Vous êtes sur la page 1sur 8

Ets i seràs

Elies Espí Novell

Octubre 2008
Ets i seràs
Elies Espí Novell
Moderato (q = 70)
b ˙ œ œ
Soprano & b b 44 ∑ ∑ ˙ œ œ b˙ œ œ
P
Quan em cap - bus - soen el mar dels teus

b 4
Alto &bb 4 ∑ Œ
˙ œ ˙ œ œ ˙ œ bœ ˙ bœ œ
π P
Quan, quan, quan em cap - bus - soen el mar dels teus

b 4 ˙ œ œ
Tenor Vbb 4 ∑ ˙ n˙ nœ nœ n˙ œ nœ b˙
π P
? b b 44 Ó œ
œœ œœ œœ œ
nœ œ œ œ œ Œ bœ
divisi a 2 Quan, quan, quan em cap - bus - soen el mar dels teus

˙ œ œ b˙ bœ
tutti
Bass b w ˙ ˙
π P
Quan em cap- bus - so, quan en el mar, el mar dels teus

b b˙.
& b b b˙ œ œ ˙ b˙ œ n˙ œ Œ Œ n˙ #œ
6

ulls des - co - brei - xo nous pai - sat - ges. Geo - gra -

b
A &bb ˙ œ bœ ˙ b˙ b˙ ˙ n˙ œ
Œ Ó #œ nœ
ulls des - co - brei - xo nous pai - sat - ges. És la

b bœ œ
T V b b b˙ ˙ ˙ œ œ œ nœ ˙ œ Œ Œ ˙ œ

,
? bb œ œ b˙ bœ œ œ œ ˙ #œ œ œ
ulls des - co - brei - xo nous pai - sat ges. Geo - gra -

B b ˙ #œ œ nœ œ nœ
ulls des - co - brei - xo nous pai - sat - ges, nous pai - sat - ges. Geo - gra -
2 Ets i seràs

b ˙ ˙ b˙ 32 b ˙ œ Œ n˙ 44 ˙ œ nœ
&bb n˙
11

F p
fi - a queem des - - - ar - ma. La me - va ú -

b 32 44
A & b b œ #œ nœ œ nœ nœ œ nœ b˙ œ Œ
œ œ œ œ œ œ
F p
te - va geo - gra - fi - a queem des - ar - ma. Dei- xa'm dir - te queets la

b 32 b ˙ 44 œ œ ˙
T V b b nœ nœ #œ œ n˙ œ nœ œ Œ ˙
F p
? bb n ˙ 32 44 ˙
fi a queem des - - - ar - ma. La me - va ú -

b ˙ œ nœ b˙ ˙ œ Œ ˙
B
˙
F p
fi - a queem des - - - ar - ma. La me - vaú -

b ˙ ˙ ˙ ˙ œ bœ œ ˙ œ œ
&bb œ ˙
15

S ˙
ni - ca ter - ra. Res - se - guei- xoamb dits el teu -

b
&bb Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
œ œ œ œ ˙ œ
A

me - vaú - ni - ca ter - ra. Res - se - guei- xoamb dits i lla - vis el teu

b b˙ bœ œ œ œ
T Vbb œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ nœ œ b˙

? bb ˙
ni ca ter - ra. Res - se - guei - xo el teu

b ˙ ˙ ˙ ˙ b˙ ˙ n˙ ˙
B
˙
ni - ca ter - ra. Res - se - guei - xo el teu
Ets i seràs 3

b . ˙ ,
& b b b˙ Œ b˙ n˙ nœ œ œ bœ œ œ bœ ˙ œ œ
20

π
cos. De dins nos - tre quan ens fu - mem el
,
temps, iels re -

b
A & b b ˙. Œ ˙. œ œ œ ˙ œ œ œ œ n˙ bœ œ
π
,
cos. De dins nos - tre quan ens fu - mem el temps, iels re -

b
T V b b ˙. Œ œ œ œ œ œ ˙ nœ œ œ œ
nœ œ ˙ œ œ
π
? bb ,œ œ
cos. Fum surt de dins nos - tre quan ens fu - mem el temps iels re -

B b ˙ Œ
œ ˙ œ œ ˙ œ œ bœ œ œ œ œ
˙
π
cos. Surt fum de dins nos - tre quan ens fu - mem el temps, iels re -

b bœ œ nœ œ 32 n ˙ 44
& b b bœ œ Œ œ bœ œ Œ œ Œ œ œ œ
25

p
llot - ges s'a - tu - ren a ca - da dolç gest teu. Ca - da ca -

b 32 n ˙ 44
A &bb œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ nœ œ œ
p
llot - ges s'a - tu - ren a ca - da dolç gest teu. Ca - da - ca -

b bœ œ Œ œ bœ ∫œ œ bœ 32 44
T Vbb œ œ Œ œ n˙ Œ bœ œ nœ
p
? bb b œ œ Œ œ 3 ˙ 4
llot - ges s'a - tu - ren a ca - da dolç gest teu. Ca - da ca -

B b bœ œ Œ œ bœ œ œ œ 2 Ó Ó 4
llot - ges s'a - tu - ren a ca - da dolç gest teu.
4 Ets i seràs

b 4 bœ œ œ bœ œ b˙ ˙ ( œœ-) ( œœ-)
&bb 4 œ ˙ œ œ b˙ Ó
29

f ƒ
rí -ciaés - un nou vers, per - què - fem de l'a - mor poe - si - a.
,
b 4
A &bb 4 œ œ œ œ ˙ œ bœ œ œ œ ∫œ ˙ ˙ œ- œ- œ œ
f ƒ p
b œ- n œ- Ó
rí - ciaés un nou vers, per - què fem de l'a - mor poe - si - a, i les

b 4 œ œ bœ œ b˙ b˙
T V b b 4 œ œ nœ œ ˙ œ œ
f ƒ
? b b 44 bœ b˙
rí - ciaés un nou vers, per - què fem de l'a - mor poe - si - a,

B b ˙ ˙ ˙ bœ œ ˙ bœ œ ∫œ œ- œ- Ó
p f ƒ
Un nou vers, per - què fem de l'a - mor poe si - a,

b ‰ œj œ n œ œ œ œ œ œ
&bb ∑ Ó Œ
34

P
La te - va veu l'him - ne de la

b
& b b bœ œ ˙ œ
Œ
œ nœ œ ˙ œ
A

p
nos - tres mans, plo - ma de po - e - - - ta.

b œ œ. œ ˙ œ œ
T Vbb ∑ nœ J
p
? bb œ œ œ
Plo - ma de po - e - - - ta. De -

B b œ œ œ œ œ œ œ œ nœ
p p
nos - tres mans, plo - ma de po - e ta. De
Ets i seràs 5

b ˙ œ œ œ œ œ nœ œ nœ #œ nœ œ œ œ nœ #œ
& b b nœ œ
37

S œ
me - va ment. - Dels teus - lla vis és un nou llu - mí que vaen - ce -nent l'es -

b
A & b b ‰ œ œ #œ œ nœ bœ œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ #œ nœ œ œ
De ca - da mot dels teus lla - vis és un nou llu - mí que vaen - ce -nent l'es -

b
T V b b œ nœ n˙ œ #œ œ nœ œ œ œ œ #œ nœ nœ #œ

? bb n œ #œ œ œ
ca - da mot dels teus lla - vis és un nou llu - mí queen - cén l'es -

b œ bœ nœ œ œ nœ nœ
B
œ
ca - da mot dels lla - vis, nou que vaen - ce - nent l'es -

b , œ bœ nœ œ
&bb œ œ Œ œ
œ œ bœ œ b˙ nœ œ œ œ œ œ
40

f π p F
,
ti - ma, l'es - ti - ma. Tant me fa siel món riu o plo - ra, si per

A & bbb#œ œ Œ nœ bœ œ œ bœ ˙ œ œ b˙ ˙ œ œ œ œ
f π p F
bb b # œ n œ Œ œ n œ b œ , œ œ
ti - ma, l'es - ti - ma. Tant me fa siel món riu o plo - ra, si per

T V ˙ œ œ ˙ œ bœ bœ œ œ œ
f π p F
, b˙
? bb # œ n œ œ œ œ
ti - ma, l'es - ti - ma. Tant me fa siel món riu o plo - ra, si per

B b nœ œ Œ bœ bœ b˙ ˙ bœ œ œ nœ
f π p F
ti - ma, l'es - ti - ma. Tant me fa siel món riu o plo - ra, si per
6 Ets i seràs

b #˙ nœ œ ˙ œ bœ œ œ bœ œ œ
& b b œ nœ œ nœ
45

f
mi tuets el meu món. I siem dei - xes con - ti - nua - rem en - ce -

b
A & b b œ #œ nœ œ n˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
f
mi tuets el meu món. I siem dei - xes con - ti - nua - rem en - ce -

b ˙
T Vbb œ œ nœ #œ n˙ nœ #œ bœ œ bœ œ œ œ œ
f
? bb œ n œ n œ œ
mi tuets el meu món. I siem dei - xes con - ti - nua - rem en - ce -

b œ b˙ œ œ œ bœ œ œ
B n˙ œ œ
f
mi tuets el meu món. I siem dei - xes con - ti - nua - rem en - ce -

b œ nœ œ œ bœ ,
& b b œ œ œ œ œ bœ bœ œ Œ œ œ œ œ œ œ
49

p
,
nent ca - da pas - sa junts amb un nou som riu - re. Per - què a - rai sem - pre

b
A & b b œ œ œ bœ œ œ nœ nœ bœ Œ œ bœ œ œ œ
p
nent ca - da pas - sa un som - riu - re.
, - Per - què la me - va

b bœ
T V b b œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙ œ œ
p
,
? bb
nent ca - da pas - saamb un som - riu - re. La me - va

b ˙. œ bœ œ ∫œ ˙ œ œ
B
œ
p
nent amb un som riu - re. La me - va
Ets i seràs 7

b w
& b b nœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ bœ
rit.

œ
52

S œ
cresc. f ƒ
tu se - ràs la me - va llui - ta, re - vo - lu - ció.

b j
A &bb ˙ œ œ œ nœ b˙ œ ‰ Œ w
cresc. f ƒ
llui - - - ta se - ràs tu.

b b˙ œ ‰ Œ w
T Vbb ˙ œ œ J
cresc. f ƒ
? bb
llui - - - ta se - ràs tu.

b ˙ œ œ b˙ œ ‰ Œ w
B
J
cresc. f ƒ
llui - - - ta se - ràs tu.

Vous aimerez peut-être aussi