Vous êtes sur la page 1sur 1

GIÊSU Ở CÙNG CON Đại Hồng-Ngọc Thanh

««« ««« «« «« «« «««


Hòa âm: NNT
¬ 2 « « « «« «« « ˙
« ˆ
« «
« « «œ̂»
C F C C+ Am
«
l & 4 «œ̂»»» « «
œ̂«»»» l ˙«˙»»»
“=========================== l «œ̂»»» «
«»»œ̂ œ̂»»» œ̂»»» l œ»» #œ»» l œ»»» œ̂»»» »» =l
» » »
“l l l l l l
“l ««
ĐK.Giê
«« l ««
su ơi
l «« ««
ở cùng
««
con luôn
«« l «« mãi
l «« ««ˆ«
Chúa lìa
««« l
“l 2 _«
ˆ _ «
ˆ l _ ˙
« _
l œ»»«
ˆ _ «
ˆ _ «
ˆ _ «
ˆ _˙
« _ ˆ
« _
4 »
œ »
œ ˙
» »
œ»»» œ»»» œ»»» l œ» œ l l
» »
L“===========================
l? » » l » » l » » » » »
» l » »» l »» œ
» »
œ
»» »
œ̂
»» =l

«« G« ««« Em Am«« #
¬ Dsus ˙«œ «« «« ««« « « ««« ««« ««˙«
4 Dm D /F 7
G G+/F Em Am Dm

» œ
» »
œ̂ œ̂
“==============================
l & »» l »» »
»» œ̂»»» « «
˙
«
l œ»» #œ»» «
ˆ
«
l œ»» «
œ̂»»» «
œ̂»»» l œ»» œ»»» =l
»» œ̂»»» »
“l l l » » l l » l
“l con
«« l «
con biết
«
đâu
««
nương
«« l «« « l «
nhờ Nơi
«« «« l «««˙
dương gian
l
“l ˙« «
l «œ̂»» «
« _ˆ«œ»» _ˆ« l ˆ«œ» «ˆ« l «ˆ« _ˆ« _ˆ« l _ l
˙
» » œ̂
»
» » #œ»»» »
» œ»» œ
»
» ˙
»
» »
L“==============================
l? » l » l » l » »
œ
»»» » œ
»»» l » » =l

C ««
¬ ««« ««« ««« ««« ««˙«

«ˆ« «« «««« «F F+ Dm««« ««« «
« «
«
« ««˙« ««ˆ« C
«
Am C/B Gsus4 G7 Csus4

œ̂»»» œ̂»»» l ˙«˙»» «œ̂» « «« «»œ̂ l œ»


l & œ̂»»» »»»œ̂ «œ̂»»» »»»œ̂ l ˙»»»
“============================== l œ»»» » l »
» »
»
» œ̂ »
œ̂
» »» »» œ»»» l œ»»» =”
“l l l l l » l l ”
“l ««« _««ˆ« l _«««ˆ «« l ««ˆ« _««ˆ« _««ˆ« l _«««ˆ #_«««ˆ l _««ˆ« ««ˆ« «« «« l _«««˙ l «« ”
« «
con giá lạnh hôm mai Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ

“l «
« « « l ˆ« l l ˙»» l œ» _ «œ̂»» ˆ« l l _«ˆ ”
»
œ
l ? œ̂»»»» œ̂»»»» œ̂»»» œ»»» l »˙»
L“============================== » l œ
»
»
»
œ»»» »»» l »
» l »» » l ˙»»
» l œ»» =”
»

¬ œ»» . «« «« «« ««
Œ œ»»» œ»»» œ
J
» œ
» «
ˆ « « ˆ«
Am D7 G F

l& l » »
»» l »
L“============================== ˆ« « «
l ˙« l ˆ« ˆ« =l
1.Lạy Chúa! giờ đây bao xiết mừng con rước
2.Lạy Chúa! rồi đây vạn nẻo đường, con khó
3.Trần thế lòng con chê chán rồi, con chỉ
4.Lữ khách trầm ngâm khi đổ chiều, trong quán
¬ ««ˆ« . «« œ»»» œ»»» ˙» œ» œ»» œ»» œ» . Jœ»»» œ»»»
ˆ« l œ»»» œ» »»»œ
Em Am Dm D7 G C

l& j
L“============================== l »» l »» » » l »» l »» =l
Ngài và Ngài thương mến con Chúa ôi! lắng nghe tiếng tơ
nhọc một thân trong gió sương Chúa ôi! ở lại với con
gặp buồn đau cay đắng thôi Chúa ôi! ở lại với con
trọ lòng mơ quê dấu yêu, Chúa ôi! ở lại với con

¬ ««F «
« »
œ «
G
«
« «
«
Dm
««G « ˙
»
C
œ»
«ˆ« . ˆ« ˆ«« l »»
l & ˙« l ˆ« »» œ»»» l ˆ«
j
L“============================== l «ˆ l »» =”
lòng Chúa hãy ngự luôn đây giữa hồn con
cùng, Chúa là nguồn an vui suối tình thương
cùng, Chùa là nguồn yêu thương con cậy trông
hèn, nắng phai rồi không gian sẽ mù đen

Vous aimerez peut-être aussi