Vous êtes sur la page 1sur 1

ÁP DỤNG PHẦN ĐỆM SLOW ROCK

A‹ A7 D‹
j œ œ œ™ œ œ
& œ ‰ œ
J œ œ ˙ œ œ œ
Ơi dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay. Ơi mùa
3 3 3 3

∑ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Đếm nhịp: 1 3 2 3 1 3 2 3 1 2 1 2
j j
{
?
E7
Ϫ
∑ œ™

œ
œ œ™
œ
#œ œ

œ
A‹
˙
œ œ œ œ œ

& J #œ œ
đông môi hồng chợt nhớ cơn say.
3 3 3 3 3 3
œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& #œœœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
? œ j
{ œ œ
œ œ
™ F
œ
œ
œ
G
œ
#œ œ™
œ œ œ
C
Ϫ
œ
œ
& œ œ œ J J
3
Chiều không chút nắng mây bay lặng lẽ bên đời xa

3 3 3 3

& œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ
3 3 3 3

{
?
Ϫ
D‹

& œ œ
œ œ
œ
j
A‹
Ϫ
Ϫ

œ
J
E7

œ œ
œ
j

œ œ
Ϫ

œ ˙
A‹
œ
J Ϫ

œ Œ
œ
j

3
anh đã mấy đông rồi sông xưa buồn nhớ cánh chimchiều.
3 3 3 3 3 3
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Œ
& œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ #œœœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ
3 3

{
? œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ Œ