Vous êtes sur la page 1sur 1

PRIJAVA O UPLATI DOPRINOSA Obrazac M-UN PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI

TE NAKNADE ZA _____________________GODINU

Broj MF rolne i pozicije Red. br. 1.

Naziv obeleja
Naziv (prezime i ime) i sedite isplatioca naknade Registarski broj isplatioca naknade Poreski identifikacioni broj isplatioca naknade Matini broj registra Jedinstveni matini broj osiguranika

Prostor za odgovore

2.

3.

4.

5.

6.

Prezime i ime osiguranika


a) zaposleni b) samostalne delatnosti v) poqoprivrednik g) korisnik penzije

7.

Kategorija osiguranika

8.

Osnov za isplatu ugovorene naknade


dinara para

9.

Visina ugovorene naknade* Visina uplaenog doprinosa

*Oporeziv prihod koji slui kao osnovica na koju se plaa doprinos Datum isplate ugovorene naknade i uplate doprinosa

Broj i datum prijave: Primio: Uneo:

dana

godine

(M.P.)

Podnosilac prijave

(potpis ovlaenog lica)