Vous êtes sur la page 1sur 18

LIÊN KHÚC NHẠC PHIM

Am nhac: Trong Dai


Loi tho: Quoc Trong/Nguyen Duy/Pham Thanh Phong/Trong Dai
Chuyen soan: Tran Manh Hung

Full Score

11/2018
LIÊN KHÚC NHẠC PHIM Nhac: Trong Dai
Loi tho: nhieu tac gia
Andante {q = 75} A Arr.: Tran Manh Hung
b 4 œ . œj
Vb 4 Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ œ œ ˙.
Mai Hoa
œ œ œ œ œ
Gió trút lá, cho mùa thu thay áo Nhuộm một đời
b
Vocal Backgroud & b 44 Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œœœ œ œ œœœ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œœœœœ œ


b 4 œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
&b 4 Ó œ œœœœ œ œ œ œ nœ ˙ ∑ ∑
Flute
œ
f
œ œœœ œ œ œœœ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œœœœœ œ
3

b 4 œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
&b 4 Ó œ œœœœ œ œ œ œ nœ ˙ ∑ ∑
Oboe
œ
f 3

b 4
&b 4 Ó ˙ ˙ ˙ œ #œ ˙ n˙ nœ #œ ˙
∑ ∑
˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
Clarinet (Bb)
f
b 4
&b 4 Ó ˙
∑ ∑
˙ w œ œ œ œ ˙ ˙ w b˙ ˙ œ nœ ˙
French Horn (F)

f w
b
& b 44 Ó œ˙ œ ˙
˙ œ œ ˙
˙ ˙ ˙ œœ œœ # œœ œœ
œ˙ œ ˙
n˙ œ œ œ œ
˙ b ˙˙ œ œ
n œœ # œ ˙
∑ ∑
˙ œ˙ œ ˙ ˙
Tumpet
Alto Saxophone
f
œ œœœ œ œ œœœ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œœœœœ œ
b 4 œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
Violin I &b 4 Ó œ
œ œ nœ ˙ ∑ ∑
f 3

b 4 œ œ ˙ œ œ ˙
&b 4 Ó œ œ ˙ ˙ œ œ #œ œ
œ œ œ œ b˙ œ œ œ #œ ˙ ∑ ∑
œ œ
Violin II

f
? b 4 Ó ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ j ˙
b 4 ˙ œ œ œ ˙ œ œ œœ œ ˙ ˙ œ œ bœ. œ œ. œ #œ œ ∑ ∑
Cello
œ
f
œ œœœ œ œ œœœ œ
#œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ
b
& b 44 Ó œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œœœœœœ œ nœ ˙
Piano

œ
œœ
’’ ’ ’ ’’’’
Section Band Eb B b/D C m /E b G m /B b
3
Eb B b/D A b/C G m/B b
o
C# D 7 G m Eb ±
? b 4 Ó ˙ ˙ œ œ œ œ œ #œ œ ˙
Gm F C m6 D Gm F Gm

b 4 ˙ ˙ ˙ œ œ œœ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ∑ ∑
˙ œ

4 æX x x x x. x x x. x x x x x
ã 4 œ Œ Œ æ œ Œ Ó ∑ Ó Œ œ œ œ œ œ. œ œ Œ œ. œ œ Œ Ó Œ œ œœ œ œ œ Œ ∑ ∑
J J
Drum & Perc.
LIÊN KHÚC NHẠC PHIM 3

œ. œ
B

bb j 4 œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ ˙
rit. a tempo

œ œ ˙ Œ œ œ j 2 œ œ œ
œ. œ œ. œ ˙ Œ œ j œ œ œ ˙ 4 ˙ œ œ
11

M. Hoa V œ œ œ. œ 4 J œ œ œ œ J
vàng những đam mê Bao nhọc nhằn hằn trên lưng mẹ Những ưu tư phủ trắng mái đầu cha Mỗi căn nhà nơi bậc thềm xanh lá Ta bên nhau trong tất cả tình yêu Bao hoài niệm về trên phố
b 2 4
Vox. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑

b 2 4
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
11

Fl. 4 4

b 2 4 œœœ w
Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ œ œ œ
p
b 2 ˙ ˙
&b ∑ ∑ ∑ ∑ Ó ‰ 4 œ 44 w ˙ Ó ∑
œ œ œ #œ
Cl.

œœ
b p
2 4
F. Horn &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑

b 2 4
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
11
Tpt.
A. Sax. 4 4

b 2 4
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
11

Vln. I 4 4 w ˙ ˙ ˙ œ œ w
p
b 2 4
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4
w n˙ œ bœ ˙ bœ œ w
Vln. II

p
? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 4 w ˙
˙ w ˙ ˙
Vc. b 4 4

b
&b ’ ’ ’ ’ 42 ’ ’ 44 ’’ ’
11

’’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ’’ ’’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’
Band Bb ± Eb ± Eb ±
? b 2 4
Cm F C m7 D sus D Gm G7 Cm F F m7 G/F G m/D

b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
11

D. S. & P. ã 4 4
4 LIÊN KHÚC NHẠC PHIM

œ. œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ
œ œ œ œ
C
b ˙ œ œ œ œ œ œ œ w œ ˙. œ œ
Vb ‰ œ J J ‰
21

M. Hoa . J
cũ Chợt thấy lại mình trong mỗi sớm mai Nắng và gió khát một đời khát mãi Nhớ về những kỉ niệm đã qua Nghe như trong lòng tiếng thời gian Ngày lại

Vox. & bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ
b œ œœœ œ œ œ œœ
œœœœ
œ œ œœ j
&b œ‰Œ Ó ∑ Ó ∑ Ó œœ ‰ ∑ ∑
21

Fl.
J
p F
b œ œœ œ œ œ œ œ.
&b J‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ œœœœ Ó ∑ ∑ œ
Ob. J
F P
œœ œ œ w ˙ œ
b œ œ œ #œ œ œ J‰Œ
Cl. &b ∑ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
œ
Ó Œ œœœ
œ œj
‰ Œ Ó ∑
F
& bb ∑ ∑ Ó œ œ w œ œ ˙ j‰ Œ Ó ∑
F. Horn
œ #œ w œ œ œ
P F
b j j
&b ∑ ∑ ∑ ∑ Ó œœ .. œœ œœ œ œ ‰ Œ Ó ∑
œ œœ œ ˙˙
21
Tpt.

œ œ
F
A. Sax.

œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ. œ œ œ ˙ ˙
b œ #œ œ œ œ œ œ œ
&b w œ œ œ œ #œ œ J J Œ œ ˙ b˙
21

Vln. I w
F P
b
&b œ #œ
œ œ
w w œ
œ œ
œ ˙ ˙ Œ
œ w
w œ œ
Vln. II
w F P
? b œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ n˙ b˙ ˙ œ. j Œ œ
Vc. b œ œ œ œ œ ˙ ˙ n˙
F P
b
&b ’ ’ ’ Œ Û
21

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ gg | ’ ’ ’’
g o
Band /B b A
ø /E b
ø Eb ± Bb ±
? b ˙ ˙ œ
Cm /G F D sus D7 Gm /F E G m/D C m6 F9 B

b ∑ ∑ Ó ˙ n˙ b˙ ˙ ˙ ˙ Œ ˙ n˙

X x X x
∑ ∑ Ó Œ Ó œ Œ ∑ ∑ ∑
21

D. S. & P. 㠜
LIÊN KHÚC NHẠC PHIM 5

œ œ œ w w
D
b nnbbbb
rit. a tempo

V b œ. J ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ
29

M. Hoa b
ngày in dấu chân ai Bước chân mải miết không

Vox. & bb ∑ ∑ ∑ nnbbbbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑


U
> œ > >œ >œ w
œ j œœœœ œ œœœœœœ > œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ
bb ∑ ∑ ∑ nnbbbbb œ œ œ œ . œ
œ œ œ œ
29

Fl. &
f >> U
b nn b b b >œ œ œ œ n >œ œ œ >œ œ œ w
& b œ œ œ œ #œ w ∑ bb ∑ ∑ ∑ œœœ œœ œ
>f >
Ob.

b > œ œ >œ >œ U>œ


&b ∑ ∑ ∑ nnbbbbb ˙ œœ œ œ œ œ œ w
Cl.
œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œœœ œœ >œ œ
f > >
b nn b b b b ˙ U

&b ∑ ˙ b˙ b œœ œ n œ œ œ œ œ w
œœœœ œ œ
œœœœ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙œœœ œ œ œ >œ œ > >>
F. Horn

P f > >
b nn b b b œ œ œ j œœœœ œ œ œœœœœœ > >œ œ œ > œ œ >œ >œ U>œ w
&b ∑ ∑ ˙ œœ . œ œ œœœ œ
a2

bb œ œ
29

œ œ œ œ∑ œœ œ
Tpt.

F > U
A. Sax.

˙ f > œ œ >œ >œ >œ w


œœœ œ j œœœœ œ œœœœœœ > >œ œ œ >œ œ œ œ œ
bb œ œœ œ nnbbbbb œ œ
œœ . œ
œ œ œ œœœ
29

Vln. I & ˙ œ #œ ˙
f
b > œ œ >œ >œ U

&b ˙ ˙ nnbbbbb ˙ œœ œ œ œ w
œ œ œ œ œœœœ œœœœ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œ
œ œ œ >œ œ > œ œ œ
œ
Vln. II
f >
? b ˙ #œ œ œ œ ˙ œ œ bœ bœ nbb œ ˙ œ ˙ œ. œ œ œ n œ . >œ >œ U
b œœ nbbb œ ˙ ˙ œ œ w
>
Vc.
U
fRock Guit. > œ > >œ >œ w
œ œ œ œ œj œ œœœœœœœ > œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ
n b b b œ œ œ œ œ. j j
b n b b œ œ
&b ’ ’ ’ ’ Û Û | Û Û | œ œ œ
29

C#
o Eb /B b Ab Db A b/C G b/B b D b/A b A b Gb ± E b m7 E b m/G b E b/G Ab
œ bœ bœ œ œ n b >œ >œ U
Band
? b ˙ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ nœ.
Cm D7 Gm /F Cm F m7 F m7

b #œ œ œ œ n b bbb ˙ ˙ ˙ œ.
˙ œ œ w
>
j
x x x x x x xxxxxxx x x x x x x. œ œ œ x x x x x x x œ x. x x x x. x
∑ œ œ œ Œ ∑
29 Fill

ã ’ œ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
J
D. S. & P.
6
6 LIÊN KHÚC NHẠC PHIM

œ œ œ œ œ. œ
E F
bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
V b b b œ. j
œ œ œ
œ œ
œ ˙
œ œ œ ˙ ˙. ‰ œ
œ
œ œ. œ œ w J
M. Hoa
œ J J
dừng Mình ai lặng lẽ trên dường cầu sinh Đen với trấng chưa từng ai biết Dẫu nhọc lòng đâu tiếcthân trai Đường quê sải cánh xa mờ hồn quê vẫn ngọt như lời mẹ ru Tre xanh tự bao giờ thân
bb
Vox. &bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
& b bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
37

Fl.

b
Ob. & b bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

bb w
Cl. &bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F
F. Horn & bbbb b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ w
p F
bb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
37
Tpt.
A. Sax.

bb œ œ
&bbb ∑ ∑ ∑ œ œ œ w
37

œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . .
Vln. I

F
b
& b bbb ∑ ∑ ∑ Ó Œ
w œ œ œ œ
bœ w w œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vln. II

F
? bb ∑ ∑ ∑ œ œ ˙. œ w ˙ ˙
w œ. ‰ Œ Œ ‰ œœ
..
Vc. bbb œ œ J
F
bb
& b b b œœœ . œœ œ œœ˙ œœ œœ œœ œœ œœ Û Û Û Û Û Û Û Û ÛÛÛÛ
37

’ ’ ’’ ’ ’’ ’ ’’’’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’’
œ. œ˙
Band D b2
J E bm7/D b A b/D b
JE bm7/D b D b2 E b m7/D b F 7/C B b m D b/A b D b 7 Gb E bm E b7 Ab D b4 D b D b2 D b Gb

? bb œ Œ ‰ œœ
’’’’ J ‰ Œ
Rock Guit. follow bass

bbb ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’’ ’ ’’ ’ ’’’’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’’

’’’’ Û ‰ Œ Œ ‰ ÛÛ
37 Fill

㠜
f
œ œ
f ’ ’ ’’ ’ ’ ’’ ’ ’’ ’ ’’’’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’’
J
D. S. & P.
LIÊN KHÚC NHẠC PHIM 7

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ
G
bb œ œ
Vbbb œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ w œ œ
46

M. Hoa
J J œ.
gầy guộc lá mong manh Ở đâu tre cũng xanh tươi cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu Khát khaosống ngàn thu thoả chí Cánh chim bằng trong gió tung bay
bb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ œœ
œ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ
œœ œœœ œœ œœ œœ
œœ
œ œœ œ œ œœ œœœ œœ œœ œœ
œ œœ œœ œ œ œ œ
Vox.
œ œ
œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
Khát khaosống ngàn thu thoả chí Cánh chim bằng trong gió tung bay
b
& b bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ ≈ Œ ≈ ≈ Œ
46

Fl.
f
b œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. . . .
Ob. & b bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ ≈ Œ ≈ ≈ œ≈œ œ Œ
f
˙ œ n˙ ˙ œ
bb ˙ œ œ œ œ œ œ œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. Œ œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. Œ
Cl. &bbb
f
& bbbb b ˙ œ ˙ œ œ n˙ ˙ œ œ
F. Horn
œ œ œ w ˙ ˙
f
bb œœ ˙
a2

œ œ œ
&bbb ∑ ∑ ∑ œ œ . œ. œ œ . œ. œ œ . œ. œ œ Ó ∑
46
Tpt.
A. Sax.
F f
bb œ œœ w ˙ ˙
œ œ œ œ
& b b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ . œ. œ œ . œ. œ œ . œ.
46

œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . n œ. œ. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vln. I
f
b
& b bbb œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ œ
œœ w ˙ ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vln. II
. . . f
. œ
? b b œ. ‰ Œ
bbb J ‰ œJ ≈ œj. œ. ‰ Œ Œ ‰ œ œ. œ. ‰ ‰ œ. œj ‰ Œ œ- œ- œ- œ bœ œ œ œ œ ˙
œ
Vc.
. J . . ˙
f
bb
&bbb Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û ’
46

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Band E b m7 B b7 E bm E b7 Ab D b4 Db D b2 Db Gb E b m7 Ab

? bb œ ‰ Œ ‰ œJ ≈ œj. œ ‰ Œ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œ œj ‰ Œ
F m7 /F

bbb J Œ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
J
x x
Û ‰ Œ ‰ Û ≈ Û. Û ‰ Œ Œ ‰ ÛÛ Û ‰ ‰ Û Û ‰ Œ œx x x x œx x x x œx x x x œx x
46 Fill

ã ’ ’ ’ ’ œ.
J J J J J
œ ‰ œ
J
œ Œ œ ‰ œ
J
œ Œ
D. S. & P.
8 LIÊN KHÚC NHẠC PHIM

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ˙.
b b b œJ
H

b J J J œ œ œœ w ∑ nnnnnbb ∑ ∑ ‰œ œ œ œ œ
52

M. Hoa V b J œ
Ân nghĩa chia sẻ nhân thế Ngàn năm xin hiến tùng thông cho đời Đừng làm đau đớn trái tim
bb j j j j nnnnnbb
& b b b œœ œœœ œœ œ œœ œœœ œœœ œœ œœ
œ œœ œœœ ... j ˙
œœ ˙˙ ... œœœ œ œ ww
∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œœ œ œ œ
Vox.
œ w
œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œœ œœ œ œœœœœœ # >œ >œ >œ
œœœœ
œ ˙ œ
Ân nghĩa chia sẻ nhân thế Ngàn năm xin hiến tùng thông cho đời

b bb ≈ ≈ Œ ≈ ≈ Œ ≈ ≈ Œ ‰ œ œ w nnnnnbb ‰ ≈ J‰ Œ Ó
b
52

Fl. & b
ƒ
b œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. Œ
& b bbb ≈ ≈ Œ ≈ ≈ Œ w w nnnnnbb ˙ ˙ ˙ œœ j
# œ >œ >œ ≈ œ œ œ ‰ Œ Ó
>
Ob.

b b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. Œ œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. Œ nnnnnbb
&bbb ≈ ≈ ≈ ≈ w w ˙ ˙

œ œ œ œ j‰ Œ Ó
˙ >> > œœœ œ
Cl.

bb nnnnnbb
&bbb w w œ œ œ œ
˙
w œ
‰ j
œ œ œ ≈ j‰ Œ Ó
œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œœœœ
F. Horn

>>> œ
˙ œœ œœ œ
bb œ œ œ œ ˙ ‰œœœœœœœ w nnnnnbb ‰ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ j
a2

&bbb ∑ ∑ # œ >œ >œ ≈ œ œ œ‰ Œ Ó


52
Tpt.
œ œ œ œ œ œ w œ
A. Sax.
>
ƒ œœœœœœ
bb
w œ œ œ œ. w œœ œœ œ œ ˙ # >œ >œ >œ œ œ
&bbb J J œ ‰ œ œ w nnnnnbb ‰ ≈ œœ j
œ‰ Œ Ó
52

Vln. I J
ƒ
b j j nn b
& b bbb w œ œ œ œ. œ
j w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n n nb œ œ œ œ œ œ œ œ≈œ j‰ Œ Ó
œ œ >> > œœœ œ
Vln. II
ƒ
? bb ˙ œ œ œ- . œ- ˙ œ- . œ- œ ˙ ˙ >œ n >œ # >œ ≈ œ œ œ
Vc. bbb J J ˙
˙ ˙ ˙ ˙ nnnnnbb œ j
œ œ‰ Œ Ó
ƒ
bb nnnnnbb ’ ’ ’ ’ ˙ œœ j
&bbb ’ # œ >œ >œ ≈ œ œ œ ‰ Œ Ó
52

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
>
Band Gb E b m7 A b4 Ab Db B b m7 D b/A b Eb

? bb œ ˙ œ nœ #œ ≈ œ œ œ œ j‰
/F F m/C Gm D m7/F D Gm

bbb ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ˙ ˙ ˙ ˙ nnnnnbb œ ˙
œ
Œ Ó

x x x x x x x x x x x x x x œœ xx
œx x x x œx x ’ ’ Û Û Û ≈ Û Û Û Û Û ‰ Œ Ó
52 Fill Fill

ã ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ œ œ œ
œ ‰ œ œ Œ œ ‰ œ œ. œ Œ œ
œ
J J
œ ‰ œJ œ Œ J
D. S. & P.
LIÊN KHÚC NHẠC PHIM 9

b ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
Vb œ œ œ œ œ œ œ œ
60

M. Hoa
˙. œ œ J
cha Ngôi nhà xưa vẫn âm thầm bước chân con thời thơ dại Mái trường xưa đâu đây vẫn lanh lảnh vọng tiếng cười vui Gió bão bay qua ngôi nhà cúi đầu xót xa Nghe từng bước chân qua bước chân nào của

Vox. & bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
60

Fl.

b
Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
Cl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
F. Horn &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
60
Tpt.
A. Sax.

b
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
60

Vln. I

b
Vln. II &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vc. b

b
&b ’
60

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’’’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ’
Band Eb ± Bb ± Eb ± Ab ± ø Bb

? b
C m6 G m(add 9) Cm F7 A Cm

b ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’’’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ’
o
60
x x hx x x x hx x x x hx x x x hx x
ã œ. œ ‰ ‰. œ œ ’’’’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ’
R Œ œ ‰. œ œ
R ≈ œJ .
D. S. & P.
10 LIÊN KHÚC NHẠC PHIM

œ. ˙ œ
I
b w œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ
Vb ‰ œ œ œ œ J ˙ ˙ ‰ œ œ œ œ œ
67

M. Hoa œ
con Đừng làm xao động trái tim em Em muốn giữ tiếng đàn từ thuở ấu thơ Âm thanh của lá rơi xuống sân nhà Vẫn đọng lại trái tim

Vox. & bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b œ œœ ˙ œ œ w
&b Ó œ Ó ∑ ∑ œ œ ∑
67

Fl.

P
b
Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b œ Œ œ w œ œ
Cl. &b œœœœ ∑ œ œ œ ∑ ∑ œ œ
P
bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F. Horn &

b
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
67
Tpt.
A. Sax.

b j j
& b wæ˙ Ó œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ- œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
67 Div.

#˙ ˙ œ-
Pæ æ
Vln. I

P
b
& b wæ Ó ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ. œ œ. ‰ œ. œ œ. ‰
Div.

w ˙˙ œ. œ œ. œ. œ œ. œ. b œ œ. œ. œ œ œ . œ. œ œ. œ. œ œ. œ. n œ œ. œ. œ œ œ .
. . . - . .
Vln. II

P P . . . . - .
? b wæ ˙ œ. ‰ ‰ . œ. œ. ‰ Œ œ. ‰ ‰ . œ. œ. ‰ ≈ œ- . j r j j r j j œ. ‰ ‰ . œ. œ. ‰ ‰ œ.
Ó b œ. ‰ ‰ . œ. n œ. ‰ Œ n œ. ‰ ‰ . œ. œ. ‰ ≈ œ- .
Div.

b ˙ J RJ J R J J J R
w
Vc.

P P
b
&b ’ ’ ’ ’ Ó
67

| ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Band Eb ± ø Eb 9 ± Ab ± ø /E b

? b
D4 D Gm D A G/B Cm F /D

b ’ ’ ’ ’ | Ó ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
o
x x hx x x x hx x x x hx x x x hx x
Û ‰ Œ Ó
67 Fill

ã ’ ’ ’ ’ œ. œ ‰ ‰. œ œ Œ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
J R
œ ‰ . œR œ ≈ œJ .
D. S. & P.
LIÊN KHÚC NHẠC PHIM 11

œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ
J
b œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ
Vb œ œ œ œ ‰. R
74

M. Hoa

em bao nhiêu năm sau sẽ hoá thành bài ca Đừng làm đau khổ trái tim nhau Sao anh không dang rộng vòng tay Sao anh không níu giữ ngôi nhà này Trái tim cha buồn phiền trái tim em đắng

Vox. & bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ w œ
&b
b ∑ œ œ J ‰ Œ Ó ∑ ∑
74

Fl.

b œ œJ ‰
Ob. &b ∑ ∑ Ó œ œ Œ Ó ∑ ∑
P
b w œ œJ ‰
Cl. &b ∑ Ó
œ œ
Œ Ó ∑ ∑

b
&b ∑ ∑ Ó j‰ Œ Ó ∑ ∑
˙ œ
F. Horn

P
b j
&b ∑ ∑ Œ œœ ‰ Œ Ó ∑ ∑
74
Tpt.
A. Sax. œœ ˙˙
P
b j j j
& b œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ- œ ‰ Œ Ó Ó œœ Œ Ó œœ Œ
74 Div.

œ- - -
fl
Vln. I
F
b j‰
&b ‰ ‰ ‰ ‰ Œ Ó Ó Œ Ó Œ
Div.

œ. œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ . œ œœ # n œœ-
. . - -
Vln. II
. . - fl F
? b œ‰‰
b . œ.
j
œ. ‰ ≈ œj. œ. ‰ ‰ . œ. œ. ‰ Œ j
œ. ‰ ‰ . œr œ. ‰ ≈ œ- . œ̆ ‰ Œ Ó Ó œ- Œ Ó # œ- Œ
Vc.
- J RJ . J J J
F
b
&b ’ ’ Û ‰ Œ Ó Ó Œ Û Ó Û Œ
74

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
J
Band /B b
ø Bb Eb C#
o
? b
Cm A D4 D C m7

b ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Û ‰ Œ Ó Ó Œ Û Ó Û Œ
J
x x
Û ‰ Œ Ó Ó ‰. œ œ œ Œ ‰. œ œ œ Œ
74

ã ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
J
D. S. & P.
12 LIÊN KHÚC NHẠC PHIM

b ˙. œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙ œ nn w œ
K

b J œ œ œ œ œ ˙ j
œ œ œ J J‰ Œ Ó
80

V œ œ œ œ.
œ
M. Hoa

cay Cha chạm vào loang lổ rêu phong mơ các con trở lại Về lại mái nhà xưa về với tiếng cười thuở thơ ấu

& bb ∑ ˙ ˙˙ ˙˙ Œ œœ œœ œœ
j n
œœ n ww
j
œœ ‰ Œ Ó
Vox.
n ˙˙ ˙ ˙˙ ˙ œ œ œ ˙˙ œœ .. œ w œ
˙ ˙ œ.
œ ooh˙
#œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
hoo ooh hoo các con trở về thuở thơ ấu
b ‰J nn ‰ .
&b Ó Œ ≈ Ó Ó Œ Ó ∑
80

Fl.
F f
b ≈ . œ. # œ. œ. œ. œ. .œ œ. œ. n ˙ œ œœœ œ
& b œ œ . œ. œ. Ó Ó ‰J Œ Ó ∑ nn ‰ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
Ob.
œ. œ. . œ
F f
b ≈#œ œ œ
#œ œ ˙
œ
‰œ œœœ nn ‰ .
Cl. &b Ó œ Ó Ó
J
œ Œ Ó ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
F f
bb Ó ‰ j nn ‰ .
F. Horn & ˙ #˙ w ˙ ˙ œ œ œ. ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
F f
b w œœ j
&b w n ww œœ ˙˙ Ó ‰ œœ œœ œœ .. ˙ nn ‰ . œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ ..
80
Tpt.
˙ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ
œœœœ œœœœ
F f.
A. Sax.

. œ. œ œ. œ. . . b œ. œ.
b .
œ. œ. # œ œ. œ. œ .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ . œ. . œ . n œ. .
œ œ œ œ .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ.
. . .
œ. œ. œ œ. œ. œ. n n œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& b ≈ œ œ. œ. œ. œ.
80

.
Vln. I

f
b n
& b ‰ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ n œœ œœ
œ. œ. œ. . . œ.œ œ.œ ‰ œ
b œ. œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ
. .
‰ œ
œ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œ
œ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . œ. œ. . . . . . .. œ. œ. œ
Vln. II

f
œ. œ. œ. n œœ. œœ. ≈ œœ. œœ. œœ. œœ- .. œ. œ. œ. œ. œ. œ- .. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. .œ œ. œ. œ. œ- . œ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œ. œ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ œ .
? b Œ œ ≈ œ œJ ‰ œœ œ ‰ œ ≈œœ‰ œ ‰ œ ‰ œ ≈ œ œ ‰ œ œ . nn œ
Div.

b œ ‰ œ ‰ œ ‰ J ‰ J ‰ œ ‰ J œ œ œ.
Vc.
J J J J
f
b nn | Û Û.
&b ‰ Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û
80

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ |
Band Eb Bb Eb

? b ‰ Û Û Û Û Û Û
D4 D7 G G7 Cm F F9 G F C G F C

Û nn œ . œ œ œ . œ œ œ r œ
b ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ œ .. œœ œ .
o
x x hx x x x x x xx x x x x
hx x x x hx x x x hx x x x œx x x x œx x
80 Fill Fill

ã ’ ’ ’ ’ œ. œ ‰ ‰. œ œ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ œ œ
R Œ œ ‰ . œR œ ≈ œJ . œ. œ ‰ ‰. œ œ
R Œ œ ‰ . œR œ ≈ œJ .
D. S. & P.
LIÊN KHÚC NHẠC PHIM 13

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ ‰
87

M. Hoa V œ œ

j
Chuyện

j œ. j œ. j œ. j
& œœ .. œ œ œœ .. œ œ œœ ˙˙ œœ .. œ œ œ œœ œœ .. œ œ œ œœ œœ ˙˙ ww œœ ‰ Œ Ó
œ. œœœ œœ .. œœ œœ œ . œœ œœ œ ˙ œ. œœœ œœ .. œœ œœ œœœ ... œœ œœ œœ œœœ ˙˙ œ. œœœ œœ .. œœ œœ œœ œ œ ˙ w œ
Vox.
˙
˙ . œ-
œ ˙ œ œ
Trên trời cao có nỗi đau nào rơi xuống cho mảnh đất đang hồi sinh từng ngày Bóng thời gian cứ đổ dài theo năm tháng
j
Ó Ó ‰ œ œ œ œ. Ó Ó ‰ J œ. ˙ Ó ∑ Ó ≈ œ. œ œ. œ. œ w
87

Fl. &

j œ ˙ œ œ . œ-
dim.

Ob. & ˙ Ó Ó ‰ œ œ œ œ. Ó Ó ‰ J œ. ˙ Ó ∑ Ó ≈ œ. œ œ. œ. œ w
dim.

˙ Ó Ó ‰ j Ó Ó ‰ œj œ . Ó Ó ≈ j‰ Œ Ó
& œ œ ˙ œ ˙ œ œ- œ w œ
œ œ œ. œ. . œ. œ.
Cl.

j‰ Œ Ó
dim.

˙ ˙ ˙ ≈
& ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ- œ w œ
œ. . œ. œ.
F. Horn

j œ ˙ œ œ j
˙ ‰ œ œœœ œ ˙ ‰ œ œ œ .. ˙
dim.

Ó Ó Ó Ó Ó œœ ‰ Œ Ó ∑
œœ œœ œœ œœ ˙˙
87

& ˙ œ J œ ˙
Tpt.

œ œ œ.
A. Sax.

œ. œ. œ œ œ. œ œ œ ˙ œ. œ .. œ œ. œ œ œ œ ˙ œ. œ. œ œ œ œ œ ˙ w w
œ œ R œ J
87

Vln. I & J J J
dim.

& œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ ˙˙ ww ww
Vln. II
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ dim.
? œ .. œ œ œ. œ œ œ . œ œJ œ œ b œ œ .. œ œ œ. œ œ œ. j
œ œ œ. œ .. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ w w
Vc. R J R J R J
dim.
87

& ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ |

j ˙ w
Band
? j j
G F G Am G F G C G F G A5

r j r j œ œ œ. r j
œ .. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ b œ œ .. œ œ œ. œ œ œ. œ .. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. ˙
xxxx x xxx x x œx x x œ x œx x x
Œ Ó
87 Fill

ã œ œ. œ œ œ œ œ œ ‰. œ ‰ œ Œ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’
‰ R ‰ JŒ R J
œ
D. S. & P.
14 LIÊN KHÚC NHẠC PHIM

œ ˙.
L
j j j j ˙
V œ œ. œ œ œ ˙. ‰ œœ j j œ ˙. œ œ œ. J œ œ
M. Hoa
œ
j
œ œ. œ œ
hôm qua chuyện ngày nay như dòng đời dài theo năm tháng Kể làm chi chuyện đã qua nhưng từ

Vox. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
95

Fl. &

Ob. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

F. Horn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
95
Tpt.
A. Sax. &

& œ. ≈ œ ≈ ≈ œ. ≈ ≈ r‰ œ. ≈ œ ≈ ≈ œ. ≈ ≈ r‰ œ. ≈ ≈ ≈œ≈ œ ≈ r‰ œ. ≈ œ ≈ ≈ œ. ≈ œ ≈ œ œ. œ. ≈ ≈ ≈ œ. ≈ œ ≈ r ‰ œ. ≈ œ ≈ ≈ œ ≈ œ œ ≈ r ‰
95

œ . œ œ œ. œ. œ œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. œ. . œ. . œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. . œ. . œ. . . œ.
Vln. I
F . . . .
Vln. II & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vc.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

95

&’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Band ±
?
Am F G Am Dm Em

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
o
95
x x x hx x x h x hx x x x x hx x x h x hx x
ã œ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
‰ . œR ‰ œJ Œ œ œ ‰. œ ‰ œ Œ
R J
D. S. & P.
LIÊN KHÚC NHẠC PHIM 15

œ œ œ. œ œ œ œ
M
j ‰ œj j œ œ. œ œ œ
V œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ J J
3

œ. ˙.
101

M. Hoa œ ˙. J J J
đâu quá khứ vẫn dội về trong ta Nơi đây cha ông ta đã sinh ra Nơi đây cha ông ta giữ đất với bàn tay rắn

Vox. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
101

Fl. &

Ob. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

F. Horn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
101
Tpt.
A. Sax. &

& œ. ≈ œ ≈ ≈ œ. ≈ œ œ. ≈ r ‰ œ. ≈ ≈ ≈ œ ≈ ≈ œ œ. ≈ ≈ ≈ œ. ≈ ≈ r‰ œ. ≈ œ ≈ ≈ œ. ≈ ≈ r‰ œ. ≈ ≈ ≈ œ ≈ œ ≈ r‰ œ. ≈ ≈ ≈ œ. ≈ œ ≈ œ œ.
101

œ. . œ. œ. . œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. .
Vln. I

∑ ∑ Œ Œ Œ ≈ j. Œ Œ Œ ≈ j
pizz.

& œ œ œ œ. œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œœ .. œœ
Vln. II
œ œ
F j
j j j
? œ ‰ œœ Œ œ œ Œ ‰ œ Œ
pizz.

∑ ∑ œ Œ œ Œ ‰ œ Œ œ œ Œ ‰ œ Œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
Vc.
F
101

&’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Band ±
?
G F add9 G Am F G C

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
o
101 Fill
x x x hx x x h x hx x x x x hx x x h x hx x
ã ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
œ ‰ . œR ‰ œJ Œ œ œ ‰. œ‰ œ Œ
R J
D. S. & P.
16 LIÊN KHÚC NHẠC PHIM

˙ œ œ œ œ ˙.
‰ œj œ œ j
œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ
J w
107

M. Hoa V J J J J
chắc đôi chân trần vạm vỡ Chuyện hôm qua chuyện tình của chúng ta có lúc khát khao có lúc đớn đau

Vox. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ
˙ w œ œœ œœR
& Ó ∑ Œ ‰ œ R≈‰ Œ Œ ‰ œœ ≈‰ Œ ∑
107

Fl.
P F F œ œ œR
˙ w œ œœ≈ œœ œ R≈ ‰ Œ œ œ œ ≈ œœœœœœ
Ob. & Ó ∑ ‰
œ œ œ ‰
œœ
œ ≈ œ œ ≈‰ Œ Ó
œ
P F F
œ œ
& Ó ˙ w ∑ ‰ œœ R ≈ ‰ Ó ‰ œœR ≈ ‰ Ó ‰ j œ œ ˙
œœ œœ œ >œ >
Cl.
P F F
& ˙ ∑ ∑ ∑ ‰ j œ œ ˙
˙ w œ >œ >
F. Horn

p F
& ˙˙ ww ∑ ∑ ∑ Ó ≈ œ œœ œœ œ œœ œœ
107
Tpt.
˙˙ œœ œ œ
p F
A. Sax.

œ . œ.
& œ. ≈ ≈ ≈ œ. ≈ œ ≈ œ œ. œ. ≈ œ ≈ ≈ œ. ≈ œ œ. ≈ œ œ. . œ. ≈ œ ≈ ≈ œ. ≈ œ ≈ œ œ. œ. ≈ œ ≈ ≈ œ. ≈ œ ≈ œ œ. œ. ≈ œ ≈ ≈ œ. ≈ œ œ. ≈ œ œ. œ. œ. ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ
107

œ. œ. œ. œ. œ. . œ. . œ. . œ. œ. . . œ. . œ. œ. œ. . œ. . œ. . œ. œ. œ. . œ. . œ. . œ. œ. . . œ. œ. œ.
Vln. I

& Œ Œ Œ ≈ j. ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
arco

œœ œ œ œ. œ œ ≈œ œ≈œ œ≈œ œ ≈ œ œ≈œ œ≈œ œ≈œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ


œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vln. II
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . . . .
j j j j j j j j j j
? œ œ ‰ œ ‰
arco

Œ ‰ œ Œ œ œ Œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ Œ Œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
Vc.

107

& ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Band ±
?
F G A5 Am F G C

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
o
107 Fill
x x x œx x x œ x œx x x x x œx x x œ x œx x Fill

ã ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
œ ‰ . œR ‰ œJ Œ œ œ ‰ . R ‰ J Œ
œ œ
D. S. & P.
LIÊN KHÚC NHẠC PHIM 17

œ. œ. œ œ. œ œ œ ˙ œ. œ. œ œ. œ œ œ œ ˙ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ ˙ œ. œ. œ œ .œ œœ œ
N

œ J œ J œ œ œ ˙
M. Hoa V J J J J
Như tình yêu đất và người say dắm bên dòng sông khi giông tố khi hiền hoà Trên trời cao có nỗi đau nào rơi xuống cho mảnh đất đang hồi sinh từng ngày

j œ. j j œ. j j œ. j œ.
& œœ .. œ œ . œ œ œœ ˙˙ œœ .. œ œœ .. œœ œœ œœ œ ˙ œœ .. œ œ œœ .. œ œ œœ ˙˙ œœ .. œ œ œ œœ œ ˙˙
œ. œœœ œœ .. œœ œœ .. œœ œœ œ ˙ œ. œœœ œœ .. œœ œ . œ œ œ œœ ˙˙ œ. œœœ œœ .. œœ œœ œ . œœ œœ œ ˙ œ. œœœ œœ .. œœ œœ œœœ ... œœ œœ œœ œœ
Vox.
˙
œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ
Như tình yêu đất và người say dắm bên dòng sông khi giông tố khi hiền hoà Trên trời cao có nỗi đau nào rơi xuống cho mảnh đất đang hồi sinh từng ngày
j j
∑ Ó ‰ œ œ œ œ. Ó Ó ‰ J œ. ˙ Ó Ó ‰ œ œ œ œ. Ó Ó ‰ J œ.
113

Fl. &

˙ j œ ˙ œ œ j œ ˙ œ œ
Ob. & Ó Ó ‰ œ œ œ œ. Ó Ó ‰ J œ. ˙ Ó Ó ‰ œ œ œ œ. Ó Ó ‰ J œ.

& ∑ Ó ‰ j Ó Ó ‰ œj œ . Ó Ó ‰ j Ó Ó ‰ œj œ .
œ œ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ
œ œ œ. œ œ œ.
Cl.

F. Horn & ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙˙ j œ ˙ œ œ j œ ˙ œ œ
Ó Ó ‰ œ œœœ œ ˙ Ó Ó ‰ œ œ œ .. ˙ Ó Ó ‰ œ œœœ œ ˙ Ó Ó ‰ œ œ œ ..
113

& œ J œ ˙ œ J œ
Tpt.

œ œ œ. œ œ œ.
A. Sax.

œ. œ. œ œ. œ œ œ ˙ œ. œ. œ œ. œ œ œ œ ˙ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ ˙ œ. œ .. œ œ. œ œ œ œ ˙
œ J œ J œ œ R
113

Vln. I & J J J J

& œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
Vln. II
œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
œœ œ œœ œ
œ œ œœ œ œœ œ
œ œ
œœ œ œœ œ
œ œ œ œ
œœ œ œœ
œ œœ œœ œ œœ œ
œ œ

? œ .. œ œ œ. œœ œ . œ œJ œ œ b œ œ .. œ œ œ. œ œ œ. j
œ œ œ. œ .. œ œ œ. œ œ œ . œ œJ œ œ b œ œ .. œ œ œ. œ œ œ. j
œ œ œ.
Vc. R J R J R J R J
113

& ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

j j
Band
? j j
G F G Am G F G C G F G Am G F G C

r j r j œ œ œ. r j r j œ œ œ.
œ .. œ œ œ. œœ œ. œ œ œ œ b œ œ .. œ œ œ. œ œ œ. œ .. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ b œ œ .. œ œ œ. œ œ œ.
xxxx x xxx xx xxxx x xxx
œx x x œ x œx x x x œx x x œ x œx x
113 Fill

ã œ œ. œ œ œ œ œ œ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ œ œ œ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
‰ R ‰ JŒ ‰ . œR ‰ œJ Œ œ ‰. œ ‰ œ Œ
R J
œ œ ‰. œ ‰ œ Œ
R J
D. S. & P.
18 LIÊN KHÚC NHẠC PHIM

œ. œ. œ œ œ ˙ w ˙ œ
O

œ J œ œ J ‰ Œ ∑ ∑
M. Hoa V J

j
Bóng thời gian cứ đổ dài theo năm tháng

j œ j
& œœ .. ˙˙ ww ˙˙ œœ ‰ Œ ∑ ∑
Vox.
œ. œœ œœ ... œ œ
œœ œœ œœ œœ
œ
œœ
œ ˙ w ˙ œ
œ œ >œ
>œ > . . >œ . >œ œ . œ # œ > œ œ >œ œ . w
œ œ œ. œ. œ œ . œ # œ >œ œ œ >œ œ . œ œ >œ œ œ. >œ ˙ .
œ œ œ œ œ >
œ .
œ œ œ
Bóng thời gian cứ đổ dài theo năm tháng

& ˙ Ó Ó ≈ ≈ œ
121

Fl.
ƒ
> > > . > > > > > > >œ w
& ˙ Ó Ó ≈ œ œ. œ œ. œ œ . œ # œ œ œ. œ œ œ . œ œ œ œ œ. œ ˙ ≈ œ œ. œ œ. œ œ . œ # œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ.
Ob.
œ > > œ
ƒ
& ˙ Ó Ó
Cl.
˙ w w ˙. œ- œ- œ. œ w
ƒ
& ˙ ˙ ˙
F. Horn
#˙ ˙ #œ œ #w ˙ #œ œ- œ- œ. œ w
ƒ a2 >œ
> > > . > > > > > > w
˙ Ó Ó ≈ œ œ. œ œ œ œ . œ # œ œ œ. œ œ œ . œ œ œ œ œ. œ ˙ ≈ œ œ. œ œ. œ œ . œ # œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ
121
Tpt.
& ˙ œ œ
A. Sax.
ƒ > >
.
œ. œ
œ. œ œ œ œ œ ˙˙ ww ww ˙˙ .. # œœ œœ œœ œœ ww
J
121

Vln. I & J æ æ æ æ
ƒ
& œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ ˙æ ˙æ œæ œæ wæ ˙æ œæ œ œ œ œ w
Vln. II
œ œ œ œ œœ œœ # ˙ ˙ #œ œ #w ˙ #œ œ œ œ. œ w
ƒ
? œ .. œ œ œ. œ œ œ ˙ w w ˙.
Vc. R J æ æ æ æ œ- œ- œ. œ w
ƒ
Û Û Û Û
121

& ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ |
Band
? j
G F G A A4 A A2 A A4 A A2 A

r j œ œ œ. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ œ œ œ œ w
œ .. œ œ œ. œ œ œ.
x

121

D. S. & P. ã ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ œ œ œœ œ œ œ

Vous aimerez peut-être aussi