Vous êtes sur la page 1sur 8

Panunumpa

S.A.T.B.
Arranged by: Words and Music by:
Boboy Bagayaua Fr. Jboy Gonzales, S.J.
#
Soprano & 43


Loo Loo Loo Loo
#
& 43
.
Alto

Loo Loo Loo
#
Tenor V 43 .


Loo Loo Loo Loo

? # 43 .
Bass

Loo Loo Loo Loo Loo

# U

6

& . .
S
U
Loo Loo Loo Loo I - kaw la - mang ang pa-nga - kong ma - ha
#
A & . .

#
Loo Loo Loo
U
Loo I - kaw la - mang ang pa-nga - kong ma - ha-

T V . . .

U
Loo Loo I - kaw la - mang ang pa-nga - kong ma - ha-

?# . . .
B

Loo Loo Loo I - kaw la - mang ang pa-nga - kong ma - ha-

11
# j
S & . . . .
lin sa sum - pang sa i yo mag - pa - kai - lan pa
# j
A & . . . .
lin sa sum - pang sa - i - yo mag - pa - kai - lan pa
# j . .
T V . . . J
lin, pa - nga-kong ma - ha-lin sa sumpang sa - i - yo mag - pa - kai - lan pa -

? # . . . .
B . J
lin sa sumpang sa - i - yo mag - pa - kai - lan pa -
Panunumpa 2

16
#
& j . .
S .
man ya - ka - pin mong ba - wat san da-
#
& . j
. # .
A

man ya - ka - pin mo'ng ba - wat san - - - - da-


# j
T V . .
man ya - ka - pin mo, ya - ka - pin mong ba - wat san - - - - da-

? # . n .
B J J .
man ya - ka - pin mo, ya - ka - pin mong ba - wat san da-

20
#
& j j
S

li ang bu - hay kong sum - pang sa 'yo la mang a - lay at ma - pa -
#
& j j
A

li ang bu - hay kong sum - pang sa 'yo la - mang a - lay at ma - pa -
#
T V j
li ang bu - hay kong sum - pang sa 'yo la - mang a - lay at ma - pa -

B
?# J . n
J
li ang bu - hay kong sum - pang sa 'yo la - mang a - lay at ma - pa -

25
# j
&
S

pa - wi ang ta - kot sa 'kin pa - nga - kong wa -


# j
& #
A

pa - wi ang ta - kot sa 'kin pa - nga kong wa -


# j

T V
pa - wi ang ta - kot sa 'kin pa - nga - kong wa -

B
?# J

pa - wi ang ta - kot sa 'kin pa - nga kong wa -


Panunumpa 3

30
# jn
S & n

lang hang - gan wa langhang - gan
#
&
.
A

lang hang - gan Ah
#
T V .
lang hang - gan I - kaw la - mang ang pa - nga - kong su - sun -

?#
B

lang hang - gan, wa-lang hang - gan I - kaw la - mang ang pa - nga - kong su - sun -

#
j .
35

S &
pa - ngakong su - sun - din Ah li - wa - na - gan
#
& j
. .
A

pa - ngakong su - sun - din Ah li - wa - na - gan


# .
T V
din sa tak - bo sak - dal li - wa - na - gan ang da -

? # .
B
din sa tak - bo sak - dal li - wa - na - gan ang da -

40
# . j
& n

S

ang da - an ya - ka pin mo san - - - da li ang bu - hay


# j
& n .
A

ya ka pin mo ba - wat san - - - da - li ang bu - hay


# . j
T V
an ya - ka - pin mo ba - wat san - - - da - li ang bu - hay

? # . j J
B .
an ya - ka - pin mo ba - wat san - - - da li ang bu - hay
Panunumpa 4

45
#
& j
.
S

kong sum - pang sa 'yo la mang a - lay at ma-pa - pa - wi ang ta -


#
& j
.
A

kong sum - pang sa 'yo la - mang a - lay at ma-pa - pa - wi ang ta -


#
T V
kong sum - pang sa 'yo la - mang a - lay at ma-pa - pa - wi ang ta -

?# . n #
B J
kong sum - pang sa 'yo la - mang a - lay at ma-pa - pa - wi ang ta -

51
# j
&

S

kot sa 'kin pag-kat tag - lay la - kas mong ang - kin


# j
&
A
#
kot sa - kin pag-kat tag - lay la - kas mong ang kin
# j
T V
kot sa 'kin pag-kat tag - lay la - kas mong ang - kin Ah

?#
B J
kot sa 'kin pag-kat tag - lay la - kas mong ang - kin

56
# . r
S &
I - kaw ang syang pag - i - - big ko a -
# j
A & .
Ah I - kaw ang syang pag - i - big ko a -
#
T V . .
I - kaw ang syang pag i - big ko a -

?# .
B
Ah I - kaw ang syang pag - i - - big ko a
Panunumpa 5

61
#
&
S
sa - han mo ang ka - ta - pa - tan ko ka - hit ang
#
A & .
sa - han mo ka - ta - pa - tan ko ka hit
#
T V .

?#
sa - han mo ka - ta - pa - tan ko ka - hit

B
sa han ang ka - ta - pa - tan ko ka hit ang

66
# j j
& . .
S J
pu - so ko'y na - lu - - - lum - bay ma - na - na - ti - ling i -
# j j j
A & . .
pu - so ko'y na - lu - - - lum - bay ma - na - na - ti - ling i -
# j
T V .
J .
J

? # . .
pu - so ko'y na - lu - - - lum - bay ma - na - na - ti - ling i -
j
B J J
pu - so ko'y na lu - - - lum - bay ma - na - na - ti - ling i -

70
# j b b n nbb
S & . .
kaw pa rin Ah Ah
# j nbb
A & . . b b n
kaw pa rin Ah Ah
# . b. b b nbb
T V J

kaw pa - rin Ah Ah I - kaw

?# . b . nb
B J b
kaw pa - rin Ah Ah I - kaw
Panunumpa 6

b .
&b
75


S J
Oo panga
kongma - ha lin sa
b
A &b
j .
.
Oo Oo pa - ngakongma
- - ha - lin
b .
T Vb

.
la - mang ang pa - nga - kong ma - ha - lin sa sum - pang sa - i -

? b
B b
la - mang ang pa - nga - kong ma - ha - lin sa sum - pang sa - i -

b
& b J .
80

j
S .
sa sumpang sa - i - yo mag-pa - kai - lan man ya - ka pin mong ba - wat
b j
A &b .
j
.
sa sumpang sa - i - yo mag-pa - kai - lan man ya - ka - pin mong ba - wat
b . . j
T Vb J

.
yo mag-pa - kai - lan pa man ya - ka - pin mo, o ya - ka - pin mo ba - wat

B
? b
b J . j
.
yo mag-pa - kai - lan pa man ya - ka - pin mong ba - wat

b
85

&b j
.
S

san da li ang bu - hay kong sum - pang sa 'yo la - mang a -

& bb . j
A

san - - - da - li ang bu - hay kong sum - pang sa 'yo la - mang a -
b j
T Vb .
san - - - da - li ang bu - hay kong sum - pang sa 'yo la - mang a -

B
? bb .
J
san - - - da li ang bu - hay kong sum - pang sa 'yo la - mang a -
Panunumpa 7
b j j

90

&b
Duet
J J
bb
Di ma - pa - pa - wi di ma - pa - pa - wi ang ta - kot

90

& j
S
lay at ma - pa - pa - wi ang ta - kot sa -
b
A &b
lay ma - pa - pa - wi ang ta - kot sa -
b j
T V b b.
lay at ma - pa - pa - wi ang ta - kot sa -

? bb . j
B n
lay at ma - pa - pa - wi ang ta - kot sa -

b j j
& b
94

bb
Duet
J J

bb
94 sa a - kin pa - nga ko wa - lang hang- gan Ah

& j .
S .
kin pa - nga - kong wa - lang hang - gan
b
& b . j
j

A

kin pa - nga - kong wa - lang hang - gan wa -


b j
T V b .
J b
kin pa - nga - kong wa - lang hang - gan wa -

? b . j
B b J .

j j
kin pa - nga - kong wa - lang hang - gan wa lang hang -


b
&b
98

Duet
J J

bb
di ma - pa - pa - wi di mag - pa - pa - wi ang ta - kot

98

& j
S
at ma - pa - pa - wi ang ta - kot sa

& bb
A

lang hang- gan ma - pa - pa - wi ang ta - kot sa
b
T V b b
lang hang- gan ma - pa - pa - wi ang ta - kot sa

B
? b
b j n
gan at ma - pa - pa - wi ang ta - kot sa
Panunumpa 8

b j
& b
102


Duet
J
b
102 sa a - kin pag - kat tag - lay la - kas mong ang

&b
j


S

'kin pag - kat tag - lay la - kas mong ang -


b
&b j

A

'kin pag - kat tag - lay la kas mong ang -


b j
T Vb
'kin pag - kat tag - lay la - kas mong ang -

? b
B b J
'kin pag - kat tag - lay la - kas mong ang -

b .. ..
105

Duet & b

b
kin

& b . .
105

S
kin Loo Loo
b
& b . .
A

kin Loo Loo Loo
b .
T Vb
kin Loo Loo

? b . .
B b
kin Loo Loo

b U

109

S &b b b . .

b U
A &b b . .
Loo Loo
U
b
T Vb b
# . .
Loo Loo Loo
U
? bb . . . .
B