Vous êtes sur la page 1sur 1

Tình thöông cuûa Chuùa

¬ ### 2 «« «« «« ««
Phöông Anh

Ó Ó ‰ œ
J
»
» »
œ
» œ
»
» œ
»
» «
ˆ. ˆ« «
ˆ ˆ«=l
l& 4
“========================== l l » » »» » l
“l l l ca l ngôïi tình thöông cuûa l
“l ### 2 Œ ‰ « l «
Con seõ
« l «« « l « «« l
4 «j
ˆ« l ˆ«
L“==========================
l& « «ˆ« l ˆ
« . «j
ˆ« l ˆ« « ˆ« =l
¬ ### «p «« P
Tình thöông cuûa Chuùa con seõ haùt
« «
ˆ «« «« «« ‰ «« «« «« ««
ˆ.«
“==========================
l& ˆ« ˆ« l ˙« l ˆ«
j «ˆ« ˆ« ˆ«« =l
“l Ngaøi suoát naêm canh l daøi. l Con seõ ca l
“l ### l « « l l
«
«ˆ« .
L“==========================
l& «ˆ« l «ˆ«
«j «ˆ« «
l _««ˆ . «
«ˆ =l
_«j
seõ « haùt
¬ ### f «
ca con hoaøi con
«««ˆ ˆ«««« «««ˆ ««««ˆ ««« ««ˆ »
œ œ
» ««˙«
« l ˆ« . « »
» »
l& _«««ˆ .
“========================== » l =”
“l l ngôïi ñeán muoân l ñôøi. ”
“l ### l l ”
ngôïi con seõ ca muoân
« « «
«ˆ«
L“==========================
l& _«ˆ« l _«««ˆ «ˆ« l __«««˙ =”
«
¬ ### ‰ «« ««« ˆ««« «««
seõ ca ngôïi muoân ñôøi.
«« «« «« «« «« ««« «« «««
ˆ
j
« «
ˆ ˆ « l ˆ.«
L“==========================
l& ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l _««˙«=l
Con seõ ca ngôïi tình thöông cuûa Ngaøi ñeán muoân ñôøi.
Ta öôùc giao cuøng ngöôøi Ta tuyeån choïn giöõa muoân ngöôøi.
¬ ### ‰ « « « «««ˆ «ˆ«« «« . «« ˆ««« «« ««
l& « « « « «
ˆ« ˆ« «ˆ l _««ˆ . __ˆ«««
L“==========================
j l «ˆ ˆ« ˆ« l ˙«=l
Qua bao nhieâu thôøi mieäng con loan truyeàn tình Cha chaúng ngôi.
Ta ñaõ ñoan theà cuøng nghóa boäc laø nhaø Ña vít.
¬ ### ‰ »
œ. ««
«
ˆ ««« œ
» . »»»œ »»»œ »»»œ l ˙»»»=l
«
« «
« «
« »
» »
œ
» ˆ
L“==========================
l& ˆ« ˆ« «ˆ l
j »
l »
»
Vì Ngaøi ñaõ phaùn: tình Ta ñaõ ban ñöùng vöõng ngaøn naêm,
Vaø Ngöôøi ñaõ phaùn raèng mieâu dueä Ngöôøi ñöùng vöõng ngaøn naêm,
¬ ### ‰ «« ««« «« «««
ˆ« «« «« ««« «««ˆ ««« «« «« «« « ‰
ˆ
j
« «
ˆ ˆ « «
ˆ.
L“==========================
l& l ˆ« «
ˆ «
ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆ« . =l l
treân coõi maây trôøi Ngöôøi ñaõ thieát laäp loøng trung thaønh.
ngai baùu cuûa Ngöôøi Ta ñaõ thieát laäp töø muoân ñôøi.

Vous aimerez peut-être aussi