Vous êtes sur la page 1sur 2

Meditation from Thais (violin transcription)

Maxim Vengerov bowings


J. Massenet
4
3 2
3

## 4
& 4

2
1
1

J 0
5

p
3

2
3

#
& #

1
#

2
2

mf
11

# #
&#

2
2

1
n

mp
3

15

##
&
f

4
# 4 2
4
4
4
0
1 3
0

j 3

J
1

J
3
3

3
3
3

p
18

IV

rall
a tempo

##
&

3
2

2
1
2

22

## n
&
4

4
3

##

0
3

mp

mf
4
0

2
## J - - - # # - - n- - b
&

26

4 n 2
n

p
4

3
2 -3 -3
4

1
1

n
n
n b - n- - -3 - - 3 1
##

J
J
J
J
n- b- n-3
&

30

cresc...

poco piu appassionato

Piu mosso agitato


3

34

## 2
& n
sf

j
>

j
> nsf

j
-

Copyright Violinlab.com 2013

3
j
- n

sf

j 1 b-
- J

2
on A string

freely
2

3
-
1
0

## b
n
n #

&

1
2

37

1
J J
J

sf

40

## 3

&

4
0

0
J

1
1

5
3

pp a tempo
rall.
44

1
#

n2

##
&

2
- -

48

## #3
&

p a tempo

52

#
&#

f
4
1
# 4
4
3
4
0
4
3

0
3

#
J J j
1

3
3

3
3
3

p
rall.
55
on G string

##
&

f expressivo

4
2
1 2
J
1 b

58

##a tempo 2 1
&

3
4
1

f
p
mp
3

w
63

## 2
&

j
-

f
4
0

68

##
&

1
1

~o