Vous êtes sur la page 1sur 3

Soprano

Alto
Tenor Zadok The Priest for Wedding-신부입장
Bass 1
Bass 2
q = 64
° ## 4 2 ff
˙˙ œœ œœ ˙˙™™ œœ ˙˙ œœ œ ˙˙ œœ ‰ mfœ #
& 4 J
Za - dok, the Priest, and Na - than, the Pro - phet, G-

# 4 2 j #
& #4 ˙˙ œœ œ ˙˙ ™™ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ ‰ œ
Za - dok, the Priest, and Na - than, the Pro - phet, G-

## 4 2 œ
˙ œ ˙™ œ ˙ œ œ ˙ œ ‰ œ #
& 4 J
‹ Za - dok, the Priest, and Na - than, the Pro - phet, G-
2 ˙ œ œ ˙™ œ
? ## 44 ˙ œ œ ˙ œ ‰ œJ #
Za - dok, the Priest, and Na - than, the Pro - phet, G-
2 ˙™ œ n˙ n˙ œ œ
? ## 44 ˙ œ œ nœ œ ‰ J #
¢
Za - dok, the Priest, and Na - than, the Pro - phet, G-

7 mp
° # œœ ™™ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œJ œ ™ jœ
& J Ó Ó Œ œ œ œ œ
lad when they said un-to me. We will go in to the house

# j
& œ™ œ œ œ œ œ œ œ Ó Ó Œ ‰ œj œ ™ j
œ œ œ œ œ
lad when they said un-to me. We will go in to the house

# Ϫ
& œ œ œ œ œ ˙ Ó Ó Œ ‰ œJ œ ™ œ œ œ œ œ
J
J
‹ lad when they said un-to me. We will go in to the house

? # œ™ œ œ œ œ œ ˙ Ó Ó Œ ‰ œj œ ™ j
¢ J œ œ œ œ œ
lad when they said un-to me. We will go in to the house V.S.
2 Soprano, Alto, Tenor, Bass 1, Bass 2

11
° # > > >
& œ™ œ ˙ ˙ ‰™ r ‰ œœJ œœ œœ ##
J œ œ™ œ ˙
of the load I wa - s glad Our feet shall

#
‰ œj œ œ
j ##
& œ™ œ ˙ ˙ ‰™ r
œ œ™ œ ˙ > > >
of the load I wa - s glad Our feet shall

# œ™ œ ˙ ˙ r > > > ##


& J ‰™ œ œ™ œ ˙ ‰ œJ œ œ
‹ of the load I wa - s glad Our feet shall

œ œ™ œ ˙ > > >


?# œ™ œ ˙ ˙ ‰™ R ‰ œJ œ œ ##
¢ J
of the load I wa - s glad Our feet shall

14
° ## >œœ™™ œœ >œœ Ó œ œœ œ
& Ó ‰ œJ œ œ œ Ó Ó ‰ œJ œ œ œ œ Ó
Stand thy hall Build as a cathe-dral Vi vat Re - gi an.

## >œ ™ œ >œ Ó
& Ó ‰ œj œ œ nœ œ Ó Ó ‰ œj œ œ œ œ Ó
Stand thy hall Build as a cathe-dral Vi vat Re - gi an.

## >œ™ œ >œ Ó
& Ó ‰ nœJ œ œ œ œ Ó Ó ‰ œJ œ œ nœ œ Ó
‹ Stand thy hall Build as a cathe-dral Vi vat Re - gi an.

> >
? ## œ™ œ œ Ó Ó ‰ œJ œ œ œ œ Ó Ó
œ œ œ œ œ
‰ J Ó
¢
Stand thy hall Build as a cathe-dral Vi vat Re - gi an.
Soprano, Alto, Tenor, Bass 1, Bass 2 3

19 f cresc.
œœ œœ 3 œ œœ
° ## Ó Œ ‰ œœJ Œ ‰ œ œ œ œ Œ ‰ nœœJ
&
Re - gi - na. vi vat Re - gi - na O

# 3
&# Ó Œ ‰ œj œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ Œ ‰ œj
Re - gi - na. vi vat Re - gi - na O

3
## Ó œ œ œ œ œ œ œ
& Œ ‰ œJ Œ ‰ Œ ‰ nœJ
‹ Re - gi - na. vi vat Re - gi - na O
œ œ œ œ 3œ œ n œ œ
? ## Ó Œ ‰ J Œ ‰ Œ ‰ œJ
¢
Re - gi - na. vi vat Re - gi - na O

22 poco rit.
° ## nœœ nœœ ˙˙ ™™ U
≈ œœR #œœ
œ #œœ ™™ w
w
&
prey for the peace that love thee
ff
## U
& nœ œ œ œ™ ≈ œr œ ˙™ w
prey for the peace that love thee

## nœ ˙™ U
≈ œR #œ
w
& nœ œ #œ ™
‹ prey for the peace that love thee

œ ˙™ U
w
? ## n œ œ nœ œ™
≈ œR
¢
prey for the peace that love thee

Vous aimerez peut-être aussi