Vous êtes sur la page 1sur 1

Bieán ñoåi ñôøi con

44 Œ ‰ ««ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ« « «««ˆ« ««««ˆ «««ˆ ««œ»ˆ« . ««j ««« ««« ««« ««« ««« «
Thaùi Nguyeân

««« ««« «« «««


& «ˆ« _«««ˆ
l========================== l »» Ĵœ»»» œ̂»»» «»»œ̂ _œ̂««» œ̂»» ˆ« l _«ˆ«»œ .. _««j
«
_ˆœ««»» _ˆœ«»» l
»Ĵœ»» _«»œ»ˆ _ˆœ«»» _
«
» » » »»
Bieán ñoåi ñôøi con Chuùa ôi khi con nghe lôøi Chuùa daïy khi con xum vaày beân

«« . ««j «« ««« «« «« «««ˆ «« ‰ «« « « « « «« ««« «««ˆ « « « « «« « «


ˆ« « œ̂«» #ˆ«« « l ˆ«
l========================== «
ˆ «ˆ« «« «ˆ« « «ˆ« ˆ« l «ˆ«œ»» . «j
ˆ«Jœ» »œ««ˆ »œ̂«« «ˆœ»» ««œ̂» ««œ̂«» l
& _ˆ«»œ . Jœ»» œ̂»»» »» œ»»» œ̂»» œ»» ˆ« _«ˆ« » »» »» »» » »» »»
»» » » »
Chuùa khi con töøng ngaøy khaùt mong. Bieán ñoåi ñôøi con Chuùa ôi cho neân töôi môùi raïng

«« «« «« « ««« ««« ««« ««« ««


«« . « « «
««« «œ̂«»» «œ̂» _œ» «ˆ« l «jˆ« _«ˆ« . «
« « ˆ«
«ˆ» œ» œ̂
» «
ˆœ«» œ» l ˙«
l==========================
& _ˆ«œ» . __«j
««Ĵ»œ» «
«
»
_
ˆ
œ
»» _
_»»»œˆ« » »» »» »œ»» . ˆ
j
«
J
_
œ
»»» œ » »» »
» »» » _˙»»» ll
»» »
ngôøi tình yeâu noàng thaém khoâng vôi nieàm tin chan chöùa moïi nôi.
«« «« ««
‰ ««j
ˆ
« «ˆ ˆ«« ˆ«« «« «« «« ««« «« «« « « « « « « «« ««« ««« ˆ««« ˆ«««
l& l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« _ˆ«« _ˆ««« l _
========================== _««ˆ« . _ _««ˆ« _
_«««ˆ _ _«««ˆ «ˆ «ˆ
_«««ˆ _ l
1. Con soáng trong Ngaøi taâm con luoân khaùt khao hoaøi moät cuoäc ñôøi ñoåi môùi Chuùa
2. Con böôùc theo Ngaøi taâm tö thoâi heát u hoaøi loøng mieät maøi nieàm tin chaúng
3. Trong Chuùa moãi ngaøy tim con khao khaùt daâng ñaày tình cuûa Ngaøi nieàm vui cuûa
«
« ‰ « ««« «««ˆ œ»» . œ»» ««ˆ« ˆ««« ‰ « « ««« ««ˆ.« «««ˆ ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« ««««ˆ «««ˆ ««««ˆ ««««ˆ
& ««˙ «j
l==========================
ˆ« ˆ« l » » «ˆ «ˆ« ˆ« l
_«j l
ôi. Loøng coøn nguû say chöa ñoåi thay, tình ñôøi traû vay vaãn coøn ñaây, bao vaán vöông
phai. Ngaøy ngaøy con vui mong gaëp Chuùa ñeå ñöôïc ñoåi thay tim hoàng say, yeâu meán daâng
con. Moät ñôøi thao thöùc ñi tìm Chuùa, chæ mong ñöôïc soáng vôùi Ngaøi luoân, qua nhöõng vui

« ‰ « « «« «« . «« ««« «««ˆ ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« ˆ«««« ˆ««« œ»» ‰ « Jœ» œ» «« «« ««


l & «˙« «ˆ _««ˆ ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ«
==========================
_«j l » ˆ« l ˙« l l
ˆ« »» »» jˆ« j
«j
naøy. Ngaøy ngaøy con soáng nieàm caäy troâng nôi loøng nhaân Chuùa nguoàn soáng môùi ñôøi con
ñaày. Loøng naøy chôø mong ñöôïc hieäp thoâng neân moät vôùi Chuùa : nguoàn aùnh saùng ñôøi con
buoàn. Moïi söï roài ñaây seõ ñoåi thay trong voøng tay Chuùa : haïnh phuùc cuûa ñôøi con.