Vous êtes sur la page 1sur 1

999 Ñoùa Hoa Hoàng

«
4 ‰ «j « «
« »
œ »
œ « « « «
« « «
« «
«ˆ« ˆ« œ»»» »» »» œ»» ‰ «j «ˆ« «ˆ« ˆ«« ««ˆ ««ˆ ˆ«« ««
Am F Am G

4 ˆ
«
========================
& “{ » l ˆ
« ˆ« ”{ w =l

œ»»» »»œ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« . «« « « « ««ˆ« «« «« « «« « « ˆ««« «««ˆ


Am G C Am Dm

& “{ »
======================== ˆ« «ˆ« l _«ˆ« ««ˆ «ˆ ˙« l «ˆ« «j̄ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« .
«
=l
Nhaéc ñeán chuyeän xöa, ñaõ xa roài nhö giaác mô cho ñeán bao giôø anh queân
Bieát chaêng loøng anh coá queân tình xöa ñaõ phai bao cheùn men say xin queân

«««ˆ «««ˆ ˆ««« «««« «««ˆ « œ»» »»œ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« . «« « « « ««ˆ« «« « « «
G Em Am G C

========================
& «ˆ «˙« l » » ˆ« «ˆ« l _«ˆ« ««ˆ «ˆ «ˆ« . _««ˆ =
«ˆ« l
ñöôïc ai ñaõ höõng hôø. Bieát ñi veà ñaâu, loái xöa giôø khoâng coù nhau coøn ñaâu
ngöôøi trong phuùt giaây naøy. Hôõi em giôø ñaâu bieát khi naøo troâng thaáy nhau chuyeän tình...

« «« « « « « « «« « « « «« w
Am G Am Am Em Am

& ««ˆ «j̄ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« _ˆ«« _««ˆ« l __w ”{ «ˆ« ««ˆ ˆ« ««ˆ «j
ˆ« «ˆ« j
ˆ« l
1. 2.
========================
« =l
nöõa aùnh traêng khuya lôøi öôùc theà.
...yeâu maõi seõ ñi veà ñaâu em hôõi?

‰ ««j «« «««ˆ œ»» »»œ œ»» »œ ‰ «« «« «««ˆ ««« «««ˆ ««« «« «


ˆ« ˆ« » »
========================
& » »» l jˆ« «ˆ «ˆ «ˆ ˆ« =
««ˆ l
Ngöôøi ñaønh queân sao nhöõng ñoùa hoa? Haït maàm ñaép xaây öôùc mô trong moäng.

‰ ««j «« «««ˆ œ»» »»œ œ»» »œ ‰ «« «« «««ˆ ««« «« ««« « «


ˆ« ˆ« » » » »» l
========================
& ˆ« «ˆ
j «ˆ «ˆ «ˆ ««ˆ ««ˆ=l
Vöôøn hoàng naêm xöa ñaõ uùa taøn coøn laïi chuùt höông nhôù em voâ vaøn.

Dm Em
« « «
G Em
«
‰ »»»œ œ»»» œ»»» J̃œ»»» »»»œ «ˆ« ««ˆ «ˆ« «« ‰ œ»»» œ»»» œ»»» J̃œ»»» »œ»» «ˆ« ««ˆ «ˆ« «« ««ˆ «««ˆ ««˙« .
« « «
Am

========================
& ˆ« l «ˆ l =”
Em xa anh ñaõ xa anh thaät roài. Nhöng tim anh vaãn maõi yeâu rieâng mình em thoâi.

Copyright © 2020 by PHUONG BOULEVARD


phuongboulevard@gmail.com

Vous aimerez peut-être aussi