Vous êtes sur la page 1sur 25

RP1

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4
5
AD2
AD3 MAÏCH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED ÑÔN
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz +5V
C1 8 AD6 RP2
+5V
33p 9 AD7 10K

10K U2 1
+5V U1 10
COM
19 39 AD0 AD0 1 18 D0 D0 2
XTAL1 P0.0/AD0 1B 1C
38 AD1 AD1 2 17 D1 D1 3
P0.1/AD1 2B 2C
37 AD2 AD2 3 16 D2 D2 4
P0.2/AD2 3B 3C
18 36 AD3 AD3 4 15 D3 D3 5
XTAL2 P0.3/AD3 4B 4C
C3 35 AD4 AD4 5 14 D4 D4 6
P0.4/AD4 5B 5C
10uF 34 AD5 AD5 6 13 D5 D5 7
P0.5/AD5 6B 6C
33 AD6 AD6 7 12 D6 D6 8
P0.6/AD6 7B 7C
9 32 AD7 AD7 8 11 D7 D7 9
RST P0.7/AD7 8B 8C
21 ULN2803
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
P2.7/A15
28 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
330 330 330 330 330 330 330 330
1 10
P1.0 P3.0/RXD
2 11
P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5
P1.4 P3.4/T0
14 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0
AT89C51

RP1
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
AD4
R11 +5V
X1 6 R12
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
R13
9 AD7
R14
33p R15
R16
10K R17
+5V U1 U2 A
19 39 AD0 AD0 7 13 A B
XTAL1 P0.0/AD0 A QA 56
38 AD1 AD1 1 12 B C
P0.1/AD1 B QB 56
37 AD2 AD2 2 11 C D
P0.2/AD2 C QC 56
18 36 AD3 AD3 6 10 D E
XTAL2 P0.3/AD3 D QD 56
C3 35 AD4 4 9 E F
P0.4/AD4 BI/RBO QE 56
10uF 34 AD5 5 15 F G
P0.5/AD5 RBI QF 56
33 AD6 3 14 G
P0.6/AD6 LT QG 56
9 32 AD7
RST P0.7/AD7 LED4
74LS47
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N
10k 23 (C AÁ U HÌNH KH OÂ N G ÑA HÔÏP , NGOÕ VAØO BCD)
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
1 10
P1.0 P3.0/RXD
2 11
P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
RP1

+5V
1

C2 2 AD0 MAÏ CH ÑIEÀU KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N


(CAÁ U HÌNH KHOÂ N G ÑA HÔÏP, NGOÕ VAØO BCD)
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
R11 +5V +5V
X1 6 AD4
R12
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
R13
9 AD7
R14
33p R15
R16 LED5 LED4
10K R17
+5V U1 U2 A1 A2
19 39 AD0 AD4 7 13 56
A1 B1 B2
XTAL1 P0.0/AD0 A QA
38 AD1 AD5 1 12 56
B1 C1 C2
P0.1/AD1 B QB
37 AD2 AD6 2 11 56
C1 D1 D2
P0.2/AD2 C QC
18 36 AD3 AD7 6 10 D1 E1 E2
XTAL2 P0.3/AD3 D QD 56
C3 P0.4/AD4
35 AD4 4
BI/RBO QE
9
56
E1 F1 F2
10uF 34 AD5 5 15 F1 G1 G2
P0.5/AD5 RBI QF 56
33 AD6 3 14 G1
P0.6/AD6 LT QG 56
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
74LS47
21 U3
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22 AD0 7
A QA
13 56
A2
R2
23 AD1 1 12 B2
10k P2.2/A10
AD2
B QB 56
C2
R3
29 24 2 11 56 R4
PSEN P2.3/A11 C QC
30 25 AD3 6 10 D2
ALE P2.4/A12 D QD 56
E2
R5
31 26 4 9 56 R6
EA P2.5/A13 BI/RBO QE
27 5 15 F2
P2.6/A14 RBI QF 56
G2
R7
28 3 14 56 R8
P2.7/A15 LT QG
1 10 74LS47
P1.0 P3.0/RXD
2 11
P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

R11 +5V +5V +5V +5V


R12
RP1 R13
R14
+5V

1 R15
R16 LED7 LED6 LED5 LED4
C2 2 AD0
R17
33p 3 AD1 U2 A4 A3 A2 A1
4 AD2 AD0 7 13 A1 B4 B3 B2 B1
A QA 56
5 AD3 AD1 1 12 B1 C4 C3 C2 C1
B QB 56
X1 6 AD4 AD2 2
C QC
11
56
C1 D4 D3 D2 D1
7 AD5 AD3 6 10 D1 E4 E3 E2 E1
12MHz C1 D QD 56
8 AD6 4 9 E1 F4 F3 F2 F1
BI/RBO QE 56
33p 9 AD7 5 15 F1 G4 G3 G2 G1
RBI QF 56
3 14 G1
LT QG 56
10K
+5V U1 74LS47
19 39 AD0 U3
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD4 7 13 A2
R2
P0.1/AD1 A QA 56
37 AD2 AD5 1 12 B2
P0.2/AD2 B QB 56 R3
C3
18
XTAL2 P0.3/AD3
36 AD3
35 AD4
AD6
AD7
2
6
C QC
11
10
56
C2
D2
R4 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N
P0.4/AD4
34 AD5 4
D QD
9
56
E2
R5 (C AÁ U HÌNH KHOÂNG ÑA HÔÏP, NGOÕ VAØO BCD)
10uF P0.5/AD5 BI/RBO QE 56 R6
33 AD6 5 15 F2
R7
P0.6/AD6 RBI QF 56
9 32 AD7 3 14 56
G2
R8
RST P0.7/AD7 LT QG
21 74LS47
R1
P2.0/A8
22 U4
P2.1/A9
23 P1.0 7 13 A3
10k P2.2/A10
P1.1
A QA 56
B3
R9
29 24 1 12 56 R10
PSEN P2.3/A11 B QB
30 25 P1.2 2 11 C3
ALE P2.4/A12
P1.3
C QC 56
D3
R18
31 26 6 10 56 R19
EA P2.5/A13 D QD
27 4 9 E3
P2.6/A14 BI/RBO QE 56
F3
R20
28 5 15 R21
P2.7/A15 RBI QF 56
3 14 G3
P1.0
LT QG 56 R22
1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11 74LS47
P1.1 P3.1/TXD U5
P1.2 3 12
P1.3 P1.2 P3.2/INT0 P1.4 A4
4 13 7 13 56 R23
P1.3 P3.3/INT1 A QA
P1.4 5 14 P1.5 1 12 B4
P1.5
P1.4 P3.4/T0
P1.6
B QB 56
C4
R24
6 15 2 11 R25
P1.5 P3.5/T1 C QC 56
P1.6 7 16 P1.7 6 10 D4
P1.7
P1.6 P3.6/WR D QD 56
E4
R26
8 17 4 9 56 R27
P1.7 P3.7/RD BI/RBO QE
5 15 F4
RBI QF 56
G4
R28
AT89C51 3 14 56 R29
LT QG
74LS47
RP1

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4 +5V
12MHz
C1 8 AD6
R5
9 AD7
R6
33p R7
R8
10K R9
+5V U1
19 39 AD0
R10 A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1
56
B C
P0.2/AD2
18 36 AD3 AD2
56
C D
XTAL2 P0.3/AD3
C3 35 AD4 AD3 D E
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4 E F
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6
56
G
RST P0.7/AD7

P2.0/A8
21 LED4
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
1 10
P1.0 P3.0/RXD
2
3
P1.1 P3.1/TXD
11
12
MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN
P1.2 P3.2/INT0 (CAÁ U HÌNH KHOÂ N G ÑA HÔÏP , NGOÕ VAØO 7 ÑOAÏN )
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

RP1
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
R4
7 AD5
12MHz
C1 AD6
R5 +5V +5V
8 R6
33p 9 AD7
R7
R8
+5V 10K R9
U1
19 39 AD0
R10
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A1 A2 A1
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1 B1 B2 B1
P0.2/AD2 56
18 36 AD3 AD2 C1 C2 C1
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 35 AD4 AD3 D1 D2 D1
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4 E1 E2 E1
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F1 F2 F1
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6
56
G1 G2 G1
RST P0.7/AD7
21
P2.0/A8 LED5 LED4
R2 22
P2.1/A9
R1 R3 P2.2/A10
23
10k R11 29 24
PSEN P2.3/A11
R12 30 25
ALE P2.4/A12
R13 31 26
EA P2.5/A13
R14 27
P2.6/A14
R15 28
P2.7/A15
A2 1 10
56 P1.0 P3.0/RXD
B2
C2
56 2
3
P1.1 P3.1/TXD
11
12
MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N
56 P1.2 P3.2/INT0 (CAÁ U HÌNH KHOÂ NG ÑA HÔÏP , NGOÕ VAØO 7 ÑOAÏN)
D2 4 13
56 P1.3 P3.3/INT1
E2 5 14
56 P1.4 P3.4/T0
F2 6 15
56 P1.5 P3.5/T1
G2 7 16
56 P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
RP1

+5V
1

C2
33p
2
3
AD0
AD1 MAÏCH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏN
(CAÁU HÌNH KHOÂN G ÑA HÔÏP , NGOÕ VAØO 7 ÑOAÏN)
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4 +5V +5V +5V +5V
12MHz
C1 8 AD6
R5
33p 9 AD7
R6
R7
R8
+5V 10K R9
U1 R10
19 39 AD0 A4 A3 A2 A1
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A1 B4 B3 B2 B1
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1 B1 C4 C3 C2 C1
P0.2/AD2 56
18 36 AD3 AD2 C1 D4 D3 D2 D1
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 35 AD4 AD3 D1 E4 E3 E2 E1
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4 E1 F4 F3 F2 F1
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F1 G4 G3 G2 G1
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6 G1
RST P0.7/AD7 56

P2.0/A8
21 56
A3
R23 LED7 LED6 LED5 LED4
22 B3
R2 P2.1/A9 56
C3
R24
R1 R3 P2.2/A10
23 56 R25
29 24 D3
10k R11 30
PSEN P2.3/A11
25
56
E3
R26
R12 31
ALE P2.4/A12
26
56
F3
R27
R13 EA P2.5/A13
27
56
G3
R28
R14 P2.6/A14
28
56 R29
R15 P2.7/A15
A2 1 10 A4
B2
56 P1.0 P3.0/RXD 56
B4
R16
56 2 11 56 R17
P1.1 P3.1/TXD
C2 3 12 C4
D2
56 P1.2 P3.2/INT0 56
D4
R18
56 4 13 56 R19
P1.3 P3.3/INT1
E2 5 14 E4
F2
56 P1.4 P3.4/T0 56
F4
R20
56 6 15 56 R21
P1.5 P3.5/T1
G2 7 16 G4
56 P1.6 P3.6/WR 56 R22
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

RP1 +5V
+5V

C2 2 AD0 R3 Q2
33p 3 AD1
1K A1015
4 AD2
5 AD3
AD4
R11
X1 6 R12
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
R13
9 AD7
R14
33p R15
R16
+5V 10K R17
U1 U2 A
19 39 AD0 AD0 7 13 A B
XTAL1 P0.0/AD0 A QA 56
38 AD1 AD1 1 12 56
B C
P0.1/AD1 B QB
37 AD2 AD2 2 11 C D
P0.2/AD2 C QC 56
18 36 AD3 AD3 6 10 D E
XTAL2 P0.3/AD3 D QD 56
C3 35 AD4 4 9 56
E F
P0.4/AD4 BI/RBO QE
10uF 34 AD5 5 15 F G
P0.5/AD5 RBI QF 56
33 AD6 3 14 56
G
P0.6/AD6 LT QG
9 32 AD7
RST P0.7/AD7 LED0
74LS47
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN
10k 23 (CAÁ U HÌNH ÑA HÔÏ P , NGOÕ VAØ O BCD, GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN MEÀM)
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
1 10
P1.0 P3.0/RXD
2 11
P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
P1.1

P1.0
RP1 +5V +5V

+5V
1

C2 2 AD0 R3 Q1 R2 Q2
33p 3 AD1
1K A1015 1K A1015
4 AD2
5 AD3
R11
X1 6 AD4
R12
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
R13
AD7
R14
33p 9 R15
R16
10K R17
+5V U1 U2 A A
19 39 AD0 AD0 7 13 A B B
XTAL1 P0.0/AD0 A QA 56
38 AD1 AD1 1 12 56
B C C
P0.1/AD1 B QB
37 AD2 AD2 2 11 C D D
P0.2/AD2 C QC 56
18 36 AD3 AD3 6 10 D E E
XTAL2 P0.3/AD3 D QD 56
C3 35 AD4 4 9 E F F
P0.4/AD4 BI/RBO QE 56
10uF 34 AD5 5 15 F G G
P0.5/AD5 RBI QF 56
33 AD6 3 14 56
G
P0.6/AD6 LT QG
9 32 AD7
RST P0.7/AD7 LED1 LED0
74LS47
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k
29
P2.2/A10
23
24
MAÏC H ÑIEÀ U KHIEÅN LED 7 ÑOAÏ N
PSEN P2.3/A11 (CAÁ U HÌNH ÑA HÔÏ P , NGOÕ VAØO BCD, GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN MEÀM )
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11
P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

P1.3

P1.2

P1.1

P1.0
RP1 +5V +5V +5V +5V
+5V

C2 2 AD0 R3 Q1 R2 Q2 R4 Q3 R5 Q4
33p 3 AD1
1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
4 AD2
5 AD3
AD4
R11
X1 6 R12
7 AD5
12MHz
C1 AD6
R13
8 R14
33p 9 AD7
R15
R16
10K R17
+5V U1 U2 A A A A
19 39 AD0 AD0 7 13 A B B B B
XTAL1 P0.0/AD0 A QA 56
38 AD1 AD1 1 12 B C C C C
P0.1/AD1 B QB 56
37 AD2 AD2 2 11 C D D D D
P0.2/AD2 C QC 56
18 36 AD3 AD3 6 10 D E E E E
XTAL2 P0.3/AD3 D QD 56
C3 35 AD4 4 9 E F F F F
P0.4/AD4 BI/RBO QE 56
10uF 34 AD5 5 15 F G G G G
P0.5/AD5 RBI QF 56
33 AD6 3 14 56
G
P0.6/AD6 LT QG
9 32 AD7
RST P0.7/AD7 LED3 LED2 LED1 LED0
74LS47
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k
29
P2.2/A10
23
24
MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN
PSEN P2.3/A11 (CAÁU HÌNH ÑA HÔÏP, NGO Õ VAØO BC D, GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN MEÀM)
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11
P1.1 P3.1/TXD
P1.2 3 12
P1.2 P3.2/INT0
P1.3 4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
P1.7

P1.6

P1.5

P1.4

P1.3

P1.2

P1.1

P1.0

RP1 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V


+5V

C2 2 AD0 R9 Q1 R10 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8


33p 3 AD1
1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
4 AD2
5 AD3
AD4
R2
X1 6
R3
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
R4
33p 9 AD7
R5
R6
10K
R7
+5V U1 U2 R8 A A A A A A A A
19 39 AD0 AD0 7 13 A B B B B B B B B
XTAL1 P0.0/AD0 A QA 56
38 AD1 AD1 1 12 B C C C C C C C C
P0.1/AD1 B QB 56
37 AD2 AD2 2 11 C D D D D D D D D
P0.2/AD2 C QC 56
18 36 AD3 AD3 6 10 D E E E E E E E E
XTAL2 P0.3/AD3 D QD 56
C3 35 AD4 4 9 E F F F F F F F F
P0.4/AD4 BI/RBO QE 56
10uF 34 AD5 5 15 F G G G G G G G G
P0.5/AD5 RBI QF 56
33 AD6 3 14 G
P0.6/AD6 LT QG 56
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
74LS47 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k
29
P2.2/A10
23
24
MAÏC H ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN
PSEN P2.3/A11 (CAÁ U HÌ NH ÑA HÔÏP, NGOÕ VA Ø O BC D, GI AÛI ÑA HÔÏ P BAÈNG PHAÀN MEÀM)
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11
P1.1 P3.1/TXD
P1.2 3 12
P1.2 P3.2/INT0
P1.3 4 13
P1.3 P3.3/INT1
P1.4 5 14
P1.4 P3.4/T0
P1.5 6 15
P1.5 P3.5/T1
P1.6 7 16
P1.6 P3.6/WR
P1.7 8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
RP1
+5V

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1
4 AD2
1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4
12MHz
C1 8 AD6
R5
9 AD7
R6
33p R7
10K
R8
+5V U1 R9
19 39 AD0
R10 A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1 B C
P0.2/AD2 56
18 36 AD3 AD2 C D
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 35 AD4 AD3 D E
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4 E F
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6
56
G
RST P0.7/AD7

P2.0/A8
21 LED0
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
1 10
P1.0 P3.0/RXD
2
3
P1.1 P3.1/TXD
11
12
MAÏC H ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN
P1.2 P3.2/INT0 (CAÁU HÌNH ÑA HÔÏ P , NGOÕ VAØ O 7 ÑOAÏN, GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN MEÀM)
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

RP1
P1.1

P1.0
+5V +5V
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2
4 AD2
1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4
12MHz
C1 8 AD6
R5
9 AD7
R6
33p R7
10K
R8
+5V U1 R9
19 39 AD0
R10 A A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1 B C C
P0.2/AD2 56
18 36 AD3 AD2 C D D
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 35 AD4 AD3 D E E
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4 E F F
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F G G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6
56
G
RST P0.7/AD7

P2.0/A8
21 LED1 LED0
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31
EA P2.5/A13
26
27
MAÏCH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N
P2.6/A14 (CAÁ U HÌNH ÑA HÔÏ P , NGOÕ VAØ O 7 ÑOAÏ N , GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈN G PHAÀN MEÀM )
28
P2.7/A15
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11
P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
RP1

P1.3

P1.2

P1.1

P1.0
+5V +5V +5V +5V

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4
4 AD2
1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4
12MHz
C1 AD6
R5
8 R6
33p 9 AD7
R7
R8
10K R9
+5V U1 R10
19 39 AD0 A A A A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B B B B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1 B C C C C
P0.2/AD2 56
18 36 AD3 AD2 C D D D D
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 35 AD4 AD3 D E E E E
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4 E F F F F
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F G G G G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6 G
RST P0.7/AD7 56

P2.0/A8
21 LED3 LED2 LED1 LED0
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29
30
PSEN P2.3/A11
24
25
MAÏC H ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN
ALE P2.4/A12 (CAÁU HÌNH ÑA H ÔÏP, NGOÕ VAØO 7 ÑOAÏN , GIAÛI ÑA HÔÏ P BAÈNG PHAÀN MEÀM)
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11
P1.1 P3.1/TXD
P1.2 3 12
P1.2 P3.2/INT0
P1.3 4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

RP1
P1.7

P1.6

P1.5

P1.4

P1.3

P1.2

P1.1

P1.0
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8
4 AD2
1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4
12MHz C1 AD6
R5
8 R6
33p 9 AD7
R7
R8
10K R9
+5V U1
19 39 AD0
R10 A A A A A A A A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B B B B B B B B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1
56
B C C C C C C C C
P0.2/AD2
18 36 AD3 AD2 C D D D D D D D D
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 P0.4/AD4
35 AD4 AD3
56
D E E E E E E E E
10uF 34 AD5 AD4 E F F F F F F F F
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F G G G G G G G G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6
56
G
RST P0.7/AD7

P2.0/A8
21 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29
30
PSEN P2.3/A11
24
25
MAÏCH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏN
ALE P2.4/A12 (C AÁU H ÌNH ÑA HÔ Ï P, NGOÕ VAØO 7 ÑOAÏ N, GIAÛ I ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀ N MEÀM)
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11
P1.1 P3.1/TXD
P1.2 3 12
P1.3 P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
P1.4 5 14
P1.5 P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
P1.6 7 16
P1.6 P3.6/WR
P1.7 8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

RP1 +5V
+5V

C2 2 AD0 R9 Q1
33p 3 AD1 1K A1015
4 AD2
5 AD3
AD4
R8
X1 6 R7
7 AD5
12MHz
C1 AD6
R6
8 R5
33p 9 AD7
R4
R3
10K R2
+5V U1 U3 A
19 39 AD0 AD0 7 13 A B
XTAL1 P0.0/AD0 A QA 56
38 AD1 AD1 1 12 B C
P0.1/AD1 B QB 56
37 AD2 AD2 2 11 C D
P0.2/AD2 C QC 56
18 36 AD3 AD3 6 10 56
D E
XTAL2 P0.3/AD3 D QD
C3 35 AD4 4 9 56
E F
P0.4/AD4 BI/RBO QE
10uF 34 AD5 5 15 F G
P0.5/AD5 RBI QF 56
33 AD6 3 14 G
P0.6/AD6 LT QG 56
9 32 AD7
RST P0.7/AD7 LED0
74LS47
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N
10k 23 (CAÁU HÌNH ÑA HÔÏ P , NGOÕ VAØ O BCD, GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN CÖÙNG)
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
U2:A P2.7/A15
4 2 1 10
Y0 A P1.0 P3.0/RXD
5 3 2 11
Y1 B P1.1 P3.1/TXD
6 3 12
Y2 P1.2 P3.2/INT0
7 1 4 13
Y3 E P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
74LS139 6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
Y1

Y0
RP1 +5V +5V

+5V
1

C2 2 AD0 R9 Q1 R10 Q2
33p 3 AD1
1K A1015 1K A1015
4 AD2
5 AD3
AD4
R8
X1 6 R7
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
R6
9 AD7
R5
33p R4
R3
10K R2
+5V U1 U3 A A
19 39 AD0 AD0 7 13 A B B
XTAL1 P0.0/AD0 A QA 56
38 AD1 AD1 1 12 B C C
P0.1/AD1 B QB 56
37 AD2 AD2 2 11 C D D
P0.2/AD2 C QC 56
18 36 AD3 AD3 6 10 D E E
XTAL2 P0.3/AD3 D QD 56
C3 35 AD4 4 9 E F F
P0.4/AD4 BI/RBO QE 56
10uF 34 AD5 5 15 F G G
P0.5/AD5 RBI QF 56
33 AD6 3 14 56
G
P0.6/AD6 LT QG
9 32 AD7
RST P0.7/AD7 LED1 LED0
74LS47
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k
29
P2.2/A10
23
24 MAÏC H ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏ N
PSEN P2.3/A11 (CAÁU HÌNH ÑA HÔÏP , NGOÕ VAØO BCD, GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN CÖÙNG)
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
U2:A P2.7/A15
Y0 4 2 1 10
Y0 A P1.0 P3.0/RXD
Y1 5 3 2 11
Y1 B P1.1 P3.1/TXD
6 3 12
Y2 P1.2 P3.2/INT0
7 1 4 13
Y3 E P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
74LS139 6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

Y3

Y2

Y1

Y0
RP1 +5V +5V +5V +5V
+5V

C2 2 AD0 R9 Q1 R10 Q2 R11 Q3 R12 Q4


33p 3 AD1
1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
4 AD2
5 AD3
AD4
R8
X1 6 R7
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
R6
33p 9 AD7
R5
R4
10K
R3
+5V U1 U3 R2 A A A A
19 39 AD0 AD0 7 13 56
A B B B B
XTAL1 P0.0/AD0 A QA
38 AD1 AD1 1 12 56
B C C C C
P0.1/AD1 B QB
37 AD2 AD2 2 11 C D D D D
P0.2/AD2 C QC 56
18 36 AD3 AD3 6 10 56
D E E E E
XTAL2 P0.3/AD3 D QD
C3 35 AD4 4 9 E F F F F
P0.4/AD4 BI/RBO QE 56
10uF 34 AD5 5 15 F G G G G
P0.5/AD5 RBI QF 56
33 AD6 3 14 56
G
P0.6/AD6 LT QG
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
74LS47 LED3 LED2 LED1 LED0
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k
29
P2.2/A10
23
24 MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N
PSEN P2.3/A11 (CAÁU HÌNH ÑA HÔÏP , NGOÕ VAØO BCD, GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈN G PHAÀN CÖÙN G)
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
U2:A P2.7/A15
Y0 4 2 1 10
Y0 A P1.0 P3.0/RXD
Y1 5 3 2 11
Y2 Y1 B P1.1 P3.1/TXD
6 3 12
Y3 Y2 P1.2 P3.2/INT0
7 1 4 13
Y3 E P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
74LS139 6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y0
RP1 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
+5V

C2 2 AD0 R9 Q1 R10 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8


33p 3 AD1
1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
4 AD2
5 AD3
AD4
R8
X1 6 R7
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
R6
33p 9 AD7
R5
R4
10K
R3
+5V U1 U3 R2 A A A A A A A A
19 39 AD0 AD0 7 13 56
A B B B B B B B B
XTAL1 P0.0/AD0 A QA
38 AD1 AD1 1 12 B C C C C C C C C
P0.1/AD1 B QB 56
37 AD2 AD2 2 11 C D D D D D D D D
P0.2/AD2 C QC 56
18 36 AD3 AD3 6 10 D E E E E E E E E
XTAL2 P0.3/AD3 D QD 56
C3 35 AD4 4 9 E F F F F F F F F
P0.4/AD4 BI/RBO QE 56
10uF 34 AD5 5 15 F G G G G G G G G
P0.5/AD5 RBI QF 56
33 AD6 3 14 G
P0.6/AD6 LT QG 56
9 32 AD7
RST P0.7/AD7 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
74LS47
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k
29
P2.2/A10
23
24
MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN
PSEN P2.3/A11 (C AÁU HÌN H ÑA H ÔÏP , NGOÕ VAØ O BCD , GIAÛ I ÑA HÔÏ P BAÈNG PHAÀN CÖÙNG)
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
U2 P2.7/A15
Y0 15 1 1 10
Y0 A P1.0 P3.0/RXD
Y1 14 2 2 11
Y1 B P1.1 P3.1/TXD
Y2 13 3 3 12
Y3 Y2 C P1.2 P3.2/INT0
12 4 13
Y3 P1.3 P3.3/INT1
Y4 11 5 14
Y4 P1.4 P3.4/T0
+5V

Y5 10 6 6 15
Y5 E1 P1.5 P3.5/T1
Y6 9 4 7 16
Y6 E2 P1.6 P3.6/WR
Y7 7 5 8 17
Y7 E3 P1.7 P3.7/RD
74LS138 AT89C51
RP1
+5V

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1
4 AD2 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4
12MHz
C1 8 AD6
R5
9 AD7
R6
33p R7
R8
+5V 10K R9
U1 R10
19 39 AD0 A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1 B C
P0.2/AD2 56
18 36 AD3 AD2 C D
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 35 AD4 AD3 D E
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4 E F
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6
56
G
RST P0.7/AD7

P2.0/A8
21 LED0
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
U2:A P2.7/A15
4 2 1 10
Y0 A P1.0 P3.0/RXD
5
6
Y1 B
3 2
3
P1.1 P3.1/TXD
11
12
MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N
Y2 P1.2 P3.2/INT0 (CAÁ U HÌNH ÑA HÔÏP, NGOÕ VAØ O 7 ÑOAÏN, GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN CÖÙNG)
7 1 4 13
Y3 E P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
74LS139 6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

RP1
Y1

Y0
+5V +5V
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2
4 AD2
1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4
12MHz
C1 8 AD6
R5
9 AD7
R6
33p R7
R8
10K R9
+5V U1
19 39 AD0
R10 A A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1 B C C
P0.2/AD2 56
18 36 AD3 AD2 C D D
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 35 AD4 AD3 D E E
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4 E F F
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F G G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6
56
G
RST P0.7/AD7

P2.0/A8
21 LED1 LED0
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29
30
PSEN P2.3/A11
24
25
MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N
ALE P2.4/A12 (CAÁ U HÌNH ÑA HÔÏ P , NGOÕ VAØ O 7 ÑOAÏ N , GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN CÖÙNG)
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
U2:A P2.7/A15
Y0 4 2 1 10
Y0 A P1.0 P3.0/RXD
Y1 5 3 2 11
Y1 B P1.1 P3.1/TXD
6 3 12
Y2 P1.2 P3.2/INT0
7 1 4 13
Y3 E P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
74LS139 6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
RP1

Y3

Y2

Y1

Y0
+5V +5V +5V +5V

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4
4 AD2
1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
AD5
R4
12MHz 7 R5
C1 8 AD6
R6
33p 9 AD7
R7
R8
+5V 10K R9
U1 R10
19 39 AD0 A A A A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0
56
A B B B B
P0.1/AD1
37 AD2 AD1 B C C C C
P0.2/AD2 56
18 36 AD3 AD2
56
C D D D D
XTAL2 P0.3/AD3
C3 35 AD4 AD3 D E E E E
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4 E F F F F
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F G G G G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6
56
G
RST P0.7/AD7
21 LED3 LED2 LED1 LED0
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29
30
PSEN P2.3/A11
24
25 MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN
ALE P2.4/A12 (CAÁU HÌN H Ñ A HÔÏP, NGOÕ VAØO 7 Ñ OAÏN , GIAÛ I ÑA HÔÏP BAÈN G PHAÀN CÖÙN G)
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
U2:A P2.7/A15
Y0 4 2 1 10
Y0 A P1.0 P3.0/RXD
Y1 5 3 2 11
Y1 B P1.1 P3.1/TXD
Y2 6 3 12
Y2 P1.2 P3.2/INT0
Y3 7 1 4 13
Y3 E P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
74LS139 6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

RP1
Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y0
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8
4 AD2
1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
R4
7 AD5
12MHz C1 AD6
R5
8 R6
33p 9 AD7
R7
R8
+5V 10K R9
U1 R10
19 XTAL1 P0.0/AD0 39 AD0 A A A A A A A A
38 AD1 AD0 A B B B B B B B B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1
56
B C C C C C C C C
P0.2/AD2
18 36 AD3 AD2
56
C D D D D D D D D
XTAL2 P0.3/AD3
C3 35 AD4 AD3 D E E E E E E E E
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4
56
E F F F F F F F F
P0.5/AD5
33 AD6 AD5
56
F G G G G G G G G
P0.6/AD6
9 RST P0.7/AD7 32 AD7 AD6
56
G

21 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0


P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29
30
PSEN P2.3/A11
24
25
MAÏ CH ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏ N
ALE P2.4/A12 (CAÁ U HÌNH ÑA HÔÏ P , NGOÕ VAØ O 7 ÑO AÏN , GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN CÖÙNG)
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
U2 P2.7/A15
Y0 15 1 1 10
Y0 A P1.0 P3.0/RXD
Y1 14 2 2 11
Y2 Y1 B P1.1 P3.1/TXD
13 3 3 12
Y3 Y2 C P1.2 P3.2/INT0
12 4 13
Y3 P1.3 P3.3/INT1
Y4 11 5 14
Y4 P1.4 P3.4/T0
+5V

Y5 10 6 6 15
Y6 Y5 E1 P1.5 P3.5/T1
9 Y6 E2 4 7 P1.6 P3.6/WR 16
Y7 7 5 8 17
Y7 E3 P1.7 P3.7/RD
74LS138 AT89C51

RP1
P1.5

P1.4

P1.3

P1.2

P1.1

P1.0
+5V +5V +5V +5V +5V +5V
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6
4 AD2
1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4
12MHz
C1 8 AD6
R5
9 AD7
R6
33p R7
R8
10K R9
+5V U1 R10
19 39 AD0 A A A A A A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B B B B B B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1 B C C C C C C
P0.2/AD2 56
18 36 AD3 AD2 C D D D D D D
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 35 AD4 AD3 D E E E E E E
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4 E F F F F F F
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F G G G G G G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6 G
RST P0.7/AD7 56
21 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29
30
PSEN P2.3/A11
24
25
MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N
ALE P2.4/A12 (CAÁU HÌNH ÑA HÔÏ P, NGOÕ VAØO 7 ÑO AÏN, GIAÛ I ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀ N MEÀM)
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11
P1.1 P3.1/TXD
P1.2 3 12
P1.2 P3.2/INT0
P1.3 4 13
P1.3 P3.3/INT1
P1.4 5 14
P1.4 P3.4/T0
P1.5 6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
RP1

P1.7

P1.6

P1.5

P1.4

P1.3

P1.2

P1.1

P1.0
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8
4 AD2
1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4
12MHz C1 8 AD6
R5
33p 9 AD7
R6
R7
10K
R8
+5V U1 R9
19 39 AD0
R10 A A A A A A A A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B B B B B B B B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1
56
B C C C C C C C C
P0.2/AD2
18 36 AD3 AD2 C D D D D D D D D
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 P0.4/AD4
35 AD4 AD3
56
D E E E E E E E E
10uF 34 AD5 AD4 E F F F F F F F F
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F G G G G G G G G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6
56
G
RST P0.7/AD7

P2.0/A8
21 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29
30
PSEN P2.3/A11
24
25
MAÏCH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏN
ALE P2.4/A12 (C AÁU H ÌNH ÑA HÔ Ï P, NGOÕ VAØO 7 ÑOAÏ N, GIAÛ I ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀ N MEÀM)
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11
P1.1 P3.1/TXD
P1.2 3 12
P1.3 P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
P1.4 5 14
P1.5 P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
P1.6 7 16
P1.6 P3.6/WR
P1.7 8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

$
RP1
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8
4 AD2
1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz C1 8 AD6
33p 9 AD7
ROW0

ROW1

ROW2

ROW3

ROW4

ROW5

ROW6

ROW7
10K
+5V U1
19 39 AD0

ROW7
ROW6
ROW5
ROW4
ROW3
ROW2
ROW1
ROW0
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1
P0.1/AD1
37 AD2
P0.2/AD2
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3
C3 P0.4/AD4
35 AD4 ROW0 COL0
10uF 34 AD5 ROW1 COL1
P0.5/AD5
9
P0.6/AD6
33 AD6
32 AD7
ROW2
ROW3
COL2
COL3 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N LED MA TRAÄ N
RST P0.7/AD7
ROW4 COL4
21 Q1 ROW5 COL5
P2.0/A8 Caù c ñieän trôû naøy chæ söû duï ng
R1 P2.1/A9
22 Q2 ROW6 COL6
khi ta chaïy moâ phoûng
23 Q3 ROW7 COL7
10k P2.2/A10
29 24 Q4
PSEN P2.3/A11 ROW COLUMN +5V
30 25 Q5
ALE P2.4/A12 +5V
31 26 Q6
EA P2.5/A13 RP2
27 Q7
P2.6/A14 U2
28 Q8 1
P2.7/A15
10
COM
P1.0 1 10 P1.0 1 18 COL0 COL0 2
P1.0 P3.0/RXD 1B 1C
P1.1 2 11 P1.1 2 17 COL1 COL1 3
P1.1 P3.1/TXD 2B 2C
P1.2 3 12 P1.2 3 16 COL2 COL2 4
P1.2 P3.2/INT0 3B 3C
P1.3 4 13 P1.3 4 15 COL3 COL3 5
P1.3 P3.3/INT1 4B 4C
P1.4 5 14 P1.4 5 14 COL4 COL4 6
P1.4 P3.4/T0 5B 5C
P1.5 6 15 P1.5 6 13 COL5 COL5 7
P1.5 P3.5/T1 6B 6C
P1.6 7 16 P1.6 7 12 COL6 COL6 8
P1.6 P3.6/WR 7B 7C
P1.7 8 17 P1.7 8 11 COL7 COL7 9
P1.7 P3.7/RD 8B 8C
AT89C51 ULN2803 10K

MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅN BAØ N PHÍM MA TRAÄ N 4 x 4


RP1
+5V

C2 2 AD0 AD3
33p 3 AD1
A 7 8 9
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4 AD2
12MHz
C1
7 AD5
B 4 5 6
8 AD6
33p 9 AD7
AD1
+5V U1
10K
C 1 2 3
19 39 AD0
XTAL1 P0.0/AD0 ON
18
XTAL2
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
38 AD1
37 AD2
36 AD3
AD0
D
C 0 = +
1

C3 P0.4/AD4
35 AD4
10uF 34 AD5
P0.5/AD5
33 AD6
P0.6/AD6
9 32 AD7
AD7

AD6

AD5

AD4

RST P0.7/AD7
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
29 24
+5V PSEN P2.3/A11
30 25
+5V ALE P2.4/A12
31 26
RP2 EA P2.5/A13
27
1 U2 P2.6/A14
28 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
P2.7/A15
10 330 330 330 330 330 330 330 330
COM
2 D0 D0 18 1 1 10
1C 1B P1.0 P3.0/RXD
3 D1 D1 17 2 2 11
2C 2B P1.1 P3.1/TXD
4 D2 D2 16 3 3 12
3C 3B P1.2 P3.2/INT0
5 D3 D3 15 4 4 13
4C 4B P1.3 P3.3/INT1
6 D4 D4 14
5C 5B
5 5
P1.4 P3.4/T0
14 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1
7 D5 D5 13 6 6 15
6C 6B P1.5 P3.5/T1
8 D6 D6 12 7 7 16
7C 7B P1.6 P3.6/WR
9 D7 D7 11 8 8 17
8C 8B P1.7 P3.7/RD
D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

10K ULN2803 AT89C51


RP1

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
33p 9 AD7

10K
+5V U1
19 39 AD0
MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅN LCD
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1
P0.1/AD1
37 AD2
P0.2/AD2
18 36 AD3
C3
XTAL2 P0.3/AD3
35 AD4 LCD1
P0.4/AD4 ALPHANUMERIC LCD 16 CHAR x 2 LINE
10uF 34 AD5
P0.5/AD5
33 AD6
P0.6/AD6 +5V
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10

VDD
VSS

VEE

RW
29 24

RS

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
PSEN P2.3/A11 RV1

E
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13

1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
27
P2.6/A14
28 10K

AD0
AD1
AD2
P2.7/A15

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
D1 2 11
P1.1 P3.1/TXD
D2 3 12
P1.2 P3.2/INT0
D3 4 13
P1.3 P3.3/INT1
D4 5 14
P1.4 P3.4/T0
D5 6 15
P1.5 P3.5/T1
D6 7 16
P1.6 P3.6/WR
D7 8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

RP1
+5V

C2 2 AD0 MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N LCD


33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3 LCD1
X1 6 AD4 ALPHANUMERIC LCD 16 CHAR x 2 LINE
7 AD5
12MHz +5V
C1 8 AD6
33p 9 AD7

10K
+5V U1
VDD
VSS

VEE

39 AD0
RW

19
RS

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

XTAL1 P0.0/AD0 RV1


E

38 AD1
P0.1/AD1
37 AD2
P0.2/AD2
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3
C3 35 AD4 10K
AD0
AD1
AD2

P0.4/AD4
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

10uF 34 AD5
P0.5/AD5
33 AD6
P0.6/AD6
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
+5V

10k 23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31
EA P2.5/A13
26 R2
27 10k
P2.6/A14
28
P2.7/A15
D0 1 10
PULSE BUTTON
P1.0 P3.0/RXD
D1 2 11
P1.1 P3.1/TXD
D2 3 12
P1.2 P3.2/INT0
D3 4 13
P1.3 P3.3/INT1
D4 5 14
P1.4 P3.4/T0
D5 6 15
P1.5 P3.5/T1
D6 7 16
P1.6 P3.6/WR
D7 8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
RP1

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz
C1
33p
8
9
AD6
AD7 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N NUÙ T NHAÁ N
10K
+5V U1
19 39 AD0
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1
P0.1/AD1
37 AD2
KEY7 KEY6 KEY5 KEY4 KEY3 KEY2 KEY1 KEY0
P0.2/AD2
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3
C3 35 AD4
P0.4/AD4
10uF 34 AD5
P0.5/AD5
33 AD6

AD7

AD6

AD5

AD4

AD3

AD2

AD1

AD0
P0.6/AD6
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
29 24
+5V PSEN P2.3/A11
30 25
+5V ALE P2.4/A12
31 26
RP2 EA P2.5/A13
27
U2 P2.6/A14
1
P2.7/A15
28 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
10 330 330 330 330 330 330 330 330
COM
2 D0 D0 18 1 1 10
1C 1B P1.0 P3.0/RXD
3 D1 D1 17 2 2 11
2C 2B P1.1 P3.1/TXD
4 D2 D2 16 3 3 12
D3 D3 3C 3B P1.2 P3.2/INT0
5 15 4 4 13
4C 4B P1.3 P3.3/INT1
6 D4 D4 14
5C 5B
5 5
P1.4 P3.4/T0
14 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
7 D5 D5 13 6 6 15
6C 6B P1.5 P3.5/T1
8 D6 D6 12 7 7 16
7C 7B P1.6 P3.6/WR
9 D7 D7 11 8 8 17
8C 8B P1.7 P3.7/RD

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0
10K ULN2803 AT89C51

RP1
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz C1
33p
8
9
AD6
AD7 MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N COÂ NG TAÉ C

+5V 10K
U1
19 39 AD0
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1
P0.1/AD1
37 AD2 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
P0.2/AD2
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3
C3 35 AD4
P0.4/AD4
10uF 34 AD5
P0.5/AD5
33 AD6
AD7

AD6

AD5

AD4

AD3

AD2

AD1

AD0
P0.6/AD6
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
29 24
+5V PSEN P2.3/A11
30 25
+5V ALE P2.4/A12
31 26
RP2 EA P2.5/A13
27
U2 P2.6/A14
1
P2.7/A15
28 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
10 330 330 330 330 330 330 330 330
D0 D0 COM
2 18 1 1 10
1C 1B P1.0 P3.0/RXD
3 D1 D1 17 2 2 11
2C 2B P1.1 P3.1/TXD
4 D2 D2 16 3 3 12
D3 D3 3C 3B P1.2 P3.2/INT0
5 15 4 4 13
4C 4B P1.3 P3.3/INT1
6 D4 D4 14
5C 5B
5 5
P1.4 P3.4/T0
14 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
7 D5 D5 13 6 6 15
D6 D6 6C 6B P1.5 P3.5/T1
8 12 7 7 16
7C 7B P1.6 P3.6/WR
9 D7 D7 11 8 8 17
8C 8B P1.7 P3.7/RD
D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0
10K ULN2803 AT89C51
+5V

RP1 R4

+5V
1 330R D4 RL2
C2 5V B2
2 AD0 1N4148
12V
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3 D3
X1 6 AD4
L2
7 AD5
12MHz C1 8 AD6 12V
33p 9 AD7
R5 Q2
10K NPN
+5V U1
2K2
19 39 AD0
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1
P0.1/AD1
37 AD2
P0.2/AD2
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3
C3 P0.4/AD4
35 AD4
10uF P0.5/AD5
34 AD5
33 AD6
MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N RELAY
P0.6/AD6 +5V
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31
EA P2.5/A13
26 R2
P2.6/A14
27 330R D2 RL1
P2.7/A15
28 5V B1
1N4148
12V
1 10
P1.0 P3.0/RXD
2 11
P1.1 P3.1/TXD
3
P1.2 P3.2/INT0
12 D1
4 13
5
P1.3 P3.3/INT1
14
L1
P1.4 P3.4/T0
6 15 12V
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8
P1.7 P3.7/RD
17 R3 Q1
NPN
AT89C51 2K2
RP1

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
+5V +5V
33p 9 AD7

10K U2
+5V U1 10
COM
19 39 AD0 AD0 1 18
XTAL1 P0.0/AD0 1B 1C
38 AD1 AD1 2 17 A D
P0.1/AD1 2B 2C
37 AD2 AD2 3 16 V+ V+
P0.2/AD2 3B 3C
18 36 AD3 AD3 4 15 B C
XTAL2 P0.3/AD3 4B 4C
C3 35 AD4 5 14
P0.4/AD4 5B 5C
10uF 34 AD5 6 13 +88.8
P0.5/AD5 6B 6C
33 AD6 7 12
P0.6/AD6 7B 7C
9 32 AD7 8 11
RST P0.7/AD7 8B 8C
21 ULN2803
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30
31
ALE P2.4/A12
25
26
MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅN ÑOÄN G CÔ BÖÔÙ C (STEPPER MOTOR)
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
1 10
P1.0 P3.0/RXD
2 11
P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

RP1
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4
5
AD2
AD3 MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄ NG CÔ BÖÔÙ C (STEPPER MOTOR)
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
+5V +5V
33p 9 AD7

10K U2
+5V U1 10
COM
19 39 AD0 AD0 1 18
XTAL1 P0.0/AD0 1B 1C
38 AD1 AD1 2 17 A D
P0.1/AD1 2B 2C
37 AD2 AD2 3 16 V+ V+
P0.2/AD2 3B 3C
18 36 AD3 AD3 4 15 B C
XTAL2 P0.3/AD3 4B 4C
C3 35 AD4 5 14
P0.4/AD4 5B 5C
10uF 34 AD5 6 13 +88.8
P0.5/AD5 6B 6C
33 AD6 7 12
P0.6/AD6 7B 7C
9 32 AD7 8 11
RST P0.7/AD7 8B 8C
21 ULN2803
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11 +5V +5V +5V
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
R2 R3 R4
KEY0 1 10
P1.0 P3.0/RXD 10k 10k 10k
KEY1 2 11
P1.1 P3.1/TXD
KEY2 3 12
4
P1.2 P3.2/INT0
13
STOP FOR REW
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
KEY0

KEY1

KEY2

AT89C51
RP1

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz +5V
C1 8 AD6 RP2
+5V
33p 9 AD7 10K

10K U2 1
+5V U1 10
COM
19 39 AD0 AD0 1 18 D0 D0 2
XTAL1 P0.0/AD0 1B 1C A
38 AD1 AD1 2 17 D1 D1 3
P0.1/AD1 2B 2C
37 AD2 AD2 3 16 D2 D2 4
P0.2/AD2 3B 3C
18 36 AD3 AD3 4 15 D3 D3 5
XTAL2 P0.3/AD3 4B 4C
C3 P0.4/AD4
35 AD4 AD4 5
5B 5C
14 D4 D4 6
B
10uF 34 AD5 AD5 6 13 D5 D5 7
P0.5/AD5 6B 6C
33 AD6 AD6 7 12 D6 D6 8
P0.6/AD6 7B 7C
9 32 AD7 AD7 8 11 D7 D7 9
RST P0.7/AD7 8B 8C

D0
21 ULN2803
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
P2.7/A15
28 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
330 330 330 330 330 330 330 330
1 10
P1.0 P3.0/RXD
2 11
P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5
P1.4 P3.4/T0
14 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0
AT89C51

MAÏ CH ÑIEÀU KHIEÅN NGAÉT (NGAÉ T TIMER)

P1.0
RP1
P1.3

P1.2

P1.1
+5V +5V +5V +5V
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4
4 AD2 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4
12MHz
C1 8 AD6
R5
9 AD7
R6
33p R7
R8
+5V 10K R9
U1 R10
19 39 AD0 A A A A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B B B B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1 B C C C C
P0.2/AD2 56
18 36 AD3 AD2
56
C D D D D
XTAL2 P0.3/AD3
C3 P0.4/AD4
35 AD4 AD3
56
D E E E E
10uF 34 AD5 AD4
56
E F F F F
P0.5/AD5
33 AD6 AD5 F G G G G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6 G
RST P0.7/AD7 56

P2.0/A8
21 LED7 LED6 LED5 LED4
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29
30
PSEN P2.3/A11
24
25
MAÏ CH ÑIEÀU KHIEÅ N NGAÉT (NGAÉT NGOAØI)
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11 U1(P3.2/INT0)
P1.2 P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
P1.3 4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
A
AT89C51

B
RP1

P1.3

P1.2

P1.1

P1.0
+5V +5V +5V +5V

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4
4 AD2 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4
12MHz
C1 8 AD6
R5
33p 9 AD7
R6
R7
R8
+5V 10K R9
U1 R10
19 39 AD0 A A A A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B B B B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1
56
B C C C C
P0.2/AD2
18 36 AD3 AD2 C D D D D
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 35 AD4 AD3 D E E E E
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4
56
E F F F F
P0.5/AD5
33 AD6 AD5 F G G G G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6
56
G
RST P0.7/AD7

P2.0/A8
21 LED7 LED6 LED5 LED4
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29
30
PSEN P2.3/A11
24
25
MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅ N TIMER/COUNTER (ÑEÁ M XUNG)
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11
P1.2 P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
P1.3 4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14 U1(P3.5/T1)
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
A

RP1
P1.3

P1.2

P1.1

P1.0
+5V +5V +5V +5V
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4
4 AD2
1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4
12MHz
C1 8 AD6
R5
9 AD7
R6
33p R7
R8
10K R9
+5V U1
19 39 AD0
R10 A A A A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B B B B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1 B C C C C
P0.2/AD2 56
18 36 AD3 AD2 C D D D D
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 35 AD4 AD3 D E E E E
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4 E F F F F
P0.5/AD5 56
33 AD6 AD5 F G G G G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6 G
RST P0.7/AD7 56

P2.0/A8
21 LED7 LED6 LED5 LED4
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29
30
PSEN P2.3/A11
24
25
MAÏC H ÑIEÀU KHIEÅN TIMER/COUNTER (ÑO TAÀN SOÁ XUNG)
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11
P1.1 P3.1/TXD
P1.2 3 12
P1.2 P3.2/INT0
P1.3 4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14 U1(P3.5/T1)
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
A

B
RP1

P1.3

P1.2

P1.1

P1.0
+5V +5V +5V +5V

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4
4 AD2 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
R4
12MHz
C1 8 AD6
R5
33p 9 AD7
R6
R7
R8
+5V 10K R9
U1 R10
19 39 AD0 A A A A
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD0 A B B B B
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD1
56
B C C C C
P0.2/AD2
18 36 AD3 AD2 C D D D D
XTAL2 P0.3/AD3 56
C3 35 AD4 AD3 D E E E E
P0.4/AD4 56
10uF 34 AD5 AD4
56
E F F F F
P0.5/AD5
33 AD6 AD5 F G G G G
P0.6/AD6 56
9 32 AD7 AD6
56
G
RST P0.7/AD7

P2.0/A8
21 LED7 LED6 LED5 LED4
R1 P2.1/A9
22
10k 23
P2.2/A10
29
30
PSEN P2.3/A11
24
25
MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN TIMER/COUNTER (ÑO ÑOÄ ROÄN G XUNG)
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1 2 11
P1.2 P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
P1.3 4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14 U1(P3.5/T1)
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
A

RP1
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz
C1 AD6
33p
8
9 AD7 MAÏC H ÑIEÀ U KHIEÅ N THU/PHAÙT DÖÕ LIEÄ U DAÏNG NOÁI TIEÁ P
(ÖÙ N G DUÏN G MÔÛ ROÄ NG PORT XUAÁT)

10K
+5V U1
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
19 39 AD0
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1
P0.1/AD1
37 AD2
P0.2/AD2
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3
C3 P0.4/AD4
35 AD4 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
10uF 34 AD5 330 330 330 330 330 330 330 330
P0.5/AD5
33 AD6
P0.6/AD6
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1
10k 23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

27
P2.6/A14
28
P2.7/A15 U3
1 10 2 4 D7
P1.0 P3.0/RXD D Q0
2 11 3 5 D6
P1.1 P3.1/TXD CLK Q1
3 12 1 6 D5
P1.2 P3.2/INT0 STB Q2
4 13 15 7 D4
P1.3 P3.3/INT1 OE Q3
5 14 14 D3
P1.4 P3.4/T0 Q4
6 15 13 D2
P1.5 P3.5/T1 Q5
7 16 12 D1
P1.6 P3.6/WR Q6
8 17 11 D0
P1.7 P3.7/RD +5V Q7
AT89C51 9
QS
10
QS
4094
RP1

+5V
1

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
AD5
12MHz
C1
7
8 AD6 MAÏC H ÑIEÀ U KHIEÅ N THU/PHAÙT DÖÕ LIEÄ U DAÏNG NOÁI TIEÁ P
(ÖÙ N G DUÏN G MÔÛ ROÄ NG PORT XUAÁT)
33p 9 AD7

10K
+5V U1
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
19 39 AD0
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1
P0.1/AD1
37 AD2
P0.2/AD2
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3
C3 35 AD4 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
P0.4/AD4
10uF 34 AD5 330 330 330 330 330 330 330 330
P0.5/AD5
33 AD6
P0.6/AD6
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
21
P2.0/A8 +5V
R1 P2.1/A9
22 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1
10k 23
P2.2/A10 U2
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25 9 SRG8
ALE P2.4/A12 R
31 26
EA P2.5/A13

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0
27 8
P2.6/A14 C1/->
28
P2.7/A15
1 10 1 3 D7
P1.0 P3.0/RXD
2
P1.1 P3.1/TXD
11 2 & 1D
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13 4 D6
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15 5 D5
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17 6 D4
P1.7 P3.7/RD
AT89C51 10 D3

11 D2

12 D1

13 D0

74164

RP1
+5V

C2 2 AD0
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
+5V
33p 9 AD7
SW7

SW6

SW5

SW4

SW3

SW2

SW1

SW0
10K RP3
+5V U1 1
19 39 AD0
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 SW0 2
P0.1/AD1
37 AD2 SW1 3
P0.2/AD2
18 36 AD3 SW2 4
XTAL2 P0.3/AD3
C3 P0.4/AD4
35 AD4 SW3 5
10uF 34 AD5 SW4 6
P0.5/AD5
33 AD6 SW5 7
P0.6/AD6
9 32 AD7 SW6 8
RST P0.7/AD7 U3 SW7 9
21 10
P2.0/A8 SI
R1 22 SW7 11 10K
P2.1/A9 D0
23 SW6 12
10k P2.2/A10 D1
29 24 SW5 13
PSEN P2.3/A11 D2
30 25 SW4 14
ALE P2.4/A12 D3
31 26 SW3 3
EA P2.5/A13 D4
SW2
P2.6/A14
27
28 SW1
4
5
D5 MAÏC H ÑIEÀ U KHIEÅN THU/PHAÙT DÖÕ LIEÄU DAÏNG NOÁI TIEÁP
P2.7/A15 D6 (ÖÙNG DUÏN G MÔÛ ROÄN G PORT NHAÄP)
SW0 6 9
D7 SO
D0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
D1 2 11 2 7
P1.1 P3.1/TXD CLK QH
D2 3 12 15
P1.2 P3.2/INT0 INH
D3 4 13 1
D4 P1.3 P3.3/INT1 SH/LD
5 14
P1.4 P3.4/T0
D5 6 15 74165
P1.5 P3.5/T1
D6 7 16
D7 P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
AT89C51

R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
330 330 330 330 330 330 330 330

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0
RP1

+5V
1
MAÏC H ÑIEÀ U KHIEÅ N THU/PHAÙ T DÖÕ LIEÄ U DAÏ NG NOÁ I TIEÁ P
(Ö Ù N G DUÏ N G MÔÛ ROÄNG PORT NHAÄP)
C2 2 AD0
33p 3 AD1
4 AD2
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
5 AD3
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
33p 9 AD7 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
330 330 330 330 330 330 330 330
10K
+5V U1
19 39 AD0
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1
P0.1/AD1
P0.2/AD2
37 AD2 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3
C3 35 AD4
P0.4/AD4
10uF 34 AD5
P0.5/AD5
33 AD6
P0.6/AD6

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
21
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22
+5V
10k 23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
P2.6/A14
27 R10
28 10k
P2.7/A15
D0 1 10
D1 2
P1.0 P3.0/RXD
11
RUN
P1.1 P3.1/TXD
D2 3 12
P1.2 P3.2/INT0
D3 4 13
P1.3 P3.3/INT1
D4 5 14
P1.4 P3.4/T0
D5 6 15
P1.5 P3.5/T1
D6 7 16
P1.6 P3.6/WR
D7 8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51

RP1
+5V

C2
33p
2
3
AD0
AD1 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N XUAÁ T/NHAÄ P DÖÕ LIEÄ U DAÏ N G SONG SONG
(ÖÙN G DUÏN G MÔÛ ROÄNG PORT XUAÁT/NHAÄP )
4 AD2
5 AD3
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
33p 9 AD7
R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
10K 330 330 330 330 330 330 330 330
+5V U1 U2
19 39 AD0 AD0 2 19 D0
XTAL1 P0.0/AD0 D0 Q0
38 AD1 AD1 3 18 D1
P0.1/AD1 D1 Q1
37 AD2 AD2 4 17 D2
P0.2/AD2 D2 Q2
18
XTAL2 P0.3/AD3
36 AD3 AD3 5
D3 Q3
16 D3 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
C3 35 AD4 AD4 6 15 D4
P0.4/AD4 D4 Q4
10uF 34 AD5 AD5 7 14 D5
P0.5/AD5 D5 Q5
33 AD6 AD6 8 13 D6
P0.6/AD6 D6 Q6
9 32 AD7 AD7 9 12 D7
RST P0.7/AD7 D7 Q7
D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0
21 11
P2.0/A8 LE
R1 P2.1/A9
22 1
OE +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
10k 23
P2.2/A10
29 24 74HC573
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
P2.6/A14
27 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10
28 330 330 330 330 330 330 330 330
P2.7/A15 U3
1 10 AD0 2 19 D8
P1.0 P3.0/RXD D0 Q0 +5V
2 11 AD1 3 18 D9
P1.1 P3.1/TXD D1 Q1
3 12 AD2 4 17 D10
P1.2 P3.2/INT0 D2 Q2
4
P1.3 P3.3/INT1
13 AD3 5
D3 Q3
16 D11 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 RP2
5 14 AD4 6 15 D12 1
P1.4 P3.4/T0 D4 Q4
6 15 AD5 7 14 D13
P1.5 P3.5/T1 D5 Q5
7 16 AD6 8 13 D14 2 SW0
P1.6 P3.6/WR D6 Q6
8 17 AD7 9 12 D15 3 SW1
D15

D14

D13

D12

D11

D10

P1.7 P3.7/RD D7 Q7
D9

D8

4 SW2
AT89C51 11 5 SW3
LE
1 6 SW4
OE
7 SW5
74HC573 8 SW6
9 SW7

U4 10K
AD0 2 18 SW0
A0 B0
AD1 3 17 SW1
A1 B1
AD2 4 16 SW2
A2 B2
AD3 5 15 SW3 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
A3 B3
AD4 6 14 SW4
A4 B4
AD5 7 13 SW5
A5 B5
AD6 8 12 SW6
A6 B6
AD7 11 SW7
SW7

SW6

SW5

SW4

SW3

SW2

SW1

SW0

9
A7 B7
19
CE
1
AB/BA
74HC245
RP1

+5V
1

C2 AD0
33p
2
3 AD1 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N XUAÁ T/NHAÄ P DÖÕ LIEÄ U DAÏ N G SONG SONG
(ÖÙN G DUÏN G MÔÛ ROÄNG PORT XUAÁT/NHAÄP )
4 AD2
5 AD3
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
33p 9 AD7
R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
10K 330 330 330 330 330 330 330 330
+5V U1 U2
19 39 AD0 AD0 2 19 D0
XTAL1 P0.0/AD0 D0 Q0
38 AD1 AD1 3 18 D1
P0.1/AD1 D1 Q1
37 AD2 AD2 4 17 D2
P0.2/AD2 D2 Q2
18
XTAL2 P0.3/AD3
36 AD3 AD3 5
D3 Q3
16 D3 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
C3 35 AD4 AD4 6 15 D4
P0.4/AD4 D4 Q4
10uF 34 AD5 AD5 7 14 D5
P0.5/AD5 D5 Q5
33 AD6 AD6 8 13 D6
P0.6/AD6 D6 Q6
9 32 AD7 AD7 9 12 D7
RST P0.7/AD7 D7 Q7

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0
21 11
P2.0/A8 LE
R1 P2.1/A9
22 1
OE +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
10k 23
P2.2/A10
29 24 74HC573
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
P2.6/A14
27 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10
28 330 330 330 330 330 330 330 330
P2.7/A15 U3
1 10 AD0 2 19 D8
P1.0 P3.0/RXD D0 Q0 +5V
2 11 AD1 3 18 D9
P1.1 P3.1/TXD D1 Q1
3 12 AD2 4 17 D10
P1.2 P3.2/INT0 D2 Q2
4
P1.3 P3.3/INT1
13 AD3 5
D3 Q3
16 D11 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 RP2
5 14 AD4 6 15 D12 1
P1.4 P3.4/T0 D4 Q4
6 15 AD5 7 14 D13
P1.5 P3.5/T1 D5 Q5
7 16 AD6 8 13 D14 2 SW0
P1.6 P3.6/WR D6 Q6
8 17 AD7 9 12 D15 3 SW1

D15

D14

D13

D12

D11

D10
P1.7 P3.7/RD D7 Q7

D9

D8
4 SW2
AT89C51 11 5 SW3
LE
1 6 SW4
OE
7 SW5
74HC573 8 SW6
9 SW7

U4 10K
AD0 2 18 SW0
A0 B0
AD1 3 17 SW1
A1 B1
AD2 4 16 SW2
A2 B2
AD3 5 15 SW3 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
A3 B3
AD4 6 14 SW4
A4 B4
AD5 7 13 SW5
A5 B5
AD6 8 12 SW6
A6 B6
AD7 11 SW7
SW7

SW6

SW5

SW4

SW3

SW2

SW1

SW0
9
A7 B7
19
CE
1
AB/BA
74HC245

RP1
+5V

C2
33p
2
3
AD0
AD1 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N XUAÁ T/NHAÄ P DÖÕ LIEÄ U DAÏ N G SONG SONG
(ÖÙN G DUÏN G MÔÛ ROÄNG PORT XUAÁT/NHAÄP )
4 AD2
5 AD3
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
X1 6 AD4
7 AD5
12MHz
C1 8 AD6
33p 9 AD7
R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
10K 330 330 330 330 330 330 330 330
+5V U1 U2
19 39 AD0 AD0 2 19 D0
XTAL1 P0.0/AD0 D0 Q0
38 AD1 AD1 3 18 D1
P0.1/AD1 D1 Q1
37 AD2 AD2 4 17 D2
P0.2/AD2 D2 Q2
18
XTAL2 P0.3/AD3
36 AD3 AD3 5
D3 Q3
16 D3 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
C3 35 AD4 AD4 6 15 D4
P0.4/AD4 D4 Q4
10uF 34 AD5 AD5 7 14 D5
P0.5/AD5 D5 Q5
33 AD6 AD6 8 13 D6
P0.6/AD6 D6 Q6
9 32 AD7 AD7 9 12 D7
RST P0.7/AD7 D7 Q7
D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0
21 11
P2.0/A8 LE
R1 P2.1/A9
22 1
OE +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
10k 23
P2.2/A10
29 24 74HC573
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
P2.6/A14
27 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10
28 330 330 330 330 330 330 330 330
P2.7/A15 U3
1 10 AD0 2 19 D8
P1.0 P3.0/RXD D0 Q0 +5V
2 11 AD1 3 18 D9
P1.1 P3.1/TXD D1 Q1
3 12 AD2 4 17 D10
P1.2 P3.2/INT0 D2 Q2
4
P1.3 P3.3/INT1
13 AD3 5
D3 Q3
16 D11 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 RP2
5 14 AD4 6 15 D12 1
P1.4 P3.4/T0 D4 Q4
6 15 AD5 7 14 D13
P1.5 P3.5/T1 D5 Q5
7 16 AD6 8 13 D14 2 SW0
P1.6 P3.6/WR D6 Q6
8 17 AD7 9 12 D15 3 SW1
D15

D14

D13

D12

D11

D10

P1.7 P3.7/RD D7 Q7
D9

D8

4 SW2
AT89C51 11 5 SW3
LE
1 6 SW4
OE
7 SW5
74HC573 8 SW6
9 SW7

U4 10K
AD0 2 18 SW0
A0 B0
AD1 3 17 SW1
A1 B1
AD2 4 16 SW2
A2 B2
AD3 5 15 SW3 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
A3 B3
AD4 6 14 SW4
A4 B4
AD5 7 13 SW5
A5 B5
AD6 8 12 SW6
A6 B6
AD7 11 SW7
SW7

SW6

SW5

SW4

SW3

SW2

SW1

SW0

9
A7 B7
19
CE
1
AB/BA
74HC245
MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N XUAÁ T/NHAÄ P DÖÕ LIEÄ U DAÏ NG SONG SONG
(ÖÙN G DUÏNG MÔÛ ROÄ NG PORT XUAÁT/NHAÄP)

+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V

RP1

+5V
1

C2 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
2 AD0
330 330 330 330 330 330 330 330
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
12MHz 7 AD5 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
C1 8 AD6
33p 9 AD7

10K
+5V U1 U2

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0
19 39 AD0 AD0 34 4 D0
XTAL1 P0.0/AD0 D0 PA0
38 AD1 AD1 33 3 D1
P0.1/AD1 D1 PA1 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
37 AD2 AD2 32 2 D2
P0.2/AD2 D2 PA2
18 36 AD3 AD3 31 1 D3
XTAL2 P0.3/AD3 D3 PA3 +5V
C3 35 AD4 AD4 30 40 D4
P0.4/AD4 D4 PA4
10uF 34 AD5 AD5 29 39 D5
R10 RP2
P0.5/AD5 D5 PA5
33 AD6 AD6 28 38 D6 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11
P0.6/AD6 D6 PA6
9 32 AD7 AD7 27 37 D7
330 330 330 330 330 330 330 330 1
RST P0.7/AD7 D7 PA7
21 RD 5 18 D8 2 SW0
P2.0/A8 RD PB0
R1 22 WR 36 19 D9 3 SW1
P2.1/A9 WR PB1
23 A0 9 20 D10 4 SW2
10k P2.2/A10 A0 PB2
29
PSEN P2.3/A11
24 A1 8
A1 PB3
21 D11 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 5 SW3
30 25 35 22 D12 6 SW4
ALE P2.4/A12 RESET PB4
31 26 23 D13 7 SW5
EA P2.5/A13 PB5
27 CS 6 24 D14 8 SW6
P2.6/A14 CS PB6
28 25 D15 9 SW7

D15

D14

D13

D12

D11

D10
P2.7/A15 PB7

D9

D8
CS 1 10 14 SW0 10K
P1.0 P3.0/RXD PC0
2 11 15 SW1
P1.1 P3.1/TXD PC1
3 12 16 SW2
P1.2 P3.2/INT0 PC2
4 13 17 SW3
P1.3 P3.3/INT1 PC3
A0 5 14 13 SW4
P1.4 P3.4/T0 PC4
A1 6
P1.5 P3.5/T1
15
PC5
12 SW5 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
RD 7 16 11 SW6
P1.6 P3.6/WR PC6
WR 8 17 10 SW7
P1.7 P3.7/RD PC7

SW7

SW6

SW5

SW4

SW3

SW2

SW1

SW0
AT89C51
8255A
VCC=VDD

MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N XUAÁ T/NHAÄ P DÖÕ LIEÄ U DAÏ NG SONG SONG
(ÖÙN G DUÏNG MÔÛ ROÄ NG PORT XUAÁT/NHAÄP)

+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V

RP1
+5V

C2 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
2 AD0
330 330 330 330 330 330 330 330
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
12MHz 7 AD5 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
C1 8 AD6
33p 9 AD7

10K
+5V U1 U2
D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0
19 39 AD0 AD0 34 4 D0
XTAL1 P0.0/AD0 D0 PA0
38 AD1 AD1 33 3 D1
P0.1/AD1 D1 PA1 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
37 AD2 AD2 32 2 D2
P0.2/AD2 D2 PA2
18 36 AD3 AD3 31 1 D3
XTAL2 P0.3/AD3 D3 PA3 +5V
C3 35 AD4 AD4 30 40 D4
P0.4/AD4 D4 PA4
10uF 34 AD5 AD5 29 39 D5
R10 RP2
P0.5/AD5 D5 PA5
33 AD6 AD6 28 38 D6 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11
P0.6/AD6 D6 PA6
9 32 AD7 AD7 27 37 D7
330 330 330 330 330 330 330 330 1
RST P0.7/AD7 D7 PA7
21 RD 5 18 D8 2 SW0
P2.0/A8 RD PB0
R1 22 WR 36 19 D9 3 SW1
P2.1/A9 WR PB1
23 A0 9 20 D10 4 SW2
10k P2.2/A10 A0 PB2
29
PSEN P2.3/A11
24 A1 8
A1 PB3
21 D11 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 5 SW3
30 25 35 22 D12 6 SW4
ALE P2.4/A12 RESET PB4
31 26 23 D13 7 SW5
EA P2.5/A13 PB5
27 CS 6 24 D14 8 SW6
P2.6/A14 CS PB6
28 25 D15 9 SW7
D15

D14

D13

D12

D11

D10

P2.7/A15 PB7
D9

D8
CS 1 10 14 SW0 10K
P1.0 P3.0/RXD PC0
2 11 15 SW1
P1.1 P3.1/TXD PC1
3 12 16 SW2
P1.2 P3.2/INT0 PC2
4 13 17 SW3
P1.3 P3.3/INT1 PC3
A0 5 14 13 SW4
P1.4 P3.4/T0 PC4
A1 6
P1.5 P3.5/T1
15
PC5
12 SW5 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
RD 7 16 11 SW6
P1.6 P3.6/WR PC6
WR 8 17 10 SW7
P1.7 P3.7/RD PC7
SW7

SW6

SW5

SW4

SW3

SW2

SW1

SW0

AT89C51
8255A
VCC=VDD

MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N XUAÁ T/NHAÄ P DÖÕ LIEÄ U DAÏ NG SONG SONG
(ÖÙN G DUÏNG MÔÛ ROÄ NG PORT XUAÁT/NHAÄP)

+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V

RP1
+5V

C2 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2
2 AD0
330 330 330 330 330 330 330 330
33p 3 AD1
4 AD2
5 AD3
X1 6 AD4
12MHz 7 AD5 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
C1 8 AD6
33p 9 AD7

10K
+5V U1 U2
D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

19 39 AD0 AD0 34 4 D0
XTAL1 P0.0/AD0 D0 PA0
38 AD1 AD1 33 3 D1
P0.1/AD1 D1 PA1 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V
37 AD2 AD2 32 2 D2
P0.2/AD2 D2 PA2
18 36 AD3 AD3 31 1 D3
XTAL2 P0.3/AD3 D3 PA3 +5V
C3 35 AD4 AD4 30 40 D4
P0.4/AD4 D4 PA4
10uF 34 AD5 AD5 29 39 D5
R10 RP2
P0.5/AD5 D5 PA5
33 AD6 AD6 28 38 D6 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11
P0.6/AD6 D6 PA6
9 32 AD7 AD7 27 37 D7
330 330 330 330 330 330 330 330 1
RST P0.7/AD7 D7 PA7
21 RD 5 18 D8 2 SW0
P2.0/A8 RD PB0
R1 22 WR 36 19 D9 3 SW1
P2.1/A9 WR PB1
23 A0 9 20 D10 4 SW2
10k P2.2/A10 A0 PB2
29
PSEN P2.3/A11
24 A1 8
A1 PB3
21 D11 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 5 SW3
30 25 35 22 D12 6 SW4
ALE P2.4/A12 RESET PB4
31 26 23 D13 7 SW5
EA P2.5/A13 PB5
27 CS 6 24 D14 8 SW6
P2.6/A14 CS PB6
28 25 D15 9 SW7
D15

D14

D13

D12

D11

D10

P2.7/A15 PB7
D9

D8

CS 1 10 14 SW0 10K
P1.0 P3.0/RXD PC0
2 11 15 SW1
P1.1 P3.1/TXD PC1
3 12 16 SW2
P1.2 P3.2/INT0 PC2
4 13 17 SW3
P1.3 P3.3/INT1 PC3
A0 5 14 13 SW4
P1.4 P3.4/T0 PC4
A1 6
P1.5 P3.5/T1
15
PC5
12 SW5 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
RD 7 16 11 SW6
P1.6 P3.6/WR PC6
WR 8 17 10 SW7
P1.7 P3.7/RD PC7
SW7

SW6

SW5

SW4

SW3

SW2

SW1

SW0

AT89C51
8255A
VCC=VDD
MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER)

P1.7

P1.6

P1.5

P1.4

P1.3

P1.2

P1.1

P1.0
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V

RP1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8


1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015

+5V
1

C2 2 AD0
R4
33p 3 AD1
R5
4 AD2
R6
5 AD3
R7
AD4
R8
X1 6 R9
7 AD5
12MHz C1 8 AD6
R10 A A A A A A A A
33p 9 AD7 AD0 A B B B B B B B B
56
AD1 B C C C C C C C C
56
10K AD2 C D D D D D D D D
+5V U1 56
AD3 D E E E E E E E E
56
19 39 AD0 AD4 E F F F F F F F F
XTAL1 P0.0/AD0 56
38 AD1 AD5 F G G G G G G G G
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD6
56
G
P0.2/AD2
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3
C3 P0.4/AD4
35 AD4 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
10uF 34 AD5
P0.5/AD5
33 AD6
P0.6/AD6
9 32 AD7
RST P0.7/AD7 +5V
21 ST
P2.0/A8
R1 22 EOC
P2.1/A9
10k 23 OE
P2.2/A10 U3
29 24 ALE
PSEN P2.3/A11
30
ALE P2.4/A12
25 A0 OE 9
OE VREF(-)
16 RV1

+5V
31 26 A1 12 100K
EA P2.5/A13 VREF(+)
27 A2 +88.8
P2.6/A14 D0 ALE
28 17 22
P2.7/A15 OUT8 ALE Volts
D1 14 23 A2
OUT7 ADD C
P1.0 1 10 D0 D2 15 24 A1
P1.0 P3.0/RXD OUT6 ADD B
P1.1 2 11 D1 D3 8 25 A0
P1.1 P3.1/TXD OUT5 ADD A
P1.2 3 12 D2 D4 18
P1.3 P1.2 P3.2/INT0 D3 D5 OUT4
4 13 19 5
P1.3 P3.3/INT1 OUT3 IN7
P1.4 5 14 D4 D6 20 4
P1.4 P3.4/T0 OUT2 IN6
P1.5 6 15 D5 D7 21 3
P1.5 P3.5/T1 OUT1 IN5
P1.6 7 16 D6 2
P1.6 P3.6/WR IN4
P1.7 8 17 D7 EOC 7 1
P1.7 P3.7/RD EOC IN3
28
IN2
AT89C51 U3(CLOCK) ST 6 27
START IN1
10 26
CLOCK IN0
ADC0808

MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER)


P1.7

P1.6

P1.5

P1.4

P1.3

P1.2

P1.1

P1.0
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V

RP1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8


1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015
+5V

C2 2 AD0
R4
AD1
R5
33p 3 R6
4 AD2
5 AD3
R7
AD4
R8
X1 6
R9
7 AD5
12MHz
C1 AD6
R10 A A A A A A A A
8
33p 9 AD7 AD0 A B B B B B B B B
56
AD1 B C C C C C C C C
56
10K AD2 C D D D D D D D D
+5V U1 56
AD3 D E E E E E E E E
56
19 39 AD0 AD4
56
E F F F F F F F F
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD5 F G G G G G G G G
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD6 G
P0.2/AD2 56
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
C3 35 AD4
P0.4/AD4
10uF 34 AD5
P0.5/AD5
33 AD6
P0.6/AD6 +5V
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
21 ST
P2.0/A8
R1 22 EOC
P2.1/A9
10k 23 OE
P2.2/A10 U3
29 24 ALE
PSEN P2.3/A11
30
ALE P2.4/A12
25 A0 OE 9
OE VREF(-)
16 RV1 RV2 RV3 RV4
+5V

31 26 A1 12 100K 100K 100K 100K


EA P2.5/A13 VREF(+)
27 A2 +88.8 +88.8 +88.8 +88.8
P2.6/A14
28 D0 17 22 ALE
P2.7/A15 OUT8 ALE Volts Volts Volts Volts
D1 14 23 A2
OUT7 ADD C
P1.0 1 10 D0 D2 15 24 A1
P1.1 P1.0 P3.0/RXD D1 D3 OUT6 ADD B A0
2 11 8 25
P1.1 P3.1/TXD OUT5 ADD A
P1.2 3 12 D2 D4 18
P1.3 P1.2 P3.2/INT0 D3 D5 OUT4
4 13 19 5
P1.3 P3.3/INT1 OUT3 IN7
P1.4 5 14 D4 D6 20 4
P1.4 P3.4/T0 OUT2 IN6
P1.5 6 15 D5 D7 21 3
P1.5 P3.5/T1 OUT1 IN5
P1.6 7 16 D6 2
P1.6 P3.6/WR IN4
P1.7 8 17 D7 EOC 7 1
P1.7 P3.7/RD EOC IN3
28
IN2
AT89C51 U3(CLOCK) ST 6 27
START IN1
10 26
CLOCK IN0
ADC0808

RP1
+5V

C2
33p
2
3
AD0
AD1 MAÏ CH ÑIEÀU KHIEÅN DAC (DIGITAL TO ANALOG CONVERTER)
4 AD2
+12V

5 AD3
X1 6 AD4 D1 RV2
7 AD5
R6
12MHz 2K7 5V 10K
C1 8 AD6
33p 9 AD7
C7 C4
10K 100nF 10uF DIEN AP CHUAN
+5V U1
19 39 AD0 +88.8
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 C5 Volts
P0.1/AD1
37 AD2 100nF
P0.2/AD2
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3
C3 35 AD4
P0.4/AD4 U2
10uF 34 AD5 R5
P0.5/AD5 2K7
33 AD6 P1.7 5 14 R3
P0.6/AD6 A1 VREF+
9 32 AD7 P1.6 6
R4
RST P0.7/AD7 A2 2K7
P1.5 7 15
A3 VREF- 2K7
21 P1.4 8
P2.0/A8 A4
R1 22 P1.3 9 4 U3
P2.1/A9 A5 IOUT
23 P1.2 10
10k P2.2/A10 A6 LM741
29 24 P1.1 11 16
PSEN P2.3/A11 A7 COMP
30 25 P1.0 12 3
ALE P2.4/A12 A8 VEE
31
EA P2.5/A13
26 C8
27 DAC0808 100nF
P2.6/A14
28 VCC=+12V
P2.7/A15 DIEN AP ANALOG
R2 Volts
P1.0 1 10
-12V

P1.0 P3.0/RXD 2K7


P1.1 2 11 +88.8
P1.1 P3.1/TXD
P1.2 3
P1.2 P3.2/INT0
12 C6
P1.3 4 13
P1.3 P3.3/INT1 100nF
P1.4 5 14
P1.4 P3.4/T0
P1.5 6 15
P1.5 P3.5/T1
P1.6 7 16
P1.6 P3.6/WR
P1.7 8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
VCC=+5V
P1.7

P1.6

P1.5

P1.4

P1.3

P1.2

P1.1

P1.0
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V

RP1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8


1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015

+5V
1

C2 2 AD0
R4
3 AD1
R5
33p R6
4 AD2 R7
5 AD3 R8
X1 6 AD4 R9
7 AD5 R10
12MHz C1 8 AD6 A A A A A A A A
33p 9 AD7 AD0 A B B B B B B B B
56
AD1 B C C C C C C C C
56
10K AD2 C D D D D D D D D
+5V U1 56
AD3 D E E E E E E E E
56
19 39 AD0 AD4 E F F F F F F F F
XTAL1 P0.0/AD0 56
38 AD1 AD5 F G G G G G G G G
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD6
56
G
P0.2/AD2
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
C3 P0.4/AD4
35 AD4
10uF 34 AD5
P0.5/AD5
33 AD6
P0.6/AD6

+12V
9 32 AD7
RST P0.7/AD7 RV1
R17 D1
21 P2.0 2K7 5V 10K
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22 P2.1
10k 23 P2.2
P2.2/A10
29
PSEN P2.3/A11
24 P2.3 C4 C5
30 25 P2.4 100nF 10uF DIEN AP CHUAN
ALE P2.4/A12
31 26 P2.5
EA P2.5/A13
27 P2.6 +88.8
P2.6/A14
28 P2.7 C? Volts
P2.7/A15
100nF
P1.0 1 10
P1.0 P3.0/RXD
P1.1
P1.2
2
3
P1.1 P3.1/TXD
11
12 U3 MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N DAC (DIGITAL TO ANALOG CONVERTER)
P1.3
P1.2 P3.2/INT0
P2.7
R18 2K7
4 13 5 14 R20
P1.3 P3.3/INT1 A1 VREF+
P1.4 5 14 P2.6 6
P1.5 P1.4 P3.4/T0 P2.5 A2 R19 2K7
6 15 7 15 2K7
P1.5 P3.5/T1 A3 VREF-
P1.6 7 16 P2.4 8
P1.7 P1.6 P3.6/WR P2.3 A4
8
P1.7 P3.7/RD
17 9
A5 IOUT
4 U2
P2.2 10
A6 LM741
AT89C51 P2.1 11 16
A7 COMP
P2.0 12 3
A8 VEE
C6
DAC0808 100nF
VCC=+12V
DIEN AP ANALOG
R21 Volts

-12V
2K7
+88.8
C7
100nF

RP1
+5V

C2
33p
2
3
AD0
AD1 MAÏC H ÑIEÀ U KHIEÅ N DAC (DIGITAL TO ANALOG CONVERTER)
4 AD2
+12V

5 AD3
X1 6 AD4 D1 RV2
7 AD5
R6
12MHz 2K7 5V 10K
C1 8 AD6
33p 9 AD7
C7 C4
+5V 10K 100nF 10uF DIEN AP CHUAN
U1
19 39 AD0 +88.8
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 C5 Volts
P0.1/AD1
37 AD2 100nF
P0.2/AD2
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3
C3 35 AD4
P0.4/AD4 U2
10uF 34 AD5 R5 2K7
P0.5/AD5
33 AD6 P1.7 5 14 R3
P0.6/AD6 A1 VREF+
9 32 AD7 P1.6 6 R4 2K7
RST P0.7/AD7 A2
P1.5 7 15
A3 VREF- 2K7
21 P1.4 8
P2.0/A8 A4
R1 22 P1.3 9 4 U3
P2.1/A9 A5 IOUT
10k 23 P1.2 10 DANG TIN HIEU ANALOG
P2.2/A10 P1.1 A6 LM741
29 24 11 16
PSEN P2.3/A11 P1.0 A7 COMP
30 25 12 3
ALE P2.4/A12 A8 VEE A
31
EA P2.5/A13
26 C8
27 DAC0808 100nF
P2.6/A14
28 VCC=+12V
P2.7/A15
R2 B
P1.0 1 10
-12V

P1.0 P3.0/RXD 2K7


P1.1 2 11
P1.2 P1.1 P3.1/TXD
3
P1.2 P3.2/INT0
12 C6
P1.3 4 13
P1.3 P3.3/INT1 100nF
P1.4 5 14
P1.5 P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
P1.6 7 16
P1.6 P3.6/WR
P1.7 8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
VCC=+5V
P1.7

P1.6

P1.5

P1.4

P1.3

P1.2

P1.1

P1.0
+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V

RP1 R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8


1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015

+5V
1

C2 2 AD0
R4
AD1
R5
33p 3 R6
4 AD2
AD3
R7
5 R8
X1 6 AD4
7 AD5
R9
12MHz
C1 AD6
R10 A A A A A A A A
8
33p 9 AD7 AD0 A B B B B B B B B
56
AD1 B C C C C C C C C
56
10K AD2 C D D D D D D D D
+5V U1 56
AD3 D E E E E E E E E
56
19 39 AD0 AD4
56
E F F F F F F F F
XTAL1 P0.0/AD0
38 AD1 AD5 F G G G G G G G G
P0.1/AD1 56
37 AD2 AD6 G
P0.2/AD2 56
18 36 AD3
XTAL2 P0.3/AD3
C3 P0.4/AD4
35 AD4 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
10uF 34 AD5
P0.5/AD5
33 AD6
P0.6/AD6
9 32 AD7
RST P0.7/AD7
21 ST
P2.0/A8
R1 P2.1/A9
22 EOC
MAÏ CH ÑIEÀU KHIEÅN ÑO NHIEÄ T ÑOÄ
10k 23 OE
P2.2/A10 U3
29 24 ALE
PSEN P2.3/A11
30 25 A0 OE 9 16
ALE P2.4/A12 OE VREF(-)

+5V
31 26 A1 12
EA P2.5/A13 VREF(+)
27 A2
P2.6/A14
28 D0 17 22 ALE
P2.7/A15 D1 OUT8 ALE A2 +5V
14 23
OUT7 ADD C
P1.0 1 10 D0 D2 15 24 A1
P1.0 P3.0/RXD OUT6 ADD B
P1.1 2 11 D1 D3 8 25 A0 U4
P1.1 P3.1/TXD OUT5 ADD A
P1.2 3 12 D2 D4 18 RV1
P1.2 P3.2/INT0 OUT4 OP07
P1.3 4 13 D3 D5 19 5
P1.4 P1.3 P3.3/INT1 D4 D6 OUT3 IN7 R17 20K
5 14 20 4
P1.4 P3.4/T0 OUT2 IN6
P1.5 6 15 D5 D7 21 3
P1.5 P3.5/T1 OUT1 IN5 39K
P1.6 7 16 D6 2
P1.6 P3.6/WR IN4
P1.7 8 17 D7 EOC 7 1 U2
P1.7 P3.7/RD EOC IN3 R18 +5V
IN2
28
OP07 10K C4
AT89C51 U3(CLOCK) ST 6 27
START IN1 10uF
10 26
CLOCK IN0
ADC0808 10K
R19 U5 R21
R20 OP07 39K
39K

2
C5
U6

V+
10uF
LM335

1
ADJ
RV2
20K

V-
3