Vous êtes sur la page 1sur 1

Trapu zaharrak

J.M. Iparragirre

3 j j j j œ œœœ
j Sol7
œ œ. œ ‰ ‰ bbb ∑ ∑
Do Fa rem Sol Do
Sarrera & 8 œ œ œ œ œ J J

& 38 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ bbb j
dom Sol
œ œ œ
œ œ œ œ œ
Ahotsa

E - gu - nez tra - pu bil - tzen


E - ros - ten di - tut tra - pu - ak,
El - tze el - ba - rri - tu - ak

b j
œ œ œ œ j
fam
& b b œj œ œj
8 dom Sol dom Sol Sol7 dom
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah.
œ œ œ.
ga - be - an dan -tzan leher - tzen, be - ti u - mo - re o - ne - an de - gu pa - sa - tzen.
pra - ka za - har u - rra-tu - ak, go - na go - rri zaha - rrak e - ta a - to - rra - tsu - ak.
per - tzak zu - lo - rik ba - du, a - rran - pa - rri - lik e - do tre - be - ra zaha - rrik.

b dom
j j j j j
&bb œ œ
14 fam dom
Ah. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
E - ta goi - ze - an goiz ka - le - raIir - ten da lo go - zo - an
Jo - zak zu - rru - muz - ki, a - ta - bal soi - nu, dan - tzan e -
I - nork sal -tze -ko ba - dauz - ka li - bra - ko txan - po - ne - an Ra - mon Ba -

b b fam n n n œœ œœ œœ
Sol
b j j Œ. œœ .. œœ œœ
19 Sol Sol7 Do
& œ œ œ œ œ œ œ œ.
J J J
Ah.

dau-de - nak es - na - tzen di - tut: Trapu zaharrak! A - te - ra, a - te-ra


gi - te - ko be - ti e - ra - na. ( Oihuka )
tis - tak e - ros - ten di - tu:

j j j j j j j j Sol7
j
œ . œœ œœ
Do
œœ
Do
œœ œœ
rem
œœ œœ œœ œœ
25 Fa Sol
& œœ œœ .. œœ œ œœ œœ œœ œœ .. œœ œ œœ œ. J
œ œ J J
Ah.

tra - pu - ak sal - tzera


- nik e - ros - ten di-tut mo - du o - ne - an. Ar - di - te -

j j j j j j Faj rem j j Sol7


j Do
Sol Do
& œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ ‰
32 Fa mim Sol
œœ œœ .. œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
œ
Ah.

an prakak, kuar-tu - an a - bar-kak, ta bur - ni zaha - rrak txan-po - ne - an.