Vous êtes sur la page 1sur 46

Danh sch hi vin VBA chnh thc nm 2009

STT

Tn cng ty

a ch

in thoi

Fax

Tng Cty Bia Ru NGK H Ni

183 Hong Hoa Thm, H Ni

048 453 843

/ 047 223784

Cty CP BR Si Gn- ng Xun

Th trn Thanh Ba -Thanh Ba - Ph Th

0210 88560

0210 885605/

Tng Cty Bia Ru NGK Si Gn

187 Nguyn Ch Thanh, Q5, TPHCM

088 559 595

/ 088 551 154

Cng ty CP Cn Ru H Ni

94 Ph L c, Hai B Trng, H Ni

/ 049 713 249

/ 49 212 662

Cng ty CP Ru Bnh Ty

621 Phm Vn Ch, P7, Q6, TPHCM

083.'96706448543479/ 089 670 497

Cng ty CP NGK Chng Dng

379 Bn Chng Dng, QI, TPHCM

/ 088 367 518

/ 088 367 176

Cng ty C phn Bia Thanh Ho

152 ng Quang Trung, T.ph Thanh Ho

/ 037 852 679

/ 037 853 270

Cng ty CP Bia Si Gn Ph Yn

Km 2,Qquc l 1A, TP. Tuy Ho, Ph Yn

/ 057 827 727

/ 057 828 723

Cng ty CP Bia Si Gn-Cn Th

S 16, Quc l 1, Th x Sc Trng

/ 079 820 306

/ 079 824 070

10

Cty CP Bao b BRNGK(BALPAC)

S 17 Ng Quyn, Q.Ng Quyn, Hi Phng

/ 031 837 257

/ 031 837 137

11

Thu tinh San Miguel Yamamura

S 17A, Ng Quyn, Q.Ng Quyn, Hi Phng

/ 031 837 066

/ 031 837 222

12

Cty LD Thu tinh Malaya-VN

76 Tn Tht Thuyt, QIV, TPHCM

/ 089 404 995

/ 089 404 293

13

Cng ty TNHH Krown Si Gn

Xa l H Ni, Huyn Th c,TPHCM

/ 088 961 640

/ 088 729 894

14

Cty C phn HaBaDa

80 L Thi T, Th x Bc Giang

/ 0240 856 779

/ 0240 858269

15

Cng ty TNHH Bia SG- Min Trung

Khu CN Ph Ti, T.ph Quy Nhn, Bnh nh

/ 056 841 392

/ 056 841 520

16

Cty CP Nc khong Vnh Ho, BT

Vnh Ho, Tuy Phong, Bnh Thun

/ 062 3739106

/ 0623739108

17

Nh my Bia - NGK Hu Giang

78 Nguyn Tri, Tph Cn Th, Hu Giang

/ 071 820 375

/ 071 820 374

18

Cng ty CP Bia NGK ng Nai

Xa l H Ni, Phg Long Bnh, Bin Ho, N

/ 061 891 277

/ 061 891 770

19

Cng ty C phn Thng Long

S 3, Ng191 Lc Long Qun,Cu Giy,HN

/ 047 534 862

/ 048 361 898

20

Cty SXKD u t & DV Vit H

254 Minh Khai, Hai B Trng, H Ni

/ 04 8623756

/ 04 8 62843

21

Cty CP NGK Trng Xun, HN

KCN Ph Din - T Lim - H Ni

7533053

/ 048 360 266

22

Cng ty Ru & NGK Anh o

Khu CN Ph Din-T Lim-HN.

04 7643707

/ 04 7643706

23

Cty SXKD XNK Bnh Minh( VITAL)

S 2A, Lng H, ng a, H Ni

04 8311791

/ 048 351 457

24

Cty Coca-Cola Ngc Hi- H Ty

Km 17, QL 1A, Duyn Thi, Thng Tn

433,853,725

433,853,662

25

Cty Lin hp Thc phm H Ty

267 ng Quang Trung, H ng, H Ty

034 824794

/ 034 827 836

26

Cty TNHH Nh my Bia H Ty

Km15 +500, ng 427 Vn To, thng Tn, H Ni

/ 043.6366074

/ 043.6366071

27

Cty CP Bia H Ni - Hi Dng

15 Ph Quan Thnh, P.Bnh Hn TP.Hi Dng

0320 840360

/ 0320 859 835

28

Cty C phn Bia Hi Phng

16 Lch Tray, Ng Quyn, TP Hi Phng

/ 031 640028

/ 031 845 157

29

Cty C phn Bia Ho Bnh

T 3, Phng Thi Bnh, Th x Ho Bnh

/ 018 853935

30

Cty CP NGK Si gn - TRIBECO

12 K ng, P9, Qun 3, TP HCM

/ 088 249 654

/ 088 249 659

Din Tn, Din Khnh, Khnh Ho

058 783797

/ 058 783 572

31 Cty

CP N. khong Khnh Ha( nhThnh))

32

Cty LD Nc khong LAVIE, Long An

Quc l 1, Khnh Hu, T.x Tn An, Long An

/ 072 826 801

/ 072 511740

33

Cng ty c phn Bia Ngh An

54 Phan ng Lu, Thnh ph Vinh,Ngh An

/ 038 832033

/ 038 833 879

34

Cty C phn Bia Ninh Bnh

S 3 V Th Su, T X.Ninh Bnh

/ 030 875307

35

Cty TNHH 1 TV Nc khongCc Phng

x K ph, huyn Nho Quan,Tnh Ninh Bnh

/ 030 848 021

/ 030 848 022

36

Cty C phn Bia NGK H Long

130 ng L li, Tph H Long, Qung Ninh

033 829221

/ 033 823 240

37

CTy SX XNK Hng Sen,Tha Bnh

S 18 Trn Thi Tng, TP. Thi Bnh

/ 036 831 010

/ 036 831 231

38

Cng ty Bia Hu

243 Nguyn Sinh Cung, Thnh ph Hu

64/ 054 850 165

/ 054 850 171

39

Cty TNHH pht trin C.Ngh & TM TBD

59 Cha Bc

/ 04 574458

/ 4574459

40

Cty CP Bia - Ru Viger

Phng Bn Gt, Thnh ph Vit Tr, Ph Th

41

Cng ty Bia Vit Nam

2 Ng c K, Cao c M Linh, Q1, TPHCM

/ 08 7173415

/ 08 7173416

42

Cng ty Foster's Vit Nam

102 Nguyn lng Bng, P.Tn Ph, Q.7, HCM

/ 08 4135050

/ 08 4135051

43

Cty CP Bia NADA

S 3 ng Thi Bnh, Thnh ph Nam nh

/ 0350 649 521

/ 0350 637 249

44

Cng ty C phn Bia H Ni - Nam nh

S 5 ng Thi Bnh, Thnh ph Nam nh

/ 0350 648 526

/ 0350 642 199

45

Cng ty TNHH Hong Giang

09 ng Thin li, Ng Quyn TP.Hi Phng

031 729 344

/ 031 729 344

46

Cty ng Man TNHH

135 Trn Ph, T Sn, Bc Ninh

/ 0241 .710082

47

Cty TNHH SXTM Bch ng

26 Phan Vn Tr, P7, Q.G Vp, TPHCM

/ 088 943 522

/ 089 891 029

48

CtyTNHH 1 TV N.Khong & TMDV Q.Ninh

Ph Hi Qun,P. Bi Chy, TP H Long, Qninh

033 846 459

/ 033 847 311

49

Cty NGK Quc t - Pepsico VN

Lu5, khch sn Sheraton, 88 ng Khi, Q.1, TP.HCM

/ 088 219437

/ 88219436

50

Cty Bia Rng Vng( San miguel)

QL1, x Qu Hip, Din Khnh, Khnh Ho

/ 058 745 407,06

/ 058 745 412

0210 841 275862686/ 0210 846 374

51

Cty TNHH TM- DV Tn Hip Pht

52

Cng ty Thanh Tng

233 Trn Ph - T Sn - Bc Ninh

53

Cng ty Bia Thi Nguyn

456/1, C.Mng T8, Trung Thnh, Thi Nguyn

54

Cty CP Thc phm Lm ng

4B Bi Th Xun,TP. Lt, Lm ng

55

Nh my Bia PACIFIC

61C, QL 1, D An, Bnh Dng

56

Cng ty Bia Vit c

57

/ 0650 755161

/ 0650 755056

04 7150106

0241 832819/

0280 832152/

280831235/

063 827003063 825291/ 04 9282338


0650 750639

0650 750639/

05 ng Tt, Nha Trang

058 833175

/ 058 837771

CTy Vang Php Quc

VP: 08 Nguyn Vn Bo,P.4, Q G Vp, HCM

08 9875375

58

Cty TNHH TM & VnTi Thi Tn

29 Khu bit th 3,Linh m,P, Hong Lit,Q.HongMai

04 6418814

/ 04 6418812

59

C s NGK Nam Hng

90 DngcHin,P.TyThnh,QTn Ph,HCM

/ 08 8161046

60

Cty CP Bia H Ni - Qung Bnh

Phng Bc l, Th x ng Hi, Qung Bnh

/ 052 822365

/ 052 840721

61

Cng ty CP Bia & NGK Ph Yn

KCN Ho Hip - ng Ho - Ph Yn

057.548.173

057.548.264

62

Cng ty Nc gii kht Lo cai

411 Ng Quyn,P Kim Tn,Th x Lo Cai

63

Cty TNHH Vit Nng ( Vina Wine)

S 4 T. H.o. VP: 45.HongVnThi,T.Xun

04 9332476

/ 04 9332475

64

Cty TNHH Vn t ( ROSA)

01 ngTnBnh,P.TyThnh,Q.TnPh,HCM

08.381.62736

65

Cng ty TNHH Song Hng

28 Bis Mc nh Chi, Q 1, HCM

66

Cng ty CP Xy lp T PT N - L - N VN

Km 12, quc l 1A, Thanh Tr, H Ni

67

Cty CP Bia Si Gn - H Nam

104 Trn Ph, Ph l, Nam H

/ 0351 851056

/ 0351 851610

68

Cty TNHH Hi H

22 ng Ct Linh, P. Tn thnh, TX Ninh Bnh

/ 030.871679

69

Cty TNHH XNK NS Thc phm

96 T 11 Yn Ho, Cu Giy, HN

70

Cty Lin Doanh Bia ng Nam

167B Minh Khai, H ni

04 8631871/

04 8631307/

71

Cty CP hi ch QC TM Vit M

79 Calmtt, P. Nguyn ThI Bnh, Q.1, TP. HCM

/ 08.8218683/2

08.4120216/

72

Cty Orgisco VN

11 Tn Vin, P.2, Q. Tn Bnh, HCM

/ 08.8485607

/ 08.8485345

73

Cty TM & DV ng Phng

680 Minh Khai, Vnh Tuy, H Ni

/ 04.9873378

74

Cty CP SX & TM Minh Phc

400 Nguyn Duy, P.9, Q.8, HCM

/ 08.9540815

/ 08.9540929

75

Cty CP c in lnh ERESSON

9 Phm Hng, T Lim, HN

/ 047 680 283

/ 047 680 284

76

Tp on POLYCO

24 i C Vit, Hai B Trng, H Ni

8,217,782

8,217,782

77

Cty TNHH TM & DV Linh Sn

P.1102B, to nh 35 Nguyn Hu, Q1, TPHCM

/ 088 217 839

/ 088 217 846

08 8290585/ 04 7330333/ 08 8226043

78

Cng ty Anfa Laval Vit Nam

57-59 H Tng Mu, Q1, Thnh ph H Ch Minh

/ 088 290 216

/ 088 290 204

79

VP EAC Trading/Micromatic

s 27 L Thi T, Q, Hon Kim, H Ni

/ 048 260 550

/ 048 220 266

80

Vn phng Rieckermann

S 2 Nguyn Thng Hin,Q10, TPHCM

/ 088 399 899

/ 088 326 964

81

Vn phng DanFoss

s 59 Hunh Hu Bc, P4, Q.Tn Bnh, TPHCM

/ 088 111 801

/ 088 429 306

82

Vn phng Rosewate Bay

372 H Vn Hu, P.9, Q.Ph Nhun, HCM

/ 08.8477765

/ 08.8478067

83

Vn phng Cty Eagle Pacific

23 phng khc khoan, Q.1, HCM

/ 088 251 384

/ 088 237 665

84

Cng ty Packing

S 1 Cng trng Mlinh, Q1, TPHCM

/ 088 244 531

/ 088 294 894

85

Cng ty Tn c Vit

S 6 Phan K Bnh, P.aKao, Q1, TPHCM

/ 089 100 725

/ 089 101 529

86

Vn phng D Jebsen &Jessen Chemicals

, Tng 5, to nh Kinh , 292 Ty Sn, HN

/ 088 238 181

/ 088 238 088

87

Cng ty Tetra Pak

Cao c metropole lu 14, 235 ng Khi , Q1, TPHCM

/ 088 257 100

/ 088 257 101

88

Cng ty GEA

112 Cao Thng, Q3, HCM

/ 08.8344942

/ 08.8311966

89

Vn phng Behn meyer

Phng 3, tng 2, Ta nh IC, 17 Ng Quyn, H Ni

/ 04.9361238

/ 04.9361240

90

Vin Cng ngh sinh hc-HBK HN

i hc Bch khoa H Ni

91

Vin Cng nghip Thc phm

Km 6 Nguyn Tri, H Ni

/ 048 584 318

/ 048 584 554

92

Vn phng KRONES

1204 , 45 V Th Su, Q 1, HCM

/ 08.9101451

/ 08.9101452

93

Vn phng ECOLAB

364 Cng Ha, ng 5/9, Q Tn Bnh, HCM

/ 08.8219971

/ 08.8219970

94

Trung tm FOODTECH

222/5 Phan Vn Hn, Q Bnh Thnh, TPHCM

/ 088 996 175

/ 088 320 702

95

Vn phng Ziman

P.501 To nh Sao Bc, 4 D Tng, HN

/ 04.9422363

/ 04.9421126

96

Vn phng VINE GROUP

45 Xun Diu - Ty H - H Ni

/ 04.7198321

/ 04.7198465

97

Cty CP Du lch & XNK Lng Sn

41 L li, Vnh tri, TP. Lng Sn

/ 025.871132

/ 025.871132

98

Cty TNHH SX & TM Tn Quang Minh

L C21/I ng F2, KCN Vnh lc, Bnh Chnh, HCM

/ 08.7652567

/ 08.7652979

99

Cng ty TNHH NKhu & TM DV Qninh

ng Hi Qun , P. Bi Chy, Hlong, QN

/ 033.847038

/ 033.847311

100

Cty CP i pht (DAPHA)

532 Trn Hng o, P2, Q5,HCM

/ 08.8384590

/ 08.9235563

101

Cng ty CP Ch Cu t

Xun Trng , Lt, Lm ng

0913.189.465

102

Cty CP Bia Kim Bi

Th trn Kim Bi, thanh Oai, H Ty

034.873864/

33,871,006

103

CtyCP SX-TM-DV C kh Cng Minh

37/122D Phan Huy ch, P12, Q. G Vp, HCM

08.2540558/

08.2540558/

104

Cty CP XNK RB NGK ngc Chu

18/336 ng Lng, ng a, HN

04.2193546/

04.5622321/

105
106

Vn phng KHS ASIA

Tng 11, 70 Phm Ngc Thch, Q3, HCMC

Cty u t & pht trin th trng VN 114 l TT 3, khu th mi M nh, sng , T Lim, HN04.7472978/

/
04.7472179/

107

Cty TNHH Hi Ph NGc

VP: 467 Lc Long Qun, Ty H, H Ni

04.7565778/

108

Cty CP Ph Minh

55 Nguyn Tri, TP. Tuy Ho, Tnh Ph Yn

057.819660/

057.819659/

109

CtySong Nguyn ng Tin SX TM &T

113/26 Trn Vn ang, P.11, Q.3, HCM

08.8829068/

08.5260502/

110

Cty t pht trin h tng & K thut VN

2D khm Thin, ng a, HN

04.5186164/

04.5186163/

111

Cty TNHH TM & DV Vn Xun

S 5 i m, Gia Lm , HN

04.8734232/617/

112

Cty TNHH Cng nghip Trng Sinh

310 Thu Kh, Ty H, HN

04.7537027/

04.7537026/

113

Cty CP Bao b Kim loi VINACAN SG

114

Cty CP Traphaco(Vang Sapamour)

75 Yn Ninh, Ba nh, HN

04.6810724/

115

Cty CP Khong Sn Bc Cn

T 1A, Phng c Xun, TX. Bc Cn

0281.871779/

0281.871779/

116

Cty Bia NGK H Tnh

149 H Huy Tp, x Nam H, H Tnh

039.881210/

039.856717/

117

Cty VINAMILK

184-186-188 Nguyn nh Chiu, P 6, Q3

08.8298054/

08.8294845/

118

Cty CP Vng Mim

S 43/282 Nng, Ng Quyn, Hi Phng

031.3829336/

119

Cty TNHH Ngn Hnh

s 134 Cu Din - T Lim, Hni

04.7650324/

04.7650325/

120

Cty Yn so Khnh Ho

248 Thng Nht, Nha Trang, Khnh Ho

058.822472/

058.829267/

121

Cty Thc phm XK ng Giao

Trung Sn,TX Tam ip, Tnh Ninh Bnh

030.770353/

30.864325/

122

Cty TP & NGK Dona Newtower

ng s 8, KCN Bin Ho I, Tnh ng Nai

061.836501/

061.836288/

123

Cng ty TNHH TM DV KT QT Tn Thnh

25 inh B Lnh, P.24, Q. Bnh Thnh, TP.HCM

124

Cty Xa L 4

S 7, Trc Bch, Ba nh, H ni

043.715.0577

043.715.0539

125

Cty CP TB & CB TP Hong Gia

37 BT2, Bc Linh m, H Ni

126

Cng ty TNHH Bia Vinaken

135 Trng Chinh, Th trn Thng, Hip Ho, Bc Giang

127

Cng t y CP Bia H Ni - Hng H

Phng Tin Ct, TP Vit Tr, Ph Th

0210.8847.013

0210.840.636

128

Cng ty TNHH Lin doanh SABMILER VN

L A, KCN M Phc II, huyn Bn Ct, Bnh Dng

0650..553.004

0650.553.004

129

Cng ty CP HABECO - ID

ng 206 KCN ph ni A, Trng trc, Vn lm, H.yn

130

Cng ty TNHH Malthop Vit Nam

C9, khu TTh Hc Vin HCQG, Trung Knh, H Ni

043.7833.147

043.7833.148

131

Tp on Tn Cng - Hong Bnh

s 3/1 ng Bc Kn, P. Hong Vn Th, TP. Tnguyn

02803.7464.33

0280.7467.76

L15, Khu CN Tam Phc,Huyn Long Thnh,Tnh .Nai 0613.280333/

0613.280444/

132

Cng ty Snh s Thu tinh Vit Nam

20 - 24 Nguyn Cng Tr, Q.1, TP H Ch Minh

133

Cng ty CP EAC Vit Nam

s 1, ng 120, Trng Chinh, H Ni

04.285.6699

04.285.6699

134

Cng ty TNHH Cn H Thnh

299 Trn Kht Chn, Hai B Trng, H Ni

422,124,763

439,715,048

135

Cng ty Connell Bros Vit Nam

Golden Burlding, Tng 13, 473 BPh, Q. Bnh Thnh, HCM

136

Ngn hng Techcombank

70 - 72 B Triu, H ni

043.944.6368

043.944.6385

137

Cng ty TNHH Song Song

Lu 4/F - 119 in Bin Ph, P. aKao, Q.1, TP HCM

083.9111.877

083.9111.791

138

Cty CP ung ORIGIN Vit Nam

X Bch Sam, huyn M Ho, tnh Hng Yn

0321.945956

0321.945956

139

Cng ty Nc khong LL Ho Bnh

Xm M , x H B, huyn Kim BI, Ho Bnh

021.887.1227

21.8871859

140

Cng ty Vinashin Tam o

VP: 29/11 Ng. Tri Phng, Ba nh, H Ni

043.734.7307

043.734.7309

141

Cng ty TNHH SX TM Ph Thun

Chi nhnh Cty, s 582 ng 3/2, P.14, Q.10, Tp. HCM

142

Ngn hng Quc t VIBANK

Tng 8, to nh Viet Tower, 198B Ty Sn, H Ni

04.6276.0068

04.6276.2467

143

Cng ty TNHH Men v Ru Ngc Bo

i 8 - Ngc Hi - Thanh Tr - H Ni

043.689.3068

Tn gim c

Mobile

Nguyn Vn Vit

0913.214.829

Nguyn Vn Thn

0903.408.236

Nguyn Quang Minh


H Hi

0913.239.589

Nguyn Danh Vinh

0903.834.482

Hong Ch Thnh

0903.955.187

Lng Dng

0913.293.070

Hong Thanh Vit

0913.445.297

L Phng Trung

0913.890.449

Trng Th Cng

0903. 442.579

Hong Quc Hng, PTG

0903.438.099

Nguyn Vn ng

0903.845.896

Cao B Dng - P.TG

0913.768.771

Nguyn Cnh Ha, G

0904.052.754

Nguyn Ngc Trim

0903.501.229

Nguyn Hu Dng,

0902.896.634 - HnhTK

Mr. Trn Vn ang


L Minh Ph
Nghim Xun Thy

0913.222.865

Nguyn Ngc Bo
Nguyn Ngc Hng

0913.216.305

Mr. V mnh Ho

0913.208.892

V Quang Sng

David France
Nguyn Th Phng
Larry Lee
Nguyn c Phc

913,362,013

GD T Thu Thu

0913.285.501

inh Mnh Hng


Nguyn Vn Lun
Phm nh Khng

0905.110.132

Nguyn Th Tuyt Vn
ng Duy ng
Phm Vn Hng

0913.292.244

Bi Anh Dng
V Th Thu
Trn Vn Sen
Nguyn Mu Chi, G

0913.425.530

Sn Tng
Mr. Ng Vn Vit

0913.269.818

David Teng

0907.785.781

Nguyn Vn nh

0912.190.832

G Phm Vn Hin

0912.842.335

Hong Vn Nhim
Nguyn Hu ng
V Vn Hin

090.382..3031

PTGK: Quc Bnh

913,370,793

Phm Ph Ngc Trai


Wiliam Bmoncelbota

TS. Trn Qu Thanh

0903.705.123

Nguyn Thac Thanh

0913.297.997

G V nh Song

0913.549.927

Nguyn Vn Vit

0913.934.595

Lng Thin Dn
H Ngc Thnh
Nguyn Vn Ng

0914.047.333
0903.907.543

Ch Nga

0913.202.185

Chu Th Bch Thu

0913.368.393

Nguyn Xun K

0903.471.723

NG a Th

0913.445.050

Nguyn Tin Dng

0913.287.416

L Minh Quc
Th Thu Vn
Ng Hng Chuyn

0903.802.188

Nguyn Huy ng -

0913..214.922

inh Quang Hi
Dng Nh Quang

0903.430.459

PHm Th Thnh

0913..207.940

Vng Hi

0903.402.125

Don nh Sn

0903.702.689

Nguyn Cnh Hng

0908.058.777

V c Vn -

0913.520.221

Nguyn Vn Hng
L Thanh Sn

0903.404.827

inh Vn Thun

0903.404.528

Trn D Cm ly

0903.905.714

Nguyn Lim

0913.929.629

Ng. Anh Tun - TD

0903.405.818

Nguyn Minh Tn
Nguyn L Duy

ng Trung Tm
Trn Vn Cng

0903.700.220

Phm Ch Thnh -

0903.926.948

Trn Ngc Bch -TD

0903.441.975

Nguyn c Mnh

Ng. T. nh (0904.033.344)

Phm Thanh Thy

0903.708.681

Nguyn B Hoi -

0903.926.988

Nguyn Ngc L - TP. N -

0913.571.378

Trn Hu Di -

0913..277.666

Nguyn ng Hin - TG
m Sn
Nguyn Vn Sinh

0903.836.080

V Vn Tin

0913.297.625

Phm Kim Trng

- 0913.920.042

Tung Minh Tun -

0903.742.782

Trn nh n

0903.425.421

Cao B Hi

0983.626.666

Trn Trng Phc

918.345.443

. Hong ng Hi

0903.488.081

Lm Ch Thin

Mai Vn Bn

0912.190.700

Mai Kiu Lin


V n
Hong Ngc Vn

0903.277.784

L Hu Hong
inh Cao Khu
L Qun
Hunh T. Kim Thoa

0918.484.329

Ng. Vn Huyn

0989.889.900

NGuyn c o

0913.557.427

on Trng Hng

0908.917.878

Ng. Danh ng

0904.405.678

Trng c Bo

904,668,151

V Dng Bnh

0913.286.036

G Nguyn Hu Nh

092.663.7447

G Ng Hng Ngc

Ng. Duy Nhim - P.KD

0983.416.883

Ng. Th Ngc Tuyt

0908.272.494

G: Ng Tin Hng
Phng Mnh Doanh
Nguyn Minh Hng

0915.158.789

. Ng Chay Sim (Ph)

903.663.588

LH: ng Mai Loan - PKD

098.246.1905

Kim Vn Thuyt

0936.630.158

Danh sch khch mi Gp mt u xun ngy 8/1/2010


STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

i biu
. Trn Chin Thng
Anh Thnh
. Bi Xun Khu
Mr Duy
. Nguyn Nam Hi
. Phan Ch Dng
B. Nguyn Hng Giang
i din
i din
. Nguyn Tin V
i din
ai din
A. Cng
Ch T
. Nguyn Vn Vit
. Nguyn Vn Hng
. Nguyn Hu Hng
. L B C
. Nguyn Hng Linh
. Nguyn Tun Phong
. Vng Ton
. Nguyn Hi H
. Trn Qu Cng
B Bi Th Thanh
B Bi Th Thu Hng
Mr Dng
. Nguyn Quang Minh
. L Hng Xanh
. Trn c Ha
. Nguyn Hng K
. Lary Lee
B Bch Kim Chung

chc danh
Th trng
Th k . Thng
Th trng TT
Th k . Khu
Th trng TT
V trng
Chuyn vin

Chnh VP

Ph TB
Chuyn vin
Ch tch
P. Ch tch
Ph Ch tch
Ch tch HQT
Ph TG
Ph TG
Ph TG
Ph TG
Ph TG
K ton trng
Ph CVP
P. T trng
TG
G iu hnh
G iu hnh
Ban Marketing
TG
G i ngoi

n v
B Vn ha - Th thao v Du lch
B Vn ha - Th thao v Du lch
B Cng Thng
B Cng Thng
V Cng nghip ngh - B Cng thng
V Cng nghip ngh - B Cng thng
Ban Thi ua - B Cng Thng
Ban Thi ua - B Cng Thng
B Cng Thng
B Ni V
B Ni V
Ban Thi ua TW
Ban Thi ua TW
VBA
VBA
VBA
HABECO
HABECO
HABECO
HABECO
HABECO
HABECO
HABECO
HABECO
HABECO
SABECO
SABECO
SABECO
SABECO
Cty TNHH Nh my Bia Chu - TBD HN
Cty TNHH Nh my Bia Chu - TBD HN

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

B V Th Tuyn
. Bi Thanh Sn
B Ng. Th Thanh Hng
. David Teng
ng Nguyn Nht Minh
Mr. Henrik J Andersen.
Mr. Raymond Stark
Mr. Walter Blocker
Mr. Juan Luis Restrepo
ng Nguyn Trung Chnh
B Hong Thy Vinh
Em Hng
. Nguyn Quc Hng
. Nguyn Cnh Ha
. Phm Vn Hin
. Nguyn Vn nh
. Nguyn Hu Nh
. Trng c Bo
. Nguyn Vn Huyn
. V Minh Hi
B Nguyn Vng Ngc
B Nguyn Thanh Vn
B. V T. Minh Nguyt
. Nguyn c o
. Trng Trng Giang
. Nguyn Vn Hch
. Mai Vn Bn
B Nguyn Th nh
B Nguyn Ngc L
B Ng. L Qunh Anh
. Phm Ch Thnh
. Tung Minh Tun
. Ng Ngc
B H
ng Nguyn Ngc Bo

P. Marketing
G PTKD
Th k A. Sn
TG
Ph TG
TG
TG
TG
TG
Ph TG

Ph TG
G
G
G
P. G
G
TG
G
Ph G
K ton
G
Ph P. KD
G
TG
G
TP. i ngoi
G
Ti din
T i din
G
Ch tch HQT

Cty TNHH Nh my Bia Chu - TBD HN


Tp on Bia Chu - TBD
Tp on Bia Chu - TBD
Cng ty Lin doanh Nh my Bia Vit Nam
Cng ty Lin doanh Nh my Bia Vit Nam
TG Carlsberg Indochina
TG SAB-Miller Vietnam
GANNON Vietnam
Cng ty Kronenburg Vietnam
Cty TNHH MTV DV v TM VCCI (TSC)
Cty TNHH MTV DV v TM VCCI (TSC)
Cty TNHH MTV DV v TM VCCI (TSC)
Cng ty TNHH Thy tinh SanMiguel HP
Cty TNHH CN Vt liu Ph Thi
Cng ty CP Bia H Ni - Nam nh
Cty CP Bia Na Da
Cng ty CP EAC Vit Nam
Cng ty TNHH Malthop VN
Cng ty TNHH Malthop VN
Cty CP NGK Si gn Tribeco Min Bc
Chi nhnh TRIBECO Min Bc
Cng ty TNHH TM VT Thi Tn
Cng ty TNHH TM VT Thi Tn
Cng ty CP Bia H Ni - Hng H
Cng ty CP Bia H Ni - Hng H
Cng ty CP Bia H Ni - Hi Dng
Cng ty CP khong sn Bc Cn
Nh my Ch bin Rau qu NGK BK
Vine group
Nh hng Nu Bia Mini Hoa Vin
Vn Phng GEA
Vn phng KHS
Cty CP SX TM XNK H Thnh
Cty CP SX TM XNK H Thnh
Cng ty SX - KD u t v Dch v Vit H

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

ng Trng Hoi Chi


B Lan Anh
. Nguyn Cnh Hng
. Nguyn Minh Tn
V c Vn Nguyn Vn Hng
Ng. Anh Tun
ng Trung Tm
Trn Ngc Bch -TD
Phm Th Anh Th
Nguyn c Mnh
Nguyn B Hoi Trn Hu Di L Bch Linh
Trn nh n
Cao B Hi
Em Linh
Hunh T. Kim Thoa
Ng. Danh ng
B Ng. Th Thu H
Ng. Duy Nhim
Ng. Th Ngc Tuyt
B ng Mai Loan
Kim Vn Thuyt
inh Quang Hi
Dng Nh Quang
L Minh Quc
NG a Th
Nguyn Thac Thanh
Phm Ph Ngc Trai
ng L Mc Linh
Trn D Cm Ly
B Ng. Khoa Hong Mai
. Lu Mn Hiu
. T Vit

TG
Th k HQT
G
Ti din
G
G
T. i din
T. i din
T. i din
Vin trng
T. i din
CTHQT
G
G
G
P. KD
T. i din
G
Ph G
PKD
G
P. KD
G

Ti din
Chuyn gia

Lin doanh Nh my Bia ng Nam


Lin doanh Nh my Bia ng Nam
Cty Orgisco VN
Vn phng RIECKERMANN
Cty TM & DV ng Phng
Cty CP SX & TM Minh Phc
VP EAC Trading/Micromatic
VP D Jebsen &Jessen Chemicals
Vn phng Behn meyer
Vn phng Behn meyer
Vin Cng nghip Thc phm
Vn phng ECOLAB
Cty CP Du lch & XNK Lng Sn
Cty CP Du lch & XNK Lng Sn
Cty u t & pht trin th trng VN
Cty TNHH Hi Ph NGc
Cty TNHH Hi Ph NGc
Cng ty TNHH TM DV KT QT Tn Thnh
Cng ty CP HABECO - ID
Cng ty CP HABECO - ID
Ngn hng Techcombank
Cng ty TNHH Song Song
Ngn hng Quc t VIBANK
Cng ty TNHH Men v Ru Ngc Bo
Cty CP Bia Si Gn - H Nam
Cty TNHH Hi H
Cty TNHH Vit Nng ( Vina Wine)
Cng ty CP Bia & NGK Ph Yn
Cng ty Thanh Tng
Cty NGK Quc t - Pepsico VN
G Chi nhnh Pepsico MB
Cng ty TMDV Linh Sn
VEOLIA
VEOLIA
Th nm ru vang Vit Nam

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Ths. Kiu Vn Hi
Ch Nga
Ch o Th Thu H
ng Duy t
. Ng Quang Nam
B Nguyn Minh Chu
. Phm vn Phng
Nguyn Hong Anh
inh Vn Thun
inh Vn Hin
Trn Vn Sen
ng Trn Vn Su
Nguyn Ngc Trim
Phm nh on
Nguyn Th Kim Dung
Mr. Chinh
Phng B Lin.
Mr. Hng
Nguyn Vn Tun.
Phan S Minh
Mai Th Tn
Nguyn Ngc ip
B T Thu Thy
ng Phm Quc Khnh
ng V Vn Tin
ng L Vn Chnh
ng Nguyn Vn Khnh
ng V Dng Bnh
B Th c L
B Nguyn Th Vn Anh
ng Phm Vn Thim
ng Henry Hong
. Don Tin S
B Nguyn Th Hng
ng Nguyn Minh Chin

Gim c

Trng VP

Gim c
TG
TG
Tr l TG

TP. K thut

TG
Ph TG
TP HC TH
Ch tch HQT
Tng gim c
Ph TG
Gim c
Tng gim c

Cng ty CP T vn T CN Bch Khoa


Phng Trin lm - S kin VINAXAD
Phng Trin lm - S kin VINAXAD
i din Vang Lt Min Bc
i din Vang Lt Min Bc
i din Vang Lt Min Bc
i din Vang Lt Min Bc
Cty TNHH CN TPv Mi trng
Tp on Polyco
Cty c in L T ng haDKNEC
Cng ty SX XNK Hng Sen
Cng ty SX XNK Hng Sen
Cng ty CP Bia Si Gn Min Trung
Tp on Ph Thi.
Cng ty TNHH TM & XNK ADT
Cng ty TNHH TM & XNK ADT
Cng ty TNHH Vit Php
Cng ty Ru NGK Hi Hng
Cng ty TNHH a Lc
Cng ty CP Sa Quc T
Cng ty CP Ru Vang Hapro Tho Mc
Cng ty XNK Phng ng
Cng ty CP Bia H Ni Hi Phng
Cng ty CP Bia H Ni Hi Phng
Cng ty CP Bia H Ni Kim Bi
Cng ty CP Bia H Ni Kim Bi
Cng ty CP Bia H Ni Kim Bi
Cty CP Tp on Tn Cng Hong Bnh
Cty CP Tp on Tn Cng Hong Bnh
Cty CP Tp on Tn Cng Hong Bnh
Cng ty CP Ru v Sn phm T nhin
Cng ty CP Ru v Sn phm T nhin
Cng ty CP Ru v Sn phm T nhin
Cng ty CP Vn Ti
Cty CP Nng lng Xanh (GreenTech).

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

B Nguyn Thanh Tm
B Trnh Th L
Phan Tun Khanh
B Nguyn Th Thu Hng
ng Nguyn Thanh Tng
ng Ng Chay Sim (Ph)
ng Mng ng V
ng V nh Song
ng Lng Dng
B Ninh
B V Th Thy
ng Phm Vn Ph
ng L Thanh Hi
ng Vn Long
B Phm Thanh Thu
B Nguyn Th Vit
B Nguyn Th Hoa
V Hong Sn
Nguyn Hong Phc
B Nguyn Th Bch Thu
Nguyn Duy Nhn
on Trng Hng
Nguyn Xun m
Ch H
Ch Hng
Ch Thanh Hng
Ch L
Ch Hng
L Vn Tun
B Nguyn Th Yn
Ch Thu
Ch Dung
Ch V
c Thnh
Trn L Dng
Nguyn Ngc Anh

Ph trch KD
Cty CP Nng lng Xanh (GreenTech).
G KD
Cty CP Nng lng Xanh (GreenTech).
Ch tch HQT
Cng ty CP i dng Th 5 Vit Nam
Ph tng gim Cng ty Nutifood
G Marketing
Cng ty CP Vinacafe Bin Ha
Gim c
Cng ty TNHH Ph Thun
Gim c
TT VH Thng tin tnh Thi Nguyn
Gim c
Cng ty CP Bia &NGK Thi Nguyn
Gim c
Cng ty CP Bia Thanh Ha
Vn phng
Cng ty CP Bia Thanh Ha
Gim c
Cng ty CP Bia & NGK H Long
Ph G
Cng ty CP Bia & NGK H Long
Ph G
Cng ty CP Vinashin Tam o
Ch c s Ru Vc Long Tu
Cty Krones
Cty Krones
VP Ziemann
Cty TNHHCN v NL Thc phm
VPDD DAS
VP DAS
Cty TNHH lin doanh SaBmiller VN
Cty TNHH lin doanh SaBmiller VN
VP Rexnord Flattop Europe
Ngn hng Cng Thng VN
Ngn hng Cng Thng VN
Cc Thu H Ni
Cc Thu H Ni
BHXH qun HBT
TG- CTHQT Cty CP i Vit Tr Tu
Th k - Cty CP i Vit Tr Tu
TC Cng Nghip
TC Cng Nghip
TC Cng Nghip
TC Cng Nghip
TG Cty Snh S Thu Tinh Vit Nam
Ph TG Cty Snh S Thu Tinh VN

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

Nguyn Vn Trung
B Trnh Th Hin
Nguyn Minh Tin
Nguyn Duy Hin
Trn Vn Tn
B Nguyn Th Hoa
T Mnh Lng
C Thu Nga
C Mng
Nguyn Hiu
Nguyn Mnh Hng
B Ngc Diu
B Nguyn Th Ho
B L Thi Phng( 3ngi)
on Quang
Ch Bnh
Ch Lin
Anh Qun
Ch Thoa
Ch Hng
Anh Cng
Thanh Hng
Hng TH
Em T
E. My
C. Phng
Anh Chu
Anh Thng
Anh Tun
E. Ngc
Th Qu
E. Hoa keg 2 lit
E. Uyn
Anh Phng
Anh Dng
C o Tnh

Tr l TG Cty Snh S Thu Tinh VN


G Cty CP VH Phng ng
Trng phng T/c hi ch TTTT Ging V
P. Trng phng T/c hi ch TTTT Ging V
G TT TL Ging V
Ph G TT Vn H
G TT Vn H

Ph T. bin tp -

Ban thi s chnh tr TH - i TNVN


PV. Ban thi s chnh tr TH - i TNVN
Bo in t - i TNVN
H c hnh i TNVN
Bo ting ni VN
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
HABEO trading
Nh hng sam Bin

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

C Mai
C Hin
B Phm Th Loan
Thi Lng
Trn Thng
Phm c Hng
Thu H
A. Kin
A, Nh
E. Long
Sao Ninh
E. Tun
A. Lng
A. Phng
Ch Nga
A. Hi
A. Tun
Ch Phng
B Ng. Th Thanh Huyn
B Nguyn Th Thu
Bi c Ng
Phm Vn Vin
Trn Qu Thanh
B Trn uyn Phng
B Phm Th N
A. Chin
A. Ho
B H Phng Linh
B Hi Anh
Anh Ha
Trn Thy Hng
ng Mnh Hng
ng Trn Gia Thi
ng Phan Anh Tun
inh Cng Thng

H Bch Khoa
H Bch Khoa
Nguyn ph tng bin tp TCUVN
Nguyn ph tng G tng cty BRNGKVN
CT Hi ng qun Cty Sao Sch
Tng G
cty Sao Sch
Cty Sao Sch
Cty Sao Sch
Cty Sao Sch
Cty Sao Sch
Cty Sao Sch
Cty Sao Sch
Cty Sao Sch
P. G
Cty in bn
In bn
G in bn
In Linh Sn
Trng Phng k hoch in bn
Tng G cty May 10
VP may 10
Chnh VP Cty Nha TNTP
Tng G cty CP Nha TNTP
Tng G Tp on Tn Hip Pht
Tp on Tn Hip Pht
Tp on Tn Hip Pht
Tng G cty Sa Mc Chu
Trng CN
Cty CP Ging B Sa Mc Chu
Cty CP Truyn thng a phng tin Vit L
Cty CP Truyn thng a phng tin Vit L
P. Marketing
Cty CP Nc Khong Vnh Ho
Bo KT VN & TG TTX VN
P/V Phng kinh t, Ban Thi s - i THVN
TG i Truyn hnh HN
Bin tp vin VTC
P/V
Ban kinh t bo Lao ng

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

. T Phn
Ng. Th Thy Nhung
Nguyn Lan Hng
Thu Hin
Nguyn Vn Trng
Kha Thoa
Trn Thu
Nguyn Thng Long
Bi Tuyt Vn
Nguyn Hu Chi
Trng Th Ho
Phm Anh Tun
Nguyn Tin Phong
L Quc Vinh
Trn Bnh n
Bi Th Hng Giang
Nguyn Vn Cn
Phm Lan Chi
L Thanh Mai
Nguyn Th Hin
Qun L H
Nguyn Ph Cng
L Vit Nga
Trn nh Thanh
Nguyn Thu H
Phm Vn Chung
Nguyn L Hng
L Vnh Thnh
Nguyn Thu Nga
Nguyn Th Kiu Chi
Ng Thanh Hng
Nguyn ng Thnh
Phm Qunh Ngc

Ph TBT

Bo Lao ng
Bo in t Thi bo Kinh t VNam
Bo Lao ng Th
Bo Vn ho T tng
P/V Bo in t Ngi HN
Ban thi s Bo in t ng cng sn VN
P/V bo in t Vietnamnet
P/V Bo Cng Thng
Khoa hc v i sng
Tp ch Th gii Thng mi

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

Hong Vn Sn
Nh th Phan Qu
ng Ng Ngc Thng
ng Phan Thanh
ng Ng Xun Thiu
B Ng Lan Hng
ng Vng Khc Cn
ng Nguyn Nhn Thng
ng Trn Trng Lin
ng Nguyn Vn Khnh
P. PT Hi vin

Cng ty CP Bia Si Gn Daklak


, Trung tm Quyn tc gi vn hc Vit Nam

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

298
299
300

y 8/1/2010
a ch
51 - 53 Ng Quyn - H Ni
51 - 53 Ng Quyn - H Ni
54 Hai B Trng - H Ni
54 Hai B Trng - H Ni
54 Hai B Trng - H Ni
54 Hai B Trng - H Ni
54 Hai B Trng - H Ni
54 Hai B Trng - H Ni
54 Hai B Trng - H Ni
54 Hai B Trng - H Ni
37 A Nguyn Bnh Khim, H Ni
37 A Nguyn Bnh Khim, H Ni
103 Qun Thnh, H Ni
103 Qun Thnh, H Ni
183 Hong Hoa Thm, Ba nh, H Ni
183 Hong Hoa Thm, Ba nh, H Ni
183 Hong Hoa Thm, Ba nh, H Ni
183 Hong Hoa Thm, Ba nh, H Ni
183 Hong Hoa Thm, Ba nh, H Ni
183 Hong Hoa Thm, Ba nh, H Ni
183 Hong Hoa Thm, Ba nh, H Ni
183 Hong Hoa Thm, Ba nh, H Ni
183 Hong Hoa Thm, Ba nh, H Ni
183 Hong Hoa Thm, Ba nh, H Ni
183 Hong Hoa Thm, Ba nh, H Ni
183 Hong Hoa Thm, Ba nh, H Ni
S 6 Hai B Trng, Q.1, TP. H Ch Minh
S 6 Hai B Trng, Q.1, TP. H Ch Minh
S 6 Hai B Trng, Q.1, TP. H Ch Minh
S 6 Hai B Trng, Q.1, TP. H Ch Minh
Km15 + 500, ng 427, Vn To, Thng Tn, HN
Km 15 + 500, ng 427, Vn To, Thng Tn, HN

Km 15 + 500, ng 427, Vn To, Thng Tn, HN


Ta nh CDS, ng 61 Lc Trung, H Ni
To nh CDS, ng 61 Lc Trung, H Ni
S 2, ng c K, Lu 15, Cao c Melinh Point, Q.1, TP. HCM
S 2, ng c K, Lu 15, Cao c Melinh Point, Q.1, TP. HCM
11/F, VO2-03, Pacific Palace , 83 L Thng Kit, H Ni
S 6 Trn Nht Dut, P. Tn nh, Q.1, TP. HCM
198 Nam K Khi Ngha street , Q.3 TP HCM
12/F, 126 Nguyn Th Minh Khai, Q.3. TP HCM
33 B Triu, H Ni
33 B Triu, H Ni
33 B Triu, H Ni
17 A Ng Quyn, TP. Hi Phng
Khch sn Tui tr, 2B Trn Thnh Tng, HN
S 5 ng Thi Bnh, TP. Nam nh
S 3 ng Thi Bnh, TP. Nam nh
S 1, ng 120, Trng Chinh, H Ni
C9, khu TTh Hc Vin HCQG, Trung Knh, H Ni
C9, khu TTh Hc Vin HCQG, Trung Knh, H Ni
Km 22, QL 5, th trn Bn, Yn Nhn, M Ho, Hng Yn
S 29 Khu BT3 - Bn o Linh m, Hong Mai, HN
S 29 Khu BT3 - Bn o Linh m, Hong Mai, HN
P. Tin Ct, TP. Vit Tr, Ph Th
P. Tin Ct, TP. Vit Tr, Ph Th
15 Quan Thnh, P. Bnh Hn, TP. Hi Dng
T 1A, P. c Xun, Th x Bc Cn
T 1A, P. c Xun, Th x Bc Cn
45 u C, Ty H, H Ni
S 1 Tng Bt H, H Ni
112 Cao Thng, Q3, HCM
Tng 11, 70 Phm Ngc Thch, Q3, HCMC
299 Trn Kht Chn - Hai B Trng - H Ni
105 L c - H Ni
154 Minh Khai, Hai B Trng, H Ni

167B Minh Khai, Hai B Trng, H Ni


167B Minh Khai, Hai B Trng, H Ni
11 Tn Vin, P.2, Q. Tn Bnh, HCM
S 66 Xun Diu, H Ni
680 Minh Khai, Vnh Tuy, H Ni
400 Nguyn Duy, P.9, Q.8, HCM
s 27 L Thi T, Q, Hon Kim, H Ni
, Tng 5, to nh Kinh , 292 Ty Sn, HN
Phng 3, tng 2, Ta nh IC, 17 Ng Quyn, H Ni
Phng 3, tng 2, Ta nh IC, 17 Ng Quyn, H Ni
Km 6 Nguyn Tri, H Ni
364 Cng Ha, ng 5/9, Q Tn Bnh, HCM
41 L li, Vnh tri, TP. Lng Sn
41 L li, Vnh tri, TP. Lng Sn
114 l TT 3, khu TM M nh, sng , T Lim, HN
VP: 467 Lc Long Qun, Ty H, H Ni
VP: 467 Lc Long Qun, Ty H, H Ni
25 inh B Lnh, P.24, Q. Bnh Thnh, TP.HCM
ng 206 KCN ph ni A, Trng trc, Vn lm, H.yn
ng 206 KCN ph ni A, Trng trc, Vn lm, H.yn
70 - 72 B Triu, H ni
Lu 4/F - 119 in Bin Ph, P. aKao, Q.1, TP HCM
Tng 8, to nh Viet Tower, 198B Ty Sn, H Ni
i 8 - Ngc Hi - Thanh Tr - H Ni
104 Trn Ph, Ph l, Nam H
22 ng Ct Linh, P. Tn thnh, TX Ninh Bnh
S 4 T. H.o. VP: 45.HongVnThi,T.Xun
KCN Ho Hip - ng Ho - Ph Yn
233 Trn Ph - T Sn - Bc Ninh
Lu5, khch sn Sheraton, 88 ng Khi, Q.1, TP.HCM
233B Nguyn Tri, Thanh Xun, H Ni
74/13/3 Trng Quc Dung, P.10, Q. Ph Nhun, TP.HCM
Ta nh E- town, lu 6, 364 .Cng Ha, Q. Tn Bnh, TP. HCM
Ta nh E- town, lu 6, 364 . Cng Ha, Q. Tn Bnh, TP. HCM
Phng 1112, nh CT2B, Khu TM M nh, H Ni

290/21 Kim M, Q. Ba nh, H Ni


S 9 inh L, Hon Kim, H Ni
S 9 inh L, Hon Kim, H Ni
242 A Kim M, Ba nh, H Ni
242 A Kim M, Ba nh, H Ni
242 A Kim M, Ba nh, H Ni
242 A Kim M, Ba nh, H Ni
P 802, Nh CT4, Khu M nh II, T Lim, H Ni.
24 i C Vit, Hai B Trng, H Ni
Tng 5, To nh 105, Hong Vn Thi, TX, H Ni
18 Trn Thi Tng, TP. Thi Bnh, Tnh. Thi Bnh
18 Trn Thi Tng, TP. Thi Bnh, Tnh. Thi Bnh
Khu CN Ph Ti. TP. Quy Nhn, Bnh nh
186 Trng Chinh, ng a, H Ni
73 Tn c Thng, H Ni
73 Tn c Thng, H Ni
Khu CN Dng Liu, Hoi c, H Ni
Khu CN Tin Phong, Hoi c, H Ni.
18 a Tn, Gia Lm, H Ni
15 Ty H, Qung An, Ty H, H Ni
69 i La, Hai B Trng, H Ni
33/198 Thi H, ng a, H Ni
16 Lch Tray, Ng Quyn, Hi Phng
16 Lch Tray, Ng Quyn, Hi Phng
th trn Kim Bi, huyn Thanh Oai, H Ni
th trn Kim Bi, huyn Thanh Oai, H Ni
th trn Kim Bi, huyn Thanh Oai, H Ni
3/1 ng Bc Cn, thnh ph Thi Nguyn.
3/1 ng Bc Cn, thnh ph Thi Nguyn.
3/1 ng Bc Cn, thnh ph Thi Nguyn.

Xm Phc Ti,Phc Thun, Ph Yn, Tnguyn

U8 ng Bch M, phng 15, qun 10, TP.HCM.

152 Quang Trung, TP. Thanh Ha


152 Quang Trung, TP. Thanh Ha
130 ng L Li, TP. H Long, tnh Qung Ninh
130 ng L Li, TP. H Long, Qung Ninh
29/11 Nguyn Tri Phng, Ba nh, H Ni
X V Bn, huyn Bnh Lc, tnh H Nam
unit 1204, 45 V Th Su, Q1, TPHCM
unit 1204, 45 V Th Su, Q1, TPHCM
P 603, tng 6, to nh Sao Bc, s4, D Tng, HN
P 505 tng 5 to nh 133 Thi H, ng a, HN
Lu 16, 6 L Thnh Tn, Q1, TPHCM
Lu 16, 6 L Thnh Tn, Q1, TPHCM
L A, khu CN M Phc II, Bn Ct, Bnh Dng
L A, khu CN M Phc II, Bn Ct, Bnh Dng
S 7, ngch 10/1 Bch Cu, ng a, HN
Trn Kht Trn, HN
Trn Kht Trn, HN
187 Ging V, ng a, HN
187 Ging V, ng a, HN
109 Nguyn Tun - TX - HN
109 Nguyn Tun - TX - HN
91 inh Tin Hong, HN
91 inh Tin Hong, HN
91 inh Tin Hong, HN
91 inh Tin Hong, HN
18c Phm nh H, HBT, HN
18c Phm nh H, HBT, HN

18c Phm nh H, HBT, HN


148 Ging V, HN
148 Ging V, HN
148 Ging V, HN
S 2 Hoa L, Vn H, HN
S 2 Hoa L, Vn H, HN

41-43 B Triu, HN
41-43 B Triu, HN
45 B Triu, HN
58 Qun S, HN
45 B Triu, HN
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
183 Hong Hoa Thm,
18 Phng Lit

Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba

nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,
nh,

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni

Chng gi
148 B Triu, HN
159 ng Cc, HN
159 ng Cc, HN
159 ng Cc, HN
159 ng Cc, HN
159 ng Cc, HN
159 ng Cc, HN
159 ng Cc, HN
159 ng Cc, HN
159 ng Cc, HN

S 2 An , Ng Quyn , Hi Phng
S 2 An , Ng Quyn , Hi Phng
219, QL 13, x Vnh Ph, Thun An, Bnh Dng
219, QL 13, x Vnh Ph, Thun An, Bnh Dng
219, QL 13, x Vnh Ph, Thun An, Bnh Dng

Nng trng Mc Chu, Sn La


21 Ct Linh, H Ni
P. 503 s 97 Trn Quc Ton, Hon Kim, H Ni
P. 503 s 97 Trn Quc Ton, Hon Kim, H Ni
72 ng 19 thng 4, TP. Phan Thit, Bnh Thun
S 79 L Thng Kit, H Ni
43 Nguyn Ch Thanh, H Ni.
S 5 Hunh Thc Khng, H Ni
65 Lc Trung, H Ni
15/167 Ty Sn H Ni

15/167 Ty Sn H Ni
96 Hong Quc Vit, H Ni
S 1, Yt Kiu, H Ni
49 Phan nh Phng
126 Nam Cao, Ba nh, H Ni
381 i Cn, Ba nh, H Ni
20 L Thng Kit, H Ni
31 Kim M, H Ni
20 L Thng Kit
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV
CTV

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

CTV ca c Ha
- 23/7, ng 105, ph Bch Mai, H Ni.
thn Lc H, x Mai Lm, ng Anh, H Ni
Thn Lc H, x Mai Lm, ng Anh, H Ni
Thn Lc H, x Mai Lm, ng Anh, H Ni.
Thn Lc H, x Mai Lm, ng Anh, H Ni
Thn Li x ng Hi, huyn ng Anh -H Ni
S 7 Hm Nghi, TP. Quy Nhn, tnh Bnh nh
90/81 Lc Long Qun Cu Giy H Ni

DANH SCH 100 HI VIN VBA nm 2015 (TNH N NGY 06/07/2


STT

Tn doanh nghip

a ch

Cc doanh nghip sn xut, kinh doanh bia

Tng Cng ty CP Bia - Ru - NGK Si Gn

Tng 5, ta nh Vincom,72 L Thnh Tn,P.Bn Ngh, Q.1, TP.HCM

Cng ty TNHH MTV Thng mi Bia Si Gn

12 ng Du, P.Bn Ngh, Q.1, TP. HCM.

Cng ty CP Bia Si Gn - Bnh Ty

S 8 Nam K Khi Ngha, P. Nguyn Thi Bnh, Q.1, TP.HCM

Cng ty TNHH Nh my Bia Vit Nam

2 Ng c K, lu 15, Cao c M Linh point, Q1, TP. HCM.

10

Cng ty TNHH SABMILLER Vit Nam

Lu 9-10, s 58 V Vn Tn, P.6, Q.3, TP. HCM.

II

Cc doanh nghip sn xut, kinh doanh ru

Cng ty TNHH Pernod Ricard Vit Nam

III

Cc doanh nghip sn xut, kinh doanh nc gii kht

Cng ty TNHH Thng mi v dch v Tn Hip Pht

219 i l Bnh Dng, P. Vnh Ph, TX. Thun An, Bnh Dng.

Cng ty TNHH Hi H

26 ng Ct Linh, P. Tn Thnh, TP. Ninh Bnh.

Cng ty CP NGK Chng Dng

606 V Vn Kit, P. Cu Kho, Q.1, TP. HCM.

Cng ty CP Nc Hong Minh

64 Ph Quang, P.2, Q. Tn Bnh, TP. HCM.

IV

Cc doanh nghip cung cp thit b, nguyn vt liu, bao b thng mi

Cng ty TNHH KHS Vit Nam

60A Hong Vn Th, Lu 3, P.9, Q. Ph Nhun, TP. HCM.

Cng ty TNHH Thu tinh Malaya Vit Nam

S 9 on Vn B, P.12, Q.4, TP. HCM.

Cng ty Lin doanh TNHH Crown Si Gn

Ha Ph, P. Hip Ph, Q.9, TP. HCM.

11

Cng ty TNHH GEA

Lu 3 Anfar Tower, 151 Nguyn nh Chiu, P.6, Q.3, TP. HCM.

12

Cng ty CP In v Bao b Minh Phc

L A34/I-A35/I ng 2D, KCN Vnh Lc, P.Bnh Hng Ha B, Q. Bnh


Tn, TP. HCM

15

Cng ty CP Snh s Thu tinh Vit Nam

Ta nh 20-24 Nguyn Cng Tr, Q.1, TP. HCM.

16

Cng ty TNHH Song Song

Lu 4/F - 119 in Bin Ph, P. aKao, Q.1, TP. HCM.

18

Cng ty TNHH Thng mi Dch v k thut cng nghip Quc


t nh Ho

187A, QL13, P.26, Q. Bnh Thnh, TP. HCM.

23

Cng ty TNHH MTV Hng Gia Phm

16 A C x B im, x B im, huyn Hc Mn, Quc L 22, TP. HCM (Bn cnh phng
cng chng B im)

290/13E Nam K Khi Ngha, P. 8, Q. 3, TP. HCM

STT

Tn doanh nghip

a ch

24

Cng ty TNHH Sn xut, xy dng, thng mi Hoa Giang


(Inox Hoa Giang)

64 ng Thin Phc, P.9, Q. Tn Bnh, TP. HCM

25

Cng ty TNHH Thng mi dch v Thin Ha

S 12 ng Ni, khu Nam Thng 2D, P. Tn Ph, Q.7, TP. HCM

27

Cng ty TNHH Buhler Vit Nam

235-241 Cng Ha, P. 13, Q. Tn Bnh, TP. HCM

28

Vn phng i din KRONES ti Vit Nam

12/04 , 45 V Th Su, Q.1, TP. HCM.

29

Vn phng i din Sidel South Asia Pacific Ltd

Lu 6, phng 607, to nh Centre Point, 106 Nguyn Vn Tri, Q. Ph


Nhun, TP. HCM

30

VPD Xylem Water Solution ti H Ni

P.10-04 ta nh GELEX, 52 L i Hnh, Q.Hai B Trng, H Ni

31

Vn phng i din Lanxess Vit Nam

106 Nguyn Vn Tri, P.8, Q.Ph Nhun, TP. H Ch Minh

Cc vin nghin cu, t vn cng ngh, mi trng, ngn hng v ngnh ngh khc

Trung tm FOODTECH

S 6 ng Cm B Thc, P7, Q. Ph Nhun, TP. HCM

STT

Tn doanh nghip

a ch

STT

Tn doanh nghip

a ch

GY 06/07/2015)
in thoi

Fax

08 3829 4083

08 3829 6856

08 3823 7301

08 3824 2069

08 3824 3586

08 6291 3100

08 3822 2755

08 3824 4781

08 3526 5504

08 3526 5510

08 3848 0838

08 3848 1306

0650 3755 161

0650 3755 057

030 3871679

030 387 1679

08 3836 7518

08 3836 7176

08 3997 9899

08 3847 9305

08 399 79793

08 399 79792

08 3940 4995

08 3940 4293

08 3896 1640

08.3896 2140

08 3930 6844

08 3930 6754

0837545609/10

08 3754 5608

08 3829 0920
08 3829 0768
08 3911 1877

08 3911 1791

08 3511 7806

08 3511 7130

08 388 39 385

in thoi

Fax

08 39753107/8

08 3975 3552

08 5413 6333
04 3354 5352

08 6413 7333
04 3354 5352

08 3812 0740

08 3812 0811

08 6290 6082

08 62906087

08 6290 7663

08 6290 7660

04 3974 7766

04 3834 2034

08.3844 1797

08.3995 2547

in thoi

Fax

in thoi

Fax