Vous êtes sur la page 1sur 606

àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 1


lr‘X² AmMm¶©Xd
o nÙZpÝX Ûmam {da{MV

nÙZpÝX n§Mqde{VH$m
Q>rH$mH$ma
npÊS>V JOmYabmb ݶm¶VrW©
gånmXH$
~«. ¶enmb O¡Z, O¶nwa Ed§ S>m°. amHo$e O¡Z emñÌr, ZmJnwa
nÚmZwdmXH$ gh-gånmXH$
npÊS>V A^¶Hw$‘ma emñÌr, Xodbmbr npÊS>V {OVoÝÐ amR>r emñÌr, nwUo
àñVmdZm
àmo. Am{XZmW Zo. Cnmܶo, H$moëhmnwa Ed§ àmo. hrambmb O¡Z, {Xëbr
àH$meH$
lr Hw$ÝXHw$ÝX {XJå~a O¡Z ñdmܶm¶ ‘ÊS>b Q´>ñQ> (a{O.)
Zohé nwVbm, BVdmar, ZmJnwa - 440002 (‘hm.)

àoaH$
lr Hw$ÝXHw$ÝX-H$hmZ nma‘m{W©H$ Q´>ñQ>, ‘wå~B© (a{O.)
B©-‘ob : info@vitragvani.com
2 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

lr Hw$ÝXHw$ÝX {XJå~a O¡Z ñdmܶm¶ ‘ÊS>b Q´>ñQ>, ZmJnwa H$m V¥Vr¶ nwîn
a{ddma, {XZm§H$ 3 Zdå~a, 2013
1008 ^JdmZ lr ‘hmdra {Zdm©UmoËgd : Xrnmdbr Xrnnd©
(H$m{V©H$ H¥$îU A‘mdñ¶m, dra {Zdm©U g§dV² 2540)
gånm{XV àW‘ Amd¥{Îm - 2200 à{V¶m± (gZ² 1996)
nwZg©ånm{XV {ÛVr¶ Amd¥{Îm - 2200 à{V¶m± (gZ² 2013)

ݶmoN>mda - nMmg én¶o ‘mÌ


àm{á ñWmZ -
· lr gËgm{h˶ àH$meZ Ed§ {dH«$¶ Ho$ÝÐ
Zohé nwVbm, BVdmar, ZmJnwa - 440 002 (‘hm.)
’$moZ - (0712) 2766369 ‘mo. 075887 40963
· npÊS>V Q>moS>a‘b ñ‘maH$ Q´>ñQ>
E-4, ~mnyZJa, O¶nwa - 302 015 (amO.)
’$moZ - (0141) 2707458, 2705581
· lr VrW©Ym‘ ‘“bm¶VZ
lr Am{XZmW-Hw$ÝXHw$ÝX-H$hmZ {XJå~a O¡Z Q´>ñQ>
AbrJ‹T>-AmJam ‘mJ©, gmgZr, AbrJ‹T> - 204 216 (C. à.)
· nyÁ¶ lr H$mZOr ñdm‘r ñ‘maH$ Q´>ñQ>
H$hmZ ZJa, ~obVJm±d amñVm, bm‘ amoS>, Xodbmbr
{Obm Zm{gH$ - 422 401 (‘hm.) ’$moZ - (0253) 2491044
· lr Hw$ÝXHw$ÝX-H$hmZ nma‘m{W©H$ Q´>ñQ>
302 H¥$îU-Hw§$O, ßbm°Q> Z§. 30, Zd¶wJ gr.EM.Eg. {b., ~r.Eb. ‘ohVm ‘mJ©
{dbo nmb} (n.), ‘wå~B© - 400 056 B©-‘ob : kahanraj@mtnl.net
· gdm}X` Aqhgm
~r. 180 E. 2, _§Jb _mJ©, ~mny ZJa, O`nwa-302 015 + 91 9785 999100
_wÐU ì`dñWm - nÙ H$å߶yQ>g©, nwUo-33
_mo. 088888 22550
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 3

g§{jßV {df¶ gyMr n¥ð> H«$.


àH$meH$s¶ - lr Am{XZmW ZImVo Ed§ lr AemoH$Hw$‘ma O¡Z, ZmJnwa.................05
gånmXH$s¶ - ~«. ¶enmb O¡Z, O¶nwa Ed§ S>m°. amHo$e O¡Z emñÌr, ZmJnwa............09
{dñV¥V àñVmdZm - àmo. Am{XZmW Zo. Cnmܶo, H$moëhmnwa Ed§ àmo. hrambmb O¡Z, {Xëbr... 11
{dñV¥V {df¶ gyMr - à˶oH$ íbmoH$ Ho$ erf©H$ g{hV....................................................42
‘ybJ«ÝW A{YH$ma - 1. lr Y‘m}nXoem‘¥V A{YH$ma...................................................... 1
2. lr XmZmonXoe A{YH$ma.........................................................123
3. lr A{Z˶-n#mmeV² A{YH$ma................................................149
4. lr EH$Ëd-gá{V A{YH$ma....................................................180
5. lr ¶{V-^mdZmï>H$ A{YH$ma..................................................209
6. lr CnmgH$-g§ñH$ma (lmdH$mMma) A{YH$ma............................214
7. lr Xoed«VmoÚmoVZ A{YH$ma....................................................235
8. lr {gÕ-ñVw{V A{YH$ma......................................................252
9. lr AmbmoMZm A{YH$ma.........................................................272
10. lr gX²~moY-MÝÐmoX¶ A{YH$ma...............................................294
11. lr {ZíM¶-n#mmeV² A{YH$ma................................................324
12. lr ~«÷M¶©-ajmd{V© A{YH$ma................................................355
13. lr F$f^-ñVmoÌ A{YH$ma......................................................371
14. lr {OZoÝÐ-ñVdZ A{YH$ma...................................................406
15. lr gañd{V-ñVdZ A{YH$ma.................................................423
16. lr Mm¡~rg VrWªH$a ñVdZ (ñd¶§^-y ñVmoÌ) A{YH$ma.................443
17. lr gwà^mVmï>H$-ñVmoÌ A{YH$ma.............................................458
18. lr empÝVZmW-ñVmoÌ A{YH$ma...............................................465
19. lr {OZ-nyOmï>H$-ñVmoÌ A{YH$ma...........................................472
20. lr H$éUmï>H$-ñVmoÌ A{YH$ma................................................478
21. lr {H«$¶mH$mÊS>-My{bH$m A{YH$ma............................................481
22. lr EH$Ëd ^mdZm A{YH$ma.....................................................491
23. lr na‘mW©-qde{V: A{YH$ma.................................................496
24. lr earamï>H$ A{YH$ma..........................................................512
25. lr ñZmZmï>H$ A{YH$ma..........................................................519
26. lr ~«÷M¶m©ï>H$ A{YH$ma.......................................................527
dUm©ZHw $« ‘mZwgma íbmoH$mZwH$« ‘{UH$m...............................................................................534
J«ÝWJV N>ÝXm| H$s g§»¶m Ed§ ñdê$n............................................................................544
Q>rH$m ‘| CÕ¥V Aݶ J«ÝWm| Ho$ íbmoH$m| H$s gyMr...............................................................546
àñVwV àH$meZ H$s H$s‘V H$‘ H$aZo ‘| gh¶moJ XoZdo mbo XmVmam| H$s Zm‘mdbr.....................547
4 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

* emñÌ-Aä¶mg go bm^ *
¶moJgma àm^¥V J«ÝW ‘| AmMm¶© A{‘VJ{VXod emñÌ-ñdmܶm¶
H$s àoaUm XoVo hþE {bIVo h¢ -
‘m¶m‘¶m¡fY§ emņ̃, emņ̃ nwʶ{Z~ÝYZ‘²&
Mjw: gd©JV§ emņ̃, emņ̃ gdm©Wg
© mYH$‘²&&429&
gabmW© - H«$moYm{X H$fm¶ ê$nr amoJm| Ho$ {bE gƒr Am¡f{Y emñÌ h¡; gm{Ve¶
nwʶ n[aUm‘ Ed§ nwʶH$‘© Ho$ ~§Y Ho$ {bE gdm}Îm‘ H$maU emñÌ h¡; Ordm{X gmV
VÎdm|, N>h Ðì¶m|, Zm¡ nXmWm] Ho$ gå¶H²$ n[akmZ Ho$ {bE emñÌ hr Mjw h¡ Am¡a Bg
^d VWm na^d Ho$ gd© à¶moOZm| H$mo {gÕ H$aZo Ho$ {bE ^r emñÌ hr h¡&
npÊS>V Q>moS>a‘bOr g嶽kmZMpÝÐH$m ‘| {bIVo h¢ -
XoImo emñÌmä¶mg H$s ‘{h‘m! {OgHo$ hmoZo na naånam go AmË‘mZw^d Xem
àmá hmoVr h¡, {Oggo ‘mojê$n ’$b àmá hmoVm h¡& ¶h Vmo Xÿa hr ahmo, emñÌmä¶mg
go VËH$mb hr BVZo JwU àH$Q> hmoVo h¢ -
1. H«$moYm{XH$ H$r Vmo ‘ÝXVm hmoVr h¡&
2. n#mo[Ýж Ho$ {df¶m| ‘| àd¥{Îm éH$Vr h¡&
3. A{VM#mb ‘Z ^r EH$mJ« hmoVm h¡&
4. qhgm{X nm±M nmn Zht hmoVo&
5. ho¶-CnmXo¶ H$s n{hMmZ hmoVr h¡&
6. bmoH$ ‘| ‘{h‘m-¶e {deof hmoVm h¡&
7. AmË‘-kmZgÝ‘wI AWdm kmZ, AmË‘-gÝ‘wI hmoVm h¡&
8. kmZ, A{YH$-A{YH$ hmoZo na AmZÝX CËnÞ hmoVm h¡&
9. gm{Ve¶ nwʶ H$m ~ÝY hmoVm h¡&
10. ñVmoH$ (Aën) kmZ hmoZo na ^r {ÌbmoH$ Ho$ VrZ H$mb gå~ÝYr
MamMa nXmWm] H$m OmZZm hmoVm h¡&
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 5

àH$meH$s¶
lr Hw$ÝXHw$ÝX {XJå~a O¡Z ñdmܶm¶ ‘ÊS>b Q´>ñQ> , ZmJnwa Ûmam lr‘X² AmMm¶© nÙZpÝX
{da{MV lr nÙZpÝX n§Mqde{VH$m Zm‘H$ J«ÝW H$m nwZ: àH$meZ H$aVo hþE h‘| A˶ÝV àgÞVm
H$m AZw^d hmo ahm h¡& BgHo$ nyd© ^r h‘Zo gZ² 1996 ‘| Bgr J«ÝW H$m àH$meZ {H$¶m Wm& ~hþV
g‘¶ go ¶h J«ÝW AZwnbãY Wm, AV: g§ñWm Zo Bgo nwZ: àH$m{eV H$aZo H$m {ZU©¶ {b¶m h¡&
àñVwV J«ÝW, J«ÝWH$ma, àH$meZ Ed§ {hÝXr Q>rH$m Ho$ gå~ÝY ‘| h‘mam Hw$N> ^r {bIZm
AZw{MV h¡ ³¶m|{H$ CZHo$ gå~ÝY ‘| àñVmdZm Ed§ gånmXH$s¶ ‘| {dñV¥V MMm© H$s JB© h¡& h‘
Vmo {g’©$ BVZm hr H$h gH$Vo h¢ {H$ Cº$ J«ÝW H$m n[aM¶ Ed§ CgH$s ‘hÎmm gZ² 1994 ‘| O~
~«. lr ¶enmbOr O¡Z Ho$ ‘mܶ‘ go h‘| kmV hþB© Vmo gd©àW‘ h‘mar X¡{ZH$ ñdmܶm¶ g^m ‘|
CgHo$ àH$meZ H$aZo H$m {dMma hþAm&
Cgg‘¶ npÊS>V amHo$eHw$‘maOr O¡Z emñÌr, lr Q>moS>a‘b ñ‘maH$ {XJå~a O¡Z {gÕmÝV
‘hm{dÚmb¶, O¶nwa Ho$ ñZmVH$ {dÛmZ ~Z H$a Ed§ ໶mV boIH$ Ed§ gånmXH$ S>m.° hþH$‘MÝXOr
^m[aëb, O¶nwa go gËgm{h˶ àH$meZ ‘| {deof {ejm-Xrjm nmH$a ZmJnwa Am¶o hþE Wo; AV:
h‘Zo Cº$ XmoZm| {dÛmZm| Ho$ {ZX}eZ-gånmXZ ‘| hr J«ÝW H$mo àH$m{eV H$aZo H$m {ZíM¶ {H$¶m&
h‘mao àoaUmg«moV ~«. ¶enmbOr Zo A˶ÝV gab ^mfm ‘| a{MV npÊS>V JOmYabmbOr
ݶm¶VrW© H$s Q>rH$m H$mo OZmon¶moJr OmZ H$a, Cgo J«ÝW Ho$ gmW N>nmZo H$m {dMma {H$¶m Ed§ CgH$m
g§emoYZ Ed§ gånmXZ H$aHo$ ZmJnwa ^oOm& níMmV² S>m°. amHo$e O¡Z emñÌr Zo ^r AnZo àH$meZ
AZw^d Ho$ AmYma na Hw$N> Am¡a g§emoYZ H$a Cg g‘¶ {dH${gV ZB© H$å߶yQ>a àUmbr go BgH$m
H$ånmoqOJ {H$¶m& J«ÝW Ho$ àW‘ g§ñH$aU Ho$ ày’$-g§emoYZ ‘| Cº$ XmoZm| gånmXH$m| Ho$ Abmdm
npÊS>V dragmJaOr emñÌr {Xëbr H$m ^r gh¶moJ {b¶m J¶m, CZHo$ Ûmam ^r AZoH$ ‘hÎdnyU©
gwPmd àmá hþE, {OZH$m h‘Zo ¶Wmgå^d ¶hm± Cn¶moJ {H$¶m& ApÝV‘ ày’$ g§emoYZ ‘| lr
dgÝVamdOr gmdaH$a Ed§ lr ‘ZmohaamdOr ‘madS>H$a, ZmJnwa H$m ^r gh¶moJ {‘bm& BgàH$ma
1996 ‘| h‘ Bg J«ÝW H$s àW‘ Amd¥{Îm àH$m{eV H$a gHo$& Cº$ g^r {dÛmZm| Ho$ H$m¶© Ed§ e¡br
go g‘mO ^br^m±{V gwn[a{MV h¡&
gZ² 2010 ‘| h‘Zo O~ Bg J«ÝW H$m nwZ: àH$meZ H$aZo H$m {dMma {H$¶m, V~ lr
Q>mSo >a‘b ñ‘maH$ {XJå~a O¡Z {gÕmÝV ‘hm{dÚmb¶, O¶nwa Ho$ hr ñZmVH$ {dÛmZ Ed§ VËH$mbrZ
drVamJ-{dkmZ ({hÝXr) Ed§ O¡ZnWàXe©H$ Ho$ à~ÝY gånmXH$ npÊS>V {OVoÝÐ amR>r emñÌr,
nwUo Zo Bg H$m¶© H$mo H$aZo H$s ^mdZm 춺$ H$s& do ^r nma{edZr (ZmJnwa) Ho$ hr {Zdmgr hmoZo
go Ed§ J«ÝW-gånmXZ H$m nydm©Zw^d CÝh| ^r hmoZo Ho$ H$maU ¶h H$m¶© CÝh| gm¢nm J¶m, CÝhm|Zo hr
6 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm
àH$meH$s¶

J«ÝW H$s H$ånmoqOJ Ed§ àH$meZ ì¶dñWm ^r g±^mbr, {H$ÝVw CZH$s emgH$s¶ godm Ed§ ì¶{º$JV
n[apñW{V¶m| Ho$ H$maU J«ÝW H$mo àH$m{eV hmoZo ‘| g‘¶ bJ J¶m&
Bg ~rM h‘| ¶h {dMma Am¶m {H$ ‘yb íbmoH$m| H$m {hÝXr nÚmZwdmX ^r ³¶m| Z H$am¶m OmE?
BgHo$ {bE EH$ AÀN>o AZw^dr, VÎd-OmZH$ma, H${d-öX¶ {dÛmZ² H$s Amdí¶H$Vm Wr, V~
npÊS>V A^¶Hw$‘maOr emñÌr, Xodbmbr go ¶h {ZdoXZ {H$¶m J¶m; {Ogo CÝhm|Zo ghf© ñdrH$ma
H$a, h‘| BgHo$ ‘yb íbmoH$m| H$m {hÝXr nÚmZwdmX A˶ÝV gabV‘ ^mfm ‘| H$aHo$ {X¶m& àñVwV
J«ÝW ‘| nmR>H$m| H$mo ‘yb g§ñH¥$V íbmoH$m| H$m ^md g‘PZo Ho$ {bE {hÝXr nÚmZwdmX H$m ^r A˶{YH$
Cn¶moJ hmoJm&
Bg àH$ma Bg J«ÝW Ho$ gånmXZ-àH$meZ ‘| gh¶moJr h‘mao Cº$ g^r {dÛmZm| Ho$ à{V h‘
hm{X©H$ Am^ma 춺$ H$aVo h¢&
dV©‘mZ ‘| ~‹T> Vr ‘h±JmB© Ho$ H$maU XmVmam| Ho$ {~Zm ~‹S>o J«ÝWm| H$m àH$meZ H$aZm Agå^d
h¡, AV: Bg J«ÝW Ho$ àH$meZ ‘| lr Hw$ÝXHw$ÝX-H$hmZ nma‘m{W©H$ Q´>ñQ>, ‘wå~B© H$s Amoa go lr
AZÝV^mB© goR> Zo EH$ bmI én¶o Ed§ lr erVbMÝXOr d CZH$s Y‘©nËZr lr‘Vr Vmam~mB©
O¡Z, ½dm{b¶a Zo nMmg hOma én¶o H$s am{e àXmZ H$s& h‘ BZ XmoZm| ‘hmZw^mdm| H$m {deof
Am^ma 춺$ H$aVo h¢& BZH$o$ Abmdm {OZ ‘hmZw^mdm| Zo BgH$s H$s‘V H$‘ H$aZo ‘| gh¶moJ {H$¶m
h¡, CZHo$ à{V ^r h‘ öX¶ go Am^ma 춺$ H$aVo h¢&
Bg J«ÝW H$s àW‘ Amd¥{Îm Ho$ àH$meZ Ho$ g‘¶ h‘| gm{h˶ àH$meZ Y«wd’$ÊS> hoVw ZmJnwa
Ho$ lr {dídbmoMZHw$‘maOr O¡Zr, ñd. lr‘Vr {MÝVm~mB© {‘Æx>bmbOr ‘moXr, ñd. lr Hw$ÝXZbmbOr
‘moXr, ñd. lr gwÝXabmbOr ^m¶Or (‘m‘mOr), ñd. lr {Z‘©bHw$‘maOr O¡Zr, lr gwXrnHw$‘maOr
Jwbm~MÝXOr O¡Z, lr Am{XZmWOr ZImVo, lr ZaoeHw$‘maOr ‘wbm‘MÝXOr O¡Z (qgKB©), lr
eaXMÝÐOr ~mZmB©V, lr gwerbOr gV^¡¶m Am{X à‘wI ‘hmZw^mdm| H$m gh¶moJ {‘bm& h‘ BZ
g^r H$m ^r Am^ma àJQ> H$aVo h¢&
Bg àH$meZ Ho$ gå~ÝY ‘| g§{já OmZH$mar XoZo Ho$ CnamÝV h‘ h‘mar g§ñWm Ho$ gå~ÝY
‘| ^r g§{já OmZH$mar XoZm MmhVo h¢ -
lr Hw$ÝXHw$ÝX {XJå~a O¡Z ñdmܶm¶ ‘ÊS>b Q´>ñQ>, ZmJnwa
ZmJnwa H$s gH$b {XJå~a O¡Z g‘mO Ho$ gh¶moJ go {Xgå~a 1987 ‘| A{Ib ^maVr¶
O¡Z ¶wdm ’¡$S>aoeZ H$m dm{f©H$ A{YdoeZ, lr dmgwnyÁ¶ {XJå~a {OZ-M¡Ë¶mb¶ àVmnZJa
H$m doXr à{Vð>m g‘mamoh Ed§ AmܶmpË‘H$ {ejU {e{da H$m g§¶wº$ Am¶moOZ {H$¶m J¶m Wm&
Cg g‘¶ H$m¶©H«$‘ Ho$ nyd© hr gm‘m{OH$ {dÐmoh CnpñWV H$a {X¶o OmZo Ho$ H$maU Hw$N> ‘Z‘wQ>md
CËnÞ hmo J¶o Wo& {Oggo Hw$N> Agm‘m{OH$ VÎdm| Zo H$m¶©H«$‘ Ho$ ~rM ì¶dYmZ CËnÞ H$aZo H$s
H$mo{ee H$s& ¶Ú{n CZH$s H$mo{ee g’$b Zht hmo nmB© Am¡a H$m¶©H$« ‘ AmemVrV g’$b hþAm& [’$a
àñVmdZm
àH$meH$s¶ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 7

H$m¶©H$« ‘ Ho$ ~rM hr ñdmܶm¶ ào‘r ‘w‘j w Aw m| H$mo lr Hw$ÝXHw$ÝX {XJå~a O¡Z ñdmܶm¶ ‘ÊS>b Q´>ñQ>
H$s ñWmnZm H$aZr n‹S>r& AnZr ñWmnZm Ho$ ~mX go ‘ÊS>b Zo H$^r nrN>o ‘w‹S> H$a Zht XoIm Am¡a
bJmVma AnZo àJ{VnW H$s Amoa AJ«ga hmoVo ahm h¡&
EH$ df© VH$ ‘ÊS>b H$m X¡{ZH$ ñdmܶm¶, lr {H$gZbmbOr Xod{‹S>¶m Ho$ {Zdmg ñWmZ na
MbVm ahm, VËníMmV² H$ar~ Xmo df© VH$ ¶h ñdmܶm¶, lr‘Vr {MÝVm~mB© {‘Q²>Ry>bmbOr ‘moXr
Ho$ {Zdmg ñWmZ "g‘¶gma gXZ' ‘| MbVm ahm& Bgr ~rM XebjU nd©, Aï>m{•H$m nd© Am{X
‘| AZoH$m| {dÛmZ ZmJnwa nYmao& OJh H$s H$‘r Ho$ H$maU BVdmar joÌ ‘| pñWV ‘mhoídar ^dZ,
Amogdmb ^dZ Am{X {H$am¶o na boH$a H$m¶©H«$‘ g§Mm{bV hmoZo bJo& ‘ÊS>b Ho$ H$m¶©H«$‘
AmܶmpË‘H$ a§J go gam~moa hmoZo Ho$ H$maU g^r H$mo ^mZo bJo, AnZo bJZo bJo&
Bg ~rM ‘ÊS>b Ho$ H$m¶©H«$‘ hoVw$ñd¶§ H$m ñWm¶r ^dZ ~ZmZo H$m {dMma ~Zm Am¡a XoIVo hr
XoIVo ZmJnwa Ho$ A˶{YH$ ì¶ñV ì¶mdgm{¶H$ joÌ BVdmar ‘| Zohé nwVbm Ho$ nmg bJ^J
2200 dJ© ’w$Q> H$m ñWmZ {b¶m J¶m& nhbo Vmo ‘mÌ ñdmܶm¶ ^dZ ~ZmZo H$m {dMma Wm, naÝVw
~mX ‘| {dMma {H$¶m {H$ ¶{X ñdmܶm¶ ^dZ Ho$ gmW-gmW ApÝV‘ VrWªH$a lr ‘hmdrañdm‘r
H$m {OZ-‘pÝXa ^r ~Zm¶m OmE Vmo EH$ AmJ‘-gå‘V AmܶmpË‘H$ gw‘ob ñWm{nV hmoJm Am¡a
h‘mar gm§ñH¥${VH$ Yamoha Ed§ naånamE± ¶wJm|-¶wJm| VH$ gwa{jV Ed§ g§a{jV ahoJ§ r; AV: ApÝV‘
VrWªH$a emgZZm¶H$ 1008 lr ‘hmdrañdm‘r ^JdmZ H$m ^ì¶ {OZmb¶ ~Zm¶m J¶m, {OgH$s
n§MH$ë¶mUH$-{d{Y go à{Vð>m 2 go 9 ’$adar 1992 VH$ ~‹S>o Yy‘Ym‘ Ho$ gmW ZmJnwa Ho$
aoe‘~mJ pñWV g§K ‘w»¶mb¶ Ho$ ‘¡XmZ ‘| gånÞ hþB©&
Bg ‘pÝXa Ho$ ñdmܶm¶ ^dZ ‘| N>hT>mbm, Hw$ÝXHw$ÝX eVH$, {OZdmUr H$s ñVw{V¶m± AZoH$
AmܶmpË‘H$ Ed§ g¡ÕmpÝVH$ {df¶m| na nR>Zr¶ gm‘J«r H$mo g§J‘a‘a Ho$ nËWa na Q>§H$moËH$sU©
{H$¶m J¶m h¡& Q´>ñQ> Ho$ Q´>ñQ>r ‘ÊS>b Zo ‘pÝXa-{Z‘m©U H$mo H$^r ^r hbHo$ ê$n ‘| Zht {b¶m Am¡a
gånyU© ‘pÝXa ‘|, ¶hm± VH$ {H$ {eIa Ho$ D$nar ^mJ ‘| ^r g§J‘a‘a bJm¶m J¶m h¡&
Bg ~rM ~mbH$m| ‘| g§ñH$mam| Ho$ ~rOmamonU hoVw g‘mO Ho$ gh¶moJ go hr lr drVamJ-
{dkmZ ^dZ H$m {Z‘m©U Ed§ df© 2008 ‘| AܶmË‘ Ho$ {dewÕ àMma-àgma Ho$ {bE lr
‘hmdra {dÚm {ZHo$VZ (Ym{‘©H$ g§H$w b) H$m àma§^ {H$¶m J¶m, {Og‘| H$jm 8 go 12 dt Ho$ N>mÌm|
H$mo bm¡{H$H$ {ejm Ho$ gmW-gmW ~mbH$m| H$mo Ym{‘©H$ {ejm Ed§ g§ñH$ma ^r {X¶o OmVo h¡& dV©‘mZ
‘| ¶hm± Hw$b 52 N>mÌ Aܶ¶ZaV h¢&
AmO h‘| ¶h H$hVo hþE Jd© hmoVm h¡ {H$ Bg Q´>ñQ> Ho$ AÝVJ©V AZoH$m| Ym{‘©H$ H$m¶© g§Mm{bV
{H$¶o Om aho h¢& {OZH$m g§{já n[aM¶ Bg àH$ma h¡ -
1. à{V{XZ {OZoÝÐ ^JdmZ Ho$ gm‘y{hH$ A{^foH$-nyOZ Ho$ Abmdm àmV: Ed§ am{Ì ‘| XmoZm|
g‘¶ AmܶmpË‘H$ emñÌ g^m H$m g§MmbZ gw¶mo½¶ dº$mAm| Ûmam hmoVm h¡&
8 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm
àH$meH$s¶

2. lr drVamJ {dkmZ nmR>embm H$m g’$b g§MmbZ AܶmnH$m| Ûmam {H$¶m OmVm h¡&
3. à{V a{ddma H$mo ’¡$S>aoeZ Ho$ gXñ¶m| Ûmam gm‘y{hH$ A{^foH$-nyOZ hmoVm h¡&
4. à{V e{Zdma H$mo lr ‘hmdra {dÚm {ZHo$VZ Ho$ N>mÌm| Ûmam {d{dY {df¶m| na Ym{‘©H$
g§Jmoð>r H$m Am¶moOZ à‘wI {dÛmZm| H$s CnpñW{V ‘| hmoVm h¡&
5. à{V{XZ ’¡$S>aoeZ H$s ‘{hbm gXñ¶m| Ûmam gm¶§H$mb Ym{‘©H$ {ejU dJ© H$m Am¶moOZ
Am‘§{ÌV Ed§ ñWmZr¶ {dXþ{f¶m| Ûmam {H$¶m OmVm h¡&
6. XebjU Ed§ Aï>m{•H$m Am{X ‘hmndm] na ~mha go Am‘pÝÌV {dÛmZm| H$m g‘mJ‘ Am¡a
nyOZ-{dYmZ H$m {deof Am¶moOZ {H$¶m OmVm h¡&
7. df© ‘| H$‘-go-H$‘ EH$ ~ma O¡Z ¶wdm ’o$S>aoeZ H$s emIm Ûmam {ZH$Q>ñW VrW©joÌm| na
¶mÌmAm| H$m Am¶moOZ {H$¶m OmVm h¡& Ohm± {XZ ^a nyOZ-{dYmZ-^{º$, N>mÌmdmg Ho$
{dÚm{W©¶m| H$s Ym{‘©H$ g§Jmoð>r Ed§ gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ hmoVo h¢&
8. {dJV 16 gmbm| go ZmJnwa Ed§ Amgnmg Ho$ bJ^J 30-35 ZJam| ‘| J«rî‘mdH$me
Ho$ g‘¶ gmV {Xdgr¶ J«wn g§ñH$ma {e{da H$m EH$ gmW Am¶moOZ {H$¶m OmVm h¡,
{Og‘| bJ^J 100 {dÛmZm| H$mo Am‘pÝÌV H$a, à{V ZJa ‘| Xmo-Xmo {dÛmZm| Ûmam
Y‘© à^mdZm H$m H$m¶© hmoVm h¡&
Q´>ñQ> Ho$ AÝVJ©V g§Mm{bV {d^mJ {ZåZ àH$ma h¢ -
1. lr ‘hmdra {XJå~a {OZ ‘pÝXa 2. lr ‘hmdra {dÚm {ZHo$VZ (Ym{‘©H$ g§H$w b)
3. gËgm{h˶ àH$meZ Ed§ {dH«$¶ Ho$ÝÐ 4. A{Ib ^maVr¶ O¡Z ¶wdm ’o$S>aoeZ
5. A{Ib ^maVr¶ O¡Z ‘{hbm ’o$S>aoeZ 6. lr drVamJ-{dkmZ nmR>embm
Bg àH$ma Q´>ñQ> H$s gH$mamË‘H$ J{V{d{Y¶m| Ed§ gw¶mo½¶ H$m¶©H«$‘m| Ho$ H$maU AmO Bg Q´>ñQ>
H$m Zm‘, gmao ^maVdf© H$s {XJå~a O¡Z ‘w‘wjw g‘mO ‘| Jm¡ad Ho$ gmW {b¶m OmVm h¡& ^{dî¶
‘| ^r EH$ "{demb g§Hw$b' H$m {Z‘m©U H$aHo$ AZoH$ Ym{‘©H$ J{V{d{Y¶m| H$mo g§Mm{bV H$aZo H$s
Q´>ñQ>r ‘ÊS>b H$s Vrd«V‘ ^mdZm h¡& Amem h¡, h‘ AnZo g‘ñV nmR>H$m| H$s ew^H$m‘ZmAm| Ho$ ~b
go Ym{‘©H$ joÌ ‘| "{XZ-XÿZr amV-Mm¡JwZr' àJ{V H$aVo ah|Jo& gmW hr OJV² ‘| Bg H$ë¶mUH$mar
{OZY‘© H$s à^mdZm H$aVo ah|Jo& h‘ AnZr ^mdZm ‘| g’$b hm| Ed§ ñdH$ë¶mU Ho$ gmW
naH$ë¶mU ^r H$aVo ah|& Bgr ^mdZm Ho$ gmW -
Aܶj ‘ÝÌr
Am{XZmW ZImVo AemoH$Hw$‘ma O¡Z
lr Hw$ÝXHw$ÝX {XJå~a O¡Z ñdmܶm¶ ‘ÊS>b Q´>ñQ>, ZmJnwa
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 9

gånmXH$s¶
"lr nÙZpÝX n§Mqde{VH$m' ‘ybV: AmMm¶© lr nÙZpÝXXod Ûmam {da{MV AmܶmpË‘H$
{df¶m| H$m g‘wƒ¶ AWdm g§J«h J«ÝW h¡& {d{^Þ {df¶m| na AmMm¶©lr Ho$ {dMma Bg‘|
Ñ{ï>JmoMa hmoVo h¢& BgH$s aMZm ‘w»¶ê$n go g§ñH¥$V ^mfm ‘| H$s JB© h¡& AndmXñdê$n Xmo
A{YH$ma, lr F$f^-ñVmoÌ Ed§ lr {OZoÝÐ-ñVdZ, àmH¥$V ^mfm ‘| a{MV h¢&
Bg J«ÝW H$s g§ñH¥$V, H$ÞS>, {hÝXr ^mfm ‘| AZoH$ Q>rH$mE± àmá hmoVr h¢& {hÝXr ^mfm
‘| àmá Q>rH$m ‘| npÊS>V lr JOmYabmbOr ݶm¶VrW© Ûmam íbmoH$m| Ho$ AW© Ed§ ^mdmW© {X¶o
J¶o h¢& {OZH$s ^mfm A˶ÝV gab Ed§ ‘Zmohmar h¡& íbmoH$m| H$m ^md g‘PZo ‘| ¶h Q>rH$m
A˶{YH$ Cn¶moJr Ed§ g‘W© h¡& gmW hr H$aUmZw¶moJ Ed§ {gÕmÝV-J«ÝWm| Ho$ nmaJm‘r
{dÛmZ² npÊS>V OdmhabmbOr {gÕmÝV emñÌr, ^rÊS>admbm| Zo Bgr Q>rH$m H$m gånmXZ
{H$¶m Wm& h‘Zo O~ Q>rH$mAm| H$m AZwerbZ {H$¶m Vmo h‘| ^r ¶hr Q>rH$m, {deofê$n go ngÝX
AmB©& gånmXZ H$m H$m¶© H$aVo hþE g§ñH¥$V Q>rH$m Ed§ npÊS>V ~mbMÝXOr {gÕmÝVemñÌr
Ûmam {b{IV AZwdmX ^r XoIm h¡, {Oggo íbmoH$m| Ho$ Omo Aݶ nmR>mÝVa {d{^Þ hñV{b{IV
à{V¶m| ‘| àmá hþE h¡, CÝho§ g‘PZo H$m ‘m¡H$m {‘bm; Cg‘| ^r Omo gdm}Îm‘ bJm, dhr àñVwV
àH$meZ ‘| aIm h¡&
BgHo$ Abmdm ^r AZoH$ H$m¶©, gånmXZ H$aVo hþE {H$¶o J¶o h¢, O¡go •
1. à˶oH$ íbmoH$ Ho$ D$na íbmoH$m| Ho$ Zm‘ {X¶o h¢, Omo {H$ nyd© Q>rH$m ‘| gd©Ì Zht
{X¶o J¶o Wo& Bg aMZm ‘| ‘w»¶V: emXÿ©b{dH«$s{‹S>V, Am¶m©, AZwïw>n², dgÝV{VbH$m Am{X
N>ÝXm| H$m à¶moJ {H$¶m J¶m h¡& N>ÝXm| H$s g§»¶m Ed§ ñdê$n J«ÝW Ho$ AÝV ‘| AbJ n[a{eï>
Ho$ ê$n ‘| {X¶m J¶m h¡&
2. à˶oH$ íbmoH$ AWdm JmWm H$s {df¶-dñVw H$mo Xem©Zodmbo erf©H$ {X¶o J¶o h¢&
CgHo$ gmW Omo H«$‘m§H$ {X¶o h¢, do gånyU© J«ÝW Ho$ AZdaV íbmoH$ H«$‘m§H$ H$mo VWm íbmoH$
Ho$ gmW Omo H«$‘m§H$ {X¶o J¶o h¢ do à˶oH$ Aܶm¶ Ho$ íbmoH$ H«$‘m§H$ H$mo gy{MV H$aVo h¢&
3. erf©H$ H$mo AbJ {XImZo Ho$ CÔoí¶ go CgH$m Q>mBn ~moëS> aIm J¶m h¡&
4. íbmoH$ JmVo ¶m n‹T>Vo g‘¶ Ohm± ¶{V ({dam‘) AmVm h¡, Cgo (,) Ûmam Xem©¶m
J¶m h¡ VWm Ohm± ¶{V hmoZo na ^r gpÝY h¡, Cgo (-,) Ûmam Xem©¶m J¶m h¡&
5. nmR>H$m| H$mo ‘yb g§ñH¥$V íbmoH$m| H$m ^md g‘PZo, nÚ Ho$ ê$n ‘| JmZo-JwZJwZmZo Ho$
10 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm
gånmXH$s¶

{bE CgHo$ ZrMo npÊS>V A^¶Hw$‘maOr emñÌr, Xodbmbr Ûmam {da{MV gab gwÝXa {hÝXr
nÚmZwdmX ^r {X¶m J¶m h¡&
6. ^mfm H$s Ñ{ï> go íbmoH$mW© Ed§ ^mdmW© ‘| ^md H$mo gwa{jV aIVo hþE C{MV
n[adV©Z {H$¶o J¶o h¢, Vm{H$ ^mfm H$m àdmh IpÊS>V Z hmo Ed§ nmR>H$m| H$mo {H$gr ^r {df¶
H$mo g‘PZo ‘| {H$gr H${R>ZmB© H$m gm‘Zm Z H$aZm n‹S>o& gm{hp˶H$ Ñ{ï> go ^r AZwdmX H$r
^mfm H$m ñVa, dV©‘mZ {hÝXr gm{h˶ ‘| H$‘ Z Am±H$m OmE, BgH$m ^r ܶmZ aIm J¶m
h¡& ܶmZ aho {H$ ‘yb Q>rH$m ‘| H$ht-H$ht ^mfm H$mo ~hþV Kw‘m-{’$am H$a à¶moJ {H$¶m J¶m
Wm, Cgo grYr-gmXr gab ^mfm ‘| àñVwV H$aZo H$m à¶mg {H$¶m J¶m h¡&
7. ~‹S>o-~‹S>o AZwÀN>oX (n¡amJ«m’$) ZragVm CËnÞ H$aVo h¢, AV: {df¶mZwgma CZHo$
N>moQ>o-N>moQ>o AZwÀN>oX ~Zm¶o J¶o h¢&
8. à˶oH$ A{YH$ma H$mo Z¶o n¥ð> go àmaå^ {H$¶m J¶m h¡ VWm gd©àW‘ CZ-CZ
A{YH$mam| H$m H«$‘m§H$ d Zm‘moëboI {H$¶m J¶m h¡&
9. à˶oH$ n¥ð> Ho$ D$na n¥ð> H«$‘m§H$ Ho$ gmW J«ÝW H$m Zm‘, A{YH$ma H$m Zm‘,
A{YH$ma H«$‘m§H$ H$m CëboI ^r {H$¶m J¶m h¡&
10. {d^{º$¶m| H$mo eãXm| go {MnH$m¶o {~Zm CZgo AbJ aIm J¶m h¡&
11. J«ÝW Ho$ àmaå^ ‘| Xmo {df¶ gy{M¶m± Xr JB© h¢ • EH$ g§{já Am¡a Xÿgar
{dñV¥V& g§{já {df¶-gyMr ‘| A{YH$mam| Ho$ Zm‘, H«$‘m§H$ d n¥ð> H«$‘m§H$ H$m CëboI h¡&
O~{H$ {dñV¥V {df¶-gyMr ‘| à˶oH$ íbmoH$ H$s {df¶-dñVw H$m g§jon ‘| H$WZ {H$¶m h¡&
12. J«ÝW Ho$ àmaå^ ‘| {dñV¥V àñVmdZm ^r Xr JB© h¡& ¶h àñVmdZm, ^maVr¶
kmZnrR> Ho$ nyd© gånmXH$ S>m°. àmo. E. EZ. Cnmܶo Ed§ S>m°. hrambmb O¡Z Zo {bIr h¢&
13. J«ÝW Ho$ AÝV ‘| dUm©ZwH«$‘mZwgma íbmoH$mZwH«$‘{UH$m Xr JB© h¡&
h‘mao Ûmam AZoH$ g§emoYZ H$aZo Ho$ CnamÝV ^r Ìw{Q>¶m± ah gH$Vr h¡§, {OZH$s Amoa
gwYr nmR>H$ h‘mam ܶmZ AmH${f©V H$a|, Vm{H$ h‘ CÝh| ^{dî¶ ‘| gwYma gH|$&
Bg gånyU© àH$meZ Ho$ Xm¡amZ AZoH$m| ~ma Bg J«ÝW H$m ñdmܶm¶ hþAm, Omo h‘mao
VÎdkmZ H$s {Z‘©bVm ‘| ghm¶H$ {gÕ hþAm& nmR>H$ ^r Bg J«ÝW H$mo JhamB© go ñdmܶm¶-
{MÝVZ-‘ZZ H$aHo$ AnZm VÎdkmZ {Z‘©b H$a| - ¶hr ^mdZm h¡&
• ~«. ¶enmb O¡Z, O¶nwa
• S>m°. amHo$e O¡Z emñÌr, ZmJnwa
• npÊS>V {OVoÝÐ amR>r emñÌr, nwUo
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 11

àñVmdZm
• àmo. Am{XZmW Zo. Cnmܶo
• àmo. hrambmb O¡Z
J«ÝW H$m Zm‘ • àñVwV J«ÝW, AnZo dV©‘mZê$n ‘| 26 ñdVÝÌ àH$aUm| H$m g§J«h
h¡& BgH$m Zm‘ nÙZpÝX-n§Mqde{V: H¡$go Am¡a H$~ à{gÕ hþAm? BgH$m {ZU©¶ H$aZm H${R>Z
h¡& ¶h Zm‘ ñd¶§ J«ÝWH$ma Ho$ Ûmam {ZpíMV {H$¶m J¶m àVrV Zht hmoVm ³¶m|{H$ do àm¶:
g^r (22, 23,Am¡a 24 H$mo N>mo‹S>H$a) àH$aUm| Ho$ AÝV ‘| ¶oZ-Ho$Z àH$maoU AnZo Zm‘-
{ZX}e Ho$ gmW Cg àH$aU H$m ^r Zm‘moëboI H$aVo h¢, AV: J«ÝW Ho$ gm‘mݶ Zm‘ H$m CëboI
Z H$aZo H$m H$moB© H$maU eof Zht {XIVm& Bggo Vmo ¶hr àVrV hmoVm h¡ {H$ J«ÝWH$ma Zo Cº$
àH$aUm| H$mo ñdVÝÌVm go n¥WH²$ hr aMm h¡, Z {H$ CÝh| EH$ J«ÝW Ho$ ^rVa g‘m{dï> H$aHo$&
Xÿgao, O~ J«ÝW Ho$ ^rVa 26 {df¶ d{U©V h¢, V~ n§Mqde{V: Zm‘ H$s gmW©H$Vm
^r Zht ahVr h¡& CgH$s Omo à{V¶m± h‘| àmá hþB© h¢, CZ‘| àH$aUm| Ho$ AÝV ‘| {Og àH$ma
àH$aU H$m Zm‘moëboI nm¶m OmVm h¡, Cgr àH$ma CgH$s g§»¶m H$m {ZX}e àm¶: Z Vmo eãXm|
‘| nm¶m OmVm h¡ Am¡a Z A§H$mo ‘|& hm±, CgH$s Omo ‘yb íbmoH$m| Ho$ gmW Tw>±T>mar ^mfm‘¶
dM{ZH$m nmB© OmVr h¡, Cg‘| A{YH$mam| H$m Zm‘ Am¡a g§»¶m Adí¶ nmB© OmVr h¡, {H$ÝVw
dhm± ^r n§M{de{V: H$s g§J{V Zht ~¡R>mB© Om gH$s& dhm± ¶WmH«$‘ go 24 A{YH$mam| H$m
CëboI H$aHo$ AmJo ñZmZmï>>H$ Ho$ AÝV ‘| • && B{V lr ñZmZmï>H$ Zm‘ nMrg‘m A{YH$ma
g‘má ^¶m&&25&& • ¶h dm³¶ {bIm h¡ VWm ApÝV‘ ~«÷M¶m©ï>H$ Ho$ AÝV ‘| • && B{V
~«÷M¶m©ï>H$ g‘má&&25&& • Eogm {ZX}e h¡& Bg àH$ma AÝV ‘| XmoZm| A{YH$mam| H$mo 25dm±
hr gy{MV {H$¶m J¶m h¡&
dM{ZH$mH$ma Zo J«ÝW Ho$ AÝV ‘| Bg dM{ZH$m Ho$ {bIZo Ho$ hoVw Am{X H$m {ZX}e
H$aVo hþE Omo àepñV {bIr h¡, Cg‘| ^r ApÝV‘ XmoZm| àH$aUm| Ho$ H«$‘ g§»¶m H$s g§J{V
Zht ~¡R> gH$s h¡& ¶Wm •
Mm¡drg‘ A{YH$ma Omo H$ømo, ñZmZ ˶mJ Aï>H$ gaXømo&
ApÝV‘ ~«÷M¶© A{YH$ma, AmR> H$mì¶ ‘| na‘ CXma&&
¶hm± H«$‘-àmá "earamï>H$' H$mo 24dm± A{YH$ma Z ~Vbm H$a, CgHo$ AmJo Ho$
12 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

"ñZmZmï>H$' H$mo 24dm± A{YH$ma {Z{X©ï> {H$¶m h¡& Xÿgao, Bg dM{ZH$m Ho$ àmaå^ ‘| Omo
nr{R>H$m ñdê$n go J«ÝW Ho$ AÝVJ©V A{YH$mam| H$m n[aM¶ H$am¶m J¶m h¡& dhm± na‘mW©qde{V:
n¶©ÝV ¶WmH«$‘ go 23 A{YH$mam| H$m CëboI H$aHo$, VËníMmV² "earamï>H$' H$mo hr 24dm±
A{YH$ma {Z{X©ï> {H$¶m J¶m h¡&
O¡go .......... Vm nrN>¡ AmR> H$mì¶{Z {df¡ Mm¡drg‘m earamï>H$ A{YH$ma dU©Z {H$¶m
h¡& Vm nrN>¡ Zd H$mì¶{Z {df¢ ~«÷M¶m©ï>H$ A{YH$ma dU©Z H$aH¢$ J«ÝW g‘má {H$¶m • BZ
XmoZm| dm³¶m| Ho$ ~rM ‘| gå^dV: à{V (hñV{b{IV à{V) boIH$ Ho$ à‘mX go ""Vm nrN>¡§
AmR> H$mì¶{Z {df¢ nMrg‘m ñZmZmï>H$ A{YH$ma dU©Z {H$¶m h¡ • ¶h dm³¶ {bIZo go ah
J¶m àVrV hmoVm h¡& Bg àH$ma 24d| A{YH$ma Ho$ Zm‘moëboI ‘| nyd© nr{R>H$m Am¡a ApÝV‘
àepñV ‘| nañna {damoY nm¶m OmVm h¡&
¶{X J«ÝWH$ma H$mo ñd¶§ Bg J«ÝW H$m Zm‘ "n§M{de{V:' A^rï> hmoVm Vmo {’$a
A{YH$mam| H$s ¶h g§»¶m {df¶H$ Ag§J{V Ñ{ï>JmoMa Zht hmoVr& BZ‘| go Hw$N> H¥${V¶m± (O¡g,o
EH$Ëd-gá{V Am{X) ñdVÝÌê$n go ^r àmá hmoVr h¢ d àH$m{eV hmo MwH$s h¢& CZ‘| nañna
nwZé{º$ ^r ~hþV h¡& AVEd OmZ n‹S>Vm h¡ {H$ J«ÝWH$ma Zo AZoH$ ñdVÝÌ aMZmE± H$s Wt,
{OZ‘| go {H$gr Zo nƒrgm| H$mo EH$Ì H$a, Cg g§J«h H$m Zm‘ "nÙZpÝX n§Mqde{V:' aI
{X¶m& VËníMmV² {H$gr Aݶ Zo CZH$s EH$ Am¡a aMZm H$mo Cgr g§J«h ‘| Omo‹S> {X¶m, {H$ÝVw
Zm‘ H$m n[adV©Z Zht {H$¶m& AmíM¶© Zht, Omo {H$gr Aݶ J«ÝWH$ma H$s ^r EH$ aMZm
Bg‘| Am Ow‹S>r hmo&
g~ àH$aUm| H$s EH$H$V©¥H$Vm • ¶hm± ¶h EH$ àíZ CnpñWV hmoVm h¡ {H$ do g~
àH$aU {H$gr EH$ hr nÙZpÝX Ho$ Ûmam aMo J¶o h¢, ¶m nÙZpÝX Zm‘ Ho$ {H$Ýhr§ {d{^Þ
AmMm¶m] Ho$ Ûmam aMo J¶o h¢ AWdm Aݶ ^r {H$gr AmMm¶© Ho$ Ûmam H$moB© àH$aU aMm J¶m
h¡? • Bg àíZ na h‘mar Ñ{ï>, J«ÝW Ho$ CZ àH$aUm| na Am OmVr h¡, Ohm± J«ÝWH$ma Zo {H$gr
Z {H$gr ê$n ‘| AnZo Zm‘ H$s gyMZm H$s h¡ • Eogo àH$aU ~mB©g (1-21 d 25) h¢&
BZ àH$aUm| ‘| J«ÝWH$Vm© Zo nÙZpÝX, n§H$OZpÝX, Aå^moOZpÝX, Aå^moéhZpÝX, nÙ
Am¡a AãOZpÝX • BZ nXm| Ho$ Ûmam AnZo Zm‘ H$s d H$ht-H$ht AnZo Jwé draZpÝX H$s ^r
gyMZm H$s h¡&1 BgHo$ gmW-gmW CZ àH$aUm| H$s ^mfm, aMZm e¡br Am¡a Zm‘ 춺$ H$aZo
1. nÙZpÝX 1-198, 2-54, 3-55, 4-77, 6-62, 10-47, 11-61, 12-22, 13-60, 15-
30, 16-24, n§H$OZpÝX 5-9, 7-27, 9-33, 25-8, Aå^moOZpÝX 8-29, Aå^moéhZpÝX 17-8, 18-
9, nÙ 14-33, 19-10, 20-8, AãOZpÝX 21-18.
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 13

H$s nÕ{V H$mo XoIVo hþE CZ g~Ho$ EH$ hr H$Vm© Ho$ Ûmam aMo OmZo ‘| H$moB© gÝXoh Zht ahVm&
BZH$mo N>moS>H$a, EH$Ëd^mdZmXeH$ (22), na‘mW©qde{V: (23), earamï>H$ (24) Am¡a
~«÷M¶m©ï>H$ (26) • ¶o Mma àH$aU eof ahVo h¢, {OZ‘| J«ÝWH$Vm© H$m Zm‘ {Z{X©ï> Zht h¡&
lr ‘w{Z nÙZpÝX, AnZo Jwé Ho$ A{Ve¶ ^º$ Wo, CÝhm|Zo Jwé H$mo na‘oídaVwë¶
(10-49) {Z{X©ï> H$aVo hþE Bg Jwé^{º$ H$mo AZoH$ ñWbm| na àJQ> {H$¶m h¡&1 ¶h Jwé^{º$
EH$Ëd-^mdZmXeH$ àH$aU Ho$ N>R>d| íbmoH$ ‘| ^r XoIr OmVr h¡&2 Bggo ¶h àH$aU, CÝht
Ho$ Ûmam aMm J¶m àVrV hmoVm h¡& dh Jwé^{º$, EH$Ëd^mdZmXeH$ Ho$ g‘mZ na‘mW©qde{V:
‘| ^r Ñ[îQ>JmoMa hmoVr h¡&3 Xÿgao, Bg àH$aU ‘| Omo 10dm± íbmoH$ Am¶m h¡, dh Hw$N> Wmo‹S>o
go n[ad{V©V ñdê$n ‘| BgHo$ nyd© A{Z˶ n§MmeV² (3-17) ‘| ^r Am MwH$m h¡& Vrgao, Bg
àH$aU (na‘mW©qde{V:) ‘| AdpñWV 18 d| íbmoH$ • Om¶oVmoX²JV‘mohVmo@{^b{fVm
‘moj@o {n gm {g{ÕöV² B˶m{X H$s g‘mZVm {H$VZo hr {nN>bo íbmoH$m| Ho$ gmW nmB© OmVr h¡&4
BgHo$ A{V[aº$ àñVwV àH$aU Ho$ AÝVJ©V 19 dm± íbmoH$ Vmo àm¶: (V¥Vr¶ MaU H$mo
N>mo‹S>H$a) Cgr ê$n ‘| nrN>o (1-154) Am MwH$m h¡& ¶o g~ Eogo hoVw h¢ {H$ {OZgo {nN>bo
àH$aUm| Ho$ gmW Bg àH$aU H$s g‘mZH$V¥©H$Vm H$m AZw‘mZ hmoVm h¡&
earamï>H$ H$m àW‘ íbmoH$ (XþJ©ÝYm@ew{M Am{X) nrN>o A{Z˶ n§MmeV² (3-3)
‘| Am MwH$m h¡& BgHo$ A{V[aº$ Jwé^[º$ H$mo n«X{e©V H$aZo dmbm dm³¶ (‘o ö{X JwédMZ§
MoXpñV VÎmÎdX{e©-5) ¶hm± ^r CnbãY hmoVm h¡& Bggo ¶h àH$aU ^r Cº$ ‘w{Z nÙZpÝX
Ho$ Ûmam hr aMm J¶m àVrV hmoVm h¡&
A~ ~«÷M¶m©ï>H$ Zm‘ H$m ApÝV‘ àH$aU hr eof ahVm h¡, gmo ¶hm± ¶Ú{n J«ÝWH$ma
Zo AnZo Zm‘ H$m {ZX}e Vmo Zht {H$¶m, {’$a ^r Bg àH$aU H$s aMZm e¡br nyd© àH$aUm| Ho$
hr g‘mZ h¡& Bg àH$aU H$m ApÝV‘ íbmoH$ ¶h h¡ •
¶wd{Vg§J{ddO©Z‘ï>H§$ à{V, ‘w‘wjwOZ§ ^{UV§ ‘¶m&
gwaVamJg‘wÐJVm OZm:, Hw$éV ‘m H«$w Y‘Ì ‘wZm¡ ‘{¶&&
¶hm± nyd© nÕ{V Ho$ g‘mZ J«ÝWH$ma Zo ¶wd{V-g§J-{ddO©Z-Aï>H$ (~«÷M¶m©ï>H$)
Ho$ aMo OmZo H$m CëboI {H$¶m h¡& gmW ‘| CÝhm|Zo AnZo ‘w{ZnX H$m {ZX}e H$aHo$ AnZo D$na
1. Xo{I¶o íbmoH$ H«$‘m§H$ 1-197, 2-54, 9-32, 10-49, 11-4 Am¡a 11-59.
2. Jwê$nXoeVmo@ñ‘mH§$ {Z:lo¶gnX§ {එ²&& • 22-6.
3. Xo{IE, íbmoH$ 23-9 ({Z˶mZÝXnXàX§ JwédMmo, OmJ{V© MoƒoV{g) Am¡a
íbmoH$ 23-16 (Jwdª{K«Û¶XÎm‘w{º$nXdr, àmß˶W©{ZJ«ªWVm;-OmVmZÝXdemV²)
4. Xo{IE, íbmoH$ 1-55 Am¡a 4-53.
14 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

H«$moY Z H$aZo Ho$ {bE {df¶mZwamJr OZm| go àoaUm ^r H$s h¡& ¶hm± ¶h ñ‘aU aIZo H$s ~mV
h¡ {H$ lr nÙZpÝX Zo {H$VZo hr ñWbm| ‘| AnZo Zm‘ Ho$ gmW "‘w{Z' nX H$m à¶moJ {H$¶m
h¡& Bggo Bg àH$aU Ho$ ^r CZHo$ Ûmam aMo OmZo ‘| H$moB© ~mYm Zht {XIVr&
J«ÝW Ho$ AÝVJ©V F$f^ ñVmoÌ (13) Am¡a {OZXe©Z ñVdZ (14) • ¶o Xmo àH$aU
Eogo h¢, Omo àmH¥$V ^mfm ‘| aMo J¶o h¢& Bggo {H$gr H$mo ¶h e§H$m hmo gH$Vr h¡ {H$ em¶X
¶o XmoZm| àH$aU, {H$gr Aݶ nÙZpÝX Ho$ Ûmam aMo J¶o hm|Jo, naÝVw CZH$s aMZm-nÕ{V
Am¡a ^md-^§Jr H$mo XoIVo hþE, Bg gÝXoh Ho$ {bE H$moB© ñWmZ Zht {XIVm& CXmhaU Ho$ {bE
Bg ñVmoÌ ‘| ¶h JmWm AmB© h¡ •
{dßn{S>d‚mB Omo Vwh, {JamE ‘B gwB~boU Ho$d{bUmo&
da-{X{Æ>-{XÅ->Uh-O§V-np³I-JUUo {d gmo A§Ymo&&34&&
BgH$s VwbZm àW‘ Aܶm¶ Ho$ {ZåZ íbmoH$ go H$s{OE •
¶: H$ën¶oV² {H$‘{n gd©{dXmo@{n dm{M,
gpÝXø VÎd‘g‘O§g‘mË‘~wÕçm&
Io n{ÌUm§ {dMaVm§ gÑeo{jVmZm§,
g§»¶m§ à{V à{dXYm{V g dmX‘ÝY:&&125&&
BZ XmoZm| nÚm| H$m A{^àm¶ g‘mZ h¡, Cg‘| Hw$N> ^r ^oX Zht h¡; Bg{bE ^mfm^oX
Ho$ hmoZo na ^r Bgo CÝht nÙZpÝX Ho$ Ûmam aMm J¶m g‘PZm Mm{hE&
BgHo$ A{V[aº$ Bgr F$f^ ñVmoÌ ‘| AmR> àm{Vhm¶m] Ho$ Aml¶ go, O¡go • ^JdmZ
Am{XZmW H$s ñVw{V H$s JB© h¡, d¡go hr empÝVZmW ñVmoÌ ‘| CZHo$ Aml¶ go hr empÝVZmW
{OZoÝÐ H$s ^r ñVw{V H$s JB© h¡& F$f^{OZ ñVmoÌ Ho$ "OËW {OU Vo {d Om¶m, gwaJwén‘whm
H$B© Hw§$R>m (36)' • Bg dm³¶ H$s g‘mZVm ^r gañdVr ñVmoÌ Ho$ {ZåZ dm³¶ Ho$ gmW
Xe©Zr¶ h¡ • "Hw$ÊR>mñVo@{n ~¥hñn{Và^¥V¶mo, ¶pñ‘Z² ^dpÝV Yw«d‘² (15-31)&'
Bgr àH$ma F$f^ ñVmoÌ H$s Vrgar JmWm Am¡a {OZXe©Z ñVdZ H$s gmobhdr§ JmWm
Ho$ "Må‘pÀN>Um {d {XÆ>'o Am¡a "Må‘‘EUpÀN>Um {d {XÆ>'o Am{X nXm| H$s g‘mZVm H$mo XoIVo
hþE ¶hr àVrV hmoVm h¡ {H$ dh {OZXe©Z ñVdZ ^r àH¥$V nÙZpÝX ‘w{Z Ho$ Ûmam hr aMm
J¶m h¡& Bggo Vmo ¶hr {d{XV hmoVm h¡ {H$ àñVwV J«ÝWH$ma H$m O¡go g§ñH¥$V ^mfm na
A~m{YV A{YH$ma Wm, d¡go hr àmH¥$V ^mfm na ^r CZH$m nyam A{YH$ma Wm&
‘w{Z nÙZpÝX Am¡a CZH$m ì¶{º$Ëd • nyd© {ddoMZ go ¶h {gÕ hmo MwH$m h¡
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 15

{H$ àñVwV J«ÝW Ho$ AÝVJ©V g~ hr àH$aUm| Ho$ aM{¶Vm EH$ hr ‘w{Z nÙZpÝX h¢& CÝhm|Zo
àm¶: g^r àH$aUm| ‘| Ho$db AnZo Zm‘ ‘mÌ H$m hr {ZX}e {H$¶m h¡, BgHo$ A{V[aº$ CÝhm|Zo
AnZm H$moB© {deof n[aM¶ Zht {X¶m h¡&
BVZm Adí¶ h¡ {H$ CÝhm|Zo Xmo ñWbm| (1-197, 2-54) na "draZpÝX' Bg
Zm‘moëboI Ho$ gmW AnZo Jwé Ho$ à{V H¥$VkVm H$m ^md {XIbmVo hþE A{Ve¶ ^{º$
àX{e©V H$s h¡& BgHo$ A{V[aº$ Zm‘-{ZX}e Ho$ {~Zm Vmo CÝhm|Zo AZoH$ ñWmZm| na Jwéñdê$n
go CZH$m ñ‘aU H$aVo hþE CZHo$ à{V A{Ve¶ lÕm H$m ^md 춺$ {H$¶m h¡& O¡gm {H$
CÝhm|Zo na‘mW©qde{V: ‘| 춺$ {H$¶m h¡&
lr draZpÝX, CZHo$ XrjmJwé àVrV hmoVo h¡, gå^d h¡ • ¶o hr CZHo$ {dÚmJwé ^r
aho hm|& ¶h gå^mdZm, CZHo$ {ZåZ CëboI Ho$ AmYma go H$s Om ahr h¡ •
aËZ̶m@^aU-dra-‘wZrÝÐ-nmX, nÙ-Û¶-ñ‘aU-g§O{ZV-à^md:&
lrnÙZpÝX‘w{Zam{lV¶w½‘XmZ-, n§MmeV§ b{bVdU©M¶§ MH$ma&&2-54&&
¶hm± XmZmonXoe àH$aU H$mo g‘má H$aVo hþE ‘w{Z nÙZpÝX Zo ¶h ^md 춺$ {H$¶m
h¡ {H$ ¶h Omo ‘¢Zo 52 íbmoH$‘¶ gwÝXa àH$aU aMm h¡, dh aËZ̶ go {d^y{fV lr draZpÝX
AmMm¶© Ho$ MaU-H$‘bm| Ho$ ñ‘aUO{ZV à^md go hr aMm h¡, AݶWm ‘wP‘| Eogm gm‘϶©
Zhr Wm&
Bg CëboI ‘| Omo CÝhm|Zo "ñ‘aU' nX H$m à¶moJ {H$¶m h¡, Cggo Eogm àVrV hmoVm
h¡ {H$ Bg àH$aU H$s aMZm Ho$ g‘¶ AmMm¶© draZpÝX CZHo$ nmg Zht Wo AWm©V² Cg g‘¶
CZH$m ñdJ©dmg hmo MwH$m Wm&
‘w{Z nÙZpÝX Ûmam {da{MV BZ H¥${V¶m| Ho$ n‹T>Zo go kmV hmoVm h¡ {H$ do ‘w{ZY‘© H$m
Ñ‹T>Vm go nmbZ H$aVo Wo& ‘ybJwUm| Ho$ n[anmbZ ‘| Wmo‹S>r-gr ^r {e{WbVm H$mo Zht gh
gH$Vo Wo,(1-40)& CZH$mo {XJå~aËd ‘| {deof AZwamJ hr Zht Wm; ~pëH$ do Cgo g§¶‘
H$m EH$ Amdí¶H$ A§J ‘mZVo Wo (1-41)& à‘mX Ho$ n[ahmamW© CÝh| EH$mÝVdmg A{YH$
{චWm (1-46)&
do AܶmË‘ Ho$ {deof ào‘r Wo • AmË‘kmZ Ho$ {~Zm CÝh| H$moam H$m¶³boe ngÝX
Zht Wm (1-67)& CZH$s A{YH$m§e H¥${V¶m± • O¡go EH$Ëd-gá{V, AmbmoMZm, gX²~moY-
MÝÐmoX¶, {ZíM¶ n§MmeV² Am¡a na‘mW©-qde{V:, AܶmË‘ go hr gå~ÝY aIZo dmbr h¢&
do ì¶dhmaZ¶ H$mo Ho$db ‘ÝX~w{Õ OZm| Ho$ {bE AWm©d~moY H$m hr gmYZ ‘mZVo Wo, CZH$s
16 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

Ñ{ï> ‘| ‘w{º$‘mJ© H$m gmYZ^yV Vmo EH$ ewÕZ¶ ({ZíM¶Z¶) hr h¡& (11 • 8 go 12)&
J«ÝWH$ma H$s ImoO • àñVwV J«ÝW Ho$ H$Vm© H$m Zm‘ nÙZpÝX h¡& O¡Z gm{h˶
‘| Bg Zm‘ Ho$ AZoH$ J«ÝWH$ma hþE h¢& ‘ybg§K Ho$ Am{X AmMm¶© Hw$ÝXHw$ÝX H$m ^r EH$ Zm‘
nÙZpÝX Wm& O§~yXrd-nÊU{Îm Ho$ H$Vm© nÙZpÝX Zo AnZo H$mo AmMm¶© draZpÝX H$m à{eî¶
VWm ~bZpÝX H$m {eî¶ H$hm h¡ VWm AnZo {dÚmJwé H$m Zm‘ lr{dO¶ àH$Q> {H$¶m h¡&
CnbãY à‘mUm| go BZH$m aMZm H$mb {dH«$‘ H$s 11dt eVr {gÕ hmoVm h¡& BÝhm|Zo AnZm
Zm‘ "danC‘U§{X' àJQ> {H$¶m h¡& àmH¥$V nÚmË‘H$ "Yå‘agm¶U' Ho$ H$Vm© Zo ^r AnZm
Zm‘ "danC‘U§{X ‘w{U' àJQ> {H$¶m h¡& BgHo$ A{V[aº$ Cº$ XmoZm| aMZmAm| ‘| Hw$N> gmÑí¶
^r h¡ (Yå‘agm¶U 118-120 Am¡a O§~Xy rd-nÊU{Îm 13, 84-87; Yå‘agm¶U 122-
127 d 134-136 Am¡a O§~yXrd-nÊU{Îm 13, 90-92)& AVEd AmíM¶© Zht {H$
O§~yXrd-nÊU{Îm Am¡a Yå‘agm¶U Ho$ H$Vm© EH$ hr hm|&
EH$ do ^r nÙZpÝX h¢, {OZH$r n§Mg§Jh« d¥{Îm, ^maVr¶ kmZnrR>, H$mer go àH$m{eV
hþB© h¡& ^mdZmnÕ{V Zm‘H$ 34 nÚm| H$s EH$ ñVw{V VWm Oramnëbr nmíd©ZmW ñVmoÌ Ho$
H$Vm© nÙZpÝX, nÅ>mdbr Ho$ AZwgma {Xëbr (AO‘oa) H$s ^Å>maH$ JÔr na à^mMÝX« Ho$
níMmV² Amê$‹T> hþE Am¡a {d.g§.1385 go 1450 VH$ aho& do OÝ‘ go ~«m÷U d§e Ho$ Wo&
CZHo$ {eî¶ {Xëbr-O¶nwa, B©S>a Am¡a gyaV H$s ^Å>maH$ J{Ô¶m| na Amê$‹T> hþE& BZ
J«ÝWH$mam| Ho$ A{V[aº$ Hw$N> nÙZpÝX Zm‘Ymar AmMm¶m] Ho$ CëboI, àmMrZ {ebmboIm| d
Vm‘«nQ>m| Am{X ‘| àmá hþE h¡§, Omo {ZåZ àH$ma h¢ •
1. {d.g§.1962 ‘| EH$ nÙZpÝX {gÕmÝVXod d {gÕmÝV-MH«$dVu, ‘ybg§K,
Hw$ÝXHw$ÝXmÝd¶, H«$mUya JU d qV{ÌUrH$ JÀN> ‘| hþE& (Enr. H$Zm©. 7 gmoad Z§. 262)
2. JmoëbmMm¶© Ho$ à{eî¶ d Ì¡H$m붶moJr Ho$ {eî¶ H$m¡‘maXod d«Vr H$m Xÿgam Zm‘
Am{dÕH$U© nÙZpÝX g¡ÕmpÝVH$ Wm& do ‘ybg§K, XoerJU Ho$ AmMm¶© Wo, {OZH$m CëboI
{d.g§.1220 Ho$ EH$ boI ‘| nm¶m OmVm h¡, CZHo$ EH$ ghY‘u à^mMÝÐ Wo VWm CZHo$
{eî¶ Hw$b^yfU Ho$ {eî¶ ‘mKZpÝX H$m gå~ÝY H$moëhmnwa go Wm& (Enr. H$Zm©. 2, Z§.
64(40)& g§^dV: ¶o do hr h¢, {OÝh| EH$ ‘mݶ boI ‘| ‘ÝÌdmXr H$hm J¶m h¡& (Enr. H$Zm©.
2, Z§. 66(42)&
3. EH$ nÙZpÝX do h¢, Omo Z¶H$s{V© Ho$ {eî¶ d à^mMÝÐ Ho$ ghY‘u Wo Am¡a
{OZH$m CëboI {d.g§.1238, 1242 Am¡a 1263 Ho$ boIm| ‘| {‘bVm h¡& CZH$s ^r
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 17

Cnm{Y "‘§Ìdm{Xda' nmB© OmVr h¡& gå^dV: ¶o Cn¶©wº$ Z§. 2 Ho$ nÙZpÝX go A{^Þ h¢&
(Enr. H$Zm©. 327 (124), 333 (128) Am¡a 335 (130)&
4. EH$ nÙZpÝX, draZpÝX Ho$ à{eî¶ VWm am‘ZpÝX Ho$ {eî¶ Wo, {OZH$m CëboI
12dt eVr Ho$ EH$ boI ‘| {‘bVm h¡& (Enr. H$Zm©. 8, gmoamd Z§. 140, 233 d {eH$manwa
197, XogmB©, O¡{Z{O‘ BZ gmCW BpÊS>¶m, n¥ð> 280 Am{X)
5. AܶmË‘r ew^MÝÐXod H$m ñdJ©dmg, {d.g§.1370 ‘| hþAm Wm Am¡a CZHo$ {OZ
Xmo {eî¶m| Zo CZH$s ñ‘¥{V ‘| boI {bIdm¶m Wm, CZ‘| EH$ nÙZpÝX npÊS>V Wo& (Enr.
H$Zm©. 65 (41) d ^y{‘H$m n¥ð> 86)
6. ~mhþ~br ‘bYm[aXod Ho$ {eî¶, nÙZpÝX ^Æ>maH$Xod H$m CëboI {d. g§.
1360 Ho$ EH$ boI ‘| Am¶m h¡& CÝhm|Zo Cg df© ‘| EH$ O¡Z ‘pÝXa H$m {Z‘m©U H$adm¶m
Wm& (Enr. H$Zm©. hþÝgwa 14)&
7. ‘ybg§K, H$moÊS>H$w ÝXmÝd¶, XoerJU, nwñVH$ JÀN>dVu Ì¡{dÚXod Ho$ {eî¶ nÙZpÝX
Xod H$m ñdJ©dmg {d.g§.1373 (¶m 1433) hþAm Wm& (Enr. H$Zm©. l. ~o. 269 (114)&
8. à^mMÝÐ Ho$ {eî¶ nÙZpÝX H$s ~‹S>r àe§gm XodJ‹T> Ho$ {d.g§.1471 Ho$
{ebmboI ‘| nmB© OmVr h¡& (am. {‘Ì. O. E. gmo. ~§. 52, n¥ð> 67-80)
ñnï> h¡ {H$ Cn¶©wº$ nÙZpÝX Zm‘Ymar AmMm¶m] ‘| go H$moB© ^r Eogm Zht h¡, Omo
àñVwV J«ÝW Ho$ H$Vm© draZpÝX H$o {eî¶ nÙZpÝX ‘w{Z go A{^Þ ñdrH$ma {H$¶m Om gHo$&
AVEd àñVwV J«ÝWH$Vm© Ho$ H$mbm{X H$m {ZU©¶, h‘| CZH$s aMZm Ho$ AmYma na hr ~mø
d Amä¶ÝVa à‘mUm| go H$aZm h¡&
J«ÝWH$ma H$m H$mb-{ZU©¶ • àñVwV J«ÝW Ho$ aM{¶Vm lr ‘w{Z nÙZpÝX H$~
hþE, BgH$m n³H$m {ZU©¶ H$aZm ¶Ú{n H${R>Z h¡, VWm{n CZH$s BZ H¥${V¶m| H$m CZgo nyd©
Am¡a níMmV²H$mbrZ J«ÝWH$mam| H$s H¥${V¶m| Ho$ gmW {‘bmZ H$aZo go CZH$s g‘¶-gr‘m H$m
Hw$N> {ZYm©aU {H$¶m Om gH$Vm h¡ •
nÙZpÝX Am¡a JwU^Ð • O~ h‘ VwbZmË‘H$ Ñ{ï> go {dMma H$aVo h¢, V~ h‘|
CZH$s H¥${V¶m| na AmMm¶© JwU^Ð H$s aMZm H$m à^md {XImB© XoVm h¡& CXmhaUmW© • JwU^Ð
ñdm‘r Zo AnZo AmË‘mZwemgZ ‘| ‘Zwî¶ n¶m©¶ H$m ñdê$n ~VmVo hþE Cgo hr Vn H$m gmYZ
{Z{X©ï> {H$¶m h¡ •
18 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

Xþb©^‘ewÕ‘ngwI‘{d{XV‘¥{Vg‘¶‘ënna‘m¶w:&
‘mZwî¶{‘h¡d Vnmo ‘w{º$ñVng¡d VÎmn: H$m¶©‘²&&111&&
BgH$m àñVwV J«ÝW Ho$ AÝVJ©V {ZåZ (12-21) nÚ go {‘bmZ H$s{OE •
Xþîàmn§ ~hþXþ:Iam{eaew{M-, ñVmoH$m¶waënkVm;
kmVàmÝV{XZ§ OamhV‘{V:, àm¶mo ZaËd§ ^do &
Apñ‘Þod VnñVV: {ednX§, VÌ¡d gmjmËgwI§;
gm¡»¶mWu{V {d{MÝ˶ MoV{g Vn:, Hw$¶m©Þamo {Z‘©b‘²&&
AmË‘mZwemgZ Ho$ Cn¶w©º$ íbmoH$ ‘| ‘Zwî¶ n¶m©¶ Ho$ {bE nm±M {deofU {X¶o h¢
- Xþb^ © , AewÕ, AngwI, A{d{XV ‘¥{V-g‘¶ Am¡a Aën na‘m¶w& R>rH$ Cgr A{^àm¶
H$mo gy{MV H$aZo dmbo d¡go hr nm±M {deofU n§Mqde{V: Ho$ Bg íbmoH$ ‘| ^r {X¶o J¶o h¢
• Xþîàmn, Aew{M, ~hþX:þ Iam{e, AënkVm-kmV-àmÝV{XZ Am¡a ñVmoH$m¶w& dhm± JwU^Ð
ñdm‘r Zo ¶h H$hm h¡ {H$ ‘w{º$ H$s àm{á Vn go hmoVr h¡ Am¡a dh Vn, Bg ‘Zwî¶-
n¶m©¶ ‘| hr hmoVm h¡; AV: Bg ‘Zwî¶ n¶m©¶ H$mo nmH$a Vn H$aZm Mm{hE& dhr ‘w{Z
nÙZpÝX Zo ^r H$hm h¡ {H$ gmjmV² gwI ‘w{º$ ‘| h¡, Cg ‘w{º$ H$s àm{á Vn go hmoVr h¡
Am¡a dh Vn, ‘Zwî¶-n¶m©¶ ‘| hr gå^d h¡ • ¶h gmoMH$a, gwImWu ‘Zwî¶ H$mo {Z‘©b
Vn H$aZm Mm{hE& Bg àH$ma XmoZm| íbmoH$m| ‘| Hw$N> eãX-^oX Ho$ hmoZo na ^r AW© ‘|
Hw$N> ^r ^oX Zht h¡&1
CZ JwU^Ð H$m g‘¶, àm¶: eH$ g§. H$s 8dr§ gXr H$m CÎmamY© ({d.g§.9dr§ gXr
H$m AÝV Am¡a 10dr§ H$m nydm©Õ©) h¡& AVEd CZH$s H¥${V H$m Cn¶moJ H$aZo dmbo lr ‘w{Z
nÙZpÝX, {d. g§. H$s 10dr§ gXr Ho$ nyd© Zht hmo gH$Vo h¢&
2. nÙZpÝX Am¡a gmo‘Xodgy[a • àñVwV J«ÝW H$s aMZm ‘| gmo‘XodH¥$V ¶epñVbH$
H$m ^r à^md XoIZo ‘| AmVm h¡& CXmhaU Ho$ {bE ¶hm± H$m ¶h íbmoH$ Xo{IE •
Ëd{¶ à^yVm{Z nXm{Z Xo{hZm§,
nX§ VXoH§$ VX{n à¶ÀN>{V&
g‘ñVew³bm{n gwdU©{dJ«hm,
Ëd‘Ì ‘mV: H¥$V{MÌMo{ï>Vm&&15-13&&
1. BgHo$ A{V[aº$ nÙZpÝX n§Mqde{V: Ho$ 9-18, 1-49, 1-76, 1-118, 3-34, 3-44, 3-51
• BZ íbmoH$m| H$mo AmË‘mZwemgZ Ho$ BZ íbmoH$m| go {‘bmZ H$s{OE • 239-40, 125, 15, 130, 34, 79&
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 19

A~ R>rH$ Bggo {‘bVm-OwbVm ¶h ¶epñVbH$ H$m ^r íbmoH$ Xo{IE •


EH§$ nX§ ~hþnXm{n XXm{g Vwï>m, dUm©pË‘H$m{n M H$amo{f Z dU©^mO‘²&
godo VWm{n ^dVr‘Wdm OZmo@Wu, Xmof§ Z ní¶{V VXñVw Vd¡f Xrn:&&
(¶e.(C.) n¥.401)
BZ XmoZm| hr íbmoH$m| ‘| {damoYm^mg Ho$ Aml¶ go gañdVr H$s ñVw{V H$aVo hþE ¶h
H$hm J¶m h¡ {H$ ho gañd{V! Vw‘ AZoH$ nXm| go g§¶wº$ hmoH$a ^r EH$ hr nX (‘moj) H$mo
XoVr hmo VWm CÎm‘ AH$mam{X dU©‘¶ eara H$mo YmaU H$aVr hþB© CËH¥$ï> hmo&
nÙZpÝX n§Mqde{V: Ho$ Aݶ BZ íbmoH$m| H$mo ^r Xo{IE •
gd} f m‘^¶§ àd¥ Õ H$éU¡ : , ¶Ôr¶Vo àm{UZm‘² ;
XmZ§ ñ¶mX^¶m{X VoZ a{hV§, XmZ̶§ {Zî’$b‘²&
Amhmam¡fYemñÌXmZ{d{Y{^:, jwÐmoJ-OmS²>¶mX² ^¶§;
¶ÎmËnmÌOZo {dZí¶{V VVmo, XmZ§ VXoH§$ na‘²&& 7/11&&
AmhmamV² gw{IVm¡fYmX{VVa§, ZramoJVm Om¶Vo;
emñÌmV² nmÌ{Zdo{XVmV² na^do, nmpÊS>˶‘˶X²^Vw ‘²&
EVËgd©JwUà^mn[aH$a:, nw§gmo@^¶mX² XmZV:;
n¶©ÝVo nwZéÞVmoÞVnX-,àm{á{d©‘w{º$ñVV:&& 7-12&&
¶hr ^md, ¶epñVbH$ ‘| àJQ> {H$¶m J¶m h¡ •
gm¡ê$߶‘^¶mXmhþamhmamX² ^moJdmZ² ^doV²;
Amamo½¶‘m¡fYmÁko¶§, lwVmV² ñ¶mV² lwVHo$dbr&
A^¶§ gd©gÎdmZm‘mXm¡ XÚmV² gwYr: gXm;
VÕrZo {h d¥Wm gd©:, nabmoH$mo{MVmo {d{Y:&&403&&
XmZ‘ݶX² ^doÝ‘m dm, ZaíMoX^¶àX:&
gd}fm‘od XmZmZm§, ¶VñVÔmZ‘wÎm‘‘²&&404&&
XmoZm| hr J«ÝWm| Ho$ BZ íbmoH$m| ‘| g‘mZê$n go MVw{d©Y XmZ H$o ’$b H$m {ZX}e H$aHo$
g~ XmZm| ‘| A^¶XmZ H$mo hr à‘wIVm Xr JB© h¡&
nÙZpÝX n§Mqde{V: ‘| J¥hñW Ho$ N>h Amdí¶H$m| H$m {ZXe©H$ Omo "XodnyOm
Jwê$nmpñV: (6-7) Am{X íbmoH$ Am¶m h¡, dh Á¶m| H$m ˶m| (‘mÌ "nyOm' Ho$ ñWmZ na
"godm') ¶epñVbH$ (C., n¥. 414) ‘| àmá hmoVm h¡& nÙZpÝX n§Mqde{V: (2-10) ‘| ‘w{Z
20 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

H$o${bE emH${nÊS> ‘mÌ Ho$ XmVm H$mo AZÝV nwʶ^mH²$ ~Vbm¶m h¡& ¶hr ^md, ¶e. (C.n¥.
408) ‘| BZ eãXm| ‘| àJQ> {H$¶m J¶m h¡ •
‘w{Zä¶: emH${nÊS>m@o {n, ^³Ë¶m H$mbo àH$pënV:&
^do X Jʶnw Ê ¶mWª , ^{º$píMÝVm‘{U¶© V :&&
¶e. (C.,n¥.257) ‘| nabmoH$ Ho$ gmYZmW© {ZåZ íbmoH$ H$m Cn¶moJ hþAm h¡ •
VXh© O ñVZo h mVmo , ajmo Ñ ï> o ^ © d ñ‘¥ V o : &
^yVmZÝd¶Zm‚mrd:, àH¥${Vk: gZmVZ:&&
BgHo$ AÝVJ©V hoVwAm| ‘| go "^yVmZÝd¶ZmV²' hoVw H$m Cn¶moJ nÙZpÝX n§Mqde{V:
(1-137) ‘| àm¶: Cgr ê$n ‘| {H$¶m J¶m h¡&
gmo‘Xod gy[a Zo Xoe¶{V¶m| (lmdH$m| Ho$ d«V H$mo ‘ybJwU (¶e., C., n¥. 327) Am¡a
CÎmaJwU (¶e., C., n¥. 333) Ho$ ^oX go Xmo àH$ma H$m ~VbmH$a, CZ‘| ‘ybJwU Am¡a
CÎmaJwUm| H$m {ZX}e Bg àH$ma go {H$¶m h¡ •
‘Ú-‘m±g-‘Yw˶mJm:, ghmoXåþ ~anÄMH$m:(H¡$:)&
Aï> m do V o J¥ h ñWmZm‘w º $m ‘y b Jw U m: lw V o & &
AUw d « V m{Z nÄM¡ d , {ÌàH$ma§ Jw U d« V ‘² &
{ejmd«Vm{Z MËdm[a, JwUm: ñ¶wÛm©XemoÎmao&&
CZH$m AZwgaU H$aVo hþE ¶hm± ‘w{Z nÙZpÝX Zo ^r BZ ‘ybJwUm| Am¡a CÎmaJwUm| H$m
Bgr àH$ma go n¥WH²$-n¥WH²$ {ZX}e, AnZo CnmgH$ g§ñH$ma (6/23-24) ‘| {H$¶m h¡&
BVZm hr Zht, ~pëH$ CÎmaJwUm| Ho$ {ZXe©H$ Cg íbmoH$ H$mo Vmo àm¶: (MVwW© MaU H$mo
N>mo‹S>H$a) CÝhm|Zo O¡gm H$m V¡gm ¶hm± bo {b¶m h¡&
Bg àH$ma go ¶h {Z[íMV h¡ {H$ ‘w{Z nÙZpÝX Zo AnZr H¥${V¶m| ‘| ¶epñVbH$ Ho$
CnmgH$mܶ¶Z H$m n¶m©á Cn¶moJ {H$¶m h¡& ¶epñVbH$ H$s àepñV Ho$ AZwgma CgH$s
g‘m{á H$m H$mb eH$ g§dV² 881+135 =1016 {d.g§.) h¡& AVEd ‘w{Z nÙZpÝX H$m
aMZmH$mb BgHo$ níMmV² hr g‘PZm Mm{hE, BZHo$ nyd© ‘| dh gå^d Zht h¡&
3. nÙZpÝX Am¡a A‘¥VMÝÐgy[a • nÙZpÝX Zo àñVwV J«ÝW Ho$ AÝVJ©V {ZíM¶
n§MmeV² àH$aU ‘| ì¶dhma Am¡a ewÕZ¶m| H$s Cn¶mo{JVm H$mo {XIbmVo hþE ewÕZ¶ Ho$
Aml¶ go AmË‘VÎd Ho$ {df¶ ‘| Hw$N> H$hZo H$s BÀN>m Bg àH$ma àH$Q> H$s h¡ •
ì¶dö{Va~moYOZ-~moYZm¶, H$‘©j¶m¶ ewÕZ¶:&
ñdmWª ‘w‘wjwah{‘{V, dú¶o VXm{lV§ qH${MV²&&23-8&&
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 21

¶hm± ‘w{Z nÙZpÝX Zo ì¶dhmaZ¶ H$mo A~moY (AkmZr) OZm| H$mo à{V~mo{YV H$aZo
H$m gmYZ ‘mÌ ~Vm¶m h¡& BgH$m AmYma lr A‘¥VMÝÐgy[a {da{MV nwéfmW©{gÕçþnm¶
H$m {ZåZ íbmoH$ h¡ •
A~wYñ¶ ~moYZmWª, ‘wZrídam Xoe¶Ý˶^yVmW©‘&²
ì¶dhma‘od Ho$db‘d¡{V ¶ñVñ¶ XoeZm ZmpñV&&6&&
Bg íbmoH$ Ho$ nydm©Õ© ‘| à¶wº$ eãX Am¡a AW© XmoZm| H$mo hr Cn¶w©º$ íbmoH$ ‘| J«hU
{H$¶m J¶m h¢& N>ÝX (Am¶m©) ^r Cº$ XmoZm| íbmoH$m| H$m EH$ hr h¡& Bggo nyd© Ho$ 9-11
íbmoH$m| na ^r nwéfmW©{gÕçþnm¶ Ho$ íbmoH$ 4 Am¡a 5 H$m à^md ñnï> {XIVm h¡&1
Cº$ lr A‘¥VMÝÐgy[a H$m g‘¶ àm¶: {d.g§. H$s 11dt gXr H$m nydm©Õ© h¡&2
AVEd ‘w{Z nÙZpÝX BZHo$ níMmV² hr hmoZm Mm{hE&
4. nÙZpÝX Am¡a A{‘VJ{V • AmMm¶© A{‘VJ{V H$m lmdH$mMma à{gÕ d
{dñV¥V h¡& CÝhm|Zo AnZo gw^m{fV aËZ gÝXmoh Ho$ ApÝV‘ (31do§) àH$aU ‘| ^r g§jon
go lmdH$mMma H$m {Zê$nU {H$¶m h¡& VwbZmË‘H$ Ñ{ï> go {dMma H$aZo na CgH$m à^md
‘w{Z nÙZpÝX Ho$ BZ àH$aUm| ‘| Hw$N> Ho$ D$na {XIVm h¡& CXmhaU Ho$ ê$n ‘| ¶hm± (6/
29-30) {dZ¶ H$s Amdí¶H$Vm ~VbmVo hþE CgHo$ ñdê$n Am¡a ’$b H$m {ZX}e Bg
àH$ma {H$¶m h¡ •
{dZ¶íM ¶Wm¶mo½¶§, H$V©ì¶: na‘o{ð>f&w Ñ{ï>-~moY-Mm[aÌof,w VÛËgw g‘¶m{lV¡:&&
Xe©Z-kmZ-Mm[aÌ-Vn:à^¥{V {gÕç{V& {dZ¶oZo{V V§ VoZ, ‘mojÛma§ àMjVo&&
¶h ^md A{‘VJ{V-lmdH$mMma ‘| Bg àH$ma go 춺$ {H$¶m J¶m h¡ •
g§Ko MVw{d©Yo ^³Ë¶m, aËZ̶am{OVo& {dYmVì¶mo ¶Wm¶mo½¶§, {dZ¶mo Z¶H$mo{dX¡:&&44&&
gå¶Xe©Z-Mm[aÌ-Vnmo-kmZm{Z Xo{hZm& Adm߶ÝVo {dZrVoZ, ¶em§grd {dnpíMVm&&48&&
A{‘VJ{V lmdH$mMma Ho$ BZ íbmoH$m| H$m Cn¶w©º$ XmoZm| íbmoH$m| ‘| Z Ho$db ^md
hr {b¶m J¶m h¡, ~pëH$ Hw$N> eãX ^r {b¶o J¶o h¢&3
A{‘VJ{V lmdH$mMma Ho$ MVwW© n[aÀN>Xo ‘| Hw$N> WmoS‹ >o go {dñVma Ho$ gmW Mmdm©H$,
{dkmZmÛ¡VdmXr, ~«÷mÛ¡VdmXr, gm§»¶, Z¡¶m{¶H$, Agd©kVmdmXr, ‘r‘m§gH$ Ed§ ~m¡Õ Am{X
1. {ZíM¶ n§MmeV² Ho$ 9 d| íbmoH$ H$m nydm©Õ© ^mJ, g‘¶àm^¥V H$s {ZåZ JmWm H$m àm¶: N>m¶mZwdmX
h¡ • ddhmamo@^yXËWmo, ^yXËWmo Xo{gXmo hþ gwÕUAmo& ^yXËW‘pñgXmo Ibw, gå‘m{XÆ>r hd{X Ordmo&&11&&
2. npÊS>V lr H¡$bmeMÝXOr emñÌr Zo O¡Z gÝXoe Ho$ emoYm§H$ 5 (n¥. 177-180) ‘| lr A‘¥VMÝÐgy[a
H$m ¶hr g‘¶ {Zê${nV {H$¶m h¡&
3. O¡go • "{dZ¶íM ¶Wm¶mo½¶§' Am¡a "{dYmVì¶mo ¶Wm¶mo½¶§' Am{X
22 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

Ho$ A{^àm¶ H$mo {XIbm H$a, CgH$m {ZamH$aU {H$¶m J¶m h¡& CgH$m {dMma A{Vg§jon ‘|
‘w{Z nÙZpÝX Zo àñVwV J«ÝW (1, 134-139) ‘| {H$¶m h¡& ¶Ú{n BZ ‘V-‘VmÝVam| H$m
{dMma Aï>ghg«r, íbmoH$dm{V©H$, à‘o¶H$‘b‘mV©ÊS>> Ed§ ݶm¶Hw$‘wXMÝÐ Am{X VH©$àYmZ
J«ÝWm| ‘| ~hþV {dñVma Ho$ gmW {H$¶m J¶m h¡& {’$a ^r ‘w{Z nÙZpÝX Zo Cº$ {df¶ na
A{‘VJ{VH¥$V lmdH$mMma H$m hr {deofê$n go AZwgaU {H$¶m h¡& ¶Wm •
AmË‘m H$m¶{‘VpíMXoH${Zb¶:, H$Vm© M ^moº$m ñd¶§&
g§¶º w $: pñWaVm-{dZme-OZZ¡:, à˶oH$‘oH$jUo&&1/134&&
Hw$¶m©V² H$‘© ew^mew^§ ñd¶‘gm¡, ^w³
§ Vo ñd¶§ VË’$b§;
gmVmgmVJVmZw^y{VH$bZmXmË‘m Z MmݶmÑe:&
{MÐÿn: pñW{V-OÝ‘-^§JH${bV:, H$‘m©dV¥ : g§gV¥ m¡;
‘wº$m¡ kmZ-ÑJoH$‘y{V©a‘b:, Ì¡bmo³¶MyS‹ >m‘{U:&&1/138&&
BgH$s VwbZm A{‘VJ{V lmdH$mMma Ho$ {ZåZ íbmoH$ go H$s{OE •
{Z~m©Ymo@pñV VVmo Ord:, pñW˶wËn{Îm-춶mË‘H$:&
H$Vm© ^mo³Vm JwUr gyú‘mo, kmVm Ñï>m VZwà‘m&&4/46&&
BgHo$ AÝVJ©V àm¶: g^r {deofU-Cn¶©wº$ nÙZpÝX-n§M{de{V: Ho$ íbmoH$m| ‘|
CnpñWV h¢&
AmMm¶© A{‘VJ{V Zo Bg lmdH$mMma H$s àepñV ‘| AnZr Jwé-naånam H$m Vmo
CëboI {H$¶m h¡, na J«ÝW aMZmH$mb H$m {ZX}e Zht {H$¶m& {’$a ^r CÝhm|Zo gw^m{fV aËZ
gÝXmoh, Y‘©narjm Am¡a n§Mg§Jh« H$s g‘m{á H$m H$mb-H«$‘ go {d.g§. 1050, 1070 Am¡a
1073 {Z{X©ï> {H$¶m h¡& Bggo CZH$m g‘¶ {ZpíMV h¡& AVEd CZHo$ lmdH$mMma H$m
Cn¶moJ H$aZo dmbo ‘w{Z nÙZpÝX {d.g§. H$s 11dr§ gXr Ho$ CÎmamÕ© ‘| ¶m CgHo$ níMmV² hr
hmoZm Mm{hE, BgHo$ nyd© hmoZo H$s gå^mdZm Zht h¡&
5. nÙZpÝX, O¶goZ Am¡a nÙà^‘bYm[aXod • A~ h‘ ¶h XoIZo H$m à¶ËZ
H$a|Jo {H$ do 11dt gXr Ho$ {H$VZo níMmV² hmo gH$Vo h¢& BgHo$ {bE ¶h XoIZm hmoJm {H$
CZH$s BZ H¥${V¶m| H$m Cn¶moJ {H$gZo Am¡a H$hm± na {H$¶m h¡& àñVwV n§Mqde{VH$m Ho$
AÝVJ©V EH$Ëd-gá{V Ho$ Xe©Z§ {ZíM¶: nw§{g:' Am{X íbmoH$ (14) H$mo n§MmpñVH$m¶ H$s
162 dt JmWm H$s Q>rH$m ‘| O¶goZmMm¶© Zo "VWm Mmoº$‘mË‘m{lV{ZíM¶aËZ̶bjU‘²'
{bI H$a CÕ¥V {H$¶m h¡& Bgr íbmoH$ H$mo nÙà^‘bYm[aXod Zo ^r {Z¶‘gma H$s 45-46
JmWmAm| H$s Q>rH$m ‘| EH$Ëd-gá{V Ho$ 79do§ íbmoH$ H$mo VWm 100dt JmWm H$s Q>rH$m ‘| 39-
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 23

41 íbmoH$m| H$mo ^r CÕ¥V {H$¶m h¡& nÙà^‘bYm[aXod H$m ñdJ©dmg {d.g§. 1242 ‘| hþAm
Wm, VWm O¶goZ H$m aMZm H$mb, Cggo nyd©, {H$ÝVw AmMmagma Ho$ H$Vm© draZpÝX
({d.g§.1210) Ho$ níMmV² {gÕ hmoVm h¡& AVEd nÙZpÝX H$m g‘¶ BgHo$ AmJo Zht Om
gH$Vm h¡&
{ZîH$f© ¶h {ZH$bVm h¡ {H$ ‘w{Z nÙZpÝX, {d. g§. 1075 Ho$ níMmV² Am¡a 1240
Ho$ nyd© {H$gr g‘¶ ‘| hþE h¢&
6. nÙZpÝX Am¡a dgwZpÝX • ‘w{Z nÙZpÝX Zo Xoed«VmoÚmoVZ àH$aU (7-22) ‘|
Hw$ÝXþé Ho$ nÌ ~am~a {OZJ¥h Am¡a Om¡ Ho$ ~am~a {OZà{V‘m Ho$ {Z‘m©U H$m ’$b,
A{Zd©MZr¶ ~Vbm¶m h¡& ¶h dU©Z, dgwZpÝX lmdH$mMma H$s {ZåZ JmWmAm| go à^m{dV
{XIVm h¡&
Hw$ËWw§^[aXb‘oÎmo, {OU^dUo Omo R>doB {OUn{S>‘§&
g[agd‘oÎm§ {n bhoB, gmo Uamo {VËW¶anwÊU§&&481&&
Omo nwU {O{U§X^dU§, g‘wÊU¶§ n[a{h-VmoaUg‘½J§&
{Uå‘mdB Vñg ’$b§, H$mo g³H$B dpÊUC§ g¶b§&&482&&
Bgr àH$ma CÝhm|Zo XmZmonXoe àH$aU (48-49) ‘| Omo nmÌ Ho$ ^oX Am¡a CZHo$ {bE
{X¶o OmZodmbo XmZ Ho$ ’$b H$m {ddoMZ {H$¶m h¡, CgH$m AmYma Cº$ lmdH$mMma H$s 221-
223 Am¡a 245-248 JmWmE± VWm Y‘m}nXoem‘¥V Ho$ 31d| íbmoH$ ‘| EH$-EH$ ì¶gZ H$m
godZ H$aZodmbo ¶w{Y{ð>a Am{X Ho$ Omo CXmhaU {X¶o J¶o h¢, CZH$m AmYma 125-132
JmWmE± ahr h¢ • Eogm àVrV hmoVm h¡& AmMm¶© dgwZpÝX A{‘VJ{V Ho$ CÎmadVu Am¡a npÊS>V
AmemYaOr Ho$ nyd©dVu àm¶: {d.g§. H$s 12dr§ gXr Ho$ J«ÝWH$ma h¢&
7. nÙZpÝX Am¡a à^mMÝÐ • AmMm¶© à^mMÝÐ Zo aËZH$aÊS> lmdH$mMma Ho$
"Y‘m©‘¥V§ gV¥îU:' Am{X íbmoH$ (4-18) H$s Q>rH$m ‘| àñV¥V J«ÝW Ho$ AÝVJ©V CnmgH$
g§ñH$ma àH$aU Ho$ "AYw«dmeaUo M¡d' Am{X Xmo íbmoH$m| (43-44) H$mo CÕ¥V {H$¶m h¡&
AmMm¶© à^mMÝÐ, {dH«$‘ H$s 13 dt gXr ‘| npÊS>V AmemYaOr Ho$ nyd© ‘| hþE h¢&
8. nÙZpÝX Am¡a npÊS>V AmemYa • npÊS>Vàda lr AmemYaOr Zo AnZo AZJma
Y‘m©‘¥V H$s ñdmonk Q>rH$m ‘| ‘w{Z nÙZpÝX Ho$ {H$VZo hr íbmoH$m| H$mo CÕ¥V {H$¶m h¡&
CXmhaUmW©, CÝhm|Zo 9d| Aܶm¶ Ho$ 80 Am¡a 81d| íbmoH$m| H$s Q>rH$m ‘| "AV Ed lr
nÙZ[ÝX nmX¡a{n gMobVmXÿfU§ {XL²> ‘mÌ{‘X‘{YOJo' • Bg AmXagyMH$ dm³¶ Ho$ gmW
Y‘m}nXoem‘¥V Ho$ "åbmZo jmbZV:' Am{X íbmoH$ (41) H$mo CÕ¥V {H$¶m h¡& BgHo$ A{V[aº$
Bgr Aܶm¶ Ho$ 93 d| íbmoH$ H$s Q>rH$m ‘| Cº$ àH$aU Ho$ 43d| VWm 97d|o í§ bmoH$ H$s Q>rH$m
24 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

‘| 42d| íbmoH$ H$mo ^r CÕ¥V {H$¶m h¡&


Bgr àH$ma AZJma Y‘m©‘¥V Ho$ hr AmR>d| Aܶm¶ Ho$ 21d| íbmoH$ H$s Q>rH$m ‘|
gX²~moY-MÝÐmoX¶ Ho$ àW‘ íbmoH$ H$mo, 23d| íbmoH$ H$s Q>rH$m ‘| Bgr àH$aU Ho$ 18, 16
Am¡a 44 • BZ VrZ íbmoH$m| H$mo VWm 64 d| íbmoH$ H$s Q>rH$m ‘| CnmgH$ g§ñH$ma Ho$ 61
d| íbmoH$ H$mo CÕ¥V {H$¶m h¡& Bg Q>rH$m H$mo npÊS>V AmemYaOr Zo {d.g§. 1200 ‘| g‘má
{H$¶m h¡& AVEd ‘w{Z nÙZpÝX H$m BgHo$ nyd© ‘| ahZm {ZpíMV h¡&
9. nÙZpÝX Am¡a ‘mZVw“ • AmMm¶© ‘mZVw“ {da{MV ^º$m‘a ñVmoÌ ‘| EH$ íbmoH$
Bg àH$ma h¡ •
H$mo {dñ‘¶mo@Ì ¶{X Zm‘ JwU¡ae¡f¡:, Ëd§ g§{lVmo {ZadH$meV¶m ‘wZre&
Xmofé¡ nmÎm{d{dYml¶OmVJd£:, ñdßZmÝVao@{n Z H$Xm{MXnr{jVmo@{g&&27&&
BgH$s VwbZm nÙZpÝX Ho$ {ZåZ íbmoH$ go H$s{OE •
g嶽Xe©Z-~moY-d¥Îm-g‘Vm-erb-j‘mÚ¡K©Z¡:&
g§Ho$Vm@l¶d{‚mZoída ^dmZ², gd©¡J©wU¡am{lV:&&
‘ݶo Ëdæ¶dH$me-bpãY-a{hV¡:, gd©Ì bmoHo$ d¶§&
g§Jm« øm B{V J{d©V:¡ n[aöVmo, Xmofa¡ eofa¡ {n&&21/1&&
BZ XmoZm| íbmoH$m| H$m EH$ hr A{^àm¶ h¡&1
BgHo$ A{V[aº$ ^º$m‘a ñVmoÌ Ho$ 28 go 35 BZ AmR> N>ÝXm| ‘| Aï> àm{Vhm¶m] Ho$
Aml¶ go ^JdmZ Am{XZmW H$s ñVw{V H$s JB© h¡, Cgr àH$ma àñVwV J«ÝW Ho$ AÝVJ©V
F$f^ ñVmoÌ Ho$ 23 go 34 VH$ Ho$ N>ÝXm| ‘| ^JdmZ Am{XZmW VWm empÝVZmW ñVmoÌ ‘|
1 go 8 N>ÝXm| ‘| empÝVZmW VrWªH$a H$s ^r ñVw{V H$s JB© h¡&2
1. ¶Ú{n ‘mZVw§JmMm¶© H$m H$mb {ZpíMV Zht h¡, {’$a ^r XmoZm| íbmoH$m| Ho$ ^md H$mo XoIVo hþE Eogm
àVrV hmoVm h¡ {H$ ‘w{Z nÙZpÝX Zo ^º$m‘a Ho$ Cº$ íbmoH$ H$m AnZo íbmoH$ ‘| {deXrH$aU {H$¶m h¡& O¡go -
^º$m‘a ñVmoÌ ‘| "JwU¡:' Bg gm‘mݶ nX H$m à¶moJ H$a {H$gr {deof JwU H$m CëboI Zht {H$¶m h¡; Cgo ‘w{Z
nÙZpÝX Zo "g嶽Xe©Z........j‘mÚ¡K©Z¡:' Bg nX Ho$ Ûmam ñnï> H$a {X¶m h¡& ^º$m‘a ‘| {Og "Aeof' eãX
H$m à¶moJ JwU Ho$ gmW (JwU¡aeof¡:) {H$¶m J¶m h¡, Cg "Aeof' eãX H$m à¶moJ, ¶hm± Xmof Ho$ gmW
(Xmof¡aeof¡:) Am¡a JwUm| H$s AeofVm {XIbmZo Ho$ {bE "gd}:' nX H$mo A{YH$ J«hU {H$¶m J¶m h¡&
2. empÝVZmW ñVmoÌ Ho$ àW‘ d {ÛVr¶ íbmoH$m| H$s ^º$m‘a Ho$ 31 Am¡a 32d| íbmoH$m| Ho$ gmW ^md
H$s ^r ~hþV Hw$N> g‘mZVm h¡& ^º$m‘a Ho$ 22d| Am¡a 32do§ íbmoH$ go F$f^ ñVmoÌ H$s JmWm 8 Am¡a 28 ^r
Hw$N> g‘mZVm aIVr h¡& BgHo$ A{V[aº$ ^º$m‘a ñVmoÌ (24-25) ‘| ~«÷m, B©ída, AZ“Ho$Vw, ~wÕ, e§H$a
Am¡a nwéfmoÎm‘ Am{X Zm‘m| Ho$ Ûmam {OZoÝÐ ^JdmZ H$s ñVw{V H$s JB© h¡& VXZwgma F$f^ ñVmoÌ (51) ‘| ^r,
¶o g~ Zm‘ {OZoÝÐ Ho$ hr {Z{X©ï> {H$¶o J¶o h¢&
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 25

10. nÙZpÝX Am¡a Hw$‘wXMÝÐ • ^º$m‘a Ho$ g‘mZ H$ë¶mU‘{ÝXa ñVmoÌ Ho$ N>ÝX
19 go 26 ‘| AmMm¶© Hw$‘wXMÝÐ Ho$ Ûmam ^r AmR> àm{Vhm¶m] Ho$ Aml¶ go lr nmíd© {OZoÝÐ
H$s ñVw{V H$s JB© h¡& do dhm± AemoH$ d¥j àm{Vhm¶© H$m CëboI H$aVo hþE H$hVo h¢ •
Y‘m}nXoeg‘¶o g{dYmZw^mdm-XmñVm§ OZmo ^d{V Vo, Véa߶emoH$:&
Aä¶wXJ² Vo {XZnVm¡, g‘hréhmo@{n, qH$dm {d~moY‘wn¶m{V, Z OrdbmoH$:&&19&&
BgH$s VwbZm F$f^ ñVmoÌ (Aܶm¶ 13) H$s {ZåZ JmWm go H$s{OE -
AÀN>§Vw Vmd B¶am, ’w$[a¶{ddo¶m U‘§V{ga{gham&
hmoB AgmoAmo é³Imo, {d Umh Vwh g§{UhmUËWmo&&24&&
BgH$m Am¡a Cº$ íbmoH$ Ho$ nydm©Õ© H$m Z Ho$db ^md hr g‘mZ h¡, ~pëH$ eãX ^r
g‘mZ h¢&1
11. nÙZpÝX Am¡a ew^MÝÐ • ew^MÝÐH¥$V kmZmU©d ‘| O¡ZY‘© Am¡a {gÕmÝV
gå~ÝYr g^r {df¶m| H$m {deX² {Zê$nU nm¶m OmVm h¡& BgH$s A{Z˶ ^mdZm H$m dU©Z,
àñVwV J«ÝW Ho$ A{Z˶ n§MmeV² go VwbZr¶ h¡& {deofV: kmZmU©d H$s A{Z˶ ^mdZm Ho$
nÚ 30-31 H$m àñVwV A{Z˶ n§MmeV² Ho$ nÚ 16 go gmå¶ Ü¶mZ XoZo ¶mo½¶ h¡& kmZmU©d
H$o Cº$ XmoZm| nÚ, AmMm¶© nyÁ¶nmX {da{MV 9 d| nÚ Ho$ AmYma go aMo J¶o àVrV hmoVo
h¢& kmZmU©d H$m aMZm H$mb, bJ^J 12 dt eVr nm¶m OmVm h¡&
12. nÙZpÝX Am¡a lwVgmJagy[a • lwVgmJagy[a Zo Xe©Z àm^¥V, JmWm 9 Am¡a
‘moj àm^¥V, JmWm 12 H$s Q>rH$m ‘| EH$Ëd-gá{V Ho$ "gm嶧 ñdmñ϶§ g‘m{YíM' Am{X
íbmoH$ (64) H$mo CÕ¥V {H$¶m h¡& BgHo$ A{V[aº$ CÝhm|Zo Xe©Z àm^¥V H$s JmWm 30 H$s
Q>rH$m ‘| Y‘m}nXoem‘¥V Ho$ "dZ{e{I{Z' Am{X 75d| íbmoH$ H$mo2 VWm ~moYàm^¥V, JmWm 50
H$s Q>rH$m ‘| EH$Ëd-gá{V Ho$ 79 d| íbmoH$ H$mo ^r CÕ¥V {H$¶m h¡&
CÝhm|Zo EH$ íbmoH$ (‘Ú-‘m±g-gwam-doí¶m Am{X) Mm[aÌ àm^¥V H$s 21dt JmWm
H$s Q>rH$m ‘| CÕ¥V {H$¶m h¡& dh íbmoH$, àñVwV J«ÝW Ho$ Xmo àH$aUm| (1-16 d 6-10) ‘|
1. Bgr àH$ma empÝVZmW ñVmoÌ Ho$ àW‘ Am¡a {ÛVr¶ VWm gañdVr ñVmoÌ Ho$ 31d| íbmoH$ H$s ^r
H$ë¶mU‘pÝXa ñVmoÌ Ho$ 25,26 Am¡a Xÿgao íbmoH$ go Hw$N> g‘mZVm {XIVr h¡&
2. VÎdmW©dm{V©H$ (1,1,49) Am¡a ¶epñVbH$ (C. n¥. 271) ‘| ¶h EH$ íbmoH$ CÕ¥V {H$¶m J¶m h¡ •
hV§ kmZ§ {H«$¶mhrZ§, hVm Mmkm{ZZm§ {H«$¶m& YmdZ² {H$bmÝYH$mo X½Y:, ní¶Þ{n M n§Jwb:&& Y‘m}nXoem‘¥V Ho$
Cg íbmoH$ (dZ{e{I{Z ‘¥VmoÝY: Am{X) ‘| ^r ¶hr ^md {Z{hV h¡&
26 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

nm¶m OmVm h¡& ^oX Ho$db BVZm h¡ {H$ ¶hm± "‘Ú' eãX Ho$ ñWmZ ‘| "ÚyV' nX h¡& BgHo$
A{V[aº$ Am¡a Hw$N> ^r ^oX Zht h¡& lwVgmJa gy[a {d.g§. H$s 16dt gXr ‘| hþE h¡&
Cº$ g‘ñV VwbZmË‘H$ {ddoMZ H$m ‘{WVmW© ¶h h¡ {H$ n§Mqde{V: Ho$ J«ÝWH$ma
Zo gå^dV: AmMm¶© Hw$ÝXHw$ÝX, C‘mñdm‘r, nyÁ¶nmX, AH$b§H$, JwU^Ð, ‘mZVw“, Hw$‘wXMÝÐ,
gmo‘Xodgy[a, A‘¥VMÝÐgy[a Am¡a A{‘VJ{V H$s aMZmAm| H$m Cn¶moJ {H$¶m h¡& BZ‘| g‘¶
H$s Ñ{ï> go g~go nrN>o Ho$ AmMm¶© A{‘VJ{V h¢, {OZHo$ J«ÝWm| ‘| g~go {nN>bm H$mb-
{ZX}e {d.g§. 1073 H$m nm¶m OmVm h¡& AVEd nÙZpÝX n§Mqde{V: H$m aMZm-H$mb,
Bggo níMmV² hmoZm Mm{hE VWm {OZ J«ÝWm| ‘| Bg aMZm Ho$ {H$gr àH$aU H$m ñnï> CëboI
d AdVaU nm¶m OmVm h¡, CZ‘| g~go àW‘ nÙà^‘bYm[aXod H¥$V {Z¶‘gma H$s Q>rH$m
h¡& BZHo$ ñdJ©dmg H$m H$mb {d.g§. 1242 nm¶m OmVm h¡&
AV: {gÕ hmoVm h¡ {H$ n§Mqde{VH$ma nÙZpÝX {d.g§. 1073 go 1242 Ho$ ~rM
H$^r hþE h¢& Bg gr‘m H$mo Am¡a ^r g§H$w {MV H$aZo ‘| ghm¶H$ EH$Ëd-gá{V H$r H$ÞS> Q>rH$m
h¡& Omo {d.g§. 1193 Ho$ Amgnmg {bIr JB© Wr& AVEd n§Mqde{VH$ma nÙZpÝX H$m H$mb
{d.g§. 1073 Am¡a 1193 Ho$ ~rM {gÕ hmoVm h¡& ¶h ^r Agå^d Zht {H$ ‘ybJ«ÝW Am¡a
EH$Ëdgá{V H$s H$ÞS> Q>rH$m Ho$ aM{¶Vm nÙZpÝX EH$ hr hm|, {H$ÝVw BgH$m nyU©V: {ZU©¶
Hw$N> Am¡a ñnï> à‘mUm| H$s Anojm aIVm h¡&
{df¶-n[aM¶
"nÙZpÝX-n§Mqde{V:' Ho$ Zm‘ go hr gy{MV hmoVm h¡ {H$ àñVwV J«ÝW ‘| lr ‘w{Z
nÙZpÝX Ho$ Ûmam a{MV nƒrg (25-26) {df¶ g‘m{dï> h¢, Omo Bg àH$ma h¢ •
1. Y‘m}nXoem‘¥V • Bg A{YH$ma ‘| 198 íbmoH$ h¢& ¶hm± gd©àW‘ (íbmoH$ 6)
Y‘© Ho$ CnXoe H$m A{YH$mar H$m¡Z h¡? BgH$mo ñnï> H$aVo hþE ¶h ~Vbm¶m J¶m h¡ {H$ Omo
gd©k hmoH$a H«$moYm{X H$fm¶m| H$s dmgZm go a{hV hmo MwH$m h¡, dh {Z~m©Y gwI H$mo XoZo dmbo
Cg Y‘© H$m CnXoe ¶m ì¶m»¶mZ H$aVm h¡ Am¡a dhr à‘mU ‘mZm OmVm h¡& hoVw BgH$m ¶h
~Vbm¶m h¡ {H$ bmoH$ ‘| Ag˶ ^mfU Ho$ Xmo hr H$maU XoIo OmVo h¢¡ • 1. AkmZVm Am¡a
2. H$fm¶& Omo H$moB© {H$gr {df¶ H$m Ag˶ {ddoMZ H$aVm h¡, dh V{Ûf¶H$ nyU© kmZ Ho$
Z ahZo go d¡gm H$aVm h¡ ¶m {’$a H«$moY, ‘mZ AWdm bmo^ Am{X {H$gr H$fm¶-{deof Ho$
der^yV hmoH$a d¡gm H$aVm h¡& BgHo$ A{V[aº$ Cg Ag˶ ^mfU H$m Aݶ H$moB© H$maU
Ñ{ï>JmoMa Zht hmoVm& Bgr{bE Omo BZ XmoZm| H$maUm| go a{hV hmoH$a gd©k Am¡a drVamJ ~Z
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 27

MwH$m h¡, dhr ¶WmW© Y‘© H$m dº$m hmo gH$Vm h¡ Am¡a Cgo hr Bg‘| à‘mU ‘mZZm Mm{hE&
H$moB© ¶mÌr, O~ EH$ Xoe go {H$gr Xÿgao Xoe AWdm ZJa H$mo OmVm h¡, V~ dh AnZo
gmW nmWo¶ H$mo (‘mJ© ‘| ImZo ¶mo½¶ gm‘J«r) Adí¶ aI boVm h¡& Bggo CgH$s ¶mÌm gwI
go g‘má hmoVr h¡, Cgo ‘mJ© ‘| H$moB© H$ï> Zht hmoVm& ¶h gmdYmZr, Bg bmoH$ H$s ¶mÌm Ho$
{bE h¡& {’$a ^bm O~ H$moB© àmUr, Bg bmoH$ H$mo N>mo‹S> H$a Xÿgao bmoH$ (J˶ÝVa) H$mo OmVm
h¡, V~ ³¶m Cgo Bg bå~r ¶mÌm Ho$ {bE nmWo¶ H$s Amdí¶H$Vm Zht h¡? Adí¶ hr h¡&
dh nmWo¶ h¡ Y‘©, Omo nabmoH$ H$s ¶mÌm H$mo gab d gwIX ~ZmVm h¡&
Cg Y‘©ñdê$n H$mo ¶hm± ì¶dhma Am¡a {ZíM¶ • BZ Xmo Ñ{ï>¶m| go {XIbm¶m h¡&
àW‘V: ì¶dhma Ho$ Aml¶ go OrdX¶m H$mo • AeaU H$mo eaU XoZo d CgHo$ Xw:I ‘| ñd¶§
Xþ:I H$o AZw^d H$aZo H$mo Y‘© H$hm h¡& CgHo$ J¥hñWY‘© Am¡a ‘w{ZY‘© H$s Anojm Xmo ^oX,
aËZ̶ • g嶽Xe©Z, g嶽kmZ Ed§ gå¶H²$Mm[aÌ H$s Anojm VrZ ^oX VWm CÎm‘ j‘m
Am{X H$s Anojm Xg ^oX {Z{X©ï> {H$¶o J¶o h¢& ¶h g~ Y‘© ì¶dhmamon¶moJr h¡ Am¡a Bgo
ew^mon¶moJ Ho$ Zm‘ go H$hm OmVm h¡& ¶h Ord H$mo XþJ©{V AWm©V² ZaH$ d {V¶ªM ¶mo{Z¶m| Ho$
Xþ:I go ~Mm H$a, Cgo ‘Zwî¶J{V Am¡a XodJ{V Ho$ gwI H$mo àmá H$amVm h¡& Bg{bE ¶h
Anojm H¥$V CnmXo¶ h¡, {H$ÝVw gd©Wm CnmXo¶ Vmo dhr Y‘© h¡, Omo Ord H$mo MVwJ©{V Ho$ Xþ:I
go Nw>Q>H$mam {Xbm H$a Cgo AOa-A‘a ~Zm XoVm h¡, V~ Ord emídV nX ‘| pñWV hmoH$a
gXm {Z~m©Y gwI H$m AZw^d H$aVm h¡& Bg Y‘© H$mo ewÕmon¶moJ ¶m {ZíM¶Y‘© Ho$ Zm‘ go
H$hm J¶m h¡& BgHo$ ñdê$n H$m {ZX}e H$aVo hþE ¶hm± ~Vm¶m J¶m h¡ {H$ ‘moh H$o {Z{‘Îm go
CËnÞ hmoZo dmbo g§H$ën-{dH$ënm| go a{hV hmoH$a, Omo ewÕ AmZÝX‘¶ AmË‘m H$s n[aU{V
hmoVr h¡, Cgo hr ¶WmW© Y‘© g‘PZm Mm{hE, Cg‘| dMZ Am¡a eara H$m g§gJ© Zht ahVm&
nydm}º$ ì¶dhma Y‘© H$mo ¶hm± {ZíM¶ Y‘© H$m gmYH$ hmoZo H$s Ñ{ï> go CnmXo¶
~Vbm¶m J¶m h¡, {H$ÝVw Omo àmUr gm§gm[aH$ gwI H$mo A^rï> {df¶^moJO{ZV j{UH$ d
g~mY BpÝж-V¥{á H$mo hr ApÝV‘ gwI ‘mZ H$a Cº$ ì¶dhmaY‘© H$mo Cgr H$m gmYZ
g‘PVo h¢ VWm ¶WmW© Y‘© go {d‘wI ahVo h¢¡, CZ AkmZr d H$XmJ«hr OZm| H$mo bú¶-{~ÝXþ
~Zm H$a Cg ì¶dhmaY‘© H$mo ^r ho¶ ~Vbm¶m J¶m h¡ ³¶m|{H$ dh ‘moj H$m gmYZ Zht h¡&
¶hm± (8) Y‘©d¥j H$s ‘yb^yV Cg OrdX¶m H$mo g‘rMrZ Mm[aÌ H$s CËnmXH$ d
‘moj‘hb na AmamohU H$amZo dmbr Zg¡Zr H$hm J¶m h¡& gmW hr Y‘m©Ë‘m OZm| H$o$ {bE ¶h
àoaUm ^r H$s JB© h¡ {H$ CÝh| {ZaÝVa Aݶ àm{U¶m| Ho$ {df¶ ‘o§ X¶mЩ ahZm Mm{hE ³¶m|{H$
àmUr ‘| g‘ñV d«V, erb Ed§ Aݶmݶ CÎm‘moÎm‘ JwU, EH$ ‘mÌ Cgr OrdX¶m Ho$ Aml¶
go ahVo h¢& ñdñW àmUr Ho$ {df¶ ‘| Vmo ³¶m? {H$ÝVw Omo amoJmH«$mÝV h¡, Cgo ^r ¶{X gån{Îm
28 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

Am{X H$m àbmo^Z XoH$a H$moB© ‘maZm Mmho Vmo dh ^r Cgo ñdrH$ma Z H$aHo$, CgH$s Anojm
EH$ ‘mÌ AnZo OrdZ H$mo hr {චg‘PVm h¡& dh Cg OrdZ Ho$ AmJo Aݶ g~ XmZm| H$mo
^r VwÀN> ‘mZVm h¡& ~g, ¶hr H$maU h¡, Omo Bg OrdZ XmZ (A^¶ XmZ) Ho$ AmJo Aݶ
g~ XmZm| H$mo VwÀN> ‘mZm h¡ (10)& Bg OrdX¶m Ho$ {~Zm Vn-˶mJm{X g~ ì¶W© hr h¢&
Cn¶w©º$ J¥hñWY‘© Am¡a ‘w{ZY‘© ‘| A{YH$ loð> ‘w{ZY‘© hr h¡, {’$a ^r ‘moj H$o$
‘mJ©^Vy aËZ̶ Ho$ YmaH$ gmYw hr hmoVo h¢¡ Am¡a CZHo$ eara H$s pñW{V, CZ J¥hñWm| Ho$ Ûmam
^{º$nyd©H$ {X¶o J¶o ^moOZ Ho$ Am{lV hmoVr h¡, AVEd CZ J¥hñWm| H$m Y‘© (J¥hr Y‘©) ^r
A^rï> ‘mZm J¶m h¡ (12)& Omo Y‘©dËgb J¥hñW, AnZo N>h Amdí¶H$mo§ H$m n[anmbZ
H$aVm hþAm ‘w{ZY‘© H$mo pñWa aIZo Ho$ {bE ‘w{Z¶m| H$mo {ZaÝVa Amhmam{X {X¶m H$aVm h¡,
Cgr H$m J¥hñW OrdZ àe§gZr¶ h¡& BgHo$ {dnarV Omo J¥hñWY‘© go {d‘wI hmoH$a, {OZ-
nyOZ Am¡a nmÌ-XmZm{X go a{hV hmoH$a Ho$db YZ Ho$ AO©Z Am¡a {df¶m| Ho$ ^moJZo ‘| hr
‘ñV ahVo h¡, CZHo$ J¥hñW OrdZ H$mo EH$ àH$ma H$m ~ÝYZ hr g‘PZm Mm{hE (13)&
J¥hr Y‘© ‘| lmdH$ Ho$ Xe©Z, d«V Am{X Ho$ ^oX go ½¶mah ñWmZ (à{V‘mE±) {Z{X©ï>
{H$¶o J¶o h¢& BZHo$ nyd© gmV ì¶gZm| H$m n[a˶mJ A{Zdm¶© h¡ ³¶m|{H$ CZHo$ {~Zm d«V Am{X
à{V{ð>>V Zht ah gH$Vo h¢& ì¶gZ do h¢, Omo nwéfm| H$mo H$ë¶mU ‘mJ© go ^«ï> H$aHo$ CÝh|
AH$ë¶mU ‘mJ© ‘| àd¥Îm H$aVo h¢&1 ¶hm± 16 go 31 VH$ Ho$ N>ÝXm| ‘| CZ ÚyVm{X ì¶gZmo§ H$m
n¥WH²$-n¥WH²$ ñdê$n ~Vm H$a, CZ‘| aV ahZo go {OZ ¶w{Y{ð>a Am{X H$mo H$ï> ^moJZm n‹S>m
h¡, CZH$m CXmhaU Ho$ ê$n ‘| Zm‘moëboI ^r {H$¶m J¶m h¡&
qhgm, Ag˶, Mmoar, ‘¡WwZ Am¡a n[aJ«h • BZ nmnm| H$m n[a˶mJ, Ohm± lmdH$
EH$Xoeê$n go H$aVm h¡, dhm± ‘w{Z CZH$m n[a˶mJ, nyU©ê$n go {H$¶m H$aVo h¢& Bgr{bE
J¥hñWY‘© H$mo XoeMm[aÌ Am¡a ‘w{ZY‘© H$mo gH$bMm[aÌ H$hm OmVm h¡& Bg gH$bMm[aÌ H$mo
YmaU H$aZo dmbo ‘w{Z, g嶽Xe©Z, g嶽kmZ Am¡a gå¶H²$Mm[aÌê$n aËZ̶ Ho$ gmYZ ‘|
VËna hmoH$a ‘ybJwU, CÎmaJwU, nm±M AmMma Am¡a Xg Y‘m] H$m n[anmbZ {H$¶m H$aVo h¢;
Bg‘| do à‘mX Zht H$aVo VWm OrdZ Ho$ AÝV ‘| g‘m{Y (gëboIZm) H$mo YmaU H$aZo Ho$
{bE gXm CËgwH$ ahVo h¢ (38)& CZ‘| ‘ybJwUm| Ho$ n[anmbZ H$s à‘wIVm h¡& Omo Vnñdr,
‘ybJwUm| H$m nmbZ Z H$aHo$, CÎmaJwUm| Ho$ n[anmbZ H$m à¶ËZ H$aVm h¡; CgH$m ¶h à¶ËZ,
Cg ‘yI© Ho$ g‘mZ ~Vm¶m J¶m h¡, Omo AnZo {ea Ho$ N>oXZo ‘| CÚV AnZo eÌw go AnZo
1. OmJ«Îmrd«H$fm¶H$H©$e‘ZñH$mam{n©V¡Xþ©îH¥$V¡:, M¡Vݶ§, {V¶©Îm‘ñVaX{n ÚyVm{X ¶ÀN´>o¶g:&
nwg
§ mo ì¶ñ¶{V V{ÛXmo ì¶gZ{‘˶m»¶mÝ˶VñVX²dV« :, Hw$duVm{n agm{X{g{ÕnaVm§ VËgmoXar XÿaJm‘²&&gm.Y.3/98&&
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 29

{eamoajU H$m Vmo à¶ËZ Zht H$aVm, {H$ÝVw A§J{w b Ho$ ajU ‘mÌ ‘o§ g§b¾ hmo OmVm h¡ (40)&
‘w{Z Ho$ 28 ‘ybJwU Bg àH$ma h¢ - nm±M ‘hmd«V, nm±M g{‘{V, nm±M BpÝжm| H$m
{ZamoY, g‘Vm Am{X N>h Amdí¶H$, H|$ebm§M o , dñÌ H$m n[a˶mJ, ^y{‘e¶Z, XÝVKf©Z H$m
˶mJ, pñW{V^moOZ (I‹S>o-I‹S>o ^moOZ) Am¡a EH$^º$1 (EH$ ~ma ^moOZ J«hU)&
BZ ‘ybJwUm| ‘| go ¶hm± J«ÝWH$ma lr ‘w{Z nÙZpÝX Zo AMobH$Ëd (dñÌ˶mJ), bmoM,
pñW{V^moOZ Am¡a g‘Vm H$m hr ñdê$n ‘w»¶V: {XIbm¶m h¡& do {XJå~aËd H$s Amdí¶H$Vm
H$mo àJQ> H$aVo hþE H$hVo h¢ {H$ O~ dñÌ ‘¡bm hmo OmVm h¡, V~ Cgo ñdÀN> H$aZo Ho$ {bE
Obm{X H$m Amaå^ H$aZm n‹S>Vm h¡ Am¡a Ohm± Amaå^ h¡, dhm± g§¶‘ H$s ajm gå^d Zht h¡&
Xÿgao, O~ dh OrU©-erU© hmoH$a ’$Q> OmVm h¡ Vmo ‘Z ‘| ì¶mHw$bVm hmoVr h¡ VWm Xÿgam| go
¶mMZm H$aZr n‹S>Vr h¡; Bggo AmË‘Jm¡ad Zï> hmoH$a XrZVm H$m ^md CËnÞ hmoVm h¡& {’$a
¶{X {H$gr Zo CgH$m AnhaU (MwamZm) H$a {b¶m Vmo H«$moY ^‹S>H$ CR>Vm h¡& Bg àH$ma go
dñÌ H$mo ‘w{Z‘mJ© ‘| ~mYH$ g‘P H$a {XJå~aËd H$mo ñdrH$ma H$aZm hr ¶mo½¶ h¡ (41)&
Hw$N> ‘w{Z¶m| H$s ^moJmH$m§jm H$mo XoI H$a, ¶hm± H$hm J¶m h¡ {H$ O~ gmYw Ho$ {bE
eæ¶m Ho$ hoVw Kmg H$mo ^r ñdrH$ma H$aZm b‚mmOZH$ d {ZÝÚ ‘mZm OmVm h¡, V~ ^bm
J¥hñW H$o$ ¶mo½¶ én¶o-n¡go Am{X H$mo ñdrH$ma H$aZm ¶m Cggo ‘‘Vm aIZm, CZHo$ {bE
H$hm± VH$ ¶mo½¶ h¡? ¶h Vmo Cg ‘w{Z‘mJ© go nVZ H$s namH$mð>m h¡& ¶{X AmO {ZJ©«ÝW H$ho
OmZo dmbo CZ gmYwAm| H$s ¶h XþadñWm hmo JB© h¡ Vmo Bgo H${bH$mb Ho$ à^md Ho$ {gdm¶
Am¡a ³¶m H$hm Om gH$Vm h¡? (53)&
Bg àH$ma gm‘mݶ go gmYw Ho$ ñdê$n H$mo {XIbm H$a, AmJo AmMm¶© Am¡a
Cnmܶm¶m| H$m ^r n¥WH$²-n¥WH²$ (59-61) ñdê$n ~Vbm¶m J¶m h¡& VËníMmV² g‘rMrZ
gmYwAm| H$s àe§gm H$aVo hþE CZgo AnZo H$ë¶mU H$s àmW©Zm H$s JB© h¡ (62-66)& dV©‘mZ
‘| Bg ^aVjoÌ ‘| Ho$dbkm{Z¶m| H$m ApñVËd Zht nm¶m OmVm h¡, {’$a ^r naånam go CZH$s
dmUr ({OZmJ‘) àmá h¡ Am¡a CgHo$ Aml¶^yV ¶o aËZ̶ Ho$ YmaH$ gmYw hr h¢, AVEd
CZH$s CnmgZm H$aZm, lmdH$ H$m Amdí¶H$ H$‘© h¡& Bg àH$ma CZ g‘rMrZ gmYwAm| H$s
nyOm-^{º$ go gmjmV² {OZ Am¡a {OZmJ‘ H$s nyOm hmo OmVr h¡ (68)& Eogo ‘hmË‘mAm| Ho$
MaU-H$‘b Ohm± na n‹S>Vo h¢, dh ^y{‘, VrW© H$m ê$n YmaU H$a boVr h¡ Am¡a CZH$s godm
‘| Z‘«r^yV hþE Xod ^r qH$H$a Ho$ g‘mZ CnpñWV ahVo h¢& nyOm Am¡a ñVw{V Am{X Vmo Xÿa hmo,
1. n§M ¶ ‘hìd¶mB§, g{‘XrAmo n§M {OUdé{ÔQ²>R>m& n§Moqd{X¶amohm, N>pßn ¶ Amdmg¶m bmoMmo&&‘ybm.1/2&&
AƒobH$‘ÊhmU§, {I{Xg¶U‘X§VK§gU§ Mod& {R>{X^mo¶Uo¶^Îm§, ‘ybJwU§ AQ²>R>drgm Xþ &&‘ybm.1/3&&
30 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

{H$ÝVw CZHo$ Zm‘-ñ‘aU go ^r àmUr, nmnm| go ‘wº$ hmo OmVo h¢ (68-69)&


do ‘w{ZOZ g嶽Xe©Z, g嶽kmZ Am¡a gå¶H²$Mm[aÌ ñdê$n {Og aËZ̶ ‘| Ñ‹T>
hmoVo h¢, CgH$m ñdê$n Bg àH$ma go {Z{X©ï> {H$¶m J¶m h¡ • Xod-emñÌ-Jwé Ho$ lÕmZ H$m
Zm‘ g嶽Xe©Z h¡, ñd-na XmoZm| H$mo gÝXoh d {dnarVVm go a{hV hmoH$a ¶WmdV² OmZZm
g嶽kmZ h¡, à‘mX-{Z{‘ÎmH$ H$‘© Ho$ Amòd go {daV hmoZo H$mo gå¶H²$Mm[aÌ H$hm OmVm
h¡; BZ VrZm| H$s EH$Vm H$m Zm‘ ‘moj‘mJ© h¡ Am¡a dh, OÝ‘-‘aUê$n g§gma H$m ZmeH$ h¡
(72) • ¶h ì¶dhma aËZ̶ H$m ñdê$n h¡& {ZíM¶ aËZ̶ H$m ñdê$n {ZåZ àH$ma h¡ •
{Z‘©b Á¶mo{Vñdê$n AmË‘m Ho$ {ZU©¶ H$m Zm‘ g嶽Xe©Z h¡, V{Ûf¶H$ ~moY H$m Zm‘
g嶽kmZ h¡ Am¡a Cgr ‘| pñWV hmoZo H$m Zm‘ gå¶H²$Mm[aÌ h¡&1 ¶h {ZíM¶ aËZ̶,
g‘w{XV H$‘©-~ÝY H$mo {Z‘yb © H$aZo dmbm h¡; naÝVw ì¶dhma aËZ̶, ~mø nXmWm] H$mo {df¶
H$aZo H$o$ H$maU na h¡, Omo ew^mew^ ~ÝY H$m hr H$maU h¡& ~mø§ ~mømW©‘od {ÌV¶g{n na§
ñ¶mÀNw>^mo dm@ew^mo dm Bg àH$ma ì¶dhma aËZ̶ g§gma H$m H$maU Am¡a {ZíM¶ aËZ̶
‘moj H$m H$maU h¡ (81)&
‘w‘wjw Vnpñd¶m| H$mo AkmZr OZm| Ûmam nhþ±MmB© JB© ~mYm H$mo empÝV Ho$ gmW ghZ
H$aVo hþE CZHo$ D$na H«$moY Zht H$aZm Mm{hE, Bgr H$m Zm‘ CÎm‘ j‘m h¡& ¶o CÎm‘ j‘m
Am{X Xe Y‘©, g§da Ho$ H$maU h¢&2 BZH$m ¶hm± {dñV¥V dU©Z {H$¶m J¶m h¡ (82-106)&
g^r àmUr, Xþ:I go ^¶^rV hmoH$a gwI H$mo MmhVo h¢ Am¡a {ZaÝVa Cgr H$s àm{á
Ho$ {bE à¶ËZ ^r H$aVo h¢, naÝVw ¶WmW© ‘| g~H$mo Cg gwI H$m bm^ Zht hmo nmVm& BgH$m
H$maU CZH$m gwI-Xw:I {df¶H$ A{ddoH$ h¡& CÝh| gmVm doXZr¶ Ho$ CX¶ go Hw$N> H$mb Ho$
{bE doXZm Ho$ n[ahmañdê$n Omo gwI H$m Am^mg hmoVm h¡, Cgo hr do ¶WmW© gwI ‘mZ boVo
h¢, Omo {H$ dñVwV: ¶WmW© gwI Zht h¡ (151) ³¶m|{H$ do {Og Bï> gm‘J«r Ho$ g§¶moJ ‘| gwI
H$s H$ënZm H$aVo h¢, dh g§¶moJ hr ñWm¶r Zht h¡& AVEd O~ Cg A^rï> gm‘J«r H$m
{d¶moJ hmoVm h¡, V~ nwZ: gÝVmn CËnÞ hmoVm h¡& Bg àH$ma {Og g§¶moJ go gwI H$s
H$ënZm H$s OmVr h¡, dh AÝVV: Xþ:I hr h¡&3 gwI Vmo AmHw$bVm Ho$ A^md ‘| h¡, Omo ‘moj
‘| hr CnbãY hmoVm h¡& dhm± {Xì¶ kmZ‘¶ AmË‘m, AZÝV H$mb VH$ {ZamHw$b d ~mYma{hV
emíd{VH$ gwI H$m Cn^moJ H$aVm h¡ (109)&
1. àñVwV J«ÝW ‘| BZH$m ñdê$n AZoH$ ñWmZm| na {‘bVm h¡& O¡go • íbmoH$ 4/14 Ed§ 11/12-14
2. g Jw{á-g{‘{V-Y‘m©@Zwàojm-narfhO¶-Mm[aÌ¡:& • VÎdmW©gyÌ, Aܶm¶ 9/2
3. g§¶moJVmo Xþ:I‘ZoH$^oX§, ¶Vmo@íZwVo OÝ‘dZo earar&
VV{ñÌYm@gm¡ n[adO©Zr¶mo, {¶¶mgwZm {Zd©¥{V‘mË‘ZrZm‘²&& • ^mdZmÛmqÌe{VH$m, 28
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 31

AmË‘ñdê$n Ho$ ì¶m»¶mZ ‘| CgHo$ dMZm| H$mo à‘mU ‘mZm Om gH$Vm h¡, Omo gd©k
hmoH$a amJ-Ûofm{X go a{hV hmoVm hþAm drVamJ ^r hmo MwH$m h¡& CgZo A§J-à{dï> Am¡a
A§J~møê$n {Og g‘ñV lwV H$s àê$nUm H$s h¡, Cg‘| EH$‘mÌ AmË‘VÎd H$mo CnmXo¶
Am¡a Aݶ g~H$mo ho¶ ~Vm¶m J¶m h¡& My±{H$ dV©‘mZ H$mb ‘| Am¶w Am¡a ~w{Õ Ho$ hrZ hmoZo
go g‘ñV lwV Ho$ n‹T>Zo H$s e{º$ Zht h¡, AVEd ‘w[º$ Ho$ gmYH$‘mÌ H$mo lwV H$m hr
Aä¶mg H$aZm C{MV h¡ (124-127)&
AmË‘m Ho$ gå~ÝY ‘| {d{^Þ gåàXm¶m| ‘| AZoH$ àH$ma H$s H$ënZmE± H$s JB© h¢&
¶Wm • ‘mܶ{‘H$, Cgo eyݶ ‘mZVo h¢ Vmo Mmdm©H$, n¥{Wì¶m{X ^yVm| go CËnÞ hþAm Cgo O‹S>
‘mZVo h¡& Bgr àH$ma gm§»¶, Cgo AH$Vm© (^moº$m), gm¡ÌmpÝVH$, j{UH$ VWm d¡e{o fH$, {Z˶
d ì¶mnH$ ‘mZVo h¢& BZ ‘V-‘VmÝVam| H$m ¶hm± g§jon ‘| {ddoMZ {H$¶m h¡ (134-139)&
VËníMmV² Cg AmË‘m Ho$ ¶WmW© ñdê$n H$mo ~Vm H$a, ¶h ñnï> {H$¶m h¡ {H$ ¶h
‘Zwî¶ n¶m©¶, AÝYH$-dV©H$s¶ ݶm¶ go H$amo‹S>m| H$ën-H$mbm| Ho$ ~rV OmZo na ~‹S>r
H${R>ZVm go àmá hmoVr h¡& {’$a ^r ¶{X H$moB© àmUr, {‘϶m CnXoem{X H$mo nmH$a {df¶m| ‘|
‘w½Y ahm Vmo àmá hþB© ‘Zwî¶ n¶m©¶ ^r ¶m| hr Zï> hmo OmVr h¡& AWdm ‘Zwî¶ n¶m©¶ Ho$ àmá
hmo OmZo na ^r ¶{X CÎm‘ Hw$b Am¡a ~w{Õ H$s MVwaVm Am{X àmá Zht hþB© Vmo ^r dh ì¶W©
OmZo dmbr h¡ ³¶m|{H$ ¶o g~ gmYZ CÎmamoÎma Xþb^© h¢& gm¡^m½¶ go BZ g~ gm‘J«r H$mo nmH$a
^r Omo ‘Zwî¶, gwIàX Y‘© H$m AmamYZ Zht H$aVm h¡, dh Cg ‘yI© Ho$ g‘mZ h¡, Omo hmW
‘| Am¶o hþE A‘yë¶ aËZ H$mo ¶m| hr ’|$H$ XoVm h¡&
{H$VZo hr ‘Zwî¶ ¶h {dMma H$aVo h¢ {H$ A^r h‘mar Am¶w ~hþV eof h¡, eara d
BpÝжm± ^r öï>-nwï> h¢ VWm bú‘r Am{X H$s AZwHy$bVm ^r h¡, {’$a ^bm A^r go Y‘© H$o$
{bE ³¶m| AmHw$b-ì¶mHw$b hm|? CgH$m godZ ^{dî¶ ‘| {ZpíMÝVVm nyd©H$ H$a|Jo B˶m{X,
naÝVw CZH$m ¶h {dMma AkmZVm go n[anyU© h¡ ³¶m|{H$ ‘¥Ë¶w, {H$g g‘¶ AmH$a CÝh| AnZm
J«mg ~Zm boJr, BgH$m H$moB© {Z¶‘ Zht h¡ (167-170)& Bg àH$ma ‘¥Ë¶w Ho$ A{Z¶V hmoZo
na Omo ‘Zwî¶, Bg Xþb©^ gmYZ gm‘J«r H$mo nmH$a {df¶-V¥îUm go ‘wº$ hmoVo hþE AmË‘{hV
H$mo {gÕ H$aVo h¢, do hr ~w[Õ‘mZ g‘Po OmVo h¢& (171-178)& AÝV ‘| (179-198)
AZoH$ àH$ma go Y‘© H$s ‘{h‘m H$mo ~Vm H$a, Bg àH$aU H$mo g‘má {H$¶m J¶m h¡&
2. XmZmonXoe • Bg A{YH$ma ‘| 54 íbmoH$ h¢& ¶hm± àW‘V: d«V-VrW© Ho$ àdV©H$
Am{X {OZoÝÐ Am¡a XmZ-VrW© Ho$ àdV©H$ amOm lo¶m§g H$m ñ‘aU {H$¶m J¶m h¡& níMmV² XmZ
H$s Amdí¶H$Vm Am¡a ‘hÎd H$mo àJQ> H$aVo hþE ¶h ~Vm¶m J¶m h¡ {H$ lmdH$, J¥h ‘| ahVm
32 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

hþAm AnZo Am¡a AnZo Am{lV Hw$Qw>å~ Ho$ ^aU-nmofU Am{X Ho$ {bE Omo AZoH$ àH$ma H$o$
Amaå^ Ûmam YZ H$m CnmO©Z H$aVm h¡, Cg‘| CgHo$ qhgm{X Ho$ H$maU AZoH$ àH$ma Ho$ nmn
H$m g§M¶ hmoVm h¡& Bg nmn H$mo Zï> H$aZo H$m ¶{X H$moB© gmYZ CgHo$ nmg h¡ Vmo dh XmZ
hr h¡& ¶h XmZ, lmdH$ Ho$ N>h Amdí¶H$m| (6-7) ‘| à‘wI h¡&
{Og àH$ma nmZr, dñÌm{X ‘| bJo hþE é{Ya H$mo YmoH$a, Cgo ñdÀN> H$a XoVm h¡;
Cgr àH$ma gËnmÌXmZ, lmdH$ Ho$ H¥${f d dm{UÁ¶ Am{X go CËnÞ nmn-‘b H$mo YmoH$a,
{Zînmn H$a XoVm h¡& 1 (5-7, 13)& Bg XmZ Ho$ {Z{‘Îm go XmVm H$mo Omo nwʶ-H$‘© H$m ~ÝY
hmoVm h¡, CgHo$ à^md go ^{dî¶ ‘| Cgo H$B© JwUm A{YH$ bú‘r H$s àm{á hmoVr h¡& {Og
àH$ma N>moQ>o-go ~‹S> Ho$ ~rO H$mo ¶mo½¶ ^y{‘ ‘| ~mo {X¶m OmE Vmo dh EH$ {demb d¥¥j Ho$ ê$n
‘| n[aUV hmoH$a, dh d¡go hr Ag§»¶mV ~rOm| H$mo Vmo XoVm hr h¡, gmW hr Cg ‘hVr N>m¶m
H$mo ^r XoVm h¡, {OgHo$ Am{lV hmoH$a g¡H$‹S>m| ‘Zwî¶ empÝV àmá H$aVo h¡&2 (8, 14, 38)
aËZ̶ Ho$ gmYH$ ‘w‘wjw OZm| H$mo Amhmam{X àXmZ H$aZo dmbm gX²J¥hñW, Z Ho$db
gmYw H$mo hr CÞV nX ‘| pñWV H$aVm h¡, ~pëH$ dh ñd¶§ ^r CgHo$ gmW CÞV nX H$mo
àmá hmoVm h¡& CXmhaU Ho$ {bE amOm, O~ {H$gr D±$Mo ^dZ H$mo ~ZmVm h¡, V~ dh Cg ^dZ
Ho$ gmW-gmW ñd¶§ ^r H«$‘e: D±$Mo ñWmZ H$mo àmá H$aVm OmVm h¡ (9)& Omo J¥hñW, gånÞ
hmoVm hþAm ^r nmÌXmZ Zht H$aVm, Cgo dñVwV: YZdmZ Zht g‘PZm Mm{hE, dh Vmo {H$gr
Aݶ H$o$Ûmam ajUmW© {Z¶wº$ {H$¶o J¶o godH$ Ho$ g‘mZ h¡& O¡go H$mofmܶj YZ H$r g§^mb
Am¡a Am¶-춶 H$m nyam-nyam {hgm~ aIVm h¡, naÝVw dh ñd¶§ Cg‘| go EH$ n¡go H$m ^r
Cn¶moJ Zht H$a gH$Vm (36)&
nmÌ-XmZm{X Ho$ {Z{‘Îm go {Og J¥hñW H$s bmoH$ ‘| H$s{V© Zht ’¡$bVr3, CgH$m OÝ‘
boZm, Zhr§ boZo Ho$ g‘mZ h¡& dh YZ go gånÞ hmoVm hþAm ^r a§H$ Ho$ g‘mZ h¡ (40)& H¥$nU
‘Zwî¶ ¶h gmoMVm h¡ {H$ àW‘ ‘wPo YZ H$m g§M¶ H$aZm h¡, ^dZ H$m {Z‘m©U H$amZm h¡, nwÌ
H$m {ddmh H$aZm h¡ Am{X, VËníMmV² ‘¢ XmZ H$ê±$Jm; naÝVw dh ¶h Zht gmoMVm {H$ ‘¢
{MaH$mb VH$ pñWV ahZo dmbm Zht hÿ±, ‘¥Ë¶w H$~ AmH$a Bg OrdZ-brbm H$mo g‘má H$a
Xo, BgH$m H$moB© ^amogm Zht h¡& {OgH$m YZ Z Vmo ^moJZo ‘| AmVm h¡ Am¡a Z nmÌ-XmZ ‘|
1. J¥hH$‘©Um@{n {Z{MV§, H$‘© {d‘m{ï>© Ibw J¥h{d‘wº$mZm‘²& A{VWrZm§ à{VnyOm, é{Ya‘b§ YmdVo dm[a&&
• aËZH$aÊS> lmdH$mMma, íbmoH$ 114
2. {j{VJV{‘d dQ>~rO§, nmÌJV§ XmZ‘ën‘{n H$mbo& ’$b{VÀN>m¶m{d^d§, ~hþ’$b{‘ï>§ eara^¥Vm‘²&&
• aËZH$aÊS> lmdH$mMma, íbmoH$ 116
3. AH$s˶m© V߶Vo MoVíMoVñVmnmo@ew^mòd:& VÎmËàgmXm¶ gXm, lo¶go H$s{V©‘O©¶oV²&& • gm.Y‘m©. 2/85
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 33

bJVm h¡, CgH$s Anojm Vmo dh H$m¡Am hr AÀN>m h¡, Omo H$m±d-H$m±d H$aVm hþAm Aݶ H$m¡Am|
H$mo ~wbm H$a hr ~{b (^ú¶ nXmW©) H$mo ImVm h¡ (45-46)& AÝV ‘| CÎm‘-‘ܶ‘-
OKݶ nmÌ, Hw$nmÌ Am¡a AnmÌ Ho$ ñdê$n H$mo VWm CZHo$ {bE {XE OmZo dmbo XmZ Ho$ ’$b
H$mo ~Vm H$a (48-49) Bg àH$aU H$mo g‘má {H$¶m J¶m h¡&
3. A{Z˶ n§MmeV² • Bg A{YH$ma ‘| 55 íbmoH$ h¢& ¶hm± eara, ñÌr, nwÌ Ed§
YZ Am{X H$s ñdm^m{dH$ ApñWaVm H$mo {XIm H$a, CZHo$ g§¶moJ Am¡a {d¶moJ ‘| hf© Am¡a
{dfmX H$o$ n[a˶mJ Ho$ {bE àoaUm Xr JB© h¡& Am¶w H$‘© Ho$ AZwgma {OgH$m {Og g‘¶
àmUmÝV hmoZm h¡, dh Cgr g‘¶ hmoJm& BgHo$ {bE Y‘© Z H$aHo$ emoH$ H$aZm, gn© Ho$ Mbo
OmZo na CgH$s bH$sa H$mo nrQ>Vo ahZo O¡gm h¡ (10)&
{Og àH$ma am{Ì Ho$ hmoZo na njr BYa-CYa go AmH$a {H$gr EH$ d¥j Ho$ D$na
{Zdmg H$aVo h¢, Am¡a {’$a à^mV Ho$ hmo OmZo na nwZ: AZoH$ {XemAm| ‘| Mbo OmVo h¢; Cgr
àH$ma àmUr AZoH$ ¶mo{Z¶m| go AmH$a {d{^Þ Hw$bm| ‘| CËnÞ hmoVo h¡§ Am¡a {’$a Am¶w Ho$ g‘má
hmoZo na CZ Hw$bm| go Aݶ Hw$bm| ‘| Mbo OmVo h¢&1 Eogr AdñWm ‘| CZHo$ {bE emoH$ H$aZm
AkmZVm H$m ÚmoVH$ h¡ (16)&
Bg àH$ma go AZoH$ {deofVmAm| Ho$ Ûmam ‘¥Ë¶w H$r A{Zdm¶©Vm Am¡a Aݶ g^r
MoVZ-AMoVZ nXmWm] H$s ApñWaVm H$mo {XIm H$a, Bï>-{d¶moJ ‘| emoH$ Z H$aZo H$m CnXoe
{X¶m J¶m h¡&
4. EH$Ëd-gá{V • Bg A{YH$ma ‘| 80 íbmoH$ h¢& ¶hm± {MXmZÝXê$n na‘mË‘m H$mo
Z‘ñH$ma H$a ¶h ~Vm¶m J¶m h¡ {H$ dh {MËñdê$n, ¶Ú{n à˶oH$ àmUr Ho$ ^rVa AdpñWV
h¡, {’$a ^r AnZr AkmZVm Ho$ H$maU A{YH$Va àmUr Cgo OmZVo Zht h¡, Bg{bE do Cgo
~mø nXmWm] ‘| hr ImoOVo h¢& {Og àH$ma àmUr, bH$‹S>r Ho$ ^rVa A춺$ê$n go AdpñWV
A{¾ H$mo J«hU Zht H$a nmVo, Cgr àH$ma {H$VZo hr àmUr, AZoH$ emñÌm| ‘| CbP H$a, Cgo
àmá Zht H$a nmVo& dh MoVZVÎd AZoH$ Y‘m©Ë‘H$ h¡, naÝVw {H$VZo hr ‘ÝX-~w{Õ Cgo
Om˶ÝY-hpñV-ݶm¶ Ho$ AZwgma EH$mÝVê$n go J«hU H$aHo$ AnZm A{hV H$aVo h¢& H$wN>
‘Zwî¶, CgH$mo OmZ H$aHo$ ^r A{^‘mZ Ho$ der^yV hmoH$a CgH$m Aml¶ Zhr§ boVo h¢& Omo
Y‘©, dmñVd ‘| Xþ:I go ~MmZo dmbm h¡, Cgo Xþ~w©{ÕOZm| Zo AݶWm H$a {X¶m h¡& Bg{bE
{ddoH$s Ordm| H$mo Cgo narjmnyd©H$ J«hU H$aZm Mm{hE (1-9)&
1. {X½Xoeoä¶: IJm E˶, g§dgpÝV ZJo-ZJo& ñdñdH$m¶©demÚmpÝV, Xoeo {Xjw àJo-àJo&&
• Bï>monXoe, íbmoH$ 9.
34 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

Omo ¶moJr, eara d H$‘© go n¥WH²$ Cg kmZmZÝX‘¶ na~«÷ H$mo OmZ boVm h¡, dhr
Cg ñdê$n H$mo àmá H$aVm h¡& Ord H$m amJ-Ûof Ho$ AZwgma {H$gr nanXmW© go gå~ÝY
hmoZm, dh ~ÝY H$m H$maU h¡ VWm g‘ñV ~mø nXmWm] go {^Þ EH$‘mÌ AmË‘ñdê$n ‘| Omo
AdñWmZ hmoVm h¡, dh ‘w{º$ H$m H$maU h¡& ~ÝY-‘moj, amJ-Ûof, H$‘©-AmË‘m Am¡a ew^-
Aew^ B˶m{X àH$ma go Omo Û¡V (Xmo nXmWm] Ho$ Am{lV) ~w{Õ hmoVr h¡, Cggo g§gma-
n[a^«‘U hmoVm h¡ VWm BgHo$ {dnarV AÛ¡V (EH$Ëd) ~w{Õ go Ord, ‘w{º$ Ho$ gÝ‘wI hmoVm
h¡& ewÕ{ZíM¶Z¶ Ho$ Am{lV Bg AÛ¡V ~w{Õ ‘| EH$ ‘mÌ AIÊS> AmË‘m à{V^m{gV hmoVm
h¡; Cg‘| Xe©Z, kmZ Am¡a Mm[aÌ VWm {H«$¶m, H$maH$ Am{X Hw$N> ^r ^oX à{V^m{gV Zht
hmoVm& Am¡a Vmo ³¶m? Cg AdñWm ‘| "Omo ewÕ M¡Vݶ h¡, dhr {ZíM¶ go ‘¢ h±'ÿ • Bg àH$ma
H$m {dH$ën ^r Zht hmoVm& ‘w‘wjw ¶moJr, ‘moh Ho$ {Z{‘Îm go CËnÞ hmoZo dmbr ‘moj-{df¶H$
BÀN>m H$mo ^r CgH$s àm{á ‘| ~mYH$ ‘mZVo h¢& {’$a ^bm do {H$gr Aݶ ~mø nXmW© H$s
A{^bmfm H$a| • ¶h gd©Wm Agå^d h¡ (52-53)&
{OZoÝÐXod Zo Cg na‘mË‘VÎd H$s CnmgZm H$m Cnm¶ EH$‘mÌ gmå¶ H$moo ~Vm¶m h¡&
ñdmñ϶, g‘m{Y, ¶moJ, {MÎm-{ZamoY Am¡a ewÕmon¶moJ • ¶o g~ Cgr gmå¶ H$o$ Zm‘mÝVa
h¢& EH$‘mÌ ewÕ M¡Vݶ H$mo N>mo‹S> H$a AmH¥${V, Aja, dU© Ed§ Aݶ {H$gr ^r àH$ma H$m
{dH$ën Zht ahZm, BgH$m Zm‘ gmå¶ h¡ (63-65)& AmJo Bgr gmå¶ H$m Am¡a ^r {ddoMZ
H$aHo$ ¶h {ZX}e {H$¶m h¡ {H$ H$‘© Am¡a amJm{X H$mo ho¶ ‘mZ H$a, N>mo‹S> XoZm Mm{hE Am¡a
Cn¶moJñdê$n na‘ Á¶mo{V H$mo CnmXo¶ g‘P H$a, J«hU H$aZm Mm{hE (75)& AÝV ‘| Bg
AmË‘VÎd Ho$ Aä¶mg H$m ’$b emídV ‘moj H$s àm{á ~Vm H$a, Bg àH$aU H$mo g‘má
{H$¶m J¶m h¡&
5. ¶{V^mdZmï>H$ • Bg A{YH$ma ‘| 9 íbmoH$ h¢& ¶hm± CZ ‘w{Z¶m| H$s ñVw{V H$s
h¡, Omo nm±Mm| BpÝжm| na {dO¶ àmá H$aHo$ {df¶-^moJm| go {daº$ hmoVo hþE, F$Vw-{deof H$o
AZwgma AZoH$ àH$ma Ho$ H$ï> ghVo h¢ Am¡a ^¶mZH$ CngJ© CnpñWV hmoZo na ^r g‘m{Y
go {dM{bV Zht hmoVo&
6. CnmgH$ g§ñH$ma • Bg A{YH$ma ‘| 62 íbmoH$ h¢& ¶hm± gd©àW‘ d«V Am¡a XmZ
H$o$àW‘ àdV©H$ Am{X {OZoÝÐ Am¡a amOm lo¶m§g Ho$ Ûmam Y‘© H$s pñW{V H$mo ~Vm H$a, CgH$m
ñdê$n ~Vm¶m h¡& níMmV² gånyU© Am¡a EH$Xoe Ho$ ^oX go Xmo ^oXê$n Cg Y‘© Ho$ ñdm{‘¶m|
H$m {ZX}e {H$¶m h¡& CZ‘| XoeV: Y‘© H$mo YmaU H$aZo dmbo lmdH$m| Ho$ ¶o N>h Amdí¶H$ H$‘©
~Vbm¶o J¶o h¢ • XodnyOm, {ZJ©Ý« W Jwé$ H$s CnmgZm, ñdmܶm¶, g§¶‘, Vn Am¡a XmZ (7)&
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 35

VËníMmV² gm‘m{¶H$ d«V Ho$ ñdê$n H$m {X½Xe©Z H$amVo hþE CgHo$ {bE gmV ì¶gZm| H$m
n[a˶mJ A{Zdm¶© {Z{X©ï> {H$¶m J¶m h¡ (9)&
AmJo ¶WmH«$‘ go (14-17, 18-19, 20-21, 22-25, 26-30, 31-36)
J¥hñW Ho$ XodnyOm Am{X N>h Amdí¶H$m| H$m {ddoMZ H$aHo$ OrdX¶m (37-41) H$s
Amdí¶H$Vm {XIbmB© JB© h¡& VËníMmV² H$‘©-j¶ H$s H$maU hmoZo go ~mah AZwàojmAm| Ho$
ñdê$n H$mo ~Vm H$a, CZHo$ {ZaÝVa {MÝVZ H$s àoaUm Xr JB© h¡ (42-58)& AÝV ‘| CÎm‘
j‘m{X ê$n ‘w{Z¶m| Ho$ {bE {Z{X©ï> {H$¶o J¶o Xe Y‘© H$m godZ ¶Wme{º$ AmJ‘moº$ {d{Y
go lmdH$m| H$mo ^r H$aZm Mm{hE, ¶h {ZX}e H$aVo hþE {dewÕ AmË‘m Am¡a OrdX¶m • BZ
XmoZm| H$o$ gpå‘bZ H$mo ‘moj H$m H$maU ~Vm H$a, Bg A{YH$ma H$mo nyU© {H$¶m J¶m h¡&
7. Xoed«VmoÚmoVZ • Bg A{YH$ma ‘| 27 íbmoH$ h¢& ¶hm± AZoH$ {‘϶mÑ{ï>¶m| H$s
Anojm EH$ g嶽Ñ{ï> H$mo àe§gm H$m nmÌ ~Vm¶m h¡ VWm Cg g嶽Xe©Z Ho$ gmW ‘Zwî¶
^d Ho$ àmá hmo OmZo na Vn H$mo J«hU H$aZo H$s àoaUm Xr h¡& ¶{X H$Xm{MV² Hw$Qw>å~ Am{X Ho$
‘moh AWdm Ae{º$ Ho$ H$maU Cg Vn H$m AZwð>mZ H$aZm gå^d Z hmo Vmo {’$a g嶽Xe©Z
Ho$ gmW N>h Amdí¶H$, AmR> ‘ybJwU d nm±M AUwdV« m{Xê$n (VrZ JwUd«V Ed§ Mma {ejmd«V
g{hV) ~mah CÎmaJwU H$mo Vmo YmaU H$aZm hr Mm{hE& gmW hr am{Ì-^moOZ H$m n[a˶mJ
H$aVo hþE n{dÌ d ¶mo½¶ dñÌ go N>mZo J¶o Ob H$mo nrZm VWm e{º$ Ho$ AZwgma ‘m¡Z Am{X
Aݶ {Z¶‘m| H$m nmbZ H$aZm ^r lmdH$ Ho$ {bE nwʶdY©H$ ~Vm¶m h¡ (4-6)& M±{y H$ lmdH$
AZoH$ nmn-àMwa H$m¶m] H$mo H$aHo$ YZ H$m CnmO©Z H$aVm h¡, AVEd BZ nmn go ‘wº$ hmoZo
Ho$ {bE XmZ H$s Amdí¶H$Vm Am¡a CgHo$ ‘hÎd H$mo ~Vm H$a, gËnmÌ Ho$ {bE Amhmam{X Mma
àH$ma H$o$ XmZ H$s {deof àoaUm Xr JB© h¡ (7-17)&
lmdH$ Ho$ N>h Amdí¶H$m| ‘| XodXe©Z d nyOZ àW‘ h¡& XodXe©Zm{X Ho$ {~Zm Cg
J¥hñWml‘ H$mo nËWa H$s Zmd O¡gm {Z{X©ï> {H$¶m J¶m h¡ (18)& BgHo$ {bE M¡Ë¶mb¶ H$m
{Z‘m©U A{Ve¶ nwʶdY©H$ h¡& H$maU ¶h h¡ {H$ Cg M¡Ë¶mb¶ Ho$ ghmao ‘w{Z Am¡a lmdH$,
XmoZm| H$m Y‘© AdpñWV ahVm h¡& Y‘©, AW©, H$m‘ Am¡a ‘moj • BZ Mma nwéfmWm] ‘| gd©loð>
‘moj hr h¡& ¶{X Y‘© nwéfmW© Cg ‘moj Ho$ gmYH$ê$n ‘| AZw{ð>V hmoVm h¡ Vmo dh ^r CnmXo¶
hr h¡& BgHo$ {dnarV ¶{X dh ^moJm{XH$ H$s A{^bmfm go {H$¶m OmVm h¡ Vmo dh Y‘© nwéfmW©,
nmn hr h¡ ³¶m|{H$ AUwd«V ¶m ‘hmd«V XmoZm| hr H$m CÔoí¶ EH$‘mÌ ‘moj-àm{á hr h¡, BgHo$
{~Zm do Xþ:I Ho$ hr H$maU h¢ (25-26)&
8. {gÕ-ñVw{V • Bg A{YH$ma ‘| 29 íbmoH$ h¢& ¶hm± àW‘V: {gÕm| H$o
36 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

Z‘ñH$ma-nyd©H$ CZgo AnZo H$ë¶mU H$s àmW©Zm H$aVo hþE kmZmdaUm{X AmR> H$‘m] Ho$ j¶
go H«$‘e: {gÕm| Ho$ H$m¡Z-H$m¡Zgo JwU àmXþ^y©V hmoVo h¢, BgH$m {ZX}e {H$¶m J¶m h¡ (6)&
VËníMmV² CZHo$ kmZ-Xe©Z Ed§ gwIm{X H$s {deof àê$nUm H$s JB© h¡&
9. AmbmoMZm • Bg A{YH$ma ‘| 33 íbmoH$ h¢& ¶hm± {OZoÝÐ Ho$ JwUm| H$m dU©Z
H$aVo hþE ~Vm¶m J¶m h¡ {H$ ‘Z, dMZ d H$m¶ VWm H¥$V, H$m[aV d AZw‘moXZm • BZH$mo
nañna Jw{UV H$aZo na Omo Zm¡ ñWmZ (‘Z-H¥$V, ‘Z-H$m[aV d ‘Zmo@Zw‘mo{XV Am{X) àmá
hmoVo h¢, CZHo$ Ûmam àmUr H$mo nmn CËnÞ hmoVm h¡; Cgo Xÿa H$aZo Ho$ {bE {OZoÝÐ à^w Ho$ AmJo
AmË‘-{ZÝXm H$aVo hþE "¶h ‘oam nmn {‘϶m hmo' • Eogm {dMma H$aZm Mm{hE& AkmZVm ¶m
à‘mX Ho$ der^yV hmoH$a Omo nmn CËnÞ hþAm h¡, Cgo {ZîH$nQ> ^md go Jwé Ho$ g‘j àJQ>
H$aZo H$m Zm‘ AmbmoMZm h¡& ¶Ú{n {OZoÝÐ ^JdmZ, gd©k hmoZo go g‘ñV nmn H$mo ñd¶§
OmZVo h¢, {’$a ^r AmË‘-ew{Õ Ho$ {bE Xmofm| H$s AmbmoMZm H$aZm Amdí¶H$ h¡& gmYw Ho$
‘ybJwU Am¡a CÎmaJwUm| Ho$ n[anmbZ ‘| Omo Xmof Ñ{ï>JmoMa hmoVo h¢, CZH$s AmbmoMZm H$aZo
go öX¶ Ho$ ^rVa H$moB© eë¶ Zht ahVm (7-9)&
AmJo ¶h ^r H$hm h¡ {H$ àmUr Ho$ Ag§»¶mV g§H$ën-{dH$ën Am¡a VXZwgma
Ag§»¶mV nmn ^r CËnÞ hmoVo h¢ • Eogr AdñWm ‘| AmJ‘moº$ {d{Y go CZ g~ nmnm| H$m
àm¶píMÎm H$aZm gå^d Zht h¡& AVEd CZ g~Ho$ emoYZ H$m EH$ à‘wI Cnm¶ h¡, AnZo
‘Z Am¡a BpÝжm| H$mo ~mø nXmWm] H$s Amoa go hQ>m H$a, CZH$m na‘mË‘ñdê$n Ho$ gmW
EH$sH$aU H$aZm& Bg{bE ‘Z Ho$ D$na {dO¶ àmá H$aZm Amdí¶H$ h¡ ³¶m|{H$ g‘ñV
n[aJ«h H$mo N>mo‹S> H$a, dZ H$m Aml¶ bo boZo na ^r ‘Z H$s AdñWm Eogr h¡ {H$ dh ~mø
nXmWm] H$s Amoa hr Xm¡‹S>Vm h¡; AV: Cg na {dO¶ àmá H$aZo hoVw na‘mË‘ñdê$n Ho$ {MÝVZ
‘| bJmZm lo¶ñH$a h¡& Bg àH$ma {ddoMZ H$aVo hþE AÝV ‘| ¶h {Z{X©ï> {H$¶m h¡ {H$ gd©k
à^w Zo {Og Mm[aÌ H$m CnXoe {X¶m h¡, CgH$m n[anmbZ Bg H${bH$mb ‘| XþîH$a h¡& AVEd
Omo ^ì¶ Ord, Bg g‘¶ VÝ‘¶ hmoH$a, CZ gd©k-drVamJ à^w H$s Ho$db ^{º$ hr H$aVm
h¡, dh Cg Ñ‹T>-^{º$ Ho$ àgmX go g§gma-g‘wÐ go nma hmo OmVm h¡ (30)&
10. gX²~moY-MÝÐmoX¶ • Bg A{YH$ma ‘| 50 íbmoH$ h¢& ¶hm± ^r {MËñdê$n
na‘mË‘m H$s ‘{h‘m H$mo ~Vm H$a, ¶h {Z{X©ï> {H$¶m h¡ {H$ {OgH$m {MÎm, Cg {MËñdê$n ‘|
brZ hmo OmVm h¡, dh ¶moJr, g‘ñV Ord-am{e H$mo AmË‘-gÑe XoIVm h¡& Cgo AkmZrOZ
Ho$ H$‘©H¥$V {dH$ma H$mo XoI H$a {H$gr àH$ma H$m jmo^ Zht hmoVm& ¶hm± ^mdZm H$s JB© h¡ {H$
¶h Ord, ‘moh-{ZÐm Ho$ der^yV ~hþV H$mb VH$ gmo¶m h¡, A~ Cgo Bg emñÌ H$mo n‹T> H$a
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 37

à~wÕ (OmJ¥V) hmo OmZm Mm{hE&


11. {ZíM¶-n§MmeV² • Bg A{YH$ma ‘| 62 íbmoH$ h¢& ¶hm± àW‘V: ‘Z d dMZ
H$s A{df¶^yV (A{MÝ˶ d AdU©Zr¶) na‘ Á¶mo{V Ed§ Jwé Ho$ O¶dÝV ahZo H$s àmW©Zm
H$aH$o ¶h {Z{X©ï> {H$¶m h¡ {H$ g§gma ‘| g~ àm{U¶m| Zo OÝ‘-‘aU Ho$ H$maU^yV {df¶m| H$mo
gwZm h¡, n[aM¶ {H$¶m h¡ VWm CZH$m AZw^d ^r àmá {H$¶m h¡, {H$ÝVw ‘w{º$ H$s H$maU^yV
na‘Á¶mo{V CÝh| àmá Zht hþB©& BgH$m H$maU ¶h h¡ {H$ Cg na‘Á¶mo{V H$m kmZ àmá hmoZm
Xþb©^ h¡ Am¡a Cggo ^r A{YH$ Xþb©^ h¡, CgH$m AZw^d hmoZm (1-7)& Cg na‘Á¶mo{V Ho$
OmZZo ‘| hoVw^yV Omo Z¶ h¡, dh Xmo àH$ma H$m h¡ • 1) ewÕZ¶ ({ZíM¶Z¶) Am¡a 2)
AewÕZ¶ (ì¶dhmaZ¶)& BZ‘| ì¶dhmaZ¶ Vmo AkmZrOZ H$mo à~moY H$aZo Ho$ {bE h¡&
H$‘©-j¶ H$m ¶WmW© H$maU Vmo ewÕZ¶ hr h¡& ì¶dhmaZ¶, ¶WmdpñWV dñVw H$mo {df¶ Z
H$aZo Ho$ H$maU A^yVmW© Am¡a ewÕZ¶, ¶WmdpñWV dñVw H$mo {df¶ H$aZo Ho$ H$maU ^yVmW©
H$hm OmVm h¡& dñVw H$m ¶WmW©ñdê$n A{Zd©MZr¶ h¡, CgH$m Omo Hw$N> dU©Z dMZm| Ûmam
{H$¶m OmVm h¡, dh ì¶dhma Ho$ Aml¶ go hr {H$¶m OmVm h¡& My±{H$ ‘w»¶ Am¡a CnMma Ho$
Am{lV {H$¶m OmZo dmbm g~ {ddaU, ì¶dhma na hr {Z^©a h¡, AV: ì¶dhmaÑ{ï> go dh
^r nyÁ¶ ‘mZm J¶m h¡ (8-11)&
AmJo ewÕZ¶ Ho$ Aml¶ñdê$n aËZ̶ Y‘© H$m dU©Z H$a ¶h {ZX}e {X¶m h¡ {H$
{OgZo g‘ñV n[aJ«h H$mo N>mo‹S> H$a, O§Jb H$m Aml¶ bo {b¶m h¡ VWm Omo dhm± pñWV ah
H$a g~ àH$ma Ho$ CnÐdm| H$mo ^r gh ahm h¡, dh ¶{X g嶽kmZ go a{hV h¡ Vmo Cg‘| Am¡a
dZ Ho$ d¥j ‘| H$moB© ^oX Zht g‘PZm Mm{hE, ³¶m|{H$ dZ H$m d¥j ^r {ddoH$a{hV hmoH$a Bgr
àH$ma Ho$ H$ï>m| H$mo ghVm h¡ (16)& Bg àH$ma go g嶽kmZ Am¡a {MËñdê$n H$s ‘{h‘m ~Vm
H$a, {ZíM¶ go "‘|¡ H$m¡Z d H¡$gm h±ÿ? VWm ‘oam, H$‘© d VËH¥$V amJ-Ûofm{X go ³¶m gå~ÝY
h¡'? B˶m{X H$m {dMma {H$¶m J¶m h¡& Omo AmË‘m H$mo ~Õ XoIVm h¡, dh g§gma ‘o§ ~Õ ahVm
h¡ Am¡a Omo Cgo ‘wº§$ XoIVm h¡, dh ‘wº$ hmo OmVm h¡ AWm©V² OÝ‘-‘aUê$n g§gma go Ny>Q>
OmVm h¡& O~ Ord H$mo {dewÕ AmË‘m H$m AZw^dZ hmoZo bJVm h¡, V~ dh BÝÐ H$s {d^y{V
H$mo V¥U Ho$ g‘mZ VwÀN> g‘PVm h¡&
12. ~«÷M¶©-ajmd{V© • Bg A{YH$ma ‘| 22 íbmoH$ h¢& ¶hm± àW‘V: XþO¶} H$m‘-
gw^Q> H$mo OrV boZo dmbo ‘w{Z¶m| H$mo Z‘ñH$ma H$aHo$ ~«÷M¶© H$o ñdê$n H$m {ZX}e H$aVo hþE
H$hm h¡ {H$ "~«÷' H$m AW© {dewÕ kmZ‘¶ AmË‘m hmoVm h¡, Cg AmË‘m ‘| M¶m© AWm©V² a‘U
H$aZo H$m Zm‘ ~«÷M¶© h¡ • ¶h {ZíM¶ ~«÷M¶© H$m ñdê$n h¡& dh CZ ‘w{Z¶m| H$mo hmoVm
38 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

h¡, Omo {ñ̶m| H$s Vmo ~mV hr ³¶m, A{nVw AnZo eara go ^r {Z‘©‘ hmo MwHo$ h¢ • Eogo
{OVopÝж Vnñdr g~ {ñ̶m| H$mo ¶Wm¶mo½¶ ‘mVm, ~{hZ d ~oQ>r Ho$ g‘mZ XoIVo h¢& Bg
~«÷M¶© Ho$ {df¶ ‘| ¶{X H$Xm{MV² ñdßZ ‘| ^r Xmof CËnÞ hmoVm h¡ (1-3) Vmo am{Ì-{d^mJ
Ho$ AZwgma AmJ‘moº$ {d{Y go CgH$m àm¶píMÎm H$aVo h¢& Cg ~«÷M¶© Ho$ ajU H$m ‘w»¶
Cnm¶, ¶Ú{n ‘Z H$m g§¶‘ hr h¡, {’$a ^r J[að> d H$m‘moÔrnH$ ^moOZ H$m n[a˶mJ ^r
CgHo$ g§ajU ‘| ghm¶H$ h¡& Bg ~«÷M¶© H$mo gwa{jV aIZo Ho$ {bE ¶m {ñ̶m| Ho$ {ZÝÚê$n
d bmdʶ Am{X H$s ApñWaVm H$mo {XIm H$a (12-15) amJnyU© Ñ{ï> go CZHo$ A“-Cnm“
H$mo XoIZm, CZHo$ g‘rn ahZm, CZHo$ gmW dmVm©bmn H$aZm Am¡a CZH$m ñne© H$aZm • BZ
g~H$mo AZW©-naånam H$m H$maU ~Vm¶m J¶m h¡ (9)&
13. F$f^-ñVmoÌ • ¶h àH$aU àmH¥$V ^mfm ‘| aMm J¶m h¡, Bg‘| 60 JmWmE± h¢&
¶hm± J«ÝW-H$Vm©, amOm Zm{^am¶ Ed§ ‘mVm ‘éXodr Ho$ nwÌ ^JdmZ F$f^ {OZoÝÐXod H$s
ñVw{V H$aZo ‘| Bg àH$ma AnZr Ag‘W©Vm H$m AZw^d H$aVo h¢, {Og àH$ma Hw$E± ‘| ahZo
dmbm jwÐ ‘|‹T>H$, g‘wÐ Ho$ {dñVma Am{X H$m dU©Z Zht H$a gH$Vm&
do ^JdmZ, O~ gdm©W©{g{Õ go À¶wV hmoH$a ‘mVm ‘éXodr Ho$ J^© ‘| AmZo dmbo Wo,
CgHo$ N>h ‘{hZo nyd© go hr amOm Zm{^am¶ Ho$ Ka na aËZm| H$s dfm© àmaå^ hmo JB© Wr& Cg
g‘¶ Xodm| Zo AmH$a ‘éXodr Ho$ MaUm| ‘| Z‘ñH$ma {H$¶m& VËníMmV² à^w H$m OÝ‘ hmo OmZo
na gm¡Y‘© BÝÐ Zo ‘oé nd©V na A{^foH$mW© bo OmZo Ho$ {bE CÝh| O~ AnZr JmoX ‘| {b¶m,
V~ CÝho§ XoI H$a, CÝhm|Zo AnZo {Z{Z©‘of hOma ZoÌm| H$mo g’$b g‘Pm (6-9)&
Bg Adg{n©Ur H$mb Ho$ MVwW© nd© ‘| O~ Mm¡amgr bmI nyd©, VrZ df© Am¡a gmT>o
AmR> ‘mh eof aho Wo, V~ ^JdmZ F$f^Xod H$m OÝ‘ hþAm Wm&1 ¶h n[adV©Z H$m g‘¶ Wm,
^moJ^y{‘ H$m AÝV hmoH$a H$‘©^y{‘ H$s aMZm àmaå^ hmoZo dmbr Wr& Cg g‘¶ H$ën-d¥j
Yra-Yrao Zï> hmoVo Om aho Wo& Bggo àOmOZ, ^yI Am{X go nr[‹S>V hmoZo bJo Wo& V~ ^JdmZ
F$f^Xod Zo CÝh| ¶Wm¶mo½¶ IoVr Am{X H$s {ejm Xr&2 Bg àH$ma CÝhm|Zo ~hþV go H$ënd¥jm|
Ho$ H$m¶© H$mo AHo$bo hr nyam {H$¶m (13)& CZH$s Am¶w Mm¡amgr bmI nyd© H$s Wr& Bg‘| go
J¥hñW AdñWm ‘| CZHo$ Voamgr bmI nyd© ~rV MwHo$ Wo&3
1. gwg‘Xþg‘på‘ Um‘o, gogo MCgr{Xb³InwìdmqU&
dmgVE AR>‘mgo, B{Jn³Io CghCßnÎmr&& ({Vbmo¶nÊU{Îm, 4/553)
2. àOmn{V¶©: àW‘§ {OOr{dfw: eemg H¥$î¶m{Xfw H$‘©gw àOm:&
à~wÕVÎd: nwZaØþV¶mo ‘‘ËdVmo {Z{d©{dXo {dXm§da: && (d¥hËñd., 2)
3. {Vbmo¶nÊU{Îm, 4/583, 590 (Hw$‘maH$mb 20 bmI nyd© + amÁ¶H$mb 63 bmI nyd© = bmI nyd©)&
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 39

O~ EH$ g‘¶ do g^m ^dZ ‘| qghmgZ Ho$ D$na pñWV hmoH$a BÝÐ Ûmam Am¶mo{OV
Zrbm§OZm Zm‘H$ Aßgam H$m Z¥Ë¶ XoI aho Wo& Bgr ~rM Zrbm§OZm H$s Am¶w jrU hmo OmZo
go dh jU ^a ‘| AÑí¶ hmo JB©& ¶Ú{n BÝÐ Zo CgHo$ ñWmZ na Cgr g‘¶ Xÿgar Aßgam
H$mo I‹S>m H$a {X¶m, {’$a ^r ¶h ~mV ^JdmZ H$s {Xì¶-Ñ{ï> go AmoPb Zht ahr&1 {’$a ³¶m
Wm, CÝhm|Zo Zrbm§OZm H$s jU^“xaVm H$mo XoI H$a, amO-bú‘r Ho$ ^r jU^“xa ñdê$n H$mo
OmZ {b¶m& V~ CÝhm|Zo Cg amO-bú‘r H$mo OrU© V¥U Ho$ g‘mZ N>mo‹S> H$a, Xrjm J«hU H$a
br (15-16)& Bg àH$ma VníMaU H$aVo hþE, CZHo$ EH$ hOma df© ~rV J¶o&2 V~ CÝhm|Zo
AZwn‘ g‘m{Y Ho$ Ûmam Mma Km{V¶m H$‘m] H$mo Zï> H$aHo$ Ho$dbkmZ àmá {H$¶m (19)&
Bg àg§J ‘| g‘dgaU ‘| {damO‘mZ ^JdmZ Am{X {OZoÝÐ Ho$ qghmgZm{X AmR>
àm{Vhm¶m] H$m dU©Z {H$¶m J¶m h¡ (23-24)& Cg g‘¶ ^JdmZ Zo AnZr {Xì¶ dmUr Ûmam
{díd{hVH$mar ‘moj‘mJ© H$m CnXoe {X¶m& CgH$mo gwZH$a ‘w‘wjwOZ, ‘moh go a{hV hmoVo hþE
Cg ‘mJ© na {ZamHw$bVmnyd©H$ Bg àH$ma MbZo bJo, {Og àH$ma Mmoa Am{X H$s ~mYma{hV
‘mJ© na ì¶dhmarOZ {ZpíMÝVVmnyd©H$ Mbm H$aVo h¢ (37)& Bg àH$ma VrWªH$a àH¥${V H$s
‘{h‘m H$mo àJQ> H$aVo hþE J«ÝWH$ma ‘w{Z nÙZpÝX Zo Bg ñVw{V H$mo g‘má {H$¶m h¡&
14. {OZoÝÐ-ñVdZ • ¶h àH$aU ^r àmH¥$V ^mfm ‘| h¡, Bg‘| 34 JmWmAm| H$o$
Ûmam {OZ Xe©Z H$s ‘{h‘m H$mo {XIm¶m J¶m h¡&
15. gañd{V ñVdZ • BgHo$ 31 íbmoH$m| ‘| {OZdmUr H$s ñVw{V H$s JB© h¡&
16. Mm¡~rg VrWªH$a ñVdZ (ñd¶§^y ñVmoÌ) • Bg àH$aU ‘| 24 íbmoH$m| Ho$ Ûmam
F$f^m{X 24 VrWªH$am| H$s ñVw{V H$s JB© h¡&
17. gwà^mVmï>H$ ñVmoÌ • ¶h AmR> íbmoH$m| H$s EH$ ñVw{V h¡& à^mV H$mb hmoZo na
am{Ì H$m AÝYH$ma Zï> hmoH$a, g~ Amoa gy¶© H$m àH$me ’¡$b OmVm h¡ VWm Cg g‘¶ OZ-
g‘wXm¶ H$s {ZÐm, ^§J hmoH$a CZHo$ ZoÌ Iwb OmVo h¢& R>rH$ Bgr Vah go ‘mohZr¶ H$‘© H$m
j¶ hmo OmZo go {OZ ^JdmZ H$s {ZÐm (‘moh{Z{‘©V O‹S>Vm) g‘má hmo OmVr h¡ VWm
kmZmdaU, Xe©ZmdaU Am¡a AÝVam¶ H$‘m] Ho$ {Z‘y©b Zï> hmo OmZo go CZHo$ AZÝV kmZ-
Xe©Z H$m àH$me gd©Ì ’¡$b OmVm h¡& Bg àH$ma CÝh| Anyd© CÎm‘ à^mV H$m bm^ hmoVm h¡&
18. empÝVZmW ñVmoÌ • ¶hm± 9 íbmoH$m| Ûmam VrZ N>Ì Am{X ê$n AmR> àm{Vhm¶m]
H$m CëboI H$aHo$ ^JdmZ empÝVZmW VrWªH$a H$s ñVw{V H$s JB© h¡&
1. Am{XnwamU, 17.1.11.
2. {Vbmo¶nÊU{Îm, 4/675.
40 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

19. {OZnyOmï>H$ ñVmoÌ • ¶hm± 10 íbmoH$m| ‘| Ob-MÝXZm{X AmR> Ðì¶m| Ûmam


{OZoÝÐ ^JdmZ H$s nyOm H$s JB© h¡&
20. H$éUmï>H$ • Bg AmR> íbmoH$m| Ho$ Bg àH$aU ‘| boIH$ Zo AnZr XrZVm {XIm
H$a, {OZoÝÐXod go X¶m H$s ¶mMZm H$aVo hþE g§gma go AnZo CÕma H$s àmW©Zm H$s h¡&
21. {H«$¶mH$mÊS> My{bH$m • Bg àH$aU ‘| 18 íbmoH$ h¢, CZ‘| àW‘ 9 íbmoH$m| ‘|
g‘ñV Xmofm| go a{hV Am¡a g嶽Xe©Zm{X AZoH$ JwUm| go {d^y{fV {OZoÝÐ ^JdmZ H$s ñVw{V
H$aVo hþE CZgo ¶h àmW©Zm H$s JB© h¡ {H$ "‘¢ AZÝV JwUm| go AmnH$s ñVw{V Zht H$a gH$Vm&
gmW hr ‘wPo Bg g‘¶ gmjmV² ‘moj H$m H$maU^yV g‘ñV AmJ‘ H$m kmZ d Mm[aÌ ^r
Zht àmá hmo gH$Vm h¡; AV: ‘¢ Amngo ¶h ¶mMZm H$aVm h°§ÿ {H$ ‘oar ^{º$ gXm AmnHo$ {df¶
‘| ~Zr aho Am¡a ‘¢ Bh^d VWm na^d ‘| ^r AmnHo$ MaU-¶wJb H$s godm H$aVm ahy±& Amn
‘wPo Anyd© aËZ̶ àXmZ H$a|&
VËníMmV² {OZoÝÐ ^JdmZ go ¶h àmW©Zm H$s JB© h¡ {H$ aËZ̶, ‘ybJwU d CÎmaJwUm|
Am{X Ho$ gå~ÝY ‘| A{^‘mZ d à‘mX Ho$ de hmoH$a, Omo ‘wPgo AnamY hþAm h¡ VWm ‘Z-
dMZ-H$m¶ Am¡a H¥$V-H$m[aV-AZw‘moXZm go Omo ‘¢Zo àmU-nr‹S>Z {H$¶m h¡, CgHo$ H$maU Omo
H$‘©-g§M¶ hþAm h¡, dh g~ AmnHo$ MaU-H$‘b Ho$ ñ‘aU go {‘϶m hmo& AÝV ‘|
{OZdmUr H$m ñ‘aU H$aVo hþE Bgo {H«$¶mH$mÊS>ê$n H$ënd¥j H$m nÌ ~Vm H$a, CgHo$ O¶
H$s àmW©Zm H$s JB© h¡ Am¡a Bg {H«$¶mH$mÊS> My{bH$m Hoo$ n‹T> Zo go A^rï> ’$b H$s KmofUm ^r
H$s JB© h¡&
22. EH$Ëd ^mdZm XeH$ • Bg àH$aU ‘| 11 íbmoH$ h¢& ¶hm± na‘Á¶mo{Vñdê$n
à{gÕ d EH$Ëdê$n A{ÛVr¶ ñdê$n H$mo àmá AmË‘VÎd H$m {ddoMZ H$aVo hþE ¶h H$hm
J¶m h¡ {H$ Omo Cg AmË‘VÎd H$mo OmZVm h¡, dh Xÿgam| Ho$ Ûmam nyOm OmVm h¡, CgH$m
Amamܶ {’$a Aݶ H$moB© Zht ahVm& Cg EH$Ëd H$m kmZ Xþb©^ Adí¶ h¡, na ‘w{º$ H$mo dhr
àXmZ H$aVm h¡& ‘w{º$ ‘| Omo {Z~m©Y gwI àmá hmoVm h¡, dh g§gma ‘| gd©Ì Xþb©^ h¡&
23. na‘mW©-qde{V: • Bg àH$aU ‘| 20 íbmoH$ h¢& ¶hm± na ^r ewÕ {MÐÿn
(AÛ¡V) H$s àe§gm H$aVo hþE H$hm J¶m h¡ {H$ Omo OmZVm-XoIVm h¡, dhr ‘¢ hÿ±, CgH$mo N>mo‹S>
H$a Am¡a H$moB© Xÿgam ‘oam ñdê$n Zht h¡& ¶{X ‘oao AÝV:H$aU ‘| emíd{VH$ gwI H$mo àXmZ
H$aZo dmbo Jwé Ho$ dMZ OmJVo h¢ Vmo {’$a ‘wPgo H$moB© ñZoh H$ao ¶m Z H$ao, J¥hñW ‘wPo ^moOZ
X| ¶m Z X| VWm OZg‘wXm¶ ‘wPo Z¾ XoI H$a {ZÝXm H$aVm h¡ Vmo ^bo hr H$aVm aho, VWm{n
‘wPo IoX Zht h¡& gwI Am¡a Xþ:I, {Og H$‘© Ho$ ’$b h¡, dh H$‘© AmË‘m go n¥WH$² h¡, ¶h
àñVmdZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 41

{ddoH$-~w{Õ {Ogo àmá hmo MwH$s h¡, CgH$mo "‘¢ gwIr hÿ± AWdm Xþ:Ir hÿ±' ¶h {dH$ën hr
CËnÞ Zht hmoVm • Eogm ¶moJr, H$^r F$Vw Am{X Ho$ H$ï> H$mo H$ï> Zht ‘mZVm&
24. earamï>H$ • ¶hm± 8 íbmoH$m| Ho$ Ûmam eara H$s ñdm^m{dH$ An{dÌVm Am¡a
ApñWaVm H$mo ~VmVo hþE Cgo Zm‹S>r-d«U Ho$ g‘mZ ^¶mZH$ Am¡a H$‹S>dr Vy§~‹S>r H$o g‘mZ
Cn¶moJ Ho$ A¶mo½¶ ~Vm¶m J¶m h¡& gmW hr ¶h ^r H$hm h¡ {H$ EH$ Amoa Ohm± ‘Zwî¶ AZoH$
nmofH$ VÎdm| Ûmam CgH$m g§ajU H$aHo$ Cgo pñWa aIZo ‘| CÚV hmoVm h¡, dht Xÿgar Amoa
d¥ÕËd Cgo H«$‘e: OO©[aV H$aZo ‘o CÚV hmoVm h¡ • Bg gå~ÝY ‘| àmUr H$m ajm H$m
à¶ËZ, ì¶W© hmoH$a AÝV ‘| ¶h eara H$s‹S>m| H$m ñWmZ ¶m ^ñ‘ ~Z OmVm h¡&
25. ñZmZmï>H$ • ¶hm± 8 íbmoH$m| ‘| ¶h H$hm J¶m h¡ {H$ ‘b go n[anyU© K‹S>o Ho$
g‘mZ {ZaÝVa ‘b-‘yÌm{X go n[anyU© ahZo dmbm ¶h eara, H$^r Ob-ñZmZ Ho$ Ûmam n{dÌ
Zht hmo gH$Vm h¡& CgH$m ¶WmW© ñZmZ Vmo {ddoH$ hr h¡& Omo Ord Ho$ {Mag§{MV {‘϶mËdê$n
AÝVa§J ‘b H$mo Ymo XoVm h¡& Omo eara, à{V{XZ ñZmZ H$mo àmá hmoH$a ^r An{dÌ ~Zm ahVm
h¡ VWm AZoH$ gwJpÝYV bonZm| go {bá hmoH$a ^r XþJÝ© Y H$mo hr N>mS‹o >Vm h¡, CgH$mo ewÕ H$aZo
dmbm g§gma ‘| Z H$moB© Ob h¡ Am¡a Z H$moB© VrW© h¡&
26. ~«÷M¶m©ï>H$ • BZ 9 íbmoH$‘¶ àH$aU ‘| ¶h {ZX}e {H$¶m J¶m h¡ {H$ {df¶-
godZ Ho$ {bE My±{H$ A{YH$Va newAm| H$m ‘Z hr bmbm{¶V ahVm h¡, AVEd Cgo newH$‘©
H$hm OmVm h¡& dh {df¶-godZ, O~ AnZr hr ñÌr Ho$ gmW ^r {ZÝÚ ‘mZm OmVm h¡, V~
^bm nañÌr ¶m doí¶m Ho$ gå~ÝY ‘| Vmo H$hZm hr ³¶m h¡? ¶h {df¶-^moJ EH$ àH$ma H$m
Eogm VrúU Hw$R>ma h¡, Omo g§¶‘ê$n d¥j H$mo {Z‘y©b H$a XoVm h¡& ·
*****
42 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

{dñV¥V {df¶-gyMr
A{YH$ma 1 : Y‘m}nXoem‘¥V
(n¥ð> 1 go 122/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 198)
íbmoH$ {df¶ íbmoH$ {df¶
1. XoImoOr! AmXrída ñdm‘r! H¡$gm ܶmZ.....? 32. gá ì¶gZm| Ho$ Abmdm Aݶ ì¶gZ
2. {ZaImo A§J-A§J {OZda Ho$ {OZgo PbHo$..... 33. ì¶gZ hr àm{U¶m| Ho$ eÌw
3. amJ-Ûofm{X a{hV Ed§ AmZÝXm{X JwU g{hV..... 34. ì¶gZr nwéfm| H$s g§J{V H$m {ZfoY
4. ^JdmZ Ho$ MaU-H$‘b AmamYZ go ‘moj-bú‘r..... 35. Xþï> nwéfm| Ho$ {‘ï> dMZm| go gmdYmZ!
5. nmn-gÝVmn Xÿa H$aZodmbo lr empÝVZmW ^JdmZ..... 36. H${bH$mb ‘| àm¶: g‚mZm| H$m A^md
6. ‘moj‘mJ© ‘| J‘Z H$amZodmbm CËH¥$ï> Y‘© 37. Xþï> nwéfm| H$m gånH©$ ^r ~wam
7. Y‘© Ho$ AZoH$ bjUm| Ed§ ^oXm| H$m g‘Ýd¶ 38. ‘w{ZY‘© ‘| n#mmMma, XeY‘©, ~mah Vnm{X CÎmaJwU
8. Y‘©ê$nr d¥j H$m ‘yb : g^r àm{U¶m| na X¶m 39. ‘w{Zd«V-YmaU H$aZm, earam{X Ho$ ˶mJ ‘| hoVw^yV
9. g^r Ord nañna Hw$Qw>å~r : H$m¡Z {H$go ‘mao? 40. àW‘ ‘ybJwUm| H$m níMmV² CÎmaJwUm| H$m YmaU
10. OrdZ-XmZ : g~go ~‹S>m XmZ 41. "AmMob³¶' (Z½ZVm) ‘ybJwU H$m CÔoí¶
11. Ad«Vr H$s X¶m ^r ñdJ©-‘moj H$mo XoZodmbr 42. "Ho$ebmoM' ‘ybJwU H$m CÔoí¶
12. ‘w{ZY‘© Ho$ Adbå~Zñdê$n J¥hñWY‘© {H$go? 43. "pñW{V^moOZ' ‘ybJwU H$m CÔoí¶
13. g嶽Xe©Z Am{X JwUm| go nyÁ¶ J¥hñWml‘? 44. ‘w{ZamO Ûmam ‘‘Ëda{hV hmoZo H$m CnXoe-{MÝVZ
14. lmdH$ H$s ½¶mah à{V‘mAm| Ho$ Zm‘ 45. emÝVag Ho$ bmobwnr {ZJ«©ÝW ‘w{Z¶m| H$m g‘Vm^md
15. d«V-J«hU go nyd© gá ì¶gZ H$m ˶mJ Amdí¶H$ 46. ‘w{Z¶m| H$mo EH$mÝVdmg ‘| AmË‘mZÝX H$m AZw^d
16. gá ì¶gZm| Ho$ Zm‘ Ed§ CZHo$ ˶mJ H$s àoaUm 47. gwI-Xþ:I ‘| hf©-{dfmX Zht H$aZo H$s ^mdZm
17. ÚyV (OwAm) Zm‘H$ ì¶gZ H$m {ZfoY 48. gå¶H²$ ^mdZmAm| Ho$ Ûmam g§da-{ZO©amnyd©H$ ‘moj
18. g^r ì¶gZm| ‘| OwAm IobZm hr ‘w»¶ ì¶gZ 49. CÚ‘r ‘hmË‘m ‘hm‘w{Z¶m| Ho$ {bE g§gmaê$nr g‘wÐ.....
19. ‘m§g-ì¶gZ H$m {ZfoY 50. ^mo ‘w{ZJU! ewÓmË‘m H$m AZw^d H$amo
20. ‘m§g-^jU H$aZodmbm| H$s {ZÝXm 51. H$fm¶m| H$mo OrV H$a nmnm| H$m Zme
21. ‘{Xam-nmZ H$m {ZfoY 52. YZ Ho$ Aml¶ go gƒo ‘mJ© H$m Zme
22. ‘Ú-nmZ g‘ñV ImoQ>r Moï>mAm| H$m H$maU 53. H${bH$mb H$m ‘mhmËå¶
23. doí¶m-godZ ì¶gZ H$m {ZfoY 54. H«$moYm{X go H$Xm{MV² ~ÝY, O~{H$ n[aJ«h go gXm.....
24. doí¶m H$s A˶ÝV {ZÝXZr¶ Xem 55. ‘w{Z¶m| H$mo ‘moj H$s A{^bmfm ^r ~ÝYH$maH$
25. {eH$ma-ì¶gZ H$m {ZfoY 56. n[aJ«hYm[a¶m| H$mo ‘w{º$-àm{á Agå^d
26. {eH$ma ‘| AmZÝX ‘mZZm, A˶ÝV {ZÝXZr¶ 57. H$m‘Xodê$nr ¶moÕm H$mo OrVZo na H$fm¶| ^¶^rV.....
27. Mmoar-ì¶gZ H$m {ZfoY 58. H$m‘Xod H$s ñÌr H$mo {dYdm H$aZodmbo lrJwé
28. Xÿgao H$mo R>JZm ^r CgH$s qhgm H$aZo Ho$ g‘mZ 59. ñd-namonH$maH$ lr AmMm¶© na‘oð>r H$s ñVw{V
29. na-ñÌr-godZ ì¶gZ H$m {ZfoY 60. AmMm¶© na‘oð>r Ûmam Cn{Xï> ‘mJ©
30. ñdßZ ‘| ^r na-ñÌr-godZ H$mo {Y³H$ma! 61. Cnmܶm¶ na‘oð>r H$s ñVw{V
31. OwAm Am{X IobZo go Zï> hmoZodmbm| Ho$ CXmhaU 62. J¥hê$nr ~ÝYZ Ed§ ‘mohOݶ {dH$ënm| go ‘wº$ gmYw
àñVmdZm
{dñV¥V {df¶ gyMr && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 43

íbmoH$ {df¶ íbmoH$ {df¶


63. g嶽Xe©Z Ho$ YmaH$ n[afhO¶r ‘w{Z¶m| H$s ‘{h‘m 101. CÎm‘ ˶mJY‘© ‘| ‘w{Z¶m| H$mo XoZo ¶mo½¶ XmZ
64. J«rî‘F$Vw ‘| nd©V Ho$ {eIa na pñWV ‘wZrída 102. CÎm‘ ˶mJY‘© Ho$ YmaH$m| H$s ‘{h‘m
65. dfm©F$Vw ‘| d¥jm| Ho$ ZrMo pñWV ‘wZrída 103. CÎm‘ ˶mJY‘© Ed§ AmqH$MݶY‘© ‘| ‘‘Ëd-˶mJ
66. erVH$mb ‘| Iwbo ‘¡XmZ ‘| Vn H$aZodmbo ‘wZrída 104. CÎm‘ ~«÷M¶©Y‘© : ñÌr hr g§gma-^«‘U H$s H$maU
67. ‘w{Z-OrdZ ‘| AmË‘kmZ H$s {deofVm 105. {ñ̶m| go àr{V N>mo‹S>Zo dmbo hr ‘hmZ
68. ‘w{Z¶m| H$s nyOZ Ho$ ‘mܶ‘ go gañdVr-nyOZ 106. ÚmZV Ya‘ Xe n¢{‹S> M{‹T> Ho$, {ed‘hb ‘| nJ Yam
69. AmˑܶmZr ‘w{Z¶m| Ho$ MaUm| go ñn{e©V ^y{‘ 107. AZÝV MVwï>¶ñdê$n ñdñWVm H$mo Z‘ñH$ma
70. {ZÝXm H$aZodmbm| Ho$ à{V ^r ‘w{Z¶m| H$s g‘Vm 108. à‘moX H$mo CËnÞ H$aZodmbm M¡Vݶ VoO
71. ‘w{Z¶m| H$s ñVw{V H$aZodmbo ^r ‘hmnwéf 109. A{dZmer {gÕ ^JdmZ H$mo ‘oam Z‘ñH$ma
72. ì¶dhma g嶽Xe©Z-kmZ-Mm[aÌ H$m ñdê$n 110. A‘y{V©H$ M¡Vݶñdê$nr AmË‘m H$m dU©Z
73. ~mø Vn Am{X go A{YH$ aËZ̶ H$s ‘{h‘m 111. na‘mË‘VÎd H$m kmZ H$amZodmbo A˶ÝV Xþb©^
74. aËZ̶ê$nr d¥j go ‘moj-’$b H$s àm{á 112. drVamJVm-nmofH$ emñÌmä¶mg H$s ‘{h‘m
75. aËZ̶ H$s EH$Vm hr ‘moj‘mJ© ‘| H$m¶©H$mar 113. amJdÕ©H$ ûm¥§Jma-nmofH$ emñÌm| H$s {ZÝXm
76. g嶽Xe©Zm{X aËZm| go hr AmË‘m H$s emo^m 114. ñÌr Ho$ K¥{UV eara H$mo "MÝБwIr' H$s Cn‘m
77. g嶽Xe©Z go hr ‘Zwî¶ OÝ‘ H$s emo^m 115. ñÌr Ho$ ‘wI-Ho$e-ñVZ Am{X K¥UmñnX ñWmZ
78. gå¶H²$ aËZ̶ H$s ‘{h‘m 116. ñÌr go amJ Nw>‹S>mZo Ho$ {bE Yrda H$m CXmhaU
79. A^oX-aËZ̶ hr {ZíM¶-aËZ̶ 117. ñÌr H$m ê$n, Aݶ g‘ñV Xmofm| go ^¶§H$a
80. ewÕZ¶ H$m Aml¶ H$aZm hr lo¶ñH$a 118. BpÝж-{df¶m| Ho$ Omb ‘| ’±$gZodmbm| H$s ‘yI©Vm
81. {ZíM¶ g嶽Xe©Z-kmZ-Mm[aÌ H$m ñdê$n 119. ‘mohê$nr d¡ar Ho$ Xþ:IX à¶moJ
82. CÎm‘ j‘mY‘©, ‘w{Z¶m| H$s ghm¶Vm H$aZodmbm 120. ‘moh H$mo OrVZo Ho$ {bE kmZmZÝXñdê$n AmË‘m
83. ¶{VY‘© H$m Vrd« {dKmVH$, H«$moY 121. ‘moh-MH«$dVu H$s ~‹S>r H$R>moa Amkm
84. amJ-Ûof a{hV j‘mYmar ‘w{Z¶m| Ho$ {dMma 122. ‘moh go ‘moh Vmo‹S>Zo H$s àoaUm
85. j‘mYmaH$ H$s OJV² H$mo gwIr XoIZo H$s ^mdZm 123. {OZY‘© H$s eaU Am¡a {ZJ«©ÝW Jwé H$m CnXoe
86. VrZ bmoH$ Ho$ Ûmam nyÁ¶ drVamJVm H$m à^md 124. drVamJ-gd©k H$m dMZ hr à‘mU^yV
87. Aï> ‘Xm| Ho$ ˶mJê$n CÎm‘ ‘mX©dY‘© 125. gd©k Ho$ dMZm| ‘| gÝXoh Zht H$aZo H$m CnXoe
88. eara Ho$ gå~ÝY ‘| ‘w{Z¶m| Ho$ {dMma 126. XmoZm| àH$ma Ho$ lwV ‘| H$hm -"AmË‘m hr J«mø'
89. AmO©dY‘© ~Zm‘ Hw${Q>b ‘m¶mMmaê$n AY‘© 127. AmË‘{hVH$mar lwV H$m Aä¶mg H$aZo ‘| à¶ËZ
90. CÎm‘ AmO©dY‘© go {déÕ ‘m¶mMma H$m Xþï> ’$b 128. {OZoÝÐ Ho$ dMZm| ‘| g§e¶ H$aZm ì¶W©
91. ‘m¡Z-gmYZm ‘| CÎm‘ g˶Y‘© H$s CËH¥$ï> gmYZm 129. kmZñdê$n AmË‘m H$s AmamYZm H$m CnXoe
92. d«V Ed§ gañdVr g˶ ~mobZodmbo Ho$ AmYrZ 130. H$mo{Q> OÝ‘ Vn Vn¢, kmZ {~Z H$‘© Pa¢ Oo.....
93. g˶dmXr MH«$dVu, BÝÐ Ed§ ‘mojê$nr ’$b nmZodmbm 131. H$‘©ê$nr g‘wÐ H$mo nma H$aZo hoVw kmZê$nr OhmO
94. CÎm‘ em¡MY‘© H$m YmaH$ nañÌr-naYZ go {daº$ 132. {OZdmUrê$nr XrnH$ go hr Bï> H$s àm{á
95. ~mø H$s Anojm AÝV:H$aU H$s ew{Õ ‘w»¶ 133. AmË‘m hr na‘ Y‘©
96. H$m¶ N>hm| à{Vnmb, n§MopÝж-‘Z de H$amo 134. AmË‘m Ho$ ñdê$n H$m ñ¶mÛmX nÕ{V go {ZU©¶
97. CÎm‘ g§¶‘Y‘© H$s CÎmamoÎma Xþb©^Vm 135. AmË‘m Ho$ dmñV{dH$ ñdê$n H$r n{hMmZ
98. ÛmXe {dY gwIXm¶, ³¶mo Z H$a| {ZO e{º$g‘ 136. "‘¢ OmZVm hÿ±' B˶m{X àVr{V¶m| go AmË‘-{g{Õ
99. CÎm‘ VnY‘© Ho$ Ûmam H«$moYm{X H$fm¶m| na {dO¶ 137. AmË‘m H$m AZoH$mÝVñdê$n
100. CÎm‘ VnY‘© go ^¶^rV hmoZm ì¶W© 138. AmË‘m hr ew^mew^H$‘m] H$m H$Vm© Ed§ ^moº$m
44 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm
{dñV¥V {df¶ gyMr

íbmoH$ {df¶ íbmoH$ {df¶


139. Z¶-à‘mU Am{X Ho$ Ûmam AmË‘m H$m kmZ 177. CÎm‘ Y‘© go hr ‘¥Ë¶w na {dO¶
140. ‘mojgwI Ho$ A{^bmfr H$mo amJ-Ûof H$m ˶mJ 178. Y‘© H$s CËH¥$ï> ‘{h‘m
141. AnZo ñdê$n go Xÿa Zht ahZo H$m CnXoe 179. Y‘©© Ho$ à^md go VrWªH$a,MH«$dVu Am{X nX
142. ZaH$-{V¶ªMm{X Ho$ g‘mZ XodJ{V ^r Xþ:IXm¶H$ 180. Y‘© Ho$ à^md go hr ñdJ©, BÝÐnZm Am{X nX
143. Aao ‘Z! ñÌr Am{X H$m amJ N>mo‹S> 181. Y‘© Ho$ à^md go hr MH«$dVu Am{X nXm| H$s àm{á
144. AmË‘m H$m Xe©Z H$aZo H$s nmÌVm 182. Y‘© hr g‘ñV àm{U¶m| H$m ghm¶H$
145. Ord Am¡a ‘Z H$m nañna H$ë¶mUH$mar g§dmX 183. Y‘© hr g§gmaê$nr g‘wÐ H$mo nma H$aZo ‘| g‘W©
146. AmË‘m Ho$ ñ‘aU ‘mÌ go ‘moh H$m A^md 184. Y‘m©Ë‘m hr bú‘r H$m gd©loð> Aml¶ àXmVm
147. ~mø ‘| ~w{Õ Xm¡‹S>mZo go hr Xþ:Im| H$s gÝV{V 185. Y‘© go hr g‘ñV dñVwAm| H$s ghO àm{á
148. g§gma go {Z^©¶ H$aZodmbm {dMma 186. Y‘© hr ‘mojñWmZ VH$ nhþ±MmZo ‘| g‘W©
149. g§gma ‘| {Z~©ÝY H$aZodmbm {dMma 187. Aao ^ì¶m|! Y‘© go ³¶m-³¶m àmá Zht?
150. Ho$db AmË‘m go CËnÞ hþAm gwI hr gwI 188. g§gma ‘| nwʶmoX¶ H$m à^md
151. IwObr Ho$ amoJr Ho$ g‘mZ Xþ:I ‘| gwI-‘mZZm 189. nwʶmoX¶ Ho$ à^md go Xþb©^ dñVwE± ^r gwb^
152. AnZo ñdê$n H$mo XoIZm hr g‘ñV VmËn¶© 190. nmnmoX¶ Ho$ Xþï> à^md
153. nyOZo ¶mo½¶ ¶moJrída H$m¡Z? 191. Y‘© Ho$ à^md go XodVm ^r Y‘m©Ë‘m Ho$ AmYrZ
154. O~ {ZO AmV‘ AZw^d Amd¡..... 192. Y‘© Ho$ à^md go hr empÝV H$m AZw^d
155. {ZO AmË‘m Ho$ AZw^d ‘| brZ hmoZo H$m CnXoe 193. Y‘© Ho$ à^md go g‘ñV {dn{Îm¶m± nb ^a ‘o Xÿa
156. ~mø Vn H$s ì¶W©Vm ‘| AZoH$ ¶w{º$¶m± 194. Y‘m©Ë‘m H$s H$s{V© g‘ñV {XemAm| ‘| ì¶má
157. ewÕZ¶, ewÕmonXoe Am¡a AewÕZ¶ 195. Y‘© hr ‘ÝÌ, H$ënd¥j Am¡a {MÝVm‘Ur aËZ
158. ewÕZ¶ go kmZ-Xe©Z-MoVZmñdê$n hr AmË‘m 196. Y‘© H$mo Ho$db gwZH$a YmaU H$aZodmbo.....
159. na go {^Þ ‘oar EH$ kmZ-Xe©Z‘¶r ‘y{V© 197. {Z‘©b kmZ-àXmVm Jwéda lr draZpÝX H$mo àUm‘
160. "‘¢' eãX go AZw^dJmoMa M¡Vݶê$nr VoO 198. Cng§hma ‘| Y‘m}nXoem‘¥V nmZ H$aZo H$s àoaUm
161. gmVm-AgmVm go a{hV ‘mojnX H$s H$m‘Zm
162. JwéAm| Ho$ gÝVmnZmeH$ dMZ hr Aml¶Ur¶
A{YH$ma 2 : XmZmonXoe
163. ewÕmË‘m H$s n[aU{Vñdê$n Y‘© ‘| ‘½Z ¶moJr (n¥ð> 123 go 148/ íbmoH$ 1 go 54)
164. Y‘© H$s ‘{h‘m ~VmZo ‘| Ho$dbr-lwVHo$dbr íbmoH$ {df¶
165. Y‘©ê$nr agm¶Z H$m godZ H$aZo Ho$ {bE..... 199. ‘“bmMaU ‘| d«VVrW© Ed§ XmZVrW© H$m ñ‘aU
166. Y‘© H$m CÎmamoÎma Xþb©^nZm 200. XmZVrW© àdV©H$ amOm lo¶m§g H$s ‘{h‘m
167. ImoQ>o CnXoe Ho$ à^md Xþb©^ Y‘© ì¶W© 201. n¥Ïdr Ho$ dgw‘{V Zm‘ H$s gmW©H$Vm
168. {V¶ªM Am{X J{V¶m| go ‘Zwî¶ OÝ‘ H$s loð>Vm 202. XmZmonXoe ‘| X¶m^md hr H$maU
169. {OZY‘© H$mo nmH$a CgH$s godm H$aZm gmW©H$ 203. J¥hñWml‘ go nma H$amZodmbm CËH¥$ï> XmZ
170. ¶wdmdñWm ‘| hr Y‘© H$aZo H$s àoaUm 204. XmZ hr ew^J{V àXm¶H$
171. g’o$X Ho$e : km{Z¶m| H$mo d¡am½¶ H$m H$maU 205. XmZ ‘| hr YZ H$s g’$bVm
172. AkmZr nwéf H$m V¥îUmê$nr ñÌr go AÝYm ào‘ 206. nmÌXmZ hr dQ>d¥j Ho$ ~rO g‘mZ
173. g§gma H$s jU^§JwaVm XoIH$a {Z‘©X hmoZm ¶mo½¶ 207. XmZmonXoe ‘| {eënr H$m CXmhaU
174. ‘moh Ho$ CX¶ H$s {d{MÌVm 208. XmZmonXoe ‘| {H$gmZ H$m CXmhaU
175. H$mb~br Ho$ gm‘Zo g‘W© amOm H$s goZm ^r Ag‘W© 209. nmÌXmZ H$aZodmbo ‘Zwî¶ H$s BÝÐ go VwbZm
176. ¶‘amOê$nr ‘ëbmh 210. J¥hñW hr ‘mZmo ‘moj‘mJ© H$m YmaH$
àñVmdZm
{dñV¥V {df¶ gyMr && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 45

íbmoH$ {df¶ íbmoH$ {df¶


211. J¥hñWml‘ ‘| d«V H$s Anojm XmZ H$s ‘hÎmm 249. {OZ-‘pÝXa AWdm OrUm}Õma hoVw XmZ H$m ‘hÎd
212. XmZmonXoe ‘| ZXr H$m CXmhaU 250. {‘϶mËd H$m ’$b H¥$nUVm
213. J¥hñWml‘ ‘| kmZ H$s Anojm XmZ H$s A{YH$Vm 251. ^ì¶m| H$mo hr XmZmonXoe hf© H$m H$maU
214. ^moOZ, Am¡f{Y Am{X Ûmam ‘w{Z¶m| H$m CnH$ma 252. Cng§hma ‘| Jwélr draZpÝX H$m ñ‘aU
215. ‘w{Z¶m| Ho$ AmJ‘Z {~Zm J¥hñWm| Ho$ Ka Agma
216. nmÌXmZ Ho$ {~Zm gånXm {H$g H$m‘ H$s? A{YH$ma 3 : A{Z˶-n#mmeV²
217. XmZ-d«Vm{X Ho$ Ûmam CÎm‘moÎm‘ JwUm| H$s àm{á (n¥ð> 149 go 179/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 55)
218. amÁ¶bú‘r Ho$ ^moJ go XmZ XoZodmbm loð> íbmoH$ {df¶
219. YZ H$s XmZ XoZo ‘| hr gmW©H$Vm 253. ‘“bmMaU ‘| {OZdmUr H$m JwUmZwdmX
220. XmZ Ho$ {~Zm g‘ñV {d^y{V, H$‘©~ÝY H$s H$maU 254. ‘Zwî¶ eara H$s A{Z˶Vm
221. XmZ Ho$ {~Zm {d^y{V, XþJ©{V H$s H$maU 255. earaê$nr Pmon‹S>o H$s An{dÌVm Ed§ {dZmerH$Vm
222. XmZ Ho$ {~Zm J¥hñWml‘ ObmÄO{b XoZo ¶mo½¶ 256. bú‘r-ñÌr-nwÌm{X H$s jU^§JwaVm
223. Vn Ho$ Z hmo gH$Zo na XmZ hr ¶mo½¶ 257. eara Ho$ gå~ÝY go Xþ:I Ed§ emoH$
224. XmZmonXoe ‘| n{WH$ Ho$ nmWo¶ (ZmíVo) H$m CXmhaU 258. ñÌr Am{X Ho$ {d¶moJ ‘| emoH$ H$aZm ‘y‹T>Vm
225. XmZ H$m g§H$ën ^r nwʶ H$m CËnmXH$ 259. ‘¥Ë¶w hmoZo na ^r AmË‘m H$m Zme Agå^d
226. ZdYm ^{º$nyd©H$ AmhmaXmZ H$m H$maU 260. ñd-H$mb Ho$ AZwgma OrdZ-‘aU
227. nmÌ-XmZ Ho$ {~Zm {XZ A˶ÝV Xþ:IXm¶H$ 261. ‘¥Ë¶w Ho$ níMmV² emoH$ H$aZm ì¶W©
228. nmÌXmZ Ho$ à^md go hr Y‘©H$m¶m] H$s gmW©H$Vm 262. àmUr H$s ‘¥Ë¶w {ZpíMV
229. YZ hmoVo hþE XmZ ‘| Ambñ¶ H$aZodmbm ‘m¶mdr 263. ‘yI© H$m¡Z? Am¡a ‘yI© {eamo‘{U H$m¡Z?
230. AnZo YZ Ho$ AZwgma XmZ XoZo H$m CnXoe 264. OJV² H$s A{Z˶Vm Am¡a CgH$s {Z:gmaVm
231. CÎm‘ nmÌXmZ Ho$ à{V newAm| H$s àr{V ^r gwIH$mar 265. {OgH$m OÝ‘, CgH$m ‘aU Adí¶å^mdr
232. Ðì¶mZwgma XmZ Zht XoZo ‘| ‘yI© nwéf H$m CXmhaU 266. Bï>-{d¶moJ Ed§ A{Zï>-g§¶moJ Ho$ Zme H$m CnXoe
233. XmZa{hV ‘Zwî¶Ëd, Qy>Q>r-’y$Q>r Zmd Ho$ g‘mZ 267. emoH$ H$aZm V~ gmW©H$.....
234. YZr hmoH$a ^r XmZ Zht XoZodmbm Xmg 268. àm{U¶m| H$s pñW{V, n{j¶m| Ho$ a¡Z-~goam Ho$ g‘mZ
235. gËH$m¶m] ‘| bJm¶m YZ hr AnZm 269. JwéAm| Ho$ dMZê$nr XrnH$ go ‘mojnX H$s àm{á
236. g§¶‘r nmÌm| Ho$ XmZ go bú‘r ~‹T>Vr h¡, KQ>Vr Zht 270. nydm}nm{O©V H$‘© Ho$ AZwgma ‘aU g‘¶ {ZpíMV
237. XmZ, nyOZ Am{X H$m¶m] ‘| bmo^ H$aZm C{MV Zht 271. EH$ J{V go Xÿgar J{V ‘| OmZo Ho$ CXmhaU
238. nmÌXmZ go CËnÞ ¶e Ho$ Ûmam A‘aËd H$s àm{á 272. Y‘©-àm{á Ho$ Adga {‘bZm CÎmamoÎma Xþb©^
239. nmÌXmZ Ho$ Ûmam hr ‘Zwî¶-{V¶ªM H$m ^oX gå^d 273. ‘¥Ë¶w hmoZo na Z¶m| H$s Anojm ^r emoH$ H$aZm ì¶W©
240. XmZ hr YZ H$s g’$bVm H$s EH$‘mÌ J{V 274. Xod ^r ‘aU H$mo {Z{‘f‘mÌ Q>mbZo ‘| Ag‘W©
241. YZmonmO©Z H$s Anojm nwʶmonmO©Z H$s loð>Vm 275. Bg Ord H$m ~mdbmnZ (nmJbnZ) ³¶m h¡?
242. nmÌXmZ Ho$ à^md go gd© AZwHy$bVmAm| H$r àm{á 276. g§gma ‘| Amn{Îm Ho$ AmZo na emoH$ H$aZm ì¶W©
243. "~mX ‘| XmZ H$ê±$Jm'• Eogo {dMmadmbm| H$s ‘yI©Vm 277. g§gma H$s pñW{V g‘PZo ‘| MÝБm H$m CXmhaU
244. XmZ a{hV ‘Zwî¶ go loð> H$m¡Am 278. CËnÞ hmoZm Am¡a Zï> hmoZm, g§gma H$m Y‘©
245. CXma ‘Zwî¶ H$s {ZÝXm Ho$ ~hmZo àe§gm 279. emoH$ go CËnÞ AgmVmH$‘© H$s l¥§Ibm
246. CÎm‘-‘ܶ‘-OKݶ Am{X nmÌ, Hw$nmÌ d AnmÌ 280. Am¶w H$m Zme hr ¶‘amO H$m ‘wI
247. g^r àH$ma Ho$ nmÌ XmZ ’$bXm¶r 281. ‘¥Ë¶w hmoZo na {H$gH$m emoH$ H$aZm C{MV?
248. Mma àH$ma Ho$ XmZ H$s ‘{h‘m 282. gy¶©XodVm ^r {d{Y Ho$ {dYmZ go AbJ Zht
46 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && {dñV¥V {df¶
àñVmdZm
gyMr

íbmoH$ {df¶ íbmoH$ {df¶


283. H$mb H$s gd©Ì J{V 317. dº$m H$s à‘m{UH$Vm go hr dMZm| ‘| àm‘m{UH$Vm
318. na go OwXm M¡Vݶ H$m kmZ Am¡a AZw^d
284. ew^-Aew^ H$‘m}X¶ H$mo amoH$Zo ‘| H$moB© g‘W© Zht
285. H$m¡Z, {H$ggo A{YH$ ~bdmZ? 319. nm±M bpãY¶m| H$s {deofVm go ^ì¶Ëd H$s nmÌVm
286. g§gmaê$nr dZ ‘| emoH$ê$nr XmdmZb 320. gå¶H²$ aËZ̶ H$m à¶ËZ hr H$V©ì¶
287. g§gmaê$nr dZ ‘| ‘Zwî¶ê$nr d¥j 321. A^oX {ZíM¶ g嶽Xe©Zm{X H$m ñdê$n
288. Xþ:Iê$nr Va“m| go ì¶má g§gmaê$nr g‘wÐ 322. A^oX AmË‘m H$s AIÊS>Vm
289. H$mbê$nr ‘ëbmh Ho$ hmW go ’¡$bm¶m hþAm Omb323. à‘mU-Z¶-{Zjon go nma ewÕmË‘m H$m ñdê$n
324. ì¶dhmaZ¶ go à‘mU-Z¶-{Zjon Ho$ ^oX
290. g^r H$mo ‘aVo hþE XoI ñd¶§ H$mo A‘a ‘mZZm ^yb
325. AO, EH$, emÝV, na (CËH¥$ï>) Am{X Zm‘
291. {dÛmZm| H$s ^r Xoh Ho$ à{V Amg{º$ AmíM¶©OZH$
292. Ohm± {H$gr àH$ma H$m Xþ:I Zht • Eogr ‘w{º 326. Ah©ÝV, OJÞmW, à^w, B©ída Am{X Zm‘
293. H$mb go AnZr ajm Ho$ {bE à¶ËZ A{Zdm¶© 327. CËH¥$ï> AmË‘ñdê$n VoO H$mo OmZZodmbm kmZr
294. OrdZ Am¡a YZ H$s jU^§JwaVm 328. dmñVd ‘| EH$ M¡Vݶñdê$n hr OmZZo ¶mo½¶
295. gånXm-ñÌr-nwÌ Am{X H$s Vrd« M#mbVm 329. ¶moJrídam| H$mo H¥$VH¥$˶ hmoZo ‘| H$maU
330. àgÞVm go M¡Vݶñdê$n AmË‘m H$s ~mV gwZZm
296. M#mbm bú‘r Ho$ M¸$a ‘| Zht ’±$gZo H$m CnXoe
331. na‘~«÷ H$mo OmZZodmbm ñd¶§ na‘~«÷
297. {චH$m {d¶moJ hmoZo na ^r emoH$ H$aZm ì¶W©
298. {Ogo Xþ:I Z ^moJZm hmo, dh g§gma ‘| Z aho 332. nanXmWm] go ‘‘Ëd N>mo‹S>Zm A{Zdm¶©
299. ‘Zwî¶ H$m nmJbnZ 333. H$‘m] H$m gå~ÝY Ny>Q>Zo na AmË‘m H$mo empÝV
300. ‘¥Ë¶w g‘rn AmZo na {H$¶o hþE à¶ËZ ^r {‘϶m334. "‘¢ ‘wº$ñdê$n hÿ±' • Eogr ‘oar {ZpíMV ‘{V
301. ‘¢-‘¢ H$aZodmbo Ho$ OrdZ H$s ì¶W©Vm 335. amJ-Ûof H$m ˶mJ hr ‘hm‘ÝÌ
302. Am¶w H$s {XZ-à{V{XZ jrUVm 336. amJ-Ûof Ho$ àg§J ‘| ^r amJ-Ûof H$m ˶mJ
303. A‘aVm H$m gÝXoe 337. ‘Z-dMZ-H$m¶ go {^Þ AmË‘m H$s CnmgZm
304. ZmZm J{V¶m| ‘| Ord Ho$ doe ZQ> Ho$ g‘mZ 338. Û¡V go Û¡V Am¡a AÛ¡V go AÛ¡V H$s àm{á
339. Û¡V hr g§gma Am¡a AÛ¡V hr ‘moj
305. ^{dVì¶Vm : Omo hmoZm hmoVm h¡, d¡gm hr hmoVm h¡
340. Û¡V Ho$ Am{lV ~w{Õ hr A{g{Õ H$m H$maU
306. ho ^ì¶ Ordm|! Y‘© ‘| hr AnZr ~w{Õ H$mo bJmAmo
307 "A{Z˶ n#mmeV²' A{YH$ma H$m Cng§hma 341. CX¶, CXraUm, gÎmm Am{X AmË‘m go {^Þ
342. ‘oKm| Ho$ AmH$mam| go A{dH¥$V AmH$me Ho$ g‘mZ.....
A{YH$ma 4 : EH$Ëd-gá{V 343. OÝ‘-‘aU Am{X eara Ho$ Y‘©, AmË‘m Ho$ Zht
(n¥ð> 180 go 208/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 80) 344. AmË‘m, kmZ go g{hV Zht, ~pëH$ A^oX, EH$
íbmoH$ {df¶ 345. ^ì¶ Ordm| H$mo na‘ eaU H$m¡Z?
308. "EH$Ëd gá{V' A{YH$ma H$m ‘“bmMaU 346. ewÕmË‘m go {^Þ H$moB© Xe©Z-kmZ-Mm[aÌ Zht
309. M¡Vݶñdê$n VoO ‘oar ajm H$ao! 347. M¡Vݶñdê$n AmË‘m hr Z‘ñH$ma H$aZo ¶mo½¶
310. km{Z¶m| Ho$ Ûmam AZw^dJå¶ M¡Vݶñdê$n 348. Aà‘Îm ¶mo{J¶m| H$m {MXmZÝXê$n AmË‘m H$m ܶmZ
311. {Z‘©b M¡Vݶê$nr VoO, à˶oH$ àmUr Ho$ AÝXa 349. Mm¡amgr bmI CÎmaJwUm| H$m Ymar H$m¡Z?
312. Vrd« ‘mohmoX¶ H$m à^md 350. g§gma H$m g~go ‘Zmoha Am¡a CËH¥$ï> nXmW© AmË‘m
313. Akm{Z¶m| H$s àd¥{Îm 351. M¡Vݶñdê$n AmË‘m hr EH$ CÎm‘ VÎd
314. dñVw H$m AZoH$mÝV (AZoH$-Y‘m©Ë‘H$) ñdê$n 352. ܶmZ¶wº$ ¶mo{J¶m| H$m à¶moOZ
315. Wmo‹S>m-gm kmZ, "AYOb JJar N>bH$V Om¶' 353. M¡Vݶñdê$n AmË‘m hr ‘moj H$m ‘mJ©
316. Y‘© Ho$ joÌ ‘| narjmàYmZr hmoZm ¶mo½¶ 354. M¡Vݶñdê$n AmË‘m hr erVb J¥h
àñVmdZm
{dñV¥V {df¶ gyMr && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 47

íbmoH$ {df¶ íbmoH$ {df¶


355. M¡Vݶñdê$n AmË‘m H$m CËH¥$ï> ~b 392. gwdU©‘¶r Ka Ho$ D$na ‘{U‘¶r H$be
356. OÝ‘, Oam Am{X Zme H$aZodmbr na‘ Am¡f{Y 393. ¶moJrídam| Ho$ ‘mJ© ‘| J‘Z H$aZo H$s ^mdZm
357. ewÕmË‘m Ho$ {MÝVdZ H$m ’$b 394. A˶ÝV XþîH$a g‘m{Y ‘| brZ hmoZo H$s ^mdZm
358. M¡Vݶñdê$n AmË‘m hr VrZ bmoH$ H$m amOm 395. Á¶mo{Vñdê$n {ZOVÎd ‘| hr ahZo H$m CnXoe
359. ewÕ-{MÐÿn H$s H$ënZmAm| go ^r a{hV ewÕmË‘m 396. "¶{V-^mdZmï>H$' H$m {ZaÝVa VrZm| H$mb nmR>
360. ‘moj H$s BÀN>m ^r ‘moj-àm{á ‘| ~mYH$
361. ‘oam à~b ‘ÝVì¶ - ‘§¡ EH$ M¡Vݶñdê$n hÿ±! A{YH$ma 6 : CnmgH g§ñH$ma
362. kmZrOZm| H$s n[aU{V (lmdH$mMma)
363. kmZ Ho$ Ûmam AnZr AmË‘m H$mo gå~moYZ (n¥ð> 214 go 234/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 62)
364. AZÝV g§gma-n[a^«‘U H$mo emÝV H$aZo H$s H$bm
365-368. M¡Vݶñdê$n AmË‘m H$m AZoH$mÝV-d¡^d
íbmoH$ {df¶
369. g§gma ‘| A˶ÝV àe§gZr¶ H$m¡Z? 397. "CnmgH$ g§ñH$ma' A{YH$ma H$m ‘“bmMaU
370. gd© nXmWm] Ho$ à{V g‘Vm^md 398. Y‘© H$m ñdê$n
371. ewÕmon¶moJ Ho$ n¶m©¶dmMr Zm‘ 399. g嶽Xe©Z {~Zm ‘moj-àm{á Xþb©^
372. gmå¶ H$m ñdê$n 400. aËZ̶ Y‘© Ho$ àH$ma
373. gmå¶ H$s ‘{h‘m 401. aËZ̶Y‘©, J¥hñWm| H$mo ^r H$aZo ¶mo½¶ $
374. gmå¶ H$m ’$b 402. lmdH$Y‘© H$s CËH¥$ï>>Vm $
375. g‘ñV emñÌm| H$m gma : gmå¶ 403. lmdH$ Ho$ fQ²> Amdí¶H$ H$V©ì¶ $
376. gmå¶ H$s gm‘϶© 404. gm‘m{¶H$ d«V H$m ñdê$n $
377. na‘ h§g ewÕmË‘m H$mo Z‘ñH$ma! 405. gm‘m{¶H$ Ho$ {bE gá ì¶gZm| H$m ˶mJ$
406. gá ì¶gZ Ho$ Zm‘
378. km{Z¶m| H$s Ñ{ï> ‘| ‘¥Ë¶w h¡ "A‘¥VXm{¶Zr' $
379. {ddoH$ H$s ‘{h‘m 407. Y‘m©Wu nwéf H$mo ì¶gZm| H$m ˶mJ Amdí¶H$ $
380. {ddoH$ H$m ñdê$n 408. EH$-EH$ ì¶gZ, EH$-EH$ ZaH$ H$m Ûma $
381. ‘yI© nwéf Am¡a {ddoH$r nwéf ‘| AÝVa 409. nmn-amOm H$m gá ì¶gZ-gm‘«mÁ¶ $
382. {ddoH$s nwéf H$m H$V©ì¶ 410. Xod-nyOZ-ñVdZ $
383. ‘¢ Am¡a M¡Vݶ ‘| A{^ÞVm 411. {OZoÝÐ H$s ^{º$ go a{hV J¥hñWml‘ H¡$gm?
384. EH$Ëd-gá{V A{YH$ma' H$m {MÝVZ-‘ZZ 412. g^r nwéfmWm] ‘| Y‘© hr ‘w»¶ nwéfmW©
385. "EH$Ëd gá{V' H$m Aܶ¶Z H$aZo H$s àoaUm 413. Y‘© hr gd©loð> ‘w»¶ nwéfmW©
386. km{Z¶m| Ho$ ^oX{dkmZnaH$ {dMma 414. kmZ-àm{á hoVw {ZJ©«ÝW JwéAm| H$s godm
387. AmË‘VÎd H$m Aä¶mg H$aZo H$s àoaUm 415. AkmZ H$m Zme H$aZo hoVw Jwé-godm Amdí¶H$
416. emñÌmä¶mg Ho$ {~Zm ZoÌYmar ^r AÝYo
A{YH$ma 5 : ¶{V-^mdZmï>H$ 417. emñÌmä¶mg Ho$ {~Zm H$mZ Am¡a ‘Z ^r Zht
(n¥ð> 209 go 213/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 9) 418. g§¶‘nyd©H$ hr d«V H$s gmW©H$Vm
íbmoH$ {df¶ 419. J¥hñWm| Ho$ Aï> ‘ybJwU H$m ñdê$n
388. "¶{V-^mdZmï>H$' A{YH$ma H$m ‘“bmMaU 420. J¥hñWm| Ho$ ~mah d«Vm| H$m ñdê$n
389. {ZO©Z Jw’$m ‘| AmˑܶmZ H$aZo H$s ^mdZm 421. J¥hñWm| Ho$ H$aZo ¶mo½¶ Aݶ Amdí¶H$ H$V©ì¶
390. H$mð> ¶m nmfmU H$s ‘y{V© Ho$ g‘mZ ܶmZ 422. g嶽Ñ{ï> nwéf H$m Aml¶-ñWmZ
391. {ZJ«©ÝW ‘w{ZamO Ho$ Ka-dñÌ-YZm{X ³¶m? 423. {dÛmZ bmoJ, d«Vm| Ho$ {dZm EH$ jU ^r Zht
48 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm
{dñV¥V {df¶ gyMr

íbmoH$ {df¶ íbmoH$ {df¶


424. aËZ̶ H$m Aml¶ hr lo¶ñH$a 460. EH$ g嶽Ñ{ï> ^r {H$Z-{H$Zgo loð>?
425. aËZ̶ Ed§ aËZ̶Ym[a¶m| H$s {dZ¶ 461. g§gma-‘moj H$m ~rO, {‘϶mXe©Z-g嶽Xe©Z
426. {dZ¶ H$s ‘{h‘m 462. g嶽Xe©Z àmá hmoZo na Vn/fQ²>H$‘© H$aZm loð>
427. XmZ Ho$ {~Zm J¥hñWnZm {Zî’$b 463. g嶽Xe©Znyd©H$ AmR> ‘ybJwU, ~mah d«V YmaU
428. XmZ {~Zm Ka, Ho$db ~m±YZo Ho$ {bE Omb 464. d«Vr lmdH$ Ho$ ~mah d«Vm| H$m {dYmZ
429. CÎm‘ XmZ H$s ‘{h‘m 465. lmdH$ H$m à‘wI H$V©ì¶ : ‘w{Z Am{X H$mo XmZ
430. XmZ go hr ñdJ©-gwI H$s àm{á 466. AmhmaXmZ H$s naånam go hr aËZ̶ Ed§ ‘moj
431. XmZ go a{hV J¥hñWml‘, nËWa H$s Zm¡H$m 467. Am¡f{YXmZ go ‘w{Z¶m| Ho$ Aeº$ eara H$mo bm^
432. gmY‘u Ho$ gmW àr{V^md 468. kmZXmZ Ho$ Ûmam Wmo‹S>o hr ^dm| ‘| Ho$dbkmZ
433. H$éUm Ho$ {~Zm Y‘© Agå^d 469.A^¶XmZ Ho$ {~Zm eof VrZ XmZ gd©Wm {Zî’$b
434. X¶m : Y‘©ê$nr d¥j H$s O‹S> 470. Mma àH$ma Ho$ XmZ go àmá hmoZodmbo ’$b
435. X¶m hr g‘ñV JwUm| H$m AmYma 471. YZ H$mo IM© H$aZo H$m ‘mJ©, XmZ go CËH¥$ï> Zht
436. gd©kXod Ûmam H${WV g^r d«V, Aqhgm Ho$ gmYZ 472. XmZa{hV J¥hñWnZm XmoZm| bmoH$ H$m ZmeH$
437. Ord-qhgm H$m g§H$ën ^r ˶mJZo ¶mo½¶ 473. ^moJ-{dbmg ‘| IM© hmoZo dmbo YZ H$s {ZÝXm
438. ~mah ^mdZmAm| Ho$ {MÝVdZ go hr H$‘m] H$m Zme 474. ^yVH$mb Ho$ ‘hmnwéfm| ‘o ^r XmZ H$s {deofVm
439. ~mah ^mdZmAm| Ho$ nyd© Zm‘
475. XmZ a{hV Ka, A˶ÝV H${R>Z ‘moh H$m Omb
440. ~mah ^mdZmAm| Ho$ eof Zm‘
476. XmZ a{hV J¥hñWml‘, nËWa H$s Zmd
441. A{Z˶ ^mdZm
477. XmZ XoZodmbm XmVm hr {MÝVm‘{U Am{X
442. AeaU ^mdZm
478. Y‘m©Ë‘m lmdH$ ^r AmXa H$aZo ¶mo½¶
443. g§gma ^mdZm
479. n§M‘ H$mb ‘| ¶mo½¶ XmVm hr g‚mZm| Ûmam dÝÚ
444. EH$Ëd ^mdZm
445. AݶËd ^mdZm 480. N>moQ>m-gm ‘pÝXa ~ZmZo ‘| ^r ‘hmZ² nwʶ bm^
446. Aew{M ^mdZm 481. M¡Ë¶mb¶ H$m {Z‘m©U H$aZo Ho$ {deof bm^
447. Amòd ^mdZm 482. fQ>² Amdí¶H$nyd©H$ AUwd«V YmaU H$aZo H$m ’$b
448. g§da ^mdZm 483. Mma nwéfmWm] H$m ñdê$n
449. {ZO©am ^mdZm 484. AUwd«V-‘hmd«V YmaU H$aZo H$m ’$b ‘moj
450. bmoH$ ^mdZm 485. Cng§hma ‘| "Xoed«VmoÚmoVZ' H$m ’$b
451. ~mo{YXþb©^ ^mdZm A{YH$ma 8 : {gÕ-ñVw{V
452. Y‘© ^mdZm
453. g§gma go {VaZo hoVw Y‘©ê$nr OhmO H$m Aml¶
(n¥ð> 252 go 271/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 29)
454. ñdJ©-‘moj Ho$ H$maUê$n ~mah ^mdZmE± íbmoH$ {df¶
486. "{gÕ-ñVw{V' A{YH$ma H$m ‘“bmMaU
455. lmdH$ Ho$ Ûmam Xe Y‘m] H$m ¶Wme{º$ nmbZ
487. VrWªH$a ^r {gÕ nX Ho$ A{^bmfr
456. AÝV:VÎd Ed§ ~{h:VÎd Ho$ {‘bZo go hr ‘moj
488. {gÕm| H$m ñdê$n
457. kmZr H$mo AmË‘m hr {MÝVdZ H$aZo ¶mo½¶
458. "CnmgH$ g§ñH$ma' A{YH$ma H$m Cng§hma489. {gÕ ^JdmZ, VrZ OJV Ho$ {eIm‘{U
490. AmXm UmU n‘mU§, UmU§ Uo¶ßn‘mU‘w{ÔÆ>§
A{YH$ma 7 : Xoed«VmoÚmoVZ 491. Aï> H$‘© go a{hV Ed§ Aï> JwU g{hV {gÕ
(n¥ð> 235 go 251/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 27) 492. AZÝVkmZm{X AZÝVMVwï¶> Ho$ YmaH$
459. "Xoed«VmoÚmoVZ' A{YH$ma H$m ‘“bmMaU 493. {gÕ Ord, g~go A{YH$ gwIr
àñVmdZm
{dñV¥V {df¶ gyMr && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 49

íbmoH$ {df¶ íbmoH$ {df¶


494. {gÕm| Ho$ AZÝVgwIr hmoZo ‘| CXmhaU 528. ‘Z Ho$ Or{dV ahZo na ‘w{Z¶m| H$m ^r AH$ë¶mU
495. g§gmar Ord AZÝVXþ:Ir ³¶m|? 529. ‘moh Ho$ Zï> hmoZo na hr empÝV H$s àm{á gå^d
496. {gÕm| Ho$ AZÝVV¥á hmoZo H$m H$maU 530. ‘moh Ho$ à^md go ‘Z H$s M#mbVm
497. ¶moJrída ^r {gÕm| Ho$ g‘mZ 531. {Z{d©H$ma na‘mZÝX ‘| R>haZo H$s ^mdZm
498. {gÕ-Á¶mo{V H$m dU©Z AZoH$mÝVmË‘H$ 532. n[aU{V g~ Ord{Z H$s VrZ ^m±{V daUr.....
499. ñ¶mÛmX H$m kmVm hr {gÕm| H$mo OmZZo ‘| g‘W© 533. AmË‘ñdê$n CËH¥$ï> VoO H$s ‘{h‘m
500. ‘w‘wjw Ord na VÎdÑ{ï> H$m à^md 534. H$‘©eyݶ AdñWm H$s Anojm g‘mZVm
501. AewÕ AmË‘m H$mo ^r ewÕ H¡$go XoI|? 535. Am{Y-ì¶m{Y, Oam-‘aU go a{hV kmZdmZ² AmË‘m
502. ho¶-CnmXo¶ H$o kmZ H$m ’$b {gÕ-Xem 536. à^w Ho$ MaU-H$‘b ‘| ‘Z H$mo bJmZo go bm^
503. {gÕËd Ho$ Abmdm Aݶ à¶moOZ Zht 537. ~mø nXmWm] go gå~ÝY : H$‘©~ÝY H$m H$maU
504. {gÕ-ñVw{V, ‘mojê$nr ‘hb Ho$ {bE gr‹T>r 538. eara-BpÝж-dMZ Am{X g^r nwX²Jb H$s n¶m©¶|
505. ‘mojm{^bm{f¶m| Ho$ ‘Z ‘| {gÕñdê$n VoO 539. Y‘©-AY‘©-AmH$me-H$mb Am{X H$m ghH$marnZm
506. à‘mU-Z¶-{Zjon Am{X go a{hV {gÕ à^w 540. amJ-Ûofê$n nwX²Jb-n[aUm‘m| H$s gÝV{V
507. Abm¡{H$H$ {gÕñdê$n VoO H$s ‘{h‘m 541. ñÌr-nwÌm{X go amJ N>mo‹S>H$a ewÕmË‘m H$m ܶmZ
508. {gÕm| H$m ܶmZ Z hmo gHo$ Vmo Zm‘ñ‘aU H$a| 542. AܶmË‘ê$nr Vwbm H$m CXmhaU
509. g‘ñV {dÛmZm| ‘| AJ«Ur {dÛmZ H$m¡Z? 543. g{dH$ën-{Z{d©H$ën ܶmZ H$m ñdê$n
510. {gÕ H$mo OmZZona ~mø emñÌm| go ³¶m à¶moOZ? 544. H${bH$mb ‘| ‘w{º$Xm¶H$ Mm[aÌ Zht
511. {gÕm| Ho$ g‘ñV AmË‘àXoem| ‘| aËZ̶ 545. g§gma ‘| g^r nX{d¶m± gwb^
512. {gÕm| Ho$ ‘H$mZ, gr‹T>r, {‘Ì Am{X H$m¡Z? 546. {gÕnX Ho$ gm‘Zo VrZ bmoH$ H$m gm‘«mÁ¶
513. {gÕm| H$m ñdê$n hr ‘wPo A˶ÝV {ච547. Cng§hma ‘| AmbmoMZm A{YH$ma H$s ‘{h‘m
514. Cng§hma ‘| {gÕ-ñVw{V H$s dMZmVrV ‘{h‘m
A{YH$ma 10 : gX²~moY-MÝÐmoX¶
A{YH$ma 9 : AmbmoMZm (n¥ð> 294 go 323/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 50)
(n¥ð> 272 go 293/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 33) íbmoH$ {df¶
íbmoH$ {df¶ 548. ‘“bmMaU ‘| AmË‘VÎd H$m dMZmVrVnZm
515. ‘“bmMaU ‘| à^w Ho$ Zm‘ñ‘aU H$s ‘{h‘m 549. AmË‘VÎd H$m AZoH$mÝVñdê$n
516. {OZoÝÐXod Ho$ Ûmam go{dV ‘mJ© H$m H«$‘ 550. AmË‘mê$nr h§g Am¡a ‘mojê$nr h§{gZr
517. {OZoÝÐXod H$s godm H$m ’$b 551. M¡Vݶê$nr VoO H$s àJQ>Vm Ed§ H$ë¶mU‘¶Vm
518. OJV² ‘| gma^yV Am¡a Agma^yV H$m {dMma 552. M¡Vݶê$nr VoO, ñd¶§ àH$meñdê$n
519. gd©Xeu Ed§ gd©k na‘mË‘m H$m ñdê$n 553. M¡Vݶê$nr VoO, ‘Z-dMZ-H$m¶ go AJmoMa
520. {OZoÝÐ H$mo ‘mZZo go hr gd© à¶moOZ {g{Õ 554. M¡Vݶê$nr VoO, ñdmZw^d go JmoMa
521. nmnm| H$s H¥$V-H$m[aV-AZw‘moXZm go {ZÝXm 555. ‘Z H$m S>a • na‘mË‘m ‘| pñWV hmoZo na ‘aU
522. à^w H$mo kmV hmoZo na ^r ew{Õ H$s àmW©Zm 556. M¡Vݶñdê$n dñVw H$mo AÝ¶Ì ImoOZm ì¶W©
523. ‘m¶m-{‘϶mËd-{ZXmZ • BZ VrZ eë¶m| H$m ˶mJ 557. AmË‘m ‘| Amgº$ ‘Zwî¶ hr CËH¥$ï> ܶmZ H$m nmÌ
524. {OVZo Xmof, CVZo àm¶píMÎm H$m A^md 558. M¡VݶVÎd H$m bú¶ Zht H$aZodmbo Vnñdr O‹S>
525. à^w H$s g‘rnVm hoVw BpÝж Am¡a ‘Z H$m {ZJ«h 559. AÝYo ì¶{º$¶m| Ûmam hmWr H$m {ZU©¶ H¡$go?
526. {MÎm Ho$ ~mø {df¶m| ‘| OmZo H$m {ZfoY 560. AmíM¶©! AmË‘m H$‘©~ÝYZ go g{hV ^r a{hV ^r
527. H$R>moa d«Vm| H$m nmbZ H$aZo Ho$ ~mX ^r..... 561. AZoH$mÝV, gd© {damoY H$m ZmeH$
50 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && {dñV¥V {df¶
àñVmdZm
gyMr

íbmoH$ {df¶ A{YH$ma 11 : {ZíM¶-n#mmeV²


562. AmË‘ñdê$n H$s àm{á H$m Cnm¶ (n¥ð> 324 go 354/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 62)
563. g‘ñV Cnm{Y H$m Zme hmoZo na AmË‘-àm{á íbmoH$ {df¶
564. AmË‘m Ho$ CËH¥$ï> VoO go g§gma-dZ ^ñ‘r^yV 598. "{ZíM¶-n#mmeV²' A{YH$ma H$m ‘“bmMaU
565. {Z{d©H$ën nXdr H$m Aml¶ H$aZodmbm g§¶‘r 599. M¡Vݶê$nr VoO h‘mar ajm H$ao!
566. Û¡V Am¡a AÛ¡V • XmoZm| àH$ma H$s ~w{Õ¶m± 600. M¡Vݶñdê$nr Á¶mo{V bmoH$ ‘| O¶dÝV dVm}!
567. ewÕ-AewÕ ^mdZm go ewÕVm-AewÕVm 601. ‘mohmÝYH$ma H$mo Xÿa H$aZodmbo gƒo Jwé
568. ¶moJr, gwI-Xþ:I hmoZo na ^r gwIr-Xþ:Ir Zht 602. ‘moj H$s Xþ:gmܶVm
569. ¶mo{J¶m| H$m gy¶© Ho$ g‘mZ {Zambå~ ‘mJ© 603. {df¶m{XH$ H$s gwb^Vm Am¡a ‘moj H$s Xþb©^Vm
570. amoJ, d¥ÕmdñWm Am{X eara Ho$ {dH$ma 604. AmË‘m H$m AZw^d H$aZm A˶ÝV Xþ:gmܶ
571. ì¶m{Y¶m| go eara H$s hm{Z, AmË‘m H$s Zht 605. H$‘m} H$m Zme H$aZodmbo ewÕZ¶ H$m dU©Z
572. g嶽kmZñdê$n dñVw ‘| AnZmnZ 606. {ZíM¶Z¶ Ho$ AZwJm‘r nwéf H$mo hr ‘moj-àm{á
573. ܶmZ ‘mJ© A˶ÝV H${R>Z, Jwé-CnXoe go Jå¶ 607. ì¶dhmaZ¶ go dmÀ¶ Am¡a {ZíM¶Z¶ go AdmÀ¶
574. {Z‘©b g嶽kmZñdê$n dñVw hr dmñV{dH$ a‘Ur¶ 608. ì¶dhmaZ¶ ^r CnmXo¶
575. AmË‘kmZñdê$n VrW© ‘| ñZmZ H$aZo H$m ‘hÎd 609. {ZíM¶ aËZ̶ hr g§gma H$m ZmeH$
576. M¡Vݶ-g‘wÐ Ho$ {H$Zmao g嶽Xe©Zm{X aËZ-àm{á 610. aËZ̶ hr AmË‘m H$o AIÊS>ê$n
577. {ZíM¶Z¶ go g嶽Xe©Z Am{X VrZm| hr AmË‘m 611. aËZ̶ H$m ñdê$n
578. g嶽Xe©Zm{X ~mUm| go H$‘©ê$nr d¡[a¶m| H$m Zme 612. g嶽Xe©Z-~mU go hr H$‘©ê$nr d¡[a¶m| H$m AÝV
579. ‘w{Z¶m| H$mo ^r à‘mX Ho$ H$maU H$‘m©òd-~ÝY 613. g嶽kmZ go hr {gÕËd H$s àm{á
580. ¶mo{J¶m| H$m kmZg‘wÐ Am¡a g‘m{Yê$nr MÝБm 614. ewÕZ¶ ‘| pñWV nwéf H$m Xe©Z/AZw^dZ
581. ^oXkmZê$nr A{½Z go H$‘m] H$m Zme 615. ewÕ AmË‘m Ho$ ܶmZ go ewÕmË‘m H$s àm{á
582. ‘w{Z¶m| H$mo dm§{N>V ’$bXm¶H$ g‘m{Yê$nr H$ënd¥j 616. Mm[aÌnyd©H$ hr Xe©Z-kmZ H$s ewÕVm
583. na‘mË‘m H$m kmZ hmoZo VH$ hr emñÌkmZ H$m¶©H$mar 617. ‘Z Ho$ Zme H$m Cnm¶
584. M¡Vݶê$nr XrnH$ ‘mohê$nr AÝYH$ma H$m ZmeH$ 618. ñd-na kmZê$nr H$VH$’$b go àmá {Z‘©bVm
585. AnZo Ka go ~mha {dMaU H$aZodmbr ñÌr H$m¡Z? 619. g§gma ‘| ‘oam Hw$N> ^r Zht
586. ho¶ H$mo N>mo‹S> H$a, CnmXo¶ H$mo J«hU H$a 620. eara ‘| CËnÞ amoJm| go AmË‘m H$mo ZwH$gmZ Zht
587. ‘moh-{ZÐm ‘| ‘½Z Ord H$mo gånyU© OJV² AnZm 621. jwYm{X g‘ñV Xþ:I, earam{lV
588. g‘m{Y H$s {g{Õ Ho$ {bE ~mø nXmWm] ‘| g‘Vm 622. H«$moYm{X H$fmE±, AmË‘m Ho$ Y‘© Zhr§
589. AmË‘m H$m {g{Õ Ho$ {bE à¶ËZ A{Zdm¶© 623. H$‘© go CËnÞ {dH$ën ^r ewÕ AmË‘m ‘| Zht
590. M¡Vݶñdê$n CÎm‘ nX ‘| bJm hþAm ¶moJr H¡$gm? 624. earam{X ^r H$‘© go hr CËnÞ
591. g‘ñV Ord-OJV² H$mo AnZo g‘mZ XoImo! 625. H$‘© Ed§ H$‘©’$b ^r ‘wPgo {^Þ
592. g§gma H$mo XoIH$a ^r ¶moJr {Z{d©H$ma 626. bmoH$ ‘| ‘mojm{^bmfr nwéf hr gwIr
593. Jm‹T> {ZÐm ‘| gwá bmoH$ H$mo OmJ«V H$aZodmbm emñÌ 627. H$‘©Oݶ Cnm{Y¶m| H$s {^ÞVm H$m dU©Z
594. nÙZpÝX ‘w{Z Ho$ dMZm| go CËnÞ ñd-g§doXZ 628. ‘mohr Ord H$m ~mø {dH$mam| ‘| ^r AnZmnZ
595. ‘moj H$mo CËnÞ H$aZodmbr gm‘J«r 629. ‘mojmWr© H$m {dMma
596. M¡VݶVÎd hr g‘ñV A{^bmfm-^¶-^«‘-hmaH$ 630. ‘mojm{^bmfr H$mo Aݶ nXmWm] go ³¶m à¶moOZ?
597. Cng§hma ‘| "gX²~moYMÝÐmoX¶' H$s ‘{h‘m 631. kmZr H$mo {Z‘©b AmË‘ñdê$n H$m {dMma
àñVmdZm
{dñV¥V {df¶ gyMr && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 51

íbmoH$ {df¶ íbmoH$ {df¶


632. ‘mojm{^bm{f¶m| Ûmam g‘ñV {MÝVmAm| H$m ˶mJ 664. g§¶‘ Ho$ Xmo àH$ma
633. M¡Vݶñdê$n, OÝ‘-‘aU go AVrV 665. ñÌr-g§J{V Ho$ ˶mJ hoVw d«Vr H$mo à¶ËZ Amdí¶H$
634. ‘Z H$mo de ‘| aIZo H$m CnXoe 666. Ñ‹T>Vmnyd©H$ ñÌr-˶mJ H$m AmXoe
635. ‘Z H$mo g‘PmZo H$s ar{V 667. àr{Vnyd©H$ ñÌr H$m ‘wI Zht XoIZo H$m CnXoe
636. ‘w{ZamOm| Ho$ {MÎm ‘| {Zambå~ ‘mJ© 668. ¶Vrídam| H$mo gd©Wm ñÌr-˶mJ Amdí¶H$
637. M¡Vݶñdê$n H$mo XoIZodmbm ¶moJr {gÕ 669. ¶{V¶m| H$mo g‘ñV {ñ̶m| Ho$ gmW àr{V H$ï>H$maH$
638. ‘¢ ñd¶§ hr M¡Vݶñdê$n h±ÿ! 670. ~«÷M¶© H$s ‘{h‘m H$m dU©Z
639. ñd-na {ddoH$ go hr [gÕËd H$s àm{á 671. ñÌr Ho$ bmdʶ H$s {dZmerH$Vm
640. {ZíM¶ go AmË‘m ho¶-CnmXo¶ Ho$ {d^mJ a{hV 672. ñÌr Ho$ ‘¥V eara H$s ^¶mdhVm
641. ewÕmË‘VÎd H$s AZw^y{V, ‘Z go AJmoMa 673. ñÌr H$m eara, ‘y‹T>~w{Õ nwéfmo§ H$mo hr AmZÝXXm¶H$
642. AÛ¡V-^mdZm go hr ‘moj H$s àm{á 674. ñÌr Ho$ eara ‘| {dÛmZm| H$s Aàr{V H$m H$maU
643. Û¡V-^mdZm go a{hV hmoZo na ‘moj-àm{á 675. ñÌr Ho$ eara H$s An{dÌVm
644. {Z{d©H$ën {MÎm go na‘mZÝX H$s àm{á 676. e¥“manmofH$ H${d¶m| H$s {ZÝXm
645. Omo O¡gm XoIo, Cgo d¡go hr AmË‘VÎd H$s àm{á 677. ñÌr VWm YZ Ho$ ˶mJr ‘w{ZamO, Xodm| Ho$ Xod
646. ‘Z H$mo {ejm 678. gƒm gwI H¡$gm h¡?
647. M¡Vݶñdê$nr VÎd, Bg bmoH$ ‘| O¶dÝV 679. nwʶdmZ² ‘Zwî¶m| Ûmam ^r ¶Vrídam| H$mo Z‘ñH$ma
648. M¡Vݶñdê$nr VoO H$mo Z‘ñH$ma 680. ‘Zwî¶-^d go hr Vnm{X Ûmam ‘moj àm{á
649. g‘ñV {dH$ënOmb H$mo Zï> H$aZodmbm M¡Vݶ 681. "~«÷M¶©-ajmd{V©' A{YH$ma H$m Cng§hma
650. Z¶m| Ho$ njnmVa{hV hmoZo na g‘¶gma àm{á
A{YH$ma 13 : lr F$f^-ñVmoÌ
651. AmË‘m, Z¶-à‘mU Am{X {dH$ënm| go ^r a{hV
652. Xe©Z Am¡a kmZ, AmË‘m go {^ÝZ Zht
(n¥ð> 371 go 405/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 60)
653. AmË‘m H$m Xe©Z hmoZo na ~mø nXmWm] ‘| àr{V Zï> íbmoH$ {df¶
682. "F$f^-ñVmoÌ' H$m ‘“bmMaU
654. km{Z¶m| go gå~Õ {dÚ‘mZ H$‘© ^r A{dÚ‘mZdV²
683. {OZoÝÐ à^w H$s ñVw{V H$aZodmbo ‘wZî¶ hr Yݶ!
655. VÎdkm{Z¶m| H$mo hr ho¶monmXo¶ H$m kmZ Amdí¶H$
656. VÎdkmZr H$m {dMma 684. {OZoÝÐ H$mo XoIZo na Agr‘ AmZÝX H$s àm{á
657. Ñ{ï>JmoMa H$m¶m] ‘| H$‘© hr H$maU 685. {OZoÝÐ ^JdmZ Ho$ kmZ H$s ñVw{V
658. AmMm¶©Xod Ûmam ñd¶§ H$s bKwVm H$m àXe©Z 686. {OZoÝÐ Ho$ ñ‘aU‘mÌ go AÝV~m©ø bú‘r-àm{á
659. "{ZíM¶-n#mmeV²' A{YH$ma H$m Cng§hma 687. {OZoÝÐ Ho$ AdVaU Ho$ ~mX ñdJ© emo^m-{dhrZ
688. n¥Ïdr Ho$ "dgw‘{V' Zm‘ H$s gmW©H$Vm
A{YH$ma 12 : ~«÷M¶©-ajmd{V© 689. ‘mVm ‘éXodr H$s ‘hmZVm
(n¥ð> 355 go 370/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 22) 690. OÝ‘H$ë¶mUH$ Ho$ g‘¶ BÝÐ Ûmam {Z{Z©‘of-Xe©Z
íbmoH$ {df¶ 691. ‘oénd©V H$m VrW©nZm
660. "~«÷M¶© ajmd{V©' A{YH$ma H$m ‘“bmMaU 692. ‘oénd©V na à^w Ho$ OÝ‘m{^foH$ H$m gmjmV² Ñí¶
661. ~«÷M¶© H$m Ymar H$m¡Z? 693. OÝ‘m{^foH$ Ho$ g‘¶ ‘oKm| H$s jU^“xaVm
662. ‘w{ZamO H$mo ^r A{VMma bJZo na àm¶píMÎm 694. H$ënd¥jm| Ho$ A^md ‘| àOmOZm| H$s AmOr{dH$m
663. Ñ‹T> ‘Z Ho$ g§¶‘ go hr ~«÷M¶© H$s ajm 695. n¥Ïdr H$s gZmWVm H$~ Am¡a H¡$go?
52 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm
{dñV¥V {df¶ gyMr

íbmoH$ {df¶ íbmoH$ {df¶


696. ZrbmÄOZm Ho$ {Z{‘Îm go à^w H$m d¡am½¶ 732. F$f^ ^JdmZ² Ho$ hr ~«÷m Am{X gmW©H$ Zm‘
697. ZXr Ho$ ~hZo Ed§ H$b-H$b H$aZo H$m H$maU 733. à^w hr OÝ‘-Oam-‘aU Ho$ ZmeH$ {ZîH$maU d¡Ú
698. à^w H$s H$m¶moËgJ© ‘wÐm go Y‘© H$m gå~ÝY 734. à^w hr ¶mo{J¶m| H$s H¥$VH¥$˶Vm Ho$ H$maU
699. XoImo Or AmXrída ñdm‘r! H¡$gm ܶmZ bJm¶m h¡? 735. à^w ‘| EH$ gmW gyú‘Vm Am¡a JwéVm H$m àXe©Z
700. {Z‘©b g‘m{Y Ho$ à^md go gd©kVm H$s àm{á 736. {ddo{H$¶m| H$s Ñ{ï> ‘| à^w hr EH$‘mÌ gma^yV
701. Km{V¶mH$‘m] Ho$ Zï> hmoZo na AKm{V¶m ^r ‘¥VdV² 737. à^w Ho$ {dñV¥V kmZ H$s VwbZm AmH$me go
702. g‘dgaU ‘| ‘w{Z¶m| Ho$ ~rM à^w {dÚ‘mZVm 738. à^w Ho$ JwU-dU©Z H$aZo ‘| gañdVr H$s Ag‘W©Vm
703. g‘dgaU H$s bmoH$moÎma emo^m 739. à^w Ho$ JwU-dU©Z H$aZo ‘| dmUr A¶mo½¶
704. à^w H$s {ZXm}fVm Ed§ {ZîH$b§H$Vm 740. à^w-ñVdZ H$aZo ‘| AmMm¶© H$s bKwVm
705. à^w Ho$ g‘rn d¥j ^r AemoH$ 741. Cng§hma ‘| à^w Ho$ MaU-H$‘bm| go àmW©Zm
706. à^w-Xe©Z Ho$ g‘¶ AlwnmV H$m Ñí¶
707. à^w Ho$ D$na BÝÐm| Ûmam M±da T>moaZo H$m A{Ve¶
A{YH$ma 14 : lr {OZoÝÐ-ñVdZ
708. H$m‘Xod Ûmam nwîn-~mU ˶mJ ¶m nwîn-dfm© (n¥ð> 406 go 422/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 34)
709. XþÝXþ{^-ZmX H$s KmofUm íbmoH$ {df¶
710. à^w H$m à^mg‘yh, gÝVmn Ed§ O‹S>Vm H$m ZmeH$ 742. "lr {OZoÝÐ ñVdZ' A{YH$ma H$m ‘“bmMaU
711. à^w H$s dmUr, g§gmaê$nr {df H$s ZmeH$ 743. à^w-Xe©Z go ‘mohê$nr AÝYH$ma Zï>
712. à^w dmUr-ldU go Akm{Z¶m| H$mo ^r CÎm‘ J{V 744. à^w-Xe©Z go {MÎm H$mo ‘mojgwI H$s àm{á
713. à^w-dMZm| H$s lÕm Ho$ H$maU g§gma-gmJa-nma 745. à^w-Xe©Z go gy¶m}X¶ d AÝYH$ma H$m Zme
714. à^w Ho$ dMZ hr AZoH$mÝVdmX Ho$ ÚmoVH$ 746. à^w-Xe©Z go VrWªH$am{X CÎm‘ nwʶ-g‘yh H$s àm{á
715. à^w Ho$ dMZm| H$s narjm ‘| ‘{V-lwVkmZr Ag‘W© 747. à^w-Xe©Z go A{dZmer ‘moj H$s àm{á
716. à^w Ho$ Z¶m| H$s Hw$Z¶dm{X¶m| na {dO¶ 748. à^w-Xe©Z go BÝÐm{X Ho$ Eoíd¶© H$s A{ZÀN>m
717. à^w H$m dU©Z H$aZo ‘| ~¥hñn{V ^r ‘ÝX~w{Õ 749. à^w-Xe©Z go g§gma-ZmeH$ g嶽Xe©Z H$s àm[á
718. aËZ̶ Ho$ ~b na {Z{d©¿ZV¶m ‘moj H$s àm{á 750. à^w-Xe©Z Ho$ ~mX AmHw$bVm, nyd© H$‘© H$m ’$b
719. ‘mojê$nr IOmZo H$mo XoI H$a Aݶ dm§N>m Zht 751. à^w-Xe©Z go Bh^d ‘| ^r ZmZm gwIm| H$s àm{á
720. drVamJr Xod H$mo N>mo‹S>H$a, Aݶ go H$ë¶mU Zht 752. à^w-Xe©Z Ho$ ~mX hr {XZ CÎm‘ VWm g’$b
721. à^w H$m Y‘©, g§gma-g‘wÐ ‘| {JaZo go ~MmZodmbm 753. à^w-Xe©Z Ho$ ~mX bú‘r àm{á H$m g§Ho$V
722. à^w Ho$ ZI-Ho$e ^r d¥{Õ go a{hV 754. à^w-Xe©Z go amo‘m§M, nwʶ-~rO Ho$ A§Hw$a g‘mZ
723. à^w Ho$ eara H$s Zrb-H$‘bm| Ho$ ‘mܶ‘ go ‘{h‘m 755. à^w-Xe©Z go {hVm{hV H$m kmZ gwb^
724. BÝÐ Ûmam à^w Ho$ MaU-H$‘bm| ‘| ^{º$-^md 756. à^w-Xe©Z go A˶ÝV Xþb©^ ‘moj H$s àm{á ^r.....
725. AmH$me ‘| J‘Z hmoZo na ñdU©-H$‘bm| H$s aMZm 757. M‘©-ZoÌm| go ^r à^w-Xe©Z H$s AX²^wV ‘{h‘m>
726. MÝБm na {haU Ho$ {XImB© XoZo H$m H$maU 758. à^w-Xe©Z {~Zm ^d g‘wÐ ‘| hr ‘‚mZ-CÝ‘‚mZ
727. MaU-H$‘bm| H$mo Z‘ñH$ma H$aZo go bú‘r-àm{á 759. à^w-Xe©Z go dMZ-AJmoMa AmZÝX H$s àm{á
728. à^w Ho$ {Z{‘Îm go g‘ñV ^y‘ÊS>b na AmZÝX 760. à^w H$m Ho$dbkmZñdê$n XoIZo go Xe©Z-{dew{Õ.....>
729. à^w H$s ñVw{Vê$n ZXr go ‘aUê$nr Xmdm{½Z e‘Z 761. à^w-Xe©Z go Ñ{ï> ^r A{V {Z‘©b Ed§ gwIr>
730. hmW Omo‹S> H$a ‘ñVH$ na aIZo H$m H$maU 762. à^w H$s ‘{h‘m O‹S> Ed§ XmofmH$ma MÝБm go AVwbZr¶
731. à^w Ho$ AmJo ‘ñVH$ PwH$mZo H$m H$maU 763. à^w-Xe©Z Ho$ gm‘Zo {MÝVm‘{U Am{X ^r à^mhrZ
àñVmdZm
{dñV¥V {df¶ gyMr && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 53

íbmoH$ {df¶ íbmoH$ {df¶


764. à^w-Xe©Z go ahñ¶‘¶r ào‘ag AmZÝXmlw g{hV... 798. AmnH$s ^{º$ go g嶽kmZ (lwVkmZ) H$s àm{á
765. à^w-Xe©Z go H$ë¶mUm| H$s naånam> 799. g‘ñV bmoH$ H$s ew[Õ H$m H$maU {OZdmUr
766. à^w-Xe©Z go àH¥${V H$s {d{MÌVm Ñ{ï>JmoMa 800. g‘ñV kmZm| H$s àm{á ‘| {OZdmUr hr H$maU
767. à^w-Xe©Z go ^ì¶ Orì¶m| H$m ^¶ Ed§ ‘moh g‘má 801. {OZdmUr H$s H¥$nm go g‘ñV JwUm| H$s àm{á
768. à^w-Xe©Z go ‘oao öX¶ ‘| A˶ÝV àgÞVm 802. nmnê$nr nd©V Ho$ Zme hoVw {ddoH$ê$nr dO«
769. à^w-Xe©Z go gånyU© ‘ZmoaWm| H$s {g{Õ H$m {dídmg 803. ho {OZdmUr! AmnH$m VoO ñd¶§ àH$m{eV
770. à^w-Xe©Z go OÝ‘ê$nr eÌw ^r ‘oam na‘ {‘Ì 804. {OZdmUr H$s H¥$nm go hr H$mì¶Ëd H$s àm{á
771. à^w-Xe©Z Ed§ ^{º$ go g‘ñV {g{Õ¶m| H$s àm{á 805. lwVXodVm H$s ñVw{V go g§gma-g‘wÐ H$m {H$Zmam
772. à^w-Xe©Z go ‘¥Ë¶w Ho$ g‘¶ ^r YraVm H$s àm{á 806. Cng§hma ‘| AnZr {Z‘m©ZVm H$m àXe©Z
773. à^w-Xe©Z go Aݶ BÀN>mAm| H$m A^md
774. {OZoÝÐ ñVdZ H$mo VrZm| H$mb n‹T>Zo H$s àoaUm A{YH$ma 16 : lr Mm¡~rg VrWªH$a ñVdZ
775. Cng§hma ‘| Xe©Z-ñVmoÌ Ho$ àgma H$s ^mdZm (n¥ð> 443 go 457/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 24)
A{YH$ma 15 : lr gañdVr-ñVdZ íbmoH$ {df¶
807. Am{XZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
(n¥ð> 423 go 442/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 31)
808. A{OVZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
íbmoH$ {df¶ 809. gå^dZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
776. "lr gañdVr ñVdZ' H$m ‘“bmMaU 808. A{^ZÝXZZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
777. ‘m± gañdVr Ho$ VoO H$mo {H$gr H$s Anojm Zht 811. gw‘{VZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
778. gañdVr Ho$ Amerdm©X go hr H${dËd H$s àm{á 812. nÙà^ZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
779. gañdVr H$m dU©Z H$aZo ‘| lwVHo$dbr ^r Ag‘W© 813. gwnmíd©ZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
780. gañdVr H$s H¥$nm go hr Ordm{X nXmWm] H$m kmZ
814. MÝÐà^ZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
781. ho ‘mVm! AmnH$m ‘mJ© AjwÊU Am¡a {Z‘©b
815. nwînXÝVZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
782. ho ‘mVm! AmnH$s H¥$nm go hr ‘moj H$s àm{á
816. erVbZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
783. gañdVr H$s H¥$nm go hr g‘ñV JwUm| H$s àm{á
817. lo¶m§gZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
784. Ho$dbr ^JdmZ Ho$ gd©k ~ZZo ‘| Amn hr H$maU
818. dmgwnyÁ¶ZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
785. {OZdmUr Ho$ {~Zm ‘Zwî¶^d H$s {ZaW©H$Vm
819. {d‘bZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
786. ho ‘mVm! AmnHo$ AZwJ«h {~Zm ‘Zwî¶^d {ZaW©H$
787. ho ‘mVm! AmnHo$ ‘mܶ‘ go hr ‘w{º$ H$s àm{á 820. AZÝVZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
788. ho gañdVr! Amn AmíM¶©H$mar Moï>mAm| H$s YmaH$ 821. Y‘©ZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
789. ^JdmZ H$s dmUr gwZZo na hf© H$s àm{á 822. empÝVZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
790. VrZ bmoH$ Ho$ ¶WmW© ZoÌñdê$n {OZdmUr 823. Hw$ÝWwZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
791. gañdVr H¥$nm go H${dËd Ed§ d³V¥Ëd H$s àm{á 824. AaZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
792. {OZdmUr Ho$ g§ñH$ma go hr H$mZm| H$s n{dÌVm 825. ‘{ëbZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
793. EH$-AZoH$ Y‘© go g§¶wº$ {OZdmUr ‘mVm 826. ‘w{Zgwd«VZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
794. H$m‘YoZw Am{X H$s Cn‘m go a{hV {OZdmUr 827. Z{‘ZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
795. AÝV~m©ø AÝYH$ma H$mo Xÿa H$aZodmbr ‘mVm 828. Zo{‘ZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
796. ‘Zwî¶ Ho$ {MÎm H$mo AmZÝX XoZdo mbr ‘mVm {OZdmUr 829. nmíd©ZmW VrWªH$a H$s ñVw{V
797. gañdVr H$s H¥$nm go g‘ñV dñVwAm| H$s àm{á 830. dY©‘mZ VrWªH$a H$s ñVw{V
54 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm
{dñV¥V {df¶ gyMr

A{YH$ma 17 : lr gwà^mVmï>H$-ñVmoÌ íbmoH$ {df¶


856. lr {OZoÝÐ ^JdmZ H$mo gd©empÝV hoVw nwînmÄObr
(n¥ð> 458 go 464/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 8)
857. lr {OZoÝÐ ^JdmZ H$s nyOm H$m CÔoí¶
íbmoH$ {df¶
831. "lr gwà^mVmï>H$ ñVmoÌ' H$m ‘“bmMaU A{YH$ma 20 : lr H$éUmï>H$-ñVmoÌ
832. à^mVH$mbrZ gy¶© Ho$ g‘mZ Ho$dbkmZ-àH$me (n¥ð> 478 go 480/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 8)
833. g‘ñV g§gma Ho$ Vmn H$mo Xÿa H$aZodmbm Ho$dbkmZ íbmoH$ {df¶
834. VrZ bmoH$ Ho$ Ûmam nyOZr¶ gwà^mV ñVmoÌ
858. ‘“bmMaU ‘| {OZoÝÐXod go ‘moj-àm{á hoVw àmW©Zm
835. {OZoÝÐ ^JdmZ H$m gwà^mV ñVmoÌ gX¡d O¶dÝV! 859. AZoH$ Xþ:Im| go Xþ:Ir ‘wP XrZ na X¶m H$s àmW©Zm
836. {OZoÝÐ ^JdmZ H$m Anyd© gwà^mV (Ho$dbkmZ) 860. g§gmaê$nr ^¶§H$a Hw$E± go CÕma H$aZo H$s àmW©Zm
837. gy¶© go ^r AJmoMa AÝYH$ma H$m ZmeH$ Ho$dbkmZ 861. à^w go ‘moh-d¡ar go Nw>Q>H$mam {XbmZo H$s àmW©Zm
838. Cng§hma : gwà^mVmï>H$ ñVmoÌ nT>Zo H$m ’$b 862. ho VrZ ^wdZ Ho$ ñdm‘r! Xþ:I ‘oQ>mo AÝV¶m©‘r.....
A{YH$ma 18 : lr empÝVZmW-ñVmoÌ 863. AmnHo$ dMZm| go ‘oao OÝ‘-OÝ‘mÝVam| H$m Zme
864. ho à^w! X¶mê$nr Ob Ho$ H$maU hr ‘¢ erVb
(n¥ð> 465 go 471/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 9)
865. Cng§hma ‘| AmMm¶© Ûmam g§gma ‘| X¶m H$s àmW©Zm
íbmoH$ {df¶
839. ‘“bmMaU ‘| N>Ì̶ àm{Vhm¶© H$m dU©Z A{YH$ma 21 : {H«$¶mH$mÊS>-My{bH$m
840. XþÝXþ{^ àm{Vhm¶© H$m dU©Z (n¥ð> 481 go 490/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 18)
841. qghmgZ àm{Vhm¶© H$m dU©Z íbmoH$ {df¶
842. nwînd¥{ï> àm{Vhm¶© H$m dU©Z 866. ‘“bmMaU ‘| {OZoÝÐ ^JdmZ Ho$ JwUmo§ H$m dU©Z
843. ^m‘ÊS>b àm{Vhm¶© H$m dU©Z 867. H${dËd Ho$ A{^‘mZ ‘| à^w-JwUm| H$m dU©Z Ae³¶
844. AemoH$d¥j àm{Vhm¶© H$m dU©Z 868. à^w Ho$ à{V ^{º$ H$m àXe©Z
845. {Xì¶Üd{Z àm{Vhm¶© H$m dU©Z 869. à^w H$m Zm‘‘mÌ ñ‘aU ^r AZoH$ {g{Õ àXmVm
846. M±da àm{Vhm¶© H$m dU©Z 870. na^d ‘| ^r à^w Ho$ MaUm| H$s godm Ho$ {bE àmW©Zm
847. lr empÝVZmW ñVmoÌ H$m Cng§hma 871. Bg ^d ‘| à^w-^{º$ hr H$ë¶mUH$mar
A{YH$ma 19 : lr {OZnyOmï>H$-ñVmoÌ 872. à{VHy$b n[apñW{V¶m| ‘| ^r {OZoÝÐ-^{º$ H$s àmW©Zm
873. kmZr ^º$ H$mo aËZ̶ H$s hr BÀN>m
(n¥ð> 472 go 477/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 10) 874. à^w-MaU Ho$ àgmX go hr AVrpÝж gwI H$s àm{á
íbmoH$ {df¶ 874. aËZ̶, Vn, Y‘©, ‘ybJwU H$s {ZXm}fVm
848. lr {OZoÝÐ ^JdmZ H$s Ob go nyOm 875. ì¶dhma Aqhgm Y‘© H$m {ZXm}f nmbZ
849. lr {OZoÝÐ ^JdmZ H$s MÝXZ go nyOm 876. gH$b H$‘m] Ho$ Zme H$s ^mdZm
850. lr {OZoÝÐ ^JdmZ H$s AjV go nyOm 877. gd©k H$s dmUr ñ¶mÛmXê$nr CËH¥$ï> XrnH$ go ¶wº$
851. lr {OZoÝÐ ^JdmZ H$s nwîn go nyOm 878. {OZoÝÐ d emñÌ-ñVw{V ‘| hþB© hrZVm Ho$ {bE j‘m
852. lr {OZoÝÐ ^JdmZ H$s Z¡doÚ go nyOm 880. {H«$¶mH$mÊS>ê$nr d¥j ‘| My{bH$mê$nr nëbd A^rï>
853. lr {OZoÝÐ ^JdmZ H$s Xrn go nyOm 881. {H«$¶mH$mÊS> My{bH$m H$mo VrZm| H$mb nT>Zo H$m ’$b
854. lr {OZoÝÐ ^JdmZ H$s Yyn go nyOm 882. Cng§hma ‘| g§gma H$s nr‹‹S>m Zme H$aZo H$s àmW©Zm
855. lr {OZoÝÐ ^JdmZ H$s ’$b go nyOm 883. {OZ-gy¶© Ho$ gm‘Zo ‘wP Ak ^º$ H$s dmMmbVm
àñVmdZm
{dñV¥V {df¶ gyMr && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 55

A{YH$ma 22 : EH$Ëd-^mdZm A{YH$ma 24 : earamï>H$


(n¥ð> 491 go 495/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 11) (n¥ð> 512 go 518/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 8)
íbmoH$ {df¶ íbmoH$ {df¶
884. ‘“bmMaU ‘| ñdmZw^d-JmoMa VoO H$m dU©Z 915. ‘yI© Ord H$m An{dÌ eara Ho$ gmW ‘moh
885. EH$Ëdñdê$nr AmË‘m H$mo OmZZodmbo H$s nyOm 916. {ZH¥$ï> eara Ho$ gmW àr{V AmíM¶©H$maH$
886. EH$Ëdñdê$n H$mo OmZZo na H$‘©-~ÝYZ go {Z^©¶nZm 917. ñZmZm{X Ho$ H$maU eara H$mo n{dÌVm Agå^d
887. M¡Vݶ H$m kmZ hmoZo na ~maå~ma Cgr H$m {MÝVdZ 918. ‘moh-‘mZ a{hV VWm Vn go ewÕ hmoZo na hr ‘w{º$
888. gmjmV² gwI, ‘mojm{^bmfr Ûmam hr {gÕ 919. Jwé-dMZ, gdm}Îm‘ ‘moj-bú‘r Ho$ àXmVm
889. g§gma Ho$ gå~ÝYr h‘| {චZht
920. eara H$s hrZ AdñWm go {da{º$ H$m CnXoe
890. g§gma ‘| ñdJ©gwI ^r {dZmerH$
921. ‘mojm{^bmfr Ordm| H$mo eara H$m ˶mJ hr Amdí¶H$
891. AmË‘m H$o bú¶ H$m na^d ‘| ^r g§ñH$ma
922. Cng§hma ‘| H$mb H$s Xmgr d¥ÕmdñWm H$m ñdê$n
892. AmË‘ñdê$n ‘| pñWV hmoZodmbo H$mo H$moB© {d¿Z Zht
893. Cng§hma ‘| EH$Ëd ^mdZm H$aZodmbo H$s àe§gm A{YH$ma 25 : ñZmZmï>H$
894. {Z‘©b Y‘© YmaH$, {MÝVm VWm ‘aU go {Z^©¶
(n¥ð> 519 go 526/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 8)
A{YH$ma 23 : lr na‘mW©-qde{V: íbmoH$ {df¶
(n¥ð> 496 go 511/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 20) 923. ‘“bmMaU ‘| "eara H$s n{dÌVm H¡$go? ¶h {dMma
íbmoH$ {df¶ 924. AmË‘m Ed§ eara XmoZm| H$mo ñZmZ go ³¶m bm^?
895. ‘“bmMaU ‘| ^JdmZ AmË‘m H$m AÛ¡V hr CËH¥$ï> 925. AmË‘m H$mo {‘϶mËdm{X ‘b H$m ZmeH$ ñZmZ
896. ñdñWVm hr OÝ‘-‘aU H$s ZmeH$ 926. na‘mË‘m Ho$ CÎm‘ VrW© ‘| g嶽kmZê$nr {Z‘©b ZXr
897. EH$Ëd-nyd©H$ erb go ¶wº$ ~w[Õ AmZÝXXm¶H$ 927. ‘yIm] H$m aËZ̶ê$nr ñZmZ go BZH$ma
898. {‘Ì Am{X go gå~ÝY ^r Xþ:IXm¶H$ 928. eara H$mo ewÕ H$aZo ‘| H$moB© VrW© H$maU Zht
899. g¡H$‹S>m| emñÌm| H$m gma - M¡Vݶñdê$n AmË‘m 929. g~ Z{X¶m± {‘bH$a eara H$mo ewÕ Zht H$a gH$Vr
900. ñdê$n ‘| Jwá {MÎmdmbo H$mo na go ³¶m à¶moOZ? 930. Cng§hma ‘| {‘϶mËd-ZmeH$ ñZmZmï>H$ H$s ‘{h‘m
901. {dH$ma H$m hoVw Xmo nXmWm] H$m g§¶moJ, bo{H$Z ‘¢ Vmo..
902. ¶{V H$m Xÿgao nXmWm] Ho$ gmW g§¶moJ hr Amn{Îm A{YH$ma 26 : lr ~«÷M¶m©ï>H$
903. ‘Z ‘| àH$me‘mZ gX¡d AmZÝX XoZodmbo lrJwé (n¥ð> 527 go 533/ íbmoH$ g§»¶m 1 go 9)
904. Jwé-àH$m{eV ‘mJ© ‘| J‘Z go {Zdm©U H$s àm{á
íbmoH$ {df¶
905. "‘¡ gwIr ¶m Xþ:Ir h°ÿ§' •Eogo {dH$ën a{hV ^mdZm
931. ‘“bmMaU ‘| ^ddÕ©H$ Xþ:IXm¶r ‘¡WwZ H$s {ZÝXm
906. ì¶dhma ‘| Xod-emñÌ-Jwé, {ZíM¶ ‘| Ho$db AmË‘m
932. JwU-Xmofm| H$mo {dMmaZo dmbo ~w{Õ‘mZm| H$s Ñ{ï>
907. ‘wPo H$moB© H¡$gm ^r H$ï> Xo, {H$ÝVw ‘wPo ^¶ Zht
933. ndm] ‘| ñd-ñÌr go ‘¡WwZ C{MV ³¶m| Zht?
908. e{º$‘mZ H$m {dMma "Omo hmoZm h¡, dh Vmo hmoJm'
909. g§¶‘r, g§gma ‘| ^r Ob go {^Þ H$‘bdV² 934. WmoS>o go gwI Ho$ {bE ‘¡WwZ ‘| AmXa C{MV Zht
910. {ZJ«©ÝWVm Ho$ AmZÝX Ho$ gm‘Zo BpÝжgwI VwÀN> 935. H$m‘-gå~ÝYr àr{V, M¡Vݶ Ho$ d¡ar H$m ‘moh ’¡$bmd
911. erVb Hw$E± H$mo àmá ‘Zwî¶, ³¶m A{¾ H$mo MmhoJm? 936. g§¶‘ê$nr d¥j Ho$ IÊS>Z hoVw ‘¡WwZ H$s Yma VrúU
912. ‘moh go ‘moj ‘| H$s JB© A{^bmfm ^r ‘moj-Zm{eZr 937. nmnr Ordm| H$s A{hVH$mar ‘¡WwZ ‘| gXm àr{V
913. O~ {ZO AmV‘ AZw^d Amd¡, Am¡a H$Nw> Z gwhmd¡ 938. ho ‘Z! ¶h {df¶-gwI Oha Ho$ g‘mZ {ZfoY ¶mo½¶
914. Cng§hma ‘| AdmÀ¶ ÎmÎd H$s àm{á H$s H$m‘Zm 939. ~«÷M¶m©ï>H$ go ^mo{J¶m| H$mo hmoZdo mbo XþI go j‘m¶mMZm
56 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && àñVmdZm

&& › õt lr gd©k-drVamJm¶ Z‘: &&

emñÌ-ñdmܶm¶ H$m àmapå^H$


‘“bmMaU
›H$ma§ {~ÝXþg¶
§ ºw $§ , {Z˶§ ܶm¶pÝV ¶mo{JZ:&
H$m‘X§ ‘mojX§ M¡d, ›H$mam¶ Z‘mo Z‘:&&
A{dabeãXKZm¡Kàjm{bVgH$b^yVb‘bH$b§H$m:&
‘w{Z{^énm{gVVrWm©, gañdVr haVw Zmo Xþ[aVmZ²&&
AkmZ{V{‘amÝYmZm§, kmZmÄOZ-ebmH$¶m&
MjwéÝ‘r{bV§ ¶oZ, Vñ‘¡ lrJwado Z‘:&&
&& lr na‘Jwado Z‘:, naånamMm¶©lrJwado Z‘:&&
gH$bH$bwf{dÜd§gH§$, lo¶gm§ n[adÕ©H§$, Y‘©gå~ÝYH§$,
^ì¶Ord-‘Z:à{V~moYH$maH§$, nwʶàH$meH§$, nmnàUmeH${‘X§ emņ̃
"lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m'-Zm‘Yoo¶§, Añ¶ ‘ybJ«ÝWH$Îmm©a: lr
gd©kXodmñVXþÎmaJ«ÝWH$Îmm©a: lrJUYaXodm:, à{VJUYaXodmñVofm§
dMZmZwgma‘mgmÚ "AmMm¶© lrnÙZpÝXXod'{da{MV§, lmoVma:
gmdYmZV¶m ûm¥ÊdÝVw&&
‘§Jb§ ^JdmZ² dramo, ‘§Jb§ Jm¡V‘mo JUr&
‘§Jb§ Hw$ÝXHw$ÝXm`m}, O¡ZY‘m}@ñVw ‘§Jb‘²&&
gd©-‘§Jb-‘m§J붧, gd©-H$ë¶mU-H$maH$‘²&
àYmZ§ gd©-Y‘m©Um§, O¡Z§ O¶Vw emgZ‘²&&
lr‘V² nÙZpÝX AmMm¶©Xd
o Ûmam {da{MV
&& lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m &&
A{YH$ma - 1

Y_m}nXoem_¥V

&& _“bmMaU &&


1. XoImoOr! AmXrída ñdm‘r! H¡$gm ܶmZ bJm¶m h¡?
ò½Yam
H$m`moËgJm©`Vm“mo, O`{V {OZn{V,-Zm©{^gyZw_©hmË_m;
_Ü`m•o `ñ` ^mñdm,-Zwn[a n[aVmo, amOVo ñ_moJ«_y{V©:&
MH«§$ H$_}ÝYZmZm,-_{V~hþ XhVmo, Xÿa_m¡Xmñ`dmV-;
ñ\y$`©V² gÕçmZd•o ,-[ad é{MaVa:, àmoXJ
² Vmo {dñ\w$qbJ:&&1&&
(dra N>ÝX)
àÁd{bV Omo d¡am½¶ ndZ go, H$‘}ÝYZ H$mo ^ñ‘ H$a|&
{OZH$s ܶmZ-Ap½Z go Z^ ‘|, ’¡$bo h¢ ñ’w$qbJ Aao!&&
dh ‘ܶm• {XdmH$a {OZHo$, D$na gXm gwemo{^V h¡&
H$m¶moËgJ©ê$n ‘wÐm Aé, Omo {demb VZYmar h¢&&
Aï> H$‘© Ho$ na‘ {dOoVm, CÎm‘ nwéfm| Ho$ ñdm‘r&
Zm{^nwÌ {OZn{V ‘hmË‘m, O¶dÝVmo AÝV¶m©‘r&&
AW© • Xmonha Ho$ g_` {OZ AmXrída ^JdmZ Ho$ D$na ahm hþAm VoOñdr gy`©,
kmZmdaUm{X H$_©ê$nr BªYZ H$mo nb ^a _| ^ñ_ H$aZo dmbr, d¡am½`ê$nr ndZ go ObmB© hþB©
2 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

Ü`mZê$nr Ap½Z go CËnÞ hþE _Zmoha ñ\w$qbJm| Ho$ g_mZ OmZ n‹S>Vm h¡ • Eogo H$m`moËgJ©
g{hV {dñVrU© eara Ho$ Ymar VWm Aï> H$_m] Ho$ OrVZo dmbo CÎm_ nwéfm| Ho$ ñdm_r _hmË_m
lr Zm{^am¶ Ho$ nwÌ lr F$f^Xod ^JdmZ gXm O`dÝV ah|&
^mdmW© • Bg íbmoH$ _| CËàojm Ab§H$ma h¡, Bg{bE J«ÝWH$ma CËàojm H$aVo h¢ {H$
{OgàH$ma ndZ go MoVmB© hþB© Ap½Z, {Og g_` H$mîR> Ho$ g_yh H$mo ObmVr h¡, Cg g_`
O¡go CgHo$ ñ\w$qbJo§ AmH$me _| C‹S> H$a OmVo h¢; Cgr àH$ma lr F$f^Xod ^JdmZ Zo ^r
AnZr d¡am½`ê$nr Ap½Z go kmZmdaUm{X H$_m] Ho$ g_yh H$mo Obm`m Wm VWm CgHo$ ^r
ñ\w$qbJo§ AmH$me _| C‹S> H$a J`o Wo, CZ ñ\w$qbJm| _| go hr `h gy`© ^r EH$ ñ\w$qbJ h¡&
gmam§e ¶h h¡ {H$ ^JdmZ H$s Ü`mZê$nr Ap½Z, gy`© go ^r A{YH$ VoOdmbr Wr&
2. {ZaImo A§J A§J {OZda Ho$ {OZgo PbHo$ empÝV Anma.....
emXÿ©b{dH«$s{S>V
Zmo {H${#mËH$aH$m`©_pñV J_Z,-àmß`§ Z {H${#mX² Ñemo:;
X¥í`§ `ñ` Z H$U©`mo: {H$_{n {h, lmoVì`_ß`pñV Z&
VoZm@@bpå~Vnm{UépÁPVJ{V:, ZmgmJ«-Ñ{ï>: ah:;
gåàmámo@{V{ZamHw$bmo {dO`Vo, Ü`mZ¡H$VmZmo {OZ:&&2&&
ahm Z {H${#mV² H$m¶© AV: h¢, Ambpå~V Û¶ hmW Ahmo!&
OmZZ-XoIZ ¶mo½¶ Zht h¢, AV: X¥{ï>-ZmgmJ« Ahmo!&&
gwZZo ¶mo½¶ ahm Hw$N> ^r Zqh, Bgr{bE ahVo EH$mÝV&
ܶmZ-brZ A˶ÝV {ZamHw$b, {OZda h¢ OJ ‘§o O¶dÝV&&
AW© • ^JdmZ H$mo hmW go H$aZo `mo½` H$moB© H$m`© Zht ahm h¡, Bg{bE Vmo CÝhm|Zo
hmWm| H$mo ZrMo bQ>H$m {X`m h¡& OmZZo-XoIZo bm`H$ H$moB© ñWmZ Zht ahm h¡, Bg{bE ^JdmZ
Zo ZmgmJ« Ho$ D$na AnZr Ñ{ï> Xo aIr h¡& EH$mÝVdmg Bg{bE {H$`m h¡ {H$ ^JdmZ H$mo
{H$gr Ho$ nmg _| ah H$a H$moB© ~mV gwZZo Ho$ {bE Zht ahr h¡& Bg àH$ma AË`ÝV {ZamHw$b
VWm Ü`mZag _| brZ ^JdmZ, gXm bmoH$ _| O`dÝV ah|&
3. amJ-Ûof-‘moh go a{hV Ed§ AmZÝX Am{X JwUm| Ho$ Ym‘ Ah©ÝV ^JdmZ
amJmo `ñ` Z {dÚVo Šd{MX{n, àÜdñV_mohJ«hmV²;
AñÌmXo: n[adO©ZmÞ M ~wY¡:, Ûofmo@{n gå^mì`Vo&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 3

Vñ_mËgmå`_Wm@Ë_~moYZ_Vmo, OmV: j`: H$_©Um§;


AmZÝXm{XJwUml`ñVw {Z`V§, gmo@h©Z² gXm nmVw d:&&3&&
‘moh n[aJ«h Zï> hþAm h¡, AV: {H$gr go amJ Zht&
eñÌ Zht h¢ AV: Z CZ‘|, Zht XoIVo Ûof H$ht&&
Bgr{bE h¢ gmå¶ñd^mdr, AmV‘kmZr H$‘©O¶r&
AmZÝXm{X JwUm| Ho$ Aml¶, ajm H$amo à^mo ‘oar&&
AW© • _moh VWm n[aJ«h Ho$ Zme hmo OmZo Ho$ H$maU Z Vmo {H$gr nXmW© _| Ah©ÝV
H$mo amJ hr àVrV hmoVm h¡ VWm g_ñV eó Am{X H$mo N>mo‹S> {X`m h¡, Bg{bE {dÛmZm| H$mo
{H$gr Ah©ÝV Ho$ nmg Ûof ^r XoIZo _| Zht AmVm; Ûof Ho$ Z ahZo Ho$ H$maU Omo
emÝVñd^mdr h¢ Am¡a emÝVñd^mdr hmoZo Ho$ H$maU hr {OÝhm|Zo AnZr AmË_m H$mo OmZ {b`m
h¡, AmË_m Ho$ kmVm hmoZo Ho$ H$maU hr Omo H$_m] go a{hV h¢, H$_m] go a{hV hmoZo Ho$ H$maU Omo
AmZÝX Am{X JwUm| Ho$ Aml` h¢ • Eogo Ah©ÝV ^JdmZ, _oar gXm ajm H$a| AWm©V² Eogo
Ah©ÝV ^JdmZ H$m _¢ gXm godH$ hÿ±&
^mdmW© • Omo amJr VWm Ûofr hmo, Omo {ZaÝVa pñÌ`m| _| a_U H$aVm hmo, Omo _mohr
hmo Am¡a eÌw go ^`^rV hmoH$a, {ZaÝVa eñÌ H$mo AnZo nmg aIVm hmo, H$_m] H$m _mam, ZmZm
àH$ma H$s J{V`m| _| ^«_U H$aVm ahVm hmo • Eogm Xþ:Ir ^JdmZ, ñd`§ Xÿgam| H$s Š`m ajm
H$a gH$Vm h¡? {H$ÝVw Omo drVamJ h¢, H$m_-_moh Am{X {OZHo$ nmg \$Q>H$Zo ^r Zht nmVo,
Omo OÝ_-_aUm{X go a{hV h¢ Am¡a H$_m] H$mo OrVZo dmbo h¢; dhr Xÿgao H$s ajm H$a gH$Vo
h¢, Bg{bE _¢ Eogo hr AmßV (Ah©ÝV) H$s eaU _| OmVm hÿ±&
4. ^JdmZ Ho$ MaU-H$‘bm| Ho$ AmamYZ go ‘mojbú‘r H$s àm{á
BÝÐñ` àUVñ` eoIa{eIm,-aËZmH©$^mgm ZI-;
loUrVojU{~å~ewå^X{b^¥X², XÿamoëbgËnmQ>b_²&
lrgÙmpL²>K«`wJ§ {OZñ` XYXß`å^moOgmå`§ aO:;
Ë`º§$ OmS>çha§ na§ ^dVw Z:, MoVmo@{n©V§ e_©Uo&&4&&
Z‘«r^yV gwaoÝÐ ‘wHw$Q> H$s, aËZà^m go M‘H$ aho&
MaU-H$‘b ‘| gwan{V¶m| Ho$, ZoÌ-^«‘a h¡§ {ZV gOVo&&
nmX-nÙ-aOa{hV Am¡a lr¶wº$ gmå¶ h¡ XmoZm| ‘|&
{H$ÝVw MaU-¶wJb OmS>çha, gwIH$a gXm ~go ‘Z ‘||&&
4 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

AW© • {Og àH$ma H$_bm| na ^«_a Jw§Oma H$aVo h¢, Cgr àH$ma ^JdmZ Ho$ MaU-
H$_bm| H$mo ~‹S>o-~‹S>o BÝÐ AmH$a Z_ñH$ma H$aVo h¢ VWm CZHo$ _wHw$Q> Ho$ AJ« ^mJ _| bJo
hþE aËZm| H$s à^m go ^JdmZ Ho$ MaUm| Ho$ ZIm| _| CZ BÝÐm| Ho$ ZoÌm| Ho$ à{V{~å~ PbH$Vo
h¢& Bg Vah ^JdmZ Ho$ MaUm| na ^r BÝÐm| Ho$ ZoÌê$nr ^m¢ao gXm {Zdmg H$aVo h¢& {Og
àH$ma H$_b, Hw$N> g\o$Xr {b`o hþE bmb hmoVo h¢; Cgr àH$ma ^JdmZ Ho$ MaU-H$_b ^r
Hw$N> g\o$Xr {b¶o hþE bmb dU©dmbo h¢& {Og àH$ma H$_bm| _| bú_r ahVr h¡; Cgr àH$ma
^JdmZ Ho$ MaU-H$_b ^r bú_r Ho$ ñWmZ h¢ AWm©V² MaU-H$_bm| Ho$ AmamYZ H$aZo go
^ì` Ordm| H$mo CÎm_ _mojê$nr bú_r H$s àm{á hmoVr h¡&
`Ú{n H$_b VWm ^JdmZ Ho$ MaU-H$_b, Cº$ JwUm| ‘|o g_mZ h¢, VWm{n H$_b
Yy{bg{hV h¡ VWm O‹S> h¡ Am¡a ^JdmZ Ho$ MaU-H$_b Yy{b (nmn) a{hV h¢ VWm O‹S>Vm
H$mo Xÿa H$aZo dmbo h¢; AV: H$_bm| go ^r CËH¥$ï> ^JdmZ Ho$ MaU-H$_b, gXm _oao _Z _|
pñWV ah| VWm ‘oam H$ë`mU H$a|&
^mdmW© • aO H$m AW© Yy{b ^r hmoVm h¡ VWm nmn ^r hmoVm h¡; Bg{bE H$_b Vmo
Yy{b go g{hV h¡, {H$ÝVw ^JdmZ Ho$ MaU-H$_b Yy{b go a{hV h¢ AWm©V² MaU-H$_bm| H$s
godm H$aZo go g_ñV nmnm| H$m Zme hmo OmVm h¡ VWm H$_b gd©Wm O‹S> h¡§, {H$ÝVw ^JdmZ
Ho$ MaU-H$_bm| _| A§e _mÌ ^r O‹S>Vm Zht h¡ AWm©V² MaU-H$_bm| H$s AmamYZm H$aZo go
^ì¶ Ordm| ‘| {dÚ‘mZ g_ñV àH$ma H$s O‹S>Vm Zï> hmo OmVr h¡&
5. nmn-gÝVmn H$mo Xÿÿa H$aZo dmbo lr empÝVZmW ^JdmZ Ho$ MaU H$‘b
_m{bZr
O`{V OJXYre:, empÝVZmWmo `Xr¶§;
ñ_¥V_{n {h OZmZm§, nmnVmnmonemÝË`¡&
{~~wY-Hw$b{H$arQ>,-àñ\w$aÞrb-aËZ-;
Úw{VMb_Ywnmbr,-Mwpå~V§ nmXnÙ_²&&5&&
gwa {H$arQ> Ho$ ZrbaËZ H$s, à^m-^«‘a¶wV MaU-H$‘b&
ñ‘¥{V go hr nmn-Vmn-j¶, hm| do empÝVZmW O¶dÝV&&
AW© • ZmZm àH$ma Ho$ XodVmAm| Ho$ Omo _wHw$Q>, CZ_| bJr hþB© Am¡a M_H$Vr hþB©
Zrb_{U, CZH$s Omo à^m, dhr ‘mZmo MbVr hþB© ^«_am| H$s n§{º$ h¡, Cggo g{hV lr
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 5

empÝVZmW ^JdmZ Ho$ MaU-H$_b, {OZHo$ ñ_aU _mÌ go hr g_ñV OZm| Ho$ nmn VWm
gÝVmn Xÿa hmo OmVo h¢ • Eogo VrZ bmoH$ Ho$ ñdm_r lr empÝVZmW ^JdmZ gXm O`dÝV ah|&
6. ‘moj‘mJ© ‘| J‘Z H$amZo dmbm CËH¥$ï> Y‘©
g O`{V {OZXodmo gd©{d{ÛídZmWmo;
{dVW-dMZ-hoV,w -H«$moY-bmo^m{Û_wº$:&
{ednwanW-nmÝW,-àm{U-nmWo`_wƒ¡:;
O{ZVna_e_m©, `oZ Y_m}@ä`Ym{`&&6&&
AgV² dMZ Ho$ hoVw^yV Omo, H«$moY-bmo^ go hþE {d‘wº$&
gH$b ko¶ Ho$ km¶H$ {Ì^wdZ,-n{V {OZXod ah| O¶dÝV&&
{ednwa-nW Ho$ n{WH$OZm| H$mo, {X¶m Y‘©-CnXoe ‘hmZ&
na‘moÎm‘ H$ë¶mU^yV Omo, ^{dOZ H$mo nmWo¶ g‘mZ&&
AW© • g~H$mo OmZZo dmbo VrZ bmoH$ Ho$ ñdm_r Am¡a H«$moY-bmo^m{X go a{hV gË`
dMZ Ho$ ~mobZo dmbo lr {OZXod gXm O`dÝV dV]; CZ lr {OZXod Zo _moj_mJ© _| J_Z
H$aZo dmbo àm{U`m| H$mo nmWo`ñdê$n VWm CÎm_ H$ë`mU H$mo H$aZo dmbo CËH¥$ï> Y_© H$m
{Zê$nU {H$`m h¡&
7. Y‘© Ho$ AZoH$ bjUm| Ed§ ^oXm| H$m g‘Ýd¶
emXÿ©b{dH«$s{S>V
Y_m} OrdX`m J¥hñWe{_Zmo:, ^oXm{ÛYm M Ì`§;
aËZmZm§ na_§ VWm Xe{dYmo Ë H¥ $ ï> j _m{XñVV:&
_mohmoX²^yV{dH$ënOmba{hVm, dmJ“g“mopÁPVm;
ewÕmZÝX_`mË_Z: n[aU{V:, Y_m©»``m Jr`Vo&&7&&
OrdX¶m h¡ Y‘© VWm, lmdH$-‘w{ZY‘© {Û^oX H$hm&
aËZ̶ h¡ na‘ Y‘©‘¶, j‘m Am{X Xe ^oX H$hm&&
‘mohmoËnÞ {dH$ënOmb go, a{hV VWm Omo dMZmVrV&
Y‘© Ahmo! ¶h AmË‘Xod H$m, {Z‘©b AmZÝX‘¶ n[aUm‘&&
AW© • g_ñV Ordm| na X`m H$aZm hr Y_© h¡& J¥hñW H$m EH$Xoe Y_© VWm _w{Z`m|
H$m gd©Xoe Y_©; Bg àH$ma Cg Y_© Ho$ Xmo ^oX ^r h¢& CËH¥$ï> aËZÌ` AWm©V² gå`½Xe©Z-
6 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌ ^r Y_© h¡& CÎm_ j_m, _mX©d, AmO©d Am{X Xe àH$ma ^r Y_©
h¡& _moh go CËnÞ hþE g_ñV {dH$ënm| go a{hV VWm {OgH$m dMZ go {Zê$nU Zht H$a
gH$Vo • Eogr Omo ewÕ VWm AmZÝX_` AmË_m H$s n[aU{V H$m Zm_ CËH¥$ï> Y_© h¡&
8. Y‘©ê$nr d¥j H$m ‘yb, g^r àm{U¶m| na X¶m>
AmÚm gX²d«Vg#m`ñ` OZZr, gm¡»`ñ` gËgånXm§;
_y b § Y_© V amo a Zída,-nXm-amo h ¡ H $-{Z:lo { UH$m&
H$m`m© g{Ø[ahm{“fw àW_Vmo, {ZË`§ X`m Ym{_©H¡$:;
{YL²>Zm_m@ß`X`ñ` Vñ` M na§, gd©Ì eyÝ`m {Xe:&&8&&
d«Vg‘yh ‘| àW‘ Am¡a, gƒo gwI-gån{V H$s OZZr&
Y‘©-d¥j H$s ‘yb ¶hr h¡, ‘moj-‘hb H$s h¡ gr‹T>r&&
Y‘m©Ë‘mOZ g~ Ordm| na, gd©àW‘ {ZV X¶m H$a¡&
{ZX©¶ H$m Zqh H$moB© OJV² ‘|, g^r H$h| {YH²$ h¡ {YH²$ h¡&&
AW© • Omo g_ñV CÎm_ d«Vm| Ho$ g_yh _| _w»` h¡; gƒo gwI Am¡a loð> gånXmAm|
H$mo CËnÞ H$aZo dmbr h¡ Ed§ Omo Y_©ê$nr d¥j H$s O‹S> h¡ (AWm©V² {Og àH$ma O‹S Ho$> {~Zm
d¥j Zht R>haVm, Cgr àH$ma X`m Ho$ {~Zm Y_© ^r Zht R>ha gH$Vm) VWm Omo _mojê$nr _hb
Ho$ AJ« ^mJ _| M‹T>Zo Ho$ {bE gr‹T>r Ho$ g_mZ h¡ • Eogr "g_ñV àm{U`m| na X`m' Y_m©Ë_m
nwéfm| H$mo Adí` H$aZr Mm{hE& {Og nwéf Ho$ {MÎm _| boe _mÌ ^r X`m Zht h¡, Cg nwéf
H$mo {Y³H$ma h¡; g_ñV {Xem CgHo$ {bE eyÝ` h¡ AWm©V² Omo {ZX©`r hmoVm h¡, CgH$m H$moB©
^r {_Ì Zht hmoVm h¡&
9. g^r Ord nañna Hw$Qw>å~r : H$m¡Z {H$go ‘mao?
g§gmao ^«_VpíMa§ VZw^¥V:, Ho$ Ho$ Z {nÌmX`mo;
OmVmñVÛY_m{lVoZ Ibw Vo, gd} ^dÝË`mhVm:&
ZÝdmË_m{n hVmo ¶XÌ {ZhVmo, OÝ_mÝVao@{n Y«wd§;
hÝVma§ à{VhpÝV hÝV ~hþe:, g§ñH$maVmo Z H«w$Y:&&9&&
OJ ‘| {Ma ^«‘Vo àmUr H$m, H$m¡Z Z ‘mV-{nVm{X hþAm&
AV: {H$gr H$mo ‘mao H$moB©, Vmo AnZm| H$mo hr ‘mam&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 7

VWm ñd¶§ H$mo ‘mam CgZo, ³¶m|{H$ ‘¥VH$ g§J OmE H«$moY&
OÝ‘mÝVa ‘| OmJ¥V hmo, g§ñH$ma hZ| h˶mao H$mo&&
AW© • {Ma H$mb go g§gma _| ^«_U H$aVo hþE Bg XrZ àmUr Ho$ H$m¡Z-H$m¡Z _mVm,
{nVm, ^mB© Am{X Zht hþE? AWm©V² gd© hr hmo MwHo$; Bg{bE `{X H$moB© àmUr, {H$gr Ord
H$mo _mao Vmo g_PZm Mm{hE {H$ CgZo AnZo Hw$Qw>å~r H$mo hr _mam VWm AnZr AmË_m H$m ^r
CgZo KmV {H$`m Š`m|{H$ `h {Z`_ h¡ {H$ O~ _Zwî`, {H$gr XrZ àmUr H$mo EH$ ~ma ^r
_maVm h¡, Cg g_` Cg _aZo dmbo Ord H$mo H«$moYm{X H$s CËn{Îm hmoVr h¡ VWm OÝ_mÝVa
_| CgH$m g§ñH$ma ~¡R>m ahVm h¡& Bg{bE {Og g_` H$maU nmH$a Cg _¥V àmUr H$m
g§ñH$ma àH$Q> hmo OmVm h¡, Cg g_` dh qhgH$ H$mo (AWm©V² nyd© ^d _| AnZo H$mo _maZo
dmbo Ord H$mo) AZoH$ ~ma _maVm h¡, AV: Eogo Xþï> qhgH$ H$mo {Y³H$ma h¡&
10. OrdZXmZ : g~go ~‹S>m XmZ
Ì¡bmoŠ`à^w^mdVmo@{n géOmo@ß`oH§$ {ZO§ Or{dV§;
ào`ñVoZ {dZm g H$ñ` ^{dVoË`mH$m§jV: àm{UZ:&
{Z:eofd«Verb{Z_©bJwUm,-@@YmamÎmVmo {ZpíMV§;
OÝVmoOu{dVXmZV{ó^wdZo, gd©àXmZ§ bKw&&10&&
H$moB© X[aÐr {Ì^wdZ H$s, gån{V boH$a ^r àmU Z Xo&
àmU {~Zm H¡$go ^moJ|Jo, AV: àmU g~H$mo ߶mao&&
AV: gw{ZpíMV erb-d«Vm{X {Z‘©b JwU AmYma H$ho&
g~ XmZm| ‘| loð> XmZ h¡, àmUXmZ hr {Ì^wdZ ‘|&&
AW© • `{X {H$gr X[aÐr go ^r `h ~mV H$hr OmE {H$ ^mB©! Vy AnZo àmU Xo Xo
Am¡a VrZ bmoH$ H$s gånXm bo bo& V~ dh `hr H$hVm h¡ {H$ `{X _¢ hr _a OmD±$Jm Vmo Cg
gånXm H$mo H$m¡Z ^moJJo m? AV: VrZ bmoH$ H$s gånXm go ^r A{YH$ àm{U`m| H$mo AnZo àmU
ß`mao h¢; Bg{bE g_ñV d«V VWm erbm{X {Z_©b JwUm| H$m ñWmZ^yV àmUr H$m OrdZ-XmZ
h¡, CgH$s Anojm g§gma _| gd© XmZ N>moQ>o h¢ • `h ~mV ^br^m±{V {ZpíMV h¡&
^mdmW© • Amhma, Am¡f{Y, A^` VWm emó; Bg àH$ma XmZ Ho$ Mma ^oX h¢, CZ
g~ _| A^`XmZ g~go CËH¥$ï> XmZ _mZm J`m h¡& A^`XmZ Cgr g_` nb gH$Vm h¡, O~
{H$gr Ord Ho$ àmU Z XþImE OmE±; Bg{bE Bg CÎm_ A^`XmZ Ho$ AmH$m§jr _Zwî`m| H$mo
{H$gr ^r Ord H$s qhgm Zht H$aZr Mm{hE&
8 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

11. Ad«Vr H$s X¶m ^r ñdJ©-‘moj H$mo XoZo dmbr VWm X¶m {~Zm Vn ^r ì¶W©
ñdJm©`m@d«{VZmo@{n gmЩ_Zg:, lo`ñH$ar Ho$dbm;
gd©àm{UX`mV`m Vw a{hV:, nmnñVnñWmo@{n M&
VÔmZ§ ~hþ Xr`Vm§ Vn{g dm, MoV: pñWa§ Yr`Vm§;
Ü`mZ#m {H«$`Vm§ OZm Z g\$b§, {H${#mÔ`md{O©V_²&&11&&
d«V{dhrZ ^r ñdJ©-‘moj, nmVo h¢ ^rJo {MV dmbo&
{H$VZm ^r Vn H$a| {H$ÝVw, {ZX©¶OZ nmnr H$hbmVo&&
Mmho {H$VZm XmZ H$a| ¶m, {MV-EH$mJ« H$ao Vn ‘|&
ܶmZ H$a| na g’$b Zht h¡, H$moB© {H«$¶m Z X¶m {OZ‘|&&
AW© • Mmho _Zwî`, Ad«Vr AWm©V² d«Va{hV hr Š`m| Z hmodo? `{X CgH$m {MÎm,
g_ñV àm{U`m| Ho$ àmUm| H$mo {H$gr àH$ma Xþ:I Z nhþ±MmZoê$n X`m go ^rJm hþAm h¡ Vmo
g_PZm Mm{hE {H$ Cg nwéf H$mo dh X`m, ñdJ© VWm _mojê$n H$ë`mU H$mo XoZo dmbr h¡,
{H$ÝVw `{X {H$gr nwéf Ho$ öX` _| X`m H$m A§e Z hmo Vmo dh Mmho H¡$gm ^r Vnñdr Š`m|
Z hmo? dh Mmho BÀN>mZwgma hr XmZ Š`m| Z XoVm hmo? dh {H$VZm ^r Vn _| {MÎm H$mo Š`m|
Z pñWa H$aVm hmo? VWm dh H¡$gm ^r Ü`mZr Š`m| Z hmo? nmnr hr g_Pm OmVm h¡ Š`m|{H$
X`ma{hV H$moB© ^r H$m`© g\$b Zht hmoVm&
12. ‘w{ZY‘© Ho$ Adbå~Zñdê$n J¥hñWY‘© {H$go {චZht?
gÝV: gd©gwam@gwaoÝÐ_{hV§, _wºo$: na§ H$maU§;
aËZmZm§ XY{V Ì`§ {Ì^wdZ,-àÚmo{V H$m`o g{V&
d¥{ÎmñVñ` `XÞV: na_`m ^ŠË`m@{n©Vm‚mm`Vo;
Vofm§ gX²J¥h_o{YZm§ JwUdVm§, Y_m} Z H$ñ` {à`:&&12&&
gd© gwamgwan{V go ny{OV, EH$ ‘w{º$ H$m H$maU Omo&
g嶽Xe©Z-kmZ-MaU‘¶, H$ao àH$m{eV {Ì^wdZ H$mo&&
‘w{ZJU YmaU H$a| aËZ̶, ¶{X VZ ‘| pñWaVm hmo&
AÝZ g‘{n©V H$a| ^{º$ go, lmdH$Y‘© Z ³¶m| {චhmo?&&
AW© • {Og gå`½Xe©Z-gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌê$nr aËZÌ` H$s g_ñV gwaoÝÐ
VWm AgwaoÝÐ ^{º$ go nyOZ H$aVo h¢ VWm Omo _moj H$m CËH¥$ï> H$maU h¡ AWm©V² {OgHo$ {~Zm
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 9

H$Xm{n _w{º$ Zht hmo gH$Vr VWm Omo VrZ bmoH$ H$m àH$me H$aZo dmbm h¡ - Eogo gå`½Xe©Z-
gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌê$n aËZÌ` H$mo Xoh H$s pñWaVm hmoZo na hr _w{ZJU YmaU H$aVo
h¢ VWm lÕm, VwpîQ> Am{X JwUm| go g§`wº$ J¥hpñW`m| Ho$ Ûmam ^{º$ go {X`o hþE XmZ go CZ
CÎm_ _w{Z`m| Ho$ eara H$s pñW{V ahVr h¡; Bg{bE Eogo J¥hñWm| H$m Y_© {H$gH$mo {à` Zht
hmoJm? AWm©V² g^r CgH$mo {à` _mZVo h¢&
13. g嶽Xe©Z Am{X JwUm| go nyÁ¶ J¥hñWml‘
ò½Yam
AmamÜ`ÝVo {OZoÝÐm, Jwéfw M {dZ{V:, Ym{_©H¡$: àr{V郡:;
nmÌoä`mo XmZ_mn{ÞhVOZH¥$Vo, Vƒ H$méÊ`~wÕ¶m&
VÎdmä`mg: ñdH$s`,-d«Va{Va_b§, Xe©Z§ `Ì nyÁ`§;
VX²Jmh©ñÏ`§ ~wYmZm-{_Va{Xh nwZ:, Xþ:IXmo _mohnme:&&13&&
{OZnyOm, Jwégodm-CnmgZm, gmY‘u ‘| dËgb^md&
nmÌXmZ Aé XrZ-Xþ:Ir, Ordm| H$mo hmoVm H$éUm-XmZ&&
VÎdmä¶mg d«Vm| ‘| àr{V, {Z‘©b hmo g嶽Xe©Z&
~wYOZ nyÁ¶ J¥hñWml‘ ¶h, {H$ÝVw {dn¶©¶ Xþ:I-H$maU&&
AW© • {Og J¥hñWml_ _| {OZoÝÐ ^JdmZ H$s nyOm-CnmgZm H$s OmVr h¡, {ZJ«Ý© W
JwéAm| H$r ^{º$ godm Am{X H$s OmVr h¡, Y_m©Ë_m nwéfm| H$m nañna _| ñZoh go ~Vm©d hmoVm
h¡, _w{Z Am{X CÎm_m{X nmÌm| H$mo XmZ {X`m OmVm h¡, Xþ:Ir-X[a{Ð`m| H$mo H$éUm go XmZ {X`m
OmVm h¡, Ohm± na {ZaÝVa Ordm{X VÎdm| H$m Aä`mg hmoVm ahVm h¡, AnZo-AnZo d«Vm| _|
àr{V ahVr h¡ Am¡a Ohm± {Z_©b gå`½Xe©Z H$s àm{á hmoVr h¡; dh J¥hñWml_ {dÛmZm| Ho$ Ûmam
nyOZr` hmoVm h¡; {H$ÝVw Cggo {dnarV J¥hñWml_, Bg g§gma _| Ho$db Xþ:I XoZo dmbm VWm
_moh H$m Omb h¡&
14. lmdH$ H$s ½¶mah à{V‘mAm| Ho$ Zm‘
emXÿ©b{dH«$s{S>V
AmXm¡ Xe©Z-_wÞV§ d«V{_V:, gm_m{`H§$ àmofY:;
Ë`mJü¡d g{MÎmdñVw{Z {Xdm,-^º§$ VWm ~«÷ M&
Zm@aå^mo Z n[aJ«hmo@ZZw_{V:, Zmo{Ôï>_oH$mXe-;
ñWmZmZr{V J¥{hd«Vo ì`g{ZVm,-Ë`mJñVXmÚ: ñ_¥V:&&14&&
10 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

{Z‘©b g嶽Xe©Z • d«V, gm‘m{¶H$ Aé àmofYmondmg&


g{MÎm dñVw H$m ˶mJ, {Xdg ‘| ^moOZ Ed§ ~«÷-[dbmg&&
Amaå^-n[aJ«h-AZw‘{V ˶mJ, CÔo{eH$ ^moOZ H$m ^r ˶mJ&
¶o ½¶mah ñWmZ J«hU Ho$, nyd© gá ì¶gZm| H$m ˶mJ&&
AW© • g~go nhbo Ordm{X nXmWm] _| e§H$m{X Xmofa{hV lÕmZê$n gå`½Xe©Z H$m
YmaU H$aZm, nhbr Xe©Z à{V_m h¡& Aqhgm{X nm±M AUwd«V, {X½d«Vm{X VrZ JwUd«V Am¡a
XoemdH$m{eH$m{X Mma {ejmd«V; Bg àH$ma {Og_| ~mah d«V YmaU H$aZm, Xÿgar d«V à{V_m
h¡& VrZm| H$mbm| _| g_Vmnyd©H$ `moJ YmaU H$aZm, Vrgar gm_m{`H$ à{V_m h¡& Aï>_r Am{X
Mmam| ndm] _| Amaå^a{hV Cndmg H$aZm, Mm¡Wr àmofYmondmg à{V_m h¡& g{MÎm dñVwAm| H$m
^moJ Z H$aZm, nm±Mdr§ g{MÎmË`mJ à{V_m h¡& am{Ì^moOZ H$m gd©Wm ˶mJ H$aZm, N>R>r
am{Ì^w{º$Ë`mJ à{V_m h¡&
AmOÝ_ ñd-ór VWm na-ór XmoZm| H$m Ë`mJ H$aZm, gmVdt ~«÷M`© à{V_m h¡&
{H$gr àH$ma YZm{X H$m CnmO©Z Z H$aZm, AmR>dt Amaå^Ë`mJ à{V_m h¡& YZ-YmÝ` Xmgr-
Xmgm{X H$m Ë`mJ H$aZm, Zd_t n[aJ«hË`mJ à{V_m h¡&
Ka Ho$ H$m_m| _| Am¡a ì`mnma _| "Eogm H$aZm Mm{hE, Eogm Zht H$aZm Mm{hE' BË`m{X
AZw_{V H$m Z XoZm, Xedt AZw_{VË`mJ à{V_m h¡& Ohm± na AnZo CÔoí` go ^moOZ Z
~Zm`m J`m hmo; Eogo J¥hñWm| Ho$ Ka _| _m¡Z g{hV {^jmd¥{Îmnyd©H$ Amhma H$aZm, ½`mahdt
C{Ôï>Ë`mJ à{V_m h¡&
Bg àH$ma `o ½`mah d«V (à{V_m) lmdH$m| Ho$ hmoVo h¢& BZ g~ d«Vm| _| ^r gd© àW_
gá ì`gZm| H$m Ë`mJ Adí` H$a XoZm Mm{hE Š`m|{H$ ì`gZm| H$m Ë`mJ {H$`o [~Zm EH$ ^r
à{V_m YmaU Zht H$s Om gH$Vr h¡&
15. d«V-J«hU go nyd© gá ì¶gZ H$m ˶mJ Amdí¶H$
`Ëàmoº§$ à{V_m{^am{^a{^Vmo, {dñVm[a{^: gy[a{^:;
kmVì`§ VXþnmgH$m@Ü``ZVmo, Jo{hd«V§ {dñVamV²&
VÌm{n ì`gZmoÁPZ§ `{X VXß`mgyÍ`Vo@Ì¡d `V²;
VÝ_yb: gH$b: gVm§ d«V{d{Y:, `m{V à{Vð>m§ nam_²&&15&&
AmMm¶m] Zo à{V‘m{XH$ H$m, {H$¶m ~hþV {dñV¥V dU©Z&
CnmgH$mܶ¶Zm{X J«ÝWm| go, OmZmo lmdH$-d«V-{ddaU&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 11

ì¶gZ-˶mJ ^r dhm± H$hm h¡, Am¡a ¶hm± ^r H$a| H$WZ&


³¶m|{H$ Bgr go gËnwéfm| H$s, d«V-{d{Y àmá H$ao gå‘mZ&&
AW© • lr g_ÝV^Ð Am{X ~‹S>o-~‹S>o AmMm`m] Zo ½`mah à{V_m Am¡a J¥hñWm| Ho$ d«V
Am{X H$m AË`ÝV {dñVma Ho$ gmW dU©Z, AnZo-AnZo J«ÝWm| _| {H$`m h¡; Bg{bE
CnmgH$mÜ``Z Am{X J«ÝWm| go BZH$m ñdê$n {dñVma go OmZZm Mm{hE& CÝht AmMm`m] Zo
OwAm IobZm, _Ú-nmZ H$aZm, _m§g ImZm Am{X gmV ì`gZm| H$m ^br^m±{V ñdê$n {XIm
H$a, CZHo$ Ë`mJ H$s AÀN>r Vah {d{Y ~VbmB© h¡& Bg J«ÝW _| ^r CZ gá ì`gZm| Ho$
Ë`mJ H$m dU©Z {H$`m OmEJm Š`m|{H$ gá ì`gZm| Ho$ Ë`mJ go hr g‚mZm| H$s d«V-{d{Y
AË`ÝV à{Vð>m H$mo àmá H$aVr h¡, ì`gZm| Ho$ Ë`mJ {~Zm Zht&
16. gá ì¶gZm| Ho$ Zm‘ Ed§ CZHo$ ˶mJ H$s àoaUm
AZwïw>^²
ÚyV-_m§g-gwam-doí`m@@IoQ>-Mm¡`-© nam“Zm:&
_hmnmnm{Z gáo{V, ì`gZm{Z Ë`OoX² ~wY:&&16&&
OwAm ‘m§g ‘{Xam doí¶m, AmIoQ> Mm¡¶© naZmar g§J&
gá ì¶gZ ¶o ‘hmnmn h¢, BZH$m ˶mJ H$a| ~wYOZ&&
AW© • 1) OwAm IobZm, 2) _m§g ImZm, 3) _ÚnmZ H$aZm, 4) doí`m Ho$ gmW
gå~ÝY aIZm, 5) {eH$ma IobZm, 6) Mmoar H$aZm, 7) naór H$m godZ H$aZm • `o gmV
ì`gZ h¢& ~w{Õ‘mZm| H$mo BZ gmVm| ì`gZm| H$m Ë`mJ Adí` H$aZm Mm{hE&
17. ÚyV (OwAm) Zm_H$ ì`gZ H$m {ZfoY
_m{bZr
^wdZ{_X_H$sV}üm¡`©-doí`m{X-gd©-;
ì`gZn{Vaeofmn{Þ{Y: nmn~rO_²&
{df_-ZaH$-_mJ}îdJ«`m`r{V _Ëdm;
H$ Bh {deX~w{ÕÚy©V_“rH$amo{V&&17&&
{Ì^wdZ ‘| An¶e H$m Ka h¡, g~ ì¶gZm| H$m ñdm‘r h¡&
Omo g‘ñV Amn{Îm-{ZHo$VZ, gH$b nmn-CËnmXH$ h¡&&
ZaH$m{XH$ XþJ©{V¶m| ‘|, bo OmZo dmbm ¶hr Aao!&
‘hm {ZH¥$ï> ÚyV-H«$s‹S>m H$mo, H$hmo H$m¡Z ~wY AnZm¶o?&&
12 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

AW© • Omo g_ñV AnH$s{V©`m| H$m Ka h¡ AWm©V² {OgH$mo IobZo go g§gma _|


AH$s{V© hr \¡$bVr h¡; Omo Mmoar, doí`m-J_Z Am{X eof ì`gZm| H$m ñdm_r h¡ (AWm©V²
{Og àH$ma amOm Ho$ AmYrZ _ÝÌr Am{X hþAm H$aVo h¢; Cgr àH$ma OwAm Ho$ AmYrZ
eof g_ñV ì`gZ h¢) Omo g_ñV Amn{Îm`m| H$m Ka h¡; {OgHo$ gå~ÝY go {ZaÝVa
nmn H$s hr CËn{Îm hmoVr ahVr h¡ VWm Omo g_ñV ZaH$m{X ImoQ>r J{V`m| H$m _mJ© ~VbmZo
dmbm h¡ • Eogo gd©Wm {ZH¥$ï> "OwAm' Zm_H$ ì`gZ H$mo H$m¡Z ~w{Õ_mZ A§JrH$ma H$a gH$Vm
h¡? AWm©V² H$moB© Zht&
18. g^r ì¶gZm| ‘| OwAm IobZm hr ‘w»¶ ì¶gZ
emXÿ©b{dH«$s{S>V
Šdm@H$s{V©, Šd X[aÐVm, Šd {dnX:, Šd H«$moYbmo^mX`:;
Mm¡`m©{Xì`gZ§ Šd M, Šd ZaHo$, Xþ:I§ _¥VmZm§ Z¥Um_²&
MoVíMoX²Jwé_mohVmo Z a_Vo, ÚyVo dXÝË`wÞV-;
àkm `X²^w{d XþU©`ofw {Z{IboîdoVÕþ[a ñ_`©Vo&&18&&
‘moh-e‘Z H$a OwAm Z Iob§o, Vmo {’$a An¶e Zqh hmodo&
H$hm± H«$moY-bmo^m{X {dn{Îm, Aݶ ì¶gZ ^r H$hm± ah|?&&
ZaH$m{XH$ ‘| Z‘Z Z hmodo, ³¶m|{H$ g^r ì¶gZm| H$m ‘yb&
OwAm ì¶gZ hr H$hm AV: g~, ~wYOZ hmo§ Bggo à{VHy$b&&
AW© • Bg OwAm Ho$ {df` _| JUYam{X H$m `h H$WZ h¡ {H$ _moh Ho$ CX` go _Zwî`
H$s OwAm _| àd¥{Îm hmoVr h¡& `{X _moh H$m Cne_ hmoZo na _Zwî` H$s OwAm IobZo _| àd¥{Îm Z
hmodo Vmo g§gma _| BgH$s AnH$s{V© H$Xm{n Zht \¡$b gH$Vr h¡, Z `h X[aÐr hr ~Z gH$Vm h¡,
Z BgH$mo H$moB© àH$ma H$s {dn{Îm Koa gH$Vr h¡, BgH$mo H«$moY-bmo^m{X H$s CËn{Îm ^r H$Xm{n
Zht hmo gH$Vr, Mmoar Am{X ì`gZ ^r BgH$m Hw$N> Zht H$a gH$Vo Am¡a _aZo na `h ZaH$m{X
J{V`m| H$s doXZm H$m AZw^d ^r Zht H$aVm Š`m|{H$ g_ñV ì`gZm| _| OwAm hr _w»` H$hm
J`m h¡; Bg{bE g‚mZm| H$mo Bg OwAm go AnZr àd¥{Îm H$mo Adí` hQ>m boZm Mm{hE&
19. ‘m§g ì`gZ H$m {ZfoY
ò½Yam
dr^Ëgw àm{UKmVmoØd_ew{M H¥${_,-ñWmZ_íbm¿`_yb§;
hñVoZm@úUm{n eŠ`§, `{Xh Z _hVm§, ñn¥ïw>_mbmo{H$Vw§ M&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 13

VÝ_m§g§ ^ú`_oVÛMZ_{n gVm§, J{h©V§ `ñ` gmjmV²;


nmn§ Vñ`mÌ nwg
§ mo, ^w{d ^d{V {H$`ËH$m J{Vdm© Z {dÙ:&&19&&
Vrd« K¥Um CËnÞ H$ao dh, àm{U-KmV go Omo CËnÞ&
H¥${‘-ñWmZ Aé ‘hm Aew{M‘¶, {ZÝXZr¶ ‘mZ| g‚mZ&&
Ny>Zo ¶mo½¶ Z, XoI gH|$ Zqh, ‘m§g eãX Zqh gwZZo ¶mo½¶&
^jU H$aZo dmbo H$s Zqh, OmZ| ³¶m J{V hmoZo ¶mo½¶?&&
AW© • XoIVo hr Omo _Zwî`m| H$mo à~b K¥Um H$m CËnÞ H$aZo dmbm h¡, {OgH$s
CËn{Îm, XrZ àm{U`m| H$mo _maZo na hmoVr h¡, Omo An{dÌ h¡, ZmZm àH$ma Ho$ Ñ{ï>JmoMa Ordm|
H$m Omo ñWmZ h¡; {OgH$s g_ñV g‚mZ nwéf {ZÝXm H$aVo h¢, {OgH$mo Bg g§gma _| g‚mZ
nwéf Z hmW go Ny> hr gH$Vo h¡§, Z Am±I go XoI hr gH$Vo h¢ Am¡a "_m§g ImZo `mo½` h¡'•
`h dMZ ^r g‚mZm| H$mo à~b K¥Um H$m CËnÞ H$aZo dmbm h¡ • Eogo gd©Wm AnmdZ _m§g
H$mo Omo gmjmV² ImVm h¡; CgHo$ gå~ÝY ‘| AmMm`© H$hVo h¢ {H$ h_ Zht OmZ gH$Vo, Cg
_Zwî` H$mo g§gma _| {H$VZo nmnm| H$m g§M` hmoVm h¡? VWm CgH$s H$m¡Z-gr J{V hmoVr h¡?
20. ‘m§g^jU H$aZodmbm| H$s {ZÝXm
{eI[aUr
JVmo kmVo: H$píMX², ~{ha{n Z `Úo{V ghgm;
{eamo hËdm hËdm, H$bw{fV_Zm amo{X{V OZ:&
naofm_wËH¥$Ë`, àH${Q>V_wI§ ImX{V nb§;
H$bo ao! {Z{d©ÊUm, d`{_h^d{ƒÌM[aV¡:&&20&&
H$moB© n[aOZ XoemÝVa, OmH$a ¶{X erK« Zht AmE±&
Vmo A{Zï> {MÝVdZ H$a|, ‘mWm Hy$Q>-Hy$Q> amoE±&&
{H$ÝVw Aݶ Ordm| H$m ‘m§g, ^Io na boe Z b{‚mV hmo&
ao H${b! Voao {d{dY M[aÌm|, go ¶h {MÎm {daº$ Ahmo!&&
AW© • `{X H$moB© AnZm ^mB©-{nVm-nwÌ Am{X X¡d`moJ go "_aZm Vmo Xÿa', ~mha ^r
Mbm OmE Am¡a dh OëXr bm¡Q> H$a Z AmE Vmo _Zwî` {ea Hy$Q>-Hy$Q> H$a amoVm h¡ VWm ZmZm
àH$ma Ho$ _Z _| ~wao ^mdm| H$m {MÝVdZ H$aVm h¡; {H$ÝVw AnZo Hw$Qw>på~`m| go {^Þ Xÿgao Ordmo§
Ho$ _m§g H$mo CnmQ>-CnmQ> H$a ImVm h¡ VWm boe_mÌ ^r b‚mm Zht H$aVm h¡; Bg[bE
14 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

AmMm`© H$hVo h¢, "Aao H${bH$mb! Voao ZmZm àH$ma Ho$ M[aÌm| go h_ gd©Wm {daº$ h¢ AWm©V²
Voao M[aÌm| H$m h_| nVm ^r Zht bJ gH$Vm h¡&'
21. ‘{XamnmZ H$m {ZfoY
_m{bZr
gH$bnwéfY_©,-^«§eH$m`©ÌOÝ_-;
Ý`{YH$_{YH$_J«o `Ëna§ Xþ:IhoVw:&
VX{n `{X Z _Ú§, Ë`Á`Vo ~w{Õ_{Ø:;
ñd{hV{_h {H$_Ý`V², H$_© Y_m©` H$m`©_&² &21&&
OZ‘-OZ‘ Xþ:I XoZo dmbr, Y‘© ‘yb go Zï> H$ao&
Vmo ^r ~w{YYa VO¢ Z ‘{Xam, AnZm {hV {’$a H¡$go H$a|?&&
AW© • `h _{Xam, Bg OÝ_ _| Cgo nrZo dmbo g_ñV àm{U`m| Ho$ Y_© H$mo _yb go
ImoZo dmbr h¡ VWm nabmoH$ _| AË`ÝV Vrd« ZmZm àH$ma Ho$ ZaH$m| Ho$ Xþ:Im| H$mo XoZo dmbr
h¡ • Eogm hmoZo na ^r `{X {dÛmZ² _{Xam nrZm Z N>mS‹o >| Vmo g_P boZm Mm{hE {H$ CZ _Zwî`m|
Ho$ Ûmam AnZo {hVH$mar Y_© Ho$ {bE H$moB© ^r CËH¥$ï> H$m`© Zht ~Z gH$Vm Š`m|{H$ ì`gZr
Hw$N> ^r CÎm_ H$m`© Zht H$a gH$Vo h¢&
22. ‘ÚnmZ g‘ñV ImoQ>r MoîQ>mAm| H$m H$maU
_ÝXmH«$mÝVm
AmñVm_oVÚ{Xh OZZt, dëb^m§ _Ý`_mZm;
{ZÝÚmüoï>m, {dXY{V OZm, {Zónm: nrV_Úm:&
VÌm@{YŠ`§, n{W {Zn{VVm, `pËH$aËgma_o`mX²;
dŠÌo _yÌ,§ _Ywa_Ywa,§ ^mf_mUm: {n~pÝV&&22&&
³¶m AmíM¶© {H$ ‘{Xam nrH$a, ‘mVm H$mo nËZr ‘mZ|&
hmo {Zb©‚m Zam| ‘| {d{dY, ^m±{V Ho$ ImoQ>o H$m¶© H$a|&&
{H$ÝVw A{YH$ AmíM¶© {H$ O~ do, ‘maJ ‘| hr {Ja OmVo&
Hw$Îmo ‘yV| ‘wI ‘| na do, ‘Ywa-‘Ywa H$h nr OmVo&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ _{Xam Ho$ nrZo dmbo _Zwî`, `{X {Zb©ÁO hmoH$a AnZr
_mVm H$mo ñÌr _mZo§ VWm CgHo$ gmW ZmZm àH$ma H$s ImoQ>r MoîQ>mE± H$a| Vmo `h ~mV Vmo Hw$N>
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 15

^r Zht, {H$ÝVw g~go ~‹S> r ~mV Vmo `h h¡ {H$ _Ú Ho$ Zeo _| AmH$a, O~ do _mJ© _| {Ja
OmVo h¢ VWm {Og g_` CZHo$ _wI _| Hw$Îmo _yVVo h¢, V~ ^r do CgH$mo _Ywa•_Ywa H$hVo
hþE VËH$mb Cgo JQ>H$ OmVo h¢&
^mdmW© • Omo _Zwî`, _ÚnmZ H$aVo h¢; do g_ñV ImoQ>r MoîQ>mE± H$aVo h¢, CZH$s ~war
hmbV hmoVr h¡ Am¡a CZH$mo {H$gr àH$ma {hV H$m _mJ© ^r Zht gyPVm; Bg{bE {dÛmZm| H$mo
Bg {ZH¥$îQ> _Ú go OwXm hr ahZm Mm{hE&
23. doí¶m-godZ ì¶gZ H$m {ZfoY
emXÿ©b{dH«$s{S>V
`m… ImXpÝV nb§ {n~pÝV M gwam§, OënpÝV {_Ï`mdM…;
pñZøpÝV Ы{dUmW©_od {dXYË`W©à{VîR>mj{V_²&
ZrMmZm_{n XÿadH«$_Zg…, nmnmpË_H$m… Hw$d©Vo;
bmbmnmZ_h{Z©e§ Z ZaH§$, doí`m§ {dhm`m@na_²&&23&&
‘Ú-‘m§g H$m godZ H$aVr, Am¡a PyR> hr H$ho§ dMZ&
YZ Ho$ {bE ào‘ {XIbmVr, Zï> H$ao Omo ¶e Aé YZ&&
Omo A˶ÝV nm{nZr ZrM - ‘Zwî¶mo§ H$s ^r nrVr bma&
Aao! PyR> h¡ Bggo ~‹T> H$a, Aݶ ZaH$ Bg bmoH$ ‘±Pma&&
AW© • Omo gXm _m§g ImVr h¢, Omo {ZaÝVa _ÚnmZ H$aVr h¢, {OZH$mo PyR> ~mobZo
_| A§e_mÌ ^r g§H$moM Zht hmoVm, {OZH$m ñZoh {df`r _Zwî`m| Ho$ gmW Ho$db YZ Ho$ {bE
hr h¡ Am¡a Omo Ðì` (YZ) VWm à{VîR>m H$mo _yb go C‹S>mZo dmbr h¢ AWm©V² doí`m Ho$ gmW
g§`moJ H$aZo go YZ VWm à{VîR>m XmoZm| {H$Zmam H$a OmVo h¢, {OZHo$ {MÎm _| gXm N>b-H$nQ>
Am¡a XJm~mOr hr ahVr h¡, Omo AË`ÝV nm{nZr h¡ VWm Omo YZ Ho$ bmo^ ‘|o AË`ÝV ZrM
Yrda-M_ma-MmÊS>mb Am{X H$s bma H$m ^r {ZaÝVa nmZ H$aVr h¢ • Eogr doí`mAm| go
AÝ` Xÿgam ZaH$ g§gma _| h¡? • `h ~mV gd©Wm PyR> h¡&
^mdmW© • doí`m hr ZaH$ h¡, ZaH$ H$m Ûma h¡&
24. doí¶m H$s A˶ÝV {ZÝXZr¶ Xem
Am¶m©
aOH${ebmgÑímr{^…, Hw$Hw$© aH$n©ag_mZM[aVm{^…&
J{UH$m{^`©{X g“…, H¥$V{_h nabmoH$dmVm©{^…&&24&&
16 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

Ymo~r H$s {ebm-gX¥e Omo, ídmZ hoVw H§$H$mb Ahmo!&


doí¶m g§J a‘Zo dmbo Ho$, Zï> hþE h¢ XmoZmo§ bmoH$&&
AW© • Omo doí`m, Ymo~r Ho$ H$n‹S>o nN>rQ>Zo H$s {ebm Ho$ g_mZ h¡ AWm©V² {Og àH$ma
{ebm na g_ñV àH$ma Ho$ H$n‹S>o bmH$a nN>rQ>o OmVo h¡§; Cgr àH$ma Bg doí`m Ho$ gmW ^r
g_ñV {ZH¥$îQ> go {ZH¥$îQ> Om{V Ho$ _Zwî` AmH$a a_U H$aVo h¢& AWdm BgH$m Xygam
Ame` `h ^r h¡ {H$ {Og àH$ma {ebm na g_ñV àH$ma Ho$ H$n‹S>m| Ho$ _¡b H$m g§M` hmoVm
h¡, Cgr àH$ma doí`mê$nr {ebm na ^r ZmZm Om{V`m| Ho$ _Zwî`m| Ho$ dr`©ê$nr _¡b H$m g_yh
BH$Q²>R>m hmoVm h¡& Omo doí`m, Hw$Îmm| Ho$ {bE H$nmb Ho$ g_mZ h¡ AWm©V² {Og àH$ma _ao hþE
_Zwî` Ho$ H$nmb na b‹S> V• o b‹S> Vo ZmZm àH$ma Ho$ Hw$Îmo BH$Q²>R>m hmoVo h¢, Cgr n«H$ma Bg doí`m
na ^r ZmZm Om{V`m| Ho$ _Zwî` AmH$a QyQ>Vo h¡§ VWm ZmZm àH$ma go nañna _| H$bh H$aVo
h¢; Bg{bE Eogr {ZH¥$îQ> doí`mAm| Ho$ gmW `{X H$moB© nwéf gå~ÝY aIo Vmo g_P boZm
Mm{hE {H$ CgH$m nabmoH$ ZîQ> hmo MwH$m h¡&
^mdmW© • Omo _Zwî`, doí`mAm| Ho$ gmW gå~ÝY aIVo h¢, CZHo$ BhbmoH$ VWm
nabmoH$ XmoZm| gd©Wm {~J‹S> OmVo h¢&
25. {eH$ma ì¶gZ H$m {ZfoY
ò½Yam
`m XþX}h¡H${dÎmm, dZ_{Ydg{V, ÌmV¥gå~ÝYhrZm;
^r{V`©ñ`m§ ñd^mdmV², AeZY¥VV¥Um, Zm@namY§ H$amo{V&
dÜ`mb§ gm{n `pñ_Z², ZZw_J ¥ d{ZVm,-_m§g{nÊS>ñ` bmo^mV²;
AmIoQ>@o pñ_Z² aVmZm{_h{H$_w Z {H$_Ý`Ì Zmo `{Ûê$n_²&&25&&
Xoh ‘mÌ hr YZ h¡ dZ ‘|, dgVr ajH$ Zqh H$moB©&
V¥U-^jr ^¶^rV ñd^mdr, Zqh AnamY H$ao H$moB©&&
‘m§g-{nÊS> Ho$ bmo^r VWm, {eH$mar CgH$m KmV H$a|&
amoJ-emoH$ Bg ^d ‘| hmo Aé, ZaH$m{XH$ ‘| Xþ:I ^moJ&| &
AW© • {Og {~Mmar _¥Jr Ho$ nmg Xoh Ho$ {gdm` Xÿgam H$moB© YZ Zht h¡, Omo gXm
dZ _| hr ^«_U H$aVr ahVr h¡, {OgH$m H$moB© ^r ajm H$aZo dmbm Zhr§ h¡, {OgH$mo ñd^md
go hr ^` bJVm h¡, Omo Ho$db V¥U H$mo hr ImZo dmbr h¡ Am¡a Omo {H$gr H$m boe _mÌ ^r
AnamY Zht H$aVr • Eogr XrZ _¥Jr H$mo, Omo Ho$db _m§g Ho$ Qw>H$‹S>o Ho$ bmo^r VWm {eH$ma-
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 17

ào_r {~Zm H$maU _maVo h¢, CZH$mo Bg bmoH$ _| VWm nabmoH$ _| ZmZm àH$ma Ho$ {déÕ H$m`m]
H$m gm_Zm H$aZm n‹S>Vm h¡ AWm©V² Bg bmoH$ _| Vmo do XþîQ> nwéf, amoJ-emoH$ Am{X Xþ…Imo§ H$m
AZw^d H$aVo h¢ VWm nabmoH$ _| ^r CZH$mo ZaH$ OmZm n‹S> Vm h¡&
26. {eH$ma ‘| AmZÝX ‘mZZm A˶ÝV {ZÝXZr¶
_m{bZr
VZwa{n `{X b½Zm, H$s{Q>H$m ñ`mÀN>arao;
^d{V VabMjw:, ì`mHw$bmo `… g bmoH$…&
H$W{_h _¥J`mám,-ZÝX_wËImV eñÌmo;
_¥J_H¥$V{dH$ma§, kmVXþ…Imo@{n hpÝV&&26&&
VZ ‘| {H$[#mV² H$s‹S>m H$mQ>o, Am±gy Amd| ì¶mHw$b hmo&
Xþ:I OmZo na Iwe hmoH$a, newKmV H$a| Vmo AMaO hmo&&
AW© • AmMm`© _hmamO H$hVo h¢ {H$ Omo _Zwî`, eara na {H$gr àH$ma H$s‹S>r Am{X
go gå~ÝY hmo OmZo na hr AYra hmoH$a, Ohm±-Vhm± XoIZo bJ OmVm h¡ AWm©V² CgH$mo dh
MtQ>r Am{X H$m gå~ÝY hr nr‹S>m H$mo n¡Xm H$aZo dmbm hmo OmVm h¡ VWm Omo Xþ…I H$mo ^br^m±{V
OmZZo dmbm h¡ • Eogm _Zwî` ^r {eH$ma _| AmZÝX _mZ H$a, {ZanamY XrZ _¥Jmo§ H$mo h{W`ma
CR>m H$a _maVm h¡ • `h ~‹S> m AmíM`© h¡&
^mdmW© • {~Zm OmZo {H$gr H$m`© H$mo H$aZo _| AmíM`© Zht, {H$ÝVw Omo ^br^m±{V
AnZo VWm na Ho$ Xþ…I H$mo OmZ H$a ^r Eogm Xþï> H$m_ H$aVm h¡, CgHo$ {bE AmíM`© h¡&
27. Mmoar ì¶gZ H$m {ZfoY
emXÿ©b{dH«$s{S>V
`mo `oZ¡d hV… g V§ {h ~hwemo, hÝË`od `¡d©[#mVmo;
ZyZ§ d#m`Vo g VmZ{n ^¥e,§ OÝ_mÝVao@ß`Ì M&
ñÌr~mbm{XOZmX{n ñ\w$Q>{_X§, emñÌmX{n ly`Vo;
{ZË`§ d#mZqhgZmoÁPZ{dYm¡, bmoH$m… Hw$Vmo _wøVo&&27&&
Omo {OgH$mo ‘mao dh Cggo, ‘mam OmVm ~maå~ma&
Omo {OgH$mo R>JVm Cggo hr, R>Jm OmE dh ~maå~ma&&
emñÌm| go ¶h ~mV OmZVo, {H$ÝVw ~‹S>m AmíM¶© Aao!&
‘y‹T> OJV² ¶h AݶOZm| H$mo, gXm R>Jo ¶m àmU hao&&
18 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

AW© • ñÌr ~mbH Am{X Ho$ ‘mܶ‘ go VWm emñÌ go O~ `h ~mV ^br^m±{V
_mby_ hmoVr h¡ {H$ Omo n«mUr, Bg OÝ_ _| EH$ ~ma ^r Xÿgao àmUr H$mo _maVm h¡, dh Xÿgao
OÝ_m| _| Am¡a Bgr OÝ‘ ‘| ^r Cg _ao hþE àmUr go AZÝV ~ma _mam OmVm h¡& Omo _Zwî`,
Bg OÝ_ _| EH$ ~ma ^r Xÿgaoo àmUr H$mo R>JVm h¡, dh Xÿgao OÝ_m| _| Am¡a Bgr OÝ‘ ‘|
^r ~ma-~ma Cgr R>Jo hþE àmUr go R>Jm`m OmVm h¡& {\$a ^r ho bmoH$! Vy Xÿgao Ho$ R>JZo, _maZo
Am{X _| {XZ-amV bJm ahVm h¡, Vy CZ {H«$¶mAm| H$mo N>mo‹S>Zo ‘| ³¶m| g§H$moM H$aVm h¡? •
`h ~‹S>o AmíM`© H$s ~mV h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Mm{hE {H$ do Eogo AZW© Ho$ H$aZo dmbo
Xÿgao Ho$ _maZo, R>JZo Am{X _| AnZo {MÎm H$mo Z bJmdo§&
28. Xÿgao H$mo R>JZm ^r CgH$s qhgm H$aZo Ho$ g‘mZ
AWm©Xm¡ àMwaàn#maMZ¡:, ¶o d#m`ÝVo namZ²;
ZyZ§ Vo ZaH§$ d«OpÝV nwaV…, nmnd«OmXÝ`V…&
n«mUm… n«m{Ufw V{Þ~ÝYZV`m, {VîR>pÝV ZîQ>o YZo;
`mdmZ² Xþ:I^amo Zao Z _aUo, Vmdm{Zh àm`e:&&28&&
Omo Za N>b-àn§M Am{X go, gXm Xÿgam| H$mo R>JVo&
Aݶ nm{n¶m| go ^r nhbo, do hr ZaH$m| ‘| OmVo&&
àmUm| ‘o§ YZ-àmU ‘w»¶ h¡, dhr Zï> O~ hmo OmVm&
Aao! ‘¥Ë¶w Ho$ Xþ:I go Á¶mXm, Xþ:I YZ OmZo na hmoVm&&
AW© • Omo XþîQ> _Zwî`, ZmZm àH$ma Ho$ N>b-H$nQ>, XJm~mOr go Xÿgao _Zwî`m| H$mo
YZ Am{X Ho$ {bE R>JVo h¡§, CZH$mo Xÿgao nmnrOZm| go n{hbo hr ZaH$ OmZm n‹S>Vm h¡ Š`m|{H$
"YZ§ d¡ àmUm…' • Bg Zr{V Ho$ AZwgma _Zwî`mo§ Ho$ YZ hr àmU h¡;§ `{X {H$gr ar{V go CZH$m
YZ ZîQ> hmo OmE Vmo CZH$mo BVZm à~b Xþ…I hmoVm h¡ {H$ {OVZm CZH$mo _aVo g_` ^r Zhr§
hmoVm; Bg{bE n«m{U`m| H$mo Mm{hE {H$ do Xÿgao Ho$ àmUñdê$n YZ H$mo H$Xm{n haU Z H$a|
VWm Z haU H$aZo H$m à`ËZ H$a|&
29. na-ñÌr-godZ ì¶gZ H$m {ZfoY
emXÿ©b{dH«$s{S>V
{MÝVmì`mHw$bVm^`ma{V_{V, - ^«§em{VXmh^«_-;
jwÎm¥îUmh{VamoJXþ…I_aUmÝ`oVmÝ`hmo AmgVm_²&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 19

`mÝ`Ì¡d nam“Zm{hV_Vo:, VX²^y[a Xþ…I§ {Ma§;


íd^o« ^m{d `Xp½ZXr{nVdnw:,bmohm“>Zm{b“>ZmV²&&29&&
{MÝVm ì¶mHw$bVm ^¶ Ed§, ~w{Õ-^«ï> ^«‘ XohmVmn&
jwYm-V¥fm Aé OÝ‘-‘aU, amoJm{X Xþ:I XoVo ~hþ Vmn&&
Bggo A{YH$ Xþ:I {Ma ^moJo, Omo H$aVm naZmar-g§J&
ZaH$m| ‘| {’$a dh H$aVm h¡, Vá bm¡h-dnw Am{b§JZ&&
AW© • Omo _Zwî`, na-ñÌr H$m godZ H$aZo dmbo h¢, CZH$mo Bgr bmoH$ _| Omo {MÝVm,
ì`mHw$bVm, ^`, Ûof, ~w{Õ H$m ^«îQ>nZm, eara H$m Xmh, ^yI-ß`mg, amoJ, OÝ_-
_aUm{XH$ Xw…I hmoVo h¢, do H$moB© A{YH$ Xþ…I Zht; {H$ÝVw {Og g_` CZ nañÌr-godr
_Zwî`m| H$mo ZaH$ _| OmZm n‹S>Vm h¡ VWm dhm± na, O~ CZH$mo nañÌr H$s OJh bmoho H$s
nwVbr go AmqbJZ H$aZm n‹S>Vm h¡, V~ CZH$mo A{YH$ Xþ…I hmoVm h¡&
^mdmW© • Omo _Zwî`, na-ñÌr-godr h¡,§ CZH$mo {ZaÝVa AZoH$ àH$ma H$s {MÝVmE±
bJr ahVr h¢& Cg ñÌr go _¢ H¡$go {_by±? H¡$go CgH$mo àgÞ H$ê±$? Bg àH$ma {ZaÝVa
CZH$mo AmHw$bVm ~Zr ahVr h¡& H$moB© h_| g§^moJ H$aVo XoI Z bodo, H$moB© _ma Z Xodo;
Bg àH$ma CZH$mo gXm ^` ^r bJm ahVm h¡& na-ñÌr-godZ H$aZo dmbo _Zwî` H$s {H$gr
Ho$ gmW àr{V ^r Zht hmoVr, g~Ho$ gmW Ûof hr ahVm h¡& na-ñÌr godZ H$aZo dmbo
_Zwî` H$s ~w{Õ ^r äm«îQ> hmo OmVr h¡ Š`m|{H$ CgH$mo _mVm-~{hZ-nwÌr Am{X H$m Hw$N>
^r Ü`mZ Zht ahVm&
Omo _Zwî`, na-ñÌr Ho {dbmgr h¢; CZH$m eara gXm H$m_-Áda go gÝVßV ahVm
h¡& nañÌr-godr nwéfm| H$mo ^yI-ß`mg Am{X ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…I ^r AmH$a gVmVo ahVo
h¢& CZH$mo AZoH$ àH$ma Ho$ J_u Am{X àmUKmVH$ amoJm| H$m ^r gm_Zm H$aZm n‹S>Vm h¡& AZoH$
àH$ma Ho$ Xþ…I ^r CÝh| ^moJZo n‹S>Vo h¢ Am¡a AÝV _| do _a ^r OmVo h¢& `o Vmo Bg ^d Ho$
Xþ…I h¢, {H$ÝVw {Og g_` do na^d _| ZaH$ OmVo h¢, Cg g_` CZH$mo Ja_ H$s hwB© bmoho
H$s nwVbr go {MnH$m {X`m OmVm h¡ VWm H$hm OmVm h¡ {H$ {Og àH$ma Vw_Zo nyd©^d _| na-
ñÌr H$o gmW g§^moJ {H$`m Wm, d¡gr hr `h ñÌr h¡, BgHo$ gmW ^r d¡go hr g§^moJ H$amo, V~
CZH$mo Am¡a ^r A{YH$ Xþ…I hmoVm h¡& Bg{bE CÎm_ nwéfm| H$mo Mm{hE {H$ do {H$gr ^r na-
ñÌr gmW gå~ÝY Z aI|&
20 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

30. ñdßZ ‘| ^r naór-godZ H$mo {Y³H$ma!


{YH²$ VËnm¡éf_mgVm_Zw{MVm:, Vm ~wÕ`ñVo JwUm…;
_m ^ypÝ_Ìghm`gånX{n gm, VÁOÝ_ `mVw j`_²&
bmoH$mZm{_h `ofw gËgw ^d{V, ì`m_moh_wÐm§{H$V§§;
ñdßZo@{n {ñW{Vb”>ZmËnaYZ,-ñÌrfw àgŠV§ _Z…&&30&&
‘mohr hmoH$a Omo àmUr, H$aVo ‘¶m©Xm C„§KZ&
ñdßZ ‘mÌ ^r na-Zmar, naYZ ‘| a‘Vm {OZH$m ‘Z&&
Xÿa aho Eogr Hw$~w{Õ Aé, Cg nm¡éf H$mo h¡ {Y¸$ma&
Eogo JwU-gån{Îm Z{h§ hmod,o Zht {‘ÌOZ H$m ghH$ma&&
AW© • {Og nm¡éf Am{X Ho$ hmoZo na, AnZr pñW{V H$m Cëb§KZ H$a, _moh go ñdßZ
_| ^r nañÌr VWm naYZ _| _Zwî`m| H$m _Z AmgŠV hmo OmE • Eogo Cg nm¡éf H$mo {YŠH$ma
h¡ VWm dh AZw{MV ~w{Õ ^r Xÿa ahmo, do JwU ^r Zht Mm{hE Am¡a Eogo {_Ìm| H$s ghm`Vm
VWm gån{Îm H$s ^r Amdí`H$Vm Zhr§ h¡&
^mdmW© • OmJ¥V AdñWm H$s Vmo Š`m ~mV? {Og nm¡éf Am{X Ho$ hmoZo na _Zwî`m|
H$m {MÎm, ñdßZ _| ^r `{X na-ñÌr _| AmgŠV hmo OmE Vmo Eogo nm¡oéf Am{X H$s H$moB©
Amdí`H$Vm Zht; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo H$Xm{n na-ñÌr _| {MÎm Zht bJmZm Mm{hE&
31. OwAm Am{X IobZo go Zï> hmoZo dmbm| Ho$ CXmhaU
ÚyVmÕ_©gwV… nbm{Xh ~H$mo, _ÚmÚXmoZ©ÝXZm…;
Mmé… H$m_wH$`m _¥JmÝVH$V`m, g ~«÷XÎmmo Z¥n…&
Mm¡`©ËdmpÀN>d^y{VaÝ`d{ZVm,-XmofmÔemñ`mo hR>mV²;
EH¡$H$ì`gZm@hVm B{V OZm…, gd£Z© H$mo Zí`{V&&31&&
OwAm ‘m§g Aé ‘Ú-nmZ go, Y‘©amO ~H$ ¶XþZÝXZ&
‘¥J-H«$s‹S>m go ~«÷XÎm Z¥n, MméXÎm doí¶m-godZ&&
Mmoar go {ed^y{V nwamo{hV, na-Zmar go amdU Zï&
EH$ ì¶gZ-godZ go hmoV,o g~ go Zht H$m¡Z-gm H$ï?&&
AW© • OwAm IobZo go Vmo `w{YpîR>a Zm_H$ amOm amÁ` go ^«îQ> hþE, CZH$mo ZmZm
àH$ma Ho$ Xþ…I CR>mZo n‹S>o& _m§g^jU go ~H$ Zm_ H$m amOm amÁ` go ^«îQ> hþAm, AÝV
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 21

_| ZaH$ J`m& _Ú nrZo go `Xþd§er amOm Ho$ nwÌ ZîQ> hþE& doí`m Ho$ godZ go MméXÎm
goR> X[aÐmdñWm H$mo àmá hþE VWm Am¡a ^r ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Imo§ H$m gm_Zm CZH$mo H$aZm
n‹S>m& {eH$ma H$s bmobwnVm go ~«÷XÎm Zm_ H$m amOm amÁ` go ^«îQ> hþAm VWm Cgo ZaH$
OmZm n‹S>m& Mmoar ì`gZ go {ed^y{V Zm_H$ nwamo{hV H$mo Jmo~a ImZm, gd© YZ haU hmo
OmZm Am{X ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Imo§ H$mo ghZ H$aZm n‹S>m VWm AÝV _| _ëb H$s _wpîQ> go
_a H$a ZaH$ OmZm n‹S>m& nañÌr-godZ go amdU H$mo AZoH$ Xw…I ^moJZo n‹S>o VWm _a
H$a ZaH$ OmZm n‹S>m&
AmMm`© H$hVo h¡| {H$ EH$-EH$ ì`gZ Ho$ godZ go O~ BZ _Zwî`m| H$s Eogr ~war Xem
hþB© VWm `o Zï> hþE; V~ Omo _Zwî`, BZ g^r ì`gZm| H$m godZ H$aZo dmbm hmo, dh Š`m|
Zht Zï> hmoJm? Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Mm{hE {H$ do {H$gr ^r ì`gZ Ho$ \$ÝXo _| Z n‹S>|&
32. gá ì¶gZm| Ho$ Abmdm Aݶ ì¶gZ
Am`m©
Z na{_`pÝV ^d{ÝV, ì`gZmÝ`namÊ`{n à^yVm{Z&
Ë`ŠËdm gËnW_nW,-àd¥Îm`… jwÐ~wÕrZm_²&&32&&
jwÐ-~w{Õ go loð> ‘mJ© H$mo, VO Hw$‘mJ© ‘| H$a§o J‘Z&
¶h àd¥{Îm ^r ì¶gZ Om{Z¶o, ‘mÌ Zht h¢ gá ì¶gZ&&
AW© • AmMm`© _hmamO Am¡a ^r CnXoe XoVo h¢ {H$ {OZ ì`gZm| H$m D$na H$WZ
{H$`m J`m h¡, do hr ì`gZ h¢ • Eogm Zht g_PZm Mm{hE, {H$ÝVw Am¡a ^r ì`gZ h¢& ì¶gZ
H$m VmËn¶© h¡ {H$ Aën~w{Õ {_Ï`mÑpîQ>`m| H$m loîR> _mJ© N>mo‹S> H$a {ZH¥$îQ> _mJ© _| àd¥Îm hmo
OmZm& Bg{bE Ordm| H$mo Mm{hE {H$ do ì`gZm| go ajm Ho$ {bE {ZH¥$îQ> _mJm] _| àd¥{Îm Z H$a|&
^mdmW© • ^md `h h¡ {H$ Omo AgV² àd¥{Îm`m±, _Zwî` H$mo gÝ_mJ© go ^«îQ> H$aVr h¢,
CZH$m Zm_ ì`gZ h¡& `o ì`gZ AZoH$ àH$ma Ho$ hmo gH$Vo h¢, CZ_| gmV à_wI h¢&
33. ì¶gZ hr àm{U¶m| Ho$ eÌw
emXÿ©b{dH«$s{S>V
gdm©{U ì`gZm{Z XþJ©{VnWm…, ñdJm©ndJm©J©bm…;
dO«m{U d«Vnd©Vofw {df_m…, g§gm[aUm§ eÌd…&
àmaå^o _Ywaofw nmH$H$Qw>Ho$îdoVofw gÕrYZ¡…;
H$V©ì`m Z _{V_©ZmJ{n {hV§, dm§N>{ØaÌmË_Z…&&33&&
22 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

g^r ì¶gZ h¢ XþJ{© V nW, Aé ñdJ©-‘moj Ho$ AdamoYH$&


na‘ eÌw h¢ g~ àmUr Ho$, ‘hmdO« h¢ d«V-nd©V&&
nhbo Vmo ¶o ‘Ywa bJ| na, ‘hmH$Qw>H$ h¡ BZH$m AÝV&
AV: Z {H${#mV² god| BZH$mo, AmË‘-{hV¡fr gV² Yr‘ÝV&&
AW© • {OZ _Zwî`m| H$s ~w{Õ {Z_©b h¡ VWm Omo AnZr AmË_m H$m {hV MmhVo h¢,
CZH$mo H$Xm{n ì`gZm| H$s Amoa Zht PwH$Zm Mm{hE Š`m|{H$ `o g_ñV ì`gZ, XþJ©{V H$mo bo
OmZo dmbo h¢, ñdJ©•_moj Ho$ à{V~ÝYH$ h¢, g_ñV d«Vm| H$mo Zme H$aZo dmbo h¢, Ordm| Ho$
na_ eÌw h¢& àmaå^ _| _Ywa hmoZo na ^r AÝV _| H$Qw>H$ h¢, Bg{bE BZgo ñdßZ _| ^r {hV
H$s Amem Zht H$aZm Mm{hE&
34. ì¶gZr nwéfm| H$s g§J{V H$m {ZfoY
dgÝV{VbH$m
{_Ï`mÑímm§, {dgÑímm§ M nWÀ`wVmZm§;
_m`m{dZm§, ì`g{ZZm§ M IbmË_Zm§ M&
g§J§ {d_w#mV ~wYm… Hw$éVmoÎm_mZm§;
JÝVw§ _{V:, `{X g_wÞV_mJ© Ed&&34&&
loð> ‘mJ© na MbZm hmo Vmo, H$amo loð> nwéfm| H$m g§J&
{‘϶mÑ{ï> ‘mJ©^«ï,> ì¶gZr Xþï>m| H$m VOmo Hw$g§J&&
AW© • ho ^ì` Ordmo§! `{X Vw_ CÎm_ _mJ© _| OmZm MmhVo hmo Vmo Vw_ H$Xm{n
{_Ï`mX¥pîQ>, {dnarV ~w{Õ, _mJ©^«îQ>, N>br, ì`gZr, XþîQ> Ordm| Ho$ gmW gå~ÝY _V H$amo&
`{X Vw_H$mo gå~ÝY hr H$aZm h¡ Vmo CÎm_ _Zwî`m| Ho$ gmW hr gå~ÝY aImo&
^mdmW© • O¡gr g§J{V H$s OmVr h¡, Cgr àH$ma Ho$ \$b H$s àm{á hmoVr h¡& `{X Vw_
{_Ï`mÑpîQ> Am{X XþîQ> nwéfm| Ho$ gmW g§J{V H$amoJo Vmo Vw_H$mo H$Xm{n CÎm_ _mJ© Am{X H$s
àm{á Zht hmo gH$Vr& `{X Vw_ CÎm_ _Zwî`m| H$s g§J{V H$amoJo Vmo Vw_H$mo ZmZm àH$ma Ho$ JwUm|
H$s Am¡a CÎm_ _mJ© H$s àm{á hmoJr& Bg{bE `{X Vw_ CÎm_ _mJ© H$s àm{á H$aZm MmhVo hmo
Vmo Vw_H$mo CÎm_ _Zwî`m| H$s hr g§J{V H$aZm Mm{hE&
35. Xþï> nwéfm| Ho$ {‘ï> dMZm| go gmdYmZ!
pñZ½Y¡a{n, ~«OV _m gh g“>_o{^…;
jwС… H$Xm{MX{n ní`V gf©nmUm_²&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 23

ñZohmo@{n, g§J{VH¥$V… IbVm{lVmZm§;


bmoH$ñ¶ nmV`{V {Z{íMV_lwZÌo mV²&&35&&
‘¥Xþ^mfr hmo Vmo ^r Xþï>m| go Z H$^r aIZm gå~ÝY&
gagm| Vob bJo {H${#mV² ^r, Vmo Zqh hmoVo Am±gy ~ÝX&&
AW© • `h {Z`_ h¡ {H$ Xþï> nwéf, O~ AnZm H$m_ {ZH$mbZm MmhVo h¢, V~ _rR>o
dMZm| go hr {ZH$mbVo h¢; {H$ÝVw AmMm`© Bg ~mV H$m CnXoe XoVo h¢ {H$ Xþï> nwéf, Mmho O¡go
gab VWm {_îQ>dmXr Š`mo§ Z hm|? bo{H$Z CZHo$ gmW gÁOZm| H$mo H$Xm{n gå~ÝY Zht aIZm
Mm{hE Š`m|{H$ h‘ Bg ~mV H$mo àË`j XoIVo h¡§ {H$ O~ gagm| Ibê$n _| n[aUV hmo OmVr
h¢, Cg g_` Cggo {ZH$bm hþAm Vob, Am±Imo§ _| bJVo hr _Zwî`m| H$mo AlwnmV hmoVm h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma "Ib' H$m AW©, "Ib' ^r hmoVm h¡ Am¡a "Xþï> ' ^r, Cgr àH$ma
"ñZoh' H$m AW© "àr{V' ^r hmoVm h¡ Am¡a "Vob' ^r& O~ VH$ gagm| AnZoê$n _| ahVr h¡,
V~ VH$ dh {H$gr H$m Hw$N> ^r {~Jm‹S> Zht H$aVr, {H$ÝVw {Og g_` CgH$s Ibê$n n`m©`
hmo OmVr h¡, Cg g_` Cggo CËnÞ hþAm Vob, Am±Im| _| bJVo hr _Zwî`m| H$mo AlwnmV hmo
OmVm h¡& Cgr àH$ma O~ VH$ _Zwî` gÁOZ ahVo h¢, V~ VH$ Vmo do {H$gr H$m Hw$N> ^r
{~Jm‹S> Zhr§ H$aVo, {H$ÝVw {Og g_` do XþîQ> hmo OmVo h¢, Cg g_` CZgo CËnÞ hþB© àr{V,
_Zwî`mo§ H$mo ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Im| H$m AZw^d H$amVr h¡& Bgr{bE gÁOZm| H$mo Mm{hE {H$ do
{H$gr àH$ma ^r Xþï> Ho$ gmW gå~ÝY Z aI|&
36. H${bH$mb ‘| àm¶: g‚mZm| H$m A^md
{eIaUr
H$bmdoH$… gmYw:, ^d{V H$W_ß`Ì ^wdZo;
g MmK«mV… jwX…¡« , H$W_H$éU¡Oud{V {Ma_²&
A{VJ«rî_o ewî`Ëga{g {dMaƒ#mwMaVm§;
~H$moQ>mZm_J«,o Vabe\$ar JÀN>{V {H$`V²&&36&&
H${bH$mb ‘| Bg Xþ{Z¶m ‘|, H$ht H$moB© gmYw hmoVm&
dh ^r Xwï>m| Ho$ AmKmVm| go, {MaOrdr Zqh hmoVm&&
J«rî‘ F$Vw ‘| gyIo ga ‘|, Mm|M {hbmVo ~Jwbm| go&
M#mb ‘N>br H$hm± OmE dh, H¡$go ~M gH$Vr CZgo?&&
24 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

AW© • {Og g_` J«rî_ G$Vw _| Vmbm~m| H$m nmZr gyI OmVm h¡, Cg g_` nmZr
Ho$ A^md ‘| hr ~oMmar _N>[b`m± _a OmVr h¢& `{X X¡d`moJ go Xg-nm±M ~Mr ^r ah| Vmo
bå~r Mm|Mm§o Ho$ Ymar ~Jwbo ~mV hr ~mV _| CZH$mo JQ>H$ OmVo h¢; Bg{bE J«rî_ G$Vw _|
_N>{b`m| H$m Zm_mo•{ZemZ ^r Ñ{ï>JmoMa Zht hmoVm& Cgr àH$ma àW_ Vmo Bg H${bH$mb _|
gÁOZ CËnÞ hr Zht hmoVo& `{X X¡d`moJ go H$moB© CËnÞ hmoVo h¢ Vmo X`ma{hV XþîQ> nwéfm| Ho$
\$ÝXo _| \±$g H$a, A{YH$ g_` VH$ Or{dV ah Zht nmVo; Bg{bE Bg H${bH$mb _| àm`:
g‚mZm| H$m A^md hr h¡&
37. Xþï> nwéfm| H$m gånH©$ ^r ~wam
_m{bZr
Bh da_Zw^yV§, ^y[a Xm[aÐç-Xþ…I§;
da_{V{dH$ambo, H$mbdŠÌo àdoe…&
^dVw da{_Vmo@{n, ŠboeOmb§ {demb§;
Z M IbOZ`moJmV², Or{dV§ dm YZ§ dm&&37&&
{ZY©ZVm ¶m ‘a OmZo H$m, Xþ:I ^moJZm loð> Aao!&
Aݶ ³boe ^r CÎm‘ na, Zqh Xþï>-g§J YZ ¶m OrdZ&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ g§gma _| X[aÐVm H$m Xþ…I ^moJZm AÀN>m h¡ AWdm _a
OmZm AÀN>m h¡ AWdm Am¡a ^r gm§gm[aH$ ZmZm àH$ma H$s nr‹S>mAm| H$m ghZ H$aZm CÎm_ h¡;
{H$ÝVw Xþï>OZ Ho$ gmW OrZm VWm Xþï>OZ Ho$ gmW YZ H$_mZm CÎm_ Zht&
38. ‘w{ZY‘© ‘| n§MmMma, Xe Y‘©, ~mah Vn, ‘ybJwU, CÎmaJwU Am{X H$m nmbZ
emXÿ©b{dH«$s{S>V
AmMmamo XeY_©g§`_Vnmo,-_ybmoÎmam»`m JwUm…;
{_Ï`m_moh_XmoÁPZ§ e_X_,-Ü`mZm@à_mXpñW{V…&
d¡am½`§ g_`mon~¥§hUJwUm, aËZÌ`§ {Z_©b§;
n`©ÝVo M g_m{Yaj`nXmZÝXm` Y_mo© `Vo:&&38&&
n§MmMma Y‘© Xe g§¶‘ Vn Aé$ ‘ybmoÎma-JwUImZ&
{‘϶m ‘moh VWm ‘X ˶mJr, e‘-X‘-Aà‘mX Aé ܶmZ&&
{Z‘©b aËZ̶ d¡am½¶, VWm emgZ-dY©H$ JwUdmZ&
‘aU-g‘m{Y gwemo{^V ‘w{ZY‘©, Aj¶ AmZÝXXm¶H$ OmZ&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 25

AW© • {Og Y_© _| Xe©ZmMma, kmZmMma, M[aÌmMma, VnmMma d dr`m©Mma • Bg


àH$ma nm±M àH$ma Ho$ AmMma; CÎm_ j_m, CÎm_ _mX©d, CÎm_ AmO©d, CÎm_ gË`, CÎm_
em¡M, CÎm_ g§`_, CÎm_ Vn, CÎm_ Ë`mJ, CÎm_ AmqH$MÝ` Am¡a CÎm_ ~«÷M`© • Bg
àH$ma H$m Xe Y_©; ~mah àH$ma H$m g§`_, ~mah àH$ma H$m Vn, AQ²>R>mB©g àH$ma Ho$
_ybJwU, Mm¡amgr bmI CÎmaJwU, {_Ï`mËd-_moh-_X H$m Ë`mJ, e_-X_-Ü`mZ VWm
à_mXa{hV pñW{V, d¡am½`, {OZemgZ H$s _{h_m Ho$ ~‹T>mZo dmbo AZoH$ JwU, gå`½Xe©Z-
gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌ ñdê$n {Z_©b aËZÌ` VWm AÝV _| g_m{Y {dÚ_mZ h¡ • Eogm
_w{Z`m| H$m Y‘©, Aj`nX Ho$ AmZÝX Ho$ {bE h¡&
39. ‘w{Zd«V-YmaU H$aZm, earam{X Ho$ ˶mJ ‘| hoVw^yV {H«$¶m
ñd§ ewÕ§ à{dhm` {MX²JwU_`§, ^«mÝË`mUw_mÌo@{n `V²;
gå~ÝYm` _{V… nao ^d{V VX²,-~ÝYm` _yT>mË_Z…&
Vñ_mÎ`mÁ`_eo f _o d _hVm,-_o V ÀN> a ram{XH§ $ ;
VËH$mbm{X{dZm{X`w{º$V BX§, VÎ`mJH$_© d«V_²&&39&&
ewÕ {MXmZÝX‘¶ ñdê$n VO, AUw‘mÌ na ‘| {ZO-^«mpÝV&
‘y‹T>OZm| H$s Bg Hw$~w{Õ go, hmoVm ‘mÌ H$‘© H$m ~ÝY&&
Bgr{bE Xohm{X g‘ñV nXmWm] ‘| ‘‘Vm h¡ ˶mÁ¶&
Am¶wH$‘© de Xoh aho Vmo ^r, ‘w{Z hmoZm VZ H$m ˶mJ&&
AW© • AnZo ewÕ M¡VÝ` H$mo N>mo‹S> H$a, na_mUw _mÌ nanXmWm] _| ^r M¡VÝ`JwU
Ho$ ^«_ go `{X _y‹T> nwéfm| H$s ~w{Õ bJ OmE Vmo Cg ~w{Õ go Ho$db H$_©~ÝY hr hmoVm h¡;
Bg{bE gÁOZ nwéfmo§ H$mo eara Am{X Ho$ g_ñV nXmWm] H$m Ë`mJ Adí` H$a XoZm Mm{hE&
`{X Am`wH$_© Ho$ à~b hmoZo go ímaram{X H$m Ë`mJ Z hmo gHo$ Vmo ímaram{X Ho$ Ë`mJ H$aZo Ho$
{bE _w{Zd«V hr YmaU H$aZm `mo½` h¡ Š`m|{H$ _w{Zd«V YmaU H$aZm hr eara Am{X Ho$ Ë`mJ
H$aZo ‘| hoVw^yV {H«$`m h¡&
40. àW‘ ‘ybJwUm| H$m YmaU, níMmV² CÎmaJwUm| H$m nmbZ
_wŠËdm _ybJwUmZ² `Vo{d©XYV…, eofofw `ËZ§ na§;
XÊS>mo _ybhamo ^dË`{daV§, nyOm{XH§ dmÄN>V…&
EH§$ àmßV_ao… àhma_Vwb§, {hËdm {eaíN>oXH§$;
ajË`§Jw{bH$mo{Q>IÊS>ZH$a§,H$mo@Ý`mo aUo ~w{Õ‘mZ²&&40&&
26 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

‘ybJwUmo§ H$mo N>mo‹S> ¶ËZ H$aVm CÎmaJwU-nmbZ ‘|&


nyOm{XH$ dmÄN>H$ H$mo XoVo, XÊS> ‘ybJwU-N>oXZ ‘|&&
H$m¡Z gwYr aU ‘| {ea-N>oXH$, Ho$ àhma go Zht ~Mo?&
A§Jw{b-N>oXH$ Aënàhma go, ajm H$aZm dh Mmho?&&
AW© • `wÕ H$aVo g_` AZoH$ àH$ma Ho$ àhma hmoVo h¢; CZ_| H$B© Vmo {ea Ho$ N>oXZo
dmbo hmoVo h¢ Am¡a H$B© A§Jw{b Ho$ AJ« ^mJ H$mo N>oXZo dmbo hmoVo h¢& `{X H$moB© nwéf {ea Ho$
N>oXZo dmbo àhma H$mo N>mo‹S> H$a, A§Jwbr Ho$ AJ« ^mJ H$m N>oXZ H$aZo dmbo àhma go AnZr
ajm H$ao Vmo {Og àH$ma CgH$m ajm H$aZm ì`W© h¡; Cgr àH$ma Omo `{V, _ybJwUm| H$mo N>mS‹o >
H$a eof CÎmaJwUm| H$mo nmbZ H$aZo Ho$ {bE à`ËZ H$aVo h¢ VWm {ZaÝVa nyOm Am{X H$mo
MmhVo h¢, CZH$mo AmMm`© _ybN>oXH$ XÊS> XoVo h¡§& Bg{bE _w{Z`mo§ H$mo àW_ _ybJwUm| H$mo
nmbZm Mm{hE, nrN>o CÎmaJwUm| H$m nmbZ H$aZm Mm{hE&
41. "AmMob³¶' (Z½ZVm) ‘ybJwU H$m CÔoí¶
åbmZo jmbZV… Hw$V… H¥$VObmÚmaå^V… g§`_mo;
ZîQ>o ì`mHw$b{MÎmVmW _hVm,-_ß`Ý`V… àmW©Z_²&
H$m¡nrZo@{n hVo na¡íM P{Q>{V, H«$moY: g_wËnÚVo;
V{ÞË`§ ew{M amJöV² e_dVm§, dņ̃ H$Hw$å_ÊS>b_²&&41&&
dñÌ ‘{bZ hmoZo na H$aZm, n‹S>o Obm{XH$ H$m Amaå^&
’$Q>Zo na AmHw$bVm hmo, ‘m§°Jo Vmo Zï> A¶mMH$ JwU&&
¶{X H$moB© bo OmE b±JmoQ>r, Vmo H«$mo{YV hmodo VËH$mb&
AV: n{dÌ amJ-dO©H$, {XH²$-‘ÊS>b hr h¡ CÎm‘ dñÌ&&
AW© • `{X g§`_r dñÌ aIVm h¡ Vmo CgHo$ _{bZ hmoZo na, Cgo YmoZo Ho$ {bE Ob
Am{X H$m Amaå^ CZH$mo H$aZm n‹S>Vm h¡ VWm ¶{X g§¶‘r H$mo Ob Am{X H$m Amaå^ H$aZm
n‹S>Vm h¡ Vmo CZH$m g§`_ hr H$hm± ahm? VWm `{X dh dñÌ ZîQ> hmo OmE Vmo CZHo$ {MÎm _|
ì`mHw$bVm CËnÞ hmoVr h¡& CgHo$ {bE `{X do [H$gr go àmW©Zm H$aVo h¢ Vmo CZH$s A`mMH$-
d¥{Îm Ny>Q>Vr h¡& ¶{X do dñÌm| H$mo N>mo‹S> H$a H$m¡nrZ b±JmoQ hr aI| Vmo ^r CgHo$ Imo OmZo na
CZH$mo H«$moY n¡Xm hmoVm h¡& Bg{bE g_ñV dñÌm| H$mo Ë`mJ H$a, _w{ZJUm| H$mo {ZË` n{dÌ,
amJ H$m ZmeH$, {Xem_ÊS>bê$n hr dñÌ h¡ • Eogm g_PZm Mm{hE&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 27

42. "Ho$ebm§oM' ‘ybJwU H$m CÔoí¶>


H$m{H$Ý`m A{n g§J«hmo Z {d{hV…, jm¡a§ ``m H$m`©Vo;
{MÎmjonH¥$XñÌ_mÌ_{n dm, VpËgÕ`o Zm{lV_²&
qhgmhoVwahmo OQ>mÚ{n VWm, `yH$m{^aàmW©Z¡…;
d¡am½`m{X{ddY©Zm` `{V{^…, Ho$eofw bmoM… H¥$V…&&42&&
H$m¡‹S>r H$m ^r Zht n[aJ«h, AV: H$Q>m gH$Vo Zqh Ho$e&
H¢$Mr Am{X eñÌ Z aIVo, ³¶mo{§ H$ CnOVm {MV ‘| ³boe&&
OQ>m aI| Vmo qhgm hmoVr, AV: A¶mMH$-d¥{Îm aI|&
d¡am½¶m{X ~‹T>mZo hoVw, ¶{V ñd¶§ H$Mbm|M H$a|&&
AW© • _w{ZJU, AnZo nmg EH$ H$m¡S‹ >r ^r Zhr§ aIVo, {Oggo do Xÿgao Ho$ Ûmam _wÊS>Z
H$am gH|$& _wÊS>Z Ho$ {bE Nw>am, H¢$Mr Am{X eñÌ ^r Zhr§ aIVo Š`m|{H$ CZHo$ aIZo go
H«$moYm{X H$s CËn{Îm hmoVr h¡& do OQ>m ^r Zht aI gH$Vo Š`m|{H$ OQ>mAm| _| OwE± Am{X AZoH$
Ordm| H$s CËn{Îm hmoVr h¡? Cgo aIZo go [h§gm hmoVr h¡ VWm _wÊS>Z H$amZo Ho$ {bE do Xÿgao
go Ðì` ^r Zhr§ _m±J gH$Vo Š`m|{H$ Bggo CZH$s A`mMH$-d¥{Îm H$m n[ahma hmoVm h¡&
Bg{bE d¡am½` H$s A{Ve` d¥{Õ Ho$ {bE hr _w{ZJU, AnZo hmWm| go Ho$em| H$mo CnmQ>Vo h¢,
Bg_| AÝ` H$moB© _mZm{X H$maU Zht h¡&
43. "pñW{V^moOZ' ‘ybJwU H$m CÔoí¶
`mdÝ_o pñW{V^moOZo@pñV ÑT>Vm, nmÊ`moíM g§`moOZo;
^wÄOo VmdXh§ ahmå`W {dYm,-dofm à{Vkm `Vo…&
H$m`o@ß`ñn¥hMoVgmo@ÝË`{d{Yfw, àmoëbm{gZ… gÝ_Vo…;
Z øoVoZ {X{d pñW{VZ© ZaHo$, gånÚVo V{ÛZm&&43&&
O~ VH$ VZ ‘| I‹S>o-I‹S>o, Amhma-J«hU H$s e{º$ aho&
V~ VH$ ^moOZ H$a| AݶWm Zht, à{Vkm ¶{V H$a|&&
VZ ‘‘Ëd VO Omo g‘m{Y-{d{Y ‘| A{V CËgm{hV hmoV&o
do ¶{V OmVo ñdJ© AݶWm, ZaH$m| ‘| pñW{V H$aVo&&
AW© • Omo _w{ZJU, AnZo eara go ^r __Ëda{hV h¢, g_m{Y_aU H$aZo _| CËgmhr
h¢ VWm loîR> kmZ Ho$ YmaH$ h¢; CZH$s `h H$‹S>r à{Vkm ahVr h¡ {H$ O~ VH$ h_mar I‹S>o
28 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

hmoH$a Amhma boZo H$s VWm XmoZmo hmWm| H$mo OmoS‹ >Zo H$s epŠV _m¡OXy h¡, V~ VH$ hr h_ ^moOZ
H$a|Jo, Zht Vmo H$Xm{n Zht H$a|Jo; {Oggo CZH$mo ñdJ© H$s àm{á hmoVr h¡ VWm ZaH$ ‘| Zht
OmZm n‹S>Vm, {H$ÝVw Omo Bg à{Vkm go a{hV h¢, CZH$mo Adí` ZaH$ OmZm n‹S>Vm h¡&
44. ‘w{ZamO Ûmam ‘‘Ëda{hV hmoZo H$m CnXoe-{MÝVZ
EH$ñ`m{n __Ëd_mË_dnwf…, ñ`mËg§g¥Vo… H$maU§;
H$m ~mømW©H$Wm àWr`{g Vnñ`m@@amÜ`_mZo@{n M&
VÛmñ`m§ h[aMÝXZo@{n M g_…, g§{íbîQ>Vmo@ß`“>Vmo;
{^Þ§ ñd§ ñd`_oH$_mË_{Z Y¥V§, ní`Ë`Oò§ _w{Z…&&44&&
Vn-AmamYZ H$aHo$ ^r ¶{X, Xoh ‘mÌ ‘| hmo ‘‘Vm&
Vmo g§gma-^«‘U hmoVm [’$a, ~mø dñVw H$s H$m¡Z H$Wm?&&
AV: Xoh na n‹S>o Hw$ëhm‹S> r, ¶m hmodo MÝXZ H$m bon&
Vmo ^r {ZO H$mo {ZO go {ZO ‘|, ‘w{Zda VZ go {^Þ bI|&&
AW© • {dñVrU© Vn H$m AmamYZ H$aZo na ^r `{X AnZo EH$ ímara _| ^r "`h _oam
h¡' • Eogm __Ëd hmo OmE Vmo dh __Ëd hr g§gma-n[a^«_U H$m H$maU hmo OmVm h¡& V~
`{X eara go A{V[aŠV YZ-YmÝ` _| __Vm H$s OmEJr Vmo dh __Vm Š`m Z H$aoJr? •
Eogm OmZ H$a, Mmho H$moB© CZHo$ eara _| Hw$ëhm‹S>r _mao, Mmho CZHo$ ímara _| MÝXZ H$m bon
H$ao Vmo ^r Hw$ëhm‹S>r Am¡a MÝXZ _| g_^mdr hmoH$a, _w{ZJU jra-Zra Ho$ g_mZ AmË_m-
eara H$m gå~ÝY hmoZo na ^r ñd¶§ AnZo _|, AnZo go, AnZo H$mo {ZaÝVa {^Þ XoIVo h¢&
45. emÝVag Ho$ bmobwnr {ZJ«©ÝW ‘w{Z¶m| Ho$ g‘Vm^md H$m ñdê$n
{eI[aUr
V¥U§ dm aËZ§ dm, [anwaW na§ {_Ì_Wdm;
gwI§ dm Xþ…I§ dm, {nV¥dZ_hmo gm¡Y_Wdm&
ñVw{Vdm© {ZÝXm dm, _aU_Wdm Or{dV_W;
ñ\w$Q>§ {ZJ«Ý© WmZm§, Û`_{n g_§ emÝV_Zgm_²&&45&&
V¥U hmo AWdm aËZ VWm, [anw hmo ¶m na‘ {‘Ì ^r hmo&
gwI hmo AWdm XþI hmo, amO‘hb hmo ¶m ‘gmZ-^y hmo&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 29

{ZÝXm hmo AWdm ñVw{V hmo, ‘aU hmo¶ ¶m OrdZ hmo&


g~‘| g‘Vm YmaU H$aVo, emÝV {MÎm {ZJ«©ÝW Ahmo!&&
AW© • emÝVag Ho$ bmobwnr _w{Z`mo§ H$mo V¥U ¶m aËZ, {_Ì ¶m eÌw, gwI ¶m Xþ…I,
í_emZ^y{_ ¶m amO_pÝXa, ñVw{V ¶m {ZÝXm, _aU ¶m OrdZ; g~ g_mZ h¢&
^mdmW© • Omo _w{Z, n[aJ«h go a{hV Am¡a emÝVñdê$n h¢; do V¥U go K¥Um ^r Zht
H$aVo h¢ Am¡a aËZ H$mo AÀN>m ^r Zht g_PVo h¢& AnZo {hV Ho$ H$aZo dmbo H$mo {_Ì Zht
g_PVo VWm A{hV H$aZo dmbo H$mo d¡ar Zht g_PVo h¢& gwI hmoZo na gwI Zht _mZVo h¢
VWm Xþ…I hmoZo na Xþ…I Zht _mZVo h¢& í_emZ-^y{_ H$mo ~war Zht H$hVo h¢ VWm amO•_pÝXa
H$mo AÀN>m Zht H$hVo h¢& ñVw{V hmoZo na gÝVwîQ> Zht hmoVo h¢ VWm {ZÝXm hmoZo na éîQ> Zht
hmoVo h¢& Bg àH$ma do OrdZ•_aU XmoZm| H$mo hr g_mZ _mZVo h¢&
46. ‘w{Z¶m| Ho$ EH$mÝVdmg ‘| AmË‘mZÝX H$m AZw^d boZo H$s ^mdZm
_m{bZr
d`{_h {ZO`yW,-^«îQ>gma§JH$ënm…;
nan[aM`^rVm…, ¹$m{n qH${MÀMam_…&
{dOZ_{Ydgm_mo Z d«Om‘:à_mX:;
gwH¥$V_Zw^dm_mo,`Ì VÌmon{dîQ>m&&46&&
‘¥JdV² n[aOZ go À¶wV hmoH$a, ¶Ì-VÌ dZ ‘| {dMa|&
{\$a go n[aM¶ Zm hmo OmE • Bg ^¶ go EH$mÝV dg|&&
hmodo Zht à‘mX H$^r ^r, Ahmo! gXm à{V~wÕ ah|&
Mmho Ohm± ~¡R> H$a H$~ h‘, {ZOmZÝX ag-nmZ H$a|?&&
AW© • {Og àH$ma _¥J, AnZo g_yh go OwXm hmoH$a VWm Xÿgam| go ^`^rV
hmoH$a Ohm±-Vhm± {dMaVm-{\$aVm h¡, EH$mÝV _| ahVm h¡, à{Vg_` à{V~wÕ ahVm h¡,
Ohm±-Vhm± ~¡R> H$a AmZÝX ^moJVm h¡; Cgr àH$ma h_ ^r AnZo Hw$Qw>på~`m| go OwXo hþE,
naÝVw Xÿgao J¥hñWm| go n[aM` Z hmo Omdo, Bggo ^`^rV hmoH$a, `hm±•dhm± {dMaVo h¢,
EH$mÝVdmg _| ahVo h¢, à_mXr Zhro§ hmoVo VWm Ohm±-Vhm± ~¡R> H$a AnZo AmË_mZÝX H$m
AZw^d H$aVo h¢&
30 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

47. gwI-Xþ:I ‘| hf©-{dfmX Zht H$aZo H$s ^mdZm


_m{bZr
H${V Z H${V Z dmamZ², ^yn{V^y[© a^y{V…;
H${V Z H${V Z dmamZÌ OmVmo@pñ_ H$sQ>…&
{Z`V{_{V Z H$ñ`mß`pñV gm¡»`§ Z Xþ:I§;
OJ{V Vabê$no, qH$ _wXm qH$ ewMm dm&&47&&
~‹S>r ~‹S>r gån{V Ho$ YmaH$, ^yn{V {H$VZr ~ma hþE&
Bg OJ ‘| h‘ jwÐ H$sQ> ^r, OmZo {H$VZr ~ma hþE&&
AV: n[aU‘Zerb OJV² ‘|, gwI-XþI gXm Zht ahVo&
Eogm {ZpíMV OmZ gwYrOZ, hf©-{dfmX Zht H$aVo&&
AW© • Bg g§gma _| h‘ {H$VZr•{H$VZr ~ma Vmo ~‹S>r•~‹S>r gån{Îm Ho$ Ymar amOm
hmo MwHo$ h¢ Am¡a {H$VZr•{H$VZr ~ma Bgr g§gma _| h_ jwÐ H$s‹S>o ^r hmo MwHo$ h¢; Bg{bE
`hr _mby_ hmoVm h¡ {H$ M§Mbê$n Bg g§gma _| {H$gr H$m gwI Am¡a Xþ:I {ZpíMV Zht h¡,
AV: gwI Am¡a Xþ:I Ho$ hmoZo na hf© Am¡a {dfmX H$Xm{n Zht H$aZm Mm{hE&
48. Cº$ gå¶H²$ ^mdZmAm| Ho$ Ûmam g§da-{ZO©amnyd©H$ ‘moj H$s ^mdZm
n¥Ïdr
à{VjU{_X§ ö{X, pñWV_{VàemÝVmË_Zmo;
_w Z o ^ © d {V g§ d a…, na_ew { Õho V w Y « © w d _² &
aO… Ibw nwamVZ§, Jb{V Zmo Zd§ T>m¡H$Vo;
VVmo@{V{ZH$Q>§ ^doX_¥VYm_ Xþ:ImopÁPV_²&&48&&
na‘ emÝV pñWa‘{V ‘w{Z, à{VjU H$aVo h¢ Cº$ {dMma&
Bggo na‘ ew{Õ CËnmXH$, hmoVm n[aU{V ‘| g§da&&
AmË‘-àXoemo§ ‘| nhbo go, ~±Yo H$‘© {IaZo bJVo&
Z¶o Z AmVo Xþ:Ia{hV, A‘¥V‘¶ ‘w{º$ {ZH$Q> dgo&&
AW© • na_ emÝV _wÐm Ho$ Ymar _w{Z`m| Ho$ Ûmam Bg àH$ma ^mdZm H$aZo go na_
ew{Õ H$m H$aZodmbm g§da hmoVm h¡ VWm CgHo$ hmoZo na Omo Hw$N> àmMrZ H$_© AmË_m Ho$ gmW
bJo ahVo h¢, do Jb OmVo h¢, ZdrZ H$_m] H$m AmJ_Z ^r ~ÝX hmo OmVm h¡& Bg àH$ma CZ
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 31

_w{Z`m| Ho$ {bE g_ñV àH$ma Ho$ Xþ…Imo§ go a{hV _wpŠV ^r gd©Wm g_rn hmo OmVr h¡&
49. CÚ‘r ‘hmË‘m ‘hm‘w{Z¶m| Ho$ {bE g§gmaê$nr g‘wÐ Hw$N> ^r Zht>
{eI[aUr
à~mo Y mo ZraÝY« § , àdhU__ÝX§ n¥ W w V n:;
gwdm`w`£… àmámo, JwéJUghm`m… àU{`Z…&
{H$`Ý_mÌñVofm§, ^dOb{Yaofmo@ñ` M na…;
{H$`X²Xaÿ o nma:, ñ\w$a{V _hVm_wÚ_`wVm_² &&49&&
g嶽kmZ OhmO {ZaÝY«, A‘ÝX ndZ Vnê$nr hmo&
~‹S>o-~‹S>o Jwéda ñZohr OZ, {OZHo$ gXm ghm¶r hm§o&&
Eogo CÚ‘erb ‘hm‘w{Z¶m| H$mo ^dX{Y {H$VZm h¡?&
Mwëbw^a ah J¶m Ahmo! ~g, {ZH$Q> {H$Zmam Am¶m h¡&&
AW© • {OZ _w{Z`m| Ho$ nmg {N>X«a{hV gå`½kmZê$nr OhmO _m¡OyX h¡, A_ÝX
{dñVrU© Vnê$nr ndZ ^r {OZHo$ nmg h¡ VWm ñZohr ~‹S>•o ~‹S>o Jwé ^r {OZHo$ ghm`r h¢; CZ
CÚ_r _hmË_m _w{Z`m| Ho$ {bE `h g§gmaê$nr g_wÐ Hw$N> ^r Zht h¡ VWm Bg g§gmaê$nr
g_wÐ H$m nma ^r CZHo$ g_rn _| hr h¡&
^mdmW© • {Og _Zwî` Ho$ nmg {N>Ða{hV OhmO, OhmO Ho$ {bE `mo½` ndZ VWm
MVwa Iod{Q>`m hmoVo h¢; dh _Zwî` ~mV hr ~mV _| g_wÐ H$s Xÿar H$mo ^r V` H$a boVm h¡&
Cgr n«H$ma Omo _w{Z gå`½kmZ Ho$ YmaH$ h¢, {dñVrU© Vn Ho$ H$aZo dmbo h¢ Am¡a {OZHo$
~‹S>o•~‹S>o Jwé ghm`r h¢; do _w{Z, erK« hr g§gma-g_wÐ go {Va OmVo h¢ VWm _moj, CZHo$
gd©Wm g_rn Am OmVm h¡&
50. ^mo ‘w{ZJU! ewÕmË‘m H$m AZw^d H$amo Am¡a ‘moh H$mo H¥$e H$amo
dgÝV{VbH$m
Aä`ñ`VmÝVaÑe§ {H$_w, bmoH$^ŠË`m;
_moh§ H¥$ímrHw$éV qH$, dnwfm H¥$eoZ&
EVX²Û`§ `{X Z qH$, ~hþ{^{Z©`moJ¡…;
Šboeí¡ M qH$ {H$_na¡…, àMwañ¡ Vnmo{^…&&50&&
32 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

ho ‘w{Z! AÝVÑ©pîQ> H$amo, ³¶m bm^ bmoH$a§OZ ‘§o h¡?&


H$amo ‘moh H¥$e ³¶m|{H$ ‘mÌ VZ-H¥$e H$aZo go ³¶m ’$b h¡?&&
¶{X ¶o XmoZmo§ H$m¶© Zhr§ Vmo, g§¶‘-{Z¶‘ ì¶W© OmZmo&
H$m¶-³boe Aé àMwa Vnñ¶m, H$aZo go ³¶m bm^ H$hmo?&&
AW© • ^mo _w{ZJU! AmZÝXñdê$n ewÕmË_m H$m AZw^d H$amo, bmoH$ Ho$ {aPmdZo Ho$
{bE à`ËZ _V H$amo, _moh H$mo H¥$e H$amo, ímara H$mo H¥$e H$aZo _| Hw$N> ^r Zhr§ aIm h¡ Š`m|{H$
O~ VH$ Vw_ BZ Xmo ~mVm| H$mo Z H$amoJo, V~ VH$ Vwåhmam `_-{Z`_ H$aZm ^r ì`W© h¡,
Vwåhmam Šboe ghZm ^r {~Zm à`moOZ H$m h¡ Am¡a Vwåhmao Ûmam ZmZm àH$ma Ho$ {H$¶o hþE Vn
^r ì`W© h¢&
^mdmW© • O~ VH$ kmZmZÝXñdê$n ewÕmË_m H$m AZw^d Z {H$`m OmEJm VWm _moh
H$mo H¥$e Z {H$`m OmEJm, V~ VH$ ~mø _| Vw_ Mmho {OVZm `_-{Z`_-Cndmg-Vn Am{X
H$amo, do g~ ì`W© hr h¢; Bg{bE g~go nhbo Vwåh| kmZmZÝXñdê$n ewÕmË_m H$m AZw^d
H$aZm Mm{hE, ~mX ‘| BZ ~mVm| na Ü`mZ XoZm Mm{hE&
51. H$fm¶m| H$mo OrV H$a nmnm| Ho$ Zme hoVw ñdñW hmoZo H$m CnXoe>
d§eñW
OwJwßgVo g§g¥{V_Ì _m``m;
{V{VjVo n«mánarfhmZ{n&
Z MoÝ_w{ZX¥î© Q>H$fm`{ZJ«hmV²;
{M{H$Ëg{V ñdmÝV_KàemÝV`o&&51&&
OJ H$s {ZÝXm H$a| H$nQ> go, Am¡a narfh-ghZ H$a|&
nmn-empÝV Ho$ {bE ¶{X ‘w{Z, Zht H$fm¶m| H$mo OrV|&&
AW© • Omo _w{Z, AmË_m H$m gd©Wm A{hV H$aZo dmbr XþîQ> H$fm`m| H$mo OrV H$a,
nmnm| Ho$ Zme Ho$ {bE AnZo {MÎm H$mo ñdñW ~ZmZm Zht MmhVm; dh _w{Z, g_ñV bmoH$
Ho$ gm_Zo H$nQ> go g§gma H$s {ZÝXm H$aVm h¡ VWm H$nQ> go hr dh jwYm, V¥fm Am{X ~mB©g
narfhmo§ H$mo ghZ H$aVm h¡&
^mdmW© • g§gma H$m Ë`mJ VWm narfhmo§ H$mo OrVZm, V~ VH$ hr H$m`©H$mar _mZm
OmVm h¡, O~ VH$ {H$ H$fm`m| H$m Zme hmodo VWm {MÎm ñdñW aho; {H$ÝVw {OZ _w{Z`m| H$m
{MÎm, H$fm` Ho$ Zme hmoZo go ewÕ hr Zht hþAm h¡, do _w{Z Š`m g§gma H$m Ë`mJ H$a gH$Vo
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 33

h¢? VWm Š`m do narfhmo§ H$mo ^r ghZ H$a gH$Vo h¢? `{X do g§gma H$s {ZÝXm H$ao§ VWm
narfhm| H$mo ghZ ^r H$a| Vmo CZH$m dh gd© H$m`©, T>m|J go {H$`m J¶m hr g_PZm Mm{hE;
Bg{bE _w{Z`m| H$mo Mm{hE {H$ do nhbo H$fm` Am{X H$mo Zme H$a, {MÎm H$mo ewÕ ~Zm b|d|;
~mX ‘| g§gma H$s {ZÝXm VWm narfhm| H$mo ghZ H$a|&
52. YZ Ho$ Aml¶ go gƒo ‘mJ© H$m Zme
emXÿ©b{dH«$s{S>V
qhgm àm{Ufw H$ë_f§ ^d{V gm, àmaå^V… gmo@W©V…;
Vñ_mXod ^`mX`mo@{n {ZVam§, XrKm© VV… g§g¥{V…&
VÌmgmV_eof_W©V BX§, _Ëdo{V `ñË`ŠVdmZ²;
_wº$çWu nwZaW©_m{lVdVm, VoZmhV: gËnW:&&52&&
nmnmoËnmXH$ qhgm, Amaå^ go hmoVr, YZ go Amaå^&
YZ go hmo CËnÞ ^¶m{XH$, {OZgo hmoVm XrK©-^«‘U&&
OJ Ho$ Kmoa Xþ:I g~ YZ go, ¶hr OmZ Omo H$aVo ˶mJ&
do hr ‘mojmWu h¢ {H$ÝVw, YZm{lV H$aVo gËnW Zme&&
AW© • n«m{U`m| H$mo _maZo go qhgm nmn hmoVm h¡; dh qhgm, Amaå^ go hmoVr h¡ Am¡a
dh Amaå^, YZ Ho$ hmoZo na hmoVm h¡& YZ Ho$ hmoZo na hr ^¶ Am{X H$s CËn{Îm hmoVr h¡, ^¶
Am{X Ho$ hmoZo go XrK© g§gma hmoVm h¡ VWm XrK© g§gma go AZÝV Xþ…I hmoVo h¢; Bg àH$ma
g~ ~mV| YZ go hmoVr h¢ • Bg ~mV H$mo OmZ H$a, _moj Ho$ A{^bmfr _w{Z`m| Zo YZ H$m
Ë`mJ H$a {X`m h¡, {H$ÝVw {OgZo YZ H$m Aml` {b`m h¡, CgZo gÀMo _mJ© H$m Zme hr H$a
{X`m h¡ • Eogm g_PZm Mm{hE&
53. H${bH$mb H$m hr ‘mhmËå¶
emXÿ©b{d{H«$S>rV
XþÜ`m©ZmW©_dÚH$maU_hmo, {ZJ©«ÝWVmhmZ`o;
eæ`mhoVw V¥UmÚ{n àe{_Zm§, bÁOmH$a§ ñdrH¥$V_²&
`ÎmpËH¨$ Z J¥hñW`mo½`_na§, ñdUm©{XH§ gmåàV§;
{ZJ©Ý« Woîd{n MoÎmXpñV {ZVam§, àm`: à{dï>: H${b:&&53&&
e¡æ¶m hoVw Jh| ‘w{Z V¥U ^r, Vmo Cggo hmoVm Xþܶm©Z&
nmn Am¡a b‚mm H$m H$maU, An[aJ«h H$s hmoVr hm{Z&&
34 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

Vmo J¥hñW Ho$ ¶mo½¶ YZm{XH$, H¡$go aI gH$Vo {ZJ«©ÝW?&


{H$ÝVw aI| Vmo OmZmo ¶h h¡, H${bH$mb H$m hr ‘mhmËå¶&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ {ZJ«©ÝW _w{Z, eæ`m Ho$ {bE `{X Kmg Am{X H$mo ^r
ñdrH$ma H$a b| Vmo CZH$mo Bgo ñdrH$ma H$aZm ^r ImoQ>o Ü`mZ Ho$ {bE hr hmoVm h¡, `hr {ZÝXm
H$m H$aZo dmbm, {ZJ«©ÝWVm _| hm{Z nhþ±MmZo dmbm VWm bÁOm H$mo H$aZo dmbm ^r hmoVm h¡;
AV… do {ZJ«©ÝW `Vrída, J¥hñW Ho$ `mo½` gwdU© Am{X H$mo H¡$go aI gH$Vo h¢?
`{X Bg H$mb _| {ZJ«©ÝW, gwdU© Am{X H$mo aI| Vmo g_PZm Mm{hE {H$ `h
H${bH$mb H$m hr _mhmËå` h¡&
54. H«$moYm{X go H$^r-H$^r ~ÝY, O~{H$ n[aJ«h go {ZaÝVa ~ÝY
Am`m©
H$mXm{MËH$mo ~ÝY…, H«$moYmXo… H$_©U… gXm g“mV²&
ZmV… ¹$m{n H$Xm{MV², n[aJ«hJ«hdVm§ {g{Õ…&&54&&
H«$moYm{XH$ go ~ÝY H$Xm{MV², à{VjU ~ÝY n[aJ«h go&
AV: n[aJ«hYmar ‘w{Z Zqh, H$^r H$ht ^r {g{Õ bh|&&
AW© • AmMm`© Am¡a ^r H$hVo h¢ {H$ H«$moYm{X H$_m] Ho$ Ûmam Vmo àm{U`mo§ H$mo H$_m] H$m
~ÝY H$^r-H$^r hr hmoVm h¡, {H$ÝVw n[aJ«h go à{VjU ~ÝY hmoVm ahVm h¡; AVEd
n[aJ«hYm[a`m| H$mo {H$gr H$mb _| VWm {H$gr àXoe _| ^r {g{Õ Zht hmoVr, Bg{bE ^ì`
Ordm| H$mo H$Xm{n YZ-YmÝ` go __Vm Zht aIZr Mm{hE&
55. ‘mojm{^bmfr ‘w{Z¶m| H$mo ‘moj H$s A{^bmfm ^r C{MV Zht
BÝÐdOm
_mojo@{n _mohmX{^bmfXmofmo;
{deofVmo _moj{ZfoYH$mar&
`VñVVmo@Ü`mË_aVmo _w_j w :w ;
^doV² {H$_Ý`Ì H¥$Vm{^bmf…&&55&&
Aao! ‘moh go {ed-dmÄN>m ^r, Xmofê$n Omo ~ÝY H$ao&
AV: {ZOmZÝX brZ ‘w‘wjw, H¡$go na H$s Mmh H$ao?&&
AÏm© • ñÌr-nwÌ Am{X H$s A{^bmfm H$aZm Vmo Xÿa ahmo& `{X _moj Ho$ {bE ^r
A{^bmfm H$s OmE Vmo dh Xmofñdê$n g_Pr OmVr h¡, dh ^r _moj H$s {ZfoY H$aZo dmbr
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 35

hr hmoVr h¡; Bg{bE Omo _w{Z, AnZr AmË_m Ho$ ag _| brZ h¢, _moj Ho$ A{^bmfr h¢, do
ñÌr-nwÌ Am{X _| A{^bmfm H¡$go H$a gH$Vo h¢?
^mdmW© • _moh Ho$ CX` go hr nXmWm] ‘| BÀN>m hmoVr h¡& O~ VH$ _moh ahVm h¡, V~
VH$ _moj H$Xm{n Zht hmo gH$Vm& ‘w{º$‘mJ© ‘| _moj Ho$ {bE ^r A{^bmfm H$aZm Xmof ‘mZm
J¶m h¡, AV: _mojm{^bmfr _w{Z`m| H$mo AmË_ag _| hr brZ ahZm Mm{hE&
56. n[aJ«hYm[a¶m| H$mo ‘w{º$àm{á Ap½Z H$mo erVb H$aZo Ho$ g‘mZ
n¥Ïdr
n[aJ«hdVm§ {ed§, `{X VXmZb… erVbmo;
`XrpÝÐ`gwI§ gwI§, V{Xh H$mbHw$Q>… gwYm&
pñWam `{X VZwñVXm, pñWaVa§ V{S>Xå~a§;
^do@Ì a_Ur`Vm, `{X VXrÝÐOmbo@{n M&&56&&
‘w{º$ bh| ¶{X n[aJ«hYmar, Vmo Ap½Z ^r erVb hmo&
BpÝж-gwI ¶{X gƒm gwI hmo, Vmo {df H$mo ^r gwYm H$hmo&&
Xoh ¶{X pñWa ‘mZmo Vmo, Z^-{dÚwV² ^r pñWa hmo&
¶{X OJ H$mo a‘Ur¶ H$hmo, Vmo BÝÐOmb a‘Ur¶ H$hmo&&
AW© • `{X n[aJ«hYm[a`m| H$mo ^r _wpŠV H$hr OmEJr Vmo Ap½Z H$mo ^r erVb H$hZm
n‹S>oJm& `{X BpÝÐ`m| go n¡Xm hþE gwI H$mo ^r gwI H$hmoJo Vmo {df H$mo ^r A_¥V _mZZm
n‹S>oJm& `{X eara H$mo {ñWa H$hmoJo Vmo AmH$me _| {~Obr H$mo ^r pñWa H$hZm n‹S>oJm VWm
g§gma _| a_Ur`Vm H$hmoJo Vmo BÝÐOmb _| ^r a_Ur`Vm H$hZr n‹S>oJr&
^mdmW© • Bg ~mV H$mo ‘mZZm Mm{hE {H$ {Og àH$ma Ap½Z erVb Zht hmoVr, Cgr
àH$ma n[aJ«hYm[a`m| H$mo H$Xm{n _wpŠV Zht hmo gH$Vr& {Og àH$ma {df A_¥V Zht hmoVm,
Cgr àH$ma BpÝÐ`-gwI ^r H$Xm{n gwI Zht hmo gH$Vm& {Og àH$ma {~Obr pñWa Zht
hmoVr, Cgr àH$ma `h eara ^r pñWa Zht hmo gH$Vm VWm {Og àH$ma BÝÐOmb _|
a_Ur`Vm Zht hmoVr, Cgr àH$ma g§gma _| ^r a_Ur`Vm Zht hmo gH$Vr&
57. H$m‘Xodê$nr à~b ¶moÕm H$mo OrVZo na H$fm¶| ñd¶‘od namñV
_m{bZr
ñ_a_{n ö{X `ofm§, Ü`mZd{•àXrßVo;
gH$b^wdZ_ëb§, Xø_mZ§ {dbmoŠ`&
36 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

H¥$V{^` Bd ZîQ>m:, Vo H$fm`m Z Vpñ_Z²-


nwZa{n {h g_r`w…, gmYdñVo O`pÝV&&57&&
ܶmZ-Ap½Z ‘| {Ì^wdZO¶r, H$m‘ ObVm XoI Ahmo!&
^¶ go ^Jr H$fm¶§o nwZ: Z, Or{dV hm| do ‘w{Z O¶dÝV&&
AW© • do `Vrída, gXm Bg bmoH$ _| O`dÝV h¢ {H$ {OZ `Vrídam| Ho$ hX` _|
Ü`mZê$nr Ap½Z Ho$ OmÁdë`_mZ hmoZo na, VrZm| bmoH$ H$mo OrVZo dmbo H$m_Xodê$nr à~b
`moÕm H$mo ObVo hþE XoI H$a, H$fm`| ^` go hr _mZmo ^mJ JBª VWm Eogr ^mJt {H$ {\$a Z
Am gH$s§&
^mdmW© • {OZ _w{Z`m| Ho$ gm_Zo H$m_Xod H$m à^md hV hmo J`m h¡, Omo {deof Ü`mZr
h¢ Am¡a H$fm`m| go a{hV h¡§; CZ _w{Z`m| H$mo _¢ gXm Z_ñH$ma H$aVm hÿ±&
58. H$m‘Xod H$s ñÌr H$mo {dYdm H$aZodmbo emÝV ‘wÐmdÝV Jwé
CnoÝÐdO«m
AZ¿`© - aËZÌ` - gånXmo@{n;
{ZJ« © Ý WVm`m… nX_{ÛVr`_² &
O`pÝV emÝVm: ñ_ad¡[adÜdm:;
d¡Yì`XmñVo Jwadmo Z_ñ`m:&&58&&
aËZ̶ AZ‘mob gånXm, Vmo ^r nX {ZJ«©ÝW Ya|&
emÝV ah| na a{V H$mo {dYdm, {H$¶m gwJwé$ H$mo Z‘Z H$a|&&
AW© • A_yë` aËZÌ`ê$nr gån{Îm Ho$ Ymar hmoH$a ^r Omo {ZJ«©ÝW nX Ho$ YmaH$ h¢,
emÝV _wÐm Ho$ Ymar hmoZo na ^r Omo H$m_Xodê$nr d¡ar H$s ñÌr H$mo {dYdm H$aZo dmbo h¢ •
Eogo do CÎm_ Jwé gXm Z_ñH$ma H$aZo `mo½` h¢&
^mdmW© • Bg íbmoH$ _| {damoYm^mg Zm_H$ Ab§H$ma h¡, Bg{bE AmMm`© {damoYm^mg
H$mo {XImVo h¢ {H$ {OgHo$ A_yë` aËZÌ` _m¡OyX h¡, dh n[aJ«h go a{hV H¡$go hmo gH$Vm h¡?
VWm Omo emÝV h¡,§ do H$m_Xod H$s ñÌr H$mo {dYdm H¡$go ~Zm gH$Vo h¡?§ Bg{bE Eogo M_ËH$mar
Jwé gXm dÝXZrH$ hr h§¡&
gmam§e • Omo aËZÌ` Ho$ Ymar h§¡, {ZJ«©ÝW h¢, emÝV _wÐm Ho$ YmaH$ h¢ VWm H$m_Xod
H$mo OrVZo dmbo h¢; CZ JwéAmo§ H$mo ‘¢ gXm _ñVH$ PwH$m H$a Z_ñH$ma H$aVm hÿ±&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 37

59. ñd-namonH$maH$ lr AmMm¶© na‘oð>r H$s ñVw{V>


emXÿ©b{dH«$s{S>V
`o ñdmMma_nmagm¡»`gwVamo:, ~rO§ na§ n#mYm;
gX²~moYm… ñd`_mMapÝV M namZmMma`ÝË`od M&
J«ÝWJ«pÝW{d_wŠV_wpŠVnXdt, àmámíM `¡… àm{nVm…;
Vo aËZÌ`Ym[aU… {edgwI§, Hw$d©ÝVw Z… gya`…&&59&&
na‘-gm¡»¶-Vé-~rO^yV Omo, n#mmMma ñd¶§ nmb|&
{eî¶m| go AmMaU H$amE±, Aé gå¶H²$ lwV H$mo Yma|&&
J«ÝW-J«pÝW go a{hV ‘w{º$-nX, àmá H$a| Aé H$admE±&
aËZ̶Ymar AmMm¶©, h‘| ^r ‘w{º$-àXmZ H$a|&&
AW© • Omo gX²kmZ Ho$ YmaH$ AmMm`©, Anma gm¡»`ê$nr d¥j H$mo CËnÞ H$aZo
dmbo nm±M àH$ma Ho$ AmMma H$m ñd`§ AmMaU H$aVo h¢ VWm Xÿgam| H$mo AmMaU H$amVo
h¢; Ohm± na {H$gr àH$ma Ho$ n[aJ«h H$m boe Zht • Eogr _wpŠV ‘| Omo ñd`§ OmVo h¢
VWm Xÿgam| H$mo ^r nh±M
w mVo h¢ • Eogo {Z_©b aËZÌ` Ho$ Ymar AmMm`©da h_mao {bE _moj
gwI àXmZ H$a|&
60. AmMm¶© na‘oð>r Ûmam Cn{Xï> ‘mJ© na MbZo H$r ^mdZm
dgÝV{VbH$m
^«mpÝVàXofw ~hþdË_©gw OÝ_H$jo;
nÝWmZ_oH$__¥Vñ` na§ Z`pÝV&
`o bmoH$_wÞV{Y`…, àU_m{_ Voä`…;
VoZmß`h§ {OJ{_fwJw©éZm`Ho$ä`…&&60&&
^«mpÝVê$n CÝ‘mJm] ‘| go, Omo {ednW ‘| bo OmVo&
loð> kmZYmar Jwé H$mo, {ednwa-dmÄN>>H$ h‘ Z‘Z H$a|&&
AW© • Omo Jwé, Bg g§gma _| ^«_ CËnÞ H$aZo dmbo AZoH$ _mJm] _| go bmoH$
H$mo gwI XoZo dmbo EH$ _moj_mJ© _| bo OmVo h¢ VWm ñd`§ Cƒ kmZ Ho$ YmaH$ h¢ • Eogo
CZ loîR> JwéAm| H$mo, Cgr _mJ© _| OmZo H$s BÀN>m H$aZo dmbm _¢ _ñVH$ PwH$m H$a
Z_ñH$ma H$aVm h±ÿ&
38 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

61. CnmÜ`m` na_oîR>r H$s ñVw{V


emXÿ©b{dH«$s{S>V
{eî`mUm_nhm` _mohnQ>b§, H$mboZ XrK}U `V²;
OmV§ ñ`mËnXbmpÄN>>VmoÁÁdbdMmo,-{Xì`mÄOZoZ ñ\w$Q>_&²
`o Hw$d©pÝV Ñe§ nam_{VVam§, gdm©dbmoH$j_m§;
bmoH$o H$maU_ÝVaoU {^fOm:, Vo nmÝVw Zmo@Ü`mnH$m…&&61&&
Omo AZm{X go bJm hþAm h¡, {eî¶JUm| H$m ‘moh-nQ>b&
ñ¶mÛmX {Xì¶m§OZ go Omo, CZH$s X¥{ï> hmo {Z‘©b&&
OJ Ho$ g~ nXmW©-Xe©Z H$s, j‘Vm ^r CËnÞ H$a|&
{~Z H$maU Omo d¡Ú OJV² Ho$, Cnmܶm¶ ‘‘ ÌmU H$a|&&
AW© • Omo CnmÜ`m` na_oîR>r, ñ`mÛmX go A{damoYr AnZo CnXoeê$nr {Xì` A§OZ
go AZm{XH$mb go bJo hþE _moh Ho$ naXo H$mo hQ>m H$a, {eî`m| H$s ÑpîQ> H$mo AË`ÝV {Z_©b
VWm g_ñV nXmWm] Ho$ XoIZo _| g_W© ~ZmVo h¢ • Eogo do {~Zm H$maU Ho$ hr {Z…ñdmW© d¡Ú
CnmÜ`m` na‘oð>r! Bg g§gma _| _oar ajm H$a|&
62. J¥hê$nr ~ÝYZ Ed§ ‘mohOݶ {dH$ënm| go ‘wº$, gmYw na_oîR>r H$s ñVw{V
CÝ_wÀ`mb`~ÝYZmX{n ÑT>moËH$m`o@{n drVñn¥hm;
{MÎmo _moh{dH$ënOmb_{n `X²,-Xþ^}Ú_ÝVñV_…&
^oXm`mñ` {h gmY`pÝV VXhmo, Á`mo{V{O©VmH©$à^§;
`o gX²~moY_`§ ^dÝVw ^dVm§, Vo gmYd… lo`go&&62&&
‘mohOݶ Xþ^}Ú {dH$ënmo§, H$m g‘yh Omo AÝVa ‘|&
Cgo ^oXZo hoVw kmZ H$s, Á¶mo{V {ZaÝVa {gÕ H$a|&&
Ñ‹T> J¥h-~ÝYZ Vmo‹S> ‘wZrída, VZ go ^r ‘‘Ëd ˶mJ|&
{ZO-H$ë¶mU hoVw h‘ CZ Jwé-MaUm| ‘§o {ZV Z‘Z H$a|&&
AW© • Omo gmYw na_oîR>r, AË`ÝV H${R>Z J¥hê$nr ~ÝYZ go AnZo H$mo Nw>S‹ >m H$a VWm
AnZo eara go ^r BÀN>ma{hV hmoH$a H${R>ZVm go ^oXZo `mo½` _moh go n¡Xm hþE {dH$ënm| Ho$
g_yhê$nr ^rVar AÝYH$ma H$mo Zme H$aZo Ho$ {bE, gy`© H$s à^m H$mo ^r ZrMr H$aZo dmbr
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 39

gå`½kmZê$nr Á`mo{V H$mo {ZaÝVa {gÕ H$aVo ahVo h¢ • Eogo CZ gmYw na_oîR>r Ho$ {bE
h‘mam Z_ñH$ma h¡ AWm©V² do h‘mam H$ë`mU H$a|&
63. g嶽Xe©Z Ho$ YmaH$ n[afhO¶r ‘w{Z¶m| H$s ‘{h‘m
dgÝV{VbH$m
dO«o nVË`{n ^`ÐþV{dídbmoH$;
_wŠVmÜd{Z àe{_Zmo Z MbpÝV `moJmV²&
~moYàXrn-hV-_moh -_hmÝYH$mam…;
gå`½Ñím… {H$_wV eofnarfhoVw…&&63&&
{OgH$s dO«nmV Üd{Z go, ^¶^rV OJV² {ZO ‘mJ© VOo&
{H$ÝVw àe‘-ag-brZ ‘wZrída, ܶmZ ¶moJ go Zht {S>J&| &
g嶽kmZ Xrn go Omo ‘w{Z, ‘moh-{V{‘a H$m Zme H$a|&
Aݶ narfh go do gå¶H²$, ÑJYmar ³¶m {dM{bV hm|?&&
AW© • {Og dO« Ho$ eãX Ho$ ^` go M{H$V hmoH$a g_ñV bmoH$, _mJ© H$mo N>mo‹S> XoVo
h¢ • Eogo dO« Ho$ {JaZo na ^r Omo emÝVmË_m _w{Z, Ü`mZ go {H${#mV²> ^r {dM{bV Zht hmoVo,
{OÝhm§oZo gå`½kmZê$nr XrnH$ go g_ñV _mohmÝYH$ma H$m Zme H$a {X`m h¡ Am¡a Omo
gå`½Xe©Z Ho$ YmaH$ h¡;§ do _w{Z, narfhm| H$mo OrVZo _o§ H$~ Mbm`_mZ hmo gH$Vo h¢? AWm©V²
narfh CZH$m Hw$N> ämr {~Jm‹S> Zhr§ H$a gH$Vo&
64. J«rî_G$Vw _| nd©V Ho$ {eIa na pñWV _wZrídam| H$s gmYZm
emXÿ©b{dH«$s{S>V
àmoÚ{Îm½_H$amoJ«VoO{g bgV², MÊS>m{ZbmoÚ{Ô{e;
ñ\$mar^yVgwVßV^y{_aO{g, àjrUZÚå^{g&
J«rî_o `o Jwé_o{XZrY«{ea{g, Á`mo{V{Z©Ym`moa{g;
ÜdmÝVÜd§gH$a§ dgpÝV _wZ`:, Vo gÝVw Z… lo`go&&64&&
VrúU VoO¶wV gy¶© {H$aU hmo, Mhþ± {X{e CîU ndZ PH$Pmoa&
Ja‘ aoV ^r Vrd« Vmn‘¶, gyI J¶m Z{X¶m| ‘| Zra&&
J«rî‘F$Vw ‘| {J[a-{eIam| na, kmZÁ¶mo{V {ZO Ca ‘| Yma&
‘moh-{V{‘a H$m Zme H$a|, CZ Jwé-MaUm| ‘|, hmo H$ë¶mU&&
40 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

AW© • {Og J«rî_G$Vw _| AË`ÝV VrúU Yyn n‹S>Vr h¢, Mmam§o {XemAm| _| ^`§H$a
by MbVr h¡, {Og G$Vw _| AË`ÝV gÝVmn H$mo XoZo dmbr Ja_ aoV \¡$b OmVr h¡ VWm Z{X`m|
H$m nmZr gyI OmVm h¡ • Eogr ^`§H$a J«rî_G$Vw _| Omo _w{Z, g_ñV AÝYH$ma H$mo Zme
H$aZo dmbr gå`½kmZê$nr Á`mo{V H$mo AnZo _Z _| aI H$a, AË`ÝV D±$Mo nhm‹S> H$s MmoQ>r
na {Zdmg H$aVo h¢, CZ _w{Z`m| Ho$ {bE h‘mam Z_ñH$ma hmo AWm©V² do h‘mam H$ë`mU H$a|&
65. dfm©G$Vw _| d¥jm| Ho$ ZrMo pñWV _wZrídam| H$s gmYZm
Vo d… nmÝVw _w_wjd… H¥$Vad¡,-aãX¡a{Ví`m_b¡…;
ímídÛm[ad_{ØapãY{df`, - jmaËdXmofm{Xd&
H$mbo _ÁO{Xbo nVpX²J[aHw$bo, YmdÕþZrg§Hw$bo;
P§PmdmV{dg§ñWwbo VéVbo, {Vð>pÝV `o gmYd:&&65&&
A{Ví¶m‘b ‘oKm| H$s JaOZ Am¡a ~agVr ‘ygbYma&
{Ja| nmfmU, Yam YgHo$ Aé, Z{X¶m| ‘| hmo doJ Anma&&
ndZ doJ ¶wV Obdfm© ‘|, Vé-Vb {Vð>| Omo Vn-Yma&
ajm H$a| h‘mar Jwéda, MaUm| ‘| hmo Z‘Z hOma&&
AW© • {Og dfm©H$mb _| H$mbo-H$mbo _oK ^`§H$a eãX H$aVo h§¡, g_wÐ Ho$ jma-
Xmof go hr _mZm| Omo Ohm±-Vhm± Imam Ob dfm©Vo h§¡, {Og H$mb ‘| O_rZ ZrMo H$mo YgH$
OmVr h¡, nd©Vm| go nËWa {JaVo h¡¢, Ob go ^ar hþB© Z{X`m± g~ OJh Xm¡‹S>Vr {\$aVr h¢ VWm
Omo dfm©H$mb d¥pîQ>g{hV ndZ go ^`§H$a hmo ahm h¡ • Eogo ^`§H$a dfm©H$mb _| Omo
_mojm{^bmfr _w{Z, d¥jm| Ho$ ZrMo ~¡R>H$a Vn H$aVo h¢, CZ _w{Z`m| Ho$ {bE h‘mam Z_ñH$ma
h¡ AWm©V² do _w{Z h‘mar ajm H$a|&
66. erVH$mb _| Iwbo _¡XmZ _| Vn H$aZo dmbo _wZrídam| H$s gmYZm
åbm`ËH$moH$ZXo JbËH${n_Xo, ^«í`X²Ðþ_m¡KÀN>Xo;
hf©Ðmo_-X[aÐHo$ {h_G$VmdË`ÝVXþ…I-àXo&
`o {VîR>{ÝV MVwînWo n¥WwVn…, gm¡YpñWVm… gmYdmo;
Ü`mZmoî_àhVmoJe« Ë¡ `{dYwam:, Vo _o {dXÜ`w… {l`_²&&66&&
H$‘b ‘{bZ hmo§, H${n ‘X JbVm, d¥jm| Ho$ nÎmo ObVo&
A{VXþ:IXm¶H$ erVF$Vw ‘|, XrZm| Ho$ hm| amo‘ I‹S>o&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 41

ܶmZ-Ap½Z go erV Ze| Aé, Vn-‘hbm| H$mo H$a| {Zdmg&


{Z^©¶ ah| MVwînW ‘| do, n{Vda X| bú‘r A{dZme&&
AW© • {Og erVH$mb _| H$_b _waPm OmVo h¢, ~ÝXamo§ H$m _X Jb OmVm h¡, d¥jm|
Ho$ nÎmo Ob OmVo h¢, dñÌa[hV X[aÐm| Ho$ eara na amo_m§M I‹S>o hmo OmVo h¢ VWm Am¡a ^r Omo
ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Imo§ H$mo XoZo dmbm h¡ • Eogo ^`§H$a erVH$mb _| ‘hmVnñdr Ü`mZê$nr
Ap½Z go g_ñV erV H$mo Zme H$aZo dmbo `Vrída, Iwbo _¡XmZ _| {Z^©`Vm go {Zdmg H$aVo
h¢ • Eogo `Vrída _wPo ^r A{dZmer bú_r àXmZ H$a|&
67. ‘w{Z-OrdZ ‘| AmË‘kmZ H$s {deofVm
dgÝV{VbH$m
H$mb-Ì`o ~{hadpñWV-OmVdfm©-;
erVmVn-à_wI -g§K{Q>VmoJ« - Xw…Io&
AmË_à~moY{dH$bo gH$bmo@{n H$m`-;
Šboemo d¥Wm d¥{V[admopÁPVem{bdào&&67&&
AmË‘kmZ {~Z gh| erV-dfm© Ed§ J«rf‘-AmVmn&
Ymݶ a{hV IoVm| ‘o§ ~m‹S>, bJmZo O¡gm d¥Wm H$bmn&&
AW© • Omo _w{Z, AnZo AmË_kmZ H$s Hw$N> ^r nadmh Z H$a, ~mha _| dfm©-erV-
J«rî‘ VrZm| H$mbm| _| CËnÞ hþE Xþ…Imo§ H$mo ghZ H$aVo h¢, CZH$m Cg àH$ma H$m Xþ…I ghZm
d¡gm hr [ZaW©H$ _mby_ hmoVm h¡, O¡gm {H$ YmZ (’$gb) Ho$ H$Q> OmZo na IoV H$mo ~m‹S>
bJmZm {ZaW©H$ hmoVm h¡; Bg{bE _w{Z`m| H$mo AmË_kmZ na {deof Ü`mZ XoZm Mm{hE&
68. ‘w{Z¶m| H$s nyOZ Ho$ ‘mܶ‘ go {OZdmUr Ed§ Ho$dbr ^JdmZ H$s nyOZ
emXÿ©b{dH«$s{S>V
gåàË`pñV Z Ho$dbr {H$b H$bm¡, Ì¡bmoŠ`MyS>m_{U…;
VÛmM… na_mgVo@Ì ^aV,-joÌo OJX²Úmo{VH$m…&
gX²aËZÌ`Ym[aUmo `{Vdam:, Vofm§ g_mbå~Z§;
VËnyOm {OZdm{M nyOZ_V:, gmjm{‚mZ: ny{OV:&&68&&
H${bH$mb ‘| {Ì^wdZ-My‹S> m‘{U Ho$d{b ^JdmZ Zht&
^aVjoÌ ‘| OJV²-àH$meH$, {dÚ‘mZ CZH$s dmUr&&
42 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

aËZ̶Ymar ‘w{Zda h¢, lr {OZdmUr Ho$ AmYma&


CZH$mo nyOm, ¶m{Z nyOm-dmUr, nyOm {OZ-gmjmV²&&
AW© • `Ú{n Bg g_` H${bH$mb _| VrZ bmoH$ Ho$ Ûmam nyOZr` Ho$dbr ^JdmZ
{damO_mZ Zht h¢ Vmo ^r Bg ^aVjoÌ _| g_ñV OJV² H$mo àH$me H$aZo dmbr CZ Ho$dbr
^JdmZ H$s dmUr _m¡OyX h¡ VWm Cg dmUr H$m Adbå~Z boZo dmbo loîR> aËZÌ` Ho$ Ymar
_w{Z h¢; Bg{bE CZ _w{Z`m| H$s nyOZ Vmo {OZdmUr H$s nyOZ h¡ VWm {OZdmUr H$s nyOZ
gmjmV² Ho$dbr ^JdmZ H$s nyOZ h¡ • Eogm ^ì` Ordm| H$mo g_PZm Mm[hE&
69. AmˑܶmZr ‘w{Z¶m| Ho$ MaUm| go ñn{e©V ^y{‘ hr CÎm‘ VrW©
ñn¥îQ>m `Ì _hr VX§{K«H$_b¡:, VÌ¡{V gÎmrW©Vm§;
Voä`ñVo@{n gwam… H¥$VmÄO{bnwQ>m, {ZË`§ Z_ñHw$d©Vo&
VÞm_ñ_¥{V_mÌVmo@{n OZVm, {ZîH$ë_fm Om`Vo;
`o O¡Zm `V`píMXmË_{ZaVm, Ü`mZ§ g_mVÝdVo&&69&&
{OZH$s nX-aO go ¶h ^yVb, hmoVm h¡ gV²-VrW© Ahmo!&
gwa-JU {Z˶ Z‘Z H$aVo h¢, hmW Omo‹S> >H$a {OZ ‘w{Z H$mo&&
{OZHo$ Zm‘-ñ‘aU ‘mÌ go, ^{dOZ hmo OmVo {Zînmn&
O¡Z ¶Vrída ܶmVo {ZO MoVZ ‘| àr{V Ya| Aé ܶmZ&&
AW© • Omo `Vrída, AmË_m _| brZ hmoH$a Ü`mZ H$aVo h¢, CZ O¡Z `Vrídam| Ho$ MaU-
H$_bmo§ go g§ñn{e©V ^y{_, CÎm_ VrW© ~Z OmVr h¡; CZ `Vrídam| H$mo ~‹S>o-~‹S>o Xod AmH$a,
hmW Omo‹S> H$a, _ñVH$ Zdm H$a Z‘ñH$ma H$aVo h¢, CZHo$ ñ_aU _mÌ go hr Ordm§o Ho$ g_ñV
nmn Jb OmVo h¢; Bg{bE `Vrídam| H$mo gXm AmË_m Ho$ Ü`mZ _| brZ ahZm Mm{hE&
70. {ZÝXm H$aZo dmbm| Ho$ à{V ^r ‘w{Z¶m| H$s g‘Vm
gå`½Xe©Z~moYd¥Îm{Z{MV…, emÝV… {ed¡fr _w{Z…;
_ÝX¡… ñ`mXdYr[aVmo@{n {deX…, gmå`§ `Xmbå~Vo&
AmË_m V¡{d©hVmo `XÌ {df_,-ÜdmÝV{lVo {ZpíMV§;
gånmVmo ^{dVmoJ«Xþ…IZaHo$, Vofm_H$ë`m{UZm_²&&70&&
aËZ̶Ymar ‘w{Zda h¢, {edgwI-dmÄN>H$ Ed§ emÝV&
AkmZr An‘m{ZV H$aVo, ‘w{Z H$aVo g‘Vm agnmZ&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 43

AmË‘KmV H$a AkmZrOZ, AH$ë¶mU AnZm H$aVo&&


Ohm± KmoaV‘ Vrd« Xþ:I h¢ • Eogo ZaH$m| ‘o§ OmVo&
AW© • gå`½Xe©Z-gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌ Ho$ Ymar, emÝV Am¡a _mojm{^bmfr Omo
_w{Z, XþîQ>m| go An_m{ZV hmoH$a ^r ñdÀN> AÝV…H$aU go g_Vm H$mo YmaU H$aVo h¡,§ CZH$s
Vmo AmË_m ewÕ hr hmoVr h¢; {H$ÝVw Omo CZH$s {ZÝXm H$aZo dmbo h¢, CÝhm§oZo Vmo AnZr AmË_m
H$m KmV H$a {b`m Š`m|{H$ do Xþï> H$ë`mUa{hV nwéf, Eogo ZaH$m| _| {Ja|Jo, Omo ^`§H$a
AÝYH$ma go ì`má h¡ VWm H${R>Z Xþ…I H$m ñWmZ h¡; Bg{bE Xþï, _w{Z`m| H$s H¡$gr ^r {ZÝXm
H$a| Vmo ^r CZH$mo g_Vm YmaU H$aZm hr `mo½` h¡&
71. ‘w{Z¶m| H$s ñVw{V H$aZo dmbo ^r ‘hmnwéf
ò½Yam
_mZwî`§ àmß` nwÊ`mV², àe__wnJVm, amoJdX²^moJOmV§;
_Ëdm JËdm dZmÝV§, Ñ{e {d{X MaUo, `o pñWVm… g§J_wŠVm…&
H$… ñVmoVm dmH²$nWm{VH«$_UnQw>JwU¡am{lVmZm§ _wZrZm§;
ñVmoVì`mñVo _h{Ø:, ^w{d ` Bh VX§{K«Û`o ^{º$^mO:&&71&&
Za^d nmH$a àe‘^md go, ^moJm| H$mo ^r OmZ| amoJ&
g§J a{hV hmo dZ ‘| ~gVo, Xe©Z-kmZ-M[aV {Wa hmo&&
dMZmVrV JwUm| go ^y{fV, Jwé-ñVdZ H$a gH$Vm H$m¡Z?&
nX-n§H$O AmamYH$ ‘hV²-nwéf hr ^{º$ H$aZo ¶mo½¶&&
AW© • nwÊ` `moJ go _Zwî` ^d H$mo nmH$a, ^moJm| H$mo amoJVwë` OmZ H$a, dZ _o§
OmH$a, g_ñV n[aJ«h go a{hV hmoH$a, empÝV H$mo àmá hmoH$a, Omo `Vrída, gå`½Xe©Z-
gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌ _| pñWV hmoVo h¢, dMZ-AJmoMa JwUm| go g{hV, CZ _w{Z`m| H$s
àW_ Vmo H$moB© ñVw{V H$aZo ‘| g‘W© hr Zht h¡& `{X H$moB© ñVw{V H$a gHo$ Vmo ^r do hr nwéf,
CZH$s ñVw{V H$a gH$Vo h¢, Omo CZ _w{Z`m| Ho$ MaU-H$‘bm| H$m AmamYZ H$aZo dmbo _hmË_m
nwéf h¢&
72. ì¶dhma g嶽Xe©Z-g嶽kmZ-gå¶H²$Mm[aÌ H$m ñdê$n
emXÿ©b{dH«$s{S>V
VÎdmWm©ßVVnmo^¥Vm§ `{Vdam…, lÕmZ_mhþÑ©e§;
kmZ§ OmZXZyZ_à{VhV§, ñdmWm©dgÝXohdV²&
44 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

Mm[a̧ {da{V… à_mX{dbgV², H$_m©òdmÚmo[JZm§;


EVÝ_wpŠVnWñÌ`§ M na_mo, Y_m} ^dÀN>Xo H$…&&72&&
VÎd, AmßV {OZ-JwéAm| H$m, lÕmZ H$hm g嶽Xe©Z&
g§e¶hrZ Aà{VhV Ed§, nyU-© àH$meH$ {ZO-na kmZ&&
gà‘mX H$‘m©òd H$m, {ZamoY hmoZm gå¶H²$Mm[aÌ&
na‘ Y‘© h¡ ¶hr ‘w{º$ H$m, ‘mJ© Ahmo! ^d-^d N>Xo H$&&
AW© • JUYam{X Xodm| Zo Ordm{X nXmW©, AmßV Am¡a JwéAm| na lÕmZ aIZo H$mo
gå`½Xím©Z H$hm h¡; {Og_| {H$gr àH$ma H$s ~mYm Zht h¢, Omo g§e`a{hV VWm nyU© h¡ •
Eogo kmZ H$mo gå`½kmZ H$hm h¡ VWm à_mXg{hV H$_m] Ho$ AmJ_Z Ho$ éH$ OmZo H$mo
gå`H²$Mm[aÌ H$hm h¡; AV… gå`½Xe©Z-gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌ H$s EH$Vm hr _w{º$ H$m
_mJ© Am¡a g§gma H$m Zme H$aZo dmbm na_ Y_© h¡&
73. ~mø Vn Am{X go A{YH$ aËZ̶ H$s ‘{h‘m
_m{bZr
öX`^w{d ÑJoH§$, ~rO_w᧠Ëde§H$m-;
à^¥{VJwUgXå^…, gm[aUr{gŠV_wÀM¡…&
^dXdJ_emI:, MméMm[aÌnwîn:;
Véa_¥V\$boZ, àrU`Ë`mew ^ì`_²&&73&&
AÝVa n[aU{V ^y ‘| ~mo¶m, g嶽Xe©Zê$nr ~rO&
{Z:e§H$m{X JwUm| H$s {Z‘©b, Zra ^ar ³¶mar go gtM&&
emIm g嶽kmZ‘¶r, Mm[aÌ-gw‘Z¶wV d¥j ’$b§o&
^ì¶ Ord H$mo erK« ‘moj-ê$nr ’$b go gÝVwï> H$a|&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ AÝV…H$aUê$nr n¥Ïdr _| ~mo`m hþAm VWm {Z…e§{H$V
Am{X AmR> JwUê$nr CÎm_ Ob H$s ^ar hþB© Zm{b`m§o go gtMm hþAm gå`½Xe©Zê$nr ~rO,
gå`½kmZê$nr emImAm| H$m YmaH$ VWm Mm[aÌê$nr nwînmo§ go g{hV d¥jê$n _| n[aUV
hmoH$a, erK« hr ^ì`Ordm| H$mo _mojê$nr \$b go gÝVwîQ> H$aVm h¡&
74. aËZ̶ê$nr d¥j go ‘moj’$b H$s àm{á
ÑJdJ_M[aÌmb§H¥$V… {g{Õnm̧;
bKwa{nZJwé: ñ`mXÝ`WmËdo H$Xm{MV²&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 45

ñ\w$Q>_dJV_mJm} `m{V _ÝXmo@{n JÀNZ²;>


A{^_VnX_Ý`mo Z¡d VyUm}@{n OÝVw…&&74&&
aËZ̶-^y{fV ‘w{Z ¶{X Vn, H$a| Aën na {g{Õ bh|&
‘mJ©{dk ¶{X ‘ÝX Mb|, Vmo ^r JÝVì¶-Wb nhþ±M|&&
{H$ÝVw a{hV ¶{X aËZ̶ go, Kmoa Vn| na ‘w{º$ Zht&
‘mJ© An[a{MV erK« Mb| na, nhþ±Mo Bï>> ñWmZ Zht&&
AW© • {Og àH$ma {OgH$mo _mJ© _mby_ h¡ • Eogm _Zwî` `{X Yrao-Yrao Mbo Vmo
^r A{^_V ñWmZ na nhþ±M OmVm h¡, {H$ÝVw {OgH$mo _mJ© Hw$N> ^r Zht _mby_ h¡, dh Mmho
{H$VZr ^r OëXr Mbo Vmo ^r dh AnZo A{^_V ñWmZ na Zht nhþ±M gH$Vm; Cgr àH$ma
Omo _w{Z, Vn Am{X H$mo Vmo ~hþV Wmo‹S>m H$aZo dmbm h¡, bo{H$Z Omo gå`½Xe©Z-gå`½kmZ-
gå`H²$Mm[aÌ H$m Ymar h¡, dh erK« hr _wpŠV H$mo àmá hmo OmVm h¡, {H$ÝVw Omo Vn Am{X Vmo
~hwV H$aZo dmbm h¡, naÝVw gå`½Xe©Z Am{Xê$n aËZÌ` H$m Ymar Zht h¡, dh {H$VZm ^r
à`ËZ H$ao Vmo ^r _moj H$mo Zht nm gH$Vm; Bg{bE _mojm{^bm[f`m| H$mo gå`½Xe©Zm{X H$s
g~go A{YH$ _{h_m g_PZm Mm{hE&
75. aËZ̶ H$s EH$Vm hr ‘moj‘mJ© ‘| H$m¶©H$mar
dZ{e{I{Z _¥Vmo@ÝY…, g#maZ² ~mT>_§{K«;
{ÛV`{dH$b_y{V©:, drj_mUmo@{n IÄO…&
A{n gZ`ZnmXmo@lÔYmZü Vñ_mX²;
ÑJdJ_M[aÌ¡…, g§`wV¡aod {g{Õ:&&75&&
ObVo dZ ‘| AÝY nwéf ¶{X, Xm¡‹So Vmo ^r ‘a OmVm&
b±J‹S m XoIo ObVo dZ H$mo, {H$ÝVw Zht dh ~M nmVm&&
{Ogo Zht lÕmZ Ap½Z H$m, ñdñW nwéf ^r ~M Z gH|$&
AV: kmZ-lÕmZ-M[aV hmo, EH$ gmW Vmo ‘w{º$ {‘bo&&
AW© • {Og àH$ma dZ _| Ap½Z bJZo na Cg dZ _| ahZodmbm AÝYm Vmo XoI Z
gH$m, Bg{bE Xm¡‹S>Vm hþAm ^r _a J`m& XmoZm| MaUm| go b±J‹S>m, bJr hþB© Ap½Z H$mo XoIVm
hþAm ^r Xm¡‹S> Z gH$Zo Ho$ H$maU VËH$mb ^ñ_ hmo J`m& Am±I VWm n¡a g{hV ^r Ambgr
Bg{bE _a J`m {H$ CgH$mo Ap½Z H$m lÕmZ hr Zht hþAm& Bg{bE AmMm`© CnXoe XoVo
h¡§ {H$ AbJ-AbJ gå`½Xe©Z, gå`½kmZ Am¡a gå`H²$Mm[aÌ, _moj Ho$ {bE H$maU Zht
46 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

h¢, {H$ÝVw VrZm| {_bo hþE hr H$maU h¢&


^mdmW© • `Ú{n AÝYo H$mo Ap½Z H$m lÕmZ Am¡a AmMaU Vmo Wm; naÝVw XoIZoê$n
kmZ Z hmoZo Ho$ H$maU dh _a J`m& n§Jw H$mo kmZ-lÕmZ hmoZo na ^r Xm¡S‹ >Zêo $n AmMaU Zht
Wm, Bg{bE dh ^ñ_ hmo J`m& Ambgr H$mo kmZ ^r Wm Am¡a AmMaU H$s gm‘϶© ^r Wr,
{H$ÝVw lÕmZ Zht Wm, Bg{bE dh Ob> H$a _a J`m& `{X ¶o VrZm| MrO| EH${ÌV hmo JB©
hmoVt, Vmo CZ_| go EH$ ^r Zht _aVm; Bg{bE OwXo•OwXo gå`½Xe©Z Am{X ^r Ho$db Xþ…I
hr Ho$ XoZo dmbo h§¡, {H$ÝVw VrZm| {_bo hþE hr H$ë`mU Ho$ XoZo dmbo h¢; AV: ^ì` Ordm| H$mo
VrZm| H$m EH$ gmW hr AmamYZ H$aZm Mm{hE&
76. g嶽Xe©Zm{X dmñV{dH$ aËZm| go hr AmË‘m H$s emo^m
~hw{^a{n{H$_Ý`¡…, àñVa¡… aËZg§k:¡ ;
dnw{f O{ZVIoX¡:, ^maH$m[aËd`moJmV²&
hV-Xþ[aV-V‘mo{^:, Mmé-aËZ¡aZ¿¶£:;
{Ì{^a{n Hw$éVmË_m@b§H$¥ qV Xe©ZmÚ¡…&&76&&
aËZ Zm‘Ymar nËWa go, hmoVm h¡ ³¶m bm^ H$hmo&
{H$ÝVw ^ma¶wV hmoZo go ~g! IoX ‘mÌ hr VZ ‘| hmo&&
AV: nmn‘¶ AÝYH$ma Ho$ ZmeH$ aËZ̶ OmZmo&
g嶽Xe©Z-kmZ-M[aV, ~hþ‘yë¶ aËZ go ^y{fV hm|&&
AW© • g§gma _| `Ú{n aËZ g§km ~hþV go nËWam| H$s ^r h¡, {H$ÝVw CZgo Hw$N> ^r
à`moOZ Zhr§ Š`mo§{H$ do Ho$db ^ma^yV hmoZo Ho$ H$maU eara H$mo {IÞ H$aZo dmbo hr h¡§;
Bg{bE AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ ho _wZrídam|! Omo gånyU© AÝYH$ma Ho$ Zme H$aZo dmbo
h¢, A_yë` Am¡a _Zmoha h¢ • Eogo gå`½Xe©Z-gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌê$nr VrZm| aËZm| go
hr AnZr AmË_m H$mo emo{^V H$amo, `o hr dmñV{dH$ aËZ h¢&
77. g嶽Xe©Z go hr ‘Zwî¶ OÝ‘ H$s emo^m
O`{V gwI{ZYmZ§, _mojd¥j¡H$~rO§;
gH$b_b{d_wŠV§, Xe©Z§ `{ÛZm ñ`mV²&
_{Va{n Hw$_{VZ©w, XþíM[a̧ M[a̧;
^d{V _ZwOOÝ_, àmßV_àmßV_od&&77&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 47

{OgHo$ {~Zm kmZ {‘϶m h¡, Mm[aV ^r {‘϶m hmoVm&


emídV gwI H$m h¡ {ZYmZ Aé, ~rOê$n h¡ {edVé H$m&&
gH$b Xmof go a{hV Ahmoo!, g嶽Xe©Z O¶dÝV ah|&
{~Z g‘{H$V ¶h Za^d nm¶m, na Z{h§ nm¶o O¡gm h¡&&
AW© • {Og gå`½Xe©Z Ho$ {~Zm kmZ {_Ï`mkmZ H$hbmVm h¡, Mm[aÌ {_Ï`mMm[aÌ
H$hbmVm h¡, àmá hþAm ^r _Zwî` OÝ_ Z nm`m hþAm-gm H$hbmVm h¡ • Eogm gwIñdê$n
VWm _mojê$nr d¥j H$m XoZo dmbm EH$‘mÌ {Z_©b gå`½Xe©Zê$nr aËZ, Bg bmoH _| gXm
O`dÝV h¡&
78. gå¶H²$ aËZ̶ H$s ‘{h‘m
Am`m©
^d^wOJZmJX_Zr, Xþ…I_hmXmde_ZObd¥pîQ>…&
_wpŠVgwIm_¥Vgagr, O`{V ÑJm{XÌ`r gå`H²$&&78&&
^d-^wOJ§ H$mo ZmJ-Zm{eZr, XþI-XmdmZb H$mo ObYma&
‘w{º$-gwIm‘¥V Ho$ gada, O¶dÝV aho ¶o aËZ̶&&
AW© • g§gmaê$nr gn© H$mo Zme H$aZo Ho$ {bE ZmJX_Zr, Xw…Iê$nr XmdmZb H$mo
~wPmZo Ho$ {bE Obd¥pîQ> Am¡a _mojê$nr gwIm_¥V H$s gamodar (Vmbm~) Ho$ g‘mZ g_rMrZ
aËZÌ`r gXm Bg bmoH$ _| O`dÝV h¡&
79. A^oX aËZ̶ hr {ZíM¶ aËZ̶
_m{bZr
dMZ{da{MV¡dmoËnÚVo ^oX~w{Õ:;
ÑJdJ_M[aÌmÊ`mË_Z… ñd§ ñdê$n_²&
AZwnM[aV_oVƒoVZ¡H - ñd^md§;
d«O{V {df`^md§ `mo{JZm§ `moJÑîQ>…o &&79&&
Xe©Z-kmZ-M[aÌ AmË‘‘¶, ^oX~w{Õ ~g H$hZo ‘|&
AZwnM[aV M¡Vݶ^md hr, ~go ¶moJr H$s Ñ{ï> ‘|&&
AW© • ì`dhmaZ` H$s Anojm go hr gå`½Xe©Z, gå`½kmZ VWm gå`H²$Mm[aÌ
OwX•
o OwXo _mby_ n‹S>Vo h¢& {ZíM`Z` H$s Anojm go BZ_| {H$gr n«H$ma H$m ^oX Zht h¡, {H$ÝVw
48 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

`o VrZm| AmË_ñdê$n hr h¢& g_ñV bmoH$mbmoH$ H$mo XoIZo dmbo Ho$dbr ^JdmZ, dmñV{dH$
ar{V go BZ VrZm| H$mo M¡VÝ` go A{^Þñdê$n hr XoIVo h¢&
80. ewÕZ¶ H$m Aml¶ H$aZm hr lo¶ñH$a
CnoÝÐdO«m
{Zê$ß` VÎd§, pñWaVm_wnmJVm;
_{V… gVm§ ewÕZ`mdbpå~Zr&
AIÊS>_oH§$, {deX§ {MXmË_H§$;
{ZaÝVa§ ní`{V VËna§ _h…&&80&&
ew Õ Z¶m{lV gmYw ‘ {V h¡ , g§ d aVÎd {Zê$nU ‘| &
EH$ AIÊS>> {deX {MÝ‘¶, CËH¥$îQ>> Á¶mo{V H$mo {ZV {ZaI|&&
AW© • OrdmOrdm{X g_ñV VÎdm| H$mo XoI H$a, {OZ gÁOZm| H$s _{V pñWa Am¡a
ewÕZ` H$m Aml` H$aZo dmbr hmo JB© h¡; do hr _Zwî`, {Z_©b VWm CËH¥$îQ> {MËñdê$n
Á`mo{V H$mo XoIVo h¢&
81. {ZíM¶ g嶽Xe©Z-kmZ-Mm[aÌ H$m ñdê$n
ò½Yam
ÑpîQ>{ZUu{VamË_mˆ`{deX_hñ`Ì ~moY… à~moY…;
ewÕ§ Mm[aÌ_Ì, pñW{V{a{V `wJnX² ~ÝY{dÜd§gH$m[a&
~mø§ ~mømW©_do , {ÌV`_{n na§, ñ`mÀNw>^mo dm@ew^mo dm;
~ÝY… g§gma_od,§ lw{V{ZnwU{Y`…, gmYdñV§ dXpÝV&&81&&
AmË‘VoO-é{M g嶽Xe©Z, Cgo OmZZm g嶽kmZ&
AmË‘brZVm gå¶H²$Mm[aÌ, Zï> H$ao H$‘m] H$m ~ÝY&&
aËZ̶ go {^Þ g^r h¢, ^md ew^mew^ Cggo ~mø&
~ÝY MVwJ©{V Ho$ H$maU ¶o, H$ho| gmYw lwV-{dk ‘hmZ²&&
AW© • AmË_mê$nr {Z_©b VoO _| {ZíM` ({dídmg) H$aZm Vmo {ZíM` gå`½Xe©Z
h¡; Cgr VoO H$m OmZnZm {ZíM` g嶽kmZ h¡ VWm gå`½Xe©Z•gå`½kmZ Ho$ gmW ñdê$n
_| pñWa ahZm gå`H²$Mm[aÌ h¡& BZ VrZm| H$s EH$Vm H$_©~ÝY H$m Zme H$aZo dmbr h¡& Bg
{ZíM` aËZÌ` go Omo ~mø h¡, gmo ~mø hr h¡& dh Mmho ew^ hmo, Mmho Aew^ hmo, ~ÝY H$m
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 49

hr H$maU h¡& ~ÝY H$m H$maU hmoZo go g§gma H$m hr H$maU h¡ • Eogm lwVkmZ Ho$ nma§JV
AmMm`© H$hVo h¢& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo {ZíM` aËZÌ` Ho {bE hr à`ËZ H$aZm Mm{hE&
ì`dhma aËZÌ` H$mo ^r gd©Wm Z N>mo‹S> H$a {ZíM` aËZÌ` H$m gmYH$ g_PZm Mm{hE&
82. CÎm‘ j‘mY‘©, ‘w{Z¶m| H$r gd©àW‘ ghm¶Vm H$aZo dmbm
_m{bZr
OS>OZH¥$V-~mYm@H«$moímhmgm@{à`mXm-;
d{n g{V Z {dH$ma§, `Ý_Zmo `m{V gmYmo…&
A_b{dnwb{MÎm¡éÎm_m gm j_mXm¡-;
{ednWn{WH$mZm§ , gËghm`Ëd_o{V&&82&&
AkmZrH¥$V ~mYm ~ÝYZ, H$Qw> dMZm| Ho$ H$hZo na&
{Z‘©b {MÎm Z {dH¥$V hmoVm, CÎm‘ j‘mY‘© gwIH$a&&
AW© • _yI©OZm| Ûmam {H$E hþE ~ÝYZ, H«$moY, hmñ` Am{X Ho$ hmoZo na VWm H$R>moa
dMZm| Ho$ ~mobZo na ^r Omo gmYw, AnZo {Z_©b Yra-dra {MÎm go {dH¥$V Zht hmoVm, Cgr
H$m Zm_ CÎm_ j_m h¡& ¶h CÎm_ j_m, _moj_mJ© _| OmZo dmbo _w{Z`m| H$r g~go nhbo
ghm`Vm H$aZo dmbr h¡&
83. ¶{VY‘© H$m Vrd« {dKmVH$, H«$moY
dgÝV{VbH$m
lm_Ê`nwÊ`VééƒJwUm¡KemIm-;
nÌàgyZ{Z{MVmo@{n \$bmÝ`XËdm&
`m{V j`§ jUV Ed KZmoJ«H$mon-;
XmdmZbmV² Ë`OV V§ `V`mo@{VXÿa_²&&83&&
JwU-nÌm|-nwînm| go emo{^V ¶{V-Vé Zqh {H${#mV² ’$b Xo&
H«$moYmp½Z go Ëd[aV Zï> hm|, AV: ¶Vrída H«$moY VO|&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¡§ {H$ JwUê$nr emI-nÌ-\y$bm| go g{hV `h `{Vê$nr
d¥j h¡& `{X Bg_| ^`§H$a H«$moYê$nr XmdmZb àdoe H$a Omdo Vmo `h {H$gr àH$ma \$b
Z XoH$a ~mV hr ~mV _| ZîQ> hmo OmVm h¡& Bg{bE `Vrída, H«$moY Am{X H$mo do Xÿa go hr
N>mo‹S> XoVo h¢&
50 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

^mdmW© • {Og d¥j na ZmZm àH$ma H$s _Zmoha emImE± _m¡OyX h¢, nÌ-\y$bm| go ^r Omo
emo{^V hmo ahm h¡ Am¡a Aën H$mb _| hr {Og na \$b AmZo dmbo h¢ • Eogo d¥j _| `{X Ap½Z,
àdoe H$a Omdo Vmo dh erK« hr Ob OmVm h¡, Cg na {H$gr àH$ma H$m \$b Zht AmVm; Cgr
àH$ma Omo _w{Z, gå`½Xe©Z-gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌ Am{X JwUm| go g{hV h¢, {H$ÝVw A^r
VH$ {OZHo$ H«$moY, _mZm{XH$ emÝV Zht hþE h¢ • Eogo _w{Z H$mo H$Xm{n ñdJ©-_mojm{X H$s àm{á
Zht hmo gH$Vr; Bg{bE _w{ZOZm| H$mo Mm{hE {H$ do H«$moYm{X H$mo AnZo nmg ^r \$Q>H$Zo Z Xod|&
84. amJ-Ûof a{hV j‘mYmar ‘w{Z¶m| Ho$ {dMma
emX©ÿb{dH«$s{S>V
{VîR>m_mo d`_wÁÁdboZ _Zgm, amJm{XXmofmopÁPVm…;
bmoH$… {H${#mX{n ñdH$s`öX`o, ñdoÀN>mMamo _Ý`Vm_²&
gmÜ`m ew { Õ[ahmË_Z… e_dVm_Ìmnao U {Ûfm;
{_ÌoUm{n {H$_w ñdMo{ï>V\$b§, ñdmW©: ñd`§ bßñ`Vo&&84&&
ñdoÀN>mMmar bmoH$ h‘|, Mmho O¡gm ‘mZo ‘Z ‘|&
{H$ÝVw amJ-Ûofm{X a{hV h‘, AnZm {Z‘©b {MÎm aI|&&
amJ-Ûof n[aUm‘m| H$m ’$b, g~H$mo {‘bVm AnZo Amn&
àe‘^md¶wV ‘w{ZOZ H$mo ~g! AmË‘ew{Õ hr hmoVr gmܶ&&
AW© • amJ-Ûofm{X go a{hV hmoH$a h_ Vmo AnZo CÁÁdb {MÎm go ah|Jo&
ñdoÀN>mMmar `h bmoH$, AnZo öX` _| Mmho h_H$mo ^bm-~wam H¡$gm ^r _mZmo Š`m|{H$ e_r
nwéfm| H$mo AnZo AmË_m H$s ew{Õ H$aZr Mm{hE& Bg bmoH$ _| d¡ar AWdm {_Ìm| go h_H$mo Š`m
h¡? AWm©V² do h_mam Hw$N> ^r Zhr§ H$a gH$Vo Š`m|{H$ Omo h_mao gmW Ûofê$n VWm àr{Vê$n
n[aUm_ H$aoJm, CgH$m \$b CgH$mo AnZo Amn {_b OmEJm&
85. j‘mYmaH$ H$s g‘ñV OJV² H$mo gwIr XoIZo H$s ^mdZm
ò½Yam
XmofmZmKwî` bmoHo$, __ ^dVw gwIr, XþO©ZíMoÕZmWu;
_Ëgd©ñd§ J¥hrËdm, [anwaW ghgm, Or{dV§ ñWmZ_Ý`…&
_Ü`ñWñËdod_odm@{Ib{_h {h OJV² , Om`Vm§ gm¡»`am{e…;
_Îmmo _m^yXgm¡»`§, H$W_{n ^{dZ…, H$ñ`{MËnyËH$amo{_&&85&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 51

XþO©Z hmo¶ gwIr ‘‘ Xmofm|, H$mo Xþ{Z¶m ‘| Kmo{fV H$a&


YZ-bmo^r gd©ñd J«hU H$a, ~¡ar ‘‘ OrdZ boH$a&&
‘ܶñW Jh| ‘oar nXdr g~, Ord OJV² Ho$ gwIr ah|&
H$ê±$ nwH$ma OJV² ‘| ‘wPgo, Zht {H$gr H$mo Xþ:I nhþ±Mo&&
AW© • _oao Xmofm| H$mo g~Ho$ gm_Zo àH$Q> H$a g§gma _| XþO©Z gwIr hmod|& YZ H$m
AWu, _oao g_ñV YZ Am{X H$mo J«hU H$a gwIr hmod&| d¡ar, _oao OrdZ H$mo boH$a gwIr hmod&|
{OZH$mo _oam ñWmZ boZo H$s A{^bmfm h¡, do _oam ñWmZ boH$a AmZÝX go ah|& Omo amJ-Ûof
a{hV _Ü`ñW hmoH$a ahZm Mmh|, do _Ü`ñW hmoH$a gwI go ah|& Bg àH$ma g_ñV OJV²
gwI go aho, {H$ÝVw {H$gr ^r g§gmar H$mo _wPgo Xþ…I Z nhþ±Mo • Eogm _¢ g~Ho$ gm_Zo
nwH$ma•nwH$ma H$a H$hVm hÿ±&
86. VrZ bmoH$ Ho$ Ûmam nyÁ¶ drVamJVm H$m à^md
emXy©b{dH«$s{S>V
qH$ OmZm{g Z drVamJ_{Ib§, Ì¡bmoŠ`MyS>m_qU;
qH$ VÕ_©_wnmplV§ Z ^dVm, qH$ dm Z bmoH$mo OS>…&
{_Ï`mÑp½^agÁOZ¡anQw>{^…, {H${#mËH¥$VmonÐdmV²;
`ËH$_m©O©ZhoVw_pñWaV`m, ~mYm§ _Zmo _Ý`go&&86&&
drVamJVm nyÁ¶ {ÌOJ ‘|, ao ‘Z! ³¶m Vy Zqh OmZo&
{OgH$m Aml¶ {b¶m H$hmo dh, Y‘© Zht ³¶m n{hMmZo&&
XþO©Z Ûmam {H$¶o CnÐd, go Vy {dM{bV hmoVm h¡&
H$‘m}nmO©Z H$aVm h¡ ³¶m|, Zqh OmZo Vy OJ O‹S> h¡&&
AW© • ho _Z! {_Ï`mÑpîQ> XþO©Z _yI©OZm| go {H$`o hwE CnÐd go M§Mb hmoH$a H$_m] Ho$
n¡Xm H$aZo _| H$maÊm^yV Eogr doXZm H$m Vy AZw^d H$aVm h¡ gmo Š`m VrZ bmoH$ Ho$ Ûmam nyOZrH$
drVamJVm H$mo Vy Zht OmZVm h¡? AWdm {Og ¶{V-Y_© H$m VyZo Aml` {H$`m h¡, ³¶m Cg Y_©
H$mo Vy Zht OmZVm h¡? AWdm `h g_ñV bmoH$ AkmZr O‹S> h¡ • Bg ~mV H$m VwPo kmZ Zht h¡?
^mdmW© • VrZ bmoH$ Ho$ Ûmam nyOZrH$ drVamJ ^md H$mo OmZVm hþAm ^r VWm gƒo
Y_© H$m AZw`m`r hmoH$a ^r VWm g_ñV bmoH$ H$mo O‹S> g_PVm hþAm ^r ho _Z!
{_Ï`mÑpîQ>`m| go {X`o hþE Xþ…I go Xþ…{IV hmoVm h¡ • `h ~‹S>m AmíM`© h¡&
52 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

87. Aï> ‘Xm| Ho$ ˶mJê$n CÎm‘ ‘mX©dY‘©


dgÝV{VbH$m
Y_m©“_oV{Xh _mX©dZm_Yo`§;
OmË`m{XJd©n[ahma_wepÝV gÝV…&
VÕm`©Vo {H$_wV, ~moYÑem g_ñV§;
ñdßZoÝÐOmbgÑe§, OJXrj_mU¡…&&87&&
¶h ‘mX©dY‘mªJ! Om{V ~b, Am{X ‘Xm| Ho$ ˶mJ-ñdê$n&
BgHo$ YmaH$, OJ H$mo XoI,| BÝÐOmb ¶m ñdßZ-ñdê$n&&
AW© • CÎm_ nwéf, Om{V-~b-kmZ-Hw$b Am{X Jdm] Ho$ Ë`mJ H$mo _mX©d Y_© H$hVo
h¢ • `h Y_m] H$m A§J^yV h¡; Bg{bE Omo _Zwî`, AnZr gå`½kmZê$nr Ñ{ï> go g_ñV
OJV² H$mo ñdßZ VWm BÝÐOmb Ho$ Vwë` XoIVo h¢, do Adí` hr Bg _mX©d Zm_H$ Y_© H$mo
YmaU H$aVo h¢&
88. eara Ho$ gå~ÝY ‘| ‘ww{Z¶m| Ho$ {dMma
emXÿ©b{dH«$s{S>V
H$mñWm gX²_{Z gwÝXao@{n n[aVmo, XÝXø_mZo@p½Z{^…;
H$m`mXm¡ Vw Oam{X{^… à{V{XZ§, JÀN>Ë`dñWmÝVa_²&
BË`m@@bmoM`Vmo ö{X àe{_Z:, eíd{ÛdoH$mo‚dbo;
Jd©ñ`m@dga: Hw$Vmo@Ì KQ>Vo, ^mdofw gd}îd{n&&88&&
gwÝXa Ka ^r Obo MVw{X©e, Vmo ~MZo H$s ³¶m Amem?&
à{V{XZ OO©a hmoVr H$m¶m, Ho$ {Q>H$Zo H$s ³¶m Amem?&&
AV: ‘wZrída {Z‘©b Ca ‘|, {ZV {ddoH$ go H$a| {dMma&
Om{V kmZ Hw$b Am{X {df¶ ‘|, ‘X H$m Adga H¡$go Am¶?&&
AW© • Omo AË`ÝV _Zmoha ^r h¡, {H$ÝVw {OgHo$ Mmam| Va\$ Ap½Z Ob ahr h¡ •
Eogo Ka Ho$ ObZo go ~MZo H$s, {Og àH$ma A§e _mÌ ^r Amem Zht H$s OmVr; Cgr àH$ma
Omo eara, d¥ÕmdñWm go g{hV h¡ VWm à{V{XZ EH$ AdñWm H$mo N>mo‹S> H$a, Xÿgar AdñWm
H$mo YmaU H$aVm ahVm h¡ • Eogm eara gXmH$mb ahoJm? BgH$m {dídmg H¡$go hmo gH$Vm h¡?
Bg àH$ma {ddoH$nyd©H$ {Z_©b hX` _| {dMma H$aZo dmbo _w{Z Ho$ g_ñV nXmWm] _| A{^_mZ
H$aZo H$m Adga hr Zht h¡; Bg{bE _w{Z`m| H$mo gXm Eogm hr Ü`mZ H$aZm Mm{hE&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 53

89. AmO©dY‘© Am¡a Hw$[Q>b ‘m¶mMmaê$n AY‘© H$s VwbZm


Am`m©
ö{X `ÎmÛm{M ~{h…, \$b{V VXodm@@O©d§ ^dË`oVV²&
Y_m} {ZH¥${VaY‘m}, Ûm{dh gwagÙZaH$nWm¡&&89&&
Omo ‘Z ‘| hmo dhr dMZ ‘|, dhr {H«$¶m ¶h AmO©dY‘©&
BZ‘| {dH¥${V hr AY‘© h¡, Y‘©-ñdJ©-nW-ZaH$-AY‘©&&
AW© • _Z _| Omo ~mV hmodo, Cgr H$mo dMZ go àH$Q> H$aZm Mm{hE; Eogm Z
hmo {H$ _Z _| Hw$N> hmodo VWm dMZ go Hw$N> AÝ` hr ~mob;§o Bgo AmMm`© AmO©dY_© H$hVo
h¢ VWm _rR>r ~mV H$aHo$ Xÿgao H$mo R>JZm, BgH$mo AY_© H$hVo h¢& BZ_| go AmO©dY_©
go Vmo ñdJ© H$s àm{á hmoVr h¡ VWm AY_©, ZaH$ H$mo bo OmZo dmbm hmoVm h¡& Bg{bE
AmO©dY_© Ho$ nmbZ H$aZo dmbo ^ì` Ordm| H$mo {H$gr Ho$ gmW _m`m go ì`dhma H$Xm{n
Zht H$aZm Mm{hE&
90. CÎm‘ AmO©dY‘© go {déÕ ‘m¶mMma H$m Xþï> ’$b
emXÿ©b{dH«$s{S>V
_m{`Ëd§ Hw$éVo H¥$V§ gH¥$X{n, ÀN>m`m{dKmV§ JwUo-
îdmOmVo`{© _Zmo@{O©V[o îdh Jwé,-Šboe…¡ g_m{Xîdb_²&
gd} VÌ `XmgVo@{V{Z^¥Vm:, H«$moYmX`ñVÎdV:;
VËnmn§ ~V `oZ XþJ©{VnWo, OrdpíMa§ ^«må`{V&&90&&
A{V H$ï>m| go hþAm Cnm{O©V, OrdZ ^a H$m gX²-JwU-H$mof&
nyU© Zï> hmo OmVm h¡ ¶{X, EH$ ~ma hmo ‘m¶m-Xmof&&
H« $ mo Y m{XH$ gmao Xþ J © w U hr, H$nQ> ^ md ‘| {N> n o ah| &
‘m¶m go CËnÞ nmn go, Ord MVwJ©{V-^«‘U H$a|&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ `{X EH$ ~ma ^r {H$gr Ho$ gmW _m`mMmar H$s OmE
Vmo `h _m`mMmar, ~‹S>r H${R>ZVm go g§M` {H$E hþE Aqhgm, gË` Am{X _w{Z`m| Ho$ JwUm|
H$mo \$sH$m H$a XoVr h¡ AWm©V² do JwU AmXaUr` Zht ah nmVo& Cg _m`mê$nr _H$mZ _|
ZmZm àH$ma Ho$ H«$moYm{X eÌw {N>no ~¡R>o ahVo h¢& Cggo CËnÞ hþE nmn go Ord, ZmZm
àH$ma Ho$ XþJ©{V-_mJm] _| ^«_U H$aVm ahVm h¡& Bg{bE _w{ZJU _m`mMma H$mo AnZo
nmg ^r \$Q>H$Zo Z Xod|&
54 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

91. ‘m¡Z-gmYZm ‘| CÎm‘ g˶Y‘© H$s CËH¥$ï> gmYZm


Am`m©
ñdna{hV_od _w{Z{^:, {_V__¥Vg_§ gX¡d gË`§ M&
dŠVì`§ dM_W, à{dYo`§ YrYZ¡‘m£Z_²&&91&&
{ZO-na {hVH$a A‘¥V-g‘, {චn[a{‘V-dMZ gX¡d H$h|&
na-nr‹S>H$ H$Qw> dMZ VO| ¶m, Yr-Ymar ‘w{Z ‘m¡Z ah|&&
AW© • CËH¥$îQ> kmZ H$moo YmaU H$aZo dmbo _w{Z`m| H$mo àW_ Vmo ~mobZm hr Zht
Mm{hE& `{X ~mob| Vmo Eogm dMZ ~mobZm Mm{hE, Omo g_ñV àm{U`m| H$m {hV H$aZo dmbm
hmo, n[a{_V hmo, A_¥V Ho$ g_mZ {à` hmo Am¡a gd©Wm gË` hmo; {H$ÝVw Omo dMZ, Ordm| H$mo
nr‹S>m XoZo dmbm Am¡a H$‹S>dm hmo, Cg dMZ H$s Anojm _m¡Z-gmYZm hr AÀN>m h¡&
92. g‘ñV d«V Ed§ gañdVr g˶ ~mobZo dmbo Ho$ AmYrZ
AZwîQw>^²
g{V gpÝV d«VmÝ`od, gyZ¥Vo dM{g pñWVo&
^dË`mam{YVm g{Ø:, OJËnyÁ`m M ^maVr&&92&&
g˶ dMZ H$hZo dmbo Ho$, Ca ‘| d«V g~ H$a| {Zdmg&
{Ì^wdZ-ny{OV gañdVr H$m, ^r n[aU{V ‘| hmo Amdmg&&
AW© • Omo _Zwî`, gË` dMZ ~mobZo dmbm h¡ AWm©V² gË` d«V H$m nmbZ H$aZo
dmbm h¡, CgHo$ g_ñV d«V {dÚ_mZ ahVo h¢ AWm©V² gË`d«V Ho$ nmbZ H$aZo go hr dh
g_ñV d«Vm| H$m nmbZ H$aZo dmbm hmoVm h¡& dh gË`dmXr gÁOZ nwéf, VrZ bmoH$ Ho$ Ûmam
nyÁ¶ gañdVr H$mo ^r {gÕ H$a boVm h¡ AWm©V² gañdVr ^r gË` ~mobZo dmbo Ho$ nmg
ahVr h¡&
93. g˶dmXr, MH«$dVu BÝÐ Ed§ ‘mojê$nr ’$b nmZo ‘| ^r g‘W©
emXÿ©b{dH«$s{S>V
AmñVm_oVX_wÌ gyZ¥VdMm…, H$mboZ `ëbßñ`Vo;
gX²^ynËdgwaËdg§g¥{Vg[aV², nmam{á_w»`§ \$b_²&
`ËàmßZmo{V `e… eem§H${deX§, {eîQ>ofw `Ý_mÝ`Vm§;
VËgmYwËd{_h¡d OÝ_{Z na§, VËHo$Z g§dÊ`©Vo&&93&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 55

Zan{V hmo ¶m gwan{V AWdm, hmo OmE ^d-gmJa-nma&


¶o ’$b Vmo AmJm‘r ^d ‘|, gV² dº$m H$mo hmoVo àmá&&
{H$ÝVw Bgr ^d ‘| do nmVo, C‚db H$s{V© MÝÐ-g‘mZ&
H¡$go dU©Z H$a| gw’$b H$m, g‚mZ JU H$aVo gÝ‘mZ&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ gË`dmXr _Zwî`, AmJm‘r ^dm| _| loîR> MH«$dVu amOm
~ZVo h¢, BÝÐm{X \$b H$mo n«má H$aVo h¢ Am¡a g~go CËH¥$îQ> _mojê$nr \$b H$mo ^r àmá H$a
boVo h¢ • `h ~mV Vmo Xÿa ahmo, {H$ÝVw Bgr ^d _| do MÝÐ_m Ho$ g_mZ CÎm_ H$r{V© H$mo nm
boVo h¢& {eîQ> _Zwî`, CZH$mo ~‹S>r à{VîR>m go XoIVo h¢, do gÁOZ H$ho OmVo h¢, BË`m{X ZmZm
àH$ma Ho$ CÎm_ \$b CZH$mo {_bVo h¢, Omo {H$ gd©Wm AdU©Zr` h¢; Bg{bE gÁOZm| H$mo
Adí` hr gË` ~mobZm Mm{hE&
94. CÎm‘ em¡MY‘© H$m YmaH$ nañÌr Am¡a naYZ go BÀN>ma{hV
Am`m©
`ËnaXmamWm©{Xfw, OÝVwfw {Z…ñn¥h_qhgH§$ MoV…&
XþíN>oÚmÝV_©böÎmXod em¡M§ na§ Zm@Ý`V²&&94&&
na-YZ Zmar ‘| {Zdm©ÄN>H$, d¥{Îm AqhgH$ gXm aho&
AÝV‘©b Xþ^}Ú {dZmeH$, ¶hr em¡M Zqh Aݶ H$h|&&
AW© • Omo nañÌr VWm nam`o YZ _| BÀN>ma{hV h¢, {H$gr ^r Ord H$mo _maZo H$s
{OZH$s ^mdZm Zht h¡ Am¡a Omo AË`ÝV Xþ^}Ú bmo^, H«$moYm{X _bm| H$m haU H$aZo dmbm h¡
• Eogm {MÎm hr em¡MY_© h¡, {H$ÝVw Cggo {^Þ H$moB© em¡MY_© Zht h¡&
^mdmW© • J§Jm Am{X Z{X`m| _| ñZmZ ^r {H$`m VWm nwîH$a Am{X VrWm] _§o ^r JE,
{H$ÝVw _Z, bmo^m{X go hr g§`wŠV ~Zm ahm Vmo H$Xm{n em¡MY_© Zht nb gH$Vm, Bg{bE
_Z H$mo g~go nhbo ewÕ H$aZm Mm{hE&
95. CÎm‘ em¡MY‘© hoVw ~mø H$s Anojm AÝV:H$aU H$s ew{Õ A{Zdm¶©
emXÿ©b{dH«$s{S>V
J§JmgmJanwîH$am{Xfw gXm, VrW}fw gd}îd{n;
ñZmVñ`m@{n Z Om`Vo VZw^¥V…, àm`mo {dew{Õ… nam&
{_Ï`mËdm{X_br_g§ `{X _Zmo, ~møo@{VewÕmoXH¡$:;
Ym¡V§ qH$ ~hþemo@{n ewÕç{V gwam,-nyaànyUm} KQ>…&&95&&
56 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

J§Jm-gmJa nwîH$am{X, VrWm] ‘| ¶{X ñZmZ H$a|&


{H$ÝVw {dew{Õ Z ‘Z ‘| hmo Vmo, àmUr gXm AewÕ ah|&&
{‘϶mËdm{X ‘bm| go ‘¡bm, ‘Z hmo ewÕ H$hmo H¡$go?&
‘Ú ^am KQ> ew{M H¡$go hmo, {H$VZm ^r YmoE± Ob go&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ {Og àH$ma AË`ÝV K¥{UV _Ú go ^am hþAm K‹S>m `{X
~hþV ~ma ewÕ Ob go Ymo`m ^r OmE Vmo dh ewÕ Zht hmo gH$Vm; Cgr àH$ma Omo _Zwî`,
~mø _| J§Jm-nwîH$a Am{X VrWm] _| ñZmZ H$aZo dmbm h¡, {H$ÝVw CgH$m AÝV…H$aU ZmZm
n«H$ma Ho$ H«$moYm{X H$fm`m| go _br_g (_{bZ) h¡ Vmo dh H$Xm{n CËH¥$îQ> ew{Õ H$mo àmá Zht
H$a gH$Vm, Bg{bE _Zwî` H$mo g~go nhbo AnZo AÝV…H$aU H$mo ewÕ H$aZm Mm{hE
Š`m|{H$ O~ VH$ AÝV…H$aU ewÕ Z hmoJm, V~ VH$ gd© ~mø {H«$`mE± ì`W© h¢&
96. CÎm‘ g§¶‘Y‘© : H$m¶ N>hm| à{Vnmb, n§MopÝж-‘Z de H$amo.....
Am`m©
OÝVwH$¥ nm{X©V_Zg…, g{_{Vfw gmYmo… àdV©_mZñ`&
àmUopÝÐ`n[ahma§, g§`__mhþ_©hm_wZ`…&&96&&
Ord-X¶m go ^rJm ‘Z hmo, n#m g{‘{V ‘| hmo dV©Z&
BpÝж-{df¶ VWm qhgm H$m, ˶mJ H$h| ‘w{Zda g§¶‘&&
AW© • {OgH$m {MÎm, Ordm| H$s X`m go ^rJm hþAm h¡, Omo B©`m©-^mfm-EfUm Am{X
nm°§M g{_{V`m| H$m nmbZ H$aZo dmbm h¡ • Eogo gmYw Ho$ Omo fQ²>H$m` Ho$ Ordm| H$s qhgm VWm
BpÝÐ`m| Ho$ {df`m| H$m Ë`mJ h¡, Cgr H$mo JUYam{X Xod g§`_Y_© H$hVo h¢&
^mdmW© • O~ VH$ X`m go {MÎm ^rJm Z ahoJm, B©`m©-^mfm-EfUm Am{X g{_{V`m|
H$m nmbZ Z {H$`m OmEJm, g_ñV Ordm| H$s qhgm VWm BpÝÐ`m| Ho$ {df`m| H$m Ë`mJ Z {H$`m
OmEJm; V~ VH$ H$Xm{n g§`_Y_© Zht nb gH$Vm& Bg{bE g§`{_`m| H$mo Cn`w©ŠV ~mVm|
na {deofV`m Ü`mZ XoZm Mm{hE&
97. CÎm‘ g§¶‘Y‘© H$s CÎmamoÎma Xþb©^Vm
emXÿ©b{dH«$s{S>V
_mZwî`§ {H$b Xþb©^§ ^d^¥V:, VÌm{n OmË`mX`…;
VoîdodmádM… lw{V… pñW{VaV:, Vñ`míM ѽ~moYZo&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 57

n«máo Vo A{V{Z_©bo A{n na§, ñ`mVm§ Z `oZmopÁPVo;


ñd_m}j¡H$\$bàXo g M H$W§, Z íbm¿`Vo g§`_…&&97&&
¶h Za^d {‘bZm Xþb©^ h¡, Cg‘| Xþb©^ CÎm‘ Om{V&
Amá dMZ gwZZm Xþb©^ h¡, Cg‘| ^r Xþb©^ XrKm©¶w&&
¶o g~ hmod| àmá {H$ÝVw, Xþb©^ h¡ g嶽Xe©Z-kmZ&
BZgo ^r A{V Xþb^© g§¶‘, ³¶m| Z àe§gm H$a| gwOmZ?&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ àW_ Vmo Bg g§gmaê$nr JhZ dZ _| ^«_U H$aVo hþE
àm{U`m| H$m _Zwî` hmoZm hr AË`ÝV H${R>Z h¡, {H$ÝVw {H$gr H$maU go _Zwî` OÝ_ àmá ^r
hmo OmE Vmo CÎm_ ~«m÷Um{X Om{V {_bZm A{V Xþ…gmÜ` h¡& `{X {H$gr à~b X¡d`moJ go
CÎm_ Om{V ^r {_b OmE Vmo Ah©ÝV ^JdmZ Ho$ dMZm| H$m gwZZm ~‹S>m Xþb©^ h¡& `{X CZHo$
gwZZo H$m ^r gm¡^m½` àmá hmo OmE Vmo g§gma _| A{YH$ OrdZ Zhr§ {_bVm& `{X A{YH$
OrdZ ^r {_bo Vmo gå`½Xe©Z-gå`½kmZ H$s àm{á hmoZm A{V H${R>Z h¡& `{X {H$gr nwÊ`
Ho$ CX` go AIÊS> VWm {Z_©b gå`½Xe©Z VWm gå`½kmZ H$s àm{á ^r hmo OmE Vmo
g§`_Y_© Ho$ {~Zm do ñdJ© VWm _mojê$nr \$b Ho$ XoZodmbo Zht hmo gH$Vo& Bg{bE g§`_
g~go A[YH$ àe§gZr` h¡, AV… g§`{_`m| H$mo Eogo g§`_ H$s Adí` ajm H$aZr Mm{hE&
98. CÎm‘ VnY‘© : ÛmXe {dY gwIXm¶, ³¶m| Z H$a| {ZO e{º$-g‘
Am`m©
H$_©_b{db`hoVmo:, ~moYÑem Vß`Vo Vn… àmoŠV_²&
VX²ÛoYm ÛmXeYm, OÝ_må~w{Y`mZnmÌ{_X_²&&98&&
kmZ-ZoÌ-Ymar gmYw Omo, H$‘©j¶ Ho$ hoVw Vn|&
Xmo AWdm ~mah àH$ma Vn, ^d-gmJa go nma H$a|&&
AW© • gå`½kmZê$nr ÑpîQ> go ^bo àH$ma dñVw Ho$ ñdê$n H$mo OmZ H$a,
kmZmdaUm{X H$_©_b Ho$ Zme H$s ~w{Õ go Omo Vn {H$`m OmVm h¡, dhr VnY‘© H$hm J`m h¡&
dh Vn _yb _| ~mø d Aä`ÝVa Ho$ ^oX go Xmo àH$ma H$m h¡& 1. AZeZ, 2. Ad_m¡X`©,
3. d¥{Îm-n[ag§»`mZ, 4. ag-n[aË`mJ, 5. {d{dŠV-eæ`mgZ 6. H$m`Šboe • Bg ar{V
go N>h àH$ma H$m ~mø VWm 1. àm`píMÎm, 2. {dZ`, 3. d¡`md¥Î`, 4. ñdmÜ`m`, 5. ì`wËgJ©
6. Ü`mZ • Bg ar{V go N>h àH$ma H$m Aä`ÝVa; Bg àH$ma Vn Ho$ ~mah ^oX ^r h¢& dh
Vn, g§gmaê$nr g_wÐ go nma hmoZo Ho$ {bE OhmO Ho$ g_mZ h¡ AWm©V² _moj H$mo XoZodmbm h¡&
58 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

99. CÎm‘ VnY‘© Ho$ Ûmam H«$moYm{X H$fm¶m| na {dO¶


n¥Ïdr
H$fm`{df`moX^
² Q,>-àMwaVñH$am¡Kmo hR>mV²;
Vn… gw^Q>Vm{S>Vmo, {dKQ>Vo `Vmo XþO©`…&
AVmo {h {ZénÐd:,Ma{V VoZ Y_©{l`m;
`{V: g_wnb{jV…, n{W {d_wpŠVnw`m©… gwI_²&&99&&
{df¶-H$fm¶ê$n VñH$a hm|, CÕV Am¡a ‘hm~bdmZ²&
{H$ÝVw gw^Q> Vn-gÝ‘wI hmo Vmo, VËjU hr hmoVo {ZîàmU&&
Y‘©ê$n bú‘r go emo{^V, ¶moJr Vn-¶moÕm Ho$ g§J&
{ednwa-nW ‘| J‘Z H$a| do, A{V gwI go hmoH$a {Z:e§H$&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ `Ú{n H«$moYm{X H$fm`ê$nr CÕV VWm à~b Mmoam|
H$m g_yh XþO©` h¡ AWm©V² gmYmaU ar{V go OrVZo _| Zht Am gH$Vm Vmo ^r {Og
g_` Vnê$nr à~b `moÕm, CgHo$ gm_Zo AmVm h¡, Cg g_` CgH$s Hw$N> ^r VrZ-
nm±M Zht MbVr AWm©V² ~mV hr ~mV _| dh OrV {b`m OmVm h¡; Bg{bE Omo `moJrída,
Vnê$nr gw^Q> Ho$ gmW Y_©ê$nr bú_r go `wŠV h¢, do _mojê$nr ZJa Ho$ _mJ© _|
{ZénÐd VWm gwI go Mbo OmVo h¢&
^mdmW© • {Og àH$ma H$moB© _Zwî`, {dXoe H$mo {ZH$bo Am¡a CgHo$ nmg bú_r ^r
hmo, {H$ÝVw CgHo$ nmg ¶{X H$moB© gw^Q> Z hmo Vmo dh ~mV hr ~mV _| ^`§H$a S>mHw$Am| go byQ>
{b`m OmVm h¡, naÝVw `{X CgHo$ nmg Wmo‹S>o go ^r à~b `moÕm hmod| Vmo CgH$m S>mHy$ Hw$N>
^r {~Jm‹S> Zht H$a gH$Vo AWm©V² CZ S>mHw$Amo§ H$mo do `moÕm VËH$mb OrV boVo h¢; Cgr àH$ma
g§gma _| {df`-H$fm`ê$nr `moÕm `Ú{n AË`ÝV XþO©` h¢, VWm{n {Og _w{Z Ho$ nmg
Vnê$nr ~b-g‘wXm¶ h¡ Vmo CgH$m do {df¶-H$fm¶ Hw$N> ^r Zht H$a gH$Vo VWm do _w{Z,
CnÐda{hV hmoH$a gwI go _moj H$mo Mbo OmVo h¢; Bg{bE _mojm{^bmfr _w{Z`m| H$mo Vn
g~go {à` bJVm h¡&
100. CÎm‘ VnY‘© go ^¶^rV hmoZm ì¶W©
_ÝXmH«$mÝVm
{_Ï`mËdmXo:, ¶{Xh ^{dVm, Xþ…I_wJ§« Vnmoä`mo;
OmV§ Vñ_mXþXH$H${UH¡$Ho$d gdm©pãYZramV²&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 59

ñVmoH§$ VoZ, à^d_{Ib§, H¥$ÀN´>bãYo ZaËdo;


`ÚoV{h©, ñIb{V VXhmo, H$m j{VOud Vo ñ`mV²&&100&&
{‘϶mËdm{XH$ go ZaH$m| ‘|, hmoVo h¢ Omo Xþ:I ‘hmZ&
Vn go hmoZo dmbo Xþ:I Hw$N,> Zht Ob{Y H$s ~yX± g‘mZ&&
‘hmH$ï> go Za-VZ nm¶m, Vn go hmoVo g~ JwU àmá&
{H$ÝVw ¶{X MyHo$ Vmo ‘mZmo! hmo OmVm h¡ g~ Hw$N> KmV&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ ho Ord! {Og àH$ma g_ñV g_wÐ H$s Anojm Ob H$m
H$U AË`ÝV N>moQ>m hmoVm h¡, Cgr àH$ma Vn Ho$ H$aZo go VwPo ~hþV Wmo‹S>o Xþ…I H$m AZw^d
H$aZm n‹S>Vm h¡; {H$ÝVw {Og g_` {_Ï`mËd Ho$ CX` go Vy ZaH$ OmEJm, Cg g_` VwPo
ZmZm àH$ma Ho$ N>oXZ•^oXZ Am{X Agø Xþ…Im| H$m gm_Zm H$aZm n‹S>oJm Vmo ^r Vy Z OmZo
Vn go Š`m| ^`^rV hmoVm h¡? Aao! Voar Vn H$aZo _| Š`m hm{Z h¡?
101. CÎm‘ ˶mJY‘© ‘| ‘w{Z¶m| H$mo XoZo ¶mo½¶ XmZ H$s ‘w»¶Vm
emXÿ©b{dH«$s{S>V
ì`m»`m `m {H«$`Vo lwVñ` `V`o, `Ôr`Vo nwñVH§$;
ñWmZ§ g§`_gmYZm{XH$_{n, àrË`m gXmMm[aUm&
g Ë`mJmo dnwam{X{Z_©_V`m, Zmo qH$MZmñVo `Vo:;
AmqH$MÝ`{_X§ M g§g{¥ Vhamo, Y_©… gVm§ gå_V…&&101&&
l«wV H$s ì¶m»¶m H$aZm Ed§, {ZJ«©ÝWm| H$mo J«ÝW-àXmZ&
àr{Vg{hV ¶{V H$mo Xo g§¶‘-gmYZ, ¶h lmdH$ H$m XmZ&&
"{H${#mV² ^r Zqh ‘oam' • Eogm, hmo {dMma VZ go {Z‘©‘&
Am{H$#mݶY‘© ¶h ^d-ZmeH$ h¡ loð> H$h| g‚mZ&&
AW© • emñÌm| H$m ^br^m±{V ì`m»`mZ H$aZm VWm _w{Z`m| H$mo nwñVH$, ñWmZ Am¡a
g§`_-em¡M Am{X Ho$ gmYZ, nrN>r-H$_ÊS>bw Am{X XoZm, gXmMm[a`m| H$m CËH¥$îQ> Ë`mJY_©
h¡& "_oam Hw$N> ^r Zhr§ h¡' • Eogm {dMma H$a, AË`ÝV {ZH$Q> eara go ^r __Vm N>mo‹S> XoZm,
Am{H$#mÝ` Y_© h¡, dh `{V¶m| H$mo hmoVm h¡, dh g_ñV g§gma H$m Zme H$aZo dmbm h¡ Am¡a
g_ñV loð> nwéfm| Ho$ Ûmam AmXaUr` h¡&
60 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

102. CÎm‘ ˶mJY‘© Ho$ YmaH$m| H$s ‘{h‘m


{eI[aUr
{d_mohm _mojm`, ñd{hV{ZaVmíMméM[aVm…;
J¥hm{X Ë`ŠËdm `o, {dXY{V VnñVo@{n {dabm…&
Vnñ`ÝVmo@Ý`pñ_Þ{n `{_{Z emñÌm{X XXV…;
ghm`m… ñ`w`} Vo, OJ{V `V`mo Xþb©^Vam…&&102&&
{Z‘m}hr hmo Mmé M[aV-Ya, {ZO-{hV ‘| hr brZ ah|&
‘mojhoVw J¥h-˶mJ H$a| Vn, Eogo gmYw {dabo h¢&&
ñd¶§ Vn| Vn Aݶ ‘wZr H$mo, emñÌm{XH$ Xo H$a| ghm¶&
Xþb©^ go Xþb©^ h¢ Eogo, ‘w{Zda Omo OJ H$mo gwIXm¶&&
AW© • {OZH$m ‘moh gd©Wm _moh Jb J`m h¡, Omo AnZo AmË_m Ho$ {hV _| hr {ZaÝVa
bJo ahVo h¢, Omo gwÝXa Mm[aÌ Ho$ YmaU H$aZo dmbo h¢ VWm Ka, ñÌr, nwÌm{X H$mo N>mo‹S> >H$a,
_moj Ho$ {bE Vn H$aVo h¢, do _w{Z, g§gma _| {dabo hr h¢& Omo ñdV… AnZo {hV Ho$ {bE
Vn H$aZo dmbo h¢, Xygao Vnpñd`m| Ho$ {bE emñÌm{XH$ H$m XmZ H$aVo h¢ Am¡a CZHo$ ghm`r
^r h¢ • Eogo `moJrída, g§gma Ho$ ~rM _| AË`ÝV Xþb©^ h¢, do ~‹S>r H${R>ZmB© go {_bVo h¢&
103. CÎm‘ ˶mJY‘© Ed§ Am{H$#mݶY‘© ‘| ‘‘Ëd-˶mJ H$m ‘hÎd
na§ _Ëdm gdª, n[aöV_eof§ lwV{dXm;
dnw… nwñVmÚmñVo, VX{n {ZH$Q>§ Mo{X{V _{V:&
__Ëdm^mdo VV², gX{n Z gXÝ`Ì KQ>Vo;
{OZoÝÐmkm^§Jmo, ^d{V M hR>mV² H$ë_f_¥f…o &&103&&
gd© n[aJ«h {^Þ OmZ H$a, kmZr ‘w{Z Zo ˶mJ {H$¶m&
{H$ÝVw Xoh Aé emó {ZH$Q> h¢, ³¶m| Zqh CZH$m ˶mJ {H$¶m?&&
CZ‘| Zht ‘‘Ëd AV: do, gV² h¢ {H$ÝVw AgV²-dV² OmZ&
¶{X ‘‘Ëd hmo Vmo {OZ-Amkm-C„§KZ H$m nmn ‘hmZ&&
AW© • g_ñV emñÌm| H$mo OmZZo dmbo drVamJXod Zo AnZr AmË_m go g_ñV
dñVwAm| H$mo {^Þ OmZ H$a g~H$m Ë`mJ H$a {X`m h¡& `{X H$hmoJo {H$ g~H$mo N>mo‹S> Vo g_`
CÝhm|Zo eara, nwñVH$m{X H$m ˶mJ Š`m| Zhr§ {H$`m? Vmo CgH$m g_mYmZ `h h¡ {H$ CZH$s
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 61

ímaram{X _| ^r {H$gr àH$ma H$r __Vm Zht ahr h¡; Bg{bE do _m¡OXy hmoVo hwE ^r Zhr§ _m¡OXy
H$s Vah hr h¢ AWm©V² _w{Z`m| H$o ímaram{X H$m gmW, Am`wH$_© H$m Zme hþE {~Zm Ny>Q> Zht
gH$Vm `{X do CZ earam{X H$mo ~rM _| hr N>mS‹o > Xod§o Vmo CZH$mo àmUKmV H$aZo Ho$ H$maU qhgm
H$m ^mJr hmoZm n‹S>Jo m; Bg{bE CZHo$ ímaram{X Vmo ahVo h¡,§ {H$ÝVw do ímaram{X _| {H$gr àH$ma
H$m __Ëd Zhr§ aIVo& `{X do earam{X _| {H$gr àH$ma H$m __Ëd H$a| Vmo CZH$mo {OZoÝÐ H$s
Amkm-^§J H$aZoê$n _hmZ Xmof H$m ^mJr hmoZm n‹S>oJm AWm©V² O~ VH$ CZH$mo __Ëd ahoJm,
V~ VH$ do _w{Z hr Zht H$ho Om gH$Vo h¢&
104. CÎm‘ ~«÷M¶©Y‘© : ñÌr hr g§gma-n[a^«‘U H$s H$maU
ò½Yam
`Ëg§JmYma_oVV² Mb{V bKw M `V², VrúUXþ…Im¡KYma§;
_¥pËnÊS>r^yV§, H¥$V~hþ{dH¥${V,-äm«mpÝVg§gmaMH«$_²&
Vm {ZË`§ `Ý_w_wjw:, `{Va_b_{V…, emÝV_moh… n«ní`oV²;
Om_r: nwÌr… g{dÌr[ad h[aUÑe:, VËna§ ~«÷M`©_²&&104&&
{OgH$m g§J A{YH$aU OJV² H$m, Vrd« Xþ:Im| H$s n¡Zr Yma&
àmUr ^«‘Vo ‘¥V-{nÊS>rdV², n¶m©¶| Ya {d{dY àH$ma&&
Cg Zmar H$mo Omo ‘w‘wjw ¶{V,bI| ‘moh H$mo H$a CnemÝV&
‘mVm-~hZ-gwVm-g‘ do hr, nmVo h¢ d«V ~«÷ na‘&&
AW© • {Og àH$ma Hw$å^H$ma H$m MmH$, O_rZ Ho$ AmYma go MbVm h¡, Cg MmH$
H$s VrúU Ymam ahVr h¡, CgHo$ D$na {_Q²>Q>r H$m {nÊS> ^r ahVm h¡ VWm dh MmH$, ZmZm
àH$ma Ho$ Hw$gyb, ñWmg Am{X KQ> Ho$ {dH$mam| H$mo H$aVm h¡; Cgr n«H$ma g§gmaê$nr MmH$ H$s
AmYma `h ñÌr h¡ AWm©V² `h ñÌr Z hmoVr Vmo `h Ord, H$Xm{n g§gma _| ^Q>H$Vm Z {\$aVm&
Bg g§gmaê$nr MmH$ _| AË`ÝV VrúU Xþ…Im§o H$m g_yh hr Yma h¡ AWm©V² g§gma
_| ZmZm àH$ma Ho$ ZaH$m{X Xþ…Imo§ H$m gm_Zm H$aZm n‹S> Vm h¡& Bg g§gmaê$nr MmH$ Ho$ D$na
ZmZm àH$ma Ho$ Ord hr {nÊS> h¢& ¶h g§gmaê$nr MmH$, Xod-_Zwî`m{X ZmZm àH$ma Ho$ {dH$ma
YmaU H$am H$a, Ordm| H$mo ^«_U H$amZo dmbm h¡; AV… ñÌr hr g§gma-MH«$ H$s H$maU h¡&
Bg{bE Omo _moj H$m A{^bmfr _Zwî`, CZ pñÌ`m| H$mo _mVm-~{hZ-nwÌr Ho$ g_mZ _mZVm
h¡, Cgr Ho$ CËH¥$ï> ~«÷M¶©Y_© H$m ^br^m±[V nmbZ hmoVm h¡; AV… ~«÷Mmar _Zwî`m| H$mo
Mm{hE [H$ do H$Xm{n pñÌ`m| Ho$ gmW gå~ÝY Z aI|&
62 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

105. {ñ̶m| go àr{V N>mo‹S>Zo dmbo hr ‘hmZ


_m{bZr
A{daV{_h VmdV², nwÊ`^mOmo _Zwî`m…;
ö{X {da{MVamJm… H$m{_ZrZm§ dg{ÝV&
H$W_{n Z nwZñVm, OmVw `ofm§ VX§K«r;
à{V{XZ_{VZ_«m:, Vo{n {ZË`§ ñVwdpÝV&&105&&
Omo Zmar H$mo {චh¢ na, CZ‘| Zqh h¡ Zmar H$m dmg&
Zmar H$mo {චnwʶdmZ ^r, CÝho§ Z‘| {ZV ere Zdm&&
AW© • Omo nwéf, {ZaÝVa pñÌ`m| Ho$ öX` _| àr{V CnOmZo dmbo h¢ AWm©V² {OZH$mo
pñÌ`m± MmhVr h¢, do ^r `Ú{n g§gma _| YÝ` h¡§, VWm{n {OZ _Zwî`m| Ho$ öX` _| pñÌ`m±
ñdßZ _| ^r {Zdmg Zht H$aVr§, do CZgo ^r A{YH$ YÝ` h¢ VWm CZ drVamJr nwéfm| Ho$
MaU-H$_bm| H$mo pñÌ`m| Ho$ {à` nmÌ, ~‹S>o-~‹S>o MH«$dVu Am{X ^r {ga PwH$m H$a Z_ñH$ma
H$aVo h¢; Bg{bE {OZ nwéfm| H$mo g§gma _| AnZr H$s{V© \¡$bmZo H$s BÀN>m h¡, CZH$mo H$Xm{n
pñÌ`m| Ho$ Omb _| Zht \±$gZm Mm{hE&
106. ÚmZV Ya‘ Xe n¢{‹S> M{‹T> H¡$, {ed‘hb ‘| nJ Yam.....
ò½Yam
d¡am½`Ë`mJXmé,-H¥$Vé{MaMZm, Mmé{Z:lo{UH$m `¡…;
nmXñWmZ¡éXma¡:, Xe{^aZwJVm, {ZíMb¡km©ZÑîQ>o…&
`mo½`m ñ`mXmééjmo…, {ednXgXZ§, JÝVw{_Ë`ofw Ho$fm§;
Zmo Y_}fw {ÌbmoH$s-n{V{^a{n gXm, ñVy`_mZofw ö{ï>:&&106&&
˶mJ-{damJ H$mð>-IÊS>m| go ~Zr hþB© CÎm‘ gr‹T>r&
j‘m Am{X Xg nmX-ñWb ¶wV, ‘moj‘hb H$mo h¡ OmVr&&
‘w{º$-H$m{‘Zr dmÄN>H$ Za H$mo, ¶hr Zg¡Zr ¶mo½¶ H$hr&
gwan{V go CZ dÝÚ Y‘© Xe, YaZo ‘| Zht hf© {H$go?&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ {OgHo$ BYa-CYa d¡am½` VWm Ë`mJê$nr _Zmoha H$mîR>
bJo hþE h¢, {Og_| ~‹S> -o ~‹S>o _O~yV Xe Y_©ê$nr nmX-ñWmZ (S>ÊS>)o _m¡OXy h¢ • Eogr gr‹T>r
_mojê$nr _hb na M‹T>Zo H$s BÀN>m H$aZo dmbo _Zwî` H$mo M‹T>Zo Ho$ {bE `mo½` h¡ Š`m|{H$ Omo
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 63

VrZ bmoH$ Ho$ n{V BÝÐm{XH$m| go dÝXZrH$ h¢ • Eogo CZ Xe Y_m] Ho$ YmaU H$aZo _| {H$gH$mo
hf© Zhr§ hmoVm h¡? AWm©V² g_ñV _mojm{^bmfr CZH$mo hf© Ho$ gmW nmbVo h¢&
107. AZÝV MVwï>¶ñdê$n ñdñWVm H$mo Z‘ñH$ma
emXÿ©b{dH«$s{S>V
{Z…eofm_berbgX²JwU_`r,-_Ë`ÝVgmå`{ñWVm§;
dÝXo Vm§ na_mË_Z… àU{`Zt, H¥$Ë`mÝVJm§ ñdñWVm_²&
`Ìm@ZÝVMVwîQ>`m@_¥V - g[aË`m@@Ë_mZ_ÝVJ©V§;
Z àmßZmo{V Oam{XXþ:gh{eI:, g§gmaXmdmZb:&&107&&
ah| gXm g‘^mdm| ‘| Omo, {Z‘©berb-JwUm| H$s ImZ&
AmË‘-àr{VH$a H$Îm©ì¶mÝVH$, AmË‘brZVm Y‘© ‘hmZ&&
Omo kmZm{X MVwï>¶ A‘¥V,-g[aVm ‘| ñZmZ H$a|&
OÝ‘-Oam-Xþ:I XmdmZb ^r, CÝh| Xþ:Ir Zqh H$a gH$Vo&&
AÏm© • g_ñV {Z_©b erbJwU ñdê$n, gd©Wm g_Vmê$n AdñWm _| hmooZo dmbr,
CËH¥$îQ> AmË_m go àr{V H$amZo dmbr, {OgHo$ hmoZo na {H$gr àH$ma H$m H$V©ì` ~mH$s Zhr§
ahVm • Eogr ñdñWVm H$mo _¢ Z_ñH$ma H$aVm h±ÿ ³¶m|{H$ AZÝV {dkmZm{X AZÝV MVwîQ>`-
ñdê$n, ñdñWVmê$nr A_¥V ZXr Ho$ ^rVa ahZo dmbr AmË_m H$mo Oam Am{X Xþ…gh {eIm
H$mo YmaU H$aZo dmbm g§gmaê$nr ~‹S> dmZb àmá Zhr§ hmo gH$Vm&
ämmdmW© • {Og àH$ma H$moB© ZXr Ho$ Ob _| àdoe H$a OmE Vmo CgH$m ^`§H$a Ap½Z
Hw$N ^r {~Jm‹S> Zhr§ H$a gH$Vr; Cgr àH$ma Omo AZÝV MVwîQ>`ñdê$n ñdñWVmê$nr A_¥V
ZXr _o§ à{dîQ> h¡, CgH$mo Agø ^r g§gmaê$nr ~‹S> dmp½Z A§e_mÌ ^r Zht gVm gH$Vr&
108. AZoH$ àH$ma Ho$ AmZÝX H$mo CËnÞ H$aZo dmbo M¡Vݶ H$mo ‘oam Z‘ñH$ma!
Am`mVo@Zw^d§ ^dm[a_WZo, {Z_w©º$_yË`m©@@l`o;
ewÕo@Ý`mX¥{e gmo_gy`©hþV^wH²$,-H$mÝVoaZÝVà^o&
`pñ_ÞñV_wn¡{V pMÌ_{MamV², {Z…eofdñËdÝVa§;
VÛÝXo {dnwb-à_moX-gXZ§, {MÐyn_oH§$ _h:&&108&&
Omo ^dm[a-ZmeH$ h¡ AZw^dJå¶ Xoh {~Z h¡ AZwn‘&
gy¶m©{XH$ go A{YH$ à^m‘¶, Aݶ kmZ go aho AJ‘&&
64 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

{Og‘| AñV g‘ñV nam{lV, AmHw$bVm‘¶ {d{dY {dH$ën&


{dnwb à‘moX gXZ MoVZ‘¶, "VoOnwÄO' H$mo H$ê±$ Z‘Z&&
AW© • g_ñV H$_m©{X d¡[a`m| H$m Zme H$aZo dmbm, ímara Am{X Ho Aml` go a{hV
AWm©V² {OgH$mo {H$gr àH$ma Ho$ eara Am{X H$m Aml` Zht h¡, Omo ewÕ h¡, Xÿgao Ho$
àË`jkmZ Ho$ AJmoMa h¡ VWm MÝÐ_m, gy`© Am¡a Ap½Z go ^r AZÝVJwZr à^m H$mo YmaU
H$aZo dmbm h¡, {Og M¡VÝ`ñdê$n CËH¥$îQ> VoO Ho$ AZw^d hmoZo na ~mV hr ~mV _| g_ñV
nanXmWm] H$m {dH$ën AñV hmo OmVm h¡ • Eogo AZoH$ àH$ma Ho n«_moX (AmZÝX) H$mo n¡Xm
H$aZo dmbo Cg M¡VÝ`ñdê$n VoO H$mo ‘¢ {ga PwH$m H$a Z_ñH$ma H$aVm h±ÿ&
109. A{dZmer {gÕ ^JdmZ H$mo ‘oam Z‘ñH$ma!
Om{V`m©{V Z `Ì `Ì M _¥Vmo, _¥Ë`wO©am OO©am;
OmVm `Ì Z H$_©H$m`KQ>Zm, Zmo dmJ² Z M ì`mY`…&
`Ìm@@Ë_¡d na§ MH$mpñV {deX,-kmZ¡H$_y{V©… à^w:;
{ZË`§ VËnX_m{lVm {Zén_m…, {gÕm… gXm nmÝVw d…&&109&&
Ohm± Z OÝ‘o OÝ‘, ‘¥Ë¶w ^r ‘ar, Oam ^r OrU© hþB©&
Ohm± Z dmUr-ì¶m{Y Zht, VZ-H$‘m] H$m gå~ÝY Zht&&
{Z‘©b kmZ-‘y{V© à^w AmV‘, gXm àH$m{eV hmoVm h¡&
{ednX Am{lV emídV AZwn‘, {gÕ eaU h‘ boVo h¢&&
AW© • Ohm± na Z OÝ_ h¡, Z _aU h¡, Z Oam h¡; Z H$_m] Am¡a Z ímara H$m gå~ÝY
h¡; Z dmUr h¡ Am¡a Z amoJ h¡, Ohm± na {Z_©b kmZ H$m YmaU H$aZo dmbm à^w AmË_m, gXm
àH$mím_mZ h¡ • Eogo Cg A{dZmímr nX _| ahZo dmbo Cn_ma{hV (AWm©V² {OZH$mo {H$gr H$s
Cn_m hr Zht Xo gH$Vo • Eogo) {gÕ ^JdmZ _oar ajm H$a| AWm©V² Eogo {gÕm| H$s _¢ eaU
boVm h±ÿ&
110. A‘y{V©H$ M¡Vݶñdê$nr AmË‘m H$o ~mao ‘| Hw$N> H$hZo H$s à{Vkm
Xþbú© `o@{n {MXmË_{Z lwV~bmV², {H${#mËñdg§dXo ZmV²;
~«_y … qH${M{Xh à~moY{Z{Y{^:,-J«mø§ Z {H$[#mÀN>b_²&
_moho amO{Z H$_©Um_{VVam§, àm¡T>mÝVam`o [anm¡;
ѽ~moYmdaUÛ`o g{V _{V:, VmÑH²$Hw$Vmo _mÑem_²&&110&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 65

Ñ{ï>-AJmoMa h¡ VWm{n, lwV~b go ¶m {ZO AZw^d go&


H$hy± AmË‘m H$m ñdê$n, {dÛmZ² Z g‘P| N>b Bg‘|&&
H$‘©-eÌw H$m Z¥n{V ‘moh h¡, AÝVam¶ ^r ‘hmgw^Q>&
kmZ-Xe©ZmdaU g§J h¡§, H¡$go ‘oar ‘{V CËH¥$ï>?&&
AW© • {Og àH$ma A_y{V©H$ hmoZo Ho$ H$maU AmH$me Am{X {H$gr Ho$ Ûmam XoIo Zht
Om gH$Vo, Cgr àH$ma `Ú{n `h AmË_m {H$gr Ho$ Ûmam Ñ{ï>JmoMa Zht h¡ Vmoo ^r Cg
M¡VÝ`-ñdê$n AmË_m Ho$ ñdê$n H$m emñÌ Ho$ ~b go AWdm AnZo AZw^d go _¢ dU©Z
H$aVm h±ÿ& Bg{bE ~w{Õ_mZm| H$mo Bg_| {H$gr àH$ma H$s XJm~mOr Zht g_PZr Mm{hE
Š`m|{H$ g_ñV H$_m] H$m amOm _mohZr`, AË`ÝV à~b AÝVam`ê$nr H$_©eÌw VWm
kmZmdaU-Xe©ZmdaU H$_©, A^r _oar AmË_m Ho$ gmW bJo hþE h¢; Bg{bE dmñV{dH$
ñdê$n Ho$ H$hZo _| _oar ~w{Õ H¡$go àdrU hmo gH$Vr h¡?
^mdmW© • dmñV{dH$ ar{V go AmË_m Ho$ ñdê$n H$m dU©Z Vmo Ah©ÝV hr H$a gH$Vo
h¢, AënkmZr Zht& My±{H$ A^r _¢ AënkmZr h±ÿ, Bg{bE _oam H$WZ gd©kXodàUrV emñÌ
Ho$ AZwgma VWm Hw$N> AZw^d {‘{lV hmoZo go {dÛmZm| H$mo Adí` _mZZm Mm{hE&
111. na‘mË‘VÎd H$m kmZ H$amZo dmbo A˶ÝV Xþb©^
{dÛÝ_Ý`V`m gXñ`{VVam,-_wÔÊS>dm½S>å~am…;
e¥§Jmam{Xag¡… à_moXOZH§$, ì`m»`mZ_mVÝdVo&
`o Vo M à{VgÙ g{ÝV ~hdmo, ì`m_moh{dñVm[aUmo;
`oä`ñVËna_mË_VÎd{df`§, kmZ§ Vw Vo Xþb©^m…&&111&&
AnZo H$mo {dÛmZ² ‘mZ H$a, dMZm| Ho$ AmS>å~a go&
e§¥Jmam{X agm| go AmZÝX-Xm¶H$ gå~moYZ H$aVo&&
OZ-OZ H$mo gÝ‘mJ© {XImZo dmbo h¡§ Za ~hþVoao&
na‘ VÎd ~VbmZo dmbo, ~‹S>r H${R>ZVm go {‘bVo&&
AW© • AnZo H$mo {dÛmZ² _mZ H$a, e¥§Jmam{X ag g{hV ZmZm àH$ma Ho$ à_moXOZH$
ì`m»`mZm| H$mo H$hZo dmbo, g^m _| ì`W© dMZm| Ho$ AmS>å~a H$mo YmaU H$aZo dmbo Am¡a
_Zwî`m| H$mo gÝ_mJ© go ^wbmZo dmbo nwéf, g§gma _| Ka-Ka _| ~hþV {_b|Jo; naÝVw Omo
na_mË_VÎd H$m kmZ XoZo dmbo h¢ • Eogo _Zwî` ~‹S> r H${R>ZmB© go {_bVo h¢&
66 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

112. drVamJVm-nmofH$ emñÌmä¶mg H$s ‘{h‘m


AmnÕo V w f w amJamo f {ZH¥ $ {V,-àm`o f w Xmo f o î db§ ;
_mohmËgd©OZñ` MoV{g gXm, gËgw ñd^mdmX{n&
VÞmem` M g§{dXo M \$bdV², H$mì`§ H$doOm©`Vo;
e¥§Jmam{Xag§ Vw gd©OJVmo, _mohm` Xþ…Im` M&&112&&
‘mo h mo X ¶ go amJ-Ûo f ‘m¶m Ed§ bmo ^ m{XH$ Xmo f &
àm¶: g~Ho$ {MV² ‘| ñdm^m{dH$ ahVo XoIo Xþ:I-H$mof&&
H$mì¶ dhr h¡ ’$bXm¶H$ Omo, BZ Xmofm|| H$m H$a| {dZme&
e¥§Jmam{XH$ ag Vmo g~Ho$, ‘moh Am¡a Xþ:I‘¶ Amdmg&&
AW© • g_ñV _Zwî`m| Ho {MÎm _| ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…I XoZo dmbo amJ, Ûof, _m`m,
H«$moY, bmo^ Am{X Xmof, ñd^md go hr aho AmVo h¢; Bg{bE {Og H${d H$m H$mì`, CZH$mo _yb
go C‹S>mZo dmbm VWm gå`½kmZ H$mo CËnÞ H$aZo dmbm hmoVm h¡; dmñVd _| dhr H$m`©H$mar
g_PZm Mm{hE AWm©V² {Og_| drVamJVm H$m dU©Z hmod,o dhr H$mì`, \$b H$m XoZo dmbm h¡&
e¥§Jmam{X ag Vmo g_ñV OJV² H$mo _moh CËnÞ H$aZo dmbo VWm Xþ…I XoZo dmbo h¢; Bg{bE
^ì`m| H$mo Mm{hE {H$ do drVamJ ^md H$mo Xem©Zo dmbo emñÌm| H$m hr Aä`mg H$a|&
113. amJdÕ©H$ ûm¥§JmanmofH$ emñÌm| H$s {ZÝXm
dgÝV{VbH$m
H$mbmX{n àg¥V_moh,-_hm@ÝYH$mao;
_mJª Z ní`{V OZmo, OJ{V n«eñV_²&
jwÐm… pjnpÝV Ñ{e Xþ…lw{VYy{b_ñ`;
Z ñ`mËH$W§ J{Va{ZpíMVXþ…nWof&w &113&&
‘moh ‘hmV‘ ì¶má OJV² ‘|, àmUr XoI gH|$ Z gw‘mJ©&
Xþï> ’|$H$Vo Yyb Xþ:lw{V Vmo {’$a ³¶m| Zht Mb| Hw$‘mJ©?&&
AW© • AZm{X H$mb go ’¡$bo hþE _mohê$nr AÝYH$ma go ì`má Bg OJV² _| ~oMmao
_mohr Ord, EH$ Vmo ñd`_od hr loîR> _mJ© H$mo Zht XoI gH$Vo; `{X {H$gr ar{V go XoI ^r
gH|$ Vmo Xþï> nwéf CZH$r Am±Im| _o§ e¥J§ mam{X emñÌ gwZm H$a Yy{b S>mbVo h¢, Bg{bE do Ord,
H$hm°§ VH$ ImoQ>o _mJ© _| J_Z Zhr§ H$a| AWm©V² Eogo Ord, ImoQ>o _mJ© _| J_Z H$aVo hr h¢&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 67

^mdmW© • {Og àH$ma OmË`ÝY nwéf H$mo EH$ Vmo ñd`_od hr _mJ© Zht gyPVm,
{H$ÝVw ¶{X CgH$s Am±Imo§ _| Yy{b S>mb Xr OmE Vmo Am¡a ^r dh K~‹S>m H$a ImoQ>o _mJ© _| {Ja
n‹S>Vm h¡; Cgr àH$ma g§gma _| ^«_U H$aVo hþE àm{U`m| H$mo EH$ Vmo _moh Ho$ CX` go ñd`§
_mJ© Zht gyPVm, gmW hr e¥§Jmam{X agm| Ho$ gwZZo go do, Am¡a ^r ImoQ>o _mJm] _| {JaVo h¢&
Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Mm{hE {H$ do H$Xm{n e¥§Jmam{X nmofH$ emñÌm| H$mo Z gwZ|, {Oggo
CZH$mo ImoQ>o _mJ© _| {JaZm Z n‹S>o&
114. ñÌr Ho$ K¥{UV eara H$mo "MÝБwIr' H$s Cn‘m XoZm AmíM¶©H$maH$
emXÿ©b{dH«$s{S>V
{dÊ_yÌH¥${_g§Hw$bo H¥$VK¥U¡,-aÝÌm{X{^… ny[aVo;
ewH«$mg¥½da`mo{fVm_{n VZw,-_m©Vw… Hw$J^}@O{Z&
gm@{n pŠbîQ>agm{XYmVwH${bVm, nyUm© _bmÚ¡ahmo;
{M̧ MÝÐ_wIr{V OmV_{V{^:, {dÛ{ØamdÊ`©Vo&&114&&
¶h Zmar-VZ ZmZm H¥${‘ go, ^am ‘yÌ-{dï>m{XH$ ImZ&
K¥UmOZH$ ‘m§gm{XH$ go n[anyU© J^© ‘| boVm OÝ‘&&
CÎm‘ Zmar-VZ ^r {Z{‘©V, dr¶© Am¡a aO go CËnÞ&
Vmo ^r ZrM H${d H$hVo h¢, "MÝБwIr' AmíM¶© ‘hmZ&&
AW© • `h ñÌr H$m ímara, {dîQ>m-_yÌ, ZmZm àH$ma Ho$ H$s‹S>m| Am{X go ì`má, à~b
K¥Um H$mo n¡Xm H$aZo dmbo Am±V-_m§g Am{X go ny[aV VWm dr`©, aŠV Am{X go nwîQ> • Eogo
_mVm Ho$ K¥{UV J^© go CËnÞ hþAm h¡& ñd`§ ^r dh ñÌr, ZmZm àH$ma Ho$ ImoQ>o dr`©-aŠV
Am{X go ~Zr hþB© h¡ VWm _b Am{X go `wŠV h¡ Vmo ^r ZrM {dÛmZ² H${d, Eogr ñÌr H$mo
"MÝÐ_wIr' H$hVo h¢ • `h ~‹S>o AmíM`© H$s ~mV h¡&
115. ñÌr Ho$ ‘wI-Ho$e-ñVZ Am{X K¥UmñnX ñWmZ
{eI[aUr
H$Mm `yH$mdmgm, _wI_{OZ~ÕmpñW{ZM`…;
Hw$Mm¡ _m§gmoÀN´>m`m¡, OR>a_{n {dîR>m{XK{Q>H$m&
_bmoËgJ} ¶Ý̧, OKZ_~bm`m… H«$_`wJ§;
VXmYmañWyU,o {H${_h {H$b amJm` _hVm_²&&115&&
68 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

Ho$e, OwAmo§ H$m dmg VWm ‘wI, M‘©¶ºw $ hm‹S> m| H$m Omb&
ñVZ, ‘m§g-{nÊS> h¢ Ed§ OR>a, ‘bm{XH$ H$m ñWmZ&&
¶mo{ZñWb, h¡ ‘yÌ-dm{hZr, O§KmE± CgH$m AmYma&
Eogr K¥{UV Zm[a¶m| go, {dÛmZ H$a|Jo H¡$go ߶ma?&&
AW© • ñÌr Ho$ Ho$e Vmo OwAm| Ho$ Ka h¢, _wI M_© go dopîQ>V hm‹S>m| H$m g_yh h¡, ñVZ
_m§g Ho$ {nÊS> h¢, CXa {dîQ>m Am{X JÝXr MrOm| H$m Ka h¡, `mo{ZñWmZ _yÌ Am{X Ho$ ~hZo
H$m Zmbm h¡ Am¡a XmoZm| MaU Cg `mo{ZñWmZ Ho$ R>haZo Ho$ {bE I§^mo§ Ho$ g_mZ h¢; Bg{bE
Eogr K¥pÊmV ñÌr _| {dÛmZ² nwéf, H$Xm{n amJ Zht H$a gH$Vo&
116. ñÌr go amJ Nw>‹S>mZo Ho$ {bE H$m‘Xodê$nr Yrda H$m CXmhaU
ÐþV{dbpå~V
na_Y_©ZXmÁOZ_rZH$mZ²;
e{e_wIr~{S>eoZ g_wÕ¥VmZ²&
A{Vg_wëb{gVo a{V_w_w©ao;
nM{V hm hVH$… ñ_aYrda…&&116&&
Yrda-H$m‘, Ord-‘N>br H$mo, Zmarê$nr H$m±Q>o go&
Y‘©-gamoda go {ZH$mb H$a, gå^moJmp½Z ‘| ^y±Oo&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¡ {H$ `h qhgH$ H$m_Xodê$nr Yrda, Ordê$nr _N>{b`m| H$mo
CËH¥$îQ> Y_©ê$nr Vmbm~ go {ZH$mb H$a, ñÌrê$nr _m§gg{hV H$m±Q>o na bQ>H$m H$a, AË`ÝV
àÁd{bV gå^moJê$nr Ap½Z _| ^y±OVm h¡ • `h ~‹S> o Xþ…I H$s ~mV h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma Yrda, {Oˆm BpÝÐ` H$s bmo^r _N>{b`m| H$mo _m§g-{bßV H$m±Q>o
go ~mha {ZH$mb H$a, Ap½Z _| ^y±OVm h¡; Cgr àH$ma `h H$m_Xod ^r Ordm| H$mo Y_© go hQ>m
H$a pñÌ`m| Ho$ Omb _| \±$gm XoVm h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Mm{hE {H$ do gd©Wm àmUm| Ho$
KmV H$aZo dmbo Bg H$m_Xod H$mo AnZo öX` _| \$Q>H$Zo VH$ Z Xod|&
117. ñÌr H$m ê$n, Aݶ g‘ñV Xmofm| go ^¶§H$a
emXÿ©b{dH«$r{S>V
`oZoX§ OJXmnXå~w{YJV§, Hw$duV _mohmo hR>mV²;
`oZ¡Vo à{VOÝVw hÝVw_Zg…, H«$moYmX`mo XþO©`m…&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 69

`oZ ^«mV[a`§ M g§g¥{Vg[aV², g§Om`Vo XþñVam;


VÁOmZr{h g_ñVXmof{df_§, ñÌrê$n_oVX²Y«wd_²&&117&&
{OgHo$ Ûmam ‘moh OJV² H$mo, Xþ:I-g‘wÐ ‘| Sw>~m ahm&
{Oggo H«$moYm{XH$ eÌw ^r, Ord-KmV ‘| VËna hm!
{OgHo$ H$maU g§g¥{V-g[aVm, hmo OmVr h¡ ¶hm± AWmh&
ho ^«mVm! ¶h Zmarê$n, g~ Xmofm| ‘| Á¶oð> H$hm&&
AW© • {Og ñÌr Ho$ ê$n H$s ghm`Vm go _moh, O~X©ñVr _Zwî` H$mo ZmZm àH$ma Ho$
Xþ…I XoVm h¡, Cgr ê$n H$s ghm`Vm go g_ñV Ordm| Ho$ ZmeH$, H«$moYm{X H$fm` XþO©` hmo
OmVo h¡§, Cgr ê$n H$s ghm`Vm go g§gmaê$nr ZXr {Var Zht Om gH$Vr, ~pëH$ dh AWmh
hmo OmVr h¡; Bg{bE AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ ho ämì`m|! Cg ñÌr Ho$ ê$n H$mo g_ñV Xmofm|
go ^r ^`§H$a g_Pmo&
^mdmW© • {OVZo g§gma ^a _| Xmof h¢, do {H$gr Z {H$gr A{hV H$mo Vmo Adí` H$aVo
hr h¢, naÝVw ñÌr H$m ê$n ^`§H$a A{hV H$mo H$aVm h¡; Bg{bE {hV¡{f`m| H$mo H$Xm{n ñÌr
Ho$ ê$n _| Zhr§ \±$gZm Mm{hE&
118. BpÝж-{df¶m| Ho$ Omb ‘| ’±$gZo dmbo Ordm| H$s ‘yI©Vm
_mohì`mY^Q>oZ g§g¥{VdZo, _w½Y¡U~ÝYm@nXo;
nmem… n§H$ObmoMZm{X{df`m…, gd©Ì gÁOrH¥$Vm…&
_w½YmñVÌ nVpÝV VmZ{n dam,-ZmñWm` dmN>ÝË`hmo;
hm H$îQ> § naOÝ_Zo@{n Z {dX…, ¹$mnr{V {YL²> _yIV© m_²&&118&&
‘moh-ì¶mY-^Q> Bg ^d-dZ ‘|, ‘yT‹ >m| H$mo ~ÝYZ Xþ:IH$ma&
ZoÌm{XH$ BpÝж-{df¶m| H$m, Omb {~N>m H$a ’±$gm ahm&&
loð> OmZ H$a BÝh| ‘y‹T>OZ, na-^d ‘| ^r Mmh H$a|&
{YH²$ h¡ BZH$m ‘y‹T>nZm na, kmZr BZ‘| Zht ’±$go&&
AW© • Bg g§gma-dZ _| ^mobo Ordê$nr _¥Jm| H$mo ~m±Y H$a, Xþ…I XoZo Ho$ {bE
_mohê$nr gw^Q> {M{‹S>`m_ma Zo g~ OJh bmoMZm{X {df`ê$nr Omb \¡$bm aIo h¡;§ Cgr àH$ma
BpÝж-{df`ê$nr Ombm| H$mo loîR> _mZ H$a, ^mobo Ord CZ_| AmH$a \±$g OmVo h¡§, `h ~‹S>o
Xþ…I H$s ~mV h¡; {H$ÝVw AmË_m Ho$ ñdê$n H$mo OmZZo dmbo {dÛmZ², ñdßZ _| ^r CZ Ombm|
_| Zht ’±$gVo Am¡a nabmoH$ Ho$ {bE ^r CZ {df`m| H$mo {hVH$mar Zht g_PVo; Bg{bE
70 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

AmMm`© H$hVo h¢ {H$ CZ ^mobo Ordm| H$s _yI©Vm Ho$ {bE {YŠH$ma h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma {M{S>`m_ma, Hw$N> Mmdb Am{X S>mb H$a, dZ _| Omb {~N>m
XoVo h¢; Cg_| Mmdbmo§ Ho$ bmobnw r ZmZm àH$ma Ho$ H$~yVa Am{X njr \±$g OmVo h¢; Cgr àH$ma
g§gma _| _moh Ho$ CX` go _w½Y nwéf, {df`m| _| àd¥Îm hmo OmVo h¢, ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Imo§ H$mo
^moJVo h¢; {H$ÝVw ~w{Õ_mZ nwéf, {df`m| Ho$ Xþ…Im| H$mo OmZ H$a, {df`m| _| Zht \$±gVo h¢,
CZ {df`m| H$s AmH$m§jm ^r Zht H$aVo, Bg{bE gXm gwIr ahVo h¢; AV… {dÛmZm| H$mo {df`m|
H$s Va\$ H$Xm{n F$Ow Zht hmoZm Mm{hE&
119. ‘mohê$nr d¡ar Ho$ Xþ:IX à¶moJ
EVÝ_moh-R>H$-à`moJ-{d{hV,-^«mpÝV-^«_ƒjwfm;
ní`Ë`of OZmo@g_§Og_gX²,-~w{ÕY«©wd§ ì`mnXo&
Aß`oVmpÝdf`mZZÝV-ZaH$,-Šboe-àXmZ-pñWamZ²;
`V² e>ídËgwIgmJam{Zd gV:,MoV… {à`mZ² _Ý`Vo&&119&&
‘mohê$n R>J Ho$ à¶moJ go, BgH$s Ñ{ï> hþB© ^«‘ê$n&
{df¶m| H$mo gwIê$n ‘mZ H$a, ^moJo {ZpíMV H$ï> AZyn&&
ApñWa {df¶ ^moJ ZaH$m| ‘|, Xþ:I AZÝV XoZo dmbo&
{H$ÝVw ‘y‹T>-‘Z H$mo do gwI-gmJa-g‘ {චbJZo dmbo&&
AW© • `h Hw$~w{Õ _Zwî`, _mohê$nr R>J Ho$ à`moJ go CËnÞ hþE ^«_ go ^«mÝV ZoÌm|
go {dnarV hr XoIVm h¡ Am¡a {dnarV XoIZo go ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Im| H$m AZw^d H$aVm h¡
Vmo ^r AZÝV ZaH$m| Ho$ Xþ…Im| H$mo XoZo dmbo Am¡a {~Obr Ho$ g_mZ M§Mb • BZ {df`m| H$mo
[ñWa, {ZaÝVa gwI H$mo XoZo dmbo Am¡oa {MÎm H$mo {à` _mZVm h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma H$moB© d¡ar, {H$gr _Zwî` na _ÝÌm{X H$m à`moJ H$aVm h¡ Vmo
Cggo CgH$o ZoÌ Ky_Zo bJ OmVo h§,¡ dh ZmZm àH$ma H$s Amn{Îm`m| H$mo ^moJVm h¡; Cgr n«H$ma
`h Hw$~w{ÕOZ, _mohê$nr d¡ar Ho$ à`moJ go {df`m| _| n«d¥Îm hmo OmVm h¡, g_ñV MrO| CgH$mo
{dnarV hr gyPVr h¢, Cgr {dnarVVm Ho$ H$maU dh ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Im| H$mo ^moJVm h¡ Vmo
^r {df`m| H$mo AÀN>m _mZVm h¡ • `h {H$VZo Xþ:I H$s ~mV h¡&
120. ‘moh H$mo OrVZo Ho$ {bE kmZmZÝXñdê$n AmË‘m H$s AmamYZm H$aZo H$s àoaUm
g§gmao@Ì KZmQ>drn[agao, _mohîR>H$… H$m{_Zr-;
H«$moYmÚmíM VXr`noQ>H${_X§, VËg{ÞYm¡ Om`Vo&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 71

àmUr V{Û{hVà`moJ{dH$b…, VÛí`Vm_mJVmo;


Z ñd§ MoV`Vo b^oV {dnX§, kmVw… à^mo… H$Ï`Vm_²&&120&&
Bg g§gma ‘hm AQ>dr-n[aga ‘| ‘hm‘moh R>J h¡&
Ordm| H$mo R>JZo H$s gm‘J«r H«$moYm{X g‘rn aho&&
‘moh-‘ÝÌ go àmUr CgHo$, de ‘| ì¶mHw b hmo V o h¢ &
{ZO H$mo OmZo {~Z Xþ:I nmVo, AV: {OZoída eaU Jh|&&
AW© • Bg g§gmaê$nr {dñVrU© dZ _| R>J Vmo _moh h¡ Am¡a ñÌr, H«$moY-_mZ-_m`m
Am{X CgHo$ nmg àm{U`m| H$mo R>JZo H$s gm_J«r h¡& (AWm©V² ñÌr, H«$moY Am{X H$maUm| go hr
dh àm{U`m| H$mo R>JVm h¡&) àmUr, CgHo$ à`moJ ‘| {dH$b hmoH$a CgHo$ AmYrZ n‹S>o ahVo h¢&
AnZo ñdê$n H$mo ^r Zht OmZVo h¢ VWm ZmZm àH$ma H$s Amn{Îm`m| H$mo ghVo h¢; Bg{bE
J«ÝWH$ma H$hVo h¢ {H$ ho Ord! VwPo Cg kmZmZÝXñdê$n AmË_m VWm lr gd©kXod H$m hr
Aml` H$aZm Mm{hE&
^mdmW© • kmZmZÝXñdê$n AmË_m Ho$ Aml` H$aZo na, à~b _mohê$nr R>J Hw$N> ^r
Zhr§ H$a gH$Vm; AV: Ordm| H$mo kmZmZÝXñdê$n AmË_m H$m hr AmamYZ H$aZm Mm{hE&
121. ‘moh-MH«$dVu H$s ~‹S>r H$R>moa Amkm
Eoíd`m©{XJwUàH$meZV`m, _yT>m {h `o Hw$d©Vo;
gd}fm§ {Q>[a{Q>pëbVm{Z nwaV…, ní`pÝV Zmo ì`mnX…&
{dÚwëbmob_{n pñWa§ na_{n, ñd§ nwÌXmam@{XH§$;
_Ý`ÝVo `Xhmo VXÌ {df_§, _mohà^mo: emgZ_²&&121&&
Eoíd¶m©{X àH$meZ hoVw, ‘y‹T> H$a| na H$m Cnhmg&
H$h| Xþd©MZ {H$ÝVw Zht, XoI| ZaH$m{X {dn{Îm nmg&&
{^Þ VWm M#mb nwÌm{XH$, H$mo AnZm Aé Yw«d ‘mZ|&
‘moh-MH«$dVu H$s hr ¶h, Amkm ‘hm {df‘ OmZ|&&
AW© • _¢ bú_rdmZ hÿ±, ‘¢ kmZdmZ h±ÿ, BË`m{X AnZo JwUm| H$mo _‹yT> nwéf àH$m{eV
H$aVo h¢, g_ñV nwéfm| Ho$ gm_Zo ZmZm àH$ma H$s Jm{b`m| H$mo ~H$Vo h¢, {H$ÝVw AmZo dmbr
ZaH$m{X {dn{Îm`m| na Hw$N> ^r Ü`mZ Zht XoVo& {~Obr Ho$ g_mZ M#mb nwÌ-ñÌr Am{X H$mo
pñWa _mZVo h¡§ Am¡a AnZo go {^Þ hmoZo na ^r CZH$mo AnZm _mZVo h¢; Bg{bE AmMm`©
H$hVo h¢ {H$ _moh-MH«$dVu H$s Amkm ~‹S>r H$R>moa h¡&
72 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

^mdmW© • na H$mo AnZm _mZZm, M§Mb H$mo pñWa _mZZm Am¡a _Îm hmoH$a ì`W© ZmZm
àH$ma H$s Iam~ MoîQ>mE± H$aZm • `h g~ _moh Ho$ CX` go hr hmoVm h¡; Bg{b¶o CÎm_ nwéfm|
H$mo _moh H$m Zme H$aZo Ho$ {bE Adí` à`ËZ H$aZm Mm{hE&
122. ‘moh go ‘moh Vmo‹S>Zo H$s àoaUm
{eI[aUr
¹$ `m_… qH$ Hw$_©…, H$W{_h gwI§ qH$ M ^{dVm;
Hw$Vmo bä`m bú_r…, H$ Bh Z¥n{V… goì`V B{V&
{dH$ënmZm§ Omb§, OS>`{V _Z… ní`V gVm§;
A{n kmVmWm©Zm{_h, _hXhmo _mohM[aV_²&&122&&
OmE± H$hm±? H$a| ³¶m h‘? Aé H¡$go gwI hmo ¶hr {dMma&
H¡$go bú‘r àmá H$a|, {H$g amOm H$s Amkm Ca Yma?&&
dñVwVÎd Ho$ kmVmOZ H$mo, ^r hm| Omb-{dH$ën Ahmo!&
‘Z H$mo O‹S> H$a XoVm h¢ ¶h, ‘moh-M[aV AmíM¶© Ahmo!!&&
AW© • h_ H$hm± OmE±? Š`m H$a|? H¡$go gwIr hmo§? {H$g ar{V go bú_r àmá H$a|? {H$g
amOm H$s godm-Q>hb H$a|? BË`m{X ZmZm àH$ma Ho$ {dH$ënm| Ho$ g_yh, g§gma _| àm{U`m| H$mo CËnÞ
hmoVo ahVo h¢, ^bo àH$ma dñVw Ho$ ñdê$n H$mo OmZZo dmbo _Zwî`m| Ho$ _Z H$mo O‹S> ~Zm XoVo h¢ • `h
àË`jJmoMa h¡; Bg{bE J«ÝWH$ma H$hVo h¢ {H$ _moh H$m M[aÌ ~‹S> m AmíM`©H$mar h¡&
^mdmW© • _moh Ho$ CX` go _Zwî`m| H$mo ZmZm àH$ma Ho$ Zht H$aZo `mo½` ^r H$m_ H$aZo
n‹S>Vo h¢, Bg{bE g~go nhbo _moh go _moh Adí` Vmo‹S>Zm Mm{hE&
123. {OZY‘© H$s eaU Am¡a {ZJ«©ÝW Jwé H$m CnXoe {‘bZm A˶ÝV Xþb©^
{dhm` ì`m_mo h § , YZgXZVÝdm{X{df`o ;
Hw$éÜd§ VÎmyUª, {H$_{n {ZOH$m`ª ~V ~wYm…&
Z `o Z o X § OÝ_, à^d{V gw Z ¥ Ë dm{XKQ> Z m;
nwZ: ñ`mÞ ñ`mÛm, {H$_nadMmoS>å~aeV¡:&&123&&
nwÌ-YZm{XH$ ‘moh N>mo‹S>, ho ~wYOZ! Eogm H$m¶© H$amo&
nwZO©Ý‘ hmo Zht ³¶m|{H$ ¶h, Hw$b-Jwé-Y‘© {‘bo Z {‘b|&&
AW© • AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ Aao ~w{Õ_mZm|! {dímof H$hm± VH$ H$h|? erK« hr
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 73

ñÌr-nwÌ-YZ-Ka Am{X nXmWm] go _moh N>mS‹o > H$a • Eogm H$moB© H$m_ H$amo, {Oggo Vw_H$mo {\$a
OÝ_ Z YmaU H$aZm n‹S>o Š`m|{H$ Zhr§ _mby_ {\$a CÎm_ Hw$b, {OZY_© H$r eaU, {ZJ©«ÝW
Jwé H$m CnXoe Am{X {_b§o `m Zht {_bo§&
^mdmW© • {Og àH$ma Mm¡amho na {MÝVm_{U aËZ H$s àm{á hmoZm Xþb©^ h¡, Cgr
àH$ma _Zwî` OÝ_, {OZY_© H$m eaU Am{X {_bZm Xþb©^ h¡& Bg{bE Eogr AdñWm H$mo
nmH$a Cg H$m_ H$mo H$aZm Mm{hE, {Oggo Vw_H$mo Bg n§M namdV©Zê$n g§gma _| n[a^«_U
Z H$aZm n‹S>o& daZm Vw‘ hmW _bVo ah OmAmoJo Am¡a Hw$N> ^r hmW Zht bJooJm&
124. drVamJ-gd©k H$m dMZ hr à‘mU^yV
ò½Yam
dmMñVñ` à_mU§, ` Bh {OZn{V…, gd©{dÛrVamJmo;
amJÛofm@{XXmof:¡ , CnhV_Zgmo, ZoVañ`m@Z¥VËdmV²&
EV{ÞpíM˶{MÎmo, l`V ~V ~wYm, {dídVÎdmonbãÜ`¡;
_wŠVo_b
©y § V_oH$§ , ^«_{V {H$_w ~hþîdÝYdX² XþînWof&w &124&&
drVamJ-gd©k {OZoída, Ho$ hr dMZ à‘mU H$h|&
amJr Aé Aënk dMZ h¢, AgV² AV: Aàm‘m{UH$ h¢&&
¶h {ZíM¶ H$a ho ~wYOZ! H¡$dë¶-àm{á Ho$ {bE Ahmo&
‘w{º$-‘yb {OZ-eaU Jhmo, ³¶m| AÝY ~Zo XþînW ^Q>H$mo&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ Omo g_ñV nXmWm] H$mo AÀN>r Vah OmZZo dmbm h¡,
drVamJ h¡ Am¡a kmZmdaUm{X Mma Km{V`m H$_m] go a{hV h¡, Cgr H$m dmŠ` à_mU h¡; {H$ÝVw
Cggo {dnarV Omo AënkmZr amJr Am{X h¢, CZH$m dMZ AgË` hmoZo go à_mU Zhr§ h¡ •
Eogm _Z _| R>mZH$a, ho npÊS>Vm|! Ho$dbkmZ H$s àm{á Ho$ {bE _wpŠV Ho$ XoZo dmbo CZ Ah©ÝV
H$m hr Aml` H$amo& Š`m| ì`W© AÝYo Ho g_mZ Ohm±•Vhm± ImoQ>o _mJ© _| {JaVo-n‹S>Vo hmo?
125. gd©k Ho$ dMZm| ‘| gÝXoh Zht H$aZo H$m CnXoe
dgÝV{VbH$m
`… H$ën`oV², {H$_{n gd©{dXmo@{n dm{M;
gpÝXø VÎd_g_ÄOg_mË_~wX²Ü¶m&
Io n{ÌUm§, {dMaVm§ gwÑeo{jVmZm§;
g§»`m§ à{V, à{dXYm{V g dmX_ÝY:&&125&&
74 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

Á¶m| AÝY hmo¶ njr {JZZo ‘|, ZoÌ g{hV go H$ao {ddmX&
{OZdM ‘| {dnarV H$ënZm, H$a H$a| ‘yT‹ > ˶m| {dg§dmX&&
AW© • Omo _yT‹ >, gd©k Ho$ dMZ _| ^r gÝXoh H$a, AnZr ~w{Õ go Ana_mW©^Vy VÎdm§|§
H$s _ZJ‹T> ÝV H$ënZm H$aVm h¡, dh d¡gm H$m_ H$aVm h¡ {H$ O¡go H$moB© AÝYm _Zwî`,
AmH$me _| OmVo hþE n{j`m| H$s {JZVr _| AÀN>o ZoÌdmbo nwéf Ho$ gmW {ddmX H$aVm h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma AÝYo nwéf H$mo `h ^r nVm Zht h¡ {H$ njr H$hm± C‹S> aho h¢,
H$hm± Zht Vmo dh H¡$go gyPVo nwéf Ho$ gmW n{j`m| H$s {JZVr _| {ddmX H$a gH$Vm h¡? Cgr
àH$ma {OgH$mo A§e_mÌ ^r {dímof kmZ Zht, dh gd©k H$s H¥$nm Ho$ {~Zm H¡$go dñVw Ho$ `WmW©
ñdê$n H$mo OmZ gH$Vm h¡? Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo gd©k Ho$ dMZ na hr {dídmg H$aZm
Mm{hE, Aënkm{Z`m| Ho$ dMZm| na H$Xm{n Zht&
126. XmoZm| àH$ma Ho$ lwV ‘| H$hm h¡ • "AmË‘m hr J«mø'
BÝÐdO«m
CŠV§ {OZ¡ Û m© X e^o X _“§ ;
lwV§ VVmo ~mø_ZÝV^oX_²&
Vpñ_ÞwnmXo`V`m {MXmË_m;
VV: na§ ho`V`m@ä`Ym{`&&126&&
ÛmXe ^oX A§JlwV Ho$ h¢, A§J~mø Ho$ ^oX AZÝV&
CZ‘| CnmXo¶ {MX² AmV‘, Aݶ ho¶ H$hVo ^JdÝV&&
AW© • {OZoÝÐ ^JdmZ Zo lwV Ho$ Xmo ^oX H$ho h¢ • EH$ A§JlwV, Xÿgam ~mølwV;
CZ_§o A§JlwV, ~mah àH$ma H$m H$hm h¡ Am¡a ~mølwV Ho$ AZÝV ^oX H$ho h¢, naÝVw CZ XmoZm|
lwVm| _| kmZ-Xe©Zembr AmË_m hr J«mø (J«hU H$aZo `mo½`) H$hm h¡ Am¡a Cggo OwXo g_ñV
nXmW© ho` (Ë`mJZo `mo½`) H$ho h¢&
127. AmË‘{hVH$mar lwV H$m Aä¶mg H$aZo ‘| à¶ËZ Amdí¶H$
Aënm`wfm_ën{Y`m{_XmZt;
Hw$V… g_ñVlwVnmR>epŠV…&
VXÌ _w p ŠV¨ à{V~rO_mÌ-
_ä`ñ`Vm_mË_{hV§ à`ËZmV²&&127&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 75

Aën-Am¶w-~w{Õ hmoZo go e{º$ H$hm± g~ lwV-Aä¶mg&


AV: ‘w{º$ Ho$ ~rO AmË‘-{hVH$mar lwV H$m hmo Aä¶mg&&
AW© • Bg n§M_ H$mb _| kmZ Am`w Am{X Ho$ {ZaÝVa jrU hmoZo go _Zwî`, Aënm`w
VWm AënkmZ Ho$ Ymar ah J`o h¢, Bg{bE do g_ñV lwV H$m Aä`mg Zht H$a gH$Vo;
AV… Omo nwéf, _moj Ho$ A{^bmfr h¢, CZH$mo _wpŠV Ho$ XoZo dmbo VWm AmË_m Ho$ {hVH$mar
lwV H$m Vmo Adí` hr ~‹S>o à`ËZ Ho$ gmW Aä`mg H$aZm Mm{hE&
128. {OZoÝÐ Ho$ dMZm| ‘| g§e¶ H$aZm ì¶W©
ò½Yam
{ZíMoVì`mo {OZoÝÐ:, VXVwbdMgm§, JmoMao@W} namojo;
H$m`©… gmo@{n à_mU§, dXV {H$_aoUm@Ì H$mobmhboZ&
gË`m§ N>ÙñWVm`m{_h g_`nWñdmZw^y{Và~wÕm;
^mo ^mo ^ì`m! `VÜd§, ÑJdJ_{ZYmdmË_{Z àr{V^mO…&&128&&
{ZU©¶ H$amo {OZoída H$m Aé, CZgo H${WV namoj nXmW©&
Ho$ {ZU©¶ ‘| dhr àm‘m{UH$, Aݶ g^r H$mobmhb ì¶W©&&
AënkmZ ‘| {OZ-dMZm| go, ñdmZw^y{V H$a ~moY bhmo&
Xe©-kmZ{Z{Y‘¶ {ZOmË‘ ‘|, Ahmo ^ì¶! Vw‘ àr{V H$amo&&
AW© • gd© àW_ "{OZoÝÐ h¢'• Eogm {dídmg Adí` H$aZm Mm{hE& Omo nXmW©, gyú_
VWm Xÿa hmoZo Ho$ H$maU ÑpîQ>JmoMa Zht h¡, {H$ÝVw {OZoÝÐ Zo CZH$m dU©Z AnZr {Xì`Üd{Z
‘|o {H$`m h¡ Vmo do ^r Adí` h¢ • Eogm _mZZm Mm{hE& {OZoÝÐ AWdm {OZoÝÐ Ho$ dMZ _|
ì`W© g§e` H$aZm R>rH$ Zht Š`m|{H$ Bg H$mb _| g_ñV Ord AënkmZ Ho$ Ymar h¢;
Bg{bE AmMm`© H$hVo h¢ {H$ {OZ ^JdmZ Ûmam H$ho hþE {gÕmÝV _mJ© H$m AZwgaU H$aHo$
ñdmZw^d H$mo àmá H$a, gXm à~wÕ ahZo dmbo Am¡a AnZr AmË_m _| àr{V H$mo ^OZo dmbo
ho ^ì`Ordm|! Vw_ gå`½Xe©Z-gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌê$nr {Z{Y _| Adí` `ËZ H$amo&
^mdmW© • g§gma _| `o VrZm| aËZ hr gma^yV nXmW© h¢& BZgo hr CÎm_ gwI H$s
àm{á hmo gH$Vr h¡, Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo aËZÌ` H$s AmamYZm Adí` H$aZr Mm{hE&
129. kmZñdê$n AmË‘m H$s AmamYZm H$m CnXoe
Am`m©
VÕ¶m`V VmËn`m©V², Á`mo{V… g{ƒÝ_`§ {dZm `ñ_mV²&
gX{n Z gËg{V `pñ_Z², {ZpíMV_m^mgVo {díd_²&&129&&
76 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

{Og M¡Vݶ-Á¶mo{V {~Z gV² ^r, hmo OmVm h¡ AgV² g‘mZ&


{Og‘| OJ à{V^m{gV hmoVm, H$amo Cgr Á¶mo{V H$m ܶmZ&&
AW© • {Og loîR> VWm kmZñdê$n M¡VÝ` Ho$ {~Zm g_ñV nXmW© {dÚ_mZ hmoZo na
^r A{dÚ_mZ Ho$ g_mZ h¢ Am¡a {Og M¡VÝ` Ho$ hmoZo na g_ñV nXmWm] H$m àH$Q> ar{V go
à{V^mg hmoVm h¡ • Eogo kmZñdê$nr AmË_-Á`mo{V H$s ^ì` Ordm| H$mo Adí` AmamYZm
VWm CnmgZm H$aZr Mm{hE&
^mdmW© • `Ú{n g§gma _| AZoH$ nXmW© h¢, naÝVw CZ g~_| kmZJwU H$m Ymar Ho$db
AmË_m hr h¡& Cg AmË_m Ho$ {~Zm g_ñV OJV² eyÝ` h¡ Am¡a Cg AmË_m Ho$ hmoZo na g_ñV
nXmWm] H$m ^bo àH$ma go kmZ hmoVm h¡; Bg{bE ^ì`Ordm| H$mo Eogo gma^yV AmË_m H$m Ü`mZ
Adí` H$aZm Mm{hE&
130. H$mo{Q> OÝ‘ Vn Vn¢, kmZ {~Z H$‘© Pa¢ Oo...
emXÿ©b{dH«$s{S>V
Akmo `ØdH$mo{Q>{^… jn`{V, ñd§ H$_© Vñ_mX²~hþ;
ñdrHw$d©Z² H¥$Vg§da… pñWa_Zm, kmZr Vw VÎmËjUmV²&
VrúUŠboeh`m{lVmo@{n {h nX§, ZoîQ>§ Vn… ñ`ÝXZmo;
Zo`§ VÞ`{V à^w§ ñ\w$Q>Va,-kmZ¡H$gyVmopÁPV:&&130&&
H$mo{Q> ^dm| ‘| AkmZr, {OVZo H$‘m] H$mo Zï> H$ao&
g§da ‘| pñWa-{MV² kmZr, jU ^a ‘| hr g~ Zï> H$ao&&
{Og Vn-aW ‘| ³boe-Aíd h¡, kmZ-gmaWr {H$ÝVw Zht&
dh Vn-aW MoVZ amOm H$mo, {ednwa nhþ±Mm gH|$ Zht&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ AkmZr Ord, H$R>moa Vn Am{X Ho$ Ûmam {OVZo H$_m] H$mo
H$amo‹S>m| dfm] _| j` H$aVm h¡, Cggo A{YH$ H$_m] H$mo g§da H$m Ymar kmZr Ord, jU_mÌ
_| pñWa _Z hmoH$a, j` H$a XoVm h¡, gmo R>rH$ hr h¡ Š`m|{H$ {Og Vnê$nr aW _| VrúU
Šboeê$nr Kmo‹S>o bJo hþE h¢, {H$ÝVw kmZê$nr gmaWr Zht h¡ Vmo dh Vnê$nr aW, H$Xm{n
AmË_mê$nr à^w H$mo _moj-ñWmZ _| Zht bo Om gH$Vm&
^mdmW© • {Og àH$ma {H$gr aW _| `Ú{n AÀN>o-AÀN>o Km‹oS> o _m¡OyX h¢, {H$ÝVw CZ
Kmo‹S>m| H$mo MbmZo dmbm gmaWr Zht h¡ Vmo H$Xm{n dh aW, Cg_| ~¡R>Zo dmbo nwéf H$mo `WoîQ>
ñWmZ na Zht nhþM ± m gH$Vm; Cgr àH$ma ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Imo§ H$mo ghZ H$a, n§Mmp½Z Am{X
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 77

Vn ^r {H$`o, naÝVw dñVw Ho$ `WmW©ñdê$n H$mo Zht OmZm Vmo H$Xm{n CÎm_ gwI H$s àm{á
Zht hmo gH$Vr; Bg{bE ^ì`m| H$mo Mm{hE {H$ do gå`½kmZnydH© $ Vn H$a|, V^r CZH$mo CÎm_
gwI H$s àm{á hmo gH$Vr h¡&
131. H$‘©ê$nr g‘wÐ H$mo nma H$aZo Ho$ {bE kmZê$nr OhmO hr g‘W©
ò½Yam
H$_m©ãYm¡ V{Û{MÌmoX`bh[a^a,-ì`mHw$bo ì`mnXþJ«-;
^«må`Z² ZH«$m{XH$sU}, _¥{VOZZbgÛmS>dmdV©JV}&
_wŠV… eŠË`m hVm“:, à{VJ{V g nw_mZ², _ÁOZmoÝ_ÁOZmä`m;
_àmß` kmZnmoV,§ VXZwJVOS>…, nmaJm_r H$W§ ñ`mV²&&131&&
CX¶ bha go ì¶mHw$b h¡ ¶h, H$‘m}X{Y {Og‘| {dMao&
Vrd« Xþ:Im| Ho$ ‘Ja‘ÀN h¢, OÝ‘-‘aU ~‹S>dmZb h¡&&
D$na ZrMo CVamVm h¡ {OgH$m VZ A{V jrU Aao&
O~ VH$ kmZ OhmO {‘bo Zht H¡$go ^dX{Y nma H$a|&&
AW© • J«ÝWH$ma H$hVo h¢ {H$ `h H$_©, EH$ àH$ma H$m ~‹S>m ^mar g_wÐ h¡ Š`mo§{H$
{Og àH$ma g_wÐ AZoH$ bhamo§ go ì`mßV h¡; Cgr àH$ma `h H$_©ê$nr g_wÐ ^r AZoH$
CX`ê$n bham| go ì`má h¡& {Og àH$ma g_wÐ _| ZmZm àH$ma Ho$ ^`§H$a _Ja_ÀN>m{X hþAm
H$aVo h¢; Cgr àH$ma Bg H$_©ê$nr g_wÐ _| ^r BîQ>-{d`moJ, A{ZîQ>-g§`moJ Am{X ZmZm
àH$ma H$s Amn{Îmê$n _Ja_ÀN>m{X {dÚ_mZ h¢& {Og n«H$ma g_wÐ _o§ ~‹S>dmZb, ^±da Ho$
JS²>T>o Am{X hþAm H$aVo h¢; Cgr àH$ma Bg H$_©ê$nr g_wÐ _| ^r ZmZm àH$ma Ho$ OÝ_, _aU
Am{X ~‹S>dmZb, ^±da Am{X ahVo h¢; Bg{bE Eogo ^`§H$a g_wÐ _| epŠVhrZ VWm
AZm{XH$mb go gd©Ì JmoVm ImVm hþAm _Zwî`, O~ VH$ kmZê$nr AZwHy$b OhmO H$mo àmá
Zht H$aoJm, V~ VH$ Cgo H$Xm{n nma Zht H$a gH$Vm&
^mdmW© • {Og àH$ma H$moB© epŠVhrZ _Zwî` _Ja_ÀN> Am{X go ^ao hþE ^`§H$a
g_wÐ _| n‹S> OmE Vmo dh ZmZm àH$ma Ho$ JmoVo ImVm h¡, {H$ÝVw `{X CgH$mo OhmO {_b OmE
Vmo dh erK« hr nma hmo OmVm h¡; Cgr àH$ma H$_© ({OgH$m Xÿgam Zm_ g§gma h¡) EH$ àH$ma
H$m ^`§H$a g_wÐ h¡, Bg_| ^r O~ VH$ Ord, kmZê$nr OhmO H$mo àmá Zht H$aVo, V~ VH$
ZmZm àH$ma H$s J{V`m| _| ^«_U H$aVo h¢, {H$ÝVw {Og g_` do Cg AZwHy$b kmZê$nr OhmO
H$mo nm boVo h¢ Vmo do ~mV hr ~mV _| g§gmaê$nr g_wÐ go nma hmo OmVo h¢, {\$a CZH$mo g§gmaê$nr
78 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

g_wÐ _| AmZm ^r Zhr§ n‹S>Vm& Bg{bE {OZ Ordm| H$mo Bg g§gmaê$nr g_wÐ H$mo nma H$aZo H$s
A{^bmfm h¡, CZH$mo Adí` hr kmZê$nr AIÊS> OhmO H$m Aml` boZm Mm{hE&
132. {OZdmUrê$nr XrnH$ go hr Bï> H$s àm{á Am¡a A{Zï> H$m n[ahma
emXÿ©b{dH«$s{S>V
ímídÝ_moh_hmÝYH$maH${bVo, Ì¡bmoŠ`gÙÝ`gm¡;
O¡Zr dmJ_bàXrnH${bH$m, Z ñ`mÚ{X Úmo{VH$m&
^mdmZm_wnbpãYaod Z ^doV², gå`H²$ V{XîQ>oVa-;
n«m{áË`mJH¥$Vo nwZñVZw^¥Vm§, Xÿao _{VñVmÑímr&&132&&
Bg Ì¡bmo³¶ ^dZ ‘| emídV, ‘hm ‘mohV‘ ì¶má Aao!&
{Z‘©b Xrn-{eIm {OZdmUr, H$m ¶{X Zht àH$me {‘bo&&
Vmo ¶h Ord g‘ñV dñVw H$m, H¡$go nmVm g嶽kmZ?&
H¡$go hmoVm Bï> dñVw H$m J«hU, Aݶ H$m ˶mJ {dYmZ?&&
AW© • _mohê$nr Jm‹T> AÝYH$ma go ì`má Bg VrZ bmoH$ê$nr _H$mZ _| àH$me
H$aZodmbm, `{X `h ^JdmZ H$s dmUrê$nr XrnH$ Z hmoVm Vmo BîQ> H$s àm{á Am¡a A{ZîQ> H$m
n[ahma Vmo Xÿa ahmo, _Zwî`m| H$mo nXmWm] H$m kmZ ^r Zht hmoVm&
^mdmW© • {Og àH$ma {H$gr AÝYoao _H$mZ _| ~hþV-gr dñVwE± aIr hþB© h¡§& `{X
Cg ‘H$mZ ‘| CZ dñVwAm| H$mo àH$m{eV H$aZo dmbm XrnH$ Z hmoJm Vmo CZ_| go Z Vmo boZo
`mo½` BîQ> dñVwAm| H$mo hr bo gH$Vo h¢ Am¡a Z N>mS‹o >Zo `mo½` MrOm| H$mo N>mS‹o > hr gH$Vo h¢; Cgr
àH$ma O~ VH$ nXmWm] H$m ñdê$n ^br^m±{V Z OmZ|Jo, V~ VH$ Z Vmo J«hU H$aZo `mo½`
dñVwAm| H$m J«hU hr H$a gH$Vo h¢ Am¡a Z Ë`mJZo `mo½` dñVwAm| H$m Ë`mJ hr H$a gH$Vo
h¢, Bg{bE g~go nhbo nXmW© H$m ñdê$n OmZZm Mm{hE& CZ nXmWm] H$m OmZZm (dV©_mZ
_| Ho$dbr Am{X Ho$ Z hmoZo Ho$ H$maU) {~Zm {OZdmUr Ho$ hmo Zht hmo gH$Vm, Bg{bE ^ì`
Ordm| H$mo {OZdmUr _mVm H$m àr{Vnyd©H$ Aml` H$aZm Mm{hE&
133. AmË‘m hr na‘ Y‘©
_ÝXmH«$mÝVm
emÝVo H$_©Ê`w{MVgH$b,-joÌH$mbm{XhoVm¡;
bãÜdm ñdmñ϶§, H$W_{n bgÚmoJ_wÐm{deof_²&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 79

AmË_m Y_mo©, `X`_gwI,-ñ\$sVg§gmaJVm©V²;


CÕ¥Ë` ñd§, gwI_`nXo, Yma`Ë`m@@Ë_Z¡d&&133&&
¶mo½¶ joÌ-H$mbm{X hoVw go, H$‘m}X¶ O~ hmo CnemÝV&
AmˑܶmZ ‘wÐm YmaU H$a, {ZOñdê$n ‘| bo {dlm‘&&
Xþ:I‘¶ Bg g§gma JV© go, CÎm‘ gwI ‘| nhþ±MmVm&
AnZo H$mo AnZo go AmË‘m, AV: AmË‘m Y‘© H$hm&&
AW© • g_ñV H$_m] Ho$ Cne_ hmoZo na VWm X«ì`-joÌ-H$mb-^mdê$n `mo½`
gm_J«r Ho$ {_bZo na, O~ `h AmË_m Ü`mZ _| brZ hmoH$a, AnZo ñdê$n H$m {MÝVdZ
H$aVm h¡; Cg g_` ZmZm Xþ…Im| Ho$ XoZo dmbo g§gmaê$nr JS²>T>o go Ny>Q> H$a, AnZo go hr AnZo
H$mo CÎm_ gwI _| nhw±MmVm h¡; Bg{bE AmË_m Ho$ A{V[aŠV Am¡a H$moB© Y_© Zht h¡&
^mdmW© • g§gma Ho$ Xþ…Imo§ go Nw>‹S>m H$a Omo CÎm_ gwI _| bo OmVm h¡, Cgr H$m Zm_
Y_© h¡& AmË_m ^r AnZo go AnZo H$mo CÎm_ gwI _| bo OmVm h¡, Bg{bE AmË_m hr na_
Y_© h¡, AV: ^ì`m| H$mo Mm{hE {H$ do AnZr AmË_m H$m hr {MÝVdZ H$a|&
134. AmË‘m Ho$ dmñV{dH$ ñdê$n H$m ñ¶mÛmX nÕ{V go AZoH$mÝVmË‘H$ dU©Z
emXÿ©b{dH«$s{S>V
Zmo eyÝ`mo Z OS>mo Z ^yVO{ZVmo, Zmo H$V¥©^md§ JVmo;
Z¡H$mo Z j{UH$mo Z {díd{dVVmo, {ZË`mo Z M¡H$mÝVV…&
AmË_m H$m`{_{VpíMXoH${Zb`…, H$Vm© M ^moŠVm ñd`§;
g§`wº$: pñWaVm{dZmeOZZ¡:, àË`oH$_oH$jUo&&134&&
eyݶ Zht O‹S> Zht Z H$Vm©, n#m^yV go hþAm Zht&
Zht gd©Wm EH$ j{UH$, Z{h§ {dídì¶m{n Zqh {Z˶ Zht&&
VZ-à‘mU M¡Vݶê$n ¶h, H$Vm©-^moº$m ñd¶§ H$hm&
à{VjU h¡ CËnmX-Y«m¡ì¶-춶ê$n gXm {OZXod H$hm&&
AW© • EH$mÝV go Z AmË_m eyÝ` h¡, Z O‹S> h¡, Z n#m^yV go CËnÞ hþAm h¡, Z H$Vm©
h¡, Z EH$ h¡, Z j{UH$ h¡, Z bmoH$-ì`mnr h¡, Z {ZË` h¡; {H$ÝVw AnZo ímara Ho$ n[a_mU h¡,
gå`½Xe©Z-gå`½kmZ Am{X JwUm| H$m AmYma h¡, AnZo H$_m] H$m H$Vm© h¡, AnZo hr H$_m] H$m
^moŠVm h¡ VWm EH$ hr g‘¶ _| gXmH$mb CËnmX-ì``-Y«m¡ì` • BZ VrZ Y_m] go g{hV h¡&
^mdmW© • Bg íbmoH$ _| J«ÝWH$ma Zo "ZmpñVH$ Am{X Ho$ {gÕmÝVm| _| EH$mÝV go
80 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

_mZm hþAm AmË_m H$m ñdê$n gå`H²$ Zht hmo gH$Vm' • `h ~Vbm H$a, O¡Z {gÕmÝV Ho$
AZwgma ¶WmW© AmË_ñdê$n H$m {Zê$nU {H$`m h¡&
eyÝ`dmXr H$m {gÕmÝV h¡ {H$ g§gma _| H$moB© ^r dñVw {dÚ_mZ Zht h¡& `o {OVZo
ñÌr, Ka, H$n‹S>m, K‹S>m Am{X nXmW© h¢, g_ñV ^«_ñdê$n h¢; Bg{bE AmË_m ^r H$moB© nXmW©
Zht, `h ^r EH$ ^«_ hr h¡&
BgH$m g_mYmZ AmMm¶© XoVo h¢ {H$ Vw_Zo Omo EH$mÝV go AmË_m H$mo eyÝ` _mZ aIm
h¡, `h ~mV gd©Wm {_Ï`m h¡ Š`mo§{H$ "_¡§ gwIr hÿ±, _¢ Xþ…Ir h±ÿ,' BË`m{X ñdg§doXZ àË`j-
go AmË_m àË`j-{gÕ h¡; Bg{bE gd©Wm eyÝ` Z H$h H$a, "{H$gr ar{V go AmË_m eyÝ`
h¡, {H$gr ar{V go Zht' • Eogm AmË_m H$m ñdê$n Vw_H$mo _mZZm Mm{hE&
¶{X Vw‘ Eogm ‘mZVo hmo Vmo {H$gr àH$ma H$m Xmof Zht AmVm Š`m|{H$ naê$n H$s
Anojm go AmË_m H$s ZmpñV AWm©V² eyÝ`Vm h¡, {H$ÝVw ñdê$nm{X H$s Anojm go AmË_m
{dÚ_mZ hr h¡& {Og àH$ma KQ>Ëd Am¡a nQ>Ëd • BZ XmoZm| _| KQ>Ëdê$noU Vmo KQ> h¡,
naÝVw nQ>Ëdê$noU Zhr§ h¡ Š`m|{H$ KQ> H$m KQ>Ëd hr ñdê$n h¡, nQ>Ëd CgH$m ñdê$n
Zht, {H$ÝVw naê$n h¡; Cgr àH$ma AmË_m ^r AnZo AmË_ñdê$n VWm kmZm{X JwUm| H$s
Anojm go "h¡', naÝVw nwX²JbËd VWm ñnem©{X H$s Anojm go "Zht h¡' Š`m|{H$ nwX²JbËd
VWm ñnem©{X AmË_m Ho$ ñdê$n Zht, naê$n h¢; Bg{bE Bg ar{V go "H$W§{MV² AmË_m
eyÝ` ^r h¡, {H$ÝVw gd©Wm Zht&'
Z¡`m{`H$ `h _mZVo h¡§ {H$ O~ VH$ AmË_m g§gma _| ahVm h¡, V~ VH$ Vmo kmZ-
gwI Am{X Ho$ gå~ÝY go `h kmZr VWm MoVZ H$hm Om gH$Vm h¡; {H$ÝVw {Og g_` BgH$m
_moj hmo OmVm h¡, Cg g_` Bg AmË_m Ho$ gmW {H$gr àH$ma Ho$ kmZ-gwI Am{X H$m
gå~ÝY Zht§ ahVm& CZH$m {gÕmÝV ^r h¡ {H$ "ZdmZm_mË_{deofJwUmZm_wÀN>oX: nwéfñ`
_moj B{V' AWm©V² ~w{Õ, gwI, BÀN>m, Xþ…I, Ûof, à`ËZ, Y_©, AY_©, g§ñH$ma • `o AmË_m
Ho$ Zm¡ {deof JwU h¢; {Og g_` `o Zm¡ JwU AmË_m go OwXo hmo OmVo h¢, Cg g_` AmË_m
H$m _moj hmo OmVm h¡; Bg{bE _mojmdñWm _| AmË_m gd©Wm O‹S> h¡&
CgH$m g_mYmZ AmMm`© XoVo h¢ {H$ Vw_Zo Omo EH$mÝV go AmË_m H$mo O‹S> _mZ aIm
h¡, dh gd©Wm AgË` h¡ Š`m|{H$ kmZ Am{X JwU AmË_m go gd©Wm {^Þñdê$n Zht h¡,§ {Oggo
do _mojmdñWm _| Ny>Q> OmE± VWm kmZJwU Ho Ny>Q>Zo go AmË_m gd©Wm O‹S> hmo OmE, {H$ÝVw AmË_m
H$W§{MV² O‹S> h¡ VWm AmË_m H$W§{MV² MoVZ ^r h¡ AWm©V² O~ VH$ Bg AmË_m Ho$ gmW H$_m]
H$m gå~ÝY ahVm h¡, V~ VH$ Vmo BgH$mo O‹S> ^r H$h gH$Vo h¢, {H$ÝVw {Og g_`
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 81

_mojmdñWm _| H$_moª H$m gå~ÝY Ny>Q> OmVm h¡, Cg g_` `h MoVZ h¡, O‹S> Zht Š`m|{H$
kmZm{X JwUm| go AmË_m H$moB© OwXr dñVw Zht VWm kmZm{X JwU MoVZ h¢ Am¡a kmZm{X JwUm| H$m
{Og AdñWm _| àJQ>rH$aU hmo OmVm h¡, dhr "dmñV{dH$ _moj' H$hm J`m h¡; Bg{bE AmË_m
gd©Wm O‹S> H$Xm{n Zht hmo gH$Vm&
ZmpñVH$, Mmdm©H$ H$m {gÕmÝV h¡ {H$ AmË_m H$moB© {^Þ nXmW© Zhr§, Am{X-AÝV go
a{hV ^r Zht, {H$ÝVw {Og g_` n¥Ïdr-Ob-VoO-dm`w • BZ Mma ^yVm| H$m nañna _ob
hmoVm h¡, Cg g_` EH$ {Xì` epŠV CËnÞ hmo OmVr h¡, dhr AmË_m VWm MoVZ Zm_ go nwH$mar
OmVr h¡; Bg{bE O~ AmË_m H$moB© dñVw hr Z R>ham Vmo CgHo$ AmYrZ Omo ñdJ©-_moj Am{X
AdñWmE± _mZr h¢, do ^r gd©Wm PyR> h¢ Š`m|{H$ `{X do hmoVr§ Vmo àË`j XoIZo _| AmVt VWm
AmË_m ^r Am{X-AÝV go a{hV {gÕ hmoVm; Bg{bE `h Xoh hr AmË_m h¡& g§gma _| AÀN>m-
AÀN>m ImZo H$mo Z {_bZm, `hr ZaH$ h¡ Am¡a AÀN>m-AÀN>m ImZo H$mo {_bZm hr ñdJ© Am¡a
_moj h¡; Bg{bE {OZH$mo ñdJ©-_moj Ho$ gwI H$m AZw^d H$aZm hmo CÝh| Vmo g§gma _| Iy~
H$O© boH$a ^r {_îQ>mÞ ImZm Mm{hE Š`m|{H$ O~ `h Xoh `m AmË_m ZîQ> hmo OmEJm Vmo {\$a
bm¡Q >H$a Zht AmEJm, {Oggo Cgo {b`m hþAm G$U XoZm n‹S>o&
Bg {gÕmÝV H$m IÊS>Z AmMm¶© H$aVo h¢ {H$ Vw_ gd©Wm AmË_m H$mo n¥Ïdr Am{X go
n¡Xm hþAm _mZVo hmo • `h ~mV gd©Wm PyR> h¡ Š`m|{H$ AMoVZ go MoVZ H$s CËn{Îm H$Xm{n
Zht hmo gH$Vr& AmË_m MoVZ h¡ VWm n¥Ïdr Am{X AMoVZ h¢, do {H$gr àH$ma ^r AmË_m H$mo
CËnÞ Zht H$a gH$Vo& `{X Eogm hr hmodo Vmo amoQ>r Am{X nXmWm] go n¥Ïdr Am{X H$m gå~ÝY
hmoZo na ^r MoVZ H$s CËn{Îm Š`m| Zht hmoVr? VWm {Og g_` ~mbH$ CËnÞ hmoVm h¡, Cg
g_` O~ CgHo$ _wI _| ñVZ {X`m OmVm h¡, Cg g_` {~Zm {gIm`o hr dh OÝ_mÝVa
Ho$ g§ñH$ma go XÿY nr boVm h¡, gmo H¡$go? Š`m|{H$ Vw_ Vmo OÝ_mÝVa _mZVo hr Zht VWm AZoH$
_Zwî`, nyd©^d H$s dñVwAm| H$mo ñ_aU H$aVo hþE ^r XoIZo _| AmVo h¢&
Bg àH$ma ¶h {gÕ hmoVm h¡ {H$ AmË_m Adí` hr AZm{X-AZÝV h¡, Bg{bE
AmË_m H$mo H$W§{MV² hr ^yVO{ZV Vw_H$mo _mZZm Mm{hE& ¶{X Eogm _mZmoJo Vmo H$moB© Xmof Zht
AmVm Š`m|{H$ g§gmar AmË_m H$m gå~ÝY, Xoh Ho$ gmW AZm{X H$mb go Mbm Am ahm h¡
AWm©V² g§gmar Ord H$s H$moB© AdñWm Eogr Zhr§ {H$ {Og AdñWm _o§ Xoh Ho$ gmW gå~ÝY
Z hmodo; Bg{bE Xoh-AmË_m H$m H$W§{MV² A^oX hmoZo go AmË_m ^yVO{ZV ^r h¡, naÝVw
Xoha{hV AdñWm _| dh ^yVO{ZV Z hmoZo go AmË_m, gd©Wm ^yVO{ZV Zht hmo gH$Vr&
~hþV-go _Zwî` B©ída H$mo H$Vm© _mZVo h¢ AWm©V² CZH$m {gÕmÝV h¡ {H$ {~Zm B©ída
82 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

Ho$ ~Zm¶o `h {d{MÌ OJV² H$Xm{n Zht ~Z gH$Vm, Bg{bE H$moB© Z H$moB© Bg OJV² H$m H$Vm©
Adí` hmoZm Mm{hE&
CZH$mo AmMm`© g_PmVo h¢ {H$ B©ída OJV² H$m H$Vm© Zht hmo gH$Vm Š`m|{H$ `{X
B©ída, OJV² H$m H$Vm© _mZm OmEJm Vmo CgHo$ B©ídaËd _o hm{Z AmEJr& `{X dh g_ñV
àm{U`m| H$m {nVm h¡ Vmo CgH$mo g^r na g_mZ-Ñ[îQ> aIZr Mm{hE, {H$ÝVw XoIZo _| AmVm
h¡ {H$ {H$gr Ho$ gmW CgH$m ào_nydH© $ ~Vm©d hmoZo go H$moB© amOm h¡ VWm {H$gr Ho$ gmW CgH$m
Ûofnyd©H$ ~Vm©d hmoZo go H$moB© AË`ÝV X[aÐr h¡& `{X H$hmoJo {H$ amOm Am¡a a§H$ hmoZm, `h
AnZo H$_m] Ho$ AmYrZ h¡ Vmo H$_© H$mo hr H$maU _mZZm Mm{hE, Eogo B©ída H$mo _mZZo H$s Š`m
Amdí`H$Vm h¡? BË`m{X AZoH$ `wpŠV`m| go B©ídaê$n AmË_m, H$Xm{n H$Vm© Zht ~Z gH$Vm&
`{X {H$gr AÝ` ar{V go H$Vm© _mZmo Vmo R>rH$ ^r hmo gH$Vm h¡&
O¡go, ^JdmZ VrZ bmoH$ Am¡a VrZ H$mb Ho$ kmVm hmoZo go O¡gm do OmZVo h¢, d¡gm
hr hmoVm h¡ Š`m|{H$ gd© hr Ord AnZo-AnZo H$_© VWm ñdê$n Am{X Ho$ H$Vm© h¡§, {H$ÝVw
gd©Wm Zht&
AZoH$ dm{X`m| H$m `h H$WZ h¡ {H$ AmË_m EH$ê$n hr h¡, AZoH$ê$n Zht&
CZH$mo AmMm`© loîR> _mJ© na bmH$a H$hVo h¢ {H$ AmË_m gd©Wm EH$ê$n Zht, {H$ÝVw
{H$gr ar{V go EH$ê$n h¡ Am¡a {H$gr ar{V go AZoH$ê$n ^r h¡ AWm©V² AnZo ñdê$n go Vmo
EH$ê$n h¡, {H$ÝVw AZoH$ Y_m] H$mo YmaU H$aVm h¡, Bg{bE dh AZoH$ê$n ^r h¡&
~m¡Õ AmË_m H$mo j{UH$ hr _mZVo h¡§ AWm©V² CZH$m {gÕmÝV h¡ {H$ g§gma _| {OVZo
nXmW© h¢, do g~ j{UH$ hr h¢, Bg{bE AmË_m ^r j{UH$ hr h¡&
CZH$mo AmMm`© g_PmVo h¢ {H$ Vw_Zo Omo AmË_m H$mo gd©Wm j{UH$ _mZ aIm h¡, d¡go
AmË_m gd©Wm j{UH$ Zht h¡, {H$ÝVw àË`oH$ Ðì` H$s jU-jU _| n`m©¶| nbQ>Vr ahVr h¢,
Bg{bE Vmo AmË_m n`m©`m{W©H$Z` H$s Anojm j{UH$ ^r h¡, {H$ÝVw Ðì`m{W©H$Z` H$s Anojm
dh {ZË` ^r h¡& AmË_m H$mo gd©Wm j{UH$ Z _mZ H$a, {H$gr ar{V go j{UH$ h¡, {H$gr ar{V
go j{UH$ Zht h¡ • Eogm _mZZm Mm{hE&
Bg Vah AmË_m H$mo ímaramH$ma Ag§»` àXoer _mZZm Mm{hE, kmZ H$m Ymar _mZZm
Mm{hE, ñd`§ H$m H$aZo dmbm VWm ^moJZo dmbm _mZZm Mm{hE, CËnmX Am{X Y_m] H$m Ymar
_mZZm Mm{hE&
Bg àH$ma AmË_m Ho$ dmñV{dH$ ñdê$n H$m kmZ hmo gH$Vm h¡&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 83

135. AmË‘m ‘| hr CgHo$ dmñV{dH$ ñdê$n H$m AZw^d H$aZo H$s gm‘϶©
ŠdmË_m {VîR>{V H$sÑe… g H${bV…, Ho$Zm@Ì `ñ`oÑer;
^«mpÝVñVÌ {dH$ëngå^¥V_Zm, `: H$mo@{n g km`Vm_²$&
{H$#mm@Ý`ñ` Hw$Vmo _{V… na{_`§, ^«mÝVm@ew^mËH$_©Umo;
ZrËdm Zme_wnm`VñVX{Ib§, OmZm{V kmVm à^w:&&135&&
H$hm± AmË‘m H¡$gm h¡ ¶h, {H$gZo OmZm ^br àH$ma?&
hmo CËnÞ {dH$ën {Ogo dh, hr AmË‘m Zqh H$moB© Aݶ&&
O‹S> ‘| CR>o Z Eogr e§H$m, Aew^moX¶ go ^«mpÝV g{hV&
^«mpÝV Zme H$m H$a Cnm¶ ¶h, AmË‘m OmZo {díd g‘ñV&&
AW© • AmË_m H$mo Zht§ OmZZo dmbm `{X H$moB© _Zwî`, {H$gr H$mo nyN>o {H$ AmË_m
H$hm± ahVm h¡? H¡$gm h¡? H$hm± h¡? H$m¡Z AmË_m H$mo ^br^m±{V OmZVm h¡? Vmo CgH$mo `hr
H$hZm Mm{hE {H$ {Og_|, H¡$gm h¡? H$hm± h¡? BË`m{X {dH$ën CR> aho h¡§, dhr AmË_m h¡,
Cggo A{V[aº$ H$moB© AmË_m Zhr§ h¡ Š`m|{H$ O‹S> eara Am{X _|, H¡$gm h¡? H$hm± h¡? BË`m{X
~w{Õ H$Xm{n Zhr§ hmo gH$Vr& Aew^ H$‘m] Ho$ H$maU Ordm| H$s ~w{Õ ^«mÝV hmo ahr h¡,
Bg{bE O~ `h AmË_m, CZ H$_m] H$mo _yb go Zmím H$a XoVm h¡, Cg g_` AnZo Amn hr
`h AnZo ñdê$n H$mo VWm Xÿgao nXmWm] H$mo OmZZo bJ OmVm h¡; AV: AmË_m Ho$
dmñV{dH$ ñdê$n H$mo nhMmZZo Ho$ A{^bm{f`m| H$mo Vn Am{X Ho$ Ûmam H$_m] Ho$ Zme H$aZo
H$m Adí` à`ËZ H$aZm Mm{hE&
136. "‘¢ OmZVm hÿ±', "‘¢ H$aVm hÿ±'....B˶m{X àVr{V¶m| go kmV AmË‘m
AmË_m _y{V©{dd{O©Vmo@{n dnw{f, pñWËdm{n Xþb©jVm§;
àmámo@{n ñ\w$a{V ñ\w$Q>§ `Xh{_Ë`wëboIV… gÝVV_²&
V{ËH§$ _wøV emgZmX{n Jwamo:,-^«mpÝV… g_wËg¥Á`Vm-;
_ÝV: ní`V {ZíMboZ _Zgm, V§ VÝ_wImjd«Om:&&136&&
XohpñWV {~Z‘y{V© AmË‘m, AV: à˶j Zht {XIVm&
bo{H$Z "‘¢' Eogr àVr{V go, ñnï>V¶m OmZm OmVm&&
Jwé-dMZm| go ^«mpÝV VOmo, ³¶m| ì¶W© ~mø ‘| ‘moh H$amo&
‘Z-BpÝж H$mo {ZíMb H$aHo$, AÝVa ‘o§ AmË‘m XoImo&&
AW© • Bg AmË_m H$s H$moB© _y{V© Zht h¡ Vmo ^r `h eara Ho$ ^rVa hr ahVm h¡&
84 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

BgH$mo àË`j XoIZm AË`ÝV H${R>Z h¡ Vmo ^r "Ah§ OmZm{_', "Ah§ H$amo{_'...... AWm©V² "_¢
OmZVm hÿ±', "_¢ H$aVm h±ÿ'....., BË`m{X àVr{V`m| go `h ñnîQ> ar{V go OmZm OmVm h¡, Jwé
Am{X Ho$ CnXoe go ^r ^br^m±{V BgH$m kmZ hmoVm h¡; AV… J«ÝWH$ma H$hVo h¢ {H$ ho ^ì`
Ordm| ! _Z VWm BpÝÐ`m| H$mo {ZíMb H$a, AnZo Aä`ÝVa _| Bg AmË_m H$m AZw^d H$amo&
Š`m| ì`W© hr ~mø nXmWm] _| _moh H$aVo hmo?
^mdmW© • AZoH$ _Vdmbo Eogm ‘mZVo h¢ {H$ AmË_m, H$moB© nXmW© Zht Š`m|{H$ `{X dh
hmoVm Vmo CgH$m àË`j kmZ ^r hmoVm& CZH$mo AmMm`© g_PmVo h¢ {H$ `Ú{n AmË_m _| H$moB©
àH$ma H$m ñne©-ag Am{X Zht h¡, VWm{n dh Xoh Ho$ ^rVa {dÚ‘mZ h¡& ¶Ú{n dh ñnîQ>
ar{V go BpÝÐ`m| Ho$ Ûmam XoIZo _| Zht AmVm Vmo ^r "_¢ H$aVm h±ÿ', "_¢ OmZVm h±ÿ,' B˶m{X
àH$ma go AmË_m H$mo à˶oH$ ì¶{º$ OmZ gH$Vm h¡, Bg{bE BgH$m A^md Zht h¡; AV… ^ì`
Ordm| H$mo Mm{hE {H$ BgH$m ^br^m±{V AZw^d H$ao§ VWm ~mø nXmWm] go _moh H$mo hQ>mdo§&
137. AmË‘m H$mo AZoH$mÝVñdê$n Zht ‘mZZo na AZoH$ Amn{Îm¶m±
ì`mnr Z¡d eara Ed `Xgm,-dmË_m ñ\w$aË`Ýdh§;
^yVmZÝd`Vmo Z ^yVO{ZVmo, kmZr àH¥$Ë`m `V…&
{ZË`o dm j{UHo$@Wdm Z H$W_ß`W©{H«$`m `wÁ`Vo;
VÌ¡H$Ëd_{n à_mUÑT>>`m, ^oXàVrË`m@@hV_²&&137&&
³¶m|{H$ AmË‘m aho Xoh ‘|, AV: Zht OJì¶mnr h¡&
n#m^yV go hþAm Zht, ¶h Vmo ñd^md go kmZr h¡&&
Zht gd©Wm {Z˶, j{UH ^r, AW©{H«$¶m AݶWm Zht&
Ñ‹T> à‘mU go ^oXàVr{V, AV: gd©Wm EH$ Zht&&
AW© • `h AmË_m, {ZaÝVa eara _| hr ahVm hþAm _mby_ n‹S>Vm h¡, Bg{bE dh
ì`mnH$ Zht h¡& ñd^md go hr `h kmZr (kmVm) h¡, Bg{bE `h n¥Ïdr-Ob-A{¾ Am{X
nm±M ^yVm| (nXmWm]) go ^r n¡Xm hþAm Zht _mby_ hmoVm& `h gd©Wm {ZË` ^r Zht Š`m|{H$ {ZË`
_| {H$gr àH$ma H$m n[aUm_ Zht hmo gH$Vm VWm AmË_m Ho$ Vmo H«$moYm{X n[aUm_ ^br^m±{V
AZw^d _| AmVo h¢& `h AmË_m, gd©Wm j{UH$ ^r Zht hmo gH$Vm Š`m§o{H$ àW_ jU _|
CËnÞ hmoH$a `{X `h {ÛVr` jU _| ZîQ> hmo OmEJm Vmo {H$gr àH$ma H$s {H«$`m Bg_| Zht
hmo gH$Vr& AmË_m EH$ñdê$n ^r Zht H$hm Om gH$Vm Š`m|{H$ H$^r H«$moYr, H$^r bmo^r
BË`m{X AZoH$ n`m©`| AmË_m H$s _mby_ hmoVr h¢&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 85

^mdmW© • Z¡`m{`H$m[X H$m {gÕmÝV h¡ {H$ AmË_m ì`mnH$ h¡ AWm©V² Eogm H$moB© ^r
AmH$me H$m àXoe Zht h¡, Ohm± na `h AmË_m Z hmo; {H$ÝVw AmMm`© H$hVo h¢ {H$ ¶h g§gmar
AmË‘m, AnZo eara H$o Abmdm Am¡a H$ht na ì`mnH$ Zht h¡& `{X ímara go AbJ ñWmZ
_| hmoVm Vmo dh O¡go AnZo eara ‘| ‘mby‘ n‹S>Vm h¡, d¡go AÝ¶Ì ^r _mby_ n‹S>Zm Mm{hE;
Bg{bE `h eara Ho$ ~am~a n{a‘mU dmbm hr h¡&
ZmpñVH$ Am{X, AmË‘m H$mo n¥Ïdr Am{X go CËnÞ hþAm _mZVo h¢, dh ^r R>rH$ Zht
Š`m|{H$ `h AmË‘m, kmZr (kmZdmbm) h¡ Am¡a n¥Ïdr Am{X O‹S> h¢; Bg{bE O‹S> go MoVZ H$s
CËn{Îm H$Xm{n Zht hmo gH$Vr&
gm§»` Am{X AmË_m H$mo gd©Wm {Z˶ Hy$Q>ñW hr _mZVo h¢, gmo ^r R>rH$ Zht Š`m|{H$
gd©Wm {ZË` _| {H$gr àH$ma H$m n[aUm_ Zht hmo gH$Vm, {H$ÝVw AmË_m H$m n[aUm_rnZm Vmo
^br^m±{V AZw^d _| AmVm h¡&
~m¡¡Õ AmË_m H$mo gd©Wm j{UH$ hr _mZVm h¡, `h ^r R>rH$ Zht Š`m|{H$ gd©Wm
j{UH$ nj _| ^r {H$gr àH$ma H$m n[aUm_ Zht ~Z gH$Vm VWm Eogm ‘mZZo na Am¡a ^r
AZoH$ Xmof AmVo h¢&
AÝ` {gÕmÝVH$ma AmË_m H$mo EH$ñdê$n hr _mZVo h¢, gmo ^r R>rH$ Zhr§ Š`m|{H$
H«$moYr-bmo^r Am{X AZoH$ ^oXñdê$n AmË_m AZw^d _| AmVm h¡&
Bg àH$ma AmË_m H$mo {H$gr Anojm go ímara Ho$ n[a‘mU dmbm, n§M ^yVm| go Zht
CËnÞ hmoZo dmbm, {H$gr Anojm go {ZË`, j{UH$ VWm AZoH$ ^r _mZZm Mm{hE&
138. AmË‘m hr ew^mew^H$‘m] H$m H$Vm© Ed§ CZHo$ ’$b H$m ^moº$m
Hw$`m©ËH$_© ew^mímw^§ ñd`_gm¡, ^wºo$ ñd`§ VË\$b§;
gmVmgmVJVmZw^y{VH$bZm,-XmË_m Z Mm@Ý`mÑím:&
{MÐÿn: pñW{VOÝ_^“>H${bV…, H$_m©d¥V… g§g¥Vm¡;
_wŠVm¡ kmZÑJoH$_y{V©a_b:,Ì¡bmoŠ`MyS>m_[U…&&138&&
H$‘© ew^mew^ ñd¶§ H$ao ¶h, ñd¶§ ^moJVm CZH$m ’$b&
CX¶ AgmVm-gmVm ‘| ¶h, {H$ÝVw Z H$Vm©-^moº$m Aݶ&&
Y«m¡ì¶moËnmX-{dZme‘¶r, {MÐÿn-H$‘©-g§J-g§g¥{V ‘|&
{H$ÝVw kmZ-ÑJ ‘y{V© H$‘© {~Z, bmoH$-{eIa na ‘w{º$ ‘|&&
AW© • J«ÝWH$ma H$hVo h¢ {H$ `h AmË_m, ew^-Aew^ H$_m] H$mo {ZaÝVa H$aVm ahVm
86 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

h¡& gmVm-AgmVm doXZr`H$_© Ho$ CX` go ñd`§ CZH$m \$b ^moJVm h¡, {H$ÝVw AÝ` H$moB©
H$Vm©-^moº$m Zht& `h AmË_m, gXm M¡VÝ`ñdê$n h¡, CËnmX-ì``-Y«m¡ì` VrZm| Y_m] go
g{hV h¡ Am¡a g§gmamdñWm _| `h H$_m] go Amd¥Îm h¡, naÝVw _moj AdñWm _o§ BgHo$ gmW
{H$gr H$_© H$m H$moB© gå~ÝY Zht h¡& `h AmË_m, gå`½Xe©Z VWm gå`½kmZ H$m YmaH$ h¡
Am¡a VrZm| bmoH$ Ho$ {eIa na {damOVm h¡&
139. Z¶-à‘mU Am{X Ho$ Ûmam AmË‘m H$mo ^{b^m±{V OmZZo H$s àoaUm
dgÝV{VbH$m
AmË_mZ_od_{YJå` Z`à_mU-;
{ZjonH$m{X{^a{^l`V¡H${MÎmm…&
^ì`m `XrÀN>V ^dmU©d_wÎmarVw-;
_wÎmw“>_moh_H$amoJ«Va§ J^ra_²&&139&&
‘moh-‘Ja¶wV JhZ ^dmoX{Y, go ¶{X Vw‘ {VaZm Mmhmo&
Z¶-à‘mU-{Zjon Am{X go, ‘mÌ AmË‘m H$mo OmZmo&&
AW© • ho ^ì` Ordm|! `{X Vw_ _mohê$nr _Ja go g{hV Jå^ra g§gmaê$nr g_wÐ
H$mo {VaZo H$s BÀN>m H$aVo hmo Vmo EH${MÎm hmoH$a, Z`-à_mU VWm Zm_-ñWmnZm Am{X Ho$
Ûmam AmË_m H$mo ^br^m±{V OmZmo Am¡a Cgr H$m Aml` H$amo&
^mdmW© • AmË_m Ho$ {gdm` g§gma _| H$moB© ^r dñVw J«mø Zht, Bg{bE BgH$s
Va\$ ^ì`m| H$mo Adí` G$Ow hmoZm Mm{hE&
140. ‘mojgwI Ho$ A{^bmfr H$mo amJ-Ûof H$m ˶mJ H$aZm Amdí¶H$
_m{bZr
^d[anw[ah VmdX² Xþ…IXmo `mdXmË_Z²;
Vd {d{Z{hVYm_m H$_©g§íbofXmof…&
g ^d{V {H$b amJÛofhoVmoñVXmXm¡;
P{Q>{V {edgwImWu `ËZVñVm¡ Ohr{h&&140&&
kmZ-VoO ZmeH$ H$‘m] H$m, ~ÝYZ OJ ‘| Xþ:I XoVm&
amJ-Ûof go H$‘©-~ÝY h¡, gwI Ho$ {bE BÝh| VOZm&&
AW© • Aao AmË_m! O~ VH$ Voao gmW g_ñV VoO (M¡Vݶ) H$mo _yb go C‹S> mZo
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 87

dmbm H$_m] H$m ~ÝY bJm hþAm h¡; V~ VH$ VwPH$mo `h g§gmaê$nr ~¡ar, ZmZm àH$ma Ho
Xþ…Im| H$mo XoZo dmbm h¡; dh g§gmaê$nr ~¡ar, amJ-Ûof go CËnÞ hmoVm h¡; Bg{bE `{X Vy
_moj-gwI H$m A{^bmfr h¡ Vmo erK« hr amJ-Ûof H$m Ë`mJ H$a, {Oggo Voar AmË_m Ho$ gmW
H$_© H$m ~ÝY Zhr aho VWm VwPo g§gma Ho$ Xþ…I Z ^moJZm n‹S>§o&
141. AnZo ñdê$n go Xÿa Zht ahZo H$m CnXoe
ò½Yam
bmoH$ñ` Ëd§ Z H$píMV², Z g Vd `{Xh, ñdm{O©V§ ^wÁ`Vo H$…;
gå~ÝYñVoZ gmYª, VXg{V g{V dm, VÌ H$m¡ amofVmofm¡&
H$m`o@ß`od§ OS>ËdmV², VXZwJVgwIm-Xmd{n Üd§g^mdm-;
Xod§ {ZpíMË` h§g, ñd~b_Zwga, ñWm{` _m ní` nmíd©_&² &141&&
Vw‘ Z {H$gr Ho$ H$moB© Z Voam, ñd¶§ ew^mew^ H$‘© H$ao&
AV: d¥Wm gå~ÝY Aݶ go, amof-Vmof ^r ì¶W© Aao!&&
VZ O‹S, jU^“xa BpÝж-gwI, amJ-Ûof BZ‘| Z H$amo&
AV: ñd-~b H$m AmamYZ H$a Zht n‹S>m¡gr H$mo XoImo&&
AW© • ^mo AmË_Z²! Z Vmo Vy bmoH$ H$m h¡ Am¡a Z Voam hr bmoH$ h¡, Vy hr ew^-Aew^
H$mo CËnÞ H$aVm h¡ Am¡a Vy hr CgH$mo ^moJVm h¡; AV: Bg bmoH$ Ho$ gmW gå~ÝY H$aZm
d¥Wm h¡& bmoH$ Z hmoZo na Xþ…I VWm bmoH$ Ho$ hmoZo na gÝVmof H$aZm ^r ì`W© h¡& eara Vmo
O‹S> h¡, Bg{bE BgHo$ gmW H«$moY ¶m gÝVmof H$aZm ^r {~Zm à`moOZ H$m h¡&
BpÝÐ` Am{X nXmWm] go CËnÞ hþAm gwI {dZmerH$ h¡, Bg{bE BgHo$ gmW amof ¶m
gÝVmof _mZZm {Zîà`moOZ h¡ • Eogm ^br^m±{V {dMma H$a, VwPo AnZo ~b Omo AZÝV
kmZm{XH$ h¡,§ CZH$s AmamYZm H$aZr Mm{hE Am¡a VwPo AnZo ñdê$n go Xÿa Zht ahZm Mm{hE
AWm©V² AnZo AÝVa§J _o àdoe H$a, VwPo g_ñV n[aJ«h H$m Ë`mJ H$a XoZm Mm{hE&
^mdmW© • ho Ord! VyZo ñÌr, nwÌ, Hw$Qw>å~, eara, BpÝÐ`-gwI Am{X _| àr{V
H$aHo$ VWm AnZo ñdê$n H$mo ^yb H$a, ~hþV H$mb VH$ Bg g§gma _| ^«_U {H$`m& A~
{df`m| H$s Amem H$aHo$ XrZ H$s Vah VwPo Ohm±-Vhm± S>mobZm R>rH$ Zht, Bg{bE g_ñV
n[aJ«h H$m ˶mJ H$a, AnZo ñdê$n _| brZ hmo ³¶m|{H$ A~ AnZo ñdê$n go Xÿa ahZm
^r R>rH$ Zht&
88 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

142. ZaH$-{V¶©#mm{X J{V Ho$ g‘mZ XodJ{V ^r AYmoJ‘Z H$s H$maU


emXÿ©b{dH«$r{S>V
AmñVm_Ý`JVm¡ à{VjUbgX², Xþ…Im{lVm`m_hmo;
XodËdo@{n Z empÝVapñV ^dVmo, aå`o@{U_m{X{l`m&
`Îmñ_mX{n _¥Ë`wH$mbH$b`m-@YñVmÕR>mËnmË`go;
VÎm{ÞË`nX§ à{V à{V{XZ§, ao Ord! `ËZ§ Hw$é&&142&&
Aݶ J{V ‘| à{VjU hmoZo, dmbo Xþ:I Vmo Xÿa ahmo&
A{U‘m{XH$ bú‘r go emo{^V Xodm| H$mo ^r empÝV Zht&&
‘aU-g‘¶ ‘| do ñdJm] go, ^y na nQ>Ho$ OmVo h¢&
AV: {Z˶ {ednX-àm{á Ho$ {bE ^ì¶OZ ¶ËZ H$a|&&
AW© • Ohm± à{VjU Xþ…I hr Xþ…I h¡ • Eogr ZaH$, {V`ªMm{X J{V Vmo Xÿa hr ahmo,
naÝVw Ohm± na gXm A{U_m-_{h_m Am{X bú_r {Zdmg H$aVr h¢ • Eogr XodJ{V _| ^r Voao
{bE$ A§e_mÌ ^r gwI Zht h¡ Š`m|{H$ _aU H$s ~obm dhm± go ^r VwPo O~aXñVr ZrMo {Jam
XoVr h¡ AWm©V² _¥Ë`w Ho$ g_` ñdJ© go ^r ZrMo {JaZm n‹S>Vm h¡; Bg{bE AmMm`© H$hVo h¢
{H$ ho Ord! VwPo A{dZmer _moj nX Ho$ {bE hr gXm à`ËZ H$aZm Mm{hE&
^mdmW© • _moj Ho$ {gdm` H$moB© ^r ñWmZ Eogm Zht, Ohm± na boe_mÌ ^r gwI
{_bo; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Ohm± na {H$gr àH$ma H$m Šboe Zht • Eogo _mojnX Ho$ {bE
hr à`ËZ H$aZm Mm{hE&
143. Aao ‘Z! ór Am{X H$m amJ N>mo‹S> H$a, AnZo AÝVa§J ‘| àdoe H$a!
`X² ÑîQ>§ ~{ha§JZm{Xfw {Ma§, VÌm@ZwamJmo@^dV²;
^«mÝË`m ^y[a VWm{n Vmå`{g VVmo, _wŠËdm VXÝV{d©e&
Mo V ñVÌ Jw a mo … à~mo Y dgVo : , {H${#mÎmXmH$Ê`© V o ;
àmáo `Ì g_ñVXþ…I{da_mV², bä`oV {ZË`§ gwI_²&&143&&
~mø dñVwAm| H$mo hr XoIm, AV: N>mo‹S> CZgo AZwamJ&
Cggo hr Vy Xþ:Ir hþAm h¡, N>mo‹S> Xo g~go A~ amJ&&
kmZmoX{Y Jwé Ho$ dMZmo§ H$mo, gwZ H$a {ZO AÝVa ‘| XoI&
{Oggo g~ Xþ:I hmo§ {dZï> Aé, {Z˶ ‘mojgwI VwPo {‘bo&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 89

AW© • AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ Aao _Z! {Ma H$mb go VyZo ~mø ñÌr Am{X nXmWm]
H$mo XoIm h¡; Bg{bE ^«_ go VwPo CZ_| AZwamJ hmoVm h¡, Cgr AZwamJ go gXm Vy Xþ…{IV
hmoVm h¡; AV: ñÌr Am{X go amJ N>mo‹S> H$a, Vy AnZo AÝVa§J _o§ àdoe H$a& kmZ Ho$ gmJa
lr na_ Jwé go Eogm H$moB© CnXoe gwZ, {Oggo Voao g_ñV Xþ…Im| H$m Zme hmo OmE VWm
VwPo A{dZmer gwI H$s àm{á hmo&
^mdmW© • ~mø MrOm| _| AZwamJ VWm __Vm H$aHo$ ho _Z! VyZo ~hwV Xw…Imo§ H$mo
^moJm h¡; Bg{bE A~ AnZo AÝVa§J _| àdoe H$a VWm lrJwé H$m CnXoe gwZ, {Oggo
VwPH$mo A{dZmer gwI H$s àm{á hmo&
144. AmË‘m H$m Xe©Z H$aZo H$s nmÌVm
n¥Ïdr
{H$_mb-H$mobmhb¡,-a_b-~moY-gån{ÞYo…;
g_pñV `[X H$m¡VHw $§ , {H$b VdmË_Zmo Xe©Z&o
{ZéÕgH$bopÝÐ`mo, ah{g _wŠVg§JJ«h:;
{H$`ÝË`{n {XZmÝ`V…, pñWa_Zm ^dmZ² ní`Vw&&144&&
{Z‘©b kmZñdê$n AmË‘ Ho$, Xe©Z H$m ¶{X H$m¡VwH$ hmo&
n[aJ«h VO BpÝж-{ZJ«h H$a, {Wa {MV² hmo EH$mÝV dgmo&&
AW© • AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ `{X Vy g_ñV {Z_©b kmZ Ho$ Ymar AmË_m H$mo
XoIZo H$s BÀN>m H$aVm h¡ Vmo VwPo g_ñV ñne©Zm{X BpÝÐ`m| H$mo amoH$ H$a, g_ñV àH$ma Ho$
n[aJ«h go ‘wº$ hmoH$a, Hw$N> {XZ EH$mÝV ‘| ~¡R >H$a VWm pñWa-_Z hmoH$a, CgH$mo XoIZm
Mm{hE; ì`W© H$mobmhb H$aZo _| Š`m aIm h¡?
^mdmW© • O~ VH$ BpÝÐ`m± ~mø nXmWm] _o \±$gr aho§Jr, O~ VH$ n[aJ«h _| {ZaÝVa
__Vm ahoJr Am¡a O~ VH$ _Z M§Mb ahoJm, V~ VH$ H$Xm{n AmË_m H$m ñdê$n XoIZo _|
Zht Am gH$Vm& Bg{bE Omo ^ì` Ord, AmË_m Ho$ ñdê$n H$mo XoIZm MmhVo h¢, CZH$mo
BpÝÐ`m| H$mo amoH$Zm Mm{hE, n[aJ«h H$m Ë`mJ H$aZm Mm{hE Am¡a _Z H$mo {ZíMb H$aZm
Mm{hE, V^r AmË_m H$m ñdê$n _mby_ n‹S> gH$Vm h¡&
145. Ord Am¡a ‘Z H$m nañna AmË‘H$ë¶mUH$mar g§dmX
emXÿ©b{dH«$r{S>V
^mo MoV… {H$_w Ord {VîR>{g H$W§, {MÝVmpñWV§ gm Hw$Vmo;
amJÛofdemÎm`mo… n[aM`:, H$ñ_mƒ OmVñVd&
90 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

BîQ>m@{ZîQ>g_mJ_m{X{V `{X, íd^«§ VXmdm§ JVm¡¡:;


Zmo MoÝ_w#m g_ñV_oVX{Mam,-{Xï>m{Xg§H$ënZ_²&&145&&
Ord H$ho "ao ‘Z! H¡$go hmo' "{MÝVm go ‘¢ Xþ:Ir hþAm'&
"{MÝVm H¡$go?' "amJ-Ûof go' "H¡$go n[aM¶ CZgo hm'!&&
"Bï>-A{Zï> g‘mJ‘ go hr amJ-Ûof H$m n[aM¶ hmo&'
ZaH$ Z OmZm hmo XmoZm| H$mo, Vmo na go gå~ÝY VOmo&&
AW© • Ord _Z go nyN>Vm h¡ {H$ "ao _Z! Vy H¡$go ahVm h¡?' _Z, CÎma XoVm h¡ {H$
"_¢ gXm {MÝVm _| ì`J« ahVm h±ÿ&' {\$a Ord nyN>Vm h¡ {H$ "VwPo {MÝVm Š`m| h¡?' _Z, CÎma
XoVm h¡ {H$ "amJ-Ûof Ho$ H$maU ‘wPo {MÝVm h¡&' {\$a Ord nyN>Vm h¡ {H$ "Voam BZHo$ gmW
n[aM` H¡$go hþAm?' _Z, CÎma XoVm h¡ {H$ "^br-~war dñVwAm| Ho$ gå~ÝY go amJ-Ûof H$m
n[aM` hþAm h¡&' V~ {\$a Ord H$hVm h¡ {H$ "ho _Z! `{X Eogr ~mV h¡ Vmo erK« hr ^br-
~war dñVwAm| Ho$ gå~ÝY H$mo N>mo‹S>mo& Zht Vmo h_ XmoZm| H$mo ZaH$ _| OmZm n‹S>oJm>&'
^mdmW© • ñd^md go Z H$moB© dñVw BîQ> h¡, Z A{ZîQ> h¡; Bg{bE BîQ>-A{ZîQ> _|
g§H$ënnyd©H$ amJ•Ûof H$aZm, {Zîà`moOZ h¡ Š`m|{H$ amJ-Ûof go Ho$db Xþ…I hr ^moJZo
n‹S> Vo h¡§& Bg{bE g_ñV na-dñVwAm| H$mo N>mo‹S> H$a, g_Vm hr YmaU H$aZm Mm{hE& Bg
àH$ma AnZo-AnZo _Z H$mo ^ì` Ordm| Ho$ Ûmam {ZaÝVa {ejm XoZm `mo½` h¡&
146. AmË‘m Ho$ ñ‘aU ‘mÌ go ZmZm àH$ma H$m AmZÝX
kmZÁ`mo { VéXo { V _mo h V_gmo , ^o X … g_w Ë nÚVo ;
gmZÝXm H¥$VH¥$Ë`Vm M ghgm, ñdmÝVo g_wÝ_rb{V&
`ñ`¡ H $ñ_¥ { V_mÌVmo @ {n ^JdmZ² AÌ¡ d Xo h mÝVao ;
XodpñVîR>{V _¥½`Vm§ ga^gmV² AÝ`Ì qH$ YmdV&&146&&
kmZ-Á¶mo{V H$m CX¶, ‘mohV‘ {dKQ>o, {OgHo$ gw{‘aZ go&
AÝVa ‘o§ AmZÝX CN>bo, H¥$VH¥$˶nZm ghgm ^mgo&&
Eogm dh ^JdmZ AmË‘m, VZ-‘pÝXa ‘| ahm {damO&
ì¶W© ImoOVo ³¶m| ~mha ‘|, AÝVa ‘| hr XoImo AmO&&
AW© • {Og EH$ AmË_m Ho$ ñ_aU _mÌ go gå`½kmZê$nr VoO H$m CX` hmoVm h¡,
_mohê$nr AÝYH$ma Xÿa hmo OmVm h¡, {MÎm _| ZmZm àH$ma H$m AmZÝX hmoVm h¡ VWm {MÎm _|
H¥$VH¥$˶Vm ^r C{XV hmo OmVr h¡; Eogr AZÝV epŠV H$m YmaH$ ^JdmZ² AmË_m, Bgr ímara
_o| {Zdmg H$aVm h¡, CgH$mo Ty>±T>mo; ì`W© Š`m| Xÿgar OJh AkmZr hmoH$a {\$aVo hmo?
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 91

147. ~mø nXmWm] ‘| ~w{Õ Xm¡‹S>mZo go hr Xþ:Im| H$s naånam


OrdmOrd-{d{MÌ-dñVw-{d{dYm@@H$ma{Õ©-ê$nmX`mo;
amJÛofH¥$Vmo@Ì _mohdeVmo, ÑîQ>m… lwVm… go{dVm…&
OmVmñVo ÑT>~ÝYZ§ {Ma_Vmo, Xþ…I§ Vdm@@Ë_{ÞX§;
OmZmË`od VWm{n qH$ ~{hagm,-dÚm{n YrYm©d{V&&147&&
Ord-AOrd {d{MÌ dñVwE±, CZHo$ ê$nm{XH$ AmH$ma&
‘mo h mo X ¶de amJ-Ûo f , hmo V o h¡ § CZgo ~maå~ma&&
XoIm gwZm Am¡a go¶m h¡, CZgo Vmo {Ma Xþ:Ir hþAm&
OmZ ahm na ~w{Õ AmO ^r, na ‘| Xm¡‹S>o AMaO hm!&&
AW© • Aao Ord! Bg g§gma _| MoVZ-AMoVZñdê$n ZmZm àH$ma Ho$ nXmW©, ZmZm
àH$ma Ho$ AmH$ma, ^m±{V-^m±{V H$s gånXm VWm ê$n ag Am{X g^r, _moh Ho$ H$maU go amJ-
Ûof H$mo H$aZo dmbo h¢, do _moh Ho$ H$maU hr XoIo J¶o h¢, gwZo J¶o h¢ VWm godZ {H$¶o J¶o h¢
Am¡a Bgr H$maU _moh Ho$ H$maU {Ma H$mb VH$ do g^r nXmW©, Voao {bE X¥‹T> ~ÝYZê$n hþE
h¢& Ñ‹T> ~ÝYZ go hr VwPo ZmZm àH$ma Ho$ Xw…I ^moJZo n‹S>o h¢ • Eogm ^br^m±{V OmZVo hþE
^r Voar ~w{Õ ~mø nXmWm] _o hr Xm‹¡S>Vr h¡, `h ~‹S>o AmíM`© H$s ~mV h¡&
^mdmW© • ho Ord! MoVZ-AMoVZ ñÌr, nwÌ, H$bÌ, J¥h, YZ-YmÝ`m{X ~mø nXmWm]
_| _moh H$aHo$ {Ma H$mb go VwPo ZmZm àH$ma Ho$ ~ÝYZm| _| \±$gZm n‹S>m h¡ VWm ZmZm àH$ma
Ho$ Xþ…I ^r ^moJZo n‹S>o h¢ • Eogm ^br^m±{V VwPo kmZ h¡ Vmo ^r Z _mby_ Š`m|, A~ ^r Voar
{MÎm-d¥{Îm ~mø nXmWm] _| bJr hþB© h¡? Bg{bE A~ ~mø nXmWm] go _moh N>mo‹S> H$a, VwPo
AnZo dmñV{dH$ AZÝV {dkmZm{X ñdê$n H$m {MÝVdZ H$aZm Mm{hE&
148. g§gma go {Z^©¶ H$aZodmbm {dMma
{^ÝZmo@h§ dnwfmo ~{h_©bH¥$Vm,-ÝZmZm{dH$ënm¡KV…;
eãXmXoíM {MXoH$_y{V©a_b…, emÝV… gXmZÝX^mH²$&
BË`mñWm pñWaMoVgmo ÑT>Va§, gmå`mXZmapå^Êm…;
g§gmamØ`_pñV qH$ `{X VXß`Ý`Ì H$… àË``…&&148&&
‘b go ~Zr Xoh go Ed§, g~ {dH$ën dmUr go {^Þ&
{Z‘©b MoVZ ‘w{º$ emÝV‘¶, CN>b| {ZV AmZÝX Va§J&&
92 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

{OgH$s Ñ‹T> lÕm Ñ‹T>Va {MV², g‘Vm go Amaå^-{dhrZ&


{’$a ^r ¶{X ^¶ aho OJV² ‘|, Aݶ H$ht ^¶‘wº$ Zht&&
AW© • ZmZm àH$ma Ho$ {dï>m-_yÌ Am{X _b Ho$ Ka Bg eara go _¢ {^Þ h±ÿ& _Z _|
CR>Zo dmbo ZmZm àH$ma Ho$ {dH$ënm| go ^r _¢ {^Þ h±ÿ& eãX-ag Am{X go ^r _¢ {^Þ h±ÿ& _oar
EH$ M¡VÝ`_`r _y{V© h¡& _¡§ g_ñV àH$ma Ho$ _b go a{hV hÿ&± H«$moYm{X Ho$ A^md go _¢ emÝV
h±&ÿ gXmH$mb AmZÝX H$m ^OZo dmbm h±&ÿ Bg n«H$ma H$m {OgHo$ _Z _| _O~yV lÕmZ h¡ VWm
g_Vm H$m Ymar hmoZo go {OgH$m g_ñV àH$ma H$m Amaå^ Ny>Q> J`m h¡ • Eogo _Zwî` H$mo
{H$gr àH$ma g§gma H$m ^` Zht hmo gH$Vm Am¡a O~ CgH$mo g§gma hr ^` H$m H$aZo dmbm
Zht, V~ CgH$mo H$moB© AÝ` dñVw, ^` H$s H$aZo dmbr Zht hmo gH$Vr&
^mdmW© • {Og _Zwî` H$m Bg àH$ma {dMma H$aZo go g_ñV àH$ma go g§gma H$m
^` Mbm J¶m h¡, Cg nwéf H$mo Am¡a {H$gr dñVw go ^` Zht hmo gH$Vm; Bg{bE ^ì`
Ordm| H$mo Bg àH$ma {dMma H$a, g§gma go H$Xm{n ^`^rV Zht hmoZm Mm{hE&
149. g§gma ‘| {Z~©ÝY H$aZo dmbm {dMma
qH$ bmoHo$Z {H$_ml`oU {H$_W, Ðì`oU H$m`oZ qH$;
qH$ dmp½^… {H$_wVpo ÝÐ`¡… {H$_gw{^…, qH$ V¡{d©H$ën¡: na¡…&
gd} nwX²Jbn`©`m ~V nao, ËdÎm: à_Îmmo ^dZ²;
ZmË_Þo{^a{^l`ñ`{VVam,-_mboZ qH$ ~ÝYZ_²&&149&&
VwPo bmoH$ go VZ go ¶m, Ðì¶m| go H$hmo à¶moOZ ³¶m?&
dmUr-BpÝж-àmUm| Aew^, {dH$ënm| go ^r ‘Vb~ ³¶m?&&
¶o nwX²Jb n¶m©¶| VwPgo, {^Þ à‘mXr ³¶m| BZ‘|?&
ao AmË‘Z²! ³¶m| BZHo$ Ûmam ì¶W© ~±Yo Vy H$‘m] go&&
AW© • ho Ord! Z Vmo VwPo bmoH$ go à`moOZ h¡, Z bmoH$ Ho$ Aml` go à`moOZ h¡,
Z VwPo Ðì` go à`moOZ h¡, Z dmUr go à`moOZ h¡, Z VwPo ñne©Zm{X BpÝÐ`mo§ go à`moOZ h¡
VWm Z VwPo ImoQ>o {dH$ënm| go à`moOZ h¡ Š`m|{H$ `o g_ñV, nwX²JbÐì` H$r n`m©`| h¢ Am¡a
Vy M¡VÝ`ñdê$n h¡, Bg{bE `o Voao ñdê$n go gd©Wm OwXo hr h¢; AV… BZ dñVwAm| _| à_mX
H$aVm hþAm, Vy Š`m| d¥Wm Ñ‹T> ~ÝYZ H$mo ~m±YVm h¡? AWm©V² bmoH$ Am{X go __Vm H$aZo go
Vy ~±YoJm hr, Ny>Q>oJm Zht&
^mdmW© • {Og n«H$ma H$moB© Mmoa, na Ho$ Ðì` H$mo Mwam H$a AnZm H$hVm h¡ Vmo dh
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 93

H¡$X _¢ OmH$a ZmZm àH$ma Ho$ ~ÝYZ H$mo àmá hmoVm h¡; Cgr àH$ma ho Ord! `{X Vy ^r na
H$s MrO H$mo AnZmEJm Vmo Vy ^r Ñ‹T> ~ÝYZ H$mo àmá hmoJm, Bg{bE VwPo nadñVw H$mo AnZm
H$Xm{n Zht H$hZm Mm{hE, {H$ÝVw AnZr kmZ-Xe©Zm{X dñVw H$mo hr AnZmZm Mm{hE&
150. Ho$db AmË‘m go CËnÞ hþAm gwI hr Anyd©
AZwîQw>^²
gVVmä`ñV^moJmZm,-_ß`gV² gwI_mË_O_²&
Aß`nydª g{XË`mñWm, {MÎmo `ñ` g VÎd{dV²&&150&&
^moJo ^moJ {ZaÝVa Aew^ H$ënZm h¡ CZH$m gwI Vmo&
AmË‘O gwI hr h¡ ¶WmW©, Omo OmZo dh VÎdk Ahmo&&
AW© • {Og _Zwî` Ho$ {MÎm _| Eogm {dMma CËnÞ hmo J`m {H$ {ZaÝVa ^moJo hþE
^moJm| go n¡Xm hþAm gwI Aew^ h¡ VWm Ho$db AmË_m go CËnÞ hþAm gwI Anyd© VWm ew^
h¡; dhr nwéf, ^bo àH$ma VÎd H$m kmVm h¡ • Eogm g_PZm Mm{hE, {H$ÝVw Cggo {^Þ
{dnarV lÕmZr, H$Xm{n VÎd H$m kmVm Zht hmo gH$Vm&
151. IwObr Ho$ amoJr Ho$ g‘mZ Xþ:I ‘| gwI H$m ^«‘
n¥Ïdr
à{VjU_`§ OZmo, {Z`V_wJ«Xþ…ImVwa…;
jwYm{X{^a{^l`§ñVXþnemÝV`o@Þm{XH$_²&
VXod _ZwVo gwI§, ^«_demÚXodmgwI§;
g_wëbg{V H$ÀNw>H$mé{O,`Wm {e{IñdoXZ_²&&151&&
jwYm Am{X go Xþ:Ir Ord, AÞm{XH$ H$m Aml¶ boVo&
O¡go ImO IwOm H$a àmUr, ^«‘ go Cg‘| gwI ‘mZ|&&
AW© • J«ÝWH$ma H$hVo h¢ {H$ {Og àH$ma ImO H$m amoJr _Zwî`, Ap½Z go ImO H$mo
goH$Zo _| gwI _mZVm h¡, naÝVw Ap½Z go goH$Zm Ho$db Xþ…I H$mo hr XoZo dmbm h¡; Cgr àH$ma
`h g§gmar Ord, empÝV Ho$ {bE AÞ-Ob H$m Aml` H$aVm h¡, Cg g_¶ `Ú{n do AÞ-
Ob Am{X nXmW© Xþ…Iñdê$n h¢ Vmo ^r ^«_ go CZ‘| gwI _mZVm h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma Ap½Z go goH$Vo g_` ImO _| gwI _mby_ hmoVm h¡, {H$ÝVw AÝV
_| AË`ÝV Xþ…I hr ^moJZm n‹S> Vm h¡; Cgr àH$ma BpÝX«`m| go CËnÞ hþAm gwI, `Ú{n Wmo‹S>o g_`
94 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

VH$ gwI ^m{gV hmoVm h¡, naÝVw AÝV _| Xþ…IXm`r h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo BpÝÐ`m| Ho$ gwI
H$s H$Xm{n A{^bmfm Zht H$aZr Mm{hE, {H$ÝVw A{dZmer gwI Ho$ {bE hr à`ËZ H$aZm Mm{hE&
152. AnZo ñdê$n H$mo XoIZm hr g‘ñV CnXoe H$m Agbr VmËn¶©
emXÿ©b{dH«$s{S>V
AmË_m ñd§ na_rjVo `{X g_§, VoZ¡d g§MoîQ>Vo;
Vñ_m`od {hVñVVmo@{n M gwIr, Vñ`¡d gå~ÝY^mH²$&
Vpñ_Þod JVmo ^dË`{daVm@@ZÝXm@_¥Vmå^mo{ZYm¡;
qH$ Mm@Ý`ËgH$bmonXoe{Zdhñ`¡VÐhñ`§ na_²&&152&&
O~ ¶h {ZO ñdê$n H$mo XoI,o V~ {ZO ‘| hr H$ao à¶ËZ&
{ZO Ho$ {bE {hV¡fr hmoVm, {ZO go hr H$aVm gå~ÝY&&
AmZÝXm‘¥V {gÝYw-ñdê$n, ñd¶§ ‘| hr V~ hmoVm brZ&
Bggo A{YH$ H$h| ³¶m? g~ CnXoem| H$m h¡ gma ¶hr&&
AW© • O~ `h AmË_m, AnZo ñdê$n H$mo XoIVm h¡, V~ ñd`§ AnZo ñdê$n Ho$ gmW
hr MooîQ>m H$aVm h¡, AnZo ñdê$n Ho$ {bE hr {hVñdê$n ~ZVm h¡, AnZo go hr gwIr hmoVm
h¡, AnZm hr gå~ÝYr hmoVm h¡ VWm {ZaÝVa AmZÝXê$n A_¥V Ho$ g_wÐñdê$n AnZo ñdê$n
_| hr brZ hmoVm h¡& Bg àH$ma g_ñV àd¥{Îm`m| H$s AmË_m _| Omo Ñ‹T> pñW{V h¡, `hr g_ñV
CnXoe H$m Agbr VmËn`© h¡, Bggo A{V[aŠV Am¡a Hw$N> Zht h¡&
153. nyOZo ¶mo½¶ ¶moJrída H$m¡Z?
Am`m©
na_mZÝXm@ãOag§, gH$b{dH$ënm@Ý`gw_ZgñË`ŠËdm&
`moJr g `ñ` ^OVo, pñV{_Vm@ÝV…H$aUfQ²>MaU…&&153&&
gH$b {dH$ënnwîn H$mo VO H$a {OgH$m {ZíMb {MÎm-^«‘a&
na‘mZÝX H$‘b ‘| a‘Vm, dh ¶moJrída nyÁ¶ àda&&
AW©• {Og `moJr H$m {ZíMb _Zê$nr ^«_a, g_ñV {dH$ënê$nr AÝ` ’y$bmo§ H$mo
N>mo‹S> H$a, CËH¥$îQ> AmZÝX Ho$ Ymar ewÕmË_mê$nr H$_b Ho$ ag H$m godZ H$aVm h¡, dhr
`moJrída nyOZo `mo½` h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma ^«_a, g‘ñV Aݶ nwînm| H$mo N>mo‹S> H$a, H$_b Ho$ ag H$m
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 95

AmñdmXZ H$aVm h¡; Cgr àH$ma Omo _w{Z, g_ñV {dH$ënm| H$mo N>mo‹S> H$a, ewÕmË_m H$m
AmñdmXZ H$aVo h¢, do hr ^ì` Ordm| Ho$ Ûmam nyOZo `mo½` h¢&
154. O~ {ZO AmV‘ AZw^d Amd¡, Am¡a H$Nw> Z gwhmd¡.....
emXÿ©b{dH«$s{S>V
Om`ÝVo {dagm agm {dKQ>Vo, JmoîR>rH$WmH$m¡VwH§$;
er`©ÝVo {df`mñVWm {da_{V, àr{V… earao@{n M&
Omof§ dmJ{n Yma`Ë`{daVm@@ZÝXm@Ë_ewÕmË_Z:;
{MÝVm`m_{n `mVw{_ÀN>{V g_§, Xmof¡_©Z… n#mVm_²&&154&&
Jmoð>r H$Wm Hw$Vyhb {dKQ>o, ag Zrag hmo OmVm h¡&
VZ Ho$ à{V ^r àr{V {da‘Vr, {df¶-dmgZm {‘Q>Vr h¡&&
dMZ ‘m¡Z YmaU H$a boVo, ‘Z ‘¥Ë¶w daZm Mmho&
AZw^d H$s ³¶m ~mV H$a|? ¶o g~ hmoVm ~g {MÝVZ go&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ na_mZÝXñdê$n ewÕmË_m H$s àm{á Vmo Xÿa hr ahmo,
{H$ÝVw Ho$db CgH$s {MÝVm ({dMma) H$aZo na hr e¥§Jmam{X ag Zrag hmo OmVo h¢, ñÌr-nwÌ
Am{X H$s MMm© ZîQ> hmo OmVr h¡, CZH$s H$Wm Am¡a H$m¡Vyhb Xÿa ^mJ OmVo h¢ VWm BpÝÐ`m|
Ho$ {df` ^r gd©Wm ZîQ> hmo OmVo h¢; ñÌr-nwÌ Am{X H$s àr{V Vmo Xÿa hr ahmo, eara _| ^r
àr{V Zht ahVr, dMZ ^r _m¡Z H$mo YmaU H$a boVm h¡ Am¡a g_ñV amJ-Ûofm{X Xmofm| Ho$ gmW
_Z ^r {dZme H$mo àmá hmo OmVm h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Mm{hE {H$ do ewÕmË_m H$s
{MÝVm _| {Z_½Z ~Zo ah|&
155. {ZO AmË‘m Ho$ AZw^d ‘| brZ hmoZm hr CËH¥$ï> AmamYZm
g«½Yam
AmË_¡H$… gmon`moJmo, __ {H$_{n VVmo, Zm@Ý`XñVr{V {MÝVm;
ä`mgm@ñVm@eofdñVmo…, pñWVna__wXm, `X²J{VZm} {dH$ëno&
J«m_o dm H$mZZo dm, OZO{ZVgwIo, {Z…gwIo dm àXoeo;
gmjmXmamYZm gm, lwV{deX_Vo~m©ø_Ý`Ëg_ñV_²&&155&&
‘oam h¡ Cn¶moJê$n, Hw$N> Aݶ Zht, Bg {MÝVZ go&
‘moh VOm h¡ na go, h{f©V ‘Z Zqh OmE {dH$ënm| ‘|&&
96 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

dZ hmo AWdm Jm±d gwIX ¶m, Xþ:IX OJh Zht ^Q>H$o ‘Z&
{Z‘©b ‘{V H$s ¶hr gmYZm, Aݶ g^r h¢ Bggo {^Þ&&
AW© • Xe©Z-kmZ_`r AmË_m hr EH$ _oam h¡, Bggo {^Þ H$moB© ^r dñVw _oar Zht h¡;
Bg àH$ma H$s {MÝVm go {Og _Zwî` Ho$ _Z H$s n[aU{V, ~mø nXmWm] go gd©Wm Ny>Q> JB© h¡,
{OgH$s ~w{Õ, emñÌ Ho$ Aä`mg go {Z_©b hmo JB© h¡ Am¡a Omo na_mZÝX H$m Ymar h¡; Cg
_Zwî` Ho$ _Z H$s àd¥{Îm H$m {dH$ënm| go hQ> OmZm, Jm±d hmo ¶m dZ, _Zwî`m| H$mo gwI AWdm
Xþ…I CnOmZo dmbo àXoe _| ^r _Z H$m Z OmZm, {H$ÝVw {ZO AmË_m Ho$ AZw^d _| brZ hmoZm
hr CËH¥$îQ> AmamYZm h¡, Bggo {^Þ g~ ~mø h¢, gd© Ë`mJZo `mo½` h¡&
156. ~mø Vn H$s ì¶W©Vm ‘| AZoH$ ¶w{º$¶m±
emXÿ©b{dH«$s{S>V
`ÚÝV{Z©{hVm{Z Im{Z Vngm, ~møooZ qH$ \$ëJwZm;
Z¡dm@ÝV{Z©{hVm{Z Im{Z Vngm, ~møoZ qH$ \$ëJwZm&
`ÚÝV~©{haÝ`dñVw Vngm, ~møooZ qH$ \$ëJwZm;
Z¡dm@ÝV~©{haÝ`dñVw Vngm, ~møooZ qH$ \$ëJwZm&&156&&
AÝVbuZ BpÝжm± hmo§ Vmo, ~mø Vnñ¶m H$aZm ì¶W©&
¶{X BpÝжm± ~{h‘w©I hm§o Vmo, ^r h¡ ~mø Vnñ¶m ì¶W©&&
AÝV~m©ø Aݶ Ðì¶m| go, h¡ ‘‘Ëd Vmo Vn h¡ ì¶W©&
AÝV~m©ø Aݶ Ðì¶m| go, Zqh ‘‘Ëd Vmo Vn h¡ ì¶W©&&
AW© • AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ ~mø dñVw go {^Þ hmoH$a `{X BpÝÐ`m| H$m
ewÕmË_m Ho$ gmW gå~ÝY ahm Vmo ^r ~mø _| Vn H$aZm ì`W© h¡ VWm `{X BpÝÐ`m| H$m
ewÕmË_m Ho$ gmW gå~ÝY Z ahm Vmo ^r Vn H$aZm ì`W© h¡; Bgr àH$ma `{X AÝVa§J AWdm
~mø _| AÝ` nXmWm] H$s __Vm ~Zr ahr Vmo ^r Vn H$aZm ì`W© h¡ VWm `{X AÝVa§J Ed§
~mø _| {H$gr nXmW© go __Vm Zht ahr Vmo ^r Vn H$aZm ì`W© hr h¡&
^mdmW© • B{ÝÐ`m| VWm nXmWm] _| __Vm H$mo Xÿa H$aZo Ho$ {bE Vn {H$`m OmVm h¡&
`{X BpÝÐ`m| H$m gå~ÝY VWm nXmWm] _| __Vm ~Zr ahr Vmo {H$`m hþAm Vn ^r ì`W© hr h¡
AWm©V² dh Vn {Zîà`moOZ hr h¡ VWm `{X BpÝÐ`m| H$m gå~ÝY Qy>Q> J`m VWm nXmWm] go
__Vm ^r Xÿa hmo JB© Vmo ^r Vn H$aZm ì`W© hr h¡ Š`m|{H$ {OZHo$ Zme Ho$ {bE Vn {H$`m
OmVm h¡, do Vmo àW_ hr ZîQ> hmo MwHo$ h¢; Bg{bE BpÝÐ`m| H$m gå~ÝY VWm nXmWm] _| __Vm
Xÿa H$aZo Ho$ {bE hr Vn H$aZm Mm{hE&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 97

157. ewÕmXoe, ì¶dhmaZ¶ Am¡a AewÕZ¶ H$s nañna gmnojVm


ew Õ § dmJ{Vd{V© V Îd{_VaÛmÀ`§ M VÛmMH§ ;
ew Õ mXo e {_{V à^o X OZH§ , ew Õ o V aËH${ënV‘² &
VÌm@Ú§ l`Ur`_o d {dXþ f m, eo f Û`mo n m`V:;
gmnojm Z`g§h{V… \$bdVr, g§Om`Vo Zm@Ý`Wm&&157&&
ewÕVÎd h¡ dMZ AJmoMa, AݶVÎd dMZm| go dmÀ¶&
ewÕmXoe ewÕ H$m dmMH$, Z¶ AewÕ h¡ ^oXOZH$&&
AV: {dkOZ ewÕmXoe-AewÕZ¶m| go ewÕ Jh|&
Z¶-g‘yh gmnoj g’$b h¢, Aݶ Zht ’$bXm¶H$ h¢&&
AW© • J«ÝWH$ma H$hVo h¢ {H$ ewÕVÎd ¶m ewÕZ` Vmo dMZ Ho$ Ûmam H$hm Zht
Om gH$Vm, {H$ÝVw Cggo {^ÝZ VÎd ¶m ì`dhmaZ` hr dMZ Ho$ Ûmam H$hm OmVm h¡
³¶m|{H$ ì`dhmaZ` hr ewÕZ` H$mo H$hZo dmbm h¡, Bg{bE CgH$mo ewÕmXoe AWm©V²
ewÕZ¶ H$mo H$hZo dmbm ^r H$hVo h¢ VWm Omo ^oX H$mo CËnÞ H$amZodmbm h¡, CgH$mo
AewÕZ` H$hVo h¢& Bg ar{V go ewÕ, ewÕmXoe VWm AewÕ Ho$ ^oX go Z` Ho$ VrZ
^oX hþE& CZ VrZm| _| Omo ewÕZ` h¡, dh ewÕmXoe VWm AewÕZ` Ho$ Cnm` go àmá
hmoVm h¡; Bg{bE {dÛmZm| H$mo ewÕZ` H$m hr Aml` H$aZm Mm{hE& `h {Z`_ h¡ {H$
Amng _| EH$-Xÿgao H$s Anojm H$aZo dmbm hr Z`m| H$m g_yh, H$m`©H$mar hmo gH$Vm h¡,
naÝVw EH$mÝV go {^Þ-{^Þ Z` Zht&
^mdmW© • `Ú{n ewÕZ` hr J«hU H$aZo `mo½` h¡, VWm{n ì`dhmaZ` Ho$ {~Zm
ewÕZ` H$Xm{n Zhr§ hmo gH$Vm; Bg{bE ì`dhmaZ¶ go hr ewÕZ` H$mo {gÕ H$aZm `mo½`
h¡ Š`m|{H$ ì`dhma H$s Anojm Zht H$aZo dmbm ewÕZ` H$moB© H$m`©H$mar Zht VWm {ZíM`Z`
H$s Anojm Zht H$aZo dmbm ì`dhmaZ` ^r H$moB© à`moOZ H$m Zht h¡, {H$ÝVw EH$-Xÿgao H$s
Anojm H$aZo dmbo hr Z` H$m`©H$mar h¡§&
158. ewÕZ¶ go kmZ-Xe©Z-MoVZmñdê$n hr AmË‘m
kmZ§ Xe©Z_ß`eof{df`§, Ordñ` Zm@Wm©ÝVa§;
ewÕm@Xoe{ddj`m g {h VV:, pMÐÿn BË`wÀ`Vo&
n`m©`¡íM JwU¡íM gmYw {d{XVo, Vpñ_Z² {Jam gX²Jwamo-;
km©V§ qH$ Z {dbmo{H$V§ Z {H$_W, àm᧠Z qH$ `mo{J{^:&&158&&
98 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

gH$b dñVw Ho$ J«mhH$ Xe©Z-kmZ Ord h§¡ Aݶ Zht&


AV: ewÕZ¶ H$s H$WZr ‘|, H$h| Ord {MÐÿn dhr&&
gX²Jwé dmUr go {Og ¶moJr Zo JwU Aé n¶m©¶m| go&
OmZ {b¶m MoVZ H$mo, ³¶m Zqh OmZm àmá {H$¶m CgZo?&&
AW© • `Ú{n ì`dhmaZ` go kmZ-Xe©Z AmË_m go {^Þ h¢, VWm{n ewÕZ` H$s
{ddjm H$aZo na g_ñV nXmWm] H$mo hmW H$s aoIm Ho$ g_mZ OmZZo dmbm VWm XoIZo dmbm
kmZ VWm Xe©Z AmË_m go H$moB© {^Þ dñVw Zht h¡, {H$ÝVw Xe©Z-kmZMoVZmñdê$n hr `h
AmË_m h¡; Bg{bE {OZ `mo{J`m| Zo loîR> JwéAm| Ho$ CnXoe go JwU VWm n`m©`m|g{hV AmË_m
H$mo OmZ {b`m, CÝhm|Zo g_ñV H$mo OmZ {b`m, g~H$mo XoI {b`m VWm Omo Hw$N> àmá H$aZo
`mo½` dñVw Wr, Cg g~H$mo ^r nm {b`m&
^mdmW© • {Og nwéf Zo Xe©Z-kmZñdê$n AmË_m H$mo JwU-n`m©`m|g{hV OmZ {b`m,
Vmo g_PZm Mm{hE {H$ CgZo g~H$mo OmZ {b`m VWm g~H$mo XoI {b`m&
159. na go {^Þ ‘oar EH$ kmZ-Xe©Z‘¶r ‘y{V©
`Þm@ÝVZ© ~{h… pñWV§ Z M {X{e, ñWyb§ Z gyú_§ nw_mZ²;
Z¡d ñÌr Z Znw§gH§$ Z JwéVm§, àm᧠Z `ëbmKd_²&
H$_©ñne©earaJÝYJUZm, - ì`mhmadUm}pÁPV§;
ñdÀN>§ kmZÑJoH$_y{V© VXh§, Á`mo{V: na§ Zm@na_²&&159&&
Omo ^rVa-~mha Mh±w {X{e ‘|, gyú‘ Am¡a ñWyb Zht&
nwéf-Znw§gH$-ñÌr ^r Zqh, JwéVm-bKwVm àmá Zht&&
H$‘©-ñne©-eara-dU©-JUZm Aé eãX Am{X go {^Þ&
{Z‘©b Xe©Z-kmZ-‘y{V© ‘¢, Á¶mo{V dhr Zqh Cggo {^Þ&&
AW© • AmË_kmZr nwéf Bg àH$ma H$m {dMma H$aVm h¡ {H$ Z _¢ AÝXa h±ÿ, Z ~mha
h±±ÿ Am¡a Z AÝ¶Ì {H$gr {Xem _| h±;ÿ Z _moQ>m h±,ÿ Z nVbm h±;ÿ Z nwéf h±,ÿ Z ñÌr h±,ÿ Z Znwg
§ H$
h±ÿ; Z ^mar h±ÿ, Z hëH$m h±ÿ Am¡a _oam Z H$_© h¡, Z ñne© h¡, Z ímara h¡, Z JÝY h¡, Z g§»`m
h¡, Z eãX h¡, Z dU© h¡ VWm Omo AË`ÝV ñdÀN> VWm kmZ-Xe©Z_`r _y{V© H$s YmaH$ Á`mo{V
h¡, dhr _¢ hÿ± Am¡a Cggo {^Þ H$moB© Zht h±ÿ&
^mdmW© • kmZr nwéf Bg ~mV H$m {dMma H$aVm h¡ {H$ ñWyb, gyú_m{X VWm ñÌr,
nwéf, Znw§gH$m{X VWm ñne©, ag, JÝYm{X g~ nwX²Jb Ho$ {dH$ma h¢& _¢ CZgo gd©Wm {^Þ
h±ÿ, {H$ÝVw _oar EH$ kmZ-Xe©Z_`r _y{V© h¡&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 99

160. "‘¢' eãX go AZw^dJmoMa M¡Vݶê$nr VoO ñdê$n AmË‘m


OmZpÝV ñd`_od `{Û_Zg:, [MÐÿn_mZÝXdV²;
àmo{ÀN>Þo `XZmÚ_ÝX_gH¥$V², _mohmÝYH$mao hR>mV²&
gy`m©MÝÐ_gmdVrË` `Xhmo, {dídàH$memË_H§$;
V‚mr`mËghO§ gw{ZîH$b_h§, eãXm@{^Yo`§ _h:&&160&&
Omo AZm{X H$m ‘moh-‘hmV‘, {ZO~b go h¡ Zme {H$¶m&
‘Z-{dhrZ Ho$dbkmZr Zo, {MXmZÝX-KZ OmZ {b¶m&&
gy¶-© MÝÐ H$mo ’$sH$m H$aVm, {OgH$m {díd-àH$meH$ VoO&
Aearar Aé "‘¢' go dmÀ¶, gXm O¶dÝV aho dh VoO&&
AW© • AZm{XH$mb go {dÚ_mZ VWm Jm‹T> _mohê$nr AÝYH$ma H$mo Vn Ho$ Ûmam gd©Wm
Zme H$a, AmZÝX Ho$ Ymar {Og M¡VÝ`ê$nr VoO H$mo Ho$dbkmZ Ho$ Ymar nwéf, AnZo Amn
OmZ boVo h¢& Omo M¡VÝ`ê$nr VoO, gy`©-MÝÐ_m Ho$ VoO H$mo \$sH$m H$aZo dmbm h¡, g_ñV
nXmWm] H$mo ^br^m±{V àH$m[eV H$aZo dmbm h¡, {OgH$m "_¢' Bg eãX go AZw^d hmoVm h¡ VWm
Omo ñdm^m{dH$ h¡ • Eogm dh M¡VÝ`ê$nr VoO gXmH$mb O`dÝV ahmo&
161. gmVm-AgmVm go a{hV ‘mojnX H$s H$m‘Zm
dgÝV{VbH$m
`ÁOm`Vo {H$_{n H$_© d emXgmV§ ;
gmV§ M `ÎmXZw`m{` {dH$ënOmb_²&
OmV§ _ZmJ{n Z `Ì nX§ VXo d ;
XodoÝÐdpÝXV_h§ eaU§ JVmo@pñ_&&161&&
Ohm± H$‘©-de gmVm Am¡a AgmVm Am{X {dH$ën Zht&
Cg XodoÝÐ-dÝÚ {ednX H$s, A~ ‘¢Zo Vmo eaU Jhr&&
AW© • {Og _mojnX _| Z Vmo H$_© Ho$ de go gmVm hmoVr h¡, Z H$_© Ho$ de go
AgmVm hmoVr h¡& Z CZ gmVm Am¡a AgmVm Ho$ AZwgma Ohm± na {H$gr àH$ma Ho$ {dH$ën
hr CR>Vo h¢& {Og nX H$s ~‹S>o-~‹S>o BÝÐm{XH$ ^r ñVw{V H$aVo h¢ • Eogo _mojnX H$s eaU
H$mo _¢ àmá hmoZm MmhVm h±ÿ&
100 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

162. JwéAm| Ho$ gÝVmnZmeH$ dMZ hr Aml¶Ur¶


emXÿ©b{dH«$r{S>V
{YH²$ H$mÝVmñVZ_ÊS>b§ {YJ_b,-àmbo`amo{M: H$amZ²;
{YH²$ H$ny©a{d{_lMÝXZag§, {YH²$ VmÄObmXrZ{n&
`Ëàm᧠Z H$Xm{MXÌ V{XX§ , g§ g magÝVmnöV² ;
b½Z§ MoX{VerVb§ JwédMmo, {Xì`m@_¥V§ _o ö{X&&162&&
{YH²$ H$mÝVm Ho$ Hw$M‘ÊS>b H$mo, {YH²$ h¡ {Z‘©b MÝÐ-{H$aU&
{YH²$ H$n©ya {‘l MÝXZ ag, {YH²$ Ob Am{X dñVw erVb&&
¶{X ‘oao Ca ‘| ~gVo h§¡, A{V erVb Jwé-dMZm‘¥V&
{OÝh| àmá Zqh {H$¶m AmO VH$, Omo g§gma-Vmn-ZmeH$&&
AW© • g§gma _| `h ~mV ^br^m±{V àM{bV h¡ VWm AkmZr _Zwî` Bg ~mV H$mo
_mZVo ^r h¢ {H$ `{X {H$gr àH$ma H$m gÝVmn hmo OmE Vmo Cg gÝVá àmUr H$mo ñÌr Ho$ ñVZm|
Ho$ ñne© go VWm MÝÐ_m H$s {H$aU Am{X Ho$ godZ go Bg gÝVmn H$mo Xÿa H$a XoZm Mm{hE,
naÝVw kmZr _Zwî`, Bg ~mV H$mo Zht _mZVm VWm Bggo {dnarV hr {dMma H$aVm h¡ AWm©V²
dh H$hVm h¡ {H$ {OgH$s H$^r ^r àm{á Zht hþB© h¡, Omo g§gma Ho$ g~ Xþ…Im| H$mo Xÿa H$aZo
dmbo h¡§ Am¡a Omo AË`ÝV erVb h¡§ • Eogo lr JwéAm| Ho$ dMZ `{X _oao _Z _| _m¡OyX h¡§ Vmo
‘Zwî¶, {OZH$mo erVb H$aZo dmbo H$hVo h¡ • Eogo ñÌr Ho$ Hw$Mm| H$mo {YŠH$ma h¡, MÝÐ_m H$s
erVb {H$aUm| H$mo {YŠH$ma h¡, H$nya© {_bo hþE MÝXZ Ho$ ag H$mo [YŠH$ma h¡ VWm Ob Am{X
H$mo ^r {YŠH$ma h¡&
^mdmW© • Jwé Ho$ CnXoe Ho$ {gdm` CŠV g_ñV MrO| gÝVmn hr H$aZo dmbr h¡§,
A§e _mÌ ^r empÝV H$s H$aZo dmbr Zht h¡§; Bg{bE Omo _Zwî` empÝV Ho$ A{^bmfr h¢,
CZH$mo JwéAm| Ho$ dMZ H$m hr Aml` boZm Mm[hE&
163. ewÕmË_m H$s n[aU{Vñdê$n Y_© _| _½Z hþE `mo{J`m| H$mo Z_ñH$ma
{OËdm _moh_hm^Q>§ ^dnWo, XÎmmoJ«Xþ…Il_o;
{dlmÝVm {dOZofw `mo{Jn{WH$m, XrK} MaÝV… H«$_mV²&
àmám kmZYZmpíMamX{^_V,-ñdmË_monbå^mb`§;
{ZË`mZÝXH$bÌg§Jgw{IZmo, `o VÌ Voä`mo Z_:&&163&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 101

A{V Xþ:IXm¶H$ ^d-nW ‘|, Omo ‘hm‘moh ^Q> H$mo OrV|&


Omo ¶moJr {dMa| dZ ‘|, {dlmpÝV bh| EH$mÝV ~g|&&
hmo gånÞ kmZ-YZ go {ZO, AmË‘m{lV {ednX nmVo&
{Z˶mZÝX gm{X-gwI ^moJ|, CZ MaUm| ‘| h‘ Z‘Vo&&
AW© • `moJrídaê$nr n{WH$, AË`ÝV Xþ…I H$mo XoZo dmbo g§gmaê$nr {demb _mJ©
_| {dMaVo hþE, g_ñV kmZm{X YZ H$mo MwamZo dmbo _mohê$nr `moÕm H$mo OrV H$a, {ZO©Z ñWmZ
_| {dlm_ H$aVo h¢, kmZê$nr YZ Ho$ ñdm_r h¢ Am¡a {OgH$m H$^r ^r Zme Zht hmoZo dmbm
h¡ • Eogo Am{Ë_H$ gwIê$nr ñÌr Ho$ g§J go gXm gwIr h¢ VWm AnZo AmË_ñdê$n H$s Ohm±
na àm{á hmoVr h¡, Eogo ñWmZ _| {damO_mZ h¢; AV: Eogo `mo{J`m| H$mo _¢ Z_ñH$ma H$aVm h±ÿ&
^mdmW© • {Og àH$ma H$moB© YZ`wŠV n{WH$, {H$gr ~‹S>o _mJ© _| H«$‘ go J‘Z H$aZo
dmbo Mmoam| H$mo OrV H$a, AnZo YZ H$mo ~Mm H$a, dm§{N>V ñWmZ na nh±wM OmVm h¡; V~ dh
AnZr ñÌr Ho$ gmW ZmZm àH$ma Ho$ ^moJ-{dbmgm| H$mo ^moJVm hþAm gwI go ahVm h¡; Cgr
àH$ma {OZ `moJrídam| Zo g§gmaê$nr JhZ _mJ© _| ahZo dmbo VWm kmZê$nr YZ H$mo MwamZo
dmbo _mohê$nr R>J H$mo OrV H$a, AnZo kmZ-YZ H$s ajm H$s h¡ VWm Omo _mojê$nr ñÌr Ho$
gmW ZmZm àH$ma Ho$ gwIm| H$m ^moJ H$aVo h¢ Am¡a AnZo AmË_ñdê$n _| brZ ahVo h¡§ • Eogo
CZ `moJrídam| H$mo _¢ _ñVH$ PwH$m H$a Z_ñH$ma H$aVm hÿ±&
164. Y‘© H$s ‘{h‘m ~VmZo ‘| Ho$dbr-lwVHo$dbr hr g‘W©
ò½Yam
BË`m{XY©_© Ef…, {j{VngwagwIm@Z¿`©_m{UŠ`H$mof…;
àm`mo Xþ…Im@ZbmZm§, na_nXbgV², gm¡YgmonmZam{O…&
EVÝ_mhmËå`_re…, H$W`{V OJVm§, Ho$dbr gmÜdYrVm;
gd©pñ_Z² dmL²>_`o@W, ñ_a{V na_hmo, ‘mÑeñVñ` Zm_&&164&&
h¡ ¶h Y‘© ZaoÝÐ-BÝÐ Ho$ gwI, A‘yë¶ aËZm| H$s ImZ&
¶h XþImp½Z Ho$ {bE Zra-g‘, ‘moj‘hb H$m ew^ gmonmZ&&
Ahmo! Y‘© H$s ‘{h‘m dU©Z, gmjmV² Ho$d{b ^JdmZ&
gdm©J‘Ya JUYa H$aVo h¢, h‘ Vmo bo gH$Vo h¡§ Zm‘&&
AW© • J«ÝWH$ma H$hVo h¢ {H$ nyd© _| Omo X`m Am{X nm±M àH$ma H$m Y_© H$hm h¡, dh
Y_©, ~‹S>o-~‹S>o MH«$dVu Am{X amOmAm| VWm BÝÐ, Ah{_ÝÐ Am{X Ho$ gwIm| H$mo XoZo dmbm h¡&
102 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

dh Y‘©, g_ñV Xþ…Im| H$mo _yb go Zme H$aZo dmbm Am¡a {Zdm©Uê$nr _hb ‘| M‹T>Zo
Ho$ {bE gr‹T>r Ho$ g_mZ h¡ AWm©V² Omo _Zwî`, Y_© H$mo YmaU H$aVm h¡, CZH$mo _moj H$s àm{á
hmoVr h¡ • Eogo Cg Y_© Ho$ _mhmËå¶ H$m dU©Z, gmjmV² Ho$dbr AWdm g_ñV ÛmXem§J Ho$
nmR>r JUYa hr H$a gH$Vo h¢, naÝVw _oao g_mZ _Zwî` Vmo Ho$db CgHo$ Zm_ H$m hr ñ_aU
H$a gH$Vo h¢&
^mdmW© • Y_© H$s _{h_m H$m dU©Z Ho$dbr AWdm JUYaXod Ho$ {~Zm AÝ` H$moB© Zht
H$a gH$Vm& (nmR>ämoX "n«m¶mo Xþ…Im@ZbmZm_²' ¶h nmR> ^r {‘bVm h¡ AWm©V² dh Xþ…Iê$nr
Ap½Z Ho$ {bE Ob Ho$ g_mZ h¡&)
165. Y‘©ê$nr agm¶Z H$m godZ H$aZo Ho$ {bE {‘϶mËdm{X H$m {ZfoY Amdí¶H$
emXÿ©b{dH«$s{S>V
eíd‚mÝ_OamÝVH$mb{dbgX², Xþ…Im¡Kgmar^dV²;
g§gmamoJ«_hméOmo@nöV`o, @ZÝVà_moXm` d¡&
EVÕ_©agm`Z§ ZZw ~wYm…, H$Vwª _{VíMoÎmXm;
{_Ï`mËdm@{da{Và_mX{ZH$a…, H«$ moYm{X gÝË`Á`Vm_²&&165&&
emídV OÝ‘-Oam-‘aUm{XH$, XþI:Xm¶H$ amoJm| ‘| gma&
Bg g§gma ‘hméO H$m ¶{X, H$aZm Mmhmo nyU© {dZme&&
ho ~wY! Y‘©-agm¶Z nrH$a, ¶{X AZÝV gwI H$mo Mmhmo&
{‘϶m A{da{V Aé à‘mX, H«$moYm{X H$fm¶-g‘yh VOmo&&
AW© • ^mo ^ì` Ordm|! `{X Vw_ {ZaÝVa OÝ_, Oam, _aU Am{X g_ñV Xþ…Im| H$mo
XoZo dmbo g§gmaê$nr ^`§H$a amoJ H$mo Xÿa H$aZo VWm AZÝV gwI H$s àm{á Ho$ {bE Y_©ê$nr
agm`Z H$m Aml` H$aZm MmhVo hmo Vmo {_Ï`mËd, A{da{V, à_mX Am¡a H«$moYm{X H$fm`m| H$m
gd©Wm Ë`mJ H$amo&
^mdmW© • O~ VH$ H«$moYm{X H$fm`m| H$m AmË_m Ho$ gmW gå~ÝY ahoJm, V~ VH$ Z
Vw_ ZmZm Xþ…Im| Ho$ XoZo dmbo g§gmaê$nr _hm amoJ H$m e_Z H$a gH$Vo hmo Am¡a Z Vw_
A{dZmer gwI H$s hr Va\$ Pm±H$ gH$Vo hmo; Bg{bE `{X Vw_ g§gmaê$nr _hm amoJ H$mo Xÿa
H$aZo H$s A{^bmfm H$aVo hmo VWm `{X Vw_ A{dZmer gwI H$mo MmhVo hmo Vmo {_Ï`mËd Am{X
H$s Va\$ Pm±H$ H$aHo$ ^r Z XoImo&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 103

166. Y‘© H$m CÎmamoÎma Xþb©^nZm


ZîQ>§ aËZ{_dm@å~wYm¡ {Z{Y[ad, à^«îQ>ÑîQ>o`©Wm;
`moJmo `ynebmH$`moíM JV`mo…, nydm©@nam¡ Vmo`Yr&
g§ g mao @ Ì VWm ZaËd_gH¥ $ X² , Xþ … IàXo Xþ b © ^ § ;
bãYo VÌ M OÝ_ {Z_©bHw$bo, VÌm{n Y_} _{V…&&166&&
¶Wm CX{Y ‘| aËZ {Jao Aé, Ñ{ï>hrZ Za {Z{Y nm¶|&
nydm©na {X{e Xmo H$mð> IÊS>, ~h H$a {’$a go do {‘b Om¶|&&
VWm {ZaÝVa Xþ:IXm¶H$, Bg OJ ‘| Za^d Xþb©^ h¡&
¶{X {‘b Om¶o Vmo CÎm‘ Hw$b, Y‘©~w{Õ A{V Xþb©^ h¡¡&&
AW© • {Og àH$ma AWmh g_wÐ _| `{X aËZ {Ja OmE Vmo CgH$m {_bZm ~hþV H${R>Z
h¡, {Og àH$ma AÝYo H$mo {Z{Y {_bZm AË`ÝV Xþb©^ h¡ VWm g_wÐ _| {H$gr ñWmZ na Xmo H$mîR>
IÊS>m| _| go EH$ H$mo nyd© {Xem H$s Amoa VWm Xÿgao H$mo npíM_ {Xem H$s Amoa ~hm Xod,| {\$a CZH$m
Cgr ñWmZ na nwZ: {_bZm, {Og àH$ma Xþ…gmÜ` h¡; Cgr àH$ma {ZaÝVa ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Im|
Ho$ XoZo dmbo Bg g§gma _| _Zwî` OÝ_ H$m nmZm ~hþV H${R>Z h¡& `{X X¡d`moJ go _Zwî` OÝ_ ^r
{_b OmE Vmo {\$a CÎm_ Hw$b {_bZm AË`ÝV Xþb©^ h¡& `{X {H$gr H$maU CÎm‘ Hw$b H$s àm{á
^r hmo OmE Vmo {\$a Y_© _o§ lÕm hmoZm, AË`ÝV Xþ…gmÜ` h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo AË`ÝV
Xþb©^ Y_© H$s CnmgZm Adí` H$aZr Mm{hE&
167. ImoQ>o CnXoe Ho$ à^md go A˶ÝV Xþb©^ Y‘© ^r ì¶W©
Ý`m`mXÝYH$dV©H$s`H$OZm, @@»`mZñ` g§gm[aUm§;
àmßV§ dm ~hþH$ënH$mo{Q>{^[aX§, H¥$ÀN´>mÞaËd§ `{X&
{_Ï`mXodJwê$nXoe{df`, - ì`m_mohZrMm@Ýd`;
àm`¡: àmU^¥Vm§ VXod ghgm, d¡\$ë`_mJÀN>{V&&167&&
AÝYo H$mo ~Q>oa {‘b OmE, d¡go hr g§gmar H$mo&
H$mo{Q> H$ënH$mbm| ‘| Xþb©^, àmá H$ao Bg Za-VZ H$mo&
{‘϶m Xod-Jwé CnXoe, {df¶-ì¶m‘moh ZrM-Hw$b ‘|&
AkmZr àmUr H$m Za^d, OmVm h¡ {Zî’$bVm ‘|&&
AW© • àW_ Vmo _Zwî` OÝ_ nmZm g§gma _| AË`ÝV H${R>Z H$m_ h¡, X¡d`moJ go
AÝYo Ho$ hmW _| ~Q>oa Ho$ g_mZ H$amo‹S>m| H$ënH$mb Ho$ ~mX `{X Bg AË`ÝV Xþ…gmÜ` _Zwî`
104 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

OÝ_ H$s àm{á ^r hmo OmE Vmo dh _Zwî` OÝ_, ImoQ>o Xod VWm JwéAm| Ho$ CnXoe go {Zî\$b
Mbm OmVm h¡ VWm {df¶m| _| AmgŠVVm VWm ì`gZm{X ZrM H$m`© H$aZo ‘| ^r dh ~mV hr
~mV _| ì`W© Mbm OmVm h¡&
^mdmW© • ~Q>oa, EH$ AË`ÝV M§Mb njr hmoVm h¡& dh MVwa go MVwa ZoÌYm[a`m| Ho$
hmW _| ^r ~‹S>r H${R>ZVm go AmVm h¡, {\$a AÝYo Ho$ hmW _| AmZm Vmo AË`ÝV hr H${R>Z H$m`©
h¡& `{X X¡d`moJ go dh AÝYo Ho$ hmW _| Am OmE Vmo {Og àH$ma CgH$m AmZm ~hwV H${R>Z
g_Pm OmVm h¡; Cgr àH$ma `h _Zwî` OÝ_ h¡ Š`m|{H$ g~go {ZH¥$îQ> {ZJmoX am{e h¡, Cg_|
go {ZH$b H$a ~‹S>o nwÊ` Ho$ CX` go `h Ord EHo$pÝÐ` hmoVm h¡& {\$a Xmo BpÝÐ`, VrZ BpÝÐ`,
Mma B{ÝÐ`, nm±M BpÝÐ` hmoVm h¡, {\$a ~‹S>o nwÊ` Ho$ CX` go Bg _Zwî` OÝ_ H$mo YmaU
H$aVm h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Mm{hE {H$ do Eogo Xþb©^ _Zwî` OÝ_ H$mo nmH$a, ImoQ>o Xod
H$s godm VWm ImoQ>o JwéAm| Ho$ CnXoe H$m ldU Z H$a| VWm {df`m| _| ^r _½Z Z ah|&
168. {V¶©#m Am{X J{V¶m| go ‘Zwî¶ OÝ‘ H$s loð>Vm
dgÝV{VbH$m
bãYo H$W§ H$W_nrh _Zwî`OÝ_;
Ý`“ àg§JdeVmo {h Hw$é ñdH$m`©_²&
àmßV§ Vw H$m_{n JqV Hw$_Vo {Vaüm§;
H$ñËdm§ ^[dî`{V {d~moY{`Vw§ g_W©…&&168&&
X¡d¶moJ go {H$gr Vah, Za-^d nm¶m H$a bmo {ZO-H$m¶©&
{V¶©#mm{X Hw$J{V ‘| OmE, dhm± H$m¡Z VwPH$mo g‘Pm¶&&
AW© • ho ^ì` Ord! ~‹S>o nwÊ`H$_© Ho$ CX` go VwPo Bg _Zwî` OÝ_ H$s àm{á hþB©
h¡, Bg{bE erK« hr H$moB© AnZo {hV H$m H$aZo dmbm H$m_ H$a& Zht Vmo ao _yI!© O~ Vy {V`ªM
Am{X ImoQ>r J{V H$mo àmá hmo OmEJm Vmo dhm± na VwPo H$moB© g_Pm ^r Zhr§ gHo$Jm&
^mdmW© • g_PmZo na _Zwî` hr erK« g_P gH$Vm h¡, new _| g_PmZo na g_PZo
H$s epŠV Zht h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo _Zwî` OÝ_ _| hr Eogm H$m_ H$aZm Mm{hE,
{Oggo do {V`ªM Am{X ImoQ>r J{V H$mo àmá Z hmod| VWm dhm± ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…I Z ^moJ|&
169. {OZY‘© H$mo nmH$a CgH$s godm H$aZo H$m CnXoe
emXÿ©b{dH«$s{S>V
OÝ_ n«mß` Zaofw {Z_©bHw$bo, ŠboemÝ_Vo… nmQ>d§;
^pŠV§ O¡Z_Vo H$W§ H$W_{n, àmJ{O©Vlo`g…&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 105

g§ g mam@U© d VmaH§ $ gw I H$a§ , Y_ª Z `o Hw $ d© V o ;


hñVàmá_Z¿`©aËZ_{n Vo, _w#mpÝV Xþ~©wÕ`…&&169&&
Za^d nmH$a CÎm‘ Hw$b Aé, H$ï>-gmܶ ~w{Õ H$mo nm&
nydm}nm{O©V nwʶmoX¶ go, {OZ-emgZ H$s ^{º$ nm&&
{H$ÝVw ^dmoX{Y-VmaH$, gwIXm¶H$ Omo Y‘© Zht H$aVo&
hñV àmá ~hþ‘yë¶ aËZ H$mo, ¶o Xþ~©w{Õ Imo XoVo&&
AW© • Omo _Zwî`, AË`ÝV H${R>Z _Zwî` OÝ_ H$mo nmH$a, CÎm_ Hw$b H$mo nmH$a VWm
{H$gr àH$ma nyd© H$mb _| Cnm{O©V {H$¶o hþE nwÊ` Ho$ CX` go O¡ZY_© Ho$ ^ŠV hmoH$a ^r
g§gma-g_wÐ go nma H$aZo dmbo VWm ZmZm àH$ma Ho$ gwI XoZo dmbo Y_© H$s godm Zht H$aVo
h¢, do _yI©, hmW _| Am`o hþE A_yë` aËZ H$mo N>mo‹S> XoVo h¢&
^mdmW© • àW_ Vmo aËZ H$s àm{á hr AË`ÝV H${R>Z h¡& `{X àmá ^r hmo OmE Vmo
Cgo ì`W© \|$H$ XoZm gd©Wm _yI©Vm h¡; Cgr àH$ma CÎm_ Hw$bm{X H$mo àmá H$a, Y_© Z H$aZm
^r _yI©Vm h¡, Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Y_© H$s CnmgZm Adí` H$aZr Mm{hE&
170. ¶wdmdñWm ‘| hr Y‘© H$aZo H$s àoaUm
{VîR>Ë`m@@`waVrd XrK©_{Ibm@Ý`“m{Z Xÿa§ ÑT>m-;
Ý`ofm lra{n _o de§ JVdVr, qH$ ì`mHw$bËd§ _wYm&
Am`Ë`m§ {ZadJ«hmo JVd`m, Y_ª H$[aî`o ^amV²;
BË`od§ ~V {MÝV`Þ{n OS>mo, `mË`ÝVH$J«mgVm_²&170&&
A^r ~hþV {XZ OrZm ‘wPH$mo, g^r A§J ‘oao ‘O~yV&
bú‘rOr H$s H¥$nm ~hþV h¡, {’$a ‘¢ ³¶m| hmoD±$ ì¶mHw$b&&
O~ d¥ÕmdñWm AmEJr, V^r H$ê±$Jm$ Y‘©-à¶ËZ&
‘y‹T> J«mg ~ZVm h¡ ¶‘ H$m, Bg àH$ma H$aHo$ {MÝVZ&&
AW© • ""A^r _oar Am`w ~hþV h¡, hmW-n¡a, ZmH$-H$mZ Am{X ^r _O~yV h¢ VWm
bú_r _oao nmg {dÚ_mZ h¡, Bg{bE ì`W© Y_m©{X Ho$ {bE Š`m| ì`mHw$b hmoZm Mm{hE? {H$ÝVw
Bg g_` Vmo AmZÝX go ^moJm| H$mo ^moJZm Mm{hE, ^{dî` _| {Og g_` d¥Õ hmo OmD±$Jm,
Cg g_` {ZíM` H$a AÀN>r Vah Y_© H$m AmamYZ H$ê±$Jm,'' Bg àH$ma {dMma H$aVm-
H$aVm hr _yI© ‘Zwî¶ _a OmVm h¡; Bg{bE {dÛmZm| H$mo Mm{hE {H$ "_¥Ë`w, gXm {ea na N>mB©
hþB© h¡' • Bg {dMmanyd©H$ {ZaÝVa Y_© H$s AmamYZm H$a|&
106 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

171. g’o$X Ho$e : km{Z¶m| H$mo d¡am½¶ Am¡a Akm{Z¶m| H$mo V¥îUm H$m {Z{‘Îm
Am`m©
n{bV¡H$Xe©ZmX{n, ga{V gVpíMÎm_mew d¡am½`_²&
à{V{XZ{_Vañ` nwZ…, gh Oa`m dY©Vo V¥îUm&&171&&
ídoV Ho$e Xe©Z H$aZo go, g‚mZ H$mo hmoVm d¡am½¶&
à{V{XZ AkmZr XoIo na, ~‹T>o ~w‹T>mnm Aé V¥îUm&&
AW© • Omo nwéf kmZr h¢, do Vmo g\o$X Ho$e H$mo XoIVo hr d¡am½` H$mo àmá hmo OmVo
h¢; {H$ÝVw Omo kmZa{hV h¢, CZH$mo Vmo O¡go-O¡go g\o$X Ho$em| H$m Xe©Z hmoVm OmVm h¡, d¡go-
d¡go CZH$s V¥îUm Am¡a ^r ~‹T>Vr OmVr h¡ Am¡a CZH$mo d¡am½` H$s ~mV ^r ~war bJVr h¡&
172. AkmZr nwéf H$m V¥îUmê$nr ór Ho$ gmW AÝYm ào‘
_ÝXmH«$mÝVm
AmOmVoZ©ñËd_{g X{`Vm, {ZË`_mgÞJm{g;
àm¡T>m@ñ`meo {H$‘W ~hþZm, ñÌrËd_mbpå~Vm@{g&
Añ_V²Ho$eJ«hU_H$amoV², AJ«VñVo Oao`§;
_f©ñ`oVÝ__ M hVHo$, ñZohbm@Úm{n {MÌ_²&&172&&
ar V¥îUm! Vy h‘| OÝ‘ go, ߶mar {Z˶ {ZH$Q> ahVr&
d¥qÕJVm, A{YH$ ³¶m H$hZm? Vwåht h‘mar {චa‘Ur&&
{H$ÝVw Oam-Zmar Zo ‘oao, Ho$em| H$mo h¡ J«hU {H$¶m&
¶h An‘mZ ghZ H$aHo$ ^r, ~Zr h‘mar ñZoh‘Zm&&
AW© • ho V¥îUo! AmOÝ_ go Vy h_mar {à`m h¡, Vy gXm h_mao gmW ahZo dmbr h¡,
Vy àm¡‹T>m h¡ Am¡a A{YH$ H$hm± VH$ H$hm OmE, Vy gmjmV² h_mar ñÌr hr h¡; naÝVw "Aao XwîQ>o!
Voao gm_Zo ^r Bg Oam Zo h_mao Ho$e nH$‹S> {b`o h¢ Vmo ^r Vy ghZ H$aVr h¡, bo{H$Z {\$a
^r Vy h_| ß`mar h¡' • `h ~‹S>o AmíM`© H$s ~mV h¡&
^mdmW© • ñÌr H$m `h ñd^md hmoVm h¡ {H$ `{X dh AnZo n{V Ho$ gmW {H$gr Xÿgar
ñÌr H$mo H«$s‹S>m VWm a_U H$aVr XoI bodo Vmo dh Cggo ~‹S>r ^mar B©î¶m© H$aVr h¡ VWm
VËH$mb hr CgH$m n{V Ho$ gmW gå~ÝY Nw>S‹ >mZo H$s MoîQ>m H$aVr h¡& `{X dh gå~ÝY Z Nw>S‹ >m>
gHo$ Vmo Cggo àr{V Vmo Adí` hr Nw>‹S>m XoVr h¡; AVEd AkmZr nwéf, Bg àH$ma Cg
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 107

V¥îUm H$mo gå~moYVo h¢ {H$ "A`o {à`o V¥îUo! Bg Oam Zo h_mao Ho$e nH$‹S> {b`o h¢ Vmo ^r
Vy Hw$N> Zht H$hVr h¡ AWm©V² VwPo BgH$m h_mao gmW gå~ÝY Nw>‹S>m XoZm Mm{hE&'
173. g§gma H$s jU^§JwaVm {XIm H$a {Z‘©X hmoZo H$m CnXoe
dgÝV{VbH$m
a§H$m`Vo n[ad¥T>mo@{n ÑT>mo@{n _¥Ë`w-;
_ä`o{V X¡ddeV… jUVmo@Ì bmoHo$&
VËH$… H$amo{V _X_å~wOnÌdm[a-;
{~ÝXÿn_¡… YZH$bodaOr{dVm@Ú¡…&&173&&
amOm a§H$ ~Zo jU ^a ‘|, ~bembr ‘¥Ë¶w H$mo àmá&
Zra-{~ÝXþ g‘ VZ-YZ-OrdZ, H$m¡Z gwYr H$aVm A{^‘mZ?&&
AW© • Omo _Zwî`, g§gma _| YZr h¡, dh jU ^a _o§ a§H$ hmo OmVm h¡; Omo a§H$ h¡,
dh nb ^a _| YZr hmo OmVm h¡ VWm Omo ~bdmZ² {XIVm h¡, dh X¡d`moJ go _¥Ë`w H$mo àmá
hmo OmVm h¡; Bg{bE Eogm H$m¡Z ~w{Õ_mZ hmoJm, Omo YZ-eara-OrdZ Am{X H$mo H$_b Ho$
nÎmo na pñWV Ob H$s ~y±X Ho$ g_mZ {dZmerH$ OmZ H$a ^r _X H$aoJm AWm©V² H$moB© ^r _X
Zht H$a gH$Vm&
174. ‘moh Ho$ CX¶ H$s {d{MÌVm
emXÿ©b{dH«$s{S>V
àmVX©^©-Xbm@J«-H$mo{Q>-K{Q>Vm,-@dí`m`{~ÝXÿËH$a-;
àm`m… àmU-YZm@“O-àU{`Zr,-{_ÌmX`mo Xo{hZm_²&
AjmUm§ gwI_oVXþJ«-{dfdV², Y_ª {dhm` ñ\w$Q>§;
gdª ^“xa_Ì Xþ…IX_hmo, _moh… H$amoË`ݶWm&&174&&
àmVH$mb ‘| S>m^ nÌ Ho$, AJ«^mJ-Ob-{~ÝXþ g‘mZ&
àmU-nwÌ-YZ-Zmar-{‘Ìm{XH BZ g~H$mo ApñWa OmZ&&
BpÝж-gwI h¢ H$mbHy$Q> {dfg‘ Xþ:IXm¶H$ ¶h ñnï>&
Y‘© {gdm g~ jU^§Jwa h¡, {H$ÝVw Ord H$aVm AZwamJ&&
AW© • g§gma _| àm{U`m| Ho$ àmU-hmWr-ñÌr-{_Ì-nwÌ Am{X g^r àmV…H$mb _|
X^© ({deof Kmg) Ho$ nÎmo Ho$ AJ« ^mJ na bJr hþB© Amog H$s ~y±X Ho$ g_mZ M§Mb h¢&
BpÝÐ`m| go CËnÞ gwI ^`§H$a Oha Ho$ g_mZ h¢& EH$ Y_© hr A{dZmer gwI H$mo XoZo dmbm
108 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

h¡, {H$ÝVw Y_© go {^Þ g_ñV dñVwE± jU ^a _| {dZmerH$ VWm Xþ…I XoZo dmbr h¢& bo{H$Z
`h _moh, AÝ`Wm hr {dH$ën H$aVm h¡ AWm©V² Omo dñVw, {ZË` VWm gwI H$s XoZo dmbr h¡,
dh _moh Ho$ CX` go A{ZË` VWm Xþ…I H$s XoZo dmbr _mby_ n‹S>Vr h¡ Am¡a Omo dñVwE±,
A{ZË` VWm Xþ…I H$s XoZo dmbr h¢, do _moh Ho$ CX` go {ZË` VWm gwI H$s XoZo dmbr OmZ
n‹S>Vr h¢&
175. H$mb-~br Ho$ gm‘Zo ‘hmg‘W© amOm H$s goZm ^r Aghm¶
VmdÛëJ{V d¡[aUm§ à{V M_y:, VmdËna§ nm¡éf§;
VrúUñVmdX{g^w©Om¡ ÑT>Vam¡, Vmdƒ H$monmoX²J_…&
^ynñ`m@{n `_mo Z `mdXX`…, jwËnr{S>V… gå_wI§;
YmdË`ÝV[aX§ {d{MÝË` {dXþfm, VÐmoYH$mo _¥½`Vo&&175&&
eÌw g‘j CN>bVr go Z m, nm¡ é f ^r hmo V m CËH¥ $ ï>&
H«$moYmoÕV Vbdma M‘H$Vr, C^¶ ^wOmE± Ñ‹T> V~ VH$&&
O~ VH$ {ZX©¶ jwËnr{‹S>V, ¶‘amO Zht gÝ‘wI Am¶o&
~wYOZ ‘Z ‘| ¶h {dMma H$a, ¶‘-{ZJ«h-H$maH$ ImoOo§&&
AW© • O~ VH$ jwYm go nr{‹S>V `h {ZX©`r H$mb gm_Zo Zht Am>Vm, V^r VH$ amOm
H$s goZm ^r Ohm±-Vhm± CN>bVr [\$aVr h¡,§ CgH$m CËH¥$îQ> nm¡éf ^r _mby_ n‹S> Vm h¡, CgH$s
Vbdma| ^r eÌwAm| H$m Zme H$aZo Ho$ {bE Iy~ n¡Zr ~Zr ahVr h§,¡ CgH$s ^wOmE± ^r ~bdmZ
ahVr h¡ Am¡a CgHo$ H$mon H$m ^r CX` ahVm h¡; naÝVw {Og g_` dh H$mb-~br, CgHo$
gm_Zo n‹S> OmVm h¡, V~ D$na {bIr hþB© ~mVm| _o§ go EH$ ^r ~mV Zht hmoVr • Eogm
^br^m±{V {dMma H$a {dÛmZ² nwéf, Cg H$mb Ho$ amoH$Zo dmbo Y‘© H$mo Ty>±T>Vo h¢&
^mdmW© • Bg H$mb-~br H$mo amoH$Zo dmbm _mÌ EH$ {OZoÝÐ H$m Y_© hr h¡ Š`m|{H$
Y_m©Ë_mAm| H$m H$mb ^r Hw$N> Zht H$a gH$Vm, Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Mm{hE {H$ do Y_©
H$s AmamYZm H$a|&
176. ¶‘amOê$nr ‘ëbmh
_m{bZr
a{V-Ob-a__mUmo, _¥Ë`w-H¡$dV©-hñV;
àg¥V-KZ-Oamoé-àmoëbgÁOmb-_Ü`o&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 109

{ZH$Q>_{n Z ní`Ë`m@@nXm§ MH«$_wJ§«;


^d-ga{g damH$mo bmoH$-_rZm¡K Ef:&&176&&
¶‘-Yrda Zo ^d-gada ‘|, Oam-Omb h¢ ’¡$bm¶o&
‘y‹T>-‘rZ a{V-Ob ‘| a‘Vr, {ZH$Q> AmnXm Zqh XoIo&&
AW© • {Og àH$ma _ëbmh Ûmam {~N>m`o hþE Omb _| ah H$a ^r _N>{b`m| H$m g_yh
Ob _| H«$s‹S>m H$aVm ahVm h¡ Am¡a ‘¥Ë¶wê$nr AmB© hþB© Amn{Îm na Hw$N> ^r Ü`mZ Zht XoVm;
Cgr àH$ma `h bmoH$ê$nr _rZm| H$m g_yh ¶‘amOê$nr _ëbmh Ûmam {~N>m`o hþE à~b
Oamê$nr Omb _| ah H$a, BpÝÐ`m| Ho$ {df`m| _| àr{Vê$nr Ob _| hr {ZaÝVa H«$s‹S>m H$aVm
ahVm h¡ Am¡a AmZo dmbr ZaH$m{X Amn{Îm`m| na Hw$N> ^r {dMma Zht H$aVm&
177. CÎm‘ Y‘© go hr ‘¥Ë¶w na {dO¶
emXÿ©b{dH«$s{S>V
jwX²^wŠVoñV¥S>nrh erVbObmX², ^yVm{XH$m _ÝÌV…;
gm_mXo a {hVmo JXmX² J XJU:, empÝV¨ Z¥ { ^Zu`Vo &
Zmo _¥Ë`wñVw gwa¡anr{V {h _¥Vo, {_Ìo@{n nwÌo@{n dm;
emoH$mo Z {H«$`Vo ~wY¡… na_hmo, Y_©ñVVñVÁO`…&&177&&
jwYm ^w{º$ go, V¥îUm Ob go, ^yVm{XH$ H$mo ‘ÝÌm| go&
amoJm| H$mo Am¡f{Y go emÝV, H$a| eÌw gm‘m{XH$ go&&
gwa ^r OrV gH|$ Zqh ¶‘ H$mo, AV: nwÌ-{‘Ìm{X-{d¶moJ&
hmo Vmo ‘¥Ë¶w Y‘© go OrV|, {H$ÝVw Z H$aVo ~wYOZ emoH$&&
AW© • _Zwî`, jwYm H$mo ^moOZ go, ß`mg H$mo erVb Ob go, ^yVm{XH$m| H$mo _ÝÌ
go, d¡ar H$mo gm_-Xm_-XÊS>m{XH$ go Am¡a amoJ H$mo Am¡fY Am{X go emÝV H$a boVo h¢, naÝVw
_¥Ë`w H$mo Xodm{XH$ ^r emÝV Zht H$a gH$Vo; Bg{bE {dÛmZ nwéf, {_Ì ¶m nwÌ Ho$ _a OmZo
na ^r emoH$ Zht H$aVo, A{nVw do CÎm_ Y_© H$m hr AmamYZ H$aVo h¢ Š`m|{H$ do g_PVo h¢
{H$ CÎm_ Y_© go hr _¥Ë`w na {dO¶ àmá hmoVr h¡&
^mdmW© • Bg g§gma _| g_ñV amoJm{X H$s empÝV Ho$ Cnm` _m¡OyX h¢, naÝVw _¥Ë`w
H$s empÝV Ho$ {bE Y_© Ho$ Abmdm H$moB© Cnm` Zht h¡; Bg{bE {dÛmZm| H$mo `{X _¥Ë`w go
~MZm h¡ Vmo CZH$mo Adí` hr Y_© H$s AmamYZm H$aZr Mm{hE&
110 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

178. Y‘© H$s CËH¥$ï> ‘{h‘m


_ÝXmH«$mÝVm
Ë`ŠËdm Xÿa§, {dYwan`gmo, XþJ©{VpŠbîQ>H¥$ÀN´>mZ²;
bãÜdm@ZÝX§, gw{Ma__a,-lrgañ`m§ a_ÝVo&
EË`¡Vñ`m, Z¥n-nX-gañ`j`§ Y_©-njm;
`mÝË`oVñ_mX{n {ednX§, _mZg§ ^ì`h§gm…&&178&&
XþJ©{V-³boe-Zra¶wV ga H$mo, Ahmo Xÿa go h§g VOo&
ñdJ©lr-Ob ^ao gamoda, ‘| AmZÝX {MaH$mb H$a|&&
Y‘©-n§I go dh ga VO H$a, Aݶ gamoda ‘| a‘Vm&
Cgo N>mo‹S> {’$a ^ì¶-h§g, {ed-‘mZ-gamoda ‘| OmVm&&
AW© • {Og àH$ma h§g Zm_H$ njr, Iam~ Ob go ^ao hþE Vmbm~ H$mo N>mo‹S> H$a,
{Z_©b Ob go ^ao hþE gamoda _| AnZo n§Im| Ho$ ~b go Mbm OmVm h¡ Am¡a dhm± na {MaH$mb
VH$ AmZÝX go H«$s‹S>m H$aVm h¡& níMmV² AnZo n§Imo§ Ho$ ~b go hr Cg gamoda H$mo N>mo‹S> H$a,
Xÿgao gamoda ‘| Mbm OmVm h¡& Bgr àH$ma H«$_e… ZmZm CÎm_ gamodam| Ho$ AmZÝX H$mo ^moJVm
hþAm dh h§g, _mZ-gamoda H$mo àmá hmo OmVm h¡ Am¡a dhm± dh {MaH$mb VH$ ZmZm àH$ma Ho$
AmZÝX H$m ^moJ H$aVm h¡&
Cgr àH$ma ^ì`ê$nr h§g ^r Y_©ê$nr n§I Ho$ ~b go Xþ…Iê$nr Ob go ^ao hþE
XþJ©{Vê$nr Vmbm~ H$mo N>mo‹S> H$a, XodbmoH$ gå~ÝYr bú_rê$nr gamoda _| AmZÝX Ho$ gmW
{MaH$mb VH$ H«$s‹S>m H$aVo h¢, {’$a CgH$mo ^r N>mo‹S> H$a, Y_© Ho$ hr ~b go do ZmZm àH$ma
Ho$ MH«$dVu Am{X amOmAm| Ho$ nXê$nr gamoda _| H«$s‹S>m H$aVo h¢ AWm©V² MH«$dVu Am{X nX H$m
^moJ H$aVo h¢& níMmV² Cggo ^r {d_wI hmoH$a, Y_© Ho$ ~b go hr do ^ì`ê$nr h§g
_mojnXê$nr _mZ-gamoda H$mo àmá hmo OmVo h¢& Bg{bE ^ì`m| H$mo Mm{hE {H$ do Eogo
_mhmËå`g{hV Y_© H$m gXm AmamYZ H$a|&
179. Y‘© Ho$ à^md go VrWªH$a, MH«$dVu Am{X nXm| H$s àm{á
emXÿ©b{dH«$s{S>V
Om`ÝVo {OZ-MH«$d{V©-~b^¥V², ^moJrÝÐ-H¥$îUmX`mo;
Y_m© X o d {XJ“Zm“-{dbgV² , eídÚeíMÝXZm…&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 111

VÕrZm ZaH$m{X-`mo{Zfw Zam, Xþ…I§ ghÝVo Y«wd§;


nmnoZo{V {dOmZVm {H${_{V Zmo, Y_©… gVm goì`Vo&&179&&
Xe-{Xe-a‘Ur-A§J-gwJpÝYV hm|, {OZHo$ ¶e-{MÝVZ go&
MH«$s-Zmam¶U-~b^Ð, - {OZoída hmoVo h¢ d¥f go&&
Y‘© {~Zm, nmnm| go ZaH$m|, ‘| Za Xþ:I ghVo {Ma H$mb&
OmZ| {’$a ^r ³¶m| Z H$a| ~wY, Aao! Y‘© H$m AmamYZ&&
AW© • Y_m©Ë_m ‘Zwî¶, Y_© Ho$ ~b go hr VrWªH$a, MH«$dVu, ~b^X«, YaUoÝÐ,
Zmam`U, à{VZmam`U Am{X nX Ho$ Ymar hmo OmVo h¢& CZH$s H$s{V©, g_ñV {XemAm| _| EH$
H$moZo go boH$a Xÿgao H$moZo VH$ \¡$b OmVr h¡ AWdm "{XJ“>Zm“>>{dbgÀN>ídÚeíMÝXZm:'
AWm©V² CZHo$ `eê$nr MÝXZ go {Xemê$nr ór Ho$ A§Jê$nr Xemo§ {XemE± gwJpÝYV Am¡a
_Zmok hmo OmVr h¢ VWm Omo Y_© go a{hV h¢, do Vmo {ZíM` go ZaH$m{X `mo{Z`m| _| ZmZm àH$ma
Ho$ Xþ…Im§o H$mo hr ghVo h¢& AmMm`© H$hVo h¢ {H$ Eogm OmZVo hþE ^r {dÛmZ² _Zwî`, Y_©-
AmamYZm Š`m| Zht H$aVo h¢? AWm©V² CZH$mo Adí` hr Y_© H$s AmamYZm H$aZr Mm{hE&
180. Y‘© Ho$ à^md go hr ñdJ©, BÝÐnZm Am{X nXmo| H$s àm{á
g ñdJ©… gwI-am_Ur`H$-nX§, Vo Vo àXoem… nam…;
gmam gm M {d_mZ-am{OaVwb,-àoL²>IËnVmH$m-nQ>m:&
Vo XodmíM nXmV`… n[abgV², VÞÝXZ§ Vm… pñÌ`…;
eH«$Ëd§ VX{ZÝÚ_oVX{Ib§, Y_©ñ` {dñ’y${O©V‘²&&180&&
gwI go Omo a‘Ur¶ hþAm, dh ñdJ© Am¡a CgHo$ ñWmZ&
{OZ na ’$hao ÜdOm ‘Zmoha, Eogo gwÝXa Xod-{d‘mZ&&
Xodm| H$s n¡Xb goZm, gwa-Zmar Aé ZÝXZ-H$mZZ&
‘{h‘m‘¶ BÝÐËd Am{X g~, Ahmo ! Y‘© H$m hr daXmZ&&
AW© • gwI VWm gwÝXaVm Ho$ A{ÛVr` ñWmZ ñdJ© Am¡a _hm _Zmoha ñdJm] Ho$
àXoe, {OZHo$ D$na AZwn_ nVmH$m C‹S> ahr h¡ • Eogo {d_mZm| H$s n§{º$¶m± Am¡a ß`mXo ñdê$n
XodVmJU, _Zmoha ZÝXZ dZ, _Zmoha Xodm§JZmE± VWm AË`ÝV {Z_©b BÝÐnZm BË`m{X g_ñV
{d^y{V¶m±, Y_© Ho$ hr _mhmËå` go {_bVr h¡§; Bg{bE Eogo n{dÌ Y_© H$m AmamYZ, ^ì`
Ordm| H$mo Adí` H$aZm Mm{hE&
112 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

181. Y‘© Ho$ à^md go hr MH«$dVu Am{X nXm| H$s àm{á


`V² fQ²>IÊS>-_hr Zdmoé-{ZY`mo, {Û…gá-aËZm{Z `V²;
Vw“m `X²{ÛaXm aWmíM MVwam,@er{VíM bjm{U `V²&
`ƒm@îQ>mXe-H$moQ>`íM VwaJm, `mo{fËghòm{U `V²;
fS²>`wº$m Zd{V`©XoH${d^wVm, VÕm_ Y_©à^mo:&&181&&
Omo fQ²>IÊS> ‘hr, Zd-{Z{Y¶m±, Mm¡Xh-aËZ àmá hmoVo&
Mm¡amgr bI aW {demb, hmWr Mm¡amgr bI hmoVo&&
H$mo{‹S> AR>mah Kmo‹S>o gwÝXa, {N>¶> mZdo hOma Zmar&
MH«$s d¡^d {‘bo Y‘© go, AV: Y‘©-‘{h‘m ^mar&&
AW© • N>h IÊS> H$s n¥Ïdr, ~‹S>r-~‹S>r Zm¡ {Z{Y`m±, g_ñV {g{Õ¶mo§ Ho$ H$aZo dmbo
Mm¡Xh aËZ, Mm¡amgr bmI ~‹S>o-~‹S>o hmWr, {d_mZ Ho$ g_mZ Mm¡amgr bmI ~‹S>o-~‹S>o aW,
AR>mah H$amoS‹ > ndZ Ho$ g_mZ M§Mb KmoS‹ >,o Xodm§JZm Ho$ g_mZ {N>`mZdo hOma pñÌ`m± VWm BZ
g_ñV {d^y{V`m| H$m MH«$dVunZm BË`m{X g_ñV {d^y{V¶m± Y_© Ho$ àVmn go hr {_bVr h¡§&
Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Eogo Y_© H$s AmamYZm Adí` H$aZm Mm{hE&
182. Y‘© hr g‘ñV àm{U¶m| H$m ghm¶H$
Y_m} aj{V ajVmo ZZw hVmo, hpÝV Y«wd§ Xo{hZm§;
hÝVì`mo Z VV… g Ed eaU§, g§gm[aUm§ gd©Wm&
Y_©… àmn`Vrh VËnX_{n, Ü`m`pÝV `Úmo{JZmo;
Zmo Y_m©ËgwöXpñV Z¡d M gwIr, Zmo npÊS>Vmo Ym{_©H$mV²&&182&&
Y‘© gwa{jV hmo Vmo ajm H$ao, AݶWm hmo¶ {dZme&
g§gmar H$mo eaU Y‘© H$s, AV: Z CgH$m H$amo {dZme&&
{ednX ^r hmo àmá Y‘© go, ¶moJr H$aVo {OgH$m ܶmZ&
Bggo ~‹T> H$a {‘Ì Z H$moB©, gwIr Z npÊS>V Y‘© {~Zm&&
AW© • Y_© H$s ajm hmoZo na Y_© àm{U`m| H$s ajm H$aVm h¡, naÝVw CgH$m Zme hmoZo
na dh àm{U`m| H$m Zme ^r H$a XoVm h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo H$Xm{n Y_© H$m Zme Zht
H$aZm Mm{hE Š`m|{H$ g_ñV àm{U`m| H$m ghm`H$ Y_© hr h¡ VWm {Og _mojnX H$m `moJrída
gXm Ü`mZ H$aVo ahVo h¢, Cg nX H$mo ^r XoZo dmbm h¡; Bg{bE Y_© go ~‹T> H$a H$moB© ^r
gƒm {_Ì Zht h¡ Am¡a Y_m©Ë_m nwéf go A{YH$ H$moB© gwIr Zht h¡ Am¡a Z H$moB© npÊS>V hr h¡&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 113

^mdmW© • g_ñV gwI VWm g_ñV JwUm| H$m H$maU EH$ ajm {H$`m hþAm Y_© hr
h¡; Bg{bE Omo nwéf gwI Ho$ A{^bmfr h¡§ VWm JwUr ~ZZm MmhVo h¢, CZH$mo g~go nhbo
Y_© H$s ajm H$aZr Mm{hE&
183. Y‘© hr g§gmaê$nr g‘wÐ H$mo nma H$aZo ‘| g‘W©
ZmZm-`mo{Z-Obm¡K-b{”V-{X{e, Šboemo{_©-Ombm@Hw$bo;
àmoX^
² Vy m@X²^Vw -^y[a-H$_©-_H$a,-J«mgr-H¥$V-àm{U{Z&
Xþ…n`©ÝV-J^ra-^rfU-Vao, OÝ_m@å~wYm¡ _ÁOVm§;
Zmo Y_m©Xnamo@pñV VmaH$ Bhm,@lmÝV§ `VÜd§ ~wYm…&&183&&
ZmZm ¶mo{Z-ObmoX{Y OJ ‘|, Ohm± CN>bVr Xþ:I-Va§J&
H$‘© ew^mew^ ‘Ja‘ÀN,> H$aVo h¢ Ordm| H$m ^jU&&
Omo Jå^ra ^¶§H$a {OgH$m, AÝV H${R>Z ^d-gmJa ‘|&
Sy>~ aho Ordm| H$mo nma, H$ao ¶h Y‘©, gwYr Yma|&&
AW© • AZoH$ àH$ma H$s ZaH$m{X `mo{Z`m|ê$nr g_wÐ Zo g_ñV {XemAm| H$mo ì`má H$a
{b`m h¡, {Og_| ZmZm àH$ma H$s Xþ…Iê$nr Va§J| _m¡OyX h¢, {Og_| CËnÞ hþE ZmZm àH$ma Ho$
ew^mew^ H$_©ê$nr _Jam| Ho$ Ûmam Ord Im`o Om aho h¢ Am¡a {OgH$m AÝV Zht h¡ VWm Omo
Jå^ra Am¡a ^`§H$a h¡ • Eogo g§gmaê$nr g_wX« _| Sy~Vo hþE Ordm| H$mo nma bJmZo dmbm EH$
Y_© hr h¡; Bg{bE {dÛmZm| H$mo Mm{hE {H$ do gXm Y_© H$aZo _| hr n«`ËZ H$a| &
^mdmW© • {Og àH$ma {Og g_wÐ H$m Ob, Mmam| {XemAm| _| \¡$bm hþAm h¡, {Og_|
~‹S>r-~‹S>r bha| CR> ahr h¢, {Og_| ^`§H$a _Ja, XrZ-hrZ àm{U`m| H$mo Im aho h¢, {OgH$m
AÝV Zht h¡ VWm Omo Jå^ra Am¡a ^`§H$a h¡ • Eogo g_wÐ Ho$ ~rM n‹S>m hþAm _Zwî`, {~Zm
{H$gr OhmO Am{X Ho$ {Va Zht gH$Vm; Cgr àH$ma Bg g§gmaê$nr g_wÐ _| Sy>~o àmUr ^r
{~Zm Y_© Ho$ ghmao {H$gr àH$ma {Va Zht gH$Vo Š`m|{H$ `h g§gmaê$nr g_wÐ ^r ZmZm àH$ma
H$s `mo{Z¶m|ê$nr Ob go g_ñV {XemAm| H$mo ì`má H$aZo dmbm h¡, Bg_| ZmZm àH$ma H$s
Xþ…Iê$nr Va§Jo§ _m¡OyX h¢& H$_©ê$nr _Jam| Ho$ Ûmam Bg_| ^r gXm Ord Im`o OmVo h¢& Bg
g§gmaê$nr g_wÐ H$m AÝV ^r Zht h¡, Jå^ra Am¡a ^`§H$a ^r h¡; Bg{bE {dÛmZm| H$mo gXm
Y_© _| hr `ËZ H$aZm Mm{hE&
184. Y‘m©Ë‘m hr bú‘r H$m gd©loð> Aml¶ àXmVm
OÝ_m¡ƒ¡… Hw$b Ed gånX{YHo$, bmdÊ`dmam§ {Z{Y-;
Zuamo J § dnw a m`w a m-{XgH$b§ , Y_m© X ² - Y« w d § Om`Vo &
114 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

gm Z lraWdm OJËgw Z gwI§, VÎmo Z ew^«m JwUm;


`¡éËH$pÊR>V-_mZg¡[ad Zamo, Zm@lr`Vo Ym{_©H$:&&184&&
CÎm‘ Hw$b, bmdʶ‘¶r-VZ-amoJa{hV gånXm {dnwb&
‘mÌ Y‘© go {‘bVr XrKm© ¶ w Am{X dñVw E ± gH$b&&
OJ ‘| Eo g r Zht bú‘r, CÎm‘ gw I ¶m Jw U {Z‘© b &
{OgH$m Y‘m©Ë‘m go CËH$pÊR>V ‘Z go Zqh hmo¶ {‘bZ&&
AW© • gånXm H$s A{YH$Vm, CÎm_ Hw$b _| OÝ_, bmdÊ`_`r d ZramoJ eara
VWm Am`w Am{X g_ñV ~mV|, {ZíM` go Y_© Ho àVmn go hr {_bVr h§¡& g§gma _|
Eogr H$moB© bú_r Zht h¡, Omo EH$X_ AmH$a Y_m©Ë_m nwéf H$m Aml` Z bo§& CÎm_ gwI
Am¡a {Z_©b JwU ^r g§gma Ho$ ^rVa Eogo H$moB© Zht h¡, Omo Y_m©Ë_m nwéf H$m ñd`_od
AmH$a Aml` Z H$a|&
^mdmW© • Y_m©Ë_m nwéf H$mo CÎm_ bú_r, loîR> go loîR> gwI Am¡a g_ñV {Z_©b
JwUm| H$s àm{á hmoVr h¡; Bg{bE Omo nwéf, BZ ~mVm| H$mo MmhVo h¢, CZH$mo ^br^m±{V Y_© H$m
AmamYZ H$aZm Mm{hE&
185. Y‘© go hr g‘ñV dñVwAm| H$s ghO àm{á
^¥“m: nw{înVHo$VH$s{_d _¥Jm, dÝ`m{_d ñdñWbt;
ZÚ… {gÝYw{_dm@å~wOm@H$a{_d, ídoVÀN>Xm… n{jU…&
em¡`-© Ë`mJ-{ddoH$-{dH«$_-`e…, gånËghm`m@@X`…;
gd} Ym{_©H$_ml`pÝV Z {hV§, Y_ª {dZm {H$#mZ&&185&&
^«‘a nwîn H$m Aml¶ boVo, dZ ‘| ‘¥J ImoO| {dlm‘&
ZXr ñd¶§ {‘bVr gmJa go, h§g bh| ga ‘| AmZÝX&&
em¡¶© {ddoH$ ˶mJ {dH«$‘ ¶e, gån{V B˶m{XH$ JwUImZ&&
Y‘m©Ë‘m Ho$ Am{lV h¢ g~, Y‘© {~Zm Hw$N> {‘b| Z AmZ&&
AW© • {Og àH$ma ^m¢am, ñd`_od AmH$a \y$br hþB© Ho$VH$r H$m Aml` H$a boVm h¡;
{Og àH$ma _¥J, dZ _| ñd`_od OmH$a AnZo ahZo Ho$ ñWmZ H$m Aml` H$a boVo h¢; {Og
àH$ma ZXr, ñd`_od g_wÐ H$mo n«má hmo OmVr h¡; {Og àH$ma h§g Zm_H$ njr, _mZg-gamoda
H$mo ñd`_od àmá H$a boVo h¢& Cgr àH$ma draËd, XmZ, {ddoH$, {dH«$_, H$s{V©, gån{Îm,
ghm`H$ Am{X dñVwE± ñd`_od AmH$a Y_m©Ë_m H$m Aml` H$a boVr h¢, {H$ÝVw Y_© Ho$ {~Zm
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 115

H$moB© ^r dñVw Zht {_bVr; Bg{bE Omo _Zwî`, draËdm{X dñVwAm| H$mo MmhVo h¢, CZH$mo
Mm{hE {H$ do {ZaÝVa Y_© H$a|, {Oggo CZH$mo {~Zm n[al_ Ho$ do g_ñV dñVwE± {_b OmE±&
186. Y‘© hr ‘mojñWmZ VH$ nhþ±MmZo ‘| g‘W©
gm¡^mJr`{g H$m{_Zr`{g gwV-loÊmr`{g lr`{g;
àmgmXr`{g MoËgwIr`{g gXm, ê$nr`{g àr`{g&
`Ûm@ZÝVgwIm@_¥Vm@å~w{Yna,-ñWmZr`grh Y«wd§;
{ZY©Vy m@{IbXþ…IXmn{X gwöV², Y_} _{VYm©`V© m_²&&186&&
¶{X Mmhmo gm¡^m½¶-H$m{‘Zr, bú‘r-nwÌm{XH$ Mmhmo&
^dZê$n gwI Mmhmo AWdm, OJ Ho$ {චhmoZm Mmhmo&&
AWdm A{dZmer AZÝV gwI, A‘¥V‘¶ {ednX Mmhmo&
Vmo ho {‘Ì! gH$b Xþ:IZmeH$, Y‘m©‘¥V ‘| ‘{V Ymamo&&
AW© • `{X Vw_ gm¡^m½` H$s BÀN>m H$aVo hmo, H$m{_Zr H$s A{^bmfm H$aVo hmo, ~hþV
go nwÌm| H$mo àmá H$aZo H$s BÀN>m H$aVo hmo, `{X Vwåho§ CÎm_ bú_r àmá H$aZo H$s BÀN>m h¡,
CÎm_ _H$mZ nmZo H$r BÀN>m h¡, `{X Vw_ gwI MmhVo hmo, CÎm_ ê$n Ho$ {_bZo H$s BÀN>m H$aVo
hmo, g_ñV OJV² Ho$ {à` ~ZZm MmhVo hmo AWdm Ohm± na gXm A{dZmer gwI H$s am[e
_m¡OyX h¡ • Eogo CÎm_ _mojê$nr ñWmZ H$mo nmZm MmhVo hmo Vmo Vw_ ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Im| H$mo
XoZo dmbr Amn{Îm`m| H$mo Xÿa H$aZo dmbo {OZ ^JdmZ Ûmam ~Vm`o hþE Y_© _| hr AnZr ~w{Õ
H$mo pñWa H$amo AWm©V² Y_© H$m hr AmamYZ H$amo&
^mdmW© • gånXmê$nr gwI H$mo XoZo dmbm VWm g_ñV AmnXmAm| d Xþ:Im| H$mo Xya
H$aZo dmbm EH$ Y_© hr h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Ñ‹T>Vm go Bgr H$mo YmaU H$aZm Mm{hE&
187. Aao ^ì¶m|! Y‘© go ³¶m-³¶m àmá Zht {H$¶m Om gH$Vm?
gÄN>Þ§ H$_b¡_©amd{V ga…, gm¡Y§ dZo@ß`wÞV§;
H$m{‘Ý`mo {J[a_ñVHo$@{n gagm…,gmam{U aËZm{Z M&
Om`ÝVo@{n M bonH$mîR>K{Q>Vm:, {g{ÕàXm XodVm…;
Y_©íMo{Xh dm{ÄN>V§ VZw^¥Vm§, qH$ qH$ Z gånÚVo&&187&&
H$‘b¶wº$ ga hmo ‘éWb ‘|, dZ ‘| ~Z| {demb ^dZ&
{J[a-{eIam| na a‘Ur Ed§, {‘b OmVo ~hþ‘yë¶ aVZ&&
116 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

{M{ÌV AWdm H$mð> gw{Z{‘©V, Xod ‘ZmodmpÄN>V XoVo&


‘mÌ Y‘© go Bg àmUr H$mo, dmpÄN>V ’$b ³¶m Zht {‘b|?&&
AW© • {Og àH$ma _éXoím (‘éñWb) H$mo {ZO©b H$hm OmVm h¡ Vmo ^r Y_© Ho$ à^md
go Eogo ‘éñWb ‘| ^r _Zmoha H$_bm| go g{hV Vmbm~ ~Z OmVo h¢& ¶Ú{n dZ _| _H$mZ
Am{X Hw$N> ^r Zht hmoVo, naÝVw Y_© Ho$ àVmn go dhm± na ^r {demb Ka ~Z OmVo h¢& Cgr
àH$ma {ZO©Z nhm‹S> _| {H$gr ^r _Zmok dñVw H$s àm{á Zht hmoVr Vmo ^r Y_m©Ë_m nwéfm| H$mo
Y_© H$s H¥$nm go dhm± ^r _Z H$mo haU H$aZo dmbr pñÌ`m| VWm CÎm_moÎm_ aËZm| H$s àm{á hmo
OmVr h¡& `Ú{n {MÌm_ VWm H$mR> Ho$ ~ZmE hþE XodVm Hw$N> ^r Zht Xo gH$Vo Vmo ^r Y_© Ho$
_mhmËå` go do ^r dm§{N>V nXmWm] H$mo XoZo dmbo hmo OmVo h¢& {deof H$hm± VH$ H$hm OmE? `{X
g§gma _| Y_© h¡ Vmo Ordm| H$mo H${R>Z go H${R>Z dñVw H$s àm{á ^r VËH$mb hmo OmVr h¡&
Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo gXm Y_© H$m hr AmamYZ H$aZm Mm{hE&
188. g§gma ‘| nwʶmoX¶ H$m à^md
dgÝV{VbH$m
XÿamX^rîQ>_{^JÀN>{V nwÊ``moJmV²;
nwÊ`m{ÛZm H$aVbñW_{n à`m{V&
AÝ`V² na§ à^dVrh {Z{_Îm_m̧;
nm̧ ~wYm ^dV {Z_©bnwÊ`ameo…&&188&&
nwʶmoX¶ go Xÿa-pñWV, dñVw ^r {‘bo ghO OJ ‘|&
nwʶmoX¶ {~Z dñVw Zï, hmo OmVr ¶{X hmo H$aVb ‘|&&
Aݶ g^r OJ Ho$ nXmW© Vmo, {Z{‘Îm ‘mÌ hr hmoVo h¡§&
¶h {ZíM¶ H$a ^ì¶ Ord g~, {d‘b nwʶ Ho$ ^mOZ hmo&§ &
AW© • nwÊ` Ho$ CX` go Xÿa ahr hþB© dñVw ^r AnZo Amn AmH$a àmá hmo OmVr h¡;
{H$ÝVw O~ nwÊ` H$m CX` Zht ahVm, V~ hmW _| aIr hþB© dñVw ^r ZîQ> hmo OmVr h¡& `{X
nwÊ`-nmn go {^Þ H$moB© Xÿgam nXmW© gwI-Xþ…I H$m XoZo dmbm h¡ Vmo dh Ho$db {Z{_Îm _mÌ
h¡ AWm©V² nwÊ`-nmn hr gwI-Xþ…I H$mo XoZo dmbo h¡§; Bg{bE J«ÝWH$ma H$hVo h¢ {H$ ho ^ì`
Ordm|! Vw_ {Z_©b nwÊ` Ho$ nmÌ ~Zmo&
^mdmW© • g§gma _| `h ~mV ~hþYm gwZZo _| AmVr h¡ {H$ dh _Zwî` ¶m dh Xod,
_wPo gwI XoZo dmbm VWm _oam ^bm H$aZo dmbm h¡ Am¡a dh _Zwî` ¶m dh Xod, _wPo Xþ…I
XoZo dmbm VWm _oam ~wam H$aZoo dmbm h¡& bo{H$Z ¶hm± AmMm`© H$hVo h¢ {H$ `h g~ H$hZm ì`W©
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 117

hr h¡ Š`m|{H$ gwI VWm Xþ…I XoZo dmbm AWdm ^bm-~wam H$aZo dmbm EH$ nwÊ` VWm nmn
hr h¡& Bg{bE `{X Vw_ gwI H$s BÀN>m H$aVo hmo AWdm AnZm ^bm MmhVo hmo Vmo Vw_H$mo
{deof ar{V go nwÊ` H$m AmamYZ H$aZm Mm{hE&
189. nwʶmoX¶ Ho$ à^md go Xþb©^ dñVwE± ^r gwb^
emXÿ©b{dH«$s{S>V
H$moß`ÝYmo@{n gwbmoMZmo@{n Oagm, J«ñVmo@{n bmdÊ`dmZ²;
{Z…àmUmo@{n h[a{d©ê$nVZwaß`m@@Kwî`Vo _Ý_W…&
CÚmoJmopÁPVMopîQ>Vmo@{n {ZVam,-_m{b§½¶Vo M {l`m;
nwÊ`mXÝ`_{n àeñV_{Ib§, Om`oV `X²XþK©Q>_²&&189&&
AÝYo H$mo ^r H$h| gwbmoMZ, ~y‹T>m ^r H$hbmE OdmZ&
{Z~©b H$mo ^r eoa H$ho OJ, H$m‘Xod H$h| ê$n {~Zm&&
nwʶmoX¶ go ‘hm Ambgr, H$mo ^r bú‘r daU H$ao&
CÎm‘ go CÎm‘ dñVw ^r, {‘bVr OJ ‘| Xþb©^ Omo&&
AW© • nwÊ` Ho$ CX` go AÝYm hmoZo na ^r gwbmoMZ, amoJr ^r ê$ndmZ, {Z~©b ^r
qgh Ho$ g_mZ namH«$_r VWm ~XgyaV ^r H$m_Xod Ho$ g_mZ gwÝXa H$hbmVm h¡; Bgr àH$ma
Ambgr H$mo ^r bú_r AnZo Amn AmH$a da boVr h¡& {deof H$hm± VH$ H$hm OmE? Omo CÎm_
go CÎm_ dñVwE± g§gma _| Xþb©^ H$hr OmVr h¡§, do g^r nwÊ` Ho$ hr CX` go gwb^ hmo OmVr
h¢ AWm©V² doo {~Zm n[al_ Ho$ hr àmá hmo OmVr h¢; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo gXm nwÊ` H$m hr
AmamYZ H$aZm Mm{hE&
190. nmnmoX¶ Ho$ Xþï> à^md
~ÝY-ñH$ÝY-g_m{lVm§ g¥pÊm^¥Vm,-_mamohH$mUm_b§;
n¥îR>o ^ma-g_n©U§ H¥$VdVm§, g#mmbZ§ VmS>Z_²&
Xþ d m© M § dXVm_{n à{V{XZ§ , gdª ghÝVo JOm;
{Z…ñWmåZm§ ~{bZmo@{n `ÎmX{Ib§, XþîQ>mo {d{YíMoîQ>V&o &190&&
hmWr H$mo gm§ H $b go ~m± Y | , D$na M‹ T > ^ma bmX| &
A§Hw$e ‘ma| Am¡a ‘hmdV, ^m±{V-^m±{V Xþd©MZ H$h|&&
N>oXZ-^oXZ-Vm‹S>Z g~ Hw$N>, ghVo ~bembr JOamO&
{Z~©b go ^r à«{V{XZ ¶h, h¡ EH$‘mÌ XþX£d à^md&&
118 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

AW© • `Ú{n _hmdV H$s Anojm hmWr ~bdmZ hmoVo h¢ Vmo ^r _hmdV CZH$mo ~m±YVo
h¢, CZHo$ D$na M‹T> Vo h¢, CÝh| A§H$w e ^r _maVo h¢, CZH$s nrR> na ~moPm ^r bmXVo h¢, CZH$mo
AnZr BÀN>mZwgma MbmVo h¢, Vm‹S>Zm H$aVo h¢, à{V{XZ CZH$mo Jmbr ^r XoVo h¢ Am¡a CZ
hm{W`m| H$mo `o g~ ~mV| ghZr n‹S>Vr h¢; Bgr àH$ma CÎm_ nwéfm| na ZrM nwéf ^r AnZm
à^md S>mbVo h¢& AmMm`© H$hVo h¢ {H$ Cº$ g_ñV MoîQ>mE± XþîQ> H$_© H$s h¢ AWm©V² nmn Ho$
Ûmam hr `o g~ ~mV| hmoVr h¢; Bg{bE ^ì`m| H$mo Mm{hE {H$ do gXm nwÊ` H$m hr CnmO©Z H$a|
VWm nmn H$m Zme H$a|&
191. Y‘© Ho$ à^md go XodVm ^r Y‘m©Ë‘m nwéfm| Ho$ AmYrZ
gnm} hmabVm ^dË`{gbVm, gËnw î nXm_m`Vo ;
gånÚoV agm`Z§ {df_{n, àr{V§ {dYÎmo [anw…&
Xodm `mpÝV de§ àgÞ_Zg…, qH$ dm ~hþ ~«w_ho;
Y_m} `ñ` Z^mo@{n Vñ` gVV§, aËZ¡… na¡d©f©{V&&191&&
gn© ‘Zmoh a hma ~Zo ’y $bm| H$s ‘mbm Vbdma&
KmVH$ {df ^r ~Zo agm¶Z A[a, ^r H$ao ào‘ ì¶dhma&&
gwa ^r Xmg ~Z| Iwe hmoH$a Am¡a A{YH$ ³¶m H$h| {deof&
Ohm± Y‘© h¡ dhm± JJZ go, CÎm‘ aËZ {Z˶ ~ag|&&
AW© • Omo _Zwî` Y_m©Ë_m h¢; CZHo$ à^md go ^`§H$a gn© ^r _Zmoha hma ~Z OmVo
h¢, n¡Zr Vbdma ^r CÎm_ ’y$bm| H$s _mbm ~Z OmVr h¡, àmUKmVH$ {df ^r CÎm_ agm`Z ~Z
OmVm h¡, d¡ar ^r àr{V H$aZo bJ OmVm h¡ Am¡a n«gÞ{MÎm hmoH$a Xod ^r Y_m©Ë_m nwéf Ho$
AmYrZ hmo OmVo h¢& J«ÝWH$ma H$hVo h¢ {H$ {deof H$hm± VH$ H$hm OmE? {Og _Zwî` Ho$ öX`
_| Y_© h¡ AWm©V² Omo _Zwî` Üm_m©Ë_m h¡§, CgHo$ Y_© Ho$ à^md go AmH$me go ^r CÎm_ aËZm|
H$s dfm© hmoVr h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Y_© go H$Xm{n {d_wI Zht hmoZm Mm{hE&
192. Y‘© Ho$ à^md go hr empÝV H$m AZw^d
CJ«-J«rî_-a{d-àVmn-XhZ,-Ádmbm@{^VáíMbZ²;
`… {nÎm-àH¥${V_©am¡ _¥XþVa…, nmÝWmo `Wm nr{S>V…&
VX² Ðm½bãY{h_m{ÐHw$ÄOa{MV,-àmoÔm_`ÝÌmoëbgX²;
Ymamdoí_g_mo {h g§g{¥ V-nWo, Y_m} ^doÔ{o hZm_²&&192&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 119

^rfU J‘u ‘| gyaO H$s, Ádmbm ‘| Á¶m| J‘Z H$ao&


{nÎm àH¥${Vdmbm H$mo‘b VZ-Ymar ‘ZwO ‘éñWb ‘|&&
{h‘dV² erVb ’$ìdmam| go, ¶wº$ ‘Zmoha gXZ {‘bo&
X¡d¶moJ go ˶m| ^d-dZ ‘|, àmUr H$mo gV²Y‘© {‘bo&&
AW© • J«rî_H$mb _| Omo ~Q>mohr (amhJra) ^`§H$a gy`© H$s gÝVmnê$nr Ap½Z H$s
ÁdmbmAm| go AË`ÝV Vám`_mZ h¡, {nÎm àH¥${Vdmbm h¡, H$mo_b ímara H$m Ymar h¡ Am¡a
_madm‹S> (‘éñWb)> H$s ^y{_ _| J_Z H$aZo dmbm h¡; Bg àH$ma Omo AË`ÝV Xþ…{IV h¡, `{X
dh X¡d`moJ go {h_mb` nd©V H$s Jw\$m _| ~Zo hþE \$ìdmam| g{hV _Zmoha YmamJ¥h H$mo nm bodo
Vmo dh na_ gwIr hmoVm h¡& Cgr àH$ma Omo Ord, AZm{XH$mb go Bg g§gma _| OÝ_•_aU
Am{X Xþ…Im| H$mo gh ahm h¡ VWm {ZaÝVa ZaH$m{X `mo{Z`m| _| ^«_U H$a ahm h¡; `{X dh ^r
YmamJ¥h (\$ìdmam| g{hV Ka) Ho$ g_mZ Bg Y_© H$mo g§gma _| nm bodo Vmo gwIr hmo OmVm
h¡ AWm©V² empÝV H$m AZw^d H$aZo bJ OmVm h¡; Bg{bE Omo _Zwî` empÝV H$mo MmhVo h¢,
CZH$mo Y_© H$m AmamYZ Adí` hr H$aZm Mm{hE&
193. Y‘© Ho$ à^md go g‘ñV {dn{Îm¶m± nb ^a ‘| Xÿa
g§hmamoJ« - g_ra-g§h{VhV, -àmoX²^yV - ZramoëbgV²;
Vw“mo{_© - ^«{_Vmoé - ZH«$ -_H$a -J«mhm{X{^^r©fUo&
Amå^moYm¡ {dYwVmoJ«dmS>d{e{I,-ÁdmbmH$ambo nVV²;
OÝVmo… Io@{n {d_mZ_mew Hw$éVo, Y_©… g_mbå~Z_²&&193&&
àb¶H$mb H$s Vrd« ndZ go, {Og‘| D±$Mr bha CR>|&
‘Ja‘ÀN> K{‹S>¶mb Am{X go, gmJa hþAm ^¶§H$a h¡&&
~‹S>dmZb go CJ« CX{Y ‘|, {JaVo hþE OJV²OZ H$mo&
Z^ ‘| aMo {d‘mZ Y‘©, XoVm Ambå~Z Ordm| H$mo&&
AW© • àb`H$mb _| g_wÐ _o§ CR>m hþAm Omo ^`§H$a ndZ g_yh, Cggo CN>bVm hþAm
Omo Ob, CgH$s Omo D±$Mr•D±$Mr Va§Jo§, CZ_| ^«_U H$aVo hþE Omo _Ja_ÀN> Am{X Ob-
Ord, CZgo Omo ^`§H$a hmo ahm h¡ VWm Omo VrúU ~‹S>dmZb H$s Ádmbm go ^r ^`§H$a h¡ •
Eogo g_wÐ _| {JaVo hþE àm{U¶m| H$mo ^r Y_© Zht {JaZo XoVm h¡ VWm AmH$me _| ^r {d_mZ
aM H$a, erK« hr Adbå~Z XoVm h¡&
^mdmW© • _Zwî` na H¡$gr ^r {dn{Îm Š`m| Zht AmE? `{X dh Y_m©Ë_m h¡ Vmo Y_©
120 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

Ho$ à^md go CgH$s g~ {dn{Îm`m± nb ^a _| Xÿa hmo OmVr h¢; Bg{bE Omo _Zwî`, Xþ…Im|
go Ny>Q>Zm MmhVo h¢, do gXm Y_© H$m hr AmamYZ H$a|&
194. Y‘m©Ë‘m nwéfm| H$s H$s{V© H$m g‘ñV {XemAm| ‘| {dñVma
ò½Yam
CøÝVo Vo {eamo{^…, gwan{V{^a{n, ñVy`_mZm… gwam¡K¡;
Jr`ÝVo {H$Þar{^:, b{bVnXbgX², Jr{V{^^©{º$amJmV²&
~§^å« ¶§Vo M Vofm§, {X{e {X{e {deXm…, H$sV©`… H$m Z dm ñ`mV²;
bú_rñVofw àeñVm, {dXY{V _ZwOm, `o gXm Y_©_Ho $_²&&194&&
gwan{V ‘ñVH$ na Yma| Aé, gwaJU H$a| ‘Ywa JwUJmZ&
b{bV nXmd{b go {H$Þ[a¶m±, ^{º$amJ go ñVw{V-JmZ&&
{XJ²{XJÝV ‘| H$s{V© ì¶má hmo, bú‘r AmH$a daU H$ao&
AV: ^ì¶OZ ‘hm‘{h‘ ¶h, Y‘© gXm Ca ‘| Yma|&&
AW© • Omo _Zwî`, gXm Y_© H$mo YmaU H$aVo h¢ AWm©V² Omo Y_m©Ë_m h¢, CZH$mo BÝÐ
^r _ñVH$ na YmaU H$aVo h¢, CZH$s ~‹S>o-~‹S>o Xod ñVw{V H$aVo h¢ Am¡a CZ Y_m©Ë_m nwéfm|
Ho$ JwU, ~‹S>r empÝV go {H$Þar Om{V H$r Xo{d`m± JmVr h¢, CZ Y_m©Ë_m nwéfm| H$s H$s{V©
g_ñV {XemAm| _| \¡$b OmVr h¡, CZ Y_m©Ë_m nwéfm| H$mo CÎm_ go CÎm_ bú_r H$s ^r àm{á
hmoVr h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Eogm _{h_m`wŠV Y_© Adí` YmaU H$aZo `mo½` h¡&
195. Y‘© hr ‘ÝÌ, H$ënd¥j Am¡a {MÝVm‘Ur aËZ Ho$ g‘mZ ’$bXm¶r
emXÿ©b{dH«$s{S>V
Y_©… lr-de-_ÝÌ Ef na_mo, Y_©íM H$ënÐw_mo;
Y_©… H$m_JdrpßgV-àX-_{U,-Y©_©… na§ X¡dV_²&
Y_©… gm¡»`, naånam@_¥V-ZXr-gå^y{V-gËnd©Vmo;
Y_m} ^«mVénmñ`Vm§ {H$_na¡…, jwСagËH$ënZ¡…&&195&&
bú‘r H$mo de H$ao ‘ÝÌ ¶h, Y‘© H$ënVé-’$bXmVm&
H$m‘Yo Z w h¡ {MÝVm‘{U h¡ , Y‘© Xo d g~go D± $ Mm&&
Y‘© {eIa go gwIê$nr, A‘¥V H$s g[aVm {Z˶ ~ho&
ho ^mB©, Vw‘ Y‘© H$amo, ³¶m bm^ ì¶W© {‘϶m ^«‘ go?&&
Y_m}nXoem_¥V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 121

AW© • g_ñV àH$ma H$s bú_r H$mo XoZo dmbm hmoZo Ho$ H$maU `h Y_©, bú_r H$mo
de H$aZo Ho$ {bE _ÝÌ Ho$ g_mZ h¡& `h Y_©, dm§{N>V MrOm| H$mo XoZo dmbm H$ënd¥j h¡& Y_©
hr H$m_YoZw h¡& Y_© hr g_ñV {MÝVmAm| H$mo nyU© H$aZo dmbm {MÝVm_{U aËZ h¡& Y_© hr
CËH¥$îQ> XodVm h¡& Y_© hr CËH¥$îQ> gwIm| H$s am{eê$nr A_¥V ZXr H$mo CËnÞ H$aZo _| nd©V
Ho$ g_mZ h¡ AWm©V² {Og àH$ma {h_mb` Am{X nhm‹S>m| go Z{X`m± CËnÞ hmoVr h¢; Cgr àH$ma
Y_© go gwIm| H$s naånamê$n ZXr H$s CËn{Îm hmoVr h¡, gwI {_bVm h¡& Bg{bE AmMm`©
CnXoe XoVo h¢ {H$ Aao ^mB`m§o! ì`W© ZrM H$ënZmE± H$aHo$ Š`m? Ho$db Y_© hr H$m godZ
H$amo, {Oggo Vwåhmao gd© H$m`© {gÕ hmo OmE±&
196. Y‘© H$mo Ho$db gwZ H$a YmaU H$aZo dmbo ^r empÝV Ho$ nmÌ
AmñVm_ñ` {dYmZV… n{W J{V,-Y©_©ñ` dmVm©@{n `¡…;
lwËdm MoV{g Ym`©Vo {Ì^wdZo, Vofm§ Z H$m… gånX…&
Xyao gÁOb-nmZ-_ÁOZ-gwI§, ímrV¡… gamo-_méV¡…;
àm᧠nÙaO… gwJpÝY{^a{n, lmÝV§ OZ§ _moX`oV²&&196&&
Y‘©-‘mJ© na MbZo H$s ³¶m ~mV? ‘mÌ Omo gwZ H$a hr&
YmaU H$aVo CÝh| Z {‘bVr, H$m¡Z gånXm {Ì^wdZ H$s?&&
Xÿa ahmo erVb Ob nrZo Am¡a ZhmZo H$mo gwI-^moJ&
H$‘b-aOm| go gwa{^V erVb, dm¶w ‘mÌ H$aVr ‘Xhmoe&&
AW© • Y_© Ho _mJ© _| {d{Ynyd©H$ J_Z H$aZm Vmo Xÿa ahmo, {H$ÝVw Omo Y_© H$s ~mVm|
Ho$ ào_r _Zwî`, Ho$db CgH$mo gwZ H$a YmaU H$aVo h¢, CZH$mo ^r VrZ bmoH$ _| g_ñV
gånXmAm| H$s àm{á hmoVr h¡& {Og àH$ma erVb Ob Ho$ nrZo VWm ñZmZ H$aZo H$m gwI Vmo
Xÿa hr ahmo AWm©V² Cggo Vmo empÝV {‘bVr hr h¡, {H$ÝVw Omo Vmbm~ H$s dm`w, H$_bm| H$s
aO go gwJpÝYV h¡, erVb h¡, Cggo CËnÞ hþAm$ gwI ^r WHo$ hþE _Zwî` H$mo emÝV H$a
XoVm h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo gXm Y_© H$m hr Aml` boZm Mm{hE&
197. {Z‘©b kmZ-àXmVm Jwéda lr draZpÝX H$mo àUm‘
dgÝV{VbH$m
`ËnmX-n§H$O-aOmo{^a{n àUm_mV²;
b½Z¡… {eañ`_b-~moY-H$bm@dVma…&
122 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 1

^ì`m@Ë_Zm§ ^d{V VËjU_od _moj§;


g lrJwé{X©eVw _o _w{ZdraZÝXr&&197&&
{OZH$s nX-n§H$O-aO ‘ñVH$, na bJZo go ^{dOZ H$mo&
VËjU {ed’$b {_bVm h¡, dÝXZ hmo draZpÝX Jwé H$mo&&
AW© • {OZ draZpÝX Jwé H$mo àUm_ H$aVo hþE, _ñVH$ _| bJmE hþE MaU-H$_bm|
H$s aOm| go hr ^ì` Ordm| H$mo ~mV hr ~mV _| {Z_©b kmZ H$s àm{á hmoVr h¡ • Eogo do _oao
Jwé lr draZpÝX _w{Z, _wPo _moj Xod|&
^mdmW© • CÎm_ Jwé hr _moj Xo gH$Vo h¢; Bg{bE J«ÝWH$ma Zo AnZo Jwé lr
draZpÝX _w{Z go hr _moj H$s `mMZm H$s h¡&
198. Cng§hma ‘| Y‘m}nXoem‘¥V nmZ H$aZo H$s àoaUm
emXÿ©b{dH«$s{S>V
XÎmm@@ZÝX_nma-g§g¥{V-nW-lmÝV-l_ÀN>oXH¥$V²;
àm`mo Xþb©^_Ì H$U©nwQ>H¡$:, ^ì`mË_{^… nr`Vm_²&
{Z`m©V§ _w{Z-nÙZpÝX-dXZ,-àmbo`-aí_o… na§;
ñVmoH§$ `Ú{n gmaVm@{YH${_X§, Y_m}nXoem@_¥V_²&&198&&
g§g¥{V-nW Ho$ l‘ H$mo ha H$a, Omo na‘mZÝX XoVm h¡&
àm¶: OJ ‘| Xþ b © ^ h¡ , na H$mZm| go ^{d nrVm h¡ & &
nÙZpÝX ‘w { Z MÝÐ-dXZ go , ¶h CnXo e m‘¥ V PaVm&
Wmo‹S>o ‘| ¶h H$hm J¶m na, A{YH$ gma h¡ ^am hþAm&&
AW© • Omo Y_m}nXoeê$nr A_¥V, CÎm_ AmZÝX H$mo XoZo dmbm h¡, Omo g§gmaê$nr
Anma _mJ© _| WHo$ hþE àmUr H$s WH$mdQ> H$mo Xÿa H$aZo dmbm h¡, nwÊ`hrZ nwéfm| H$mo AË`ÝV
Xþb©^ h¡, Omo nÙZpÝX _w{Z Ho$ _wI-MÝX« go {ZH$bm hþAm h¡ AWm©V² {Og àH$ma MÝÐ_m go
A_¥V {ZH$bVm h¡; Cgr àH$ma nÙZpÝX _w{Z Ho$ _wI-MÝÐ go ^r Y_m}nXoeê$nr A_¥V
{ZH$bVm h¡& `Ú{n dh Y_m}nXoem_¥V, eãXm| go Wmo‹S>m dU©Z {H$`m J`m h¡ Vmo ^r gma ‘|
A{YH$ (gma^yV) h¡; Bg{bE ¶h Y_m}nXoem_¥V ^ì`m| H$mo Adí` nrZm Mm{hE&
Bg àH$ma lr nÙZpÝX AmMm`©Xod {da{MV lr "nÙZpÝX n§Mqde{VH$m' Zm_H$ J«ÝW _|
àW_ "Y_m}nXoem_¥V' Zm_H$ A{YH$ma nyU© hþAm&
*****
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 123

A{YH$ma - 2

XmZmonXoe
199. ‘“bmMaU ‘| d«VVrW© Ed§ XmZVrW© àdV©H$m| H$s ‘{h‘m
dgÝV{VbH$m
Or`m{ÁOZmo OJ{V Zm{^ZaoÝÐgyZ…w ,
lo`mo Z¥níM Hw$éJmoÌJ¥hàXrn…&
`mä`m§ ~^ydVw[ah d«VXmZVrW},
gmaH«$_o na_Y_©aWñ` MHo«$&&1&&
OJ ‘| hmo§ O¶dÝV Zm{^-gwV, Hw$é J¥h-Xrn Z¥n{V lo¶m§g&
{OZgo Y‘©MH«$‘¶ d«V Aé, XmZ VrW© OJ ‘| àmaå^&&
AW© • lr Zm{^amOm Ho$ nwÌ lr d¥f^ ^JdmZ, gXm Bg bmoH$ _| O`dÝV ah|;
Hw$é-JmoÌê$nr Ka H$mo àH$mpímV H$aZo dmbo lr lo`m§g amOm ^r Bg bmoH$ _| gXm O`dÝV
ah| Š`m|{H$ BZ XmoZm| _hmË_mAm| H$s H¥$nm go CËH¥$îQ >Y_©ê$nr aW Ho$ MH«$ñdê$n AWm©V² na_
Y_©ê$nr aW Ho$ MbmZo dmbo gma-H«$_g{hV d«V-VrW© VWm XmZ-VrW© H$s CËn{Îm hþB© h¡&
^mdmW© • MVwW© H$mb H$s Am{X _| g~go n{hbo d«V-VrW© H$s àd¥{Îm, lr G$f^Xod
Zo H$s Wr; Bg{bE d«V-VrW© Ho$ àH$Q> H$aZo _| g~go _w»` lr G$f^ ^JdmZ h¢& g~go
nhbo MVwW© H$mb _| XmZ-VrW© H$s àd¥{Îm H$aZo dmbo lr lo`m§g Zm_H$ amOm h¢ Š`mo{§ H$ g~go
nhbo CÝhm|Zo hr lr G$f^Xod ^JdmZ H$mo Bjw-ag H$m AmhmaXmZ {X`m Wm; Bg{bE Bg
XmZ Ho$ A{YH$ma _| BZ XmoZm| _hmË_mAm| Ho$ Zm_ H$m ñ_aU {H$`m J`m h¡&
200. XmZVrW© àdV©H$ amOm lo¶m§g H$s ‘{h‘m
lo`mo@{^Yñ` Z¥nVo: eaX^«ew^«-,
^«må`Úemo^¥VOJpËÌV`ñ` Vñ`&
124 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

qH$ dU©`m{_ ZZw gÙ{Z `ñ` ^wº$§ ,


Ì¡bmoŠ`dpÝXVnXoZ {OZoídaoU&&2&&
eaX ‘oK-g‘ C‚db ¶e h¡, {OZH$m VrZ bmoH$ ‘| ì¶má&
³¶m ‘{h‘m CZH$s {OZHo$ Ka, {OZda Zo Amhma {b¶m&&
AW© • J«ÝWH$ma H$hVo h¢ {H$ eaX H$mb Ho$ _oK Ho$ g_mZ ^«_U H$aVo hþE CÁÁdb
`e Zo VrZm| OJV² H$mo nyÊm© H$a {X`m h¡ AWm©V² {OZH$m CÁÁdb `e VrZm| bmoH$ _| \¡$bm
hþAm h¡ • Eogo lr lo`m§g Zm_H$ amOm H$s h_ Š`m àe§gm H$a|, {Og lo`m§g amOm Ho$ Ka
_| VrZ bmoH$ Ho$ Ûmam nyOZr¶ lr F$f^Xod ^JdmZ Zo Amhma {b`m Wm&
201. n¥Ïdr Ho$ dgw‘Vr Zm‘ H$s gmW©H$Vm
lo`mZ² Z¥nmo O`{V `ñ` J¥ho VXmIm-,
XoH$mÚdÝÚ_w{Znw“dnmaUm`m_²&
gm aËZd¥{ï>a^d‚mJXoH${MÌ-,
hoVw`©`m dgw_VrËd{_Vm Y[aÌr&&3&&
O¶dÝVmo lo¶m§g Z¥n{V, {OZHo$ Ka ‘w{Zda H$m Amhma&
hþB© aËZd¥{ï> V~ {Oggo, ^y H$m "dgw‘Vr' Zm‘ àMma&&
AW© • dh lo`m§g amOm gXm O`dÝV ahmo, {Og lo`m§g amOm Ho$ Ka VrZ bmoH$ Ho$
Ûmam dÝXZr¶ lr G$f^Xod ‘w{ZamO Ho$ nmaUm Ho$ g_` VrZ bmoH$ H$mo AmíM`© H$aZo dmbr
aËZm| H$s Eogr dfm© hþB© {H$ {Oggo `h n¥Ïdr gmjmV² dgw_Vr Zm_ H$mo YmaU H$aZo bJr&
^mdmW© • "dgw' H$m AW© Ðì` hmoVm h¡ VWm Omo dgw H$mo YmaU H$aZo dmbr hmo, Cgo
"dgw_Vr' H$hVo h¢, gmo nhbo Vmo Bg n¥Ïdr H$m "dgw_Vr' Zm__mÌ Wm, naÝVw lo`m§g amOm
Ho$ Ka _| lr G$f^Xod ‘w{ZamO Ho$ nmaUm Ho$ g_` go gmjmV² BgH$m Zm_ dgw_Vr hþAm
h¡ • Eogo AZwn_ nwÊ`g{hV lr lo`m§g amOm gXm O`dÝV ahmo&
202. XmZmonXoe ‘| X¶m^md hr H$maU
àmáo@{n Xþb©^Vao@{n _Zwî`^mdo,
ñdßZoÝÐOmbgÑeo@{n {h Or{dVmXm¡&
`o bmo^Hy$nHw$hao n{VVm… àdú`o,
H$méÊ`V… Ibw VXþÕaUm` {H${#mV²&&4&&
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 125

Xþb©^ Za^d nmH$a OrdZ, ¶m¡dZ Am{XH$ ñdßZ g‘mZ&


bmo^-Hy$n ‘| {Jao hþE H$mo, H$hÿ± X¶m go gå~moYZ&&
AW© • AË`ÝV Xþb©^ _Zwî` OÝ_ H$mo nmH$a, ñdßZ Am¡a BÝÐOmb Ho$ g_mZ
OrdZ, `m¡dZ Am{X Ho$ hmoZo na ^r Omo _Zwî`, bmo^ê$nr Hw$E _| {Jao hþE h¢, CZHo$ CÕma
Ho$ {bE AmMm`© H$hVo h¢ {H$ _¢ X`m^md go Hw$N> H$h±ÿJm&
203. J¥hñWml‘ go nma H$amZo dmbm CËH¥$ï> XmZ hr OhmOñdê$n
H$mÝVm@Ë_OÐ{dÊm_w»`nXmW©gmW©-,
àmoËWm{VKmoaKZ_moh_hmg_wÐo&
nmoVm`Vo J¥{h{U gd©JwUm{YH$ËdmV²,
XmZ§ na§ na_gmpÎdH$^md`wŠV_²&&5&&
ór-nwÌ-YZm{XH$ go, CËnÞ ‘moh‘¶ J¥h Aml‘&
VaZo hoVw OhmO loð> h¡, gX²^mdm| go XoZm XmZ&&
AW© • ñÌr-nwÌ-YZ Am{X Omo _w»` nXmWm] H$m g_yh, Cggo CËnÞ hþAm Omo
AË`ÝV Kmoa VWm àMwa _moh, CgHo$ {demb g_wÐñdê$n Bg J¥hñWml_ go nma hmoZo Ho$
{bE na_ gmpÎdH$ ^md go {X`m hþAm VWm gd© JwUmo§ ‘| A{YH$ • Eogm CËH¥$îQ> XmZ hr
OhmO Ho$ g‘mZ h¡&
^mdmW© • J¥hñWml_ _| YZ, Hw$Qw>å~m{X go A{YH$ _moh ahVm h¡; Bg{bE
J¥hñWnZm Ho$db g§gma _| Sw>~moZo dmbm h¡ naÝVw `{X Cg J¥hñWnZo _| XmZ {X`m OmE Vmo
dh {X`m hþAm XmZ, _Zwî`m| H$mo g§gmaê$nr g_wÐ _| Sy>~Zo Zht XoVm h¡& Bg{bE ^ì` Ordm|
H$mo gd© JwUm| _| CËH¥$îQ> "XmZ' H$mo XoH$a J¥hñWml_ H$mo Adí` g\$b H$aZm Mm{hE&
204. XmZ hr ew^J{V àXm¶H$
ZmZmOZm{lVn[aJ«hgå^¥Vm`m…,
gËnmÌXmZ{d{Yaod J¥hñWVm`m…&
hoVw… na… ew^JVo{d©f_o ^do@pñ_Z²,
Zmd… g_wÐ Bd H$_©R>H$U©Yma…&&6&&
{d{dY n[aJ«h ¶wº$ J¥hñWm| H$mo gËnmÌ-XmZ-{d{Y ‘mÌ&
ew^J{V XmVm, ¶Wm {gÝYw ‘| Zm¡H$m Vmao IodZhma&&
126 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

AW© • {OgH$m Iod{Q>`m MVwa h¡ • Eogo AWmh g_wÐ _| n‹S>r hþB© Zmd ^r {Og àH$ma
_Zwî` H$mo VËH$mb nma H$a XoVr h¡; Cgr àH$ma Bg ^`§H$a g§gma _| ñÌr-nwÌ Am{X ZmZm
OZm| Ho$ AmYrZ Omo n[aJ«h, Cggo g{hV Bg J¥hñWnZo _| aho hþE _Zwî` Ho$ {bE loð> nmÌ
Ho$ bú¶ go hþB© XmZ-{d{Y hr ew^ J{V H$mo XoZo dmbr hmoVr h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo
J¥hñWml_ ‘| ah H$a Adí` XmZ XoZm Mm{hE&
205. XmZ ‘| hr YZ H$s g’$bVm
Am`mgH$mo{Q>{^énm{O©V_“Ooä`mo,
`ÁOr{dVmX{n {ZOmÔ{`V§ OZmZm_²&
{dÎmñ` Vñ` gwJ{V… Ibw XmZ_oH$§,
AÝ`m {dnÎm` B{V àdXpÝV gÝV…&&7&&
{H$¶m Cnm{O©V {d{dY Xþ:Imo§ go, A{YH$ Bï> gwV, àmUm| go&
XmZ-‘mÌ h¡ gwJ{V {dÎm H$s, Aݶ {dn{Îm gÝV H$h|&&
AW© • Omo YZ, ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Imo§ go n¡Xm {H$`m J`m h¡, Omo ‘Zwî¶m| H$mo AnZo
nwÌm| go VWm OrdZ go ^r A{YH$ ß`mam h¡, Cg YZ H$s `{X AÀN>r J{V h¡ Vmo Ho$db XmZ
hr h¡ AWm©V² dh YZ, XmZ go g\$b hmoVm h¡, {H$ÝVw XmZ Ho$ A{V[aŠV {X`m hwAm dh YZ,
{dn{Îm H$m hr H$maU h¡ • Eogm gÁOZ nwéf H$hVo h¢& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo AnZm H$_m`m
hþAm YZ, XmZ _| hr IM© H$aZm Mm{hE&
206. nmÌXmZ hr dQ>d¥j Ho$ ~rO g‘mZ
^wŠË`m{X{^…à{V{XZ§ J¥{hUmo Z gå¶H²$-,
ZîQ>m a_m{n nwZao{V H$Xm{MXÌ&
gËnmÌXmZ{d{YZm Vw JVmß`wXo{V,
joÌñW ~rO{_d H$mo{Q>JU w § dQ>ñ`&&8&&
^moJm{XH$ ‘| Zï> bú‘r, H$^r bm¡Q >H$a Zqh AmVr&
nmÌXmZ ‘| IM© hþB© Omo, d¥j² ~rOdV² H$mo{Q> JwUr&&
AW© • J¥hñW Ho$ Ûmam {Og búåmr H$m ^moJm{X go Zme hmoVm h¡, dh bú_r H$Xm{n
bm¡Q> H$a Zht AmVr; naÝVw Omo bú_r, _w{Z Am{X CÎm_ nmÌm| Ho$ XmZ XoZo _| IM© hmoVr h¡,
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 127

dh bú_r, ^y{_ _| pñWV dQ>d¥j Ho$ ~rO Ho$ g_mZ H$mo{Q> JwZr hmoVr h¡ AWm©V² Omo _Zwî`,
bú_r nmH$a {Za{^_mZ hmoH$a XmZ XoVo h¢, do BÝÐm{X gånXmAmo§ H$m ^moJ H$aVo h¢& Bg{bE
`{X _Zwî` H$mo bú_r H$s d¥{Õ H$s ^r AmH$m§jm h¡ Vmo CgH$mo Adí` _w{Z Am{X nmÌm| H$mo
XmZ XoZm Mm{hE&
207. XmZmonXoe ‘| {eënr H$m CXmhaU
`mo XÎmdm{Zh _w_wjwOZm` ^wpŠV§,
^ŠË`m{lV… {ednWo Z Y¥V… g Ed&
AmË_m@{n VoZ {dXYËgwagÙ ZyZ§,
Cƒ¡… nX§ d«O{V VËg{hVmo@{n {eënr&&9&&
O¡go ^dZ ~ZmVm {eënr, IwX D±$Mm M‹T>Vm OmVm&
H$ao XmZ-Amhma ‘w‘wjw, H$mo dh IwX ‘w{º$ OmVm&&
AW© • {Og àH$ma H$marJa O¡g-o O¡go D±$Mm _H$mZ ~ZmVm OmVm h¡, d¡g-o d¡go Amn
^r D±$Mm hmoVm Mbm OmVm h¡; Cgr àH$ma Omo _Zwî`, _moj H$s BÀN>m H$aZo dmbo _Zwî` H$mo
^pŠVnyd©H$ AmhmaXmZ XoVm h¡, dh Cg _w{Z H$mo hr _w{º$ _| Zht nhw±MmVm, {H$ÝVw ñd`§ ^r
OmVm h¡& Bg{bE Eogm ñd-na {hVH$mar XmZ _Zwî`m| H$mo Adí` XoZm Mm{hE&
208. XmZmonXoe ‘| {H$gmZ H$m CXmhaU
`… emH${nÊS>_{n ^pŠVagmZw{dÕ-,
~w{Õ… à`ÀN>{V OZmo _w{Znw“dm`&
g… ñ`mXZÝV\$b^mJW ~rO_wá§,
joÌo Z qH$ ^d{V ^y[a H¥$frdbñ`&&10&&
^{º$nyd©H$ ‘w{Znw“d H$mo, emH$‘mÌ H$m Xo Amhma&
dh AZÝV gwI nmVm h¡ Á¶m|, H¥$fH$ ~rO go nmVm Ymݶ&&
AW© • Omo lmdH$, ^pŠVnyd©H$ _w{Z H$mo emH$-{nÊS> H$m ^r Amhma XoVm h¡, dh
AZÝV gwIm| H$m ^moŠVm hmoVm h¡& {Og àH$ma bmoH$ ‘| {H$gmZ Wmo‹S>m ~rO ~moVm h¡ Vmo CgHo$
~rO H$s Anojm A{YH$ YmÝ` n¡Xm hmoVm h¡; Cgr àH$ma Y‘©joÌ ‘| Wmo‹S>o-go ~hþV H$s BÀN>m
H$aZo dmbo lmdH$m| H$mo Iy~ XmZ XoZm Mm{hE&
128 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

209. nmÌXmZ H$aZodmbo ‘Zwî¶ H$s BÝÐ go ^r A{YH$ ‘hmZVm


gmjmÝ_ZmodMZ-H$m`-{dew{Õ-ewÕ…,
nmÌm` `ÀN>{V OZmo ZZw ^wpŠV_mÌ_²&
`ñVñ` g§g¥{V-g_wÎmaU¡H$-~rOo,
nwÊ`o h[a^©d{V gmo@{n H¥$Vm@{^bmf:&&11&&
‘Z-dM-VZ H$s ew{Õnyd©H$, Omo ‘w{Zda H$mo X§o Amhma&
Eogo ^dX{Y-VmaH$ ew^ ‘|, gwan{V ^r H$aVo A{^bmf&&
AW© • Omo _Zwî`, ^br^m±{V _Z-dMZ-H$m` H$mo ewÕ H$a, CÎm_ nmÌ Ho$ {bE
AmhmaXmZ XoVm h¡ • Eogo _Zwî` Ho$, g§gma go nma H$aZo _| H$maU^yV nwÊ` H$s A{^bmfm,
ZmZm àH$ma H$s g§n{Îm H$m ^moJ H$aZo dmbm BÝÐ ^r H$aVm h¡& Bg{bE J¥hñWml_ _| {gdm`
XmZ Ho$ Xÿgam H$moB© H$ë`mU H$aZo dmbm Zht, AV… lmdH$m| H$mo XmZ Adí¶ Mm{hE&
210. J¥hñW hr ‘mZmo ‘moj‘mJ© H$m YmaH$
_mojñ` H$maU_^rîQw>V_Ì bmoHo$,
VÕm`©Vo _w{Z{^a“>- ~bmÎmXÝZmV²&
VÔr`Vo M J¥{hUm Jwé^pŠV^mOm,
Vñ_mÕ¥Vmo J¥{hOZoZ {d_wpŠV_mJ©…&&12&&
‘w{Z VZ-~b go aËZ̶ Yma|, Omo hmo ^moOZ go àmá&
lmdH$ X§o Amhma AV: do, ^r h¢ {ednW Ho$ YmaH$&&
AW© • Bg g§gma _| _moj H$m H$maU aËZÌ` h¡, Cg aËZÌ` H$mo eara _| epŠV
hmoZo na _w{ZJU nmbVo h¢& _w{Z`m| Ho$ eara _| epŠV AÞ go AmVr h¡ VWm _w{Z`m| Ho$ {bE
Cg AÞ H$mo lmdH$ ^pŠVnyd©H$ XoVo h¢& Bg{bE dmñV{dH$ ar{V go J¥hñW Zo hr _moj_mJ©
H$mo YmaU {H$`m h¡ • Eogm g_PZm Mm{hE&
211. J¥hñWml‘ ‘| d«V H$s Anojm XmZ H$s ‘hÎmm
ZmZmJ¥ h ì`{VH$am{O© V nmnnw Ä O¡ : ,
IÄOrH¥$Vm{Z J¥{hUmo Z VWm d«Vm{Z&
Cƒ¡… \$b§ {dXYVrh `W¡H$Xm@{n,
àrË`m{VewÕ_Zgm H¥$VnmÌXmZ_²&&13&&
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 129

nmnm| go Ag‘W© d«Vm{XH$, Zqh Xo gH$Vo h¡§ dh ’$b&


{Z‘©b ‘Z go EH$ ~ma, gËnmÌXmZ go hmo Omo ’$b&&
AW© • J¥h-gå~ÝYr ZmZm àH$ma Ho$ Amaå^m| go CnmO©Z {H$E hþE nmn Ho$ H$maU
Ag_W© hþE d«V, J¥hñWm| H$mo Hw$N> ^r D±$Mo \$b H$mo Zht Xo gH$Vo; O¡gm {H$ àr{Vnyd©H$ VWm
ewÕ _Z go CÎm_m{X nmÌm| H$mo EH$ g_` ^r {X`m hþAm XmZ, CÎm_ \$b H$mo XoVm h¡& Bg{bE
D±$Mo \$b Ho$ A{^bm{f`m| H$mo gXm CÎm_m{X nmÌm| H$m XmZ XoZm Mm{hE&
212. XmZmonXoe ‘| ZXr H$m CXmhaU
_ybo VZwñVXZw Ymd{V dY©_mZm,
`mdpÀN>d§ g[a{Xdm{Ze_mg_wÐ_²&
bú_r… gÑpîQ>néw fñ` `VrÝX«XmZ-,
nwÊ`mËnwa… gh `emo{^aVrÕ\o$Z¡…&&14&&
ZXr ‘yb ‘| H$‘ Mm¡‹S>r hmo, {H$ÝVw ~mX ‘| hmo¶ {demb&
nhbo hmo Wmo‹S>r bú‘r níMmV² ¶e g{hV hmo {dñVma&&
AW© • {Og nhm‹S> go ZXr {ZH$bVr h¡, dhm± na `Ú{n ZXr H$m \¡$bmd Wmo‹S>m hmoVm
h¡, naÝVw g_wÐ n`©ÝV {Og àH$ma \o$Z g{hV dh ZXr, CÎmamoÎma ~‹T>Vr hr Mbr OmVr h¡;
Cgr àH$ma `Ú{n gå`½ÑpîQ> Ho$ nhbo bú_r Wmo‹S>r hmoVr h¡, naÝVw _wZrídam| H$mo {XE hþE
XmZ Ho$ à^md go H$s{V© Ho gmW _mojn`©ÝV dh BÝÐ-Ah{_ÝÐ-MH«$dVu-VrWªH$am{X Ho$ ê$n
‘| {XZ-à{V{XZ ~‹T>Vr hr Mbr OmVr h¡& Bg{bE gå`½ÑpîQ> H$mo Adí` XmZ XoZm Mm{hE&
213. J¥hñWml‘ ‘| kmZ H$s Anojm ^r XmZ H$s A{YH$ ‘{h‘m
àm`… Hw$Vmo J¥hJVo na_mË_~moY…,
ewÕmË_Zmo ^w{d `V… nwéfmW©{g{Õ…&
XmZmËnwZZ©Zw MVw{d©YV… H$añWm,
gm brb`¡d H¥$VnmÌOZmZwf“mV²&&15&&
AmË‘kmZ nwéfmW© {g{Õ, àm¶: Z J¥hr H$mo hmo gH$Vr&
{H$ÝVw MVw{d©Y nmÌXmZ go, nb ^a ‘| àmá hmo {g{Õ&&
AW© • {Og na_mË_m Ho$ kmZ go Y_©-AW©-H$m‘ Am¡a _mojê$n Mma nwéfmWm] H$s
{g{Õ hmoVr h¡, Cg na_mË_m H$m kmZ, gå`½ÑpîQ> H$mo Ka _| ah H$a àm`… Zht hmo gH$Vm;
130 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

naÝVw CZ nwéfmWm] H$s {g{Õ CÎm_ Am{X nmÌm| H$mo Amhma, Am¡fY, A^` VWm emñÌê$n
Mma àH$ma Ho$ XmZ Ho$ XoZo go nb ^a _| hmo OmVr h¡& Bg{bE Y_© AW© Am{X nwéfmWm] Ho$
A{^bmfr gå`½ÑpîQ>`m| H$mo CÎm_ Am{X nmÌm| H$mo Adí` XmZ XoZm Mm{hE&
214. ^moOZ, Am¡f{Y Am{X Ûmam ‘w{Z¶m| H$m CnH$ma H$aZo H$s àoaUm
Zm_m{n `… ñ_a{V _mojnWñ` gmYmo-,
amew j`§ d«O{V VX²Xþ[aV§ g_ñV_²&
`mo ^º$-^ofO-_R>m{X-H¥$VmonH$ma…,
g§gma_wÎma{V gmo@Ì Zamo Z {MÌ_²&&16&&
Zm‘‘mÌ bo Omo ‘w{Zda H$m, Vmo jU ‘| ZeVo g~ nmn&
³¶m AmíM¶© {H$$^moOZm{X, XoH$a hmodo§ ^dgmJa nma&&
AW© • Omo _Zwî`, _mojmWr© gmYw H$m Zm__mÌ ^r ñ_aU H$aVm h¡, CgHo$ g_ñV
nmn, jU ^a _| ZîQ> hmo OmVo h¢; {H$ÝVw Omo ^moOZ, Am¡f{Y, _R> Am{X ~Zdm H$a, _w{Z`m|
H$m CnH$ma H$aVm h¡, dh g§gma go nma hmo OmVm h¡, Bg_| AmíM`© hr Š`m h¡? AWm©V² Eogo
CnH$mar H$m Vmo _moj hmoZm hr Mm{hE&
215. ‘w{Z¶m| Ho$ AmJ‘Z {~Zm J¥hñWm| Ho$ Ka d CZHo$ ‘Z H$s AgmaVm
qH$ Vo J¥hm: {H${_h Vo J¥{hUmo Zw `ofm§,
AÝV_©Zñgw _wZ`mo Z {h g§MapÝV&
gmjmXW ñ_¥{V-demƒaUmoXHo$Z,
{ZË`§ n{d{ÌVYamJ«{ea…àXoem…&&17&&
{OZHo$ MaUmoXH$ go hmo, {ZV J¥h Ed§ ‘ñVH$ nmdZ&
[Og ‘Z ‘| ‘w{Z-dmg Zht, dh Ka Ed§ lmdH$ {Zî’$b&&
AW© • {OZ _w{Z`m| Ho$ MaU-H$_b Ho$ Ob-ñne© go {OZ Kamo§ H$s ^y{_ n{dÌ hmo
OmVr h¡, {OZ J¥hñWm| Ho$ _ñVH$ ^r n{dÌ hmo OmVo h¢; CZ CÎm_ _w{Z`m| H$m {OZ Kam| _|
g§Mma Zht h¡ VWm {OZ J¥hñWm| Ho$ _Z Ho$ ^rVa ^r {OZ _w{Z`m| H$m àdoe Zht h¡, do Ka
d J¥hñW, XmoZm| hr {~Zm à`moOZ Ho$ h¢& Bg{bE J¥hñWm| H$mo CÎm_m{X nmÌm| H$mo Adí` XmZ
XoZm Mm{hE, {Oggo _w{Z`m| Ho$ AmJ_Z go CZHo$ Ka n{dÌ ~Zo aho§ VWm CZH$m J¥hñWnZm
^r H$m`©H$mar {JZm OmE&
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 131

216. nmÌXmZ Ho$ {~Zm gånXm {H$g H$m‘ H$s?


Xod: g qH$ ^d{V `Ì {dH$ma^mdmo,
Y_©: g qH$ Z H$éUm[“>fw `Ì _w»`m&
VpËH¨$ Vnmo JwéaWmpñV Z `Ì ~moY…,
gm qH$ {d^y{V[ah `Ì Z nmÌXmZ_²&&18&&
amJr H¡go Xod hmo gHo§?$X¶m Zht Vmo Y‘© H$hm±?&
AmË‘kmZ {~Z Vn-Jwé H¡$go? XmZ {~Zm d¡^d H$m ³¶m?&&
AW© • dh Xod H¡$gm? {OgHo$ ‘Z ‘| ñÌr Am{X H$mo XoI H$a, {dH$ma CËnÞ hmoVm
h¡, dh Y_© {H$g H$m_ H$m? {Og_| X`m _w»` Zht ‘mZr OmVr h¡& dh Vn VWm dh Jwé
{H$g H$m_ H$m? {Oggo AmË_m Am{X H$m kmZ Zht hmoVm VWm dh gånXm ^r {H$g H$m_ H$s?
{OgHo$ hmoZo na CÎm_ Am{X nmÌm| H$mo XmZ Z {X`m OmE&
217. XmZ-d«Vm{X Ho$ Ûmam CÎm‘moÎm‘ JwUm| H$s àm{á
qH$ Vo JwUm… {H${_h VËgwI_pñV bmoH$o ,
gm qH$ {d^y{VaW `m Z de§ à`m{V&
XmZ-d«Vm{X-O{ZVmo `{X _mZdñ`,
Y_m} OJËÌ`derH$aU¡H$_ÝÌ:&&19&&
XmZ Am¡a d«VOݶ Y‘© h¡, ‘ÝÌ {ÌOJ-de hmo¶ Ohm±&
CÎm‘ go CÎm‘ JwU gwI Eoíd¶© Am{X ³¶m Zht dhm±?&&
AW© • {Og _Zwî` Ho nmg VrZm| OJV² H$mo de H$aZo _| _ÝÌñdê$n VWm XmZ-
d«V Am{X go CËnÞ hþAm Y_© _m¡OyX h¡; Cg _Zwî` Ho$ nmg CÎm_moÎm_ JwU, CÎm_moÎm_ gwI
Am¡a CÎm_moÎm_ Eoíd`©, g~ AnZo Amn AmH$a der^yV hmo OmVo h¢& Bg{bE CÎm_moÎm_ JwU
Ho$ A{^bm{f`m| H$mo XmZ-d«V Am{X Adí` H$aZm Mm{hE&
218. amÁ¶bú‘r Ho$ ^moJ go XmZ XoZodmbm loð>
gËnmÌXmZ-O{ZVmoÞV-nwÊ`am{e:,
EH$Ì dm naOZo ZaZmWbú_r…&
AmÚmËnañVX{n XþJ©V Ed `ñ_mV²,
AmJm{_H$mb\$bXm{` Z Vñ` qH$[MV²&&20&&
132 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

H$moB© XmZ go nwʶ H$ao Aé, H$moB© H$ao d¡^d H$m ^moJ&
XmVm ’$b nmE ^{dî¶ ‘|, ^moJr H$mo ’$b Zht ‘ZmoJ&&
AW© • EH$ _Zwî` Vmo CÎm_ nmÌXmZ go n¡oXm hþE loîR> nwÊ` H$m g§M` H$aVm h¡ Am¡a
Xygam amÁ`-bú_r H$m AÀN>r Vah ^moJ H$aVm h¡, naÝVw CZ XmoZm| _| amÁ`-bú_r H$m
^moJ H$aZo dmbm Xÿgam nwéf hr X[aÐr h¡ Š`m|{H$ AmJm_r H$mb _| CgH$mo {H$gr àH$ma H$s
gån{Îm Am{X H$m \$b Zht {_b gH$Vm, {H$ÝVw nmÌXmZ H$aZo dmbo H$mo Vmo AmJm_r H$mb
_| CÎm_ gånXmê$nr \$bm| H$s àm{á hmoVr h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Iy~ XmZ XoH$a nwÊ`
H$m g§M` H$aZm Mm{hE&
219. YZ H$s XmZ XoZo ‘| hr gmW©H$Vm
XmZm` `ñ` Z YZ§ Z dnwd©«Vm`,
Z¡d§ lwV§ M na_moním_m` {ZË`_²&
VÁOÝ_ Ho$db_b§ _aUm` ^y[a-,
g§gmaXþ…I_¥{VOm{V{Z~ÝYZm`&&21&&
XmZ hoVw YZ, {da{V hoVw VZ, lwV Zqh Cne‘ hoVw Ohm±&
{d{dY ³boe H$mo ^moJ, ‘aU Ho$ {bE OÝ‘ h¡ hþAm dhm±&&
AW© • {Og _Zwî` H$m YZ, XmZ Ho$ {bE Zhr h¡; eara, d«V Ho$ {bE Zht h¡ Am¡a
emñÌ, CÎm_ empÝV H$mo àmá H$aZo Ho$ {bE Zht h¢ Cg _Zwî` H$m OÝ_, g§gma Ho$ OÝ_-
_aU Am{X AZoH$ Xþ…Im| H$mo ^moJZo Ho H$maU _aU Ho$ {bE hr h¡&
^mdmW© • YZ nmH$a CÎm_ nmÌ Am{X Ho$ {bE XmZ XoZm Mm{hE& CÎm_ ímara nmH$a
AÀN>r Vah d«V, Cndmg Am{X H$aZm Mm{hE VWm emñÌ H$m Aä`mg H$a H«$moYm{X H$fm`m|
H$m Cne_ H$aZm Mm{hE; {H$ÝVw Omo _Zwî` Eogm Zht H$aVm h¡, CgH$mo Ho$db ZmZm àH$ma
H$s ImoQ>r J{V`m| _o§ hr ^«_U H$aZm n‹S>Vm h¡ VWm OÝ_-_aU Am{X ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Im|
H$m ^moJ H$aZm n‹S> Vm h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Cº$ H$hr hþB© ar{V Ho$ AZwgma hr YZ Am{X
H$m Cn`moJ H$aZm Mm{hE&
220. XmZ Ho$ {~Zm g‘ñV {d^y{V, H$‘©~ÝY H$s H$maU>
àmáo Z¥OÝ_{Z Vn… na_ñVw OÝVmo…,
g§gma-gmJa-g_wÎmaU¡H$-goVw…&
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 133

_m ^y{Û^y{V[ah ~ÝYZ-hoVwaod,
Xodo Jwam¡ e{_{Z nyOZXmZhrZm&&22&&
Za-^d ‘| ^d-gmJa-nma, CVaZo H$mo Vn-goVw {‘bo&
~ÝY hoVw Aé nyOZ-XmZ-{dhrZ {d^y{V Z hmo ‘wPH$mo&&
AW© • AË`ÝV Xþb©^ Bg _Zwî` ^d Ho$ àmá hmoZo na _Zwî` H$mo g§gma-g_wÐ go
nma hmoZo Ho$ {bE nwb Ho$ g_mZ loîR> Vn H$m {_bZm loð> hr h¡; naÝVw Bg bmoH$ _| Ah©ÝV
Am¡a Jwé Ho$ nyOZ VWm XmZ Ho$ Cn`moJ _| Z AmZo dmbr Am¡a Ho$db H$_©~ÝY H$s hr H$maU
Eogr {d^y{V H$s H$moB© Amdí`H$Vm Zht h¡&
^mdmW© • {_br hþB© {d^y{V H$m Cn`moJ `{X Ah©ÝVXod Ho$ nyOZ _| VWm JwéAm| Ho$
XmZ _| hmodo Vmo dh {d^y{V, ~ÝY H$s H$maU Zhr§ H$hr OmVr; naÝVw ¶{X Xod Am¡a JwéAm|
Ho$ nyOZ Ed§ XmZ _| Cg {d^y{V H$m Cn`moJ Z hmodo Vmo dh Ho$db ~ÝY H$s hr H$maU hmoVr
h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo {d^y{V H$mo nmH$a CgH$m Cn`moJ Xod Am¡a JwéAm| H$s nyOZ Ed§
XmZ _| hr H$aZm Mm{hE, AÝ`Wm CgH$s Anojm CÎm_ Vn H$m {_bZm ^r H${R>Z h¡&
221. XmZ Ho$ {~Zm {d^y{V, XþJ©{V H$m H$maU
{^jm da§ n[aöVm@{IbnmnH$m[a-,
H$m`m©Zw~ÝY{dYwam{lV{MÎmd¥{Îm…&
gËnmÌXmZ-a{hVm {dVVmoJ-« Xþ…I-,
Xþbª¿`-XþJ©{VH$ar Z nwZ{d©^y{V…&&23&&
nmnOZH$ H$‘m] Ho$ Xþ:I go Xÿa aIo dh {^jm loð>&
nmÌ XmZ {~Z {d{dY Xþ:IX XþJ{© VXm¶H$ d¡^d Zht loð>&&
AW© • {Og {^jm Ho$ hmoZo na {MÎm H$s d¥{Îm, g_ñV àH$ma Ho$ nmn H$mo n¡Xm H$aZo
dmbo H$m`m] Ho$ gå~ÝY go Xþ…{IV Zht hmoVr (AWm©V² nmn Ho$ H$aZo dmbo H$m`m] H$s Amoa
Pm±H$Vr ^r Zht) • Eogr {^jm Vmo CÎm_ h¡, {H$ÝVw {dñVrU© ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Im| go nma
H$aZo ‘| Ag‘W©, XþJ©{V H$mo XoZo dmbr VWm CÎm_ Am{X nmÌm| Ho$ XmZ Ho$ Cn`moJ go a{hV
{d^y{V H$s H$moB© Amdí`H$Vm Zht h¡&
^mdmW© • `{X {_br hþB© {d^y{V H$m Cn`moJ, CÎm_m{X nmÌm| Ho$ XmZ Ho$ {bE hmodo Vmo
dh {d^y{V, XþJ©{V H$s XoZo dmbr Zht H$hr OmVr, {H$ÝVw CgHo$ {dnarV ¶{X CgH$m Cn`moJ
ImoQ>o H$m¶m] _| {H$`m OmE Vmo dh Adí` XþJ©{V H$s hr XoZo dmbr hmoVr h¡& gËnmÌXmZ a{hV
134 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

VWm XþJ©{V H$s XoZo dmbr Cg {d^y{V H$s Anojm {^jm hr CÎm_ h¡ Š`m|{H$ {^jm _| _Zwî`
H$mo {H$gr àH$ma H$m Amaå^ Am{X Zht H$aZm n‹S>Vm, Bg{bE {MÎm H$mo {H$gr àH$ma H$m
g§Šboe ^r Zht hmoVm&
222. XmZ Ho$ {~Zm J¥hñWml‘ Obm§Obr XoZo ¶mo½¶
nyOm Z MopÁOZnVo… nX-n§H$Oofw,
XmZ§ Z g§`VOZm` M ^pŠVnyd©_²&
Zmo Xr`Vo {H$_w VV… gXZpñWVm`m…,
erK«§ Obm§O{baJmYObo à{dí`&&24&&
Ohm± Zht {OZnyOm hmoVr, ^{º$^md go XmZ Zht&
Vmo Jhao Ob ‘| àdoe H$a, Cg Ka H$mo ³¶m| VO| Zht?&&
AW© • {Og J¥hñWml_ _| {OZoÝÐ ^JdmZ Ho$ MaU-H$_bm| H$s nyOm Zht hmoVr
VWm ^pŠV^md go g§`_rOZm| Ho$ {bE XmZ ^r Zht {X`m OmVm; CgHo$ {bE AmMm`©
H$hVo h¢ {H$ Cg J¥hñWml_ H$mo AË`ÝV Jhao Ob _| àdoe H$amHo$ Ob H$s A§O{b
XoZm Mm{hE&
^mdmW© • [~Zm XmZ-nyOZ Ho$ J¥hñWml_ {H$gr H$m_ H$m Zht, Bg{bE J¥hñWml_
_| ah H$a, ^ì¶ Ordm| H$mo XmZ Adí` XoZm Mm{hE&
223. Vn Ho$ A^md ‘| XmZ H$s gmW©H$Vm
H$m`ª Vn… na{_h ^«_Vm ^dmãYm¡,
_mZwî`OÝ_{Z [MamX{VXþ…IbãYo&
gånÚVo Z VXUwd«{VZm@{n ^mì`§,
Om`oV MoXhah… {H$b nmÌXmZ_²&&25&&
^d ‘| ^«‘Vo àmUr Xþb©^, ZaJ{V nmH$a Vn Ymao§&
H$a Z gH|$ Vn Vmo AUwd«V bo, loð> nmÌ H$mo XmZ H$a|&&
AW© • {MaH$mb go Bg g§gmaê$nr g_wÐ _| ^«_U H$aVo hþE n«m{U`m| H$mo H$îQ> go
Bg _Zwî` ^d H$s àm{á hþB© h¡& Bg{bE Bg _Zwî` OÝ_ _| Adí` Vn H$aZm Mm{hE& `{X
Vn Z hmo gHo$ Vmo AUwd«V hr YmaU H$aZm Mm{hE, {Oggo à{V{XZ {ZíM` go CÎm_ Am{X
nmÌm| H$mo XmZ {X`m OmE&
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 135

224. XmZmonXoe ‘| n{WH$ Ho$ nmWo¶ (ZmíVo) H$m CXmhaU


J«m_mÝVa§ d«O{V `… ñdJ¥hmX² J¥hrËdm,
nmWo¶_wÞVVa§ g gwIr _Zwî`…&
OÝ_mÝVa§ à{deVmo@ñ` VWm d«VoZ,
XmZoZ Mm@{O©Vew^§ gwIhoVwaoH$_²&&26&&
Ka go nmWo¶ ‘ZwO bo, Vmo J«m‘mÝVa gwI go Om¶o&
XmZ-d«Vm| go hþAm nwʶ Omo, OÝ‘mÝVa ‘| gwI Xodo&&
AW© • {Og àH$ma Omo _Zwî`, AnZo Ka go AÀN>r Vah nmWo` (ZmíVm Am{X) boH$a
Xÿgao Jm±d H$mo OmVm h¡ Vmo dh gwIr ahVm h¡; Cgr àH$ma Omo _Zwî`, nabmoH$ H$mo J_Z
H$aVm h¡ Vmo Cgo d«V VWm XmZ go n¡Xm {H$`m hþAm, EH$ nwÊ` hr gwI H$m H$maU hmoVm h¡&
Bg{bE Omo _Zwî`, nabmoH$ _| gwI Ho$ A{^bmfr h¢, CZH$mo d«Vm| H$mo YmaU H$a, Am¡a XmZ
XoH$a, Iy~ nwÊ` H$m g§M` H$aZm Mm{hE&
225. XmZ H$m g§H$ën ^r nwʶ H$m CËnmXH$>
`ËZ… H¥$Vmo@{n _XZmW©`emo{Z{_Îm§,
X¡dm{Xh d«O{V [Zî\$bVm§ H$Xm{MV²&
g§H$ën_mÌ_{n XmZ{dYm¡ Vw nwÊ`§,
Hw$`m©XgË`{n {h nmÌOZo à_moXmV²&&27&&
H$m‘-^moJ-YZ-¶e Ho CÚ‘, {Zî’$b hmo§ nmnmoX¶ go&
CÎm‘ nmÌ Z hmodo {’$a ^r, XmZ ^md go nwʶ ~±Yo&&
AW© • `Ú{n g§gma _| H$m_-^moJ Ho$ {bE, YZ Ho$ {bE AWdm `e Ho$ {bE {H$`m
hþAm à`ËZ ^r X¡d¶moJ go {H$gr g_` {Zî’$b hmo OmVm h¡, naÝVw CÎm_ Am{X nmÌm|§ Ho$ Zht
hmoZo na ^r "hf©nyd©H$ XmZ X|Jo' • Eogm XmZ H$m g§H$ën ^r nwÊ` H$m H$aZo dmbm hmoVm h¡&
Bg{bE Eogo CÎm_ XmZ H$m _Zwî`m| H$mo Adí` Ü`mZ aIZm Mm{hE&
226. ZdYm^{º$nyd©H$ AmhmaXmZ H$m H$maU>
gÙmJVo {H$b {dnjOZo@{n gÝV:,
Hw$d©pÝV _mZ_Vwb§ dMZmeZmÚ¡:&
136 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

`ÎmÌ Mmé-JwU-aËZ-{ZYmZ-^yVo,
nmÌo _wXm _h{V qH$ {H«$`Vo Z {eîQ>…¡ &&28&&
‘Ywa dMZ-^moOZ go g‚mZ, H$aVo AmJV A[a H$m ‘mZ&
³¶m| Z H$a| CÎm‘ JwUYmar, H$m h{f©V hmoH$a ~hþ‘mZ&&
AW© • d¡ar ^r `{X AnZo Ka AmE Vmo gÁOZ _Zwî`, _Ywa-_Ywa dMZm| VWm
^moOZ Am{X go CgH$m ~‹S>m ^mar gÝ_mZ H$aVo h¢& {\$a Omo CÎm_ gå`½Xe©Zm{X aËZÌ` Ho$
Ymar h¢ VWm nyÁ` h¢ • Eogo nmÌm| _| gÁOZ hf©ndy H© $ Š`m Zht H$a|J?o AWm©V² CZH$mo Adí`
hr ZdYm ^pŠV go Amhma X|Jo&
227. XmZ Ho$ {~Zm g‘ñV {d^y{V H$‘©~ÝY H$m H$maU>
gyZmo_¥©Voa{n {XZ§ Z gVñVWm ñ`mX²,
~mYmH$a§ ~V `Wm _w{ZXmZeyÝ`_²&
Xþdm©aXþï>{d{YZm Z H¥$Vo øH$m`},
nw§gm H¥$Vo Vw _ZwVo _{V_mZ{Zï>_²&&29&&
nwÌ-‘aU go ^r Xþ:I Á¶mXm, Xþ:I hmoVm ‘w{ZXmZ {~Zm&
nmnmoX¶ H$m H$m¶© A{Zï> Z, h¡ A{Zï> {ZOH¥$V XþîH$m¶©&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ gÁOZ nwéf H$mo nwÌ Ho$ _aZo H$m {XZ ^r CVZm Xþ…I
XoZo dmbm Zht hmoVm, {OVZm {H$ _w{Z¶m| H$mo XmZa{hV {XZ, Xþ…I XoZo dmbm hmoVm h¡ Š`m|{H$
{dÛmZ² nwéf, XþX£d go {H$E hþE ~wao H$m`© H$mo CVZm A{ZîQ> Zht _mZVo, {OVZm AnZo Ûmam
{H$E hþE ~wao H$m`m] H$mo A{ZîQ> _mZVo h¡&§ Bg{bE {dÛmZm| H$mo AnZo Ûmam H$aZo `mo½` XmZê$nr
H$m`© Adí` H$aZm Mm{hE&
228. nmÌXmZ Ho$ à^md go hr Y‘©H$m¶m] H$s gmW©H$Vm
`o Y_©H$maUg_wëb{gVm {dH$ënm:,
Ë`mJoZ Vo YZ`wVñ` ^dpÝV gË`m…&
ñn¥îQ>m… eem§>H${H$aU¡a_¥V§ jaÝV:,
MÝÐmonbm… {H$b b^ÝV Bh à{VîR>m_²&&30&&
MÝÐ-{H$aU-ñne© {~Zm Zqh, MÝÐH$mÝV go Zra Pao&
Y‘© H$m¶© Ho$ H$moB© CÚ‘, XmZ {~Zm Zqh ’$b XoVo&&
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 137

AW© • {Og àH$ma {H$gr _H$mZ _| MÝÐH$mÝV _{U bJr hþB© h¡, bo{H$Z O~ VH$
CgHo$ gmW MÝÐ_m H$s {H$aUm| H$m ñne© Zht hmoVm, V~ VH$ CZgo nmZr Zhr§ Pa gH$Vm;
Bg{bE Cg g‘¶ CZH$s H$moB© n«{VîR>m Zhr§ H$aVm, {H$ÝVw {Og g_` MÝÐ_m Ho$ ñn{e©V
hmoZo go CZgo nmZr {ZH$bVm h¡, Cg g_` CZH$s ~‹S>r ^mar à{Vð>m hmoVr h¡& Cgr àH$ma
YZr nwéf Ho$ {MÎm _o§ Omo {OZ-_pÝXa ~ZdmZm, VrW©-`mÌm H$aZm Am{X Y_© Ho$ H$maU CËnÞ
hmoVo h¢, do {~Zm nmÌ-XmZ Ho gË`^yV Zht g_Po OmVo, {H$ÝVw nmÌ-XmZ go hr do gË` g_Po
OmVo h¢& Bg{bE J¥hpñW`m| H$mo nmÌXmZ Adí` H$aZm Mm{hE Š`m|{H$ `h g~ _| _w»` h¡&
229. YZ hmoVo hþE ^r XmZ XoZo ‘| Ambñ¶ H$aZo dmbm ‘m¶mMmar
_ÝXm`Vo ` Bh XmZ{dYm¡ YZo@{n,
gË`mË_Zmo dX{V Ym{_©H$Vm#m `ÎmV²&
_m`m ö{X ñ\w$a{V gm _ZwOñ` Vñ`,
`m Om`Vo V{S>X_wÌ gwImMbofw&&31&&
YZ h¡ na Omo XmZ Z XoVm, AnZo H$mo Y‘u ‘mZo&
CgHo$ Ca ‘| ‘m¶m CN>bo, gd© gwIm| H$m Zme H$ao&&
AW© • Omo _Zwî`, YZ Ho$ hmoVo hþE ^r XmZ XoZo _| Ambñ` H$aVm h¡ VWm AnZo H$mo
Y_m©Ë_m H$hVm h¡, dh _Zwî` _m`mMmar h¡ AWm©V² Cg _Zwî` Ho$ öX` _| H$nQ> ^am hþAm
h¡& CgH$m dh H$nQ>, Xÿgao ^d _| CgHo$ g_ñV gwIm| H$m Zme H$aZo dmbm h¡, nabmoH$ _|
CgHo$ gwIê$nr nd©Vm| Ho$ {dZme Ho$ {bE {~Obr H$m H$m_ H$aVm h¡&
^mdmW© • Omo _Zwî`, Y_m©Ë_mnZo Ho$ H$maU XmZ Am{X Zht XoVo h¢ VWm AnZo H$mo
_m`mMmar go Y_m©Ë_m H$hVo h¢, CZ _Zwî`m| H$mo {V`ªM J{V _| OmZm n‹S> Vm h¡; dhm± na CZH$mo
ZmZm àH$ma Ho$ ^yI-ß`mg gå~ÝYr Xþ…I ^moJZo n‹S>Vo h¢& Bg{bE _Zwî` H$mo H$Xm{n
_m`mMmar Zht H$aZr Mm{hE&
230. AnZo YZ Ho$ AZwgma XmZ XoZo H$m CnXoe
J«mgñVXY©_{n Xo`_Wm@Y©_od,
Vñ`m{n gÝVV_Uwd«{VZm `W{Õ©&
BÀN>mZwê$n{_h H$ñ` H$XmÌ bmoH$o ,
Ðì`§ ^{dî`{V gXþÎm_XmZhoVw…&&32&&
138 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

EH$ J«mg ¶m AmYm ¶m, Mm¡WmB© Xod| AUwd«Vr&


CÎm‘ XmZ hoVw BÀN>m-AZwgma {‘bm YZ {H$go H$^r?&&
AW© • lmdH$ H$mo AnZo YZ Ho$ AZwgma EH$ J«mg AWdm AmYm J«mg AWdm Mm¡WmB©
J«mg Adí` hr XmZ XoZm Mm{hE Š`m|{H$ Bg g§gma _| CÎm_ nmÌXmZ H$m H$maU BÀN>mZwgma
Ðì` H$~ Am¡a {H$gHo$ hmoJm?
^mdmW© • g§gma _| BÀN>mZwgma Ðì` {H$gr H$mo Zht {_b gH$Vm Š`m|{H$ eVm{Yn{V
• hOman{V hmoZm MmhVm h¡& hOman{V • bjm{Yn{V, bjm{Yn{V • H$amoS‹ >n{V hmoZm MmhVm
h¡, BË`m{X ar{V go BÀN>m H$s H$ht ^r g_m{á Zht hmoVr& Bg{bE Eogm Zht g_PZm Mm{hE
{H$ _¢ hOman{V hmoD±$Jm, V^r XmZ Xÿ±Jm AWdm _¢ bIn{V hmoD±$Jm, V^r XmZ Xÿ±Jm; ~pëH$
{OVZm YZ nmg _| hmodo, Cgr Ho$ AZwgma J«mg-Xmo-J«mg XmZ Adí` XoZm Mm{hE&
231. CÎm‘ nmÌXmZ Ho$ à{V {‘϶mÑ{ï> newAm| H$s àr{V ^r ’$bXm¶r
{_Ï`mÑemo@{n é{Maod _wZrÝÐXmZo,
XÚmV² nemoa[n {h OÝ_ gw^moJ^y_m¡&
H$ënm{”nm XX{V `Ì gXopßgVm{Z,
gdm©{U VÌ {dXYm{V Z qH$ gwÑîQ>o…&&33&&
nmÌXmZ-é{M go AkmZr, new ^r ^moJ^y{‘ OmE&
Vmo gmjmV² XmZ Xo kmZr, H$hmo H$m¡Z gwI Zqh nmE?&&
AW© • _w{Z Am{X CÎm_ nmÌXmZ _| {_Ï`mÑpîQ> new Ho$ Ûmam H$s hþB© Ho$db é{M
(àr{V/AZw_moXZm) hr O~ CZH$mo CÎm_ ^moJ^y{_ Am{X Ho gwIm| H$mo XoZo dmbr hmoVr h¡, V~
gmjmV² XmZ H$mo XoZo dmbo gå`½Ñ{ï>> H$mo Vmo dh XmZ Š`m-Š`m Bï> VWm CÎm_ MrOm| H$mo Zht
XoJm? AWm©V² Adí` ñdJ©-_moj Am{X Ho$ gwI H$mo XoJm&
^mdmW© • XmZ Ho$ à^md go Eogr H$moB© dñVw Zht, Omo {_b Z gHo$ Š`m|{H$ g~go
Xþb©^ _moj H$s ^r àm{á O~ XmZ go hmo OmVr h¡, V~ Bggo ^r Xþ:gmÜ` Š`m dñVw ahr?
Bg{bE Eogo Bï> nXmWm] H$mo XoZo dmbm XmZ, ^ì` Ordm| H$mo eŠË`Zwgma Adí` H$aZm Mm{hE&
232. Ðì¶mZwgma XmZ Zht XoZo ‘| ‘yI© nwéf H$m CXmhaU
XmZm` `ñ` Z g‘wËghVo _Zrfm,
VÚmo½`gån{X J¥hm{^_wIo M nmÌo&
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 139

n«m᧠IZmd{n _hm¿`©Va§ {dhm`,


aËZ§ H$amo{V {d_{VñVb^y{_^oX_²&&34&&
‘w{Z Amdo§ Ka Vmo ^r {OgH$mo, XmZ hoVw CËgmh Zht&
‘hmaVZ H$mo N>mo‹S> ì¶W©, dh ImoX ahm nmVmb ‘hr&&
AW© • `mo½` gånXm Ho$ hmoZo na ^r VWm _w{Z Ho$ Ka AmZo na ^r, {Og _Zwî` H$s
~w{Õ, XmZ XoZo _| CËgm{hV Zht hmoVr AWm©V² Omo XmZ XoZm Zht MmhVm; dh _yI© nwéf, Im{Z
_| {_bo hþE A_yë` aËZ H$mo N>mo‹S> H$a, ì`W© nmVmb H$s ^y{_ H$mo ImoXVm h¡&
^mdmW© • H$moB© _Zwî`, aËZ Ho$ {bE O_rZ ImoXo VWm dhm± ghO {‘bZodmbo aËZm|
H$mo N>mS‹o > H$a, `{X dh Am¡a ^r Jhar O_rZ ImoXVm OmE Vmo {Og àH$ma CgH$m ZrMo O_rZ
ImoXZm ì`W© OmVm h¡& Cgr àH$ma Omo _Zwî`, `mo½` gånXm H$mo nmH$a XmZ Zht XoVm, Cgo
{_br hþB© gånXm {H$gr H$m_ H$s Zht& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo AnZo nmg CnbãY
Ðì`mZwgma XmZ XoZo _| H$Xm{n à_mX Zht H$aZm Mm{hE&
233. XmZa{hV ‘Zwî¶Ëd, Qy>Q>r-’y$Q>r Zmd Ho$ g‘mZ
ZîQ>m _Ur[ad {MamÁObYm¡ ^do@pñ_Z²,
AmgmÚ MméZaVmW©{OZoídamkm…&
XmZ§ Z `ñ` g OS>… à{deoV² g_wЧ,
gpÀN>ÐZmd_{Yéø J¥hrVaËZ…&&35&&
CÎm‘ Za^d YZ {OZ-Amkm, {‘br CX{Y ‘| ‘Ur g‘mZ&
XmZ Z Xo, dh Vao H¡$go, M‹T> g{N>Ð Zm¡H$m-g‘ OmZ&&
AW© • Omo _Zwî`, {MaH$mb go g_wÐ _| n‹S>r hþB© _{U Ho g_mZ Bg g§gma _| CÎm_
_Zwî`Ëd, YZ Am¡a {OZoÝÐ ^JdmZ H$s Amkm H$mo àmá H$a ^r, CÎm_ Am{X nmÌm| H$mo XmZ
Zht XoVm; dh _yI© _Zwî`, Qy>Q>r-\y$Q>r Zmd na M‹T> H$a, ~hþV-go aËZm| H$mo gmW _o| boH$a,
Xÿgao Ûrn _| OmZo Ho$ {bE g_wÐ _| n«doe H$aVm h¡ • Eogm g_PZm Mm{hE&
^mdmW© • Omo _Zwî`, Qy>Q>r-’y$Q>r Zmd na M‹T> H$a, aËZm| H$mo gmW boH$a g_wÐ H$s
`mÌm H$aoJm, dh Adí` hr aËZm| Ho$ gmW g_wÐ _| Sy> ~oJm; Cgr àH$ma Omo _Zwî` CÎm_
_Zwî`Ëd, YZ Am¡a {OZoÝÐ H$s Amkm H$mo nmH$a ^r XmZ Zht H$aoJm, dh Adí` g§gma _|
MŠH$a ImEJm VWm CgH$m dh _Zwî`Ëd, YZ Am¡a {OZoÝÐ H$s Amkm Am{X g_ñV ~mVo§
ì`W© Mbr OmE±Jr& Bg{bE {Og àH$ma g_wÐ _| {Jar hþB© _{U H$s àm{á hmoZm Xþb^ © h¡, Cgr
140 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

àH$ma `h _Zwî`Ëd Am{X ^r Xþb©^ h¢ • Eogm OmZ H$a, Iy~ AÀN>r Vah XmZ XoZm Mm{hE,
{Oggo _Zwî`Ëd Am{X ì`W© Z OmE± VWm g§gma _| A{YH$ Z Ky_Zm n‹S>o&
234. YZr hmoH$a ^r XmZ Zht XoZodmbm Xmg h¡, ‘m{bH$ Zht
`ñ`mpñV Zmo YZdV… {H$b nmÌXmZ§-
Apñ_ÝnaÌ M ^do `ego gwIm`&
AÝ`oZ Ho$Z{MXZyZ-gwnwÊ`-^mOm,
{já… g godH$Zamo YZajUm`&&36&&
H$s{V© Am¡a na^d-gwIXm¶H$,$YZr! ¶{X Zht Xodo XmZ&
dh ‘m{bH$ Zqh Cgo {H$gr Zo, ajm hoVw aIm h¡ Xmg&&
AW© • Omo YZr _Zwî`, Bg ^d _| H$s{V© Ho$ {bE VWm na^d _| gwI Ho {bE CÎm_m{X
nmÌm| _| XmZ Zht XoVm Vmo g_PZm Mm{hE {H$ dh Cg YZ H$m _m{bH$ Zht h¡, ~pëH$ {H$gr
Aݶ A{V nwÊ`dmZ² nwéf Zo Cg _Zwî` H$mo Cg YZ H$s ajm Ho$ {bE {Z`wŠV {H$`m h¡&
^mdmW© • Omo YZ H$m A{YH$mar hmoVm h¡, dh {Z^©` ar{V go CÎm_ Am{X nmÌm| _|
YZ H$m ì`` H$aVm h¡, {H$ÝVw Omo _m{bH$ Z hmoH$a ajH$$ hmoVm h¡, dh {H$gr ar{V go YZ
H$m ì`` Zht H$a gH$Vm& Bg{bE AmMm`© H$hVo h¢ {H$ Omo YZr hmoH$a XmZ Z Xodo Vmo Cgo
_m{bH$ Zht g_PZm Mm{hE, {H$ÝVw Omo CgH$s _¥Ë`w Ho$ ~mX Cg YZ H$m _m{bH$ hmoJm, Cg
nwÊ`dmZ² H$m, Cg ajH$ H$mo YZ H$s ajm H$aZo dmbm Xmg g_PZm Mm{hE& Bg{bE {dÛmZmo§
H$mo YZ Ho$ {_bZo na Cg YZ Ho$ AZwgma Adí` hr XmZ XoZm Mm{hE&
235. gËH$m¶m] ‘| bJm¶m YZ hr AnZm
M¡Ë`mb`o M {OZgy[a~wYmM©Zo M,
XmZo M g§`VOZñ` gwX…þ {IVo M&
`ƒmË_{Z ñd_wn`mo{J VXod ZyZ§,
AmË_r`_Ý`{Xh H$ñ`{MXÝ`nwg
§ …&&37&&
M¡Ë¶mb¶-~wY-gy[a-AM©Zm, Aé g§¶V-Xþ{I¶m| H$mo XmZ&
{X¶m dhr YZ AnZm h¡, AݶWm Cgo na H$m hr ‘mZ&&
AW© • Omo YZ, {OZ-_pÝXa Ho H$m_ _| bJm`m OmVm h¡; {OgH$m Cn`moJ, {OZoÝÐ
^JdmZ H$s nyOm _|, AmMm`m] H$s nyOm _|, AÝ` {dÛmZm| H$s nyOm _| hmoVm h¡; Omo g§`_rOZm|
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 141

Ho$ XmZ _| IM© {H$`m OmVm h¡; Omo YZ, Xþ…{IVm| H$mo {X`m OmVm h¡ Am¡a Omo YZ, AnZo
Cn`moJ _| AmVm h¡; Cg YZ H$mo Vmo AnZm g_PZm Mm{hE, {H$ÝVw {Og YZ H$m Cº$ H$m_m|
_| Cn`moJ Z hmodo Vmo Cg YZ H$mo {H$gr Am¡a _Zwî` H$m YZ g_PZm Mm{hE&
^mdmW© • Omo YZ, XmZ Am{X H$m`m] ‘| VWm AnZo H$m_ _| ì`` hmoZo Ho$ H$maU, Bg
^d VWm na^d _| H$s{V© d gwI H$m XoZo dmbm hmo, dh YZ Vmo AnZm g_PZm Mm{hE; {H$ÝVw
Omo Bggo {^Þ hmodo, CgH$mo Xÿgao H$m hr g_PZm Mm{hE&
236. g§¶‘r nmÌm| Ho$ XmZ go bú‘r ~‹T>Vr h¡, KQ>Vr Zht
nwÊ`j`mËj`_wn¡{V Z Xr`_mZm,
bú_raV… Hw$éV gÝVVnmÌXmZ_²&
Hy$no Z ní`V Ob§ J¥{hU… g_ÝVmV²-
AmH¥$î`_mU_{n dY©V Ed {ZË`_²&&38&&
¶Wm Hy$n go Ob {ZH$bo, na dh Vmo ~‹T>Vm OmVm h¡&
nwʶ-jrU hmo Vmo YZ KQ>Vm, XoZo go Z{h§ KQ>Vm h¡&&
AW© • ho J¥hñWm|! Hw$E± ‘| gXm Mmam| Va\$ go Ob {ZH$bVm ahVm h¡, {’$a ^r dh
{ZaÝVa ~T>Vm hr ahVm h¡, KQ>Vm Zht h¡; Cgr àH$ma g§`_r nmÌm| Ho$ XmZ _| ì`` H$s hþB©
bú_r, gXm ~‹T>Vr hr OmVr h¡, KQ>Vr Zht, A{nVw nwÊ` Ho$ j` hmoZo na hr KQ>Vr h¡&
Bg{bE _Zwî` H$mo gXm g§`_r nmÌm| H$mo XmZ Adí¶ XoZm Mm{hE&
237. XmZ-nyOZ Am{X H$m¶m] ‘| bmo^ H$aZm C{MV Zht
gdm©Z² JwUm{Zh naÌ M h{ÝV bmo^…,
gd©ñ` nyÁ`OZ-nyOZ-hm{ZhoVw…&
AÝ`Ì VÌ {d{hVo@{n {h Xmof_mÌ-
_oH$Ì OÝ_{Z na§ àW`{ÝV bmoH$m…&&39&&
nyÁ¶OZm| H$s nyOm ‘|, ¶h bmo^ gd© JwU KmV H$ao&
bm¡{H$H$ H$m¶m] ‘| bmbM Vmo, Bgr OÝ‘ H$m Xmof H$h|&&
AW© • Omo bmo^, Ah©ÝV Am{X nyÁ`OZm| H$s nyOm _| hm{Z nhw±MmZo dmbm h¡; dh
bmo^, Bg ^d VWm na^d _| g_ñV _Zwî`m| Ho$ gå`½Xe©Zm{X JwUm| H$mo KmVVm h¡& bo{H$Z
Omo bmo^, bm¡{H$H$ {ddmh Am{X H$m`m] _| {H$`m OmVm h¡, Cg bmo^ H$mo Vmo Bg OÝ_ _| _Zwî`
142 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

Ho$db Xmof hr H$hVo h¢& AV: _Zwî` H$mo XmZ-nyOZm{X H$m¶m] _o§ bmo^ Zht H$aZm Mm{hE&
238. nmÌXmZ go CËnÞ ¶e Ho$ Ûmam A‘aËd H$s àm{á
OmVmo@ß`OmV Bd g {l`_m{lVmo@{n,
a§H$: H$b§H$a{hVmo@ß`J¥hrVZm_m&
H$å~mo[adm@@{lV-‘¥Vao {n `ñ` nwg
§ …,
eãX… g_wƒb{V Zmo OJ{V àH$m__²&&40&&
‘¥Ë¶w ~mX ¶{X XmZOݶ ¶e, e§IZmX ~Z Z{h§ ’¡$bo&
ì¶W© OÝ‘ dh YZr a§H$ h¡, {ZîH$b§H$ na Zm‘ Z hmo&&
AW© • {Og _Zwî` H$m XmZ go CËnÞ hþE `e H$m eãX, e§I H$s Vah _¥Ë`w Ho$
~mX ^br^m±{V g§gma _| Zht ’¡$bVm; dh _Zwî`, n¡Xm hþAm ^r Zht n¡Xm hþAm-gm h¡,
bú_rdmZ² hmoH$a ^r X[aÐr hr h¡ VWm H$b§H$a{hV h¡ Vmo ^r H$moB© CgH$m Zm_ Zht boVm&
Bg{bE _Zwî` H$mo Adí` XmZ XoZm Mm{hE&
239. nmÌXmZ Ho$ Ûmam hr ‘Zwî¶-{V¶ªM H$m ^oX gå^d
ídm{n {jVoa{n {d^wO©R>a§ ñdH$s`§,
H$_m}nZrV{d{YZm {dXYm{V nyU©_²&
{H$ÝVw àeñ`-Z¥-^dmW©-{ddo{H$VmZm§,
EVË\$b§ `{Xh gÝVVnmÌXmZ_²&&41&&
H$‘m}X¶ AZwgma ídmZ Aé, ^yn ñd¶§ H$m noQ> ^a|&
nmÌXmZ hr Za^d bú‘r, kmZr hmoZo H$m ’$b h¡&&
AW© • g§gma _| H$_m©Zwgma Hw$Îmm ^r AnZo noQ> H$mo ^aVm h¡ VWm AnZo H$_m©ZwHy$b
amOm ^r AnZo noQ> H$mo ^aVo h¡§, Bg{bE noQ> ^aZo _| Vmo Hw$Îmm VWm amOm g_mZ hr h¡§, naÝVw
CÎm_ Za^d nmZo H$m, lr_mZ² hmoZo H$m VWm CÎm_ {ddoH$s hmoZo H$m Ho$db EH$ hr \$b h¡ {H$
{ZaÝVa CÎm_m{X nmÌm| H$mo XmZ XoZm; Bg{bE Omo _Zwî`, CÎm_ _Zwî`nZo H$m, lr_mZ² hmoZo
H$m Am¡a {ddoH$s hmoZo H$m A{^_mZ aIVm h¡, CgH$mo nmÌXmZ Adí` XoZm Mm{hE&
240. XmZ hr YZ H$s g’$bVm H$s EH$‘mÌ J{V
Am`mgH$mo{Q>{^énm{O©V_“Ooä`mo,
`ÁOr{dVmX{n {ZOmÔ{`V§ OZmZm_²&
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 143

{dÎmñ` Vñ` {Z`V§ à{dhm` XmZ§,


AÝ`m {dnÎm` B{V àdXpÝV gÝV:&&42&&
{H$¶m Cnm{O©V {d{dY Xþ:Im| go, A{YH$ Bï> gwV àmUm| go&
XmZ ‘mÌ go g’$b H$h| YZ, Aݶ {dn{Îm gÝV H$h|&&
AW© • Omo YZ, naXoe OmH$a, godm H$aHo$ BË`m{X ZmZm àH$ma go n¡Xm {H$`m J`m
h¡, Omo _Zwî`m| H$mo AnZo nwÌm| VWm OrdZ go ^r A{YH$ ß`mam h¡; Cg YZ H$s g\$bVm H$s
EH$_mÌ J{V XmZ hr h¡, CgH$s XmZ H$mo N>mo‹S> H$a Am¡a Xÿgar H$moB© J{V Zht h¡, Aݶ Vmo
g~ {dn{Îm hr {dn{Îm h¡ • Eogm gÁOZ nwéf H$hVo h¡¡§; Bg{bE g_ñV àH$ma Ho$ gwI H$mo
XoZo dmbm XmZ, _Zwî` H$mo Adí` H$aZm Mm{hE&
241. YZmonmO©Z H$s Anojm nwʶmonmO©Z H$r loîR>Vm
ZmW©… nXmËnX_{n d«O{V ËdXr`mo,
ì`mdV©Vo {nV¥dZmÞZw ~ÝYwdJ©…&
XrK} n{W àdgVmo ^dV… gI¡H§$,
nwÊ`§ ^{dî`{V VV… {H«$`Vm§ VXod&&43&&
EH$ H$X‘ ^r gmW Z Xo YZ, ~ÝYw ‘mÌ OmVo í‘emZ&
^d-dZ ‘| h¡ {‘Ì nwʶ hr, AV: H$‘mAmo H$aHo$ XmZ&&
AW© • _aVo g_` `h Voam YZ, EH$ H$X_ go Xÿgao H$X_ VH$ ^r Zht OmVm h¡
VWm ~ÝYwAm| H$m g_yh, í_emZ ^y{_ go hr bm¡Q> AmVm h¡; naÝVw Bg XrK© g§gma _| ^«_U
H$aVo hþE VwPH$mo Voam nwÊ` hr EH$‘mÌ {_Ì hmoJm AWm©V² dhr Voao gmW OmEJm& Bg{bE VwPo
nwÊ` H$m hr CnmO©Z H$aZm Mm{hE&
242. nmÌXmZ Ho$ à^md go gd© AZwHy$bVmAm| H$s àm{á
gm¡^m½`em¡`©gwIê$n-{ddo{H$VmÚm,
{dÚmdnwY©ZJ¥hm{U Hw$bo M OÝ_&
gånÚVo@{Ib{_X§ {H$b nmÌXmZmV²;
Vñ_mpËH$_ÌgVV§{H«$`VoZ`ËZ…&&44&&
^m½¶-em¡¶© gwI-ê$n-kmZ-VZ-{dÚm-YZ-Hw$b hmo CÎm‘&
nmÌ-XmZ go hr {‘bVo h¢, AV: XmZ H$m H$amo à¶ËZ&&
144 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

AW© • gm¡^m½`, eyaVm, gwI, {ddoH$ Am{X VWm {dÚm, ímara, YZ, Ka Am¡a CÎm_
Hw$b _| OÝ_ • `o g~ ~mV| CÎm_m{X nmÌXmZ go hr hmoVro h¢; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo gXm
nmÌXmZ _| hr à`ËZ H$aZm Mm{hE&
243. ~mX ‘| XmZ H$ê±$Jm • Eogo {dMma dmbm| H$s ‘yI©Vm
Ý`mgíM gÙ M H$aJ«hU#m gyZmo:,
AW}Z Vmd{Xh H$ma{`Vì`_mñVo&
Y_m©` XmZ_{YH$mJ«V`m H$[aî`o,
g{#mÝV`Þ{n J¥hr _¥{V_o{V _yT>…&&45&&
^dZ ~ZmZm, gwV-{ddmh Aé, Hw$N> YZ H$aZm h¡ {d{Z¶moJ&
{’$a ‘¢ XmZ H$ê±$Jm - Eogm, gmoM AMmZH$ ‘¥Ë¶w hmo&&
AW© • _wPo O_rZ _| YZ Jm‹S>Zm h¡, YZ go _wPo _H$mZ ~ZdmZm h¡ Am¡a nwÌ H$m
{ddmh H$aZm h¡, BVZo H$m_ H$aZo na `{X A{YH$ YZ hmoJm Vmo Y_© Ho$ {bE XmZ H$ê±$Jm •
Eogo {dMma H$aVo-H$aVo _yI© àmUr, AMmZH$ _a OmVm h¡ Am¡a dh Hw$N> ^r Zht H$a nmVm;
Bg{bE _Zwî` H$mo YZ {_bZo na g~go nhbo XmZ H$aZm Mm{hE, XmZ Ho$ A{V[aŠV {dMma
H$Xm{n Zht H$aZm Mm{hE&
244. XmZ a{hV ‘Zwî¶ go loð> H$m¡Am
qH$ Or{dVoZ§ H¥$nUñ` Zañ` bmoH$o ,
{Z^m}J-XmZ-YZ-~ÝYZ-~Õ-_yV…} &
Vñ_mÛa§ ~{b^wJwÞV^y[adm{½^:,
ì`mhÿVH$mH$Hw$b Ed ~qb g ^wº
§ $o &&46&&
XmZ-^moJ {~Z YZ go ~±Y,o H¥$nU Ho$ OrZo go ³¶m bm^?&
D±$Mo ñda ‘| ~wbm Aݶ H$mo, {’$a Im¶o dh H$mJ ^bm&&
AW© • {Og bmo^r nwéf H$m eara, ^moJ VWm XmZ a{hV YZê$nr ~ÝYZ go ~±Ym
hþAm h¡, Cg H¥$nU nwéf H$m Bg bmoH$ _o§ OrZm gd©Wm ì`W© h¡ Š`m|{H$ Cg nwéf H$s Anojm
dh H$mH$ hr AÀN>m h¡, Omo {H$ D$±Mo eãX ~mob H$a Am¡a ~hwV-go H$mH$m| H$mo ~wbm H$a, CZHo$
gmW {_b H$a ^moOZ H$aVm h¡&
^mdmW© • `{X H$ht na H$moB© H$m¡Am, Wmo‹S>m-gm ^r ^moOZ {H$gr nwéf Ûmam S>mbm
hþAm XoI bodo Vmo dh D±$Mo eãX H$aHo$, Aݶ Xÿgao ~hþV-go H$m¡Am| H$mo ~wbm H$a ^moOZ
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 145

H$aVm h¡; {H$ÝVw bmo^r ‘Zwî¶, `mo½` YZ nmH$a ^r Z Vmo ñd`§ ImVm h¡, Z Xÿgam| H$mo
{IbmVm h¡ Am¡a Z Cg YZ H$mo XmZ _| hr ì`` H$aVm h¡& Bg{bE bmo^r _Zwî` H$s Anojm
H$m¡Am hr CÎm_ h¡& Cg bmo^r nwéf H$m hmoZm `m Z hmoZm Vmo g§gma _| g_mZ h¡& Bg{bE
Omo _Zwî`, AnZo OrdZ H$mo gmW©H$ ~ZmZm MmhVm h¡, dh Adí` CÎm_ nmÌm| H$mo XmZ Xod|&
245. CXma ‘Zwî¶ H$r {ZÝXm Ho$ ~hmZo àe§gm
Am¡Xm`©`wŠV-OZ-hñV-naånamá-,
ì`mdV©Zàg¥VIoX^am{V{IÞm…&
AWm© JVm… H¥$nUJoh_ZÝVgm¡»`-,
nyUm© Bdm{Ze_~mY_{VñdnpÝV&&47&&
XmZr Ho$ Ka ahZo dmbm; {dÎm, XmZ go Xþ:Ir hþAm&
AV: H¥$nU Ho$ Ka OmH$a dh, {Z~m©{YV gwI go gmoVm&&
AW© • AmMm`© CËàojm H$aVo h¢ {H$ CXmaVm g{hV _Zwî` Ho$ hmWm| go n¡Xm hþE l‘
go AË`ÝV IoX CËnÞ hmoVm h¡; Cggo {IÞ hmoH$a, g_ñV YZ, H¥$nU Ho$ Ka Mbm J`m
h¡ VWm dht na dh ~mYm a{hV AmZÝX Ho$ gmW gmoVm h¡ • Eogm _mby_ hmoVm h¡&
^mdmW© • `hm± na CËno«jmb§H$ma h¡, Bg{bE J«ÝWH$ma H$hVo h¢ {H$ `h ñdm^m{dH$
~mV h¡ {H$ {OgH$mo Ohm± na Xþ…I hmoVm h¡, dh Cg ñWmZ H$mo N>mS‹o > H$a, Xÿgao ñWmZ _| Mbm
OmVm h¡& Cgr àH$ma YZ Zo ^r `h gmoMm {H$ CXma _Zwî` Ho$ Ka _| ahZo go h_H$mo XmZ
Am{X H$m`m] _| Ohm±-Vhm± Ky_Zm n‹S>Vm h¡ VWm ì`W© Ho$ Ky_Zo go h‘H$mo nr‹S>m ^moJZr n‹S>Vr
h¡; Bg{bE dh YZ, H¥$nU Ho$ Ka _| Mbm J`m VWm dhm± na Z Ky_Zo Ho$ H$maU dh AmZÝX
go EH$ OJh na hr ahZo bJm&
gmamW© • CXma H$m YZ Vmo XmZ Am{X H$m`m] _| IM© hmoVm h¡ Am¡a H¥$nU H$m EH$
OJh na hr aIm ahVm h¡&
246. CÎm‘-‘ܶ‘-OKݶ Am{X nmÌ-Hw$nmÌ-AnmÌ Ho$ ^oX
CËH¥$îQ>-nmÌ_ZJma_Uwd«Vm@T>ç§,
_Ü`§ d«VoZ a{hV§ gwÑe§ OKÝ`_²&
{ZX©e©Z§ d«V-{ZH$m`-`wV§ Hw$nm̧,
`w½_mopÁPV§ Za_nmÌ{_X#m {d{Õ&&48&&
CÎm‘ nmÌ ‘hm‘w{Z, ‘ܶ‘ AUwd«Vr, Ad«Vr OKZ&
d«Vr Hw$Ñ{ï h¡ Hw$nmÌ, Ad«Vr ‘y‹T>OZ nmÌ Zht&&
146 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

AW© • CÎm_ nmÌ Vmo _hmd«Vr (_w{Z) h¢, AUwdV« r (lmdH$) _Ü`_ nmÌ h¡,§ d«Va{hV
gå`½ÑpîQ> OKÝ` nmÌ h¢, d«Vg{hV {_Ï`mÑ{ï> Hw$nmÌ h¢ VWm Ad«Vr {_Ï`mÑ[îQ> AnmÌ h¡
• Eogm OmZZm Mm{hE&
247. g^r àH$ma Ho$ XmZ ’$bXm¶r, naÝVw nmÌXmZ hr gd©loð>
Voä`… àXÎm{_h XmZ\$b§ OZmZm§,
EV{ÛeofU{d{eîQ>_XþîQ>^mdmV²&
AÝ`mÑeo@W öX`o VX{n ñd^mdmV²,
CƒmdM§ ^d{V qH$ ~hþ{^d©Mmo{^…&&49&&
{Z‘©b ^mdm| go nmÌm| H$mo, {X¶m XmZ ’$b XoVm h¡&
‘m¶m go Xo Vmo ^r O¡go, ^md H$ao ’$b d¡gm h¡&&
AW© • A˶ÝV {Z_©b ^md go CÎm‘ Am{X nmÌm| Ho$ {bE {X`m hþAm XmZ, _Zwî`m|
H$mo CÎm‘ Am{X \$b H$m XoZo dmbm hmoVm h¡; bo{H$Z Omo XmZ, _m`mMma AWdm XþîQ>
n[aUm_m| go {X`m OmVm h¡, dh ^r ñd^md go ZrMo•D±$Mo \$b H$mo XoZo dmbm hmoVm h¡&
Bg{bE AmMm`© H$hVo h¢ {H$ Bg {df` _| h_ {deof Š`m H$h|? • XmZ, Adí` \$b
XoZo dmbm hmoVm h¡&
^mdmW© • CÎm_ nmÌ H$mo {Z_©b ^md go {X`m hþAm XmZ, gå`½ÑpîQ> H$mo Vmo ñdJ©-
_moj Am{X CÎm‘ \$b H$m XoZo dmbm h¡; dhr XmZ, {_Ï`mÑpîQ> H$mo ^moJ^y{_ Ho$ gwI H$mo XoZo
dmbm h¡; dhr _Ü`_ nmÌ _| {X`m hþAm XmZ, gå`½ÑpîQ> H$mo Vmo ñdJ©-\$b H$m XoZo dmbm
h¡; dhr XmZ, {_Ï`mÑ{ï> H$mo _Ü`_ ^moJ^y{_ Ho$ gwI H$m XoZo dmbm h¡ VWm OKÝ` nmÌ ‘|
{X¶m hþAm XmZ, g嶽Ñ{ï> H$mo Vmo ñdJ©-’$b H$m XoZo dmbm h¡ Am¡a dhr XmZ, {‘϶mÑ{ï> H$mo
OKݶ ^moJ^y{_ Ho$ gwI H$m XoZo dmbm h¡&
Bg àH$ma nmÌXmZ H$m \$b h¡ VWm Hw$nmÌ _| {X`m hþAm XmZ, Hw$^moJ^y{_ Ho \$b
H$mo XoZo dmbm h¡ Am¡a AnmÌ _| {X`m hþAm XmZ, ì`W© VWm XþJ©{V Ho$ \$b H$m XoZo dmbm h¡&
gmW hr Xþï> n[aUm_m| go {X`m hþAm XmZ, D±$Mo-ZrMo \$b H$mo XoZo dmbm h¡& Bg àH$ma XmZ
Hw$N> Z Hw$N> \$b Adí` XoVm h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Vmo AnZo AmË_{hV Ho$ {bE
CÎm_m{X nmÌm| _| {Z_©b ^md go XmZ XoZm hr Mm{hE&
248. Mma àH$ma Ho$ XmZ H$s ‘{h‘m
MËdm[a `mÝ`^`^ofO^wpŠVemñÌ-,
XmZm{Z Vm{Z H${WVm{Z _hm\$bm{Z&
XmZmonXoe && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 147

ZmÝ`m{Z JmoH$ZH$^y{_aWm“>Zm{X-,
XmZm{Z {ZpíMV_dÚH$am{U `ñ_mV²&&50&&
Am¡f{Y-emó-A^¶-Amhma, MVw{d©Y XmZ ‘hm’$b Xo&§
Jm¡-gwdU©-aW Am{X XmZ Vmo, nmnmoËnmXH$ {ZÝÚ$H$h§o&&
AW© • Amhma, Am¡fY, A^` Am¡a emñÌ • Eogo XmZ Mma àH$ma H$m h¡& dh Mma
àH$ma H$m XmZ Vmo _hm \$b H$mo XoZo dmbm H$hm h¡, naÝVw Bggo {^Þ Jm¡, gwdU©, O_rZ, aW,
ñÌr Am{X H$m XmZ, _hm \$b H$mo XoZo dmbm Zht h¡, dh Vmo {ZÝXm H$m H$amZo dmbm hr h¡&
Bg{bE _hm \$b Ho$ A{^bm{f`m| H$mo Cº$ Mma àH$ma H$m hr XmZ XoZm Mm{hE&
249. {OZ-‘pÝXa AWdm OrUm}Õma hoVw XmZ H$m ‘hÎd
`Ôr`Vo {OZJ¥hm` Yam{X qH${MV²,
VÎmÌ g§ñH¥${V{Z{_Îm{_h àê$T>_²&
AmñVo VVñVX{VXrK©Va§ {h H$mb§,
O¡Z#m emgZ_V: H¥$ V_pñV XmVw:&&51&&
{OZ-‘pÝXa Ho$ {bE ^y{‘ H$m XmZ H$ao g§ñH¥${V ajm&
{OZ-emgZ {MaOrdr XmVm Zo {OZ‘V CÕma {H$¶m&&
AW© • Omo {OZ-_pÝXa ~ZmZo Ho$ {bE AWdm gwYmaZo Ho$ {bE O_rZ, YZ Am{X
{XE OmVo h¢, CZgo {OZ-_pÝXa AÀN>m ~ZVm h¡, Cg {OZ-_pÝXa Ho$ à^md go ~hþV H$mb
VH$ {OZoÝÐ H$m _V, Bg n¥Ïdr-_ÊS>b na {damO_mZ ahVm h¡& Bg{bE XmVm Zo {OZ-
_pÝXa Ho$ {bE O_rZ, YZ Am{X XoH$a O¡Z_V H$m CÕma {H$`m • Eogm g_PZm Mm{hE&
250. {‘϶mËd H$m ’$b H¥$nUVm
XmZ-àH$meZ_emo^Z-H$_©-H$m`©-
H$mn©Ê`-nyU-© öX`m` Z amoMVo@X…&
XmofmopÁPV§ gH$bbmoH$gwIàXm{`-
VoOmo ado[ad gXm hVH$m¡{eH$m`&&52&&
‘moh-{V{‘a go H¥$nU AÝY H$mo, XmZ-àH$me Z éMVm h¡&
Cëby H$mo Á¶m| am{Ì-{dhrZ, gwIX a{d-VoO Z éMVm h¡&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ ImoQ>o {_Ï`mËdê$nr H$_© H$m H$m`© H¥$nUVm h¡, Cggo
148 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 2

{OgH$m hX` ^am hþAm h¡ • Eogo H¥$nU nwéf H$mo, g_ñV Xmof go a{hV VWm gd© bmoH$ H$mo
gwI XoZo dmbm XmZ H$m àH$meê$n H$m`© Cgr àH$ma AÀN>m Zht bJVm, {Og àH$ma gy`©
H$m àH$me Cëby H$mo AÀN>m Zht bJVm h¡&
251. ^ì¶m| H$mo hr XmZmonXoe hf© H$m H$maU
XmZmonXoeZ{_X§ Hw$éVo à_moX§,
AmgÞ^ì`nwéfñ` Z MoVañ`&
Om{V… g_wëbg{V Xmé Z ^¥“>gJ
§ mV²,
BÝXrda§ hg{V MÝÐH$a¡Z© Mmí_m&&53&&
Ahmo! XmZ-CnXoe {ZH$Q,> ^ì¶m| H$mo hr AmZÝX H$ao&
gw‘Z ^«‘a go, Hw$‘wXMÝÐ go, {Ibo, Z H$mð>-nmfmU {Ibo&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ {Og àH$ma ^«_am| Ho$ g§J go M_obr hr {dH${gV hmoVr
h¡, bH$‹S>r {dH${gV Zht hmoVr& MÝÐ_m H$s {H$aUm| go H$_b hr à\w$pëbV hmoVm h¡, nmfmU
Zht& Cgr àH$ma {OgH$mo Wmo‹S>o hr H$mb _| _moj hmoZo dmbm h¡ • Eogo ^ì` _Zwî` H$mo hr `h
XmZ H$m CnXoe, hf© CËnÞ H$aZo dmbm hmoVm h¡, A^ì` H$mo `h XmZ H$m CnXoe, Hw$N> ^r
hf© H$m H$aZo dmbm Zht h¡&
252. "XmZmonXoe' A{YH$ma H$m Cng§hma
aËZÌ`m@^aU-dra-_wZrÝÐ-nmX-,
nÙ-Û`-ñ_aU-g§O{ZV-à^md…&
lrnÙZpÝX-_w{Zam{lV-`w½_-XmZ-,
n#mmeV§ b{bVdU©M`§ MH$ma&&54&&
aËZ̶-^y{fV lr draZpÝX Ho$ MaU-¶wJb H$m VoO&
aMm XmZ-n#mmeV b{bV nXm| go nÙZpÝX ‘w{Z Zo&&
AW© • AmMm`©da XmZmonXoeê$n àH$aU H$mo nyU© H$aVo hþE H$hVo h¢ {H$ aËZÌ`ê$nr
^yfU go ^y{fV Eogo lr draZpÝX Zm_H$ _wZrÝÐ Ho$ XmoZm| MaU-H$_bm| Ho$ ñ_aU go {OgH$mo
CÎm_ à^md CËnÞ hþAm h¡ • Eogo lr nÙZpÝX Zm_H$ _w{Z Ûmam CÎm_moÎm_ dUm] H$s aMZm
go 54 íbmoH$m| _| XmZ H$m àH$aU nyU© hþAm&
Bg àH$ma "lr nÙZpÝX AmMm`©' {da{MV "lr nÙZpÝX n§Mqde{VH$m' Zm_H$
J«ÝW _| "XmZmonXoe' Zm_H$ "Xÿgam A{YH$ma' nyU© hmoVm h¡&
*****
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 149

A{YH$ma - 3

A{ZË` n§MmeV²

253. ‘“bmMaU ‘| {OZdmUr H$m JwUmZwdmX


Am`m©
O`{V {OZmo Y¥{VYZwfm,-{_fw_mbm ^d{V `mo{J`moYmZm_²&
`ÛmŠH$éUm_æ`{n, _moh[anwàhV`o VrúUm&&1&&
{Oggo Y¡¶©-YZwfYmar ¶moJr-^Q> H$a| ‘moh H$m Zme&
O¶dÝVmo {OZ, {OZH$s dmUr, VrúU ~mU H$s n§{º$ g‘mZ&&
AW© • {Og {OZoÝÐ H$s X`m_`r dmUr, Y¡`©ê$nr YZwf H$mo YmaU H$aZo dmbo
`moJrê$nr `moÕmAm| Ho$ _mohê$nr ~¡ar H$m Zme H$aZo Ho$ {bE n¡Zr ~mUm| H$s n§pŠV Ho$ g_mZ
h¡ • Eogo do {OZoÝÐ! Bg g§gma _| gXm O`dÝV h¢&
^mdmW© • Omo X`m_` hmoVm h¡, dh {H$gr H$m Zme Zht H$a gH$Vm, {H$ÝVw ^JdmZ
H$s dmUr _| `h {d{MÌVm h¡ {H$ X`m_`r hmoZo na ^r dh `mo{J`m| Ho$ _moh H$mo nb ^a _|
Zme H$a XoVr h¡& Bg{bE Eogr AmíM`©H$mar dmUr Ho$ YmaH$ {OZoÝÐ! Bg g§gma _| gXm
O`dÝV h¢&
254. ‘Zwî¶ eara H$s A{Z˶Vm
emXÿ©b{dH«$s{S>V
`ÚoH$Ì {XZo Z ^wpŠVaWdm, {ZÐm Z amÌm¡ ^doV²;
{dÐmË`å~wOnÌdÔhZVmo@ä`mgpñWVmÚX² Yw«d_²&
AñÌì`m{YObm{XVmo@{n ghgm, `ƒ j`§ JÀN>{V;
^«mV: H$mÌ earaHo$ pñW{V_{V:, Zmeo@ñ` H$mo {dñ_`:&&2&&
^moOZ Zht EH$ {XZ hmo, ¶m {ZÐm Zht am{Ì ‘| hmo&&
Vmo ¶h VZ ‘waPm OmVm h¡, Ap½Z g§J Á¶mo§ H$‘b Ahmo!&
150 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

AñÌ ì¶m{Y Ob Ap½Z Am{X go, nb ^a ‘| Omo hmoVm Zï>&


ho ^mB©! ³¶m| pñWa ‘mZmo, ³¶m {dñ‘¶ Omo hmo¶ {dZï>?&&
AW© • `{X EH$ {XZ Im`m Z OmE AWdm am{Ì _| gmo`m Z OmE Vmo `h ímara, Cgr
àH$ma _waPm OmVm h¡, {Og àH$ma nmg _| ObZo dmbr Ap½Z go H$_b H$m nÌ _waPm OmVm
h¡& Bgr àH$ma ¶h eara, h{W`ma-amoJ-Ob-Ap½Z Am{X go ^r nb ^a _| ZîQ> hmo OmVm
h¡& Bg{bE AmMm`© H$hVo h¢ {H$ "ho ^mB©! Eogm ímara H$~ VH$ ahoJm? • Eogm Hw$N> {ZpíMV
Zht h¡& AWdm `h OëXr ZîQ> hmoJm Vmo Bg_| ^r H$moB© AmíM`© Zht&' AV… Bg eara _|
{H$gr àH$ma H$s __Vm Z aI H$a, AnZm AmË_H$ë`mU H$amo&
255. earaê$nr Pmon‹S>o H$s An{dÌVm Ed§ {dZmerH$Vm
XþJ©ÝYm@ew{MYmVw{^{ÎmH${bV§, g§N>m{XV§ M_©Um;
{dÊ_yÌm{X^¥V§ jwYm{X{dbgX², Xþ…ImIw{^píN>{ÐV_²&
pŠbîQ>§ H$m`Hw$Q>raH§$ ñd`_{n, àm᧠Oamd{•Zm;
MoXoVÎmX{n pñWa§ ew{MVa§, _yT>mo OZmo _Ý`Vo&&3&&
XþJ©pÝYV An{dÌ YmVw‘¶ T>H$s M‘© go h¡ Xrdma&
jwYm-V¥fm-Xþ:I Myhm| Ho$ {~b, ‘b-‘yÌm{XH$ H$s ^a‘ma&&
ñd¶§ Xþ:I‘¶ H$m¶ Hw$Q>r ¶h, Oam Ap½Z go {Kar hþB©&
Vmo ^r Bgo n{dÌ Am¡a {Wa, ‘mZ aho h¢ ‘y‹T>‘{V&&
AW© • {Og Xohê$nr Pmon‹S>o H$s Xrdma|, XþJ©pÝYV Am¡a An{dÌ • Eogr _b-_yÌ
Am{X VWm dr`©-_ÁOm-M~u Am{X YmVwAm| H$s ~Zr hþB© h¢& Omo D$na go Mm_ go T>H$m hþAm
h¡, bo{H$Z AÝXa {dîQ>m-_yÌ Am{X go ^am hþAm h¡& ^yI-ß`mg Am{X Xþ…Iê$nr Myhm| Zo
{Og_| {~b ~Zm aIo h¢ AWm©V² Omo Xþ…Im| H$m ^ÊS>>ma h¡& d¥ÕmdñWmê$nr Ap½Z, {OgHo$ Mmam|
Amoa _m¡OXy h¡& Eogo ímaraê$nr PmonS‹ >o H$mo ^r _yT‹ > àmUr A{dZmer VWm n{dÌ _mZVo h¡§ • `h
~‹S>o AmíM`© H$s ~mV h¡&
256. bú‘r-ór-nwÌm{X Ho$ CËn{Îm-Zme ‘| hf©-{dfmX H$m {ZfoY
Aå^mo~wX²~wXg{Þ^m VZw[a`§, lr[aÝÐOmbmon_m;
Xþdm©VmhV-dm[admh-gÑem…, H$mÝVmW©nwÌmX`…&
gm¡»`§ d¡f{`H§$ gX¡d Vab§, _Îmm“Zm@nm“dV²;
Vñ_mXoVXþnßbdm{á{df`o, emoHo$Z qH$ qH$ _wXm&&4&&
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 151

¶h VZ Ob Ho$ ~wX~wX-g‘ h¡, BÝÐOmb-g‘ bú‘r OmZ&


YZ-gwV-{‘Ìm{XH$ g~ Zída, ndZ-àVm{‹S> V ‘oK g‘mZ&&
{df¶m| H$m gwI ^r M§Mb h¡, Zmar ZoÌ-H$Q>mj g‘mZ&
AV: àm{á ‘| hf©, {~Nw>‹S>Zo na ³¶m| emoH$ H$a| {dÛmZ²?&&
AW© • ímara Vmo Ob Ho ~wb~wbm| Ho$ g_mZ h¡& bú_r BÝÐOmb Ho$ g_mZ h¡ VWm
ñÌr-YZ-nwÌ-{_Ì Am{X, ImoQ>o ndZ go ZîQ> hþE _oKm| Ho$ g_mZ nb ^a _| {dZmerH$ h¢& `o
{df` gå~ÝYr gwI, `wdVr ñÌr Ho$ H$Q>mj Ho$ g_mZ M§Mb h¢& Bg{bE AmMm`© H$hVo h¢ {H$
BZHo$ Zme hmoZo na {dÛmZm| H$mo Z Vmo emoH$ H$aZm Mm{hE Am¡a Z {_bZo na hf© _ZmZm Mm{hE&
^mdmW© • `h ~mV Am~mb-Jmonmb g~H$mo à{gÕ h¡ {H$ Omo n¡Xm hþAm h¡, dh
Adí` hr ZîQ> hmoJm& Vmo {\$a _Zwî`m| H$mo bú_r Am{X H$s CËn{Îm _| hf© VWm CgHo$ Zme
hmoZo na emoH$ Zht _ZmZm Mm{hE VWm {Og àH$ma ~Zo, Cg àH$ma AnZr AmË_m H$m
H$ë`mU H$aZm Mm{hE&
257. eara Ho$ gå~ÝY go Xþ:I Ed§ AmË‘ñdê$n Ho$ {MÝVdZ go gwI
Xþ…Io dm g_wnpñWVo@W _aUo, emoH$mo Z H$m`m} ~wY…¡ ;
gå~ÝYmo `{X {dJ«hoU `X`§, gå^y{VYmÍ`oV`mo…&
Vñ_mÎmËn[a{MÝVZr`_{Ze§, g§gma-Xþ…I-àXmo;
`oZmñ` à^d… nwa… nwZa{n, àm`mo Z gå^mì`Vo&&5&&
Xoh-g§J go Xþ:I ¶m ‘¥Ë¶w, hmo Vmo ~wY Zqh emoH$ H$a|&
³¶m|{H$$ Xoh Vmo Xþ:I-emoH H$s, CËnmXH$ h¡ ^y{‘ Aao!&&
AV: gwYrOZ dñVw-ñdê$n-{dMma {ZaÝVa {H$¶m H$a|&
{Oggo ZmZm Xþ:IXm¶H$ ¶h, Xoh nwZ: {’$a Zht {‘bo&&
AW© • `Ú{n Xoh Ho$ gå~ÝY go g§gma _| Xþ…I VWm emoH$ AmH$a CnpñWV hmoVo
h¢ Vmo ^r {dÛmZm| H$mo {H$gr nXmW© Ho$ {bE Xþ…I VWm emoH$ Zht H$aZm Mm{hE Š`m|{H$ `h
Xoh, Xþ…I VWm emoH$ H$mo n¡Xm H$aZo dmbr ^y{_ h¡& Bg{bE {dÛmZm| H$mo {ZaÝVa Cg
AmË_ñdê$n H$m {MÝVdZ H$aZm Mm{hE, {Oggo ZmZm àH$ma Ho$ g§gma-Xþ…Imo§ H$mo XoZo dmbo
Bg eara H$s CËn{Îm ^{dî` _| {\$a go Z hmo&
258. ór Am{X Ho$ {d¶moJ ‘| emoH$ H$aZm, ‘y‹T>Vm H$m bjU
Xþdm©am@{O©VH$_©H$maUdem,-{XîQ>o àUîQ>o Zao;
`V² emoH§$ Hw$éVo VXÌ {ZVam,-_wÝ_Îmbrbm{`V_²&
152 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

`ñ_mÎmÌ H¥$Vo Z {gÜ`{V {H$_ß`oVËna§ Om`Vo;


Zí`ÝË`od Zañ` _y‹T>_Zgmo, Y_m©W©H$m_mX`…&&6&&
Xþdm©am{O©V H$‘m}X¶ go, O~ ‘Zwî¶ H$mo Bï>-{d¶moJ&
hmodo Vmo CÝ‘Îm hþAm dh, H$aVm {~Zm à¶moOZ emoH$&&
Aao! ‘y‹T> H$mo ì¶W© emoH$ go, Hw$N> ^r àmá Zht hmoVm&
{H$ÝVw Y‘© Aé AW©-H$m‘ H$m, dh à¶ËZ ^r Imo XoVm&&
AW© • {OgH$m {ZdmaU Zht hmo gH$Vm VWm nyd©^d _| g§{MV H$_©ê$nr H$maU Ho$
de go Omo _Zwî`, AnZo {à` ñÌr-nwÌ-{_Ì Am{X Ho$ ZîQ> hmoZo na CÝ_mXr _Zwî` H$s
brbm Ho$ g_mZ Bg g§gma _| {Zîà`moOZ AË`ÝV emoH$ H$aVm h¡, Cg _yI© _Zwî` H$mo Cg
àH$ma Ho$ ì`W© emoH$ H$aZo go Hw$N> ^r Zht {_bVm, Cg _yT‹ > _Zwî` Ho Y_©-AW©-H$m_ Am{X
H$m Zme hmo OmVm h¡& Bg{bE {dÛmZm| H$mo Bg àH$ma H$m emoH$ H$Xm{n Zht H$aZm Mm{hE&
259. ‘¥Ë¶w hmoZo na ^r AmË‘m H$m Zme Agå^d
CnoÝÐdO«m
CXo{V nmVm` a{d`©Wm VWm,
eara_oVÝZZw gd©Xo{hZm_²&
ñdH$mb_mgmÚ {ZOo@{n g§pñWVo,
H$amo{V H$… emoH$_V… à~wÕYr:&&7&&
gy¶© C{XV hmo AñV hoVw, ¶h Xoh {~Nw‹S>Zo hoVw {‘bo&
AV: H$mbde {à¶-{d¶moJ hmo, Vmo à~wÕ Zqh emoH$ H$a|&&
AW© • {Og àH$ma gy`© AñV hmoZo Ho$ {bE C{XV hmoVm h¡, Cgr àH$ma `h eara
^r {ZíM` go Zme hmoZo Ho$ {bE hr CËnÞ hmoVm h¡& Bg{bE ñdH$mb Ho$ AZwgma AnZo {à`
ñÌr, nwéf Am{X Ho _aZo na ^r {hVm{hV Ho$ OmZZo dmbo _Zwî` H$Xm{n emoH$ Zht H$aVo&
^mdmW© • Omo n¡Xm hmoVm h¡, dh {Z`_ go ZîQ> hmoVm h¡& O~ ñÌr, nwÌ Am{X H$m eara
n¡Xm hþAm h¡ Vmo Adí` hr ZîQ> hmoJm& AmË_m H$m Vmo Zme hmo hr Zht gH$Vm • Eogm OmZ
H$a ~w{Õ_mZ nwéf, ñÌr-nwÌ Am{X Ho$ {bE {H${#mV² ^r emoH$ Zht H$aVo&
260. ñdH$mb Ho$ AZwgma OrdZ-‘aU hmoZo ‘| d¥j H$m CXmhaU
^dpÝV d¥jofw nVpÝV ZyZ§,
nÌm{U nwînm{U \$bm{Z `ÛV²&
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 153

Hw$bofw VÛËnwéfm… {H$_Ì,


hf}U emoHo$Z M gÝ_VrZm_²&&8&&
d¥jm| na Á¶m| {d{dY nÌ-’$b-nwîn CnOVo ZeVo h¢&
˶m| {චHo$ AmVo-OmVo, ³¶m| gw~Yw hf© ¶m emoH$ H$ao?§ &&
AW© • {Og àH$ma d¥jm| na AnZo-AnZo H$mb Ho$ AZwgma ZmZm Om{V Ho$ nÎmo, \y$b,
\$b Am{X CËnÞ hmoVo h¢ VWm AnZo-AnZo H$mb Ho$ AZwgma hr do ZîQ> ^r hmoVo h¢; Cgr
àH$ma AnZo-AnZo H$_m] Ho AZwgma _Zwî`, Cƒ-ZrM Am{X Hw$bm| _| OÝ_ boVo h¢ VWm ZîQ>
^r hmoVo h¢& Bg{bE Eogm ^br^m±{V g_P H$a, ~w{Õ_mZm| H$mo CZH$s CËn{Îm _| hf© VWm
Zme _| emoH$ H$Xm{n Zht H$aZm Mm{hE&
261. "‘¥Ë¶w Ho$ níMmV² emoH$' • AÝYH$ma ‘| Z¥Ë¶ H$aZo Ho$ g‘mZ
emXÿ©b{dH«$s{S>V
Xþb©”¶mØ{dVì`Vmì`{VH$amV² ZîQ>o {à`o _mZwfo;
`ÀN>moH$: {H«$`Vo VXÌ V_{g, àmaä`Vo ZV©Z_²&
gdª Zœa_od dñVw ^wdZo, _Ëdm _hË`m {Y`m;
{ZYy©Vm@{IbXþ:IgÝV{Vahmo, Y_©: gXm goì`Vm_²&&9&&
hmoZhma ì¶mnma à~b h¡, AV: Bï>-OZ hmoVo Zï>&
Omo Za emoH$ H$ao dh ‘mZmo, AÝYH$ma ‘| H$aVm Z¥Ë¶&&
OJ ‘| g^r dñVwE± Zída, à~b ~w{Õ go H$amo {dMma&
Xþ:I-gÝV{V H$m Zme H$ao, Omo Y‘© Cgr H$m bmo AmYma&&
AW© • {OgH$m H$ï> go ^r C„§KZ Zht hmo gH$Vm • Eogr ^{dVì`Vm (X¡d) Ho$
ì`mnma go AnZo {à` ór-nwÌ Am{X Ho$ Zï> hmoZo na ^r Omo _Zwî` emoH$ H$aVm h¡, dh
AÝYH$ma _| Z¥Ë` H$mo Amaå^ H$aVm h¡ • Eogm OmZ n‹S>Vm h¡& AWm©V² AÝYH$ma _| {H$`o hþE
Z¥Ë` H$mo H$moB© XoI Zht gH$Vm& Bg{bE {Og àH$ma AÝYH$ma _| Z¥Ë` H$aZm ì`W© hmoVm h¡;
Cgr àH$ma ñÌr-nwÌw Am{X Ho$ {bE _Zwî` H$m emoH$ H$aZm ^r ì`W© h¡& AV: AmMm`© CnXoe
XoVo h¢ {H$ ho ^ì` Ordmo§! AnZo kmZ goo g§gma _| g~ MrOm| H$mo {dZmerH$ g_P H$a,
g_ñV Xþ:Im| H$s gÝVmZ H$mo O‹S> go C‹S>mZo dmbo Y_© H$m hr Vw_ gXm godZ H$amo&
262. "‘¥Ë¶w Ho$ níMmV² emoH$' gn© Ho$ Mbo OmZo na CgH$s aoIm nrQ>Zo Ho$ g‘mZ
nydm}nm{O©VH$‘©Um {d{b{IV§, `ñ`m@dgmZ§ `Xm;
VÁOm`oV VX¡d Vñ` ^{dZmo, kmËdm VXoVX²Y«wd_²&
154 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

emoH§$ _w#m _¥Vo {à`o@{n gwIX§, Y_ª Hw$éîdmXamV²;


gn} Xÿa_wnmJVo {H${_{V, ^moñVX²K¥pîQ>amhÝ`Vo&&10&&
nydm}nm{O©V H$‘m] Ûmam, {bIm J¶m O~ {OgH$m AÝV&
V^r ‘aU hmoVm h¡ CgH$m, ¶h {ZpíMV ‘mZmo ho ^ì¶!&&
{à¶-{d¶moJ hmo {H$ÝVw emoH$ VO, gwIX Y‘© H$mo AmamYmo&
gm±n {ZH$b OmZo na, aoIm na àhma h¡ ì¶W© Ahmo!&&
AW© • nyd©^d _| g§{MV H$_© Ho$ Ûmam {Og àmUr H$m AÝV, {Og H$mb _o§ {bI
{X`m J`m h¡; Cg àmUr H$m AÝV, Cgr H$mb _| hmoVm h¡ • Eogm ^br^m±{V {ZíM` H$aHo$ ho
^ì` Ordm|! Vw_ AnZo {n«` ñÌr-nwÌ Am{X Ho$ _aZo na ^r emoH$ N>mo‹S> Xmo VWm ~‹S>o AmXa go
Y_© H$m AmamYZ H$amo Š`m|{H$ gn© Ho$ Xÿa Mbo OmZo na CgH$s aoIm H$mo nrQ>>Zm ì`W© h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma gn© Ho$ Mbo OmZo na CgH$s aoIm H$mo nrQ>Z> m ì`W© h¡, Cgr
àH$ma ñÌr-nwÌ Am{X Ho$ _a OmZo na CZHo$ {bE emoH$ H$aZm ^r {~Zm à`moOZ H$m h¡&
Bg{bE {dÛmZm| H$mo CZHo$ {bE emoH$ Zht H$aZm Mm{hE&
263. OJV² ‘| ‘yI© H$m¡Z? Am¡a ‘yI©-{eamo‘{U H$m¡Z?
`o _yIm© ^w{d Vo@{n Xþ…IhV`o, ì`mnma_mVÝdVo;
gm _m^yXWdm ñdH$_©deV:, Vñ_mÞ Vo VmÑem…&
_wIm©Ý_yI©{eamo_UrZ² ZZw d`§, VmZod _Ý`m_ho;
`o Hw$d©pÝV ewM§ _¥Vo g{V {ZOo, nmnm` Xþ…Im` M&&11&&
H$‘m}X¶ de hþE Xþ:Im| go, ~M gH$Vo ¶m Zht ~M|&
{H$ÝVw Xþ:Im| go ~MZo hoVw, ‘yI© bmoJ hr ¶ËZ H$a|&&
‘hm‘yI© h‘ CÝh| Z ‘mZo§, ‘yI©-{eamo‘{U Vmo do h¢&
{à¶-{d¶moJ ‘| nmn Am¡a, Xþ:I H$m H$maU Omo emoH$ H$a|&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ AnZo H$_© Ho de go Mmho Xþ…Im| H$s {Zd¥{Îm hmo AWdm
Z hmo Vmo ^r Xþ…I H$s {Zd¥{Îm Ho$ {bE Omo ì`mnma Am{X H$aVo h¢, do ^r g§gma _| _yI© h¡§,
bo{H$Z h_ CZH$mo A{V_yI© Zht _mZVo; {H$ÝVw Omo AnZo {à` ñÌr-nwÌ Am{X Ho$ _aZo na
nmn Ho$ {bE AWdm Xþ…Im| H$s CËn{Îm Ho$ {bE emoH$ H$aVo h¢, CÝhr§ H$mo {ZíM` go h_ _yI-©
{eamo_{U AWm©V² dO« _yI© _mZVo h¡&§ Bg{bE {dÛmZm| H$mo ñÌr-nwÌ Am{X Ho$ _aZo na H$Xm{n
emoH$ Zht H$aZm Mm{hE&
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 155

264. OJV² H$s A{Z˶Vm Am¡a CgH$s {Z:gmaVm ‘| CXmhaU


qH$ OmZm{g Z qH$ ím¥Umo{f Z Z qH$, àË`j_odojgo;
{Z…eof§ OJ{XÝÐOmbgÑe§, aå^od gmamo{ÁPV_²&
qH$ emoH§ Hw$éfo@Ì _mZwfnemo, bmoH$mÝVañWo {ZOo;
V[ËH${#mV² Hw$é `oZ {ZË`na_mZÝXmñnX§ JÀN>{g&&12&&
OJ h¡ BÝÐOmb-g‘ Zída, Ho${b-ñVå^ g‘mZ Agma&
VyZo ³¶m à˶j Z XoIm, OmZm AWdm Zht gwZm&&
Aݶ bmoH$ ‘| ~¡R>o {à¶OZ, {\$a ³¶m| CZH$m emoH$ H$ao?§ &
Hw$N> Eogm H$a Aao! {H$ {Oggo, emídV na‘mZÝX {‘bo&&
AW© • ho _y‹T> _Zwî`! `h g_ñV OJV² BÝÐOmb Ho$ g_mZ A{ZË` h¡ VWm Ho$bo
Ho$ ñVå^ Ho$ g_mZ {Zñgma h¡& Bg ~mV H$mo Š`m Vy Zht OmZVm h¡? AWdm gwZVm Zhr§
h¡? `m àË`j XoIVm Zht h¡? AV: ñÌr-nwÌ Am{X Ho$ Xÿgao bmoH$ _| ahZo na ^r Vy CZHo$
{bE Bg g§gma _| ì`W© emoH$ H$aVm h¡& Aao! H$moB© Eogm H$m_ H$a, {Oggo VwPo A{dZmer
VWm CÎm_ gwI Ho$ XoZo dmbo ñWmZ H$s àm{á hmo&
^mdmW© • g§gma _| `{X EH$ ^r MrO {ZË` AWdm gma^yV hmoVr, V~ Vmo emoH$ H$aZm
ì`W© Z hmoVm; {H$ÝVw g§gma _o§ Vmo g_ñV dñVwE± BÝÐOmb Am¡a Ho$bo Ho$ Iå^o Ho$ g_mZ
{dZmerH$ VWm {Zñgma h¢, {\$a emoH$ H$aZm gd©Wm ì`W© h¡& Bg{bE ho ^ì`m|! Cg n«{gÕ
aËZÌ` H$m AmamYZ H$amo, {Oggo Vwåh| _moj Am{X gwI H$s àm{á {~Zm H$îQ> Ho$ hmo&
265. {OgH$m OÝ‘, CgH$m ‘aU Adí¶å^mdr
dgÝV{VbH$m
OmVmo OZmo {_«`V Ed {XZo M _¥Ë`mo…;
àmáo nwZpñÌ^wdZo@{n Z ajH$mo@pñV&
VÚmo _¥Vo g{V {ZOo@{n ewM§ H$amo{V;
nyËH¥$Ë` amo{X{V dZo {dOZo g _yT>:&&13&&
Omo OÝ‘o dh {ZpíMV ‘aVm, H$moB© Zht ajH$ OJ ‘|&
ñdOZ ‘¥Ë¶w na emoH$ H$ao Omo, amoVm dh {ZO©Z dZ ‘|&&
AW© • Omo _Zwî` n¡Xm hþAm h¡, dh ‘¥Ë¶w Ho$ {XZ Adí` hr _aVm h¡& _aVo g_`
156 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

VrZm| bmoH$ _| CgH$s H$moB© ^r ajm Zht H$a gH$Vm h¡& Bg{bE AmMm`© H$hVo h¢ {H$ Omo
_Zwî`, AnZo {à` ñÌr-nwÌ Am{X Ho$ _aZo na emoH$ H$aVm h¡; dh _Zwî`, Ohm± na H$moB©
Zhr§ • Eogo dZ _| OmH$a \w$ŠH$m _ma•_ma H$a amoVm h¡ • Eogm OmZ n‹S>Vm h¡&
^mdmW© • Ohm± na H$moB© _Zwî` Zht • Eogo ñWmZ _| amoZm {Og àH$ma ì`W© hmoVm
h¡; Cgr àH$ma _aZo na {H$gr H$s H$moB© ^r ajm Zht H$a gH$Vm • Bg ~mV H$mo ^br^m±{V
OmZVm hþAm ^r ñÌr-nwÌ Am{X Ho$ {bE Omo emoH$ H$aVm h¡, CgH$m ¶h emoH$ H$aZm ^r ì`W©
h¡& Bg{bE {dÛmZm| H$mo H$Xm{n Eogm emoH$ Zht H$aZm Mm{hE&
266. Bï>-{d¶moJ Ed§ A{Zï>-g§¶moJ Ho$ Zme H$m CnXoe
BîQ>j`mo `{Xh Vo `X{ZîQ>`moJ…;
nmnoZ VX²^d{V Ord nwamH¥$VoZ&
emoH$§ H$amo{f {H$_w Vñ` Hw$é àUme§;
nmnñ` Vm¡ Z ^dV… nwaVmo@{n `oZ&&14&&
BîQ>-{d¶moJ A{Zï>-¶moJ hmo, VwPo nyd©H¥$V nmnm| go&
emoH$ H$ao ³¶m|? nmn Zme H$a, ¶moJ-{d¶moJ Z hmo {’$a go&&
AW© • AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ ho Ord! `h Omo VwPo BîQ> ñÌr-nwÌ Am{X Ho$ Zme
H$m VWm A{ZîQ> gn© Am{X H$m gå~ÝY hmoVm h¡; dh Voao nyd©H$mb _| g§M` {H$¶o hþE nmn
Ho$ CX` go hr hmoVm h¡& Bg{bE Vy emoH$ Š`m| H$aVm h¡? Cg nmn H$m gd©Wm Zmím H$a,
{Oggo {\$a VwPo ^{dî` _| BîQ>-{d`moJ VWm A{ZîQ>-g§`moJ H$m CX` Z hmodo&
267. ho Ord! emoH$ê$nr ‘hmamjg Ho$ de hmoZm C{MV Zht
emXÿ©b{dH«$s{S>V
ZîQ>o dñVw{Z emo^Zo@{n {h VXm, emoH$… g_maä`Vo;
Vëbm^mo@W `emo@W gm¡»`_Wdm, Y_m}@Wdm ñ`mÚ{X&
`ÚoH$mo@{n Z Om`Vo H$W_{n, ñ\$ma¡… à`ËZ¡a{n;
àm`ñVÌ gwYr_wY © m ^d{V H$…, emoH$moJa« mjgde…&&15&&
Bï> dñVwAm| Ho$ {dZme ‘|, V^r C{MV H$aZm h¡ emoH$&
dñVw {‘bo ¶m ¶e hmo AWdm, Y‘© Am¡a hmo gwI H$m ^moJ&&
{H$ÝVw EH$ ^r Zqh hmo BZ‘|, Mmho {OVZm H$a§o à¶ËZ&
Vmo {’$a H$m¡Z gwYr hmo gH$Vm, ì¶W© emoH$-amjg Ho$ de&&
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 157

AW© • {à` dñVw Ho$ Zme hmoZo na ^r emoH$ H$aZm V~ C{MV h¡, O~{H$ CgH$s
àm{á hmo OmE AWdm emoH$ H$aZo go H$s{V© ’¡$bo AWdm gwI `m Y_© hmo; {H$ÝVw ~‹S>o go ~‹S>o
AZoH$ à`ËZm| Ho$ H$aZo na ^r Cn`w©ŠV dñVwAm| _| go {H$gr ^r dñVw H$s àm{á Zht {XI
n‹S> Vr& Bgr{bE {dÛmZ² nwéf, Bï> dñVw Ho$ Zme hmoZo na ^r àm`… Hw$N> ^r ì`W© emoH$ Zht
H$aVo& (AWm©V² emoH$ê$nr ‘hmamjg Ho$ de Zht hmoVo&)
^mdmW© • emoH$ H$aZo na `{X JB© dñVw {\$a go Am OmE AWdm H$s{V© hmo AWdm
gwI VWm Y_© hmo, V~ Vmo Cg dñVw Ho {bE emoH$ H$aZm C{MV h¡, naÝVw CZ_| go Vmo EH$
^r ~mV Zht hmoVr, {\$a {dÛmZm| H$mo Š`m| emoH$ H$aZm Mm{hE?
268. g§gma H$s pñW{V n{j¶m| Ho$ a¡Z-~goam Ho$ g‘mZ
dgÝV{VbH$m
EH$Ðw_o {Z{e dgpÝV `Wm eHw$ÝVm…;
àmV… à`mpÝV ghgm gH$bmgw {Xjw&
pñWËdm Hw$bo ~V VWmÝ`Hw$bm{Z _¥Ëdm;
bmoH$m… l`pÝV {dXþfm Ibw emoÀ`Vo H$…&&16&&
EH$ d¥j na njr AmVo, àmV: Mhþ± {X{e J‘Z H$a|&
˶m| Hw$Qw>å~ Ho$ àmUr na^d, OmVo ~wY Zqh emoH$ H$a|&&
AW© • am{Ì Ho$ g_` {Og àH$ma EH$ hr d¥j na ZmZm Xoem| go AmH$a njr {Zdmg
H$aVo h¢ VWm g~oam hmoZo na erK« hr do AbJ-AbJ {XemAm| _| AbJ-AbJ C‹S> OmVo
h¢; Cgr àH$ma ~hþV-go _Zwî` EH$ Hw$b _| OÝ_ boH$a, nwZ… AnZo H$_© Ho AZwgma _a
H$a, ZmZm Hw$bm| _| OÝ_ boVo h¢ • Eogr g§gma H$s pñW{V H$mo OmZ H$a, {dÛmZ² bmoJ H$Xm{n
emoH$ Zht H$aVo&
269. JwéAm| Ho$ dMZê$nr XrnH$ go ‘mojnX H$s àm{á
emXÿ©b{dH«$s{S>V
Xþ…Iì`mbg_mHw$b§ ^ddZ§, OmS>çmÝYH$mam{lV§;
Vpñ_ÝXþJ{© Vnpëbnm{VHw$nW¡…, ^«må`pÝV gd}@{“>Z…&
VÝ_Ü`o JwédmŠàXrn__b§, kmZà^m^mgwa§;
àmß`mbmoŠ` M gËnW§ gwInX§, `m{V à~wÕmo Ywd« _²&&17&&
158 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

¶h ^d-dZ h¡ Xþ:I gn©, Ed§ AkmZ-{V{‘a go ì¶má&


^Q>H$ aho h§¡ Ord OJV² Ho$, XþJ©{V ^rbm| Ho$ CÝ‘mJ©&&
{Z‘©b kmZ-à^m go OJ‘J, Jwé-dMZm| Ho$ XrnH$ go&
‘mJ© XoI H$a H$moB© MVwa Za, {ednX {ZpíMV àmá H$ao&&
AW© • ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Iê$nr gn© Am¡a hpñV`m| go ì`má VWm AkmZê$nr
AÝYH$ma go `wŠV Am¡a ZaH$m{X J{Vê$nr ^rbm| Ho$ ^`§H$a _mJm] go g{hV Bg g§gmaê$nr
^d-dZ _| g_ñV àmUr ^Q>H$Vo {\$aVo h¢, {H$ÝVw CZ àm{U`m| _| MVwa _Zwî`, {Z_©b
kmZê$nr à^m go X¡Xrß`_mZ • Eogo JwéAm| Ho$ dMZê$nr XrnH$ H$mo nmH$a VWm Cg
dMZê$nr XrnH$ Ho$ Ûmam CÎm_ _mJ© H$mo XoI H$a, _mojnX H$mo àmá H$a boVm h¡&
^mdmW© • Xþ…I, AkmZ Am¡a ImoQ>r J{V`m| go g{hV, Bg g§gma _| ^Q>H$Vo hþE
àm{U`m| H$mo gÝ_mJ© H$m àH$me H$aZo dmbo JwéAm| Ho$ dMZ hr h¢& Bg{bE Omo _Zwî`, gƒo
_mJ© H$mo OmZ H$a, CÎm_ _mojnX H$mo àmá H$aZm MmhVo h¢, CZH$mo JwéAm| Ho$ dMZm| na
Adí` {dídmg H$aZm Mm{hE&
270. nydm}nm{O©V H$‘© Ho$ AZwgma ‘aU g‘¶ {ZpíMV
dgÝV{VbH$m
`¡d ñdH$_©H¥$VH$mbH$bmÌ OÝVw:;
VÌ¡d `m{V _aU§ Z nwamo Z níMmV²&
_yT>mñVWm{n {h _¥Vo ñdOZo {dYm`;
emoH§$ na§ àMwaXþ…I^wOmo ^dpÝV&&18&&
{H$¶m H$‘© Zo ‘aU gw{ZpíMV, nhbo-nrN>o H$^r Z hmo&
{H$ÝVw ‘y‹T>-OZ {à¶-{d¶moJ ‘|, emoH$ H$a| Aé Xþ:I ^moJ|&&
AW© • nydm}nm{O©V AnZo H$_m] Ho$ Ûmam Omo _aU H$m g_` {ZpíMV hmo J`m h¡, Cgr
Ho$ AZwgma àmUr _aVm h¡, AmJo-nrN>o Zht _aVm • Eogm OmZ H$a ^r AmË_r` _Zwî` Ho$
_aZo na, AkmZrOZ emooH$ H$aVo h¢ VWm ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Im| H$mo ^moJVo h¢§&
271. EH$ J{V go Xÿgar J{V ‘| OmZo Ho$ CXmhaU
emXÿ©b{dH«$s{S>V
d¥jmX²d¥j{_dmÊS>Om _Yw{bh…, nwînmƒ nwîn§ `Wm;
Ordm `mpÝV ^dmØdmÝVa{_hm,@lmÝV§ VWm g§g¥Vm¡&
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 159

VÁOmVo@W _¥Vo@W dm Z {h _wX§, emoH§$ Z H$pñ_Þ{n;


àm`: àma^Vo@{YJå` _{V_mÝZñW¡`{© _Ë`{“Zm_²&&19&&
d¥j-d¥j na njr C‹S>Vo, nwîn-nwîn na ^«‘a C‹S>|&
˶m| g§gmar EH$ J{V H$mo, N>mo‹S> ^dmÝVa ‘| Om¶|&&
Bg àH$ma OJ Ho$ g~ àmUr, h¢ A{Z¶V OmZ| ‘{V‘mZ²&
OÝ‘-‘aU ‘| hf©-emoH$, Bg{bE H$a| Z H$^r {dÛmZ²&&
AW© • {Og àH$ma njr, EH$ d¥j go Xÿgao d¥j na VWm ^m¢ao, EH$ \y$b go Xÿgao
\y$b na C‹S> H$a OmVo h¢; Cgr àH$ma Bg g§gma _| AnZo-AnZo H$_© Ho$ de go Ord, {ZaÝVa
EH$ J{V go Xÿgar J{V _| OmVo h¢& Bg àH$ma àm{U`m| H$s A{ZË`Vm H$mo g_P H$a, {dÛmZ²
àm`… àm{U`m| H$s CËn{Îm _| Z Vmo hf© hr _mZVm h¡ Am¡a Z CZHo$ _aZo na emoH$ hr H$aVm h¡&
272. Y‘©-àm{á Ho$ Adga {‘bZm CÎmamoÎma Xþb©^
^«må`Z² H$mb_ZÝV_Ì OZZo, àmßZmo{V Ordmo Z dm;
_mZwî`§ `{X XþîHw$bo VXKV…, àm᧠nwZZ©í`{V&
gÁOmVmdW VÌ `m{V {db`§, J^}@{n OÝ_Ý`{n;
Ðm½~më`o@{n VVmo@{n Zmo d¥f B{V, àmáo à`ËZmo da…&&20&&
H$mb AZÝV ^«‘o ¶h Ord, ‘ZwO J{V àmá H$ao Z H$ao&
¶{X ImoQ>o Hw$b ‘| OÝ‘o Vmo, OÝ‘ Jdm±¶o nmnm| ‘|&&
CÎm‘ Hw$b ¶{X {‘bo, J^© ¶m OÝ‘ g‘¶ ‘| ‘aU H$ao&
AWdm ~MnZ ‘| ‘¥Ë¶w hmo, XrKm©¶w ‘| Y‘© H$ao&&
AW© • AZÝV H$mbn`©ÝV Bg g§gma _| äm«_U H$aVo hþE Bg Ord H$mo _Zwî`nZo
H$s àm{á hmodo hr hmodo • Eogm H$moB© {ZíM` Zht& (³¶m|{H$ Eogo ^r AZÝV Ord h¡§, {OÝhm|Zo
AmO VH$ Ìg n¶m©¶ hr àmá Zht H$s) X¡d`moJ go `{X ‘Zwî¶ hmo ^r OmE Vmo ImoQ>o Hw$b _|
OÝ_ boZo na dh nm`m hþAm _Zwî`nZm ^r Cg ImoQ>o Hw$b _| {H$¶o nmnm| go ZîQ> hmo OmVm
h¡& `{X loîR> Om{V _| ^r OÝ_ hmo OmE Vmo àW_ Vmo J^© _| hr _a OmVm h¡& ¶{X O¡go-
V¡go J^© go ~M OmE Vmo OÝ_Vo hr _a OmVm h¡& `{X OÝ_Vo g_` ^r Z _ao Vmo
~më`mdñWm _| _a OmVm h¡& AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ Y_© Ho$ {bE hr à`ËZ H$aZm CÎm_
h¡ Š`m|{H$ Y_© _| hr `h e{ŠV h¡ {H$ dh àm{U`m| H$mo OÝ_-Oam Am{X go Nw>‹S>mVm h¡ VWm
Ohm± na {H$gr àH$ma H$m Xþ…I Zht • Eogo _mojnX _| bo OmH$a Ordm| H$mo YaVm h¡&
160 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

273. ‘¥Ë¶w hmoZo na Z¶m| H$s Anojm ^r emoH$ H$aZm ì¶W©


n¥Ïdr
pñWa§ gX{n gd©Xm, ^¥e_XoË`dñWmÝVa¡…;
à{VjU{_X§ OJÁObX-Hy$Q>dÞí`{V&
VXÌ ^d_m{lVo, _¥{V_wnmJVo dm OZo;
{à`o@{n {H$_hmo _wXm, {H$_w ewMm à~wÕmË_Z…&&21&&
Ðì¶ÑpîQ> go OJV² {Z˶ h¡, na A{Z˶ n¶m©¶m| go&
‘oKnQ>bdV² à{VjU ¶h OJ, CnOo Aé {ZpíMV {dZeo&&
Vmo AnZo {à¶OZ Ho$ AmZo na AWdm OmZo na ao!&
³¶m| à~wÕ-OZ h{f©V hmod|, AWdm ³¶m| do emoH$ H$a|&&
AW© • `Ú{n Ðì`m{W©H$ Z` H$s Anojm `h bmoH$ gXm {dÚ_mZ h¡ Vmo ^r n`m©`m{W©H$
Z` H$s Anojm _oKm| Ho$ g_yh Ho$ g_mZ `h jU-jU _o§ {dZmerH$ h¡& Bg{bE AmMm`©
CnXoe XoVo h¢ {H$ ho ~w{Õ_mZ² nwéfm|! Bg g§gma _| AnZo {à` _Zwî` Ho$ CËnÞ hmoZo na
hf© VWm _a OmZo na emoH$ H$aZ| ‘| Š`m aIm h¡? AWm©V² Vwåhmam hf© VWm emoH$ H$aZm {~Zm
à`moOZ H$m h¡&
274. ‘aU Ho$ g‘¶ H$mo Xod ^r {Z{‘f‘mÌ Q>mb Zht gH$Vo
emXÿ©b{dH«$s{S>V
b”¶ÝVo Obame`… {eI[aUmo, XoemñV{Q>Ý`mo OZ¡:;
gm dobm Vw _¥VZo -¥© nú_-MbZ,-ñVmoH$m@{n Xoda¡ {n&
VËH$pñ_Þ{n g§pñWVo gwIH$a§, lo`mo {dhm` Y«wd§;
H$… gd©Ì XþaÝVXþ…IOZH§$, emoH§$ {dXÜ`mËgwYr…&&22&&
‘hm{gÝYw-{J[a nma H$a| Za, Xÿa Xoe ‘| ^r Om¶|&
{H$ÝVw ‘¥Ë¶w Ho$ EH$ g‘¶ H$mo, gwa-JU ^r Zqh Q>mb gH|$&&
Vmo {à¶-OZ {d¶moJ hmoZo na, Eogm H$m¡Z nwéf ‘{V‘mZ?&
emoH$ H$ao ZmZm Xþ:IXm¶H$, VOo gwIX H$ë¶mU-{ZYmZ&&
AW© • _Zwî`, ~‹S>o-~‹S>o g_wÐm| H$mo nma H$a OmVo h¡§, ~‹S>o-~‹S>o nd©Vmo§ VWm Xoem| H$m
Cëb§KZ H$a OmVo h¡§, {dñV¥V Z{X`m| H$mo ^r {Va OmVo h¢; naÝVw _aU Ho$ g_` Vmo _Zwî`m|
H$s Vmo Š`m ~mV? Xod ^r {Z[_f_mÌ Ho$ {bE Zht Q>mb gH$Vo h¢& Bg{bE AmMm`© H$hVo
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 161

h¢ {H$ Eogm H$m¡Z ~w{Õ_mZ² nwéf hmoJm? Omo AnZo {H$gr {à` _Zwî` Ho$ _a OmZo na g_ñV
àH$ma Ho$ H$ë`mU H$mo XoZo dmbo CÎm_ Y_© H$mo Z H$aHo$, ZmZm àH$ma Ho$ ZaH$m{X Xþ…Imo§ H$mo
XoZo dmbo emoH$ H$mo H$aoJm?
^mdmW© • ~w{Õ_mZ² nwéf, AnZo {à` {H$gr ñÌr-nwÌ Am{X Ho$ _aZo na Y_© H$m
AmamYZ H$aVo h¢ Š`m|{H$ do g_PVo h¢ {H$ Y_© hr Xþ…Im| go Nw>‹S>mZo dmbm h¡; AV: do ZmZm
àH$ma Ho$ Xþ…Im| Ho$ XoZo dmbo emoH$ H$s Amoa Pm±H$ H$a ^r Zht XoIVo&
275. Bg Ord H$m ~mdbmnZ (nmJbnZ) ³¶m h¡?
AmH«$ÝX§ Hw$éVo `XÌ OZVm, ZîQ>o {ZOo _mZwfo;
OmVo `ƒ _wX§ VXþÞV{Y`mo, OënpÝV dmVybVm_²&
`ÁOmS>çmËH¥$VXþîQ>Mpo îQ>V^dV², H$_©à~ÝYmoX`mV²;
_¥Ë`yËn{Îm-naånam-_`{_X§, gdª OJËgd©Xm&&23&&
AnZo {චH$s ‘¥Ë¶w g‘¶ na, Omo OZ MrI-MrI amoV&o
VWm OÝ‘ ‘| h{f©V hmoVo, CÝh| gwYr "nmJb' H$hVo&&
³¶m|{H$ OJV² AkmZ-Oݶ, H$m¶m] go H$‘©-~ÝY H$aVm&
H$‘m}X¶ go OJ ‘| OÝ‘-‘aU n[anmQ>r Mbo gXm&&
AW© • Omo _Zwî`, AnZo {à` _Zwî` Ho$ _aZo na Vmo MrI _ma-_ma H$a amoVo h¢ VWm
CËnÞ hmoZo na hf© _ZmVo h¢; CZH$r Cg àH$ma H$s MoîQ>m H$mo ~w{Õ_mZ² nwéf, ~mdbmnZ
H$hVo h¢ Š`m|{H$ `h g_ñV OJV² Vmo AkmZ go H$s hþB© ImoQ>r-ImoQ>r {H«$`m go CËnÞ H$_m]
Ho$ ~ÝYZ Ho$ CX` go gXm _aU VWm OÝ_m| H$s naånam-ñdê$n hr h¢&
^mdmW© • ImoQ>r-ImoQ>r Moï>mAm| go CËnÞ H$_© Ho$ de, {ZaÝVa ~hþV-go àmUr Bg
g§gma _o _aVo ^r h¢ VWm OÝ_Vo ^r h¢& Bg{bE `h g§gma Vmo OÝ_-_aU ñdê$n hr h¡,
{H$ÝVw Eogo g§gma Ho$ ñdê$n H$mo OmZ H$a ^r `{X _Zwî`, AnZo {à` Ho$ _aZo na emoH$ VWm
CËnÞ hmoZo na hf© _mZo Vmo CZH$m ¶h gd©Wm ~mdbmnZ h¡ • Eogm g_PZm Mm{hE&
276. g§gma ‘| Amn{Îm Ho$ AmZo na emoH$ H$aZm ì¶W©
Jwdu ^«mpÝV[a`§ OS>Ëd_Wdm, bmoH$ñ` `ñ_mÛgZ²;
g§gmao ~hþXþ…IOmbO{Q>bo, emoH$s^dË`mn{X&
^y V ào V {nemM\o $ ad{MVm,-ny U } í_emZo J¥ h § ;
H$… H¥$Ëdm ^`XmX_§JbH¥$Vo ^mdmX² ^doÀN§{H$V…&&24&&
162 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

{d{dY Xþ:Im| go ì¶má OJV² ‘|, ahZo na ^r emoH$ H$a|&


¶h Vmo OJ H$s ‘y‹T>~w{Õ h¡, AWdm ~hþV ~‹S>m ^«‘ h¡&&
^yV-{nemMm{XH$ H$s brbm-‘¶ ‘gmZ ‘| dmg H$a|&
{’$a ³¶m| ^¶àX Am¡a A‘§Jb-‘¶ KQ>Zm go H$moB© S>a?§o &&
AW© • AmMm`© H$hVo h¡§ {H$ bmoH$ H$m `h EH$ ~‹S>m ^mar ^«_ h¡ AWdm CgH$s
_yIV© m H$hZr Mm{hE {H$ AZoH$ Xþ…Im| go ì`má Bg g§gma _| ahVm hþAm ^r Amn{Îm Ho$ AmZo
na emoH$ H$aVm h¡ Š`m|{H$ Omo ^yV-àoV-{nemM, \|$H$ma eãX Am¡a {MVm Am{X go ì`má
í_emZ _| Ka ~Zm H$a VWm dhm± ah H$a ^r Eogm H$m¡Z nwéf hmoJm, Omo Eogo A_§Jb ñdê$n
VWm ZmZm àH$ma Ho$ ^` H$mo H$aZo dmbo nXmWm] go ^` H$aoJm?
^mdmW© • {Og àH$ma í_emZ Am{X ^¶ Ho$ ñWmZm| _§o ahZm Am¡a {’$a ^` H$aZm,
_yI©Vm h¡ Š`m|{H$ dhm± na {Z`_ go ^` hmoJm hr hmoJm; Cgr àH$ma emoH$ Am{X Ho$ ñWmZ
ñdê$n, Bg g§gma _| emoH$ H$aZm ^r ì`W© h¡& Bg{bE _Zwî`m| H$mo Eogo emoH$ Am{X Ho$ ñWmZ
ñdê$n g§gma _| H$Xm{n emoH$ Zht H$aZm Mm{hE&
277. g§gma H$s pñW{V g‘PZo ‘| MÝБm H$m CXmhaU
_m{bZr
^«_{V Z^{g MÝÐ… g§g¥Vm¡ eídX§Jr;
b^V CX`_ñV§ nyU©Vm§ hrZVm§ M&
H$bw{fVöX`… gZ² `m{V amqe M ameo:;
VZw{_h VZwVñVËH$mo@Ì _moXíM emoH$…&&25&&
Z^ ‘| Á¶m| e{e ^«‘U H$ao, ˶m| àmUr {Z˶ ^«‘o g§gma&
MÝÐ-g‘mZ ‘ZwO ^r hmoVm, C{XV-AñV Aé ~mb-¶wdm&&
EH$ am{e go Aݶ am{edV², J{V go J˶ÝVa OmE&
H$bw{fV ^r h¡ {’$a ³¶m| Za Vy, OJ ‘| hf©-{dfmX H$ao&&
AW© • {Og àH$ma MÝÐ_m, gXm AmH$me _| ^«_U H$aVm ahVm h¡; Cgr àH$ma `h
àmUr ^r {ZaÝVa g§gma _| EH$ J{V go Xÿgar J{V _| ^«_U H$aVm ahVm h¡& {Og àH$ma
MÝÐ_m C{XV hmoVm h¡ VWm AñV hmoVm h¡; Cgr àH$ma `h àmUr ^r OÝ_Vm VWm _aVm h¡&
{Og àH$ma MÝÐ_m ~‹T> Vm Am¡a KQ>Vm h¡; Cgr àH$ma `h n«mUr ^r ~mbnZo H$mo, `wdmnZo H$mo
Am¡a d¥ÕnZo H$mo àmá hmoVm h¡& {Og àH$ma MÝÐ_m H$b§{H$V hmoH$a, _rZ Am{X am{e go H$H©$
Am{X am{e H$mo n«má hmoVm h¡; Cgr àH$ma `h àmUr ^r H$bw{fV {MÎm hmoH$a, EH$ eara go
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 163

Xÿgao eara H$mo YmaU H$aVm h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo g§gma H$s Eogr dmñV{dH$ pñW{V
H$mo ^br^m±{V OmZ H$a, OÝ_-_aU _| H$Xm{n hf© VWm emoH$ Zht _mZZm Mm{hE&
278. CËnÞ hmoZm Am¡a Zï> hmoZm, g§gma H$m Y‘©
V{S>{Xd Mb_oVËnwÌ-Xmam{X-gdª;
{H${_{V VX{^KmVo {IÚVo ~w{Õ‘{Ø…&
{ñW{VOZZ{dZme§ ZmoîUVodmZbñ`;
ì`{^Ma{V H$Xm{MËgd©^mdofw ZyZ_²&&26&&
ñÌr-nwÌm{XH$ g~ hr h¢, {dÚwV²-g‘ M§Mb Zída&
Vmo CZH$m {dZme hmoZo na, ³¶m| H$aVo h¢ IoX gwZa&&
¶Wm CîUVm A{dZm^mdr, gXm Ap½Z Ho$ g§J aho&
d¡go hr CËnmX-Ym¡ì¶-춶, g~ nXmW© ‘| gXm aho&&
AW© • g§gma _| ñÌr-nwÌ Am{X g_ñV nXmW© {~Obr Ho$ g_mZ M§Mb VWm
{dZmerH$ h¢; Bg{bE CZHo$ Zme hmoZo na, ~w{Õ_mZm| H$mo H$Xm{n emoH$ Zht H$aZm Mm{hE
Š`m|{H$ {Og àH$ma Ap½Z _| CîUnZm gd©Xm ahVm h¡; Cgr àH$ma g_ñV nXmWm] _| CËnmX-
춶-Y«m¡ì` • `o VrZm| Y_© gXm ahVo h¢&
^mdmW© • Ðì`m{W©H$Z` H$s Anojm gd© dñVwE± {ZË` h¡§, {H$ÝVw n`m©`m{W©H$Z` H$s
Anojm g^r dñVwE± CËnÞ ^r hmoVr h¢ Am¡a ZîQ> ^r hmoVr h¢; Bg{bE n`m©`m{W©H$Z` H$s
Anojm O~ nXmWm] H$m CËnÞ hmoZm VWm Zï> hmoZm Y_© hr R>ham, V~ {dÛmZm| H$mo ñÌr-nwÌ-
{_Ìm{X Ho$ Zme hmoZo na, {Oggo {H$gr àH$ma H$m {hV Zht • Eogm emoH$ Zht H$aZm Mm{hE&
279. emoH$ go CËnÞ AgmVmH$‘© dQ->~rO Ho$ g‘mZ
{à`OZ_¥{VemoH$… goì`_mZm@{V_m̧;
OZ`{V VXgmV§ H$_© `ƒmJ«Vmo@{n&
àga{V eVemI§ Xo{h{Z joÌ Cá§;
dQ> Bd VZw~rO§ Ë`Á`Vm§ g à`ËZmV²&&27&&
~mo¶m hþAm ~rO Á¶m| ’¡$bo, emIm Am¡a àemIm ‘|&
{à¶-{d¶moJ ‘| emoH$ H$a| Vmo, ’$bVm H$‘© AgmVm ‘|&&
AW© • joÌ _| ~mo`m hþAm dQ>d¥j H$m N>moQ>m-gm ~rO, {Og àH$ma emIm•àemIm
164 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

ñdê$n n[aUV hmoH$a \¡$b OmVm h¡; Cgr àH$ma AnZo {à` ñÌr-nwÌ Am{X Ho$ _aZo na Omo
AË`ÝV emoH$ {H$`m OmVm h¡, dh emoH$ Cg AgmVmH$_© H$mo n¡Xm H$aVm h¡, Omo CÎmamoÎma
emIm•àemImê$n _| n[aUV hmoH$a \¡$bVm Mbm OmVm h¡ AWm©V² Cg AgmVmH$_© Ho$ CX`
go ZaH$-{V`ªM Am{X AZoH$ `mo{Z`m| _| ^«_U H$aZo go ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…I ghZo n‹S>Vo h¢&
Bg{bE AmMm`© H$hVo h¢ {H$ {dÛmZm| H$mo Eogm emoH$, O¡go erK« Ny>Q>o, d¡go N>mo‹S> XoZm Mm{hE&
280. Am¶w H$m Zme hr ¶‘amO H$m ‘wI
Am`m©
Am`w… j{V… à{VjU-_oVÝ_wI_ÝVH$ñ` VÌ JVm…&
gd} OZm… {H$_oH$…, emoM`Ë`Ý`§ _¥V§ _yT>…&&28&&
Am¶w-jrU hmoZo na à{VjU, AmVo g~ ¶‘ Ho$ ‘wI ‘|&
EH$ ¶hr AkmZr ³¶m|, {චHo$ {d¶moJ ‘| emoH$ H$ao&&
AW© • à{Vg_` Am`w H$m Zme hmoVm h¡ Am¡a dh Am`w H$m Zme hr `_amO H$m _wI
h¡ Am¡a Cg_o§ AZoH$ Ord à{dîQ> hmo MwHo$ h¢& {\$a ^r `h AkmZr Ord, AnZo {à` Ho$ _aZo
na Z _mby_ Š`m| emoH$ H$aVm h¡?
^mdmW© • `{X Am`wH$_© H$m AÝV Z hmoVm AWdm AZoH$ àmUr Z _aVo, V~ Vmo Bg
Ord H$m emoH$ H$aZm C{MV hmoVm, {H$ÝVw g_`-g_` _| Am`wH$_© H$m Zme hmoVm Mbm Om
ahm h¡ VWm AZoH$ àmUr _a MwH$o h¢ Am¡a ñd`§ ^r _aZo Ho$ {bE V¡`ma h¡,§ Bg ~mV H$mo OmZVo
hþE ^r `h AkmZr Ord {à¶-{d¶moJ emoH$ ‘| H$aVm h¡ • `h ~‹S>o AmíM`© H$s ~mV h¡&
281. ‘¥Ë¶w hmoZo na {H$gH$m emoH$ H$aZm C{MV?
AZwïw>^²
`mo ZmÌ JmoMa§ _¥Ë`mo:, JVmo `m{V Z `mñ`{V&
g {h emoH§$ _¥Vo Hw$d©Z², emo^Vo ZoVa… nw_mZ²&&29&&
Omo Z H$^r ^r ‘am, ‘a ahm, Am¡a ‘aoJm H$^r Zht&
emoH$ Cgr H$mo emo^m XoVm, Aݶ nwéf H$mo H$^r Zht&&
AW© • Omo àmUr, H$^r ^r ñd¶§ Z Vmo _am h¡, Z _a ahm h¡ Am¡a Z _aoJm; `{X dh
AnZo {à` Ho$ _aZo na emoH$ H$ao Vmo CgH$m emoH$ C{MV h¡, {H$ÝVw Omo ñd¶§ AZÝV ~ma Vmo
_a MwH$m h¡, _a ahm h¡ Am¡a AZÝV hr ~ma _aoJm; `{X dh emoH$ H$ao Vmo CgH$m emoH$ H$aZm
ì`W© h¡& AV: {dÛmZm| H$mo AnZo {à` ñÌr-nwÌm{X Ho$ _aZo na H$Xm{n emoH$ Zht H$aZm Mm{hE&
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 165

282. gy¶©XodVm ^r {d{Y Ho$ {dYmZ go AbJ Zht


_m{bZr
àW__wX`_wƒ¡:, Xÿa_mamohbú_r-;
_Zw^d{V M nmV§ gmo@{n Xodmo {XZoe…&
`{X {H$b {XZ_Ü`o VÌ Ho$fm§ ZamUm§;
dg{V ö{X {dfmX… gËñddñWmÝVaof&w &30&&
àmV: Omo a{d emo{^V hmoVm, dhr em‘ H$mo hmodo AñV&
Vmo nXmW© Ho$ n[adV©Z ‘|, H$a| {dfmX gwYr ³¶m| ì¶W©&&
AW© • gy`X© do Vm ^r EH$ hr {XZ _o,§ àW_ Vmo àmV…H$mb _| C{XV hmoH$a D±$Mm M‹T‹ >Vm
hwAm AË`ÝV emo^m H$mo YmaU H$aVm h¡, níMmV² gm`§H$mb _| AñV hmo OmVm h¡; Cgr àH$ma
g_ñV nXmWm] H$s EH$ AdñWm go Xÿgar AdñWm hmoVr h¡, CZ AdñWmAm| H$mo XoI H$a, Eogm
H$m¡Z ~w{Õ_mZ _Zwî` hmoJm, Omo AnZo _Z _| {dfmX H$aoJm? AWm©V² Eogr ñdm^m{dH$ pñW{V
na ~w{Õ_mZ H$Xm{n IoX Zht H$a gH$Vo&
283. H$mb H$s gd©Ì J{V
dgÝV{VbH$m
AmH$me Ed e{egy`©_éËIJmÚm:;
^yn¥îQ> Ed eH$Q>à_wImíMapÝV&
_rZmX`íM Ob Ed `_ñVw `m{V;
gd©Ì Hw$Ì ^{dZm§ ^d{V à`ËZ…&&31&&
a{d-e{e-dm¶w-njr Z^ ‘|, dmhZm{X ^y na MbVo&
Ob ‘| ObMa, ¶‘ gd©Ì, H$hm± ~MZo H$m ¶ËZ H$a|&&
AW© • MÝÐ, gy`,© ndZ, njr Am{X Vmo AmH$me _| hr MbVo h¢; Jm‹S>r, {g§h, ì`mK« Am{X
O_rZ na hr MbVo h¢ Am¡a _N>br-_Ja Am{X Ob _| hr MbVo h¡; naÝVw `h H$mb (`_) g~
OJhm| na MbVm h¡ AWm©V² `h H$mb, àm{U`m| H$mo n¥Ïdr, Ob, AmH$me, Ap½Z Am{X {H$gr ñWmZ
na Zht N>mo‹S> Vm, {\$a Bggo ~MZo H$m à`ËZ {H$`m OmE Vmo H$hm± [H$`m OmE?
284. ew^-Aew^ H$‘m}X¶ H$mo amoH$Zo ‘| H$moB© g‘W© Zht
emXÿ©b{dH«$s{S>V
qH$ Xod… {H$_w XodVm {H$_JXmo, {dÚmpñV qH$ qH$ _{U…;
qH$ _Ý̧ {H$_wVml`… {H$_w gwöpËH¨$dm gJÝYmo@pñV g…&
166 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

AÝ`o dm {H$_w ^yn{Và^¥V`…, gÝË`Ì bmoH$Ì`o;


`¡… gd£a{n Xo{hZ… ñdg_`o, H$_m}{XV§ dm`©Vo&&32&&
³¶m Xodr ³¶m Xod d¡Ú ³¶m? {dÚm hmo ¶m ‘{U H$hmo&
‘ÝÌ-VÝÌ ¶m H$moB© ghmam, H¡$gm ^r hmo {‘Ì Ahmo!&&
AWdm VrZ bmoH$ ‘| H$moB©, hmo ~bdmZ ‘hmZ¥n ^r&
g~ {‘b H$a ^r CX¶H$mb ‘|, amoH$ gH|$ Zqh H$‘© H$^r&&
AW© • VrZm| bmoH$ _| ^r Xod, Xodr, d¡Ú, _{U, {dÚm, ‘ÝÌ, ^¥Ë`, {_Ì, gJÝY VWm
amOm Am{X EH$-EH$ H$s Vmo Š`m ~mV? g~ {_b H$a ^r àm{U`m| Ho$ AnZo g_` _| CX`
AmE hþE H$_© H$mo Zht amoH$ gH$Vo&
^mdmW© • Omo H$_©, nyd©H$mb _| ~m±Ym h¡, dh AnZo g_` na {Z`_ go CX`
_| AmVm h¡& ~bdmZ² go ~bdmZ² Xod Am{X H$moB© ^r CgH$m {ZdmaU Zht H$a gH$Vm •
Eogm ^br^m±{V g_P H$a, {dÛmZ² H$Xm{n ew^-Aew^ H$_© Ho$ CX` hmoZo na hf©-{dfmX
Zht H$aVo&
285. H$m¡Z, {H$ggo A{YH$ ~bdmZ?
Jrdm©Um A{U_m{XñdñW_Zg…, eº$m: {H$_ÌmoÀ`Vo;
ÜdñVmñVo@{n naånaoU g na:, Voä`… {H$`mZ² amjg:&
am_m»`oZ M _mZwfoU {ZhV:, àmo„§¿` gmoß`å~w{Y§;
am_mo@ß`ÝVH$JmoMa: g_^dV², H$mo@Ý`mo ~br`mpÝdYo:&&33&&
A{U‘m{XH$ F${Õ go ^y{fV, g~ àH$ma ~b¶wº$ àda&
CZgo ^r A{V VwÀN> eÌw amdU go nr{‹S>V hþE A‘a&&
dh amdU ^r {gÝYw nma H$a AmE ‘ZwO am‘ go ‘¥V&
¶‘ JmoMa {’$a hþE am‘ ^r, {d{Y go A{YH$ H$m¡Z ~b¶wV?&&
AW© • {deof H$hm± VH$ H$hm OmE? O¡go, bmoH$ ‘| H$hm OmVm h¡ {H$ Omo Xod,
A{U_m-_{h_m Am{X G${Õ Ho$ Ymar Wo VWm g~ àH$ma go g_W© Wo; CZH$mo ^r Cg
amdÊm Zm_H$ amjg Zo {dÜd§g H$a {X`m, O~{H$ dh amdU, CZ Xodm| Ho$ gm_Zo Hw$N>
MrO Z Wm& Cg amdU H$mo ^r g_wÐ nma H$a, am_ Zm_H$ _Zwî` Zo _ma {X`m VWm
níMmV² dh am_ ^r H$mb~br H$m J«mg ~Z J`m; Bg{bE AmMm`© H$hVo h¢ {H$ H$_©
go ~bdmZ² g§gma _| H$moB© ^r Zht&
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 167

286. g§gmaê$nr dZ ‘| emoH$ê$nr XmdmZb


gd©ÌmoX²JVemoH$XmdXhZ,-ì`m᧠OJËH$mZZ§;
_w½YmñVÌ dYy_¥JrJV{Y`:, {VîR>{ÝV bmoH¡$UH$m…&
H$mbì`mY B_m{ÞhpÝV nwaV…, n«mámZ² gXm {ZX©`:;
Vñ_m‚mrd{V Zmo{eewZ© M `wdm, d¥Õmo@{n Zmo H$üZ&&34&&
Bg g§gma ‘hmdZ ‘| h¡, emoH$ê$n XmdmZb ì¶má&
bmoH$ê$n ‘¥J ‘¥JrdYy ‘|, ‘y‹T>‘{V hmoH$a Amgº$&&
{ZX©¶ H$mb ì¶mY {ZV ‘mao, gÝ‘wI AmE OZ-‘¥J H$mo&
Cggo H$moB© ~Mo Zht {eew, hmo ¶m ¶wdm d¥Õ ^r hmo&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ `h g§gmaê$nr dZ, g~ OJh go CR>o hþE emoH$ê$nr
XmdmZb go ì`má hmo ahm h¡& Bg g§gmaê$nr dZ _| bmoH$ê$nr _¥J h¢, do ñÌrê$nr _¥Jr Ho$
de hmoH$a n‹S>o hþE h¢& `h H$mbê$nr ì`mK«, AmJo AmE hþE CZ bmoH$ê$nr XrZ _¥Jm| H$mo
gXmH$mb _maVm h¡, {Oggo Bg g§gma ‘| Z Vmo H$moB© ~mbH$ gXm OrVm h¡, Z H$moB© `wdm gXm
OrVm h¡ Am¡a Z H$moB© d¥Õ hr gXm OrVm h¡&
287. g§gmaê$nr dZ ‘| ‘Zwî¶ê$nr d¥j
ímmXÿ©b{dH«$s{S>V
gånƒmébV… {à`mn[abgV², dëbr{^am{b{“>V…;
nwÌm{X{à`nëbdmo a{VgwI,-àm`¡… \$b¡am{lV…&
OmV… g§g¥{VH$mZZo OZVé:, H$mbmoJ«XmdmZb-;
ì`máíMoÞ ^doÎmXm ~V ~wY¡,-aÝ`pËH$_mbmoŠ`Vo&&35&&
gån{V-Mmé-bVm-¶wV gwÝXa, a‘Urê$nr ~ob g{hV&
nwÌm{XH$ nëbdYmar a{V-Oݶ gwI Aao! ’$b emo{^V&&
^ddZ ‘| CËnÞ ‘ZwO-Vé, H$mbê$n XmdmZb go&
{ZpíMV hmoVm ^ñ‘ Aao! ³¶m|, ~wYOZ Zqh {ZO{hV H$aVo?&&
AW© • gånXmê$nr _Zmoha bVmAm| go `wº$, ñÌrê$nr _Zmoha ~ob go AmqbJZ {H$`m
hþAm, nwÌ Am{X CÎm_ nëbdm| H$m Ymar VWm a{V go CËnÞ gwIê$nr \$b go g{hV • Eogm `h
_Zwî`ê$nr d¥j, g§gmaê$nr dZ _| n¡Xm hþAm h¡& `h _Zwî`ê$nr d¥j, H$mbê$nr ^`§H$a Xmdmp½Z
go ^ñ_ Z hmo OmE, BgHo$ {bE ~w{Õ_mZm| H$mo Adí` Cgo gmW©H$ H$aZo H$m à`ËZ H$aZm Mm{hE&
168 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

^mdmW© • ~‹S>r H${R>ZVm go Bg _Zwî`^d H$s àm{á hþB© h¡ Am¡a Bg _Zwî` OÝ_ Ho$
{gdm` {Zdm©U H$m H$maU Am¡a H$moB© CÎm_ nXmW© ^r Zht h¡; Bg{bE On, Vn Am{X Ho$ Ûmam
Bg _Zwî`-OÝ_ H$mo {dÛmZm| Zo gmW©H$ ~ZmZm Mm{hE, AÝ`Wm `h ì`W© _| Zï> hmoo OmEJm&
288. Xþ:Iê$nr Va§Jm| go ì¶má g§gmaê$nr g‘wÐ
dmÄN>ÝË`od gwI§ VXÌ {d{YZm, XÎm§ na§ àmß`Vo;
ZyZ§ _¥Ë`w_wnml`pÝV _ZwOm:, VÌmß`Vmo {~ä`{V&
BËW§ H$m_^`àgŠVöX`m…, _mohmÝ_wY¡d Y«wd§;
Xþ…Imo{_©àMwao nVpÝV Hw${Y`:, g§gmaKmoam@U©do&&36&&
gwI Mmho Za {H$ÝVw OJV² ‘|, gwI {‘bVm H$‘m}X¶ go&
g~ Ordm| H$m ‘aU gw{ZpíMV, {’$a ^r ‘aZo go S>aVo&&
Bg àH$ma H$m‘mVwa Am¡a, ^¶mVwa hþE ‘moh go ‘y‹T>&
Xþ:I-Va§J go ì¶má ^dmoX{Y, ‘| {JaVo h¢ ~w{Õ-{d‘yT‹ >&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ g§gma _| g_ñV àmUr, BpÝÐ`m| go n¡Xm hþE gwI H$s
A{^bmfm gXm H$aVo ahVo h¡§; {H$ÝVw dh gwI, H$_m©Zwgma hr {_bVm h¡, BÀN>mZwgma Zht
{_bVm& gd© Ord, {ZíM` go _aVo h¢ Vmo ^r Cg _¥Ë`w go S>aVo ahVo h¢& Bg àH$ma _moh
go H$m_mVwa VWm ^`mVwa hmoH$a, `o _yT‹ > -~w{Õ àmUr, ì`W© hr ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Iê$nr Va§Jm|
go ì`má Bg g§gmaê$nr g_wÐ ‘| Sy> ~Vo h¢&
289. H$mbê$nr ‘ëbmh Ho$ hmW go ’¡$bm¶m hþAm Omb
_m{bZr
ñdgwIn`{g Xrì`Z² _¥Ë`wH$¡ dV©hñV-;
àg¥VKZOamoé,-àmoëbgÁOmb_Ü`o&
{ZH$Q>_[n Z ní`Ë`mnXm§ MH«$_wJ«§;
^dga{g damH$mo, bmoH$_rZm¡K Ef…&&37&&
‘ZwO-‘rZ gwI-ga ‘| a‘Vm, {H$ÝVw H$mb Zo S>mbm Omb&
Oamê$n Amn{Îm {ZH$Q> h¡, {H$ÝVw XoIVm Zqh XþîH$mb&&
AW© • AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ {Og àH$ma _ëbmh go {~N>m`o hþE Omb _|
_N>{b`m| H$m g_yh IobVm ahVm h¡, {H$ÝVw g_rn _| pñWV Cg _aUê$nr ^`§H$a Amn{Îm
Ho$ D$na Hw$N> ^r Ü`mZ Zht XoVm; Cgr àH$ma `h bmoH$ê$nr XrZ _N>{b`m| H$m g_yh, AnZo
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 169

gwIê$nr Ob _| H$mbê$nr _ëbmh Ho$ hmW go \¡$bm`o hþE Oamê$nr {dñVrU© Omb _| H«$s‹S>m
H$aVm ahVm h¡, {H$ÝVw "ì`W© _| h_mam OrdZ Mbm OmEJm' • Bg àH$ma nmg _| pñWV
Amn{Îm Ho$ D$na Hw$N> ^r Ü`mZ Zht XoVm&
290. g^r H$mo ‘aVo hþE XoI H$a ^r AnZo H$mo A‘a ‘mZZm ‘moh H$s {ZemZr
emXÿ©b{dH«$s{S>V
e¥ÊdÞÝVH$JmoMa§ JVdV…, ní`Z² ~hyZ² JÀN>Vmo;
_mohmXod OZñVWm{n _ZwVo, ñW¡`ª na§ ømË_Z…&
gåàmáo@{n M dmY©Ho$ ñn¥h`{V, àm`mo Z Y_m©` `V²;
VX²~ÜZmË`{YH$m{YH§$ ñd_gH¥$V², nwÌm{X{^~©ÝYZ¡…&&38&&
J¶o H$mb Ho$ Jmb ~hþV Za, XoIo-gwZo gXm ¶h Ord&
{H$ÝVw ‘moh-de AnZo H$mo ¶h, àmUr ‘mZo A‘a gX¡d&&
d¥ÕmdñWm AmE {’$a ^r, Y‘© Zht H$aZm Mmho&
Zmar-nwÌm{XH$-~ÝYZ go {ZV à{V Ñ‹T> ~±YZm Mmho&&
AW© • `h bmoH$, "~hþV-go Ord _a J`o' • Bg ~mV H$mo gwZVm hþAm ^r VWm
~hþVm| H$mo ñd`§ _aVo hþE XoIVm hþAm ^r _moh go AnZr AmË_m H$mo Bg eara ‘| {ZíMb
hr _mZVm h¡, d¥ÕmdñWm Ho$ AmZo na ^r Y_© H$s Amoa Hw$N> ^r bú` Zht XoVm; {H$ÝVw Cg
AdñWm _| ^r ñÌr-nwÌ Am{X Ho$ ~ÝYZ go {ZaÝVa AnZo H$mo Am¡a ^r Á`mXm ~m±YVm h¡&
291. {dÛmZm| H$s ^r Xoh Ho$ à{V Amg{º$ AmíM¶©OZH$
XþíMoîQ>mH¥$VH$_©{epëna{MV§, Xþ…gpÝY-Xþ~©ÝYZ§;
gmnm`pñW{V XmofYmVw_bdV², gd©Ì `Þída_²&
Am{Yì`m{YOam_¥{Và^¥V`mo, `ƒmÌ {M̧ Z VV²;
V{ƒÌ§ pñWaVm ~wY¡a{n dnwî`Ìm{n `Ý_¥½`Vo&&39&&
XþîMoîQ>m H¥$V H$‘©-{epën Zo, Xþ:gpÝY-Xþ~©ÝYZ go&
춶-CËnmX g{hV Aé ZmZm, Xmof Hw$YmVw ^ar {Og‘|&&
Am{Y-ì¶m{Y Aé Oam ‘aU h¢, Bg VZ ‘| Vmo AMaO ³¶m?&
{H$ÝVw gw~wY ^r Bgo ‘mZVo, {Z˶ ¶hr AmíM¶© ‘hm&&
AW© • Xoh-gå~ÝYr Omo ~war-~war [H«$`mE±, CZgo {H$`m J`m Omo H$_©, dhr hþAm EH$
170 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

àH$ma H$m H$marJa, Cggo ~Zm`m hþAm ¶h eara h¡; ImoQ>r gpÝY Am¡a ImoQ>o ~ÝYZ go g{hV
h¡, pñW{V-Zme go g{hV h¡, ZmZm àH$ma Ho$ Xmof, _b-_yÌ-dr`© Am{X gmV Hw$YmVwAm| go
g§`Šw V h¡ • Eogr Xoh _| `{X Am{Y-ì`m{Y, Oam-_aU Am{X hmoVo h¢ Vmo Bg_o§ H$moB© AmíM`©
Zht h¡; {H$ÝVw AmíM`© Vmo Bg ~mV H$m h¡ {H$ {dÛmZ² _Zwî` ^r Eogo ímara H$mo gd©Wm pñWa
_mZVo h¢&
292. Ohm± {H$gr àH$ma H$m Xþ:I Zht • Eogr ‘w{º$ hr lo¶ñH$a
bãYm lr[ah dmpÄN>Vm dgw_Vr, ^wº$m g_wÐm@d{Y…;
àmámñVo {df`m _ZmohaVam…, ñdJ}@{n `o Xþb©^m…&
níMmƒoÝ_¥{VamJ{_î`{V VV:, VËgd©_oV{Ûfm-;
píbï>§ ^moÁ`{_dm{Vaå`_{n {YH²$, _w{º$: na§ _¥½`Vm_²&&40&&
dmpÄN>V bú‘r {‘br Am¡a, n¥Ïdr ^moJr gmJa-n¶©ÝV&
àmá {H$¶o g~ {df¶ ‘Zmoha, Omo Xodm| H$mo ^r Xþb©^&&
{’$a ^r nrN>o I‹S>r ‘¥Ë¶w H$m, H$a {dMma Vmo ¶o g~ ^moJ&
{df-{‘{lV ^moOZ-g‘ bJVo, AV: ‘w{º$ hr Aml¶ ¶mo½¶&&
AW© • Bg g§gma _| dm§{N>V bú_r ^r àmá H$a br, gmJamÝV n¥Ïdr H$m amÁ` ^r
^moJ {b`m Am¡a Omo {df`, ñdJ© _| ^r àmá Zht hmo gH$Vo • Eogo AË`ÝV _Zmoha {df`m|
H$mo ^r nm {b`m; {H$ÝVw {Og g_` _¥Ë`w nmg _| AmEJr, Cg g_` AË`ÝV _Zmoha `o
g~ ~mV| {df-g§`wº$ ^moOZ Ho$ g_mZ Xþ…I H$mo XoZodmbr hr hmo§Jr& Bg{bE CZHo$ {bE
{YŠH$ma hmo • Eogm {dMma H$a, ho ^ì` Ordmo§! Ohm± na {H$gr àH$ma H$m Xþ…I Zht • Eogr
_w{º$ H$m hr Aml` H$amo&
293. H$mb (‘¥Ë¶w) go AnZr ajm Ho$ {bE à¶ËZ A{Zdm¶©
`wÕo VmdXb§ aWo^VwaJm, dramíM X¥ßVm ^¥e§;
_ÝÌ… em¡`_© {gíM VmdXVwbm…, H$m`©ñ` g§gmYH$m…&
amkmo@{n jw{YVmo@{n {ZX©`_Zm, `mdpÁOKËgw`_© :;
H«w$Õmo Ymd{V Z¡d gÝ_wI{_Vmo, `ËZmo {dYo`mo ~wY¡…&&41&&
aU ‘| hmWr Kmo‹S>o J{d©V, ¶moÕm em¡¶© VWm h{W¶ma&
‘ÝÌ aWm{XH$ g^r V^r VH$, hmo gH$Vo h¢ Z¥n Ho$ ¶ma&&
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 171

O~VH$ ^yIm {ZX©¶ H«$moYr Ordm| H$m ^jU-H$m‘r&


¶‘ Zqh gÝ‘wI Xm¡‹S>m Amdo, AV: à¶ËZ H$a| kmZr&&
AW© • O~ VH$ ^yIm, {ZX©`r, g_ñV Ordm| H$m {dÜd§g H$aZo dmbm d H«$moYr
`_amO gm_Zo Zht AmVm; V^r VH$ ¶wÕ _| amOm Ho$ aW, hmWr, Kmo‹S>m, AË`ÝV Jd© H$aZo
dmbo gw^Q>, _ÝÌ, draVm Am¡a AZwn_ Vbdma Am{X H$m_ _| AmVo h¢; {H$ÝVw O~ `_amO
gm_Zo Am OmVm h¡ AWm©V² O~ _aU g_` AmVm h¡, Cg g_` Cn`wŠ© V H$moB© ^r MrO H$m_
_| Zht AmVr& Bg{bE ~w{Õ_mZ nwéfm| H$mo {Og àH$ma ~Zo, Cg àH$ma Bg H$mb (‘¥Ë¶w/
¶‘) H$mo gd©Wm Zï> Ho$ {bE hr à`ËZ H$aZm Mm{hE&
294. OrdZ Am¡a YZ H$s jU^§JwaVm
amOm@{n jU_mÌVmo {d{YdemÐL²>H$>m`Vo {ZpíMV§;
gd©ì`m{Y{dd{O©Vmo@{n VéUmo,@ß`mew j`§ JÀN>{V&
AÝ`¡… qH$ {H$b gmaVm_wnJVo, lrOr{dVo Ûo V`mo…;
g§gmao pñW{VarÑer{V {dXþfm, ¹$mÝ`Ì H$m`m} _X:&&42&&
H$‘m}X¶de ‘hmZ¥n{V ^r, jU ‘| {ZY©Z hmo OmVm&
gd© amoJ n[a‘wº$ ¶wdm ^r, Aao! ‘¥Ë¶w-‘wI ‘| OmVm&&
gma^yV YZ OrdZ Zída, Aݶ nXmWm] H$s ³¶m ~mV?&
Aao! {d{MÌ Xem h¡ OJ H$s, AV: gwYr Z H$ao ‘‘H$ma&&
AW© • AnZo nydm}nm{O©V H$_© Ho$ de go amOm ^r jU ^a _| {ZíM` go {ZY©Z hmo
OmVm h¡, g_ñV amoJm| go a{hV OdmZ _Zwî` ^r XoIVo-XoIVo Zï> hmo OmVm h¡; Bg{bE
g_ñV nXmWm] _| gma^yV OrdZ VWm YZ H$s ^r O~ g§gma _| Eogr pñW{V h¡, V~ Am¡a
nXmWm] H$s Š`m ~mV? AWm©V² do Vmo Adí` hr {dZmerH$ h¢& AV… {dÛmZm| H$mo {H$gr nXmW©
_| Ah§H$ma Zht H$aZm Mm{hE&
295. gånXm-ñÌr-nwÌ Am{X H$s Vrd« M§MbVm
hpÝV ì`mo_ g _wpîQ>ZmW g[aV§, ewîH$m§ VaË`mHw$b…;
V¥îUmVm}@W _ar{MH$m… {n~{V M, àm`… à_Îmmo ^dZ²&
àmoÎmw“mMbMy{bH$mJV_éV², àoL²>IËàXrnmon_¡…;
`: gånËgwVH$m{_Zrà^¥{V{^:, Hw$`m©Ý_X: _mZd:&&43&&
172 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

{J[a-{eIam| na Vrd« ndZ go, H$pånV XrnH$-{eIm g‘mZ&


M#mb bú‘r-nwÌ-H$m{‘Zr, ‘| Omo Za H$aVm A{^‘mZ&&
CÝ‘mXr hmoH$a dh Z^ ‘|, ‘mZmo H$aVm ‘w{ï>-àhma&
V¡a ahm gyIr g[aVm ‘|, H$aVm ‘¥J-‘ar{MH$m nmZ&&
AW© • Omo _Zwî`, AË`ÝV D±$Mr nhm‹S> H$s MmoQ>r, Cg na MbVr hþB© Omo ndZ,
Cggo PH$moao ImVo hþE XrnH$ Ho$ g_mZ M#mb • Eogr gånXm, nwÌ, ñÌr Am{X _| A{^_mZ
H$aVm h¡; ‘mZmo dh _Zwî`, CÝ_mXr hmoH$a AmH$me H$mo _wQ²>R>r go _maVm h¡, AË`ÝV AmHw$b
hmoH$a ewîH$ ZXr H$mo {VaVm h¡ AWdm ß`mg go AË`ÝV AmHw$b hmoH$a _ar{MH$m H$mo nrVm
h¡ • Eogm _mby_ hmoVm h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma AmH$me H$mo _wQ²>R>r go _maZm, gyIr ZXr H$mo {VaZm Am¡a
_ar{MH$m H$m nmZr nrZm Agå^d H$m¶© h¢, {~Zm à¶moOZ Ho$ h¢; Cgr àH$ma AË`ÝV M#mb
VWm {dZmerH$ gånXm, nwÌ, ñÌr, Am{X _| Ah§H$ma H$aZm ^r ì`W© h¡& Bg{bE {dÛmZm| H$mo
BZ_| H$Xm{n A{^_mZ Zht H$aZm Mm{hE&
296. M#mbm bú‘r Ho$ MŠH$a ‘| Zht ’±$gZo H$m CnXoe
bú_t ì`mY_¥Jr_Vrd Mnbm,-_m{lË` ^ynm _¥Jm:;
nwÌmXrZnamÝ_¥JmZ{Véfm, {Z¿ZpÝV goî`ª {H$b&
gÁOr^yV-KZmnXþÞV-YZw…, g§b½Z-g§hÀN>a§;
Zmo ní`pÝV g_rn_mJV_{n, H«$w Õ§ `_§ bwãYH$_²&&44&&
M§Mb {haUr-g‘ gån{V nm, Z¥n-‘¥J H$mo B©î¶m©{XH$ hmo&
^«mV-gwVm{XH$ Aݶ ‘¥Jm| H$mo, ‘mao A{Ve¶ H«$mo{YV hmo&&
{H$ÝVw AmnXm YZwf ~mU bo, H«$mo{YV Omo qhgH$ ¶‘amO&
h¡ g‘rn ‘o§ Cgo Z XoIo, ¶h h¡ A{V AMaO H$s ~mV&&
AW© • AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ {Og àH$ma amOmê$nr {eH$mar _¥J AË`ÝV M#mb
{haUr Ho$ g_mZ Bg gånXm H$mo nmH$a, nwÌ-^mB© Am{X Omo Xÿgao _¥J h¢, CZH$mo AË`ÝV
H«$moY VWm B©î`m© go _maVo h¢; {H$ÝVw ~‹S>r ^mar Amn{Îmê$n YZwf H$m Ymar VWm g§hmaê$nr
~mU H$mo hmW _| {b¶o hþE Am¡a nmg _| Am`o hþE H«$moYr `_amOê$nr qhgH$ H$s Amoa Hw$N> ^r
bú` Zht XoVo • `h AmíM`© H$s ~mV h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma H$moB© {eH$mar, {haUm| H$mo _maZo Ho$ CÔoí¶ go AnZr nmbr hþB©
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 173

_¥Jr H$mo dZ _| N>mo‹S> XoVm h¡ VWm ñd`§ hmW ‘§o YZwf boH$a CgHo$ nmg ~¡R> OmVm h¡; Cg
g_` Aݶ H$m_r _¥J, Cg _¥Jr Ho$ {bE nañna _| b‹S>Vo h¡§ Am¡a EH$-Xÿgao H$mo _maVo h¢
VWm AmB© hwB© Amn{Îm na Hw$N> ^r Ü`mZ Z XoH$a ì`W© _| _mao OmVo h¢; Cgr àH$ma Bg bmoH$
‘| amOm ^r {eH$mar H$s _¥Jr Ho$ g_mZ Bg bú_r H$mo nmH$a, nañna _| b‹S>Vo h¢ VWm Cg
bú_r Ho$ {bE AnZo {à` nwÌ Am{X H$mo ^r _maVo h¢, {H$ÝVw Bg ~mV na Hw$N> ^r ܶmZ
Zhr§ XoVo {H$ h_ H$mo AmJo Š`m-Š`m Amn{Îm ^moJZr hmoJr? VWm h_mam {H$VZo H$mb VH$
OrdZ ahoJm? Š`m|{H$ H$mb h_mao {ga na N>m ahm h¡& Bg{bE {dÛmZm| H$mo Mm{hE {H$ Bg
àH$ma XmoZmo§ bmoH$ Ho$ {~Jm‹S> Zo dmbr bú_r Ho$ ’$ÝXo _| Z n‹S>| Am¡a CgH$mo AnZo {hV H$s H$aZo
dmbr ^r Z g_P|&
297. {චH$m {d¶moJ hmoZo na ^r emoH$ H$aZo go g§gma-^«‘U
_¥Ë`moJm}Ma_mJVo {ZOOZo, _mohoZ `… emoH$H¥$V²;
Zmo JÝYmo@{n JwUñ` Vñ` ~hdmo, Xmofm nwZ{Z©píMV_²&
Xþ…I§ dY©V Ed Zí`{V MVw:, dJm} _Vo{d©^«_…;
nmn§ éH²$ M _¥{VíM XþJ©{VaW, ñ¶mÔrK©g§gm[aVm&&45&&
{à¶OZ H$s ‘¥Ë¶w hmoZo na, ‘mo{hV hmo Omo H$aVo emoH$&
CÝh| JwUm| H$s JÝY Z {‘bVr, {ZpíMV ~‹T>Vo OmVo Xmof&&
nmJb hmoH$a Vrd« Xþ:Ir hmo Mmam| nm¡éf Zï> H$a|&
nmn, amoJ hmo ‘a H$a XþJ©{V-aW na OJ ‘| ^«‘U H$ao&&
AW© • Omo _Zwî`, AnZo {à`OZ Ho$ _a OmZo na, _moh Ho$ de hmoH$a emoH$ H$aVm
h¡, CgH$mo {H$gr àH$ma JwU H$s àm{á Vmo Zht hmoVr, {H$ÝVw {ZíM` go Xmof hr CËnÞ hmoVo
h¢, Xþ…I ~‹T>Vm h¡, Y_©-AW©-H$m_-_moj • ¶o Mmam| nwéfmW© Zï>> hmo OmVo h¢, ~mdbm hmo OmVm
h¡, CgH$mo nmn VWm amoJm| H$s CËn{Îm ^r hmo OmVr h¡ Am¡a AÝV _| _a ^r OmVm h¡; níMmV²
XþJ©{Vê$nr aW _| ~¡R> H$a, {Ma H$mb VH$ g§gma _| ^«_U H$aVm ahVm h¡& Bg{bE {dÛmZm|
H$mo H$Xm{n emoH$ Zht H$aZm Mm{hE&
298. {Ogo Xþ:I Z ^moJZm hmo, dh g§gma ‘| Z aho
Am`m©
AmnÝ_`g§gmao, {H«$`Vo {dXþfm {H$_mn{X {dfmX…&
H$ñÌñ`{V b§KZV:, à{dYm` MVwînWo gXZ_²&&46&&
174 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

Xþ:Iñdê$n h¡ OJV² Aao! {’$a ~wY ³¶m| Xþ:I ‘| IoX H$a|&


Mm¡amho na ^dZ ~Zm¶m, ³¶m| Xþ:I hmo Cëb§KZ go&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ `h g§gma Vmo Amn{Îm ñdê$n h¡& {\$a ^r Zht _mby_
~w{Õ_mZ nwéf, Amn{Îm Ho AmZo na IoX Š`m| H$aVo h§?¡ Š`m|{H$ Omo Mm¡amho na _H$mZ ~ZmVm
h¡, dh Š`m CgHo$ Cëb§KZ hmoZo na Xþ…{IV hmoVm h¡? H$Xm{n Zht&
^mdmW© • Omo _Zwî`, Mm¡amho na _H$mZ ~ZmEJm, CgH$mo Vmo Xÿgao n{WH$ Cëb§KZ
H$aHo$ Adí` hr OmE±Jo& `{X _H$mZ H$m _m{bH$ Cëb§KZ hmoZo na IoX H$ao Vmo CgH$m IoX
H$aZm ì`W© hr h¡& Cgr àH$ma Omo _Zwî`, Bg Amn{Îm ñdê$n g§gma _| ahoJm Vmo CgH$mo
Adí` hr Xþ…I ^moJZo hm|Jo& `{X dh Xþ…I ^moJVo g_` IoX _mZo Vmo CgH$m IoX _mZZm
gd©Wm ì`W© h¡& Bg{bE Omo _Zwî` IoX H$aZm Zht MmhVm, CgH$mo Eogm H$m_ H$aZm Mm{hE
{H$ {\$a dh g§gma _| hr Z Amdo&
299. ‘Zwî¶ H$m nmJbnZ
dgÝV{VbH$m
dmVyb Ef {H$_w qH$ J«hg§J¥hrVmo;
^«mÝVmoW dm {H$‘w OZ… {H$_W à_Îm…&
OmZm{V ní`{V e¥Umo{V M Or{dVm{X;
{dÚwƒb§ VX{n Zmo Hw$éVo ñdH$m`©_&² &47&&
dm¶ hþB© ¶m ^yV bJo h¢, ¶m {’$a ³¶m ¶h nmJb h¡?&
XoI,o OmZo, gwZ,o A{Wa g~ {H$ÝVw Z AnZm H$m¶© H$ao&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ Š`m Bg _Zwî` H$mo dmV amoJ hmo J`m h¡? AWdm Bgo
{H$gr ^yV•{nemM Zo nH$‹S> {b`m h¡? AWdm `h ~mdbm hmo J`m h¡? AWdm CÝ_mXr hmo J`m
h¡? Omo {H$ g_ñV OrdZ-YZ-ñÌr-nwÌ Am{X H$mo {~Obr Ho$ g_mZ M#mb VWm {dZmerH$
OmZVm h¡, XoIVm h¡, gwZVm h¡ Vmo ^r AnZo {hVê$n H$m`© H$mo A§e_mÌ ^r Zht H$aVm&
300. ‘¥Ë¶w g‘rn AmZo na {H$¶o hþE à¶ËZ ^r {‘϶m
emXÿ©b{dH«$s{S>V
XÎm§ Zm¡fY_ñ` Z¡d H${WV…, H$ñ`mß``§ _pÝÌUmo;
Zmo Hw$`m©ÀNw>M_od_wÞV_{V:,-bmoH$mÝVañWo {ZOo&
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 175

`ËZm `mpÝV `Vmo{“>Z… {e{WbVm§, gd} _¥Vo… g{ÞYm¡;


~ÝYmíM_©{d{Z{_©Vm… n[abgV², dfm©å~w{gº$m Bd&&48&&
Aao! Xdm ^r Xo Zqh nm¶o, d¡Úm{XH$ Zqh ~wbm gHo &
{à¶-{d¶moJ hmoZo na Eogm, emoH$ H$Xm{n Z gwYr H$ao&&
O~ àmUr H$s ‘¥Ë¶w {ZH$Q> hmo, Vmo gmao à¶ËZ {Zî’$b&
M‘©-{d{Z{‘©V g^r dñVwE,± Ob {JaZo go hm§¶o {e{Wb&&
AW© • AnZo {à` _Zwî` Ho$ _a OmZo na ~w{Õ_mZm| H$mo Eogm emoH$ H$Xm{n Zht H$aZm
Mm{hE {H$ _¢Zo BgH$mo Xdm Zht Xr AWdm {H$gr d¡Ú AWdm _ÝÌdmXr H$mo ~wbm H$a Zht {XIm`m,
Š`m|{H$ {Og àH$ma Mm_ Ho$ ~ÝYZ, dfm© H$mb _| nmZr n‹S>Zo go ñd¶‘od T>rbo hmo OmVo h¢;
Cgr àH$ma _Zwî` H$s _¥Ë`w g_rn AmZo na {H$`o hþE à`ËZ ^r {‘϶m hmo OmVo h¢&
301. ‘¢-‘¢ H$aZo dmbm| Ho$ OrdZ H$s ì¶W©Vm
{eI[aUr
ñdH$_©ì`mKo«U, ñ\w$[aV{ZOH$mbm{X_hgm;
g_mK«mV… gmjmÀN>aUa{hVo g§g¥{VdZo&
{à`m _o nwÌm _o, Ð{dU_{n _o _o J¥h{_X§;
dXÞod§ _o _o, new[ad OZmo `m{V _aU_²&&49&&
dZ ‘| ~br ì¶mK« go {Z~©b, new ‘¢-‘¢ H$a àmU VOo&
Bg AeaU g§gma-{d{nZ ‘|, H$‘©-ì¶mK« g~H$mo nH$‹S>&o &
¶h gwV ‘oam Zmar ‘oar, YZ ‘oam J¥h ‘oam h¡&
newAm| O¡gm ‘¢-‘¢ H$aVm, ‘ZwO ‘aU H$mo àmá H$ao&&
AW© • Ohm± H$moB© eaU Zht h¡ • Eogo dZ _| ~bdmZ² ì`mK« go nH$‹S>m hþAm XrZ new,
{Og àH$ma ‘¢...‘¢ H$aVo hþE _a OmVm h¡; Cgr àH$ma eaU a{hV Bg g§gmaê$nr dZ _|
AnZo H$mb (‘¥Ë¶w) Am{X ~b-g§`wº$ H$_©ê$nr ì`mK« go nH$‹S>m hþAm `h OZ, "ñÌr _oar h¡,
nwÌ ‘oao h¡§, YZ _oam h¡, `h Ka _oam h¡' • Bg àH$ma _¢..._¢ H$aVm hþAm ì`W© _a OmVm h¡&
Bg{bE {dÛmZm| H$mo H$Xm{n {H$gr nXmW© _| __Ëd~w{Õ Zht aIZr Mm{hE&
302. Am¶w H$s {XZ-à{V{XZ jrUVm
dgÝV{VbH$m
{XZm{Z IÊS>m{Z Jwê${U _¥Ë`wZm;
{dhÝ`_mZñ` {ZOm`wfmo ^¥e_²&
176 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

nVpÝV ní`Þ{n {ZË`_J«V…;


pñWaËd_mË_Ý`{^_Ý`Vo OS>…&&50&&
Am¶w ‘¥Ë¶w go Zï> hþB©, ¶o {XZ h¢ CgHo$ hr Qw>H$‹S>o&
BÝh| ~rVVm XoIo na {ZO, H$mo {Wa ‘mZo ‘y‹T> Aao&&
AW© • _¥Ë`w go ZîQ> {H$`o hþE AnZr Am`w Ho$ ~‹S>o-~‹S>o Qw>H$‹S>o ñdê$n `o {XZ,
gXm AmJo AmH$a n‹S>Vo h§¡ AWm©V² Am`w Ho$ {XZ, à{V{XZ jrU hmoVo Mbo OmVo h¢& Bg
~mV H$mo XoIVm hþAm ^r `h AkmZr Ord, AnZo H$mo {ZíMb-A{dZmer _mZVm h¡ •
`h AmíM`© h¡&
303. A‘aVm H$m gÝXoe
emXÿ©b{dH«$s{S>V
H$mboZ àb`§ d«O{ÝV {Z`V§, Vo@nrÝÐMÝX«mX`…;
H$m dmVm©@Ý`OZñ` H$sQ>gÑemo,@eŠVoaXrKm©`wf…&
Vñ_mÝ_¥Ë`w_wnmJVo {à`V_o, _moh§ _wYm _m H¥$Wm…;
H$mb… H«$sS>{V ZmÌ `oZ ghgm, VpËH${#mXpÝdî`Vm_²&&51&&
MÝÐ-gy¶©-BÝÐm{XH$ ^r Vmo, hm| {dZï> O~ Am¶o H$mb&
{Z~b H$sQ>-g‘ Aën Am¶w Omo, Aݶ OZm| H$s h¡ ³¶m ~mV?
AV: ‘¥Ë¶w H$mo àmá hþE, {චOZ H$m ì¶W© Z emoH$ H$amo&
Eogm H$m‘ H$amo {Oggo A~, nwZ: H$mb H$m Iob Z hmo&&
AW© • O~ ~‹S>r-~‹S>r G${Õ Ho$ Ymar BÝÐ-MÝÐ-gy`© Am{X ^r AnZo H$mb Ho$ AmZo
na _a OmVo h¢, V~ H$sQ> Ho$ g_mZ {Z~©b VWm Wmo‹S>r Am`w dmbo AÝ` OZ H$s Š`m ~mV?
AWm©V² dh Vmo Adí` hr _aoJm& Bg{bE AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ AnZo {à` ñÌr, nwÌ
Am{X Ho$ _aZo na emoH$ Z H$aHo$ H$moB© Eogm H$m_ H$amo, {Oggo Vw_H$mo {\$a Z _aZm n‹S>o&
304. ZmZm J{V¶m| ‘| Ord Ho$ doe ZQ> Ho$ g‘mZ
g§`moJmo `{X {dà`moJ{d{YZm, MoÁOÝ_ VÝ_¥Ë`wZm;
gånƒo{ÛnXm gwI§ `{X VXm, Xþ…IoZ ^mì`§ Y«wd_²&
g§gmao@Ì _whþ_w©hþ~©hþ{dYm,@dñWmÝVaàmoëbgX²;
dofmÝ`ËdZQ>rH¥$Vm{“{Z gV…, emoH$mo Z hf©… Šd{MV²&&52&&
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 177

g§¶moJm| Ho$ g§J {d¶moJ h¡, Am¡a OÝ‘ Ho$ g§J ‘aU&
gån{Îm Ho$ gmW {dn{Îm, Xþ:I ^r ahVm gwI Ho$ g§J&&
Bg OJ ‘| ¶h Ord ~hþV go, doe ~ZmE ~maå~ma&
ZQ> g‘mZ Bg{bE gwYr Zqh, H$a| hf© ¶m emoH$ Anma&&
AW© • {Og g§gma _| `h Ord, ~maå~ma ZmZm àH$ma H$s Omo Xÿgar•Xÿgar
AdñWmAm| _| ZmaH$s-new-Xod Am{X ZmZm dofm| H$mo YmaU H$a, ZQ> Ho$ g_mZ pñWV h¡; Cg
g§gma _| `{X g§`moJ, {d`moJ Ho$ gmW; OÝ_, _aU Ho$ gmW; gån{Îm, {dn{Îm Ho$ gmW Am¡a
gwI, Xþ…I Ho$ gmW bJm hþAm h¡; V~ {dÛmZm| H$mo Z Vmo {H$gr nXmW© _| emoH$ H$aZm Mm{hE,
Z hf© hr H$aZm Mm{hE&
^mdmW© • Bg g§gma _| AnZo-AnZo H$_© Ho$ AZwgma Ord, EH$ J{V go Xygar J{V
_| OmH$a, ZmZm àH$ma Ho$ Xod-_Zwî`-new Am{X dofm| H$mo YmaU H$aVo h¢& ¶hm± {OZ-{OZ
nXmWm] H$m g§`moJ hmoVm h¡, CZH$m {d`moJ ^r Adí` hmoVm h¡& Omo CËnÞ hmoVm h¡, dh Adí`
_aVm ^r h¡& Omo YZr h¡, dh {ZY©Z ^r Adí` hmoVm h¡& Omo gwIr h¡, dh Xþ:Ir ^r Adí`
hmoVm h¡& Bg{bE AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ Omo _Zwî`, Bg àH$ma Ho$ g§gma Ho$ M[aÌ H$mo
OmZVo h¡§; CZH$mo g§`moJ-gån{Îm, gwI Am{X Ho$ hmoZo na Z Vmo hf© _mZZm Mm{hE VWm
{d`moJ-{dn{Îm Xþ…I Am{X Ho$ hmoZo na Z emoH$ H$aZm Mm{hE&
305. ^{dVì¶Vm : Omo hmoZm hmoVm h¡, d¡gm hr hmoVm h¡
bmoH$míMoV{g {MÝV`ÝË`Zw{XZ§, $H$ë`mU_odmË_Z…;
Hw$`m©Ëgm ^{dVì`VmJVdVr, VÎmÌ `ÐmoMVo&
_mohmoëbmgdemX{VàgaVmo, {hËdm {dH$ënmZ² ~hÿZ²;
amJÛof{dfmopÁPV¡[a{V gXm, g{Ø: gwI§ ñWr`Vm_²&&53&&
‘oam hmo H$ë¶mU gXm ¶h Za {MV² ‘| {ZV H$ao {dMma&
{H$ÝVw H$m¶© hmoVm h¡ OJ ‘| hmoZhma H$s é{M AZwgma&&
AV: ‘moh go hþE AZoH$ {dH$ënm| H$m Vw‘ H$amo e‘Z&
amJ-Ûof {df N>mo‹S> gXm ~wY gwI-e¡æ¶m ‘| H$a| e¶Z&&
AW© • bmoH$ ‘| _Zwî`, gXm Bg àH$ma H$m {dMma H$aVo ahVo h¢ {H$ gXm h_H$mo
H$ë`mU H$s àm[á hmo; {H$ÝVw X¡d`moJ go ^{dVì¶ Ho$ AZwgma O¡gm hmoZm hmoVm h¡, d¡gm hr
hmoVm h¡; AnZm {H$`m hþAm Hw$N> ^r Zht hmoVm& Bg{bE gÁOZm| H$mo Mm{hE {H$ do _moh Ho$
178 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 3

de go ’¡$bo hþE Omo "gwI Am{X H$s dm§N>mê$n' ZmZm àH$ma Ho$ ImoQ>o {dH$ën, CZH$mo Zme
H$aHo$, amJ-Ûofê$nr {df go a{hV hmoH$a, AnZo gmå`^mdê$nr gwI _| pñWV ah|, V^r
CZH$mo H$ë`mU H$s àm{á hmo gH$Vr h¡, AÝ`Wm àH$ma go CZH$mo H$ë`mU H$s àm{á H$Xm{n
Zht hmo gH$Vr&
306. ho ^ì¶ Ordm|! Y‘© ‘| hr AnZr ~w{Õ H$mo bJmAmo!
dgÝV{VbH$m
bmoH$m J¥h{à`V_mgwVOr{dVm{X;
dmVmhVÜdOnQ>mJ«Mb§ g_ñV_²&
ì`m_moh_Ì n[aöË` YZm{X{_Ìo;
Y_} _qV Hw$éV qH$ ~hw{^d©Mmo{^…&&54&&
Zmar-gwV-J¥h-OrdZm{X g~, ndZ àVm{‹S>V ÜdOm g‘mZ&
A{YH$ H$h| ³¶m ‘moh ˶mJ H$a, Y‘© H$a| gå¶H²$ ‘{V‘mZ&&
AW© • AmMm`© CnXoe XoVo h¡§ {H$ ho ^ì` Ordm|! `o Ka-ñÌr-nwÌ-OrdZ Am{X
g_ñV nXmW©, ndZ go Vm{‹S>V ÜdOm Ho$ H$n‹S>o Ho$ AJ« ^mJ Ho$ g_mZ M§Mb h¢& Bg{bE
A{YH$ H$hm± VH$ H$hm OmE? YZ-ñÌr-{_Ì Am{X _o§ ’¡$bo hþE _moh H$mo gd©Wm Zme H$a, Y_©
_| hr AnZr ~w{Õ H$mo bJmAmo&
307. V¥Vr¶ A{YH$ma "A{Z˶ n#mmeV²' H$m Cng§hma
nwÌm{XemoH$-{e{I-empÝVH$ar `VrÝÐ!;
lrnÙZpÝX-dXZmå~w Y aàgy { V…&
gX²~moY-gñ`-OZZr O`VmX{ZË`-;
n§MmeXþÞV{Y`m__¥V¡H$d¥pîQ>…&&55&&
(h[aJr{VH$m)
nÙZpÝX ¶VrÝÐ lr‘w I ,-‘o K go PaVr Ahm&
nwÌm{X Bï>-{d¶moJ-Ádmbm, H$mo e‘Z H$aVr gXm&&
gX²~moY-YmݶmoËnÞ H$aVr, OJV² ‘| O¶dÝV hmo&
A{Z˶ n#mmeV² gwOb,-d¥{ï> gwYr Ho$ Ca Ahmo&&
AW© • `{V`m| _o§ CÎm_ • Eogo Omo nÙZpÝX Zm_H$ `{V, CZH$m _wIê$nr Omo _oK,
A{ZË` n§MmeV² && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 179

Cggo n¡Xm hþB© Am¡a loð> ~moYê$nr YmÝ` H$mo n¡Xm H$aZo dmbr VWm nwÌ Am{X _| \¡$br hþB©
emoH$ê$nr Ap½Z H$mo emÝV H$aZo dmbr • Eogr `h "A{ZË` n§#mmeV²'ê$nr Ob H$s d¥pîQ>,
gÁOZm| Ho$ öX` _| gXm O`dÝV ahmo&
^mdmW© • {Og àH$ma Ob d¥{ï>, ObVr hþB© Ap½Z H$mo ~wPm XoVr h¡, _oK go n¡Xm hmoVr
h¡ Am¡a YmÝ`m| H$mo n¡Xm H$aVr h¡; Cgr àH$ma ¶h "A{ZË` n#mmeV²' ^r emoH$ H$mo Zme H$aZo
dmbr h¡ AWm©V² BgH$mo n‹T> Zo go, CÎm_ _Zwî` H$mo {H$gr {n«` go {à` nXmW© Ho$ Zme hmoZo na
^r emoH$ Zht hmoVm& BgH$m à{VnmXZ _wZrÝÐ lr nÙZpÝX Zo {H$`m h¡& `h loîR> kmZ H$mo
XoZo dmbr h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo BgH$m _ZZ Adí` H$aZm Mm{hE&
Bg àH$ma "lr nÙZpÝX AmMm`©' {da{MV "lr nÙZpÝX n§Mqde{VH$m' Zm_H$ J«ÝW _|
"A{ZË` n#mmeV²' Zm_H$ Vrgam A{YH$ma nyU© hþAm&
*****

XmZ H$m CnXoe


J«mgñVXY©_{n Xo`_Wm@Y©_od,
Vñ`m{n gÝVV_Uwd«{VZm `W{Õ©&
BÀN>mZwê$n{_h H$ñ` H$XmÌ bmoH$o ,
Ðì`§ ^{dî`{V gXþÎm_XmZhoVw…&&
AW© • lmdH$ H$mo AnZo YZ Ho$ AZwgma EH$ J«mg AWdm AmYm J«mg AWdm
Mm¡WmB© J«mg Adí` hr XmZ XoZm Mm{hE Š`m|{H$ Bg g§gma _| CÎm_ nmÌXmZ H$m H$maU
BÀN>mZwgma Ðì` H$~ Am¡a {H$gHo$ hmoJm?
^mdmW© • g§gma _| BÀN>mZwgma Ðì` {H$gr H$mo Zht {_b gH$Vm Š`m|{H$
eVm{Yn{V • hOman{V hmoZm MmhVm h¡& hOman{V • bjm{Yn{V, bjm{Yn{V •
H$amo‹S>n{V hmoZm MmhVm h¡, BË`m{X ar{V go BÀN>m H$s H$ht ^r g_m{á Zht hmoVr&
Bg{bE Eogm Zht g_PZm Mm{hE {H$ _¢ hOman{V hmoD±$Jm, V^r XmZ Xÿ±Jm AWdm _¢
bIn{V hmoD±$Jm, V^r XmZ Xÿ±Jm; ~pëH$ {OVZm YZ nmg _| hmodo, Cgr Ho$ AZwgma
J«mg-Xmo-J«mg XmZ Adí` XoZm Mm{hE&
• lr nÙZpÝX n§Mqde{VH$m, XmZmonXoe A{YH$ma, íbmoH$ 32
180 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

A{YH$ma - 4

EH$Ëd gá{V

308. "EH$Ëd gá{V' A{YH$ma H$m ‘“bmMaU


AZwîQw>^²
{MXmZÝX¡H$gX²^md§, na_mË_mZ_ì``_²&
àU_m{_ gXm emÝV§, emÝV`o gd©H$_©Um_²&&1&&
M¡Vݶ AmZÝX‘¶ gwímmídV, emÝV Cg na‘mË‘ H$mo&
H$‘©j¶ Ho$ hoVw ‘¢, H$aVm gXm dÝXZ Ahmo!&&
AW© • M¡VÝ`ñdê$n, AmZÝXñdê$n, A{dZmer Am¡a emÝV • Eogo na_mË_m H$mo
gd© H$_m] H$s empÝV Ho$ {bE _¢ Z_ñH$ma H$aVm h±ÿ&
^mdmW© • Omo na_mË_m, M¡VÝ`ñdê$n h¡, AmZÝXñdê$n h¡, {ZË`, emídV VWm
g_ñV H«$moYm{X H$_m] go a{hV h¡ • Eogo ho na_mË_m! _wPo Bg "EH$Ëd gá{V' Zm_H$
A{YH$ma Ho$ dU©Z H$aZo _| empÝV àXmZ H$a|&
309. M¡Vݶñdê$n VoO ‘oar ajm H$ao!
Im{Xn§MH${Z_w©ŠV§, H$_m©îQ>H${dd{O©V_²&
{MXmË_H§$ na§ Á`mo{V:, dÝXo XodÝo Ðny{OV_²&&2&&
Aï> H$‘m] go a{hV, Z^ Am{X go ^r {^Þ h¡&
XodoÝÐ dpÝXV Á¶mo{V {MÝ‘¶, na‘ H$mo ‘‘ Z‘Z h¡&&
AW© • Omo M¡VÝ`ê$n VoO, nwXJ² b-Y_©-AY_©-AmH$me Am¡a H$mb go gd©Wm {^Þ
h¡, kmZmdaUm{X H$_m] go a{hV h¡ Am¡a {OgH$s ~‹S>-o ~‹S>o Xod VWm BÝÐ Am{X gXm nyOZ H$aVo
h¢ • Eogm dh M¡VÝ`ñdê$n CËH¥$ï> VoO, _oar ajm H$ao AWm©V² Cg M¡VÝ`ñdê$n VoO H$mo
_ñVH$ PwH$m H$a _¢ Z_ñH$ma H$aVm hÿ±&
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 181

310. km{Z¶m| Ho$ Ûmam AZw^dJå¶ M¡Vݶñdê$n AmË‘m H$mo Z‘ñH$ma!


`Xì`ŠV_~moYmZm§, ì`ŠV§ gX²~moYMjwfm_²&
gma§ `Ëgd©dñVyZm§, Z_ñVñ`¡ {MXmË_Zo&&3&&
gX²~moY Mjw-Jå¶ Omo, Z{h§ Jå¶ kmZ-{dhrZ H$mo&
gma h¡ g~ dñVwAm| ‘| Z‘Z Cg {MV² AmË‘ H$mo&&
AW© • kmZa{hV AkmZr nwéf, {Og M¡VÝ`ñdê$n AmË_m H$m AZw^d Zht H$a gH$Vo
VWm AIÊS> kmZ Ho$ YmaH$ kmZr, {OgH$m gXm AZw^d H$aVo h¢ Am¡a g_ñV nXmWm] _| Omo
gma^yV h¢ • Eogo Cg M¡VÝ`ñdê$n AmË_m H$mo _¢ _ñVH$ PwH$m H$a Z_ñH$ma H$aVm h±y&
311. {Z‘©b M¡Vݶê$nr VoO à˶oH$ àmUr Ho$ AÝXa {damO‘mZ
{MÎmÎd§ VËà{Vàm{U,-Xoh Ed ì`d{ñWV_²&
V_íN>Þm Z OmZpÝV, ^«_pÝV M ~{h~©{h…&&4&&
M¡Vݶ-VÎd aho gXm, g~ àm{U¶m| Ho$ Xoh ‘|&
OmZ| Z AkmZr Cgo, do ^«‘U H$aVo ~mø ‘§o&&
AW© • àË`oH$ àmUr H$s Xoh _| `h {Z_©b M¡VÝ`ê$nr VÎd {damO_mZ h¡ Vmo ^r {OZ
_Zwî`m| H$s AmË_mE± AÝYH$ma go T>H$s hþB© h¢; do BgH$mo Hw$N> ^r Zht OmZVo VWm M¡VÝ`
go {^Þ ~mø nXmWm] _| hr M¡VÝ` Ho$ ^«_ go ^«mÝV hmoVo h¢&
312. Vrd« ‘mohmoX¶ H$m à^md
^«_ÝVmo@{n gXm emñÌ,-Ombo _h{V HoMZ&
Z {dÝXpÝV na§ VÎd§, XméUrd hþVmeZ_²&&5&&
Hw$N> bmoJ emó n‹T>§o ~hþV, na ^«‘U H$aVo ^«mpÝV ‘|&
{ZOVÎd H$mo OmZ| Z Á¶m|, Zqh Ap½Z {XIVr H$mð> ‘|&&
AW© • AZoH$ _Zwî`, AZoH$ emñÌm| H$m {ZaÝVa ñdmÜ`m` ^r H$aVo h¢ Vmo ^r Vrd«
_mohZr` H$_© Ho$ CX` go ^«mÝV hmoH$a, bH$‹S>r _| {Og àH$ma Ap½Z Zht _mby_ hmoVr, Cgr
àH$ma do M¡VÝ`ñdê$n AmË_m H$mo A§e_mÌ ^r Zht OmZVo&
313. Akm{Z¶m| H$s àd¥{Îm
Ho${MV² Ho$Zm@{n H$méÊ`mV², H$Ï`_mZ_{n ñ\w$Q>_&²
Z _Ý`ÝVo Z e¥ÊdpÝV, _hm_moh_br_gm:&&6&&
182 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

¶{X H$moB© H$éUm^md go, H$WZr H$ao ewÕmË‘ H$s&


{H$ÝVw ‘moh-‘brZ-OZ, ‘mZ| Zht gwZVo Zht&&
AW© • à~b _mohZr` H$_© go AkmZr hwE AZoH$ _Zwî`, CÎm_ nwéfmo§ Ûmam H$éUm
H$aHo$ ~Vm`o hþE AmË_VÎd H$mo Z Vmo _mZVo hr h¢ VWm Z gwZVo hr h¢&
314. dñVw H$m AZoH$mÝV (AZoH$ Y‘m©Ë‘H$) ñdê$n
^y [ aY_m© Ë _H§ $ VÎd§ , Xþ … lw V o _ © Ý X~w Õ `…&
OmË`ÝYhpñVê$noU, kmËdm Zí`pÝV Ho$MZ&&7&&
AZÝV Y‘©-ñdê$n dñVw, ‘y‹T>-OZ Zqh OmZVo&
do Zï> hm| EH$mÝV go, OÝ‘mÝY Á¶mo§ hmWr bI|&&
AW© • `Ú{n dñVw H$m ñdê$n AZoH$mÝV_` h¡ Vmo ämr AZoH$ O‹S>-~w{Õ OÝ_mÝY
_Zwî`, {Og àH$ma hmWr Ho$ EH$-EH$ ^mJ H$mo hr hmWr g_P boVo h¢ Am¡a ZîQ> hmo OmVo
h¢; Cgr àH$ma do ^r EH$mÝVñdê$n H$mo hr _mZ H$a ZîQ> hmoVo h¢&
^mdmW© • {H$gr g_` AZoH$ AÝYo _Zwî`m| H$mo Eogr A{^bmfm hþB© {H$ h_ hmWr
H$mo OmZ|& Bg{bE CÝhm|Zo EH$ _hmdV go Bg ~mV H$m {ZdoXZ {H$`m {H$ dh CZHo$ gm‘Zo
hmWr bmdo, do Cgo OmZZm MmhVo h¢, AVEd EH$ {XZ Cg _hmdV Zo CZHo$ gm_Zo hmWr
bmH$a I‹S>m H$a {X`m Am¡a H$hm {H$ Omo AmnZo hmWr H$mo bmZo H$m {ZdoXZ {H$`m Wm, Cgr
Ho$ AZwgma `h hmWr Vwåhmao gm_Zo I‹S>m h¡, Bgo Vw_ OmZmo&
{\$a Š`m Wm? AÝYo Xm¡‹S>o VWm AnZo-AnZo hmWm| go EH$•EH$ A§J H$mo Q>Q>mobZo bJo&
O~ do AÀN>r Vah narjU H$a MwHo$, V~ CZ_| go àË`oH$ H$mo nyN>m J`m {H$ "hmWr H¡$gm h¡?'
V~ CZ‘| go EH$, {OgZo hmWr H$s n±yN> H$m ñne© {H$`m Wm, dh PQ> go ~mobm {H$
"hmWr bå~o ~m±g Ho$ g_mZ hmoVm h¡&'
O~ Xÿgao go nyN>m J`m {H$ ^mB©! hmWr H¡$gm h¡? Vmo CgZo H$hm {H$ "hmWr bå~m
Zht, ~pëH$ MmH$s Ho$ nmQ> Ho$ g_mZ Jmob h¡' Š`m|{H$ CgZo hmWr Ho$ n¡a H$m ñne© {H$`m Wm&
Bgr àH$ma Am¡am| go ^r nyN>m J`m Vmo CZ_| go ^r {H$gr Zo H¡$gm Am¡a {H$gr Zo H¡$gm
H$hm& {H$gr Zo {H$gr A§J {deof H$mo hmWr H$hm VWm {H$gr Zo {H$gr A§J {deof H$mo hmWr
H$hm, {H$ÝVw hmWr Ho$ g_J« ñdê$n H$m H$moB© ^r dU©Z Zht H$a gH$m& Bg{bE CZH$s do gd©
~mV| {_Ï`m hr g_Pr JBª& hm±, `{X do Bg àH$ma H$m EH$mÝV Zht nH$‹S> Vo {H$ hmWr bå~m
hr hmoVm h¡ AWdm Jmob hr hmoVm h¡ Vmo CZH$s g~ ~mV| gË` g_Pr OmVt Š`m|{H$ hmWr CZ
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 183

ny±N>•n¡a Am{X A§Jm| go {^Þ H$moB© Xÿgam nXmW© Zht h¡, ~pëH$ gå`H²$ àH$ma go gd© {_bo
hþE A§Jm| H$m Zm_ hr hmWr h¡&
Cgr àH$ma `Ú{n dñVw H$m ñdê$n AZoH$mÝV h¡ Vmo ^r ~hþV go Xþ~w©{Õ EH$ Y_©
AWdm Xmo Y_© H$mo hr dñVw _mZ H$a, Cgo hr g_J« dñVw H$m ñdê$n g_P H$a, AnZo H$mo
gd©k hmoZo H$m Xmdm H$aVo h¢, {H$ÝVw CZH$m Cg àH$ma H$m A{^àm` ImoQ>m hr g_Pm OmVm
h¡ Š`m|{H$ dñVw AZoH$ Y_©ñdê$n h¡& hm±, ¶{X "do dñVw _| EH$ hr Y_© h¡ AWdm Xmo hr Y_©
h¢' • Eogm EH$mÝV Z nH$‹S>| Vmo {H$gr ar{V go CZH$m Cg àH$ma H$m H$hZm {Z~m©Y g_Pm
Om gH$Vm h¡ Š`m|{H$ do Y_© ^r dñVw go OwXo Zht h¢, ~{ëH$ dñVw CZ g~ Y_©ñdê$n hr
h¡& Bg{bE CZ Y_m] Ho$ H$hZo go dñVw H$m ñdê$n H$W§{MV² gM ^r _mZm Om gH$Vm h¡&
Bg àH$ma `h ~mV ^br^m±{V {gÕ hmo OmVr h¡ {H$ dñVw EH$mÝVmË_H$ Zht, {H$ÝVw
AZoH$mÝVmË_H$ hr h¡, AV… Omo gd©Wm EH$mÝVmË_H$ _mZVo h¢, do Xþ~w©{Õ h¢&
315. Wmo‹S>m-gm kmZ, Ah§H$ma H$m H$maU
Ho${MpËH${#mËn[akm`, Hw$VpíMX²J{d©Vme`m…&
OJÝ_ÝX§ àní`ÝVmo, Zml`pÝV _Zr{fU…&&8&&
H$moB© {H${#mV² kmZ H$a, {dÛmZ {ZO H$mo ‘mZVo&
‘yI© g‘P| Aݶ H$mo, gËg§J go d§{MV ah|&&
AW© • AZoH$ _Zwî`, H$ht go Hw$N> Wmo‹S>r-gr ~mV OmZ H$a, AnZo H$mo {dÛmZ² _mZ
boVo h¢ VWm AnZo gm_Zo OJV² Ho$ g~ {dÛmZm| H$mo _yI© g_PVo h¢, AVEd Ah§H$ma Ho$
H$maU do gƒo {dÛmZm| H$s g§J{V ^r Zht MmhVo&
316. Y‘© Ho$ joÌ ‘| narjmàYmZr hmoZm hr lo¶ñH$a
OÝVw_wÕaVo Y_©…, nVÝV§ Xþ…Ig§H$Q>o&
AÝ`Wm g H¥$Vmo ^«mÝË`m, bmoH$¡ J«mø
© : nar{jV:&&9&&
XþI-g§H$Q>m| ‘| ’±$go OZ H$mo, VmaVm h¡ Y‘© hr&
{‘϶m H$ho OJ Y‘© H$mo, H$aZm narjm Y‘© H$s&&
AW© • g§gma-g§H$Q> _| \±$go hþE àm{U`m| H$m CÕma H$aZo dmbm Y_© hr h¡, {H$ÝVw
ñdmWu XþîQ>m| Zo CgH$mo {dnarV H$a {X`m h¡ AWm©V² CZH$m _mZm hþAm Y_© H$m ñdê$n, g§gma
_| Ho$db Sw>~mZo dmbm hr h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Mm{hE [H$ do ^br^m±{V narjm H$a, Y_©
H$mo J«hU H$a|&
184 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

317. dº$m H$s àm‘m{UH$Vm go hr CgHo$ dMZm| ‘| àm‘m{UH$Vm


gd©{dÛrVamJmoº$mo, Y_©… gyZ¥VVm§ d«OoV²&
n«m_mÊ`Vmo `V… nwg
§ mo, dmM… àm_mÊ`{_î¶Vo&&10&&
drVamJr gd©{dX² H$m, H$hm Y‘© à‘mU h¡&
nwéf Ho$ àm‘mʶ go hr, dMZ àm‘m{UH$ H$h|&&
AW© • g_ñV bmoH$mbmoH$ Ho$ nXmWm] H$mo OmZZo dmbo VWm drVamJr _Zwî` H$m H$hm
hþAm Y_© hr àm_m{UH$ hmoVm h¡ Š`m|{H$ _Zwî` Ho$ àm_mÊ` go hr CgHo$ dMZm| _| àm‘m{UH$Vm
g_Pr OmVr h¡; Bg{bE O~ drVamJr VWm gd©k àm_m{UH$ nwéf h¢, V~ CZH$m H$hm hþAm
Y_© hr àm_m{UH$ h¡ • Eogm g_PZm Mm{hE&
318. na go OwXm M¡Vݶ H$m kmZ Am¡a AZw^d H$aZo H$s àoaUm
~{h{d©f`gå~ÝY…, gd©… gd©ñ` gd©Xm&
AVñV{ØÞM¡VÝ`,-~moY`moJm¡ Vw Xþb©^mo&&11&&
~mø {df¶m| H$m g‘mJ‘, gXm hr g~H$mo aho&
{H$ÝVw CZgo {^Þ AmV‘,-kmZ Vmo Xþb©^ Aao!&&
AW© • AZoH$ ~mø {df`m| H$m gå~ÝY Vmo g~ Ordm| Ho$ gmW gXmH$mb hr ahVm
h¡, {H$ÝVw ~mø nXmWm] Ho$ gå~ÝY go OwXm Omo kmZmZÝXñdê$n M¡VÝ` H$m kmZ VWm gå~ÝY
h¡, dh AË`ÝV Xþb©^ h¡&
^mdmW© • AZm{X H$mb go ~mø nXmWm] H$m gå~ÝY Vmo Ordm| Ho$ gmW à{VjU bJm
hþAm h¡& Bg{bE CgH$m Vmo gd© Ordm| H$mo AZw^d h¡, naÝVw Cg ~mø gå~ÝY go {^Þ
AÝVa§J _| M¡VÝ` H$m kmZ VWm CgH$m gå~ÝY H$^r Zht hþAm h¡ Š`m|{H$ dh AË`ÝV
Xþb©^ h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo M¡VÝ` H$m hr kmZ VWm Cgr H$m AZw^d H$aZm Mm{hE&
319. nm±M bpãY¶m| H$s {deofVm hr {ZH$Q> ^ì¶ H$s nhMmZ
bpãYn#mH$gm_J«r,-{deofmËnmÌVm§ JV…&
^ì`: gå`½ÑJmXrZm§, `… g _w{º$nWo {ñWV…&&12&&
n#m bpãY {deofVm go, nmÌVm H$mo àmá Omo&
dh ^ì¶ g嶽Xe©Zm{XH$, go Jho {ed-nW Ahmo!&&
AW© • {OgH$mo {g{Õ hmoZo dmbr h¡ • Eogm Omo ^ì`, dh (1) XoeZmbpãY,
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 185

(2) àm`mo½`bpãY, (3) {dew{ÕbpãY, (4) j`mone_bpãY VWm (5) H$aUbpãY • Bg


n«H$ma nm±M bpãYñdê$n gm_J«r Ho$ {deof go gå`½Xe©Z-gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌê$nr
aËZÌ` H$m nmÌ ~ZVm h¡ AWm©V² aËZÌ` H$mo YmaU H$aVm h¡; dhr _moj_mJ© _| {ñWV h¡ •
Eogm g_PZm Mm{hE&
^mdmW© • gË` CnXoím H$m Zm_ Vmo XoeZmbpãY h¡& n§MopÝÐ`nZm, g¡ZrnZm,
J^©OnZm, _Zwî`nZm, D±$Mm Hw$b • `h àm`mo½`bpãY h¡& n[aUm_m| H$s {dewÕVm H$m Zm_
{dew{ÕbpãY h¡& gd©Km{V-àH¥${V`m| H$m Cne_ • `h j`mone_b{ãY h¡& AY…H$aU-
Anyd©H$aU-A{Zd¥{ÎmH$aU • `h H$aUb{ãY h¡& BZ nm±M àH$ma H$s bpãY`m| Ho$ {deof go
Omo aËZÌ` H$m Ymar hmoVm h¡, dhr ^ì` nwéf erK« _wpŠV nmVm h¡& AÝ`Ì emñÌm| _|
j`mone_, {dew{Õ, XoeZm, àm`mo½` Am¡a H$aU • Bg H«$_ go nm±M bpãY`m| H$m dU©Z h¡&
320. aËZ̶ à¶ËZ hr H$V©ì¶
gå`½Ñ½~moYMm[aÌ,-{ÌV`§ _wpŠVH$maU_²&
_wŠVmdod gwI§ VoZ, VÌ `ËZmo {dYr`Vm_²&&13&&
gå¶H² gwXe©Z-kmZ-Mm[aV‘¶ H$hm {ednW Ahmo&
‘w{º$ ‘| hr gwI Ahmo!, {ed àm{á H$m nm¡éf H$amo&&
AW© • gå`½Xe©Z, gå`½kmZ Am¡a gå`H²$Mm[aÌ • BZ VrZm| H$m g_wXm` AWm©V²
EH$Vm hr _wpŠV H$m H$maU h¡ Am¡a dmñV{dH$ gwI H$s àm{á _moj _| hr h¡; Bg{bE ^ì`
Ordm| H$mo Cgr Ho$ {bE à`ËZ H$aZm Mm{hE&
321. g嶽Xe©Zm{X H$m ñdê$n
Xe©Z§ {ZíM`… nw§{g, ~moYñV×moY Bî`Vo&
pñW{VaÌ¡d Mm[aÌ,-{_{V `moJ… {edml`…&&14&&
{ZO AmË‘ H$m {ZíM¶ gwXe©Z, kmZ g嶽kmZ h¡&
{WaVm Cgr ‘| M[aV BZH$s, EH$Vm {ed‘mJ© h¡&&
AW© • AmË_m H$m {ZíM` gå`½Xe©Z h¡, AmË_m H$m kmZ gå`½kmZ h¡ Am¡a AmË_m
_| {ZíMb ar{V go ahZm gå`H²$Mm[aÌ h¡ • BZ VrZm| H$s EH$Vm hr _moj H$m H$maU h¡&
322. AmË‘m H$s AIÊS>Vm
EH$_od {h M¡VÝ`§, ewÕ{ZíM`Vmo@Wdm&
H$mo@dH$memo {dH$ënmZm§, VÌm@IÊS>H¡ $dñVw{Z&&15&
186 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

M¡Vݶ hr {ednÝW h¡, dh ewÕZ¶ go EH$ h¡&


EH$ dñVw ‘| Zht Hw$N,> ^oX H$m AdH$me h¡&&
AW© • ewÕ{ZíM`Z` go EH$ M¡VÝ` hr _moj H$m _mJ© h¡ Š`m|{H$ AmË_m EH$
AIÊS> nXmW© h¡; Bg{bE Cg_| gå`½Xe©Z, gå`½kmZ, gå`H²$Mm[aÌ Am{X ^oXm| H$m
AdH$me hr Zht h¡ AWm©V² EH$ AIÊS AmË_m Ho$ gå`½Xe©Z Am{X Qw>H$‹S>o Zht hmo gH$Vo&
323. à‘mU-Z¶-{Zjon go nma ewÕmË‘m
à_mUZ`{Zjonm, Adm©MrZo nXo {ñWVm…&
Ho$dbo M nwZñVpñ_¨ñVXoH§ à{V^mgVo&&16&&
ì¶dhma ‘| hr ^oX, Z¶-{Zjon Am¡a à‘mU H$m&
ewÕZ¶ go EH$ Ho$db, {MXmV‘ hr ^mgVm&&
AW© • O~ VH$ AmË_m ewÕmË_m Zht hþAm h¡, V^r VH$ Bg_| à_mU-Z`-{Zjon
{^Þ•{^Þ _mby_ n‹S>Vo h§¡, {H$ÝVw {Og g_` `h AmË_m ewÕmË_m hmo OmVm h¡, Cg g_`
Bg_| Ho$db EH$ M¡VÝ`ñdê$n AmË_m hr à{V^mgVm h¡&
324. ì¶dhmaZ¶ go à‘mU-Z¶-{Zjon Ho$ ^oX
{ZíM`¡H$Ñem {ZË`§, VXodoH§ {MXmË_H$_²&
àní`m{_ JV^«mpÝV:, ì`dhmaÑem na_²&&17&&
¶h AmË‘m h¡ {Z˶ MoVZ EH$ {ZíM¶ Ñ{ï> go&
AZw^d H$ê±$ {Z^m©ÝV hmo, h¢ ^oX Z¶-ì¶dhma go&&
AW© • ewÕ{ZíM`Z` go `h AmË_m EH$ {ZË` Am¡a M¡VÝ`ñdê$n h¡ • Eogm _¢
AZw^d H$aZo dmbm AZw^d H$aVm h±,ÿ {H$ÝVw ì`dhmaZ` go à_mU-Z`-{Zjon ñdê$n _| ^r
Bg AmË_m H$mo ^br^m±{V XoIVm h±ÿ&
^mdmW© • ewÕ{ZíM`Z` H$s Ñ[îQ> _| `h AmË_m EH$, {ZË` VWm M¡VÝ`ñdê$n hr
h¡, {H$ÝVw ì`dhmaZ` H$s Anojm go Bg_| à_mU-Z`-{Zjon Am{X ^oX {XIVo h¢&
325-326. Ah©ÝV, OJÞmW, à^w VWm B©ída H$hbmZo H$m A{YH$mar H$m¡Z?
AO_oH§ na§ emÝV§, gdm}nm{Y{dd{O©V_²&
AmË_mZ_mË_Zm kmËdm, {VîR>Xo mË_{Z `… {ñWa:&&18&&
g Edm@_¥V_mJ©ñW:, g Edm@_¥V_íZwVo&
g Edm@h©Z² OJÞmW:, g Ed à^warœa:&&19&&
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 187

EH$ emÝV VWm AOÝ‘m, gd© H$‘©-{dhrZ Omo&


OmZ H$a {ZO H$mo ñd¶§ go, Cgr ‘| Omo brZ hmo&&
dhr h¡ {ed-nÝW ‘|, nmVm dhr h¡ ‘w{º$$ H$mo&
dhr {Ì^wdZZmW Ah©Z², dhr à^w B©ída Ahmo!&&
AW© • Omo nwéf OÝ_a{hV EH$ empÝVñdê$n Am¡a g_ñV H$_m] go a{hV AnZo H$mo
AnZo go OmZ H$a, AnZo _| hr {ZíMb ar{V go R>haVm h¡; dhr nwéf, _moj H$mo OmZo dmbm
h¡; dhr _Zwî`, _mojgwI H$mo àmá hmoVm h¡; dhr, Ah©ÝV OJÞmW à^w VWm B©ída H$hbmVm
h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo AnZr AmË_m _| Adí` {ZíMb ar{V go R>haZm Mm{hE&
327. CËH¥$ï> AmË‘ñdê$n VoO H$mo OmZZo dmbm hr H¥$VH¥$˶
Ho$dbkmZÑH²$gm¡»`,-ñd^md§ VËna§ _h…&
VÌ kmVo Z qH$ kmV§, ÑîQ>o X¥îQ>§ lwVo lwV_²&&20&&
kmZ-Xe©Z-gm¡»¶ Ho$db VoO‘¶ ¶h AmË‘m&
Omo Cgo OmZo gwZo XoIo, ³¶m Zht OmZm gwZm?&&
AW© • Omo CËH¥$îQ> AmË_ñdê$n VoO h¡, dh Ho$dbkmZ Am¡a AZÝVgwIñdê$n hr
h¡& Bg{bE {OgZo Bg VoO H$mo OmZ {b`m, CgZo g~Hw$N> OmZ {b`m; {OgZo Bg VoO H$mo
XoI {b`m, CgZo g~Hw$N> XoI {b`m; {OgZo Bg VoO H$mo gwZ {b`m, CgZo g~Hw$N> gwZ
{b`m • Eogm g_PZm Mm{hE&
328. dmñVd ‘| EH$ M¡Vݶñdê$n hr OmZZo ¶mo½¶
B{V ko`§ VXod¡H§, ldUr`§ VXod {h&
ÐîQ>ì`§ M VXodH¡ $§ , Zm@Ý`{ÞíM`Vmo ~wY…¡ &&21&&
¶h EH$ hr h¡ ko¶ Ed§, ¶hr gwZZo ¶mo½¶ h¡&
XoIZo bm¶H$ ¶hr h¡, Aݶ Hw$N> Zqh kmZr H$mo&&
AW© • ^ì` Ordm| H$mo {ZíM` go EH$ M¡VÝ`ñdê$n hr OmZZo `mo½` h¡, dhr EH$
gwZZo `mo½` h¡ Am¡a dhr XoIZo `mo½` h¡; {H$ÝVw Cggo {^Þ H$moB© ^r dñVw Z Vmo OmZZo `mo½`
h¡, Z gwZZo `mo½` h¡ Am¡a Z XoIZo `mo½` h¡ • Eogm g_PZm Mm{hE&
329. ¶moJrídam| H$mo H¥$VH¥$˶ hmoZo ‘| H$maU
JwénXoeVmo@ä`mgmV², d¡am½`mXþnbä` `V²&
H¥$VH¥$Ë`mo ^doÚmoJr, VXod¡H§$ Z Mm@na_²&&22&&
188 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

Jwé-dMZ go lwV-nR>Z go d¡am½¶ go nmH$a {Ogo&


H¥$VH¥$˶ hmoVo ¶mo{JOZ dh EH$ h¡ Zqh Aݶ h¡&&
AW© • Jwé Ho$ CnXoe, emñÌ Ho$ Aä`mg Am¡a d¡am½` Ho$ {Z{‘Îm go {Ogo nmH$a
`moJrída H¥$VH¥$Ë` hmo OmVo h¢; dh hr EH$ M¡VÝ`ñdê$n VoO h¡, Aݶ H$moB© Zht&
330. {OgZo àgÞ-{MÎm go M¡Vݶñdê$n AmË‘m H$s ~mV ^r gwZr....
VËà{V àr{V{MÎmoZ, `oZ dmVm©@{n {h lwVm&
{ZpíMV§ g ^doØì`mo, ^m{d{Zdm©U^mOZ_²&&23&&
Bg AmË‘m H$s ~mV H$mo ^r àr{V go {OgZo gwZm&
dh ^ì¶ h¡ {ZpíMV Ahmo! A{VerK« ‘w{º$ nmEJm&&
AW© • {Og _Zwî` Zo àgÞ{MÎm go M¡VÝ`ñdê$n AmË_m H$s ~mV ^r gwZr h¡; dh ^ì`
nwéf, {ZH$Q> ^{dî¶ ‘| _wpŠV H$m {ZíM` go nmÌ hmoVm h¡ AWm©V² dh {Z`_ go _moj OmVm h¡&
Bg{bE _mojm{^bm{f`m| H$mo Adí` M¡VÝ`ñdê$n AmË_m H$m AZw^d H$aZm Mm{hE&
331. na‘~«÷ H$mo OmZZo dmbm ñd¶§ na‘~«÷ñdê$n
OmZrVo `… na§ ~÷, H$_©U: n¥WJoH$Vm_²&
JV§ VX²JV~moYm@Ë_m, VËñdê$n§ g JÀN>{V&&24&&
Omo OmZVm {ZîH$‘© Ed§ EH$ {ZO na‘mË‘ H$mo&
na‘mË‘m hmoVm ñd¶§ dh, àmá H$aHo$ ~moY H$mo&&
AW© • Omo _Zwî`, ewÕmË_m _| brZ hmoH$a H$_moª go {^Þ Am¡a EH$Ëdñdê$n • Eogo
Cg na_~«÷ na_mË_m H$mo OmZVm h¡; dh nwéf, ñd¶§ na_~«÷ñdê$n hr hmo OmVm h¡¡&
Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo na_mË_m$ H$m Adí` Ü`mZ H$aZm Mm{hE&
332. nanXmWm] go ‘‘Ëd N>mo‹S>Zm A{Zdm¶©
Ho$Zm@{n {h naoU ñ`mV², gå~ÝYmo ~ÝYH$maU_²&
na¡H$ËdnXo emÝVo, _wº$`o pñW{VamË_Z:&&25&&
{H$gr ^r naÐì¶ Ho$, gå~ÝY go hmo ~ÝY hr&
EH$Ëd emÝV {ZOmË‘m ‘|, brZVm ‘w{º$ H$hr&&
AW© • AÝ` nXmWm] Ho$ gmW Omo AmË_m H$m gå~ÝY hmoVm h¡, Cggo Ho$db ~ÝY
hr hmoVm h¡ VWm Cgr AmË_m H$m Omo CËH¥$îQ> emÝV Am¡a EH$Vmê$n {ZOnX _| R>haZm h¡,
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 189

Cggo _moj hmoVm h¡; Bg{bE _mojm{^bm{f`m| H$mo nanXmWm] go __Ëd N>mS‹o > H$a, ñd-ñdê$n
_| hr brZ hmoZm Mm{hE&
333. H$‘m] H$m gå~ÝY Ny>Q>Zo na AmË‘m H$m emÝVñdê$n àJQ>
{dH$ënmo{_©^aË`ŠV:, emÝV… H¡$dë`_m{lV…&
H$_m©@^mdo ^doXmË_m, dmVm©@^mdo g_wÐdV²&&26&&
¶h AmË‘m hmo emÝV, Ho$dbkmZ‘¶ j¶-H$‘© go&
ndZ {da{hV CX{Yg‘ ¶h, {dH$ënm| go eyݶ hmo&&
AW© • {Og àH$ma ndZ Ho$ W_ OmZo na g_wÐ, bham| a{hV, jmo^ a{hV VWm emÝV
hmo OmVm h¡; Cgr àH$ma O~ Bg AmË_m go gd©Wm H$_m] H$m gå~ÝY Ny> Q> OmVm h¡, V~ `h
AmË_m ^r g_ñV àH$ma Ho$ {dH$ënm| go a{hV d H$odbkmZ g{hV, emÝV hmo OmVm h¡&
^mdmW© • `{X XoIm OmE Vmo ñd^md go g_wÐ emÝV hr h¡, {H$ÝVw {Og g_` ndZ
MbVr h¡, Cg g_` CgH$s bhao§ D±$Mr-D±$Mr CR>Vr h§¡ VWm dh jwãY hmo OmVm h¡, naÝVw
{Og g_` ndZ éH$ OmVr h¡, Cg g_` {\$a dh g_wÐ emÝV hmo OmVm h¡; Cgr àH$ma
{ZíM`Z` go `h AmË_m ^r emÝV hr h¡, {H$ÝVw H$_© Ho$ gå~ÝY go Bg_| ZmZm àH$ma Ho$
{dH$ën AmH$a I‹S>o hmo OmVo h¡§, {H$ÝVw {Og g_` CZ H$_m] H$m gå~ÝY NyQ> OmVm h¡, Cg
g_` {\$a d¡gm H$m d¡gm hr AmË_m emÝV hmo OmVm h¡&
334. "‘¢ ‘wº$ñdê$n hÿ±'• Eogr ‘oar {ZpíMV ‘{V
g§`moJoZ `Xm`mV§, _ÎmñVËgH$b§ na_²&
VËn[aË`mJ`moJZo , _wŠVmo@h{_{V _o _{V…&&27&&
g§¶moJ go CËnÞ Omo do, g^r ‘wPgo {^Þ h¢&
Bg{bE CZ dñVwAm| Ho$, ˶mJ go ‘¢ {^Þ h±ÿ&&
AW© • gå`½Ñ{îQ> {MÝVdZ H$aVm ahVm h¡ {H$ Omo dñVwE±, g§`moJ go CËnÞ hþB© h¢,
do g~ _wPgo {^Þ h¢ VWm _wPo Bg ~mV H$m n[akmZ h¡ {H$ CZ g§`moJ go n¡Xm hþB© g_ñV
dñVwAm| Ho$ Ë`mJ go _¢ _wŠV h±ÿ& _oar AmË_m _| {H$gr àH$ma Ho$ H$_© H$m gå~ÝY Zht h¡&
335. amJ-Ûof H$m ˶mJ hr ‘hm‘ÝÌ
qH$ _o H$[aî`V… H«y$am¡, ew^m@ew^{ZemMam¡&
amJÛofn[aË`mJ,-_hm_ÝÌoU H$s{bVm¡&&28&&
190 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

H«$y a Omo ew^-Aew^ amjg, ³¶m h‘mam H$a gH|$?&


drVamJr ‘ÝÌ go, CZH$mo {H$¶m H$s{bV Aao!&&
AW© • amJ-Ûof Ho$ n[aË`mJê$nr à~b ‘ÝÌ go H$s{bV VWm H«y$a • Eogo ew^ VWm
Aew^ H$_©ê$n amjg _oam Š`m H$a|Jo? AWm©V² do ‘oam Hw$N> ^r {~Jm‹‹S> Zht H$a gH$Vo&
^mdmW© • amJ•Ûof Ho$ hmoZo go hr ew^ VWm Aew^ H$_m] H$m ~ÝY hmoVm h¡& `{X
amJ•Ûof H$m hr gå~ÝY _oar AmË_m Ho$ gmW Z ahoJm Vmo ew^ VWm Aew^ H$_©, _oam Hw$N>
^r ~wam Zhr§ H$a gH$Vo • Eogm gå`½Ñ{ï> {dMma H$aVm h¡&
336. amJ-Ûof Ho$ àg§J ‘| ^r amJ-Ûof H$m ˶mJ Amdí¶H$
gå~ÝYo@{n g{V Ë`mÁ`m¡, amJÛofm¡ _hmË_{^…&
{dZm VoZm@{n `o Hw$`w:© , Vo Hw$`w…© qH$ Z dmVwbm…&&29&&
na-g§J hmo Vmo ^r VO| ~wY, amJ-×of {dH$ma H$mo&
na-g§J {~Z ^r hm| {dH$mar, ³¶m A{Zï> Zht H$a|?&&
AW© • gÁOZm| H$mo Mm{hE {H$ amJ-Ûof Ho$ àg§J hmoZo na ^r do amJ-Ûof H$m Ë`mJ
H$a|; {H$ÝVw Omo àg§J Ho$ Z hmoZo na ^r amJ-Ûof H$aVo h¢, do _Zwî`, g_ñV A{Zï>m| H$mo n¡Xm
H$aVo h¢&
^mdmW© • amJ-Ûof Ho$ hmoZo na AZoH$ àH$ma Ho$ A{ZîQ> hmoVo h¡§, Bg{bE gÁOZm|
H$mo H$Xm{n amJr-Ûofr Zht ~ZZm Mm{hE&
337. ‘w‘wjwAm| H$mo ‘Z-dMZ-H$m¶ go {^Þ AmË‘m hr CnmgZr¶
_ZmodmŠH$m`MoîQ>m{^:, V[ÛY§ H$_© O¥å^Vo&
Cnmñ`Vo VXodH¡ $§ , Voä`mo {^Þ§ _w_j
w {w ^…&&30&&
‘Z-dMZ-VZ MoîQ>mZwgma, ~±Y| H$a‘ Bg Ord H$mo&
AV: BZgo {^Þ AmË‘m, hr Cnmñ¶ ‘w‘wjw H$mo&&
AW© • _Z-dMZ-H$m` H$s Moï>mZwgma Cg àH$ma Ho$ H$_©, d¥{Õ H$mo àmá hmoVo h¢;
Bg{bE _mojm{^bmfr ^ì` nwéf, _Z-dMZ-H$m` go {^Þ EH$ M¡VÝ`_mÌ AmË_m H$s hr
CnmgZm H$aVo h¢&
338. Û¡V go Û¡V Am¡a AÛ¡V go AÛ¡V H$s CËn{Îm
Û¡ V Vmo Û¡ V _Û¡ V mÛ¡ V § Ibw Om`Vo &
bmohmëbmoh_`§ nm̧, hoåZmo ho__`§ `Wm&&31&&
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 191

Û¡V go hmo Û¡V Aé, AÛ¡V go AÛ¡V hmo&


bm¡h go hmo bm¡h nmÌ, gwdU© nmÌ gwdU© go&&
AW© • {Og àH$ma bmoho go bmoh_`r VWm gwdU© go gwdU©_`r nmÌ H$s CËn{Îm hmoVr
h¡; Cgr àH$ma {ZíM` go Û¡V go Û¡V hr hmoVm h¡ VWm AÛ¡V go AÛ¡V hr hmoVm h¡&
^mdmW© • H$_© VWm AmË_m Ho$ {_bmn H$m Zm_ Û¡V h¡; AV… O~ VH$ H$_© VWm
AmË_m H$m {_bmn ahoJm, V~ VH$ Vmo Ord g§gmar hr ahoJm, {H$ÝVw {Og g_` H$_© VWm
AmË_m H$m {_bmn Ny>Q> OmEJm, V~ `h Ord _wŠV hmo OmEJm&
339. Û¡V hr g§gma Am¡a AÛ¡V hr ‘moj
{ZíM`oZ VXoH$Ëd,-_Û¡V__¥V§ na_²&
{ÛVr`oZ H¥$V§ Û¡V§, g§g¥{Vì`©dhmaV…&&32&&
EH$Ëd‘¶ AÛ¡V hr h¡, ‘moj {ZíM¶ go Ahmo!&
H$‘©H¥$V Omo Û¡V dh, g§gma h¡ ì¶dhma go&&
AW© • {ZíM`Z` go Vmo EH$Vmê$n Omo AÛ¡V h¡, dhr _moj h¡ Am¡a ì`dhmaZ` go
H$_m] Ho Ûmam {H$`m hþAm Omo Û¡V h¡, dh g§gma h¡&
^mdmW© • O~ VH$ H$_m] H$m gå~ÝY ahVm h¡, V~ VH$ Vmo g§gma h¡, {H$ÝVw {Og
g_` H$_m] H$m gå~ÝY Ny>Q> OmVm h¡, Cg g_` _moj h¡&
340. Û¡V Ho$ Am{lV ~w{Õ hr A{g{Õ H$m H$maU
~ÝY_mojm¡ a{VÛofm¡, H$_m©Ë_Zm¡ ew^mew^m¡&
B{V Û¡Vm{lVm ~w{Õ,-a{g{Õa{^Yr`Vo&&33&&
ew^-Aew^ amJ-Ûof ~ÝYZ-‘w{º$ AmË‘m-H$‘© Ho$&
Û¡V-Am{lV ~w{Õ go, Zqh {g{Õ hmoVr Bï> H$s&&
AW© • ~ÝY-_moj, amJ-Ûof, H$_©-AmË_m, ew^-Aew^ • Bg àH$ma Û¡V go
g{hV Omo ~w{Õ h¡, dh A{g{Õ h¡ AWm©V² {ZOmZÝX ewÕ AÛ¡Vñdê$n H$mo amoH$Zo dmbr h¡&
341. AmË‘m go {^Þ CX¶, CXraUm, gÎmm Am{X H$‘m] H$s aMZm
CX`moXraUm gÎmm, à~ÝY… Ibw H$_©U…&
~moYm@Ë_Ym_ gd}ä`:, VXod¡H§ na§ na_²&&34&&
192 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

H$‘©H¥$V h¡ ~ÝY gÎmm, CX¶ Am¡a CXraUm&


{H$ÝVw BZgo {^Þ h¡, CËH¥$ï> MoVZ AmË‘m&&
AW©• CX`, CXraUm, ~ÝY, gÎmm BË`m{X g_ñV H$_m] H$s hr aMZm h¡, {H$ÝVw
AmË_m g_ñV aMZm go {^Þ h¡, CËH¥$îQ> h¡ VWm Ho$dbkmZ H$m Ymar h¡&
342. ‘oKm| Ho$ AmH$mam| go A{dH¥$V AmH$me Ho$ g‘mZ H$‘m] go A{dH¥$V AmË‘m
H«$moYm{XH$_©`moJo@{n, {Z{d©H$ma§ na§ _h…&
{dH$maH$m[a{^_}K:¡ , Z {dH$m[a Z^mo ^doV&² &35&&
H«$moYm{X H$‘©-g§¶moJ ‘| ^r, {Z{d©H$mar AmË‘m&
{dH$maH$maH$ ‘oK hm| na, {Z{d©H$mar Z^ gXm&&
AW© • H$mbo-nrbo-Zrbo Kmo‹S>o Ho$ AmH$ma, hmWr Ho$ AmH$ma BË`m{X AZoH$ {dH$ma
g{hV ~mXbm| go {Og àH$ma A_y{V©H$ AmH$me {dµH¥$V Zht hmoVm; Cgr àH$ma `Ú{n AmË_m
Ho$ gmW H«$moYm{X H$_m] H$m gå~ÝY h¡ Vmo ^r AmË_m {dH$ma a{hV hr h¡&
343. OÝ‘-‘aU Am{X eara Ho$ Y‘©, AmË‘m Ho$ Zht
Zm_m@{n {h na§ Vñ_m{ÞíM`mÎmXZm_H$_²&
OÝ__¥Ë`m{X Mmeof§, dnwY©_ª {dXþ~w©Ym…&&36&&
AmË‘m Bg Zm‘ go ^r AmË‘m Vmo {^Þ h¡&
OÝ‘-‘aUm{XH$ g^r VZ-Y‘© h¡ ¶h ~wY H$h|&&
AW© • {ZíM`Z` go AmË_m H$m H$moB© Zm_ Zht h¡, dh Zm_ a{hV hr h¡ Am¡a Omo `o
OÝ_-_aU Am{X Y_© h¢, do ímara Ho$ hr Y_© h¢ • Eogm ~‹S>o-~‹S>o {dÛmZ² H$hVo h¢&
344. AmË‘m, kmZ go g{hV Zht, ~pëH$ AmË‘m Am¡a kmZ, EH$ hr nXmW©
~moYZo m@{n `w{VñVñ`, M¡VÝ`ñ` Vw H$ënZm&
g M VÀM V`moaŠ ¡ `§, {ZíM`oZ {d^mì`Vo&&37&&
AmË‘m h¡ kmZ¶wV ¶h, H$ënZm M¡Vݶ ‘|&
³¶m|{H$ {ZíM¶ Jå¶ h¡ {H$, AmË‘m hr kmZ h¡&&
AW© • AmË_m, kmZ go g{hV h¡ • `h ^r M¡VÝ`ñdê$n AmË_m _| H$ënZm hr h¡
Š`m|{H$ ewÕ{ZíM`Z` go AmË_m Am¡a kmZ EH$ hr nXmW© h¡ • Eogm AZw^dJmoMa h¡&
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 193

345. ^ì¶ Ordm| H$mo na‘ eaU H$m¡Z?


{H«$`mH$maH$gå~ÝY,-à~ÝYmopÁPV_y{V© `V²&
Ed§ Á`mo{VñVXodH¡ $§ , eaÊ`§ _mojH$m§{jUm_²&&38&&
H$maH$-{H«$¶m gå~ÝY go ^r, {^Þ MoVZ VoO h¡&
‘mojm{^bmfr ^ì¶ H$mo ¶h, AmË‘m hr eaU h¡&&
AW© • Omo M¡VÝ`ê$nr VoO, {H«$`m Am¡a H$maH$ Ho$ gå~ÝY H$s aMZm go a{hV h¡,
dhr EH$ _mojm{^bmfr ^ì` Ordm| H$mo na_ eaU h¡&
^mdmW© • {H«$`m Ed§ H$maH$ Ho$ gå~ÝY go a{hV VWm EH$ • Eogo M¡VÝ`ñdê$n VoO
H$s, Omo ^ì` Ord CnmgZm H$aVo h¢, CZH$mo _moj {_bVm h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Eogo
M¡VÝ` H$s hr gXm CnmgZm H$aZr Mm{hE&
346. ewÕmË‘m go {^Þ H$moB© Xe©Z-kmZ-Mm[aÌ Vn Zht
VXoH§$ na_§ kmZ§, VXoH§$ ew{M Xe©Z_²&
Mm[a̧ M VXoH§ ñ`mV², VXoH$§ {Z_©b§ Vn…&&39&&
¶h AmË‘m hr kmZ h¡ ¶h, EH$ hr Xe©Z Ahm!&
Mm[aÌ ^r ¶h AmË‘m, Vn EH$ ¶h {Z‘©b H$hm&&
AW© • M¡VÝ`ñdê$n ewÕ AmË_m hr Vmo kmZ h¡, dhr Xe©Z h¡, dhr Mm[aÌ h¡ Am¡a
dhr Vn h¡; {H$ÝVw Cg ewÕmË_m go {^Þ Z H$moB© kmZ h¡, Z H$moB© Xe©Z h¡, Z H$moB© Mm[aÌ
h¡ Am¡a Z H$moB© Vn hr h¡& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo AmË_m H$m hr kmZ, lÕmZ, AmMaU Am{X
H$aZm Mm{hE&
347. M¡Vݶñdê$n AmË‘m hr Z‘ñH$ma H$aZo ¶mo½¶
Z_ñ`§ M VXod¡H§$, VXod¡H§ M _“b_²&
CÎm_§ M VXod¡H§$, VXod eaU§ gVm_²&&40&&
dÝXZm Ho$ ¶mo½¶ h¡ ¶h, EH$ hr ‘§Jb Ahmo!&
dh EH$ hr CÎm‘ AV:, ~wY eaU BgH$s hr Jhmo&&
AW© • dh EH$ M¡VÝ`ñdê$n AmË_m hr Z_ñH$ma H$aZo `mo½` h¡, dhr _§Jbñdê$n
h¡, dhr gd© nXmWmoª _o§ loîR> h¡ VWm dhr ^ì` Ordm| H$mo eaU h¡&
194 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

348. Aà‘Îm ¶mo{J¶m| H$mo {MXmZÝXñdê$n AmË‘m hr gd©ñd


AmMmaíM VXod¡H§$ VXodmdí`H$-{H«$`m&
ñdmÜ`m`ñVw VXodH¡ $_à_Îmñ` `mo{JZ…&&41&&
¶h AmË‘m hr AmMaU, ¶h EH$ Amdí¶H$ {H«$¶m&
ñdmܶm¶ h¡ ¶h EH$ hr, Aà‘Îm ¶moJrídam| H$m&&
AW© • à_mX a{hV `moJrídam| H$mo Omo {MXmZÝXñdê$n AmË_m H$m Ü`mZ h¡, dhro
AmMma h¡, dhr Amdí`H$ {H«$`m h¡, dhr ñdmÜ`m` h¡, {H$ÝVw Cggo {^Þ AmMma Am{X H$moB©
dñVw Zht h¡&
349. Mm¡amgr bmI CÎmaJwUm| H$m Ymar H$m¡Z?
JwUm…erbm{Z gdm©{U, Y_©íMm@Ë`ÝV{Z_©b…&
gå^mì`ÝVo na§ Á`mo{V:, VXoH$_Zw{VîR>V…&&42&&
JwU erb Ed§ Y‘© {Z‘©b, H$s Cgo gå^mdZm&
CËH¥$ï>> MoVZ Á¶mo{V ‘| hr, brZ ahVm Omo gXm&&
AW© • Omo nwéf, Cg M¡VÝ`ñdê$n AmË_m H$m Ü`mZ H$aZo dmbm h¡, dhr nwéf
Mm¡amgr bmI CÎma JwUm| H$m Ymar h¡, dhr AR>mah hOma erb d«Vm| H$m Ymar h¡ Am¡a Cgr
nwéf Ho$ {Z_©b Y_© h¡ • Eogm {ZíM` h¡&
350. g§gma H$m g~go ‘Zmoha Am¡a CËH¥$ï> nXmW© h¡ M¡Vݶñdê$n AmË‘m
VXod¡H§ na§ aËZ§, gd©emñÌ_hmoXYo…&
a_Ur`ofw gd}fw, VXoH§ nwaV: pñWV_²&&43&&
¶h EH$ gdm}Îm‘ aVZ h¡, gd© emó-g‘wÐ H$m&
a‘Ur¶ gd© nXmW© ‘| ¶h, EH$ AmË‘m hr H$hm&&
AW© • g_ñV emñÌê$nr {dñVrU© g_wÐ H$m CËH¥$ï> aËZ, `h M¡VÝ`ñdê$n AmË_m
hr h¡ AWm©V² Bgr aËZ H$s àm{á Ho$ {bE emñÌm| H$m AÜ``Z {H$`m OmVm h¡& g§gma _| {OVZo
^r _Zmoha nXmW© h¢, CZ g~ nXmWm] _o§ g~go _Zmoha VWm CËH¥$ï> nXmW© M¡VÝ`ñdê$n
AmË_m hr h¡; Bg{b¶o ^ì` Ordm| H$mo Bg M¡VÝ`ñdê$n AmË_m H$m hr AÀN>r Vah go Ü`mZ
H$aZm Mm{hE&
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 195

351. M¡Vݶñdê$n AmË‘m hr EH$ CÎm‘ VÎd


VXod¡H§ na§ VÎd§, VXod¡H§$ na§ nX_²&
^ì`m@amÜ`§ VXod¡H§$, VXod¡H§ na§ _h…&&44&&
¶h AmË‘m hr VÎd CÎm‘, ¶hr CÎm‘ nX Ahmo!&
Amamܶ ^ì¶m| Ho$ {bE ¶h, EH$ CÎm‘ VoO h¡&&
AW© • dh M¡VÝ`ñdê$n AmË_m hr EH$ CÎm_ VÎd h¡, dhr EH$ CËH¥$îQ> ñWmZ h¡,
dhr EH$ ^ì` Ordm| Ho$ AmamYZ H$aZo `mo½` h¡ VWm dhr EH$ A{ÛVr` CÎm_ VoO h¡&
352. ܶmZ¶wº$ ¶mo{J¶m| H$m à¶moOZ
eņ̃ OÝ_VéÀN>o{X, VXod¡H§ gVm§ _V_²&
`mo{JZm§ `moJ{ZîR>mZm§, VXod¡H§$ à`moOZ_²&&45&&
OÝ‘-Vé-N>oXH$ ¶hr h¡, EH$ ~wYOZ ‘mZVo&
¶h h¡ à¶moOZ ¶mo{J¶m| H$m, ¶moJ ‘| Omo {ZîR> h¡&&
AW© • dh M¡VÝ`ñdê$nr AmË_m hr OÝ_ê$nr d¥j H$m Zme H$aZo Ho$ {bE eñÌ Ho
g_mZ h¡ AWm©V² M¡VÝ`ñdê$nr AmË_m H$m ^br^m±{V Ü`mZ H$aZo go gd© OÝ_-_aU Am{X
Xmof ZîQ> hmo OmVo h¢; dh AmË_mê$nr VoO hr ^ì` Ordm| H$mo _mÝ` h¡ Am¡a dhr Ü`mZ`wŠV
`mo{J`m| H$m à`moOZ h¡ AWm©V² Cgr H$s àm{á Ho$ {bE ¶moJrJU gXm à¶ËZ H$aVo ahVo h¢&
353. M¡Vݶñdê$n AmË‘m hr ‘moj H$m ‘mJ©
_w_wjwUm§ VXod¡H§$, ‘wºo$: nÝWm Z Mm@na…&
AmZÝXmo@{n Z MmÝ`Ì, V{Ûhm` {d^mì`Vo&&46&&
‘mojm{^bmfr Ho$ {bE ¶h, EH$ hr {ednÝW h¡&
AmZÝX‘¶ ^r h¡ dhr, AÝ¶Ì ^m{gV hmo Zht&&
AW© • _mojm{^bm{f`m| Ho$ {bE M¡VÝ`ñdê$n AmË_m hr _moj H$m _mJ© h¡& AmË_m
go AÝ` H$moB© ^r _moj_mJ© Zhr§ h¡& AmZÝX ^r AmË_m _| hr h¡, {H$ÝVw CgHo$ {gdm` Am¡a
H$ht na ^r AmZÝX àVrV Zht hmoVm& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Bgr H$m Ü`mZ H$aZm Mm{hE&
354. M¡Vݶñdê$n AmË‘m hr erVb J¥h
g§gmaKmoaK_}U, gXm Váñ¶ Xo{hZ…&
`ÝÌYmamJ¥h§ emÝV§, VXod {h_erVb_²&&47&&
196 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

g§gmaê$nr Yyn ‘|, gÝVá àmUr Ho$ {bE&


emÝV erVb {h‘ g‘mZ, ’w$hma¶wV ¶h gXZ h¡&&
AW© • g§gmaê$nr à~b gÝVmn go gXmH$mb gÝVá àm{U`m| H$mo dh M¡VÝ`ñdê$n
AmË_m hr emÝV VWm ~\©$ Ho$ g_mZ erVb \$ìdmao g{hV _H$mZ h¡ AWm©V² {Og àH$ma Yyn
go gÝVá _Zwî`m| H$mo \$ìdmao g{hV erVb _H$mZ _| Amam_ {_bVm h¡; Cgr àH$ma g§gma
Ho$ gÝVmn go {IÞ Ordm| H$mo Bg emÝV AmË_m _| brZ hmoZo go hr Amam_ {_bVm h¡&
Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo gXm M¡VÝ`ñdê$n AmË_m H$m hr AZw^d H$aZm Mm{hE&
355. M¡Vݶñdê$n AmË‘m H$m CËH¥$ï> ~b
VXo d ¡ H § na§ Xþ J © _ ,-Jå`§ H$_© { d{Ûfm_² &
VXodV¡ {ÎmañH$ma,-H$m[a gma§ {ZO§ ~b_²&&48&&
H$‘©-eÌw Ho$ {bE ¶h, EH$ h¡ XþJ©‘ {H$bm&
AmË‘m hr g¡Ý¶~b h¡, {VañH$mar H$‘© H$m&&
AW© • dh M¡VÝ`ñdê$n AmË_m hr EH$ Eogm {H$bm h¡ {H$ {Og_| H$_©ê$nr d¡ar
H$Xm{n àdoe Zht H$a gH$Vo VWm CZ H$_©ê$nr eÌwAm| H$m An_mZ H$aZo dmbm dh
M¡VÝ`ñdê$n AmË_m hr EH$ CËH¥$îQ> ~b (g¡Ý¶ ~b) h¡&
^mdmW© • Omo _Zwî`, M¡VÝ`ñdê$n AmË_m H$m Ü`mZ H$aVo h¢, CZH$m H$_©ê$nr d¡ar
Hw$N> Zht H$a gH$Vo& Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo ewÕmË_m H$m hr Ü`mZ H$aZm Mm{hE&
356. OÝ‘-Oam Am{X Zme H$aZo dmbr na‘ Am¡f{Y
VXod _hVr {dÚm, ñ\w$aÝ_ÝÌñVXod {h&
Am¡fY§ VX{n loîR>,§ OÝ_ì`m{Y{dZmeZ_²&&49&&
¶h AmË‘m hr à~b {dÚm, ¶hr ‘ÝÌ àH$me‘¶&
loð> Am¡f{Y h¡ ¶hr Omo, Zï> H$aVr OÝ‘ ^¶&&
AW© • dh M¡VÝ`ñdê$n VoO hr à~b {dÚm h¡, dhr ñ\w$am`_mZ _ÝÌ h¡ Am¡a
g_ñV OÝ_-Oam Am{X H$mo Zme H$aZo dmbr, dhr EH$ na_ Am¡f{Y h¡&
357. ewÕmË‘m Ho$ {MÝVdZ H$m ’$b
Aj`ñ`m@j`m@@ZÝX,-_hm\$b^a{l¶:&
VXod¡H§$ na§ ~rO§, {Z…lo`gbgÎmamo&&50&&
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 197

¶h ~rO h¡ {Oggo ‘Zmoha, d¥j H$s CËn{Îm hmo&


{Og‘| ’$b| ^anya AmZÝXê$n emídV ’$b Ahmo!&&
AW© • Cg ewÕmË_mê$nr VoO go hr A{dZmer VWm Aj` gwIê$nr CÎm_ \$b H$mo
XoZo dmbo _mojê$nr _Zmoha d¥j H$s CËn{Îm hmoVr h¡ ³¶m|{H$ dhr CgH$m CËH¥$ï> ~rO^yV h¡&
^mdmW© • Omo nwéf, Cg ewÕmË_m H$m AZw^d-_ZZ-Ü`mZ H$aVo h¢, CZH$mo Aj`
gwI H$mo XoZo dmbr _mojbú‘r H$s àm{á hmoVr h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo gXm Cg AmË_m
H$m hr {MÝVdZ H$aVo ahZm Mm{hE&
358. M¡Vݶñdê$n AmË‘m hr VrZ bmoH$ H$m amOm
VXod¡H§$ na§ {d{Õ, Ì¡bmoŠ`J¥hZm`H$_²&
`oZ¡Ho$Z {dZm e§Ho$, dgXß`oVXþÛZ_²&&51&&
¶h EH$ hr {Ì^wdZ gXZ H$m, loð> Zm¶H$ Om{ZE&
BgHo$ {~Zm ¶h gXZ ^r, dZdmg O¡gm ‘m{ZE&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¡§ {H$ ho ^ì` Ordm|! VrZ bmoH$ê$nr Ka H$m ñdm_r, Cg
M¡VÝ`ñdê$n VoO H$mo hr Vw_ g_Pmo Š`m|{H$ _¢ Eogr e§H$m H$aVm h±ÿ {H$ Cg EH$
M¡VÝ`ñdê$n VoO Ho$ [~Zm `h VrZ bmoH$ê$nr Ka ^r dZ Ho$ g_mZ h¡&
^mdmW© • `Ú{n `h bmoH$, Ord-AOrdm{X N>h Ðì`m| go ^am hþAm h¡ Vmo ^r Bg_|
OmZZo dmbm EH$ AmË_m hr h¡ Am¡a BgHo$ {gdm` g_ñV bmoH$ O‹S> hr h¡& `h AmË_m hr VrZ
bmoH$ H$m amOm h¡; AV… CÎm_ \$b Ho$ MmhZo dmbo ^ì` Ordm| H$mo Bgr _| brZ ahZm Mm{hE&
359. ewÕ {MÐyn H$s H$ënZmAm| go ^r a{hV ewÕmË‘m
ewÕ§ `Xod M¡VÝ`§, VXodm@h§ Z g§e`:&
H$ënZ`m@Z`mß`oVÕrZ_m@@ZÝX_pÝXa‘²&&52&&
Omo ewÕ MoVZ h¡ dhr ‘¢, Zht g§e¶ h¡ H$ht&
"AmZÝX‘¶ h±ÿ ‘¢' Aao! ¶h H$ënZm ^r ‘¢ Zht&&
AW© • "Omo {ZamH$ma {Za§OZ ewÕ {MÐÿn h¡ gmo _¢ hr hÿ±,' Bg_| {H$gr àH$ma H$m
g§e` Zht h¡& naÝVw Bg àH$ma H$s H$ënZm go ^r dh AmZÝXñdê$n ewÕmË_m a{hV h¡&
^mdmW© • Omo ewÕ M¡VÝ`ñdê$n h¡, dh _¢ hr h±ÿ • Bg_| {H$gr àH$ma H$m g§e`
Zht& bo{H$Z Eogr H$ënZm ^r Cg ewÕmË_m _| Zht h¡; Bg{b¶o ewÕmË_m, g_ñV àH$ma
H$s H$ënZmAm| go a{hV hr h¡&
198 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

360. ‘moj H$s BÀN>m ^r ‘moj-àm{á ‘| ~mYH$


ñn¥hm _mojo@{n _mohmoËWm, V{ÞfoYm` Om`Vo&
AÝ`ñ_¡ VËH$W§ emÝVm…, ñn¥h`pÝV ‘w‘j
w d:&&53&&
‘moh go hmo ‘moj-BÀN>m, ‘w{º$ ‘| ~mYH$ Aao!&
Vmo ‘w{º$H$m‘r emÝV Za, {H$g dñVw H$s BÀN>m H$a|?&&
AW© • _moh Ho$ hmoZo na hr BÀN>m hmoVr h¡& Bg{bE AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ `{X
_moj Ho$ {df¶ ‘| ^r _moh go CËnÞ hþB© BÀN>m hmo OmE Vmo dh ^r _moj H$mo amoH$Zo dmbr hmo
OmVr h¡; Bg{bE emÝV _mojm{^bmfr _Zwî`, AÝ` nXmWmoª H$s H¡$go BÀN>m H$a gH$Vo h¢?
361. ‘oam à~b ‘ÝVì¶ • ‘¢ EH$ M¡Vݶñdê$n hr hÿ±!
Ah§ M¡VÝ`_od¡H§$, Zm@Ý`pËH$_{n OmVw{MV²&
gå~ÝYmo@{n Ho$Zm{n, ÑT>njmo __oÑe…&&54&&
M¡Vݶ hr ‘¢ EH$ h±ÿ, Zqh {^Þ ‘¢ Bggo H$hr§&
na go Zht gå~ÝY Hw$N>, ‘ÝVì¶ Ñ‹T> ‘oam ¶hr&&
AW© • _¢ EH$ M¡VÝ`ñdê$n hr h±ÿ, M¡VÝ` go {^Þ Zht h±ÿ Am¡a {ZíM` go {H$gr
Xÿgao nXmW© Ho$ gmW _oam gå~ÝY ^r Zht h¡ • `h _oam à~b _ÝVì` h¡&
362. kmZrOZm| H$s n[aU{V
earam{X~{hpíMÝVm, -MH«$gånH©$d{O©V_²&
{dewÕm@Ë_pñWV§ {MÎm§, Hw$d©ÞmñVo {ZaÝVa_²&&55&&
Xohm{X ~mø nXmW© H$s, {MÝVm Zht ~wYOZ H$a|&
{Z‘©b {ZOmV‘ ‘| gXm, {ZO-{MÎm H$mo pñWa H$a|&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ kmZrOZ, ~mø ímaram{X nXmWm] H$s {MÝVm N>mo‹S> H$a,
amJ•Ûof Am{X _bm| go a{hV {Z_©b AnZr AmË_m _| hr {MÎm H$mo bJmVo h¢&
363. kmZ Ho$ Ûmam AnZr AmË‘m H$mo gå~moYZ
Ed§ g{V `Xodm@pñV, VXñVw {H${_hm@na¡:&
AmgmÚmË_{ÞX§ VÎd§, emÝVmo ^d gwIr ^d&&56&&
Bg{bE Omo h¡ dhr h¡, ³¶m à¶moOZ Aݶ go&
Bg AmË‘m H$mo àmá H$a, Vw‘ emÝV hmo Aé gwIr hmo&&
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 199

AW© • Bg àH$ma nydm}º$ ar{V go AmË_m H$m {MÝVdZ H$aZo go Omo hmoVm h¡ gmo hmodo,
AÝ` Xÿgao-Xÿgao {dMmam| go Š`m à`moOZ h¡? Bg àH$ma dmñV{dH$ ñdê$n H$mo àmá hmoH$a ho
AmË_Z²! Vy emÝV VWm gwIr hmo& Bg àH$ma kmZ, AnZr AmË_m H$mo {ejm XoVm ahVm h¡&
364. AZÝV g§gma-n[a^«‘U H$mo emÝV H$aZo H$s {d{Y
AnmaOÝ_gÝVmZ, - nW^«mpÝVH¥$Vl__²&
VÎdm@_¥V{_X§ nrËdm, Zme`ÝVw _Zr{fU…&&57&&
OÝ‘-gÝV{V-nÝW ‘| Omo, l‘ hþAm h¡ ^«‘U go&
¶h VÎd-A‘¥V-nmZ H$a, kmZr {dZï> H$a| Cgo&&
AW© • AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ ho ^ì` nwéfmo§! Bg H$ho hþE M¡VÝ`m_¥V H$m nmZ
H$amo VWm Vwåh| Bg Anma g§gma _| AZÝV {V`ªM-ZaH$ Am{X n`m©`m| _o§ ^«_U H$aZo go Omo
IoX hþAm h¡, CgH$mo emÝV H$amo&
365-368. M¡Vݶñdê$n AmË‘m H$m AZoH$mÝV-d¡^d
A{Vgyú__{VñWyb,-_oH§$ Mm@ZoH$_od `V²&
ñdg§doÚ_doÚ§ M, `Xja_Zja_²&&58&&
AZm¡nå`_{ZX}í` - _à_o`_ZmHw$b_²&
eyÝ`§ nyUª M `{ÞË`,-_{ZË`§ M àMú`Vo&&59&&
{Z…eara§ {Zambå~§, {Z…eãX§ {Zénm{Y `V²&
{MXmË_H§$ na§Á`mo{V,-admL²>_mZgJmoMa‘²&&60&&
BË`Ì JhZo@Ë`ÝV,-Xþb©ú`o na_mË_{Z&
CÀ`Vo `ÎmXmH$me§, àË`mbo»`§ {d{b»`Vo&&61&&
A{V gyú‘ ^r ñWyb A{V ¶h, EH$ Am¡a AZoH$ ^r&
Aja-AZja h¡ H$hm, ñdg§doÚ AZ²-g§doÚ ^r&&
dº$ì¶ Zqh AZwn‘ ¶hr, Aà‘o¶ AmHw$bVm a{hV&
eyݶ ^r ¶h nyU© ^r ¶h, {Z˶ Am¡a A{Z˶ ^r&&
Aeara Ambå~Z a{hV, {Z:eãX {Zénm{Y ¶hr&
M¡Vݶ‘¶ CËH¥$ï> Á¶mo{V, ‘Z-dMZ-JmoMa Zht&&
Bg Vah na‘mË‘m Zqh, Ñ{ï> J mo M a JhZ h¡ &
BgH$m H$WZ Vmo {MÌboIZ, H$a| Á¶m| AmH$me ‘|&&
200 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

AW© • AmMm`© H$hVo h¢ • dh M¡VÝ`ê$nr VoO, AË`ÝV gyú_ Am¡a AË`ÝV ñWyb
^r h¡, EH$ Am¡a AZoH$ ^r h¡, ñdg§doÚ Am¡a AdoÚ ^r h¡, Aja Am¡a AZja ^r h¡&
AmË_m Cn_m a{hV h¡, AdŠVì` h¡, Aà_o` h¡ Am¡a AmHw$bVm a{hV h¡; dh eyÝ`
^r h¡, nyU© ^r h¡, {ZË` ^r h¡ Am¡a A{ZË` ^r h¡&
AmË_m ímara a{hV h¡, Aml` a{hV h¡, eãX a{hV h¡, Cnm{Y a{hV h¡ VWm
M¡VÝ`ñdê$n na_ VoO H$m Ymar h¡ Am¡a Z CgH$mo dMZm| go hr H$h gH$Vo h¢ VWm Z CgH$m
_Z go hr {MÝVdZ H$a gH$Vo h¢&
Bg àH$ma `h na_mË_m, AJå` VWm Ñ{ï> AJmoMa h¡& Bg{bE {Og àH$ma
A_y{V©H$ AmH$me na {MÌ {bIZm H${R>Z h¡, Cgr àH$ma na_mË_m H$m dU©Z H$aZm ^r
AË`ÝV H${R>Z h¡&
^mdmW© • A_y{V©H$ na_mË_m H$mo BpÝÐ`mo§ go Zht XoI gH$Vo, Bg{bE Vmo dh gyú_
h¡ VWm Ho$dbXe©Z-Ho$dbkmZ go XoIm VWm OmZm Om gH$Vm h¡, Bg{bE dh ñWyb ^r h¡&
gXm AnZo ñdê$n _| {dÚ_mZ ahVm h¡ Am¡a nanXmWm] go {^Þ h¡, Bg{bE
ewÕ{ZíM`Z` go dh EH$ ^r h¡ VWm n`m©`m{W©H$Z` H$s Anojm go BgH$s AZoH$ kmZ, Xe©Z
Am{X n`m©`| h¢, Bg{bE `h AZoH$ ^r h¡&
"Ah§..Ah§...' Eogo AmH$ma dmbo ñdg§doXZ-àË`j go JmoMa AWm©V² AnZo go OmZm
OmVm h¡, Bg{bE ñdg§doÚ h¡& BpÝÐ`m| go `h OmZm Zht Om gH$Vm, Bg{bE AdoÚ ^r h¡&
ì`dhmaZ` go dMZm| Ho$ Ûmam BgHo$ gå~ÝY ‘| Hw$N> H$hm OmVm h¡, Bg{bE `h
Aja h¡, {H$ÝVw ewÕ{ZíM`Z` go BgH$mo Hw$N> ^r Zht H$h gH$Vo, Bg{bE `h AZja ^r
h¡& AWdm "{OgH$m H$^r Zme Z hmod,o dh Aja h¡' • Eogm `{X "Aja' eãX H$m AW© H$a|Jo
Vmo ^r ewÕ{ZíM`Z` go AmË‘m Aja (A{dZmer) h¡ Š`m|{H$ ewÕ{ZíM`Z` go BgH$m
H$^r ^r Zme Zht hmoVm& bo{H$Z ì`dhmaZ` go `h AZja ({dZmerH$) ^r h¡ Š`m|{H$ à{V
g_` BgH$s n`m©` nbQ>Vr ahVr h¡&
AmË_m H$s g_mZVm H$mo YmaU H$aZo dmbm H$moB© nXmW© OJV² ‘| Zht h¡, Bg{bE
`h Cn_m a{hV h¡& BgHo$ dmñV{dH$ ñdê$n H$mo Hw$N> ^r Zht H$h gH$Vo, AV: `h
AdŠVì` h¡& BgHo$ Ho$dbkmZê$nr JwUm| H$m {H$gr joÌ Am{X Ho$ Ûmam n[a_mU Zht
{H$`m Om gH$Vm AWm©V² dh g_ñV bmoH$ VWm AbmoH$ H$m àH$me H$aZo dmbm h¡,
Bg{bE `h Aà_o` h¡&
`h AmË‘m A{MÝ˶ gwI H$m ^ÊS>ma h¡, {MÝVZ H$m {df¶ Zht ~ZVm, Bg{bE
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 201

eyÝ` ^r h¡ Am¡a `h g_ñV kmZ, gwI Am{X JwUm| go ^am hþAm h¡, Bg{bE nyU© ^r h¡&
Ðì`m{W©H$Z` H$s Anojm BgH$m {dZme Zhr§ hmoVm, Bg{bE `h {ZË` h¡ VWm
n`m©`m{W©H$Z` H$s Anojm à{Vg_` {dZme hmoVm ahVm h¡, Bg{bE ¶h A{ZË` ^r h¡&
AmË_m H$m H$moB© ímara Zht, Bg{bE `h eara a{hV h¡& BgH$m H$moB© Aml` (AmYma)
Zht, Bg{bE `h Aml` a{hV h¡& `h Vmo MoVZ h¡ VWm eãX nwX²Jb h¡§, Bg{bE `h eãX
a{hV h¡& BgHo$ gmW {ZíM`Z` go {H$gr àH$ma Ho$ H$_m] H$s Cnm{Y Zht bJr hþB© h¡, Bg{bE
`h Cnm{Y a{hV h¡& `h M¡VÝ`ñdê$n Á`mo{V h¡, BgH$mo dMZ go H$h Zht gH$Vo Am¡a _Z
go BgH$m {dMma Zht H$a gH$Vo, Bg{bE `h dmUr VWm _Z go AJmoMa h¡&
Bg àH$ma ewÕmË_m H$m dU©©Z H$aZm, Aën km{Z`m| Ho$ {bE H${R>Z hr h¡&
369. g§gma ‘| A˶ÝV àe§gZr¶ H$m¡Z?
AmñVm§ VÌ pñWVmo `ñVw, {MÝVm_mÌn[aJ«h:&
Vñ`m@Ì Or{dV§ ícm¿`§, Xoda¡ {n g nyÁ`Vo&&62&&
{MÝVZ H$a| ^r AmË‘m H$m, brZVm H$s ~mV ³¶m&
CgH$m ‘ZwO ^d Yݶ h¡, dh gwaJUm| go nyÁ¶ h¡&&
AW© • Omo nwéf, Cg ewÕmË_m ‘| pñWV h¡, dh Vmo Xÿa ahmo {H$ÝVw Omo nwéf, Bg
ewÕmË_m H$m {MÝVdZ H$aZo dmbm h¡, CgH$m ^r OrdZ Bg g§gma _| AË`ÝV n«e§gZr`
h¡, CgH$s ~‹S>o•~‹S> o Xod AmH$a godm-nyOm godm H$aVo h¢; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo gXm
ewÕmË_m H$m hr Ü`mZ H$aZm Mm{hE&
370. gd© nXmWm] Ho$ à{V g‘Vm^md
gd©{d{Øag§gma¡:, gå`½kmZ{dbmoMZ¡…&
EVñ`monmgZmonm`:, gmå`_oH$_wXmöV_²&&63&&
{ZîH$‘© Aé gd©k {OZ, H¡$dë¶-bmoMZ ¶wº$ Omo&
H$hVo {d{Y AmamYZm H$s, ‘mÌ g‘Vm^md H$mo&&
AW© • g_ñV nXmWm] Ho$ OmZZo dmbo, H$_m] go a{hV VWm Ho$dbkmZê$nr ZoÌ Ho$ Ymar
Ho$dbr ^JdmZ ^r "Bg ewÕmË_m H$s CnmgZm H$aZo H$m Cnm` g_Vm hr h¡' • Eogm H$hVo h¡o§&
ämmdmW© • g_ñV nXmWm] _| g_Vm aIZo go hr Bg AmË_m H$s ^br^m±{V AmamYZm
hmo gH$Vr h¡; Bg{bE AmË_m H$s CnmgZm H$aZo dmbo ^ì` Ordm| H$mo g_ñV nXmWm] _|
Adí` g_Vm aIZr Mm{hE&
202 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

371. ewÕmon¶moJ Ho$ n¶m©¶dmMr Zm‘


gmå`§ ñdmñÏ`§ g_m{YíM, `moJíMoVmo{ZamoYZ_²&
ewÕmon`moJ BË`oVo, ^dÝ˶oH$mW©dmMH$m:&&64&&
gmå¶ ñdmñ϶ g‘m{Y {MÎm-{ZamoY Ed§ ¶moJ h¢&
ewÕmon¶moJm{X g^r EH$mW©dmMr eãX h¢&&
AW© • gmå`, ñdmñÏ`, g_m{Y, `moJ, {MÎm H$m {ZamoY, ewÕmon`moJ • `o g^r eãX
EH$ hr AW© Ho$ H$hZo dmbo h¢ AWm©V² BZ eãXm| Ho Zm_ OwXo•OwXo h¢, {H$ÝVw AW© EH$ hr h¡&
A~, AmJo gmå` Ho$ ñdê$n H$m dU©Z AmMm¶©da H$aVo h¢&
372. gmå¶ H$m ñdê$n
Zm@H¥${VZm©@ja§ dUm},-{dH$ëníM H$íMZ&
ewÕ§ M¡VÝ`_od¡H§$, `Ì VËgmå`_wÀ`Vo&&65&&
AmH$ma Zqh Aja Zht, Zqh dU© H$moB© {dH$ën ^r&
EH$ hr M¡Vݶ Ho$db, h¡ dhr ~g gmå¶ hr&&
AW© • {Og_| Z H$moB© AmH$ma h¡, Z H$moB© Aja h¡, Z H$moB© Zrbm{X dU© h¡, Z {Og_|
H$moB© {dH$ën h¡; {H$ÝVw {Og_| Ho$db EH$ M¡VÝ` hr h¡, dhr gmå` h¡&
373. gmå¶ H$s ‘{h‘m
gmå`_oH§$ na§ H$m`ª, gmå`§ VÎd§ na§ ñ_¥V_²&
gmå`§ gdm}nXoemZm,-_wnXoemo {d_wº$`o&&66&&
gmå¶ hr H$V©ì¶ CÎm‘, gmå¶ CÎm‘ VÎd h¡&
‘w{º$ nmZo Ho$ {bE, CnXoe hr ¶h loð> h¡&&
AW© • gmå` hr EH$ CËH¥$îQ> H$m`© h¡, gmå` hr EH$ CÎm_ VÎd h¡ VWm gmå` hr
_wpŠV Ho$ {bE g_ñV CÎm_ CnXoem| _| go EH$ CnXoe h¡&
374. gmå¶ Ho$ ’$b
gmå`§ gX²~moY{Z_m©U§, eídXmZÝX_pÝXa_²&
gmå`§ ewÕmË_Zmo ê$n§, Ûma§ _mojH¡ $gÙZ:&&67&&
gmå¶ hr gX²~moY-XmVm, {Z˶ AmZÝX‘¶ ^dZ&
ewÕmË‘m H$m ê$n h¡ ¶h, Ûma hr h¡ {ed-gXZ&&
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 203

AW© • Bg gmå` go hr ^ì` Ordm| H$mo gå`½kmZ H$s àm{á hmoVr h¡, Bg gmå` go
hr A{dZmer gwI {_bVm h¡, `h gmå` hr ewÕmË_m H$m ñdê$n h¡ VWm `h gmå` hr
_mojê$nr gXZ H$m Ûma h¡&
375. g‘ñV emóm| H$m gma : gmå¶
gmå`§ {Z…eofemñÌmUm§, gma_mhþ{d©npíMV:&
gmå`§ H$_©_hmH$j,-Xmho XmdmZbm`Vo&&68&&
gmå¶ hr g~ emñÌ H$m h¡, gma ¶h JUYa H$hr&
H$‘©-dZ H$mo ^ñ‘ H$aZo, hoVw XmdmZb ¶hr&&
AW© • g_ñV emñÌm| H$m gma^yV `h gmå` hr h¡ Am¡a `hr gmå`, g_ñV
H$_©ê$nr dZ H$mo ObmZo _| XmdmZb Ho$ g_mZ h¡ • Eogm JUYam{X Xod H$hVo h¢&
^mdmW© • emñÌ Ho$ AÜ``Z H$aZo go g_Vm H$s àm{á hmoVr h¡ VWm g_Vm Ho$ hmoZo
na g_ñV H$_m] H$m Zme hmo OmVm h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo gmå` H$s Amoa Adí` G$Ow
(J‘Zerb, à¶ËZerb) hmoZm Mm{hE&
376. gmå¶ H$s gm‘϶©
gå`§ eaÊ`{_Ë`mhþ:, ¶mo{JZm§ `moJJmoMa_²&
Cnm{Y-a{MVm@eof,-XmofjnUH$maU_²&&69&&
¶mo{J¶m| H$mo ܶmZ-JmoMa, eaU h¡ ¶h gmå¶ hr&
H$‘© go CËnÞ Xmof-{dZme H$m H$maU ¶hr&&
AW© • `h gmå` hr g_ñV Xþ…Im| H$mo Xÿa H$aZo _| g_W© h¡, Ü`mZr nwéf hr BgH$m
Ü`mZ H$aVo h¢, `h gmå` hr AmË_m Am¡a H$_m] Ho$ gå~ÝY go CËnÞ hþE amJm{X Xmofmo§ H$mo
gd©Wm ZîQ> H$aZo dmbm h¡; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo gXm gmå` H$m hr _ZZ H$aZm Mm{hE&
377. na‘ h§g ewÕmË‘m H$mo Z‘ñH$ma!
{Z…ñn¥hm`m@{U_mÚãO,-IÊS>o gmå`gamoOfw &o
h§gm¶ ewM¶o _w{º$,-h§grXÎmÑeo Z_…&&70&&
dmÄN>m Zht h¡ F${Õ H$s g‘Vm-gamoda ‘| a‘o&
{ed-h§{gZr na ‘w½Y Omo ew{M-h§g CgH$mo Z‘Z h¡&&
AW© • A{U_m-_{h_m Am{X H$_b-IÊS> (ñdJ©) H$r {Ogo A§e _mÌ ^r BÀN>m
204 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

Zht h¡, Omo g_Vmê$nr gamoda _| gXm àr{Vnyd©H$ a_U H$aZo dmbm h¡, {OgH$s ÑpîQ> _mojê$nr
h§{gZr _| bJr hþB© h¡ Am¡a Omo AË`ÝV n{dÌ h¡ • Eogo na_ h§g ewÕmË_m H$mo Z_ñH$ma h¡&
378. km{Z¶m| H$r Ñ{ï> ‘| ‘¥Ë¶w h¡ "A‘¥VXm{¶Zr'
km{ZZmo@_¥Vg“m`, _¥Ë`wñVmnH$amo@{n gZ²&
Am_Hw$å^ñ` bmoH$o @pñ_Z², ^doV² nmH${d{Y`©Wm&&71&&
‘¥Ë¶w Xþ:IH$a {H$ÝVw kmZr, H$mo àXmVm ‘w{º$ H$s&
H$ƒo K‹S>o H$mo Vmn XoH$a, nH$mVo h¢ Ap½Z ‘|&&
AW© • {Og àH$ma {_Q²>Q>r Ho$ H$ÀMo K‹S>o Ho$ {bE nH$mZo H$s {d[Y EH$ àH$ma go Vmn
H$s hr CnOmZo dmbr h¡ Vmo ^r dh nmH$•{d{Y, A_¥V (Ob) H$m g§J_ H$amZo dmbr hmoVr
h¡ AWm©V² nH$ OmZo na dhr K‹S>m nmZr Ho$ ^aZo `mo½` hmoVm h¡; Cgr àH$ma `Ú{n ~{hamË_mAm|
H$mo _¥Ë`w, Xþ…I H$s XoZo dmbr h¡ Vmo ^r km{Z`m| Ho$ {bE dh A_¥V (_moj) Ho$ g_mJ_ Ho$
{bE hr hmoVr h¡ AWm©V² kmZr nwéf, gXm _¥Ë`w H$m Zme H$aZo Ho$ {bE hr à`ËZ H$aVo ahVo
h¢ VWm M¡VÝ`ñdê$n go {^Þ hr _¥Ë`w H$mo _mZVo h¢, Bg{bE _¥Ë`w Ho$ hmoZo na ^r CZH$mo
Xþ…I Zht hmoVm h¡&
379. {ddoH$ H$s ‘{h‘m
_mZwî`§ gËHw$bo OÝ_, bú_r~w©{Õ… H¥$VkVm&
{ddoHo$Z {dZm gdª, gXß`oVÞ qH$MZ&&72&&
Za-OÝ‘ CÎm‘ Hw$b VWm, lr ~w{Õ Am¡a H¥$VkVm&
g~ hm| VWm{n {ddoH$ {~Z, {Zî’$b {OZoída Zo H$hm&&
AW© • Omo _Zwî`, {ddoH$s Zht h¢; CZH$m _Zwî`nZm, CÎm_ Hw$b _| OÝ_, YZ,
kmZ, H¥$VknZm Am{X ^r {Zî\$b hr h¡§; Bg{bE _Zwî`m| H$mo {ddoH$s Adí` hmoZm Mm{hE&
380. {ddoH$ H$m ñdê$n
{MX{MX² Ûo nao VÎdo, {ddoH$ñV{ÛdoMZ_²&
CnmXo`_wnmXo`§, ho`§ ho`§ M Hw$d©V:&&73&&
MoVZ-AMoVZ VÎd XmoZm|, {^Þ h¢ ¶h OmZZm&
J«mø H$mo H$aZm J«hU Aé, ˶mJ H$aZm ho¶ H$m&&
AW© • g§gma _| MoVZ VWm AMoVZ Xmo àH$ma Ho$ VÎd h¢; CZ_| J«hU H$aZo `mo½`
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 205

H$mo J«hU H$aVo VWm Ë`mJ H$aZo `mo½` H$mo Ë`mJZo dmbo nwéf H$m Omo ¶h {dMma (^oXkmZ)
h¡, Cgr H$mo {ddoH$ H$hVo h¢&
^mdmW© • M¡VÝ`ñdê$n AmË_m Vmo J«hU H$aZo `mo½` h¡ VWm O‹S> eara Am{X Ë`mJZo
`mo½` h¢ • Eogm Omo {dMma h¡, Cgr H$m Zm_ {ddoH$ h¡&
381. ‘yI© nwéfm| Am¡a {ddoH$s nwéfm| ‘| AÝVa
Xþ…I§ {H$§{MËgwI§ {H$§{MV², {MÎmo ^m{V OS>mË_Z…&
g§gmao@Ì nwZ{Z©Ë¶§, gdª Xþ…I§ {ddo{H$Z…&&74&&
‘yT‹ >OZ H$mo OJV² ‘| Hw$N>, Xþ:I Hw$N> gwI ^mgVm&
{H$ÝVw kmZr H$mo OJV² ‘|, gd© hr Xþ:I ^mgVm&&
AW© • _yI© nwéfm| H$mo Vmo Bg g§gma _| Hw$N> gwI Am¡a Hw$N> Xþ…I _mby_ n‹S>Vm
h¡, {H$ÝVw Omo {hVm{hV Ho$ OmZZo dmbo {ddoH$s h¢, CZH$mo Vmo Bg g§gma _| g~ Hw$N> {ZaÝVa
Xþ…I hr Xþ…I _mby_ n‹S>Vm h¡&
382. {ddoH$s nwéf H$m H$V©ì¶
ho`§ {h H$_© amJm{X, VËH$m`ª M {ddo{H$Z…&
CnmXo`§ na§Á`mo{V,-én`moJ¡H$bjU_²&&75&&
km{Z¶m| H$mo H$‘©H¥$V, amJm{X VOZm Mm{hE&
Cn¶moJ bjU na‘-Á¶mo{V, ‘mÌ bIZm Mm{hE&&
AW© • {ddoH$s nwéf H$mo kmZmdaUm{X H$_© VWm CZHo$ H$m`©^Vy amJm{XH$m| H$m Adí` hr
Ë`mJ H$a XoZm Mm{hE Am¡a kmZ•Xe©Zñdê$n Bg CËH¥$îQ> AmË_ VoO H$mo hr J«hU H$aZm Mm{hE&
383. ‘¢ Am¡a M¡Vݶ ‘| A{^ÞVm
CnOm{V
`Xod M¡VÝ`_h§ VXod,
VXod OmZm{V VXod ní`{V&
VXod M¡H$§ na_{ñV {ZíM`mX²,
JVmo@pñ_ ^mdoZ VXoH$Vm§ na_²&&76&&
M¡Vݶ hr ‘¢ Am¡a dh hr, OmZVm Aé XoIVm&
dh EH$ hr CËH¥$ï> ‘¢, Cggo A{^Þ ah±ÿ gXm&&
206 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

AW© • Omo M¡VÝ` h¡ gmo _¢ hr h±ÿ Am¡a dhr M¡VÝ`, nXmWm] H$mo OmZVm Am¡a XoIVm
h¡, dhr CËH¥$îQ> h¡ VWm {ZíM`Z` go ñd^md go _¢ Am¡a M¡VÝ` AË`ÝV A{^Þ h±ÿ&
384. "EH$Ëd-gá{V A{YH$ma' H$m {MÝVZ-‘ZZ H$aZo H$s àoaUm
dgÝV{VbH$m
EH$Ëdgá{V[a`§ gwa{gÝYw郡…,
lrnÙZpÝX{h_^yYaV… àgyVm&
`mo JmhVo {ednXmå~w{Z{Y§ à{dîQ>m-,
_oVm§ b^oV g Za… na_m§ {dew{Õ_²&&77&&
EH$Ëd gá{Vê$n gwa-g[aVm, Ahmo! nmdZ ¶hr&
lr nÙZpÝX ‘hmZ {h‘{J[a go, {ZH$b H$a h¡ Omo ~hr&&
‘mojnX-ê$nr CX{Y ‘|, {‘br ¶h J§Jm Ahmo!&
Omo ^ì¶ AdJmhZ H$a|, nm¶| ‘hmZ {dew{Õ H$mo&&
AW© • `h "EH$Ëd gá{V' ê$nr J§Jm ZXr, AË`ÝV CÞV Eogo lr nÙZpÝX Zm_H$
{h_mb` nd©V go n¡Xm hþB© h¡ VWm _mojê$nr g_wÐ _o§ OmH$a {_bVr h¡; Bg{bE Omo ^ì`
Ord, Bg ZXr _| ñZmZ H$aVo h¢, CZHo$ g_ñV _b ZîQ> hmo OmVo h¢ Am¡a do AË`ÝV {dewÕ
hmoVo h¢&
^mdmW© • Omo ^ì` Ord, Bg "EH$Ëd gá{V' Zm_H$ A{YH$ma H$m {MÝVdZ-_ZZ
H$aVo h¢, CZHo$ g_ñV amJm{X Xmof Xÿa hmo OmVo h¢; do AË`ÝV ewÕ hmo OmVo h¢ Am¡a _moj
H$mo àmá hmoVo h¢; Bg{bE CÎm_ nwéfm| H$mo gXm BgH$m Ü`mZ-{MÝVdZ H$aZm Mm{hE&
385. "EH$Ëd gá{V' H$m Aܶ¶Z H$aZo go ‘Z H$s {Z‘©bVm àmá hmoZo H$m AmídmgZ
g§gma-gmJa-g_wÎmaU¡H$-goV-w
_oZ§ gVm§ gXþnXoe_wnm{lVmZm_²&
Hw$`m©ËnX§ _bbdmo@{n {H$_ÝVa“o,
gå`H²$ g_m{Y{d{Yg{Þ{Y{ZñVa§J&o &78&&
g§ g ma-gmJa nma H$aZo , ho V w ¶h go V w H$hm&
{OZ g‚mZm| Zo Bg na‘, CnXoe H$m Aml¶ {b¶m&&
CZ g‚mZm| Ho$ {MÎm ‘| ¶h, nmn‘b H$m boe ^r&
gå¶H²$ g‘m{Y {dYmZ {ZíMb, go Z ah gH$Vm H$^r&&
EH$Ëd gá{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 207

AW© • {OZ g‚mZ nwéfm| Zo g§gma-g‘wÐ go nma H$aZo ‘| nwb Ho$ g‘mZ Bg CÎm‘
CnXoe H$m Aml¶ {H$¶m h¡; CZ g‚mZ nwéfm| Ho$ Ûmam CÎm_, jmo^ a{hV AmË_Ü`mZ H$aZo
go CZHo$ AÝVa§J _| {H$gr àH$ma H$m amJm{X _b Zht ah gH$Vm&
^mdmW© • Bg "EH$Ëd gá{V' A{YH$ma Ho$ CnXoe go {OZH$m _Z AË`ÝV {Z_©b
hmo J`m h¡, CZ ^ì¶ Ordm| Ho$ _Z _| {H$gr ^r àH$ma H$m _b H$Xm{n àdoe Zht H$a gH$Vm&
386. km{Z¶m| Ho$ ^oX{dkmZnaH$ {dMma
_ÝXmH«$mÝVm
AmË_m {^ÞñVXZwJ{V_ËH$_© {^Þ§ V`mo`m©,
àË`mgÎmo^d© {V {dH¥${V…, gm{n {^Þm VW¡d&
H$mbjoÌà_wI_{n `Îmƒ {^Þ§ _V§ _o,
{^Þ§ {^Þ§ {ZOJwUH$bmb§H$¥ V§ gd©_Vo V²&&79&&
¶h AmË‘m Aé VXZwJm‘r, H$‘© XmoZm| {^Þ h¢&
gå~ÝY go CZHo$ hþB© Omo, {dH¥${V ^r {^Þ h¡&&
joÌ-H$mbm{XH$ g^r, naÐì¶ ‘wPgo {^Þ h¢&
{ZO JwU-H$bmAm| go gwemo{^V, dñVwE± g~ {^Þ h¡&§ &
AW© • `h kmZñdê$n _oam AmË_m [^Þ h¡, CgHo$ nrN>o MbZo dmbm H$_© ^r {^Þ
h¡, H$_© Am¡a AmË_m Ho$ gå~ÝY go Omo Hw$N> {dH$ma hþAm h¡, dh ^r _wPgo {^Þ h¡ VWm H$mb,
joÌ Am{X Omo nXmW© h¢, do ^r _wPgo {^Þ h§¡& Bg àH$ma AnZr-AnZr n`m©`mo§ g{hV {OVZo
nanXmW© h¢, do gd© _wPgo {^Þ h¢ • Eogo kmZr gXm {dMma H$aVm h¡&
387. AmË‘VÎd H$m ~maå~ma Aä¶mg H$aZo H$s àoaUm
dgÝV{VbH$m
`o@ä`mg`pÝV H$W`pÝV {dMma`pÝV,
gå^md`pÝV M _whþ_w©hþamË_VÎd_²&
Vo _moj_j`_ZyZ_ZÝVgm¡»`§,
{jৠà`mpÝV ZdHo$dbbpãYê$n_²&&80&&
Omo ~maå~ma {ZOmË‘ H$m, Aä¶mg H$aVo h¡§ gXm&
{MÝVZ H$a| CgH$m H$WZ, Aé ^mdZm CgH$s gXm&
208 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 4

ZdbpãY Ho$db go gwemo{^V, gm¡»¶ Aj¶-{Z{Y Ahmo!&


do àmá H$aVo erK« A{dZmer na‘ nX ‘moj H$mo&&
AW© • AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ Omo ^ì` Ord, Bg AmË_VÎd H$m ~maå~ma
Aä`mg H$aVo h¢, H$WZ H$aVo h¢, {dMma Am¡a AZw^d H$aVo h¢; do ^ì` Ord A{dZmer _hmZ
VWm jm{¶H$ g嶳Ëd, jm{¶H$ Mm[aÌ, jm{`H$ kmZ, jm{`H$ Xe©Z Am{X Zm¡ Ho$dbbpãYñdê$n
AZÝV gwI Ho$ ^ÊS>ma • Eogo _mojnX H$mo ~mV hr ~mV _| nm boVo h¢; Bg{bE ^ì` Ordm|
H$mo gXm Bg AmË_VÎd H$m {MÝVdZ H$aZm Mm{hE&
Bg àH$ma "lr nÙZpÝX AmMm¶©' {da{MV "lr nÙZpÝX n§M{d§e{VH$m' Zm_H$ J«ÝW _|
"EH$Ëd gá{V' Zm_H$ "MVwW© A{YH$ma' nyU© hþAm&
*****

Y‘© Ho$ à^md go hr empÝV H$m AZw^d


CJ«-J«rî_-a{d-àVmn-XhZ,-Ádmbm@{^VáíMbZ²;
`… {nÎm-àH¥${V_©am¡ _¥XþVa…, nmÝWmo `Wm nr{S>V…&
VX² Ðm½bãY{h_m{ÐHw$ÄOa{MV,-àmoÔm_`ÝÌmoëbgX²;
Ymamdoí_g_mo {h g§g¥{V-nWo, Y_m} ^doÔo{hZm_²&&
AW© • J«rî_H$mb _| Omo ~Q>mho r (amhJra) ^`§H$a gy`© H$s gÝVmnê$nr Ap½Z
H$s ÁdmbmAm| go AË`ÝV Vám`_mZ h¡, {nÎm àH¥${Vdmbm h¡, H$mo_b ímara H$m Ymar
h¡ Am¡a _madmS (‘éñWb)> H$s ^y{_ _| J_Z H$aZo dmbm h¡; Bg àH$ma Omo AË`ÝV
Xþ…{IV h¡, `{X dh X¡d`moJ go {h_mb` nd©V H$s Jw\$m _| ~Zo hþE \$ìdmam| g{hV
_Zmoha YmamJ¥h H$mo nm bodo Vmo dh na_ gwIr hmoVm h¡&
Cgr àH$ma Omo Ord, AZm{XH$mb go Bg g§gma _| OÝ_•_aU Am{X Xþ…Im|
H$mo gh ahm h¡ VWm {ZaÝVa ZaH$m{X `mo{Z`m| _| ^«_U H$a ahm h¡; `{X dh ^r YmamJ¥h
(\$ìdmam| g{hV Ka) Ho$ g_mZ Bg Y_© H$mo g§gma _| nm bodo Vmo gwIr hmo OmVm h¡
AWm©V² empÝV H$m AZw^d H$aZo bJ OmVm h¡; Bg{bE Omo _Zwî` empÝV H$mo MmhVo
h¢, CZH$mo Y_© H$m AmamYZ Adí` hr H$aZm Mm{hE&
• lr nÙZpÝX n§Mqde{VH$m, A{YH$ma 1 (Y‘m}nXoem‘¥V), íbmoH$ 192
`{V-^mdZmï>H$ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 209

A{YH$ma - 5

`{V-^mdZmï>H$

388. "¶{V-^mdZmï>H$ A{YH$ma' H$m ‘“bmMaU


emXÿ©b{dH«$s{S>V
AmXm` d«V_mË‘VÎd__b§, kmËdm@W JËdm dZ§;
{Z…eofm_{n _mohH$_©O{ZVm§, {hËdm {dH$ënmd{b_²&
`o {VîR> p ÝV _Zmo _ é{ƒXMb¡ H $Ëdà_mo X § JVm…;
{ZîH$ånm {J[adÁO`pÝV _wZ`:, Vo gd©g“mopÁPVm…&&1&&
{Z‘©b AmË‘ñdê$n OmZ d«V-YmaU H$a dZ-J‘Z H$a|&
‘mohOݶ gånyU© {dH$ënm|, H$s gÝV{V H$mo Zï> H$a|&&
‘Z-‘méV² ‘| ah|, AMb Omo, {MXmZÝX ag ‘| h¡§ brZ&
‘oé g‘mZ AH$ån ‘wZrída, O¶dÝVmo na-g§J-{dhrZ&&
AW© • d«V H$mo J«hU H$a, {Z_©b AmË_m Ho$ ñdê$n H$mo OmZ H$a, dZ _| OmH$a,
_mohH$_© go n¡Xm hþE g_ñV {dH$ënm| H$mo Zï> H$a, g_ñV àH$ma Ho$ n[aJ«hm| go a{hV Omo
_w{ZJU, _Zê$nr ndZ go Mbm`_mZ Zht hmoVo h¢ VWm M¡VÝ` H$s EH$Vm _| hf© g{hV
{damO_mZ ahVo h¢ AWm©V² Omo AnZr AmË_m _| brZ h§¡ Am¡a nd©V Ho$ g_mZ {ZíMb pñWV
h¢; do _w{ZJU, gXm Bg bmoH$ _| O`dÝV ah|&
389. {ZO©Z Jw’$m ‘| AmˑܶmZ H$aZo H$s ^mdZm
MoVmod¥{Îm{ZamoYZoZ H$aU,-J«m_§ {dYm`moX²dg§;
VËg§öË` JVmJV§ M _éVm¡, Y¡`ª g_m{lË` M&
n¶ªHo$Z _`m {edm` {d{YdNy>Ý`¡H$^y^¥X²Xar-;
_Ü`ñWoZ H$Xm{MX{n©VÑem, ñWmVì`_ÝV_w©I_²&&2&&
210 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 5

{MÎm-d¥{Îm H$mo H$~ amoHy±$Jm, BpÝж-J«m‘ H$ê±$ de ‘|&


ídmgmoÀN²>dmg {ZamoY H$ê±$Jm, ‘hmY¡¶© YmaU H$a ‘¢&&
{ZO©Z dZ H$s eyݶ Jw’$m ‘|, n¶ªH$mgZ ~¡R>±yJm&
Ñ{ï> g‘{n©V H$a MoVZ ‘|, AmV‘-ܶmZ bJmD±$Jm&&
AW© • Ahmo! {MÎm H$s d¥{Îm H$mo amoH$ H$a, BpÝÐ`m| H$mo COm‹S> H$a (de H$a),
ídmgmoÀN²>dmg H$mo amoH$ H$a, YraVm H$mo YmaU H$a, n`ªH$> AmgZ ‘m±S> H$a (nmbWr _ma H$a)
Am¡a AmZÝXñdê$n M¡VÝ` H$r Va\$ Ñ{ï> bJm H$a, {ZO©Z nd©V H$s Jw\$m _| ~¡R> H$a _¢ H$~
AmË_Ü`mZ H$ê±$Jm?
390. H$mð> ¶m nmfmU H$s ‘y{V© Ho$ g‘mZ ܶmZ H$aZo H$s ^mdZm
YybrYyg[aV§ {Z_wº$dgZ§, n¶ªH$_wÐmJV§;
emÝV§ {Zd©MZ§ {Z_r{bVÑím§, VÎdmonbå^o g{V&
CËH$sUª ÑfXrd _m§ dZ^w{d, ^«mÝVmo _¥JmUm§ JU…;
ní`Ë`wX²JV{dñ_`mo `{X VXm, _mѽOZ… nwÊ`dmZ²&&3&&
AmË‘VÎd H$mo nmH$a O~ ‘¢, Yyb-Yyg[aV hmo {ZJ©«ÝW&
Am±I ~ÝX H$a emÝV ‘m¡Z hmo, ܶmZ Yê±$ n¶ªH$mgZ&&
‘y{V© CHo$ar nmfmUm| H$s, dZ Ho$ ‘¥J g~ g‘P|Jo&
^«‘ go ‘wPo V^r ‘wP g‘ Za, nwʶdmZ H$hbmE±Jo&&
AW© • {ZOñdê$n H$s àm{á hmoZo na, Yy{b go _{bZ, dñÌa{hV, n`ªH$ _wÐm g{hV,
emÝV, dMZ a{hV VWm Am±Im| H$mo ~ÝX {H$E hþE _wPo {Og g_` _¥J, dZ _| ^«_ g{hV
AmíM`© go XoI|Jo; Cgr g_` _oao g_mZ _Zwî` nwÊ`dmZ² g_Pm OmEJm&&
^mdmW© • {Og g_` _¢ {ZO©Z dZ _| {ZOñdê$n _| brZ hmoH$a, _m¡Z g{hV {XJå~a
_wÐm H$mo YmaU H$a, nmbWr _ma H$a, Am±Imo§ H$mo ~ÝX H$a, Yy{b go _{bZ hmoH$a, H«$moYm{X
H$fm`m| go a{hV emÝV hmoH$a pñWa ah±yJm VWm _¥Jm| H$m g_yh, _wPo H$mîR> `m nmfmU H$s _y{V©
OmZ H$a AmíM`© go XoI|Jo, Cgr g_` _¢ nwÊ`dmZ² hÿ± • Eogr ^mdZm, kmZr gXm H$aVo h¢&
391. {ZJ«©ÝW ‘w{ZamO Ho$ nmg Ka, dñÌ, YZ, ñÌr, ^moOZ, {‘Ì, gwI Am{X ^r?
dmg… eyÝ`_R>o Šd{M{ÞdgZ§, {ZË`§ H$Hw$å_ÊS>b§;
gÝVmofmo YZ_wÞV§ {à`V_m, jmpÝVñVnmo ^moOZ_²&
_¡Ìr gd©ear[a{^… gh gXm, VÎd¡H${MÝVmgwI§;
MoXmñVo Z {H$_pñV _o e_dV…, H$m`ª Z qH${MËna¡:&&4&&
`{V-^mdZmï>H$ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 211

eyݶ ‘R>m| ‘| hmo {Zdmg Aé, {X½‘ÊS>b hm| ‘oao dñÌ&


gÝVw{ï> YZ j‘m {à¶V‘m, Vn hr hmo jwV-² ZmeH$ AñÌ&&
‘¡Ìr^md g^r Ordm| go, VÎdkmZ H$m hmo AmZÝX&
Vmo {’$a ‘wPo {‘bm h¡ g~ Hw$N,> Zht {H$gr go à¶moOZ&&
AW© • {H$gr eyÝ` _R> _| _oam {Zdmg ñWmZ h¡, A{dZmer {XemAm| H$m g_yh _oam
dñÌ h¡, gÝVmof YZ h¡, j_m ñÌr h¡, Vn ^moOZ h¡, g_ñV àm{U`m| Ho$ gmW {_ÌVm h¡ Am¡a
AmË_ñdê$n Ho$ {MÝVdZ H$m gwI h¡ Vmo _oao {bE gd© hr dñVwE± _m¡OyX h¢, Vmo {\$a _wPo
Xygar dñVwAm| go Š`m à`moOZ h¡? • Eogm `moJrída gXm {dMma H$aVo ahVo h¢&
392. gwdU©‘¶r Ka Ho$ D$na ‘{U‘¶r H$be H$s ñWmnZm H$aZo dmbm H$m¡Z?
bãÜdm OÝ_Hw$bo ewMm¡ dadnw:, ~wX²Üdm lwV§ nwÊ`Vmo;
d¡am½`#m H$amo{V `… ew{MVnmo, bmoHo$ g EH$… H¥$Vr&
VoZ¡dmopÁPVJm¡adoU `{X dm, Ü`mZm@_¥V§ nr`Vo;
àmgmXo H$beñVXm _{U_`mo, h¡_o g_mamo{nV:&&5&&
nwʶmoX¶ go Za^d gwÝXa, amoJ-a{hV VZ lwV-Aä¶mg&
nmH$a Omo d¡am½¶ H$ao Vn, dh ‘mZm OmVm ~‹S>^mJ&&
{H$ÝVw ¶{X dh ‘mZ-˶mJ H$a, ܶmZm‘¥V H$m nmZ H$ao&
Vmo dh Za^d ñdU©-gXZ na, gwÝXa ‘{U‘¶ H$be Yao&&
AW© • Omo _Zwî`, Bg g§gma _| CÎm_ Hw$b _| OÝ_ nmH$a, ZramoJ Am¡a gwÝXa ímara
H$mo àmá H$a, emñÌ H$mo OmZ H$a Am¡a d¡am½` H$mo àmá hmoH$a n{dÌ Vn H$mo H$aVm h¡; dh
_Zwî`, g§gma ^a _| EH$ hr nwÊ`dmZ² g_Pm OmVm h¡ Am¡a dhr Vn H$aZo dmbm nwéf, `{X
_X a{hV hmoH$a Ü`mZm_¥V H$m AmñdmXZ H$ao Vmo g_PZm Mm{hE {H$ Cg ‘Zwî¶ Zo
gwdU©_`r Ka Ho$ D$na _{U_`r H$be H$s ñWmnZm H$s h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma g§gma _| H$moB© _Zwî`, gwdU© H$m _H$mZ ~ZmE Vmo dh A{YH$
à{VpîR>V g_Pm OmVm h¡ VWm dhr nwéf, Cg gwdU©_`r Ka na _{U_`r H$be M‹T>mE Vmo
dh Am¡a ^r A{YH$ à{V{ð>V g_Pm OmVm h¡; Cgr àH$ma Omo nwéf, CÎm_ Hw$b _| OÝ_
boH$a, ZramoJ Am¡a gwÝXa eara H$mo àmá H$a, emñÌm| H$mo OmZ H$a VWm d¡am½` H$mo CËnÞ
H$a Vn H$aVm h¡, dh A{YH$ à{V{ð>V g_Pm OmVm h¡, {H$ÝVw Omo Eogm hmoH$a Ü`mZ ^r
H$aVm h¡, dh Am¡a ämr A{YH$ à{V{ð>V g_Pm OmVm h¡& Bg{bE ho ^ì` Ordmo§! Cn`©wº$
gm_J«r Ho$ {_bZo na Adí` hr Ü`mZ H$aZm Mm{hE&
212 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 5

393. ¶moJrídam| Ho$ ‘mJ© ‘| J‘Z H$aZo H$s ^mdZm


J«rî_o ^yYa_ñVH$m{lV{ebm§, _yb§ Vamo… àmd¥{f;
àmoX²^yVo {e{eao MVwînWnX§, àmám… pñWqV Hw$d©Vo&
`o Vofm§ `{_Zm§ `Wmoº$Vngm§, Ü`mZàemÝVmË_Zm§;
_mJ} g#maVmo __ àe{_Z:, H$mb: H$Xm `mñ`{V&&6&&
J«rî‘ F$Vw ‘| {J[a-{eIam| na, dfm© ‘| Omo d¥j Vbo&
erV H$mb ‘| Iwbr OJh na, Omo {Wa AmgZ ‘| ~¡R>|&&
Bg àH$ma Vn H$aZo go Omo, ¶moJrída JU hþE àemÝV&
CZHo$ nW na J‘Z hoVw H$~, àmá H$ê±$Jm ‘¢ ew^ H$mb?&&
AW© • Omo `moJrída, J«rî_ G$Vw _| nhm‹S>m| Ho$ AJ« ^mJ _| pñWV {ebm Ho$ D$na
Ü`mZ-ag _| brZ ahVo h¢, dfm© H$mb _| d¥jm| Ho$ _yb _| ~¡R>H$a Am¡oa ímaX G$Vw _| Mm¡‹S>o _¡XmZ
_| ~¡R> H$a Ü`mZ bJmVo h¢; CZ emñÌ Ho$ AZwgma Vn Ho$ Ymar VWm Ü`mZ go {OZH$s AmË_m
àemÝV hmo JB© h¡ • Eogo `moJrídam| Ho$ _mJ© _| J_Z H$aZo H$m _wPo ^r H$~ g_` {_boJm?
394. A˶ÝV XþîH$a g‘m{Y ‘| brZ hmoZo H$s ^mdZm
^oXkmZ{deofg§öV_Zmo,-d¥{Îm: g_m{Y… namo;
Om`oVmX²^wVYm_YÝ`e{_Zm§, Ho$fm§{MXÌm@Mb…&
dOo« _y{ÜZ© nVË`{n {Ì^wdZo, d{•àXráo@{n dm;
`ofm§ Zmo {dH¥${V_©ZmJ{n ^doV², n«mUofw Zí`Ëñd{n&&7&&
dO«nmV hmo ¶{X ‘ñVH$ na, ¶m {Ì^wdZ ‘| Ap½Z Obo&
AWdm àmU Zï> hmoVo hm|, {H$ÝVw Oam ^r ‘Z Z Mbo&&>
Eogr AX²^wV na‘ g‘m{Y, Yݶ ‘wZrída H$mo hmoVr&
^oXkmZ go {OZHo$ ‘Z H$s, d¥{Îm g§Hw${MV hmo OmVr&&
AW© • {Og g_m{Y Ho$ H$maU _ñVH$ na dO« {JaZo na, VrZm| bmoH$ Ho$ ObZo na
Am¡a {ZO àmUm| Ho$ ZîQ> hmoZo na ^r CZ _w{Z`m| Ho$ _Z H$mo {H$gr àH$ma H$m {dH$ma Zht hmoVm&
ñd-na H$o ^oXkmZ go g_m{Y _| {OZHo$ _Z H$s d¥{Îm g§Hw${MV h¡, AmíM`©H$mar h¡, CËH¥$îQ>
Am¡a AMb h¡ • Eogr dh g_m{Y, CZ YÝ` VWm gmå`^md Ho$ YmaH$ _w{Z`m| H$mo hmoVr h¡&
395. CËH¥$ï> Á¶mo{Vñdê$n {ZOVÎd ‘| hr ahZo H$s ^mdZm
AÝVñVÎd_wnm{Yd{O©V_h§ ì`mhmadmÀ`§ na§;
Á`mo{V`£: H${bV§ lwV§ M`{V{^:, Vo gÝVw Z… emÝV`o&
`{V-^mdZmï>H$ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 213

`ofm§ VËgXZ§ VXod ím`Z§, VËgånXñVËgwI§;


VX²d¥{ÎmñVX{n {à`§ VX{Ib,-loð>mW©g§gmYH$_²&&8&&
Ah§ eãX go dmÀ¶ Cnm{Y-{dhrZ Ahmo! ¶h AÝVñVÎd!&
na‘-Á¶mo{V H$mo {OZZo OmZm, gwZm {H$¶m CgH$m Aml¶&&
{OZH$m dhr gXZ h¡ eæ¶m, gwI-gån{V h¡ d¥{Îm dhr&
dhr ‘ZmoaW-{g{Õ-àXm¶H$, ‘wPo empÝV X| dhr ‘wZr&&
AW© • {OgHo$ gmW {H$gr àH$ma Ho$ H$_© H$m gå~ÝY Zht h¡ VWm Omo "Ah‘²'
eãX go H$hm OmVm h¡ • Eogo CËH¥$îQ> Á`mo{Vñdê$n AmË_VÎd H$mo {OZ _wZrídam| Zo
OmZ {b`m h¡, gwZ {b`m h¡, {OZ `moJrídam| Ho$ {bE dh {ZOVÎd hr EH$ ‘mÌ ahZo H$m
ñWmZ h¡, dhr e¶Z H$m ñWmZ h¡, dhr loîR> gånXm h¡, dhr gwI h¡, dhr d¥{Îm h¡, dhr
{à` h¡ VWm dhr {ZOVÎd, {OZ _w{Z`m| H$mo _Zmodm§{N>V nXmWm] H$m {gÕ H$aZo dmbm h¡
• do `Vr _wPo empÝV àXmZ H$a|&
396. "¶{V-^mdZmï>H$' H$m {ZaÝVa VrZm| H$mb nmR> H$aZo H$s àoaUm
nmnm[aj`H$m[a XmV¥ Z¥n{V-ñdJm©@ndJ©{l`§;
lr_Ën§>H$OZpÝX{^{d©a{MV§, {MƒoVZmZpÝX{^…&
^ŠË`m `mo `{V^mdZmîQ>H${_X§, ^ì`pñÌgÝÜ`§ nR>Vo ;²
qH$ qH$ {gÜ`{V dmpÄN>V§ Z ^wdZo, Vñ`mÌ nwÊ`mË_Z…&&9&&
nmn-eÌw H$m ZmeH$ h¡ Omo, ñdJ©-‘moj-bú‘r-XmVm&
{MXmZÝX Ho$ a{gH$ ‘wZrída, nÙZpÝX H$s ¶h aMZm&&
"¶{V-^mdZm-AîQ>H$' H$mo Omo, ^{º$ g{hV ̶ H$mb n‹T> &|
Cg nwʶmË‘m H$mo OJ ‘| Zqh, ³¶m-³¶m Bï> nXmW© {‘b|&&
AW© • ¶h "`{V-^mdZmï>H$' g_ñV nmnê$nr d¡[a`m| H$m Zme H$aZo dmbm h¡, amObú_r
VWm ñdJ©-_moj H$s bú_r H$mo XoZo dmbm h¡, BgH$s aMZm M¡VÝ`ñdê$n VÎd _| AmZÝX _mZZo
dmbo lr nÙZpÝX (n§H$OZpÝX) _w{Z Zo H$s h¡ • Eogo "`{V-^mdZmîQ>H$' H$mo Omo ^ì` Ord,
^pŠVnydH© $ VrZm| H$mb n‹T>Vo h¡,§ CZ ^m½`embr ^ì` Ordm| H$mo g§gma _| {H$Z-{H$Z Bï> nXmWm]
H$s àm{á Zht hmoVr? AWm©V² g‘ñV Bï> nXmW© CZH$mo gwb^Vm go {_b OmVo h¢&
Bg àH$ma "lr nÙZpÝX AmMm`©' {da{MV "lr nÙZpÝX n§M{d§e{VH$m' Zm_H$ J«ÝW _|
"`{V-^mdZmï>H$' Zm_H$ "nm±Mdm± A{YH$ma' nyU© hwAm&
*****
214 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 6

A{YH$ma - 6

CnmgH$ g§ñH$ma
(lmdH$mMma)

397. "CnmgH$ g§ñH$ma' A{YH$ma H$m ‘“bmMaU


AZwîQw>^²
AmÚmo {OZmo Z¥n… lo`mZ², d«VXmZm{Xnyéfm¡&
EVXÝ`moÝ`gå~ÝYo, Y_©pñW{Va^y{Xh&&1&&
h[aJr{VH$m
F$f^{OZ-lo¶m§gZ¥n Û¶, àdV©H$ d«V-XmZ Ho$&
BZHo$ nañna ¶moJ go hr, Y‘©-pñW{V ^aV ‘|&&
AW© • Am{X {OZoÝÐ lr G$f^ZmW Am¡a lo`m§g Zm_H$ amOm • `o XmoZm| _hmË_m
d«V-VrW© VWm XmZ-VrW© Ho$ àdVm©Zo _| Am{X nwéf h¢ Am¡a Bg ^aVjoÌ _| BZ XmoZm| Ho$
gå~ÝY go hr Y_© H$s pñW{V hþB© h¡&
^mdmW© • MVwW© H$mb H$s Am{X _| {Og g_` H$_©^y{_ H$s àd¥{Îm àmaå^ hþB©, Cg
g_` g~go nhbo d«V-VrW© H$s àd¥{Îm lr AmXrída ^JdmZ Zo H$s AWm©V² àW_ BÝhm|Zo hr
Vn Am{X H$mo YmaU {H$`m Wm& Cgr H$mb _| XmZ-VrW© H$s àd¥{Îm lr lo`m§g amOm Zo H$s
Wr AWm©V² g~go nhbo lr AmXrída ^JdmZ H$mo lo`m§g amOm Zo hr XmZ {X`m Wm, Bg{bE
`o XmoZm| _hmË_m, d«V-VrW© VWm XmZ-VrW© Ho$ àdVm©Zo _| Am{X nwéf H$hbmE Am¡a BZ XmoZm|
Ho$ gå~ÝY go hr Bg ^aVjoÌ _| Y_© H$s pñW{V àmaå^ hþB©&
398. Y‘© H$m ñdê$n
gå`½Ñ½~moY-Mm[aÌ, -{ÌV`§ Y_© CÀ`Vo&
_wŠVo: nÝWm… g Ed ñ`mV², à_mUn[a{ZpîR>V…&&2&&
CnmgH$ g§ñH$ma (lmdH$mMma) && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 215

gwÑ{ï>-~moY-Mm[aÌ̶ g‘wXm¶ hr ~g Y‘© h¡&


à‘mU go Omo {gÕ h¡, dh Y‘© hr {ed-nÝW h¡&&
AW© • gå`½Xe©Z, gå`½kmZ, gå`H²$Mm[aÌ • BZ VrZm| Ho g_wXm` H$mo Y_© H$hVo
h¢& n«‘mU go {ZpíMV ¶h Y‘© hr ‘moj H$m ‘mJ© h¡&
399. g嶽Xe©Z {~Zm ‘moj-àmpßV Xþb©^
aËZÌ`mË_Ho$ _mJ}, g§MapÝV Z `o OZm…&
Vofm§ _mojnX§ Xÿa§, ^doV² XrK©Vamo ^d…&&3&&
aËZ̶mË‘H$ ‘mJ© ‘| Omo, nwéf MbVo h¢ Zht&
Xÿa h¡ {ednX CÝh|, A{V XrK© h¡ g§gma ^r&&
AW© • Omo _Zwî`, Bg gå`½Xe©Z-gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌñdê$n _moj_mJ© _|
J_Z Zht H$aVo h¢, CZH$mo H$Xm{n _moj H$s àm{á Zht hmoVr Am¡a CZHo$ {bE g§gma XrK©Va
hmo OmVm h¡ AWm©V² CZH$m g§gma Zht NyQ>Vm&
400. aËZ̶Y‘© Ho$ àH$ma
gånyU©Xoe^oXmä`m§, g M Y_m} {ÛYm ^doV²&
AmÚo ^oXo M {ZJ«Ý© Wm…, {ÛVr`o J¥{hU:pñWVm&&4&&
gH$b Ed§ EH$Xoe Xmo h¢ Y‘© Ho$&
{ZJ«©ÝW Yma| àW‘, Ed§ BVa lmdH$ YmaVo&&
AW© • `h aËZÌ`mË_H$ Y_©, gd©Xe o VWm EH$Xoe Ho$ ^oX go Xmo àH$ma H$m h¡; Cg_|
gd©XoeY‘© Vmo {ZJ«©ÝW ‘w{Z nmbZ H$aVo h¢ Am¡a EH$XoeY‘© H$m nmbZ J¥hñW H$aVo h¢&
401. aËZ̶Y‘©, J¥hñWm| Ho$ ^r H$aZo ¶mo½¶
gåàË`{n àdV}V, Y_©ñVoZ¡d dË_©Zm&
VoZ Vo@{n M JÊ`ÝVo, J¥hñWm… Y_©hoVd…&&5&&
^oX-Û¶ go AmO ^r h¡, Y‘© H$m dV©Z Ahmo!&
Bg{bE Johr OZm| H$mo, Y‘© H$m H$maU H$h|&&
AW© • Bg H$mb _| ^r Cg Y_© H$s Cgr _mJ© go AWm©V² gd©Xoe VWm EH$Xoe _mJ©
go hr àd¥{Îm h¡, Bg{bE Cg Y_© Ho$ H$maU J¥hñW ^r ‘mZo OmVo h¢&
216 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 6

402. lmdH$Y‘© H$s CËH¥$ï>Vm


gåàË`Ì H$bm¡ H$mbo, {OZJohmo _w{ZpñW{V…&
Y_©íM XmZ{_Ë`ofm§, lmdH$m _ybH$maU_²&&6&&
lmdH$ ~ZmVo {OZmb¶, ‘w{Z-Y‘© H$s pñW{V H$a|&
XmZ ^r XoVo AV: do, ‘yb h¢ H${bH$mb ‘|&&
AW© • Bg H$mb _| lmdH$ ~‹S>o-~‹S>o {OZ _pÝXa ~ZdmVo h¡§, Amhma XoH$a _w{Z`m|
Ho$ ímara H$s pñW{V H$aVo h¢, {Oggo gd©Xoe Am¡a EH$Xoeê$n Y_© H$s àd¥{Îm hmoVr h¡ VWm
XmZ H$s àd¥{Îm hmoVr h¡; Bg{bE BZ g~Ho$ _yb H$maU lmdH$ hr h¢, AV… lmdH$Y_© ^r
AË`ÝV CËH¥$îQ> h¡&
^mdmW© >• Bg íbmoH$ H$m npÊS>V ~mbMÝXOr {gÕmÝV emñÌr Ûmam "{OZJohmo' H$m
nmR>mÝVa "{OZJoho' H$mo Ü`mZ _| aI H$a {ZåZ àH$ma AW© {H$`m J`m h¡ • ""Bg H${bH$mb
AWm©V² n§M_ H$mb _| _w{Z`m| H$m {Zdmg {OZmb` _o§ hmo ahm h¡ Am¡a CÝhr§ Ho$ {Z{_Îm go Y_©
Ed§ XmZ H$s àd¥{Îm h¡, Bg{bE _w{Z`m| H$s pñW{V, Y_© Am¡a XmZ • BZ VrZm| Ho$ _yb H$maU
J¥hñW lmdH$ h¡§&''
403. lmdH$ Ho$ fQ²> Amdí¶H$ H$V©ì¶
XodnyOm Jwê$nmpñV…, ñdmÜ`m`… g§`_ñVn…&
XmZ§ Mo{V J¥hñWmZm§, fQ²>H$_m©{U {XZo {XZo&&7&&
Xod-nyOm Jwé-godm, nR>Z g§¶‘ XmZ Vn&
N>h H$‘© lmdH$ Ho$ {bE, H$Îm©ì¶ Omo à{V{XZ H$ho&&
AW© • {OZoÝÐ Xod H$s nyOm, {ZJ«Ý© W JwéAm| H$s godm, ñdmÜ`m`, g§`_, `mo½`VmZwgma
Vn Am¡a XmZ • `o N>h H$_©, lmdH$m| H$mo à{V{XZ H$aZo `mo½` h¡§&
404. gm‘m{¶H$ d«V H$m ñdê$n
g_Vm gd©^yVofw, g§`_o ew^^mdZm&
AmV©am¡Ðn[aË`mJ:,V{Õ gm_m{`H§$ d«V_²&&8&&
g‘^md hmo g~ Ord ‘|, ew^-^mdZm g§¶‘ à{V&
AmV©-am¡Ð Hw$ܶmZ VOZm, ¶hr gm‘m{¶H$ H$h|&&
AW© • g_ñV àm{U`m| _| gmå`^md aIZm, g§`_ YmaU H$aZo _| AÀN>r ^mdZm
aIZm, AmV©Ü`mZ VWm am¡ÐÜ`mZ H$m Ë`mJ H$aZm; Bgr H$m Zm_ gm_m{`H$ d«V h¡&
CnmgH$ g§ñH$ma (lmdH$mMma) && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 217

405. gƒr gm‘m{¶H$ Ho$ {bE gá ì¶gZm| Ho$ ˶mJ H$s àoaUm
gm_m{`H$§ Z Om`oV, ì`gZåbmZMoVg…&
lmdHo$Z VV: gmjmV², ¶mÁ¶§ ì¶gZgáH$‘²&&9&&
{OgH$m ì¶gZ go ‘{bZ ‘Z h¡, Zht gm‘m{¶H$ Cgo&
lmdH$m| H$mo Bg{bE ¶o, ì¶gZ VOZm Mm{hE&&
AW© • {OZ _Zwî`m| H$m {MÎm, ì`gZm| _| _{bZ hmo ahm h¡, CZHo$ Ûmam H$Xm{n `h
gm_m{`H$ d«V Zht hmo gH$Vm; Bg{bE gm_m{`H$ Ho$ AmH$m§jr lmdH$m| H$mo gá ì`gZm| H$m
gd©Wm Ë`mJ H$a XoZm Mm{hE&
406. gá ì¶gZ Ho$ Zm‘
ÚyV-_m§g-gwam-doí`m,@@IoQ>Mm¡`©nam“Zm:&
_hmnmnm{Z gá¡d, ì`gZm{Z Ë`OoX² ~wY…&&10&&
ÚyV ‘m§g eam~ doí¶m, {eH$ma Aé na-YZ-haU&
naZmar, ¶o ì¶gZ nmn-‘hm BÝh| ~wYOZ VO|&&
AW© • OwAm, _m§g, _Ú, doí`mJ‘Z, {eH$ma, Mmoar VWm nañÌr-godZ • `o gá
ì`gZ g§gma _| à~b nmnê$n h¢; AV: {dÛmZm| H$mo BZH$m gd©Wm Ë`mJ H$a XoZm Mm{hE&
407. Y‘m©Wu nwéf H$mo ì¶gZm| H$m ˶mJ A˶ÝV Amdí¶H$
Y_m©{W©Zmo@{n bmoH$ñ`, MoXpñV ì`gZml`:&
Om`Vo Z VV… gm{n, Y_m©ÝdofU`mo½`Vm&&11&&
Y‘m©{^bmfr nwéf ^r ¶{X ì¶gZ-J«ñV ah| Oam&
Vmo Y‘© H$mo n{hMmZZo H$s Zht CZ‘| nmÌVm&&
AW© • Omo nwéf, Y_© H$m A{^bmfr h¡, `{X CgHo$ ^r `o ì`gZ hmod| Vmo Cg nwéf
_| Y_©-YmaU H$aZo H$s `mo½`Vm H$Xm{n Zht hmo gH$Vr AWm©V² dh Y_© H$s narjm H$aZo H$m
nmÌ hr Zht hmo gH$Vm; AV: Y_m©Wu nwéfm| H$mo Adí` hr ì`gZm| H$m Ë`mJ H$aZm Mm{hE&
408. EH$-EH$ ì¶gZ, EH$-EH$ ZaH$ H$m Ûma
gá¡d ZaH$m{U ñ`w:, V¡aoH¡$H§$ {Zê${nV_²&
AmH$f©`Þ¥Um_oVX², ì`gZ§ ñdg_¥Õ`o&&12&&
218 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 6

ZaH$ ^r h¢ gmV, CZZo g‘¥{Ó Ho$ {bE&


EH$ ZaH$ Ho$ gmW EH$, ì¶gZ h¢ {ZpíMV {H$E&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ {Og àH$ma ì`gZ gmV h¢, Cgr àH$ma ZaH$ ^r gmV
hr h¢; Bg{bE Eogm ‘mby‘ hmoVm h¡ {H$ CZ ZaH$m| Zo AnZr-AnZr g‘¥{Õ Ho$ {bE AWm©V²
_Zwî`m| H$mo ItM H$a ZaH$ _| bo OmZo Ho$ {bE EH$•EH$ ì`gZ H$mo {Z`V {H$`m h¡&
409. nmn-amOm H$m gá ì¶gZ-gm‘«mÁ¶
Y_©eÌw{dZmemWª, nmnm@»`Hw$nVo[ah&
gám“~bdÐmÁ`§, gá{^ì`©gZ¡… H¥$V_²&&13&&
Y‘© - amO {dZme ho V w Xþ ï > AK-Z¥ n Zo Aao ! &
amÁ¶ H$s gám§J goZm, aMr gmVm| ì¶gZ go&&
AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ Y_©ê$nr d¡ar H$m Zme H$aZo Ho$ {bE nmn Zm_H$ Xwï>
amOm H$m gá ì`gZm| go aMm hþAm "gmV A§Jmo§ dmbm' ~bdmZ² amÁ` h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma amOm, gám§J goZm go eÌw na {dO` àmá H$aVm h¡, Cgr
àH$ma `h nmnê$nr amOm ^r gá ì`gZê$nr gám§J goZm go Y_©ê$nr amOm H$mo OrVZm MmhVm
h¡; Bg{bE Omo nwéf, Y_© H$s ajm H$aZm MmhVo h¢, CZH$mo BZ gá ì`gZm| H$m gd©Wm Ë`mJ
H$aZm Mm{hE&
410. Xod-nyOZ-ñVdZ H$s ‘{h‘m
àní`{ÝV {OZ§ ^ŠË`m, nyO`pÝV ñVwdpÝV ¶o&
Vo M Ñí¶míM nyÁ¶míM, ñVw˶míM ^wdZ̶o&&14&&
^{º$ go {OZ-Xe©-nyOZ, Am¡a Omo ñVdZ H$a|&
do Xí¶©, nyÁ¶, ñVw˶ hmoVo, ^ì¶OZ ̶ bmoH$ ‘|&&
AW© • Omo ^ì¶ Ord, {OZoÝÐ ^JdmZ H$mo ^{º$nyd©H$ XoIVo h¢, CZH$s nyOm-ñVw{V
H$aVo h¢; do ^ì` Ord, VrZ bmoH$ _| Xe©Zr` VWm nyOm Ho$ `mo½` hmoVo h¢ AWm©V² gd© bmoH$
CZH$mo ^{º$ go XoIVo h§¡ VWm CZH$s nyOm-ñVw{V H$aVo h¡§&
411. {OZoÝÐ ^JdmZ H$s ^{º$ go a{hV J¥hñWml‘ H$mo {Y³H$ma
`o {OZoÝЧ Z ní`pÝV, nyO`pÝV ñVwdpÝV Z&
{Zî\$b§ Or{dV§ Vofm§, {YH²$ M J¥hml__²&&15&&
CnmgH$ g§ñH$ma (lmdH$mMma) && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 219

{OZXod-Xe©Z-ñVdZ-nyOZ Zht Omo OZ H$a|&


{Y³H$ma CZH$m J¥hñWml‘, Am¡a {YH²$ {Zî’$b OZ‘&&
AW© • Omo _Zwî`, {OZoÝÐ ^JdmZ H$mo ^pŠV go Zht XoIVo h¢ Am¡a Z CZH$s
^{º$nyd©H$ nyOm•ñVw{V hr H$aVo h¢; CZ _Zwî`m| H$m OrdZ, g§gma _| {Zî’$b h¢ VWm CZHo$
J¥hñWml_ H$mo ^r {YŠH$ma h¡&
412-413. g^r nwéfmWm] ‘| Y‘© hr ‘w»¶ nwéfmW©
àmVéËWm` H$V©ì`§, XodVmJwéXe©Z_²&
^ŠË`m VÛÝXZm H$m`m©, Y_©l{w VénmgH¡$:&&16&&
níMmXÝ`m{Z H$m`m©{U, H$V©ì`m{Z `Vmo ~wY:¡ &
Y_m©W©H$m__mojmUm_mXm¡ Y_©… àH$s[V©V…&&17&&
AmamYH$m| H$mo àmV CR,> {OZXod-Jwé-Xe©Z gXm&
^{º$ny d © H $ dÝXZm Aé, Y‘© gw Z Zm Mm{hE&&
{’$a Aݶ g~ J¥hH$m¶© H$aZm, ³¶m|{H$ kmZrOZ H$h|&
Y‘m©W© H$m‘ é ‘moj, BZ‘| Y‘© hr nhbo H$a|&&
AW© • ^ì` Ordm| H$mo àmV…H$mb CR> H$a, {OZoÝÐ Xod VWm Jwé H$m Xe©Z H$aZm
Mm{hE, ^{º$nyd©H$ CZH$s dÝXZm-ñVw{V ^r H$aZr Mm{hE Am¡a Y_© H$m ldU ^r H$aZm
Mm{hE& BgHo$ ~mX hr AÝ` J¥h Am{X gå~ÝYr H$m`© H$aZo `mo½` h¡§ Š`m|{H$ JUYa Am{X
_hmnwéfm| Zo Y_©-AW©-H$m_-_moj • BZ Mma nwéfmWm] _| Y_© H$m hr g~go àW_ {Zê$nU
{H$`m h¡ VWm Cgr H$mo _w»` _mZm h¡&
414. kmZ-àm{á hoVw {ZJ«©ÝW JwéAm| H$s godm Amdí¶H$
Jwamoaod àgmXoZ, bä`Vo kmZbmoMZ_²&
g_ñV§ Ñí`Vo `oZ, hñVaoIod {ZñVwf_²&&18&&
kmZ-bmoMZ àmá hmoVo, JwéOZm| H$s H¥$nm go&
hñVaoImdV² g‘ñV, nXmW© {Oggo àJQ> h¡§&&
AW© • {Og Ho$dbkmZê$nr bmoMZ go g_ñV nXmW©, hmW H$s aoIm Ho$ g_mZ àJQ>
ar{V go XoIZo _| AmVo h¢ • Eogm kmZê$nr ZoÌ, {ZJ©«ÝW JwéAm| H$s H¥$nm go hr àmá hmoVm
h¡; AV: kmZ Ho$ AmH$m§jr _Zwî`m| H$mo ^{º$nyd©H$ JwéAm| H$s godm-dÝXZm H$aZm Mm{hE&
220 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 6

415. AkmZ H$m Zme H$aZo hoVw Jwé-godm Amdí¶H$


`o Jwé§ Z¡d _Ý`ÝVo, VXþnmpñV§ Z Hw$d©Vo&
AÝYH$mamo ^doÎmofm,-_w{XVo@{n {XdmH$ao&&19&&
‘mZVo Zqh Omo Jwé H$mo, Zqh H$a| AmamYZm&
gy¶© H$m, hmo CX¶ na, CZHo$ {bE Vmo A±Yoam&&
AW© • Omo _Zwî`, JwéAm| H$mo Zht _mZVo h¢ Am¡a CZH$s godm-dÝXZm Zht H$aVo h¢,
CZ _Zwî`m| Ho$ {bE gy`© H$m CX` hmoZo na ^r AÝYH$ma hr h¡&
^mdmW© • Omo _Zwî`, n[aJ«ha{hV VWm kmZ-Ü`mZ-Vn _| brZ JwéAm| H$mo Zht
_mZVo h¢; CZH$s CnmgZm-^pŠV Am{X Zht H$aVo h¢, CZ nwéfmo§ Ho$ AÝVa§J _| AkmZê$nr
AÝYH$ma gXm {dÚ_mZ ahVm h¡, Bg{bE gy`© H$m CX` hmoZo na ^r do AÝYo hr ~Zo ahVo
h¢; AV… ^ì` Ordmo| H$mo Mm{hE {H$ do AkmZê$nr AÝYH$ma H$m Zme H$aZo hoVw JwéAm| H$s
godm-dÝXZm-CnmgZm Am{X H$a|&
416. emñÌmä¶mg Ho$ {~Zm ZoÌYmar ^r AÝYo Ho$ g‘mZ
`o nR>pÝV Z gÀN>mņ̃, gX²JwéàH$Q>rH¥$V_²&
Vo@ÝYm…gMjwfmo@nrh, gå^mì`ÝVo _Zr{f{^…&&20&&
{ZJ«©ÝW JwéAm| go a{MV, gV²-emó Omo n‹TVo Zht&>
ZoÌ hmoVo hþE ^r, AÝYo CÝh| kmZr H$h|&&
AW© • Omo _Zwî`, CÎm_ Am¡a {ZîH$b§H$ JwéAm| go àJQ> {H$`o hþE emñÌm| H$mo Zht
n‹T>Vo h¢; CZ _Zwî`m| H$mo {dÛmZ² nwéf, ZoÌYmar hmoZo na ^r AÝYo hr _mZVo h¢&
^mdmW© • dñVw H$m ñdê$n, `WmW© ar{V go gX²JwéAm| Ho$ Ûmam CX²Km{Q>V emñÌm| go
OmZm OmVm h¡, {H$ÝVw Omo _Zwî`, emñÌ H$mo Z Vmo XoIVo h¢ Am¡a Z dm±MVo h¢, do _Zwî`, dñVw
Ho$ `WmW©ñdê$n H$mo ^r Zht OmZVo h¡§, Bg{bE ZoÌ g{hV hmoZo na ^r do AÝYo hr h¢; AV…
^ì` Ordm| H$mo emñÌ H$m ñdmÜ`m` VWm _ZZ Adí` H$aZm Mm{hE&
417. emñÌmä¶mg Ho$ {~Zm H$mZ Am¡a ‘Z ^r Zht
_Ý`o Z àm`eñVofm§, H$Um©íM öX`m{Z M&
`¡aä`mgo Jwamo… emņ̃, Z lwV§ Zm@dYm[aV_²&&21&&
gwZ§o Zqh Omo emó Jwé go, öX¶ ‘| Zqh YmaVo&
CZHo$ Zht h¡§ H$mZ ‘Z ^r Zht - ¶h kmZr H$h|&&
CnmgH$ g§ñH$ma (lmdH$mMma) && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 221

AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {OZ _Zwî`m| Zo Jwé Ho$ nmg _| ah H$a, Z Vmo emñÌ H$mo gwZm
h¡ Am¡a Z öX` _| YmaU {H$`m h¡, CZHo$ H$mZ VWm _Z Zht h¡ • Eogm h_ àm`… _mZVo h¢&
^mdmW© • H$mZ VWm _Z H$s àm{á, emñÌ Ho$ gwZZo Am¡a CgHo$ A{^àm` H$mo _Z
_| YmaU H$aZo go g’$b hmoVr h¡, {H$ÝVw {OZ _Zwî`m| Zo H$mZ nmH$a emñÌ H$m ldU Zht
{H$`m h¡ VWm _Z nmH$a CgH$m A{^àm` ^r Zht g_Pm h¡; CZ _Zwî`m| Ho$ Ûmam H$mZ VWm
öX` H$m nmZm Am¡a Z nmZm EH$ g‘mZ hr h¡; Bg{bE {dÛmZm| H$mo emñÌ H$m ldU-_ZZ
Adí` H$aZm Mm{hE, {Oggo H$mZ VWm öX` g\$b g_Po OmE±&
418. g§¶‘nyd©H$ hr d«V H$s gmW©H$Vm
Xoed«Vm@ZwgmaoU g§`_mo@{n {Zfoì`Vo&
J¥hñW¡`}Z VoZ¡d, Om`Vo \$bdX²d«V_²&&22&&
Xoed«V-AZwgma g§¶‘, ^r gXm nmbZ H$amo&
³¶m|{H$ Bggo hr lmdH$ d«V, gw{ZpíMV Aé g’$b hm|&&
AW© • Y_m©Ë_m lmdH$m| H$mo EH$Xoed«V Ho$ AZwgma, g§`_ ^r Adí` nmbZm
Mm{hE, {Oggo CZH$m {b`m hþAm d«V, \$br^yV hmo&
^mdmW© • Ordm| H$s ajm H$aZm Am¡a _Z-BpÝÐ`m| H$mo de ‘| aIZm, BgH$m Zm_
g§`_ h¡& O~ VH$ ¶h g§¶‘ Zht {H$¶m OmEJm, V~ VH$ d«Vm{X H$Xm{n ’$br^yV Zht hmo
gH$Vo; AV: AmMm`© CnXoe XoVo h¢ {H$ EH$Xoed«V Ho$ AZwgma lmdH$m| H$mo g§`_ Adí`
nmbZm Mm{hE; {Oggo CZH$m d«V, \$b H$mo XoZodmbm hmo&
419. J¥hñWm| Ho$ Aï> ‘ybJwU H$m ñdê$n
Ë`mÁ`§ _m§g§ M _Ú§ M, _YyXþå~an#mH$_²&
AîQ>m¡ _ybJwUm… àmoŠVm…, J¥{hUmo Ñ{ï>ndy H© $m…&&23&&
‘m§g-‘Ú-‘Yw CXå~a-nm±M VOZo ¶mo½¶ h¡§&
¶o ‘ybJwU h¢ AmR>, g嶽Xe©-nyd©H$ Ym{aE&&
AW© • lmdH$m| H$mo _Ú-_m§g-_Yw VWm nm±M CXþå~a ’$bm| H$m Adí` Ë`mJ H$a
XoZm Mm{hE Am¡a gå`½Xe©Z g{hV BZ AmR> H$m Ë`mJ hr J¥hñWm| Ho$ AmR> _ybJwU h¢&
420. J¥hñWm| Ho$ ~mah d«Vm| H$m ñdê$n
AUwd«Vm{Z n#m¡d, {ÌàH$ma§ JwUd«V_²&
{ejmd«Vm{Z MËdm[a, ÛmXeo{V J¥{hd«Vo&&24&&
222 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 6

n±mM ^oX ñdê$n AUwd«V, VrZ JwUd«V Om{Z¶o&


Mma {ejmd«V H$ho • ¶o ~mah d«V h¢ J¥hr Ho$&&
AW© • nm±M àH$ma Ho$ AUwdV« , VrZ àH$ma Ho$ JwUd«V Am¡a Mma àH$ma Ho$ {ejmd«V •
`o J¥hñWmo§ Ho$ ~mah d«V h¢&
^mdmW© • AqhgmUwdV« , gË`mUwdV« , AMm¡`m©Udw V« , ~«÷M`m©Udw V« , n[aJ«hn[a_mUd«V
• `o nm±M AUwdV« VWm {X½d«V, ^moJmon^moJn[a‘mUd«V, AZW©XÊS>dV« • `o VrZ JwUd«V VWm
XoemdH$m{eH$, gm_m{`H$, àmofYmondmg, d¡`md¥Ë` • `o Mma {ejmd«V • Bg àH$ma ~mah
d«V H$m nmbZ J¥hñW H$mo H$aZm Mm{hE&
421. J¥hñWm| Ho$ H$aZo ¶mo½¶ Aݶ Amdí¶H$ H$V©ì¶
nd©ñdW `Wme{º$, ^w{º$Ë`mJm{XH§$ Vn…&
dñÌnyV§ {n~oÎmmo`§, am{Ì^moOZdO©Z_²&&25&&
N>mZ H$a Ob {n¶mo Ed§, am{Ì^moOZ ^r VOmo&
¶Wme{º$ nd© ‘| Vw‘, AZeZm{XH$ Vn H$amo&&
AW© • Aï>>_r-MVwX©er H$mo e{º$ Ho$ AZwgma Cndmg Am{X Vn, N>Zo hþE Ob H$m
nmZ Am¡a amV H$mo ^moOZ H$m Ë`mJ ^r J¥hñWm| H$mo Adí` H$aZm Mm{hE&
422. g嶽Ñ{ï> nwéf H$m Aml¶-ñWmZ
V§ Xoe§ V§ Za§ VËñd§, VËH$_m©Ê`{n Zml`oV²&
_{bZ§ Xe©Z§ `oZ, `oZ M d«VIÊS>Z_²&&26&&
Cg Xoe-Za-YZ ¶m {H«$¶m H$m Aml¶ kmZr VO|&
Ohm± Xe©Z ‘{bZ hmo AWdm d«Vm| ‘| ^§J hmo&&
AW© • gå`½ÑpîQ> lmdH$, Eogo Xoe, Eogo nwéf, Eogo YZ VWm Eogr [H«$`m H$m H$Xm{n
Aml` Zht H$aVo; Ohm± na CZH$m gå`½Xe©Z _{bZ hmo VWm d«Vm| ‘| Xmof bJo&
423. {dÛmZ bmoJ, d«Vm| Ho$ {~Zm EH$ jU ^r Zht
^moJmon^moJg§»`mZ§, {dYo`§ {d{YdËgXm&
d«VeyÝ`m Z H$V©ì`m, H$m{MËH$mbH$bm ~wY…¡ &&27&&
^moJ Aé Cn^moJ ‘|, n[a‘mU-d«V lmdH$ Ya|&
EH$ jU ^r {~Zm d«V Ho$, H$^r Zqh ~wYOZ ah|&&
CnmgH$ g§ñH$ma (lmdH$mMma) && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 223

AW© • AmMm`© H$hVo h¢ {H$ {dÛmZ² lmdH$m| H$mo ^moJmon^moJn[a_mUd«V H$m gX¡d
nmbZ H$aZm Mm{hE Am¡a EH$ jU ^r {~Zm d«V Ho$ Zht ahZm Mm{hE&
424. aËZ̶ H$m Aml¶ hr lo¶ñH$a
aËZÌ`ml`… H$m`©:, VWm ^ì`¡aV{ÝÐV¡…&
OÝ_mÝVao@{n `ÀN´>Õm, `Wm g§dY©Vo Vam_²&&28&&
Ambñ¶ a{hV hmo ^ì¶OZ, YmaU H$amo ̶-aËZ H$mo&
Vm{H$ OÝ‘mÝVam| ‘| ^r, Y‘© na lÕm ~‹ T >o & &
AW© • Ambñ` a{hV hmoH$a ^ì` Ordm| H$mo Cgr ar{V go aËZÌ` H$m Aml` H$aZm
Mm{hE, {Oggo Aݶ OÝ_m| ‘| ^r CZH$s lÕm ~‹T>Vr OmE&
425. aËZ̶ Ed§ aËZ̶Ym[a¶m| H$s {dZ¶
{dZ`íM `Wm`mo½`§, H$V©ì`… na_opîR>fw&
Ñ{ï>-~moY-Mm[aÌof,w VÛËgw g_`m{lV¡…&&29&&
aËZ̶, Y‘m©Ë‘m, na‘o{ð>¶m| H$s {dZ¶ ^r&
H$Îm©ì¶ kmZr ¶Wmgå^d, {OZmJ‘ nmR>r Ahmo!&&
AW© • Omo {OZoÝÐ-{gÕmÝV Ho$ AZw`m`r h¢, CZ ^ì` Ordm| H$mo `mo½`VmZwgma
CËH¥$ï>> ñWmZ _| ahZo dmbo na_o{ð>`m| VWm gå`½Xe©Z-gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌ Am¡a BZHo$
YmaU H$aZo dmbo _hmË_mAm| Ho$ à{V {dZ¶ Adí` H$aZm Mm{hE&
^mdmW© • Omo _Zwî`, {OZoÝÐ-{gÕmÝV Ho$ ^º$ h¢ VWm Y_m©Ë_m h¢; CZH$mo
g_dgaU Am{X bú_r go `wº$ Mma Km{V`m H$_m] H$mo Zme H$aZo dmbo Ho$dbkmZ Am{X
AZÝV MVwï>` Ho$ Ymar lr Ah©ÝV na_oîR>r H$s, g_ñV H$_m] H$mo Zme H$a bmoH$ Ho$ {eIa
na {damO_mZ Am¡a AZÝVkmZm{X AmR> JwUm| go g{hV {gÕ na_oîR>r H$s, Xe©ZmMma-
kmZmMma Am{X nm±M AmMmam| H$m ñd`§ AmMaU H$aZo dmbo Am¡a AÝ`m| H$mo ^r AMamZo dmbo
AmMm`© na_oîR>r H$s, ½`mah A§J d Mm¡Xh nyd© n‹T> Z-o n‹T> mZo Ho$ A[YH$mar CnmÜ`m` na_oîR>r
H$s VWm aËZÌ` H$mo YmaU H$a _moj Ho$ A{^bmfr gmYw na_oîR>r H$s {dZ¶ Adí` H$aZr
Mm{hE& Bgr àH$ma gå`½Xe©Z-gå`½kmZ-gå¶H²$Mm[aÌ aËZÌ` VWm aËZÌ` Ho$ YmaU
H$aZo dmbm| H$s ^r {dZ¶ Adí` H$aZr Mm{hE&
426. {dZ¶ H$s ‘{h‘m
Xe©ZkmZMm[aÌ,-Vn: à^¥{V {gÕ¶{V&
{dZ`oZo{V V§ VoZ, _mojÛma§ àMjVo&&30&&
224 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 6

Ñ{ï>-kmZ-Mm[aÌ Ed§, Vnm{XH$ ^r àmá hm|&


{dZ¶ go hr Bg{bE ¶h, ‘moj-Ûma gwYr H$h|&&
AW© • {dZ` go hr gå`½Xe©Z, gå`½kmZ, gå`H²$Mm[aÌ VWm Vn Am{X H$s àm{á
hmoVr h¡; AV: ^ì` Ordm| H$mo BZH$s {dZ` Adí` H$aZr Mm{hE&
427. XmZ Ho$ {~Zm J¥hñWnZm {Zî’$b
gËnmÌofw `WmepŠV,-XmZ§ Xo`§ J¥hpñWV¡…&
XmZhrZm ^doÎmofm§, {Zî\$b¡d J¥hñWVm&&31&&
gËnmÌOZ H$mo ¶Wme{º$, XmZ Xo§ Y‘m©Ë‘m&
³¶m|{H$ lmdH$nZm CZH$m, XmZ {~Z {Zî’$b H$hm&&
AW© • Y_m©Ë_m J¥hñWm§o H$mo _w{Z Am{X CÎm_ nmÌm| H$mo e{º$ Ho$ AZwgma XmZ ^r
Adí` XoZm Mm{hE Š`m|{H$ {~Zm XmZ Ho$ J¥hñWmo§ H$m J¥hñWnZm {Zî\$b h¡&
428. XmZ {~Zm Ka, Ho$db ~m±YZo Ho$ {bE Omb Ho$ g‘mZ
XmZ§ ¶o Z à¶ÀN>pÝV, {ZJ«©ÝWofw MVw{d©Y‘²&
nmem Ed J¥hmñVofm§, ~ÝYZm¶¡d {Z{‘©Vm:&&32&&
{ZJ«©ÝW-¶{V H$mo Omo MVw{d©Y, XmZ XoVo h¢ Zht&
CZHo$ {bE Ka OmbdV² h¡, ~m±YZo Ho$ {bE hr&&
AW© • Omo nwéf, {ZJ«©ÝW `Vrídam| H$mo Amhma, Am¡f{Y, A^` VWm emñÌ • BZ
Mma àH$ma Ho$ XmZ H$mo Zht XoVo h¢, CÝhm|Zo AnZo Ka, Omb Ho$ g_mZ Ho$db ~m±YZo Ho$ {bE
hr ~Zm`o h¢ • Eogm _mby_ hmoVm h¡&
^mdmW© • {Og Ka _| `Vrídam| H$m AmdmJ_Z ~Zm ahVm h¡, do Ka VWm CZ Kam| _|
ahZo dmbo lmdH$ YÝ` ‘mZo OmVo h¢, {H$ÝVw Omo _Zwî`, `Vrídam| H$mo XmZ Zhr§ XoVo, Bg{bE
{OZHo$ Kam| _| `Vrída Zht AmVo, do Ka Zht h¢, {H$ÝVw _Zwî`m| H$mo ’±$gmZo Ho$ {bE Omb Ho$
g_mZ h¢; AV: ^ì` Ordm| H$mo à{V{XZ `Wm`mo½` `Vrídam| H$mo XmZ Adí` XoZm Mm{hE&
429. CÎm‘ XmZ H$s ‘{h‘m
A^¶mhma^¡fÁ¶, -emñÌXmZo {h ¶ËH¥$Vo&
F$frUm§ Om¶Vo gm¡»¶§, J¥hr íbm¿¶: H$W§ Z g:&&33&&
Amhma-Am¡f{Y-A^¶-kmZ, gwXmZ Omo XoVo J¥hr&
³¶m| Z hmod| íbm¿¶ do, O~ F$fr ^r hmoVo gwIr&&
CnmgH$ g§ñH$ma (lmdH$mMma) && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 225

AW© • {Og J¥hñW Ho$ Ûmam A^¶XmZ, AmhmaXmZ, Am¡f{YXmZ Am¡a emñÌXmZ Ho$
H$aZo na ¶Vrídam| H$mo A˶ÝV gwI hmoVm h¡; dh J¥hñW àe§gm Ho$ ¶mo½¶ ³¶m| Zht h¡?
AWm©V² Cg J¥hñW H$s gd© bmoH$ àe§gm H$aVm h¡; Bg{bE Eogm CÎm‘ XmZ, J¥hñWm| H$mo
Adí¶ XoZm Mm{hE&
430. XmZ go hr ñdJ©-gwI H$s àm{á
g_Wm}@{n Z `mo XÚmV², ¶VrZm§ XmZ_mXamV²&
{N>Z{Îm g ñd`§ _yT>…, naÌ gwI_mË_Z…&&34&&
gm‘϶© h¡ na Zht XoVo, XmZ Omo AmXa g{hV&
do ‘y‹T> na^d Ho$ gwIm| H$m, Zme H$aVo ñd¶§ hr&&
AW© • g_W© hmoH$a ^r Omo nwéf, AmXanyd©H$ `Vrídam| H$mo XmZ Zht XoVo; dh _y‹T>
nwéf AmJm_r OÝ_ _| hmoZo dmbo AnZo gwI H$m ñd`§ Zme H$aVo h§¡&
^mdmW© • Omo _Zwî`, EH$ g_` ^r `Vrídam| H$mo ZdYm ^pŠV go XmZ XoVm h¡,
CgH$mo na^d _| ZmZm àH$ma Ho$ ñdJm©{X gwIm| H$s àm{á hmoVr h¡; {H$ÝVw Omo nwéf, g_W©
hmoH$a ^r AmXanyd©H$ `Vrídam| H$mo XmZ Zht XoVm, dh ñdJm©{X gwI Ho$ ~Xbo ZmZm àH$ma
Ho$ ZaH$mo§ Ho$ Xþ…Im| H$mo ^moJVm h¡ Bg{bE g_W© J¥hñWm| H$mo Vmo Adí` hr XmZ XoZm Mm{hE&
431. XmZ go a{hV J¥hñWml‘, nËWa H$s Zm¡H$m Ho$ g‘mZ
ÑfÞmdg_mo ko`mo, XmZhrZmo J¥hml_…&
VXmê$T>mo ^dmå^moYm¡, _ÁOË`od Z g§e¶:&&35&&
XmZ {~Z ¶h J¥hñWml‘, nmfmU-Zm¡H$mdV² H$hr&
~¡ R > Cg na ^dmo X {Y ‘| , Sy > ~ Vo g§ e ¶ Zht&&
AW© • Omo J¥hñWml_, XmZ go a{hV h¡, dh nËWa H$s Zmd Ho$ g_mZ h¡ • Eogo
J¥hñWml_ê$nr nËWa H$s Zmd na ~¡R>Zo dmbm _Zwî`, {Z`_ go g§gmaê$nr g_wÐ _o§
Sy> ~Vm h¡&
ämmdmW© • Omo _Zwî`, nmfmU go ~Zr hþB© Zmd na M‹T> H$a, g_wÐ H$mo {VaZm MmhVm
h¡, dh {Z`_ go g_wÐ _o§ Sy~Vm h¡; Cgr àH$ma {Og J¥hñWml_ _| `Vrídam| Ho$ {bE XmZ
Zht {X`m OmVm, Cg J¥hñWml_ _| ahZo dmbo J¥hñW H$Xm{n g§gma H$mo Zme H$a, _moj Zht
nm gH$Vo; Bg{bE g§gma go {VaZo H$s A{^bmfm H$aZo dmbo ^ì` Ord, Adí` hr
`Vrídam| H$mo XmZ Xod|&
226 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 6

432. gmY‘u Ho$ gmW àr{V^md


g_`ñWofw dmËgë`§, ñdeŠË`m `o Z Hw$d©Vo&
~hþnmnmd¥VmË_mZ:, Vo Y_©ñ` namL>_I
w m:&&36&&
Y‘m©Ë‘m ‘| e{º$ Ho$ AZwgma Zqh n«r{V H$a|&
~hþ nmn go h¢ do T>Ho$, Aé {d‘wI h¢ do Y‘© go&&
AÏm© • Omo _Zwî`, gmY_u gÁOZm| _| epŠV Ho$ AZwgma àr{V Zht H$aVo, CZ
_Zwî`m| H$s AmË_m à~b nmn go T>>H$s hþB© h¡ Am¡a do Y_© go namL²>_wI h¢ AWm©V² Y_© Ho$
A{^bmfr Zht h¢; Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo gmY_u _Zwî`m| Ho$ gmW Adí` àr{V H$aZr Mm{hE&
433. H$éUm Ho$ {~Zm Y‘© Agå^d
`ofm§ {OZmonXoeoZ, H$méÊ`m@_¥Vny[aVo&
{MÎmo OrdX`m ZmpñV, Vofm§ Y_©… Hw$Vmo ^doV&² &37&&
{OZ-dMZ go H$méʶ A‘¥V go ^ao {Og öX¶ ‘|&
àmUr-X¶m ¶{X h¡ Zhr§ Vmo Y‘© H¡ $go hmo CÝh| & &
AÏm© • {OZoÝÐ ^JdmZ Ho$ CnXoe Ho$ à^md go {OZ _Zwî`m| Ho$ H$éUmê$nr A_¥V
go ny[aV {MÎmm| _| X`m Zht h¡, CZ _Zwî`m| H$mo Y_© H$Xm{n Zhr§ hmo gH$Vm&
^mdmW© • g_ñV Ordm| na X`m ^md aIZm, Bgr H$m Zm_ Y_© h¡, {H$ÝVw {OZoÝÐ
^JdmZ Ho$ CnXoe go {OZ _Zwî`m| Ho$ {MÎm H$éUm-ag go ^ao hþE h¢ • Eogo _Zwî`m| Ho$ ^r
AÝVa§J _o§ `{X X`m Zht h¡ Vmo do _Zwî`, Y_© Ho$ nmÌ H$Xm{n Zht hmo gH$Vo, Bg{bE CÎm_
nwéfmo§ H$mo Ordm| na Adí` X`m H$aZr Mm{hE&
434. X¶m : Y‘©ê$nr d¥j H$s O‹S>
_yb§ Y‘©VamoamÚm, d««VmZm§ Ym_ gånXm_²&
JwUmZm§ {Z{Y[aË`§{J,-X`m H$m`m© {ddo{H${^…&&38&&
Y‘©-Vé H$m ‘yb, d«V ‘| ‘w»¶, gån{V-Ym‘ Omo&
Jw U -{Z{Y ¶h X¶m h¡ , H$Îm© ì ¶ kmZrOZm| H$mo & &
AW© • Y_©ê$nr d¥j H$s O‹S>, g_ñV d«Vm| _| _w»`, gd© gånXmAm| H$m ñWmZ VWm
JwUm| H$m IOmZm `h "X`m' h¡, AV: {ddoH$s ‘Zwî¶m| H$mo X¶m Adí¶ H$aZr Mm{hE&
^mdmW© • {Og àH$ma {~Zm O‹S> Ho$ d¥j Zht R>ha gH$Vm, Cgr àH$ma {~Zm X¶m Ho$
CnmgH$ g§ñH$ma (lmdH$mMma) && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 227

Y‘© Zht hmo gH$Vm; AV: `h X`m Y_©ê$nr d¥j H$s O‹S> h¡& g_ñV AUwd«Vm| VWm _hmd«Vm|
_| `h _w»` h¡ Š`m|{H$ X`m H$m nmbZ {H$¶o {~Zm AUwdV« VWm _hmd«V gd© {Zî\$b h¡&§ Bgr
X`m go ~‹S>o•~‹S>o BÝÐ, MH«$dVu Am{X H$s gånXmAm| H$s àm{á hmoVr h¡; Bg{bE `h X`m
gånXmAm| H$m ñWmZ h¡& Bgr X`m go g_ñV JwUm| H$s àm{á hmoVr h¡, `h X`m JwUm| H$m
IOmZm h¡; AV… Omo _Zwî`, {hV VWm A{hV Ho$ OmZZo dmbo h¢, CZH$mo Eogr CÎm_ X`m
àm{U`m| _| Adí` H$aZr Mm{hE, {H$ÝVw X`m go namL²>‘wI H$Xm{n Zht hmoZm Mm[hE&
435. X¶m hr g‘ñV JwUm| H$m AmYma
gd} OrdX`mYmam, JwUmpñVð>pÝV _mZwfo&
gyÌYmam… àgyZmZm§, hmamUm§ M gam Bd&&39&&
nwîn-hmam| H$s b‹S>r Á¶m|, gyÌ Ho$ Am{lV aho&
˶m| hr nwéf Ho$ JwU g^r, àmUr-X¶m AmYma go&&
AW© • {Og àH$ma \y$bm| Ho$ hmam| H$s b‹S>r, gyÌ Ho$ Aml` go ahVr h¡, Cgr àH$ma
_Zwî` _| g_ñV JwU, Ord-X`m Ho$ AmYma go ahVo h¢; Bg{bE g_ñV JwUm| H$s pñW{V
Ho$ A{^bmfr ^ì` Ordm| H$mo `h X`m Adí` H$aZr Mm{hE&
436. gd©kXod Ûmam H${WV g^r d«V, A{h§gm Ho$ gmYZ
`VrZm§ lmdH$mUm§ M, d«Vm{Z gH$bmÝ`{n&
EH$m@qhgmà{gÕ`Wª, H${WVm{Z {OZoída¡…&&40&&
¶{V Ed§ lmdH$m| Ho $ , d« V g^r Omo h¡ § H$ho &
g~ Aqhgm H$s à{g{Õ, Ho$ {bE {OZda H$h|&&
AW© • {OVZo _w{Z`m| VWm lmdH$m| Ho$ d«V gd©kXod Zo H$ho h¢, do gd© Aqhgm H$s
à{g{Õ Ho$ {bE hr H$ho h¢, CZ_| H$moB© ^r d«V, qhgm H$m nmofU H$aZo dmbm Zht H$hm J`m
h¡; Bg{bE d«Vr _Zwî` H$mo g_ñV àm{U`m| na X`m Adí` hr aIZr Mm[hE&
437. Ord-qhgm H$m g§H$ën ^r ˶mJZo ¶mo½¶
Ordqhgm{Xg§H$ën¡,-amË_Ý`{n {h Xÿ{fVo&
nmn§ ^d{V Ordñ¶, Z na§ nanrS>ZmV²&&41&&
qhgm{X Ho$ g§H$ën go ‘Z ‘| ‘{bZVm hmo ¶{X&
Vmo nmn hmo {ZpíMV Aao, Zqh ‘mÌ nadY go H$^r&&
228 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 6

AW© • Ho$db AÝ` n«m{U`m| H$mo nr‹S>m XoZo go hr nmn H$s CËn{Îm Zht hmoVr; ~pëH$
"Cg Ord H$mo _mê±$Jm' AWdm "dh Ord _a OmE Vmo AÀN>m hmo', BË`m{X Ord-qhgm Ho$
g§H$ënm| go ^r O~ AmË_m _{bZ hmoVm h¡, V~ ^r nmn H$s CËn{Îm hmoVr h¡; Bg{bE CÎm_
_Zwî`m| H$mo Ord-qhgm H$m g§H$ën ^r Zht H$aZm Mm{hE&
438. ~mah ^mdZmAm| Ho$ {MÝVdZ go hr H$‘m] H$m Zme
ÛmXem@{n gXm {MÝ˶m, AZwnj
o« m _hmË_{^:&
VØmdZm ^dË`od, H$_©U… j`H$maU_²&&42&&
^mdZm ~mah gXm, {MÝVZ H$a| CÎm‘ nwéf&
³¶m|{H$ CZH$m {MÝVdZ hr, H$‘©j¶ H$maU H$hm&&
AW© • CÎm_ nwéfm| H$mo ~mah ^mdZmAm| H$m {MÝVdZ gXm H$aZm Mm{hE Š`m|{H$ BZ
^mdZmAm| H$m {MÝVdZ g_ñV H$_m] H$m Zme H$aZo dmbm h¡&
439-440. ~mah ^mdZmAm| Ho$ Zm‘
AY« w d m@eaUo M¡ d , ^d EH$Ëd_o d M&
AÝ`Ëd_ew{MËd§ M, VW¡dm@òdg§dam¡&&43&&
{ZO©am M VWm bmoH$mo, ~mo{YXþb©^Y_©Vm&
ÛmXe¡Vm@Zwàojm, ^m{fVm {OZnw“d¡:&&44&&
AY«wd AeaU ^mdZm, g§gma Aé EH$Ëd h¡&
AݶËd Aé Aew{MËd, Amòd ^mdZm g§da H$h|&&
{ZO©am Aé bmoH$ Ed§, ~mo{YXþb©^ Y‘© ^r&
¶o ^mdZm ~mah Ahmo! gd©kXodm| Zo H$hr§&&
AW© • 1. AY«wd, 2. AeaU, 3. g§gma, 4. EH$Ëd, 5. AÝ`Ëd, 6. Aew{MËd,
7. Amòd, 8. g§da, 9. {ZO©am, 10. bmoH$, 11. ~mo{YXþb©^ Am¡a 12. Y_© • `o ~mah
AZwn«ojmE± (^mdZmE±) {OZoÝÐ Xod Zo H$hr h¢&
441. A{Z˶ ^mdZm
AY«wdm{U g_ñVm{Z, earamXr{Z Xo{hZm_²&
VÞmeo@{n Z H$V©ì`…, emoH$mo XþîH$_©H$maU_²&&45&&
àm{U¶m| H$s Xoh Am{X, g^r h¡§ AY«wd Aao!&
Zï> hm| Vmo emoH$ Zqh H$aZm, ~±Y| XþîH$‘© ao!&&
CnmgH$ g§ñH$ma (lmdH$mMma) && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 229

AW© • àm{U`m| Ho$ g_ñV eara, YZ, YmÝ` Am{X nXmW© {dZmerH$ h¢; Bg{bE
CZHo$ Zï>> hmoZo na Ordm| H$mo Hw$N> ^r emoH$ Zht H$aZm Mm{hE Š`m|{H$ Cg emoH$ go Ho$db
ImoQ>o H$_m] H$m hr ~ÝY hmoVm h¡&
442. AeaU ^mdZm
ì`mKo«Um@@K«mVH$m`ñ`, _¥Jemdñ` {ZO©Zo&
`Wm Z eaU§ OÝVmo…, g§gmao Z VWmn{X&&46&&
{d{nZ ‘| nH$‹S>m J¶m ‘¥J-{eew O¡go ì¶mK« go&
H$moB© eaU CgH$mo Zht, ˶m| Ord H$mo g§gma ‘|&&
AW© • A˶ÝV {ZO©Z dZ ‘| {Og _¥J Ho$ ~ƒo H$m eara ì`mK« Zo A˶ÝV Vrd«Vm
Ho$ gmW nH$‹S> {b`m h¡ • Eogo _¥J Ho$ ~ƒo H$mo ~MmZo ‘| O¡go H$moB© g_W© Zht h¡; Cgr àH$ma
Bg g§gma _| Amn{Îm Ho$ AmZo na, Ord H$mo H$moB© BÝÐ-Ah{_ÝÐ Am{X ~Mm Zht gH$Vo,
Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Y‘© Ho$ {gdm` Aݶ H$moB© ^r ajH$ Zht g_PZm Mm{hE&
443. g§gma ^mdZm
`ËgwI§ VËgwIm^mg§, `X²Xþ…I§ VËgXmÄOgm&
^do bmoH$m… gwI§ gË`§, _moj Ed ggmÜ`Vm_²&&47&&
gwI bJo Omo gwI Zht dh, Xþ:I bJo dh Xþ:I ghr&
dmñV{dH$ gwI ‘moj ‘| h¡, gmܶ OJ H$mo gwI dhr&&
AW© • ho Ord! g§gma _| Omo gwI _mby_ hmoVm h¡, dh gwI Zht • gwIm^mg h¡
AWm©V² gwI Ho$ g_mZ _mby_ n‹S>Vm h¡ Am¡a Omo Xþ…I h¡ gmo gË` h¡ Š`m|{H$ dmñV{dH$ gwI
_moj _| hr h¡, Bg{bE VwPo _moj H$s àm{á H$m hr à`ËZ H$aZm Mm{hE&
444. EH$Ëd ^mdZm
ñdOZmo dm namo dm@{n, Zmo H$píMËna_mW©V…&
Ho$db§ ñdm{O©V§ H$_©, OrdoZ¡Ho$Z ^wÁ`Vo&&48&&
na‘mW© go OJ ‘| Z H$moB©, ñdOZ h¡ ¶m AݶOZ&
àmUr AHo$bm ^moJVm, AnZo Cnm{O©V H$‘©’$b&&
AÏm© • `{X {ZíM` go XoIm OmE Vmo g§gma _| Ord H$m Z Vmo H$moB© ñdOZ h¡ Am¡a
Z H$moB© naOZ hr h¡ ³¶m|{H$ Ord AnZo {H$`o hþE H$_© Ho$ \$b H$mo AHo$bm hr ^moJVm h¡&
230 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 6

445. AݶËd ^mdZm


jraZradXoH$Ì, pñWV`moX}hXo[hZmo…&
^oXmo `{X VVmo@Ý`of,w H$bÌm{Xfw H$m H$Wm&&49&&
XÿY-ObdV² AmË‘m Aé, Xoh XmoZm| h¢ {‘bo&
{^Þ ¶o XmoZm| H$hmo! nwÌm{X H$s {’$a ³¶m H$Wm?&&
AW© • eara Am¡a AmË_m H$s {ñW{V, XÿY VWm Ob Ho$ g_mZ {_br hþB© h¡& `{X
`o XmoZmo§ ^r nañna _| {^Þ h¢ Vmo gd©Wm {^Þ ñÌr-nwÌ Am{X Vmo Adí` hr {^Þ h¢; Bg{bE
{dÛmZm| H$mo eara, ñÌr, nwÌ Am{X H$mo AnZm H$Xm{n Zht _mZZm Mm{hE&
446. Aew{MËd ^mdZm
VWm@ew{Ma`§ H$m`…; H¥${‘YmVw‘bm{ÝdV:&
¶Wm Vñ¶¡d gånH$m©XݶÌm@߶n{dÌVm&&50&&
H¥${‘-YmVw-‘b-‘yÌm{X‘¶, ¶h Xoh BVZr ‘{bZ h¡&
{H$ Aݶ ^r g~ dñVw BgHo$, g§J go ^r ‘{bZ h¢&&
AW© • H$s‹S>o, YmVw, _b, _yÌ Am{X An{dÌ nXmWm] go ^am hþAm `h eara BVZm
An{dÌ h¡ [H$ CgHo$ gå~ÝY go Xÿgar dñVw ^r An{dÌ hmo OmVr h¡&
^mdmW© • BÌ, MÝXZ, Am^yfU Am{X nXmW© `Ú{n AË`ÝV gwJpÝYV VWm n{dÌ h¢
VWm{n `{X CZH$m gå~ÝY eara go hmo OmE Vmo do g~ An{dÌ hmo OmVo h¢ VWm Eogo An{dÌ
hmo OmVo h¢ {H$ gÁOZ nwéf CZH$mo ñne© H$aZo _| ^r K¥Um H$aVo h¢& {dï>m, _yÌ, H$\$ Am{X
An{dÌ dñVwAm| H$s ^r CËn{Îm, Bgr eara ‘| hmoVr h¡, Bg{bE Bg eara Ho$ g_mZ g§gma
_| H$moB© ^r An{dÌ nXmW© Zht h¡; AV… gÁOZm| H$mo H$Xm{n BZ_| __Ëd Zht aIZm Mm{hE,
{H$ÝVw Bg eara go hmoZo dmbo Omo Vnm{X CÎm_ H$m`© h¢, Cggo Bgo g\$b ~ZmZm Mm{hE&
447. Amg«d ^mdZm
Ord-nmoVmo ^dmå^moYm¡, {_Ï`mËdm{XH$-aÝY«dmZ²&
Amòd{V {dZmemWª, H$‘m©å^: àMwa§ ^«‘mV²&&51&&
^d-CX{Y ‘| Ord-Zm¡H$m, {‘϶mËdm{XH$ {N>Ð h¢&
H$‘©-Ob go ^ao Zm¡H$m, OJ ‘| Sw>~mZo Ho$ {bE&&
AW© • Bg g§gmaê$nr g_wÐ _| {Og g_` `h Ordê$nr OhmO, {_Ï`mËd-
A{da{V-à_mX-H$fm`-`moJê$n {N>X«m| go g{hV hmoVm h¡; Cg g_` dh AnZo {dZme Ho$
{bE AkmZVm go àMwa H$_©ê$nr Ob H$mo Amòdê$n H$aVm h¡&
CnmgH$ g§ñH$ma (lmdH$mMma) && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 231

^mdmW© • {Og àH$ma g_wÐ Ho$ ~rMmo§-~rM O~ OhmO _| {N>Ð hmo OmE, V~ dh
OhmO, CZ {N>Ðm| go AnZo H$mo Sw~moZo Ho$ {bE ñd`§ hr Ob H$mo J«hU H$aVm h¡; Cgr àH$ma
`h Ord, O~ {_Ï`mËdm{X H$_©-~ÝY Ho$ H$maUm| go g§`wŠV hmoVm h¡, V~ AnZo {dZme Ho$
{bE ñd`§ H$_© H$mo J«hU H$aVm h¡, Bg{bE ^ì` Ordm| H$mo Amòd Ho$ ñdê$n H$mo OmZ H$a,
H$_m] H$mo amoH$Zo H$m à`ËZ H$aZm Mm{hE&
448. g§da ^mdZm
H$_m©òd{ZamoYmo@Ì, g§damo ^d{V Y«wd_²&
gmjmXoVXZwð>mZ§, ‘ZmodmH²$H$m¶g§d¥{Îm:&&52&&
H$‘m©J‘Z H$mo amoH$Zm hr, {Z¶‘ go g§da H$hm&
H$m¶-‘Z-dM g§daU h¡, ¶hr g§da H$s {H«$¶m&&
AW© • AmVo hþE H$_m] H$m éH$ OmZm hr {ZíM` go g§da h¡ VWm _Z-dMZ-H$m`
H$m Omo g§daU (ñdmYrZ) H$aZm h¡, dhr g§da H$m AmMaU h¡&
^mdmW© • {Og g_` Ord, _Z-dMZ-H$m`ñdê$n `moJ, {_Ï`mËd, H$fm` Am{X
go a{hV hmoH$a Jw{á, g{_{V, Y_©, AZwàojm Ho$ {MÝVdZ _| VWm narfhm| H$mo OrVZo _| brZ
hmoVm h¡, Cgr g_` g§da hmoVm h¡; Bg{bE g§da H$s àm{á Ho$ A{^bm{f`m| H$mo _Z-dMZ-
H$m` H$s àd¥{Îm H$mo Adí` amoH$Zm Mm{hE&
449. {ZO©am ^mdZm
{ZO©am emVZ§ àmoº$m, nydm}nm{O©VH$_©Um_²&
Vnmo{^~©h{þ ^… gm ñ`mV², d¡am½`m{lVMopîQ>V…¡ &&53&&
nyd©-g§{MV H$‘© Am§{eH$, {Ia| ¶h h¡ {ZO©am&
~hþ^m±{V Vn d¡am½¶ Am{lV, {H«$¶m go hr {ZO©am&&
AW© • nhbo go g§{MV hþE H$_m] H$m EH$Xoeê$n go Zme hmoZm, {ZO©am h¡& dh {ZO©am,
g§gma-Xoh Am{X go d¡am½` H$amZo dmbo AZeZ-Ad_m¡X`© Am{X Vn go hmoVr h¡&
^mdmW© • g§gma, earam{X go {daº$ hmoH$a AZeZm{X Vn Ûmam nyd©g§{MV H$_m] H$m
j` H$aZo H$m Zm_ {ZO©am h¡& Cg {ZO©am Ho$ Cnm` H$m {MÝVdZ H$aZm, {ZO©am ^mdZm h¡&
450. bmoH$ ^mdZm
bmoH$… gdm}@{n gd©Ì, gm@nm`pñW{VaY«wd…&
Xþ…IH$mar{V H$V©ì`m, _moj Ed _{V… gVm_²&&54&&
232 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 6

Bg bmoH$ ‘| g~ dñVw jU^§Jwa {dZída {OZ H$h|&


~hþ^m±{V Xþ:IXm¶H$ AV:, ~wY ‘moj ‘| {ZV ‘{V Ya|&&
AW© • `h g_ñV bmoH$, {dZmerH$ Am¡a A{ZË` h¡ VWm ZmZm àH$ma Ho$ Xþ:Im| H$mo
H$aZo dmbm h¡ • Eogm {dMma H$a, CÎm_ nwéfm| H$mo gXm _moj H$s Amoa hr ~w{Õ bJmZm Mm{hE&
451. ~mo{YXþb©^ ^mdZm
aËZÌ`n[aàm{á:, ~mo{Y: gm@Vrd Xwb©^m&
bãYm H$W§ H$W§{MƒoV,² H$m`m} `ËZmo ‘hm{Zh&&55&&
aËZ̶ H$s àm{á hr h¡, ~mo{Y Omo Xþb©^ H$hr&
àmá hmo dh {Og {d{Y go, ¶ËZ go ajm H$amo&&
AW© • gå`½Xe©Z-gå`½kmZ-gå`H²$Mm[aÌê$n aËZÌ` H$s àm{á H$m Zm_ ~mo{Y
h¡; Bg ~mo{Y H$s àm{á g§gma _| AË`ÝV H${R>Z h¡& `{X {H$gr ar{V go CgH$s àm{á hmo ^r
OmE Vmo CgH$s ajm Ho$ {bE {dÛmZm| H$mo à~b à`ËZ H$aZm Mm{hE&
^mdmW© • Bg g§gma _| AZÝV Ord Eogo h¢, Omo A^r {ZJmoX _| hr n‹S>o hþE h¢,
CÝhm|Zo {gdm` {ZJmoX Ho$ Xÿgar n`m©` YmaU hr Zht H$s h¡; Bg{bE àW_ Vmo {ZJmoX go
{ZH$bZm hr AË`ÝV Xþ…gmÜ` h¡& X¡d`moJ go Ord {ZJmoX go {ZH$b ^r AmE Vmo ‘w»¶V:
n¥ÏdrH$m{`H$ Am{X ñWmda Ord hr hmoVo h¢, Bg{bE Ìgn`m©` nmZm AË`ÝV Xþb©^ h¡&
{H$gr àH$ma Ìg n`m©` {_b ^r OmE Vmo n#mo{ÝÐ` hmoZm AË`ÝV H${R>Z h¡& n#mo{ÝÐ`
^r hmo OmE Vmo g¡Zr (g§kr) hmoZm Xþ…gmÜ` h¡& g¡Zr ^r hþE Vmo _Zwî` ^d VWm Cƒ Hw$b
nmZm H${R>Z h¡& `{X do ^r {_b OmE Vmo {Mam`w hmoZm VWm YZdmZ² hmoH$a gwIr hmoZm Xþ…gmÜ`
h¡& `{X `h g~ gm_J«r ^r {_b OmE Vmo aËZÌ` H$s àm{á AË`ÝV Xþb©^ h¡& ^m½` go {H$Ýhr§
nwéfm| H$mo BgH$s àm{á ^r hmo OmE Vmo do à_mX Ho$ de hmoH$a BZH$s ajm Zht H$aVo; Bg{bE
AË`ÝV H${R>Z aËZÌ` H$mo nmH$a, ^ì` Ordm| H$mo H$Xm{n à_mX Zht H$aZm Mm{hE, Bg aËZÌ`
H$s ^br^m±{V ajm H$aZm Mm{hE& Bg àH$ma H$m {MÝVdZ H$aZm hr ~mo{YXþb©^ ^mdZm h¡&
452. Y‘© ^mdZm
{ZOY_m}@`_Ë`ÝV§, Xþb©^mo ^{dZm§ _V…&
VWm J«mømo `Wm gmjmXm_moj§ gh JÀN>{V&&56&&
{ZOY‘© H$s àm{á OJV²OZ, H$mo A{V Xþb©^ Aao!&
Bg ar{V go ¶h Y‘© Ymamo, ‘moj VH$ ¶h g§J aho&&
AW© • g§gma _| àm{U`m| H$mo kmZmZÝXñdê$n {ZOY_© H$m nmZm AË`ÝV H${R>Z h¡,
Bg{bE `h Y_© Eogr ar{V go J«hÊm H$aZm Mm{hE {H$ _moj n`ªV BgH$m gmW ~Zm aho&
CnmgH$ g§ñH$ma (lmdH$mMma) && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 233

^mdmW© • {OZoÝÐXod Zo H$ho hþE AmË_ñd^mdê$n, aËZÌ`ê$n VWm CÎm_ j_m{Xñdê$n


Y_© H$mo BVZr Ñ‹T> Vm go YmaU H$aZm Mm{hE {H$ _moj VH$ BgH$m gmW ~Zm aho&
453. g§gma go {VaZo hoVw Y‘©ê$nr OhmO H$m Aml¶ Amdí¶H$
Xþ…IJ«mhJUm@@H$sU}, g§gmajmagmJao&
Y_©nmoV§ na§ àmhþ:, VmaUmWª _Zr{fU…&&57&&
g§gma-Ima-g‘wÐ ‘|, Xþ:Iê$n ObMa h¡§ ^ao&
nma H$aZo Ho$ {bE h¡, Y‘©-Zm¡H$m ~wY H$h§o&&
AW© • ZmZm àH$ma Ho$ Xþ…Iê$nr ZH«$-_H$a go ì`má Bg g§gmaê$nr Imao g_wÐ go
nma H$aZo dmbm Y‘©, OhmO Ho$ g‘mZ h¡ • Eogm JUYa Am{X _hmnwéf H$hVo h¢, Bg{bE
g§gma go {VaZo H$s BÀN>m H$aZo dmbo Ordm| H$mo Bg Y_©ê$nr OhmO H$m Aml` boZm Mm{hE&
454. ñdJ©-‘moj Ho$ H$maUê$n ~mah ^mdZmE±
AZwàojm B_m… g{Ø:, gd©Xm öX`o Y¥Vm…&
Hw$d©Vo VËna§ nwÊ`§, hoVw`©ËñdJ©_moj`mo…&&58&&
BZ ^mdZmAm| H$mo gXm, g‚mZ nwéf Omo Ca Ya|&
do ñdJ© Ed§ ‘moj-gwI Ho$, hoVw nwʶmO©Z H$a|&&
AW© • Omo gÁOZ nwéf, ~maå~ma BZ ~mah ^mdZmAm| H$m {MÝVdZ H$aVo h¢, do
ñdJ© VWm _moj Ho$ H$maU^yV nwʶ H$m CnmO©Z H$aVo h¡,§ Bg{bE ñdJ©-_moj Ho$ H$maUñdê$n
nwÊ` H$mo MmhZo dmbo ^ì` Ordm| H$mo BZ ~mah ^mdZmAm| H$m {MÝVdZ gX¡d H$aZm Mm[hE&
455. J¥hñW lmdH$ Ho$ Ûmam Xe Y‘m] H$m ¶Wme{º$ nmbZ
AmÚmoÎm_j_m `Ì, `mo Y_m} Xe^oX^mH²$&
lmdH¡$a{n goì`mo@gm¡, `WmepŠV ¶WmJ‘‘²&&59&&
CÎm‘ j‘m{XH$ Y‘© Xe{dY, Omo H$ho h¢ emñÌ ‘|&
emñÌ Ed§ e{º$ Ho$, AZwgma lmdH$ ^r Ya|&&
AW© • CÎm_ j_m, _mX©d, AmO©d, gË`, em¡M, g§`_, Vn, Ë`mJ, AmqH$MÝ` VWm
~«÷M`© • BZ Xe Y_m] H$m lmdH$m| H$mo e³Ë¶Zwgma VWm emñÌmZwgma nmbZ H$aZm Mm{hE&
456. AÝVñVÎd Ed§ ~{hñVÎd, XmoZm| Ho$ {‘bZo go hr ‘moj-àm{á
AÝVñVÎd§ {dewÕmË_m, ~{hñVÎd§ X`m{“fw&
Û¶mo: gå‘rbZo ‘moj:, Vñ‘mX² {ÛV¶‘ml¶oV&² &60&&
234 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 6

ewÕmË‘ AÝVñVÎd h¡, ~{hñVÎd h¡ àmUr-X¶m&


BZHo$ {‘bZ go ‘moj hmoVm, AV: Û¶ AdYm[a¶m&&
AW© • {MXmZÝX M¡VÝ`ñdê$n AmË_m Vmo AÝV…VÎd (^rVar VÎd) h¡ VWm g_ñV
àm{U`m| H$s X`m, ~møVÎd h¡ Am¡a BZ XmoZm| VÎdm| Ho$ {_bZo na _moj H$s àm{á hmoVr h¡;
Bg{bE _mojm{^bmfr ^ì` Ordm| H$mo BZ XmoZm| VÎdm| H$m ^br^m±{V Aml` H$aZm Mm{hE&
457. kmZr H$mo AmË‘m hr {MÝVdZ H$aZo ¶mo½¶
H$_©ä`… H$_©H$m`}ä`…, n¥W½^yV§ {MXmË_H$_²&
AmË_mZ§ ^md`o{ÞË`§, {ZË`mZÝXnXàX_²&&61&&
H$‘© Ed§ H$‘©’$b go, {^Þ MoVZê$n Omo&
{Z˶ AmZÝXàX {ZOmË‘m, H$m gXm AZw^d H$amo&&
AW© • H$_© VWm H$‘© Ho$ H$m`m] go gd©Wm {^Þ, {MXmZÝX M¡VÝ`ñdê$n, A{dZmer
Am¡a AmZÝXñdê$n ñWmZ H$mo XoZo dmbo AmË_m H$m kmZr H$mo gXm {MÝVdZ H$aZm Mm{hE&
^mdmW© • `h AmË_m, kmZmdaU Am{X H$‘© VWm CZHo$ H$m`©^yV amJ-Ûof Am{X go
^r a{hV M¡VÝ`ñdê$n h¡& A{dZmer Am¡a AmZÝXñdê$n _mojñWmZ H$mo XoZo dmbm h¡ • Eogm
kmZr nwéfm| H$mo AnZr AmË_m H$m {MÝVdZ {ZaÝVa H$aZm Mm{hE&
458. "CnmgH$ g§ñH$ma' (lmdH$mMma) A{YH$ma H$m Cng§hma
BË`wnmgH$g§ñH$ma…, H¥$V… lrnÙZpÝXZm&
¶ofm‘oVXZwð>mZ§, Vofm§ Y‘m}@{V{Z‘©b:&&62&&
nÙZpÝX Zo aMm ¶h, "CnmgH$ g§ñH$ma' h¡&
Bg‘| H${WV Omo AmMa|, do Y‘© A{V {Z‘©b bh|&&
AW© • lr nÙZpÝX AmMm`© Zo "CnmgH$ g§ñH$ma' A{YH$ma H$s aMZm H$s h¡& {OZ
nwéfm| H$s àd¥{Îm Bg lmdH$mMma Ho$ AZwgma h¡, CÝht H$mo {Z_©b Y_© H$s àm{á hmoVr h¡&
^mdmW© • Bg "CnmgH$ ‹g§ñH$ma' _| {Og AmMaU H$m dU©Z {H$`m J`m h¡, Cg
AmMaU Ho$ AZwHy$b {OZH$s àd¥{Îm h¡, CÝht _Zwî`m| H$mo {Z_©b Y_© H$s àm{á hmoVr h¡; AV:
Bg {Z_©b Y_© H$s àm{á Ho$ A{^bmfr ^ì` Ord BgHo$ AZwHy$b hr Adí¶ àd¥{Îm H$a|&
BgàH$ma "lr nÙZpÝX AmMm`©' {da{MV "lr nÙZpÝX n§M{de{VH$m' Zm_H$ J«ÝW _|
"CnmgH$ g§ñH$ma (lmdH$mMma)' Zm_H$ "N>R>m A{YH$ma' nyU© hþAm&
*****
Xoed«VmoÚmoVZ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 235

A{YH$ma - 07

Xoed«VmoÚmoVZ

459. "Xoed«VmoÚmoVZ A{YH$ma' H$m ‘“bmMaU


emXÿ©b{dH«$s{S>V
~mømä¶ÝVag“dO©ZV¶m, ܶmZoZ ew³boZ ¶:;
H¥$Ëdm H$‘©MVwï>¶j¶‘JmV², gd©kVm§ {ZpíMV‘²&
VoZmoº$m{Z dMm§{g Y‘©H$WZo, g˶m{Z Zm@ݶm{Z VV²;
^«må¶Ë¶Ì ‘{VñVw ¶ñ¶ g ‘hm,-nmnr Z ^ì¶mo@Wdm&&1&&
dra N>ÝX
~mø Am¡a Aä¶ÝVa n[aJ«h, VO H$a ew³bܶmZ Ûmam&
Mma Km{V¶m-H$‘©-Zme, gd©knZm {OZZo Ymam&&
Y‘©-H$WZ ‘| CZH$s dmUr, na‘ g˶ h¡ Aݶ Zht&
{OgH$s ‘{V A˶ÝV ^«‘o, dh nmnr h¡ ¶m ^ì¶ Zht&&
AW© • g‘ñV ~mø VWm Aä¶ÝVa n[aJ«h H$mo N>mo‹S> H$a, ew³bܶmZ go Mma
Km{V¶m H$‘m] H$m Zme H$a, {OÝhm|Zo gd©knZm àmá H$a {b¶m h¡; CÝht gd©kXod Ho$ dMZ,
Y‘© Ho$ {Zê$nU H$aZo ‘| g˶ h¢, {H$ÝVw gd©k go Aݶ {H$gr Ho$ dMZ g˶ Zht h¢ • Eogm
^br^m±{V OmZ H$a ^r {Og ‘Zwî¶ H$mo gd©kXod Ho$ dMZm| ‘| gÝXoh h¡ Vmo g‘PZm Mm{hE
{H$ dh ‘Zwî¶, ‘hmnmnr AWdm A^ì¶ h¡&
460. AZoH$ nwʶmË‘m {‘϶mÑ{ï>¶m| H$s Anojm EH$ AHo$bm g嶽Ñ{ï> loð>
EH$mo@ß¶Ì H$amo{V ¶: pñW{V‘{V,-àrV: ewMm¡ Xe©Zo;
g íbm¿¶: Ibw Xþ:{IVmo@߶wX¶Vmo, XþîH$‘©U: àmU^¥V&²
Aݶ¡: qH$ àMwa¡a{n à‘w{XV¡, a˶ÝVXÿarH¥$V-;
ñ’$sVm@@ZÝX^aàXm@‘¥VnW¡:, {‘϶mnWo àpñWV¡:&&2&&
236 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 7

¶{X H$moB© Za àr{V g{hV, g嶽Xe©Z YmaU H$aVm&


Xþ:Ir aho ¶{X nmnmoX¶ go, Vmo ^r CgH$mo íbm¿¶ H$hm&&
{‘϶mnWJm‘r ~hþg»§ ¶H$, hm| ¶m A{Ve¶ gwIr {XI|&
{’$a ^r do AmZÝX-àXm¶H$, {ednW go A{V Xÿa ah|&&
AW© • Omo ‘Zwî¶, ImoQ>o H$‘m}X¶ go Xþ:Ir hmoZo na ^r gÝVwï> hmoH$a, A˶ÝV n{dÌ
g嶽Xe©Z ‘| {ZíMb pñW{V H$aVm h¡ AWm©V² g嶽Xe©Z H$mo YmaU H$aVm h¡, dh AHo$bm
hr A˶ÝV àe§gm Ho$ ¶mo½¶ g‘Pm OmVm h¡; {H$ÝVw Omo A˶ÝV AmZÝX H$mo XoZo dmbo
g嶽Xe©Z Am{X aËZ̶ê$n ‘moj‘mJ© go ~mø h¢, dV©‘mZ H$mb ‘| ew^ H$‘© Ho$ CX¶ go
àgÞ hm| AWdm Eogo {‘϶m ‘mJ© ‘| J‘Z H$aZo dmbo {‘϶mÑ{ï> ‘Zwî¶ ~hþV hmo§ Vmo ^r do
àe§gm Ho$ ¶mo½¶ Zht h¢&
^mdmW© • nmnmoX¶ go Xþ:Ir ‘Zwî¶, ¶{X g嶽Xe©Z H$m YmaH$ h¡ Vmo dh àe§gm Ho$
¶mo½¶ h¡; {H$ÝVw g嶽Xe©Z go namL>²‘wI VWm {‘϶m‘mJ© ‘| {ñWV gwIr (nwʶmoX¶ go
gwIr) {‘϶mÑ{ï> ‘Zwî¶, Mmho AZoH$ ^r hmod| Vmo ^r àe§gm Ho$ ¶mo½¶ Zht h¢; Bg{bE ^ì¶
Ordm| H$mo g嶽Xe©Z YmaU H$aZo ‘| {ZaÝVa à¶ËZ H$aZm Mm{hE&
461. ‘moj H$m ~rO, g嶽Xe©Z Am¡a g§gma H$m ~rO, {‘϶mXe©Z
~rO§ ‘mojVamoÑ©e§ ^dVamo:, {‘϶mËd‘mhþ{O©Zm:;
àmám¶m§ Ñ{e VÝ‘w‘wjw{^ab§, ¶ËZmo {dYo¶mo ~wY¡:&
g§gmao ~hþ¶mo{ZOmbO{Q>bo, ^«må¶Z² Hw$H$‘m©@@d¥V:;
¹$ àmUr b^Vo ‘h˶{n JVo, H$mbo {hVm§ Vm{‘h&&3&&
g嶽Xe©Z ~rO ‘moj H$m, ^dVé H$m {‘϶mËd H$h|&
AV: ‘w‘wjw g‘{H$V nmH$a, ajm hoVw à¶ËZ H$a|&&
{d{dY ¶mo{Z go ì¶má OJV ‘|, H$‘© g{hV ¶h Ord ^«‘&o
~hþV H$mb VH$, {H$ÝVw gwÑ{ï> nmZm CgH$mo Xþb©^ h¡&&
AW© • ‘mojê$nr d¥j H$m ~rO, g嶽Xe©Z h¡ VWm g§gmaê$nr d¥j H$m ~rO,
{‘϶mËd h¡ • Eogm gd©kXod Zo H$hm h¡& ‘mojm{^bmfr CÎm‘ nwéfm| H$mo g嶽Xe©Z àmá hmoZo
na CgH$s ajm H$aZo ‘| A˶ÝV à¶ËZ H$aZm Mm{hE ³¶m|{H$ ZaH$, {V¶ªM Am{X ZmZm àH$ma
H$s ¶mo{Z¶m| go ì¶má, Bg g§gma ‘| AZm{X H$mb go ^«‘U H$aVm hþAm Am¡a ImoQ>o H$‘m] go
¶wº$ ¶h àmUr, ~hþV H$mb Ho$ ì¶VrV hmoZo na ^r Bg g嶽Xe©Z H$mo H$hm± nm gH$Vm h¡?
AWm©V² g嶽Xe©Z H$mo nmZm A˶ÝV Xþb©^ h¡&
Xoed«VmoÚmoVZ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 237

462. g嶽Xe©Z àmá hmoZo na Vn ¶m fQ²>H$‘© H$aZm Amdí¶H$


gåàmáoo@Ì ^do H$W§ H$W‘{n, ÐmKr¶gm@Zohgm;
‘mZwî¶o ew{MXe©Zo M ‘hVm, H$m¶ª Vnmo ‘mojX‘²&
Zmo MoëbmoH${ZfoYVmoo@W ‘hVmo, ‘mohmXeºo$aWmo;
gånÚoV Z VÎmXm J¥hdVm§, fQ²>H$‘©¶mo½¶§ d«V‘²&&4&&
XrK©H$mb ‘| ‘hmH$ï> go, CÎm‘ Za^d àmá {H$¶m&
ew{M-Xe©Z nm, ‘hmnwéf H$mo, ‘mojX Vn H$Îm©ì¶ H$hm&&
bmoH$-{ZfoY ¶m ‘mohmoX¶, go ¶{X Vn ‘| Zht g‘W©&
Vmo J¥hñW Ho$ fQ²> H$‘m] Ho$, ¶mo½¶ H$a| Amdí¶H$ d«V&&
AW© • AZÝV H$mb Ho$ ~rV OmZo na, Bg g§gma ‘| ~‹S‹ >r H${R>>ZVm go àmá hmoZo dmbo
‘Zwî¶ OÝ‘ Ho$ {‘bZo na VWm g嶽Xe©Z Ho$ àmá hmoZo na, CÎm‘ nwéfm| Ho$ Ûmam ‘moj H$mo
XoZo dmbm Vn Adí¶ H$aZm Mm{hE& ¶{X ‘Zwî¶m| Ho$ {ZfoY H$aZo go AWdm à~b
Mm[aÌ‘mohZr¶ H$‘© Ho$ CX¶ go AWdm Ag‘W©nZo go Vn Z hmo gHo$ Vmo J¥hñWm| Ho$ Xod-nyOm,
Jwé-godm, ñdmܶm¶ Am{X fQ²>H$‘m] Ho$ ¶mo½¶ d«V Vmo Adí¶ hr H$aZm Mm{hE&$
^mdmW© • Bg g§gma ‘| àW‘ Vmo {ZJmoXm{X go {ZH$bZm hr A˶ÝV H${R>Z h¡&
X¡d¶moJ go ¶{X dhm± go {ZH$b ^r AmE Vmo ¶hm± AmH$a n¥ÏdrH$m{¶H$, ObH$m{¶H$ Am{X
EHo$pÝж ñWmda Ord hmoVm h¡; Ìg n¶m©¶ Zht {‘bVr& ¶{X dh ^r {‘b OmE Vmo Cg Ìg
n¶m©¶ ‘| ‘Zwî¶ n¶m©¶ H$s àm{á ~‹S>r H${R>ZVm go hmoVr h¡& ¶{X dh ‘Zwî¶ n¶m©¶ ^r {‘b
OmE Vmo Ordm{X nXmWm] Ho$ lÕmZê$n g嶽Xe©Z Zht {‘bVm& ¶{X g嶽Xe©Z ^r {‘b
OmE Vmo ‘Zwî¶ CgH$s ajm H$aZo ‘| ~‹S>m ^mar à‘mX H$aVm h¡; Bg{bE dh g嶽Xe©Z,
àmá {H$¶m hþAm ^r Z nm¶o hþE Ho$ g‘mZ hmo OmVm h¡& ¶hm± AmMm¶© CnXoe XoVo h¢ {H$ ~‹S>o
^m½¶ go ¶{X ‘Zwî¶ OÝ‘ VWm g嶽Xe©Z H$s àm{á hmo OmE Vmo CÎm‘ nwéfm| H$mo à‘mX N>mS‹o >
H$a Vn H$aZm Mm{hE& ¶{X bmoH$-{ZÝXm AWdm à~b Mm[aÌ‘mohZr¶ H$‘© Ho$ CX¶ go AWdm
Ag‘W©nZo go Vn Z hmo gHo$ Vmo fQ²>H$‘©§ Ho$ ¶mo½¶ lmdH$ Ho$ d«V Vmo Adí¶ hr YmaU H$aZm
Mm{hE, ‘Zwî¶ OÝ‘ VWm g嶽Xe©Z H$mo ì¶W© Zht ImoZm Mm{hE&
463. g嶽Xe©Znyd©H$ AmR> ‘ybJwU, ~mah d«V VWm Aݶ {Z¶‘m| H$m {dYmZ
ÑL²>‘ybd«V‘ï>Ym VXZw M, ñ¶mËnÄMYm@Uwd«V§;
erbm»¶§ M JwUd«V§ ̶‘V:, {ejmíMVò: nam:&
238 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 7

amÌm¡ ^moOZdO©Z§ ew{MnQ>mV², no¶§ n¶: e{º$Vmo;


‘m¡Zm{Xd«V‘߶Zw{ð>V{‘X§, nwʶm¶ ^ì¶mË‘Zm‘²&&5&&
AmR> ‘ybJwU nm±M AUwd«V, g嶽Xe©Z g{hV Ya|&
JwUd«V VrZ, Mma {ejmd«V, ¶hr erbd«V gmV Ya|&&
{Z{e^moOZ n[a˶mJ dñÌ go, N>Zo Zra H$m nmZ H$ao§&
e³Ë¶Zwgma ‘m¡Zd«V Yma|, Vmo ^ì¶m| H$mo nwʶ ~±Yo&&
AW© • g嶽Xe©ZnydH© $ AmR> ‘ybJwUm| H$m nmbZ H$aZm, Aqhgm{X nm±M AUwdV« m| H$mo
YmaU H$aZm, {X½d«Vm{X VrZ JwUd«V VWm XoemdH$m{eH$ Am{X Mma {ejmd«V • BZ gmV
erbd«Vm| H$m nmbZ H$aZm, amV ‘| ImÚ-ñdmÚ Am{X MVw{d©Y Amhma H$m ˶mJ H$aZm,
ñdÀN> H$n‹S>o go N>Zo hþE Ob H$m nrZm, e{º$ Ho$ AZwHy$b ‘m¡Z Am{X d«Vm| H$m YmaU H$aZm;
Bg àH$ma ¶o lmdH$m| Ho$ d«V h¢, BZH$m ^br^m±{V AmMaU H$aZo dmbo lmdH$ nwʶ Ho$ ^mJr
hmoVo h¢; Bg{bE Y‘m©Ë‘m lmdH$m| H$mo BZ d«Vm| H$m Adí¶ hr nmbZ H$aZm Mm{hE&
464. d«Vr lmdH$ Ho$ ~mah d«Vm| H$m {dYmZ
hpÝV ñWmdaXo{hZ: ñd{df¶o, gdmªñÌgmZ² aj{V;
~y«Vo g˶‘Mm¡¶©d¥{Îm‘~bm§, ewÕm§ {ZOm§ godVo&
{X½Xoed«VXÊS>-dO©Z‘V:, gm‘m{¶H§$ àmofY§;
XmZ§ ^moJ¶wJà‘mU‘waar,-Hw$¶m©X² J¥hr{V d«Vr&&6&&
ñd-à¶moOZ go EHo$pÝж-dY, gd© Ìgm| na X¶m H$ao&
g˶ H$ho Mmoar Z H$ao, {ZO-d{ZVm H$m hr ^moJ H$ao&&
{XJ²-Xoe-AZW©XÊS> d«V, gm‘m{¶H$-àmofY Ymao&
XmZ H$ao ^moJmon^moJ-n[a‘mU J¥hñW-d«Vr Ymao&&
AW© • d«Vr lmdH$, ¶Ú{n AnZo à¶moOZ Ho$ {bE ñWmda H$m¶ Ho$ Ordm| H$mo ‘maVm
h¡; VWm{n (AUwdV« •) Xmo BpÝж Am{X go g¡Zr n§Mpo Ýж n¶©ÝV g‘ñV Ìg Ordm| H$s ajm
H$aVm h¡, g˶ ~mobVm h¡, AMm¡¶©d«V H$m nmbZ H$aVm h¡, ñd-ór H$m godZ H$aVm h¡,
n[aJ«h H$m n[a‘mU H$aVm h¡& (JwUd«V •) {X½d«V, Xoed«V Ed§ AZW©XÊS>d«V H$m nmbZ
H$aVm h¡; ({ejmd«V •) gm‘m{¶H$, àmofYmondmg, XmZ (A{V{W g§{d^mJ) VWm
^moJmon^moJn[a‘mU Zm‘H$ d«V H$mo ñdrH$ma H$aVm h¡&
Xoed«VmoÚmoVZ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 239

465. lmdH$ H$m à‘wI H$V©ì¶ • ‘w{Z Am{X nmÌm| H$mo XmZ
Xodm@@amYZ- nyOZm{X-~hþf,w ì¶mnma-H$m¶}fw gV²;
nwʶmonmO©Z-hoVwfw à{V{XZ§, g§Om¶‘mZoîd{n&
g§gmam@U©dVmaUo àdhU§, gËnmÌ‘w{Ôí¶ ¶V²;
VÔoed«VYm[aUmo YZdVmo, XmZ§ àH¥$ï>mo JwU:&&7&&
nwʶmonmO©Z H$maH$ {OZ-nyOZ, Aé AM©Zm{X ~hþ H$m¶©&
Y‘m©Ë‘m YZdmZ² lmdH$m|, Ho$ Ka à{V{XZ ¶o gËH$m¶©&&
{H$ÝVw XmZ gËnmÌm| H$mo h¡, ^d-g‘wÐ go VmaH$ nmoV&
AV: Xoed«VYmar Y{ZH$m|, H$m h¡ ¶h A{V CÎm‘ òmoV&&
AW© • ¶Ú{n YZdmZ Am¡a Y‘m©Ë‘m lmdH$m| Ho$ X¡{ZH$ OrdZ ‘| loð> nwʶg§M¶ H$aZo
dmbo {OZoÝÐ Xod H$s godm VWm nyOZ-à{Vð>m Am{X AZoH$ CÎm‘ H$m¶© à{V{XZ hmoVo ahVo h¢;
VWm{n CZ g~ CÎm‘ H$m¶m] ‘| g§gma-g‘wÐ go nma H$aZo ‘| OhmO Ho$ g‘mZ, loð> ‘w{Z
Am{X nmÌm| H$mo XmZ XoZm, Y‘m©Ë‘m lmdH$m| H$m g~go àYmZ JwU (H$V©ì¶) h¡; Bg{bE ^ì¶
lmdH$mo§ H$mo gXm CÎm‘ nmÌm| H$mo XmZ XoZm Mm{hE&
466. AmhmaXmZ H$s naånam go hr aËZ̶ Ed§ ‘moj H$s àm{á
gdm} dmÄN>{V gm¡»¶‘od VZw^¥V², VÝ‘moj Ed ñ’w$Q>§;
ÑîQ>çm{X̶ Ed {gܶ{V g VV², {ZJ«Ý© W Ed pñWV‘²&
VX²d¥{Îmd©nwfmo@ñ¶ d¥{ÎmaeZmV², VÔr¶Vo lmdH¡$:;
H$mbo p³bï>Vao@{n ‘mojnXdr, àm¶ñVVmo dV©Vo&&8&&
g^r Ord {ZV gwI Mmh|, na gwI {ednwa ‘| ¶h ñnï>&
{ednwa aËZ̶ go {‘bVm, {Ogo YmaVo h¢ {ZJ«©ÝW&&
dh Vmo Xohm{lV Aé Xoh, {Q>Ho$ Omo lmdH$ X| Amhma&
p³bï> H$mb ‘| {ednWd¥{Îm, H$hr J¥hñWm| Ho$ AmYma&&
AW© • g‘ñV Ord, gX¡d gwI H$s A{^bmfm H$aVo h¢; naÝVw ¶{X AZw^d {H$¶m
OmE Vmo dmñV{dH$ gwI, ‘moj ‘| hr h¡& Cg ‘moj H$s àm{á, g嶽Xe©Z-g嶽kmZ-
gå¶H²$Mm[aÌ ñdê$n aËZ̶ Ho$ YmaU H$aZo go hr hmoVr h¡& aËZ̶ H$s àm{á, {ZJ«©ÝW
AdñWm ‘| hr hmoVr h¡& {ZJ«Ý© W AdñWm, eara Ho$ hmoZo na hr hmoVr h¡& eara H$s pñW{V, AÞ
240 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 7

go ahVr h¡ Am¡a dh AÞ, Y‘m©Ë‘m lmdH$m| Ho$ Ûmam {X¶m OmVm h¡, Bg{bE Bg Xþ:I‘ H$mb
‘| ‘moj-nXdr H$s àd¥{Îm, J¥hñWm| Ho$ Ûmam {X¶o hþE AmhmaXmZ go hr hmoVr h¡ • Eogm OmZ
H$a, Y‘m©Ë‘m lmdH$m| H$mo gXm gËnmÌm| H$mo XmZ XoZm Mm{hE&
467. CÎm‘ Am¡f{YXmZ go ‘w{Z¶m| Ho$ Aeº$ eara H$m g§ajU
ñdoÀN>m@@hma-{dhma-OënZV¶m, Zré½dnwOm©¶Vo;
gmYyZm§ Vw Z gm VVñVXnQw>, àm¶oU gå^mì¶Vo&
Hw$¶m©Xm¡fY-n϶-dm[a{^[aX§, Mm[aÌ-^ma-j‘§;
¶Îmñ‘m{Xh dV©Vo àe{‘Zm§, Y‘m} J¥hñWmoÎm‘mV²&&9&&
ñdoÀN>mhma-{dhma-dMZ go, amoJa{hV ahVr h¡ Xoh&
{H$ÝVw gmYw Zqh ñdoÀN>mMmar, AV: Z gj‘ CZH$s Xoh&&
Am¡f{Y n϶ gw{Z‘©b Ob go, Xoh Yao Mm[aV H$m ^ma&
Bgr{bE CÎm‘ lmdH$ go, hmo ‘w{Z-Y‘©-àd¥{Îm ‘hmZ²&&
AW© • gm‘mݶV¶m BÀN>mZwgma ^moOZ, ^«‘U VWm ^mfU go eara amoJa{hV ahVm
h¡, naÝVw ‘w{Z¶m| Ho$ {bE Z Vmo BÀN>mZwgma ^moOZ H$aZo H$s hr Amkm h¡ Am¡a Z BÀN>mZwgma
^«‘U VWm ^mfU H$s hr Amkm h¡; Bg{bE CZH$m eara gXm Aeº$ hr ~Zm ahVm h¡&
Y‘m©Ë‘m lmdH$ CÎm‘ Xdm, n϶ Am¡a {Z‘©b Ob (Am¡f{YXmZ) XoH$a ‘w{Z¶m| Ho$ eara H$mo
Mm[aÌ-nmbZ Ho$ {bE g‘W© ~ZmVo h¢, Bg{bE ‘w{ZY‘© H$s àd¥{Îm ^r CÎm‘ lmdH$m| go hr
hmoVr h¡; AV: AmË‘m Ho$ {hV H$r A{^bmfm H$aZo dmbo ^ì¶ Ordm| H$mo Adí¶ hr ‘w{ZY‘©
H$s àd¥{Îm Ho$ àYmZ H$maU, Bg J¥hñWY‘© H$mo YmaU H$aZm Mm{hE&
468. kmZXmZ Ho$ Ûmam Wmo‹S>o hr ^dm| ‘| Ho$dbkmZ H$s àm{á
ì¶m»¶m nwñVH$XmZ‘wÞV{Y¶m§, nmR>m¶ ^ì¶mË‘Zm§;
^³Ë¶m ¶pËH«$¶Vo lwVml¶{‘X§, XmZ§ VXmhþ~©wYm:&
{gÜXo@o pñ‘Z² OZZmÝVaofw H${Vfw, Ì¡bmo³¶bmoH$moËgd-;
lrH$m[aàH$Q>rH¥$Vm@{IbOJV², H¡$dë¶^mOmo OZm:&&10&&
~w{Õ‘mZ ^ì¶m| H$mo nwñVH$, XoZm Ed§ lwV-ì¶m»¶mZ&&
^{º$nyd©H$ H$aZm npÊS>V, H$hVo BgH$mo kmZàXmZ&&
BgHo$ hmoZo na ^{dOZ, Hw$N> ^d ‘| nmVo Ho$dbkmZ&
{Og‘| CËgd hmo {Ì^wdZ ‘|, OJV² àH$m{eV gy¶© g‘mZ&&
Xoed«VmoÚmoVZ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 241

AW© • gd©kXod Ûmam H$ho hþE emñÌ H$m ^{º$nyd©H$ Omo ì¶m»¶mZ {H$¶m OmVm h¡
VWm {demb ~w{Õdmbo ^ì¶ Ordm| H$mo n‹T>Zo Ho$ {bE Omo nwñVH|$ Xr OmVr h¢; CgH$mo kmZr
nwéf emñÌXmZ (kmZXmZ) H$hVo h¢& ^ì¶m| H$mo Bg kmZXmZ H$s àm{á hmoZo na Wmo‹S>o hr ^dm|
‘|, VrZ bmoH$ Ho$ Ordm| H$mo CËgd VWm bú‘r Ho$ H$aZo dmbo Am¡a g‘ñV bmoH$ Ho$ nXmWm]
H$mo hmW H$s aoIm Ho$ g‘mZ XoIZo dmbo Ho$dbkmZ H$s CËn{Îm hmoVr h¡&
^mdmW© • Omo Y‘m©Ë‘m lmdH$, emñÌ H$m ì¶m»¶mZ H$aVo h¢, J«ÝW {bI H$a
VWm {bIdm H$a XoVo h¢ Am¡a n‹T>Zm, n‹T>mZm B˶m{X kmZXmZ ‘| àd¥Îm hmoVo h¢; CZ
lmdH$m| H$mo Wmo‹S>o hr H$mb ‘| g‘ñV bmoH$mbmoH$ H$mo àH$me H$aZo dmbo Ho$dbkmZ H$s
àm{á hmoVr h¡& Bg{bE AnZo {hV Ho$ MmhZo dmbo ^ì¶ Ordm| H$mo ¶h CÎm‘ kmZXmZ
Adí¶ hr H$aZm Mm{hE&
469. A^¶XmZ Ho$ {~Zm eof VrZ XmZ gd©Wm {Zî’$b
gd}fm‘^¶§ àd¥Õ-H$éU¡:, ¶Ôr¶Vo àm{UZm§;
XmZ§ ñ¶mX^¶m{X VoZ a{hV§, XmZ̶§ {Zî’$b‘²&
Amhmam¡fYemóXmZ{d{Y{^:, jwÐmoJOmS>çmX²^¶§;
¶ÎmËnmÌOZo {dZí¶{V VVmo, XmZ§ VXoH§$ na‘²&&11&&
A{V H$éUmdÝVm| Ûmam Omo, àmUr-ajm H$s OmVr&
A^¶XmZ h¡ ¶hr, {~Zm BgHo$ {Zî’$b h¢ XmZ g^r&&
Amhmam¡fY-emñÌ-XmZ go jwYm-amoJ Aé O‹S>Vm H$m&
^¶ hmoVm h¡ Zï AV:, ¶h A^¶XmZ CËH¥$ï> H$hm&&
AW© • {dñVrU© H$éUm Ho$ Ymar ^ì¶ Ordm| Ûmam g‘ñV àm{U¶m| Ho$ ^¶ H$mo Nw>‹S>m
H$a CZH$s Omo ajm H$s OmVr h¡, CgH$mo kmZrOZ A^¶XmZ H$hVo h¢& Bg A^¶XmZ Ho$ {~Zm
~mH$s Ho$ VrZ XmZ gd©Wm {Zî’$b h¢& Amhma, Am¡fY Am¡a emñÌ - BZ VrZ XmZ H$mo XoZo
go jwYm Ho$ ^¶ H$m, amoJ Ho$ ^¶ H$m Am¡a ‘yI©Vm Ho$ ^¶ H$m hr Zme hmoVm h¡; Bg{bE EH$
A^¶XmZ hr g‘ñV XmZm| ‘| CËH¥$ï> XmZ h¡&
^mdmW© • A^¶ H$m AW© "^¶ H$m Z hmoZm' hmoVm h¡& Amhma, Am¡f{Y VWm
emñÌXmZ Ho$ XoZo na ^r jwYm, amoJ VWm ‘yI©Vm go CËnÞ hmoZo dmbo ^¶m| H$m hr Zme
hmoVm h¡; AV: do VrZm| A^¶XmZ Ho$ hr AYrZ h¢, Bg{bE A^¶XmZ hr g^r XmZm| ‘|
CËH¥$îQ> XmZ h¡&
242 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 7

470. Mma àH$ma Ho$ XmZ go àmá hmoZo dmbo ’$b


AmhmamV² gw{IVm¡fYmX{VVam§, ZramoJVm Om¶Vo;
emñÌmV² nmÌ{Zdo{XVmV² na^do, nmpÊS>˶‘˶X²^Vw ‘²&
EVV² gd©-JwU-à^m-n[aH$a: nw§gmo@^¶mÔmZV:;
n¶©ÝVo nwZéÞVmoÞVnX, àm{á{d©‘w{º$ñVV:&&12&&
AeZXmZ go bm¡{H$H$ gwI, Am¡f{Y XoZo go VZ ZramoJ&
emñÌXmZ X| Vmo na^d ‘|, hmo AX²^Vw nmpÊS>˶ Ahmo!&&
A^¶XmZ go Cn¶w©º$, gmao JwU hmoVo AnZo Amn&
CÎm‘ go CÎm‘ nX nmH$a, hmo OmVm h¡ {ednX àmá&&
AW© • CÎm‘m{X nmÌm| H$mo AmhmaXmZ XoZo go BÝÐ, YaUoÝÐ, MH«$dVu Am{X nXm| H$s
àm{á hmoVr h¡; Am¡fYXmZ XoZo go na^d ‘| A˶ÝV ê$ndmZ² VWm ZramoJ eara {‘bVm h¡;
emñÌXmZ XoZo go A˶ÝV {dÛVm H$s àm{á hmoVr h¡ VWm A^¶XmZ XoZo go Cn¶w©º$ gwI Ed§
ZramoJnZm Am{X g‘ñV JwUm| H$s àm{á hmoVr h¡& AÝV ‘| CÎm‘moÎm‘ MH«$dVu Am{X nXm| H$s
àm{á hmoH$a ‘moj {‘bVm h¡& Bg{bE CÎm‘moÎm‘ gwI, ZramoJVm Am{X JwUm| Ho$ A{^bmfr
‘Zwî¶m| H$mo Adí¶ hr Mmam| àH$ma H$m XmZ XoZm Mm{hE&
471. YZ H$mo IM© H$aZo H$m ‘mJ©, XmZ go CËH¥$ï> Am¡a H$moB© Zht
H¥$Ëdm H$m¶©eVm{Z nmn~hþbm{Z@@{l˶ IoX§ na§;
^«mÝËdm dm[a{Y‘oIbm§ dgw‘Vt, Xþ:IoZ ¶ƒm@{O©V‘²&
VËnwÌmX{n Or{dVmX{n YZ§, ào¶mo@ñ¶ nÝWm: ew^mo;
XmZ§ VoZ M Xr¶Vm{‘X‘hmo, Zm@ݶoZ VËgX²J{V:&&13&&
eV-eV nmn-~hþb H$m¶m] go, Am¡a ‘hm-Xþ:I ^r gh H$a&
gmJa nd©V ¶m n¥Ïdr na, Ky‘-Ky‘ H$a YZ-g§M¶&&
nwÌm| ¶m àmUm| go ^r {à¶, YZ-춶 H$m gdm}Îm‘ ‘mJ©&
‘mÌ XmZ h¡, Aݶ Z YZ H$s, gX²J{V AV: H$a| ~wY XmZ&&
AW© • g¢H$‹S>m| nmn g{hV H$m¶m] H$mo H$aHo$, ZmZm àH$ma Ho$ Xþ:Im| H$mo CR>m H$a Am¡a
g‘wÐ, nd©V, n¥Ïdr na ^«‘U H$aHo$, ~‹S>o H$ï>> go Omo YZ H$m g§M¶ {H$¶m OmVm h¡; dh YZ,
nwÌ Am¡a AnZo OrdZ go ^r ߶mam hmoVm h¡& Cg YZ H$mo IM© H$aZo H$m ‘mJ© ¶hr h¡ {H$ dh
Xoed«VmoÚmoVZ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 243

XmZ Ho$ H$m‘ ‘| bm¶m OmE ³¶m|{H$ Bggo {^Þ Cg YZ H$mo IM© H$aZo H$m H$moB© ^r CÎm‘
‘mJ© Zht& Bg{bE g‚mZ nwéfm| H$mo Mm{hE {H$ do XmZ-‘mJ© ‘| hr YZ H$m 춶 H$a|, XmZ
Ho$ A{V[aº$ ‘mJ© ‘| Cg YZ H$m Cn¶moJ H$Xm{n Z H$a|&
472. XmZa{hV J¥hñWnZm XmoZm| bmoH$ H$m ZmeH$
XmZoZ¡d J¥hñWVm JwUdVr, bmoH$Û¶moÚmo{VH$m;
g¡d ñ¶mÞZw V{ÛZm YZdVmo, bmoH$Û¶Üd§gH¥$V²&
Xþì¶m©nmaeVofw gËgw J¥{hU:, nmn§ ¶XþËnÚVo;
VÞmem¶ eem§H$ew^¶« ego, XmZ§ Z MmݶËna‘²&&14&&
YZdmZm| H$m J¥hñW-Aml‘, XmZ ‘mÌ go hmo¶ g’$b&
XmoZm| bmoH$ àH$m{eV hmoVo, {~Zm XmZ Ho$ hm| {Zî’$b&&
ImoQo ì¶mnmam| go nmn, J¥hñWm| H$mo Omo hm| CËnÞ&
nmnZme Aé e{eg‘ ¶e Ho$, {bE XmZ h¡ H$moB© Z Aݶ&&
AW© • YZr ‘Zwî¶m| H$m J¥hñWnZm, XmZ go hr loð> H$hbmVm h¡& XmZ go hr dh XmoZm|
bmoH$m| H$m àH$me H$aZo dmbm hmoVm h¡; {H$ÝVw {~Zm XmZ Ho$ dh J¥hñWnZm, XmoZm§o bmoH$m| H$m
Zme H$aZo dmbm hr h¡ ³¶m|{H$ J¥hñWm| Ho$ Ûmam g¡H$‹S>m| ImoQ>o ì¶mnma H$aZo go gXm nmn H$s
CËn{Îm hmoVr ahVr h¡& Cg nmn Ho$ Zme hoVw VWm MÝБm Ho$ g‘mZ ¶e H$s àm{á Ho$ {bE
EH$ nmÌXmZ hr h¡, Xÿgar H$moB© dñVw Zhr§& Bg{bE AnZo AmË‘{hV H$mo MmhZo dmbo ^ì¶
Ord nmÌXmZ go J¥hñWnZo H$mo VWm YZ H$mo g’$b H$a|&
473. ^moJ-{dbmg ‘| IM© hmoZo dmbo YZ H$s {ZH¥$ï>Vm
nmÌmUm‘wn¶mo{J ¶pËH$b YZ§, VÕr‘Vm§ ‘ݶVo;
¶oZm@ZÝVJwU§ naÌ gwIX§, ì¶mdV©Vo VËnwZ:&
¶X² ^ mo J m¶ JV§ nw Z Y© Z dV:, VÞï> ‘ o d Yw « d § ;
gdm©gm{‘{V gånXm§ J¥hdVm§, XmZ§ àYmZ§ ’$b‘²&&15&&
Omo YZ nmÌm| H$mo Cn¶moJr, dhr loð ~wYOZ ‘mZ|&
¶hm± AZÝV JwZm ’$bVm h¡, na^d ‘| gwI‘¶ OmZ|&&
Omo YZ ^moJm| ‘| bJVm h¡, dh Vmo Zï> hþAm OmZmo&
³¶m|{H$ J¥hñWm| H$s gån{V H$m, EH$ ‘w»¶ ’$b XmZ Ahmo!&&
244 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 7

AW© • Omo YZ, CÎm‘m{X nmÌm| Ho$ Cn¶moJ ‘| AmVm h¡; Cgr YZ H$mo {dÛmZ bmoJ,
AÀN>m YZ g‘PVo h¢& dh nmÌ ‘| {X¶m hþAm YZ, nabmoH$ ‘| gwI XoZo dmbm hmoVm h¡ Am¡a
AZÝV JwZm ’$bVm h¡; {H$ÝVw {OZ YZdmZm| H$m YZ, ZmZm àH$ma Ho$ ^moJ-{dbmgm| ‘| IM©
hmoVm h¡, CZ YZdmZm| H$m YZ, gd©Wm Zï> hr hmo J¶m h¡ • Eogm g‘PZm Mm{hE ³¶m|{H$
J¥hñWm| H$r gd© gånXmAm| H$m àYmZ ’$b, EH$ XmZ hr h¡&
^mdmW© • ¶Ú{n YZr J¥hñWm| Ho$ Ûmam ZmZm H$m¶m] ‘| à{V{XZ YZ IM© hmoVm ahVm
h¡; naÝVw Omo YZ, CÎm‘m{X nmÌm| Ho$ XmZ ‘| IM© hmoVm h¡, dhr YZ dmñVd ‘| CÎm‘ YZ h¡&
CÎm‘m{X nmÌm| Ho$ XmZ ‘| IM© {H$¶m hþAm dh YZ, na bmoH$ ‘| ZmZm àH$ma Ho$ gwIm| H$mo H$aZo
dmbm hmoVm h¡ VWm AZÝV JwZm hmoH$a ’$bVm h¡; {H$ÝVw Omo YZ, ^moJ-{dbmg Am{X {ZH¥$ï>
H$m¶m] ‘| IM© {H$¶m OmVm h¡; dh YZ, gd©Wm Zï> hr hmo OmVm h¡ VWm nabmoH$ ‘| Cggo
{H$gr àH$ma H$m gwI Zht {‘bVm Am¡a Z dh AZÝV JwZm hmoH$a ’$bVm hr h¡ ³¶m|{H$ g‘ñV
gånXmAm| Ho$ hmoZo H$m àYmZ ’$b XmZ hr h¡& Bg{bE Y‘m©Ë‘m lmdH$m| H$mo {ZaÝVa CÎm‘m{X
nmÌm| H$mo XmZ H$aZm Mm{hE VWm nm¶o hþE YZ H$mo g’$b H$aZm Mm{hE&
474. ^yVH$mb Ho$ ‘hmnwéfm| ‘| ^r XmZ H$s {deofVm
nwÌo amÁ¶‘eof‘{W©fw YZ§, XÎdm@^¶§ àm{Ufw;
àmám {Z˶gwIm@@ñnX§ gwVngm, ‘moj§ nwam nm{W©dm:&
‘mojñ¶m@{n ^doÎmV: àW‘Vmo, XmZ§ {ZXmZ§ ~wY:¡ ;
e³Ë¶m Xo¶{‘X§ gXm@{VMnbo, Ðì¶o VWm Or{dVo&&16&&
amÁ¶ nwÌ H$mo, YZ ¶mMH$ H$mo, A^¶ àm{U¶m| H$mo XoH$a&
~‹S>-o ~‹S>o Z¥n Vn H$a nmVo, emídV gwI H$m J¥h {ednX&&
AV: ‘moj H$m nhbm H$maU, XmZ ¶hr {ZpíMV H$aHo$&
YZ-OrdZ-M#mb bI ~wYOZ, e{º$ à‘mU XmZ Xo&&
AW© • ^yVH$mb ‘| ^r ~‹S>-o ~‹S>o amOm, nwÌ H$mo amÁ¶ XoH$a, ¶mMH$OZm| H$mo YZ XoH$a
Am¡a g‘ñV àm{U¶m| H$mo A^¶XmZ XoH$a, AZeZm{X CÎm‘ Vnm| H$m AmMaU H$a, A{dZmer
gwI Ho$ ñWmZ ‘moj H$mo àmá hþE h¢; Bg{bE ‘moj H$m g~go àW‘ H$maU EH$ XmZ hr h¡
AWm©V² XmZ go hr ‘moj H$s àm{á hmoVr h¡; AV: {dÛmZm| H$mo Mm{hE {H$ YZ VWm OrdZ H$mo
Ob Ho$ ~wb~wbo Ho$ g‘mZ A˶ÝV {dZmerH$ g‘P H$a, gd©Xm e{º$ Ho$ AZwgma CÎm‘m{X
nmÌm| H$mo XmZ Xod|&
Xoed«VmoÚmoVZ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 245

475. XmZ a{hV Ka, A˶ÝV H${R>Z ‘moh H$m Omb


¶o ‘moj§ à{V ZmoÚVm: gwZ¥^do, bãYo@{n Xþ~©wÕ¶:;
Vo {Vð>pÝV J¥ho Z XmZ{‘h MoV², VÝ‘mohnmemo Ñ‹T>:&
‘ËdoX§ J¥{hUm ¶W{Õ© {d{dY§, XmZ§ gXm Xr¶Vm§;
VËg§gmag[aËn{VàVaUo, nmoVm¶Vo {ZpíMV‘²&&17&&
Xþb©^ Za^d nmH$a ^r Omo, H$a| Z {ednX hoVw à¶ËZ&
Ka ‘| ah H$a XmZ Z XoVo, CZH$m ‘mohnme A{V Ñ‹T>&&
¶hr OmZ H$a J¥hr ¶Wm nX, Xod| {d{dY àH$ma gwXmZ&
³¶m|{H$ XmZ hr ^dgmJa go, nma CVaZo H$mo h¡ ¶mZ&&
AW© • A˶ÝV Xþb©^ Bg ‘Zwî¶ ^d H$mo nmH$a ^r Omo ‘Zwî¶, ‘moj Ho$ {bE CÚ‘
Zht H$aVo h¢, Ka ‘| hr n‹S>o ahVo h¢; do ‘Zwî¶ ‘yT‹ > ~w{Õ h¢& {Og Ka ‘| XmZ Zht {X¶m OmVm,
dh Ka A˶ÝV H${R>Z ‘moh H$m Omb h¡ • Eogm ^br^m±{V g‘P H$a, AnZo YZ Ho$ AZwgma
^ì¶ Ordm| H$mo ZmZm àH$ma H$m XmZ H$aZm Mm{hE ³¶m|{H$ ¶h CÎm‘m{X nmÌm| ‘| {X¶m hþAm
XmZ hr g§gmaê$nr g‘wÐ go nma H$aZo ‘| OhmO Ho$ g‘mZ h¡&
^mdmW© • A˶ÝV Xþb^ © ¶h ‘Zwî¶ ^d VWm D±$Mm Hw$b Am{X n«má H$a, ^ì¶ Ordm|
H$mo ‘moj Ho$ {bE Adí¶ à¶ËZ H$aZm Mm{hE& ¶{X ‘moj Ho$ {bE à¶ËZ Z hmo gHo$ Vmo ¶Wm
e{º$ XmZ Vmo Adí¶ hr H$aZm Mm{hE ³¶m|{H$ ¶h XmZ hr g§gma-g‘wÐ go nma H$aZo dmbm
h¡& XmZ Ho$ {~Zm OrdZ VWm YZ, H$Xm{n ì¶W© Zht ImoZm Mm{hE&
476. XmZ a{hV J¥hñWml‘, nËWa H$s Zmd
¶¡{Z©Ë¶§ Z {dbmo³¶Vo {OZn{V:, Z ñ‘¶©Vo Zm@À¶©Vo;
Z ñVy¶oV Z Xr¶Vo ‘w{ZOZo, XmZ§ M ^³Ë¶m na‘²&
gm‘϶} g{V VX²Jh¥ m@@l‘nX§, nmfmUZmdm g‘§;
VÌñWm ^dgmJao@{V{df‘o, ‘‚mpÝV Zí¶pÝV M&&18&&
h¢ g‘W© na Zht H$a| Omo, {OZ-Xe©Z-nyOZ-ñVdZ&
‘w{ZOZ H$mo Zqh XmZ H$a| Omo, Ca ‘| Ya H$a ^{º$ na‘&&
CZ g‘W© H$m J¥h-Aml‘ nX, h¡ nËWa H$s Zmd g‘mZ&
Cg‘| ~¡R> Sy>~ ^d-gmJa, {‘bo H$ht Z Zm‘-{ZemZ&&
246 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 7

AW© • Omo ‘Zwî¶, g‘W© hmoZo na {ZaÝVa Z Vmo ^JdmZ H$m Xe©Z hr H$aVo h¢, Z
CZH$m ñ‘aU H$aVo h¢, Z CZH$s nyOm H$aVo h¢, Z CZH$m ñVdZ H$aVo h¢ Am¡a Z {ZJ«©ÝW
‘w{Z¶m| H$mo ^{º$nyd©H$ XmZ XoVo h¢; CZ ‘Zwî¶m| H$m J¥hñWml‘, nËWa H$s Zmd Ho$ g‘mZ h¡&
Cg J¥hñWml‘ ‘| ahZo dmbo J¥hñW, Bg ^¶§H$a g§gmaê$nr g‘wÐ ‘| {Z¶‘ go Sy>~ H$a Zï>
hmo OmVo h¢& Bg{bE AmMm¶© CnXoe XoVo h¢ {H$ Omo ^ì¶ Ord, AnZo OrdZ Am¡a Y‘© H$mo
n{dÌ H$aZm MmhVo h¢; CZH$mo {OZoÝÐXod H$s nyOm-ñVw{V Am{X H$m¶© VWm CÎm‘m{X nmÌm| H$mo
XmZ Adí¶ hr XoZm Mm{hE&
477. XmZ XoZo dmbm XmVm hr {MÝVm‘{U Am¡a H$ënd¥j
{MÝVmaËZ-gwaÐþ-H$m‘gwa{^-ñnem}nbmÚm ^w{d;
»¶mVm Ed namonH$maH$aUo, Ñï>m Z Vo Ho$Z{MV²&
V¡aÌmonH¥$V§ Z Ho$fw{MX{n, àm¶mo Z gå^mì¶Vo;
VËH$m¶m©{U nwZ: gX¡d {dXYX², XmVm na§ Ñí¶Vo&&19&&
H$ënd¥j {MÝVm‘{U-aËZ, H$m‘YoZw B˶m{X nXmW©&
na-CnH$mar gwZo {H$gr Zo, {H$ÝVw Zht XoIm à˶j&&
CZHo$ Ûmam hþAm {H$gr H$m, {hV ¶h àm¶: e³¶ Zht&
bo{H$Z ¶o g~ H$ao gwXmVm, ¶h {XIVm à˶j ¶ht&&
AW© • {MÝVm‘{U aËZ, H$ënd¥j, H$m‘YoZw, nmag nËWa Am{X nXmW©, g§gma ‘|
namonH$mar h¢ • ¶h ~mV Vmo AmO VH$ gwZr h¡; {H$ÝVw {H$gr Zo A^r VH$ BÝh| gmjmV²
CnH$ma H$aVo hþE XoIm Zhr§ h¡& CÝhm|Zo {H$gr H$m CnH$ma {H$¶m hmoJm • Bg ~mV H$s
gå^mdZm ^r Zht h¡, naÝVw {MÝVm‘{U aËZ Am{X Ho$ H$m¶© H$mo H$aZo dmbm XmVm (‘Zmodm§{N>V
XmZ XoZo dmbm) Adí¶ XoIZo ‘| AmVm h¡& Bg{bE {MÝVm‘{U aËZ, H$ënd¥j Am{X CËH¥$ï>
nXmW© XmVm hr h¢; AV: CZgo {^Þ {MÝVm‘{U Am{X H$moB© nXmW© Zht h¡&
478. Y‘m©Ë‘m lmdH$ ^r AmXa H$aZo ¶mo½¶
¶Ì lmdH$bmoH$ Ef dg{V, ñ¶mÎmÌ M¡Ë¶mb¶mo;
¶pñ‘Ýgmo@pñV M VÌ gpÝV ¶V¶mo, Y‘©íM V¡d©V©Vo&
Y‘} g˶@Kg§M¶mo {dKQ>V,o ñdJm©@ndJm©@@l¶§;
gm¡»¶§ ^m{d Z¥Um§ VVmo JwUdVm§, ñ¶w: lmdH$m: gå‘Vm:&&20&&
Xoed«VmoÚmoVZ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 247

{Og ZJar ‘| lmdH$ ahVo, dhm± {OZmb¶ {ZpíMV hmo&


M¡Ë¶mb¶ ‘| ~g| ¶Vrída, {OZgo Y‘©-àdV©Z hmo&&
g§{MV nmn Zï> hmoVo h¢, ñdJ©-‘moj OÝ‘mÝVa ‘|&
àmá Y‘© go AV: JwUrOZ, lmdH$ H$m gÝ‘mZ H$ao§&&
AW© • {Og ZJa VWm Xoe ‘| lmdH$ bmoJ ahVo h¢, dhm± na {OZ-‘pÝXa hmoVm h¡&
Ohm± na {OZ-‘pÝXa hmoVm h¡, dhm± na ¶Vrída {Zdmg H$aVo h¢& Ohm± na ¶Vrídam| H$m
{Zdmg hmoVm h¡, dhm± AZm{X H$mb go g§M¶ {H$¶o hþE àm{U¶m| Ho$ nmnm| H$m Zme hmoVm h¡ VWm
^{dî¶ H$mb ‘| ñdJ© VWm ‘moj Ho$ gwIm| H$s àm{á hmoVr h¡& Bg{bE JwUdmZ² ‘Zwî¶m| H$mo
Y‘m©Ë‘m lmdH$m| H$m AmXa Adí¶ H$aZm Mm{hE&
^mdmW© • Y‘m©Ë‘m lmdH$ hr AnZo YZ go {OZ-‘pÝXa ~ZdmVo h¢& {OZ-‘pÝXa ‘|
¶Vrída {Zdmg H$aVo h¢& ¶Vrídam| go Y‘© H$s àd¥{Îm hmoVr h¡ VWm Y‘© go nmnmo§ H$m Zme
VWm CÎm‘ ñdJ©-‘moj Am{X gwIm| H$s àm{á hmoVr h¡& ¶o g‘ñV ~mV| lmdH$m| Ho$ Ûmam hr
hmoVr h¢& ¶{X lmdH$ Z hm| Vmo ¶o ~mV| H$Xm{n Zht hmo gH$Vr& Bg{bE ^ì¶ Ordm| H$mo CÎm‘
lmdH$m| H$m Adí¶ AmXa-gËH$ma H$aZm Mm{hE&
479. Xþ:IX n§M‘ H$mb ‘| ¶mo½¶ XmVm hr g‚mZm| Ûmam dÝÚ
H$mbo Xþ:I‘g§kHo$ {OZnVo:, Y‘} JVo jrUVm§;
VwÀN>o gm‘{¶Ho$ OZo ~hþVao, {‘϶m@ÝYH$mao g{V&
M¡Ë¶o M¡Ë¶J¥ho M ^{º$g{hVmo, ¶: gmo@{n Zmo Ñí¶Vo;
¶ñVËH$ma¶Vo ¶Wm{d{Y nwZ:, ^ì¶: g dÝÚ: gVm‘²&&21&&
Xþ:I‘m Zm‘H$ H${bH$mb ‘|, {OZda H${WV Y‘© h¡ jrU&
g‘^mdr ‘w{ZamO {dab h¢, AV: à~b h¡ ‘moh-{V{‘a&&
{OZ-‘pÝXa {OZ-à{V‘m Ho à{V, ^{º$d§V Za Zht {XI|&
^ì¶ ¶Wm{d{Y H$a| H$m¶© ¶o, g‚mZ CZH$mo Z‘Z H$a|&&
AW© • Bg Xþ:I‘m Zm‘H$ n§M‘ H$mb ‘| {OZoÝÐ ^JdmZ H$m Y‘© jrU hmoZo go,
AmË‘m H$m ܶmZ H$aZo dmbo ‘w{ZOZm| H$s {dabVm hmoZo go Am¡a Jm‹T> {‘϶mËdê$nr AÝYH$ma
Ho$ ’¡$b OmZo go, Omo {OZoÝÐ ^JdmZ H$s à{V‘m VWm {OZ-‘pÝXam| ‘| ^{º$ g{hV Wo, CZH$mo
^{º$ nyd©H$ ~ZdmVo Wo • Eogo ‘Zwî¶, dV©‘mZ g‘¶ ‘| XoIZo ‘| Zht AmVo h¢; {’$a ^r Omo
^ì¶ Ord, Bg g‘¶ ^r {d{Y Ho$ AZwgma {OZ-‘pÝXa Am{X H$m¶m] H$mo H$aVo h¡,§ do g‚mZm|
Ûmam dÝÚ h¡§ AWm©V² g‘ñV CÎm‘ nwéf, {Z‘©b öX¶ go CZH$r ñVw{V H$aVo h¢&
248 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 7

480. N>moQ>m-gm ‘pÝXa ~ZmZo ‘| ^r ‘hmZ² nwʶ H$m CnmO©Z


dgÝV{VbH$m
{~å~mXbmoÞ{V-¶dmoÞ{V‘od ^³Ë¶m;
¶o H$ma¶pÝV {OZgÙ-{OZm@@H¥$qV M&
nwʶ§ VXr¶{‘h dmJ{n Z¡d eº$m;
ñVmoV§w nañ¶ {H$‘w H$ma{¶VwÛ¶© ñ¶&&22&&
(h[aJrV)
Hw$ÝXþ-nÌ g‘mZ bKw ^r, {OZmb¶ Omo ^{d H$a|&
Om¡ g‘mZ {OZoÝÐ-à{V‘m, ^{º$ go Cg‘| Ya|&&
CÝh| {H$VZm nwʶ hmoJm? gañdVr Zqh H$h gHo$&
H$a| XmoZm| H$m¶© Omo, CZH$m H$WZ H¡$go H$a|?&&
AW© • AmMm¶© H$hVo h¢ {H$ Omo ^ì¶ Ord, Bg g§gma ‘| ^{º$nyd©H$ N>moQ>o go N>moQ>o
{~å~m (Hw$§Xé$) nÎmo Ho$ g‘mZ {OZ-‘pÝXa VWm ¶d (Om¡) Ho$ g‘mZ {OZ-à{V‘m H$mo ^r
~ZmVm h¡, Cg ‘Zwî¶ H$mo ^r BVZo nwʶ H$s àm{á hmoVr h¡ {H$ {OgH$m gmjmV² gañdVr ^r
dU©Z Zht H$a gH$Vr, Am¡a H$s Vmo ~mV hr ³¶m? {’$a Omo ‘Zwî¶, D±$Mo-D±$Mo {OZ-‘pÝXa
VWm {OZ-à{V‘mAm| H$mo ~ZmZo dmbm h¡, CgH$mo Vmo AJå¶ nwʶ H$s hr àm{á hmoVr h¡&
^mdmW© • {~å~m Ho$ nÎmo H$s D±$MmB© ~hþV N>mQo >r hmoVr h¡ Am¡a ¶d H$s ^r D±$MmB© ~hþV
N>moQ>r hmoVr h¡, {H$ÝVw AmMm¶© Bg ~mV H$m CnXoe XoVo h¢ {H$ Bg n§M‘ H${bH$mb ‘| ¶{X
H$moB© ‘Zwî¶, {~å~m Ho$ nÎmo H$s D±$MmB© Ho$ ~am~a {OZ-‘pÝXa H$mo VWm ¶d H$s D±$MmB© Ho$
~am~a {OZ-à{V‘m H$mo ^r ~ZmVm h¡ Vmo CgHo$ nwʶ H$s ñVw{V H$aZo Ho$ {bE gmjmV²
gañdVr ^r hma ‘mZVr h¡& {’$a Omo ‘Zwî¶, D±$Mo-D±$Mo {OZ-‘pÝXam| H$mo ~ZmZo dmbm h¡ VWm
D±$Mr-D°±$Mr {OZ-à{V‘mAm| H$m {Z‘m©U H$aZo dmbm h¡, CgH$m Vmo nwʶ AJå¶ hr g‘PZm
Mm{hE& Bg{bE ^ì¶ Ordm| H$mo Mm{hE {H$ do D±$Mr-D±$Mr {OZ-à{V‘mAm| VWm {OZ-‘pÝXam|
H$m Bg n§M‘ H$mb ‘| CËgmhnyd©H$ Adí¶ {Z‘m©U H$a|&
481. M¡Ë¶mb¶ H$m {Z‘m©U H$aZo Ho$ {deof bm^
emXÿ©b{dH«$s{S>V
¶mÌm{^: ñZnZ¡‘©hmoËgdeV¡:, nyOm{^éëbmoMH¡$:;
Z¡doÚ¡~©{b{^Üd©O¡íM H$be¡:, Vm¡¶©{ÌH¡$Om©Ja¡:&
Xoed«VmoÚmoVZ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 249

KÊQ>mMm‘aXn©Um{X{^a{n, àñVm¶© emo^m§ nam§;


^ì¶m: nwʶ‘wnmO©¶pÝV gVV§, gË¶Ì M¡Ë¶mb¶o&&23&&
(dra N>ÝX)
¶mÌmAm| A{^foH$ VWm, nyOZ-{dYmZ CËgd Ûmam&
Z¥Ë¶-JrV-Z¡doÚ VWm, KÊQ>m-Mm‘a-Xn©U Ûmam&&
ÜdOm-H$be-AmamohU-CËgd, go H$aVo emo^m {dñVma&
M¡Ë¶mb¶ Ho$ ‘mܶ‘ go ^{d, H$a| CnmO©Z nwʶ Anma&&
AW© • Bg g§gma ‘| M¡Ë¶mb¶ Ho$ hmoZo na ^ì¶ Ord, ¶mÌm go, H$bem{^foH$m| go,
g¢H$S>m| ~S>o CËgdm| go, nyOm VWm Mm±X{Z¶m| go, Z¡doÚ go, ~{b go, ÜdOmAm| Ho$ AmamonU go,
H$bemamohU go, {deof eãXm| Ho$ H$aZo dmbo ~mOm| go, KÊQ>m, M±da, Xn©U Am{X go CZ
M¡Ë¶mb¶m| H$s CËH¥$ï> emo^m H$mo ~‹T>m H$a, nwʶ H$m g§M¶ H$aVo h¢& Bg{bE ^ì¶ Ordm| H$mo
M¡Ë¶mb¶ H$m {Z‘m©U Adí¶ hr H$amZm Mm{hE&
482. fQ²> Amdí¶H$nyd©H$ AUwd«V YmaU H$aZo H$m CnXoe
Vo Mm@Uwd«VYm[aUmo@{n {Z¶V§, ¶mÝ˶od Xodm@@b¶§;
{Vð>Ý˶od ‘h{Õ©H$m@‘anX§, VÌ¡d bãÜdm {Ma‘²&
AÌm@@J˶ nwZ: Hw$bo@{V‘h{V, àm߶ àH¥$ï>§ ew^mV²-;
‘mZw M {damJVm§ M gH$b,-˶mJ§ M ‘wº$mñVV:&&24&&
¶{X do AUwd«V Ymar hm| Vmo, {ZpíMV gwanX àmá H$a|&
dhm± ‘hmZ F${ÕYmaH$ gwa, hmo {MaH$mb {dbmg H$a|&&
Am¡a nwZ: ew^-H$‘©-¶moJ go, ZaJ{V CÎm‘ Hw$b nmVo&
gH$b n[aJ«h-˶mJ {damJr, hmoH$a ‘w{º$nwar OmVo&&
AW© • Omo fQ²> Amdí¶H$nyd©H$ AUwd«V H$mo YmaU H$aZo dmbo lmdH$ h¢, do {Z¶‘ go
ñdJ© OmVo h¢& dhm± na ‘hmZ F${ÕYmar Xod hmoH$a, {MaH$mb VH$ {Zdmg H$aVo h¢& níMmV²
do Bg ‘¥Ë¶w bmoH$ ‘| AmH$a ew^H$‘© Ho$ ¶moJ go A˶ÝV CÎm‘ Hw$b ‘| ‘Zwî¶ OÝ‘ nmH$a
VWm d¡am½¶ H$mo YmaU H$a Am¡a g‘ñV ~mø-Aä¶ÝVa n[aJ«h H$m Zme H$a, grYo
{gÕmb¶ H$mo nYmaVo h¢, dhm± na AZÝV gwI Ho$ ^moJZo dmbo hmoVo h¢& Bg àH$ma O~
AUwd«V Am{X ^r ‘w{º$ Ho$ H$maU h¡§ Vmo ^ì¶m| H$mo Mm{hE {H$ do fQ²> Amdí¶H$nyd©H$ AUwd«Vm|
H$mo à¶ËZnyd©H$ YmaU H$a|&
250 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 7

483. Mma nwéfmWm] ‘| Y‘© Am¡a ‘moj • ¶o Xmo nwéfmW© hr CnmXo¶


n§wgmo@W}fw MVwf©w {ZíMbVamo, ‘moj: na§ gËgwI:;
eofmñV{ÛnarV-Y‘©-H${bVm, ho¶m ‘w‘wjmoaV:&
Vñ‘mÎmËnXgmYZËdYaUmo, Y‘m}@{n Zmo gå‘V:;
¶mo ^moJm{X{Z{‘Îm‘od g nwZ:, nmn§ ~wY¡‘©Ý¶Vo&&25&&
Mmam| nwéfmWm] ‘| A{dZmer, gwI‘¶ h¡ {ed-nwéfmW©&
eof VrZ {dnarV ñd^mdr, AV: ‘w‘wjw OmZ| ì¶W©&&
{H$ÝVw Y‘© ¶{X ‘moj hoVw hmo, Vmo hr CnmXo¶ OmZ|&
¶{X ^moJm| Ho$ {bE Y‘© hmo, kmZr Cgo nmn ‘mZ|&&
AW© • Mma nwéfmWm] ‘| ‘Zwî¶ Ho$ {bE A{dZmer VWm CÎm‘ gwI H$m ^ÊS>ma ‘moj
nwéfmW© hr h¡; {H$ÝVw ‘moj Ho$ A{V[aº$ AW©, H$m‘ Am{X nwéfmW© Y‘© Ho$ {dnarV ^OZo dmbo
h¢& Bg{bE do ‘mojm{^bmfr H$mo gd©©Wm ˶mJZo ¶mo½¶ h¢& Y‘© Zm‘H$ nwéfmW©, ¶{X ‘moj H$m
H$maU hmo Vmo dh Adí¶ J«hU H$aZo ¶mo½¶ h¡; {H$ÝVw ¶{X dhr nwéw fmW©, ZmZm àH$ma Ho$ ^moJ-
{dbmg H$m H$maU hmo Vmo dh ^r gd©Wm ‘mZZo ¶mo½¶ Zht h¡ AWm©V² ¶{X dh Y‘© nwwéfmW©,
^moJ-{dbmg ‘| H$maU hmo Vmo Cgo kmZrOZ nmn hr ‘mZVo h¢&
^mdmW© • Y‘©, AW©, H$m‘ VWm ‘moj • Bg àH$ma Mma nwéfmW© hmoVo h¢& CZ g~‘|
A{dZmer VWm AZÝV gwI H$m ^ÊS>ma, ‘moj hr CÎm‘ nwwéfmW© h¡& Bg{bE {dÛmZm| H$mo dhr
J«hU H$aZo ¶mo½¶ h¡, naÝVw Bggo {dnarV H$m‘, AW© Am{X nwwéfmW© {dZmerH$ VWm Xþ:I
Ho$ H$maU h§¡; Bg{bE gd©Wm ˶mJZo ¶mo½¶ h¢& ¶{X Y‘© Zm‘H$ nwwéfmW©, ‘moj H$m H$maU hmo
Vmo dh {dÛmZm| H$mo gXm J«hU H$aZo ¶mo½¶ h¡, {H$ÝVw ¶{X dhr nwwéfmW©, ZmZm àH$ma Ho$ ^moJm|
H$m H$maU hmo Vmo dh nmn hmoZo go gd©Wm ˶mJ H$aZo ¶mo½¶ hr h¡& Bg{bE ^ì¶ Ord, ‘moj
nwwéfmW© Ho$ {bE gd©Wm à¶ËZ H$a|& ¶{X Y‘© Zm‘H$ nwwéfmW©, ‘moj H$m gmYZ hmo Vmo CgHo$
{bE ^r ^br^m±{V à¶ËZ H$a|, {H$ÝVw BZgo A{V[aº$ nwwéfmWm] H$mo nmn H$m H$maU g‘P
H$a, CZHo$ {bE H$Xm{n à¶ËZ Z H$a|&
484. AUwd«V-‘hmd«V YmaU H$aZo H$m ’$b ‘moj ¶m ^moJ-{dbmg?
^ì¶mZm‘Uw{^d«©V¡aZUw{^:, gmܶmo@Ì ‘moj: na§;
Zm@ݶpËH${#m{Xh¡d {ZíM¶Z¶mV², Ord: gwIr Om¶Vo&
gdª Vw d«VOmV‘rÑe{Y¶m, gm’$붑o˶@ݶWm;
g§gmam@@l¶H$maU§ ^d{V ¶V², VX²X:þ I‘od ñ’w$Q>‘&² &26&&
Xoed«VmoÚmoVZ && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 251

^{dOZ AUwd«V Am¡a ‘hmd«V, Ûmam {ednX hr gmY|&


³¶m|{H$ ‘moj ‘| Ord gwIr hmo, AV: Aݶ Hw$N> Zqh Mmh|&&
d«VmMaU ¶{X ‘moj-àm{á Ho$, {bE H$a| Vmo hmo¶ g’$b&
Zqh Vmo do hr ^d Ho$ H$maU, AV: Xþ:I‘¶ Aé {Zî’$b&&
AW© • ^ì¶ Ord, AUwd«V VWm ‘hmd«V H$mo ‘moj H$s àm{á Ho$ {bE hr YmaU H$aVo
h¡§; CZH$mo YmaU H$aZo go CÝh| Aݶ H$moB© ^r dñVw gmܶ Zht hmoVr h¡ ³¶m|{H$ {ZíM¶Z¶
go Ord H$mo gwI H$s àm{á ‘moj ‘| hr hmoVr h¡& ‘moj H$s àm{á Ho$ {bE Omo AUwd«V, ‘hmd«V
Am{X AmMaU {H$¶o OmVo h¡§, do hr g’$b g‘Po OmVo h¢& bo{H$Z Omo d«V, ‘moj H$s àm{á Ho$
{bE Zhr§ h¡§, do g§gma Ho$ hr H$maU h¡§; Xþ:Iñdê$n hr h¢ • ¶h ^br^m±{V ñnï> h¡& Bg{bE
^ì¶ Ordm| H$mo ‘moj Ho$ {bE hr d«Vm| H$mo YmaU H$aZm Mm{hE&
485. Cng§hma ‘| Xoed«VmoÚmoVZ H$m ’$b
¶ËH$ë¶mUnaånam@n©Una§, ^ì¶m@@Ë‘Zm§ g§gV¥ m¡;
n¶©ÝVo ¶XZÝV-gm¡»¶-gXZ§, ‘moj§ XXm{V Yw«d‘²&
V‚mr¶mX{VXþb©^§ gwZaVm,-‘w»¶¡Jw©U¡: àm{nV§;
lr‘ËnL²>H$OZpÝX{^{d©a{MV§, Xoed«VmoÚmoVZ‘²&&27&&
OJ ‘| Omo h¡ ^ì¶-OZm| H$mo, g~ H$ë¶mUm| H$m XmVm&
Am¡a AÝV ‘| gwI AZÝV‘¶, ‘moj-gXZ ‘| nhwM ± mVm&&
Xþb©^ Za^d Am{X JwUm| go, {OgH$s hmoVr àm{á Aao!&
nÙZpÝX {da{MV ¶h "Xoed«VmoÚmoVZ' O¶dÝV aho&&
AW© • Omo Xoed«VmoÚmoVZ, g§gma ‘| ^ì¶ Ordm| H$mo BÝÐ, MH«$dVu Am{X g‘ñV H$ë¶mUm|
H$m VWm g~go AÝV ‘| AZÝV gwIm| Ho$ ^ÊS>ma ‘moj H$mo XoZo dmbm h¡, {OgH$s àm{á A˶ÝV
Xþb©^ ‘Zwî¶nZm Am{X AZoH$ CÎm‘ JwUm| go hmoVr h¡ Am¡a {OgH$s aMZm lr nÙZpÝX Zm‘H$
AmMm¶© Zo H$r h¡ • Eogm dh "Xoed«VmoÚmoVZ' {MaH$mb VH$ Bg g§gma ‘o§ O¶dÝV aho&
^mdmW© • ¶h Xoed«VmoÚmoVZ, H«$‘ go BÝÐ, Ah{‘ÝÐ, MH«$dVu Am{X ~‹S>o-~‹S>o
H$ë¶mUm| H$s àm[ányd©H$ AÝV ‘| ‘moj H$mo XoVm h¡; ‘Zwî¶nZm, CÎm‘ Hw$b Am{X AZoH$ JwUm|
go hr CgH$s àm{á hmoVr h¡ Am¡a {OgH$s aMZm AmMm¶© lr nÙZpÝX Zo H$s h¡ • Eogm ¶h
Xoed«VmoÚmoVZ {MaH$mb VH$ Bg g§gma ‘| O¶dÝV aho&
Bg àH$ma "lr nÙZpÝX AmMm¶©' {da{MV "lr nÙZpÝX n§Mqde{VH$m' Zm‘H$ J«ÝW ‘|
"Xoed«VmoÚmoVZ' Zm‘H$ "gmVdm± A{YH$ma' nyU© hþAm&
*****
252 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 8

A{YH$ma - 8

{gÕ-ñVw{V

486. "{gÕ-ñVw{V' A{YH$ma H$m ‘“bmMaU H$aVo hþE {gÕm| H$s ‘{h‘m
emXÿ©b{dH«$s{S>V
gyú‘ËdmXUwX{e©Zmo@d{YÑe:, ní¶pÝV Zmo ¶mÝnao;
¶Ëg§{dÝ‘{h‘pñWV§ {Ì^wdZ§, ñdÀN>§ ^‘oH§$ ¶Wm&
{gÕmZm‘h‘à‘o¶‘hgm§, Vofm§ bKw‘m©Zwfmo;
‘yT>mË‘m {H$‘w dpÀ‘ VÌ ¶{X dm, ^³Ë¶m ‘h˶m de:&&1&&
(dra N>ÝX)
gyú‘ AV: Zqh XoI gHo$, AUwXeu gmjmV² Ad{YkmZ&
Ho$db-a{d ‘{h‘m ‘| {Ì^wdZ, Z^ ‘| BH$ ZjÌ g‘mZ&&
{OZH$m VoO An[a{‘V CZ, {gÕm| H$s ñVw{V ‘y‹T>‘{V&>
H¡$go H$ao? {H$ÝVw ‘¢ H$aVm, ^{º$ go ào[aV ñVw{V&&
AW© • na‘mUw n¶©ÝV gyú‘ nXmWm] H$mo XoIZo dmbo Ad{YkmZr nwéf ^r A˶ÝV
gyú‘ {gÕm| H$mo Zht XoI gH$Vo h¢, {OZ {gÕm| Ho$ kmZ H$s ‘{h‘m ‘|, ¶o VrZ bmoH$, {Z‘©b
ZjÌ Ho$ g‘mZ pñWV ‘mby‘ n‹S>Vo h¢ VWm Omo An[a{‘V VoO Ho$ Ymar h¢; CZ {gÕm| H$s
ñVw{V ‘¢ A˶ÝV N>moQ>m VWm AkmZr ‘Zwî¶, {H$g àH$ma H$a gH$Vm hÿ±? AWm©V² ‘¢ CZH$s
ñVw{V H$aZo ‘| g‘W© Zht hÿ± Vmo ^r à~b ^{º$ go ào[aV hmoH$a ‘¢ CZH$s ñVw{V H$aVm hÿ±&
^mdmW© • Omo nXmW©, ñWyb hmo, N>moQ>m hmo ¶m n[a{‘V hmo, CgH$m dU©Z Vmo ¶mo½¶ ì¶{º$
H$a gH$Vm h¡; {H$ÝVw {gÕ Vmo A˶ÝV gyú‘ h¢, CZH$mo na‘mUw n¶©ÝV nXmWm] H$mo à˶j
H$aZo dmbo Ad{YkmZr ^r Zht XoI gH$Vo h§¡ VWm {gÕ A˶ÝV ‘hmZ h¢ ³¶m§{o H$ Ag§»¶mVàXoer
bmoH$, CZHo$ kmZ ‘| EH$ ZjÌ Ho$ g‘mZ PbH$Vm h¡ AWm©V² CZHo$ kmZ Ho$ H$moZo ‘| ¶h VrZ
bmoH$ g‘m aho h¢ VWm do A˶ÝV VoO Ho$ Ymar An[a{‘V ^r h¡§& bo{H$Z ‘¢ A˶ÝV N>moQ>m
{gÕ-ñVw{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 253

VWm AkmZr ‘Zwî¶ hÿ±, {’$a ‘¡§ {H$g àH$ma CZH$s ñVw{V H$aZo ‘| g‘W© hmo gH$Vm h°±y? {’$a
^r ‘wPo CZH$s ^{º$ àoaUm H$aVr h¡, Bg{bE ‘¢ CZH$s ñVw{V H$a ahm hÿ±&
487. VrWªH$a ^r {Og nX Ho$ A{^bmfr • Eogo {gÕm| H$mo Z‘ñH$ma
{Z:eofm@‘aeoIam@@{lV‘{U,-loʶ{M©VmL²>{K«Û¶§;
XodmñVo@{n {OZm ¶XþÞVnX,-àmß˶¡ ¶VÝVo Vam‘²&
gd}fm‘wn[a àd¥Õna‘,-kmZm{X{^: jm{¶H¡$:;
¶wº$m Z ì¶{^Mm[a{^: à{V{XZ§, {gÕmÞ‘m‘mo d¶‘²&&2&&
gwa-‘wHw$Q>m| H$s ‘{U go {OZHo$, ny{OV hmoVo ¶wJb-MaU&
VrWªH$a ^r {Og CÞV nX, nmZo hoVw H$a| à¶ËZ&&
Zht Aݶ ‘| A{ÛVr¶, H¡$dë¶ Am{X jm{¶H$ JwUImZ&
gdm}ËH¥$ï> d¥qÕJV {gÕm|, H$mo à{V{XZ h‘ H$a| àUm‘&&
AW© • g‘ñV àH$ma Ho$ Xodm| Ho$ ‘wH$Q>m| ‘| bJr hþB© ‘{U go {OZHo$ MaUm| Ho$ ¶w½‘
(¶wJb) ny{OV h¢ • Eogo CËH¥$ï> VrWªH$a Xod ^r [Og {gÕnX H$s àm{á Ho$ {bE à¶ËZ H$aVo
h¢; Eogo g‘ñV bmoH$ Ho$ {eIa na {damO‘mZ VWm H$b§H$a{hV A˶ÝV {dñVrU© kmZ Am{X
jm{¶H$ JwUm| Ho$ Ymar {gÕm| H$mo à{V{XZ h‘ Z‘ñH$ma H$aVo h¢&
^mdmW© • g‘ñV Xod AmH$a VrWªH$a ^JdmZ H$s godm-nyOm H$aVo h¢, Bg{bE
¶Ú{n g§gma ‘| VrWªH$a EH$ àYmZ nX h¡ Vmo ^r do VrWªH$a, gXm Cg {gÕnX H$s àm{á
Ho$ {bE à¶ËZ H$aVo ahVo h¢ • Eogo {gÕ, VrZ bmoH$ Ho$ {eIa na {damO‘mZ h¢, {ZXm}f
{dñVrU© jm{¶H$kmZ Am{X JwUm| Ho$ Ymar h¢, CÝh| h‘ gXm Z‘ñH$ma H$aVo h¢&
488. {gÕm| H$m ñdê$n
¶o bmoH$m@J«{dbpå~ZñVX{YH§$, Y‘m©pñVH$m¶§ {dZm;
Zmo ¶mVm: ghOpñWam@‘bbgX², ѽ~moYgÝ‘yV¶© :&
gåàmám: H¥$VH¥$˶Vm‘gÑem:, {gÕm OJÝ‘§Jb§;
{Z˶m@@ZÝXgwYmagñ¶ M gXm, nmÌm{U Vo nmÝVw d:&&3&&
Zqh Y‘m©pñVH$m¶ h¡ D$na, AV: {damOo h¢ bmoH$mJ«&
ñdm^m{dH$ {ZíMb A{V {Z‘©b, Xe©-kmZ go h¢ emo{^V&&
àmá {H$¶m H¥$VH¥$˶nZm, Omo AZwn‘ OJ-‘§JbH$mar&
{Z˶mZÝX gwYmag-nmÌ, H$a| ajm h‘ g~ OZ H$s&&
254 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 8

AW© • Omo {gÕ ^JdmZ bmoH$ Ho$ AJ« ^mJ ‘| {damO‘mZ h¢, Omo Y‘m©pñVH$m¶ H$s
ghm¶Vm go bmoH$ Ho$ AJ« ^mJ ‘| J¶o h¡, {OZH$m ñdê$n ñdm^m{dH$ VWm {ZíMb {Z‘©b
kmZ-Xe©Z go emo^m¶‘mZ h¢, Omo H¥$VH¥$˶ h¢, {OZH$s Cn‘m H$mo H$moB© ^r YmaU Zht H$a
gH$Vm, Omo g‘ñV OJV² ‘| ‘§Jb H$aZo dmbo h¢ VWm Omo A{dZmer AmZÝXê$nr A‘¥V Ho$
nmÌ h¢ • Eogo {gÕ ^JdmZ, h‘mar ajm H$ao§ AWm©V² {gÕ ^JdmZ H$mo ‘oam gXm Z‘ñH$ma h¡&
489. {gÕ ^JdmZ, VrZ OJV Ho$ {eIm‘{U
¶o {OËdm {ZOH$‘©-H$H©$e-[anyZ², àmám: nX§ emídV§;
¶ofm§ OÝ‘-Oam-‘¥{V-à^¥{V{^:, gr‘m@{n Zmoëb§¿¶Vo&
¶oîd¡íd¶©‘{MÝ˶‘oH$‘g‘,-kmZm@@{X-g§¶mo{OV§;
Vo gÝVw {ÌOJpÀN>ImJ«‘U¶:, {gÕm ‘‘ lo¶go&&4&&
H$H©$e H$‘©-eÌw H$mo OrVm, emídV {ednX àmá {H$¶m&
OÝ‘-Oam-‘aUm{X Xmof, {OZH$s Zqh bm°K§ gHo$ gr‘m&&
Omo AZÝVkmZm{X A{MÝ˶, Eoíd¶© Ho$ ñdm‘r h¢&
{Ì^wdZ Ho$ h¢ {eIm‘{U do, {gÕ à^w H$ë¶mU H$a|&&
AW© • Omo {gÕ ‘hmamO, AnZo g‘ñV H$R>moa H$‘©ê$nr d¡[a¶m| H$mo OrV H$a,
A{dZmer {gÕnX H$mo àmá hþE h¢& OÝ‘-Oam-‘aU Am{X AR>mah Xmof {OZHo$ nmg ’$Q>H$Vo
^ro Zht h¢ VWm Omo AZÝV kmZm{X A{MÝ˶ Eoíd¶© Ho$ Ymar h¡§ • Eogo VrZ OJV Ho$
{eIm‘{U {gÕ ^JdmZ, ‘oam H$ë¶mU H$a|, CZ {gÕmo§ H$mo ‘¢ Z‘ñH$ma H$aVm hÿ±&
490. "AmXm UmU n‘mUmo' AmË‘m kmZà‘mU h¡
{gÕmo ~moY{‘{V: g ~moY C{XVmo, ko¶à‘mUmo ^doV;²
ko¶§ bmoH$‘bmoH$‘od M dXÝ˶m@@Ë‘o{V gd©pñWV:&
‘yfm¶m§ ‘XZmopÁPVo {h OR>a,o ¶mÑJ² Z^ñVmÑe:;
àm³H$m¶mpËH$‘{n àhrU B{V dm, {gÕ: gXmZÝX{V&&5&&
kmZ-à‘mU {gÕ ^JdZ² h¢, ko¶-à‘mU H$hm dh kmZ&
bmoH$mbmoH$ à‘mU ko¶ h¡, AV: AmË‘m {Ì^wdZ-ì¶má&&
gm±Mo ‘| go ‘mo‘ {ZH$bZo, na Á¶m| Z^dV² nwéfmH$ma&
AmZpÝXV h¢ {gÕ Ma‘ VZ, go h¢ {H${#mV² ݶyZmH$ma&&
{gÕ-ñVw{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 255

AW© • {ZîH$b§H$ ewÕmË‘m {gÕ ^JdmZ, gd©Ì kmZ-à‘mU h¢; kmZ, ko¶ (nXmW©)
à‘mU h¡; ko¶, bmoH$mbmoH$ à‘mU h¢ • Bg ¶w{º$ goo AmË‘m gd©Ì {dÚ‘mZ h¡ AWm©V² ì¶mnH$
h¡& {Og àH$ma ‘Zwî¶mH$ma EH$ ‘mo‘ H$s nwVbr ~Zm H$a, CgHo$ D$na {‘Q²>Q>r H$m bon M‹T>m
H$a, {’$a Cg nwVbr H$mo Vnm H$a, ‘mo‘ {ZH$b OmZo Ho$ ~mX, Cg ‘yfm ‘| nwéfmH$ma AmH$me
ah OmVm h¡; Cgr àH$ma {gÕmdñWm Ho$ nyd© eara go Hw$N> H$‘ AmË‘-àXoem| Ho$ AmH$ma
ñdê$n dh ewÕmË‘m h¡ AWm©V² dh Aì¶mnH$ ^r h¡& Bg{bE ì¶mnH$Ëd-Aì¶mnH$Ëd • Eogo
XmoZm| Y‘m] go g§¶wº$ {gÕ na‘oð>r gXm O¶dÝV h¢&
^mdmW© • {gÕm| H$m kmZ, bmoH$mbmoH$ Ho$ nXmWm] H$m àH$me H$aZo dmbm h¡& dh kmZ,
AmË‘ñdê$n hr h¡, Bg{bE Bg kmZJwU H$s Anojm {gÕm| H$s AmË‘m ì¶mnH$ h¡; {H$ÝVw
{ñmÕm| H$s AmË‘m Ho$ àXoe, Ma‘-eara go Hw$N> H$‘ ahVo h¢, Bg{bE àXoem| H$s Anojm dh
AmËåmm, Ma‘ eara go Hw$N> H$‘ ^r h¡, AV: AmË‘m ì¶mnH$ Zht ^r h¡&
491. Aï> H$‘© go a{hV VWm Aï> JwU go Ab§H¥$V {gÕ ^JdmZ
ѽ~moYm¡ na‘m¡ VXmd¥{VhVo:, gm¡»¶§ M ‘mohj¶mV²;
dr¶ª {d¿Z-{dKmVVmo@à{VhV§, ‘y{V©Z© Zm‘-jVo:&
Am¶wZm©edemÞ OÝ‘-‘aUo, JmoÌo Z Jmo̧ {dZm;
{gÕmZm§ Z M doXZr¶{dahmX², Xþ:I§ gwI§ MmjO‘²&&6&&
VXmdaU-j¶ go ÑJ-kmZ AZÝV ‘moh-j¶ go gwI h¡&
AZÝV-dr¶©-j¶ AÝVam¶ go, h¡ A‘yV© Zm‘-j¶ go&&
OÝ‘-‘aU Zqh Am¶w-j¶ go, AJwébKw h¢ JmoÌ {~Zm&
BpÝж gwI-Xþ:I Zht {gÕ Ho$,$ doXZr¶ H$s àH¥${V {~Zm&&
AW© • kmZmdaU VWm Xe©ZmdaUH$‘© Ho$ Zme hmo OmZo go Vmo {gÕm| H$mo AZÝVkmZ
VWm AZÝVXe©Z àmá hþE h¢& ‘mohZr¶H$‘© Ho$ gd©Wm j¶ hmo OmZo Ho$ H$maU CZH$mo AZÝVgwI
H$s àm{á hþB© h¡& dr¶m©ÝVam¶H$‘© Ho$ Zme hmo OmZo Ho$ H$maU CZH$mo AZÝVdr¶© H$s àm{á hþB©
h¡& Zm‘H$‘© Ho$ A^md go A‘yV© hmoZo go CZH$s H$moB© ‘y{V© Zht h¡& Am¶wH$‘© H$m Zme hmo OmZo
Ho$ H$maU Z CZHo$ OÝ‘ h¡, Z ‘aU h¡& JmoÌH$‘© H$m Zme hmoZo go CZH$m H$moB© JmoÌ Zht h¡ VWm
doXZr¶H$‘© Ho$ Zme hmo OmZo Ho$ H$maU {gÕm| Ho$ BpÝжOݶ gwI-Xþ:I ^r Zht h¡&
^mdmW© • O~ VH$ AmË‘m Ho$ gmW kmZmdaU VWm Xe©ZmdaUH$‘© H$m gå~ÝY ahVm
h¡, V~ VH$ AZÝVkmZ VWm AZÝVXe©Z H$s àm{á Zht hmoVr, {H$ÝVw {gÕm| Ho$ AZÝVkmZ
256 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 8

VWm AZÝVXe©Z Ho$ ñdê$n H$mo T>H$Zo dmbo kmZmdaU VWm Xe©ZmdaUH$‘© XmoZm§o Zï> hmo J¶o
h¢, Bg{bE do AZÝVkmZ VWm AZÝVXe©Z Ho$ Ymar h¢; Cgr àH$ma O~ VH$ ‘mohZr¶ VWm
AÝVam¶H$‘© H$m gå~ÝY AmË‘m Ho$ gmW ahVm h¡, V~ VH$ AZÝVgwI VWm AZÝVdr¶©
H$s CËn{Îm Zht hmoVr; {H$ÝVw {gÕm| Ho$ ‘mohZr¶ VWm AÝVam¶H$‘© H$m ^r A^md h¡; Bg{bE
do AZÝVgwI VWm AZÝVdr¶© go g{hV h¢&
Zm‘H$‘© Ho$ CX¶ go AmH$ma ~ZVm h¡, {H$ÝVw {gÕm| Ho$ Zm‘H$‘© H$m A^md h¡;
Bg{bE CZH$s H$moB© ‘y{V© ¶m AmH$ma ^r Zht h¡& Am¶wH$‘© Ho$ gå~ÝY go OÝ‘ VWm ‘aU
hmoVm h¡, {H$ÝVw {gÕm| Ho$ Am¶wH$‘© H$m A^md h¡; Bg{bE do OÝ‘-‘aU go a{hV h¡§&
JmoÌH$‘© H$s H¥$nm go CƒJmoÌr VWm ZrMJmoÌr g‘Po OmVo h¢, naÝVw CZHo$ JmoÌH$‘© H$m gd©Wm
Zme hmo J¶m h¡; Bg{bE CZH$m H$moB© JmoÌ ^r Zht h¡& gmVm VWm AgmVmdoXZr¶ H$‘© Ho$
CX¶ go BpÝжOݶ gwI VWm Xþ:I hmoVm h¡, {H$ÝVw {gÕm| Ho$ g‘ñV àH$ma Ho$ doXZr¶H$‘©
H$m Zme hmo J¶m h¡; Bg{bE do BpÝжOݶ gwI Am¡a Xþ:I go a{hV h¢&
492. AZÝVkmZm{X AZÝV MVwï>¶ Ho$ YmaH$ {gÕ ^JdmZ
¶¡X:©þ Im{Z g‘mßZwdpÝV {d{YdV², OmZpÝV ní¶{ÝV Zmo;
dr¶ª Z¡d {ZO§ ^OÝ˶gw^V¥ mo, {Z˶§ pñWVm: g§gV¥ m¡&
H$‘m©{U àhVm{Z Vm{Z ‘hVm, ¶moJZo ¶¡ñVo gXm;
{gÕm {Z˶MVwï>¶m@‘¥Vg[aV², ZmWm ^do¶Zw © {H$‘²&&7&&
{OZgo Ord {d{dY Xþ:I ghVo, {ZO H$mo Zqh OmZ|-XoI&|
^«‘U MVwJ©{V H$a| {ZaÝVa, {ZO gm‘϶© Z àmá H$a|&&
XþY©a kmZ-¶moJ Ho$ Ûmam, {OZZo CZH$m Zme {H$¶m&
{Z˶ AZÝV MVwï>¶ A‘¥V-gmJa {gÕ Zht h§¡ ³¶m?&&
AW© • g§gma ‘| {OZ H$‘m] Ho$ {Z{‘Îm go g§gmar Ord, ZmZm àH$ma Ho$ Xþ:Im| H$mo ghZ
H$aVo h¢ VWm dmñV{dH$ ar{V go nXmWm] Ho$ ñdê$n H$mo Z Vmo OmZVo h¢, Z XoIVo h¢& {OZ H$‘m]
H$s H¥$nm go Ord gm‘϶© H$mo ^r àmá Zht H$aVo h¢, CZ H$‘m] H$mo {OÝhm|Zo XþY©a ܶmZ Ho$ Ûmam
O‹S> go Zï> H$a {X¶m h¡ • Eogo do {gÕ ^JdmZ, ³¶m AZÝV {dkmZ Am{X AZÝV MVwï>¶ê$nr
A‘¥V ZXr Ho$ ñdm‘r (g‘wÐ) AWm©V² AZÝV MVwï>¶ Ho$ Ymar Zht h¢? AWm©V² Adí¶ hr h¢&
^mdmW© • {gÕ ^JdmZ Zo AZÝVkmZ, AZÝVXe©Z Am{X g‘ñV JwUm| H$mo amoH$Zo
dmbo H$‘m] H$m Zme {H$¶m h¡, AV: do {gÕ AZÝV MVwï>¶ Ho$ YmaH$ h¢&
{gÕ-ñVw{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 257

493. g^r Ordm| ‘| {gÕ Ord, g~go A{YH$ kmZr Am¡a gwIr
EH$m@jmX²~hþH$‘©g§d¥V‘Vo:, Û¶jm{XOrdm: gwI-;
kmZm@{Y³¶¶wVm ^dpÝV {H$‘{n, H$boemonemÝVo[ah&
¶o {gÕmñVw g‘ñVH$‘©{df‘, ÜdmÝVà~ÝYÀ¶wVm:;
gX²~moYm: gw{IZíM Vo H$W‘hmo, Z ñ¶w{óbmoH$m{Ynm:&&8&&
H$‘m©daU-g{hV EHo$pÝж-Ordm| go Ìg-Ordm| H$mo&
{H${#mV² gwI Aé kmZ A{YH$ h¡, H$‘©-AmdaUhrZ H$hmo&&
Vmo Omo g~ H$‘m] go {da{hV, VrZ bmoH$ Ho$ ñdm‘r hm|&
Eogo ^JdZ² {gÕ à^w ³¶m|, na‘ kmZ-gwI-brZ Z hm|&&
AW© • ~hþV H$‘m] go {N>nm hþAm h¡ kmZ {OZH$m, Eogo EHo$pÝж Ordm| H$s Anojm,
O~ Hw$N> Xþ:Im| H$s empÝV H$s Anojm ÛrpÝж Am{X Ord A{YH$ gwIr VWm A{YH$ kmZdmZ
h¢ Vmo Omo g‘ñV H$‘©ê$nr ^¶§H$a AÝYH$ma Ho$ gå~ÝY go a{hV h¢ Am¡a Omo VrZ bmoH$ Ho$
ñdm‘r h¢ • Eogo {gÕ ^JdmZ, g~go A{YH$ loð> kmZ Ho$ Ymar VWm A{YH$ gwIr ³¶m|
Z hm|Jo? AWm©V Adí¶ hmo|Jo&
^mdmW© • O¡go-O¡go, kmZ A{YH$-A{YH$ ~‹‹T>Vm OmVm h¡; d¡go-d¡go, gwI ^r
A{YH$ ~‹T>Vm OmVm h¡& EHo$pÝж go ÛrpÝж H$m kmZ Hw$N> A{YH$ h¡, Bg{bE dh EHo$pÝж
H$s Anojm A{YH$ gwIr h¡& Bgr ar{V go ÛrpÝж go ÌrpÝж, ÌrpÝж go MVw[apÝж,
MVw[apÝж go n§MopÝж A{YH$ kmZr VWm gwIr h¢ Vmo {gÕm| Ho$ g‘ñV kmZmdaUm{X H$‘m]
H$m Zme hmo J¶m h¡; Bg{bE do g~ Ordm| ‘| g~go A{YH$ kmZr VWm gwIr h¢&
494. {gÕm| Ho$ AZÝVgwIr hmoZo ‘| g§gmar Ordm| H$m CXmhaU
¶: Ho$Zm@߶@{VJmT>JmT>‘{^Vmo, Xþ:IàX¡: àJ«h¡:;
~Õmo@ݶ¡íM Zamo éfm KZVa¡am@@nmX‘m@@‘ñVH$‘²&
EH$pñ‘Z² {e{Wbo@{n VÌ ‘ZwV,o gm¡»¶§ g {gÕm: nwZ:;
qH$ Z ñ¶w: gw{IZ: gXm {da{hVm, ~møm@ÝVa¡~Ý© YZ¡:&&9&&
¶{X {H$gr H$mo H$moB© H«$moY go, A{V Xþ:IXm¶r ~ÝYZ go&
‘ñVH$ go n¡am| VH$ Mmamo§, Amoa Omoa go ~m±Y aIo&&
¶{X EH$ ^r añgr T>rbr hmodo Vmo dh gwI ‘mZo&
~mømä¶ÝVa ~ÝY a{hV lr {gÕ à^w ³¶m| gwIr Z hm|&&
258 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 8

AW© • H$moB© ‘Zwî¶, {H$gr ‘Zwî¶ H$mo H«$moY go A˶ÝV Xþ:I H$mo$ XoZo dmbo H${R>Z
~ÝYZm| Ho$ Ûmam n¡a go boH$a ‘ñVH$ n¶©ÝV Mmam| Amoa go ~m±Yo, Cg ~ÝYZ H$s ¶{X EH$
^r añgr T>rbr hmo OmE Vmo dh Ord, ~±Ym hþAm ^r gwI ‘mZVm h¡; {’$a Omo g‘ñV ~mø
VWm Aä¶ÝVa n[aJ«h Ho$ ~ÝYZ go a{hV h§¡ • Eogo {gÕ ^JdmZ ³¶m| Zht gdm}ËH¥$ï> gwIr
hm|Jo? AWm©V² Adí¶ hr hm|Jo&
^mdmW© • AmMm¶©da {gÕm| ‘| gwI H$s A{YH$Vm H$m dU©Z H$aVo h¢ {H$ O¡go, H$moB©
nwéf n¡a go boH$a {ga n¶©ÝV H${R>Z ~ÝYZm| go ~±Ym hþAm h¡; ¶{X Cg ~ÝYZ H$s EH$ ^r
b‹S>r T>rbr hmo OmE Vmo n¡a go {ga VH$ ~±Ym hþAm hmoZo na ^r dh AnZo H$mo gwIr ‘mZVm
h¡; {’$a Omo {gÕ ^JdmZ, g‘ñV àH$ma Ho$ ~mø VWm Aä¶ÝVa H$‘m] Ho$ ~ÝYZm| go a{hV
h¢, do ³¶m§o Zht gwIr hm|Jo? AWm©V² g‘ñV ~ÝYZm| go a{hV hmoZo Ho$ H$maU do AZÝVgwI
Ho$ ^ÊS>ma Adí¶ hr h¢, Bg‘| {H$gr àH$ma H$m ^r g§e¶ Zht h¡&
495. g§gmar Ord • AZÝVXþ:Ir Am¡a {gÕ Ord • AZÝVgwIr
gd©k: Hw$éVo na§ VZw^¥V:, àmMw¶©V: H$‘©Um§;
aoUyZm§ JUZ§ {H$bm@{YdgVm,-‘oH§$ àXoe§ KZ‘²&
B˶memñd{Ibmgw ~Õ‘hgmo, Xþ:I§ Z H$ñ‘mX²^doV;²
‘w³Ë¶m ¶ñ¶ Vw gd©V: {H${‘{V Zmo, Om¶oV gm¡»¶§ na‘²&&10&&
BH$-BH$ àXoe ‘| H$‘m] Ho$, BVZo na‘mUw gKZ ~go&
à^w gd©k Abmdm H$moB©, CZH$s JUZm H$a Z gHo$&&
CZgo {OZH$m VoO T>H$m do, àmUr ³¶m| Z Xþ:Ir hm|Jo?&
‘wº$ gd©Wm H$‘m] go, ³¶m| {gÕ Z na‘ gwIr hm|Jo?&&
AW© • AmË‘m Ho$ EH$-EH$ àXoe ‘| ^r gKZ ar{V (nañna AdJmh) go ì¶má BVZo
A{YH$ na‘mUw h¢ {H$ CZH$s {JZVr gd©k H$mo N>mo‹S> H$a, Xÿgam H$moB© Zht H$a gH$Vm • Bg
ar{V go AmË‘m Ho$ à˶oH$ àXoe na AZÝV-AZÝV na‘mUwAm| Ho$ {MnQ>Zo (~±YZo) Ho$ H$maU
{Og AmË‘m H$m VoO Mmam| Amoa go éH$ J¶m h¡ AWm©V² dh AmË‘m Z Vmo ^br^m±{V nXmWm]
H$mo OmZ hr gH$Vm h¡ Am¡a Z XoI hr gH$Vm h¡ • Eogo Cg AmË‘m H$mo ³¶m| Zht Xþ:I hmoJm?
Adí¶ hr hmoJm; {H$ÝVw {OgZo g‘ñV H$‘m] H$mo O‹S> go C‹S>m {X¶m h¡ AWm©V² {OgH$s AmË‘m
Ho$ àXoem| ‘| {H$gr ^r àH$ma H$m H$moB© H$‘©~ÝY Zht h¡ • Eogo {gÕ ^JdmZ H$mo AZÝVgwI
³¶m| Zht hmoJm? Adí¶ hr hmoJm&
{gÕ-ñVw{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 259

496. {gÕm| Ho$ AZÝV V¥á hmoZo H$m H$maU


¶ofm§ H$‘©-{ZXmZOݶ-{d{dY, jwÎm¥Ê‘wIm ì¶mY¶:;
Vofm‘Þ-Obm{XH$m¡fY-JU:, VÀN>mÝV¶o ¶wÁ¶Vo&
{gÕmZm§ Vw Z H$‘© VËH¥$VéOmo, Zm@V: {H$‘Þm{X{^:;
{Z˶mË‘moËWgwIm‘¥Vmå~w{YJVm:, V¥ámñV Ed Ywd« ‘²&&11&&
H$‘m] go CËnÞ jwYm{XH$, ì¶m{Y ah| {OZ Ordm| H$mo&
CZHo$ e‘Z hoVw Ob-AÞ Am{X boZm n‹S>Vo CZH$mo&&
{gÕm| Ho$ Zqh H$‘© AV:, CZH$mo AÞm{XH$ go ³¶m H$m‘?&
AmË‘moËnÞ gwIm‘¥V-gmJa, ‘| {Z‘¾ hmo b| {dlm‘&&
AW© • {OZ g§gmar Ordm| ‘| H$‘© Ho$ CX¶ go CËnÞ hþE jwYm-V¥fm Am{X amoJ h¢,
CZH$mo CZ amoJm| H$s empÝV Ho$ {bE AÞ-Ob Am{X H$m Aml¶ boZm n‹S>Vm h¡; {H$ÝVw {gÕ
^JdmZ Ho$ Vmo H$‘© hr Zht h¢ VWm H$‘m] Ho$ A^md ‘| CZH$mo AÞ, Ob Am{X H$m Aml¶
^r Zht boZm n‹S>Vm; Bg{bE {ZíM¶ go A{dZmer Am¡a AmË‘m go hr CËnÞ hþE gwIê$nr
A‘¥V-g‘wÐ ‘| ‘½Z {gÕ hr A˶ÝV V¥á h¢ • Eogm g‘PZm Mm{hE&
^mdmW© • g§gmar Ordm| H$mo H$‘© Ho$ CX¶ go ZmZm àH$ma Ho$ jwYm, V¥fm Am{X amoJm|
H$m gm‘Zm H$aZm n‹S>Vm h¡& jwYm, V¥fm Am{X Ho$ hmoZo go CZH$s empÝV Ho$ {bE AÞ-Ob
Am{X H$m Aml¶ boZm n‹S>Vm h¡; Cg AÞ-Ob go hr do AnZo H$mo V¥á ‘mZVo h¢; {H$ÝVw
dmñVd ‘| Cggo V¥{á Zht hmo gH$Vr ³¶m|{H$ doXZm Ho$ hmoZo na CZH$mo nr‹S>m hmoVr h¡, AV:
CÝh| Ob Am{X H$m Aml¶ H$aZm n‹S>Vm h¡; bo{H$Z g‘ñV H$‘m] H$m Zme H$a XoZo go {OÝh|
AÞ Am{X H$s Amdí¶H$Vm Zht h¡ • Eogo do {gÕ ^JdmZ hr dmñVd ‘| A˶ÝV V¥á h¢,
Bg{bE g‘ñV Ordm| H$s Anojm {gÕ hr CËH¥$ï>V¶m V¥á H$hbmVo h¢&
497. ¶moJrída ^r {gÕm| Ho$ g‘mZ
{gÕ-Á¶mo{VaVrd-{Z‘©b-Va§, kmZ¡H$-‘y{V©ñ’w$aV²;²
d{V©Xun{‘dmongoì¶ b^Vo, ¶moJr pñWa§ VËnX‘²&
gX²-~wÕ¶m@W {dH$ën-Omb-a{hV:, VÐÿnVm‘mnV§;
VmѽOm¶V Ed Xod-{dZwV:, Ì¡bmo³¶-MyS>m‘{U:&&12&&
{Z‘©b kmZ Á¶mo{V‘¶ ‘y{V©-AmamYZ go ¶moJrOZ&
Á¶m| ~mVr XrnH$ hmo OmVr, do ^r hmoVo {gÕ ñd¶§&&
260 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 8

^oX-kmZ go {Z{d©H$ën hmo, àmá H$a| ¶moJr {gÕËd&


gwa-dpÝXV hmo {Ì^wdZ-My‹S>m‘{U hmo OmVo {gÕm| g‘&&
AW© • {Og àH$ma ~mVr, ñ’w$am¶‘mZ XrnH$ Ho$ g§J go XrnnZo H$mo àmá hmo OmVr
h¡; Cgr àH$ma A˶ÝV {Z‘©b kmZñdê$n ñ’w$am¶‘mZ h¡ ‘y{V© {OgH$s • Eogr {gÕÁ¶mo{V
H$s AmamYZm H$aZo go ‘w{ZJU ^r Cg pñWa {gÕnX H$mo àmá hmo OmVo h¢ AWdm g‘ñV
àH$ma Ho$ {dH$ënm| go a{hV hmoH$a Omo ¶moJrída, loð> ~w{Õ go CZ {gÕm| Ho$ ñdê$n H$mo àmá
hmoH$a, CZHo$ ñdê$n H$m ܶmZ H$aVo h¢; do ^r g‘ñV Xodm| ‘| dÝXZr¶ VWm VrZ bmoH$ H$o
My‹S>m‘{U AWm©V² {gÕm| Ho$ g‘mZ nyÁ¶ hmo OmVo h¢&
498. {gÕ-Á¶mo{V H$m AZoH$mÝVmË‘H$ ñdê$n
¶Ëgyú‘§ M ‘hƒ eyݶ‘{n ¶V², Zmo eyݶ‘wËnÚVo;
Zí¶Ë¶od M {Z˶‘od M VWm, Zmñ˶od Mmñ˶od ¶V²&
EH§ $ ¶ÚXZo H $‘o d VX{n, àm᧠àVrqV ÑT> m § ;
{gÕÁ¶mo{Va‘y{V© {MËgwI‘¶§, Ho$Zm@{n Vëbä¶Vo&&13&&
Omo h¡ gyú‘-‘hmZ Am¡a Omo, eyݶ-Aeyݶ VWm CËnÞ&
춶ñdê$n Aé {Z˶-A{Z˶, ApñV-ZmpñV go ^r dU©Z&&
EH$-AZoH$ñdê$n dhr h¡, Vmo ^r {OgH$m Ñ‹T> lÕmZ&
{MXmZÝX‘¶ {gÕ Á¶mo{V H$mo, nm gH$Vm {dabm ‘hmZ&&
AW© • Omo {gÕ-Á¶mo{V gyú‘ ^r h¡ Am¡a ‘hmZ ^r h¡, eyݶ ^r h¡ Am¡a eyݶ Zht
^r h¡, {dZmerH$ ^r h¡ Am¡a {Z˶ ^r h¡, h¡ ^r Am¡a Zht ^r h¡ VWm EH$ ^r h¡ Am¡a AZoH$
^r h¡ • Eogo AZoH$ Y‘m] H$mo {b¶o hþE h¡ VWm ñ¶mÛmX go {OgH$s àVr{V X¥‹T> h¡ • Eogr
A‘y{V©H$ VWm kmZ-gwIñdê$n {gÕm| H$s Á¶mo{V (VoO) H$mo g§gma ‘| H$moB© {dabm ‘Zwî¶
hr àmá H$a gH$Vm h¡, g~ Zht&
^mdmW© • {gÕm| H$s Á¶mo{V "gyú‘' Vmo Bg{bE h¡ {H$ dh A‘yV© h¡, H$moB© ^r BpÝж
Ho$ Ûmam CgH$m à˶j Zht H$a gH$Vm; "‘hmZ' Bg{bE h¡ {H$ g‘ñV bmoH$mbmoH$ Ho$ OmZZo
dmbo Ho$dbr ^JdmZ hr CgH$mo à˶j XoIVo h¢& nwX²Jbm{X naÐì¶ Am¡a CZHo$ ñne©-ag
Am{X JwUm| go a{hV hmoZo Ho$ H$maU Omo "eyݶ' h¡; {H$ÝVw gXm AnZo Ho$dbkmZ, Ho$dbXe©Z
Am{X JwUm| go {damO‘mZ h¡, Bg{bE dh "eyݶ' Zht ^r h¡&
¶Ú{n n¶m©¶m{W©H$Z¶ H$s Anojm go AJwébKwJU w Ho$ H$maU dh à{VjU "{dZmerH$'
{gÕ-ñVw{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 261

(A{Z˶) ^r h¡; VWm{n Ðì¶m{W©H$Z¶ H$s Anojm Cg‘| Zme VWm CËnmX Y‘© Zht h¢,
Bg{bE dh "{Z˶' ^r h¡& naÐì¶, najoÌ, naH$mb, na^md H$s Anojm go CgH$m A^md
(ZmpñV) ^r h¡, naÝVw ñdÐì¶, ñdjoÌ, ñdH$mb, ñd^md H$s Anojm dh {dÚ‘mZ (ApñV)
^r h¡& AnZo ñdê$n H$mo N>mo‹S> H$a, naê$n H$mo àmá Zht hmoVr, Bg{bE dh "EH$' ^r h¡ VWm
kmZ go AZoH$ nXmWm] H$mo à˶j OmZVr h¡, Bg{bE dh "AZoH$' ^r h¡&
Bg àH$ma dh {gÕ-Á¶mo{V, AZoH$ Y‘©ñdê$n hmoZo na ^r ñ¶mÛmX go {OgH$s
àVr{V Ñ‹T> h¡ AWm©V² ñ¶mÛmX {gÕmÝV Ho$ Aml¶ go Cg‘| {H$gr àH$ma H$m Xmof Zht AmVm&
VWm dh {gÕ-Á¶mo{V, A‘y{V©H$ kmZ‘¶ VWm gwI‘¶ h¡ Am¡a H$moB© ({dabm) ‘Zwî¶ hr
CgH$mo àmá H$a gH$Vm h¡, à˶oH$$ ‘Zwî¶ Zht&
499. ñ¶mÛmX H$m kmVm hr {gÕm| H$mo OmZZo ‘| g‘W©
ñ¶mÀN>ãXm@‘¥VJ{^©Vm@@J‘-‘hm, aËZmH$a-ñZmZVmo;
Ym¡Vm ¶ñ¶ ‘{V: g Ed ‘ZwVo, VÎd§ {d‘wº$m@@Ë‘Z:&
VÎmñ¶¡ d VXo d ¶m{V gw ‘ Vo : , gmjmXþ n mXo ¶ Vm§ ;
^oXZo ñdH¥$VoZ VoZ M {dZm, ñd§ ê$n‘oH$§ na‘²&&14&&
ñ¶mÛmX A‘¥V‘¶ AmJ‘-aËZmH$a ‘| H$a ñZmZ&
dh {Z‘©b ‘{V hr H$a gH$Vm, {gÕ-VÎd H$m g嶽kmZ&&
O~ VH$ CgH$s ‘{V ‘| hmoVm, g§gmar-{gÕm| H$m ^oX&
CnmXo¶ h¢ {gÕ V^r VH$, ^oX {~Zm {ZOê$n A^oX&&
AW© • {Og nwéf H$s ~w{Õ, ñ¶mÛmXê$nr Ob go ^ao hþE {dñVrU© gmJa ‘|
ñZmZ H$aZo go {Z‘©b hmo JB© h¡, Ywb JB© h¡ AWm©V² Omo ñ¶mÛmX H$m OmZH$ma h¡; dhr
‘Zwî¶, {gÕm| Ho$ ñdê$n H$mo OmZVm h¡ VWm dhr ~w{Ó‘mZ, CZ {gÕm| Ho$ ñdê$n H$mo
gmjmV² ar{V go àmá hmoVm h¡& AnZo go {H$¶m hþAm Omo ^oX, CgHo$ Xÿa hmo OmZo na AnZm
Omo ñdê$n h¡, dhr {gÕm| H$m ñdê$n kmV hmoVm h¡& O~ VH$ AmË‘m ‘| ‘oam-Voam ^oX
ahVm h¡, V~ VH$ AmË‘m ‘{bZ hr h¡, {H$ÝVw {Og g‘¶ ¶h ^oX-~w{Õ Zï> hmo OmVr
h¡, Cg g‘¶ ‘{bZVma{hV hmoZo Ho$ H$maU AnZr AmË‘m H$m ñdê$n hr {gÕñdê$n
à{V^m{gV hmoVm h¡; Bg{bE ^ì¶ Ordm| H$mo Mm{hE {H$ do ñ¶mÛmX H$m ñdê$n ^br^m±{V
nhMmZ H$a, {gÕm| Ho$ ñdê$n H$mo nhMmZo&
262 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 8

500. ‘w‘wjw Ord na VÎdÑ{ï> H$m à^md


Ñ{ï>ñVÎd{dX: H$amo˶{daV§, ewÕmË‘ê$no pñWVm;
ewÕ§ VËnX‘oH$‘wë~U‘Vo,-aÝ¶Ì Mm@ݶmÑe‘²&
ñdUm©ÎmÝ‘¶‘od dñVw K{Q>V,§ bmohmƒ ‘w³Ë¶{W©Zm;
‘w³Ëdm ‘moh{dO¥på^V§ ZZw nWm, ewÕZo g§M¶©Vm‘²&&15&&
VËdkm| H$s Ñ{ï> {ZaÝVa, AmË‘-brZ {ednX-Xm¶r&
AkmZr H$s Ñ{ï> brZ h¡, na ‘| ^«‘Vr MVwJ©{V&&
ñdU©-{d{Z{‘©V dñVw ñdU©‘¶, bm¡h {d{Z{‘©V bm¡h-ñdê$n&
AV: ‘w‘wj ‘moh-˶mJ H$a, J‘Z H$a| {ed‘mJ© AZyn&&
AW© • {Og àH$ma gmoZo go ~Zm hþAm nmÌ gwdU©ñdê$n hr hmoVm h¡ VWm bmoho go ~Zm
hþAm nmÌ bm¡hñdê$n hr hmoVm h¡; Cgr àH$ma ewÕ AmË‘ñdê$n ‘| {ZíMb ar{V go R>har
hþB© VÎdkmZr nwéf H$s Ñ{ï>, {Z‘©b X¡Xr߶‘mZ EH$ A{dZmer ‘mojnX àmá H$amVr h¡ Am¡a
VÎdkmZa{hV nwéf H$s Ñ{ï>, ewÕmË‘ñdê$n go A{V[aº$ ñWmZ ‘| R>haZo Ho$ H$maU ‘moj go
{^Þ ZaH$, {V¶ªM Am{X ñWmZm| H$mo àmßV H$amVr h¡& Bg{bE AmMm¶© CnXoe XoVo h¢ {H$ ‘moj
Ho$ A{^bmfr ‘Zwî¶m| H$mo ‘moh CËnÞ H$aZo dmbo ‘mJ© H$mo N>mo‹S> H$a, {ZíM¶ go ewÕ ‘mJ©
go hr J‘Z H$aZm Mm{hE&
501. AewÕ AmË‘m H$mo ^r ewÕ H¡$go XoI|? • BgH$m CXmhaU
{ZXm}flwVMjwfm fS>{n {h, Ðì¶m{U Ñï²>dm gwYr:;
AmXÎmo {deX§ ñd‘ݶ{‘{bV§, ñdUª ¶Wm YmdH$:&
¶: H$píMV² {H$b {ZpíMZmo{V a{hV:, emóoU VÎd§ na§;
gmo@ÝYmo ê$n{Zê$nU§ {h Hw$éVo, àmámo ‘Z:eyݶVm‘²&&16&&
{Z‘©b lwV-Mjw go kmZr, N>h Ðì¶m| ‘| {‘{lVê$n&
{ZO-ñdê$n H$mo {^Þ XoIVo, ñdU©H$madV² ñdU©ñdê$n&&
¶{X H$moB© AmJ‘-Mjw {~Z, {ZO ñdê$n bIZm Mmho&
‘y‹T> nwéf dh ‘Z Aé Mjw, {~Zm ê$n bIZm Mmho&&
AW© • {Og àH$ma ñdU©H$ma, Aݶ YmVwAm| go {‘bo hþE gwdU© H$mo ^r ZoÌm| go OwXm
H$a XoI boVm h¡; Cgr àH$ma {dÛmZ² nwéf, {ZîH$b§H$ emñÌê$nr ZoÌ go N>h Ðì¶m| H$mo
{gÕ-ñVw{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 263

^br^m±{V XoI H$a, Aݶ Ðì¶m| go {‘bo hþE AnZo {Z‘©b AmË‘-ñdê$n H$mo ^r OwXm H$a
J«hU H$aVo h¢; {H$ÝVw Omo ‘Zwî¶, emñÌ Ho$ {~Zm XoIo (n‹T>/
o gwZ)o hr CËH¥$ï> VÎd H$m {ZíM¶
H$aVo h¢, do ‘Z a{hV AÝYo hmoH$a ê$n H$mo XoIZm MmhVo h¢ • Eogm ‘mby‘ hmoVm h¡&
^mdmW© • O~ VH$ N>ÙñW AdñWm ahVr h¡, V~ VH$ {~Zm emñÌ Ho$ gwZo VWm XoIo
(n‹T>o) H$Xm{n {Z‘©bñdê$n H$mo J«hU Zht H$a gH$Vo; Bg{bE AmË‘m Ho$ {Z‘©bñdê$n H$mo
XoIZo Ho$ A{^bmfr ‘Zwî¶m| H$mo Adí¶ hr emñÌ H$mo XoIZm-gwZZm Mm{hE; {H$ÝVw Omo
AkmZr nwéf, {~Zm emñÌ Ho$ gwZo ¶m XoIo (n‹T>o) hr CËH¥$ï> ñdê$n H$mo XoIZm MmhVm h¡;
dh • {Og àH$ma ‘Za{hV VWm AÝYm ‘Zwî¶ ê$n H$mo Zht XoI gH$Vm, Cgr àH$ma •
H$Xm{n CËH¥$ï> ñdê$n H$mo Zht XoI gH$Vm h¢&
502. ho¶-CnmXo¶ H$m kmZ hr {gÕXem H$s àm{á H$m ~rO
¶mo ho¶oVa-~moY-gå^¥V-‘{V:, ‘w#mZ² g ho¶§ na§;
VÎd§ ñdrHw$éVo VXod H${WV§, {gÕËd-~rO§ {OZ¡:&
Zmݶmo ^«mpÝVJV: ñdVmo@W naVmo, ho¶o nao@W}@ñ¶ VX²;
Xþîàmn§ ew{M dË‘© ¶oZ na‘§, VÕm‘ gåàm߶Vo&&17&&
ho¶-J«mø Ho$ kmZr ˶mJ, H$a| O~ ho¶ nXmWm] H$m&
CnmXo¶ H$mo J«hU H$a| ¶h, ~rO H$h| {OZ {edVé H$m&&
ho¶-J«mø VÎdm| ‘| {OZH$mo, ñd-na hoVw go ^«mpÝV aho&
Xþb©^ {Z‘©b {ednW CZH$mo, ‘moj-Ym‘ ^r Xþb©^ h¡&&
AW© • {Og ‘Zwî¶ H$mo "¶h dñVw ˶mJZo ¶mo½¶ h¡ VWm ¶h dñVw J«hU H$aZo ¶mo½¶
h¡' • Bg àH$ma H$m kmZ h¡; dh ‘Zwî¶, ˶mJZo ¶mo½¶ dñVw H$mo N>mo‹S >H$a, J«mø ñdê$n H$mo
J«hU H$aVm h¡ Am¡a dh J«mø ñdê$n H$m ñdrH$ma hr {gÕnZo H$m H$maU h¡ • Eogm lr
{OZoÝÐXod Zo H$hm h¡ VWm Omo ‘Zwî¶, ˶mJZo ¶mo½¶ AnZo go {^Þ nXmWm] ‘| AnZo Amn ¶m
na Ho$ CnXoe go ^«mÝV (^«‘g{hV) hmoVm h¡, Cg AkmZr H$mo A˶ÝV {Z‘©b ‘mJ© H$s àm{á
Zht hmo gH$Vr; O~ Cgo {Z‘©b ‘mJ© H$s hr àm{á Zht hþB© Vmo CËH¥$ï> ‘moj ñWmZ H$s àm{á
H¡$go hmo gH$Vr h¡? AWm©V² Zhr§ hmo gH$Vr&
^mdmW© • {Og ‘Zwî¶ H$mo ho¶-CnmXo¶ H$m kmZ h¡, dhr nwéf AnZo go {^Þ Ë¶mJZo
¶mo½¶ dñVwAm| H$mo ˶mJ H$a VWm {ZO kmZmZÝXñdê$n H$mo J«hU H$a, H«$‘ go ‘mojnX H$mo
àmá H$aVm h¡; {H$ÝVw {Og nwéf H$mo ho¶-CnmXo¶ H$m kmZ Zhr§ h¡, AV: Omo AnZo go {^Þ
264 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 8

gd©Wm ˶mJZo ¶mo½¶ dñVwAm| H$mo ^r AnZr dñVw ‘mZVm h¡, dh H$Xm{n ‘w{º$ H$mo àmá Zht hmo
gH$Vm Am¡a Z CgH$mo ‘w{º$ H$m ‘mJ© hr {XI gH$Vm h¡& Bg{bE ‘mojm{^bmfr nwéfm| H$mo
Mm{hE {H$ do gd©Wm N>mo‹S>Zo ¶mo½¶ dñVwAm| H$mo N>mo‹S> H$a AnZo kmZmZÝXñdê$n H$mo J«hU H$a|&
503. {gÕËd Ho$ Abmdm Aݶ à¶moOZ {‘϶m
gm@“monm“‘{n lwV§ ~hþVa§, {gÕËd-{ZînÎm¶o;
¶o@ݶm@Wª n[aH$ën¶pÝV Ibw Vo, {Zdm©U-‘mJ©À¶wVm:&
‘mJª {MÝV¶Vmo@Ýd¶oZ V‘{V,-H«$å¶m@naoU ñ’w$Q>§;
{Z:eof§ lwV‘o{V VÌ {dnwb,o gmjm{ÛMmao g{V&&18&&
A§Jmonm§J g‘ñV emñÌ h¢, EH$‘mÌ {ednX Ho$ AW©&
{H$ÝVw à¶moOZ Aݶ MmhVo, Omo h¢ do {ednX go ^«ï>&&
naånam lwV-Ambå~Z VO, H$ao ‘mJ© H$m Omo gw{dMma&
àmá H$ao ñnï> ^mdlwV, go dh g~ emóm| H$m gma&&
AW© • A“ VWm Cnm“ g{hV {OVZo ^r emñÌ h¢, do g~ {gÕnZo H$s àm{á Ho$ {bE
hr h¡§; {H$ÝVw Omo AkmZr ‘Zwî¶, CZH$mo Aݶ à¶moOZ Ho$ {bE H$ënZm H$aVo h¢, do {ZíM¶
go ‘moj‘mJ© go ^«ï> h¢ AWm©V² g嶽Xe©Z, g嶽kmZ, gå¶H²$Mm[aÌê$n ‘moj‘mJ© H$m CZH$mo
A§e‘mÌ ^r kmZ Zht h¡ ³¶m|{H$ {dMmaerb hmoZo na naånam go Am¶o hþE Ðì¶lwV H$mo N>mo‹S>
H$a, ¶{X dh ^mdlwV go ^r ‘mJ© H$m {MÝVdZ H$ao Vmo ^r CZHo$ ñ’w$Q> ar{V go g‘ñV
emñÌ H$s àm{á hmoVr h¡&
^mdmW© • Ðì¶lwV hmo ¶m ^mdlwV, g^r emñÌm| go {gÕnZo H$s àm{á hmoVr h¡;
{H$ÝVw Omo nwéf, emñÌ goo Aݶ à¶moOZ H$s {g{Õ ‘mZVo h¢, do AkmZr hr h¢&
504. {gÕ-ñVw{V, ‘mojê$nr ‘hb Ho$ {bE gr‹T>r Ho$ g‘mZ
{Z:eoflwVgånX: e‘{ZYo,-amamYZm¶m: ’$b§;
àmámZm§ {df¶o gX¡d gw{IZm,-‘ën¡d ‘wº$mË‘Zm‘²&
Cº$m ^{º$demÝ‘¶m߶{dXþfm, ¶m gm{n Jr: gmåàV§;
{Z:lo{U^©dVmX@ZÝV-gwI-VÕm‘m@@ééjmo‘‘© &&19&&
Omo Aeof lwVgån{V e‘{Z{Y, AmamYZ H$m ’$bA‘bmZ&
emídV gwI‘¶ {gÕm| H$s, ñVw{V ‘| Omo Hw$N> ¶h JwUJmZ&&
{gÕ-ñVw{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 265

^{º$^md go ào[aV hmoH$a, ‘wP AkmZr Ûmam H$WZ&


gwI‘¶ ‘moj‘hb Ho$ dmÄN>H$, ‘oao {bE Zg¡Zr g‘mZ&&
AW© • {OÝhm|Zo g‘ñV emñÌê$nr gånXm àmá H$aHo$ àe‘dmZ hmoH$a, AmË‘VÎd
H$s AmamYZm Ho$ ’$b H$mo àmá H$a {b¶m h¡ VWm Omo gXmH$mb gwIr h¢ • Eogo {gÕm| Ho$ {df¶
‘| ‘wP AnpÊS>V Zo ^{º$de Wmo‹S>r-gm H$WZ {H$¶m h¡ AWm©V² Omo Hw$N> ^{º$nyd©H$ CZH$s
Wmo‹S>r ñVw{V H$s h¡; dh Wmo‹S>r-gr dmUr (ñVw{V), ‘wPo AZÝVgwI‘¶ ‘mojê$nr ‘hb na
M‹T>Zo H$s BÀN>m H$aZo dmbo Ho$ {bE {Z:loUr (gr‹T>r) Ho$ g‘mZ h¡&
505. ‘mojm{^bm{f¶m| Ho$ ‘Z ‘| {gÕñdê$n VoO go VÝ‘¶Vm
{díd§ ní¶{V do{Îm e‘© b^Vo, ñdmoËnÞ‘m˶pÝVH§$;
ZmemoËn{Îm¶wV§ VWm@߶{dMb§, ‘w³Ë¶{W©Zm§ ‘mZgo&
EH$s^yV{‘X§ dg˶@{daV§, g§gma-^mamopÁPV§;
emÝV§ OrdKZ§ {×Vr¶a{hV§, ‘wº$mË‘ê$n§ ‘h:&&20&&
OmZo-§ XoIo A{Ib {díd H$mo, ^moJo ñdm{lV gm¡»¶ AZÝV&
ZmemoËn{Îm g{hV A{dMb h¡, ܶmdo Cgo ‘w‘wjw ‘Z&&
EH$ê$n dh ~go {ZaÝVa, Omo h¡ OJ Ho$ ^ma a{hV&
na go {^Þ kmZKZ emÝV-ñd^mdr h¡ {gÕm| H$m VoO&&
AW© • {gÕñdê$n VoO, g‘ñV bmoH$ H$mo XoIVm-OmZVm h¡, g~go AÝV ‘| hmoZo
dmbo AZÝV AmpË‘H$ gwI H$mo àmá H$aVm h¡ Am¡a CËnmX-춶-Y«mì¡ ¶g{hV h¡& ‘mojm{^bmfr
‘Zwî¶m| Ho$ ‘Z ‘| dh VoO, g§gma-^ma‘¶ OÝ‘-‘aUm{X go a{hV, emÝV, kmZñdê$n Am¡a
AnZo go {^Þ dñVwAm| Ho$ gå~ÝY go a{hV gXm EH$ê$n hr {damO‘mZ h¡&
506. à‘mU-Z¶-{Zjon Am{X go a{hV {gÕ ^JdmZ H$m ñdê$n
˶³Ëdm ݶmg-Z¶-à‘mU-{dd¥Vr:, gdª nwZ: H$maH§$;
gå~ÝY§ M VWm Ëd{‘˶h{‘{V, àm¶mZ² {dH$ënmZ{n&
gdm}nm{Y-{dd{O©VmË‘{Z na§, ewÕ¡H$-~moYmË‘{Z;
pñWËdm {g{Õ‘wnm{lVmo {dO¶Vo, {gÕ: g‘¥Õmo JwU:¡ &&21&&
Z¶-à‘mU-{Zjon {dH$ënm|, H$Vm©-H$‘© ^oX H$mo N>mo‹S>&
"‘¢' "Vy'Am{X {dH$ën VWm g~, H¥${Ì‘ gå~ÝYm| H$mo N>mS‹o >&&
266 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 8

H$‘m]nm{Y a{hV hmoH$a {ZO, kmZ-ñd^mdr AmV‘ ‘|&


brZ gXm Omo JwU-g‘¥Õ, do {gÕ gXm O¶dÝV ah|&&
AW© • Omo {gÕ ^JdmZ, Zm‘-ñWmnZm Am{X {Zjonm| H$mo N>mS‹o > H$a, Z¡J‘ Am{X Z¶m|
H$mo ˶mJ H$a, à˶j-namoj à‘mU Ho$ ì¶mnma H$mo N>mS‹o > H$a, H$Vm©-H$‘©-H$aU Am{X H$maH$m|
H$mo N>mo‹S> H$a, g‘ñV gå~ÝY H$mo VWm "Vy' "‘¢' B˶m{X g‘ñV {dH$ënm| H$mo ^r N>mo‹S> H$a,
g‘ñV àH$ma H$s H$‘m©{X Cnm{Y¶m| go a{hV hmoH$a, ewÕ Am¡a kmZmZÝXñdê$n AmË‘m ‘|
brZ hmoH$a, ‘moj H$mo àmá hþE h¢; do g‘ñV {dkmZ Am{X JwUm| go d¥{Õ H$mo àmá ^JdmZ,
Bg bmoH$ ‘| gX¡d {deof ar{V go O¶dÝV h¢ AWm©V² Eogo {gÕ ^JdmZ H$mo ‘¢ hmW OmoS‹ > H$a,
{d{eï> ar{V go Z‘ñH$ma H$aVm h°ÿ§&
507. Abm¡{H$H$ {gÕñdê$n VoO H$mo Zht XoIZo dmbo ‘Zwî¶ ‘ÝX~w{Õ
V¡aod à{VnÚVo@Ì a‘Ur,-ñdUm©@@{X-dñVw {ට;
VpËgÕ¡H$-‘h: gX@ÝVa-Ñem, ‘ÝX¡Z© ¶¡Ñ©í¶Vo&
¶o VÎmÎd-ag-à{^Þ-öX¶m:, Vofm‘@eof§ nwZ:;
gm‘«mÁ¶§ V¥UdÛnwíM nadX², ^moJmíM amoJm Bd&&22&&
AÝVÑ©{ï> Ûmam Z XoI|, Omo {gÕm| H$m VoO-ñdê$n&
CÝht ‘ÝX‘{V H$mo bJVo h¢, ñdU©-a‘m a‘Ur¶ñdê$n&&
{OZH$m öX¶ VÎd-ag ^rJm, ^moJ bJo h¢ amoJ g‘mZ&
amÁ¶ OrU© V¥U g‘ do ‘mZ|, VZ H$mo bIVo {^Þ gwOmZ&&
AW© • {OZ ‘Zwî¶m| Zo AÝVa§J Ñ{ï> go Cg Abm¡{H$H$ {gÕñdê$n VoO H$mo Zht
XoIm h¡; CZ ‘yI© ‘Zwî¶m| H$mo ñÌr, gwdU© Am{X nXmW© hr {ච‘mby‘ n‹S>Vo h¢; {H$ÝVw {OZ
^ì¶ Ordm| H$m öX¶, CZ {gÕm| Ho$ ñdê$nê$nr ag go n[anyU© hmo J¶m h¡; do ^ì¶ Ord
g‘ñV gm‘«mÁ¶ H$mo V¥U Ho$ g‘mZ OmZVo h¢, eara H$mo na (d¡ar) g‘PVo h¢ Am¡a CÝh| ^moJ,
amoJ Ho$ g‘mZ ‘mby‘ hmoVo h¢&
^mdmW© • O~ VH$ ‘Zwî¶m| H$mo dmñV{dH$ nXmW© Ñ{ï>-JmoMa Zht hmoVo, V~ VH$ do
AdmñV{dH$ nXmWm] H$mo hr dmñV{dH$ ‘mZVo h¢, {H$ÝVw {Og g‘¶ CZH$s Ñ{ï> dmñV{dH$
nXmWm] na n‹S> OmVr h¡, Cg g‘¶ do Cg dmñV{dH$ nXmW© Ho$ gm‘Zo AdmñV{dH$ nXmWm]
H$mo A§e‘mÌ ^r dmñV{dH$ Zht g‘PVo& ‘Zwî¶m| H$mo J«hU H$aZo ¶mo½¶ dmñV{dH$ nXmW©
{gÕñdê$n h¡ Am¡a Cggo {^Þ Ë¶mJ H$aZo ¶mo½¶ g‘ñV nXmW© AdmñV{dH$ h¢& Bg{bE
{gÕ-ñVw{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 267

O~ VH$ ‘Zwî¶m| H$s Ñ{ï> Cg {gÕñdê$n VoO na Zht n‹S>Vr; V~ VH$ do ‘Zwî¶
AdmñV{dH$ ñÌr-nwÌ, gwdU©-YZ-Ymݶ Am{X H$mo hr dmñV{dH$ VWm {ච‘mZVo h¡; {H$ÝVw
{Og g‘¶ CZH$mo {gÕñdê$n VoO H$m AZw^d hmo OmVm h¡, Cg g‘¶ do {gÕñdê$n Ho$
gm‘Zo {H$gr ^r gm‘«mÁ¶ ¶m eara Am{X nXmWm] H$mo CÎm‘ Zht ‘mZVo& dmñVd ‘| ¶o CÎm‘
nXmW© ^r Zht h¡;§ Bg{bE ^ì¶ Ordm| H$mo {gÕñdê$n VoO H$s Amoa hr AnZr Ñ{ï> bJm XoZr
Mm{hE VWm Cgr H$m AZw^d H$aZm Mm{hE&
508. ¶{X {gÕm| H$m ܶmZ Z hmo gHo$ Vmo CZH$m Zm‘ñ‘aU H$aZm ^r lo¶ñH$a
dÝÚmñVo Jw{UZñV Ed ^wdZo, YݶmñV Ed Y«wd§;
{gÕmZm§ ñ‘¥{VJmoMa§ é{MdemV², Zm‘m@{n ¶¡Zu¶Vo&
¶o ܶm¶pÝV nwZ: àeñV‘Zg:, VmZ² XþJ^ © ^ y Ô¥ ar;
‘ܶñWm: pñWaZm{gH$m{J«‘Ñe:, Vofm§ {H$‘w ~«‘y ho&&23&&
àr{V g{hV ñ‘¥{V-JmoMa, {gÕm| H$m Zm‘ ‘mÌ OnVo&
do Za OJ ‘| JwUr Yݶ Aé, dÝXZr¶ ‘mZo OmVo&&
{J[a-{eIam| na Jw’$m-‘ܶ ‘|, H$aHo$ Omo Ñ{ï> ZmgmJ«&
{Z‘©b ‘Z go à^w H$mo ܶmVo, CZH$s ~mV H$h| h‘ ³¶m?&&
AW© • Omo ‘Zwî¶, àr{Vnyd©H$ {gÕm| Ho$ Zm‘ H$m ^r ñ‘aU H$aVo h¢, do ‘Zwî¶ ^r
O~ g§gma ‘| dÝXZr¶, JwUr Am¡a Yݶ g‘Po OmVo h¢; V~ Omo ‘Zwî¶, n{dÌ {MÎm go {H$bo,
nd©Vm| H$s Jw’$m Ho$ ‘ܶ ‘| ~¡R> H$a VWm ZmH$ Ho$ AJ«^mJ ‘| Ñ{ï> bJm H$a, CZ {gÕm| H$m
ܶmZ VWm CZHo$ ñdê$n H$m ‘ZZ-{MÝVdZ H$aVo h¢, CZH$s h‘ ³¶m ~mV H$h|? AWm©V²
AmMm¶© H$hVo h¢ {H$ do CZgo ^r A{YH$ Yݶ h¢& Bg{bE ^ì¶ Ordm| H$mo Mm{hE {H$ do CZ
{gÕm| Ho$ ñdê$n H$m ^br^m±{V ܶmZ H$a|& ¶{X ܶmZ Z hmo gHo$ Vmo CZHo$ Zm‘ H$m ñ‘aU
Adí¶ hr H$a|&
509. g‘ñV {dÛmZm| ‘| AJ«Ur {dÛmZ H$m¡Z?
¶: {gÕo na‘mË‘{Z à{dVV,-kmZ¡H$‘yVm£ {H$b;
kmZr {ZíM¶V: g Ed gH$b,-àkmdVm‘J«Ur:&
VH©$ì¶mH$aUm{Xemóg{hV¡:, qH$ VÌ eyݶ¡¶©Vmo;
¶ÚmoJ§ {dXYm{V doܶ{df¶o, VX²~mU‘mdʶ©V&o &24&&
268 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 8

{deX² kmZ H$s ‘y{V© {gÕà^w, H$mo Omo kmZrOZ OmZ|&


{ZíM¶ go do hr g~ {dÛmZm| ‘| loð> H$ho OmVo&&
¶{X {gÕm| H$m kmZ Zht Vmo, ì¶W© g^r emóm| H$m kmZ&
³¶m|{H$ bú¶ H$mo ^oX gHo$ Omo, OJOZ H$h| Cgr H$mo ~mU&&
AW© • {dñVrU© kmZ hr h¡ EH$ ñdê$n {OZH$m • Eogo {gÕ na‘mË‘m ‘| Omo nwéf,
AnZo kmZ Ûmam pñWV h¡ AWm©V² {gÕñdê$n H$mo Omo ^br^m±{V OmZZo dmbm h¡, dmñV{dH$
ar{V go dhr g‘ñV {dÛmZm| ‘| ‘w»¶ h¡ • Eogm g‘PZm Mm{hE& ¶{X ݶm¶emñÌ VWm
ì¶mH$aU Am{X emñÌm| Ho$ OmZH$ma ^r hþE VWm öX¶ go eyݶ hr aho Vmo CZgo H$moB© à¶moOZ
Zht h¡ ³¶m|{H$ Omo doYZo ¶mo½¶ nXmW© ‘| {ZemZ H$mo bJmVm h¡, dhr ~mU H$hbmVm h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma Omo doYZo ¶mo½¶ nXmW© ‘| {ZemZ bJmVm h¡, dhr ~mU H$hbmVm
h¡, Aݶ Zht; Cgr àH$ma ݶm¶-ì¶mH$aU Am{X emñÌm| H$mo ^br^m±{V Aܶ¶Z H$aHo$ Omo
‘Zwî¶, {gÕm| Ho$ ñdê$n H$m OmZH$ma h¡, dhr dmñV{dH$ ar{V go {dÛmZm| ‘| AJ«Ur {dÛmZ²
h¡; {H$ÝVw ݶm¶-ì¶mH$aU Am{X emñÌm| H$mo ^br^m±{V n‹T> H$a ^r {OgZo {gÕm| Ho$ ñdê$n
H$mo Zht nhMmZm, dh A§e‘mÌ ^r {dÛmZ² Zht h¡& Bg{bE ^ì¶ Ordm| H$mo Mm{hE {H$ do
ݶm¶-ì¶mH$aU Am{X emñÌm| H$mo ^br^m±{V OmZ H$a, {gÕñdê$n Ho$ kmVm ~Z|&
510. {gÕñdê$n H$o OmZZo dmbo H$mo ~mø emñÌm| go ³¶m à¶moOZ?
{gÕmË‘m na‘: na§ à{dbgX², ~moY: à~wÓmË‘Zm;
¶oZm@km{¶ g qH$ H$amo{V ~hþ{^:, emó¡~{© hdm©MH¡$:&
¶ñ¶ àmoXJ² V-amo{Mé‚dbVZw:, ^mZw: H$añWmo ^doV;²
ÜdmÝVÜd§g{dYm¡ g qH$ ‘¥J¶Vo, aËZàXrnm{XH$mZ²&&25&&
{db{gV ~moY-ñdê$n na‘, {gÕm| H$mo {OgZo OmZ {b¶m&
Cg à~wÕ H$mo ~mø emó, n‹T>Zo go H$hmo à¶moOZ ³¶m?
C{XV ap푶m| g{hV gy¶© ¶{X, {dÚ‘mZ H$a ‘| {OgHo$&
AÝYH$ma Ho$ Zme hoVw dh, Xrn-aËZ H$mo ³¶m| ImoOo?&&
AW© • à~wÕ h¡ AmË‘m {OgH$s • Eogo {Og Ord Zo X¡Xr߶‘mZ kmZ Ho$ Ymar VWm
gdm}ËH¥$ï>> • Eogo {gÕ ^JdmZ Ho$ ñdê$n H$mo OmZ {b¶m h¡, Cg ^ì¶ Ord H$mo ~mø emñÌm|
go ³¶m à¶moOZ h¡? AWm©V² Hw$N> ^r à¶moOZ Zht ³¶m|{H$ {Og ‘Zwî¶ Ho$ hmW ‘|, {OgH$s
{H$aU C{XV hmo ahr h¡ • Eogm àH$me‘mZ gy¶© ‘m¡OyX h¡; dh ‘Zwî¶, AÝYH$ma H$m Zme
{gÕ-ñVw{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 269

H$aZo Ho$ {bE ³¶m aËZ VWm àXrnm{X nXmWm] H$m AÝdofU H$aVm h¡? AWm©V² H$Xm{n Zht&
^mdmW© • aËZ VWm àXrn Am{X nXmWm] H$s Amdí¶H$Vm AÝYH$ma H$m Zme H$aZo
Ho$ {bE hr H$s OmVr h¡& bo{H$Z ¶{X {H$gr Ho$ hmW ‘| pñWV àH$me‘mZ gy¶© go hr AÝYH$ma
H$m Zme hmo OmE Vmo {’$a {Og àH$ma Cgo àXrn Am{X H$s Anojm Zht H$aZr n‹S>Vr; Cgr
àH$ma ݶm¶-ì¶mH$aU Am{X emñÌm| H$m Aܶ¶Z, {gÕñdê$n H$mo OmZZo Ho$ {bE {H$¶m
OmVm h¡& ¶{X Cg {gÕñdê$n H$m kmZ nhbo go hr ‘m¡OXy h¡ Vmo nwZ: ݶm¶-ì¶mH$aU Am{X
emñÌm| H$m Aܶ¶Z {~Zm à¶moOZ H$m hr h¡ • Eogm g‘PZm Mm{hE&
511. {gÕm| Ho$ g‘ñV AmË‘àXoem| go H$‘©~ÝY H$m Zme
gd© Ì À¶w V H$‘© ~ ÝYZV¶m, gd© Ì gÔe© Z m:;
gd©Ìm@{IbdñVwOmV{df¶, ì¶mgº$~moYpËdf:&
gd©Ì ñ’w$aXþÞVmoÞVgXm,@@ZÝXmË‘H$m {ZíMbm:;
gd©Ìd¡ {ZamHw$bm: {edgwI,§ {gÕm: à¶ÀN>ÝVw Z:&&26&&
H$‘©~ÝY go a{hV VWm Omo, gX²-Xe©Z‘¶ h¢ gd©Ì&
OJV²-àH$meH$ g嶽kmZ-{H$aU gånyU© AmË‘ ‘| ì¶má&&
gdm}ËH¥$ï gXmZÝXmË‘H$, AZwn‘ VoO àJQ> gd©Ì&
{ZíMb Am¡a {ZamHw$b {edgwI, h‘| àXmZ H$a| do {gÕ&&
AW© • {OZ {gÕm| Ho$ g‘ñV AmË‘àXoem| go gd© H$‘©~ÝY Ny>Q> J¶m h¡, {OgHo$
g‘ñV AmË‘àXoem| ‘| g‘rMrZ Xe©Z ‘m¡OyX h¡ AWm©V² Omo g嶽Xe©Z AWdm AZÝVXe©Z
Ho$ YmaH$ h¢, g‘ñV nXmWm] Ho$ g‘yh H$mo OmZZo dmbr g嶽kmZê$nr {H$aU {OZHo$ g‘ñV
AmË‘àXoem| ‘| ì¶má h¡, {OZHo$ gdm}ËH¥$ï> gV²ñdê$n VWm AmZÝXñdê$n VoO ñ’w$am¶‘mZ h¡
VWm Omo {ZíMb Am¡a {ZamHw$b h§¡ • Eogo {gÕ ^JdmZ, h‘mao {bE ‘mojgwI àXmZ H$a§o&
^mdmW© • Omo g‘ñV H$‘m] go a{hV h¢, g嶽Xe©Z-g嶽kmZ-gå¶H²$Mm[aÌ Ho$
Ymar h¢, {ZíMb h¢ VWm g‘ñV àH$ma H$s AmHw$bVm go a{hV h¢ • Eogo {gÕ ^JdmZ h‘mao
{bE ‘mojê$nr gwI àXmZ H$a§o, Eogo {gÕm| Ho$ h‘ godH$ h¢&
512. {gÕm| Ho$ ‘H$mZ, gr‹T>r, {‘Ì, ñÌr Am{X ³¶m h¡? •
AmË‘moÎmw“-J¥h§ à{gÕ-~{hamÚm,-Ë‘à^oX-jU§;
~ˆmË‘mܶdgmZ-g“V-bgV², gmonmZ-emo^mpÝdV‘²&
270 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 8

VÌmË‘m {d^wamË‘ZmË‘-gwöXmo, hñVmdbå~r g‘m-;


éømZÝX-H$bÌ-g§JV-^wd,§ {gÕ: gXm ‘moXVo&&27&&
~{hamË‘m{XH$ ^oX¶wº$, CÎm§Jê$n ¶h AmË‘-^dZ&
{d{dY AmË‘-n[aUm‘ê$n, gmonmZm| H$s emo^m AZwn‘&&
AmË‘mê$nr na‘ {‘Ì H$m, hmW nH‹S> H$a MoVZamO&
hmoH$a {gÕ-g{ƒXmZÝX, a‘Ur g§J ^moJo gw³I Anma&&
AW© • Ohm± go ~{hamË‘m VWm AÝVamË‘m Am{X Ho$ ^oX H$mo dmñV{dH$ ar{V go XoI
gH$Vo h¡§ Am¡a Omo AmË‘m Ho$ AܶdgmZ ({MÝVdZ) ê$n ‘Zmoha gr‹T>r go emo^m¶‘mZ h¡ •
Eogm ¶h AmË‘mê$nr D±$Mm ‘H$mZ h¡& Cg na {d^w AmË‘m, AmË‘m Ho$ Ûmam AmË‘mê$nr {‘Ì
Ho$ hmW H$m ghmam boH$a, {gÕ ~Z H$a, {MXmZÝXñdê$n ñÌrg{hV, {gÕ{ebm na gXm
AmZÝX-‘½Z ahVo h¢&
513. {gÕm| H$m ñdê$n hr ‘wPo A˶ÝV {à¶
g¡d¡H$m gwJ{VñVXod M gwI§, Vo Ed ѽ~moYZo;
{gÕmZm‘na§ ¶XpñV gH$b§, VÝ‘o {ට ZoVaV²&
B˶mbmoÀ¶ ÑT>§ V Ed M ‘¶m, {MÎmo Y¥Vm: gd©Xm;
VÐÿn§ na‘§ à¶mVw-‘Zgm, {hËdm ^d§ ^rfU‘²&&28&&
dhr EH$ hr gwJ{V dhr gwI, do hr g嶽Xe©Z-kmZ&
Am¡a g^r Hw$N> {gÕê$n Omo, ‘wPo dhr {චAm¡a Z AmZ&&
¶h {dMma Ñ‹T> H$aHo$ CZ-gm, na‘ê$n nmZo H$m ‘Z&
^rfU ^d^¶ VO H$a A~ ‘¢, H$ê±$ gd©Xm CZH$m ܶmZ&&
AW© • Omo {gÕm| H$s J{V h¡, dhr EH$ gwJ{V h¡; Omo CZH$m gwI h¡, dhr dmñV{dH$
gwI h¡; do {gÕ hr g嶽Xe©Z Am¡a g嶽kmZ h¢; Bg àH$ma ¶h VWm BZgo {^Þ Am¡a ^r
Omo {gÕm| H$m ñdê$n h¡, dh g‘ñV ‘wPo {චh¡; {H$ÝVw BZgo A{V[aº$ Hw$N> ^r ‘wPo {à¶
Zht h¡ • Eogm ‘Z ‘| Ñ‹T> lÕmZ H$aHo$, ‘¡§Zo gd© H$mb CÝhr§ {gÕm| H$m ܶmZ {H$¶m h¡;
Bg{bE ‘Z go ^¶§H$a g§gma H$m ^¶ N>mo‹S> >H$a, ‘wPo CËH¥$ï> {gÕm| Ho$ ñdê$n H$s àm{á
hmo • Eogr Amem H$aVm h°ÿ§&
{gÕ-ñVw{V && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 271

514. Cng§hma ‘| "{gÕ-ñVw{V' H$s dMZmVrVVm H$m {Zê$nU


Vo {gÕm: na‘o{ð>Zmo Z {df¶m, dmMm‘VñVmZ² à{V;
àm¶mo dpÀ‘ ¶Xod VËIbw Z‘ñ¶mbo»¶‘m{b»¶Vo&
VÞm‘m{n ‘wXo ñ‘¥V§ VV BVmo, ^³Ë¶m@W dmMm{bV:;
Vofm§ ñVmoÌ{‘X§ VWm{n H¥$VdmZå^moOZÝXr ‘w{Z:&&29&&
dMZ-{df¶ h¢ Zht, {gÕ na‘oð>r Aearar ^JdmZ&
AV: JwUm| H$m dU©Z CZH$m, Z^ ‘| boIZ {MÌ g‘mZ&&
{’$a ^r CZHo$ Zm‘ ‘mÌ, gw{‘aZ go hmo AmZÝX&
AV: ^{º$ go nÙZpÝX Zo, ñVdZ aMm hmoH$a dmMmb&&
AW© • Bg A{YH$ma H$mo nyU© H$aVo hþE AmMm¶© H$hVo h¢ {H$ Abm¡{H$H$ JwU Ho$ Ymar
^JdmZ {gÕ na‘oð>r, dMZ Ho$ Vmo {df¶ hr Zht h¢; Bg{bE ‘§¡ Omo Hw$N> CZHo$ JwUm| H$m
ñVdZ AWdm CZHo$ {df¶ ‘| Hw$N> dU©Z H$aZm MmhVm h°±ÿ, dh AmH$me ‘| {MÌH$mar H$aZo
Ho$ g‘mZ ‘mby‘ hmoVm h¡& (AWm©V² {Og àH$ma AmH$me ‘| {MÌH$mar H$aZm H${R>Z ~mV h¡;
Cgr àH$ma {gÕ na‘oð>r Ho$ {df¶ ‘| ^{º$nyd©H$ dU©Z H$aZm A˶ÝV H${R>Z h¡) Vmo ^r CZ
{gÕm| H$m ñ‘aU {H$¶m hþAm Zm‘ ^r hf© H$m H$aZo dmbm hmoVm h¡, Bg H$maU ^{º$ go
dmMm{bV hmoH$a Bg nÙZpÝX Zm‘H$ ‘w{Z Zo CZ {gÕmo§ H$s ñVw{V H$s h¡&
^mdmW© • {gÕ na‘oð>r, Ñ{ï> go AJmoMa A‘y{V©H$ nXmW© h¢, AV: O~ do Ñ{ï> go
AJmoMa h¢, XoIZo ‘| Zht AmVo h¢ Vmo do dMZ Ho$ ^r AJmoMa h¢; Bg{bE CZH$s ñVw{V VWm
CZHo$ {df¶ ‘| dU©Z H$aZm ^r A˶ÝV H${R>Z h¡ Vmo ^r ‘oar CZ {gÕm| Ho$ à{V Omo ^{º$
h¡, CgZo ‘wPo dmMm{bV {H$¶m h¡& Bgr H$maU ‘¡§Zo CZ {gÕm| H$s ñVw{V H$s h¡&
Bg àH$ma "lr nÙZpÝX AmMm¶©' {da{MV "lr nÙZpÝX n§Mqde{VH$m' Zm‘H$ J«ÝW ‘|
"{gÕ-ñVw{V' Zm‘H$ "AmR>dm± A{YH$ma' nyU© hþAm&
*****
272 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 9

A{YH$ma - 9

AmbmoMZm

515. ‘“bmMaU ‘| à^w Ho$ Zm‘-ñ‘aU Ed§ ܶmZ H$s àoaUm


emXÿ©b{dH«$s{S>V
¶ÚmZÝX{ZqY ^dÝV‘‘b§ VÎd§ ‘Zmo JmhVo;
ËdÞm‘ñ‘¥{VbjUmo ¶{X ‘hm, ‘ÝÌmo@ñ˶ZÝVà^:&
¶mZ§ M {ÌV¶mË‘Ho$ ¶{X ^doV,² ‘mJ} ^dÔ{e©V;o
H$mo bmoH$o @Ì gVm‘^rï>{df¶o, {d¿Zmo {OZoe à^mo&&1&&
(dra N>ÝX)
{Z‘©b AmZÝXYm‘ Amn ‘|, ¶{X ‘Z AdJmhZ H$aVm&
VoO AZÝVñdê$n AmnH$m, Zm‘ ‘ÝÌ h¡ Omo ahVm&&
¶{X AmnHo$ aËZ̶‘¶, ‘moj‘mJ© ‘| J‘Z Ahmo!&
Cg g‚mZ H$mo Bï> àm{á ‘|, OJ ‘| ³¶m hmo {d¿Z à^mo!&&
AW© • ho {OZoe! ho à^mo! ¶{X g‚mZm| H$m ‘Z AÝVa“ VWm ~{ha“ ‘b go a{hV
hmoH$a VÎdñdê$n dmñV{dH$ AmZÝX Ho$ {ZYmZ AmnH$m AdJmhZ (Aml¶) H$aVm h¡; ¶{X
CZHo$ ‘Z ‘| AmnH$m Zm‘ñ‘aUê$n AZÝVà^m H$m Ymar ‘hm‘ÝÌ ‘m¡OXy h¡ VWm ¶{X Amngo
àJQ> {H$¶o hþE g嶽Xe©Z, g嶽kmZê$nr ‘moj‘mJ© ‘| CZH$m J‘Z h¡ Vmo CZ g‚mZm| H$mo
A^rï> H$s àm{á ‘| {H$gr àH$ma H$m {d¿Z Zht Am gH$Vm&
^mdmW© • ¶{X g‚mZm| Ho$ ‘Z ‘| AmnH$m ܶmZ VWm Zm‘ñ‘aUê$n ‘hm‘ÝÌ ‘m¡OyX
h¡ VWm ¶{X do ‘moj‘mJ© ‘| J‘Z H$aZo dmbo h¡§ Vmo CZH$mo A{^b{fV ‘mJ© H$s àm{á ‘| {H$gr
àH$ma H$m {d¿Z Zht Am gH$Vm&
AmbmoMZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 273

516. {OZoÝÐXod Ho$ Ûmam go{dV ‘mJ© H$m H«$‘ hr gdm}ËH¥$ï>


{Z:g“Ëd‘am{JVm@W g‘Vm, H$‘©-j¶mo ~moYZ§;
{díd-ì¶m{n g‘§ Ñem VXVwbm@@ZÝXoZ dr¶}U M&
B©Ñ½Xod! Vd¡d g§g{¥ V-n[a,-˶mJm¶ OmV: H«$‘:;
ewÕñVoZ gXm ^dƒaU¶mo:, godm gVm§ gå‘Vm&&2&&
drVamJVm g‘Vm {d{Yj¶, An[aJ«h Aé dr¶© ‘hmZ&
gwI AZÝV Aé {díd àH$meH$, Ho$dbXe©Z Ho$dbkmZ&&
¶h àd¥{Îm ^d-‘w{º$ hoVw h¡, ‘mÌ AmnH$s ho {OZda!&
ewÕ Amn hr AV: gËnwéf, godZ H$aVo MaU-¶wJb&&
AW© • AmMm¶© ñVw{V H$aVo h¡§ {H$ ho {OZoÝÐXod! g§gma Ho$ ˶mJ hoVw n[aJ«ha{hVnZm,
amJa{hVnZm, g‘Vm, gd©Wm H$‘m] H$m Zme VWm AZÝVgwI Am¡a AZÝVdr¶© Ho$ gmW
g‘ñV bmoH$mbmoH$ H$mo àH$m[eV H$aZo dmbm Ho$dbkmZ Ed§ Ho$dbXe©Z • Eogm H«$‘ AmnHo$
Ûmam hr hþAm h¡, {H$ÝVw Amngo {^Þ {H$gr Aݶ Xod Zo ¶h H«$‘ Zht AnZm¶m h¡, Bg{bE
Amn hr ewÕ h¢ VWm AmnHo$ MaUm| H$s godm hr g‚mZ nwéfm| H$mo H$aZo ¶mo½¶ h¡&
^mdmW© • ho ^JdZ²! AmnZo g§gma go ‘wº$ hmoZo Ho$ {bE g‘ñV n[aJ«h H$m ˶mJ
{H$¶m h¡, amJ^md N>mS‹o >m h¡, g‘Vm YmaU H$s h¡ VWm AZÝVXe©Z AZÝVkmZ AZÝVgwI
Am¡a AZÝVdr¶© AmnHo$ àH$Q> hþAm h¡& Bg{bE Amn hr ewÕ VWm g‚mZm| H$r godm Ho$
nmÌ h¢&
517. {OZoÝÐXod H$s godm H$aHo$ g§gmaê$nr d¡ar H$mo OrVZm AmgmZ
¶ÚoVñ¶ Ñ‹T>m ‘‘ pñW{Va^yV,² ËdËgod¶m {ZpíMV§;
Ì¡bmo³¶oe ~br¶gmo@{n {h Hw$V:, g§gmaeÌmo^¶© ‘²&
àmáñ¶m@‘¥V-df©-hf©-OZH§$, gÚÝÌ-Ymam-J¥h;§
n§g
w : qH$ Hw$éVo ewMm¡ IaVamo, ‘ܶm•H$mb@@Vn:&&3&&
¶{X {ZíM¶ go ‘wPo AmnH$s, godm ‘| Ñ‹T>Vm {OZamO&
Vmo A{Ve¶ ~bdmZ ‘moh-eÌw go ^¶ ³¶m| ‘wPH$mo ZmW?&&
A‘¥V-dfm©-H$maH$ ’$ìdmao go ¶wº$ gXZ dmgr&
Za H$mo ³¶m H$a gH$Vm h¡ à^w! àIa gy¶© AmVmn Xþ:Ir&&
274 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 9

AW© • ho VrZ bmoH$ Ho$ B©e! {ZíM¶ go AmnH$s godm ‘| ¶{X ‘oam Ñ‹T>nZm h¡ Vmo ‘wPo
A˶ÝV ~bdmZ g§gmaê$nr d¡ar H$mo OrVZm H$moB© H${R>Z ~mV Zht ³¶m|{H$ {Og ‘Zwî¶ Zo
Ob H$s dfm© go hf© H$mo CËnÞ H$aZo dmbm CÎm‘ ’$ìdmao g{hV Ka àmá H$a {b¶m h¡, Cg
nwéf H$mo OoR> ‘mg H$s A˶ÝV VrúU Xmonha H$s Yyn Hw$N> ^r Xþ:Ir Zht H$a gH$Vr&
^mdmW© • {Og àH$ma ’$ìdmao g{hV CÎm‘ Ka ‘| ~¡R>o hþE nwéf H$mo OoR> ‘mg H$s
A˶ÝV H$R>moa Xmonha H$s Yyn ^r Hw$N> Zht H$a gH$Vr; Cgr àH$ma ¶{X ‘¢ {ZíM¶ go
AmnH$s godm ‘| Ñ‹T> ar{V go {ñWV ahÿ± Vmo ‘wPo g§gmaê$nr d¡ar Hw$N> Zht H$a gH$Vm&
518. OJV² ‘| gma^yV Am¡a Agma^yV H$m {dMma H$aZm lo¶ñH$a
¶: H$píM{ÞnwUmo OJË̶JVm,@ZWm©Zeofm§píMa§;
gmam@gma-{ddoMZ¡H$-‘Zgm ‘r‘m§gVo {ZñVwf‘²&
Vñ¶ Ëd§ na‘oH$ Ed ^JdZ²!, gmamo øgma§ na§;
gdª ‘o ^dXm{lVñ¶ ‘hVr, VoZm@^d{Þd©{¥ V:&&4&&
H$moB© MVwa Za gma-Agma, nXmW©-{ddoMH$ ‘Z Ho$ Ûma&
OJ-̶ Ho$ gmao nXmW© H$m, hmo {ZXm}f H$ao gw{dMma&&
^JdZ²! CgHo$ {bE Amn hr, gma^yV h¢ Aݶ Agma&
AV: AmnH$s eaU àmßV H$a, ‘wPH$mo hmoVm gm¡»¶ Anma&&
AW© • "¶h nXmW© gma h¡ Am¡a ¶h Agma h¡' • Bg àH$ma gma-Agma H$s narjm
‘| EH${MÎm hmoH$a Omo H$moB© ~w{Õ‘mZ² ‘Zwî¶ VrZm| bmoH$ Ho$ g‘ñV nXmWm] H$m ~mYma{hV JhZ
Ñ{ï> go {dMma H$aVm h¡; Cg nwéf H$s Ñ{ï> ‘| "ho ^JdZ²! Amn hr EH$ gma^yV nXmW© h¢
Am¡a Amngo {^Þ g‘ñV nXmW© Agma^yV hr h¢'; AV: AmnHo$ Aml¶ go hr ‘wPo na‘
gÝVmof hmoVm h¡&
519. gd©Xeu Ed§ gd©k na‘mË‘m H$m AÝV~m©ø go CËH¥$ï>nZm
kmZ§ Xe©Z‘߶eof-{df¶§, gm¡»¶§ VWm@˶pÝVH§$;
dr¶ª M à^wVm M {Z‘©bVam, ê$n§ ñdH$s¶§ Vd&
g嶽¶moJÑem {OZoída! {MamV², VoZmonbãYo Ëd{¶;
kmV§ qH$ Z {dbmo{H$V§ Z {H$‘W, àm᧠Z qH$ ¶mo{J{^:&&5&&
AmbmoMZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 275

bmoH$mbmoH$ {dbmoH$ Xe©Z-kmZ Am¡a gwI-dr¶© AZÝV&


A{Ve¶ {Z‘©b à^wVm‘¶ ho à^mo! AmnH$m ê$n AZÝV&&
gå¶H²$ ¶moJÑ{ï> go {OZda, ¶{X AmnH$mo àmá {H$¶m&
Cg ¶moJr Zo ³¶m Zqh nm¶m, Am¡a Zht ³¶m OmZ {b¶m&&
AW© • ho {OZoÝÐ! g‘ñV bmoH$mbmoH$ H$mo EH$ gmW OmZZo dmbm AmnH$m kmZ h¡;
g‘ñV bmoH$mbmoH$ H$mo EH$ gmW XoIZo dmbm AmnH$m Xe©Z h¡; AmnHo$ AZÝV gwI Am¡a
AZÝV ~b h¢; AmnH$m à^wnZm ^r A{Ve¶ {Z‘©b h¡ Am¡a eara ^r X¡Xr߶‘mZ h¡& Bg{bE
¶{X ¶moJrídam| Zo g‘rMrZ ¶moJê$nr ZoÌ go AmnH$mo àmá H$a {b¶m Vmo CÝhm|Zo ³¶m Zht
OmZm? ³¶m Zht XoIm? Am¡a ³¶m Zht nm {b¶m?
^mdmW© • ho à^w! ¶{X ¶moJrídam| Zo AnZr CËH¥$ï> ¶moJÑ{ï> go AZÝV JwUm| Ho$ Ymar
AmnH$mo XoI {b¶m Vmo CÝhm|Zo g~ Hw$N> XoI {b¶m, g~ Hw$N> OmZ {b¶m VWm g~ Hw$N> àmá
H$a {b¶m h¡&
520. {OZoÝÐ ^JdmZ H$mo ‘mZZo go hr gd© à¶moOZ-{g{Õ
Ëdm‘oH§$ {ÌOJËnqV na‘h§, ‘ݶo {OZ§ ñdm{‘Z§;
Ëdm‘oH§$ àU‘m{‘ MoV{g XYo, godo ñVwdo gd©Xm&
Ëdm‘oH$§ eaU§ JVmo@pñ‘ ~hþZm, àmoº$o Z qH${MØdoV;²
BËW§ VØdVw à¶moOZ‘Vmo, Zm@ݶoZ ‘o Ho$Z{MV²&&6&&
à^mo! Amn hr VrZ bmoH$ Ho$, ñdm‘r ‘¢ Eogm ‘mZy±&
AV: AmnH$m hr dÝXZ-ñVdZ VWm ‘¢ ܶmZ H$ê±$&&
‘mÌ AmnH$s eaU Jhy± ‘¢, Am¡a A{YH$ H$hZo go ³¶m?&
¶hr MmhVm {gdm AmnHo$, Aݶ à¶moOZ Zqh ‘oam&&
AW© • ho {OZoÝÐ! ‘¢ AmnH$mo VrZ bmoH$ H$m ñdm‘r ‘mZVm hÿ± , Aï> H$‘m] H$mo OrVZo
dmbm Am¡a AnZm ñdm‘r ‘mZVm h±°ÿ, Ho$db AmnH$mo hr ^{º$nyd©H$ Z‘ñH$ma H$aVm h±y Am¡a
gXm AmnH$m ܶmZ H$aVm hÿ±, AmnH$s hr godm Am¡a ñVw{V H$aVm h°ÿ§ VWm Ho$db AmnH$mo hr
‘¢ AnZm eaU ‘mZVm h±ÿ& A{YH$ H$hZo go ³¶m bm^? ¶{X g§gma ‘| ‘wPo Hw$N> àmá hmo Vmo
¶hr hmo {H$ AmnHo$ {gdm¶ Aݶ {H$gr go ^r ‘oam à¶moOZ Z aho&
^mdmW© • ho ^JdZ²! Amngo hr ‘oam à¶moOZ aho, Amngo {^Þ {H$gr Aݶ go ‘oam
{H$gr àH$ma H$m à¶moOZ Z aho • ¶hr ‘oar {dZ¶nyd©H$ àmW©Zm h¡&
276 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 9

521. {ÌH$mbdVu nmnm| H$s H¥$V-H$m[aV-AZw‘moXZm Ed§ VrZm| ¶moJm| go {ZÝXm


nmn§ H$m[aVdmZ² ¶XÌ H¥$VdmZ², Aݶ¡: H¥$V§ gmpÜd{V;
^«mÝ˶m@h§ à{VnÞdm§íM ‘Zgm, dmMm M H$m¶oZ M&
H$mbo gåà{V ¶ƒ ^m{d{Z Zd,-ñWmZmoXJ² V§ ¶ËnwZ:;
Vpݑ϶m@{Ib‘ñVw ‘o {OZnVo, ñd§ {ZÝXVñVo nwa:&&7&&
ho {OZ! ‘¢Zo ^yVH$mb ‘|, ^«mpÝV go Omo nmn {H$¶o&
Aݶ OZm| go H$adm¶o, AZw‘moXZ H$s, ‘Z-dM-VZ go&&
dV©‘mZ ‘| ^r hmoVo, Zd H$mo{Q> go AmJo hm|Jo&
à^mo! AmnHo$ gÝ‘wI ‘wP, {ZÝXH$ Ho$ do g~ {‘϶m hmo&&
AW© • ho {OZoída! ^yVH$mb ‘| ^«‘de Omo nmn, ‘¡§Zo ‘Z-dMZ-H$m¶ Ho$ Ûmam
Xÿgam| go H$am¶o h¡, ñd¶§ {H$¶o h¢ Am¡a Xÿgam| H$mo nmn H$aVo hþE AÀN>m H$hm h¡ AWm©V² Cg‘|
AnZr gå‘{V Xr h¡; dV©‘mZ ‘| Omo nmn, ‘¢ ‘Z-dMZ-H$m¶ Ho$ Ûmam ñd¶§ H$aVm hÿ±, Xÿgam|
go H$amVm h°§ÿ Am¡a Aݶ H$mo H$aVo hþE ^bm H$hVm h±;ÿ ^{dî¶H$mb ‘| Omo nmn ‘¢ ‘Z-dMZ-
H$m¶ go ñd¶§ H$ê±$Jm, Xÿgam| goo H$amD±$Jm Am¡a Xÿgao H$mo H$aVo hþE AÀN>m ‘mZy±Jm; do g‘ñV
nmn, AmnHo$ gm‘Zo AnZr {ZÝXm H$aZo dmbo ‘oao, gd©Wm {‘϶m hm|&
^mdmW© • ^yV, ^{dî¶V² d dV©‘mZ • BZ VrZm| H$mbm| ‘| {OZ nmnm| H$m ‘¢Zo ‘Z-
dMZ-H$m¶ VWm H¥$V-H$m[aV-AZw‘moXZm go CnmO©Z {H$¶m h¡, H$ê±$Jm Am¡a H$a ahm h°ÿ§; CZ
g‘ñV nmnm| H$m AZw^d H$aHo$, ho {OZoída! ‘¢ AmnHo$ gm‘Zo AnZr {ZÝXm H$aVm h°ÿ§;
Bg{bE do ‘oao g‘ñV nmn {‘϶m hm|&
522. à^w Ho$ Ûmam kmV hmoZo na ^r AnZr ew{Õ Ho$ {bE nmnm| H$s AmbmoMZm
bmoH$m@bmoH$‘ZÝV-n¶©¶-¶wV§, H$mb-̶r-JmoMa§;
Ëd§ OmZm{g {OZoÝÐ! ní¶{g Vam§, eídËg‘§ gd©V:&
ñdm{‘Z²! dopËg ‘‘¡H$OÝ‘O{ZV§, Xmof§ Z qH${MËHw$Vmo;
hoVmoñVo naV: g dmÀ¶ B{V ‘o, ewÕ¶W©‘mbmo{MVw‘&² &8&&
H$mb̶r JmoMa AZÝV, n¶m©¶ g{hV g~ bmoH$mbmoH$&
emídV ¶wJnV² gd© Amoa go, Amn OmZVo h¢ {OZXod&&
ñdm{‘Z²! ‘oao EH$ OÝ‘ Ho$, Xmofm| H$mo ³¶m Zqh OmZmo&
‘¢ {ZÝXH$ Vd gÝ‘wI Xmof, H$hÿ± ew[Õ Ho$ {bE Ahmo!&&
AmbmoMZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 277

AW© • ho {OZoÝÐ! ¶{X Vw‘ ^yV, ^{dî¶V² d dV©‘mZ VrZm| H$mbm| H$s ZmZm n¶m©¶m|
g{hV bmoH$ VWm AbmoH$ H$mo Mmam| Amoa go EH$ gmW OmZVo hmo VWm XoIVo hmo Vmo ho ñdm{‘Z²!
‘oao EH$ OÝ‘ ‘| hmoZo dmbo nmnm| H$mo ³¶m Vw‘ Zht OmZVo hmo? AWm©V² Adí¶ hr OmZVo hmo&
Bg{bE AnZo H$mo ñd¶§ {ZpÝXV H$aVm hþAm ‘¢, AmnHo$ gm‘Zo Omo AnZo Xmofm| H$m H$WZ
(AmbmoMZm) H$aVm hÿ±, dh Ho$db AnZr ew{Õ Ho$ {bE hr H$aVm hÿ±&
^mdmW© • ho à^w! O~ Amn, AZÝV ^oXg{hV bmoH$ VWm AbmoH$ H$mo EH$ gmW
OmZVo-XoIVo hmo Vmo ‘ooao g‘ñV Xmofm| H$mo ^r Amn ^br^m±{V OmZVo hmo; {’$a ^r ‘¢
AmnHo$ gm‘Zo Omo AnZo Xmofm| H$m H$WZ (AmbmoMZm) H$aVm hÿ±, dh Ho$db ew{Õ Ho$ {bE
hr H$aVm hÿ±&
523. ‘m¶m-{‘϶m-{ZXmZ • BZ VrZ eë¶m| Ho$ ˶mJ H$s àoaUm
Am{l˶ ì¶dhma‘mJ©‘Wdm, ‘ybmoÎmam»¶mZ² JwUmZ²;
gmYmoYm©a¶Vmo ‘‘ ñ‘¥{VnW§, àñWm{¶ ¶X²XÿfU‘²&
ewÕ¶Wª VX{n à^mo Vd nwa:, g‚mmo@h‘mbmo{MVw;§
{Z:e붧 öX¶§ {dYo¶‘OS>¡:, ^춡¶©V: gd©Wm&&9&&
ì¶dhmam{lV ‘yb Am¡a, CÎmaJwUYmar ‘¢ gmYw&
ñ‘¥{V-nW na Omo ^r AmVo, h¢ do g~ ‘¢ Xmof H$hÿ&± &
ew[Õ hoVw ho à^w! Vd gÝ‘wI, gmdYmZ hmoH$a ~¡R>m&
³¶m|{H$ {ddoH$s ^ì¶ Ord, {ZO hX¶ aI| {Z:eë¶ gXm&&
AW© • ì¶dhmaZ¶ H$m Aml¶ H$aHo$ AWdm ‘ybJwU VWm CÎmaJwUm| H$mo YmaU H$aZo
dmbo ‘wP ‘w{Z H$mo {Og XÿfU H$m ^br^m±{V ñ‘aU h¡, Cg XÿfU H$s ew{Õ Ho$ AW©
AmbmoMZm H$aZo Ho$ {bE ho à^mo! ‘¢ AmnHo$ gm‘Zo gmdYmZr go ~¡R>m h±ÿ ³¶m|{H$ ^ì¶ Ordm|
H$mo gXm AnZm ‘Z, ‘m¶m-{‘϶m-{ZXmZ • BZ VrZm| eë¶m| go a{hV aIZm Mm{hE&
524. {OVZo Xmof, CVZo àm¶píMÎm Ho$ A^md ‘| à^w-g‘rn ahZo ‘mÌ go ew{Õ
gdm}@ß¶Ì ‘whþ‘w©hþ{O©ZnVo, bmoH¡$ag§»¶¡{‘©V-;
춺$m@춺${dH$ënOmbH${bV:, àmUr ^doËg§gV¥ m¡&
VÎmmdpØa¶§ gX¡d {Z{MVmo, Xmof¡{d©H$ënm@ZwJ¡:;
àm¶píMÎm{‘¶ËHw$V: lwVJV§, ew{Õ^©dËg{ÞYo:&&10&&
278 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 9

춺$-A춺$ {dH$ën Omb h¢, Ag§»¶ bmoH$ à‘mU à^mo!&


~ma-~ma ¶o Ord OJV² Ho$, CZgo hm| g§¶wº$ {d^mo!&&
CZ {dH$ënm| Ho$ Aml¶ go, hmoVo h¡§ Xmof gXm CËnÞ&
g~H$m àm¶píMV Zqh lwV ‘|, ew[Õ AmnHo$ nmg {OZoÝÐ!&&
AW© • ho ^JdZ²! Bg g§gma ‘| g‘ñV Ord, ~ma-~ma Ag§»¶mV bmoH$à‘mU
àH$Q> VWm AàH$Q> ZmZm àH$ma Ho$ {dH$ënm| go g{hV h¢ VWm CZgo CËnÞ hmoZo dmbo CVZo
hr àH$ma Ho$ Xmofm| go ^r g{hV h¢; {H$ÝVw {OVZo àH$ma Ho$ Xmof h¢, CVZo àm¶píMÎm, emñÌm|
‘| Zht h¢; Bg{bE CZ g‘ñV Ag§»¶mV bmoH$à‘mU {dH$ënm| VWm Xmofm| H$s ew{Õ, Ho$db
AmnHo$ g‘rn ‘| hr hmoVr h¡&
^mdmW© • ¶Ú{n XÿfUm| H$r ew{Õ àm¶píMÎm Ho$ H$aZo go ^r hmoVr h¡; {H$ÝVw ho
^JdZ²! {OVZo XÿfU h¢, CVZo àm¶píMÎm emñÌm| ‘| Zht H$ho JE h¢; Bg{bE g‘ñV XÿfUm|
H$s ew{Õ AmnHo$ g‘rn ‘| hr hmoVr h¢&
525. à^w H$s g‘rnVm hoVw BpÝж Am¡a ‘Z H$m {ZJ«h Amdí¶H$
^mdm@ÝV:H$aUopÝжm{U {d{YdV², g§ö˶ ~møml¶mV²;
EH$sH¥$˶ nwZñËd¶m gh ew{M,-kmZ¡H$gÝ‘y{V©Zm&
{Z:g“: lwVgmag§JV‘{V:; emÝVmo ah: àmádmZ²;
¶ñËdm§ Xod! g‘rjVo g b^Vo, Yݶmo ^dËg{Þ{Y‘²&&11&&
~mø nXmWm] go ^mdopÝж-‘Z H$mo {d{YdV² H$a§o n¥WH²$&
A{ÛVr¶ ew{M kmZ ‘y{V©‘¶, à^mo! Amngo hm| An¥WH$&&
lwV ahñ¶ kmVm n[aJ«h {~Z, emÝV {MÎm ~¡R>o EH$mÝV&
^ì¶ AmnH$mo XoIo Omo dh, hmoVm Amn g‘rn gwYݶ&&
AW© • ho ^JdmZ²! g‘ñV àH$ma Ho$ n[aJ«hm| go a{hV, g‘ñV emñÌm| H$mo OmZZo
dmbm, H«$moYm{X H$fm¶m| go a{hV Am¡a EH$mÝVdmgr • Eogm Omo ^ì¶ Ord, g‘ñV ~mø
nXmWm] go ‘Z VWm BpÝжm| H$mo hQ>m H$a, AIÊS>> Am¡a {Z‘©b g嶽kmZê$nr ‘y{V© Ho$ Ymar
Amn‘| pñWa hmoH$a, AmnH$mo XoIVm h¡; dh ‘Zwî¶, AmnH$s g‘rnVm H$mo àmá hmoVm h¡&
^mdmW© • ho à^w! O~ VH$ ‘Z VWm BpÝжm| H$m ì¶mnma, ~mø nXmWm] ‘| bJm ahVm
h¡; V~ VH$ H$moB© ^r ‘Zwî¶, AmnHo$ ñdê$n H$mo àmá Zht H$a gH$Vm; {H$ÝVw Omo ‘Zwî¶,
‘Z VWm BpÝжm| H$mo ~mø nXmW© go hQ>m boVm h¡, dhr dmñV{dH$ ar{V go AmnHo$ ñdê$n H$mo
AmbmoMZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 279

XoI-OmZ gH$Vm h¡& Bg{bE {Og ‘Zwî¶ Zo g‘ñV àH$ma Ho$ n[aJ«hm| go a{hV hmoH$a,
emñÌm| H$m ^br^m±{V kmZr hmoH$a, emÝV VWm EH$mÝVdmgr hmoH$a, ‘Z VWm BpÝжm| H$mo
~mø nXmWm] go hQ>m H$a, AmnHo$ ñdê$n ‘| Cn¶moJ bJm H$a, AmnH$mo XoI {b¶m h¡; Cgr
‘Zwî¶ Zo AmnHo$ g‘rnnZo H$mo àmá {H$¶m h¡ • Eogm ^br^m±{V {ZpíMV h¡&
526. {MÎm H$m ~mø {df¶m| ‘| Xm¡‹S>-Xm¡‹S> H$a OmZm • IoX H$m {df¶
Ëdm‘m@@gmÚ nwamH¥$VoZ ‘hVm, nwʶoZ nyÁ¶§ à^w§;
~«÷mÚ¡a{n ¶ËnX§ Z gwb^§, Vëbä¶Vo {ZpíMV‘²&
Ah©ÞmW! na§ H$amo{‘ {H$‘h§, MoVmo ^dËg{ÞYm¡;
AÚm@{n {Y«¶‘mU‘߶{VVam,-‘oVX²~{hYm©d{V&&12&&
na‘-nyÁ¶ {OZ ‘hmnwʶ go, AmO AmnH$m Xe©Z nm&
Omo nX ~«÷m{XH$ H$mo Xþb^© , dh nX {ZpíMV nm gH$Vm&&
{H$ÝVw Amn‘| ~bnyd©H$ ¶h, {MÎm bJmZo na ^r ZmW!&
~mø dñVw ‘| Xm¡‹S> ahm ‘Z, ho à^w! H$hmo H$ê±$ ‘o¢ ³¶m?&&
AW© • ho ^JdZ²! nyd©^d ‘| H$ï> go g#m¶ {H$E hþE ~‹S>o ^mar nwʶ go {Og ‘Zwî¶
Zo VrZ bmoH$ Ûmam nyOZr¶ AmnH$mo nm {b¶m h¡, Cg ‘Zwî¶ H$mo Cg CÎm‘ nX H$s àm{á hmoVr
h¡, {OgH$mo {ZíM¶ go ~«÷m-{dîUw Am{X ^r Zht nm gH$Vo; naÝVw ho Ah©{‚mZoÝÐ! ho ZmW!
‘¢ ³¶m H$ê±$? AmnHo$ g‘rn ‘| bJm hþAm ‘oam {MÎm, à~b ar{V go ~mø nXmWm] H$s Amoa
hr Xm¡‹S>Vm h¡&
^mdmW© • ghgm ¶{X H$moB© ‘Zwî¶ Mmho {H$ ‘¡§ AmnH$mo àmá H$a b±y, dh ñdßZ ‘|
^r AmnH$mo àmá Zht H$a gH$Vm, {H$ÝVw nyd^ © d ‘| g#m¶ {H$¶o hþE ~‹S>o ^mar nwʶ go hr CÝh|
AmnH$s àm{á hmoVr h¡& Bg{bE ho ^JdZ²! {Og ‘Zwî¶ Zo AmnH$mo àmá H$a {b¶m h¡, Cg
‘Zwî¶ H$mo Cg CÎm‘ nX H$s àm{á hmoVr h¡; {Og nX H$mo ~«÷m-{dîUw Am{X Ho$ ^º$m| H$s
Vmo ³¶m ~mV? ñd¶§ ~«÷m-{dîUw ^r àmá Zht H$a gH$Vo; {H$ÝVw ho {OZoÝÐ! BZ g‘ñV
~mVm| H$mo OmZVm hþAm ^r Amn‘| bJm hþAm ‘oam {MÎm, ~mø nXmWm] ‘| Xm¡‹S>-Xm¡‹S> H$a OmVm
h¡ • ¶h A˶ÝV IoX H$s hr ~mV h¡&
527. H$R>moa d«Vm| H$m nmbZ H$aZo Ho$ ~mX ^r {g{Õ Zht hmoZo H$m H$maU
g§gmamo ~hþ-Xþ:IX:, gwInX§ {Zdm©U‘oVËH¥$Vo;
˶³Ëdm@Wm©{X VnmodZ§ d¶{‘Vm:, VÌmopÁPV: g§e¶:&
280 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 9

EVñ‘mX{n XþîH$ad«V{dYo:, ZmÚm@{n {g{Õ¶©Vmo;


dmVmbrVabrH¥$V§ Xb{‘d, ^«må¶Ë¶Xmo ‘mZg‘²&&13&&
¶h g§gma ‘hmXþ:I‘¶ h¡, gwI‘¶ emídV nX {Zdm©U&
CgHo$ {bE g§J-VO dZ ‘|, Vn Ymam N>mo‹S>m gÝXoh&&
A{V H$R>moa d«V H$aZo na ^r, ‘moj Z A~VH$ àmá hþAm&
³¶m|{H$ ndZ ào[aV nÎmo-g‘, ¶h ‘Z ~mha hr ^«‘Vm&&
AW© • ho {OZoe! ¶h g§gma Vmo ZmZm àH$ma Ho$ Xþ:Im| H$mo XoZo dmbm h¡ Am¡a ‘moj
dmñV{dH$ gwI H$m ñWmZ h¡ AWm©V² dmñV{dH$ gwI H$mo XoZo dmbm h¡& Bg{bE Cg ‘moj H$s
àm{á Ho$ {bE h‘Zo g‘ñV YZ-Ymݶ Am{X n[aJ«hm| H$m ˶mJ {H$¶m, VnmodZ H$mo ^r àmá
hþE, g‘ñV àH$ma H$m g§e¶ ^r N>mS‹o > {X¶m, A˶ÝV H$R>mao d«V ^r YmaU {H$¶o; {H$ÝVw A^r
VH$ CZ H${R>Z d«Vm| H$mo YmaU H$aZo go ^r {g{Õ H$s àm{á Zht hþB© ³¶m|{H$ ndZ H$o g‘yh
go H$pånV hþE nÎmm| Ho$ g‘mZ h‘mam ‘Z, amV-{XZ ~mø nXmWm] ‘| hr ^«‘U H$aVm h¡&
528. ‘Z Ho$ Or{dV ahZo na ‘w{Z¶m| H$m ^r H$ë¶mU Agå^d
Pånm: Hw$d©{XVñVV: n[abgX², ~mømW©bm^mÔXV²;
{Z˶§ ì¶mHw$bVm§ nam§ JVdV:, H$m¶ª {dZm߶mË‘Z:&
J«m‘§ dmg¶{XpÝж§ ^dH¥$Vmo, Xÿa§ gwöËH$‘©U:;
jo‘§ Vmd{Xhm@pñV H$wÌ ¶{‘Zmo, ¶mdÝ‘Zmo Ord{V&&14&&
~mømWm] H$s àm{á hoVw Omo, BYa CYa ^«‘Vm-{’$aVm&
{~Zm à¶moOZ Omo {ZO ‘|, CËnÞ H$ao {ZV ì¶mHw$bVm&&
B{Ýж-{df¶ ‘| a‘Vm ^d-H$maH$ H$‘m] H$mo bmVm&
¶h ‘Z O~ VH$ Or{dV ‘w{Z H$m, H$^r ‘wº$ Zqh hmo gH$Vm&&
AW© • ho ^JdZ²! Omo ~mø nXmWm] H$mo ‘Zmoha ‘mZ H$a, CZH$s àm{á Ho$ {bE Ohm±-
Vhm± ^Q>H$Vm h¡, Omo kmZñdê$nr AmË‘m H$mo ^r {~Zm à¶moOZ gXm A˶ÝV ì¶mHw$b H$aVm
ahVm h¡, Omo BpÝжê$nr Jm±d H$mo ~gmZo dmbm h¡ AWm©V² Bg ‘Z H$s H¥$nm go hr BpÝжm| Ho$
{df¶m| ‘| pñW{V hmoVr h¡, Omo g§gma H$mo n¡Xm H$aZo dmbo H$‘m] H$mo bmVm ahVm h¡ • Eogm ¶h
‘Z, O~ VH$ Or{dV ahVm h¡, V~ VH$ ‘w{Z¶m| H$mo H$Xm{n H$ë¶mU H$s àm{á Zht hmo gH$Vr&
^mdmW© • O~ VH$ AmË‘m ‘| H$‘m] H$m AmdmJ‘Z bJm ahVm h¡, V~ VH$ AmË‘m
gXm ì¶mHw$b hr ~Zm ahVm h¡& do H$‘©, AmË‘m ‘| ‘Z Ho$ Ûmam bm¶o OmVo h¢ ³¶m|{H$ ‘Z Ho$
AmbmoMZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 281

ghmao go hr BpÝжm± ê$n Am{X H$mo XoIZo ‘| àd¥Îm hmoVr h¢ VWm ê$n Am{X H$mo XoIZo go amJ-
Ûof CËnÞ hmoVo h¢, {’$a CZgo kmZmdaU Am{X Ðì¶H$‘m] H$s CËn{Îm hmoVr h¡& Bg{bE CZ
H$‘m] Ho$ gå~ÝY go AmË‘m gXm ì¶mHw$b hr ahVm h¡; O~ AmË‘m hr ì¶mHw$b ahm, V~ ‘w{Z¶m|
H$mo H$ë¶mU H$s àm{á H¡$go hmo gH$Vr h¡? Bg{bE H$ë¶mU H$mo amoH$Zo dmbm ‘Z hr h¡&
529. ‘moh Ho$ Zï> hmoZo na hr empÝV H$s àm{á gå^d
ZyZ§ ‘¥Ë¶w‘wn¡{V ¶mV‘‘b§, Ëdm§ ewÕ~moYm@@Ë‘H§$;
ËdÎmñVoZ ~{h^«‘© ˶{daV§, MoVmo {dH$ënm@@Hw$b‘²&
ñdm{‘Z² qH$ {H«$¶Vo@Ì ‘mohdeVmo, ‘¥Ë¶moZ© ^r: H$ñ¶ VV²;
gdm©@ZW©naånamH¥$X@{hVmo, ‘moh: g ‘o dm¶©Vm‘²&&15&&
{Z‘©b ewÕ kmZ‘¶ Vw‘H$mo, nmH$a ‘Z {ZpíMV ‘aVm&
AV: {dH$ënmHw${bV {MÎm ¶h, ~mha hr ^«‘Vm ahVm&&
ho ñdm‘r! ³¶m H$ao§? ‘moh de, g^r ‘¥Ë¶w go S>aVo h¡§&
AV: AZW©-A{hVH$mar ‘‘, ‘moh erK« A~ Zï> H$a|&&
AW© • {Z‘©b VWm AIÊS> kmZñdê$n AmnH$mo nmH$a ‘oam ‘Z, ‘¥Ë¶w H$mo àmá hmo
OmVm h¡; Bg{bE ho {OZoÝÐ! ZmZm àH$ma Ho$ {dH$ënm| go ¶wº$ ‘oam {MÎm, Amngo ~mø g‘ñV
nXmWm] ‘| hr {ZaÝVa Ky‘Vm {’$aVm h¡ ³¶m|{H$ ³¶m {H$¶m OmE? ‘¥Ë¶w go gd© hr S>aVo h¢;
AV: ¶h g{dZ¶ àmW©Zm h¡ {H$ g‘ñV àH$ma Ho$ AZWm] H$mo H$aZo dmbo VWm A{hVH$mar,
Bg ‘moh H$mo erK« Zï> H$amo&
^mdmW© • O~ VH$ ‘moh H$m gå~ÝY AmË‘m Ho$ gmW ahoJm, V~ VH$ {MÎm ~mø
nXmWm] ‘| hr Ky‘Vm ahoJm& O~ VH$ {MÎm Ky‘Vm ahoJm, V~ VH$ AmË‘m ‘| H$‘m] H$m
AmdmJ‘Z ^r bJm ahoJm& Bg ar{V go AmË‘m gXm ì¶mHw$b hr ahoJm& Bg{bE ho ^JdZ²!
ZmZm àH$ma Ho$ gd©Wm AZWm] H$mo H$aZo dmbo ‘oao Bg ‘moh H$mo Zï> H$amo, {Oggo ‘oar AmË‘m
H$mo empÝV {‘bo&
530. ‘moh Ho$ à^md go hr ‘Z H$s M#mbVm
gd}fm‘{n H$‘©Um‘@{VVam§, ‘mohmo ~br¶mZ@gm¡;
YÎmo M§MbVm§ {~^o{V M ‘¥Vo:, Vñ¶ à^mdmÝ‘Z:&
Zmo Mo‚mrd{V H$mo [‘«¶Vo H$ Bh, Ðì¶ËdV: gd©Xm;
ZmZmËd§ OJVmo {OZoÝÐ! ^dVm, Ñï>§ na§ n¶©¶:¡ &&16&&
282 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 9

g~ H$‘m] ‘| ‘mohH$‘© ¶h, h¡ A{Ve¶ ~bdmZ Aao!&


‘Z MÄMb BgHo$ à^md go, Am¡a ‘aU go gXm S>ao&&
Ðì¶Ñ{ï> go H$moB© OJ ‘|, ‘ao Z Ordo ho {OZXod!&
n¶m©¶m{W©H$Z¶ go {d{dY, àH$ma OJV H$mo XoIm Xod!&&
AW© • kmZmdaU Am{X g‘ñV H$‘m] Ho$ ‘ܶ ‘| ‘moh hr A˶ÝV ~bdmZ H$‘© h¡&
Bgr Ho$ à^md go ¶h ‘Z, Ohm±-Vhm± M#mb hmoH$a ^«‘U H$aVm ahVm h¡ Am¡a ‘aU go S>aVm
h¡& ¶{X ¶h ‘moh Z hmodo Vmo {ZíM¶Z¶ go Z Vmo H$moB© Ordo Am¡a Z H$moB© ‘ao ³¶m|{H$ AmnZo
Omo Bg OJV² H$mo AZoH$ àH$ma XoIm h¡, dh n¶m©¶m{W©H$Z¶ H$s Anojm go XoIm h¡,
Ðì¶m{W©H$Z¶ H$s Anojm go Zht; Bg{bE ho ^JdZ²! ‘oao Bg ‘moh H$mo gd©Wm Zï> H$s{OE&
531. OJV² {dZmerH$, AV: {Z{d©H$ma na‘mZÝX ‘| R>haZo H$s àoaUm
dmV-ì¶má-g‘wÐ-dm[a-bhar,-g§KmVdV² gd©Xm;
gd©Ì jU^§Jwa§ OJ{XX§, g§{MÝ˶ MoVmo ‘‘&
gåà˶oVX@eof-OÝ‘-OZH$, ì¶mnma-nma-pñWV§;
ñWmVw§ dmÄN>{V {Z{d©H$mana‘mZÝXo Ëd{¶ ~÷{U&&17&&
ì¶má ndZ go Ob H$s bha|, CR>Vo hþE g‘wÐ g‘mZ&
jU^§Jwa gd©Ì OJV² ¶h, ^br^±m{V ‘Z H$ao {dMma&&
A~ g‘ñV ^d-gÝV{V-CËnmXH$ ì¶mnmam| go hmo nma&
{Z‘©b AmZÝX ~«÷ Amn ‘|, a‘Zo H$mo ¶h h¡ V¡¶ma&&
AW© • ndZ go ì¶má Ob-bhar Ho$ g‘yh g‘mZ gd© H$mb VWm gd© joÌm| ‘| ¶h
OJV² jU^a ‘| {dZmerH$ h¡ • Eogm ^br^m±{V {dMma H$a ‘oam ‘Z, Bg g‘¶ g‘ñV
g§gma Ho$ CËnÞ H$aZo dmbo ì¶mnmam| go a{hV hmoH$a, {Z{d©H$ma na‘mZÝX na‘~«÷ñdê$n
Amn ‘| hr R>haZo H$s BÀN>m H$aVm h¡&
532. naU{V g~ Ord{Z H$s VrZ ^m±{V daUr.....
EZ: ñ¶mX²@ew^mon¶moJV BV:, àmßZmo{V Xþ:I§ OZmo;
Y‘©: ñ¶mƒ ew^mon¶moJV BV:, gm¡»¶§ {H$‘߶ml¶oV&²
ÛÝÛ§ ÛÝÛ{‘X§ ^dm@@l¶V¶m, ewÕmon¶moJmV² nwZ:;
{Z˶m@@ZÝXnX§ VXÌ M ^dmZ,@h©Þh§ VÌ M&&18&&
AmbmoMZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 283

Aew^mon¶moJ go nmnmoËn{Îm, {Oggo Ord Xþ:Ir hmoVo&


ew^mon¶moJ go Y‘©n[aU{V, {Oggo Ord gwIr hmoVo&&
nmn-nwʶ XmoZm| ^d-Am{lV, AV: ewÕ^mdm| Ûmam&
{Z˶mZÝX ‘| Amn {damOo, ‘¢ ^r {ZV ahZm MmhVm&&
AW© • {Og g‘¶ Aew^mon¶moJ ahVm h¡, Cg g‘¶ nmn H$s CËn{Îm hmoVr h¡, Cggo
Ord ZmZm àH$ma Ho$ Xþ:Im| H$mo àmá hmoVo h¢ VWm {Og g‘¶ ew^mon¶moJ ahVm h¡, Cg g‘¶
Y‘© (ì¶dhmaY‘©) H$s CËn{Îm hmoVr h¡, Cggo Ordm| H$mo qH${MV² gwI {‘bVm h¡, {H$ÝVw ¶o
XmoZm| nmn-nwʶê$nr ÛÝÛ, g§gma Ho$ hr H$maU h¡§ AWm©V² BZ XmoZm| go gXm g§gma hr CËnÞ
hmoVm h¡ VWm ewÕmon¶moJ go A{dZmer VWm AmZÝXñdê$n nX H$s àm{á hmoVr h¡& ho {OZoÝÐ!
Amn Eogo nX ‘| {Zdmg H$aVo h¢, AV: ‘¢ ^r Cgr ewÕmon¶moJ ‘| ahZm MmhVm hÿ±&
^mdmW© • Cn¶moJ Ho$ VrZ ^oX h¡§ • 1) Aew^mon¶moJ 2) ew^mon¶moJ 3) ewÕmon¶moJ;
BZ‘| Am{X Ho$ Xmo Cn¶moJ Ho$ H$maU g§gma ‘| hr ^Q>H$Zm n‹S>Vm h¡ ³¶m|{H$ {Og g‘¶ Ordm|
H$m Cn¶moJ Aew^ hmoVm h¡, Cg g‘¶ CZH$mo nmn~ÝY hmoVm h¡, nmn~ÝY hmoZo go CZH$mo
ZmZm àH$ma H$s ImoQ>r-ImoQ>r J{V¶m| ‘| ^«‘U H$aZm n‹S>Vm h¡ Am¡a {Og g‘¶ CZH$m Cn¶moJ
ew^ hmoVm h¡, Cg g‘¶ ew^¶moJ H$s H¥$nm go CZH$mo amOm-‘hmamOm Am{X nXm| H$s àm{á
hmoVr h¡& Bg{bE dh ^r g§gma H$m hr ~‹T>mZo dmbm h¡; {H$ÝVw {Og g‘¶ ewÕmon¶moJ H$s
àm{á hmoVr h¡, Cggo g§gma H$s àm{á Zht hmo gH$Vr, A{nVw {Zdm©U H$s hr àm{á hmoVr h¡
Bg{bE ho ^JdmZ²! ‘¡§ ewÕmon¶moJ ‘| hr pñWV ahZm MmhVm hÿ±&
533. AmË‘ñdê$n CËH¥$ï> VoO H$m ApñV-ZmpñV go ñdê$n
¶ÞmÝVZ© ~{h: pñWV§ Z M {X{e, ñWyb§ Z gyú‘§ nw‘mZ²;
Z¡d ñÌr Z Znw§gH§$ Z JwéVm§, àm᧠Z ¶ëbmKd‘²&
H$‘©-ñne©-eara-JÝY-JUZm,-ì¶mhma-dUm}pÁPV§;
ñdÀN>kmZÑJoH$‘y{V© VXh§, Á¶mo{V: na§ Zm@na‘²&&19&&
Omo Zqh ^rVa-~mha Am¡a, {XemAm| ‘| Zqh gyú‘-ñWyb&
ór-nwéf-Zn§wgH$ ^r Zqh, Zqh bKw AWdm Zht Jwé&&
H$‘©-ñne©-eara-JÝY-g§»¶m Aé dMZ-dU©-{da{hV&
ñdÀN>-kmZ-ÑJ-EH$-‘y{V© ‘¢, na‘-Á¶mo{V hÿ± Aݶ Zht&&
AW© • Omo AmË‘ñdê$n VoO Z ^rVa pñWV h¡, Z ~mha pñWV h¡ Am¡a Z {Xem ‘|
284 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 9

hr pñWV h¡ VWm Z ‘moQ>m h¡, Z nVbm h¡& AmË‘ê$nr VoO Z Vmo nw{ëb§J h¡, Z ñÌrqbJ h¡
VWm Znw§gH$qbJ ^r Zht h¡; Z ^mar h¡, Z hëH$m h¡& dh VoO, H$‘©-ñne©-eara-JÝY-
g§»¶m- dMZ-dU© go a{hV h¡& dh {Z‘©b h¡ VWm g嶽kmZ-g嶽Xe©Zñdê$n h¡& Cgr
CËH¥$ï> VoOñdê$n ‘¢ ^r hÿ±, AmË‘ñdê$n CËH¥$ï> VoO go {^Þ ‘¢ Zht hÿ±&
534. H$‘©eyݶ AdñWm H$s Anojm AmnH$s Am¡a ‘oar AmË‘m ‘| g‘mZVm
EVoZ¡d {MXþÞ{V-j¶-H¥$Vm, H$m¶ª {dZm d¡[aUm;
eídËH$‘©IboZ {Vð>{V H¥$V§, ZmWm@@d¶moaÝVa‘²&
Efmo@h§ g M Vo nwa: n[aJVmo, Xþï>m@o Ì {Z:gm¶©Vm§;
gÐjoVa-{ZJ«hmo Z¶dVmo, Y‘©: à^moarÑe:&&20&&
MoVZ H$s CÞ{V Ho$ KmVH$ {~Zm à¶moOZ Omo ~¡ar&
‘wP‘| Am¡a Amn ‘| AÝVa {H$¶m Xþï> H$‘m] Zo hr&&
‘¢ hÿ± Amn g‘j AV: BZ Xþï>m| H$mo à^w Zï> H$amo&&
g‚mZ-ajm XþîQ>-XÊS> ¶h Zr{VdmZ H$m Y‘© Ahmo&&
AW© • ho ^JdZ²! M¡Vݶ H$s CÞ{V H$m Zme H$aZo dmbo Am¡a AH$maU hr gXm d¡ar
~Zo BZ Xþï> H$‘m] Zo, Amn ‘| VWm ‘wP‘| ^oX S>mb {X¶m h¡; {H$ÝVw H$‘©eyݶ AdñWm H$s
Anojm O¡gr AmnH$s AmË‘m h¡, d¡gr hr ‘oar AmË‘m h¡& Bg g‘¶ ¶o H$‘©, AmnHo$ gm‘Zo
‘m¡OyX h¢ (AmnH$mo kmV hmo aho h¢); Bg{bE Bg Xþï> H$mo hQ>m H$a Xÿa H$amo ³¶m|{H$ Zr{VdmZ²
à^w H$m ¶hr Y‘© h¡ {H$ do g‚mZm| H$s ajm H$a| VWm Xþï>m| H$m Zme H$a|&
^mdmW© • ho ^JdZ²! {Og àH$ma AZÝVXe©Z, AZÝVkmZ, AZÝVgwI, AZÝVdr¶©
Am{X JwUñdê$n AmnH$s AmË‘m h¡, Cgr àH$ma BÝhr§ JwUm| go g{hV ‘oar ^r AmË‘m h¡;
{H$ÝVw ^oX BVZm hr h¡ {H$ AmnHo$ do JwU àJQ> hmo J¶o h¢ Am¡a ‘oao CZ JwUm| H$s àJQ>Vm Zht
hþB© h¡& Bg ^oX H$mo H$aZo dmbo ¶o H$‘© hr h¡§ ³¶m|{H$ H$‘m] H$s H¥$nm go hr ‘oao CZ ñd^mdm|
na AmdaU n‹S>m hþAm h¡& Bg g‘¶ h‘ XmoZm| AmnHo$ gm‘Zo ‘m¡OyX h¢, Bg{bE Bg Xþï> H$‘©
H$mo Xÿa H$amo ³¶m|{H$ Amn VrZm| bmoH$ Ho$ ñdm‘r h¢ VWm Zr{VdmZ² ñdm‘r H$m ¶hr Y‘© h¡ {H$
dh g‚mZm| H$s ajm H$ao VWm Xþï>m| H$m Zme H$ao&
535. Am{Y-ì¶m{Y, Oam-‘aU go a{hV ‘oar kmZdmZ² AmË‘m
Am{Y-ì¶m{Y-Oam-‘¥{V-à^¥V¶:,gå~pÝYZmo dî‘©U:;
V{ØÞñ¶ ‘‘m@@Ë‘Zmo ^JdV:, qH$ H$Vw©‘rem OS>m:&
AmbmoMZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 285

ZmZm@@H$ma-{dH$ma-H$m[aU B‘o, gmjmÞ^mo-‘ÊS>b;o


{Vð>ÝVmo@{n Z Hw$d©Vo Ob‘wM:, VÌ ñdê$nm@ÝVa‘²&&21&&
Am{Y-ì¶m{Y-Oam-‘aUm{XH$, VZ-gå~ÝYr amoJ Aao!&
BZgo {^Þ AmË‘-^JdZ² ‘¢, ¶o ‘oam ³¶m H$a gH$Vo?&&
Z^-‘ÊS>b ‘| ‘oK H$a| Á¶m|, {d{dY ^m±{V AmH$ma-{dH$ma&&
{H$ÝVw Z Hw$N> H$a gH$Vo Z^ H$m, dh Vmo gXm aho A{dH$ma&&
AW© • ho ^JdZ²! ZmZm àH$ma Ho$ AmH$mam| VWm {dH$mam| H$mo H$aZo dmbo ‘oK AmH$me
‘| ahVo hþE ^r {Og àH$ma AmH$me Ho$ ñdê$n H$m Hw$N> ^r hoa-’o$a Zht H$aVo; Cgr àH$ma
Am{Y, ì¶m{Y, Oam, ‘aU Am{X ‘wP‘| Hw$N> ^r Zht H$a gH$Vo ³¶m|{H$ ¶o g‘ñV eara Ho$
{dH$ma O‹S> h¢ VWm ‘oar AmË‘m kmZdmZ² Am¡a eara go {^Þ h¡&
^mdmW© • {Og àH$ma AmH$me A‘y{V©H$ h¡, Bg{bE a§J-{~a§Jo ‘oK Cg na Hw$N>
^r à^md Zht S>mb gH$Vo, CgHo$ ñdê$n H$m n[adV©Z ^r Zhr H$a gH$Vo; Cgr àH$ma
AmË‘m kmZ-Xe©Z‘¶r A‘y{V©H$ nXmW© h¡; Bg{bE Bg na ^r Am{Y, ì¶m{Y, Oam, ‘aU
Am{X H$m Hw$N> ^r AnZm à^md Zht S>mb gH$Vo ³¶m|{H$ ¶o ‘y{V©H$ eara Ho$ Y‘© h¡§ Am¡a
AmË‘m, eara go gd©Wm {^Þ h¡&
536. à^w Ho$ MaU-H$‘b ‘| AnZo ‘Z H$mo bJmZo go gwI H$s àm{á
g§gmam@@Vn-Xø‘mZ-dnwfm, Xþ:I§ ‘¶m ñWr¶Vo;
{Z˶§ ZmW! ¶Wm ñWbpñW{V‘Vm, ‘Ëñ¶oZ Vmå¶Ý‘Z:&
H$méʶm@‘¥V-g§J-erVbVao, ËdËnmX-n§Ho$ého;
¶mdÔod g‘n©¶m{‘ öX¶§, VmdËna§ gm¡»¶dmZ²&&22&&
^dmVmn go ObVm ¶h VZ, YmaU H$a ‘¢ Xþ:Ir hþAm&
¶Wm ‘Ëñ¶-Ob Ho$ ~mha, ^y na ah H$a A{V Xþ:Ir hþAm&&
H$éUm‘¥V Ho$ g§J go erVb, ho à^w! Voao MaU-¶wJb&
CZ‘| H$ê±$ g‘n©U AnZm, öX¶ H$ao gwI H$m AZw^d&&
AW© • ho ^JdZ²! {Og àH$ma Ob go ~mha ñWb ‘| nmZr Ho$ {~Zm ‘N>br V‹S>\$Vr
ahVr h¡, Cgr àH$ma g§gmaê$nr gÝVmn go {OgH$m eara Ob ahm h¡ • Eogm ‘¢ gXm Xþ:Ir
hr ahVm h°±ÿ; {H$ÝVw O~ H$éUmê$nr Ob Ho$ g§J go (H$maU) A˶ÝV erVb AmnHo$ MaU-
H$‘bm| ‘| ‘¡§ AnZo ‘Z H$mo bJmVm h°±y; V~ ‘¢ A˶ÝV gwIr hmoVm h°ÿ§&
286 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 9

^mdmW© • {Og àH$ma ñWb ‘| n‹S>r hþB© ‘N>br, Xþ:Ir hmoH$a V‹S>’$Vr ahVr h¡, Cgr
àH$ma ‘¢ ZmZm àH$ma Ho$ Xþ:Im| go ^ao hþE Bg g§gma ‘| gXm gÝVá ahVm h°ÿ§& {Og àH$ma
dhr ‘N>br, O~ VH$ Ob Ho$ ^rVa ahVr h¡, V~ VH$ gwIr ahVr h¡; Cgr àH$ma O~ VH$
‘oam ‘Z, H$éUmê$nr ag go A˶ÝV erVb AmnHo$ MaU-H$‘bm| ‘| à{dï> ahVm h¡, V~
VH$ hr ‘¢ gwIr ahVm h°ÿ§& Bg{bE ho ^JdZ²! ‘oam ‘Z, AmnHo$ MaU-H$‘bm| H$mo N>mo‹S> H$a,
Xÿgar OJh Z àdoe H$ao Am¡a ‘¢ gwIr ahÿ± • ¶hr àmW©Zm h¡&
537. ‘Z H$m ~mø nXmWm] go gå~ÝY H$‘©-~ÝY H$m H$maU
gm@jJ«m‘{‘X§ ‘Zmo ^d{V ¶V², ~møm@W©-gå~ÝY-^mH²$;
VËH$‘© à{dO¥å^Vo n¥WJ@h§, Vñ‘mV² gXm gd©Wm&
M¡VݶmÎmd VÎmWo{V ¶{X dm, VÌm@{n VËH$maU§;
ewÕmË‘Z²! ‘‘ {ZíM¶mËnwZ[ah, Ëdæ¶od Xod! pñW{V:&&23&&
~mø nXmWm] go Ow‹S>Vm h¡, BpÝжm| go g{hV ¶o ‘Z&
AV: H$‘© ~±YVo h¢ ‘wP‘|, {H$ÝVw gXm ‘¢ CZgo {^Þ&&
à^mo! Amn ^r MoVZ‘¶ h¢, AV: Amn H$‘m] go {^Þ&
ho ewÕmË‘Z! {ZíM¶ go ‘¢, gXm Amn ‘| ah±ÿ {dbrZ&&
AW© • ho ^JdZ²! BpÝжm| Ho$ g‘yh go g{hV ‘oam ‘Z, ~mø nXmWm] go gå~ÝY
H$aVm h¡; Cgr H$maU ZmZm àH$ma Ho$ H$‘©, ‘oar AmË‘m Ho$ gmW AmH$a ~±YVo h¢; {H$ÝVw
dmñV{dH$ ar{V go ‘¢ CZ H$‘m] go gd© H$mb VWm gd© joÌ ‘| OwXm hr hÿ±& AmnHo$ M¡Vݶ
go ^r do H$‘© gd©Wm OwXo hr h¢& AmnHo$ Cg M¡Vݶ go H$‘m] H$m ^oX H$aZo ‘| Amn hr H$maU
h¢& Bg{bE ho ewÕmË‘ {OZoÝÐ! {ZíM¶ go ‘oar pñW{V Amn hr ‘| h¢&
^mdmW© • {ZíM¶Z¶ go XoIm OmE Vmo ho {OZoÝÐ! Amn Am¡a ‘¢ g‘mZ hr h¢ ³¶m|{H$
{ZíM¶Z¶ go AmnH$s AmË‘m H$‘©~ÝY go a{hV h¡ VWm ‘oar AmË‘m Ho$ gmW ^r {H$gr àH$ma
go H$‘m] H$m ~ÝYZ Zht h¡& Bg{bE ho ^JdZ²! {ZíM¶ go ‘oar pñW{V Amn hr ‘| h¡&
538. bmoH$, ~mø Ðì¶, eara-BpÝж-dMZ Am{X g^r nwX²Jb H$s n¶m©¶|
qH$ bmoHo$Z {H$‘m@@l¶oU {H$‘wV, Ðì¶oU H$m¶oZ qH$;
qH$ dmp½^: {H$‘wVpo Ýж¡: {H$‘gw{^:, qH$ V¡{d©H$ën¡a{n&
gd} nwX²Jb-n¶©¶m ~V nao, ËdÎm: à‘Îmmo ^dZ²;
AmË‘Þo{^a{^l¶ñ¶{V Vam,-‘mboZ qH$ ~ÝYZ‘²&&24&&
AmbmoMZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 287

ho AmË‘Z² ³¶m Vwåh| à¶moOZ, bmoH$ naml¶ ¶m VZ go?&


dmUr-BpÝж-àmUm| go ³¶m, H$m‘ {d{dY {dH$ënm| go?&&
³¶m|{H$ g^r nwX²Jb-n¶m©¶|, Vw‘ Vmo hmo BZgo A{V {^Þ&
{H$ÝVw IoX! ³¶m| hþE à‘mXr, ì¶W© H$amo H$‘m] H$m ~ÝY?&&
AW© • ho AmË‘Z²! Z Vmo VwPo Bg bmoH$ go H$m‘ h¡ Am¡a Z Xÿgao Ho$ Aml¶ go H$m‘
h¡& Z VwPo Ðì¶ go à¶moOZ h¡ Am¡a Z eara go à¶moOZ h¡& dMZ Am¡a BpÝжm| go ^r VwPo
Hw$N> H$m‘ Zht h¡, àmUm| go ^r Voam à¶moOZ Zht h¡ VWm ZmZm àH$ma Ho$ {dH$ënm| go ^r VwPo
Hw$N> H$m‘ Zhr§ h¡ ³¶m|{H$ ¶o g‘ñV nwX²JbÐì¶ H$s hr n¶m©¶| h¢ Am¡a VwPgo {^Þ h¢& Vmo ^r
~‹S>o IoX H$s ~mV h¡ {H$ Vy BZH$mo AnZm ‘mZ H$a, BZH$m Aml¶ H$aVm ahVm h¡; AV: ³¶m
Vy Ñ‹T> ~ÝYZ H$mo àmá Zht hmoJm? Adí¶ hr hmoJm&
^mdmW© • ho AmË‘Z²! Vy Vmo {Z{d©H$ma M¡Vݶñdê$n h¡ Am¡a g‘ñV bmoH$ VWm Ðì¶-
eara-BpÝж-dMZ Am{X g‘ñV nXmW©, nwX²JbÐì¶ H$s n¶m©¶| h¢ Am¡a VwPgo {^Þ h¢ •
Eogm hmoZo na ^r ¶{X Vy BZH$mo AnZm g‘P H$a, Aml¶ H$aoJm Vmo Vy Adí¶ hr ~ÝYZ
H$mo àmá hmoJm, Bg{bE g‘ñV na-nXmWm] go ‘‘Vm N>mo‹S> H$a, ewÕmZÝX-M¡Vݶñdê$n
AmË‘m H$m ܶmZ H$a; {Oggo Vy H$‘m] go Zht ~±YoJm&
539. Y‘©-AY‘©-AmH$me-H$mb Am{X ghH$mar, naÝVw nwX²Jb hr ‘oam d¡ar
Y‘m©@Y‘©-Z^m§{g H$mb B{V ‘o, Z¡dm{hV§ Hw$d©Vo;
MËdmamo@{n ghm¶Vm‘wnJVm:, {Vð>pÝV J˶m{Xfw&
EH$: nwXJ² b Ed g{Þ{YJVmo, ZmoH$‘©H$‘m©@@H¥${V:;
d¡ar ~ÝYH¥$Xof gåà{V ‘¶m, ^oXm@{gZm IpÊS>V:&&25&&
Y‘©-AY‘m©H$me-H$mb Zqh, ‘oam H$moB© A{hV H$a|&
¶o Mmam| J{V-pñW{V Am{X, ‘| ghm¶Vm ‘wPo H$a|&&
{H$ÝVw H$‘©-ZmoH$‘©ê$n ‘|, nwX²Jb-~¡ar nmg ah|&
~ÝY H$a| ¶h AV: kmZ go, ‘¢Zo CgHo$ IÊS> {H$¶o&&
AW© • Y‘©Ðì¶, AY‘©Ðì¶, AmH$meÐì¶, H$mbÐì¶ • ¶o Mma Ðì¶ ‘oam {H$gr
àH$ma A{hV H$aZo dmbo Zht h¢; {H$ÝVw ¶o Mmam| Ðì¶ J{V-pñW{V Am{X H$m¶m] ‘| ghH$mar
h§,¡ Bg{bE ¶h ‘oao ghm¶H$ hmoH$a hr ahVo h¢, bo{H$Z ZmoH$‘© (VrZ eara, N>h n¶m©{á) VWm
H$‘© h¡ ñdê$n {OgH$m • Eogm g‘rn ‘| ahZo dmbm Am¡a ~ÝY H$aZo dmbm EH$ nwX²Jb hr
‘oam ~¡ar h¡, AV: ^oXkmZê$nr Vbdma go ‘¢Zo Cg nwX²Jb Ho$ IÊS>>-IÊS> H$a {X¶o h¢&
288 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 9

^mdmW© • Y‘©, AY‘©, AmH$me, H$mb VWm nwX²Jb - ¶o nm±M Ðì¶, ‘wPgo {^Þ h¢;
CZ‘| go Y‘©, AY‘©, AmH$me, H$mb - ¶o Mma Ðì¶ Vmo ‘oam {H$gr àH$ma A{hV Zht H$aVo,
~pëH$ ‘oar {Z{‘Îm ê$n go ghm¶Vm hr H$aVo h¢ AWm©V² Y‘©Ðì¶ Vmo ‘oao J‘Z ‘| ghH$mar h¡,
AY‘©Ðì¶, ‘oao R>haZo ‘| ghH$mar h¡, AmH$meÐì¶, ‘wPo AdH$me-XmZ XoVm h¡, Bg{bE
AdH$me-XmZ XoZo ‘| ghH$mar h¡ Am¡a H$mbÐì¶ go n[adV©Z hmoVm h¡, Bg{bE n[adV©Z H$aZo
‘| dh ^r ghH$mar h¡; bo{H$Z EH$ nwX²JbÐì¶ hr ‘oam A{hV H$aZo dmbm h¡ ³¶m|{H$ ZmoH$‘©
VWm H$‘©ñdê$n ‘| n[aUV hmoH$a nwXJ² bÐì¶ ‘oao AmË‘m Ho$ gmW ~ÝY H$mo àmá hmoVm h¡ VWm
Cgr H$s H¥$nm go ‘wPo ZmZm àH$ma H$s J{V¶m| ‘| ^«‘U H$aZm n‹S>Vm h¡ Am¡a g˶ ‘mJ© ^r
Zht gyPVm h¡, Bg{bE ‘¢Zo ^oX{dkmZ go CgH$m IÊS>Z {H$¶m h¡&
540. amJ-Ûofê$n nwX²Jb-n[aUm‘m| go hr nm¡X²J{bH$ H$‘© H$s CËn{Îm
amJ-Ûof-H¥$V¡¶©Wm n[aU‘oV², ê$nm@ÝVa¡: nwX²Jbmo;
Zm@@H$mem{XMVwï>¶§ {da{hV§, ‘y˶m© VWm àm{UZm‘²&
Vmä¶m§ H$‘©-KZ§ ^doX@{daV§, Vñ‘m{X¶§ g§g{¥ V:;
Vñ¶m§ Xþ:I-naånao{V {dXþfm, ˶mÁ¶m¡ à¶ËZoZ Vm¡&&26&&
amJ-ÛofH¥$V n[aUm‘m| go, nwX²Jb ‘| n[aU‘Z gXm&
AmH$mem{X A‘y{V©H$ ‘| Zqh, H$‘©ê$n n[aU‘Z H$Xm&
amJ-Ûof go à~b H$‘© hm|, {OZgo hmoVm h¡ g§gma&
Bg‘| Ord Xþ:Ir ahVm h¡, gwYr H$a| CZH$m n[ahma&&
AW© • Ordm| Ho$ ZmZm àH$ma go ¶wº$ amJ-Ûof n[aUm‘m| go {Og àH$ma nwX²JbÐì¶
n[aU{‘V hmoVm h¡; Cgr àH$ma Y‘©, AY‘©, AmH$me VWm H$mb • ¶o Mma A‘y{V©H$ Ðì¶
amJ-Ûof$ H$mo H$aZo dmbo n[aUm‘m| go n[aU{‘V Zht hmoV&o CZ amJ-Ûof Ho$ Ûmam à~b H$‘m]
H$s CËn{Îm hmoVr h¡, CZ H$‘m] go g§gma hmoVm h¡& g§gma ‘| ZmZm àH$ma Ho$ Xþ:I ^moJZo n‹S>Vo
h¢, Bg{bE ñd-H$ë¶mU H$s A{^bmfm H$aZo dmbo g‚mZm| H$mo Mm{hE {H$ do amJ-Ûof H$mo
gd©Wm N>mo‹S> X|&
^mdmW© • nwX²Jb Ho$ AZoH$ n[aUm‘ hmoVo h¢; CZ‘| amJ-Ûofê$n nwX²Jb-n[aUm‘mo§
go H$‘©, AmË‘m ‘| AmH$a gX¡d ~±YVo ahVo h¢& H$‘m] go AmË‘m H$mo g§gma ‘| Ky‘Zm n‹S>Vm
h¡ VWm dhm± na ZmZm àH$ma Ho$ Xþ:I ghZo n‹S>Vo h¢& Bg{bE ^ì¶ Ordm| H$mo Eogo na‘ A{hV
Ho$ H$aZo dmbo amJ-Ûof H$m ˶mJ Adí¶ hr H$aZm Mm{hE&
AmbmoMZm && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && 289

541. ñÌr-nwÌm{X go amJ-Ûof N>mo‹S> H$a, ewÕmË‘m ‘| {Zdmg H$aZo H$s àoaUm
qH$ ~møofw naofw dñVwfw ‘Z:, H¥$Ëdm {dH$ënmZ² ~hÿZ²;
amJ-Ûoof-‘¶mZ² ‘wY¡d Hw$éfo, Xþ:Im¶ H$‘m©@ew^‘²&
AmZÝXm@‘¥V-gmJao ¶{X dgñ¶m@@gmÚ ewÕmË‘{Z;
ñ’$sV§ VËgwI‘oH$Vm‘wnJV§, Ëd§ ¶m{g ao {ZpíMV‘²&&27&&
ao ‘Z! ~mø nXmWm] ‘| ³¶m|, amJ-×of‘¶ {d{dY {dH$ën&
H$aVm h¡ Vy Xþ:IXm¶H$ BZ, Aew^ê$n H$‘m] H$m ~ÝY?&&
AmZÝXm‘¥V gmJa ewÕmË‘m ‘| ¶{X Vy hmo EH$mJ«&
a‘o Cgr ‘| Vmo {ZpíMV hr, {edgwI hmoJm Vw‘H$mo àmá&&
AW© • ho ‘Z! ~mø VWm VwPgo {^Þ • ñÌr-nwÌm{X nXmW© h¢, CZ‘| amJ-Ûofñdê$n
AZoH$ {dH$ënm| H$mo H$aHo$ Vy ³¶m| ì¶W© Xþ:Ir hmoH$a Aew^H$‘© ~m±YVm h¡? ¶{X Vy
AmZÝXê$nr A‘¥V Ho$ g‘wÐ ‘| ewÕmË‘m H$mo nmH$a, Cg‘| {Zdmg H$aoJm Vmo Vy {dñVrU©
{Zdm©Uê$nr gwI H$mo Adí¶ àmá H$aoJm, Bg{bE VwPo ewÕmË‘m ‘| hr {Zdmg H$aZm Mm{hE
Am¡a Cgr H$m ܶmZ VWm ‘ZZ H$aZm Mm{hE&
542. AܶmË‘ê$nr Vwbm na EH$ Va’$ ¶h àmUr, Xÿgar Va’$ H$‘©ê$nr d¡ar
B˶m@@ܶm¶ h{X pñWa§ {OZ ^dV², nmXàgmXmËgVr§;
AܶmË‘¡H$-Vwbm-‘¶§ OZ BV:, ewÕ¶W©‘mamoh{V&
Ed§ H$V©w‘‘r M Xmo{fU{‘V:, H$‘m©@a¶mo XþY©am:;
{Vð>pÝV àg^§ VXÌ ^JdZ², ‘ܶñWgmjr ^dmZ²&&28&&
à^w MaUm| Ho$ hr àgmX go, BZ ~mVm| H$mo ‘Z ‘| Yma&
ew[Õ hoVw AܶmË‘ Vwbm na, H$aVo h¢ OZ-AmamohU&&
CÝh| Xmof¶wV H$aZo ~¡R>o, ~bnyd©H$ ¶h H$a‘[anw &
Bgr Vwbm na ho ^JdZ²! Vw‘, gmjr ~Z ‘ܶñW aho&&
AW© • ho {OZoÝÐ! AmnHo$ MaU-H$‘bm| H$s H¥$nm go nydm}º$ ~mVmo§ H$m ^br^m±{V
‘ZZ H$a, {Og g‘¶ ¶h àmUr, ew{Õ Ho$ {bE AܶmË‘ê$nr Vwbm (VamOy) na M‹T>Vm h¡¡;
Cg g‘¶ CgH$mo Xmofr ~ZmZo Ho$ {bE H$‘©ê$nr ^¶§H$a d¡ar Kwg OmVo h¡§, Bg{bE ho
^JdmZ²! Eogr Xem ‘| Amn hr gmjr h¢&
290 && lr nÙZpÝX-n§Mqde{VH$m && A{YH$ma 9

^mdmW© • VamOy Ho$ Xmo nb‹S>o hmoVo h¡§; CZ‘| go AܶmË‘ê$nr EH$ nb‹S>o na Vmo
ew{Õ Ho$ {bE ¶h àmUr M‹T>Vm h¡ Am¡a Xÿgao na Cg àmUr H$mo Xmofr ~ZmZo Ho$ {bE
H$‘©ê$nr ~¡ar MT>Vo h¡§& ho à^w! Amn CZ XmoZm§| Ho$ ~rM gmjr h¢, AV: AmnH$mo ¶WmW©
ݶm¶ H$aZm Mm{hE&
543. g{dH$ën ܶmZ, g§gma-ñdê$n Am¡a {Z{d©H$ën ܶmZ, ‘moj-ñdê$n
Û¡V§ g§g¥{Vaod {ZíM¶-demV², AÛ¡V‘odm@‘¥V§;
g§jonmXþ^¶Ì OpënV{‘X§, n¶©ÝV-H$mð>m@@JV‘²&
{ZJ©Ë¶mÚ-nXmÀN>Z¡: e~{bVmX@ݶËg‘mbå~Vo;
¶: gmo@g§k B{V ñ’w$Q>§ ì¶döVo:, ~«÷m{XZm‘o{V M&&29&&
{ZíM¶ go g§gma Û¡V h¡, A‘¥Vê$n gXm AÛ¡V&
~ÝY-‘moj Ho$ ~mao ‘| ¶h, ApÝV‘ H$WZ {H$¶m g§jno &&
{d{dY {dH$ën ñdê$n Û¡V VO, bo AÛ¡V H$m Ambå~Z&
Zm‘m| go ^r nma hþAm dh, OJ XoVm ~«÷m{XH$ Zm‘&&
AW© • dmñV{dH$ ar{V go Û¡Vê$n g{dH$ën ܶmZ Vmo g§gmañdê$n h¡& AÛ¡Vê$n
{Z{d©H$ën ܶmZ ‘mojñdê$n h¡ • ¶h g§gma VWm ‘moj Ho$ gå~ÝY ‘| Ma‘ gr‘m H$mo àmá
g§jon H$WZ h¡& Omo ‘Zwî¶, BZ XmoZm| ‘| go ZmZm {dH$ën dmbo Û¡V nX go hQ> H$a, AÛ¡V
nX H$m Ambå~Z H$aVm h¡; dh nwéf, dmñV{dH$ ar{V go Zm‘a{hV hmo OmVm h¡ AWdm Cgr
nwéf H$mo ì¶dhmaZ¶ go ~«÷m-{dYmVm Am{X Zm‘ go nwH$maVo h¢&
^mdmW© • Omo nwéf, g{dH$ën ܶmZ H$aZo dmbm h¡, dh Vmo g§gma ‘| hr Ky‘Vm h¡
VWm Omo nwéf, {Z{d©H$ën ܶmZ H$m AmMaU H$aVm h¡, dh {gÕ nX àmá H$aVm h¡& {gÕm|
H$m {ZíM¶Z¶ go H$moB© Zm‘ Zht hmoZo go do Zm‘a{hV AWdm ì¶dhmaZ¶ go CÝht H$mo ~«÷m
Am{X Zm‘ go nwH$maVo h¢&
544. H${bH$mb ‘| ‘w{º$Xm¶H$ Mm[aÌ H${R>Z, naÝVw à^w ^{º$ gab
Mm[a̧ ¶X^m{U Ho$db-Ñem, Xod Ëd¶m ‘wº$