Vous êtes sur la page 1sur 2

1

Ly Röôïu Möøng Hôïp Ca Thuùy Nga


D
Phaïm Ñình Chöông Valse 152

Im
## 3 œ D A D> Bm A D D F 7

œ œ Œ
> > > >> > > >
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
œ œ œ œ Ó œ œœ œœ œ Œ œœ œœœœ œ
string+flute
bass
Ó Ngaøy
V1
## D D D A A Em A
˙
D
& ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ
œ
xuaân naâng cheùn ta chuùc nôi nôi Möøng anh noâng phu vui luùa thôm hôi Ngöôøi

# #F m Bm I Em Em F Im E/G I A sus4 A Œ
& œ œ œ ˙ œ œ œ ˙. œ . œj œ œ œ œ ˙. ˙
œ œ œ œ
thöông gia lôïi töùc Ngöôøi coâng nhaân aám no Thoaùt ly ñôøi gian lao ngheøo khoù
Im Im
C1
## ˙ . D F
˙.
G
˙.
F Bm
œ œ
A
œ
A7 D
& ˙. œ ˙ ˙œ œ œœ ˙œ . œ œ
+string
AÙ a a aø Nhaáp cheùn ñaày vôi chuùc ngöôøi ngöôøi vui

# # D˙ .
Im Im
Œ˙ œ œ œ œ œ˙
F G F Em A D D
˙. ˙.
flute

& ˙. œ ˙ œ Œ
œ œ .
AÙ a a aø Muoân loøng xao xuyeán duyeân ñôøi

V2
# # B m B m G˙ D Bm
œ ˙ œ œ
G
œ. œ œ
D D B>m tacet

& ˙ œ
˙ œ œ ˙. œ œ ˙˙ . œ œ
œ œ œ œ J
œ
+flute Roùt theâm traøn ñaày cheùn quan san Chuùc ngöôøi binh só leân ñaøng Chieán ñaáu coâng

## D> > >


D> F> 7I > >
F> I7 I
F> 7 > >
Bm
> fill A> A>7
& ˙œ . œ œ œœ . j œ # œœ ˙œ. ‰ œ # œ œœ œŒ œ
œ œ ˙œ .# œ œ œ œ # œ œ œœ œ œ
nöôùc queân thaân mình J

Io
thaønh saùng cuoäc ñôøi laønh Möøng ngöôøi vì Kìa

##
Im Im
j
D D F F A A7 A Bm
& œ œ ˙ œ ˙ œ œ. œ œ
˙ œ ˙ ˙ ˙ ˙.
œ
nôi xa

Ei +
xa coù

CI
baø
o meï
I I
giaø Töø laâu mang con maét vöông leä nhoøa

## Em F /A Bm G D
œœœ œœ
& œ ˙ œ ˙. ˙ œ œ œ
œ œ œ
˙ œ ˙ œ ˙œ œ œ œ œ
Chuùc baø moät sôùm queâ höông Böôùc con veà hoøa noãi yeâu thöông
luanvu.com 010918 1
2

Ly Röôïu Möøng
Phaïm Ñình Chöông

%# Im Im
.
& # .. ˙Û œÛ ‰ Û Û Û ˙ .
C2 D snare 4x F G F Bm A A D
C3 ˙. ˙. œ œ œ ˙ œ ˙ œ œœ ˙œ . œ
+string
J œ œ
AÙ a a aø Haùt khuùc hoan ca thaém töôi ñôøi lính
Nhaác cao ly naøy Haõy chuùc ngaøy mai saùng trôøi töï do

# # D˙Û .Ûsnare 4x F m
I G F Im Em A fi D
‰ Û Û Û ˙. Œ˙ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ ..
D.S repeat C3

& ˙. ˙. œ
J œ œ ˙ œ Œ. œ œ œ
AÙ a a aø Chuùc meï hieàn döùt u tình
Nöôùc non thanh bình Muoân ngöôøi haïnh phuùc chan hoøa

# # Dœ> D F Im/C I Bm B i+ G G F Im
Œ œ ˙ Œ
tacet
& Œ ˙ œ ˙. œ ˙ œ ˙
œ œ ˙ œ œ
Röôïu haân hoan möøng ñoâi uyeân öông Xaây toå aám treân caønh yeâu ñöông

## A Em A D Bm G D 7/F I G G tacet

& Œ œœœ . Œ˙ œ œ œ œ œ ˙ . j ˙œ . œ œ œ œ ˙. œŒœ


. . œœ
˙ œ ˙. œ ˙œ œ œ œ
Naøo caïn ly möøng ngöôøi ngheä só Tieáng thi ca neùt chaám phaù toâ theâm ñôøi môùi Baïn

# # Dœ> Œ > F >m Œ > Bœ>m Œ >


I F >mI fill D Bm Bm Bm
& œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ j Œ œ
œ œ. œ ˙. œ
o
hôõi! Vang leân lôøi öôùc thieâng lieâng Chuùc non soâng hoøa bình hoøa bình Ngaøy maùu

# #Bm AI D j %
j
Em Bm Em A D
& œ œ . œ œ . j œ œ œ . œj ˙ .
Œ œœ œœ œœ ˙˙ .. C3

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ . œ œ œ œ˙ .Ó
2x

xöông thoâi tuoân rôi Ngaøy aáy queâ höông yeân vui Ñôïi anh veà trong cheùn tình ñaày vôi

fi ## D U tacet 1
43 œ
D > A slow tempo A D
& ˙œ. œ œ ˙˙ ..
œ˙ . Ó 4Û œ
˙ œ ˙. œ Ó
bass œ
hoøa Öôùc mô haïnh phuùc nôi nôi

## D G
˙.
A
˙.
D
˙ . œ œ œ œ œ̇ . œ œ œ œ ˙˙ .
> >

& œ œ œ œ Ó
œ Œ
brass
Höông thanh bình daâng phôi phôùi

luanvu.com 010918 2