0
0
1.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0
0
0
0

Trn Th Thy
Trang

11CDKT1

Vng T Trinh

11CDKT1

Nguyn Hu
Dng

11CDKT2

Nguyn ThDuyn
M

11CDKT2

Nguyn ThHnh
M

11CDKT2

3007110358
3007110358
3007110358
3007110248
3007110248
3007110248
3007110248
3007110248
3007110248
3007110248
3007110248
3007110362
3007110362
3007110362
3007110362
3007110362
3007110362
3007110362
3007110362
3007110287
3007110287
3007110287
3007110287
3007110287
3007110287
3007110287
3007110287
3007110210
3007110210
3007110210
3007110210
3007110210
3007110210
3007110210
3007110251
3007110251
3007110251
3007110251
3007110251
3007110251
3007110251
3007110266
3007110266
3007110266
3007110266
3007110266
3007110266
3007110266
3007110266
3007110266
3007110266
3007110266
3007110266
3007110266
3007110266

0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1.98
0
0
0
0
0
0
0
2.13
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2.13
0
0
0
0
0
0
2.06
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V Th NgcHuyn

11CDKT2

V Th Vi

Mi

11CDKT2

ng Th

11CDKT2

ng Th Qunh
Nh

11CDKT2

ng ThanhThanh

11CDKT2

Trng

11CDKT2

Thanh

3007110266
3007110355
3007110355
3007110355
3007110355
3007110355
3007110355
3007110355
3007110355
3007110278
3007110278
3007110278
3007110278
3007110278
3007110278
3007110278
3007110278
3007110278
3007110278
3007110278
3007110278
3007110278
3007110278
3007110278
3009110013
3009110013
3009110013
3009110013
3009110013
3009110013
3009110018
3009110018
3009110018
3009110018
3009110018
3009110018
3009110021
3009110021
3009110021
3009110021
3009110021
3009110021
3009110021
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038

0
78
0
0
0
0
0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2.21
0
0
0
0
0
0
0
2.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0
0
0
0
0
2.18
0
0
0
0
0
1.8
0
0
0
0
0
0
2.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn Thanh
Tho

11CDKT2

Nguyn VnThng

11CDKT2

Cao HongAn
N Hng 11CDMT

L Hunh Anh

11CDMT

Vn

Bng

11CDMT

L Quang Chin

11CDMT

3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110038
3009110039
3009110039
3009110039
3009110039
3009110039
3009110039
3009110039
3009110039
3009110039
3009110039
3009110039
3009110039
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344
3009110344

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9 Ng Th ThuCc
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64 V Th HaDiu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDMT

11CDMT

3009110344
3009110344
3009110475
3009110475
3009110475
3009110475
3009110475
3009110475
3009110475
3009110475
3009110056
3009110056
3009110056
3009110056
3009110056
3009110056
3009110056
3009110056
3009110056
3009110056
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110068
3009110092
3009110092
3009110092
3009110092

0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0

0
0
2.38
0
0
0
0
0
0
0
2.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
0
0
0

L Trn Khng
Duy

11CDMT

Nguyn ThGm
Hng

11CDMT

Thiu NgcHo

11CDMT

Nguyn ThHun

11CDMT

3009110092
3009110092
3009110092
3009110092
3009110092
3009110092
3009110092
3009110092
3009110094
3009110094
3009110094
3009110094
3009110094
3009110094
3009110118
3009110118
3009110118
3009110118
3009110118
3009110118
3009110118
3009110118
3009110148
3009110148
3009110148
3009110148
3009110148
3009110148
3009110148
3009110428
3009110428
3009110428
3009110428
3009110428
3009110428
3009110414
3009110414
3009110414
3009110414
3009110414
3009110195
3009110195
3009110195
3009110195
3009110195
3009110195
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404

0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
0
0
0
0
0
2.15
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
0
0
0
0
0
2.21
0
0
0
0
0
2.12
0
0
0
0
2.05
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0
0
0
0
0

Bi Thanh Huy

11CDMT

L Th Kim Lin

11CDMT

Trn Th Trc
My

11CDMT

Nguyn Hu
Ngn

11CDMT

L nh

11CDMT

Nguyn

Nguyn ng
Phong

11CDMT

Trn QuangQun

11CDMT

3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110404
3009110433
3009110433
3009110433
3009110433
3009110433
3009110433
3009110433
3009110433
3009110433
3009110241
3009110241
3009110241
3009110241
3009110241
3009110241
3009110242
3009110242
3009110242
3009110242
3009110242
3009110242
3009110242
3009110242
3009110401

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
84

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0
0
0
0
0
2.08
0
0
0
0
0
0
0
2.34

Nguyn B Thch

11CDMT

Nguyn ThTho

11CDMT

Nguyn ThTho
Thanh

11CDMT

Nguyn S Tn
Trung

11CDMT

3009110401
3009110401
3009110401
3009110401
3009110401
3009110291
3009110291
3009110291
3009110291
3009110291
3009110291
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110299
3009110301
3009110301
3009110301
3009110301
3009110301
3009110301
3009110301
3009110301
3009110301
3009110301
3009110301
3009110301
3009110460
3009110460
3009110460
3009110460
3009110460
3009110460
3009110460
3009110460
3009110460
3009110460

0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2.31
0
0
0
0
0
2.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V Th ThyTrang

11CDMT

V Th Thanh
Trc

11CDMT

Trn Quc Trung

11CDMT

V Trung Trc

11CDMT

3009110460
3009110460
3009110460
3009110460
3009110460
3009110460
3009110460
3009110267
3009110267
3009110267
3009110267
3009110267
3009110267
3009110267
3015110030
3015110030
3015110030
3015110030
3015110030
3015110030
3015110030
3015110030
3015110030
3015110030
3015110030
3015110030
3015110030
3015110030
3015110030
3015110009
3015110009
3015110009
3015110009
3015110009
3015110009
3015110009
3015110009
3015110009
3015110009
3015110009
3015110009
3015110009
3015110009
3015110009
3015110019
3015110019
3015110019
3015110019
3015110019
3015110019
3015110018
3015110018
3015110018
3015110018
3015110018

0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2.06
0
0
0
0
0
0
2.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
0
0
0
0
0
2.01
0
0
0
0

Nguyn Hong
Tng

11CDMT

Nguyn ThHng
Minh

11CDNL

Nguyn Tin
Nam

11CDNL

Trng Hoi
Nam

11CDNL

Mai Ly

11CDNL

Quang

3015110018
3015110018
3015110011
3015110011
3015110011
3015110011
3015110011
3015110011
3015110011
3015110011
3015110011
3015110011
3015110011
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110012
3015110031
3015110031
3015110031
3015110031
3015110031
3015110031
3015110031
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029

0
0
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0
0
0
0
0
0
1.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn Cng
Sn

11CDNL

Phm NgcThng

11CDNL

Nguyn Hu
Vit

11CDNL

Trng Hong
V

11CDNL

3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3015110029
3013110009
3013110009
3013110009
3013110009
3013110009
3013110009
3013110009
3013110004
3013110004
3013110004
3013110004
3013110004
3013110005
3013110005
3013110005
3013110005
3013110005
3013110005
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110027
3013110040
3013110040
3013110040
3013110040
3013110040
3013110040

0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1.72
0
0
0
0
0
0
2.16
0
0
0
0
1.79
0
0
0
0
0
1.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
0
0
0
0
0

Nguyn Hng
Anh Tr Qu
11CDQT1

Nguyn Xun
c

11CDQT1

V Th

11CDQT1

L Th NgcGiu

11CDQT1

Nguyn ThH

11CDQT1

3013110040
3013110040
3013110040
3013110040
3013110040
3013110040
3013110052
3013110052
3013110052
3013110052
3013110052
3013110049
3013110049
3013110049
3013110049
3013110049
3013110057
3013110057
3013110057
3013110057
3013110057
3013110065
3013110065
3013110065
3013110065
3013110065
3013110080
3013110080
3013110080
3013110080
3013110080
3013110080
3013110093
3013110093
3013110093
3013110093
3013110093
3013110093
3013110093
3013110093
3013110099
3013110099
3013110099
3013110099
3013110099
3013110114
3013110114
3013110114
3013110114
3013110114
3013110114
3013110114
3013110119
3013110119
3013110119

0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
84
0
0
0
0
84
0
0
0
0
83
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
83
0
0

0
0
0
0
0
0
1.86
0
0
0
0
2.05
0
0
0
0
2.15
0
0
0
0
1.99
0
0
0
0
1.83
0
0
0
0
0
1.71
0
0
0
0
0
0
0
2.16
0
0
0
0
1.73
0
0
0
0
0
0
1.98
0
0

Thch Th Thu
Hoa

11CDQT1

H L Bch Hong

11CDQT1

Hng NgcHuyn

11CDQT1

Chu Th

11CDQT1

Li

Nguyn ThLoan
Thanh

11CDQT1

Hunh Th Thu
Ngn

11CDQT1

Hunh Th Bo
Ngc

11CDQT1

L Th

11CDQT1

Nhung

V Th Hong
Oanh

11CDQT1

3013110119
3013110119
3013110130
3013110130
3013110130
3013110130
3013110130
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110131
3013110124
3013110124
3013110124
3013110124
3013110124
3013110124
3013110139
3013110139
3013110139
3013110139
3013110139
3013110135
3013110135
3013110135
3013110135
3013110135
3013110198
3013110198
3013110198
3013110198
3013110198
3013110198
3013110158
3013110158
3013110158
3013110158
3013110158
3013110151
3013110151

0
0
84
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
86
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
50
0

0
0
2.1
0
0
0
0
1.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0
0
0
0
0
1.79
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
1.78
0
0
0
0
0
1.8
0
0
0
0
1.73
0

Nguyn Kiu
Phc

11CDQT1

Nguyn Nhn
Phc

11CDQT1

Trn Nguyn
Phng
Uyn

11CDQT1

Tin

11CDQT1

Nguyn Hong
Sn

11CDQT1

Chau Tun Tha


Rch

11CDQT1

Phan N

Thanh

11CDQT1

Phan L Anh
Thnh

11CDQT1

3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110151
3013110147
3013110147
3013110147
3013110147
3013110147
3013110147
3013110188
3013110188
3013110188
3013110188
3013110188
3013110188
3013110188
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110237
3013110200
3013110200
3013110200
3013110200
3013110200
3013110200
3013110329
3013110329
3013110329

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
84
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
0
0
0
0
0
1.77
0
0
0
0
0
0
2.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
0
0
0
0
0
1.96
0
0

Nguyn ThTh
Anh

11CDQT1

Trn Th Mng
Vn

11CDQT1

Trng

Cao

11CDQT2

V Th

Giu

11CDQT2

L Th M Hnh

11CDQT2

3013110329
3013110329
3013110248
3013110248
3013110248
3013110248
3013110248
3013110248
3013110248
3013110248
3013110248
3013110248
3013110248
3013110248
3013110248
3013110248
3013112001
3013112001
3013112001
3013112001
3013112001
3013112001
3013112001
3013112001
3013112001
3013112001
3013112001
3013112001
3013112001
3013112001
3013112001
3013110351
3013110351
3013110351
3013110351
3013110351
3013110351
3013110343
3013110343
3013110343
3013110343
3013110343
3013110324
3013110324
3013110324
3013110324
3013110324
3013110324
3013110324
3013110324
3013110309
3013110309
3013110309
3013110309
3013110309

0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
47
0
0
0
0

0
0
1.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0
0
0
0
0
1.87
0
0
0
0
2.2
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0

Hunh MinhLu

11CDQT2

L Th TrcLy

11CDQT2

Hong VnNam

11CDQT2

Trn QuangNht
Minh

11CDQT2

Nguyn Ngc
Nh
T

11CDQT2

Mai Hong Qun


Phi

11CDQT2

3013110309
3013110309
3013110309
3013110309
3013110309
3013110309
3013110309
3013110309
3013110309
3013110309
3013110309
3013110309
3013110309
3013110309
3013110306
3013110306
3013110306
3013110306
3013110306
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3007090423
3013110349
3013110349
3013110349
3013110349
3013110349
3013110349
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0
0
0
0
2.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
1.78
0
0
0
0
0

V Thnh Thun

11CDQT2

L Th

11CDQT2

Thy

L Th Yn Th

11CDQT2

L Hong Phng
Trang

11CDQT2

4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
4013112001
3013110249
3013110249
3013110249
3013110249
3013110321
3013110321
3013110321
3013110321
3013110321
3013110278
3013110278
3013110278
3013110278
3013110278
3013110278
3013110278
3013110278
3013110278
3013110278
3013110278
3013110286
3013110286
3013110286
3013110286
3013110286
3013110286
3013110286
3013110286
3013110286
3013110286
3013110286
3013110286
3013110301
3013110301

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
83
0
0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
0
0
0
2.37
0
0
0
0
2.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0

Nguyn ThTrinh
Ngc

11CDQT2

Trn Kin Trung

11CDQT2

Nguyn DuyTun

11CDQT2

Ng Th Thanh
Tuyn

11CDQT2

Nguyn ThVn
Thanh

11CDQT2

3013110301
3013110301
3013110301
3013110301
3013110301
3013110216
3013110216
3013110216
3013110216
3013110216
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110014
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026

0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0

0
0
0
0
0
2.19 Trn c Vit
0
0
0
0
1.08 Nguyn Thi
Bo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88 Trnh Th Danh
0
0
0

11CDQT2

11CDSH

11CDSH

3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110026
3008110033
3008110033
3008110033
3008110033
3008110033
3008110041
3008110041
3008110041
3008110041
3008110041
3008110041
3008110041
3008110053
3008110053
3008110053
3008110053
3008110053
3008110044
3008110044
3008110044
3008110044
3008110044
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
84
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
0
0
0
0
2.06
0
0
0
0
0
0
2.26
0
0
0
0
2.29
0
0
0
0
1.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L Th HngDung

11CDSH

Nguyn Cng
Giang

11CDSH

o Th Bch
H

11CDSH

Nguyn VnHn

11CDSH

Hunh Th Hiu
Hnh

11CDSH

3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110351
3008110083
3008110083
3008110083
3008110083
3008110083
3008110083
3008110083
3008110083
3008110083
3008110083
3008110389
3008110389
3008110389
3008110389
3008110389
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110089
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
0
0
0
0
1.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
0
0
0
0

Nguyn ThHu

11CDSH

Nguyn ThHng
Thanh

11CDSH

Nguyn Quc
Khnh

11CDSH

V Minh

11CDSH

Khi

3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110091
3008110097
3008110097
3008110097
3008110097
3008110097
3008110097
3008110097
3008110097
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110429

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27 Nguyn Trng
Kin
0
0
0
0
0
0
0
1.75 Trng Minh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDSH

11CDSH

3008110429
3008110429
3008110429
3008110429
3008110137
3008110137
3008110137
3008110137
3008110137
3008110137
3008110148
3008110148
3008110148
3008110148
3008110148
3008110148
3008110148
3008110148
3008110148
3008110148
3008110148
3008110148
3008110148
3008110148
3008110148
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149

0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2.05 Nguyn VnNam
0
0
0
0
0
2 Nguyn Xun
Ngha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65 Phan TrngNgha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDSH

11CDSH

11CDSH

3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110149
3008110150
3008110150
3008110150
3008110150
3008110150
3008110150
3008110435
3008110435
3008110435
3008110435
3008110435
3008110162
3008110162
3008110162
3008110162
3008110162
3008110162
3008110162
3008110162
3008110156
3008110156
3008110156
3008110156
3008110156
3008110156
3008110156
3008110156
3008110156
3008110166
3008110166
3008110166
3008110166
3008110166
3008110166
3008110382
3008110382
3008110382
3008110382

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
84
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
0
0
0
0
0
1.91
0
0
0
0
2.06
0
0
0
0
0
0
0
2.11
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
0
0
0
0
0
2.18
0
0
0

H c

Nguyn

11CDSH

Ng Th YnNhi

11CDSH

Nguyn ThNhi
Yn

11CDSH

Trn Th Hunh
Nh

11CDSH

Bch Th MiNi

11CDSH

Trn Th Thanh
Phng

11CDSH

3008110382
3008110382
3008110195
3008110195
3008110195
3008110195
3008110195
3008110195
3008110195
3008110195
3008110195
3008110195
3008110195
3008110195
3008110195
3008110217
3008110217
3008110217
3008110217
3008110217
3008110217
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110248
3008110255
3008110255
3008110255
3008110255
3008110255

0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0

0
0
1.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
0
0
0
0

Nguyn Thanh
Qu

11CDSH

Lu Cm Tho

11CDSH

Vn Cng Tin

11CDSH

o Th

11CDSH

Tit

3008110271
3008110271
3008110271
3008110271
3008110271
3008110276
3008110276
3008110276
3008110276
3008110276
3008110276
3008110276
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110379
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110280
3008110291
3008110291

86
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0

2.13
0
0
0
0
1.8
0
0
0
0
0
0
2.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0

V Hong Thy
Trang

11CDSH

Nguyn ThTrinh
Qu

11CDSH

Tng Bi

Trinh

11CDSH

Nguyn ThTrc

11CDSH

Nguyn Phm
Tuyn
Kim

11CDSH

3008110291
3008110291
3008110291
3008110291
3008110291
3008110291
3008110291
3008110291
3008110303
3008110303
3008110303
3008110303
3008110303
3008110303
3008110305
3008110305
3008110305
3008110305
3008110305
3008110305
3008110305
3008110305
3008110305
3008110305
3008110305
3008110305
3008110305
3008110307
3008110307
3008110307
3008110307
3008110307
3008110307
3008110307
3008110307
3008110307
3008110307
3008110307
3008110309
3008110309
3008110309
3008110309
3008110309
3008110309
3008110309
3008110309
3008110309
3008110309
3008110309
3008110309
3008110309
3008110309
3001110025
3001110025
3001110025

0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
0
0
0
0
0
1.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
0
0

L Tun

11CDSH

Nguyn AnhV

11CDSH

Nguyn PhiV

11CDSH

Trn Vn V

11CDSH

inh Tin Dng

11CDTH1

3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110025
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110026

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19 L Quc
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dng

11CDTH1

3001110026
3001110026
3001110026
3001110026
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110038
3001110051
3001110051
3001110051
3001110051
3001110051
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060

0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2 Nguyn Khnh
H
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24 Thn Th Ngc
Hiu
0
0
0
0
1.5 Nguyn ThKhanh
Bo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDTH1

11CDTH1

11CDTH1

3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3013110060
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110067
3001110077
3001110077
3001110077
3001110077
3001110077
3001110085

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56 Phm ngKhoa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23 Phm Th Linh
0
0
0
0
1.35 Nguyn VnLong

11CDTH1

11CDTH1

11CDTH1

3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110085
3001110075
3001110075
3001110075
3001110075
3001110075
3001110315
3001110315
3001110315
3001110315
3001110315
3001110315
3001110315
3001110315
3001110125
3001110125
3001110125
3001110125
3001110125
3001110125
3001110125
3001110125
3001110190
3001110190
3001110190
3001110190
3001110190
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
37
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
0
0
2.12
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
0
0
0
1.55
0
0
0

Trn Th Thy
Li

11CDTH1

Ngc

11CDTH1

Mai Th Xun
Sang

11CDTH1

Nguyn ThVn
Cm

11CDTH1

Thch VnhVin

11CDTH1

Bi Duy

3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110204
3001110197
3001110197
3001110197
3001110197
3001110197
3001110197
3001110200
3001110200
3001110200
3001110200
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110203
3001110244
3001110244
3001110244
3001110244
3001110244
3001110244
3001110227
3001110227
3001110227

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
82
0
0
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
83
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0
0
0
0
0
1.93
0
0
0
1.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
1.95
0
0

Nguyn ThVy
Trc

11CDTH1

Nguyn ThXuyn
Kim

11CDTH1

Jackary

11CDTH1

Ya

Nguyn Trn
Anh
Duy

11CDTH2

L Trng

11CDTH2

Chnh

3001110227
3001110227
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110229
3001110206
3001110206
3001110206
3001110206
3001110206
3001110206
3001110206
3001110272
3001110272
3001110272
3001110272
3001110272
3001110272
3001110272
3001110272
3001110272
3001110272
3001110272
3001110272
3001110265
3001110265
3001110265
3001110265
3001110265
3001110265
3001110265
3001110265
3001110265
3001110265
3001110265

0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0
0
0
0
0
0
1.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn ng
Cng

11CDTH2

Nguyn PhCng

11CDTH2

inh Vn Dng

11CDTH2

L Quang Hi
Dng

11CDTH2

3001110265
3001110250
3001110250
3001110250
3001110250
3001110250
3001110250
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110233
3001110283
3001110283
3001110283
3001110283
3001110283
3001110283
3001110283
3001110283
3001110283
3001110283
3001110283
3001110283
3001110283

0
80
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2.4 Lm Thnht
0
0
0
0
0
1.25 Nguyn Hing
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6 Phan Ngc Hi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDTH2

11CDTH2

11CDTH2

3001110283
3001110283
3001110301
3001110301
3001110301
3001110301
3001110301
3001110301
3001110262
3001110262
3001110262
3001110262
3001110262
3001110262
3001110262
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110260
3001110288
3001110288
3001110288
3001110288
3001110288
3001110288
3001110288
3001110288
3001110288
3001110288
3001110288
3001110288
3001110288
3001110288

0
0
80
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.89
0
0
0
0
0
2.05
0
0
0
0
0
0
1.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L Ngha

Hip

11CDTH2

Nguyn Quc
Huy

11CDTH2

Trng Ngc
Huyn

11CDTH2

L c

11CDTH2

Long

3001110288
3001110288
3001110288
3001110288
3001110217
3001110217
3001110217
3001110217
3001110217
3001110217
3001110217
3001110217
3001110217
3001110217
3001110217
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110239
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110240
3001110307
3001110307
3001110307
3001110307
3001110307
3001110307

0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
0
0
0
0
0

V Thanh Li

11CDTH2

Nguyn c
Nguyn

11CDTH2

Nguyn nh
Ti

11CDTH2

Nguyn

11CDTH2

Tn

3001110307
3001110307
3001110307
3001110307
3001110307
3001110307
3001110307
3001110307
3001110307
3001110307
3001110252
3001110252
3001110252
3001110252
3001110252
3001110252
3001110252
3001110252
3001110252
3001110252
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110234
3001110254
3001110254
3001110254
3001110254
3001110254
3001110254
3001110254
3001110254
3001110254
3001110254
3001110306
3001110306
3001110306
3001110306

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
0
0
0

Trn Trc Thin


Thut

11CDTH2

L Thnh Trung

11CDTH2

Tng Ngc Tun

11CDTH2

Trn QuangVinh

11CDTH2

3001110306
3001110306
3001110306
3001110306
3005110027
3005110027
3005110027
3005110027
3005110027
3005110027
3005110027
3005110027
3005110027
3005110027
3005110033
3005110033
3005110033
3005110033
3005110033
3005110033
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005100073
3005110013
3005110013
3005110013

0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0

0
0
0
0
2.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
0
0
0
0
1.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
0

H Th NgcChu

11CDTP1

Trng ThChi
Bch

11CDTP1

Nguyn Hong
C

11CDTP1

Phm Tin nh

11CDTP1

3005110013
3005110013
3005110013
3005110013
3005110013
3005110013
3005110013
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110093
3005110101
3005110101
3005110101
3005110101
3005110101
3005110112
3005110112
3005110112
3005110112
3005110112
3005110117
3005110117
3005110117
3005110117
3005110117
3005110117
3005110117
3005110117
3005110099
3005110099
3005110099
3005110099
3005110099
3005110086
3005110086
3005110086
3005110086
3005110086
3005110168
3005110168

0
0
0
0
0
0
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
87
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
0
0
92
0
0
0
0
89
0
0
0
0
80
0

0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
0
0
0
0
2.06
0
0
0
0
1.99
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0
0
0
0
2.55
0
0
0
0
2.35
0

Nguyn Thanh
Hin

11CDTP1

Gip Vn Ha

11CDTP1

Nguyn ng
Huy

11CDTP1

Hong Th Huyn

11CDTP1

Phm Tn Hng

11CDTP1

V Th

Hng

11CDTP1

Nguyn ThMai
Hong

11CDTP1

3005110168
3005110168
3005110168
3005110168
3005110168
3005110168
3005110168
3005110206
3005110206
3005110206
3005110206
3005110206
3005110206
3005110206
3005110229
3005110229
3005110229
3005110229
3005110229
3005110229
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110243
3005110265
3005110265

0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
0

0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
0
0
0
0
0
2.2
0
0
0
0
0
1.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
0

Trnh Th Thanh
Nhn

11CDTP1

Nguyn PhiPha

11CDTP1

Nguyn HuyQuang

11CDTP1

Trng AnhTi

11CDTP1

3005110265
3005110265
3005110265
3005110265
3005110265
3005110265
3005110265
3005110265
3005110265
3005110258
3005110258
3005110258
3005110258
3005110258
3005110258
3005110281
3005110281
3005110281
3005110281
3005110281
3005110281
3005110406
3005110406
3005110406
3005110406
3005110406
3005110406
3005110406
3005110406
3005110406
3005110406
3005110411
3005110411
3005110411
3005110411
3005110411
3005110411
3005110411
3005110411
3005110525
3005110525
3005110525
3005110525
3005110525
3005110468
3005110468
3005110468
3005110468
3005110468
3005110468
3005110504
3005110504
3005110504
3005110504
3005110504

0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
0
0
0
0
0
2.02
0
0
0
0
0
1.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
0
0
2.49
0
0
0
0
0
2.66
0
0
0
0

Nguyn Ngc
Tm

11CDTP1

Bi Th M Tho

11CDTP1

Cao Th Mng
Tuyn

11CDTP1

V Th NgcHin

11CDTP2

Nguyn ThHng
Thanh

11CDTP2

Nguyn Hu
Huy

11CDTP2

L Nguyn Lm

11CDTP2

3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110486
3005110523
3005110523
3005110523
3005110523
3005110523
3005110544
3005110544
3005110544
3005110544
3005110544
3005110544
3005110544
3005110544
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110460
3005110495
3005110495
3005110495
3005110495
3005110495
3006110027

48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0
76

2.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
0
0
0
0
2.04
0
0
0
0
0
0
0
1.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0
0
0
0
1.7

Hunh Vn Tn

11CDTP2

Hong Th Bch
Thy

11CDTP2

Hong L Thy
Trn

11CDTP2

Thnh Triu

11CDTP2

Nguyn Thy
Vi Thy

11CDTP2

Trng MDin

11CDTS1

3006110027
3006110027
3006110027
3006110027
3006110027
3006110027
3006110027
3006110027
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110045
3006110073
3006110073
3006110073
3006110073
3006110073
3006110073
3006110078
3006110078

0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
83
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1.71 Nguyn ThHng
Thanh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04 Phm Th Phng
Hin
0
0
0
0
0
1.84 L Th
Hon
0

11CDTS1

11CDTS1

11CDTS1

3006110078
3006110078
3006110078
3006110078
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110084
3006110114
3006110114
3006110114
3006110114
3006110114
3006110144
3006110144
3006110144
3006110144
3006110144
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191
3006110191

0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
88
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0
0
0
0
2.01
0
0
0
0
1.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nguyn ThHuy
Kim

11CDTS1

Dng Khnh
Linh

11CDTS1

Hunh Th Mn

11CDTS1

Nguyn ThPhng
Bch

11CDTS1

3006110212
3006110212
3006110212
3006110212
3006110212
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3003110037
3006110276
3006110276
3006110276
3006110276
3006110276
3006110276
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403
3006110403

86
0
0
0
0
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.15
0
0
0
0
1.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0
0
0
0
0
1.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dng Th Sng
Thu

11CDTS1

Nguyn Cng
Thun

11CDTS1

Trn ThanhTr

11CDTS1

Nguyn VnBa

11CDTS2

3006110403
3006110403
3006110354
3006110354
3006110354
3006110354
3006110354
3006110354
3006110354
3006110354
3006110354
3006110375
3006110375
3006110375
3006110375
3006110375
3006110375
3006110414
3006110414
3006110414
3006110414
3006110414
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110061
3006110353
3006110353
3006110353
3006110353
3006110353
3006110353
3006110353
3006110353
3006110353
3006110353
3006110353

0
0
84
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2.11
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
0
0
0
0
0
2.21
0
0
0
0
2.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Phan Vn Chnh

11CDTS2

Nguyn VitDng

11CDTS2

Phm Anh Duy

11CDTS2

Nguyn ThHnh

11CDTS2

Bi Th AnhTh

11CDTS2

3006110353
3016110022
3016110022
3016110022
3016110022
3016110022
3016110022
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110381
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110031
3016110350
3016110350
3016110350
3016110350
3016110350

0
80
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
0
0
0
0

0
1.84
0
0
0
0
0
1.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
0
0
0
0

Lc Thanh Tun
Anh

11CDHN

Nguyn Minh
Bnh
Cao

11CDHN

Trn Huy Thin


Cm

11CDHN

Lm Vn

11CDHN

Cu

3016110369
3016110369
3016110369
3016110369
3016110369
3016110369
3016110369
3016110369
3016110037
3016110037
3016110037
3016110037
3016110037
3016110037
3016110037
3016110037
3016110367
3016110367
3016110367
3016110367
3016110367
3016110367
3016110367
3016110367
3016110367
3016110367
3016110039
3016110039
3016110039
3016110039
3016110039
3016110039
3016110039
3016110344
3016110344
3016110344
3016110344
3016110344
3016110344
3016110344
3016110344
3016110344
3016110344
3016110344
3016110344
3016110379
3016110379
3016110379
3016110379
3016110379
3016110379
3016110379
3016110379
3016110059
3016110059

77
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
0
0
56
0

1.95
0
0
0
0
0
0
0
1.81
0
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
0
0
0
0
0
0
0
2.06
0

Phm CngChi

11CDHN

Nguyn Trung
Chnh

11CDHN

Nguyn Hu
Cng
Quc

11CDHN

Tin Phi

Du

11CDHN

Cao Vn

ng

11CDHN

Lm Th Ngc
H

11CDHN

Trnh Th Thu
Hng

11CDHN

3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110059
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110085
3016110089

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14 Phng Trung
Hiu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09 M Thin Hong

11CDHN

11CDHN

3016110089
3016110089
3016110089
3016110089
3016110089
3016110089
3016110325
3016110325
3016110325
3016110325
3016110325
3016110325
3016110325
3016110325
3016110092
3016110092
3016110092
3016110092
3016110092
3016110092
3016110092
3016110087
3016110087
3016110087
3016110087
3016110087
3016110087
3016110129
3016110129
3016110129
3016110129
3016110129
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139

0
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2.17
0
0
0
0
0
0
0
1.93
0
0
0
0
0
0
1.9
0
0
0
0
0
1.83
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Trng Minh
Hong

11CDHN

Nguyn VnHun

11CDHN

Dng VnHng

11CDHN

Mnh

11CDHN

Bi

Nguyn Quc
Nam

11CDHN

3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110139
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110144
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110160
3016110175
3016110175
3016110175

0
0
0
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0

0
0
0
0
0
1.45 Nguyn VnNga
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74 Nguyn VnNhn
Thanh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48 Bi Ngc Phi
0
0

11CDHN

11CDHN

11CDHN

3016110175
3016110175
3016110175
3016110175
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110183
3016110171
3016110171
3016110171
3016110171
3016110171
3016110171
3016110171
3016110171
3016110171
3016110171
3016110171
3016110171
3016110171
3016110171
3016110171
3016110337
3016110337
3016110337
3016110337
3016110337
3016110303

0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
82

0
0
0
0
1.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0
0
0
0
1.85

L Nguyn Phc

11CDHN

Nguyn ThPhng
Lan

11CDHN

Nguyn ng
Qu

11CDHN

V Vn

11CDHN

Sinh

3016110303
3016110303
3016110303
3016110303
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110324
3016110340
3016110340
3016110340
3016110340
3016110340
3016110340
3016110340
3016110340
3016110340
3016110340
3016110340
3016110276
3016110276
3016110276
3016110276
3016110276
3016110276
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248

0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0
0
0
0
0
1.33
0
0
0
0
0
0
0
0

Trn Tn Ti

11CDHN

Nguyn Nht
Trng

11CDHN

Nguyn VnTun

11CDHN

H Thanh Tng

11CDHN

3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110248
3016110288
3016110288
3016110288
3016110288
3016110288
3016110288
3016110288
3016110288
3016110288
3016110288
3016110288
3016110288
3016110288
3016110288
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74 Quch TinVinh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56 Phm NgcVng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11CDHN

11CDHN

3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285
3016110285

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

U KIN LM KHA LUN TT NGHIP V HC B SUNG


Mn hc cha t
Chi tit my
C lu cht
H thng thy lc - kh nn
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Th nghim vt l i cng
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin
iu khin logic kh trnh (PLC)
K thut in t
Tin hc ng dng (AutoCAD)
C l thuyt
Chi tit my
Vt liu c kh
K thut nhit
Sc bn vt liu
Cng ngh x l vt liu
C lu cht
K thut nng chuyn
An ton lao ng
Nguyn l ct kim loi
My ct kim loi
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
Cng ngh kim loi
Cng ngh CAD/CAM
Cng ngh CNC
Robot cng nghip
T ng ha qu trnh sn xut
Cc phng php gia cng c bit
Thc hnh thy lc
Thc hnh kh nn
Thc hnh ngui
Thc hnh tin
Thc hnh phay - bo
Thc hnh hn
Thc hnh trn my CNC
n chi tit my
n cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Ha i cng
Qun tr hc
Gio dc th cht 1
Ton cao cp A3
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

S tn ch
3
2
2
4
3
1
0
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
4
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0

Nhm bt buc t chn


Vi iu khin
K thut in t
My ct kim loi
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 2
Cng ngh kim loi
n chi tit my
n cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin
Hnh ha - V k thut
C l thuyt
Chi tit my
n chi tit my
n cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Phng php nghin cu khoa hc
Th nghim vt l i cng
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin
C l thuyt
My ct kim loi
n chi tit my
n cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh kim loi
n cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 1
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin
K thut in t
V c kh
Sc bn vt liu
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 2
Cng ngh kim loi
Cc phng php gia cng c bit
Thc hnh trn my CNC
n chi tit my
n cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Mi trng v con ngi
Ton cao cp A3
Phng php nghin cu khoa hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin

0
2
2
3
2
2
2
1
1
4
0
2
3
2
3
1
1
4
2
1
0
2
2
3
1
1
4
1
2
0
2
2
2
1
4
2
0
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
1
4
2
2
2
0
0
2

iu khin logic kh trnh (PLC)


K thut in t
K thut in
Hnh ha - V k thut
V c kh
Tin hc ng dng (AutoCAD)
C l thuyt
Chi tit my
Vt liu c kh
Sc bn vt liu
Cng ngh x l vt liu
C lu cht
An ton lao ng
Nguyn l ct kim loi
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
Cng ngh CAD/CAM
Cng ngh CNC
Anh vn chuyn ngnh cng ngh ch to my
Thc hnh o lng k thut
Thc hnh ngui
Thc hnh tin
Thc hnh trn my CNC
n chi tit my
n cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Sinh hc i cng
K nng giao tip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Ton cao cp A3
Vt l i cng 2
Phng php nghin cu khoa hc
Th nghim vt l i cng
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin
K thut in
Thc hnh in c bn
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng
Gio dc quc phng - an ninh 4
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin
K thut in t

2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
4
2
2
3
3
2
2
2
1
3
2
2
0
0
0
0
2
2
1
4
3
3
2
1
2
0
0
2
2

Hnh ha - V k thut
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh kim loi
Cng ngh CAD/CAM
Cng ngh CNC
n cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin
Chi tit my
n chi tit my
n cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin
K thut in t
K thut in
Thc hnh in c bn
C l thuyt
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh CNC
n cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Th nghim vt l i cng
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin
iu khin logic kh trnh (PLC)
K thut in t
Chi tit my
Cng ngh CAD/CAM
Cng ngh CNC
Robot cng nghip
Cc phng php gia cng c bit
n chi tit my
n cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton qun tr
Qun tr hc
Marketing cn bn
Kinh t v m
Ngh thut lnh o
Thng mi in t
Kinh t quc t
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Qun tr thng hiu
Nghin cu Marketing
Qun tr vn phng

3
2
2
2
2
1
4
0
2
3
1
1
4
2
0
0
2
2
2
1
2
2
2
1
4
1
0
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
4
0
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2

Hnh vi t chc
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
C s vn ha Vit Nam
Xc sut thng k
Quy hoch tuyn tnh
Ton kinh t
Phng php nghin cu khoa hc
T tng H Ch Minh
Anh vn 1
Anh vn 2
Th trng chng khon
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr sn xut v dch v
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton qun tr
Ngh thut lnh o
Thng mi in t
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Qun tr thng hiu
Nghin cu Marketing
Qun tr vn phng
Hnh vi t chc
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
C s vn ha Vit Nam
Quy hoch tuyn tnh
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Sinh hc i cng
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr ti chnh
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton

2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
0
0
0
3
3
4
0
0
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
4
2
2
3
0
0
0
2
3
4
2
0
0
0
3
3
4
0
0
3

Thng mi in t
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Hnh vi t chc
Qun tr marketing
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr marketing
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc th cht 3
Anh vn 1
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton qun tr
Thu cho ngnh Qun tr kinh doanh
Sinh hc i cng
Kinh t vi m
Nguyn l thng k
Thng mi in t
Kinh t quc t
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Qun tr thng hiu
Nghin cu Marketing
Hnh vi t chc
Qun tr marketing
Phn mm SPSS
Thc tp tt nghip
C s vn ha Vit Nam
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 3
Ton cao cp C3
Xc sut thng k
Ton kinh t
Vt l i cng 1
Gio dc quc phng - an ninh 4
T tng H Ch Minh
Anh vn 1
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh qun tr

2
3
3
2
2
4
3
3
0
0
0
2
2
4
3
2
2
3
0
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
4
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
0
0
0
0
3

Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Qun tr sn xut v dch v
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton qun tr
Thu cho ngnh Qun tr kinh doanh
Thng mi in t
Kinh t quc t
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Qun tr thng hiu
Nghin cu Marketing
Hnh vi t chc
K nng giao tip
Phn mm SPSS
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
C s vn ha Vit Nam
Quy hoch tuyn tnh
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Sinh hc i cng
Mi trng v con ngi
Kinh t vi m
Nguyn l thng k
Thng mi in t
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut v dch v
Qun tr thng hiu
Nghin cu Marketing
Hnh vi t chc
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 2
Ton cao cp C2
Ton cao cp C3
Vt l i cng 1
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4

4
3
3
3
2
2
0
3
3
4
0
0
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
4
2
2
3
0
0
0
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
2
3
4
3
3
1
2
2
2
3
2

Php lut i cng


Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr sn xut v dch v
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Thu cho ngnh Qun tr kinh doanh
Ngh thut lnh o
Kinh t quc t
Tm l kinh doanh
Qun tr ti chnh
Qun tr sn xut v dch v
Nghin cu Marketing
Hnh vi t chc
Qun tr marketing
Phn mm SPSS
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Nhm bt buc t chn
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton qun tr
Thu cho ngnh Qun tr kinh doanh
Sinh hc i cng
Mi trng v con ngi
Kinh t vi m
Nguyn l thng k
Kinh t v m
Ngh thut lnh o
Thng mi in t
Kinh t quc t
Tm l kinh doanh
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Qun tr thng hiu
Nghin cu Marketing
Hnh vi t chc
Qun tr marketing
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Phn mm SPSS

2
2
0
0
0
0
3
4
3
0
0
3
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
4
3
2
0
3
3
4
0
0
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2

Tin hc ng dng trong qun tr


Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Gio dc th cht 3
Ton cao cp C3
Xc sut thng k
Quy hoch tuyn tnh
Vt l i cng 1
Phng php nghin cu khoa hc
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Lch s cc hc thuyt kinh t
Th trng chng khon
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Sinh hc i cng
Kinh t vi m
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr marketing
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Phn mm SPSS
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
C s vn ha Vit Nam
Gio dc th cht 1
Ton cao cp C1
Ton cao cp C2
Ton cao cp C3
Quy hoch tuyn tnh
Ton kinh t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton qun tr
Ngh thut lnh o
Thng mi in t
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Qun tr thng hiu
Nghin cu Marketing
Qun tr vn phng
Hnh vi t chc
Qun tr marketing
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip

2
4
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
0
0
0
0
0
2
3
3
3
3
3
2
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
4

C s vn ha Vit Nam
Quy hoch tuyn tnh
Th trng chng khon
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Sinh hc i cng
Qun tr chin lc
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Hnh vi t chc
Qun tr marketing
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton qun tr
Qun tr sn xut v dch v
Thc tp tt nghip
Quy hoch tuyn tnh
Ton kinh t
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Sinh hc i cng
Hnh vi t chc
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Vt l i cng 1
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thng mi in t
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Phn mm SPSS
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Kinh t vi m
Phn tch hot ng kinh doanh

2
2
3
3
0
0
0
2
3
3
4
3
0
0
0
3
3
2
2
2
4
3
3
3
0
0
3
3
4
2
2
2
0
0
2
2
4
3
2
2
0
0
2
3
3
2
2
4
2
3
0
0
3
3
3

Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thng mi in t
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr thng hiu
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton qun tr
Nguyn l thng k
Kinh t quc t
Qun tr chin lc
Nghin cu Marketing
Hnh vi t chc
Qun tr marketing
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 1
Gio dc th cht 3
Ton cao cp C3
Vt l i cng 1
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Anh vn 1
Anh vn 2
Th trng chng khon
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Kinh t quc t
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr ngun nhn lc
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh

4
3
3
3
2
0
0
2
3
2
4
3
0
0
0
3
3
4
0
0
3
3
3
3
3
3
2
2
3
4
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
0
0
3
3
4
0
0
3
3
4
0
0
3
3

Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr sn xut v dch v
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thng mi in t
Phn tch hot ng kinh doanh
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Phn mm SPSS
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Quy hoch tuyn tnh
Ton kinh t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton qun tr
Sinh hc i cng
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Hnh vi t chc
Qun tr marketing
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Quy hoch tuyn tnh
Vt l i cng 1
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr ti chnh
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thc tp tt nghip
Anh vn 1

4
0
0
3
4
2
2
0
0
3
4
3
3
3
2
0
0
2
3
3
2
4
3
2
2
0
0
3
3
2
3
3
3
2
2
4
2
0
3
4
3
3
2
2
3
2
2
0
0
3
3
3
3
4
2

Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Thng mi in t
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut v dch v
Qun tr chin lc
Qun tr thng hiu
Nghin cu Marketing
Hnh vi t chc
Qun tr marketing
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
C s vn ha Vit Nam
Ton cao cp C3
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Hnh vi t chc
Thc tp tt nghip
C s vn ha Vit Nam
Gio dc quc phng - an ninh 2
Phng php nghin cu khoa hc
Gio dc quc phng - an ninh 3
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr sn xut v dch v
Qun tr chin lc
Hnh vi t chc
Phn mm SPSS
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton qun tr
Thu cho ngnh Qun tr kinh doanh
Sinh hc i cng
Kinh t vi m
Nguyn l thng k
Ngh thut lnh o
Thng mi in t
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Qun tr thng hiu
Nghin cu Marketing
Qun tr vn phng

2
0
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2
4
2
2
3
0
0
0
2
4
2
3
2
3
0
0
3
3
2
2
2
4
0
3
3
4
0
0
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2

Hnh vi t chc
Qun tr marketing
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Phn mm SPSS
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
C s vn ha Vit Nam
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 2
Gio dc th cht 3
Xc sut thng k
Quy hoch tuyn tnh
Ton kinh t
Phng php nghin cu khoa hc
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Php lut i cng
Th trng chng khon
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thu cho ngnh Qun tr kinh doanh
Kinh t vi m
Qun tr sn xut v dch v
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Qun tr sn xut v dch v
Qun tr chin lc
Hnh vi t chc
Qun tr marketing
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Phn mm SPSS
Thc tp tt nghip
C s vn ha Vit Nam
Gio dc th cht 3
Quy hoch tuyn tnh
Ton kinh t
T tng H Ch Minh
Th trng chng khon
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton qun tr
Qun tr ti chnh
Qun tr chin lc
Qun tr vn phng
Qun tr marketing
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Ngh thut lnh o
Thng mi in t

2
2
3
2
2
4
2
3
3
1
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
0
0
0
2
3
3
3
4
0
3
3
3
2
2
3
2
4
2
2
2
2
2
3
0
0
3
3
3
2
2
4
0
3
2
2

Qun tr ngun nhn lc


Qun tr sn xut v dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Qun tr thng hiu
Nghin cu Marketing
Hnh vi t chc
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
C s vn ha Vit Nam
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thu cho ngnh Qun tr kinh doanh
Marketing cn bn
Ngh thut lnh o
Thng mi in t
Tm l kinh doanh
Qun tr ngun nhn lc
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr vn phng
Qun tr marketing
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Tin hc ng dng trong qun tr
Thc tp tt nghip
C s vn ha Vit Nam
Gio dc quc phng - an ninh 1
Quy hoch tuyn tnh
Vt l i cng 1
Anh vn 1
Th trng chng khon
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Kinh t vi m
Nguyn l thng k
Qun tr sn xut v dch v
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Ton cao cp C1
Ton cao cp C3
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr sn xut v dch v
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha l 1
Ha phn tch

3
3
3
3
2
3
2
2
4
2
3
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
4
2
3
2
2
2
3
3
0
0
0
3
3
3
4
3
2
2
3
2
0
0
0
3
4
0
0
2
2
2

Cc qu trnh & thit b truyn nhit


Cc qu trnh v thit b c hc
Vi sinh vt hc
K thut phn tch sinh ha
Tin sinh hc
Cng ngh ln men
K thut cc qu trnh sinh hc
n chuyn ngnh cng ngh sinh hc
n tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha l 1
Ha phn tch
Cng ngh ln men
Thc hnh cng ngh ln men
n tt nghip
Ton cao cp A3
Th nghim vt l i cng
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b c hc
Cng ngh enzyme
Tin sinh hc
Cng ngh ln men
K thut cc qu trnh sinh hc
Cng ngh sinh hc thc vt
n k thut cc qu trnh sinh hc
n tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Sinh l thc vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh ln men
n tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh & thit b truyn nhit
n tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha hu c
Cc qu trnh v thit b c hc
Cng ngh ln men
n tt nghip

2
2
3
2
2
3
3
2
4
3
0
0
0
2
2
2
3
1
4
2
1
3
0
0
2
2
3
2
3
3
3
1
4
0
0
0
0
2
3
1
4
3
0
0
2
4
3
3
2
0
0
2
2
3
4

Gio dc quc phng - an ninh 1


Th nghim vt l i cng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh qu trnh v thit b 1
Cng ngh sinh hc thc vt
n k thut cc qu trnh sinh hc
n chuyn ngnh cng ngh sinh hc
n tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha hu c
n tt nghip
Ton cao cp A3
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha l 1
n k thut cc qu trnh sinh hc
n chuyn ngnh cng ngh sinh hc
n tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b c hc
Thc hnh sinh l thc vt
n tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Nhm bt buc t chn
V k thut
Cc qu trnh & thit b truyn nhit
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Nhp mn cng ngh sinh hc
Cng ngh enzyme
Tin sinh hc
Cng ngh ln men
K thut cc qu trnh sinh hc
Cng ngh sinh hc thc vt
K thut phn tch vi sinh vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh ln men
n k thut cc qu trnh sinh hc
n chuyn ngnh cng ngh sinh hc
n tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc quc phng - an ninh 3

3
1
0
0
0
1
3
1
2
4
3
0
0
0
2
2
4
2
2
0
0
0
2
1
2
4
3
0
0
2
1
4
3
3
3
2
0
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
1
1
1
2
4
3
3
3

Gio dc quc phng - an ninh 4


Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b c hc
n tt nghip
Ton cao cp A3
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
Ha hu c
Tin sinh hc
Cng ngh ln men
n tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Th nghim ha phn tch
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vt l thc phm
K thut thc phm 2
Thit k cng ngh v nh my thc phm
ng dng CNSH trong cng ngh thc phm
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
V k thut
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
K thut thc phm 2
Thit k cng ngh v nh my thc phm
ng dng CNSH trong cng ngh thc phm
Pht trin sn phm
Kho lun tt nghip
nh gi cm quan thc phm
Phn tch vi sinh thc phm
Nhm bt buc t chn
V k thut
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Vt l thc phm
K thut thc phm 1
K thut thc phm 2
Thit k cng ngh v nh my thc phm
ng dng CNSH trong cng ngh thc phm
Pht trin sn phm
Thc hnh k thut thc phm
Thc hnh ng dng cng ngh sinh hc trong CNTP
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
Gio dc th cht 2
Th nghim vt l i cng

2
2
0
0
0
2
4
2
3
2
0
0
2
2
2
3
4
3
0
0
1
8
0
0
2
3
2
2
8
0
2
2
3
2
2
2
8
2
2
0
2
2
2
3
3
2
2
2
1
1
1
1
8
1
1

nh gi cm quan thc phm


Phn tch vi sinh thc phm
Thc hnh phn tch thc phm
Thc hnh phn tch vi sinh thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Vt l thc phm
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Kho lun tt nghip
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha sinh hc thc phm
Kho lun tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Ha sinh hc thc phm
Vt l thc phm
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Thc hnh ng dng cng ngh sinh hc trong CNTP
Th nghim vi sinh vt hc thc phm
Kho lun tt nghip
Gio dc th cht 2
Xc sut thng k
Vt l i cng 2
nh gi cm quan thc phm
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha l 1
Ha phn tch
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Cng ngh sau thu hoch
ng dng CNSH trong cng ngh thc phm
n hc phn k thut thc phm
Kho lun tt nghip
Sinh hc i cng
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 1
Gio dc th cht 3
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
Phn tch thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

2
2
2
1
0
0
0
2
2
2
2
8
1
2
0
0
0
2
8
3
0
2
2
2
2
1
1
8
1
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
1
8
2
3
3
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0

Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm


Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Th nghim ha phn tch
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut nhit
Ha l 1
Ha phn tch
Vt l thc phm
K thut thc phm 1
K thut thc phm 2
K thut thc phm 3
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Cng ngh sau thu hoch
Cng ngh ch bin thc phm
Pht trin sn phm
Thc hnh k thut thc phm
Thc hnh ng dng cng ngh sinh hc trong CNTP
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
Mi trng v con ngi
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Ton cao cp A3
Xc sut thng k
Th nghim vt l i cng
Php lut i cng
V sinh an ton thc phm
Phn tch thc phm
Phn tch vi sinh thc phm
Thc hnh phn tch thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Th nghim ha phn tch
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut thc phm 2
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Cng ngh bao b ng gi thc phm
Pht trin sn phm
Thc hnh k thut thc phm
Thc hnh ng dng cng ngh sinh hc trong CNTP
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm

2
8
0
0
1
8
0
0
8
0
0
0
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
8
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
0
0
0
1
8
0
0
3
2
2
2
1
1
1
1

Kho lun tt nghip


Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut thc phm 2
Cng ngh bao b ng gi thc phm
Pht trin sn phm
Thc hnh ng dng cng ngh sinh hc trong CNTP
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
m bo cht lng v lut thc phm
Thc hnh phn tch vi sinh thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh ng dng cng ngh sinh hc trong CNTP
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vt l thc phm
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thit k cng ngh v nh my thc phm
n hc phn k thut thc phm
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Pht trin sn phm
Thc hnh k thut thc phm
n hc phn k thut thc phm
Kho lun tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Nhm bt buc t chn
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Vt l thc phm
Cng ngh bao b ng gi thc phm
Pht trin sn phm
Thc hnh ng dng cng ngh sinh hc trong CNTP
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
Phn tch vi sinh thc phm
m bo cht lng v lut thc phm
Thc hnh phn tch thc phm

8
0
0
2
8
0
0
3
2
2
1
1
1
8
3
1
0
0
0
1
8
0
0
2
8
0
0
2
1
8
0
0
2
1
1
8
3
3
1
0
2
8
0
0
2
2
2
2
1
1
1
8
2
3
2

Nhm bt buc t chn


Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Vt l thc phm
Thc hnh k thut thc phm
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
Phn tch vi sinh thc phm
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Ha sinh hc thc phm
Pht trin sn phm
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vi sinh vt hc thc phm
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Th nghim vi sinh vt hc thc phm
Kho lun tt nghip
Mi trng v con ngi
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Kho lun tt nghip
Phn tch vi sinh thc phm
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
K thut thc phm 1
Kho lun tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Pht trin sn phm
Thc hnh k thut thc phm
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
Phn tch vi sinh thc phm
m bo cht lng v lut thc phm
Thc hnh phn tch thc phm
Thc hnh phn tch vi sinh thc phm

0
0
0
1
8
0
0
2
8
0
0
2
2
2
1
1
1
8
2
0
2
2
2
8
0
0
2
2
1
8
2
0
2
2
8
2
0
2
3
8
3
3
0
0
2
2
2
1
1
1
8
2
3
2
1

Nhm bt buc t chn


Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut thc phm 1
Thit k cng ngh v nh my thc phm
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
Phn tch vi sinh thc phm
Nhm bt buc t chn
K thut in
V k thut
Ha l 1
Th nghim ha phn tch
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Ha hc thc phm
Ha sinh hc thc phm
Vt l thc phm
Vi sinh vt hc thc phm
Dinh dng
K thut thc phm 1
K thut thc phm 2
K thut thc phm 3
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Cng ngh sau thu hoch
Thc hnh ng dng cng ngh sinh hc trong CNTP
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Th nghim vi sinh vt hc thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
Gio dc th cht 3
Xc sut thng k
Phng php nghin cu khoa hc
Phn tch thc phm
nh gi cm quan thc phm
Phn tch vi sinh thc phm
Thc hnh phn tch thc phm
Thc hnh nh gi cm quan thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm

0
0
0
3
2
1
1
8
2
0
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
1
1
1
1
8
2
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
2
8
0
0
2
2
8
0
0
2
2
2

K thut thc phm 1


K thut thc phm 2
K thut thc phm 3
Th nghim vi sinh vt hc thc phm
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
Gio dc th cht 2
Gio dc th cht 3
Gio dc quc phng - an ninh 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Ton cao cp A3
Vt l i cng 2
Nhm bt buc t chn
Ha l 1
Ha phn tch
Th nghim ha phn tch
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Kho lun tt nghip
Gio dc th cht 2
Phn tch vi sinh thc phm
Nhm bt buc t chn
Ha sinh hc thc phm
Cng ngh bao b ng gi thc phm
Pht trin sn phm
Thc hnh k thut thc phm
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Th nghim ha phn tch
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Cng ngh bao b ng gi thc phm
Pht trin sn phm
Thc hnh k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Phng php nghin cu khoa hc
V sinh an ton thc phm
m bo cht lng v lut thc phm
Thc hnh phn tch thc phm
Thc hnh phn tch vi sinh thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
Ha i cng
Ha phn tch

3
3
2
1
1
1
8
1
2
1
1
2
2
0
2
2
1
2
2
8
1
2
0
2
2
2
1
1
1
8
3
0
0
1
2
2
2
2
1
1
8
3
2
2
3
2
1
0
0
0
0
0
2
2
2

Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm


K thut thc phm 1
K thut thc phm 2
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Cng ngh bao b ng gi thc phm
Pht trin sn phm
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
Phn tch thc phm
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vt l thc phm
K thut thc phm 1
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Cng ngh bao b ng gi thc phm
Pht trin sn phm
Thc hnh ng dng cng ngh sinh hc trong CNTP
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Kho lun tt nghip
Phn tch vi sinh thc phm
Nhm bt buc t chn
Pht trin sn phm
Kho lun tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Thc hnh k thut thc phm
Thc hnh ng dng cng ngh sinh hc trong CNTP
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
K thut thc phm 2
Pht trin sn phm
Thc hnh k thut thc phm
n hc phn k thut thc phm
n hc phn cng ngh ch bin thc phm
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut thc phm 1
Pht trin sn phm

2
3
3
2
2
2
1
1
8
2
3
0
0
0
0
0
2
3
8
0
2
2
1
1
1
8
3
0
0
2
2
8
2
0
2
8
3
0
0
2
2
1
1
8
0
3
2
1
1
1
8
0
0
3
2

n hc phn k thut thc phm


Kho lun tt nghip
Ton cao cp A3
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
K thut thc phm 1
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
n hc phn k thut thc phm
Kho lun tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thit k cng ngh v nh my thc phm
Thc hnh ng dng cng ngh sinh hc trong CNTP
Kho lun tt nghip
Phn tch vi sinh thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton chi ph
H thng thng tin k ton
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Lut k ton
Thc hnh s sch k ton
Mi trng v con ngi
Thng mi in t
Lut kinh t
Nghip v ngoi thng
Kinh t pht trin
Kinh t lng
Gio dc th cht 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Ton cao cp C3
Ton kinh t
Logic hc
Phng php nghin cu khoa hc
Lch s cc hc thuyt kinh t
Th trng chng khon
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
H thng thng tin k ton
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Lut k ton
Thc hnh s sch k ton
Mi trng v con ngi
Thng mi in t
Lut kinh t
Nghip v ngoi thng
Kinh t pht trin
Kinh t lng
Gio dc th cht 3

1
8
2
0
2
3
8
0
1
8
0
0
2
1
8
2
0
0
0
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
1
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2

Gio dc quc phng - an ninh 4


Ton cao cp C3
Ton kinh t
Logic hc
Phng php nghin cu khoa hc
Lch s cc hc thuyt kinh t
Th trng chng khon
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
H thng thng tin k ton
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Lut k ton
Thc hnh s sch k ton
Mi trng v con ngi
Thng mi in t
Lut kinh t
Nghip v ngoi thng
Kinh t pht trin
Kinh t lng
Gio dc th cht 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Ton cao cp C3
Ton kinh t
Logic hc
Phng php nghin cu khoa hc
Lch s cc hc thuyt kinh t
Th trng chng khon
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
H thng thng tin k ton
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Lut k ton
Thc hnh s sch k ton
Mi trng v con ngi
Thng mi in t
Lut kinh t
Nghip v ngoi thng
Kinh t pht trin
Kinh t lng
Gio dc th cht 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Ton cao cp C3
Ton kinh t
Logic hc
Phng php nghin cu khoa hc
Lch s cc hc thuyt kinh t
Th trng chng khon
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
H thng thng tin k ton
K ton M

1
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
1
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
1
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2

K ton ngn hng


H thng kim sot ni b
Lut k ton
Thc hnh s sch k ton
Mi trng v con ngi
Thng mi in t
Lut kinh t
Nghip v ngoi thng
Kinh t pht trin
Kinh t lng
Gio dc th cht 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Ton cao cp C3
Ton kinh t
Logic hc
Phng php nghin cu khoa hc
Lch s cc hc thuyt kinh t
Th trng chng khon
Phn tch bo co ti chnh
K ton ngn hng
Kinh t lng
Logic hc
Nhm bt buc t chn
K ton chi ph
K ton ngn hng
Thc hnh s sch k ton
Thng mi in t
Gio dc th cht 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Nhm bt buc t chn
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Thc hnh s sch k ton
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
Nhm bt buc t chn
K ton chi ph
H thng thng tin k ton
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Thc hnh s sch k ton
Thng mi in t
Nghip v ngoi thng
Gio dc th cht 3
Gio dc quc phng - an ninh 4
Ton cao cp C3
Logic hc
Phng php nghin cu khoa hc
Lch s cc hc thuyt kinh t
Th trng chng khon
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph

3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
0
3
3
2
2
2
1
0
2
3
2
2
3
2
2
0
3
2
2
3
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
3
2
3

H thng thng tin k ton


K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Thc hnh s sch k ton
Thng mi in t
Lut kinh t
Nghip v ngoi thng
Gio dc th cht 3
Ton kinh t
Logic hc
Th trng chng khon
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
H thng thng tin k ton
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Lut k ton
Thc hnh s sch k ton
Thng mi in t
Lut kinh t
Nghip v ngoi thng
Kinh t pht trin
Gio dc quc phng - an ninh 4
Ton kinh t
Logic hc
Th trng chng khon
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
H thng thng tin k ton
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Lut k ton
Thc hnh s sch k ton
Thng mi in t
Lut kinh t
Nghip v ngoi thng
Kinh t pht trin
Gio dc quc phng - an ninh 4
Ton kinh t
Logic hc
Th trng chng khon
Phn tch bo co ti chnh
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Thc hnh s sch k ton
Nghip v ngoi thng
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b

2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2

Nghip v ngoi thng


Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng

3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3

H thng kim sot ni b


Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M

2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2

K ton ngn hng


H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph

3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3

K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh

2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2

K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc

3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2

Phn tch bo co ti chnh


K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Thc hnh s sch k ton
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b

2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2

Nghip v ngoi thng


Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng

3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3

H thng kim sot ni b


Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Thc hnh s sch k ton
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph

2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3

K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh

2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2

K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Gio dc th cht 3
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Thc hnh s sch k ton
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b

3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2

Nghip v ngoi thng


Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton chi ph
K ton M
K ton ngn hng
H thng kim sot ni b
Nghip v ngoi thng
Logic hc
Phn tch bo co ti chnh
K ton qun tr
Kim ton
Quy hoch tuyn tnh

3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
3
2

Nhm bt buc t chn


K ton thng mi dch v
K nng giao tip
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc_Lnin
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
K ton thng mi dch v
Anh vn chuyn ngnh K ton
Nhm bt buc t chn
K nng giao tip
Nhm bt buc t chn
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
Tin hc ng dng trong k ton
Lut kinh t
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
K ton thng mi dch v
Gio dc th cht 2
Xc sut thng k
Nhm bt buc t chn
K ton thng mi dch v
Nhm bt buc t chn
K ton thng mi dch v
Nhm bt buc t chn
K ton thng mi dch v
Nhm bt buc t chn
K ton thng mi dch v
Nhm bt buc t chn
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
Tin hc ng dng trong k ton
Lut kinh t
Gio dc quc phng - an ninh 3
Xc sut thng k
Quy hoch tuyn tnh
ng li cch mng ca CSVN
Anh vn chuyn ngnh K ton
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
n hc phn c in t
n hc phn chi tit my
Cng ngh CAD/CAM/CNC
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut s 1
Vi iu khin 1
in t c bn

0
3
2
3
2
0
3
2
0
2
0
3
3
3
2
2
3
0
3
1
2
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
3
3
2
2
1
2
2
3
2
3
0
0
2
2
1
1
2
2
2
0
0
2
3
2

Thc hnh k thut s 1


Thc hnh vi iu khin 1
K thut in
Cng ngh ch to my 1
n hc phn c in t
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Chi tit my
n hc phn chi tit my
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
Thc hnh ngui c bn
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cng ngh ch to my 1
n hc phn c in t
C l thuyt
n hc phn chi tit my
Cng ngh CAD/CAM/CNC
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin 1
Thc hnh k thut s 1
K thut in
Cng ngh ch to my 1
n hc phn c in t
V c kh
C l thuyt
Sc bn vt liu
n hc phn chi tit my
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
Ha i cng
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
Thc hnh PLC
K thut s 1
Vi iu khin 1
Thc hnh k thut s 1
K thut in
Cng ngh ch to my 1
n hc phn c in t

1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
5
2
3
0
0
0
2
1
2
1
2
2
2
3
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
3
1
2
2
1

Chi tit my
n hc phn chi tit my
T ng ha qu trnh sn xut
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin 1
K thut in
C l thuyt
n hc phn chi tit my
T ng ha qu trnh sn xut
Thc hnh ngui c bn
Nhm bt buc t chn
K thut in
n hc phn c in t
V c kh
Tin hc ng dng (AutoCAD)
Chi tit my
n hc phn chi tit my
Vt l i cng 2
Nhp mn Tin hc
Thc hnh vi iu khin 1
K thut in
Cng ngh ch to my 1
n hc phn c in t
V c kh
Tin hc ng dng (AutoCAD)
C l thuyt
Nguyn l my
n hc phn chi tit my
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh k thut s 1
n hc phn chi tit my
Thc hnh ngui c bn
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin 1
in t c bn
Thc hnh vi iu khin 1
n hc phn c in t
V c kh
C l thuyt
n hc phn chi tit my
Cng ngh CAD/CAM/CNC

2
1
2
2
2
0
0
3
2
2
1
2
2
0
2
1
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
5
2
3
0
0
1
1
2
2
0
2
2
3
2
2
1
2
2
1
2

Thc hnh ngui c bn


Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
K thut in
n hc phn cng ngh ch to my
C l thuyt
Chi tit my
n hc phn chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 2
Cng ngh CAD/CAM/CNC
Anh vn 2
n hc phn cng ngh ch to my
n hc phn chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh CAD/CAM/CNC
Nhm bt buc t chn
K thut in
An ton lao ng
My ct kim loi
T ng ha qu trnh sn xut
n hc phn cng ngh ch to my
V k thut
V c kh
C l thuyt
Nguyn l my
n hc phn chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 2
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
n hc phn cng ngh ch to my
Tin hc ng dng (AutoCAD)
C l thuyt
Chi tit my
n hc phn chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Ton cao cp A2
K thut in
n hc phn cng ngh ch to my
V k thut
V c kh
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Chi tit my
n hc phn chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
Thc hnh ngui c bn
Thc hnh o lng k thut

2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
0
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
5
0
0
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1

Thc hnh thy lc - kh nn


Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Th nghim vt l i cng
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
T tng H Ch Minh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
n hc phn cng ngh ch to my
C l thuyt
n hc phn chi tit my
Cng ngh CAD/CAM/CNC
Ha i cng
K thut in
n hc phn cng ngh ch to my
n hc phn chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 2
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
Anh vn 2
K thut in
Thc hnh trn my CNC
n hc phn cng ngh ch to my
V c kh
Tin hc ng dng (AutoCAD)
Sc bn vt liu
Chi tit my
n hc phn chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 2
Thc hnh o lng k thut
Ha i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
n hc phn cng ngh ch to my
C l thuyt
Chi tit my
n hc phn chi tit my
K thut in
Thc hnh in c bn
n hc phn cng ngh ch to my
V c kh
Tin hc ng dng (AutoCAD)
Chi tit my
n hc phn chi tit my
H thng thy lc - kh nn

1
2
2
2
2
1
2
2
2
0
0
0
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
0
0
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2

Cng ngh ch to my 2
Thc hnh o lng k thut
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
n hc phn cng ngh ch to my
V c kh
C l thuyt
n hc phn chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 2
Thc hnh ngui c bn
Ton cao cp A1
n hc phn cng ngh ch to my
V c kh
Sc bn vt liu
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
V c kh
Nguyn l my
n hc phn chi tit my
Thc hnh ngui c bn
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
V k thut
Vt l i cng 1
Anh vn 1
T chc v qun l sn xut may cng nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh may
Thit k nhy mu, gic s trn my vi tnh
Thc hnh cng ngh may trang phc 2
Ton cao cp A2
Anh vn 2
K thut chiu sng
Trang b in
Bo tr, bo dng h thng in
H thng in
Truyn ng in
Cung cp in
Ton cao cp A2
Anh vn 2
in t cng sut
iu khin logic kh trnh
Mch in 1
Mch in 2

2
1
2
2
2
2
2
2
0
0
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2

H thng in
Cung cp in
Anh vn 2
in t c bn
Thc hnh in t c bn
L thuyt iu khin t ng
Trang b in
Ha i cng
Qun tr doanh nghip
Nhm bt buc t chn
in t cng sut
iu khin logic kh trnh
K thut chiu sng
Thit k cung cp in
Thc hnh in t cng sut
Thc hnh PLC
in t c bn
Thc hnh iu khin t ng
Mch in 1
H thng in
Truyn ng in
Cung cp in
Anh vn 1
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Thit k cung cp in
Thc hnh PLC
Mch in 1
iu khin logic kh trnh
K thut chiu sng
H thng in
Anh vn 2
iu khin logic kh trnh
Bo tr, bo dng h thng in
Mch in 1
Truyn ng in
Cung cp in
Anh vn 2
Thit k cung cp in
V k thut
Nhm bt buc t chn
in t cng sut
iu khin logic kh trnh
K thut chiu sng
Thit k cung cp in
CAD trong k thut in
Thc hnh in t cng sut
Thc hnh PLC
n cung cp in
L thuyt iu khin t ng
Bo tr, bo dng h thng in
An ton in - in t
Mch in 1
Mch in 2
H thng in
Truyn ng in

2
3
2
2
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
2
3
2
5
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
0
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
2
2

Cung cp in
Ton cao cp A2
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
K thut chiu sng
Thit k cung cp in
o in - in t
Thc hnh o in - in t
L thuyt iu khin t ng
Bo tr, bo dng h thng in
Mch in 1
Mch in 2
H thng in
Truyn ng in
Cung cp in
Ton chuyn 3 (Hm phc v php bin i)
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh in
Vi iu khin 1
Mch in 1
Mch in t 2
Vi mch
An ton in - in t
Mch in 1
n k thut in t
Mch in t 2
K thut s 2
Ha i cng
Linh kin in t
Mch in t 2
K thut s 1
Thc hnh linh kin in t
Mch in 1
n k thut in t
K thut iu khin bng kh nn
Anh vn chuyn ngnh in t
L thuyt iu khin t ng
Mch in t 2
Anh vn chuyn ngnh in t
Mch in t 2
K thut s 2
CAD trong k thut in t
Mch in 1
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
L thuyt iu khin t ng
Mch in t 2
Vi mch
An ton in - in t
Mch in 1
Ton cao cp A2
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin

3
2
2
2
0
2
2
2
2
1
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
0
2
2
2
2
3
2
5

K thut in
Ha i cng
nh mc k thut trong ngnh giy
Cng ngh giy 3
Thit k chuyn sn xut giy
Thc hnh cng ngh giy 2B
Thc hnh cng ngh giy 3
Tin hc ng dng trong ngnh giy
Thit k giy 2
Thc hnh thit k giy 2
Ton cao cp A2
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh giy
Lut du lch
Nghip v nh hng, khch sn
Anh vn chuyn ngnh hng dn du lch 2
Nhm bt buc t chn
Phong tc, l hi, tn ngng Vit Nam
Ton cao cp A1
Anh vn chuyn ngnh hng dn du lch 2
Nhp mn Tin hc
Anh vn chuyn ngnh hng dn du lch 3
Lut du lch
a l du lch
Tm l khch du lch
Tng quan du lch
Vn ha du lch
Thc a chng trnh du lch 1
Tin trnh lch s Vit Nam
C s vn ha Vit Nam
Lch s vn minh th gii
Thc tp tour
Ton cao cp A3
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh hng dn du lch 1
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Ha hu c
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut tng hp hu c
K thut lc du
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Ha phn tch 1
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut tng hp hu c
K thut lc du
K thut gm s
Anh vn 2
V k thut
K thut sn xut cht ty ra
Ha l 1
Ha l 2

2
2
2
3
2
1
2
3
2
1
2
2
2
2
2
3
0
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
1
3
2
3
2
2
2
2
2
3
0
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
2
2
3
3
2

C s thit k v ch to thit b ha cht


Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Ha phn tch 1
Cc qu trnh v thit b truyn khi
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut tng hp hu c
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Ho v c
C s thit k v ch to thit b ha cht
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut tng hp hu c
K thut lc du
K thut gm s
Thc hnh k thut sn xut cc hp cht v c c bn
Th nghim ha i cng
Ha l 1
An ton lao ng trong cng ngh ha hc
C s thit k v ch to thit b ha cht
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut tng hp hu c
K thut lc du
Cc qu trnh v thit b truyn khi
K thut gm s
V k thut
Ho v c
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut tng hp hu c
Anh vn 2
Thc hnh k thut sn xut cht ty ra
An ton lao ng trong cng ngh ha hc
C s thit k v ch to thit b ha cht
Cc qu trnh v thit b c hc
Ha phn tch 1
K thut tng hp hu c
K thut lc du
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Ha phn tch 1
K thut tng hp hu c
K thut gm s
Ha hu c
C s thit k v ch to thit b ha cht
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut tng hp hu c
K thut lc du
K thut gm s
Ha hu c
Ha l 2

2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
3
1
1
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
1
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2

K thut tng hp hu c
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
K thut sn xut cht ty ra
K thut nhum
Anh vn chuyn ngnh ha hc
Ho v c
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Cc qu trnh v thit b c hc
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut tng hp hu c
K thut lc du
Cc qu trnh v thit b truyn khi
K thut gm s
Anh vn 1
Anh vn 2
T tng H Ch Minh
Ha hu c
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
V k thut
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut lc du
C s thit k v ch to thit b ha cht
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut tng hp hu c
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Ha hu c
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut lc du
Anh vn 1
Ha hu c
C s thit k v ch to thit b ha cht
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Ha phn tch 1
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut tng hp hu c
K thut lc du
Vt l i cng 2
Anh vn 1
V k thut
Ho v c
C s thit k v ch to thit b ha cht
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Cc qu trnh v thit b c hc
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
Anh vn 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut tng hp hu c
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut lc du
Anh vn 2

3
3
2
0
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2

V k thut
C s thit k v ch to thit b ha cht
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut lc du
Anh vn 1
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh thit k khun mu nha
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Vt liu nha
Vt l i cng 2
Nhm bt buc t chn
Vt liu nha
Thit k sn phm
Thc hnh thit k khun mu nha
V k thut
Ha i cng
Ho v c
Ha hu c
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Vt liu nha
Ton cao cp A2
V k thut
Thc hnh qu trnh v thit b 2
Ho v c
Ha hu c
Ha l 1
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Ha phn tch 1
Ha hc v ha l polymer
Vt liu nha
Vt l i cng 1
Anh vn 1
Anh vn 2
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
V k thut
X l s liu
Phn tch cht lng khng kh
Phn tch cng nghip 2
Anh vn chuyn ngnh ha hc
Ha i cng
Th nghim ha i cng
Ho v c
Ha l 1
Ha l 2
Th nghim ha l
C s l thuyt ha phn tch

2
2
3
3
3
2
5
0
0
0
3
3
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
1
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
0
2
2
2
2
2
2
1
3
3
2
1
3

Ph nguyn t
Phn tch in ha
Phn tch thc phm
Phn tch cht lng nc
Thc hnh phn tch cht lng nc
Phn tch cng nghip 1
Thc hnh phn tch cng nghip 1
Ha phn tch 1
Ph phn t UV-VIS
Ha phn tch 2
Th nghim ha phn tch 2
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha hu c
C s l thuyt ha phn tch
Phn tch thc phm
Ha phn tch 2
nh gi cm quan thc phm
Ton cao cp A1
Anh vn 2
Ha hu c
Ph nguyn t
Ha phn tch 2
Thc hnh phn tch ha l thc phm
C s l thuyt ha phn tch
Thc hnh in - quang
Thc hnh phn tch cng nghip 1
Ha phn tch 2
V k thut
X l s liu
Phn tch cht lng khng kh
Phn tch cng nghip 2
Ho v c
Th nghim ha v c
Ha l 2
C s l thuyt ha phn tch
Ph nguyn t
Thc hnh in - quang
Phn tch thc phm
Phn tch cht lng nc
Phn tch cng nghip 1
Ha phn tch 2
nh gi cm quan thc phm
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh ha hc
Ho v c
Ha hu c

2
2
3
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
0
0
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
3
1
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

Ha l 1
Ha l 2
C s l thuyt ha phn tch
Ph nguyn t
Phn tch in ha
Thc hnh in - quang
Phn tch thc phm
Thc hnh phn tch cht lng nc
Phn tch cng nghip 1
Thc hnh phn tch cng nghip 1
Th nghim ha phn tch 1
Ph phn t UV-VIS
Ha phn tch 2
Th nghim ha phn tch 2
nh gi cm quan thc phm
Vt l i cng 2
Nhm bt buc t chn
Phn tch hot ng kinh doanh
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
H thng thng tin k ton
K ton hnh chnh s nghip
L thuyt ti chnh - tin t
Nguyn l thng k
Nguyn l k ton
Thanh ton quc t
Phn tch hot ng kinh doanh
Tn dng ngn hng
K ton ti chnh doanh nghip 2
Ti chnh doanh nghip
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh k ton
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
L thuyt ti chnh - tin t
Phn tch hot ng kinh doanh
K ton hnh chnh s nghip
L thuyt ti chnh - tin t
Nguyn l k ton
Thc hnh khai bo thu
Tn dng ngn hng
Xc sut thng k
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh k ton
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
H thng thng tin k ton

3
2
3
2
2
2
3
1
2
1
1
2
2
1
2
2
0
4
2
0
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
3
3
4
2
2
0
0
3
4
2
3
3
1
3
2
2
2
2
0
3
3
3
3
3

K ton hnh chnh s nghip


Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Phn tch hot ng kinh doanh
K ton ti chnh doanh nghip 1
K ton ti chnh doanh nghip 2
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
H thng thng tin k ton
K ton hnh chnh s nghip
Markerting cn bn
L thuyt ti chnh - tin t
Nguyn l k ton
Thu
Thc hnh khai bo thu
Thanh ton quc t
Phn tch hot ng kinh doanh
Tn dng ngn hng
K ton ti chnh doanh nghip 1
Ti chnh doanh nghip
Ton cao cp A1
Anh vn chuyn ngnh k ton
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhp mn Tin hc
Thit k h thng x l cht thi
Cp thot nc
Sn xut sch hn
Thc hnh k thut x l nc thi
Thc hnh x l cht thi rn
Ha k thut mi trng
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
K thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn
K thut x l kh thi
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn
Sn xut sch hn
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhp mn Tin hc
Thc hnh vi sinh mi trng
Thc hnh k thut x l nc cp
K thut x l kh thi
Anh vn 1

2
3
0
4
3
3
2
0
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
1
3
4
3
3
4
2
2
0
0
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
0
3
3
2
2
0
3
3
2
3
2

Nhp mn Tin hc
Th nghim ha i cng
Ha phn tch 1
Th nghim ha phn tch 1
Thit k h thng x l cht thi
Sn xut sch hn
K thut mi trng i cng
Ha k thut mi trng
Th nghim ha k thut mi trng
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
Vi sinh mi trng
An ton lao ng trong k thut mi trng
M hnh ha mi trng
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn
K thut x l kh thi
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh vi sinh mi trng
K thut x l nc cp
K thut x l nc thi
Nhm bt buc t chn
K thut x l nc thi
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Nhp mn Tin hc
Sn xut sch hn
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
Thc hnh vi sinh mi trng
An ton lao ng trong k thut mi trng
M hnh ha mi trng
K thut x l nc cp
Thc hnh k thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l kh thi
Ha phn tch 1
Thit k h thng x l cht thi
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Thit k h thng x l cht thi
Cp thot nc
Sn xut sch hn
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
An ton lao ng trong k thut mi trng
M hnh ha mi trng
K thut x l cht thi rn
K thut x l kh thi
Vt l i cng 2
Anh vn 1

3
1
2
1
3
2
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
5
0
0
0
3
3
3
0
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3
2
3
2
0
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2

Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch 1
Sn xut sch hn
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
An ton lao ng trong k thut mi trng
M hnh ha mi trng
K thut x l nc cp
K thut x l cht thi rn
Ton cao cp A2
Anh vn 1
Anh vn 2
V k thut
Ha i cng
Ha phn tch 1
Th nghim ha phn tch 1
Thit k h thng x l cht thi
Cp thot nc
Sn xut sch hn
Ha k thut mi trng
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
Thc hnh vi sinh mi trng
An ton lao ng trong k thut mi trng
M hnh ha mi trng
Thc hnh k thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l kh thi
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch 1
Thit k h thng x l cht thi
Cp thot nc
Sn xut sch hn
Thc hnh k thut x l nc thi
Thc hnh x l cht thi rn
Thc hnh k thut x l kh thi
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
Thc hnh vi sinh mi trng
An ton lao ng trong k thut mi trng
M hnh ha mi trng
Thc hnh k thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn
K thut x l kh thi
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
Sn xut sch hn
Thc hnh vi sinh mi trng

2
0
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
1
3
3
2
3
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
5
0
2
3
3
2
2
2
1
2
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
0
2
3

K thut x l nc cp
K thut x l kh thi
Anh vn 1
Anh vn 2
Sn xut sch hn
K thut x l kh thi
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Thit k h thng x l cht thi
Cp thot nc
Sn xut sch hn
Thc hnh k thut x l nc thi
Thc hnh x l cht thi rn
Thc hnh k thut x l kh thi
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
An ton lao ng trong k thut mi trng
M hnh ha mi trng
K thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l kh thi
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch 1
Thit k h thng x l cht thi
Cp thot nc
Sn xut sch hn
Thc hnh k thut x l nc thi
Thc hnh x l cht thi rn
Thc hnh k thut x l kh thi
Ha k thut mi trng
Th nghim ha k thut mi trng
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
Thc hnh vi sinh mi trng
An ton lao ng trong k thut mi trng
M hnh ha mi trng
K thut x l nc cp
Thc hnh k thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn
K thut x l kh thi
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
C l thuyt
Chi tit my
K thut sy
Bm - Qut - My nn
Thit k h thng lnh
Vt l i cng 1
Anh vn 2
C l thuyt

3
3
2
2
2
3
2
0
3
3
2
2
2
1
2
2
2
3
3
3
2
2
0
2
2
3
3
2
2
2
1
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3
3
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2

Chi tit my
K thut sy
Bm - Qut - My nn
Thit k h thng lnh
n thit k h thng lnh
iu khin logic kh trnh
Chi tit my
L hi
Bm - Qut - My nn
Thit k h thng lnh
Th nghim vt l i cng
iu khin logic kh trnh
An ton in - in t
C l thuyt
Chi tit my
L hi
Trang b in trong h thng lnh
Bm - Qut - My nn
Thit k h thng lnh
Ton cao cp A2
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
C l thuyt
Chi tit my
K thut sy
Vn hnh v bo tr h thng lnh
Trang b in trong h thng lnh
Bm - Qut - My nn
Truyn nhit v thit b trao i nhit
Thit k h thng lnh
n thit k h thng lnh
iu khin logic kh trnh
C l thuyt
Chi tit my
L hi
Trang b in trong h thng lnh
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
K thut in
An ton in - in t
C l thuyt
Chi tit my
Trang b in trong h thng lnh
Thit k h thng lnh
Nhm bt buc t chn
V k thut
Bm - Qut - My nn
Thit k h thng lnh
n thit k h thng lnh
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
iu khin logic kh trnh
C l thuyt

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
1
2
2
5
2
2

Chi tit my
K thut sy
Vn hnh v bo tr h thng lnh
K thut lnh cng nghip
L hi
Bm - Qut - My nn
n thit k h thng lnh
Vt l i cng 2
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
C l thuyt
Chi tit my
K thut sy
L hi
Trang b in trong h thng lnh
Nhit ng lc hc k thut
Bm - Qut - My nn
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Nhp mn Tin hc
iu khin logic kh trnh
V k thut
Chi tit my
K thut sy
Vn hnh v bo tr h thng lnh
L hi
Trang b in trong h thng lnh
Thc hnh lnh cng nghip
Bm - Qut - My nn
Thit k h thng lnh
AutoCAD trong k thut lnh
n thit k h thng lnh
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Nhm bt buc t chn
C l thuyt
Chi tit my
L hi
Thit b lnh dn dng
Bm - Qut - My nn
Vt l i cng 1
iu khin logic kh trnh
K thut in
An ton in - in t
V k thut
C l thuyt
Chi tit my
K thut sy
Vn hnh v bo tr h thng lnh
K thut lnh cng nghip
L hi
Trang b in trong h thng lnh
K thut iu ha khng kh
Nhit ng lc hc k thut

2
2
2
2
2
2
1
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

C lu cht
Bm - Qut - My nn
Thit k h thng lnh
n thit k h thng lnh
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn chuyn ngnh nhit - lnh
Nhm bt buc t chn
C l thuyt
Trang b in trong h thng lnh
K thut iu ha khng kh
Nhit ng lc hc k thut
Thit k h thng lnh
n thit k h thng lnh
C l thuyt
Nhit ng lc hc k thut
Thit k h thng lnh
iu khin logic kh trnh
Chi tit my
K thut sy
Vn hnh v bo tr h thng lnh
L hi
Thit b lnh dn dng
Bm - Qut - My nn
Thit k h thng lnh
n thit k h thng lnh
Nhp mn Tin hc
Thc hnh in c bn
C l thuyt
Chi tit my
Nhit ng lc hc k thut
C lu cht
Thit k h thng lnh
Nhm bt buc t chn
K thut in
C l thuyt
Ha i cng
K thut lnh cng nghip
L hi
Thit b lnh dn dng
K thut iu ha khng kh
Nhit ng lc hc k thut
Bm - Qut - My nn
Thit k h thng lnh
Th nghim vt l i cng
K thut in
Thc hnh in c bn
An ton in - in t
C l thuyt
Nguyn l my
Chi tit my
Thc hnh g - hn
Thc hnh trang b in trong h thng lnh
Trang b in trong h thng lnh
Thc hnh lnh dn dng

2
2
2
1
2
2
2
0
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
3

Bm - Qut - My nn
Thit k h thng lnh
n thit k h thng lnh
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
K thut in
An ton in - in t
C l thuyt
Chi tit my
Ha i cng
K thut sy
Trang b in trong h thng lnh
Thit b lnh dn dng
Nhit ng lc hc k thut
Bm - Qut - My nn
Vt l i cng 2
Th nghim vt l i cng
C l thuyt
Nguyn l my
Thit k h thng lnh
Vt l i cng 1
Nhp mn Tin hc
K thut in
Thc hnh in c bn
C l thuyt
Nguyn l my
K thut sy
Trang b in trong h thng lnh
Bm - Qut - My nn
Th nghim vt l i cng
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh nhit - lnh
Nhm bt buc t chn
Chi tit my
Vn hnh v bo tr h thng lnh
L hi
Trang b in trong h thng lnh
Thit k h thng lnh
AutoCAD trong k thut lnh
n thit k h thng lnh
iu khin logic kh trnh
An ton in - in t
C l thuyt
Chi tit my
Ha i cng
Vn hnh v bo tr h thng lnh
Thc hnh trang b in trong h thng lnh
Trang b in trong h thng lnh
K thut iu ha khng kh
AutoCAD trong k thut lnh
n thit k h thng lnh
Nhm bt buc t chn

2
2
1
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
0

iu khin logic kh trnh


An ton in - in t
C l thuyt
Chi tit my
Ha i cng
K thut sy
Vn hnh v bo tr h thng lnh
K thut lnh cng nghip
L hi
Thc hnh trang b in trong h thng lnh
Trang b in trong h thng lnh
Nhit ng lc hc k thut
C lu cht
Bm - Qut - My nn
Thit k h thng lnh
n thit k h thng lnh
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh nhit - lnh
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
C l thuyt
Nguyn l my
Chi tit my
Nhit ng lc hc k thut
Bm - Qut - My nn
Thit k h thng lnh
n thit k h thng lnh
Vt l i cng 2
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
C l thuyt
Chi tit my
Bm - Qut - My nn
K ton qun tr
Nguyn l k ton
Qun tr sn xut, dch v
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Kinh t quc t
Ton cao cp A1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Thanh ton quc t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Kinh t quc t
Nhm bt buc t chn
Phn tch hot ng kinh doanh
Ton cao cp A3
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Anh vn 2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
5
0
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
0
3
2
2
2

Anh vn chuyn ngnh qun tr


Nhm bt buc t chn
Thu
Tm l kinh doanh
Kinh t quc t
Xc sut thng k
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
K ton qun tr
Lut kinh t
L thuyt ti chnh - tin t
Nguyn l k ton
Thu
Qun tr sn xut, dch v
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Ton cao cp A3
Xc sut thng k
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Ha i cng
Th nghim ha i cng
Ha phn tch 1
V sinh an ton thc phm
Thc hnh v sinh an ton thc phm
Sinh hc phn t
Cng ngh ln men
K thut trng v ch bin nm
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Ha sinh
Thc hnh ha sinh
K thut phn tch sinh ha hin i
Th nghim k thut phn tch sinh ha hin i
Vi sinh
Th nghim vi sinh
Sinh l thc vt
Th nghim sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Th nghim sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Cc QT TB truyn nhit v truyn khi trong CNSH
Th nghim QTTB truyn nhit & truyn khi trong CNSH
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

2
0
2
3
3
2
2
0
3
2
3
3
2
3
3
3
2
2
2
0
2
1
2
2
1
2
3
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
3
0
0

Ha phn tch 1
Cng ngh enzyme
Ton cao cp A2
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
V sinh an ton thc phm
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Nhm bt buc t chn
An ton v bo mt mng
Thc hnh an ton v bo mt mng
n cng ngh mng
Lp trnh hng i tng
Thc hnh lp trnh hng i tng
Ci t qun tr mng
Xc sut thng k
Vt l i cng 1
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Qun tr mng Unix/Linux
Thit k mng
Mng my tnh nng cao
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Ci t qun tr mng
Thc hnh ci t qun tr mng
H iu hnh Unix/Linux
Ton cao cp A1
Vt l i cng 2
Nhm bt buc t chn
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Vt l i cng 2
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Thc hnh an ton v bo mt mng
n cng ngh mng
Ton ri rc
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Qun tr mng Unix/Linux
Thit k mng
An ton v bo mt mng
Cng ngh mng khng dy
Mng my tnh nng cao
Thc hnh qun tr mng Unix/Linux
n cng ngh mng
Thc hnh ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
C s d liu
Lp trnh hng i tng

2
2
2
2
2
5
2
2
1
1
0
2
1
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
1
2
2
2
0
3
3
2
2
0
1
2
3
2
2
2
2
2
3
1
2
1
3
2
3
3

Ci t qun tr mng
Thc hnh ci t qun tr mng
H iu hnh Unix/Linux
Cc dch v mng
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Thit k mng
Cng ngh mng khng dy
Mng my tnh nng cao
Thc hnh an ton v bo mt mng
n cng ngh mng
Ci t qun tr mng
H iu hnh Unix/Linux
Thc hnh cc dch v mng
K thut truyn s liu
Vt l i cng 1
n cng ngh mng
Ngn ng lp trnh
Kin trc my tnh
H iu hnh
Thc hnh lp trnh hng i tng
Thc hnh h iu hnh Unix/Linux
Thc hnh cc dch v mng
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Qun tr mng Unix/Linux
Thit k mng
An ton v bo mt mng
Cng ngh mng khng dy
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Kin trc my tnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Ci t qun tr mng
H iu hnh Unix/Linux
Thc hnh cc dch v mng
Ton cao cp A1
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Thc hnh an ton v bo mt mng
Lp trnh hng i tng
Anh vn 1
Qun tr mng Unix/Linux
An ton v bo mt mng
Thc hnh an ton v bo mt mng
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut

2
1
2
2
2
2
2
2
5
3
0
2
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
5
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
1
2
2
2
1
3
2
2
2
1
2
3
3

Kin trc my tnh


Thc hnh c s d liu
Lp trnh hng i tng
Thc hnh lp trnh hng i tng
Ci t qun tr mng
H iu hnh Unix/Linux
Thc hnh h iu hnh Unix/Linux
K thut truyn s liu
Vt l i cng 1
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
An ton v bo mt mng
Thc hnh an ton v bo mt mng
H iu hnh Unix/Linux
Thc hnh h iu hnh Unix/Linux
Anh vn 2
Thc hnh qun tr mng Unix/Linux
H thng s
Ci t qun tr mng
Thc hnh ci t qun tr mng
H iu hnh Unix/Linux
Cc dch v mng
Anh vn 1
Qun tr mng Unix/Linux
An ton v bo mt mng
Cng ngh mng khng dy
Mng my tnh nng cao
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Mng my tnh
Lp trnh hng i tng
Thc hnh lp trnh hng i tng
H iu hnh Unix/Linux
Thc hnh h iu hnh Unix/Linux
Xc sut thng k
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Qun tr mng Unix/Linux
Thit k mng
H iu hnh
C s d liu
Ci t qun tr mng
H iu hnh Unix/Linux
Thc hnh h iu hnh Unix/Linux
Qun tr mng Unix/Linux
H thng s
Ngn ng lp trnh
Mng my tnh
C s d liu
Ci t qun tr mng
Thc hnh h iu hnh Unix/Linux

2
1
3
1
2
2
1
2
2
5
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
3
1
2
1
2
2
2
2
2
3
0
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
3
3
2
1

Thit k mng
Ngn ng lp trnh
Lp trnh hng i tng
Thc hnh lp trnh hng i tng
Qun tr mng Unix/Linux
Ngn ng lp trnh
Ci t qun tr mng
Qun tr mng Unix/Linux
Mng my tnh nng cao
Thc hnh an ton v bo mt mng
H iu hnh Unix/Linux
K thut truyn s liu
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Thit k mng
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
H iu hnh Unix/Linux
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
An ton v bo mt mng
Thc hnh h iu hnh Unix/Linux
K thut truyn s liu
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
An ton v bo mt mng
Lp trnh hng i tng
H iu hnh Unix/Linux
K thut truyn s liu
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Ci t qun tr mng
Thc hnh h iu hnh Unix/Linux
K thut truyn s liu
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Qun tr mng Unix/Linux
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Ci t qun tr mng
Anh vn 1
n cng ngh mng
C s d liu
Thc hnh c s d liu
Lp trnh hng i tng
H iu hnh Unix/Linux
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Cng ngh web nng cao
Thng mi in t
n xy dng phn mm
Ngn ng lp trnh
Lp trnh Windows
Thc hnh cng ngh Web
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Cng ngh web nng cao
Thng mi in t

2
2
3
1
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
3
2
5
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
2
3
3
2
2
2
3
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2

Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Cng ngh web nng cao
Ton ri rc
H iu hnh
Thc hnh lp trnh Windows
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn 2
Cng ngh phn mm
Thc hnh cng ngh Java
Cng ngh web nng cao
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thng mi in t
n xy dng phn mm
Nhp mn Tin hc
Thc hnh ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Lp trnh Windows
Thc hnh lp trnh Windows
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng
Cng ngh phn mm
Cng ngh web nng cao
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thng mi in t
n xy dng phn mm
H thng s
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Kin trc my tnh
Mng my tnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Cng ngh Web
Vt l i cng 1
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Thng mi in t
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Thc hnh cng ngh Java
Cng ngh web nng cao

3
3
3
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
3
1
2
1
2
2
3
1
3
3
2
2
1
2
2
1
3
2
1
2
2
2
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
0
2
2
2
1
2

Ngn ng lp trnh
Cu trc d liu v gii thut
Mng my tnh
Thc hnh lp trnh Windows
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch 1
Cng ngh sn xut ru, bia, nc gii kht
Phn tch thc phm
Anh vn 2
Nhp mn Tin hc
Ha phn tch 1
Th nghim ha phn tch 1
K thut thc phm 1
Cng ngh bo qun v ch bin nng sn thc phm
Thc hnh nh gi cm quan thc phm
Ha sinh
Nhm bt buc t chn
Thc hnh cng ngh ch bin sa
Thc hnh cng ngh sn xut ng, bnh ko
Thc hnh k thut thc phm
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha l
Cc qu trnh v thit b c hc trong CNCB thy sn
Cc qu trnh v thit b truyn nhit 1
Ha sinh
Ton cao cp A1
Vt l i cng 2
Nhm bt buc t chn
Ha i cng
Ha phn tch 1
Ha l
Cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Cc qu trnh v thit b c hc trong CNCB thy sn
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Ha i cng
Thc hnh cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Thc hnh ha sinh
Vt l i cng 2
V k thut
Thc hnh k thut thc phm
Thc hnh cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin 1
Thc hnh in c bn
Thc hnh PLC

2
3
3
1
2
5
0
2
2
2
2
3
2
1
2
2
1
3
0
1
1
1
2
0
2
2
2
2
3
2
2
0
2
2
2
3
2
2
2
0
2
2
1
2
2
1
2
2
2
0
2
2
3
1
2

Thc hnh k thut s 1


Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 1
T ng ha qu trnh sn xut
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c in t
Thc hnh hn cn bn
Thc hnh tin
Thc hnh thy lc - kh nn
Thc hnh trn my CNC
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
V k thut
V c kh
C l thuyt
Nguyn l my
Ha i cng
Gio dc th cht
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut in
K thut s 1
Thc hnh PLC
Thc hnh vi iu khin
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c in t
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
V k thut
V c kh
C l thuyt
Vt l i cng 2
T tng H Ch Minh
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut s 1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c in t
n hc phn chi tit my
C l thuyt
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c in t
n hc phn chi tit my

1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
0
0
0
0
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
0
0
0
2
2
1
2
0
2
1

n hc phn c in t
Sc bn vt liu
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut in
K thut s 1
Vi iu khin 1
Thc hnh PLC
Thc hnh vi iu khin
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
An ton lao ng
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
H thng c in t
Thc hnh tin
Thc hnh trn my CNC
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
K thut in
K thut s 1
H thng thy lc - kh nn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c in t
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
C l thuyt
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
K thut in
K thut s 1
Vi iu khin 1
Thc hnh in c bn
Thc hnh PLC
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
An ton lao ng
Cng ngh ch to my 1
T ng ha qu trnh sn xut
H thng c in t
Thc hnh hn cn bn
Thc hnh tin
Thc hnh trn my CNC
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
V c kh
C l thuyt

1
2
0
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
1
1
2
2
0
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2

Sc bn vt liu
Nguyn l my
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Anh vn 1
T tng H Ch Minh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
Thc hnh in c bn
H thng thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Sc bn vt liu
Ha i cng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut s 1
Vi iu khin 1
Thc hnh k thut s 1
H thng thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin 1
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
H thng c in t
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
C l thuyt
Nguyn l my
Vt l i cng 1
Php lut Vit Nam i cng
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin 1
Thc hnh PLC
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
H thng c in t
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
Cng ngh ch to my 1

2
2
2
2
2
2
0
0
0
2
1
2
1
1
2
2
0
0
2
3
1
2
1
2
2
0
2
2
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
3
2
1
1
2
1
1
1
1
0
2
2

n hc phn chi tit my


n hc phn c in t
C l thuyt
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
n hc phn chi tit my
C l thuyt
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut in
K thut s 1
Vi iu khin 1
Thc hnh in c bn
Thc hnh PLC
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
An ton lao ng
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
H thng c in t
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c in t
Thc hnh tin
Thc hnh thy lc - kh nn
Thc hnh trn my CNC
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
V c kh
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Ha i cng
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
iu khin logic kh trnh
K thut in
K thut s 1
Vi iu khin 1
Thc hnh in c bn

1
1
2
0
2
2
1
2
0
2
2
2
2
3
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
5
2
0
0
0
0
2
2
2
3
1

Thc hnh PLC


Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
H thng c in t
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c in t
Thc hnh tin
Thc hnh thy lc - kh nn
Thc hnh trn my CNC
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Vt l i cng 1
Anh vn 1
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Chi tit my
An ton lao ng
Dung sai v k thut o lng
Cng ngh ch to my 2
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
C l thuyt
Ha i cng
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
Chi tit my
Dung sai v k thut o lng
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
My ct kim loi
Cng ngh CAD/CAM/CNC
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Thc hnh o lng k thut
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
V k thut
V c kh
C l thuyt
Sc bn vt liu
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng

2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2
0
0
0
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1

Nhm bt buc t chn


Nhm bt buc t chn
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh CAD/CAM/CNC
n hc phn cng ngh ch to my
Anh vn 1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Anh vn 2
K thut in
Chi tit my
Cng ngh ch to my 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Tin hc ng dng (Auto CAD)
n hc phn chi tit my
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Vt l i cng 2
Anh vn 1
An ton lao ng
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh CAD/CAM/CNC
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Thc hnh o lng k thut
Thc hnh trn my CNC
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
C l thuyt
Nguyn l my
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
Thc hnh in c bn
Chi tit my
Vt liu c kh
An ton lao ng
Dung sai v k thut o lng
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
Cng ngh CAD/CAM/CNC
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Thc hnh o lng k thut
Thc hnh thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my

0
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
0
1
1
0
0
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1

V c kh
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Chi tit my
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
Cng ngh CAD/CAM/CNC
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
C l thuyt
Ha i cng
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Chi tit my
Cng ngh ch to my 2
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
C l thuyt
Nguyn l my
Thc hnh in c bn
Vt liu c kh
H thng thy lc - kh nn
Dung sai v k thut o lng
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Thc hnh ngui c bn
Thc hnh o lng k thut
Thc hnh hn cn bn
Thc hnh thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2

2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
5
0
0
0
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2

Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Chi tit my
Vt liu c kh
H thng thy lc - kh nn
Dung sai v k thut o lng
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
T ng ha qu trnh sn xut
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Tin hc ng dng (Auto CAD)
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
C l thuyt
Nguyn l my
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
T tng H Ch Minh
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Chi tit my
Dung sai v k thut o lng
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Tin hc ng dng (Auto CAD)
Thc hnh o lng k thut
n hc phn chi tit my
C l thuyt
Vt l i cng 2
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Cng ngh ch to my 2
Cng ngh CAD/CAM/CNC
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
C l thuyt
Sc bn vt liu
Anh vn 1
Cng ngh may trang phc 2
Cng ngh may trang phc 4
Thc hnh cng ngh may trang phc 3
Thc hnh cng ngh may trang phc 4
Anh vn 1

1
2
2
3
5
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
0
2
2
1
1
2
2
2
2
2
3
1
2

Ha i cng
Thit k trang phc 2
Thit k nhy mu, gic s trn my vi tnh
Thc hnh cng ngh may trang phc 4
Anh vn 2
V k thut
Thit k trang phc 1
Cng ngh may trang phc 4
Thc hnh thit k trang phc 2
Thc hnh cng ngh may trang phc 4
C s thit k trang phc
Vt liu dt may
Thit b may cng nghip
Ton cao cp A2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thit k nhy mu, gic s trn my vi tnh
C s thit k trang phc
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh may
C s thit k trang phc
Thit b may cng nghip
Thc hnh m thut c bn
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Trang b in
n truyn ng in
Vt l i cng 2
Nhm bt buc t chn
Bo tr, bo dng h thng in
Cung cp in
o in - in t
Mch in 2
My in
Thit k cung cp in
Truyn ng in
n truyn ng in
in t c bn
Mch in 1
Bo tr, bo dng h thng in
iu khin logic kh trnh
H thng in
Anh vn chuyn ngnh in
L thuyt iu khin t ng
Mch in 2
Thit k cung cp in
Truyn ng in
n cung cp in
n truyn ng in
in t c bn
Thc hnh in t c bn
Mch in 1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1

2
2
3
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
0
0
3
2
2
2
2
2
2
1
2
0
2
1
2
0
2
3
2
2
3
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
3
2
2

Vt l i cng 2
Anh vn 1
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
n truyn ng in
in t c bn
Mch in 1
Anh vn 2
Cung cp in
Thit k cung cp in
in t c bn
Mch in 1
Bo tr, bo dng h thng in
Cung cp in
Mch in 2
Thc hnh kh c in
n truyn ng in
in t c bn
V k thut
Ton cao cp A1
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
Cung cp in
n truyn ng in
Anh vn 1
Cung cp in
Mch in 2
n truyn ng in
Bo tr, bo dng h thng in
H thng in
Mch in 2
Thit k cung cp in
Thc hnh PLC
Thc hnh kh c in
n truyn ng in
in t c bn
Mch in 1
V k thut
Ha i cng
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Bo tr, bo dng h thng in
iu khin logic kh trnh
H thng in
L thuyt iu khin t ng
Mch in 2
n truyn ng in

2
2
2
3
5
0
0
1
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
1
1
2
2
2
1
2
2
3
1
2
3
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
3
2
2
2
2
1
2
2
0
2
2
2
2
2
1

Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Cung cp in
iu khin logic kh trnh
H thng in
Mch in 2
Thit k cung cp in
Truyn ng in
n truyn ng in
Mch in 2
Thit k cung cp in
Truyn ng in
n truyn ng in
Mch in 2
Truyn ng in
Thc hnh PLC
n truyn ng in
Bo tr, bo dng h thng in
Cung cp in
Mch in 2
Thc hnh kh c in
n truyn ng in
Anh vn 1
Cung cp in
in t cng sut
iu khin logic kh trnh
H thng in
L thuyt iu khin t ng
Thit k cung cp in
in t c bn
Mch in 1
Ton cao cp A1
Ton chuyn 3 (Hm phc v php bin i)
Cung cp in
Thit k cung cp in
n truyn ng in
in t c bn
Thc hnh in t c bn
Mch in 2
Mch in 1
Ha i cng
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
My in
Mch in 1
in t cng sut
iu khin logic kh trnh
H thng in
n truyn ng in
Anh vn chuyn ngnh in
Mch in 2

2
0
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
3
2
1
1
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
2
3
2
2
2
3
2
0
0
3
3
2
2
2
1
2
2

n truyn ng in
Anh vn 1
An ton in - in t
in t cng sut
o lng v iu khin bng my vi tnh
K thut s 2
L thuyt iu khin t ng
Vi iu khin 1
Vi mch
Anh vn chuyn ngnh in t
Thc hnh in t cng sut
Thc hnh o lng v iu khin bng my vi tnh
Thc hnh iu khin t ng
Thc hnh mch in t 2
Thc hnh vi iu khin 1
n in t t ng ha
n k thut in t
Mch in t 1
Mch in 1
Ha i cng
K thut iu khin bng kh nn
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
in t cng sut
K thut s 2
L thuyt iu khin t ng
Mch in t 2
Vi iu khin 1
Anh vn chuyn ngnh in t
Thc hnh in t cng sut
Thc hnh o in - in t
Thc hnh o lng v iu khin bng my vi tnh
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh k thut xung
Thc hnh iu khin t ng
n in t t ng ha
Mch in t 1
Mch in 1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
T tng H Ch Minh
Anh vn 2
in t cng sut
K thut s 2
Mch in t 2
Anh vn chuyn ngnh in t
Thc hnh o lng v iu khin bng my vi tnh
n k thut in t
Mch in 1
K thut iu khin bng kh nn

1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
2

n k thut in t
Mch in 1
K thut iu khin bng kh nn
K thut s 1
Mch in t 2
Anh vn chuyn ngnh in t
Linh kin in t
Mch in 1
Anh vn 1
in t cng sut
o in - in t
o lng v iu khin bng my vi tnh
K thut in
K thut s 1
K thut s 2
K thut xung
Mch in t 2
Vi iu khin 1
Vi mch
Thc hnh o in - in t
Thc hnh o lng v iu khin bng my vi tnh
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh k thut s 2
Thc hnh k thut xung
Thc hnh mch in t 1
Thc hnh mch in t 2
n in t t ng ha
n k thut in t
Mch in 1
K thut iu khin bng kh nn
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Php lut Vit Nam i cng
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
K thut s 2
Mch in t 2
Vi iu khin 1
n k thut in t
Ton cao cp A1
Anh vn 1
Anh vn 2
K thut s 2
Vi iu khin 1
Thc hnh o in - in t
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh k thut xung
n k thut in t
Anh vn 2
K thut s 2
L thuyt iu khin t ng
Vi iu khin 1
n k thut in t

1
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
2
2
2
2
5
2
2
0
2
2
3
1
2
2
2
2
3
1
1
1
1
2
2
2
3
1

K thut iu khin bng kh nn


Anh vn 2
Mch in t 2
Linh kin in t
Mch in 1
K thut in
Mch in t 2
n k thut in t
Th nghim vt l i cng
K thut in
Mch in t 2
Mch in t 1
Ha i cng
Anh vn 1
K thut in
Mch in t 2
Vi mch
Anh vn chuyn ngnh in t
Thc hnh o lng v iu khin bng my vi tnh
Mch in t 1
Thc hnh linh kin in t
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Mch in t 2
Mch in 1
Anh vn 1
o in - in t
K thut in
K thut s 1
K thut s 2
K thut xung
Mch in t 2
Thc hnh linh kin in t
Anh vn 1
Anh vn 2
in t cng sut
L thuyt iu khin t ng
Mch in t 2
Vi iu khin 1
Mch in 1
An ton in - in t
o lng v iu khin bng my vi tnh
K thut in
L thuyt iu khin t ng
Mch in t 2
Vi iu khin 1
Vi mch
Anh vn chuyn ngnh in t
Thc hnh in t cng sut
Thc hnh o in - in t
Thc hnh o lng v iu khin bng my vi tnh
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh k thut s 2
Thc hnh k thut xung
Thc hnh iu khin t ng

2
2
2
2
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
0
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
1
2
1
2

CAD trong k thut in t


n in t t ng ha
Mch in t 1
Mch in 1
Qun tr doanh nghip
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
T tng H Ch Minh
Anh vn 2
K thut s 1
Mch in t 2
Vi mch
Mch in 1
Ton cao cp A2
Anh vn 1
V k thut
Ha i cng
Anh vn chuyn ngnh cng ngh giy
K thut in
Ha i cng
Th nghim ha i cng
Thc hnh m thut c bn
Vt liu giy
Thit k chuyn sn xut giy
Anh vn chuyn ngnh cng ngh giy
Thc hnh thit b ngnh giy
Anh vn 1
Anh vn 2
K thut in
Thc hnh in c bn
V k thut
Ha i cng
Thc hnh k thut may c bn
Thit b ngnh giy
Thc hnh thit b ngnh giy
Gio dc th cht
Ton cao cp A1
Tuyn im du lch 2
Phong tc, l hi, tn ngng Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh hng dn du lch 1
Thc a chng trnh du lch 2
Phong tc, l hi, tn ngng Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh hng dn du lch 2
Thc hnh truyn im du lch 2
Anh vn 1
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Anh vn chuyn ngnh hng dn du lch 1
Anh vn chuyn ngnh hng dn du lch 2
Thc tp tour
C s vn ha Vit Nam
a l du lch
Thc hnh tuyn im du lch
Thc a chng trnh du lch 1
Lch s vn minh th gii
Anh vn chuyn ngnh hng dn du lch 1

2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
3
1
2
2
3
3
2
3
3
3
1
2
5
2
3
2
2
3
1
1
3
2

Thc tp tour
C s kinh t du lch
Anh vn chuyn ngnh hng dn du lch 2
Tng quan du lch
Tin trnh lch s Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nghip v hng dn du lch
Thc hnh nghip v hng dn du lch
Tuyn im du lch
Thc hnh tuyn im du lch
Vn ha m thc Vit Nam
Nghip v l hnh
Anh vn chuyn ngnh hng dn du lch 1
Thc tp tour
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut tng hp hu c
K thut lc du
Anh vn 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut tng hp hu c
Ton cao cp A1
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut tng hp hu c
Ha l 2
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b c hc
Ha phn tch
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Cc qu trnh v thit b truyn khi
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut tng hp hu c
K thut lc du
Ha hu c
Cc qu trnh v thit b c hc
C s thit k v ch to thit b ha cht
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Cc qu trnh v thit b truyn khi
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut tng hp hu c
K thut lc du
K thut gm s
Anh vn chuyn ngnh ha hc
Thc hnh qu trnh v thit b 1
Ho v c
Ha l 1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Cc qu trnh v thit b truyn khi

2
2
3
3
3
0
0
3
1
3
1
2
2
2
2
2
0
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
0
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
2
2
0
3
3

K thut tng hp hu c
K thut lc du
K thut gm s
Ha l 2
Ton cao cp A1
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut sn xut cc hp cht v c c bn
K thut lc du
K thut gm s
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut tng hp hu c
Cc qu trnh v thit b c hc
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Cc qu trnh v thit b truyn khi
K thut tng hp hu c
K thut lc du
Ha hu c
Cc qu trnh v thit b c hc
Ha phn tch
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
K thut tng hp hu c
K thut lc du
Anh vn 2
Ha hu c
Cc qu trnh v thit b c hc
An ton lao ng trong cng ngh ha hc
C s thit k v ch to thit b ha cht
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Anh vn chuyn ngnh ha hc
Ha i cng
Th nghim ha i cng
Ha l 1
Ha l 2
Ton cao cp A1
Anh vn 1
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Trang b in
Ha hu c
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Ha hc v ha l polymer
Thit k sn phm nha
Anh vn chuyn ngnh ha hc
Ha i cng
Th nghim ha i cng
Ho v c
Ha l 2
Anh vn 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b 1
Ha hc v ha l polymer
Vt liu nha
Gio dc th cht

3
3
3
2
2
2
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
2
2
1
3
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
1
3
2
2
3
1
2
2
2

Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha hu c
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Anh vn chuyn ngnh ha hc
Thc hnh qu trnh v thit b 1
Thc hnh qu trnh v thit b 2
Th nghim ha hu c 1
Ha hc v ha l polymer
Thc hnh cng ngh ha nha 2
Anh vn 1
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Ha hc v ha l polymer
Vt liu nha
Thit k sn phm nha
Nhm bt buc t chn
Ha hc v ha l polymer
Vt liu nha
Thit k khun mu nha
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Vt liu nha
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh qu trnh v thit b 1
Ha hc v ha l polymer
Vt liu nha
Cng ngh gia cng polymer
Nhm bt buc t chn
Ha hc v ha l polymer
Vt liu nha
Cng ngh gia cng cao su
Ha hc v ha l polymer
Vt liu nha
Thit k khun mu nha
Ha hu c
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Ha hc v ha l polymer
Vt liu nha
Cng ngh gia cng cao su
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Ha hc v ha l polymer
Vt liu nha
Thit k sn phm nha
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha hu c
An ton lao ng trong cng ngh ha hc
Ha phn tch 2
Ph nguyn t

2
0
0
0
3
3
2
1
1
1
2
1
2
5
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
3
2
0
0
1
2
2
3
0
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
0
0
3
2
2
2

Phn tch in ha
Phn tch ha l thc phm
Phn tch cht lng nc
Phn tch cng nghip 1
Ph nguyn t UV_VIS
Phn tch sn phm cht ty ra
Thc hnh in quang
Thc hnh phn tch ha l thc phm
Thc hnh phn tch cht lng nc
Thc hnh phn tch cng nghip 1
Thc hnh phn tch cht lng khng kh
Th nghim ha phn tch 2
Ha phn tch 2
Phn tch in ha
Phn tch ha l thc phm
Phn tch cht lng nc
Phn tch cng nghip 1
Phn tch sn phm cht ty ra
Phn tch in ha
Phn tch ha l thc phm
Ph nguyn t UV_VIS
Ha phn tch 2
Ph nguyn t
Phn tch in ha
Phn tch ha l thc phm
Phn tch cng nghip 1
Ph nguyn t UV_VIS
Phn tch sn phm cht ty ra
Ph nguyn t
Phn tch in ha
Thc hnh in quang
Ha phn tch 2
X l s liu
C s l thuyt ha phn tch
Ph nguyn t
Phn tch in ha
Phn tch ha l thc phm
Phn tch cng nghip 1
Ph nguyn t UV_VIS
Phn tch cng nghip 2
Phn tch sn phm cht ty ra
Thc hnh phn tch cht lng khng kh
Th nghim ha hu c 1
Th nghim ha phn tch 2
Gio dc th cht
Ton cao cp A1
Ha hu c
Ha phn tch 2
X l s liu
Phn tch in ha
Phn tch ha l thc phm
Phn tch cng nghip 2
Phn tch sn phm cht ty ra
Vt l i cng 2
Anh vn 2

2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2

Nhm bt buc t chn


Ha hu c
Ha phn tch 2
Phn tch ha l thc phm
Ha hu c
Ph nguyn t
Ph nguyn t UV_VIS
Thc hnh in quang
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thanh ton quc t
H thng thng tin k ton
Thanh ton quc t
Tn dng ngn hng
H thng thng tin k ton
L thuyt ti chnh - tin t
Anh vn chuyn ngnh k ton
Tin hc ng dng trong k ton
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 2
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
Thit k h thng x l cht thi
Sn xut sch hn
Nhm bt buc t chn
M hnh ha mi trng
K thut x l kh thi
Sn xut sch hn
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Anh vn 2
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
K thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn
Sn xut sch hn
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut x l kh thi
Thit k h thng x l cht thi
Th nghim ha i cng
M hnh ha mi trng
K thut x l kh thi
Thit k h thng x l cht thi
Cp thot nc
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
K thut x l kh thi
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn
K thut x l kh thi
Thit k h thng x l cht thi
Cp thot nc
Sn xut sch hn

0
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
0
3
3
3
3
2
0
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
0
0
3
3
1
2
3
3
3
2
3
2
0
2
3
3
3
3
3
2

Thc hnh k thut x l nc thi


Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch 1
Ha k thut mi trng
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
M hnh ha mi trng
K thut x l cht thi rn
K thut x l kh thi
Thit k h thng x l cht thi
Cp thot nc
Sn xut sch hn
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
An ton lao ng trong k thut mi trng
M hnh ha mi trng
K thut x l kh thi
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Vt l i cng 1
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
M hnh ha mi trng
K thut x l kh thi
Thit k h thng x l cht thi
Cp thot nc
Sn xut sch hn
Thc hnh x l cht thi rn
Nhm bt buc t chn
Th nghim ha i cng
Ha phn tch 1
Ha k thut mi trng
M hnh ha mi trng
K thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn
K thut x l kh thi
Thit k h thng x l cht thi
Sn xut sch hn
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Thc hnh k thut x l nc cp
Nhm bt buc t chn
Ha i cng
Ha phn tch 1
Ha k thut mi trng
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
An ton lao ng trong k thut mi trng
M hnh ha mi trng
K thut x l nc thi
K thut x l kh thi
Thit k h thng x l cht thi
Cp thot nc

2
0
2
2
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
0
1
2
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
0
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3

Sn xut sch hn
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Ton cao cp A1
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut x l nc cp
K thut x l kh thi
V c kh
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
C l thuyt
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
Trang b in trong h thng lnh
Nhit ng lc hc k thut
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
K thut sy
Trang b in trong h thng lnh
Vn hnh v bo tr h thng lnh
Thit b lnh dn dng
K thut iu ha khng kh
Anh vn chuyn ngnh nhit lnh
An ton lao ng
Thc hnh lnh cng nghip
Thc hnh h thng iu ha khng kh
n thit k h thng lnh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
Thc hnh in c bn
V c kh
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Thc hnh thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
C l thuyt
Nguyn l my
C lu cht
Truyn nhit v thit b trao i nhit
K thut sy
Trang b in trong h thng lnh
K thut iu ha khng kh
Anh vn chuyn ngnh nhit lnh
An ton lao ng
Thc hnh trang b in trong h thng lnh
n thit k h thng lnh

2
2
2
2
2
0
0
3
3
2
2
2
1
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
0
0
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Vt l i cng 2
Anh vn 1
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
K thut in
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
C l thuyt
Nguyn l my
Vt l i cng 2
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
C l thuyt
K thut sy
Trang b in trong h thng lnh
Vn hnh v bo tr h thng lnh
Thit b lnh dn dng
K thut iu ha khng kh
Anh vn chuyn ngnh nhit lnh
An ton lao ng
Thc hnh lnh cng nghip
Thc hnh h thng iu ha khng kh
n thit k h thng lnh
Nhit ng lc hc k thut
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
C l thuyt
Nguyn l my
Truyn nhit v thit b trao i nhit
K thut sy
Trang b in trong h thng lnh
Vn hnh v bo tr h thng lnh
Thit k h thng lnh
Thit b lnh dn dng
K thut lnh cng nghip
K thut iu ha khng kh
n thit k h thng lnh
Nhit ng lc hc k thut
Vt l i cng 2
Th nghim vt l i cng
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
H thng thy lc - kh nn
C l thuyt
Anh vn 1
Qun tr ti chnh
Marketing cn bn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

2
2
3
0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
0
0
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
0
2
2
2
3
2
0
0

Thu
Kinh t vi m
Kinh t quc t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Ton cao cp A3
Anh vn 2
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Th trng chng khon
K ton qun tr
Kinh t quc t
Qun tr ti chnh
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Qun tr bn hng
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Kinh t quc t
Qun tr ti chnh
Phng php nghin cu khoa hc
Qun tr ngun nhn lc
Marketing cn bn
Qun tr hc
Nguyn l thng k
V k thut
Thc hnh v sinh an ton thc phm
Sinh hc phn t
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh ln men
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Thc hnh v sinh an ton thc phm
Sinh hc phn t
Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Di truyn v k thut di truyn
K thut trng v ch bin nm
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh ln men
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Thc tp thc t
Th nghim sinh l thc vt
Th nghim sinh l ngi v ng vt
Th nghim di truyn v k thut di truyn

2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
0
0
3
3
3
2
3
2
2
3
2
1
2
2
2
3
1
2
2
2
0
1
2
2
2
2
2
3
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2

ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam


V sinh an ton thc phm
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch 1
Thc hnh v sinh an ton thc phm
K thut phn tch sinh ha hin i
Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Ha sinh
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
V k thut
K thut phn tch sinh ha hin i
Sinh hc phn t
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Di truyn v k thut di truyn
K thut trng v ch bin nm
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh ln men
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Th nghim k thut phn tch sinh ha hin i
Th nghim vi sinh
Th nghim sinh l thc vt
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Th nghim QTTB truyn nhit v truyn khi trong CNSH
Ha sinh
Ton cao cp A1
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Sinh hc phn t
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Di truyn v k thut di truyn

3
2
0
2
1
2
2
2
2
2
3
2
1
2
3
2
2
2
2
5
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3
2
2
2
0
2
2
2
3
3

K thut trng v ch bin nm


Cc qu trnh TB truyn nhit & truyn khi trong CNSH
Thc hnh cng ngh ln men
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Sinh hc phn t
Cng ngh ln men
Thc hnh cng ngh ln men
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Th nghim sinh l thc vt
Th nghim di truyn v k thut di truyn
K thut phn tch sinh ha hin i
Cng ngh enzyme
Nhm bt buc t chn
V k thut
Thc hnh v sinh an ton thc phm
Vi sinh
Sinh hc phn t
Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Di truyn v k thut di truyn
K thut trng v ch bin nm
Cc qu trnh TB truyn nhit & truyn khi trong CNSH
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh ln men
Thc tp thc t
Th nghim k thut phn tch sinh ha hin i
Th nghim sinh l thc vt
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Ha sinh
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
V sinh an ton thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch 1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Ha sinh
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Anh vn 1
T tng H Ch Minh
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Anh vn 2
V sinh an ton thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

2
3
2
1
2
2
3
2
1
1
2
2
2
0
2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
1
1
2
1
1
1
2
3
2
2
2
0
0
2
2
2
3
2
2
2
2
5
2
2
0
0
0
0

Thc hnh v sinh an ton thc phm


Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Th nghim sinh l thc vt
Th nghim sinh l ngi v ng vt
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Lp trnh Window
Thc hnh lp trnh m ngun m
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Anh vn chuyn ngnh Cng ngh Thng tin
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Lp trnh m ngun m
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thng mi in t
n xy dng phn mm
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Anh vn chuyn ngnh Cng ngh Thng tin
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thit k Web
Thc hnh ci t qun tr mng
Lp trnh hng i tng
Ci t qun tr mng
Nhm bt buc t chn
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thc hnh ci t qun tr mng
Anh vn chuyn ngnh Cng ngh Thng tin
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Lp trnh m ngun m
Cng ngh phn mm
Thc hnh lp trnh hng i tng
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thng mi in t
Ngn ng lp trnh
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2

1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
0
2
2
0
2
1
3
3
2
3
2
2
3
1
2
2
2
3
3
2
3
3
2
1
2
1
3
2
0
3
2
3
1
1
2
3
2
2
3
1
1
2
2
2
2

Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Lp trnh Window
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thc hnh ci t qun tr mng
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Nhm bt buc t chn
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Thng mi in t
n xy dng phn mm
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thc hnh cng ngh WEB
Thng mi in t
Thc hnh ci t qun tr mng
Ton ri rc
Lp trnh hng i tng
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thng mi in t
Cu trc d liu v gii thut
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thng mi in t
Thc hnh h qun tr c s d liu
n xy dng phn mm
H thng s
Ngn ng lp trnh
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Anh vn 2
H iu hnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Lp trnh m ngun m
Cng ngh phn mm
Cng ngh WEB
H qun tr c s d liu
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh c s d liu
Thc hnh lp trnh Window
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thit k Web
Thng mi in t
Thc hnh h qun tr c s d liu
Thc hnh ci t qun tr mng
n xy dng phn mm
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Kin trc my tnh
Ton cao cp A2
Xc sut thng k

2
2
0
2
1
1
5
0
3
3
2
2
1
1
2
1
3
3
1
2
3
3
3
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
3
1
1
1
2
2
1
1
2
3
3
2
2
2
2

Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh lp trnh m ngun m
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Thc hnh lp trnh m ngun m
Ton cao cp A2
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Lp trnh m ngun m
Cng ngh phn mm
Cng ngh WEB
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh lp trnh Window
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thc hnh cng ngh WEB
Thng mi in t
Thc hnh h qun tr c s d liu
Thc hnh ci t qun tr mng
H thng s
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Kin trc my tnh
Lp trnh hng i tng
Thc hnh h qun tr c s d liu
Ngn ng lp trnh
Cu trc d liu v gii thut
H iu hnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Lp trnh m ngun m
Cng ngh phn mm
Cng ngh WEB
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh lp trnh Window
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thit k Web
Thc hnh cng ngh WEB
Thng mi in t
Thc hnh h qun tr c s d liu
H thng s
Ngn ng lp trnh
Thc hnh ngn ng lp trnh
Cu trc d liu v gii thut
Kin trc my tnh
Xc sut thng k
Th nghim vt l i cng

2
2
3
2
0
3
2
3
1
5
3
2
1
2
3
2
2
3
2
3
1
1
1
2
1
1
2
3
3
2
3
1
2
3
2
3
3
2
2
3
2
3
1
1
2
1
2
1
2
2
1
3
2
2
1

ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam


Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Php lut Vit Nam i cng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh Cng ngh Thng tin
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thit k Web
Thng mi in t
Thc hnh h qun tr c s d liu
n xy dng phn mm
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Ton cao cp A1
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Lp trnh hng i tng
Lp trnh m ngun m
Cng ngh phn mm
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh c s d liu
Thc hnh lp trnh hng i tng
Thc hnh lp trnh m ngun m
Thng mi in t
n xy dng phn mm
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Lp trnh hng i tng
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Anh vn chuyn ngnh Cng ngh Thng tin
Lp trnh hng i tng
Phn tch thit k h thng thng tin
Chuyn h iu hnh Unix/Linux
Mng my tnh nng cao
Thc hnh mng my tnh nng cao
n cng ngh mng
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Anh vn 2
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Ton ri rc
Lp trnh Window
Mng my tnh nng cao
Thc hnh mng my tnh nng cao
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1

3
5
2
0
0
2
3
2
1
2
2
1
2
2
3
3
2
3
5
3
2
3
3
1
1
1
2
2
2
0
3
3
3
2
3
3
1
3
1
2
2
3
3
5
2
3
2
3
2
3
1
2
3
2
2

Vt l i cng 2
Anh vn 1
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
C s d liu
Phn tch thit k h thng thng tin
Mng my tnh nng cao
H thng s
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Kin trc my tnh
Anh vn 1
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Thc hnh lp trnh hng i tng
Thit k Web
Thc hnh h qun tr c s d liu
Ton cao cp A2
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
Lp trnh hng i tng
Ton ri rc
Cc dch v mng
Lp trnh hng i tng
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh mng my tnh nng cao
Cu trc d liu v gii thut
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Mng my tnh nng cao
Thc hnh c s d liu
H thng s
Ngn ng lp trnh
Cu trc d liu v gii thut
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Ton cao cp A2
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Chuyn h iu hnh Unix/Linux
Thc hnh lp trnh Window
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut

2
2
5
3
3
3
2
2
3
3
2
2
5
2
0
3
2
1
2
1
2
2
2
2
3
3
2
3
3
1
3
2
2
2
2
2
0
3
3
2
3
1
2
2
3
2
2
3
3
2
1
1
2
3
3

Ton cao cp A2
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Kin trc my tnh
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Chuyn h iu hnh Unix/Linux
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Phn tch thit k h thng thng tin
Cu trc d liu v gii thut
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Kin trc my tnh
Vt l i cng 2
Nhm bt buc t chn
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Phn tch thit k h thng thng tin
Chuyn h iu hnh Unix/Linux
Mng my tnh nng cao
Thc hnh mng my tnh nng cao
H thng s
Ngn ng lp trnh
Vt l i cng 1
Anh vn chuyn ngnh Cng ngh Thng tin
Thc hnh cng ngh WEB
Ngn ng lp trnh
Cu trc d liu v gii thut
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Kin trc my tnh
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh mng my tnh nng cao
Cu trc d liu v gii thut
Vt l i cng 2
Anh vn 1
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Window
Thc hnh lp trnh Window
Thc hnh cng ngh WEB
Cu trc d liu v gii thut
Lp trnh hng i tng
Thc hnh mng my tnh nng cao
Ngn ng lp trnh
Cu trc d liu v gii thut
Lp trnh hng i tng

2
2
3
3
2
2
3
2
1
3
2
3
3
2
2
2
0
3
3
2
3
1
3
1
2
2
2
2
1
2
3
2
2
1
2
5
0
0
3
2
3
1
3
2
2
3
2
1
1
3
3
1
2
3
3

Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Lp trnh hng i tng
Cu trc d liu v gii thut
Ton cao cp A2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Cng ngh sau thu hoch
Thc hnh k thut thc phm
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha l 1
Thc hnh k thut phng th nghim
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
K thut thc phm 2
Cng ngh sau thu hoch
Cng ngh ch bin thc phm
Thc hnh k thut thc phm
K thut thc phm 1
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha l 1
K thut thc phm 2
Cng ngh ch bin thc phm
Ha hc thc phm
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha l 1
K thut thc phm 2
Cng ngh sau thu hoch
Thc hnh k thut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha l 1
Th nghim vi sinh vt hc thc phm
Ha sinh hc thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Th nghim ha sinh hc thc phm
Cc qu trnh v thit b truyn nhit 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
H thng c in t
Thit k mch in t

3
3
3
3
2
2
2
1
2
0
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
0
0
0
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
1
0
0
2
1
2
0
0
2
1
2
0
0
2
2
2
2
1
1
2
1

Thc hnh ngui


n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
Cng ngh CAD/CAM/CNC
H thng c in t
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
K thut in
K thut s 1
Thc hnh in c bn
Thc hnh k thut s 1
V c kh
An ton lao ng
Cng ngh ch to my 1
H thng c in t
Thc hnh thy lc - kh nn
Thit k mch in t
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
Cng ngh CAD/CAM/CNC
H thng c in t
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

1
1
5
0
0
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
5
0
0
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
5
3
2
2
0
0
0
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
5
0
0
0

Vi iu khin
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 1
n hc phn chi tit my
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
Vi iu khin
Nguyn l my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut in
Vi iu khin
Thc hnh vi iu khin
V c kh
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
Thc hnh trn my CNC
Thc hnh ngui
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vi iu khin
Thc hnh vi iu khin
Nguyn l my
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

2
2
2
1
5
2
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
1
1
5
0
0
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
5
2
2
0
0
0
0
2
1
2
1
1
5
0
0
0

iu khin logic kh trnh


K thut in
Vi iu khin
Nguyn l my
Cng ngh ch to my 1
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
H thng c in t
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
Vi iu khin
V c kh
C l thuyt
Nguyn l my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 1
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
H thng c in t
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1

2
2
2
2
2
1
1
5
0
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
5
3
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
5
0
0
0
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
5
0
0
2
2
2

Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
H thng c in t
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
H thng c in t
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
Thc hnh vi iu khin
V k thut
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Cng ngh ch to my 1
n hc phn chi tit my
Thc tp tt nghip
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
H thng c in t
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
5
0
0
0
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
5
0
0
2
1
2
2
2
2
1
5
2
0
0
0
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
5
0
0

in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
H thng c in t
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
V c kh
H thng thy lc - kh nn
H thng c in t
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
H thng c in t
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
Nguyn l my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh CAD/CAM/CNC

2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
5
0
0
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
5
2
2
0
0
0
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
5
0
0
2
2
2
2
1
1
2
2
2

H thng c in t
Thc hnh thy lc - kh nn
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
T tng H Ch Minh
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
Vi iu khin
Thc hnh vi iu khin
Nguyn l my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
Thc hnh trn my CNC
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Th nghim vt l i cng
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh k thut s 1
Thc hnh vi iu khin
H thng c in t
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
Sc bn vt liu
Cng ngh CAD/CAM/CNC
n hc phn chi tit my
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
K thut s 1
Vi iu khin
Thc hnh in c bn
Thc hnh k thut s 1

2
2
1
1
1
1
5
2
2
2
0
0
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
5
1
2
2
0
0
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
5
0
0
2
2
2
2
1
5
0
2
2
2
2
1
1

Thc hnh vi iu khin


C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
H thng c in t
Thc hnh tin
Thc hnh thy lc - kh nn
Thc hnh trn my CNC
Thit k mch in t
Thc hnh ngui
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 3
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t c bn
iu khin logic kh trnh
Vi iu khin
V k thut
V c kh
Nguyn l my
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh CAD/CAM/CNC
n hc phn chi tit my
n hc phn c in t
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V c kh
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Dung sai v k thut o lng
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
My ct kim loi
Cng ngh CAD/CAM/CNC
Thc hnh ngui c bn
Thc hnh o lng k thut
Thc hnh thy lc - kh nn

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
1
3
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
5
3
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

Thc hnh sa cha c kh


n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
C l thuyt
Tin hc ng dng (Auto CAD)
n hc phn cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nguyn l my
Nguyn l ct kim loi
n hc phn cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
V c kh
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Dung sai v k thut o lng
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
My ct kim loi
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
Tin hc ng dng (Auto CAD)
Thc hnh ngui c bn
Thc hnh tin
Thc hnh phay - bo
Thc hnh thy lc - kh nn
Thc hnh trn my CNC
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

1
1
1
5
2
1
0
0
0
0
2
1
1
5
2
0
2
2
1
5
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
5
3
2
2
2
2
2
0
0
0
0

Nhm bt buc t chn


K thut in
Sc bn vt liu
H thng thy lc - kh nn
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 1
My ct kim loi
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
Thc hnh phay - bo
Thc hnh sa cha c kh
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Dung sai v k thut o lng
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 2
My ct kim loi
Tin hc ng dng (Auto CAD)
Thc hnh ngui c bn
Thc hnh o lng k thut
Thc hnh phay - bo
Thc hnh sa cha c kh
n hc phn cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
Thc hnh in c bn
V k thut
V c kh
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Chi tit my
Vt liu c kh
H thng thy lc - kh nn
An ton lao ng
Dung sai v k thut o lng
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
My ct kim loi
Cng ngh CAD/CAM/CNC
Tin hc ng dng (Auto CAD)
Thc hnh ngui c bn
Thc hnh o lng k thut
Thc hnh hn cn bn
Thc hnh tin
Thc hnh thy lc - kh nn
Thc hnh sa cha c kh

0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
5
2
2
0
0
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
5
0
0
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1

Thc hnh trn my CNC


n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
H thng thy lc - kh nn
Dung sai v k thut o lng
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 2
My ct kim loi
Cng ngh CAD/CAM/CNC
T ng ha qu trnh sn xut
Tin hc ng dng (Auto CAD)
Thc hnh ngui c bn
Thc hnh o lng k thut
Thc hnh phay - bo
Thc hnh sa cha c kh
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Ton cao cp A2
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
C l thuyt
Nguyn l my
Dung sai v k thut o lng
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
My ct kim loi
Cng ngh CAD/CAM/CNC
Tin hc ng dng (Auto CAD)
Thc hnh ngui c bn
Thc hnh o lng k thut

1
1
1
5
1
2
2
2
1
2
3
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
5
1
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1

Thc hnh phay - bo


Thc hnh sa cha c kh
n hc phn cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
V c kh
C l thuyt
Sc bn vt liu
Nguyn l my
H thng thy lc - kh nn
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
My ct kim loi
Cng ngh CAD/CAM/CNC
Tin hc ng dng (Auto CAD)
Thc hnh thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Nguyn l ct kim loi
Tin hc ng dng (Auto CAD)
Thc hnh o lng k thut
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Sc bn vt liu
Nguyn l my
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
Nguyn l ct kim loi
Cng ngh ch to my 1
Cng ngh ch to my 2
My ct kim loi
n hc phn chi tit my
n hc phn cng ngh ch to my
Thc tp tt nghip
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh c kh

1
1
1
5
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
5
2
2
2
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
5
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
5
5
3
2
2

Nhm bt buc t chn


Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thit k trang phc 3
Cng ngh may trang phc 3
Cng ngh may trang phc 4
T chc v qun l sn xut may cng nghip
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc th cht 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thit k trang phc 2
Thit k trang phc 3
Cng ngh may trang phc 2
Cng ngh may trang phc 3
Cng ngh may trang phc 4
T chc v qun l sn xut may cng nghip
Thc hnh thit k trang phc 2
Thc hnh thit k trang phc 3
Thc hnh cng ngh may trang phc 2
Thc hnh cng ngh may trang phc 3
Thit k - nhy size - gic s
Tin hc ng dng ngnh may
ha trang phc
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh may
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thit k trang phc 2
Thit k trang phc 3
Cng ngh may trang phc 2
Cng ngh may trang phc 3
Cng ngh may trang phc 4
T chc v qun l sn xut may cng nghip
Thc hnh thit k trang phc 2
Thc hnh thit k trang phc 3
Thc hnh cng ngh may trang phc 2
Thc hnh cng ngh may trang phc 3
Thit k - nhy size - gic s
Tin hc ng dng ngnh may
ha trang phc
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh may
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thit k trang phc 2
Thc tp tt nghip
An ton cng nghip v mi trng
Anh vn chuyn ngnh cng ngh may

0
0
0
2
2
4
2
5
3
1
0
0
0
2
2
2
2
2
4
2
2
1
2
2
2
2
2
5
3
2
0
0
0
2
2
2
2
4
2
2
1
2
2
2
2
2
5
2
0
0
0
2
5
2
2

Nhm bt buc t chn


Thc hnh tin hc i cng
Ha i cng
Vt liu dt may
Thit k trang phc 1
Thit k trang phc 2
Thit k trang phc 3
Cng ngh may trang phc 2
Cng ngh may trang phc 3
Cng ngh may trang phc 4
T chc v qun l sn xut may cng nghip
Thit b may cng nghip
Thc hnh m thut c bn
V m thut trang phc
Thc hnh k thut may c bn
Thc hnh thit k trang phc 1
Thc hnh cng ngh may trang phc 1
Thc hnh thit k trang phc 2
Thc hnh thit k trang phc 3
Thc hnh cng ngh may trang phc 2
Thc hnh cng ngh may trang phc 3
Thit k - nhy size - gic s
Tin hc ng dng ngnh may
ha trang phc
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh may
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh in
Mch in 1
Trang b in
Kh c in v my in
K thut xung - s
K thut truyn s liu
Thc tp tt nghip
Ha i cng
Ton cao cp A2
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thc hnh tin hc i cng
An ton in - in t
in t cng sut
Anh vn chuyn ngnh in
L thuyt iu khin t ng
Mch in 1

0
1
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
5
3
1
2
1
3
2
2
2
0
0
0
0
2
3
2
2
3
2
5
2
2
2
0
2
1
2
2
2
2
3

Trang b in
Vi iu khin 1
Kh c in v my in
in t c bn
o lng in v thit b o
K thut xung - s
o lng - cm bin
K thut truyn s liu
Cu trc my tnh v giao din
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
CAD trong k thut in
Thc hnh in c bn
Thc hnh in t cng sut
Thc hnh k thut xung - s
Thc hnh trang b in
Thc hnh vi iu khin 1
Thc hnh o lng v mch in
Thc hnh o lng - cm bin
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n hc phn 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
Ha i cng
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 1
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh in
Mch in 1
Trang b in
in t c bn
o lng - cm bin
Cu trc my tnh v giao din
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
Thc hnh in c bn
Thc hnh trang b in
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n hc phn 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
T tng H Ch Minh

2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
5
2
3
2
1
2
2
2
1
2
3
2
2
0
0
0
0
0
2
3
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
2

ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam


Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
An ton in - in t
in t cng sut
Anh vn chuyn ngnh in
Mch in 1
Trang b in
Kh c in v my in
in t c bn
o lng in v thit b o
o lng - cm bin
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Trang b in
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
CAD trong k thut in
Thc hnh trang b in
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Mch in 1
Trang b in
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
CAD trong k thut in
Thc hnh trang b in
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Trang b in
in t c bn
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
Thc hnh trang b in
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng sut
Anh vn chuyn ngnh in
L thuyt iu khin t ng

3
2
0
0
0
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
1
5
2
0
0
2
2
2
2
1
1
1
5
0
0
3
2
2
2
2
1
1
1
5
0
0
2
3
2
2
1
1
1
5
0
0
2
2
2

Mch in 1
Trang b in
Vi iu khin 1
Kh c in v my in
in t c bn
o lng in v thit b o
K thut xung - s
o lng - cm bin
K thut truyn s liu
Cu trc my tnh v giao din
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
Thc hnh in c bn
Thc hnh k thut xung - s
Thc hnh trang b in
Thc hnh vi iu khin 1
Thc hnh in t c bn
Thc hnh o lng v mch in
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n hc phn 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 1
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng
T tng H Ch Minh
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh in
in t c bn
o lng in v thit b o
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A2
Nhm bt buc t chn
Trang b in
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
CAD trong k thut in
Thc hnh trang b in
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng sut
Anh vn chuyn ngnh in
L thuyt iu khin t ng
Mch in 1
Trang b in

3
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
5
2
1
2
1
2
2
0
0
0
0
2
3
2
5
3
1
2
0
2
2
2
2
1
1
1
5
0
0
2
2
2
3
2

Vi iu khin 1
Cu trc my tnh v giao din
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
Thc hnh k thut xung - s
Thc hnh trang b in
Thc hnh vi iu khin 1
Thc hnh o lng - cm bin
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
in t cng sut
Anh vn chuyn ngnh in
L thuyt iu khin t ng
Mch in 1
Trang b in
Vi iu khin 1
Kh c in v my in
in t c bn
K thut xung - s
o lng - cm bin
K thut truyn s liu
Cu trc my tnh v giao din
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
CAD trong k thut in
Thc hnh in t cng sut
Thc hnh k thut xung - s
Thc hnh trang b in
Thc hnh vi iu khin 1
Thc hnh o lng v mch in
Thc hnh o lng - cm bin
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n hc phn 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Trang b in
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
Thc hnh o lng v mch in
Thc tp tt nghip

3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
5
3
0
0
0
2
2
2
2
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
5
2
1
3
2
2
0
0
0
0
2
2
2
1
5

Ha i cng
Gio dc quc phng - an ninh 2
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Anh vn chuyn ngnh in
L thuyt iu khin t ng
Trang b in
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
CAD trong k thut in
Thc hnh trang b in
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
o lng - cm bin
Thc hnh in c bn
Thc tp tt nghip
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
An ton in - in t
in t cng sut
Anh vn chuyn ngnh in
L thuyt iu khin t ng
Mch in 1
Trang b in
Vi iu khin 1
Kh c in v my in
in t c bn
o lng in v thit b o
K thut xung - s
o lng - cm bin
K thut truyn s liu
Cu trc my tnh v giao din
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
CAD trong k thut in
Thc hnh in c bn
Thc hnh in t cng sut
Thc hnh k thut xung - s
Thc hnh trang b in
Thc hnh vi iu khin 1
Thc hnh in t c bn
Thc hnh o lng v mch in
Thc hnh o lng - cm bin
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n hc phn 1

2
3
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
5
2
3
2
0
0
2
1
5
2
3
0
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1

n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
Ha i cng
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Trang b in
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
Thc hnh trang b in
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng sut
Trang b in
Mng cung cp in
iu khin lp trnh 1
Thc hnh trang b in
Thc hnh iu khin lp trnh 1
n chuyn ngnh in
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
Anh vn chuyn ngnh in
Mch in 1
in t c bn
o lng - cm bin
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip

1
5
2
3
1
1
2
1
2
3
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
1
1
1
5
0
0
2
2
2
2
1
1
1
5
0
0
2
2
3
3
2
2
2
2
1
5
2
2
1
2
0
0
2
2
2

CAD trong k thut in t


Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
in t cng sut
Mch in 1
o lng - cm bin
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
Thc hnh Audio v Video
n hc phn 1
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Ha i cng
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
Cu trc my tnh v giao din
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t

2
2
1
5
0
0
2
2
3
2
2
2
2
1
1
5
2
2
2
1
2
2
0
0
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
2
2
2

Thc hnh Audio v Video


n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
in t cng nghip
in t cng sut
Mch in 1
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Mch in 1
Vi iu khin 1
o lng - cm bin
Thc hnh in t cng nghip
Thc hnh in t cng sut
CAD trong k thut in t
Thc hnh o lng - cm bin
n hc phn 1
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
o lng - cm bin
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip

2
1
5
0
0
2
2
2
3
2
2
2
2
1
5
2
2
0
0
0
3
3
2
2
1
2
1
1
1
5
2
0
0
2
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
2

CAD trong k thut in t


Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
in t c bn
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t

2
2
1
5
0
0
2
3
2
2
2
1
5
0
0
2
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
2
2
2
1
5
3
0
0
2
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
2

Thc hnh Audio v Video


n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng sut
CAD trong k thut in t
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Ha i cng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng sut
Kh c in v my in
o lng - cm bin
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng

2
1
5
0
0
2
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
1
5
0
0
0
2
2
2
2
2
1
5
2
0
0
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
2
5
2
2
1

Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
Anh vn chuyn ngnh in
Mch in 1
Vi iu khin 1
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
o lng - cm bin
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip
Thc hnh vi iu khin 1
CAD trong k thut in t
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut truyn s liu
Thc hnh vi iu khin 1
Thc tp tt nghip
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
in t cng nghip
in t cng sut
Anh vn chuyn ngnh in
L thuyt iu khin t ng
Mch in 1
Vi iu khin 1
Kh c in v my in
in t c bn
o lng - cm bin
K thut truyn s liu
Cu trc my tnh v giao din
K thut Audio v Video
Thc hnh in t cng nghip

2
0
2
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
3
3
2
2
2
2
1
5
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
1
5
0
0
2
2
5
1
2
2
0
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2

Thc hnh in t cng sut


Thc hnh vi iu khin 1
Thc hnh Audio v Video
n chuyn ngnh in t
Thc tp tt nghip
Ha i cng
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh giy
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thc hnh tin hc i cng
K thut in
Ha i cng
Thc hnh m thut c bn
An ton cng nghip v mi trng
T chc v qun l sn xut trong ngnh giy
nh mc k thut trong ngnh giy
Thit k giy 1
Cng ngh giy 1
Cng ngh giy 2
Cng ngh giy 3
Thit k chuyn sn xut giy
Thc hnh thit k giy 1
Thc hnh cng ngh giy 1
Thc hnh cng ngh giy 2A
Thc hnh cng ngh giy 2B
Thc hnh cng ngh giy 3
Thc hnh thit k giy 2
n hc phn thit k
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc th cht 1
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh giy
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
T chc v qun l sn xut trong ngnh giy
Cng ngh giy 3

1
2
2
1
5
2
2
2
0
0
0
0
0
5
2
2
2
0
0
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
1
2
1
2
2
2
5
3
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
0
0
2
3

Thit k chuyn sn xut giy


Thc hnh cng ngh giy 2B
Thc hnh cng ngh giy 3
Thc hnh thit k giy 2
n hc phn thit k
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh giy
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh giy
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
T chc v qun l sn xut trong ngnh giy
nh mc k thut trong ngnh giy
Thit k giy 1
Cng ngh giy 1
Cng ngh giy 2
Cng ngh giy 3
Thit k chuyn sn xut giy
M thut giy
Thc hnh thit k giy 1
Thc hnh cng ngh giy 1
Thc hnh cng ngh giy 2A
Thc hnh cng ngh giy 2B
Thc hnh cng ngh giy 3
Thc hnh thit k giy 2
n hc phn thit k
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Vt l i cng 1
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh giy
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
nh mc k thut trong ngnh giy
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh giy
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh giy
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

2
1
2
2
2
5
2
0
0
5
2
2
0
0
2
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
2
1
2
2
2
5
1
2
2
3
2
0
0
0
2
5
2
0
0
5
1
1
3
0
0
2
5
2
0
0

Tin hc i cng
T chc v qun l sn xut trong ngnh giy
nh mc k thut trong ngnh giy
Thit k giy 1
Cng ngh giy 1
Cng ngh giy 2
Cng ngh giy 3
Thit k chuyn sn xut giy
Thc hnh thit k giy 1
Thc hnh cng ngh giy 1
Thc hnh cng ngh giy 2A
Thc hnh cng ngh giy 2B
Thc hnh cng ngh giy 3
Thc hnh thit k giy 2
n hc phn thit k
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh giy
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Marketing du lch
Du lch sinh thi
Nghip v hng dn du lch
Tuyn im du lch
Phong tc, l hi, tn ngng Vit Nam
Vn ha m thc Vit Nam
T chc s kin
Ting Vit thc hnh
Thc hnh tuyn im du lch
K thut hot no
S cu y t
Thc a tour 2
Thc a tour 3
Thc tp tt nghip
Xc sut thng k
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K nng giao tip
Marketing du lch
Vn ha du lch
Du lch sinh thi
Nghip v hng dn du lch
Tuyn im du lch
Thit k chng trnh du lch
Phong tc, l hi, tn ngng Vit Nam
Tm l khch du lch
Vn ha m thc Vit Nam
T chc s kin
Ting Vit thc hnh
Thc hnh tuyn im du lch
K thut hot no
S cu y t

2
2
2
3
2
2
3
2
2
1
2
1
2
2
2
5
3
2
0
0
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
1
5
2
3
2
0
0
0
2
2
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Thc a tour 1
Thc a tour 2
Thc a tour 3
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh du lch
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thit k chng trnh du lch
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Ton cao cp C2
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
a l du lch
Vn ha du lch
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C2
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tng quan du lch
Ting Vit thc hnh
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tin hc i cng
Tng quan du lch
a l du lch
Ting Vit thc hnh
Thc tp tt nghip
Xc sut thng k
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tng quan du lch
Vn ha du lch
Nghip v hng dn du lch
Tuyn im du lch
Phong tc, l hi, tn ngng Vit Nam
T chc s kin
Ting Vit thc hnh
Thc a tour 1
Thc a tour 2
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 2
Xc sut thng k
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2

1
3
1
5
3
2
2
0
0
0
0
0
3
5
3
2
2
0
0
3
3
5
2
2
0
0
3
2
5
0
0
1
3
3
2
5
2
2
0
0
3
3
3
3
3
2
2
1
3
5
3
1
2
3
2

Anh vn chuyn ngnh du lch


Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tng quan du lch
C s vn ha Vit Nam
a l du lch
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Tng quan du lch
a l du lch
Marketing du lch
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
a l du lch
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh du lch
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc a tour 1
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tng quan du lch
Thit k chng trnh du lch
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thit k chng trnh du lch
Thc tp tt nghip
Xc sut thng k
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
a l du lch
Vn ha du lch
Tuyn im du lch
Thit k chng trnh du lch
Ting Vit thc hnh
Thc hnh tuyn im du lch
Thc a tour 2
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh du lch
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tuyn im du lch
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C1
Nhm bt buc t chn

2
0
0
3
2
3
5
0
0
2
3
3
2
5
0
0
3
5
2
0
0
1
5
2
2
0
0
3
3
5
3
0
0
3
5
2
2
0
0
3
3
3
3
2
2
3
5
2
0
0
0
2
5
2
0

Nhm bt buc t chn


Phong tc, l hi, tn ngng Vit Nam
Ting Vit thc hnh
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K nng giao tip
C s vn ha Vit Nam
a l du lch
Thit k chng trnh du lch
Tm l khch du lch
Thc a tour 1
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ting Vit thc hnh
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C2
Xc sut thng k
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C2
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Marketing du lch
Phong tc, l hi, tn ngng Vit Nam
Thc a tour 3
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thit k chng trnh du lch
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha hu c
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc

0
3
2
5
0
0
2
2
3
3
2
1
5
3
3
2
0
0
2
5
2
0
0
0
2
5
2
2
0
0
5
2
2
0
0
2
3
1
5
0
0
3
5
2
0
0
3
5
2
0
0
2
2
2
2

Qun l cht lng


Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha phn tch
An ton lao ng
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
V k thut
Ha phn tch
Ha l 1
Phn tch dng c 2
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha hu c 1
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Th nghim vt l i cng
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
V k thut
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Th nghim vt l i cng
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Phn tch dng c 2
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b thy lc
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Phn tch dng c 2
Qun l cht lng
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh k thut phng th nghim
Thc hnh qu trnh v thit b

3
2
1
1
2
5
3
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
1
1
5
1
1
1
2
0
0
2
2
2
2
5
1
2
0
2
2
2
5
0
0
2
2
5
0
0
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1

Thc hnh phn tch dng c


Th nghim ha l
An ton lao ng
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Phn tch dng c 2
Qun l cht lng
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha v c
An ton lao ng
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Vt l i cng 1
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Qun l cht lng
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tin hc i cng
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha hu c
Qun l cht lng
Phn tch dng c 1
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha hu c
Ha phn tch
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Phn tch dng c 2

1
1
2
5
3
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
2
5
3
2
3
2
2
0
0
0
2
3
5
0
0
1
2
5
2
0
0
3
3
2
5
0
2
3
2
2
2
2
2

Qun l cht lng


Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Thc hnh phn tch dng c
Th nghim ha phn tch
Thc tp tt nghip
Th nghim vt l i cng
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b thy lc
Phn tch dng c 2
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Ha phn tch
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tin hc i cng
V k thut
Ha v c
Ha hu c
Ha phn tch
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Phn tch dng c 2
Qun l cht lng
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Thc hnh phn tch dng c
Th nghim ha v c
Th nghim ha phn tch
Th nghim ha l
An ton lao ng
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam

3
2
2
1
1
1
5
1
3
2
2
0
0
0
2
2
2
5
0
0
2
2
2
5
0
0
0
2
2
5
0
0
1
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
2
5
1
2
1
3

Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Phn tch dng c 2
Qun l cht lng
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha phn tch
An ton lao ng
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha v c
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha v c
Ha hu c

2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
2
5
3
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
1
5
0
0
3
2
2
5
1
0
0
2
5
1
0
0
2
5
0
0
0
3
3

Ha phn tch
Ha l 1
Qun l cht lng
Phn tch dng c 1
Thc hnh phn tch dng c
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 1
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha i cng
Ha v c
Ha hu c
Ha phn tch
Ha l 1
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Phn tch dng c 2
Qun l cht lng
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh k thut phng th nghim
Thc hnh qu trnh v thit b
Thc hnh phn tch dng c
An ton lao ng
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Ton cao cp A2
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Php lut i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b truyn nhit

2
2
3
2
1
5
2
1
1
2
2
0
0
0
0
2
2
2
1
5
2
0
0
0
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
2
5
3
2
5
3
2
2
2
2
0
0
0
0
2

Th nghim ha hu c 1
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Phn tch dng c 2
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh k thut phng th nghim
Th nghim ha l
Thc tp tt nghip
Th nghim vt l i cng
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha hu c
Ha phn tch
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Phn tch dng c 2
Qun l cht lng
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Thc hnh phn tch dng c
An ton lao ng
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Phn tch dng c 1
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

1
5
2
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
5
1
2
0
0
2
2
5
0
0
2
2
5
0
0
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
2
5
3
2
2
0
0
0
0
2
2
5
2
0
0

Ha hu c
Phn tch dng c 1
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Phn tch dng c 1
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha l 2
Phn tch dng c 2
Qun l cht lng
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Th nghim ha phn tch
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Phn tch dng c 1
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tin hc i cng
Ha hu c
Phn tch dng c 2
Phn tch dng c 1
Th nghim ha l
Thc tp tt nghip
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Ha i cng
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Ha phn tch
Cc qu trnh v thit b truyn khi

3
2
5
0
0
2
2
2
5
2
0
2
5
0
0
0
2
2
3
2
2
1
5
0
0
0
2
5
2
0
0
1
3
2
2
1
5
2
0
0
0
0
2
2
5
2
0
2
2
5
0
0
2
2
2

Phn tch dng c 2


Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
V k thut
Ha hu c
Ha phn tch
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Phn tch dng c 2
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Phn tch dng c 2
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Phn tch dng c 2
Qun l cht lng
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Thc hnh phn tch dng c
An ton lao ng
Thc tp tt nghip
Th nghim vt l i cng
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha i cng
Phn tch dng c 2
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thc hnh tin hc i cng
V k thut
Ha v c
Ha hu c
Ha phn tch

2
5
0
0
2
2
3
2
2
2
2
2
5
0
0
0
0
2
2
2
5
0
0
2
2
2
2
3
2
2
1
1
2
5
1
3
2
2
0
0
0
0
2
2
2
5
2
0
0
2
1
2
3
3
2

Ha l 1
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Phn tch dng c 2
Qun l cht lng
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh k thut phng th nghim
Thc hnh qu trnh v thit b
Thc hnh phn tch dng c
Th nghim ha v c
Th nghim ha hu c 1
Th nghim ha phn tch
An ton lao ng
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Ha v c
Phn tch dng c 1
Thc hnh k thut phng th nghim
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Phn tch dng c 2
Phn tch dng c 1
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Ha phn tch
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Thc hnh qu trnh v thit b
Thc tp tt nghip
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Thc tp tt nghip

2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
5
1
2
1
3
2
2
2
0
0
0
0
2
3
2
1
5
3
3
2
0
2
2
2
2
5
0
0
2
2
2
2
1
5
2
2
0
0
2
5

Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc


Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha v c
Ha hu c
Ha l 1
Phn tch dng c 2
Thc hnh phn tch dng c
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha l 2
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Qun l cht lng
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Phn tch dng c 2
Phn tch dng c 1
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh k thut ha hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thc hnh tin hc i cng
Ha phn tch
Cc qu trnh v thit b thy lc
Phn tch dng c 1
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Phn tch dng c 2
Thc tp tt nghip
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn khi

2
0
0
3
3
2
2
1
5
2
2
0
0
0
2
2
2
2
3
2
1
5
3
0
0
0
0
2
2
5
2
0
0
0
2
1
2
2
2
5
2
2
0
0
0
2
2
5
2
0
0
0
2
2
2

Cc qu trnh v thit b thy lc


Phn tch dng c 2
Qun l cht lng
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Thu
K ton ti chnh doanh nghip 1
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Kinh t vi m
Gio dc quc phng - an ninh 2
Ton cao cp C1
Ton cao cp C2
Quy hoch tuyn tnh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh k ton
Ti chnh doanh nghip
Thanh ton quc t
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 1
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C1
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc hnh khai bo thu
Thc tp tt nghip
Thanh ton quc t
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

2
2
3
2
1
5
0
0
0
0
3
2
3
3
3
3
3
4
5
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
4
5
2
3
0
0
3
3
3
4
1
5
3
3
0
0
0
0

K ton ti chnh doanh nghip 2


Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Nguyn l k ton
Thu
K ton ti chnh doanh nghip 1
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc hnh khai bo thu
Thc tp tt nghip
Kinh t vi m
Nguyn l thng k
Ton cao cp C2
Xc sut thng k
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh k ton
Ti chnh doanh nghip
Thanh ton quc t
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thu
K ton ti chnh doanh nghip 1
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 1
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp C2
T tng H Ch Minh
Anh vn chuyn ngnh k ton
L thuyt ti chnh tin t
Ti chnh doanh nghip
Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
K ton qun tr

4
5
0
0
2
3
2
3
3
3
3
3
4
1
5
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
0
0
0
0
2
3
3
3
4
5
3
2
1
1
2
2
2
3
3
3
0
0
0
0
3
3
4
5
0
3

Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Nguyn l k ton
Thu
K ton ti chnh doanh nghip 1
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc hnh khai bo thu
Thc tp tt nghip
Kinh t vi m
Nguyn l thng k
Marketing cn bn
Kinh t v m
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp C1
Ton cao cp C2
Quy hoch tuyn tnh
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh k ton
Ti chnh doanh nghip
Thanh ton quc t
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 3
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 3
Thc tp tt nghip
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn

5
0
0
0
4
5
2
0
0
2
3
2
3
3
3
3
3
4
1
5
3
3
2
3
3
3
1
1
2
2
2
2
3
2
3
3
3
0
0
0
0
0
3
5
3
2
0
4
5
0
0
3
5
3
0

Nhm bt buc t chn


Thu
K ton ti chnh doanh nghip 1
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc hnh khai bo thu
Thc tp tt nghip
Kinh t vi m
Ton cao cp C2
Anh vn chuyn ngnh k ton
Ti chnh doanh nghip
Thanh ton quc t
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tin hc i cng
Nguyn l k ton
K ton ti chnh doanh nghip 1
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc hnh khai bo thu
Thc tp tt nghip
Kinh t vi m
Marketing cn bn
Ton cao cp C1
Ton cao cp C2
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin
Ti chnh doanh nghip
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C2
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip

0
2
3
3
3
3
3
4
1
5
3
2
2
3
3
3
0
0
0
1
3
3
3
3
3
3
4
1
5
3
2
2
2
5
3
3
0
0
0
0
3
3
5
3
0
0
5
2
3
0
0
3
3
4
5

Gio dc quc phng - an ninh 2


Thanh ton quc t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C2
Ti chnh doanh nghip
Thanh ton quc t
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Thu
K ton ti chnh doanh nghip 1
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp C2
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh k ton
Ti chnh doanh nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thc hnh tin hc i cng
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 1
Gio dc th cht 2
Ton cao cp C1
Ton cao cp C2
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2

3
3
0
0
5
3
0
0
3
3
3
3
4
5
2
3
3
3
0
0
0
3
2
3
3
3
3
3
4
5
3
1
1
2
2
2
3
0
0
2
1
4
5
2
1
2
2
5
0
0
3
3
4
5
1

Quy hoch tuyn tnh


Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thu
K ton ti chnh doanh nghip 1
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Marketing cn bn
Ton cao cp C2
Xc sut thng k
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Kinh t vi m
Ton cao cp C2
Xc sut thng k
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Kinh t vi m
Marketing cn bn
Ton cao cp C2
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton ti chnh doanh nghip 1
K ton thng mi dch v
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Anh vn chuyn ngnh k ton
Thanh ton quc t
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

2
0
0
2
3
3
3
4
5
0
0
4
5
2
2
2
2
2
0
3
4
5
3
2
2
0
0
5
3
2
2
2
0
0
3
3
4
5
3
0
0
3
3
3
3
3
4
5
1
2
3
3
0
0
0

Nhm bt buc t chn


Nguyn l k ton
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
Kim ton
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Ton cao cp C2
Nhm bt buc t chn
Thu
K ton ti chnh doanh nghip 1
K ton ti chnh doanh nghip 3
K ton thng mi dch v
K ton qun tr
Kim ton
K ton ti chnh doanh nghip 2
Thc tp tt nghip
Marketing cn bn
Anh vn chuyn ngnh k ton
Thanh ton quc t
Tn dng ngn hng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Sn xut sch hn
K thut x l kh thi v chng n
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
c hc mi trng
K thut x l kh thi v chng n
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Sn xut sch hn
K thut x l nc cp
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thc hnh tin hc i cng
V k thut
Ha i cng
Ha phn tch
Th nghim ha phn tch
Vi sinh
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
c hc mi trng
Cp thot nc
Sn xut sch hn
Ha k thut mi trng

0
3
3
3
3
5
3
2
0
2
3
3
3
3
3
4
5
2
2
3
3
0
0
0
2
2
5
3
0
0
2
2
5
2
2
0
2
2
2
5
2
0
0
2
1
2
2
2
1
2
2
2
3
2
2

Vi sinh vt k thut mi trng


K thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn v cht thi nguy hi
K thut x l kh thi v chng n
Nguyn l suy thoi v bo v t
Qun l mi trng
Thit k h thng x l cht thi
Thc hnh k thut x l nc thi
Thc hnh x l cht thi rn
Thc hnh quan trc v phn tch mi trng khng kh
ng dng AutoCad trong k thut mi trng
Th nghim qu trnh v thit b c hc trong KTMT
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Vt l i cng 1
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cp thot nc
Sn xut sch hn
K thut x l nc cp
Nguyn l suy thoi v bo v t
Thit k h thng x l cht thi
Thc hnh k thut x l nc thi
Thc hnh x l cht thi rn
Thc hnh quan trc v phn tch mi trng khng kh
ng dng AutoCad trong k thut mi trng
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
c hc mi trng
Cp thot nc
Sn xut sch hn
K thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn v cht thi nguy hi
K thut x l kh thi v chng n
Nguyn l suy thoi v bo v t
Qun l mi trng
Thit k h thng x l cht thi
Thc hnh k thut x l nc cp
Thc hnh k thut x l nc thi
Thc hnh x l cht thi rn
Thc hnh quan trc v phn tch mi trng khng kh
ng dng AutoCad trong k thut mi trng
Th nghim vi sinh vt k thut mi trng
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
5
1
2
3
2
2
0
0
0
0
3
2
2
2
2
2
1
1
1
5
0
0
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
5
3
2
0

Nhm bt buc t chn


Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Th nghim ha phn tch
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 1
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cp thot nc
Sn xut sch hn
Nguyn l suy thoi v bo v t
Thit k h thng x l cht thi
Thc hnh x l cht thi rn
Thc hnh quan trc v phn tch mi trng khng kh
ng dng AutoCad trong k thut mi trng
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vi sinh
c hc mi trng
Cp thot nc
Sn xut sch hn
K thut mi trng i cng
Ha k thut mi trng
Vi sinh vt k thut mi trng
Sinh thi hc
K thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn v cht thi nguy hi
K thut x l kh thi v chng n
Nguyn l suy thoi v bo v t
Qun l mi trng
Thit k h thng x l cht thi
Thc hnh k thut x l nc cp
Thc hnh k thut x l nc thi
Thc hnh x l cht thi rn
Thc hnh quan trc v phn tch mi trng khng kh
ng dng AutoCad trong k thut mi trng
Th nghim vi sinh vt k thut mi trng
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cp thot nc
Sn xut sch hn
Nguyn l suy thoi v bo v t
Thit k h thng x l cht thi

0
0
2
1
5
2
1
1
0
0
3
2
2
2
1
1
1
5
0
0
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
5
3
2
2
2
0
0
0
0
0
3
2
2
2

Thc hnh k thut x l nc thi


Thc hnh x l cht thi rn
Thc hnh quan trc v phn tch mi trng khng kh
ng dng AutoCad trong k thut mi trng
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
c hc mi trng
Sn xut sch hn
Thit k h thng x l cht thi
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
c hc mi trng
K thut x l cht thi rn v cht thi nguy hi
K thut x l kh thi v chng n
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
c hc mi trng
K thut x l kh thi v chng n
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Sn xut sch hn
K thut x l nc cp
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut x l nc thi
K thut x l kh thi v chng n
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
K thut x l nc thi
Qun l mi trng
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
V k thut
Ha i cng
Ha phn tch
Th nghim ha phn tch
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
c hc mi trng
Cp thot nc
Sn xut sch hn

2
1
1
1
5
2
0
0
2
2
2
5
0
0
2
2
2
2
5
2
0
0
2
2
2
5
2
0
0
2
2
2
5
0
0
2
2
5
2
0
2
2
2
5
2
0
2
2
2
2
1
2
2
3
2

Ha k thut mi trng
K thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn v cht thi nguy hi
K thut x l kh thi v chng n
Nguyn l suy thoi v bo v t
Qun l mi trng
Thit k h thng x l cht thi
Thc hnh k thut x l nc cp
Thc hnh k thut x l nc thi
Thc hnh x l cht thi rn
Thc hnh quan trc v phn tch mi trng khng kh
ng dng AutoCad trong k thut mi trng
Th nghim qu trnh v thit b c hc trong KTMT
Th nghim vi sinh vt k thut mi trng
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 1
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Php lut i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vi sinh
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
Sn xut sch hn
K thut x l nc thi
Nguyn l suy thoi v bo v t
Qun l mi trng
Thc tp tt nghip
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin
Nhm bt buc t chn
Sn xut sch hn
K thut x l nc cp
Qun l mi trng
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
K thut x l nc thi
K thut x l kh thi v chng n
Qun l mi trng
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
5
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
5
5
0
2
2
2
5
2
0
2
2
2
2
5
2
0
0
2

Vi sinh vt k thut mi trng


Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
c hc mi trng
K thut x l kh thi v chng n
Th nghim vi sinh vt k thut mi trng
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
c hc mi trng
Cp thot nc
Sn xut sch hn
K thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l cht thi rn v cht thi nguy hi
K thut x l kh thi v chng n
Nguyn l suy thoi v bo v t
Qun l mi trng
Thit k h thng x l cht thi
Thc hnh k thut x l nc cp
Thc hnh k thut x l nc thi
Thc hnh x l cht thi rn
Thc hnh quan trc v phn tch mi trng khng kh
ng dng AutoCad trong k thut mi trng
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Cp thot nc
Sn xut sch hn
Vi sinh vt k thut mi trng
Nguyn l suy thoi v bo v t
Thit k h thng x l cht thi
Thc hnh quan trc v phn tch mi trng khng kh
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
Cp thot nc
Sn xut sch hn
K thut x l nc cp
K thut x l nc thi
K thut x l kh thi v chng n
Nguyn l suy thoi v bo v t
Qun l mi trng
Thit k h thng x l cht thi
Thc hnh x l cht thi rn

2
5
0
0
0
2
2
2
5
2
0
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
5
2
0
0
0
2
3
2
2
2
2
1
5
2
2
0
0
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1

Thc hnh quan trc v phn tch mi trng khng kh


ng dng AutoCad trong k thut mi trng
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Anh vn chuyn ngnh k thut mi trng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh thit b v c hc trong KT mi trng
Ha k thut mi trng
Vi sinh vt k thut mi trng
Sinh thi hc
K thut x l kh thi v chng n
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
C l thuyt
Nguyn l my
H thng thy lc - kh nn
K thut nhit
n hc phn chi tit my
Truyn nhit v thit b trao i nhit
K thut sy
Trang b in trong h thng lnh
Vn hnh v bo tr h thng lnh
Thit b lnh dn dng
K thut iu ha khng kh
n thit k h thng lnh
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh in c bn
V k thut
V c kh
Nguyn l my
n hc phn chi tit my
Truyn nhit v thit b trao i nhit
K thut sy
Trang b in trong h thng lnh
Thit k h thng lnh
K thut iu ha khng kh
n thit k h thng lnh
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
n hc phn chi tit my
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
Thc hnh lnh dn dng
n thit k h thng lnh

1
1
5
2
2
0
0
2
2
2
2
2
5
0
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
5
0
0
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
5
0
0
0
1
5
3
2
0
0
2
2
1
1
1

Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
H thng thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
Truyn nhit v thit b trao i nhit
n thit k h thng lnh
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Vt l i cng 1
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
V k thut
C l thuyt
H thng thy lc - kh nn
Thc hnh thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
K thut iu ha khng kh
n thit k h thng lnh
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng
T tng H Ch Minh
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
n hc phn chi tit my
Truyn nhit v thit b trao i nhit
n thit k h thng lnh
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
V c kh
C l thuyt
Nguyn l my
Chi tit my
H thng thy lc - kh nn
n hc phn chi tit my
Truyn nhit v thit b trao i nhit
K thut sy
Vn hnh v bo tr h thng lnh
Thit k h thng lnh
K thut lnh cng nghip
K thut iu ha khng kh
Tin hc ng dng (AutoCAD trong k thut lnh)
Thc hnh lnh dn dng
n thit k h thng lnh
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2

5
0
2
2
1
2
1
5
2
2
2
2
0
2
2
2
2
1
2
1
5
2
2
1
2
2
0
0
0
0
1
2
1
5
0
0
0
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
5
1

Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh k thut nhit
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thu
Qun tr ti chnh
Phn tch hot ng kinh doanh
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton qun tr
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton qun tr
Qun tr ti chnh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tin hc i cng
Thu
K ton qun tr
Kinh t v m
Kinh t quc t
Qun tr ti chnh
Qun tr cht lng
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut, dch v
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Marketing dch v
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C1
Quy hoch tuyn tnh
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Lch s cc hc thuyt kinh t
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh qun tr
L thuyt ti chnh tin t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton qun tr
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C2

2
2
0
0
0
2
3
3
5
2
0
0
3
3
5
0
0
3
3
3
5
0
0
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
5
2
2
2
3
2
2
2
3
0
0
0
0
3
3
3
3
5
2

Vt l i cng 1
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Phn tch hot ng kinh doanh
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Phn tch hot ng kinh doanh
Thc tp tt nghip
Quy hoch tuyn tnh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr ti chnh
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr ti chnh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr ti chnh
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Thu
Qun tr ti chnh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Kinh t vi m
Qun tr ti chnh
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr ti chnh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip

2
2
2
2
0
0
3
5
2
0
0
3
5
2
0
0
3
5
2
0
0
3
3
5
0
0
3
5
3
2
0
0
3
2
3
3
5
3
0
0
3
5
3
0
0
3
3
5
3
2
0
0
3
3
5

Nhm bt buc t chn


Nhm bt buc t chn
Qun tr ti chnh
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Nguyn l k ton
Thu
K ton qun tr
Qun tr hc
Kinh t vi m
Marketing cn bn
Kinh t quc t
Qun tr ti chnh
Qun tr sn xut, dch v
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C2
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Phn tch hot ng kinh doanh
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr ti chnh
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Quy hoch tuyn tnh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr ti chnh
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton qun tr
Kinh t quc t

0
0
3
5
2
0
0
2
3
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
5
2
2
0
0
0
3
3
3
5
0
0
3
5
2
0
0
3
5
2
0
0
3
5
2
2
0
0
3
5
1
0
0
3
3

Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut, dch v
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Lch s cc hc thuyt kinh t
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Qun tr ti chnh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Thu
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton qun tr
Kinh t quc t
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut, dch v
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Lch s cc hc thuyt kinh t
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Marketing cn bn
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton qun tr
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh qun tr

3
3
3
3
3
3
5
3
2
2
2
2
0
0
0
0
3
3
3
5
0
0
3
2
5
1
2
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
2
2
0
0
0
0
2
3
3
5
0
0
3
5
2

Nhm bt buc t chn


Nhm bt buc t chn
K ton qun tr
Kinh t vi m
Marketing cn bn
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut, dch v
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Lch s cc hc thuyt kinh t
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thu
K ton qun tr
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut, dch v
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Vt l i cng 1
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton qun tr
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Kinh t vi m
Qun tr ti chnh
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr ti chnh
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Nguyn l k ton
K ton qun tr
Kinh t quc t
Qun tr ti chnh

0
0
3
3
2
3
3
3
3
3
3
5
2
0
0
0
2
3
3
3
3
3
3
3
5
3
2
2
0
0
0
3
3
5
3
0
0
3
3
5
0
0
3
3
3
3
5
2
0
0
2
3
3
3
3

Qun tr ngun nhn lc


Qun tr sn xut, dch v
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Lch s cc hc thuyt kinh t
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tin hc i cng
Kinh t vi m
Kinh t quc t
Qun tr ti chnh
Qun tr cht lng
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut, dch v
Qun tr v thm nh d n u t
Qun tr chin lc
Marketing dch v
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 1
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp C1
Quy hoch tuyn tnh
Vt l i cng 1
Lch s cc hc thuyt kinh t
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Marketing cn bn
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Thu
K ton qun tr
Kinh t vi m
Kinh t v m
Kinh t quc t

3
3
3
3
3
5
3
2
2
2
0
0
0
0
3
5
2
0
0
1
3
3
3
3
3
3
3
3
2
5
3
3
2
1
2
2
2
2
2
0
0
0
0
3
2
5
2
0
0
3
2
3
3
3
3

Qun tr ti chnh
Qun tr cht lng
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut, dch v
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp C2
Quy hoch tuyn tnh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Lch s cc hc thuyt kinh t
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh qun tr
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Qun tr ti chnh
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K ton qun tr
Qun tr ti chnh
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr sn xut, dch v
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
K ton qun tr
Qun tr ti chnh
Qun tr sn xut, dch v
Qun tr v thm nh d n u t
Phn tch hot ng kinh doanh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Ton cao cp C2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nguyn l k ton
Kinh t vi m

3
3
3
3
3
3
3
5
1
1
2
2
3
2
2
2
0
0
0
0
0
5
2
0
0
3
3
5
0
0
3
3
3
3
3
3
3
5
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
5
2
0
0
0
3
3

Qun tr ti chnh
Qun tr sn xut, dch v
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Qun tr ti chnh
Qun tr chin lc
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
V k thut
Ha phn tch
Th nghim ha phn tch
Sinh hc i cng
Ha sinh
K thut phn tch sinh ha hin i
Vi sinh
Sinh hc phn t
Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Di truyn v k thut di truyn
K thut trng v ch bin nm
Cc h thng qun l cht lng
Cc qu trnh TB truyn nhit & truyn khi trong CNSH
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh ln men
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Th nghim k thut phn tch sinh ha hin i
Th nghim vi sinh
Th nghim sinh l thc vt
Th nghim sinh l ngi v ng vt
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Th nghim QTTB truyn nhit v truyn khi trong CNSH
Th nghim sinh hc i cng
Thc tp tt nghip
Thc tp thc t
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
V k thut
Sinh hc i cng
Sinh hc phn t

3
3
5
0
0
3
3
5
0
0
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
2
1
2
3
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2

Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Di truyn v k thut di truyn
K thut trng v ch bin nm
Cc h thng qun l cht lng
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh ln men
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
Ha sinh
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Ha sinh
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Sinh hc phn t
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tin hc i cng
V k thut
Ha phn tch
Sinh hc i cng
Ha sinh
K thut phn tch sinh ha hin i
Vi sinh
Sinh hc phn t
Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Di truyn v k thut di truyn
K thut trng v ch bin nm

2
2
2
2
3
3
2
2
1
2
1
2
5
2
2
0
0
0
2
2
3
5
0
3
5
2
3
2
0
0
2
2
5
2
0
2
5
2
0
0
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2

Cc h thng qun l cht lng


Cc qu trnh TB truyn nhit & truyn khi trong CNSH
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh ln men
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Th nghim k thut phn tch sinh ha hin i
Th nghim sinh l thc vt
Th nghim sinh l ngi v ng vt
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Th nghim QTTB truyn nhit v truyn khi trong CNSH
Thc tp tt nghip
Thc tp thc t
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Ha phn tch
Sinh l thc vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh ln men
Di truyn v k thut di truyn
Thc tp tt nghip
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Sinh l thc vt
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
K thut phn tch sinh ha hin i
Sinh hc phn t
Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cc h thng qun l cht lng
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
K thut phn tch sinh ha hin i
Vi sinh
Sinh hc phn t

2
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
5
1
3
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
5
2
0
0
2
5
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
5
3
2
0
0
0
2
2
2
2
2

Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Di truyn v k thut di truyn
K thut trng v ch bin nm
Cc h thng qun l cht lng
Cc qu trnh TB truyn nhit & truyn khi trong CNSH
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh ln men
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Th nghim ha sinh
Th nghim k thut phn tch sinh ha hin i
Th nghim vi sinh
Th nghim sinh l thc vt
Th nghim sinh l ngi v ng vt
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Th nghim QTTB truyn nhit v truyn khi trong CNSH
Thc tp tt nghip
Thc tp thc t
Th nghim vt l i cng
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Ha phn tch
Sinh l ngi v ng vt
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
K thut phn tch sinh ha hin i
Sinh hc phn t
Cc qu trnh TB truyn nhit & truyn khi trong CNSH
Thc hnh cng ngh enzyme
Th nghim ha sinh
Th nghim k thut phn tch sinh ha hin i
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Th nghim QTTB truyn nhit v truyn khi trong CNSH
Th nghim sinh hc i cng
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A2
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin
T tng H Ch Minh
Php lut i cng
Anh vn 2

2
2
2
2
3
3
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
2
3
2
2
0
0
0
2
2
2
5
3
2
0
0
2
2
2
3
1
1
1
2
1
1
5
1
2
5
2
2
2

Nhm bt buc t chn


Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Thc tp tt nghip
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Ha sinh
K thut phn tch sinh ha hin i
Vi sinh
Cng ngh sinh hc thc vt
Th nghim k thut phn tch sinh ha hin i
Th nghim vi sinh
Thc tp tt nghip
Th nghim vt l i cng
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thc hnh tin hc i cng
V k thut
Ha i cng
Ha phn tch
Th nghim ha phn tch
Sinh hc i cng
Ha sinh
K thut phn tch sinh ha hin i
Vi sinh
Sinh hc phn t
Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Di truyn v k thut di truyn
K thut trng v ch bin nm
Cc h thng qun l cht lng
Cc qu trnh TB truyn nhit & truyn khi trong CNSH
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh ln men
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Th nghim ha sinh
Th nghim sinh l thc vt
Th nghim sinh l ngi v ng vt
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Th nghim QTTB truyn nhit v truyn khi trong CNSH
Th nghim sinh hc i cng

0
0
0
0
2
1
5
2
2
0
2
3
2
2
2
1
1
5
1
2
2
0
0
0
0
2
1
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

Thc tp tt nghip
Thc tp thc t
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 1
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Sinh l ngi v ng vt
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Sinh l ngi v ng vt
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
Ha sinh
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Ton cao cp A1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Sinh hc i cng
Cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A2
Nhm bt buc t chn
Th nghim k thut phn tch sinh ha hin i
Th nghim sinh l thc vt
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc

5
1
3
2
1
1
2
1
5
3
2
2
2
0
0
0
0
2
2
5
2
0
0
2
2
5
0
0
2
2
3
5
3
2
0
0
2
2
2
2
5
2
2
0
0
2
2
1
5
2
0
1
1
5
2

Nhm bt buc t chn


Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Ha sinh
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Ton cao cp A2
T tng H Ch Minh
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc tp tt nghip
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
V k thut
Ha phn tch
Ha sinh
Sinh hc phn t
Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Di truyn v k thut di truyn
K thut trng v ch bin nm
Cc h thng qun l cht lng
Cc qu trnh TB truyn nhit & truyn khi trong CNSH
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh ln men
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Th nghim ha sinh
Th nghim sinh l ngi v ng vt
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Th nghim QTTB truyn nhit v truyn khi trong CNSH
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

0
0
2
3
2
2
5
3
2
2
2
2
0
0
0
2
2
2
5
2
0
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
5
3
2
0
0
0
0
5
3
2
0
0

Ha phn tch
Cng ngh sinh hc thc vt
Cc h thng qun l cht lng
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Sinh hc phn t
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Th nghim ha phn tch
Sinh hc phn t
Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cc h thng qun l cht lng
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Th nghim sinh l thc vt
Th nghim sinh l ngi v ng vt
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha i cng
Ha phn tch
Sinh hc phn t
Sinh l thc vt
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Cng ngh ln men
Di truyn v k thut di truyn
K thut trng v ch bin nm
Cc h thng qun l cht lng
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh ln men
Thc hnh k thut trng v ch bin nm
Th nghim di truyn v k thut di truyn
Thc tp tt nghip
Thc tp thc t
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Ha phn tch

2
2
2
5
0
2
2
5
2
2
0
0
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
5
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
1
1
2
1
2
5
1
2
2
2
0
0
0
2
2

Sinh hc i cng
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A2
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cng ngh sinh hc thc vt
Cc h thng qun l cht lng
Thc hnh cng ngh sinh hc thc vt
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Cng ngh enzyme
Thc hnh cng ngh enzyme
Th nghim sinh l ngi v ng vt
Th nghim QTTB truyn nhit v truyn khi trong CNSH
Thc tp tt nghip
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Sinh hc i cng
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Th nghim sinh l ngi v ng vt
Th nghim QTTB truyn nhit v truyn khi trong CNSH
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tin hc i cng
Ha phn tch
Sinh hc i cng
K thut phn tch sinh ha hin i
Sinh hc phn t
Sinh l ngi v ng vt
Cng ngh sinh hc thc vt
Thc hnh cng ngh enzyme
Th nghim QTTB truyn nhit v truyn khi trong CNSH
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh sinh hc
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
H thng s
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc

2
2
5
1
2
2
0
0
2
2
1
5
0
0
2
2
2
1
1
1
5
5
2
2
0
0
0
2
2
2
1
1
1
5
2
0
0
0
1
2
2
2
2
2
2
1
1
5
2
0
0
0
2
2
3

Cu trc d liu v gii thut


H iu hnh
Mng my tnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh ngn ng lp trnh
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Thc hnh lp trnh hng ti tng
Thc hnh lp trnh Windows
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh thit k Web
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A3
Xc sut thng k
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
H thng s
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Kin trc my tnh
H iu hnh
Mng my tnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh ngn ng lp trnh
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Thc hnh c s d liu
Thc hnh lp trnh hng ti tng
Thc hnh lp trnh Windows
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh thit k Web
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Ton cao cp A3
Xc sut thng k
Th nghim vt l i cng
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhm bt buc t chn

3
2
3
3
3
2
2
3
1
2
1
1
1
1
5
2
2
1
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
5
2
2
2
1
3
2
2
2
0

Nhm bt buc t chn


Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
H iu hnh
Mng my tnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh ngn ng lp trnh
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Thc hnh c s d liu
Thc hnh lp trnh hng ti tng
Thc hnh lp trnh Windows
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh thit k Web
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A3
Xc sut thng k
Vt l i cng 2
Th nghim vt l i cng
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Cu trc d liu v gii thut
H iu hnh
Mng my tnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh c s d liu
Thc hnh lp trnh Windows
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh thit k Web
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Ton cao cp A3

0
0
0
0
2
3
3
2
3
3
3
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
5
3
1
1
2
2
2
1
3
2
0
0
0
0
3
5
0
0
0
2
3
2
3
3
3
2
3
1
1
1
1
5
1
2

Xc sut thng k
Vt l i cng 2
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
H thng s
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Kin trc my tnh
H iu hnh
Mng my tnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh ngn ng lp trnh
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Thc hnh c s d liu
Thc hnh lp trnh hng ti tng
Thc hnh lp trnh Windows
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh thit k Web
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 1
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A3
Xc sut thng k
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Php lut i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ngn ng lp trnh
Lp trnh hng i tng
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
H thng s

2
2
1
2
2
2
0
0
0
0
2
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
5
3
2
1
1
2
2
2
1
5
2
3
2
2
2
0
0
0
0
0
2
3
5
0
0
2

Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh ngn ng lp trnh
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Thc hnh lp trnh hng ti tng
Thc hnh lp trnh Windows
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh thit k Web
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A3
Xc sut thng k
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Lp trnh Windows
Thit k Web
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Xc sut thng k
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Xc sut thng k
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
C s d liu
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
C s d liu

2
3
3
3
3
2
2
3
1
2
1
1
1
1
5
2
2
1
2
2
2
0
0
0
0
2
2
5
0
0
3
1
5
2
2
0
0
0
3
1
5
2
2
2
0
0
3
3
5
0
0
2
3
3
3

Lp trnh hng i tng


Lp trnh Windows
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh c s d liu
Thc hnh lp trnh hng ti tng
Thc hnh lp trnh Windows
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Xc sut thng k
Th nghim vt l i cng
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Xc sut thng k
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Lp trnh hng i tng
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ngn ng lp trnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh ngn ng lp trnh
Thc hnh c s d liu
Thc hnh lp trnh hng ti tng
Thc hnh lp trnh Windows
Thc hnh thit k Web
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A3
Xc sut thng k
Th nghim vt l i cng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Lp trnh Windows
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ngn ng lp trnh
Cu trc d liu v gii thut
Thc tp tt nghip

3
2
2
3
1
1
1
1
5
2
1
5
2
2
0
0
0
0
2
3
5
2
0
0
3
5
0
0
2
3
3
2
2
3
1
1
1
1
1
5
2
2
1
0
0
0
2
5
2
0
0
0
2
3
5

Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
H thng s
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
H iu hnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh ngn ng lp trnh
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Thc hnh lp trnh Windows
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh thit k Web
Thc tp tt nghip
Xc sut thng k
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
H thng s
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A3
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
H thng s
Ton ri rc
H iu hnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thc hnh c s d liu
Thc hnh lp trnh hng ti tng
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A3
Nhm bt buc t chn

2
0
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
1
2
1
1
1
5
2
2
0
0
0
0
0
3
3
3
2
3
5
0
2
2
3
3
3
3
5
2
2
0
0
0
2
3
2
3
3
2
1
1
5
2
0

Nhm bt buc t chn


Ton ri rc
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A3
Xc sut thng k
Nhm bt buc t chn
H thng s
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
Kin trc my tnh
H iu hnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh ngn ng lp trnh
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Thc hnh c s d liu
Thc hnh lp trnh hng ti tng
Thc hnh lp trnh Windows
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh thit k Web
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 2
Ton cao cp A3
Xc sut thng k
Vt l i cng 1
Vt l i cng 2
Th nghim vt l i cng
T tng H Ch Minh
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
H thng s
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh ngn ng lp trnh
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A3
Nhm bt buc t chn

0
3
3
5
2
2
0
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
5
3
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
3
3
3
3
2
3
1
2
5
2
0

Nhm bt buc t chn


Nhm bt buc t chn
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
Lp trnh Windows
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ngn ng lp trnh
H iu hnh
Lp trnh Windows
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
H iu hnh
Mng my tnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh cu trc d liu v gii thut
Thc hnh lp trnh hng ti tng
Thc hnh lp trnh Windows
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh thit k Web
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A3
Xc sut thng k
Vt l i cng 2
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ton ri rc
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh ngn ng lp trnh
Thc hnh lp trnh hng ti tng
Thc hnh lp trnh Windows
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh thit k Web
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
Xc sut thng k
Anh vn 2

0
0
2
3
2
5
0
0
2
2
2
5
0
0
0
3
3
2
3
3
3
2
2
3
2
1
1
1
1
5
2
2
2
1
2
2
2
0
0
0
0
3
3
2
2
3
1
1
1
1
1
5
1
2
2

Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin


Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ngn ng lp trnh
Cu trc d liu v gii thut
H iu hnh
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
H iu hnh
Mng my tnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A3
Vt l i cng 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
H thng s
Ton ri rc
Cu trc d liu v gii thut
H iu hnh
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 1
Ton cao cp A3
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
H thng s
Ton ri rc
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh ngn ng lp trnh
Thc hnh c s d liu
Thc tp tt nghip

2
0
0
0
2
3
2
3
2
5
2
2
0
0
0
3
3
2
3
3
3
2
3
1
5
2
2
2
0
0
0
0
2
3
3
2
3
2
3
1
5
2
2
3
2
0
0
0
0
2
3
3
1
1
5

Gio dc quc phng - an ninh 2


Ton cao cp A3
Vt l i cng 1
T tng H Ch Minh
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ton ri rc
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thit k Web
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thng tin
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
H thng s
Ngn ng lp trnh
Ton ri rc
H iu hnh
C s d liu
Lp trnh hng i tng
Lp trnh Windows
Thit k Web
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc hnh ngn ng lp trnh
Thc hnh c s d liu
Thc hnh phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 1
Ton cao cp A3
Th nghim vt l i cng
T tng H Ch Minh
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cu trc d liu v gii thut
Mng my tnh
Phn tch thit k h thng thng tin
Thc tp tt nghip
Xc sut thng k
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
H thng s
Lp trnh hng i tng
Thc hnh thit k Web
Thc tp tt nghip

3
2
2
2
2
2
0
0
0
0
3
3
3
2
2
5
2
0
0
0
2
2
3
2
3
3
2
2
3
1
1
1
5
3
2
2
1
2
0
0
0
3
3
3
5
2
2
0
0
0
0
2
3
1
5

Ton cao cp A3
Th nghim vt l i cng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Ha hc thc phm
K thut thc phm 1
K thut thc phm 2
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Th nghim vt l i cng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Thc tp tt nghip
Sinh hc i cng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thc hnh tin hc i cng
Ha i cng
Ha phn tch
Thc hnh k thut phng th nghim
Th nghim ha phn tch
Ha hc thc phm
Ha sinh hc thc phm
Vi sinh vt hc thc phm
K thut thc phm 1
K thut thc phm 2
K thut thc phm 3
Cng ngh sau thu hoch
Thc hnh k thut thc phm
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Thc tp tt nghip
Sinh hc i cng
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 1
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A2
Xc sut thng k
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
K thut thc phm 3
Cng ngh sau thu hoch

2
1
0
0
2
2
2
2
1
5
3
1
0
0
2
5
2
0
0
0
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
5
2
3
3
2
1
2
2
1
2
2
3
0
0
0
0
0
2
2
2

Thc tp tt nghip
Th nghim vt l i cng
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
K thut thc phm 3
Cng ngh sau thu hoch
Cng ngh ch bin thc phm
Cng ngh bao b v ng gi thc phm
Thc hnh k thut thc phm
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Thc tp tt nghip
Th nghim vt l i cng
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cng ngh ch bin thc phm
Thc hnh k thut thc phm
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Ha hc thc phm
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut thc phm 2
K thut thc phm 3

5
1
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
1
1
5
1
2
3
2
3
0
0
0
0
0
5
2
2
2
0
2
5
0
0
0
2
1
1
5
2
0
0
0
5
2
2
0
0
2
2
5
0
0
2
2

Thc hnh k thut thc phm


Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut thc phm 2
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thc hnh tin hc i cng
V k thut
Ha phn tch
Th nghim ha phn tch
Ha sinh hc thc phm
Dinh dng
K thut thc phm 1
K thut thc phm 2
K thut thc phm 3
Cng ngh sau thu hoch
Cng ngh ch bin thc phm
Cng ngh bao b v ng gi thc phm
Thc hnh k thut thc phm
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Th nghim vi sinh vt hc thc phm
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc th cht 2
Gio dc quc phng - an ninh 3
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Th nghim vt l i cng
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
V sinh an ton thc phm
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha sinh hc thc phm
K thut thc phm 2

1
1
5
3
0
0
0
2
5
2
0
0
0
0
2
2
5
0
0
0
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
5
3
1
1
2
2
1
2
3
2
2
3
0
0
0
0
0
2
2

Cng ngh sau thu hoch


Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cng ngh sau thu hoch
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
Ha sinh hc thc phm
K thut thc phm 2
Thc tp tt nghip
Xc sut thng k
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cng ngh sau thu hoch
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Vi sinh vt hc thc phm
K thut thc phm 3
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

2
1
5
2
3
0
0
0
0
5
2
0
0
0
0
2
5
3
2
0
0
2
1
5
2
2
3
2
0
0
0
2
2
2
2
5
2
3
0
5
2
0
0
0
2
5
2
0
0
0
2
2
5
0
0

Tin hc i cng
V k thut
Cng ngh sau thu hoch
Cng ngh ch bin thc phm
Cng ngh bao b v ng gi thc phm
Thc hnh k thut thc phm
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 3
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Thc tp tt nghip
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh k thut phng th nghim
K thut thc phm 1
Cng ngh sau thu hoch
Cng ngh ch bin thc phm
Cng ngh bao b v ng gi thc phm
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
V k thut
Ha phn tch
Th nghim ha phn tch
Vi sinh vt hc thc phm
K thut thc phm 1
K thut thc phm 2
K thut thc phm 3
Cng ngh sau thu hoch
Cng ngh ch bin thc phm
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Thc tp tt nghip
T tng H Ch Minh
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut thc phm 2
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch

2
2
2
2
2
1
1
5
1
3
2
2
3
0
0
0
0
2
5
2
0
0
1
2
2
2
2
5
0
0
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
5
2
2
2
0
0
0
0
2
5
0
0
0
2

K thut thc phm 2


Thc hnh cng ngh sn xut hp thy sn
Thc tp tt nghip
T tng H Ch Minh
Anh vn 1
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thc hnh tin hc i cng
V k thut
Ha i cng
Ha phn tch
Thc hnh k thut phng th nghim
Ha hc thc phm
Ha sinh hc thc phm
Vi sinh vt hc thc phm
K thut thc phm 1
Thc hnh k thut thc phm
Nguyn liu thy sn v cng ngh sau thu hoch
My v thit b thy sn
Cng ngh sn xut hp thy sn
Cng ngh sn xut sn phm thy sn truyn thng
Cng ngh sn xut bt c, du c v tn dng ph phm
Cng ngh sn xut sn phm thy sn gi tr gia tng
Thc hnh cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Thc hnh cng ngh sn xut hp thy sn
Thc hnh cng ngh SX sn phm thy sn truyn thng
Thc hnh CNCB bt c, du c v tn dng ph phm
TH CN sn xut sn phm thy sn gi tr gia tng
Thc tp tt nghip
Sinh hc i cng
Gio dc quc phng - an ninh 2
Gio dc th cht 2
Ton cao cp A1
Ton cao cp A2
Xc sut thng k
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng
Anh vn 1
Anh vn 2
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha phn tch
Ha hc thc phm
My v thit b thy sn
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 3
Nhm bt buc t chn
My v thit b thy sn
Thc hnh cng ngh sn xut hp thy sn

2
1
5
2
2
3
0
0
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
2
3
1
2
2
2
2
1
2
2
3
0
0
0
0
0
2
2
2
5
1
0
2
1

Thc tp tt nghip
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh k thut thc phm
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Nguyn liu thy sn v cng ngh sau thu hoch
My v thit b thy sn
Cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Cng ngh sn xut hp thy sn
Cng ngh sn xut sn phm thy sn truyn thng
Cng ngh sn xut bt c, du c v tn dng ph phm
Cng ngh sn xut sn phm thy sn gi tr gia tng
Thc hnh cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Thc hnh cng ngh sn xut hp thy sn
Thc hnh cng ngh SX sn phm thy sn truyn thng
Thc hnh CNCB bt c, du c v tn dng ph phm
TH CN sn xut sn phm thy sn gi tr gia tng
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh ch bin thy sn
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut thc phm 2
My v thit b thy sn
Thc tp tt nghip
Vt l i cng 1
Nhm bt buc t chn
My v thit b thy sn
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Gio dc quc phng - an ninh 3
Nhm bt buc t chn
V k thut
My v thit b thy sn
Cng ngh sn xut sn phm thy sn truyn thng
Cng ngh sn xut bt c, du c v tn dng ph phm
Cng ngh sn xut sn phm thy sn gi tr gia tng
Thc hnh cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Thc hnh cng ngh sn xut hp thy sn
Thc hnh cng ngh SX sn phm thy sn truyn thng
Thc hnh CNCB bt c, du c v tn dng ph phm
TH CN sn xut sn phm thy sn gi tr gia tng
Thc tp tt nghip
Ton cao cp A1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh ch bin thy sn
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

5
2
0
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
3
2
3
0
0
0
0
0
2
2
5
2
0
2
5
3
1
0
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
2
2
3
0
0
0
0

Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha phn tch
K thut thc phm 2
K thut thc phm 3
My v thit b thy sn
Cng ngh sn xut hp thy sn
Cng ngh sn xut sn phm thy sn truyn thng
Cng ngh sn xut bt c, du c v tn dng ph phm
Cng ngh sn xut sn phm thy sn gi tr gia tng
Thc hnh cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Thc hnh cng ngh sn xut hp thy sn
Thc hnh cng ngh SX sn phm thy sn truyn thng
Thc hnh CNCB bt c, du c v tn dng ph phm
TH CN sn xut sn phm thy sn gi tr gia tng
Thc tp tt nghip
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh ch bin thy sn
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
My v thit b thy sn
Cng ngh sn xut hp thy sn
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh ch bin thy sn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh k thut thc phm
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Nguyn liu thy sn v cng ngh sau thu hoch
My v thit b thy sn
Cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Cng ngh sn xut hp thy sn
Cng ngh sn xut sn phm thy sn truyn thng
Cng ngh sn xut bt c, du c v tn dng ph phm
Cng ngh sn xut sn phm thy sn gi tr gia tng
Thc hnh cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Thc hnh cng ngh sn xut hp thy sn
Thc hnh cng ngh SX sn phm thy sn truyn thng
Thc hnh CNCB bt c, du c v tn dng ph phm
TH CN sn xut sn phm thy sn gi tr gia tng
Thc tp tt nghip
Th nghim vt l i cng
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh ch bin thy sn
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

5
3
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
2
3
2
2
3
0
0
0
2
2
5
2
2
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
1
3
2
3
0
0

Nhm bt buc t chn


Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Thc hnh tin hc i cng
K thut thc phm 2
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Cng ngh sn xut bt c, du c v tn dng ph phm
Thc tp tt nghip
Xc sut thng k
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Vi sinh vt hc thc phm
My v thit b thy sn
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
My v thit b thy sn
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Nguyn liu thy sn v cng ngh sau thu hoch
My v thit b thy sn
Cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Cng ngh sn xut hp thy sn
Cng ngh sn xut sn phm thy sn truyn thng
Cng ngh sn xut bt c, du c v tn dng ph phm
Cng ngh sn xut sn phm thy sn gi tr gia tng
Thc hnh cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Thc hnh cng ngh sn xut hp thy sn
Thc hnh cng ngh SX sn phm thy sn truyn thng
Thc hnh CNCB bt c, du c v tn dng ph phm
TH CN sn xut sn phm thy sn gi tr gia tng
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh ch bin thy sn
m bo cht lng v lut thc phm
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh k thut thc phm
Th nghim ha hc v ha sinh thc phm
Nguyn liu thy sn v cng ngh sau thu hoch
My v thit b thy sn
Cng ngh ch bin lnh ng thy sn
Cng ngh sn xut hp thy sn
Thc tp tt nghip
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh ch bin thy sn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

0
0
2
1
2
1
2
5
2
2
0
2
2
5
0
0
0
2
5
0
0
0
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
3
2
3
0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
5
3
2
0
0

Nhm bt buc t chn


Ha hu c
Thc tp tt nghip
Thit k sn phm nha
Cng ngh gia cng polymer
Cng ngh vt liu nha v composite
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tin hc i cng
K thut in
V k thut
C s khoa hc vt liu
Ha phn tch
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Ha hc v ha l polymer
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha phn tch
Thc tp tt nghip
Ph gia nha
Thit k sn phm nha
Cng ngh gia cng polymer
Cng ngh vt liu nha v composite
Thc hnh my gia cng polymer
Thc hnh cng ngh vt liu nha
Gio dc quc phng - an ninh 3
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh vt liu
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tin hc i cng
V k thut
Ha hu c
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Ha hc v ha l polymer
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha phn tch
Thc tp tt nghip
Cng ngh gia cng polymer
Cng ngh vt liu nha v composite
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh vt liu
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Cc qu trnh v thit b thy lc
Ha hc v ha l polymer
Thc tp tt nghip
Gio dc quc phng - an ninh 1
Nhm bt buc t chn

0
3
5
2
3
3
0
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
5
2
2
3
3
1
1
1
3
2
2
0
0
0
1
2
3
2
2
1
1
5
3
3
2
3
2
2
0
0
0
2
2
5
3
0

Thc hnh tin hc i cng


Cc qu trnh v thit b truyn khi
Ha hc v ha l polymer
Thc tp tt nghip
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin
Anh vn 1
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Ha hu c
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Ha hc v ha l polymer
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Cng ngh gia cng polymer
Ton cao cp A2
Nhm bt buc t chn
K thut in
C s khoa hc vt liu
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Ha hc v ha l polymer
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Anh vn 1
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Ha hc v ha l polymer
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Thit k sn phm nha
Nhm bt buc t chn
K thut in
C s khoa hc vt liu
Ha v c
Ha phn tch
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Ha hc v ha l polymer
Thc tp tt nghip
Gio dc th cht 2
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Thc hnh tin hc i cng
K thut in
Th nghim c s khoa hc vt liu
Ha hc v ha l polymer
Thc tp tt nghip
Thit k sn phm nha
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Nhm bt buc t chn
K thut in
Cc qu trnh v thit b truyn khi

1
2
2
5
5
2
0
0
3
2
2
2
5
3
2
0
2
2
2
2
2
5
2
2
0
0
2
2
2
2
5
2
0
2
2
3
2
2
2
2
5
1
3
0
0
1
2
1
2
5
2
3
0
2
2

An ton lao ng trong cng ngh ha hc


Cc qu trnh v thit b c hc
Ha hc v ha l polymer
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha hu c 1
Thc tp tt nghip
Ph gia nha
Thit k sn phm nha
Cng ngh gia cng polymer
Cng ngh vt liu nha v composite
Thc hnh my gia cng polymer
Thc hnh cng ngh vt liu nha
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn chuyn ngnh cng ngh vt liu
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
V k thut
C s khoa hc vt liu
Th nghim c s khoa hc vt liu
Ha hu c
Ha phn tch
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn khi
An ton lao ng trong cng ngh ha hc
Cc qu trnh v thit b thy lc
Cc qu trnh v thit b c hc
Ha hc v ha l polymer
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha v c
Th nghim ha hu c 1
Th nghim ha phn tch
Th nghim ha l
Thc tp tt nghip
C lu cht
Ph gia nha
Thit k sn phm nha
Cng ngh gia cng polymer
Cng ngh vt liu nha v composite
Thc hnh my gia cng polymer
Thc hnh cng ngh vt liu nha
Gio dc quc phng - an ninh 3
Th nghim vt l i cng
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh vt liu
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in

2
2
2
1
1
5
2
2
3
3
1
1
2
3
2
0
0
0
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2
2
2
0
0
0
0
2

V k thut
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Cng ngh vt liu nha v composite
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Ha hc v ha l polymer
Thc tp tt nghip
Cng ngh vt liu nha v composite
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Ha hc v ha l polymer
Thc tp tt nghip
Thit k sn phm nha
Cng ngh gia cng polymer
Nhm bt buc t chn
Ha hu c
Ha hc v ha l polymer
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Thit k sn phm nha
Nhm bt buc t chn
K thut in
Ha hc v ha l polymer
Thc tp tt nghip
Thit k sn phm nha
Nhm bt buc t chn
K thut in
C s khoa hc vt liu
Ha hu c
Ha phn tch
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn khi
An ton lao ng trong cng ngh ha hc
Cc qu trnh v thit b c hc
Ha hc v ha l polymer
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha v c
Th nghim ha phn tch
Thc tp tt nghip
Ph gia nha
Thit k sn phm nha
Cng ngh gia cng polymer
Cng ngh vt liu nha v composite
Thc hnh my gia cng polymer
Thc hnh cng ngh vt liu nha
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2

2
2
5
3
0
0
2
2
2
2
5
3
0
0
2
2
2
5
2
3
0
3
2
2
5
2
0
2
2
5
2
0
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
5
2
2
3
3
1
1
2
3
2

Anh vn chuyn ngnh cng ngh vt liu


Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
K thut in
V k thut
C s khoa hc vt liu
Th nghim c s khoa hc vt liu
Ha i cng
Ha v c
Ha hu c
Ha phn tch
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Ha hc v ha l polymer
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc tp tt nghip
Thit k sn phm nha
Cng ngh gia cng polymer
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
K thut in
Ha i cng
Ha phn tch
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Ha hc v ha l polymer
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha phn tch
Thc tp tt nghip
C lu cht
Thit k sn phm nha
Cng ngh vt liu nha v composite
Thc hnh my gia cng polymer
Thc hnh cng ngh vt liu nha
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh vt liu
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
C s khoa hc vt liu
Ha hu c
Th nghim ha hu c 1

2
0
0
0
0
2
2
2
2
1
2
3
3
2
2
2
2
2
5
2
3
2
2
1
3
2
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
1
1
5
2
2
3
1
1
2
3
2
2
0
0
0
0
2
3
1

Thc tp tt nghip
Thit k sn phm nha
Cng ngh gia cng polymer
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
K thut in
C s khoa hc vt liu
Th nghim c s khoa hc vt liu
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn khi
An ton lao ng trong cng ngh ha hc
Cc qu trnh v thit b thy lc
Cc qu trnh v thit b c hc
Ha hc v ha l polymer
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha v c
Th nghim ha phn tch
Thc tp tt nghip
C lu cht
Ph gia nha
Thit k sn phm nha
Cng ngh gia cng polymer
Cng ngh vt liu nha v composite
Thc hnh my gia cng polymer
Thc hnh cng ngh vt liu nha
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh vt liu
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
V k thut
Ha hu c
Ha phn tch
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b thy lc
Ha hc v ha l polymer
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Th nghim ha v c
Thc tp tt nghip
C lu cht
Thit k sn phm nha
Thc hnh my gia cng polymer
Anh vn 2
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
C s khoa hc vt liu
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Ha hc v ha l polymer
Thc tp tt nghip
Nhm bt buc t chn
Ha hc v ha l polymer

5
2
3
0
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
5
2
2
2
3
3
1
1
2
3
2
2
0
0
0
0
2
3
2
2
2
2
2
1
5
2
2
1
2
0
0
2
2
2
5
0
2

Thc tp tt nghip
Thit k sn phm nha
Cng ngh vt liu nha v composite
Nhm bt buc t chn
K thut in
V k thut
Ha phn tch
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn khi
An ton lao ng trong cng ngh ha hc
Cc qu trnh v thit b thy lc
Cc qu trnh v thit b c hc
Ha hc v ha l polymer
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha v c
Thc tp tt nghip
Ph gia nha
Thit k sn phm nha
Cng ngh gia cng polymer
Cng ngh vt liu nha v composite
Thc hnh cng ngh vt liu nha
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh vt liu
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
C s khoa hc vt liu
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Cc qu trnh v thit b thy lc
Ha hc v ha l polymer
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha phn tch
Thc tp tt nghip
Thit k sn phm nha
Cng ngh vt liu nha v composite
Nhm bt buc t chn
K thut in
Ha hc v ha l polymer
Thc tp tt nghip
Cng ngh vt liu nha v composite
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
K thut in
V k thut
C s khoa hc vt liu
Ha v c
Ha hu c
Ha phn tch
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn khi
An ton lao ng trong cng ngh ha hc

5
2
3
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
5
2
2
3
3
1
2
3
2
2
0
0
0
2
2
2
2
2
1
1
5
2
3
0
2
2
5
3
0
0
2
2
2
3
3
2
2
2
2

Cc qu trnh v thit b thy lc


Cc qu trnh v thit b c hc
Ha hc v ha l polymer
Cc qu trnh v thit b truyn nhit
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha hu c 1
Thc tp tt nghip
C lu cht
Ph gia nha
Thit k sn phm nha
Cng ngh gia cng polymer
Cng ngh vt liu nha v composite
Thc hnh my gia cng polymer
Thc hnh cng ngh vt liu nha
Gio dc quc phng - an ninh 2
Ton cao cp A2
Vt l i cng 1
T tng H Ch Minh
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh vt liu
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
V k thut
Ha v c
Ha hu c
Ha phn tch
Ha l 1
Ha hc v ha l polymer
Thc tp tt nghip
C lu cht
Cng ngh vt liu nha v composite
Gio dc quc phng - an ninh 2
Vt l i cng 1
Anh vn chuyn ngnh cng ngh vt liu
Nhm bt buc t chn
Tin hc i cng
K thut in
V k thut
C s khoa hc vt liu
Ha i cng
Ha v c
Ha hu c
Ha phn tch
Ha l 1
Cc qu trnh v thit b truyn khi
Ha hc v ha l polymer
Thc hnh qu trnh v thit b
Th nghim ha phn tch
Thc tp tt nghip
Ph gia nha
Thit k sn phm nha

2
2
2
2
1
1
5
2
2
2
3
3
1
1
3
2
2
2
3
2
2
2
0
0
0
2
2
3
3
2
2
2
5
2
3
3
2
2
0
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
5
2
2

Cng ngh vt liu nha v composite


Thc hnh cng ngh vt liu nha
Vt l i cng 1
Th nghim vt l i cng
Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin
ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam
Anh vn 1
Anh vn 2
Anh vn chuyn ngnh cng ngh vt liu
Nhm bt buc t chn
Nhm bt buc t chn

3
1
2
1
5
3
2
2
2
0
0