Vous êtes sur la page 1sur 6

Bituing Walang Ningning

p Willy Cruz
U
&c

Soprano

ooh - - - ooh - - - - ooh - - - - ooh - - - - ooh - - - -

U
&c

Alto

ooh - - - ooh - - - - ooh - - - - ooh - - - - ooh - - - -

w w . .
Tenor Vc J
ooh - - - ooh - - - - ooh - - - - ooh - - - - ooh - - - -

?c w w

s
Bass

er
p
.
6 Free Tempo

ng
S & . .
ooh - - - ooh - - - - ooh - - - ooh - - kung min - san ang pa- nga - rap habang

Si
& .
A
.
at
ooh - - - ooh - - - - ooh - - - ooh - - kung min - san ang pa- nga - rap habang

V . . . .
fic
T

ooh - - - ooh - - - - ooh - - - ooh - - kung min - san ang pa- nga - rap habang


ni

? . . .
B .
ag

r
.. .
12

S &
.
.
.
bu - - - hay i - tong hi - na - ha - nap ba - kit nga ba na-ka - pag - ta - ta - ka pag i-
e

& r
. .. . . .
Th

bu - - - hay i - tong hi - na - ha - nap ba - kit nga ba na-ka - pag - ta - ta - ka pag i-

T V . .. .
R
.
.
bu - - - hay i - tong hi - na - ha - nap ba - kit nga ba na-ka - pag - ta - ta - ka pag i-

.. . .
B
? . R .

The Choral Works of Robert Delgado


rit.


16 A Tempo

& .

S

to ay na-kamtan mo na, ba - kit may ku - lang pa. Ooh - - - - - - - - -

r j
& .
..
A

to ay na-kamtan mo na, ba - kit may ku - lang pa. ma - nga bit-uin a-king na - ra -ting ngu-nit

T V .
to ay na-kamtan mo na, ba - kit may ku - lang pa. dooh - dooh dooh dooh dooh dooh

? .

s
B

er
dooh dooh dooh dooh -

ng
& . r . . .
20

.

S

Si
ka-pag ta - yong da-lawa'y naging i - sa ka-hit

&
A
.
at
la - ngitko pa rin angyong pi - ling dooh - - - - - - - - - ka-hit

V .
fic
T w
dooh dooh dooh - - - dooh dooh - - - -
ni

? w w
w
ag

dooh dooh dooh dooh dooh

f (2nd time p )
M

. .. b b
24

& R
ka-yang pan-ta-yan a - ting ning - ning.
S
e

na i-lang lak-sang bit - uin di Ba-lu - tin mo a-ko ng hi- wa-ga ng i-yong
Th

& . j . ..
#
A

na lak-sang bit - uin di ka-yang pan-ta-yan a - ting ning - ning Ba-lu - tin mo a-ko ng hi- wa-ga ng i-yong

. ..
T V
dooh - - - - - ka-yang pan-ta-yan a - ting ning - ning Ba-lu - tin mo a-ko ng hi- wa-ga ng i-yong

B
? # . . b
.
dooh doh dooh pan-ta-yan a - ting ning - ning

The Choral Works of Robert Delgado

-2-
r . .. r
28

S & ..
pag - ma - ma-hal ha - ya - ang ma-tak-pan ang ki-nang na di mag - ta - ta- gal ma -

r
A & . #. ..
pag - ma - ma-hal - - - ha - ya - ang ma-tak-pan ang ki-nang na di mag - ta - ta- gal ma -

r . .
T V ..
pag - ma - ma-hal ha - ya - ang ma-tak-pan ang ki-nang na di mag - ta - ta- gal - - - ah

? ..
. ..
R R

s
B

er
ah

. . . 3 . .

ng

cresc.

&
31

Si
bu - ti pa ka-ya'y ma-ging bit - uing walang ning-ning kungka-pa - lit ni-to'y walang pag - la - ho mong pag - ti-ngin

& .. # .. . b . .. #
3
A
at
bu - ti pa ka-ya'y ma-ging bit - uing walang ning-ning kungka-pa - lit ni-to'y walang pag - la - ho mong ooh -

. 3 .
V .
fic
T

ah - - - - - - ah - - - - kungka-pa - lit ni-to'y walang pag - la - ho mong pag - ti-ngin


ni

?
. . # n 3 . .
ag

ah - - - - - bit - uing walang ning-ning kungka-pa - lit ni-to'y walang pag - la - ho mong pag - ti-ngin
M

. b b b
35

S &
e

ah - - - - - - - - - - - - ah - - - - - -
Th

A &
ah - ah - - - - - - ah - - - - - ah - - - - - -

. . b b j .
T V R .
i-ta-go mo a-ko sa li - lim ng i - yongpag-ma-ma-hal li - mu - tin ang mapag - la-rong ki -

?w b . # .
w
B J
ah - - - - - - ah - - - - - li - mu - tin ang mapag - la-rong ki -

The Choral Works of Robert Delgado

-3-
f
3


& b .. . 2
39

S 4 c
ah - - - - - sa pi - ling mo nga-yon a-ko'y bit - uing wa-lang ning- ning nag-ku-kub -

r 2
3

A & .. . 4 b c
ah - - - - - sa pi - ling mo nga-yon a-ko'y bit - uing wa-lang ning- ning nag-ku-kub -

c
3

b 2
T V 4
nang ng tagum-pay ah - - - - - - bit - uing wa-lang ning- ning nag-ku-kub -

? . 2 b c
J 4

s
B

er
nang ng tagum pay ah bit - uing wa-lang ning- ning 3

. .

ng
w w
43

&c
1.

Si
li sa li-wa-nag at kis - lap ng a - ting pag - i - big

j
& c ..
.. ww
1.

A ..
at
li sa li-wa-nag at kis - lap ng a - ting pag - i - big dooh

. . .
Vc
1.
fic
T
J
F
li sa li-wa-nag at kis - lap ng a - ting pag - i - big dooh - - - -
ni

? c . . .
1.
. .
.
J R
ag

ma-
M

F

b
48

S &
e

dooh - - - - dooh - - - - dooh - - - - - - dooh - - - - - -


Th

A &
dooh - - - - dooh - - - - dooh - - - - - - dooh - - - - - -

b .
T V .
dooh - - - - dooh - - - ngu-nit la - ngit ko pa rin ang yong pi - ling

r
B
? . J .
nga bit-uin a-king na - ra-ting ngu-nit la - ngit ko pa rin ang yong pi - ling ka-pag ta -

The Choral Works of Robert Delgado

-4-
cresc.
j U
.
52

S &

ta - yo'y na-ging i-sa ka - hit na i-lang lak-sang bit - uin di ka-yangpan -ta - yan a -

& . r .
A

na-ging i - sa ka - hit na i-lang lak-sang bit - uin di ka-yangpan -ta - yan a -


T V . R
ka-pag ta - yo'y i - sa na i-lang lak-sang bit - uin di ka-yangpan -ta - yan a -

? . . .

s
B

er
yong da-la-wa'y na-ging i - sa na i-lang lak-sang bit - uin di ah - - - - a -

fU p Grandioso

U ##

ng
..
56

&
2.

Si
ting ning - ning Ba - lu - tin big ah - - - - - - -

.. w
2.
##
A &
at
ting ning - ning Ba - lu - tin big ah - - - - -

b .. w # ##
V
2.
fic
T

ting ning - ning Ba - lu - tin big ah i - ta - go


ni

? b .. w ##
b
2.
ag

ting - ning - ning ooh - - - - - - big ah


M

# # .. .

60

S &
e

ah - - - - - - - ah - - - - - - ah - - - - - - -
Th

#
A & # n
ah - - - - - - - ah - - - - - - ah - - - - - - -

##
.
n b

j .
T V .
mo a - ko sa li - lim ng i - yong pag - ma - ma-hal li - mu - tin ang ma-pag la-rong ki -

b . # .
? # # w

B J
ah ah li - mu - tin ang ma-pag la-rong ki -

The Choral Works of Robert Delgado


-5-
3
# n .... . 2
& #
63

S R 4 c
ah - - - - - sa pi - ling mo nga-yon a-ko'y bit - uing wa-lang ning- ning nag-ku-kub -

##
b 2 b c
3

A & # 4
ah - - - - - ah - - - - - - - ah - - - - - - - nag-ku-kub -

# . . 2 c
3

T V # 4
nang-ng tagum-pay sa pi - ling mo nga-yon a-ko'y bit - uing wa-lang ning- ning nag-ku-kub -

? ## # b 2 b
3

4 c

s
B

er
nang ng tagum-pay ah - - - - - - - ah - - - - - - - nag-ku-kub -

U
ww
# .. ww

ng
& # c .
67

S J J

Si
li sa li-wa-nag at kis - lap ng a - ting pag - i - big ng pag - i - big.

# . w
A & # c J w . b
J

at
li sa li-wa-nag at kis - lap ng a - ting pag - i - big ng pag - i - big.

# . w
V # c J . J w
fic
T

li sa li-wa-nag at kis - lap ng a - ting pag - i - big ng pag - i - big.


n b . w w
ni

? ## c n b
J . J
ag

li sa li-wa-nag at kis - lap ng a - ting pag - i - big ng pag - i - big.


M
e
Th

The Choral Works of Robert Delgado


-6-